You are on page 1of 6

Sejarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Perkhidmatan Bomba Malaysia bermula pada tahu 1883 dengan penubuhan Bomba
sukarela Negeri Selangor yang diketuai oleh H.F Bellamy bersama 15 anggota. Pasukan ini
yang diletakkan dibawah Lembaga Kebersihan telah menjadi Pasukan Bomba dan
Penyelamat Tetap pada tahun 1895. Perkhidmatan terus berkembang di setiap negeri dan
dilelakkan dibawah Majlis Perbandaran atau Lembaga Luar Bandar. Pada tahun 1946, iaitu
selepas perang Dunia Kedua, pasukan 'Malayan Union Fire Services' telah dibentuk. MUS
beribu pejabat di Kuala Lumpur.

Melalui perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Perkhidmatan Bomba diserahkan kembali
kepada kerajaan-kerajaan negeri dibawah pentadbiran Lembaga Bandaran dan Lembaga
Luar Bandar mengikut negeri masing-masing. Untuk menyelaraaskan perkhidmatan Bomba
ditubuhkan dibawah Kementerian Pembangunan dan Kerajaan Tempatan.

Perkhidmatan Bomba Malaysia disatukan sebagai sebuah jabatan diperingkat persekutuan
dan penyatuan Bomba dan Penyelamat di Negeri-negeri Persekutuan pada 1hb Januari 1976.
Penyatuan ini meletakkan Perkhidmatan Bomba Malaysia dibawah Kementerian Perumahan
dan Kerajaan Tempatan. Ini diikuti oleh perkhidmatan Bomba Pulau Pinang, Kuala Lumpur
dan Melaka pada 1hb Januari 1977. Pada 15hb Mei 1981, perkhidmatan Bomba Sabah dan
Sarawak telah disatukan.
Pada 8hb Januari 1977, Jemaah Menteri telah bersetuju perubahan nama Jabatan
Perkhidmatan Bomba Malaysia kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat, Malaysia dimana
pada 21hb Febuari 1997, YAB Perdana Menteri Malaysia dengan rasminya telah
mengumumkan dan melancarkan pertukaran nama, logo dan bendera Jabatan Bomba dan
Penyelamat, Malaysia di Genting Highlands.


SEJARAH PENUBUHAN BOMBA


PerkhidmatanBomba
Malaysia bermulapadatahun 1883denganpenubuhanBombasukar
elaNegeri Selangor yangdiketuaiolehH.F.Bellamybersama
15 anggota.Pasukanini yangdiletakkandibawahLembagaKebersih
antelahmenjadiPasukanBomba Dan
PenyelamatTetappadatahun1895.PerkhidmatanTerusberkemban
g disetiapnegeridandiletakkandibwahMajlisPerbandaranatauLembagaLu
ar Bandar.Padatahun 1946, iaituselepasperangDuniaKedua,pasu
kan 'Malayan Union Services' (MUS) dengan
FlightLt.W.JGerumandisebagai 'Director of Malayan Union
Fire Services'telahdibentuk. MUS beribupejabat di
Kuala Lumpur. Melaluiperjanjian Persekutuan Tanah
Melayu,PerkhidmatanBombadiserahkankembalikepadakerajaan-
kerajaannegeridibawahpentadbiranLembagaBandarandanLembagaLua
r Bandar mengikutnegeri-negerimasing-
masing.UntukmenyelaraskanperkhidmatanBombaditubuhkandibawahKe
menterian Pembangunan
danKerajaanTempatan. PerkhidmatanBomba Malaysiadisatukanseb
agaisebuahjabatandiperingkatpersekutuandenganpenyatuanBom
badanPenyelamat di Negeri-negeri Persekutuan pada
1hb januari 1976.PenyatuaninimeletakkanPerkhidmatanBombaM
alaysiadibawahKementerianPerumahandanKerajaanTempatan.ni
diikutiolehperkhidmatanBombaPulau Pinang, Kuala Lumpur
dan Melakapada 1hb januari 1977.Pada 15hb Mei 1981,
perkhidmatanBombaSabah dan Sarawak telahdisatukan.

