BIBLIOTEKA EPISTEME

Aristotel

Urednici GORAN GRETIĆ BRANKO DESPOT ZVONKO POSAVEC VERA ČIČIN-ŠAIN

Politika
Prijevod s izvornika i sedmojezični tumač temeljnih pojmova (grčki, latinski, engleski, francuski, njemački, ruski, novogrčki) TOMISLAV LADAN

Recenzenti MISLAV JEŽIĆ FRANJO ŽENKO

GLOBUS/ZAGREB SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER / ZAGREB

Naslov izvornika ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΟΚΤΩ Predložak grčkog teksta prema izdanju ARISTOTELIS POLITICA Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. D. ROSS MCMLXXIII, Οχοηϋ

ZNAČENJE ARISTOTELOVE POLITIKE

Ο PRIRODI POLITIČKOG ZNANJA U suprotnosti prema Platonu, koji je principe teoretske spoznaje primijenio u spoznaji kako područja vječnih biti tako i u području ljudskih stvari, Aristotel je prvi izradio specifične principe etičko-političkog područja i time je prvi ocrtao pri­ rodu političkog znanja uopće. Diferenciranje znanja na teoret­ sko i političko počiva kod Aristotela na diferenciranju područja u kojima se odvija ljudski opstanak. Jedno je supstancijalno područje koje ne može biti drugačije nego što jest. To područje možemo samo spoznati i interpretirati, ali ga ne možemo promijeniti. U njega spadaju zvijezde, božanski pore­ dak kozmosa, božansko uopće, matematičko; to je područje teoretske znanosti i filozofije uopće. U područje praktične filozofije, koja obuhvaća etiku i politiku, spadaju ljudska djelovanja »ćudoredno, lijepo i pravedno, praksa vođenja života, razlikovanje i vrednovanja formi života, dobro i najbo­ lje, tj. najviše dobro koje čovjek može realizirati svojim djelo­ vanjem, ljudska sreća, ćudoredno djelovanje i njegovo izvrše­ nje, ljudska krepost u njezinim različitim formama realizacije, duša - ukoliko je njezina spoznaja relevantna za teoriju prakse - ljudski afekti i dispozicije djelovanja, slobodna volja i nam­ jera, razmjena roba i funkcija novca, odnos prava i poštenja, umjerenost i nesuzdržanost, razlikovanje i procjena formi i dosega različitih vrsti radosti, prijateljstva i samoljublja; razmatra se, nadalje, u izvjesnom smislu nadljudski-božanski rang i uvjeti izvršenja svrhovito slobodne teorije kao i, napo­ kon, predmeti političke filozofije kao znanosti ο državi u užem smislu (politike).« 1 Jednom riječju predmet praktične i poli­ tičke filozofije je cjelina ljudskog djelovanja i odlučivanja kao i institucije koje su prilikom djelovanja uspostavljene. Zanim1 G. Bien, Einleitung Bemerkungen zum Aristotelischen Staatsphilosophie undzu den Grundsatzen der Aristotelischen Staatsphilosophie, u: Politik, Felix Meier, Hamburg 1981, str. XVIII.

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna biblioteka, Zagreb U D K 172.1:321.15 ARISTOTELES Politika / Aristotel ; prijevod s izvornika i sedmojezični tumač temeljnih pojmova (grčki, latinski, engleski, francuski, njemački, ruski, novogrčki) Tomislav Ladan ; - Zagreb : Globus, 1988. - XXVIII, 295 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Episteme) Prijevod djela: Aristotelous politikon biblia okto / Aristoteles, prema izd. Aristotelis Politica, Oxford, 1973. - Str. V-XXVIII: Značenje Aristotelove Politike / Zvonko Posavec. - Pogovor prevoditelja: str. 287-288. - Kazala. - Bilješke uz tekst. ISBN 86-343-0412-4

Objavljivanje ove knjige sufinancirala je Republička samoupravna interesna zajednica kulture-SR Hrvatske

