You are on page 1of 9

Cch ci d}t modem d hn ch my tnh

truy cp vo?
Hin em dang dung chung 1 mang LAN trong khu nha tro va em dang giu modem. Co mt s
nguoi khng thich dong tin nhung vn mun su dung internet bng cach hang ngay mang laptop
qua phong em muon 1 dy mang ri ngi ln mang cho toi ti, hic ( vi la ban be nn noi thng ra
thi so mt long, hic hic). Em mong cac anh chi chi em cach cai dt trong modem sao cho: 1/
Modem chi chp nhn cac may su dung ip tinh, may nao ko dung ip tinh thi s khng vao mang
dc. 2/ han ch s luong ip tinh, vi du chi cho nhung ip co dia chi tu 192.168.1.2 dn 192.168.1.5
vao mang dc, nhung ip nm ngoai vung do s khng vao mang dc. Em dang xai mang FPT, va
dang dung modem TP-LINK TD 8840T. Rt mong dc su giup d cua cac anh chi, em thanh tht
cam on!!!
Em vao phn quan ly cua modem, va muc quan ly truy cp hay gi dy s co muc quan ly truy cp
bng MAC Address. chi cn nhp vao nhung Mac Address nao em mun cho truy cp thi.
Tuy vao modem ma cu hinh khac nhau, nhung v co ban thi ging nhau.
Em thu cach nay xem sao, anh dang dung o nha anh ne.
Cu hoi cua ban d dc anh tamanhs tra loi rt cu th.
Theo minh b xung thm 2 y nho nay nua
d tng tinh bao mt cua gateway thi ban nn thay di password mc dinh cua admin
Gioi han thm dia chi IP truy cp internet :InterIace
Setup/LAN/Starting IP Address: 192.168.x.y toi 192.168.x.z
Thn ai.
Vn d nay don gian thi ban.
1. Ban truy cp vao trang diu khin modem ( thuong la 192.168.1.1 user admin / password
admin ) Vao phn InterIace
Setup - Lan ( di voi modem TP-Link , cac loai modem khac cng tuong tu ) ban s thy phn
DHCP va ban chi cn chon Disable thi cac may nu khng duoc set Ip tinh trong mang thi s
khng vao duoc ( vi khng co DHCP d cp ip ).
2. Gioi han ip tinh trong mang Lan: cai nay thi tuy theo modem ma co th co hoc khng, o TP
Link thi minh khng thy co chuc nng nay, nhung cng co 1 cach khac, la ban su dung lop
mang khac, vi du thuong mc dinh cac modem hay su dung 192.168.1.1 lam gateway va cac ip
di theo khi set cho client cng la 192.168.1.x vi th nguoi khac cng co th doan duoc, Cho nn
ban co th set Gateway la 192.168.x.x hoc 10.0.x.x d nguoi khac khng doan duoc Gateway
cua ban thi ho cng khng th vao Internet duoc.
Thn chao.
Cai cach dung MAC rt hay, lam dc vy la hop ly nht. ngoai ra con mt cach nua la tt
DHCP, cp phat ip tinh cho nhung nguoi dng ky su dung ri dung chc nn Fire wall d gioi
han chi cho nhung IP do truy cp thi.
Minh dang lam thm cai quan net, co cho cac em SV ni vao, nhung my ban nghich qua chc
cm thm thit bi nn mang bi out, nn phai lam kiu nay hi vong la vua gioi han dc nhung
banquy pha vua khng mt long nhung ban khac.
.ng dn cu hnh chc nng ch}n truy
cp theo l|ch trnh trn ADE-3410 v2

Mong mun ca ngui dng
Chia s kt ni internet cho mang gia dnh hoc vn phng vi yu cu:
O Kt ni n djnh tc d cao.
O Kh nng qun l theo gi di vi truy cp ca cc my tnh trong mang LAN.
ii php
$ dung ADE-3410 v2 ca Planet. Thit bj ny cho php kt ni internet tc d cao. ng thi c tnh
nng bo mt, chn truy cp theo gi dp ng mong mun ca ngui s dung.

Hung dn cu hnh
Trong bi hung dn ny chng ti hung dn cc ban ci dt nhanh mt h thng kt ni internet tc
d cao c tnh nng chn truy nhp theo gi.
ci dt hon thin cn bn cho mt h thng gim st cc ban cn thuc hin theo hai phn, mi phn
gm cc buc sau dy.

