You are on page 1of 28

Sheet1

S. No. Name

Registration
Section Program
No.

RAMEEZ AHMED NAIK

11104024

U1101

SHAHID YAQOOB

11100524

U1101

DEEPAK KUMAR

11103314

1A

SHYAM KUMAR

11109257

K1102

SACHIN CHATURVEDI

11001326

M3001

6
7
8
9
10
11
12

INDER SEHRAWAT
SUDHAKAR TIWARI
VIJAY SIWACH
AKASH KUMAR UPADHYAY
PANKAJ NAGWAL
DEEPAK NAIR
RAJESH KUMAR

11107771
11112831
11109052
11110910
11009217
11007403
11008075

C1102
M1104
M3112
Q4108
K1005
K1005
E2001

13

GAUTAM SAIHDEV DHAINI

10901792

14

ANIRUDH KUMAR

11109792

M2109

15
16

SUMESH GOYAL
PAWAN MAURYA

11007038
11113377

M3017
M2109

17

NITESH PREET RISHIRAJ

10902463

M903

18
19
20
21
22

KAPIL MANJHU
PANKAJ KUMAR DUBEY
SHIBIN BALAKRISHNAN
HARPREET SINGH HORA
AAKASH GAUTAM

11104887
10901431
11007513
11004714
11001403

Q4108
E2903
M3010
K1001
M3003

B.TECH
DIPLOMA
ENGG. (ME)
B.COM (H)
B.TECH ECE
B.TECH (ME)
B.TECH CSE
B.TECH (ME)

23

ANKUSH MISHRA

11000511

M3003

B.TECH (ME)

8872923450

24
25
26

PRAVEEN KUMAR BHAGAT


RAJKUMAR KC
AMANDEEP SINGH

10906047
11006980
11000999

E2904
E3015
E2012

9888135395
8528488845
9646467697

27

GURSHARN SINGH SIDHU

11002080

E3005

28

SHAMSHER SINGH SANDHU

11002152

E3005

29

LALIT CHAUDHARY

11108865

Q4107

B.TECH ECE
B.TECH EEE
B.TECH ECE
B.TECH
M.TECH DUAL
(ECE)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ECE)
B.COM (H)MBA DUAL

30

RAJEEV KUMAR RANJAN

11104958

Q3105

BBA

7355031139

31
32
33

HARSH CHADHA
VIRENDRA SHARMA
DEB PRASAD SHARMA

11109639
10804329
10802055

M2111
K38E1
K38E1

B.TECH MBA
B.TECH IT
B.TECH IT

8437195284
9888646763
9041799312

Page 1

4407;M.A
ENGLISH
4407;M.A
ENGLISH
DIPLOMA
ENGG. (ME)
NCC
B.TECH MBA
DUAL (ME)
B.TECH (CE)
B.TECH (ME)
B.TECH
B.COM (H)
B.TECH CSE
B.TECH CSE
B.TECH ECE
DIPLOMA
ENGG. (ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)

Contact No.

8699267381
8528789816
8437179001
8968198840
9569633611
9646420283
9407061397
9646406422
8437195385
8968826093
8968826093
9988478114
9646825067
9779443289
9815870222
7696527935
9915074200
7589263529
9023529508
7696100767
8872506110
9988482933

9780500540

9465670879
9760702827

Sheet1
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ECE)
B.TECH MBA
ECE
B.TECH MBA
DUAL (ME)
B.TECH CE
B.TECH ME
(LATERAL)
B.TECH ECE

34

KULDEEP

11111603

M3103

35

SUSHIL KUMAR PUNIYA

11001291

E3001

36

KAVEESH GAINDHER

10902030

E1901

37

DEBJYATHI BISWAS

11104965

M3113

38

SANNIDHI SANDEEP

11105003

C1116

39

PAWAN KUMAR

11109485

M3111

40

ADITYA NAUTIYAL

10906931

E2903

41

EMAYAVARAMBANE

11103698

M1111

42

D. DEEPAK RAJ

11101294

B1101

43

GAGAN YADAV

11104894

M1113

44
45

VIVEK DHIMAN
VISHAL KUMAR

11002551
11012396

E3015
E2010

46

SHRIPAL

11112457

M3111

47
48
49

RAHULJIT SINGH
VISHAL CHETAL
V.VIVEK

10812499
11009753
11005832

E18E2
E1005
E2003

50

AJAY KUMAR

11000142

E1017

51

AMBER AGRAWAL

11007686

E1017

52

YUVRAJ SALARIA

11008229

E1017

53

NEERAJ CHAUDHARY

11010049

E1017

54

RAHUL PRAJAPATI

11010687

E1005

55

SAMBANGI SATISH KUMAR

11007651

E2003

B.TECH ECE

8054937610

56
57
58

SESHA SAI RAVVA


CHAITANYA CHITIKENA
KALPINDI VINOD KUMAR

11007506
11008482
11002640

E2003
E2003
E2003

9781625224
8054037610
9501980956

59

MEGHNA NAUTIYAL

10906724

M2903

60

MONIKA PATHANIA

11109855

D1112

B.TECH ECE
B.TECH ECE
B.TECH ECE
B.TECH MBA
DUAL (ME)
MCA(H)

61

SHIWANI

11112105

D1112

MCA(H)

8699590920

62

SHIVANI

11130453

B2107

63

ANUSHKA SHARMA

11107573

K1102

Page 2

8437161548

9814314879
9888273370
8591588816
9041797328
9779008690
9888922944

B.TECH(H)9362293039
M.TECH DUAL
B.TECH
M.TECH DUAL
(BIO)
B.TECH ME
(H)
B.TECH EEE
B.TECH ECE
B.TECH ME
(LATERAL)
PC 159
1255E
B.TECH ECE
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH(H)MBA ECE

B.SC
BIOTECH (H)
B.TECH CSE

8437162664
8437179109
9814273956
7837307045
8437163197
9779244800
9914066397
7696012376
7837049824
7696941175
9855351672
9814266191
9653167193