V

ljivo je da Aristotel nema stručni izraz za »etiku« kao posebnu znanost. Predmete »etike« naziva on TA ETIKA, ali znanost u cjelini POLITIKE, i to u svim trim Etikama. Metodu, koju on primjenjuje u etici, naziva političkom (METHODOS . . . POLITIKE: NE 1094 b l l ) . 2 Kakav je karakter političke znanosti (POLITIKE) koja nije izvedena ni iz znanja bitka, a nije ni samo neko praktično snalaženje u situaciji? Kakav je vlastiti karakter političkog znanja - kad se Aristotel sam dvoumi, s jedne strane, između programa znanstvene politike u kojem je teorija neodvojiva od prakse (zakonodavac-filozof konstituira idealnu državu uzi­ majući za normu djelovanja nepromijenjeni fysis, kao što kormilar ima oči uperene u vječnu realnost) i jednostavnog empirijskog sabiranja materijala ustava s druge strane, napu­ štajući svaku transcendentnu formu i zaboravljajući savjet iz Protreptika, gdje kaže: »Na isti način kao što nije dobar arhitekt onaj koji ne upotrebljava pravilo (KANON), ni bilo koji instrument ove vrste, nego uzima samo model na drugim postojećim građevinama, isto kao i onaj koji, kad daje zakone državi ili se bavi politikom, smatra da bi imitirao druge akcije i druge ljudske ustave, bilo da su lakedemonski ili kretski, ili bilo kog drugog naroda, te ne bi bio dobar zakonodavac; jer nemoguće je da bi imitacija neke stvari koja nije dobra bila lijepa i da bi imitacija neke stvari koja nije u svojoj prirodi ni božanska ni trajna bila sama besmrtna i trajna«. Između ta dva pola smješteni su i sami dijelovi Politike. Tako jedan pol predstavlja teorija idealne države koja izvodi praksu iz teorije (knjige II, III, VII i VIII), a drugi se oslanja na empirijske opservacije i klasifikacije praktičnih savjeta, da bi se sačuvala postojeća država (IV-VI). U ovom dvoumljenju oko konzistentnosti Aristotelovog mišljenja formirala su se dva pravca pristupa i tumačenja njegova djela, koji se ponekad potpuno isključuju, ali se najčešće upotpunjuju. U jednom pravcu predominira genetska egzegeza, a u drugom sistematska. Genetska egzegeza rođena je 1923. s pojavom knjige W. Jaegera, Aristoteles (Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung). Svoja otkrića najavljuje W. Jaeger već u radu Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des Aristoteles, 1912. Do toga vremena smatralo se da Corpus Aristotelicum tvori u sebi zatvoreni jedinstveni sistem, koji se dijeli na
Usp. H. Flashar, Ethik und Politik in der Philosophie des Aristoteles, Gymnasium, Bd., 78, Heft 1/2, 1971, str. 279. 3 Aristoteles, Protreptikos, X, 55, 14.
2

logiku, fiziku, metafiziku, politiku i poetiku. Ovu idiličnu sliku razorio je u potpunosti W. Jaeger (1888-1961) tezom da je Corpus Aristotelicum skrivao dug, raznolik i zamršen razvoj Aristotelovog mišljenja, a da je taj razvoj bio neprestano u toku, pa stoga svako tumačenje Aristotela mora to uvažiti. Osnovne postavke od kojih polazi W. Jaeger su slijedeće: 1. - najraniji Aristotelovi spisi odlučno zastupaju Platonovu filozofiju 2. - najranija djela nesumnjivo su autentična 3. - očiti platonizam ranih spisa stoji u suprotnosti prema 'aristotelizmu' kasnih spisa 4. - kasne Aristotelove rasprave neosporno su autentične 5. -jedini mogući način da se dovedu u vezu rani 'platonovski' s kasnim 'aristotelovskim' spisima, a da se autentičnost obiju zadrži, sastoji se u tome da se prihvati teza kako je Aristotel svoj filozofski razvitak počeo kao »platoničar« a završio kao aristotelovac. 4 Ova jednostavna pravila imala su dalekosežan utjecaj na tumačenje Aristotelovih djela. Čitav Corpus Aristotelicum doveden je u pitanje. Djela koja su do sada smatrana jedin­ stvenim sistemom razlazu se u dijelove koji pokazuju različito doba nastanka i nude različita mišljenja. U konkretnoj analizi pojedinih djela vidi se da su neki dijelovi nastali ranije, a drugi kasnije. Tako su, npr., neki dijelovi Metafizike nastali ranije nego drugi. U ovisnosti prema vremenu njihova nastanka, različita je i njihova misaona težina, u ranijim spisima, tako je smatrao Jaeger, osjeća se jače utjecaj Platona, a u kasnijim slabije. Knjige Metafizike koje su nastale ranije naziva Jaeger Urmetaphysik; tu spadaju knjige A, Β, Κ poglavlje 1-8, L 6, (s izuzetkom pogl. 8), Μ (poglavlje 9 od 1086 a 21 i 10) te Ν Metafizike. Vremenski slojevi očituju se i u Etici. Postoji također i Uretika, koja sadrži Eudemovu etiku i Urpolitiku, koja se sastoji od II, III, VII i VIII knjige sadašnje Politike. U to rano doba Aristotelove djelatnosti mogu se ubrojiti također spisi De Caelo kao i De Generatione et Corruptione, a i dio Fizike. Aristotel prema tome nije bio uvijek Aristotel, nego je postepeno gradio svoju vlastitu filozofiju. On je najprije bio platoničar, zatim se postepeno distancirao od platonizma i konačno postavlja temelje svoje realističke filozofije, koja ga sve više vodi prema empiriji. Tako su u zadnje vrijeme njegove
Usp. A.H. Chroust, Die ersten 30Jahre moderner Aristoteles - Forschung 1912-1942, u knjizi: Aristoteles in der neueren Forschung, Darrastadt 1968, str. 100.
4

