You are on page 1of 18

HRVATSKA MREA VOLONTERSKIH CENTARA

www.hmvc.net
Inkluzivno volontiranje kao put prema integraciji i veoj zapoljivosti

Jednake mogunosti

Nalazi ispitivanja o jednakim mogunostima volontiranja u RH


Grant shema: Uspostava podrke u socijalnom ukljuivanju i zapoljavanju socijalno ugroenim i marginaliziranim skupinama

Ovaj projekt financira EU

O ispitivanju
Volonterski centri u Osijeku, Splitu Zagrebu i Rijeci u okviru projekta Jednake mogunosti - volontiranje kao put prema integraciji i veoj zapoljivosti proveli su ispitivanje s ciljem istraivanja postojee prakse i politike jednakih mogunosti volontiranja unutar neprofitnih organizacija. Na taj nain se eli doprinijeti razvoju inovativnih volonterskih programa usmjerenih integriranju socijalno osjetljivih skupina ili onih koji se nalaze u riziku od iskljuenja u aktivno sudjelovanje u zajednici.

Ovaj projekt financira EU

O ispitivanju
Ispitivanje je provedeno uz pomo anketnog upitnika sastavljenog od 13 pitanja. Upitnik je bio anoniman, uz mogunost ostavljanja podataka o organizaciji ili ustanovi prema elji sudionika. Ukupno 98 neprofitnih organizacija i ustanova. Ispitivanjem je pokrivena cijela Hrvatska odnosno upanije:
Osjeko-baranjska, Brodsko-posavska, Sisakomoslavaka, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, ibensko-kninska, Zagrebaka i Grad Zagreb.

Ovaj projekt financira EU

O ispitivanju

Ovaj projekt financira EU

NALAZI O UKLJUIVANJU VOLONTERA U NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I USTANOVAMA

Istraujui praksu vezanu za jednake mogunosti volontiranja unutar neprofitnih organizacija sudionike smo, izmeu ostalog, upitali i kakva je organizacijska kultura u kojoj rade i koju njeguju. Sudionici ispitivanja, njih 93%, izjavilo je da su vrijednosti uvaavanja razliitosti i nediskriminacije dio vizije i misije organizacije. U prilog tome ide i injenica da meu ispitanim sudionicima njih 90% ukljuuje volontere u rad organizacije.

Ovaj projekt financira EU

Tko su volonteri
60 50 40 30 20 10 0 pojedinci lanovi zaposlenici studentska stairanje izvan organizacije koji praksa organizacije odrauju dodatne poslove slobodnom voljom
Ovaj projekt financira EU

51

31

26

24 5 9

kolska praksa

Tko su volonteri
U odnosu na prethodne godine, primjeujemo pozitivni pomak u razumijevanju definicije volontiranja. Meutim, praksa pokazuje da se u ovom podruju moraju uiniti znatni napori kako bi se povealo razumijevanje o tome tko su volonteri. Premda je Zakonom o volontiranju ovo podruje jasno definirano, jo uvijek postoje nedoumice u odreenim grupacijama primjerice meu ustanovama koje stairanje ili nove mjere zapoljavanje HZZ-a (javni radovi, struno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i sl.) zovu volontiranjem, odnosno meu udrugama koje svoje lanove poistovjeuju s volonterima.

Ovaj projekt financira EU

Vrste volontiranja
70 60 50 40

65
58 52 46

30
20 10 0 dugotrajno volontiranje
Ovaj projekt financira EU

nekoliko puta mjeseno

jednokratne povremeno akcije ukljuivanje

Politika ukljuivanja volontera


Politika ukljuivanja volontera definira pravila i procedure o tome zato ukljuujemo volontere u organizaciju, osigurava dobro upravljanje volonterskim programom i poveava uinkovitost rada organizacije s volonterima. 58 sudionika izjavljuje da organizacija ima politiku ukljuivanja volontera (u veoj mjeri radi se o opim pravilima i procedurama organizacije, pravilima ili kodeksu odreene struke, zakonima koji reguliraju rad organizacije). Njih 18 u organizacijama je zapoelo s razvojem politike ukljuivanja volontera (uspostavljanje ugovora s volonterima, organiziranjem edukacije za volontere te usklaivanjem sa Zakonom o volontiranju). Samo 11 organizacija ima primjerice pravilnik za rad s volonterima, koordinatora volontera, definirane procedure primanja, edukacije i praenja volontera i sl. Njih 10 je izjavilo da imaju politiku ukljuivanja volontera, meutim njihovi odgovori na pitanje o kakvoj se politici radi ukazuju da ne postoji jasno razumijevanje to politika ukljuivanja volontera obuhvaa.
Ovaj projekt financira EU