9888154967
7837688956

8872331217
9463234618

Sheet1
64

ANKIT KITROS

10902506

Q1903

65

VARSHA RANI

11101225

B2103

66
67

SURBHI
ANUPREET KAUR

11109026
11100175

Q1117
E2107

68

SOMYA CHAUHAN

11103358

B1101

69

AASHEENA VERMA

11109436

E1102

70

TAVISHI SOOD

11109316

E1102

71

MANSI DHAWAN

11105988

E1102

72
73
74

SUNITA RANI
KAMALPREET KAUR
CHAPPA SUDHAKAR RAO

11109059
11109963
11007508

Q2101
Q2101
E2003

75

ABHISHEK KUMAR

11113821

3102

76
77
78

PANKAJ BHATT
HIMANSHU CHAUDHARY
LAKSHAY JAIN

10904157
10902369
10906350

C1901
C1902
E2906

B.TECH(H)
ECE
B.TECH(H)
ECE
B.TECH(H)
ECE
MBA
MBA
ECE
B.TECH MBA
DUAL (ME)
B.TECH CE
B.TECH CE
B.TECH ECE

79

MAYANK SHARMA

10904416

E2906

B.TECH

9988772160

80

LAKHAN SINGH MEENA

11009628

E2007

B.TECH ECE

9888921673

81

JITENDER

10902336

9256506905

82

UDAY PARMAR

11002550

M2009

83
84

SARJEET SINGH
MANOJ BHASKAR

11002628
11007404

M3010
M3010

85

K.JAGAN MOHAN

11013222

M2011

86
87

DUHIN KUMAR
J.SOHAN KUMAR

11007629
11013337

E2013
M3005

88

KANDREGULA TEJA KUMAR

11007505

M2008

89

DEEPANSHU KHANNA

11002106

K1011

B.TECH MBA
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH MBA
ME
B.TECH EEE
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH CSE

90

VIKAS KULSHRESHTHA

11009160

M3004

B.TECH ME

9501897855

91

DIXON DHAWAN

11109590

B2103

92
93

PARTEEK SINGH
INDERJAAT SINGH

10900703
11014025

E2903
M3004

94

AVIRAL DATTA

11102724

JC102

95

HARJEET SIDHU

11013858

E2012

B.TECH ECE

8872700718

96

SANDEEP JAGLAN

11104533

M3112

B.TECH ME
LATERAL

7837461967

Page 3

BBA
B.SC
BIOTECH (H)
BBA (H)
M.TECH ECE

9988516557
8699644348
9779999325
9779160699

B.TECH(H)9501483427
M.TECH DUAL

B.SC M.SC
BIOTECH (H)
B.TECH ECE
B.TECH ME
DIPLOMA
ENGG. (ME)

9478764520
9810733874
9216430094
9569729082
9876588576
9501980956
8437179651
9501241746
9988047595
9646010818

9814051811
9988217469
8872474590
8699190279
8146002967
9780173177
7696018921
9779903383

9855023672
9781853900
9814303620
8437189901

Sheet1
B.TECH ME
LATERAL
B.TECH ME
LATERAL
B.TECH
M.TECH DUAL
(CSE)
B.TECH
M.TECH DUAL
(CSE)
B.TECH
M.TECH DUAL
(CSE)
B.TECH MBA
B.TECH CSE
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
1202E
B.TECH MBA
DUAL (CSE)
B.COM
B.COM
LATERAL
B.COM (H)
B.COM (H)MBA
B.COM (H)MBA
B.COM (H)MBA
B.COM (H)MBA
B.COM
(PROF.)

97

DEEPAK

11104532

M3112

98

SANTOSH BAJAGAI

11100716

M3112

99

VIMAL KUMAR

11004182

K2003

100

HEERAK GOEL

11004313

K2003

101

SANJAY MISHRA

11006754

K2003

102
103

SAGAR PATEL
AVINASH KUMAR ARYA

11013199
11008508

K3003
K1001

104

HEM CHANDRA PANDEY

11009945

M2002

105

BHAGWAN SHANKAR SINGH

11002480

K3003

106

PANKAJ SATI

11011433

K3003

107

MOHIT MALIK

11108808

Q4109

108

INDERJEET SINGH TOOR

11100168

Q4006

109

AARSH KAMBOJ

11101739

110

AJAY PRATAP SINGH

11104657

111

PARVINDER SINGH

11107267

112

RAJVIR SINGH

11106417

Q4107

113

BALRAM GOYAL

11110521

Q4107

114

TAUN KUMAR YADAV

11107585

Q4106

115

GURSIMRAN SINGH

10907591

K3903

116

SURYAKANT PRASAD

11105818

E1003

117

ANUBHAV GUPTA

11111439

D1115

118

DHARMENDRA PRATAP SINGH

18818

112

119

VINAY KUMAR RAM

11106971

D1114

120

ABHINAV WALIA

11108171

M3101

121

GAURAV KUMAR

11112313

G2

122

AMIT

11101756

M3111

B.TECH
8901266533
LATERAL (ME)

123

MANISH KUMAR

11012690

M3007

B.TECH MBA

Page 4

Q4110

B.TECH CSE
B.TECH(LE)
CSE
BCA MCA
DUAL
MCA(H)M.TECH DUAL
(CSE)
MCA(H)
B.TECH MBA
DUAL(ME)
MBA

7837462367
8437184366
9023721727

8528326194

9803460942
9914881800
9592984770
8872373704
9878302475
8054741225
9729500358
9466347874
9815202855
9501421888
7814388111
8968467680
8437900420
8437189807
9646734711
8437179229
8437179026
9452052598
9501292897
9041519706
8437163029

9888156247

Sheet1
124
125
126

ISHFAQ HUSSAIN BHAT


SUMIT
HIMANSHU SHARMA

11102716
11101
11107177

Q2102
Q2104
M3105

127

MANISH KUMAR SINGH

11011804

M2010

128
129

ROHIT KUMAR TIRKEY


AMRIT KISHORE

11008030
11009147

M1003
M1003

130

V.G.GANPATHI

11102010

M2104

131

VIPIN KUMAR YADAV

11101525

C1108

132

KAMAL THAKUR

11106065

M3104

133

AKSHAY KUMAR

11102824

M3103

134

PAWAN KUMAR

11110119

M3103

135

SADAM HUSSAIN

11106554

M3103

136

JITHIO JOSEPH

11106606

M3103

137

RAHUL MALI

11107828

M3104

138

NAVDEEP KUMAR

11108242

M3104

139

B.RAKESH RAO

11104979

M1113

140

RAJBIR

4100070015 C1011

141

SANDEEP BAGGA

11102390

Q1111

142

KULDEEP SINGH

11108494

M1102

143

SHAILENDER KUMAR TYAGI

10906288

144

PRINCECON BERA

10904661

E2910

145

ATUL RAJ

11112811

M3104

146

JAGPREET SINGH

11102480

M2111

Page 5

MBA
MBA
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH MBA
DUAL (CE)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH(H)
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH (CE)
BBA(H)-MBA
DUAL
B.TECH (ME)