VI

VII

U njemu je autor pokazao evoluciju Aristote­ love psihologije i općenito evoluciju njegove antrolopologije. H. Tako su napisane ostale knjige Metafizike u to doba.Eudemovu. Pariš 1973. i od Abelardova »tako je i nije tako« (sic et non) nastala je teološka metoda kojom se htjelo izbjeći kontradikcije u Aristotelovom djelu. a djelo­ mično i potpuno otklanja vrijednost i mjerodavnost Jaegerove povijesno razvojne metode. oni su od toga napravili metodu. znanstvenik. Iz toga razdoblja nastaje ο njemu slika utemeljivača i začetnika organiziranog i sistematskog znanstvenog istraživanja.Ross. Neki autori smatraju da je ovo djelo istoga ranga 5 s Jaegerovim. fiziku i metafiziku. uključivši i Protreptika. Takvo tumačenje nalazimo prisutno već u II stoljeću n. Sistematsko tumačenje je u stvari tradicionalno tumačenje Aristotela. a Corpus Aristotelicum sadrži izlaganje tog sistema. Smatralo se da je Aristotelova filozo­ fija koherentna ne samo u spajanju dijelova u veliki sistem. Od tada Aristote­ lovo mišljenje ne razmatramo kao jednom za svagda fiksirani sistem. J. u Louvainu. A. Pod utjecajem W. Dierlmeier. Unatoč netočnostima u pojedinostima i bez obzira na kas­ nije korekcije mjesta nastanka pojedinih knjiga i na dovršenost geneze svih njegovih spisa. uvodeći neprekidno nove i nove distinkcije.. te nalazi svoje zastupnike i branioce među brojnim modernim znanstveni­ cima. medu koja treba posebno ubrojiti djelo Fr. Jolif. precizirajući i ispravljajući neke tvrdnje njegovih osnivača. međutim. i 322. gdje je bio učitelj Aleksandra Velikog. Ova kasna 'majstorska djela' bila su namijenjena lektiri i diskusiji uskog kruga posvećenih učenika. Jaegerovo djelo otvorilo je epohu plodotvornog istraživanja Aristotela. e. i VI. La morale d'Aristote. n. U tim kasnim godinama Aristo­ tel se sve više orijentira prema istraživanju činjenica. ako stvar malo pojednostavimo. on postaje sve više 'pozitivist'. stoljeću. Naprotiv. Nikomahova etika i niz radova iz područja prirodnih znanosti. V.-A. L'evolution de la psychologie d'Aristote. Tako. Osnovna teza ovog načina tumačenja počiva na pretpo­ stavci da je Aristotelova filozofija koherentni sistem koji sadrži sve spoznaje svoga vremena. s više ili manje dosljednosti. jer je svaki dio ove cjeline. biologije. Među vodeće istraživače koji slijede ovaj metodski stav. Y. Zato je on vrlo skeptičan. Dakle. On smatra da su sve rasprave ο moralu. psihologije. tada moramo . empirije. On smatra da se tom metodom antički čovjek podvrgava modernom povijesnom razvojnom mišljenju. kod Aspazija. a on se odvijao u tri osnovna smjera: prvo razdoblje (367-347) karakterizira jak utjecaj Platona. R. ono nalazi svoj najbolji izraz u djelu Alberta Velikog i Tome Akvinskog. Oni su nastavili genetsko tumačenje Aristo­ tela i pokazali plodnost ovog pristupa njegovom djelu. e. Jaegera nastala su brojna istraživanja. 