Politika jednakih mogunosti


Politika jednakih mogunosti za zaposlene, volontere, suradnike, korisnike u obliku posebnog dokumenta definirana je u 39 organizacija (etiki kodeks organizacije ili struke, pravilnik o unutranjem ustrojstvu i radu organizacije, statut, zakoni koji se odnose na podruje djelovanja organizacije odnosno struke (npr. knjiniari, pedagozi i sl.) Manji broj ispitanih spominje etiki kodeks volontera i pravilnik o radu s volonterima. Od ukupnog broja ispitanih, njih 55 je izjavilo da nemaju poseban dokument kojim je definirano ovo podruje.
Ovaj projekt financira EU

Vanost ukljuivanja pripadnika socijalno iskljuenih skupina u volontiranje


Sudionici ispitivanja, odnosno njih 96 (97%) prepoznaju vanost ukljuivanja osoba koje su u riziku od socijalne iskljuenosti u volontiranje.

Dobrobit od ukljuivanja ovih osoba prepoznaju u sljedeim podrujima: dobrobit za osobu odnosno volontera; dobrobit za organizaciju koja ukljuuje volontere; dobrobit za iru zajednicu.

Ovaj projekt financira EU

Dobrobiti volontiranja osoba u riziku od socijalne iskljuenosti

POJEDINCI
Uinkovit model ukljuivanja osoba u drutveni ivot zajednice Vrijedan alat njihovog osnaivanja i razvoja osobnih kapaciteta Doprinos poveanju njihovih kapaciteta za zapoljavanje Doprinos smanjenju drutvene izolacije i irenje drutvene mree

ORGANIZACIJA
Doprinosi razvoju organizacije

ZAJEDNICA
Smanjivanje predrasuda Razvoj tolerancije i uvaavanje razliitosti Potivanje ljudskih prava Omoguavanje jednakih mogunosti za sve Razvoj pozitivnih drutvenih vrijednosti Doprinos viziji zdravije, humanije i solidarne zajednice otvorene za sve njene lanove

Doprinosi jaanju vrijednosti organizacije

Ovaj projekt financira EU

Ukljuivanje volontera - pripadnika skupina u riziku od socijalne iskljuenosti ukljuuju volontere 8% 24% 17% 51% ne ukljuuju volontere ne zna ukljuuju iz redova svojih lanova

Ukljuivanje volontera iz ovih skupina se u organizacijama dogaa najee spontano, a manje kao dio promiljene politike organizacije. Od ukupnog broja sudionika (98) na ovo pitanje je odgovorilo njih 53. Meu njima je 39 izjavilo da se ukljuivanje volontera dogaa spontano, dok je 14 izjavilo da ima politiku ukljuivanja volontera iz skupine osoba u riziku od socijalne iskljuenosti i to radi planski i promiljeno.
Ovaj projekt financira EU

Ukljuivanje volontera - pripadnika skupina u riziku od socijalne iskljuenosti

Organizacije koje ne ukljuuju volontere iz navedenih skupina, njih 25, kao dva najea razloga naveli su nedostane radne uvjete prilagoene osobama s invaliditetom (8) i nedostatak znanja i vjetina za ukljuivanje pripadnika ovih skupina (8). Nedostatni organizacijski kapaciteti su razlog za neukljuivanje volontera u 4 organizacije, dok predstavnici 3 organizacije kau da o tome uope nisu razmiljali. Samo 2 organizacije vide osnovni razlog za neukljuivanje u nepovjerenju prema odreenoj skupini, a 2 u zakonskoj regulativi.

Ovaj projekt financira EU

Ovaj projekt financira EU

Ukljuivanje volontera - pripadnika skupina u riziku od socijalne iskljuenosti

Podrka za ukljuivanje volontera iz navedenih socijalnih kategorija

Sudionici ispitivanja prepoznaju potrebu za dodatnom podrkom prilikom ukljuivanja volontera iz navedenih socijalnih kategorija te istiu sljedea podruja u kojima je potrebna potpora: dodatna edukaciju o tome kako pristupiti specifinim skupinama (52), kako odrati motivaciju volontera (44), kako pravilno provesti administraciju u skladu sa zakonom (39), kako osmisliti opis posla (35), kako ukljuiti volontera tako da postignemo socijalnu integraciju (33), kako pratiti i evidentirati volonterski angaman (22).

Ovaj projekt financira EU

Motivacija organizacija za sudjelovanjem u zagovaranju volontiranja kao jednakog prava svih kroz ukljuivanje organiziranje volontiranja za najmanje jednog volontera ili volonterku, koji su pripadnici gore navedenih socijalnih skupina, na kontinuirani volonterski angaman od min. 3 mjeseca.

Ovaj projekt financira EU

Hrvatska mrea volonterskih centara

HVALA!
Volonterski centar Osijek
Jagerova 12 31 000 Osijek Tel: 031 211 306 Fax: 031 200 457 E-mail: osvolonteri@osvolonteri.hr www.osvolonteri.hr