You are on page 1of 2

Nhm 16 Mi trng Vn ha Chu M

CNG MN QUN TR KINH DOANH QUC T


ti: TON CU HA TC NG N MI TRNG VN HA CA NC M V BRAZIL N HOT NG KINH DOANH QUC T LI M U 1. Tc ng ca ton cu ha n mi trng vn ha: 1.1.Tng quan v vn ha nc M v Brazil: 1.1.1. Vn ha l g? 1.1.2. Gii thiu ca vn ha M 1.1.3. Gii thiu v vn ha Brazil 1.2. Ton cu ha tc ng n mi trng vn ha M v Brazil: 1.2.1. Ton cu ha l g? 1.2.2. Tc ng ca ton cu ha n mi trng vn ha ni chung 1.2.2.1.Tc ng ca ton cu ha n mi trng vn ha M 1.2.2.2.Tc ng ca ton cu ha n mi trng vn ha Brazil Tc ng theo hng tch cc v tiu cc 2. nh hng ca mi trng vn ha trong bi cnh ton cu ha n hot ng Kinh doanh quc t: 2.1.S khc bit trong vn ha ca M v Brazil:
Nc Cc yu t Ngn ng Tn gio Gi tr v thi Cch ng x v thi quen Th cht v thm m Gio dc v thi x hi Mexico Brazil

2.2.nh hng ca mi trng vn ha M v Brazil trong bi cnh ton cu ha n hot ng Kinh doanh quc t: 2.2.1. nh hng n c im, tnh cht cng ty a quc gia: - Thi lm vic - Thi gian - Ngn ng 2.2.2. nh hng n lnh vc u t: (ngnh ngh lin quan n lnh vc vn ha) 3. Thch thc v c hi ca vn ha M v Brazil n hot ng Kinh doanh quc t ca cc nh u t khc: 4. nh gi v nhn xt: KT LUN

Nhm 16 Mi trng Vn ha Chu M