You are on page 1of 17

STATUT OPINE GORNJI VAKUF-USKOPLJE

I OSNOVNE ODREDBE
lan 1. Statutom Opine Gornji Vakuf-Uskoplje od (u daljem tekstu: Statut), u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustav Federacije), Ustavom Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Ustav Kantona) i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom, ureuju se slijedea pitanja: ostvarivanje i zatita ljudskih prava i osnovnih sloboda, saradnja s ombudsmenima, samoupravni djelokrug opine, opinski organi vlasti, neposredno sudjelovanje graana u odluivanju o lokalnim poslovima opine, imovina opine i finansiranje lokalne samouprave, propisi i drugi akti opine, upravni nadzor, postupak za donoenje, odnosno promjene Statuta opine i druga pitanja znaajna za organizovanje i rad opine i njenih organa. lan 2. Opina Gornji Vakuf-Uskoplje (u daljem tekstu: Opina) je jedinica lokalne samouprave. lan 3. Granice Opine su utvrene zakonom Federacije BiH i drugim pravnim aktima Federacije BiH. Opina obuhvata podruja slijedeih naseljenih mjesta: Batua, Bistrica, Bojska, Boljkovac, Borova Ravan, Crkvice, Cvre, Dobroin, Donja Riica, Draev Dolac, Duratbegovi Dolac, Dua, Gaj, Galiica, Gornja Riica, Gornji Mraaj, Gornji Vakuf-Uskoplje, Grnica, Hrasnica, Humac, Jagnjid, Jelae, Jelii, Kozice, Krupa, Kute, Luani, Makovac, Mraaj, Osridak, Pa(v)i Polje, Palo, Pidri, Ploa, Podgrae, Pridvorci, Rosulje, Seferovii, Seoci, Smrevice, Svilii, Uzrije, Vaganjac, Valice, Vili Polje, Voljevac, Voljice, Vrse, Zastinje, drimci. lan 4. Slubeno ime Opine je: OPINA GORNJI VAKUF-USKOPLJE. lan 5. Sjedite Opine je u Gornjem Vakufu-Uskoplju. lan 6. Opina ima svoj grb i zastavu kao i druge simbole o kojima posebnom odlukom odluuje Opinsko vijee. lan 7. Opina ima peat u obliku kruga prenika 50 mm i 25 mm. Sadraj peata, davanje odobrenja za izradu peata, voenje evidencije o izdatim peatima, nain unitavanja peata i druga pitanja od znaaja za izradu i koritenje peata Opine, ureuje se posebnom odlukom Opinskog vijea, ako zakonom Srednjobosanskog kantona (u daljem tekstu: Kanton) nije drugaije utvreno. lan 8. Slubeni jezici u Opini su jezici u slubenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom i zakonom Federacije. Slubeno pismo je pismo utvreno Ustavom Federacije. Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave. lan 9. Opina ima svojstvo pravnog lica. lan 10. Ovaj statut mora biti u skladu sa Ustavom Federacije, Ustavom Kantona, federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.

II OSTVARIVANJE I ZATITA LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I SARADNJA S OMBUDSMENIMA

lan 11. Opina e stvarati uslove da graani s podruja Opine u cjelini i na demokratski nain ostvaruju svoja prava i slobode utvrene u odredbama Ustava Federacije i meunarodnim instrumentima sadranim u Aneksu Ustava Federacije o emu e brinuti svi opinski organi vlasti, svaki u okviru svoje nadlenosti. lan 12. Opinska tijela vlasti i institucije koje vre javna ovlatenja duni su u vrenju poslova iz svoje nadlenosti primjenjivati i dosljedno potovati prava i slobode graana predviene u odredbama Ustava Federacije i meunarodnim instrumentima iz Aneksa Ustava Federacije, i Ustava Kantona. Opinska tijela vlasti i institucije koje imaju javna ovlatenja duni su u svom radu poduzimati sve potrebne mjere i aktivnosti u cilju osiguranja uslova za ostvarivanje i zatitu ljudskih prava i sloboda utvrenih u Ustavu Federacije i meunarodnim instrumentima sadranim u Aneksu Ustava Federacije, i Ustavu Kantona. lan 13. Svi opinski organi vlasti i institucije koje imaju javna ovlaenja duni su, na zahtjev ombudsmena i njegovih zamjenika, omoguiti ispitivanje djelatnosti bilo kojeg organa vlasti opine i bilo koje druge institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, ukljuujui provoenje etnikog progona ili odravanje njihovih posljedica, dati potrebne informacije, dokumente i spise, omoguiti uvid u sva slubena dokumenta, ukljuujui i tajne, kao i sudske i upravne spise i omoguiti saradnju od svakog lica, ukljuujui bilo kog slubenika, posebno o pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa i time osigurati uslove za ostvarivanje funkcije ombudsmena u zatiti ljudskih prava i osnovnih sloboda na podruju Opine. Opinski naelnik je duan omoguiti ombudsmenima i njihovim zamjenicima prisustvovanje upravnim postupcima, koje vode opinske slube za upravu, odnosno institucije koje vra javna ovlatenja, a opinski sud sudskim postupcima. lan 14. Opinski organi vlasti duni su, u okviru svojih prava i dunosti, saraivati sa svim meunarodnim posmatrakim tijelima za ljudska prava osnovanim za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju, kao i s nadzornim tijelima osnovanim na osnovu Aneksa Ustava Federacije. lan 15. Opinski naelnik je odgovoran za saradnju i omoguavanje ostvarivanja funkcija ombudsmena i meunarodnih nadzornih tijela u Opini, posebno za saradnju opinskih slubi za upravu i institucija koje imaju javna ovlatenja na nain predvien Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

III SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPINE


lan 16. Opina je nadlena za neposredno obavljanje lokalne samouprave utvrene odgovarajuim federalnim zakonom, odnosno zakonom Kantona i ovim Statutom. lan 17. U okviru samoupravnog djelokruga, Opina u skladu sa zakonima iz prethodnog lana i ovim Statutom obavlja naroito sljedee poslove lokalne samouprave: osigurava uslove i preduzima sve potrebne mjere za dosljednu primjenu, potivanje i zatitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u skladu sa Ustavom Federacije i meunarodnim instrumentima iz Aneksa Ustava Federacije, Ustava Kantona i ovog Statuta, 2. donosi Statut Opine, 3. donosi budet i zavrni raun, 4. donosi program razvoja aktivnosti koje su znaajne za podruje Opine, 5. stvara i razvija privredne, drutvene, kulturne i druge uslove za ivot i rad stanovnitva na podruju Opine i za zadovoljavanje njihovih materijalnih i zajednikih potreba u skladu sa utvrenom politikom i propisima Kantona i Federacije, 6. provodi utvrenu obrazovnu politiku i zadovoljava lokalne potrebe stanovnitva u pogledu predkolskih institucija, 7. preduzima mjere u cilju unapreenja lokalnog poslovanja i humanitarnih aktivnosti, 8. propisuje/odreuje prekraje i novane i druge sankcije za krenje pravila i propisa Opine, 9. osigurava uspostavljanje i voenje mjerenja, imovinsko-zemljinih knjiga i registara o imovinskim pravima; 10. vodi urbanistiko-stambenu politiku i prostorno planiranje od znaaja za Opinu i njen razvoj, kao to je izgradnja naselja i poboljanje uslova stanovanja, ureenje graevinskog zemljita, odravanje istoe javnih povrina, odravanje parkova i djeijih igralita, odravanje javne rasvjete, odvoz, deponovanje i likvidiranje otpadaka, obavljanje vatrogasne slube, te titi i ureuje ovjekovu okolinu, 1.

