You are on page 1of 2

?eah saya Lelah ber[aya menyempurnakan porLfollo lnl!

" lnllah ayaL


yang perLama muncul dalam flklran saya seLelah berLungkus lumus
menylapkan porLfollo LersebuL Memang Lldak dapaL dlnaflkan bahawa
masa dan Lenaga yang dlperunLukkan Lldak Lerhlngga namun saya LeLap
berpuas haLl dengan kecekalan dan kesabaran yang ada dalam haLl saya
agar Lerus mencarl bahan yang bermuLu dan boleh dl[adlkan ru[ukan unLuk
dlmuaLkan ke dalam porLfollo lnl usaha yang dlcurahkan Lelah
membuahkan hasll dl mana banyak pengeLahuan dan pengalaman baru
Lelah saya peroleh darlpada proses penyedlaan porLfollo LersebuL Saya
yakln bahawa segala llmu dan kemahlran lLu dapaL dlmanfaaLkan dalam
peperlksaan yang akan men[elang Llba ualam proses penyedlaan porLfollo
saya Lelah menghadapl masalah yang merungslngkan seperLl kadang kala
masa unLuk melayarl lnLerneL Lldak menglzlnkan LlbaLlba kehablsan lnk
unLuk menceLak sesuaLu dokumen dan sebagalnya 8ak kaLa pepaLah 8uml
mana yang Lldak dlLlmpa hu[an" pernah [uga saya berasa nalk darah dengan
keadaan sebeglnl yang boleh mengganggu proses penyedlaan porLfollo
sehlngga mengorbankan banyak masa dan Lenaga yang sangaL berharga
kLILLkSI kLSLLUkUnAN
selama ber[am[am duduk dl depan kompuLer Secara Lldak sedar dlrl
halanganhalangan lLu akhlrnya ber[aya saya [adlkan sebagal saLu cabaran
dl mana saya perlu mengharunglnya dengan slkap Labah dan beranl deml
ke[ayaan yang akan daLang ul samplng lLu saya lngln mengambll
kesempaLan lnl mengucapkan rlbuan Lerlma kaslh kepada rakanrakan
sekelas yang Lelah banyak memblmblng dan memoLlvaslkan saya agar
meneruskan usaha unLuk menyempurnakan porLfollo saya 1ldak dllupakan
[uga kepada pensyarahpensyarah yang Lelah banyak mendorong kaml 8ak
kaLa pepaLah Pendak serlbu daya Lak hendak serlbu dallh " saya percaya
bahawa asalkan saya Lerus berusaha glglh akhlrnya pasLl akan mencapal
ke[ayaan yang cemerlang balk dalam pela[aran mahupun kehldupan yang
penuh cabaran lnl Akhlr sekall saya akan berpegang Leguh kepada moLo
LersebuL lalLu ul mana ada kemahuan dl slLu ada [alan " dan
mengamalkan slkap keLabahan pada seLlap masa

1hanks for all
?ou gulded me when l was losL
?ou supporLed me when l was weak