9. autentični Aristo­ telovi spisi.po Jaegerovu mišljenju . Gauthier.sma­ traju oni . a to znači jednoj formi mišljenja koja se pojavila tek u 19. Μ (pogl. Gaut5 hier. treba ubrojiti takva imena kao što su A. 8). nastali spisi koji nose u sebi jedan drukčiji ton nego oni rani. VIII . postavio je temelj svoga vlastitog sistema. nego ga shvaćamo u toku njegovog duhovno povijes­ nog razvitka. naime Z. Prema njegovu mišljenju Aristotel je bio uvijek Aristotel. mehanički instrumentalizam i napokon hvlemorfizam. Ova tradicija dolazi do izražaja naročito kod Herdera i romantičara. npr. Kako bi se uopće moglo pretpostaviti da bi pisac Organona mogao postaviti principe logičkog mišljenja a da ne bi iz njih izvukao određene zaključke? S velikom misaonom energijom i učenošću preveo je i komentirao Aristotelove 'Etike'. ali oni ipak nisu uspjeli izbjeći ili nadići pojedine neskladnosti između raznih Aristote­ lovih spisa. U toj evoluciji otkrio je tri perioda: platonski idealizam. naime . povijesti ustava.djelatnosti. koje nije imalo nikakvog interesa za genetsko istraživanje. L (pogl. i 20. dakle između 335. Nuyensa. pr. Stoga je potpuno ispravno . Ona su imala isključivo ezoterički karakter. I. da bi se izložio. Fizika knjiga VIII. razdoblju 'lutanja' po Maloj Aziji i Makedoniji. moral pozivalo se na psihologiju. treće razdoblje (335-322) pripada njegovom drugom boravku u Ateni i u tom razdoblju izvršio je znatnu reviziju ranih djela i na kraju se potpuno odao empiriji. J. a prevedeno je na francuski 1948. povijesti filozofije. povijesti mimetičkih umjetnosti itd.da se jedan dio sistema tumači drugim. u drugom razdoblju (367-347). Nikomahovu i Veliku etiku F. Drossart-Lulofs. a to znači da je on već u samom početku imao svoju vlastitu filozofsku poziciju. među kojima su svakako najpoznatiji Franz Dierlmeier i Ingemar During. koji nastoje nadvladati »statiku IX Usp. str. D. Politika knjige IV. taj nesklad nije ih ometao u nastojanju da sve dijelove povezuju u jedan sistem. nego da je koherentan i svaki dio za sebe.Aristotela i njegove spise tumačiti u toku njegova intelektualnog razvitka. R. O. S velikom učenošću to su radili srednjovjekovni interpreti. koje se pojavilo prvi puta na flamanskom jeziku 1938. H. Mansion.. 1-9) (do 1086 a 21).