11. obavlja komunalne i druge uslune djelatnosti i lokalnu infrastrukturu, kao to je izgradnja i odravanje lokalnih cesta, puteva, lokalnih mostova, objekata za opskrbu naselja pitkom vodom, razvoju potanskih i telefonskih veza, upravljanje grobljima i odravanje grobalja, odravanje komunalne higijene, odravanje lokalne elektro mree, i druge djelatnosti infrastrukture lokalnog znaaja, 12. provodi socijalnu politiku i uspostavlja slube socijalne zatite, 13. upravlja opinskom imovinom i javnim dobrima u javnoj upotrebi lokalnog znaaja, 14. osigurava uslove za rad lokalnih radio i TV stanica, u skladu sa zakonom, 15. vodi brigu o turistikim resursima Opine, 16. utvruje i stvara materijalne uslove za racionalno koritenje i upravljanje lokalnim graevinskim zemljitem i poslovnim prostorom, 17. osigurava uslove za ostvarivanje mjesne samouprave, 18. osniva javne ustanove i druga pravna lica, u skladu sa zakonom, radi ostvarivanja odreenih privrednih, drutvenih i drugih interesa i potreba stanovnitva, 19. osigurava ope uslove za snabdijevanje stanovnitva hranom, zadovoljavanje drugih potreba i obavljanje uslunih djelatnosti na podruju Opine, 20. donosi propise o oporezivanju i na drugi nain osigurava potrebno finansiranje koje nije obezbijedila kantonalna ili federalna vlast, 21. raspisuje referendum, 22. raspisuje javne zajmove i odluuje o zaduivanju Opine, 23. stara se o obnavljanju oteenih i unitenih kua u saradnji sa Kantonom i Federacijom i podrava povratak raseljenih lica i izbjeglica, 24. vodi evidenciju i popis raseljenih lica, izbjeglica i deloiranih lica, u skladu sa posebnim zakonom, 25. odreuje/utvruje imena/nazive naseljenih mjesta (ulica, trgova, i sl.), 26. vodi matinu knjigu roenih i sastavlja birake spiskove, 27. donosi propise za izvravanje opinskih nadlenosti u skladu sa zakonom i 28. utvruje i ostvaruje i druge poslove lokalne samouprave, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. Obavljanje pojedinih poslova iz stava 1. ovog lana, moe se u skladu sa zakonom, povjeriti preduzeima (drutvima), ustanovama i drugim pravnim licima, da u okviru svoje djelatnosti odluuju u pojedinanim stvarima o odreenim pravima i obavezama graana i pravnih lica (u daljem tekstu: institucije koje imaju javna ovlatenja). lan 18. Opina je samostalna u odluivanju u poslovima iz samoupravnog djelokruga, u skladu sa Ustavom Federacije, Ustavom Kantona, te federalnim i kantonalnim zakonima i ovim Statutom i odgovorna je za obavljanje tih poslova. lan 19. Opina, pored poslova lokalne samouprave, obavlja i upravne i druge strune poslove koji se federalnim zakonima, odnosno zakonima Kantona, iz odreenih upravnih oblasti, prenesu na Opinu.

IV OPINSKI ORGANI VLASTI


Opinsko vijee

a) Ope odredbe
lan 20. Opinsko vijee je predstavniko tijelo graana koje donosi opinske propise i druge akte u okviru prava i dunosti Opine, iz samoupravnog djelokruga Opine, te obavlja i druge poslove, u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom. lan 21. Opinsko vijee obavlja poslove iz svoje nadlenosti samostalno, na osnovu i u okviru Ustava Federacije, Ustava Kantona, federalnih zakona, odnosno zakona Kantona i ovog Statuta. lan 22. Opinsko vijee se sastoji od 23 vijenika. lan 23. Izbor vijenika Opinskog vijea (u daljem tekstu: vijenici) vri se u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

lan 24. Graani biraju vijenike na osnovu slobodnog, opeg, jednakog i neposrednog izbornog prava, tajnim glasanjem. Niko nema prava da po bilo kom osnovu poziva biraa na odgovornost za glasanje, niti da od njega trai da se izjasni za koga je glasao ili zato nije glasao, niti ga moe sprijeiti da glasa. lan 25. Vijenike Opinskog vijea biraju, viestranakim i demokratskim putem, birai na neposrednim i tajnim izborima na cijelom podruju Opine, u skladu sa Zakonom. lan 26. Trajanje mandata vijenika ureuje se Ustavom i zakonom. lan 27. Nespojive su funkcije vijenika s funkcijom opinskog naelnika, zamjenika opinskog naelnika, sekretara Opinskog vijea i zaposlenih slubenika u opinskoj upravi, kao i zaposlenih slubenika u jedinicama federalnih i kantonalnih organa uprave sa sjeditem u Opini. Izborom ili imenovanjem vijenika na funkcije iz prethodnog stava, prestaje mandat vijenika u Opinskom vijeu. Vijeniku prestaje mandat i kada preuzme funkciju koja je prema zakonu nespojiva sa funkcijom vijenika, kao i u drugim sluajevima utvrenim zakonom. lan 28. Opinsko vijee e biti prvi put sazvano najkasnije 15 dana nakon objavljivanja rezultata izbora. lan 29. Opinsko vijee bira, iz reda svojih vijenika, predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg Vijea po postupku i na nain utvren u prelaznim i zavrnim odredbama ovog statuta. Predsjedavajui i zamjenik predsjedavajueg ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Predsjedavajui Opinskog vijea i naelnik Opine ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Predsjedavajui predsjedava sjednicama Opinskog vijea i obavlja druge poslove utvrene u Poslovniku o radu Opinskog vijea. Predsjedavajui i zamjenik predsjedavajueg se automatski rotiraju na funkciji svake godine u isto vrijeme kada se na funkciji rotiraju naelnik Opine i zamjenik naelnika Opine. Funkcija Predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg nije profesionalna. Opinsko vijee bira sekretara Opinskog vijea, koji tu dunost obavlja profesionalno. lan 30. Opinsko vijee punovano odluuje ako je na sjednici prisutna dvtreinska veina od ukupnog broja vijenika, osim ako Ustavom Federacije, Zakonom i ovim statutom nije drugaije odreeno. lan 31. Prilikom donoenja odluka koje se tiu slijedeih pitanja: izbor opinskog naelnika, zamjenika naelnika, predsjedavajueg Vijea, zamjenika predsjedavajueg Vijea, donoenja Statuta i promjena Statuta, donoenja Poslovnika o radu i promjena Poslovnika, usvajanja budeta i izmjena budeta i pitanja od vitalnog interesa bilo kog od konstitutivnih naroda, vijenici e ulagati najvee napore kako bi odluka dobila saglasnost natpolovine veine vijenika ukljuujui najmanje natpolovinu veinu vijenika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih. Ukoliko veinska odluka o pitanjima iz prethodnog stava ne ukljuuje najmanje natpolovinu veinu glasova vijenika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih zastupljenih u Vijeu, predsjedavajui Opinskog vijea i/ili zamjenik predsjedavajueg Opinskog vijea e odmah donijeti odluku o sazivanju komisije koja se sastoji od predsjedavajueg, zamjenika predsjedavajueg i po jednog vijenika iz reda svih konstitutivnih naroda i ostalih. Ukoliko ti napori ne uspiju, odluka e se donijeti dvotreinskom veinom ukupnog broja vijenika Opinskog vijea. U smislu ovog lana, pitanjima od vitalnog interesa smatraju se pitanja koja utvrdi Parlament Federacije. lan 31a. Kada se donese odluka, o sazivanju Komisije, iz stava 2. prethodnog lana, predsjedavajui i zamjenik predsjedavajueg nastavljaju rad sjednice prema dnevnom redu. Komisija iz prethodnog lana e nastojati da postigne saglasnost u roku od sedam (7) dana od dana glasanja. Komisija moe u tu svrhu traiti smjernice od Vlade Kantona ili Vlade Federacije.