!hn I: Ci dt co bn cho h thng mang s dng modem ADE-3410 v2
uc 1: Ci dt cc thit bj theo m hnh
uc 2: Cu hnh modem d kt ni internet.

!hn II: Cu hnh tnh nng chn truy cp theo gi.

!hn I: Ci dt co bn cho h thng mang s dng ADE-3410 v2
uc 1: Ci dt nhanh theo m hnh bn dui

uc 2: Cu hnh modem cho truy cp internet. an c th xem bi vit hung dn cu hnh nhanh
modem dung link sau: ADE-3410 v2

!hn II: Cu hnh ADE-3410 v2
Thng thung thng s mc djnh ca ADE-3410 v2 nhu sau:
la chi I!: 192.168.1.1
$ubnet mask: 255.255.255.0
&sername/ !assword: admin / admin

uc 1: an vo trnh duyt web vo dja chi http://192.168.1.1 ng nhp vi user v password ca
modem. User v password mc djnh ca nh sn xut l admin/admin. Mn hnh trnh duyt web s
hin ln nhu hnh dui.


uc 2: Chuyn vo phn $ecurity -> !arentaI ControI. Mn hnh giao din hin ln nhu hnh dui:


uc 3:Chon Add d thm tnh nng chn truy cp.


uc 4: din username v dja chi MAC ca thit bj ban mun qun l truy cp. Trong rowser's MAC
Address l dja chi MAC ca my ban. Mun add dja chi MAC cc my khc ban ghi vo Other MAC
Address. $au d chon thi gian han ch truy cp.
ly dja chi MAC ca mt my tnh no n ban c th lm nhu sau: Vo $tart -> Run g lnh cmd sau
d n enter v tip tuc g lnh ipconfig /aII.

(V du bn mun chn my tnh da ch MAC l 00:1B:38:9B:F4:EE khng doc truy cp t 8h20 dn
10h10 ngy th ba, th nm, th su bn din thng tin nh hnh di)

n $ave/AppIy d luu cu hnh mong mun.

Chi vi vi buc cu hnh don gin ban d c duoc kt ni internet tc d cao vi tnh nng chn truy
cp theo gi.
czu h|nh trn my trz gateway v c| I cza modem th| cch ny | v dzng DnC khng ||n quan g|
dzn my t|nh dng I cz dznh cz ?

cch h|zu quz nhzt | |zc MAC Modem 1||nk c phzn |zc MAC f||ter d
khng th| down |oad Netcut vz thzy x| nh|zu qu cz Cut hzt chza |z| 2 b dzn mzt )
cn mzt cch khc nza | thay dz| sz Subnet mark nm na | Subnet|ng dz g|z| hzn sz I dng trong
1 mzng cch ny ta c thz co |z| tz| th|zu 1 mzng chz c 2 I mzt cho bzn v mzt cho modem Cn
nzu muzn nh|zu hzn mzt cht th| tz| th|zu |z| | 6 bao gzm cz modem khng thz co |z| thnh 4 dzzc
Nzu | 6 th| vzn c 2 tn x| k
G|z| hzn sz ngzz| sz dzng |nternet trong mzng Lan

G|z| hzn sz ngzz| sz dzng |nternet trong mzng Lan

nh em vra mrl lrp mrng AuSL v dang chla sr cho mry nh xung quanh 1uy nhln em ko blrL dung
phn mrm no dr klrm Lra xem cc nh d dung bao nhlu my v llru c chla sr Llrp hay ko( em
murn mrl nh chr drrc dung 1 my Lhl) vry mrl ngrrl glup em xem c phrn mrm no dr glrl hrn sr
my sr drng Lrong mrng Lan nh em dang dung swlLch dr chla sr lnLerneL


8rn vo Modem v enable drch vr uPC dr modem Lr cung crp dra chr cho cc my
vu nhr nh mlnh chla cho 3 my Lhl mlnh sr drL drl l
SLarL l Address 19216812 (brL dru drl l)
Lnd l Address 19216814 (krL Lhuc drl l)
Lesse 1lme (hour) 24 (1hrl glan crp nhrL lrl l)
nhr vry sr chr c Lrl da 3 my c Lhr vo mrng nru chla sr Lhm Lhl crn phrl mr rrng Lhm drl l
urch vr uPC Lhrrng nrm Lrong mrc SeLup/Lan cra Modem
Modem nh mlnh l Slemens nn c Lhr khc chuL xlu vr cch srp xrp vrl conflg cra modem nh brn
/S khl sr drng uPC Lhl crn phrl LhlrL lrp lrl cho card mrng cra cc my Lhnh sr drng dra chr l Lr
drng do modem cung crp nru modem sr drng uPC m my Llnh LhlrL lrp dra chr l cr drnh Lhl c
Lhr sr khng vo mrng drrc du