8437163755
7696450311
7696010464
8437493098
9781512923
8437162996
8437184380
9876339642

9418106854

8961324835

8437163080

9501467025

9828211337

7696303730

9988326969
9988764554
8146812062
8437164402

B.TECH (ECE) 8054502450


B.TECH
M.TECH DUAL 9780465879
(ECE)
B.TECH
7209332959
M.TECH
B.TECH MBA
750886609
DUAL (ME)

Sheet1
147

DEVANSHU NAUTIYAL

11104147

M3103

148

PRINCE SAINI

11102478

M2111

149

ASHOK KUMAR

11102479

M3102

150

JAY BHARDWAJ

11100561

M1111

151

ARPAN CHAKRABORTY

11111306

M1101

152

THAKUR SAKET BIPIN CHANDRA

11110050

M2103

153

SANDEEP KUMAR

11108075

M3104

154

LUCKY SAINII

11105909

M2103

155

NEERAJ ANAND

3010070157 D1701

156

MANDEEP KUMAR DEVGAN

10903156

E3901

157
158
159

GAURAV SHARMA
SUMIT KUMAR SINGH
ANAND VARDHAN

10802863
11013942
11013274

K38E2
1
M3004

160

VIKAS SAINI

3010070039 D1701

161

ROHIT CHAUHAN

3010070255 D1701

162

MANISH YADAV

11108379

E1115

163

ATUL KUMAR KUSHWAHA

11102947

E1115

164

PARVESH MITTAL

11113212

E1115

165

PRAMENDRA KUMAR

11111534

C1103

166
167

AMIT SINGH
RIZWAN ANSARI

11109253
11104709

M1108
M2113

168

SUNNY KUMAR

11109820

M2102

169
170
171
172

LOVEPREET SINGH
SHUBHAM JOHARI
RAKESH SINGH
AMBAJ KUMAR

11100960
11112479
11108074
11103146

M1109
M1101
M3108
M3105

173

BHAWANI SINGH SHEKHAWAT

11000835

M1055

174
175

VINAY CHANDRA DEORARI


ARVIND KUMAR

11107755
11107566

M3108
E3108

Page 6

B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH MBA
DUAL (ME)
B.TECH MBA
DUAL (ME)
B.TECH(H)
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH (ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
BCA MCA
DUAL
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
151
2400
B.TECH (ME)
BCA MCA
DUAL
BCA MCA
DUAL
B.TECH
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
B.TECH
M.TECH DUAL
(CE)
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH DUAL
(ME)
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
(H)
B.TECH ME
B.TECH

7837316151
7508866006
7508866008
8437163475
8437195045
8437162949

8699267794

9988327871
9780313813
9988922670
8427788699
8437184865
9781792948
9872432425
9803460016

9501728188
8437164395
8437161552
8427765041
9006034658
9661395133
8591840693
9235535507
9041841367
8437179030
7508690602
8437163946
9814481836

Sheet1
176

RAHUL KUMAR VISHWAKARMA

11007646

177

NIKHIL DEO

11108194

178

RAMAKRISHNA REDDY K.

11104435

179

CHANDRESH TRIPATHI

11104295

180

AVIRAL GUPTA

11003143

M1055

181

JAYESH MANKOTIA

11101885

E3106

182

ANOOP KUMAR SINGH

11110677

K1101

183

BALRAJ SINGH

10803122

184

NAVEEN KATOCH

10806178

A4801

185

PANKAJ KUMAR

11104640

E2104

186

SHIVAM KUMAR MAHESHWARI

11010679

M1055

187

PARAMJEET SINGH BAGGA

11111865

188

ASHOK KUMAR

11113220

E3110

B.TECH (EEE) 9461369269

189

NIKHIL MAHAJAN

11102395

E1116

B.TECH (ECE) 7837330605

190

GURSEV SINGH

11101078

E1116

B.TECH (ECE) 9888858132

191

ABHINAV NARAYAN SINGH

11109340

E1116

B.TECH MBA
DUAL (ECE)

192

BRISHKETTO RAI

11105924

E2102

B.TECH (ECE) 8437179039

193

DIVYA PRAKASH DUBEY

11106365

Q4110

194
195

DEVENDRA MISHRA
ROBIN KUMAR

11110091
11104914

Q4109
Q1109

196

SATYAM SINGH

10812475

E18E2

197

PRAVEEN KUMAR

11101278

Q1111

198

ANUROOP RAJU

11002638

E2004

199

SATWIK WARDHAN

11100588

Q3109

200

VIVEK KUMAR

11110496

Q1110

201

AJEET KUMAR

11100587

Q3111

202
203

Kavita
Rajni Kaur

11110477
11100423

U3101
T1102

Page 7

M1055

B1105

B.TECH (H)
B.TECH (H)
MBA DUAL
M.TECH
BIOTECH
B.TECH (H)
CE
B.TECH ME
(H)
B.TECH
M.TECH
DUAL(ECE)

7696941467

B.TECH CSE

9565102991

8437162669
9003795779
8529924929
9646405366
8699267174

B.TECH (ECE) 7837002105


171
B.TECH
M.TECH DUAL
(ECE)
B.TECH ME
(H)
B.TECH
M.TECH DUAL
(EEE)

B.COM (H)MBA DUAL


B.COM
BBA
B.TECH MBA
DUAL (ECE)
BBA (H) MBA
DUAL

8054257176
9041870197
9780084947
8437163396

8437195080

8699267311
9968824435
9592526778
9888035668
7696226904

B.TECH (ECE) 9501980956


BBA MBA
DUAL
BBA
BBA MBA
DUAL
BFA
MJMC

8437164429
9835010835
8437164430
8054156467
7696589024

Sheet1
204

Priyanka Kaur

11100526

T1101

205
206
207
208
209
210
211

Monika Tiwan
Rakesh Kumar
Simar Popli
Suraj Sumer
Gautam Kumar
Ajay kumar singh
R.su Kumar