lan 32. Opinsko vijee moe osnovati savjete, komisije, odbore i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz njegovog djelokruga. Sastav, broj lanova, djelokrug i nain rada tijela iz prethodnog stava utvruje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. lan 32a. Opinsko vijee osniva Stalnu komisiju za posredovanje, koja se sastoji od 5 vijenika, za pitanja koja nisu definirana lanom 31. Sastav, broj lanova, djelokrug i nain rada Stalne komisije za posredovanje iz prethodnog stava utvruje se Poslovnikom, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela. lan 33. Opinsko vijee zasijeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predvienim u Poslovniku Vijea i vodi zapisnik o svom radu i donesenim odlukama. lan 34. Na sjednicama Opinskog vijea glasanje je javno, ako Vijee ne odlui da se o pojedinim pitanjima glasa tajno. lan 35. Poslovnikom o radu Opinskog vijea reguliu se pitanja koja se odnose na prava i obaveze vijenika, njihovu odgovornost, postupak sazivanja prve sjednice Vijea i njegovog konstituisanja, potvrivanje mandata izabranih vijenika, nain izbora predsjedavajueg i zamjenika predsjedavajueg Vijea, sveane izjave, postupak sazivanja sjednica Vijea, utvrivanje dnevnog reda, odravanje reda na sjednici, utvrivanje rezultata glasanja, ovlateni predlagai sazivanja sjednice, postupak donoenja opinskih propisa, izvjetavanje javnosti o sjednici, donoenje programa rada Vijea, odreivanje radnih tijela vijea, njihov sastav, nadlenost i nain rada, sadraj i nain voenja zapisnika o radu sjednice Vijea i druga pitanja od znaaja za organizovanje i rad Opinskog vijea. lan 36. Vijenici za svoj rad u Opinskom vijeu imaju pravo na nadoknadu trokova, odnosno izgubljene zarade, u skladu sa odlukom Opinskog vijea. lan 37. Vijenik Opinskog vijea ne moe biti krivino gonjen, niti odgovoran u graanskom postupku za bilo koju radnju uinjenu u vrenju funkcije vijenika, a niti moe biti pritvoren ili lien slobode bez odobrenja Opinskog vijea.

b) Nadlenost Opinskog vijea

lan 38. Opinsko vijee nadleno je za slijedee poslove: priprema i dvotreinskom veinom, ukljuujui natpolovinu veinu vijenika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih, usvaja Statut Opine i odluuje o njegovim promjenama, 2. donosi odluke, druge propise i ope akte i daje njihovo tumaenje, 3. bira i smjenjuje opinskog naelnika i njegovog zamjenika, predsjedavajueg Vijea i njegovog zamjenika, sekretara i lanove radnih tijela Opinskog vijea, 4. donosi opinski budet, usvaja zavrni raun i donosi propise o opem oporezivanju i na drugi nain osigurava potrebna finansijska sredstva koja nisu osigurana od strane organa vlasti Federacije i Kantona u skladu sa zakonom i ovim Statutom, 5. donosi program razvoja za pojedine djelatnosti za koje je nadleno, 6. osniva javna preduzea i javne ustanove i druga pravna lica za obavljanje privrednih, drutvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Opinu, 7. odluuje, u skladu sa zakonom, o tome da se obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Opine povjeri institucijama koje imaju javna ovlatenja, 8. raspisuje referendum, 9. raspisuje javni zajam i samodoprinos i odluuje o zaduivanju Opine, 10. donosi propise o organizaciji i osnivanju slube za upravu, 11. utvruje naziv za dijelove naseljenih mjesta, 1.

12. odluuje o inicijativama za davanje i izmjenu naziva ulica, trgova, mostova i dr., 13. donosi poslovnik o svom radu, 14. vri i druge poslove koji su zakonom stavljeni u nadlenost opine kao jedinice lokalne samouprave, odnosno poslove odreene ovim Statutom. 2. O p i n s k i n a e l n i k lan 39. Opinski naelnik je izvrno-upravni organ Opine. Opinski naelnik svoju dunost obavlja profesionalno. Opinski naelnik i predsjedavajui Opinskog vijea ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. lan 40. Opinski naelnik ima zamjenika opinskog naelnika. Opinski naelnik i zamjenik opinskog naelnika ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Zamjenik opinskog naelnika svoju dunost obavlja profesionalno. lan 41. Opinskog naelnika i zamjenika opinskog naelnika bira Opinsko vijee na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja uz konsultacije sa klubovima vijenika. Izbor opinskog naelnika i zamjenika naelnika se obavlja po postupku i na nain utvrenim u prelaznim i zavrnim odredbama ovog Statuta. Naelnik opine i njegov zamjenik se svake godine automatski rotiraju na funkcijama. lan 42. Ukoliko mjesto opinskog naelnika ili zamjenika opinskog naelnika ostane upranjeno prije isteka mandata, Opinsko vijee e izabrati novog opinskog naelnika, odnosno zamjenika opinskog naelnika u roku od 30 dana na nain predvien u prelaznim i zavrnim odredbama ovog Statuta. lan 43. Zamjenik opinskog naelnika pomae opinskom naelniku u obavljanju poslova iz lana 44. ovog Statuta, zamjenjuje naelnika u sluaju njegove odsutnosti ili sprijeenosti za rad. lan 44. Opinski naelnik predstavlja i zastupa Opinu. Opinski naelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, ovlaten je da: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. provodi opinsku politiku, izvrava opinske propise i ope akte, te obavlja poslove koje na Opinu prenese kantonalna i federalna vlast, priprema opinske propise i druge ope akte koje donosi Opinsko vijee i predlae te propise opinskom vijeu na usvajanje, imenuje i smjenjuje sve opinske slubenike i namjetenike, stara se o organizaciji opinske uprave i njenom radu, rukovodi radom opinskih slubi i opinskih slubenika, vri konsultacije za izbor sudija opinskog suda, podnosi izvjetaje Opinskom vijeu i javnosti o provoenju opinske politike, izvravanju opinskih propisa i drugih poslova iz svoje nadlenosti, obavjetava skuptinu kantona, odnosno kantonalne organe o izvravanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa, kao i o stanju o odgovarajuoj oblasti, kad je izvravanje te politike i tih zakona povjereno Opini. obavlja i druge poslove utvrene ovim Statutom i drugim propisima. lan 45. Zamjenik opinskog naelnika ovlaten je da: 1. 2. 3. 4. osigura suradnju izmeu opinskih slubenika i Ombudsmena i njegovih zamjenika, provodi opinsku politiku, izvrava opinske propise i ope akte, te obavlja poslove koje na Opinu prenese kantonalna i federalna vlast, priprema opinske propise i druge ope akte koje donosi Opinsko vijee i predlae te propise opinskom vijeu na usvajanje, podnosi izvjetaje Opinskom vijeu i javnosti o provoenju opinske politike, izvravanju opinskih propisa i drugih poslova iz svoje nadlenosti,

5. 6.

koordinira projekte rekonstrukcije, blisko surauje sa odgovarajuim efovima slubi u vezi pitanja povratka izbjeglica, interno raseljenih osoba i raseljenih osoba.