Pada 8hb Januari
1977,jemaahMenteritelahbersetujudenganperubahannamaJabata
nPerkhidmatanBomba Malaysia
kepadaJabatanBombadanPenyelamat Malaysia dimanapada
1hbFebuari 1997, YAB PerdanaMenteri
Malaysiadenganrasminyatelahmengumumkandanmelancarkanper
tukarannama, logodanbenderaJabatanBombadanPenyelamat
Malaysia di Genting Highlands.


SejarahKadetBomba


PenubuhanKadetBombabermulaapabilaMaktabRendahSains
Mara
(MRSM)Serembanmembuatpermohonanuntukmenubuhkanpersat
uantersebut
dimaktabtersebut.MajlispelancaranpenubuhanPersatuanKadetBo
mbamaktabtersebuttelah
dirasmikanolehKetuaPengarahJabatanBombaNegeriSembilan
dantelah
dihadiriolehpegawaikanandaribuPejabatBombadanJabatanBomb
aNegeriSembilan.Majlisgilanggemilangtersebutberlangsung
dimaktabtersebutpada 14 Mei 1984. Motto
PasukanKadetBombaialahBerkhidmatUntukMenyelamat
yangmanaianyaselarasdengantujuanpenubuhannya.Pelajar
diberilatihandandidikankaedahpenyelamatbukansahajaketikamen
ghadapikebakarantetapijugaketikamenghadapikecemasan yang
lain. Berfalsafahkantujuanuntukmembinainsan
yangmempunyaisahsiah yang seimbangdarisegiintelek,
emosi,rohanidanfizikal,persatuaniniternyatamenarikminatramaipel
ajarmenyertainya.Matlamatutamapenubuhanpersatuankadetbomb
aialahmembentukpelajar yang pekaterhadapisu-
isusemasa,keselamatandankemanusiaan.

Denganmenyertaipersatuankadetbombapelajarakandapatmenimb
apengetahuanasasdalambidangteoridanpraktikalbantuankebomb
aan,berkongsikesefahamandanmeningkatkankemahirandalamm

njalankantugasdanmemberikesedarankepadasekolahdanmasyara
katsecaraumumnyatentangbahayakebakarandankecuaianmanusi
a.


ObjektifBomba
Untukmemberikhidmatpencegahandanpemadamankebakaran,me
nguatkuasakanperuntukanundang-undang
yangberkaitandenganaspekkeselamatandanmemadamkebakaran
sertamenyediakankhidmatkemanusiaan yang cekapdanberkesan.


ObjektifKualitiBomba
D
arisegikualitijabatanbertekaduntukcermelangmelaluiinovasidanku
aliti MS SO 9000.

PAGAM PELANGGAN
1.

Komitmen kami
kepadamasyarakatadalahmemberikankhidmatkebombaan
yangprofesionaldanberkesan.

.

Kami berjanjisentiasabersediamemberikhidmatkemanusiaan.

3.

Kami berjanjiuntukmempastikandanmenentukanaspek-
aspekkeselamatandanpencegahankebakaran di bangunan-
bangunansentiasamematuhiperaturandanundang-undang.


4
.

Kamiberjanjisentiasaberusahauntukmemberikesedaranmengenai
keselamatandanpen


!alurwarnablrumelambangkan alr yang dlgunakansebagal
medlauLamapemadamankebakarandanmenlLlkberaLkankeberslhanalam
seklLarsemasamen[alankanoperaslkecemasan

lungslfungsluLama[abaLanadalahmenglkuLperunLukan
dldalamAkLaerkhldmaLan8omba 1988(AkLa 341)

keArahSebuahCrganlsaslkebombaan uanenyelamaLan8erLarafuunla
MenyedlakanlangkahdanLaLacarabagl Memadam / menenLang /
mencegahkebakaranMellndunglmengawalkebakaran
MellndunglnyawadanharLabenda
MelaksanakanLaLacarapenylasaLanLenLangsebabpuncadanhalkebakara
n MenggubalLaLacaraperlaksanaankhldmaLkemanuslaan
MenyedlakangarlspanduandanLaLacarapengurusanbalalbalalbomba
Memberl lnpuL dan daLa
daLakepadalbue[abaLdalamhalpenggubalandasardanoperaslmelawank
ebakaran Mengawalsellapenubuhan