11101755
11110698
11104843
11104232
11006986
11007278
11005830

T1101
M2212
M3103
M3104
M1054
M1054
E2002

212

Vikul Vasudev

11101011

M3103

213

Varun Rathee

11106218

M2108

214

Gurbhej Singh Randhawa

11002977

Q1005

215
216
217
218
219

Sujit Kumar
Ishan
Honey Bhaitia
Parth Chadha
Suraj Pathak

11009575
11110699
10905099
10904807
11102314

E2012
K1105
M1902
M3903
M3314

220

Vishal Jain

11000574

Q1005

221

Shashi Kant

11109012

M2109

222
223
224

Mayank Kr.PAL
Mayank Rawat
Sahil Gautam

11108130
11007689
11112354

B
Q3007
Q1111

225

Ashis Kumar

11002930

A5001

226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Rajiv Sharma
Zubair Bin Sarwar
Akash Bansal
Gandharv
Yambemo
Manjit Singh
Ankit Talan
Abhishek Pathala
Kuldeep Kumar
Prabjot
Mayank Kumar
Archit Mehrotra
Arun Jain
Harshinder Singh
Paramjit Singh
Ahish Kumar
Sandeep Kumar
Sandeep Kumar
Mahavir Singh
Santosh Kumar
Niranjan Kumar
Amit Kumar
Rajan Kamboj

11162360
11110268
11107525
11003719
11100709
11103940
11107098
11106578
11104987
11111525
11106284
11102997
11107918
11101200
11103669
11100983
11112320
11112562
11000159
10907627
10907882
11100742
11106321

Q3102
Q3103
Q1111
Q3007
Q1111
K1105

Page 8

K3103
K3103
K2107
M3114
k1108
R8104
Q4109
Q4109
Q4109
A1001
JM902
JM902
K1104
B2118

J & TV
Production
Journalism
B-tech Mech
B-tech Mech
B-tech Mech
B-tech Mech
B-tech Mech
ECE
B-tech M-tech
Duel
B-tech M-tech
Duel
BBA(Hons)+_M
BA
B-tech (ECE)
B-tech (CSE)
B-tech Mech
B-tech Mech
B-tech Mech
BBA(Hons)+_M
BA
B-TECH MTECH ME
MBA
BBA
BBA(Hons)
B-TECH MTECH CE
MBA(General)
MBA
BBA(Hons)
BBA
BBA & MBA
B-TECH CSE
BJMC
Dil in MECH
Dil in MECH
B-TECH CSE
B-TECH CSE
Btech mba (IT)
Btech mba
B-TECH CSE
BHMCT
B.COM(R)
B.COM(R)
B.COM(R)
Dip Arch
Dip(ME)
Dil in MECH
B-TECH CSE
Bsc Agri

9888551206
9041816396
7696490368
8604184431
9501469138
9646717953
9454209620
7696012301
8437189586
9465735565
9041534547
9803436675
7696490368
9988750010
8872928737
8437163218
9357409127
9779213507
9356942722
9988506045
9501237776
7696307460
9468273500
9437163739
9041795547
9915184595
8437162935
7696083145
8699366939
8872296299
8968810288
9803222273
8437163601
9501432133
7696683377
9465018800
8909548092
9041522657
9041927829
9878244782
8528819629
9814161746
8437163156
8437189904

Sheet1
249
250
251
252
253
254
255

Mohit Kumar
Aditya Shankar
Rohit
Naveen
Nikhil Mehta
Anmol Negi
Prem Chand

11103672
10811428
11110688
11105865
11111989
11106739
11106323

256

Kalpendra Singh

10810158

257

Divya Singla

10805749

B.tech
CSE(Hons)

9780553992

258

Gaurav Shukla

10900344

B.techMBA(ECE)

7837929953

259

Raushan Kumar

11011478

260

Hemant Kumar Singh

11011283

261

Ajay Singh GurJar

11108033

B.tech(ME)

8699694927

262

Aman Kharbanda

11111844

B.com(hons)

9608185803

263

Arvind Yadav

11003209

E2006

B.Tech-ECE

9781943623

264
265
266
267

Ashutosh Vaman Sutar


Thakor Darshan
Shankar Sharma
Anuj Kumar

11011838
11009795
11006059
11000856

M3015
M3015
M3015
M3015

7696081539
9780774763
7837676984
9988476302

268

Ajay Bhardwaj

11004343

M3008

269

Siddharth mehta

11005315

M3008

270

B. Ajit Uardhan

11103607

E1102

271

M.Sai Hiran

11100977

E1102

272

A. Mohammad

11103601

E1102

273

Simranpal Singh

11109989

E3106

274
275
276
277
278

Amanjeet Singh
Harpal Singh
Lovish Khullar
Abhishek
Nayan raj

11012146
11003732
11113690
10906015
10905311

Q3007
Q3007
Q3105
E1906
E1906

B.Tech-ME
B.Tech-ME
B.Tech-ME
B.Tech-ME
B.Tech-(ME)MBA-Dual
B.Tech-(ME)MBA-Dual
B.TechECE(hons.)
B.TechECE(hons.)
B.TechECE(hons.)
B.techM.Tech(Dual
Degree)
BBA
BBA
BBA
B.Tech-MBA
B.Tech-MBA

Page 9

B2118
K38E1
B2118
B2115
B2115
B2118
B2118

Bsc Agri
B-TECH (IT)
Bsc Agri
Bsc Agri
Bsc Agri
Bsc Agri
Bsc Agri
B.tech MBA(ECE)

B.tech MBA(ECE)
B.techMBA(ECE)

8437174003
9780276969
8437184310
8437184475
9478593485
9915508997
8437184308
9023485099

7837299133
9781074997

9888034992
8054184805
8437179515
8437178895
8437184866
8437164186
9501764053
9592787845
9780306849
9914936161
9872237282