lan 46. Opinski naelnik i zamjenik opinskog naelnika odgovaraju Opinskom vijeu za svoj rad i rad opinskih slubi za upravu. Opinski naelnik duan je Opinskom vijeu podnositi izvjetaj o svom radu i radu opinskih slubi za upravu najmanje jedanput u tri mjeseca. Opinski naelnik i zamjenik opinskog naelnika odgovorni su svako za svoj rad i za obavljanje poslova koji su federalnim zakonom i zakonom kantona preneseni na opinu. U obavljanju poslova iz stava 3. ovog lana, opinski naelnik i zamjenik opinskog naelnika ostvaruju potrebnu saradnju sa vladom Kantona i nadlenim organima kantona, odnosno vladom Federacije i nadlenim federalnim organima uprave, zavisno od toga da li se radi o provoenju zakona Kantona ili federalnog zakona. lan 47. Ukoliko opinski naelnik ili zamjenik opinskog naelnika prekre zakletvu ili iz drugih razloga postanu nedostojni te funkcije, mogu biti smijenjeni. Smjena naelnika ili zamjenika naelnika se obavlja po postupku i na nain utvrenim u prelaznim i zavrnim odredbama ovog statuta. lan 48. Opinski naelnik je duan pri odluivanju o svim pitanjima iz svoje nadlenosti, a posebice o pitanjima od zajednikog interesa, ostvarivati prethodno konsultacije sa zamjenikom naelnika. Naelnik i zamjenik naelnika duni su zajedniki potpisivati opinske rashode. 3. O p i n s k e s l u b e z a u p r a v u lan 49. Za obavljanje poslova lokalne samouprave i upravnih i drugih strunih poslova iz samoupravnog djelokruga opine, i poslova koji se federalnim zakonom ili zakonom Kantona prenesu na Opinu, osnivaju se opinske slube za upravu (u daljem tekstu: Slube za upravu). Slube za upravu u parnom broju osniva Opinsko vijee na prijedlog opinskog naelnika. Odlukom o osnivanju slubi za upravu ureuju se naroito pitanja koja se odnose na naziv, broj, nadlenost, rukovoenje, odgovornost i nain rada slubi za upravu. Opinski naelnik sa zamjenikom naelnika i slubama za upravu ini jedinstven opinski organ uprave. lan 50. Radom svih slubi za upravu rukovodi opinski naelnik i koordinira i usmjerava njihov rad s ovlatenjima predvienim zakonom, ovim Statutom i opinskim propisima. Radom pojedine Slube za upravu neposredno rukovodi ef slube. ef slube odgovoran je opinskom naelniku za svoj rad i rad slube kojom rukovodi. lan 51. efove slubi imenuje opinski naelnik uz prethodno dobivenu saglasnost zamjenika opinskog naelnika i uz konsultacije sa strankama zastupljenim u Vijeu. Opinski naelnik imenuje ostale slubenike i namjetenike slubi za upravu, nakon provedenog javnog konkursa, odnosno oglasa za upranjena radna mjesta i smjenjuje ih u skladu sa Zakonom. Za pomonike opinskog naelnika moe biti imenovano lice koje ima visoku strunu spremu odgovarajueg smijera i radno iskustvo od najmanje tri godine poslije zavrene visoke kolske spreme. Jedan konstitutivni narod ne moe biti zastupljen sa vie od polovine od ukupnog broja efova opinskih slubi za upravu. lan 52. Unutranja organizacija slubi za upravu ureuje se Pravilnikom o unutranjoj organizaciji. Pravilnik o unutranjoj organizaciji sadri djelokrug slube, organizacione jedinice i njihovu nadlenost, sistematizaciju radnih mijesta i uslove u pogledu strune spreme, radnog iskustva, strunog ispita i broja izvrilaca, rukovoenje slubom, ovlatenja i odgovornosti slubenika u obavljanju poslova, programiranje i izvravanje poslova, broj pripravnika koji se primaju u radni odnos i uslovi za prijem pripravnika i druga pitanja bitna za organizaciju i rad slubi za upravu. Pravilnik o unutranjoj organizaciji donosi opinski naelnik, uz saglasnost zamjenika naelnika.

lan 53. Slube za upravu, u skladu sa zakonom i ovim Statutom neposredno obavljaju sljedee upravne i druge strune poslove: 1. 2. 3. 4. 5. 6. izvravaju opinske propise i druge ope akte iz samoupravnog djelokruga Opine, rjeavaju u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima graana i pravnih lica iz samoupravnog djelokruga Opine, obavljaju nadzor nad djelatnou javnih preduzea i ustanova koje obavljaju poslove na osnovu javnih ovlatenja utvrenih propisom Opine, daju inicijative za rjeavanje odreenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Opine, pripremaju nacrte opinskih propisa i drugih opih akata iz svoje nadlenosti, obavljaju i druge poslove odreene ovim Statutom i opinskim propisima.

Pored poslova iz stava 1. ovog lana slube za upravu obavljaju i upravne i druge strune poslove koji su federalnim zakonom, odnosno zakonom Kantona preneseni na Opinu. lan 54. Rad slubi za upravu je javan. Slube za upravu samostalno obavljaju poslove iz svoje nadlenosti i za svoj rad su odgovorne Opinskom vijeu i opinskom naelniku. lan 55. Za obavljanje strunih i drugih poslova za potrebe Opinskog vijea i opinskog naelnika mogu se osnovati odreene strune, tehnike i druge slube, kao zajednike ili samostalne slube. lan 56. Za obavljanje odreenih poslova iz nadlenosti slubi za upravu mogu se za jedno ili vie naseljenih mjesta osnovati mjesni uredi izvan sjedita slubi za upravu. Mjesne urede osniva Opinsko vijee na prijedlog opinskog naelnika. Odlukom o osnivanju mjesnih ureda odreuje se nadlenost, sjedite, podruje, broj izvrilaca i nadzor nad obavljanjem poslova iz nadlenosti ureda. lan 57. U nadlenosti mjesnih ureda mogu se predvidjeti poslovi koji se odnose naroito na: voenje matinih knjiga i obavljanje poslova matine slube, ovjeravanje prepisa raznih isprava, izdavanje uvjerenja ili potvrda o injenicama o kojima se vode slubene evidencije kod opinskih slubi za upravu, izdavanje propisanih isprava za stoku, davanje raznih obavjetenja i pravnih savjeta koje trae graani, obavljanje slubene dostave raznih pismena graanima i druge poslove od neposrednog interesa za ostvarivanje prava i obaveza graana kod opinskih slubi za upravu. lan 58. Sredstva za rad slubi za upravu i mjesnih ureda te slubi iz lana 57. Ovog Statuta obazbjeuju se u budetu opine. 4. O p i n s k i s u d lan 59. Sudsku vlast u Opini obavlja opinski sud, u skladu sa zakonom Kantona. lan 60. Pitanja koja se odnose na funkcionisanje opinskog suda, broj potrebnih sudija, kriterije i postupak njihovog izbora, izbor predsjednika suda, vrijeme trajanja slube, davanje ostavke ili smjenjivanje, uslove slube, plae i druge naknade sudija i druga pitanja od znaaja za organizaciju i rad opinskog suda, u skladu sa Ustavom Federacije i Ustavom Kantona, reguliu se zakonom Kantona. lan 61. Svi opinski organi vlasti duni su izvravati i pomagati u izvravanju presuda i rjeenja sudova Federacije, sudova Kantona i opinskog suda, a neposrednu odgovornost za izvrenje tih presuda i rjeenja ima opinski naelnik.