Knjige IV. funkcije i koristi specifičnih političkih problema. da spomenemo samo najveće. ali neosporno je da većina njih proma­ tra Aristotela u sklopu. F-Dierlmeier. u kasno doba. Takav način mišljenja prevladava u literarno-povijesnom načinu razmatranja (Herder). Aristo­ tel je empiričar na početku i na kraju. barem u pogledu grupiranja knjiga istraživači su prilično jedinstveni. premda okrenut empiriji. Berlin 1831) sadrži samo jednu verziju Politike. Dierlmeier strastveno opovrgava Jaegerovu shemu ο tri stadija Aristotelove filozofije . On je isti u dijalogu Eudem i u fenomenologiji Nikomahove etike.. 6 Doba romantizma je na posve novi način oblikovalo gleda­ nje. a u kasnom razdoblju nastale su VII i VIII knjiga. Ovu općenitu tvrdnju potkrepljuje on analizom tri primjera iz svakog razdoblja. R. Der Gesamtaufbau der aristotelischen Politik. jer se od tada sve promatra u načinu njegova povijesnog nastanka. U pokušaju vremenskog situiranja knjiga znanstvenici se služe raznim metodama. kako je to formulirao Jaeger. postavlja u razdoblje Ari­ stotelove djelatnosti u Platonovoj Akademiji ili na početak njegove djelatnosti u Assosu. koje pripadaju u srednje razdoblje. Knjige VII i VIII stoje u tijesnoj povezanosti s predodžbama Platonove 'idealne države'. Ovo mišljenje do sada nije bilo revidirano. kao što i u posljednjem razdoblju. Prema tome. Tako Schleiermacher Platonove dijaloge vidi u raz­ voju njihova nastanka. nakon njih slijede IV. 9 Usp. 'jedinstvo genijalno' vlastitog uvida koje se održava od samog početka pa sve do kraja. Tako se nastanak III knjige Politike. pristaše sistematske egzegeze 8 Usp. 1-36. one pripadaju prvom nacrtu politike. u kojem prvobitni plan (Urplan) poste­ peno dolazi do svojeg lika. jedno izrazito spekulativno razdoblje u kasno doba. kritičkim usvajanjem i interpretacijom. zrelo razdoblje. V i VI razlikuju se temeljito od III. ali u pitanju datiranja knjiga postoje znatne razlike u njihovim ocjenama. Ovakve analize. po njegovu mišljenju. Geneve 1965. Dierlmeier. Dierlmeier smatra da je i Jaegerova interpretacija Aristo­ tela izrasla na tom tlu. početna izgradnja vlastitog sistema i kasno. jer: »prvo. V i VI nastale. u dijalogu Eudem ili razgovor ο duši (354 godina). i ona ima prvenstveni zadatak da približi. to je put od elementarnog obzora do sve potpunijeg prikaza same stvari. Tome je dokaz III djela knjiga De anima. Stark. Iz te analize je vidljivo da u početku. pretpostav­ ljaju razvijene empirijske studije ο historijski postojećim drža­ vama i političkim institucijama. Corpus Aristotelicum (Bekker. koja sadrži osam knjiga iz različitih razdoblja. Wien 1924. Aristoteles. 157. »povijesno-idejnog razvitka«. Tako su po njegovu mišljenju najranije III i I knjiga. ali je smatrao da ove knjige predstavljaju kasnije napisane dijelove Politike. 144. str. u knjizi: La 'Politique' d'Aristote. I napokon. potanke ekskurze ο načinu kako pojedine političke institucije ili poli­ tički događaji pridonose održanju ili propasti postojećih država. Zur Entstehung Geschichte der aristotelischen Politik. pa ih možemo smjestiti na početak njegove djelatnosti u Assosu. osjeća se bliska povezanost s Protreptikom i Eudemovom etikom. Ovaj nus. 4. Aristotela modernoj svijesti. ostaje više nego ikad 'platoničar'. On smatra daje potpuno opravdano da kod Aristotela pretpo­ stavimo 'izvorno jedinstvo'. s obzirom na sadržajnu bliskost s Platonovim Državnikom. Arnim. Stoga su knjige IV.8 Dakle. a to znači da je sagleda u nacrtu njezina povijesnog razvitka. F. zaključuje F. Hans Arnim priznaje jedinstvo VII i VIII knjige. autonomnom životu u završnom dijelu Nikomahove etike stoje na podjednakom stupnju«. X XI . u kojoj govori ο nus-u. 7 U ocrtu ovih dilema osvrnut ćemo se podrobnije samo na Politiku koja je ovdje predmet našeg bavljenja i poku6 7 sati ove aporije ne preskočiti nego prikazati kao inherentne teškoće konstitucije političkog znanja. Dakle. Ibid. Moguće je također da je Aristotel sam sabrao i objavio svoje političke spise koji su nastali u različito doba.platonska. po Jaegerovu mišljenju. Jedni promatraju utjecaj određenih historijskih događaja ili osobnog iskustva Aristotelovog u kompoziciji Politike. VII i VIII. Drugo. Razdob­ lje nastanka pojedinih knjiga smješta se u različita razdoblja. Aristotel je platoničar na početku i na kraju: nauka ο besmrtnosti Endema i težnja prema božanskom. analizu naravi. naime. str.racionalističkog doba dinamičkim pozivom natrag k izvo­ rima«. nije potpuno prih­ vatljiva Jaegerova razvojno povijesna teza. V i VI. One sadrže podrobne opise i propise posebnih ustava. dakle pred Platonovim očima. opstoji prije svega tjelesnoga. filozofiji (Hegel). Dakle. str. u literaturi (Goethe). npr. Preostale knjige su od manjeg interesa. postavlja Aristotel određena pitanja koja su potpuno izvan horizonta Platonovog mišljenja. drugi uzimaju kao princip vremenskog situiranja pojedinih knjiga njegov odnos prema Platonu. H. ulazi izvana u tijelo i sam je nešto božansko i besmrtno. Vidi bilj.

