You are on page 1of 1

S H s

Ngy nhn
Ngi nhn

MegaVNN.2

(Phiu yu cu ny l ph lc km theo hp ng s :........................................)

MegaVNN s:.....................................................................................................................................................................................................................................................................
Tn khch hng:........................................................................................................................................................Lnh vc hot ng/Ngh nghip: ....................................................
i din php nhn l ng/B:.................................................................................................................................Chc v:............................................................................................
CMND/H chiu s:...........................................................................................Ngy cp:....................................Ni cp:............................................Ngy ht hn:...........................
Ngy thnh lp/Ngy sinh: ...........................................Nam/N (c nhn): ....................................Quc tch (nc ngoi): ....................................Dn tc (Vit Nam):........................
a ch giao dch:.................................................................................................................................................................................................................................................................
M s thu:
S in thai ang s dng (nu c):......................................M khch hng..............................
Tn ngi lin lc:........................................................in thoi:.................................................Fax: ...........................................E-mail:...................................................................
CC YU CU:

1
2

Cp li Password truy cp

Cp li Password Mail

i Username mi.........................................................................................................................................................................................................................................
i gi cc MegaVNN (theo tc download/upload)
Tnh cc theo Mbyte
Tnh cc trn gi

Basic (1.1Mbps/512Kpbs)
Easy (1.5Mbps/512Kpbs)
Family
(2Mbps/512Kpbs)
Extra (2.5Mbps/512Kpbs)

Maxi
(3Mbps/640Kpbs)
Maxi+ (3Mbps/640Kpbs)
Pro
(4Mbps/640Kpbs)
For Game (6Mbps/640Kpbs)

Easy (1.5Mbps/512Kpbs)
Family
(2Mbps/512Kpbs)
Extra (2.5Mbps/512Kpbs)
Maxi (3Mbps/640Kpbs)

Maxi+ (3Mbps/640Kpbs)
Pro
(4Mbps/640Kpbs)
For Game (6Mbps/640Kpbs)

Hy Hp ng Mega VNN (Trng hp cha c bin bn bn giao)


4

Lu : i vi khch hng l Doanh Nghip khi nhn li tin ha mng cn cung cp cc loi h s chng t sau:
- Giy gii thiu v CMND ca ngi thc hin giao dch.
- Xut li ha n ti chnh hoc ha n tiu th c th ca Doanh Nghip ghi y cc yu t trn ha n theo quy nh.

i hnh thc thanh ton: thanh ton chung/ring ha n in thoi (ghi r s in thoi:.................................... )
Khc: ............................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................

Ghi ch

Ch k Khch Hng

1. Giy CMND/H chiu bn chnh hoc bn sao (nu l c nhn).


2. Thanh ton ht cc thng gn nht.
3. Khng thc hin c yu cu nu dch v ang tm ngng.
4. Vic thay i gi cc s c thc hin vo u thng sau.
nh km: ..........................................................................................................................................

(K tn, ng du nu l php nhn)

H v tn: ......................................................................

in thai lin h: Cng ty in thoi Ty Thnh ph: 38.336666, Cng ty in thoi ng Thnh ph: 39.111888