5. O p i n s k i s u d z a p r e k r a j e lan 62. Za voenje prekrajnog postupka u prvom stepenu, osniva se Opinski sud za prekraje Gornji Vakuf-Uskoplje. Opinskog sud za prekraje osniva Opinsko vijee. Opinski sud za prekraje je samostalan organ Opine i za svoj rad odgovara Opinskom vijeu i opinskom naelniku. Broj sudija za prekraje utvruje se odlukom Opinskog vijea. Sva pitanja koja se odnose na funkcionisanje Opinskog suda za prekraje reguliu se zakonom Kantona. Opinsko pravobranilatvo lan 63. Opinsko pravobranilatvo je samostalan organ koji svoju funkciju vri u skladu sa Ustavom, a na osnovu zakona, drugih propisa i opih akata. Opinsko pravobranilatvo osniva Opinsko vijee. Sva pitanja koja se odnose na funkcionisanje Opinskog pravobranilatva reguliu se zakonom kantona. V-NEPOSREDNO SUDJELOVANJE G RAANA U ODLUIVANJU U LOKALNOJ SAMOUPRAVI lan 64. Graani s podruja Opine mogu neposredno sudjelovati u odluivanju o lokalnim poslovima iz samoupravnog djelokruga Opine. Oblici neposrednog odluivanja su: referendum, mjesni zborovi graana i graanska inicijativa. a) R e f e r e n d u m lan 65. Graani s podruja Opine mogu putem referenduma neposredno odluivati o pitanjima koja su od njihovog interesa, a to su: 1. 2. 3. odluivanje o prijedlogu za promjenu Statuta Opine, odluivanje o prijedlogu za donoenje ili promjenu opinskog propisa ili drugog opeg akta iz samoupravnog djelokruga Opine, predlaganje donoenja akata o pitanjima koja su od interesa za ivot i rad graana kao to je: izgradnja objekata komunalnog znaaja, ureenje prostora, odravanje higijene i istoe javnih povrina na podruju Opine, uvoenje samodoprinosa za odreene namjene i druga pitanja od interesa za graane, izjanjavanje o inicijativi za konstituiranje novih opina ili izmjenu postojee granice opine, izjanjavanje graana o pitanjima od opeg interesa za Opinu, ako Opinsko vijee zatrai takvo izjanjavanje, odluivanje o osnivanju mjesne zajednice, druga pitanja predviena zakonom ili propisom Opine. lan 66. Referendum se moe raspisati za cijelo podruje Opine, za podruje jedne ili vie mjesnih zajednica ili jedno ili vie naselja, ili dio podruja po sopstvenoj inicijativi, ili kada inicijativu daju graani. lan 67. Referendum, na osnovu zakona i ovog Statuta raspisuje Opinsko vijee na prijedlog jedne treine lanova Opinskog vijea, na prijedlog opinskog naelnika, ili na prijedlog jedne petine mjesnih zajednica na podruju Opine. lan 68. Prijedlog za raspisivanje referenduma sadri pitanja o kojima se graani trebaju izjasniti na referendumu i podruje na kojem treba provesti referendum. lan 69. Pravo glasanja na referendumu imaju graani koji imaju prebivalite na podruju Opine, odnosno na podruju za koje se raspisuje referendum, koji imaju birako pravo i upisani su u biraki spisak. Odluka donesena na referendumu obavezna je za Opinsko vijee, opinskog naelnika i graane.

4. 5. 6. 7.

lan 70. Odlukom o raspisivanju referenduma odreuju se pitanja o kojima se na referendumu graani trebaju izjasniti, te dan i nain odravanja referenduma i podruje na kojem e se provesti referendum. lan 71. Referendum provodi komisija za provoenje referenduma koju imenuje Opinsko vijee. Komisija za provoenje referenduma odreuje glasaka mjesta u naseljima u kojima e se graani izjanjavati na referendumu. Referendum se provodi u skladu sa zakonom, ovim Statutom i statutom mjesne zajednice. b) Mjesni zborovi graana i graanska inicijativa lan 72. Na mjesnom zboru graani mogu raspravljati o svim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Opine, predlagati nain rjeavanja odreenog pitanja, odnosno donoenja akata iz djelokruga Opinskog vijea. lan 73. Opinsko vijee moe traiti miljenje od mjesnog zbora graana o prijedlogu opinskog propisa ili drugog opeg akta, ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Opine. lan 74. O svakom pitanju iz djelokruga Opinskog vijea graani imaju pravo na mjesnom zboru graana pokrenuti inicijativu za donoenje odreenog akta ili rjeavanje odreenog pitanja iz djelokruga Opinskog vijea. Graansku inicijativu moe pokrenuti najmanje 200 biraa upisanih u biraki spisak Opine. Opinsko vijee je duno da razmotri graansku inicijativu i donese o njoj odluku na prvoj narednoj sjednici, a najkasnije u roku od mjesec dana od prijema inicijative. lan 75. Svaki graanin ima pravo Opinskom vijeu i opinskom naelniku slati prigovore i pritube, na njihov rad i rad slubi za upravu, te davati prijedloge za rjeavanje odreenih pitanja iz nadlenosti lokalnih poslova Opine. Organi iz stava 1. ovog lana duni su dati odgovor na podneseni prigovor ili pritubu u to kraem roku, te preduzeti odgovarajue mjere u skladu sa zakonom i ovim Statutom. VI - MJESNA SAMOUPRAVA lan 76. Mjesna samouprava podrazumijeva pravo graana da neposredno sudjeluju u odluivanju o odreenim lokalnim poslovima koji neposredno utiu na njihov svakodnevni ivot i rad. Kao organizacijski oblik za ostvarivanje poslova iz prethodnog stava osniva se mjesna zajednica. Mjesna zajednica se osniva za jedno naselje, vie meusobno povezanih manjih naselja ili za dio veeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove ini zasebnu razgranienu cjelinu. lan 77. Mjesnu zajednicu osnivaju graani na mjesnom zboru graana. Graani koji imaju prebivalite na podruju za koje se osniva mjesna zajednica, odluuju u osnivanju mjesne zajednice. Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu dati graani na zborovima iz naseljenih mjesta za ije se podruje predlae osnivanje mjesne zajednice, razna udruenja graana, preduzea i organizacije s tog podruja, Opinsko vijee i opinski naelnik. lan 78. Odluka o osnivanju mjesne zajednice donesena je ako je na referendumu glasala natpolovina veina biraa upisanih u biraki spisak naseljenih mjesta za ije se podruje osniva mjesna zajednica. lan 79. Davalac inicijative za osnivanje mjesne zajednice duan je, nakon donoenja odluke o osnivanju mjesne zajednice izabrati osnivaki odbor od 3 do 5 lanova. Osnivaki odbor duan je pripremiti statut i druge akte mjesne zajednice i provesti izbore za organe mjesne zajednice najkasnije u roku od 60 dana od dana donoenja odluke o osnivanju mjesne zajednice.

lan 80. Mjesna zajednica je nadlena za obavljanje poslova koji neposredno utiu na svakodnevne potrebe i ivot i rad graana, kao to su: 1. 2. 3. 4. 5. izgradnja i odravanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba, ureenje naselja, izgradnja i odravanje parkova, nasada, djejih igralita, sportskih objekata i slino, izgradnja i odravanje grobalja, ienje javnih povrina, odvoz smea, odvoenje atmosferskih voda i zatita okoline, obavljanje i drugih lokalnih poslova od interesa za ivot i rad graana u mjestu stanovanja, odreen statutom mjesne zajednice, u skladu sa ovim Statutom i propisima Opine lan 81. Posebnom odlukom Opinskog vijea, a na prijedlog opinskog naelnika, mogu se na mjesnu zajednicu prenijeti odreeni struni poslovi iz samoupravnog djelokruga Opine, koji su u nadlenosti opinskih slubi za upravu, a koji su od neposrednog interesa za prava i obaveze graana, kao to su: dostavljanje podataka za plaanje komunalnih naknada i drugih prihoda Opine, voenje odreenih evidencija i drugih poslova koji su od znaaja za rad slubi za upravu. Sredstva za obavljanje poslova iz stava 1. ovog lana obezbjeuju se u budetu Opine. lan 82. Mjesna zajednica ima statut. Statut mjesne zajednice usvajaju graani na zboru. Statut je usvojen ako je za njega glasala veina graana prisutnih na zboru na kom se statut usvaja. lan 83. Statutom mjesne zajednice, u skladu sa zakonom i ovim Statutom, ureuje se postupak osnivanja mjesne zajednice, njena nadlenost (sadraj lokalnih poslova), organi mjesne zajednice, nain njihovog izbora i opoziva, njihova nadlenost, nain finansiranja djelatnosti mjesne zajednice, postupak provoenja lokalnog referenduma, odnos prema Opini i njenim organima, kao i odnos prema pravnim licima na podruju mjesne zajednice i druga pitanja od znaaja za organizaciju i rad mjesne zajednice. lan 84. Organi mjesne zajednice su: 1. 2. zbor graana, savjet mjesne zajednice. lan 85. Broj lanova savjeta mjesne zajednice utvruje se statutom mjesne zajednice koji ne moe biti manji od 5 ni vei od 12 lanova, a odreuje se u zavisnosti od veliine podruja, ekonomske razvijenosti i broja stanovnika svakog naselja ili dijela naselja na podruju mjesne zajednice. Prilikom izbora lanova savjeta mjesne zajednice mora se osigurati srazmjerna zastupljenost lanova savjeta mjesne zajednice prema broju biraa u pojedinom naselju ili dijelu naselja. lan 86. Savjet mjesne zajednice biraju graani s podruja mjesne zajednice, koji imaju birako pravo, na nain utvren Statutom mjesne zajednice. Mandat lanova savjeta mjesne zajednice traje dvije godine. lan 87. Savjet mjesne zajednice donosi program rada savjeta mjesne zajednice, finansijski plan i zavrni raun, poslovnik o svome radu i obavlja i druge poslove koji su od znaaja za ostvarivanje zajednikih interesa i potreba graana s podruja mjesne zajednice utvrene statutom mjesne zajednice. lan 88. Savjet mjesne zajednice iz svojih redova bira predsjednika savjeta mjesne zajednice na period od dvije godine. Predsjednik savjeta mjesne zajednice saziva sjednice savjeta mjesne zajednice i predsjedava im, izvrava program rada i finansijski plan i obavlja i druge poslove utvrene statutom mjesne zajednice. Predsjednik savjeta mjesne zajednice za svoj rad odgovara savjetu mjesne zajednice, a opinskom naelniku za obavljanje onih poslova iz samoupravnog djelokruga Opine koji su preneseni u nadlenost mjesne zajednice.