Cam on ban nha mlnh cung dung modem slemens cua fpL ma 8an cho mlnh hol moL chuL la neu lam
Lheo cach cua ban Lhl cac may Lrong mang Lan muon su dung duoc mang Lhl cac Lhong so Lrong 1C/l
deu de o che do auLo heL phal ko Lleu lam vay co khl nao bl Lrung lp ko ( hlen Luong llmlL conecLlvlLl) va
neu bl nhu vay chac chl can LaL mo modem Lhl duoc a Mlnh la newble mong ban chl dan volCrlglnally osLed by netcafe17S
8o vo MoJem v eooble Jcb v uncl J moJem t cooq cp Jo cb cbo cc my
vu ob ob mlob cblo cbo J my tb mob s Jt Jl ll
5tott ll AJJtess 19216812 (bt Jo Jl ll)
oJ ll AJJtess 19216814 (kt tboc Jl ll)
lesse 1lme (boot) 24 (1bl qloo cp obt ll ll)
Nb vy s cb c tl Jo J my c tb vo moq No cblo s tbm tb co pbl m toq tbm Jl ll
ucb v uncl tboq om ttooq mc 5etop/loo co MoJem
MoJem ob mob l 5lemeos oo c tb kbc cbot xlo v ccb sp xp vl cooflq co moJem ob bo
l/5 kbl s Joq uncl tb co pbl tblt lp ll cbo cotJ moq co cc my tbob s Joq Jo cb ll
t Joq Jo moJem cooq cp No moJem s Joq uncl m my tlob tblt lp Jo cb ll c Job tb
c tb s kboq vo moq Jc Jo
Modem cru hlnh crp uPC lln quan gl drn my Llnh dung l cr drnh ? Mlrn cru hlnh Lrn my
chr gaLeway v cl l cra modem l dl LrL Lrr khl chla lrl lrp mrng
Murn chla lrp mrng Lhl seL cl subneL mask vu Murn cho chr c 3 my Lruy crp drrc lnLerneL Lhl seL
nhr sau
_ l Modem 19216869 subneL mask 233233233248
_ SeL uPC Lrn modem l 192168610 14 subneL mask 233233233248 CaLeway 19216869
_Sau khl cru hlnh nhr vry Lhl chr c nhrng my no c l Lrong khorng 10 14 mrl krL nrl drrc vrl
modem Cn lrl Lhl[ luckyboyhcm Lhx Mlnh d check lrl v Lhry kh dung nhr brn nl crn xem xeL lrl klrn Lhrc cra
mlnh
[ chr Loplc Py lm Lheo hrrng drn cra luckyboy
[ gLhn cho du l mrng p2p nhrng dr Lruy crp vo modem Lhl vrn phrl sr drng name + pass chr c
al glr modem mrl c Lhr Lruy crp vo drrc 1rL nhln l phrl drl cl pass df cra modem dl rrl

Czu h|nh cho 4 my (thzt ra tz| da | S my )
_ l Modem 19216869 mask 233233233248
_ l cra uPC 192168610 14 (Luy sr lrrng m bro seL chlnh xc l bao nhlu) mask
233233233248 CaLeway 19216869 (dra chr modem)
_ Cc my khc Lorng mrng dr AuLo l xongrLdsewevLLd

Czu h|nh cho 10 my (thzt ra tz| da | 13 my )
_ l Modem 192168617 mask 233233233240
_ l cra uPC 192168618 30 (Luy sr lrrng m bro seL chlnh xc l bao nhlu) mask
233233233240 CaLeway 192168617 (dra chr modem)
_ Cc my khc Lrong mrng dr AuLo l xong

vrl cch ny Lhl sr glrl hrn drrc sr my sr drng Lheo nhrng sr cr drnh nhr 3 13 vv
C gl Lhrc mrc bro cr nl mlnh sr cr grng glup Lrong khr nng