očito je prisutno odvajanje političkog umijeća koje se ne može naučiti i političkog podučavanja koje ne može naučiti nekog da postane dobar političar. kao i teoretske politike i političke akcije.. Grčka je kultura apercepcijom političkog otvorila mogućnost početka koji ovisi od odluke i promišljanja ljudi. 'društvo' ili 'zajednica'. 10 prijeporan zato što su neki dijelovi nastali prije . nasu­ prot tome. a s druge strane onim zajedništvom koje čovjek kao govoreći i djelujući u odnosu na konstelaciju uvjeta dobara i svrha dijeli s drugima. C. odgojem. Uvjet konstitucije ove podjele pao je u zaborav. a da se ne C. Upravo to je karakteristika grčkog života. Usp. 75. i to je onda imalo neizreciv utjecaj na cjelokupnu percepciju života.« Status političke znanosti u Corpusu Aristotelicumu nije Ibid. P. a s druge strane. 15 Osnovno iskustvo političkog sastoji se u mogućnosti ljud­ skog djelovanja da prekine automatski proces koji se sam od sebe nameće i koji želi u obliku rituala ovladati cjelokupnim ljudskim opstankom. 30-31. Frankfurt a. Metaphysik und Metapolitik. u kojem on opisuje kako Solon kudi građane da bi neki od njih voljeli da se stvari same od sebe zbivaju {agapein to automaton). 111 Ibid. 14 Ovo izjed­ načenje političke i praktične filozofije izvršio je Aristotel. ona se uopće ne bi mogla uspostaviti. ali ne postoji znanost ο poli­ tičkoj akciji. Ono bi trebalo voditi praktično djelovanje. Politička filozofija. 14 13 XII XIII . da budu što je moguće više korisni. koja se otvara jedino u umnom promišljanju i isklju­ čuje svako čisto nasilno djelovanje. Ljudi: ne možemo odlučiti na njihovu mjestu i više se mora nastojati da se oni pripreme. Die Entstehung des Politischen bei den Griechen. 109. 1984. str. pa se školski naprosto počinje s podjelom filozofije na praktičnu i teoretsku. str. 113-114. kod Platona i Aristotela. a ipak ovaj uvjet njezine konstitucije nije bio reflektiran.. ona bi htjela biti znanost ο normama i Aristotel je brani protiv svakog empirizma. Ono znači prekid lanca nužnog događa­ nja i ono je rezultat vijećanja i odluke ljudi. ili jedno­ stavno . E. Main 1980. kad kaže da politika nije u prvom redu. 15 C. 58-71. str. Aubenque je postavio tezu da ta aporija univerzalnog i posebnog. Sve ljudske kulture tumačile su ljudski svijet kao dio od boga postavljenog kozmičkog poretka u kojem se isti redoslijed događanja uvijek ponavlja. a on je. Zajedni­ štvo koje je konstitutivno za umnu praksu nalazi svoj govorni izraz u temeljnoj riječi koinonia. brani on empirizam protiv prazne erudicije. Grundlegung einer philosophischen Theorie des Politischen. nego u djelovanju. Vollrath. a ipak ne može voditi direktno političku akciju. Meier.sinteza između univerzalnosti znanosti ili zakona i singularnosti individua i konkretnih slučajeva koji su materija politike. već je u svojem začetku kod Aristotela bila izjednačena s praktičnom filozofijom. Frankfurt a. Ova veza ukazuje na jedan principi­ jelni nedostatak. Main 1975. Wurzburg 1987. tražio sudjelovanje svih građana u zbivanju cjeline. 10. ona može samo definirati najbolji okvir. str.pod utjeca­ jem Platona. str. nije ostvarena. 1/2. Političko u Grka. Međutim. odnosno zna­ nost. Primjer političkog djelovanja navodi Meier iz Aristotelova Atenskog ustava. . Christian Meier smatra da je apercepcija političkog kod Grka omogućila ne samo podjelu na teoriju i praksu nego je cjelokupna područja otvo­ rilo jednom potpuno novom iskustvu i gledanju. Aristotelova Politika sadrži u sebi dva ekstremna pola. Riedel.. najbolju politeju. Da se nije sagledao politički13 modalitet fenomena prakse. postoji samo znanost ο uvjetima koji čine to da politička akcija ima više šansi da bude istovremeno legitimna i efikasna. Kao što to vidimo. 1 2 Umnost prakse definira se sjedne strane svojim odnosom prema konstelaciji uvjeta 'dobara' i 'svrha'. tj. »Politička misao«. i na taj je način isto toliko zakrčio uvid u političko arhaičkog i klasičnog doba koliko ga je i otvorio. Nadalje. str. Bogova: Aristotel međutim ne računa mnogo s molitvama. Upravo tim otkrićem umne mogućnosti i moći činjenja čov­ jeka nastaje političko.smatraju da je teško pronaći neosporne dokaze ο promjenama koje bi govorile ο tome da je neka knjiga nastala prije a druga kasnije. Meier. ostalo je stvar ljudi i bogova. postaviti sve šanse na stranu pravednosti i najveće moguće sreće.« 11 M. On ovu aporiju rješava na sljedeći način: »Politika ima pred sobom široko polje. 12 M. Meier je postavio i izložio nastanak političkog kod Grka upravo u prije­ lazu od nomističkog prema kratističkom modelu ustava. nauka ο vladanju nego: »znanost ο uvjetima mogućnosti umne prakse. teoretsko i političko. koja se češće pojavljuje u Politici. nego zato što to znanje nema svoj cilj u spoznaji. Koncept podjele filozofije na praktičnu i teoretsku proizlazi iz političkog modaliteta fenomena prakse. S jedne strane. Riedel je točno uvidio ovu bitnu crtu Aristotelovog mišljenja. a neki kasnije više orijentirani empiriji. U tom smislu postoji politička znanost. Stoga se u razmatranjima Politike nastoji postići dvostruka sinteza: sinteza znanosti i iskustva.