lan 89. Program rada i finansijski plan potreba mjesne zajednice obavezno se razmatra na zborovima graana u naseljima na podruju mjesne zajednice. lan 90. Savjet mjesne zajednice moe, u skladu sa statutom mjesne zajednice, sazvati mjesne zborove graana radi raspravljanja o odreenim potrebama i interesima graana, te davanja prijedloga za rjeavanje pitanja od mjesnog znaaja. Nain sazivanja mjesnih zbororva graana, njihov rad i odluivanje, izbora predsjedavajueg zbora graana i druga pitanja u vezi rada zborova graana ureuju se statutom mjesne zajednice. lan 91. Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa graana u mjesnoj zajednici osiguravaju se: 1. 2. 3. 4. 5. putem lokalnog samodoprinosa naknadama za usluge i drugim prihodima koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica, prihodima koje Opina ustupi mjesnoj zajednici u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice odnosno Opine, prihodima od radnji i preduzea koje u skladu sa zakonom osniva mjesna zajednica, od poklona, donacija i drugih sredstava koja, u skladu sa zakonom i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica. lan 92. Nadzor nad zakonitou rada organa mjesne zajednice obavlja opinski naelnik. Opinski naelnik ima pravo i obavezu predloiti Opinskom vijeu da raspusti savjet mjesne zajednice, odnosno razrijei od dunosti predsjednika savjeta mjesne zajednice ako se utvrdi da u svom radu uestalo kre statut mjesne zajednice, ovaj Statut ili propise Opine ili ne izvravaju povjerene poslove. lan 93. Mjesna zajednica ima svojstvo pravnog lica u poslovima iz svoje nadlenosti.

VII SARADNJA S DRUGIM OPINAMA I UDRUIVANJE OPINE U ZAJEDNICE I SAVEZE OPINA lan 94. U obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga, Opina ostvaruje saradnju s drugim opinama, a posebno sa susjednim opinama. Saradnja iz stava 1. ovog lana planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog zajednikog interesa. Saradnju s drugim opinama, u skladu sa odredbama stava 1. i 2. ovog lana, ostvaruje Opinsko vijee, odnosno opinski naelnik, svaki u pitanjima iz svog djelokruga. lan 95. Opina se moe udruivati, u zajednicu opina za odreeno podruje, u skladu sa zakonom. Odluku o udruivanju Opine u zajednicu opina donosi Opinsko vijee, samostalno ili na prijedlog opinskog naelnika. Odlukom o udruivanju Opine u zajednicu opina utvruju se ciljevi udruivanja, nain ostvarivanja tih ciljeva u zajednici opina i druga pitanja od znaaja za rad u zajednici opina. lan 96. Opina moe pristupiti meunarodnim udruenjima lokalnih zajednica i saraivati s odgovarajuim lokalnim jedinicama drugih drava, u skladu sa Ustavom i Zakonom. Odluku o pristupanju udruenjima, odnosno ostvarivanju saradnje iz stava 1. ovog lana donosi Opinsko vijee samostalno ili na prijedlog opinskog naelnika. lan 97. Opina se moe udruivati u odgovarajui Savez opina Federacije, odnosno Savez opina Bosne i Hercegovine o emu odluuje Opinsko vijee. Udruivanje iz stava 1. ovog lana ima za cilj da se u Savezu opina Federacije ostvaruju i unapreuju odreeni zajedniki interesi i osigurava njihova zatita.

VIII IMOVINA OPINE I FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE 1. I m o v i n a O p i n e lan 98. Sve pokretne i nepokretne stvari koje u skladu sa zakonom pripadaju Opini, kao to su zgrade i drugi objekti u kojima su smjeteni opinski organi vlasti i druga nepokretna i pokretna imovina, kao i prava koja pripadaju toj imovini, ini imovinu Opine. Imovinom u vlasnitvu Opine mora se upravljati paljivo po naelima dobrog domaina, o emu se stara opinski naelnik. O sticanju ili otuivanju imovine u vlasnitvu Opine odluuje Opinsko vijee na prijedlog opinskog naelnika. lan 99. Nepokretna imovina Opine moe se, u skladu sa zakonom, dati u zakup preduzeima i drugim pravnim licima, kao i graanima. O davanju nepokretnosti u zakup raspisuje se oglas. Nain koritenja nepokretne imovine Opine date u zakup i obaveze korisnika te imovine utvruju se ugovorom koga u ime Opine zakljuuje opinski naelnik. lan 100. Opinsko vijee moe, ako to ope potrebe nalau u oblasti poslova iz samoupravnog djelokruga Opine osnovati javno preduzee ili javnu ustanovu, u skladu sa zakonom. Aktom o osnivanju javnog preduzea, odnosno javne ustanove iz prethodnog stava propisuje se nain upravljanja preduzeem, odnosno ustanovom, prava osnivaa, koritenje osnovne dobiti i druge obaveze preduzea, odnosno ustanove prema Opini. 2. Finansiranje lokalne samouprave lan 101. Opina ima, u skladu sa Ustavom i zakonom, svoje prihode kojima, u okviru samoupravnog djelokruga samostalno raspolae. Prihodi Opine srazmjerni su poslovima koje, u skladu sa ustavom, zakonom i ovim Statutom obavljaju organi vlasti Opine. Prihodi Opine su naroito: prihodi od nepokretnih i pokretnih stvari u vlasnitvu Opine, prihodi od preduzea i drugih pravnih lica iji je osniva Opina kao i prihodi od koncesija koje odobrava Opina, prihodi od prodaje pokretnih i nepokretnih stari u vlasnitvu opine, pokloni, nasljedstva i legati, opinski porezi koji po zakonu pripadaju Opini i takse ije se stope u granicama odreenim zakonom, utvruju samostalno, pomo, dotacije i donacije, sredstva iz budeta Kantona za obavljanje poslova uprave koji su preneseni opini drugi prihodi utvreni zakonom i drugim propisima.