Sheet1
279

Saurabh Nath

10902865

280

Khushvendra Pharodda

11109406

281

Mishika Gupta

11009958

282

Abhishek Bera

11104084

283

Divik Dalesh Shah

11003214

284

Aditya Rajesh Upadhyay

11112452

285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Sukhdev Raj
RANJEET KAUR
NIRPREET KAUR
RAJBEER KAUR
SIMRANPREET KAUR
DEEPAK BADAHUIR
SUMIR NANDAL
VISHAL TIWARI
JOBANJEET SINGH
JYOTSNA
VISHESH
GAURAV
RAJESH KUMAR
GYANENDRA
TENZIN
ASIF
LOV GUPTA
ARUNIL
ANNASH GUPTA
ABHISHEK
PALWINDER
GAGANPREET
SHASHANK
ABHILASAH
NAVNEEN
RAHUL
PUNEET
SEEMANT KUMAR
MANISH KUMAR
MOHIT
TASCH
GYAN
VINOD
NOOKALA
Vaibhav Shivhare
BANDLA MUTTIAH MURALI DHARAN
ANKIT SIAG
RANDEEP
ANKIT KAMBOJ
NITIN SHARMA
ATUL SIAG
RUPINDER SINGH

11111925
11102334
11100846
11102526
1110046
11104336
11101603
11110390
11112617
11102591
11108000
11190102
11106319
11004083
11108937
11106815
11108611
11103091
11111319
11107195
10901568
10903999
11007150
11111933
11006877
11006828
11006430
11014044
11010339
11106374
11007301
11003115
11002640
11010840
10907349
110010848
11110064
11102790
11107994
11105754
11110062
11110606
Page 10

E1906

B.Tech-MBA
B.Tech-(ECE)E1112
M.Tech-Dual
E1016 B.Tech-MBA
B.Tech(hons)E3102
ECE
B.Tech(hons)E1001
ECE
B.Tech-(ECE)M2104
M.Tech-Dual
r8102
B.sc
R8102 B.sc
R8102 B.sc
R8108 DIPLOMA
R8102 B.sc
R8104 BHMCT
R8104 BHMCT
R8101 B.sc
R8104 BHMCT
B8104 BHMCT
B2115 B.sc
B2115 B.sc
B2118 B.sc
M3014 12084
Q1112 BBA
Q111
BBA
Q1111 BBA
Q1110 BBA
Q1111 BBA
Q3108 BBA
E2908 BTECH
E2908 BTECH
K2004 BTECH
B.COM
M1010 BTECH
M1051 BTECH
K1002 BTECH
M3011 BTECH
RJM005 DIPLOMA
M3109 BTECH
M3013 BTECH
M3013 BTECH
E2003 BTECH
E2004 BTECH
E1904 B.Tech
E2004 B.TECH ECE
B2116 B.SC AGRI
B2116 B.SC AGRI
B2116 B.SC AGRI
B2116 B.SC AGRI
B2116 B.SC AGRI
B2116 B.SC AGRI

9780843171
8437174040
8054501972
9780188546
9769714108
8437171513
9988668356
9417352914
9464848162
9501508172
9463930345
8437163465
8437163470
987809772
9530643167
8437163042
9896450097
8437184309
9781627574
8437163478
8437163753
9456985007
7696444936
8797978505
9044701427
7837240310
9876964567
95014335879
8699579289
8437160148
9855645048
814620322
8054528592
8054528592
8437179829
7837947961
9888382515
9501980956
8699633867
9646311099
8699633867
9592063102
8437184401
8437163041
9646607743
8872224199
8146537081

Sheet1
327

DHANANJAY LOHANI

11113193

M1111

328

AJAY KUMAR ADARSH

11108629

D1106

329

SHAILENDER KUMAR

11003305

K3004

330
331

VISHAL NIGAM
MANZRUL ISLAM KHAN

11006384
11001748

E1006
E1006

332

SONU KUMAR

11009846

E3010

333

SHUBHAM KUMAR JHA

11007091

E3010

334
335
336
337
338
339
340

VAIBHAV MISHRA
AVIN PULANI
ANKUSH YADAV
MANEET KUMAR
AMANDEEP
B.MAHESHWAR RAO
YOGESH YADAV

11111817
10804810
11105603
11011549
11110180
11105520
11113992

V1101
E28E1
K2101
M1002
C1104
M1105
M3108

341

GAURAV KUMAR

11101012

M3103

342

SUNNY

11104890

E1007

343

VIVEK TEHLAN

11110337

M2107

344

GAURAV KUMAR

11000595

M2007

345
346
347

SANDEEP KUMAR
NAZIR AHMED
AYUSH KUMAR SANGWAN

11102826
11106174
11011691

E3101
E3101
E1015

348

NITIN PATEL

11012820

M3009

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358

SHARAD TIWARI
ABHAY KUMAR
KARAN KANOTRA
ANOOP KUMAR
RAJEEV ROUSHAN
AJAY THAKUR
RANJAN THAKUR
PRITAM KUMAR
VIKRAM KUMAR SHARMA
KUNDAN KUMAR

11005586
11005754
10806287
10807054
11005876
11007318
11006609
11005957
11002271
11010656

C1002
E1015
K38E3
K38E3
M3014
M3014
M1010
M3014
M3014
M3014

359

LALIT KUMAR

11007212

M2010

360

ANISH KUMAR

11004411

M3014

361

GIRIRAJ RANAWAT

11007210

K3002

362

ATUL RATAN

11010550

M3007

363

MD. NEHAL WARSI

11011245

M3007

Page 11

B.TECH
M.TECH ME
MCA M.TECH
B.TECH MBA
CSE
B.TECH
B.TECH
B.TECH MBA
ECE
B.TECH MBA
ECE
BA
B.TECH ECE
B.TECH CSE
B.TECH ME
B.TECH CE
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH ME

9501419477
9915008918
7696228745
9781989239
9988248449
9781033854
9888149432
8437162771
9417661670
9501488659
8437161102
8437164134
9780188417
8437173987
8437189593