nepromijenjeno i vječno. Ernst Barker je zbog toga u engleskom prijevodu dao prvoj knjizi Aristotelove Politike naslov The theory of the household. Dakle. odvajanje domaćinstva i države (oikos-a i polis-a) nije refleks neposredne navodne podjele između kućanske i političke sfere. to razlikovanje nije neposredno zadobiveno iz empi­ rije. razumije se kao derivat takvih pojmova koji se u svojem punom liku pokazuju u području teorije. Aristotel. te i ono ima. 19 M. slučajno i od djelatnika ovisno. Vita activa. P. Pogotovo je to jasno ako se ima u vidu veza središnjih političkih kategorija s pojmom prirode (fysis). nasu­ prot ovoj tendenciji. Oikos und Polis. polazi dakle od polisa koji je postavljen filozofskim logosom.a to je način na koji Aristotel razumije opcionalnost . želi spasiti političko i. Aristotelovo razvijanje koncepcije samostalnosti znanja političkog nije išlo u smjeru istraživanja vlastitog tipa racionalnosti koje nosi iskustvo političkog. Drei Wurzeln der Politik .1. a praksa na promjenljivo. 77. Historische Zeitschrift. Ipak Hannah Arendt govori ο »jazu koji je čovjek klasične starine morao dnevno prekoračiti da bi prešao usko područje domaćinstva i da bi dospio u područje političkog. 14. Ovo svojstvo ga ne napušta ni onda kad vrši neku službu u skupštini. a politička praksa uzima se kao derivat prakse. Stuttgart 1960. i drugo jer je ono . Arendt. DVA TEMELJNA PODRUČJA »POLITIKE« Na početku Aristotelove Politike stoji striktno razlikovanje područja na domaćinstvo i državu (oikos i polis) (Pol. nego je ona više rezultat Aristotelove teorije. E. Pri konstituciji podjele filozofije na teoretsku i praktičnu našao se Aristotel pred teškoćom kako izraditi nasuprot Pla­ tonu vlastiti status znanja ο polisu.dospijeva ipak pod teoriju i karakter područja slučajnosti. Heft 3. Frankfurt a. str. i u toj svezi valja razumjeti specifično Aristotelovo razlikovanje između domaćinstva i države. XIV XV . kako ono ne bi propalo. 19 Usp. koje dolazi do izražaja u podjeli znanja na teoretsko i praktično. nego je ta razlika uspostavljena kao raz­ lika dvaju područja bitka. 529-565. Vollratha sljedeće: »Područje slučajnosti . Riedel je ukazao na »metapolitički« karakter oba prva poglavlja Politike. Platonova paradigma polazi od izmišljanja POLIS EN LOGOIS ΚΕΙΜΕΝΕ (Politeia. On je naime pokazao da su osnovni stavovi ovih poglavlja usidreni u Aristotelovoj Metafizici. Atristotel uzima domaćinstvo kao konstituirajući i najjednostavniji oblik dru­ štvenog jedinstva. Solon und Aischylos. str. str. Platon je naime bio mišljenja da se zbiljski polis mora odmjeravati na mjeri koju ispostavlja filozofsko mišljenje od principa konstitucije samoga mišljenja. 18 H. Među osnovne stavove spada i određenje čovjeka kao od prirode političkog bića. To je imalo nesagledive posljedice u daljnjem razvitku ne samo ove znanosti nego i cjelokupne povijesti. Grčka politička teorija ne poznaje izolira­ nog pojedinca. Špan. Naime.suprotnost prema polisu«. to on radi uvijek tako da potvrđuje primat filozofskih principa. mora nastupiti kao filozofsko znanje.s obzirom na svoja svojstva . Main 1978. Osnovna Aristotelova teza glasi: politička zajednica i njoj odgovarajući oblici vladanja bitno se razlikuju od domaćinske zajednice i načina vladanja koji se u njoj vrši. S druge strane.« Čini se da strogo i principijelno. tako da i znanje ο polisu. Dolf Sternberger ispravno navodi dva razloga zbog kojih Aristotel počinje svoju raspravu ο politici s izlaganjem teorije domaćinstva. nego je rezultat refleksivnog postupka koji proizlazi iz Aristotelovih osnovnih filozofskih stavova. Ono što je bitno sastoji se u tome da su oba ova područja postavljena u odnos tako da područje teorije može neosporno imati primat. Zanimljivo je 17 D. I. naravno. 231.« 16 U samom početku otkrivanja i nastanka političkog. Posljedice toga odnosa su po mišljenju E. Vidi bilj. ova podjela ne može se nikako otčitati u socijalnoj zbilji klasičnog polisa. Središnja tema postaje praksa. međutim. Naj­ češće se pod političkom praksom razumijeva djelatnost koja se odnosi na strukturiranje cjeline. 35. Teorija se odnosi na nešto stalno. osobu koja bi bila nosilac prava. »Prvo.reflektira porijeklo ovog razlikovanja. ali ipak isto tako status teorije. Bd. str. skriva se ujedno i zaborav političkog i ne pronalaze se pravi principi konstitucije ovog područja. 17 U suprotnosti prema novovjekovnim politič­ kim teorijama koje počinju s pojedincem. zato jer je ono konstituirajući element. Sternberger. 16 To su dva osnovna područja ispitivanja u Aristotelovoj Politici oko kojih bi se mogli smjestiti gotovo svi problemi razmatrani u ovom djelu. 592 a f). Beobachtungen zum ProzeB der Polisbildung bei Hesiod. premda manji. 1-2). Vollrath. a nisu rezultat socijalne analize. 89. usposta­ viti principe kojima to političko možemo spoznati. nego pojedi­ nac nastupa neposredno kao gospodar (despotes) svojega domaćinstva.