Radi zadovoljavanja potreba graana, sredstva se mogu prikupljati na osnovu neposrednog izjanjavanja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom. lan 102. Svi prihodi i rashodi Opine utvruju se godinjim budetom. Godinji budet Opine, kao i njegove izmjene i dopune, donosi Opinsko vijee na prijedlog opinskog naelnika i zamjenika opinskog naelnika. Godinji budet Opine donosi se na kraju tekue za narednu kalendarsku godinu. lan 103. Ukoliko se godinji budet Opine za narednu godinu ne moe donijeti prije poetka godine za koju se donosi, vri se privremeno finansiranje i to najdue za period od tri mjeseca. Odluku o privremenom finansiranju donosi Opinsko vijee u skladu sa zakonom i ovim Statutom. lan 104. Opinsko vijee donosi o izvrenju godinjeg budeta Opine kojom se ureuju uslovi, nain i postupak raspolaganja prihodima i rashodima. Ova odluka donosi se uz godinji budet Opine.

Po isteku godine za koju je budet Opine donesen sastavlja se zavrni raun i izvjetaj o izvrenju budeta. O izvrenju opinskog budeta neposredno su odgovorni opinski naelnik i zamjenik opinskog naelnika. lan 105. Iz godinjeg budeta Opine finansiraju se djelatnosti Opinskog vijea i njegovih radnih tijela, opinskog naelnika i zamjenika opinskog naelnika i slubi za upravu, odreene djelatnosti u oblasti komunalnih i drutvenih slubi radi zadovoljavanja osnovnih potreba graana, zatita prirode i okolia, mjesne zajednice i druge potrebe iz domena samoupravnog djelokruga Opine, o emu odlui Opinsko vijee u skladu sa odredbama ovog Statuta. lan 106. Opina moe udruivati svoje sredstva sa sredstvima drugih opina radi izgradnje objekata ili obavljanja djelatnosti od zajednikog interesa. Aktom o udruivanju sredstava utvruje se visina sredstava i njihova namjena, nain osiguranja, rokovi i druge obaveze Opine u vezi udruivanja tih sredstava. lan 107. Opinsko vijee obavlja poslove nadzora nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti Opine putem odgovarajue komisije koju osniva svojom posebnom odlukom. U okviru nadzora iz stava 1. ovog lana, Opinsko vijee e obustaviti od izvrenja, ponititi, odnosno ukinuti nezakoniti akt o materijalnom odnosno finansijskog poslovanju koji je donio organ vlasti opine. Nadzor nad materijalnim i finansijskim poslovanjem organa vlasti Opine, u skladu sa zakonom, obavlja i nadleni organ Kantona, odnosno nadleni federalni organ, u skladu sa zakonom Kantona, odnosno federalnim zakonom. IX PROPISI I DRUGI AKTI OPINE 1. P r o p i s i i d r u g i vijea akti Opinskog

lan 108. Opinsko vijee u izvravanju poslova iz svoje nadlenosti donosi Statut Opine, opinske propise, budet, zavrni raun i izvjetaje o izvrenju budeta, Poslovnik Opinskog vijea, rjeenja i zakljuke, daje autentina tumaenja propisa koje donosi i utvruje preieni tekst tih propisa. Poslovnikom Opinskog vijea utvruje se sadraj i nain pripremanja i donoenja opinskih propisa i drugih akata i nain njihovog objavljivanja. Opinski propisi i opi akti opinskog naelnika moraju biti u saglasnosti s Ustavom, zakonom i ovim Statutom. lan 109. Opinsko vijee u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Opine, donosi opinske propise i druge akte, u skladu sa ovim Statutom. Opinsko vijee donosi opinske propise i druge akte i o pitanjima koja su zakonom Kantona, odnosno zakonom Federacije prenesena na Opinu, ako je Zakonom o prenoenju tih poslova predvieno donoenje opinskog propisa. Opinsko vijee donosi opinske propise u formi: odluke, naredbe i uputstva. lan 110. Odlukom se ureuju pitanja i odnosi iz samoupravnog djelokruga Opine, osnivaju slube za upravu i druga tijela Opine, ureuju pitanja koja se odnose na prihode i finansijska sredstva Opine, osnivaju preduzea, ustanove i druga pravna lica, utvruju odreena pitanja i odreuju mjere u okviru nadlenosti Opinskog vijea, ureuju odreena pitanja koja su zakonom Federacije odnosno zakonom Kantona prenesena na Opinu, a predvieno je donoenje opinskog propisa, te u drugim pitanjima odreenim ovim statutom. Naredbom se, radi izvravanja odreenih pitanja iz samoupravnog djelokruga Opine, nareuje ili zabranjuje postupanje u odreenoj situaciji koja ima opi znaaj na podruju Opine. Uputstvom se propisuje nain rada i izvravanja poslova iz samoupravnog djelokruga Opine od strane opinskog naelnika ili slubi za upravu, koja su ureena odlukama ili naredbama iz stava 1. i 2. ovog lana. lan 111. U obavljanju poslova iz svoje nadlenosti, Opinsko vijee donosi rjeenja i zakljuke kao pojedinane akte. Rjeenjem se odluuje o imenovanjima, postavljanjima i razrjeenjima odnosno smjenjivanju, kao i o drugim pojedinanim pitanjima iz nadlenosti Opinskog vijea. Zakljukom se utvruju stavovi o pitanjima od znaaja za provoenje utvrene politike i opinskih propisa, odreuju zadaci za opinskog naelnika, zamjenika opinskog naelnika ili opinske slube za upravu prilikom razmatranja pitanja iz njihovog djelokruga i drugim pojedinanim pitanjima iz nadlenosti Opinskog vijea o kojima se ne odluuje rjeenjem.

2. A k t i O p i n s k o g n a e l n i k a lan 112. Opinski naelnik u izvravanju poslova iz svoje nadlenosti donosi provedbene ope akte radi primjene opinskih propisa, odnosno primjene zakona ako je zakonom predvieno donoenje takvog akta. Opi akti koje donosi opinski naelnik su: naredbe, pravilnici i uputstva. lan 113. Naredbom se nareuje i zabranjuje postupanje u odreenoj situaciji koja ima opi znaaj za podruje Opine. Pravilnikom se razrauju pojedine odredbe odnosno pitanja ureena propisima, radi osiguranja odgovarajue primjene tog propisa. Uputstvom se utvruju poblie pravila i upute za rad slubi za upravu i drugih institucija koje su nadlene za provoenje i primjenu opinskih propisa. lan 114. U izvravanju opinskih propisa opinski naelnik donosi rjeenja i druga pojedinana akta kojim se u upravnom postupku rjeava o pravima, obavezama i pravnim interesima fizikih i pravnih lica u prvom stepenu na osnovu tih propisa. Pripremu nacrta rjeenja i drugih pojedinanih akata iz predhodnog stava obavljaju slube za upravu, svaka u pitanjima iz svoje nadlenosti. Opinski naelnik moe ovlastiti rukovodioce slubi za upravu da u pojedinim pitanjima donose rjeenja i druge pojedinane akte iz stava 1. ovog lana, o emu se mora donijeti posebno rjeenje o prenoenju tog ovlatenja. Protiv prvostepenih rjeenja i drugih prvostepenih pojedinanih akata iz stava 1. i 3. ovog lana, koja donosi opinski naelnik, odnosno rukovodilac slube za upravu, zainteresovano lice ima pravo izjaviti albu u roku od 15 dana od dana prijema tog akta, ako zakonom nije drugaije odreeno. O albi iz stava 4. ovog lana, u drugom stepenu rjeava nadleno tijelo koje obrazuje Opinsko vijee, ako zakonom nije drugaije odreeno. Protiv rjeenja donesenog u drugom stepenu u skladu sa stavom 5. ovog lana, moe se pokrenuti upravni spor kod nadlenog suda Kantona, u skladu sa zakonom. lan 115. Rjeenja i druga pojedinana akta, opinski naelnik, odnosno rukovodilac slube za upravu donosi i u sluajevima kada odluuje u upravnom postupku o pravima, obavezama i pravnim interesima graana i pravnih lica na osnovu federalnog ili kantonalnog zakona kojima su upravni i struni poslovi preneseni na Opinu. Protiv prvostepenih rjeenja i drugih prvostepenih pojedinanih akata donesenih u poslovima iz stava 1. ovog lana moe se izjaviti alba, i to: 1. 2. na rjeenja i druga pojedinana akta donesena na osnovu zakona ili drugih propisa Kantona nadlenom organu uprave kantona, ako zakonom Kantona nije drugaije odreeno, na rjeenja i druga pojedinana akta koja su donesena na osnovu zakona ili drugog propisa Federacije nadlenom federalnom organu uprave, ako federalnim zakonom nije drugaije odreeno. lan 116. Pri donoenju rjeenja i drugih pojedinanih akata iz lana 114. i 115. ovog Statuta, primjenjuju se pravila upravnog postupka utvrena federalnim zakonom o upravnom postupku, a u pogledu pokretanja upravnog spora odredbe federalnog zakona o upravnim sporovima. lan 117. Opinski propisi i opi akti stupaju na snagu kao to je u njima propisano, ali ne prije nego to budu objavljeni. Propisi i opi akti iz prethodnog stava objavljuju se u Slubenom glasilu Opine i na oglasnoj tabli Opine, o emu se neposredno stara opinski naelnik. X MEUSOBNI ODNOSI IZMEU OPINSKIH ORGANA I TIJELA I ORGANA I TIJELA KANTONALNE, ODNOSNO FEDERALNE VLASTI lan 118. Nadzor nad zakonitou rada opinskih organa vlasti, u skladu sa Ustavom i zakonom, obavljaju nadleni organi Federacije, odnosno Kantona. Nadzor nad zakonitou opinski propisa i drugih opih i pojedinanih akata, koje u skladu sa zakonom i ovim Statutom donose nadleni opinski organi vlasti vre, i to:

1.

2.

za opinske propise i druge ope i pojedinane upravne akte koji su doneseni na osnovu zakona i drugog federalnog propisa kojima su odreeni poslovi preneseni na Opinu nadzor vri nadleni federalni organ uprave odreen federalnim zakonom, ako federalnim zakonom nije drugaije odreeno, za opinske propise i druge ope i pojedinane upravne akte koji su doneseni na osnovu kantonalnog zakona kojim su odreeni poslovi preneseni za Opinu, odnosno pojedinane upravne akte donesene na osnovu opeg propisa nadzor vri nadleni kantonalni organ za upravu odreen zakonom Kantona, ako zakonom Kantona nije drugaije odreeno.

Opinski naelnik je duan organima iz stava 2. ovog lana omoguiti ostvarivanje nadzora po nalozima tih organa. lan 119. Opinski naelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost opih i pojedinanih upravnih akata koja donosi prema ovom Statutu i federalnom odnosno kantonalnom zakonu. lan 120. Izvjetaj organa iz lana 118. stav 1. i 2. ovog statuta povodom izvrenog nadzora nad zakonitou opih i pojedinanih upravnih akata razmatra Opinsko vijee i u skladu sa svojim ovlatenjima utvruje odgovarajue zakljuke radi otklanjanja uoenih nezakonitosti i nepravilnog postupanja. Realizaciju zakljuaka iz stava 1. ovog lana osigurava opinski naelnik. XI POSTUPAK ZA DONOENJE, ODNOSNO PROMJENE STATUTA OPINE lan 121. Statut Opine priprema i usvaja Opinsko vijee dvotreinskom veinom glasova izabranih vijenika koja ukljuuje natpolovinu veinu glasova vijenika iz reda svakog konstitutivnog naroda i ostalih. lan 122. O promjeni Statuta Opina odluuje Opinsko vijee. Prijedlog za promjenu Statuta moe podnijeti jedna treina vijenika Opinskog vijea, odnosno opinski naelnik zajedno sa zamjenikom opinskog naelnika. Prijedlog mora biti obrazloen, a podnosi se predsjedavajuem Vijea. Inicijativu za promjenu Statuta opine mogu dati graani putem mjesnih zborova kao graanska inicijativa. lan 123. O prijedlogu za promjenu Statuta Opine raspravlja se na sjednici Opinsog vijea. Opinsko vijee moe raspisati referendum za promjenu Statuta Opine. Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne moe ponovo staviti na dnevni red Opinskog vijea prije isteka 6 mjeseci od dana kada je rasprava o prijedlogu na Vijeu zakljuena. Prihvaeni prijedlog za promjenu Statuta Opine dostavlja se svim vijenicima, mjesnim zajednicama i politikim stranama koje djeluju na podruju Opine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i prijedloga. Promjena Statuta Opine je usvojena ako je za promjenu glasala veina vijenika Opinskog vijea ukljuujui veinu bonjakih vijenika i veinu hrvatskih vijenika. Izmjene i dopune Statuta Opine vre se odlukom. lan 124. Promjenama Statuta Opine ne mogu se ukinuti ni jedno od ljudskih prava i sloboda utvrenih u lanu II A. 1. do 7. Ustava Federacije i instrumentima predvienim u Aneksu Ustava Federacije. lan 125. Poslovnikom Opinskog vijea blie se razrauje postupak donoenja, odnosno postupak izmjena i dopuna Statuta Opine. XIIPRIJELAZNEI ZAVRNE ODREDBE lan 126. Do donoenja opinskih propisa iz samoupravnog djelokruga Opine predvienih ovim Statutom, primjenjivat e se odluke i propisi koje je donijelo Prijelazno Opinsko vijee Gornjeg Vakufa-Uskoplja u skladu sa Odlukom Visokog predstavnika. Opinski propisi iz stava 1. ovog lana ne smiju kriti odredbe Odluke Visokog predstavnika. lan 127.

Nakon odravanja izbora i konstituiranja Opinskog vijea, pristupit e se izboru opinskog naelnika, zamjenika opinskog naelnika, predsjedavajueg Opinskog vijea i zamjenika predsjedavajueg Opinskog vijea. Za opinskog naelnika, zamjenika opinskog naelnika, predsjedavajueg Opinskog vijea i zamjenika predsjedavajueg Opinskog vijea izabrani su kandidati koji dobiju natpolovinu veinu glasova od ukupnog broja vijenika, ukljuujui veinu vijenika iz reda bonjakog i veinu vijenika iz reda hrvatskog naroda. lan 128. Dunosnici iz prethodnog stava se smjenjuju sa dunosti na nain i po postupku koji je predvien za njihov izbor. lan 129. Zastupljenost slubenika ispod nivoa rukovoenja u organima vlasti Opine uvaavat e naela iz Odluke Visokog predstavnika, odgovarajue kantonalne pravne akte i ovaj Statut o utvrivanju nacionalne strukture opine sve do novog popisa stanovnitva. Na osnovu rezultata novog popisa stanovnitva osigurati e se odgovarajua nacionalna zastupljenost slubenika u skladu sa strukturom stanovnitva na podruju Opine. lan 130. Na javne dunosti u opinske organe vlasti ne mogu se birati lica osuena ili optuena za ratne zloine niti lica protiv kojih je pokrenut postupak zbog ratnih zloina pred Meunarodnim krivinim sudom za bivu Jugoslaviju u Hagu. lan 131. Organizovanje mjesnih zajednica, u skladu sa ovim Statutom, izvrie se najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta. lan 132. Ovaj Statut e stupiti na snagu osmi dan nakon dana objavljivanja u Slubenom glasilu Opine. Broj:01/1-05-2-1/2001 Gornji Vakuf-Uskoplje, 1.oktobar 2001.godine PREDSJEDAVAJUI PRIJELAZNOG OPINSKOG VIJEA Hadimehanovi Fatima s.r.