B.TECH
8437189871
LATERAL ECE
B.TECH
M.TECH ME
B.TECH
M.TECH ME
B.TECH
B.TECH ECE
B.TECH ECE
B.TECH
M.TECH ME
B.TECH CE
B.TECH ECE
B.TECH IT
B.TECH IT
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH
M.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH MBA
CSE
B.TECH MBA
ME
B.TECH MBA
ME

8437179344
9781351042
9646417921
9646419563
9878028474
8054856016
8054856016
7696228742
8528979581
9888293480
9501840961
9915523463
9356306709
8146020314
9356557720
9217879208
8872928661
8437159141
887917520
9988434885
7696574367

Sheet1
B.TECH MBA
ME
B.TECH (H)
M.TECH ME
B.TECH MBA
CE
B.TECH ME
B.TECH ECE
B.TECH ECE
B.TECH (H)
M.TECH
BIOTECH
B.TECH MBA
ECE
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH ME
B.TECH
B.TECH
B.TECH
M.TECH ME
B.TECH
M.TECH ECE
B.TECH
M.TECH ECE
B.Tech

364

ANKIT KHANDELWAL

11004291

M3001

365

VERMA TEJAN RAVINDRASINH

11005576

M1052

366

VINEET SINGH

11001114

C1007

367
368
369

BALABOLU DURGA SRIRAAG


G.NITIN KUMAR
K.BARATH

11008582
11009551
11009874

B4001
B6003
B6003

370

ARIJIT PAL SINGH GILL

110000421

B1001

371

NAVEEN RAWAT

11004320

E1017

372
373
374
375
376

BASU THAPA
RAVI DAHIYA
SUMIT
SAMAR SINGH
ASHISH VERMA

11101897
11011509
11005998
11009537
11003682

M1107
M3017
M3017
M3017
M3017

377

DEEPAK NAGAR

11009535

M1055

378

PAWAN SINGH

11000925

E3001

379

VINEET TIWARI

11001757

E3001

380
381
382
383
384

Deepak Singh
Rohit Kr.
Amish Kr. Raj
Mudasir Ah Wani
Akanksha Tiwari

11105672
11010903
11108570
11109523
11110610

E3109
M2005
E1108
E2104
D1103

385

Priyanka Chaudhary

11109010

Y1131

386
387
388

Sutanshu
Honey Talwar
Anuradha Chib

11107286
11108418
11107955

Y1001
Y1001
Z1101

389

Rajni

11101873

Y1031

390

Neha Kri.

11108027

Z1101

391

Mandeep Kaur

10900809

K2901

392

Itisha Singh

10904378

E2910

393

Neha Khanna

11105753

E3110

394

Rohan Yadav

11105813

395
396

Anupam Dwivedi
Shakeel Ahmad Khan

11105812
11105630

M2103
M1110

B.Tech ME
B.Tech ME

397

Neeraj Kr. Singh

11105558

M1109

B.Tech ME

398

Jagat Pratap Singh

11106041

M2112

B.Tech ME

Page 12

B. Tech ECE
B.Tech ECE
BCA-MCA
B.Phar.M.Phar.
B.Phar
B.Phar
BPT-MPT
B.Phar.M.Phar.
BPT-MPT
B.Tech-M.Tech
CSE
B.Tech-M.Tech
ECE
B.TECH EEE
B.Tech ME

9781625547
8427512172
7837709269
9815065676
8968397446
9780965576
8427644040
7696015871
8437189870
9814265131
9814265131
9855602611
9780258057
9357673551
9814314032
8872928951
98031 12774
97812 81539
95013 77212
84371 95341
84371 95067
76965 59462
99889 39059
95015 27105
84371 84894
98760 60165
84371 84895
95929 07598
97790 55266
80542 27048
96303
94974/97553
92174
97705 99168
96464 25164
94129
61857/84371
74016
94566 73135

Sheet1
B.Tech-M.Tech
ME
B.Tech
B.Tech ME
B.Tech ME
B.Tech ME

399

Pawan

11111075

M2103

400
401
402
403

Anmol Singh
Ritam Chakraborty
Vinod Choudhary
Rohit Kr. Khandelwal

11110222
11111105
11106876
11105373

M2112
M2112
M1109
M1110

404

Prateek Dixit

11107938

M1116

405
406

Chandra Prakash
Akram Raza

11103728
11110058

M2112
M1107

407

Shams Raza

11109933

M2104

408

Manoj Tiwari

11104314

M1116

409

Prateek Kr. Rai

9532882273 M2112

410

Raju singh

11103068

M2103

411
412
413

Fahim Ansari
Amit Kumar
Raju Kr. Rai

11102208
11104465
11113441

M2103
M1107
M1107

414

Devendra Kr.

11107894

M2104

415
416

Aniruddh Mohan Singh


Saddamul Haque

11109580
11100208

M1109
M1109

417

Vipin Singh

11103064

M2102

418
419

Rajeev Ranjan
Anand Kr. Patal

11106461
11106524

M1109
M2113

420

Prateek Kr. Upadhyay

11104779

421

Kuldeep Singh

11104477

M2102

422
423
424
425
426
427

Neeraj Kr. Singh


Aayush Goyal
Karamjit Singh
Gaurav Singh
Abhishek Srivastava
Sanjay Kr.

11109747
11110768
11101935
11106021
11104032
11107791

M1108
M1108
M1108
M1101
M3101
M1101

428

Sheetal Vishwakarma

11112456

M2103

429

Suraj Kumar Choudhary

11112475

M2103

430

Rohit Biswas

11104416

M2111

431

Prasant Nautiyal

11104582

M3107

432

Sandeep Singh Rathore

11102891

M1106

B.Tech ME

84371 63864

433

Ravi Gupta

11112721

M1103

B.Tech ME

84371 78897

Page 13

89012 52703

98728 81970
84371 79040
97700 51445
84371 79027
80069
B.Tech-M.Tech
53164/78375
ME
03524
B.Tech ME
98152 02212
B.Tech ME
B.Tech-M.Tech
97712 13230
ME
B.Tech-M.Tech
84371 89681
ME
B.Tech ME
90417 92977
B.Tech-M.Tech
97212 13614
ME
B.Tech ME
95044 38299
B.Tech ME
96463 88171
B.Tech ME
96463 88747
B.Tech-M.Tech
99196 40203
ME
B.Tech ME
84371 79342
B.Tech ME
80542 57148
B.Tech-M.Tech
99198 76676
ME
B.Tech ME
86991 82718
B.Tech ME
95014 64669
B.Tech-M.Tech
90418 71277
ME
B.Tech-M.Tech
94783 64890
ME
B.Tech ME
98155 30598
B.Tech ME
99883 27477
B.Tech ME
81460 20677
B.Tech ME
93562 17108
B.Tech ME
76965 28546
B.Tech ME
99286 13519
B.Tech-M.Tech
78796 09547
ME
B.Tech-M.Tech
96349 90612
ME
B.Tech ME
89686 13407
84371
B.Tech ME
63445/92195
94748

Sheet1
434

Rao R Rohit

11108413

M1102

B.Tech ME

435
436

Narayan Singh
Upendra Bhushan Mishra

11102976
11108281

M1104
M1105

B.Tech ME
B.Tech ME

78375
18093/90416
82024
84371 94959
97791 47112

437

Yashpal

11104459

M1103

B.Tech ME

78377 09638

438
439
440
441
442
443

AJEET KUMAR
Vivendra Rathaur
Harendra Kr. Kushwah
Pradeep Dangi
Surindra Singh
Akshay Sharma

11103376
11106998
11112544
11111297
11102315
10801676

M1104
M1102
M1114
M3108
N6801

B.Tech ME
B.Tech ME
B.Tech ME

80810 66996
84371 73901
98031 12819
90418 71331
96468 73317
98885 48776

444

Amardeep Koushal

11102801

M3113

445

Ramit Kr. Singh

11103837

E3105

446

Jai Prakash Singh

11006388

M3003

Page 14

B.Tech ME
Diploma ECE
B.Tech-MBA
82958 58699
ME
B.Tech-M.Tech
84371 89840
ECE
B.Tech ME
98881 53055

Sheet1

Category

NCC
Certificate
Year of joining Blood Group
clearead (if
any)

GENERAL 2011

A+

NO

GENERAL 2011

B+

NO

GENERAL 2011

B+

NO

OBC

2011

A+

NO

GENERAL 2011

O+

NO

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC

B+
O+
B+

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

GENERAL 2011

NO

OBC

AB+

NO

GENERAL 2011
OBC
2011

O+
-

NO
NO

OBC

2011

AB+

NO

GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL

2011
2011
2011
2011
2011

O+
OO+
A+

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009

2011

GENERAL

A+

OBC
SC
GENERAL

O+
A+
O+

NO
NO
NO
NO
NO
A
CERTIFICATE
NO
NO
NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

NO

GENERAL

NO

OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL

2009

B+
O+
B+

B
CERTIFICATE
NO
NO
NO
Page 15

Sheet1
OBC

O-

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL 2005

O+

A
CERTIFICATE

GENERAL

A+

NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

B+

NO

ST

AB-

NO

OBC

A+

NO

OBC

O+

NO

GENERAL

A+

NO

OBC
GENERAL

B+
-

NO
NO

GENERAL

NO

GENERAL
GENERAL
OBC

BB+
O+

NO
NO
NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

NO

OBC

NO

OBC

GENERAL
OBC
GENERAL

O+
O+

B
CERTIFICATE
A
CERTIFICATE
NO
NO
NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

B+

GENERAL

O+

NO
C
CERTIFICATE

OBC

B+

NO

GENERAL

O+

NO

OBC

2007

B+

Page 16

Sheet1
GENERAL

B+

NO

OBC

NO

GENERAL
GENERAL

B+
O+

NO
NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL 2010

B+

SCHOOL
LEVEL

GENERAL

A+

NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL
GENERAL
OBC

O+
O+
O+

NO
NO
NO

OBC

B+

NO

GENERAL
SC
GENERAL

A+
B+

GENERAL 2006

O+

ST

AB+

GENERAL

A+

NO
NO
NO
A
CERTIFICATE
A
CERTIFICATE
NO

GENERAL

B+

NO

OBC
OBC

A+
-

NO
NO

GENERAL

A+

NO

OBC
OBC

NO
NO

OBC

A+

NO

GENERAL

B+

GENERAL

NO
A
CERTIFICATE

GENERAL

NO

OBC
GENERAL

B+
-

GENERAL

NO
NO
A
CERTIFICATE
A
CERTIFICATE

SC
GENERAL

2006

B+
A+

NO
Page 17

Sheet1
GENERAL

NO

GENERAL

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL

B+

A
CERTIFICATE

OBC
OBC

B+
O+

NO
NO

GENERAL

A+

A
CERTIFICATE

OBC

A+

NO

GENERAL

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

NO

GENERAL

B+

NO

OBC

O+

NO

GENERAL 2005

A+

A
CERTIFICATE

SC

NO

GENERAL

NO

GENERAL

A+

NO

SC

O+

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

AB+

NO

NO
Page 18

Sheet1
OBC
GENERAL

O+
O+
-

NO
NO
NO

GENERAL

NO

ST
OBC

O+
A+

NO
NO

OBC

O+

NO

A+

C
CERTIFICATE

GENERAL

B+

NO

GENERAL

O-

NO

OBC

B+

NO

GENERAL

NO

O+

NO

OBC

B+

NO

GENERAL

NO

OBC

NO

GENERAL

AB+

NO

GENERAL

B-

NO

SC

O+

NO

GENERAL

O+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

NO

GENERAL

B+

NO

OBC

2007

Page 19

Sheet1
GENERAL

A+

NO

OBC

B+

NO

O+

A
CERTIFICATE

GENERAL

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

NO

OBC

AB

NO

OBC

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL
GENERAL
OBC

B+
B+
B+

NO
NO
NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

AB+

NO

OBC

NO

O+

NO

GENERAL

B+

NO

OBC

NO

GENERAL
OBC

B+
-

NO
NO

OBC

O+

NO

OBC
GENERAL
OBC
OBC

B+
AB+

GENERAL

B+

OBC

B+

NO
NO
NO
NO
A
CERTIFICATE
NO
NO

OBC

2007

Page 20

Sheet1
OBC

AB+

NO

OBC

B+

NO

GENERAL

A+

C
CERTIFICATE

GENERAL

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL

AB+

NO

GENERAL

C
CERTIFICATE

GENERAL

O+

NO

GENERAL

A+

NO

OBC

B+

NO

GENERAL

O+

NO

MINORITY 2006

B+

A
CERTIFICATE

OBC

A+

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL

NO

GENERAL

B+

A
CERTIFICATE

GENERAL

B+

NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL
GENERAL

O+

NO
NO

GENERAL

B+

NO

GENERAL

A+

NO

GENERAL

B+

A
CERTIFICATE

OBC

NO

OBC

NO

OBC

NO

General

2011
2011

Yes B
Page 21

Sheet1
General
General
General
OBC
General
General
OC

2011

No

2011
2011

A certificate

2011
2011
2011
2011

No
No
No

General

2011

Nil

General

2011

Nil

General

2011

B Certificate

OBC
General

2011

General
General

2011

General

2011

General

2011

OBC
General
General

2011
2011
2011

General

2011

Nil

General
General
General
General
ST
General

2011
2011
2011
2011
2011

No
No
Nill

General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
General
OBC
General
OBC

No

No

Nil
Nil

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

\
Nil
Nil
Nil
Nil
Nil

No
Page 22

Sheet1
OBC
General
OBC
General
General
OBC

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

General

No
No
No

No
B+

General

O+

General

B+

General

B+

Vill husenpur
,POchandrikaganj,
Fzd ,UP
GH4 ,block -12
,room no
232,LPU

Ramesh
Kumar
Vidya Sagar
Shukla
Brij Kumar
Singh

OBC

OBC

Rajesh Kumar
7/8/1990
Singh

O+

General
OBC

2011

B+

no

OBC
Gen
Gen
Gen

2011
2011
2011
2011

AB+
A+
OO+

Yes
no
no
no

Gen

2011

O+

no

Gen

2011

AB+

no

OBC

2011

B+

no

SC

2011

B+

no

OBC

2011

O+

no

Gen

2011

B+

no

Gen
SC
Gen
Gen
Gen

2011
2011
2011
2011
2011

A+
A+
O+
A+
A+

no
no
no
no
no

BH2,B310,LPU
C/O JPN
Upadhyay
,H.No
145,Baba bhori Mukhtar Singh
wali gali
,Chheharatta,A
mritsar
SS Gurjar
Room No-914 Sanjay
,block 45 ,Bh2 kharbanda

Page 23

25-03-1990
17-07-1993
11/9/1992

13-12-1992

15-11-1992
20-10-1992

Sheet1
Gen

2011

no

OBC

2011

no

Gen

2011

A+

no

Gen

2011

no

Gen

2011

no

Gen

2011

A+

no

GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

OBC
GN
OBC
GN
OBC
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
OBC
GN
GN
GN
GN
GN
ST
OBC
OBC
GN
OBC
GN
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL

B+
O+

B+

No
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Page 24

Sheet1
GENERAL 2011

B+

NO

OBC

2011

AB+

NO

OBC

2011

O+

NO

GENERAL 2011
GENERAL 2011

B+
B+

NO
NO

OBC

2011

B+

NO

GENERAL 2011

A+

NO

GENERAL
GENERAL
OBC
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC

A+
B+
B+
A+
AB+
O+
B+

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

GENERAL 2011

O+

NO

GENERAL 2011

A+

NO

GENERAL 2011

O+

A
CERTIFICATE

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

GENERAL 2011

NO

OBC
2011
GENERAL 2011
GENERAL 2011

AB+
O+
B+

NO
NO
NO

OBC

2011

B+

NO

GENERAL
OBC
GENERAL
SC
GENERAL
GENERAL
OBC
OBC
OBC
GENERAL

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011

O+
O+
B+
AB+
B+
B+
B+
O+
A+

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SC

2011

AB+

NO

GENERAL 2011

B+

NO

GENERAL 2011

O+

NO

GENERAL 2011

B+

NO

OBC

B+

NO

2011

Page 25

Sheet1
GENERAL 2011

NO

GENERAL 2011

NO

OBC

2011

B+

NO

GENERAL 2011
OBC
2011
OBC
2011

O+
AB-

NO
NO
NO

GENERAL 2011

B+

NO

GENERAL 2011

NO

OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL
OBC

2011
2011
2011
2011
2011

A+
BB+
B+
AB+

NO
NO
NO
NO
NO

OBC

2011

B+

NO

OBC

2011

O+

NO

GENERAL 2011

AB+

NO

OBC
OBC
GENERAL
GENERAL
GENERAL

B+
AB+ve
O+
AB+
B+

NO

2011
2011
2011
2011

GENERAL 2011
GENERAL 2011
GENERAL 2011
GENERAL 2011

B+
O+
B+

OBC

2011

O+

GENERAL 2011

B+

GENERAL 2011

O+

GENERAL 2011

B+

GENERAL 2011

O+

OBC

2011

O+

GENERAL 2011
GENERAL 2011

O+

OBC

2011

O+

GENERAL 2011

B+
Page 26

Sheet1
GENERAL 2011

OBC
GENERAL
OBC
GENERAL

B+
A+
A-

2011
2011
2011
2011

GENERAL 2011
GENERAL 2011
GENERAL 2011

A
AB-

2011

O+

GENERAL 2011
GENERAL 2011
OBC

2011

OBC
ST
OBC

2011
2011
2011

GENERAL 2011

B+

GENERAL 2011
GENERAL 2011

B+

OBC

B+

2011

GENERAL 2011
OBC
2011
GENERAL 2011
SC

2011

OBC
GENERAL
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL

2011
2011
2011
2011
2011
2011

B+
A+

OBC

2011

A+

OBC

2011

B+

B+
A+

GENERAL 2011
GENERAL 2011

B+

GENERAL 2011

A+

GENERAL 2011

B+

A
CERTIFICATE

Page 27

Sheet1
GENERAL 2011
GENERAL 2011
GENERAL 2011

O+
A+

GENERAL 2011

A+

OBC
OBC
OBC
OBC
GENERAL
GENERAL

2011
2011
2011
2011
2011
2011

A
CERTIFICATE

A+

B+

GENERAL 2011

O+

GENERAL 2011

B+

GENERAL 2011

Page 28