Aristotel oštro suprostavlja Platonu i Ksenofonu. 23 22 XVI XVII . Drei Wurzeln der Politik. Njegov Sokrat daje često primjere. Per definitionem ne postoji ovdje nikakva država s onu stranu i izvan građanstva. 23 Polis nije nikakva' 'pravna osoba' (Jellinek) 24 koja izdignuta iz društva suvereno vlada i garantira. građanstvo u cjelini. IX. Platon je naime izvršio izjedna­ čavanje domaćinstva i države (Politeia 259 b) i smatra da postoji jedna jedinstvena tehnika vladanja u oba područja. zadobivenu na kategorijalnom sklopu Metafizike. G. Tezu ο polisu kao zajednici različitih vrsta ljudi nalazimo u raznim varijacijama u povijesti političkih ideja. Vidi bilj. Barker prevodi istu rečenicu ovako: »similars can not bring it into existence«. Aristotelovi građani su sami djelatni. V. S karakterom građanstva mijenja se i karakter polisa. Politika koinonia u stro­ gom smislu je uvijek zajednica jednakih. bilj. quod est pluralitas«. Ova podjela omogućuje razumijevanje i konstituiranje specifično političkog znanja uopće. upravo stoga u njezinu mnoštvu i različitosti je temelj svake državnosti. naime. Jellinek. savjetnici i podanici«.glasi da polis nije sastavljen jedino iz mnoštva pojedinaca. ostajući sebi jednaka bez obzira na okolnosti. ne bi trebalo jer će razoriti polis« (1261 a 21). Drei Wuneln. str. H. 1959. Berlin 1986. polis. to su građani. Ο tome D. 17. Berlin. Ksenofon. kad bi polis postao potpuno jedinstven. Njegova teza .. 25 U cjelokupnoj povijesti političke teorije Aristotelova paraD. Stoga valja uvijek voditi računa da se polis ne poistovjeti s 'modernom' državom koja je umjetni proizvod novoga vijeka. Usp. 25 D. proizlaze najdublji motivi Aristotelovog političkog mišljenja. Polis se stoga razli­ kuje od domaćinstva . koji ne prave razlike između velikog domaćinstva i male države (Pol. napredujući ka tom jedinstvu i postajući jedinstven. str. Sternberger piše: »Mnoštvo građana. 24 Usp. on bi prestao biti polis..20 Iz ovog teoretskog nacrta proizlazi teza da država (polis) prema pri­ rodi i pojmu opstoji prije nego domaćinstvo ali prema historij­ skom nastanku i empiriji ona je nastala kasnije. Stoga odnosi u domaćinstvu nisu politički. Aristotel ne samo što se u pogledu razlikovanja područja 20 Usp.naizgled protuslovi tezi ο polisu kao principijel­ noj svezi jednakih građana . konstitucije domaćinstva i države razlikuje od Platona. nego on ujedno polemizira s Platonom protiv njegovog ideala »što je moguće većeg jedinstva cjelokupnog polisa« (Pol. Fizika VIII 7 (261 a 14) 21 Usp. 105. Aristotel se u ovoj točki jasno odvaja od Platona i Ksenofona i u toj suprotnosti razvija svoju vlastitu političku teoriju. Ovaj stav moguće je razumjeti samo iz tijesne povezanosti Politike i Metafizike. Dakle. kao zajednicu građana (1276 b 1). Berlin 1970. 1252 a 12 i dalje). Stoga Aristotel upozorava: »Stoga ako bi tko i bio u stanju (da učini polis potpuno jedinstvenim) to da učini. Ο kvaliteti građana ovisi ustav (politeia). 8 (1049 b 4). Jer polis je po svojoj prirodi mnoštvo i postajući sve više jedinstven postat će od polisa porodica. 4.Sternberger. činovnici i suci. koju Aristotel vrši u suprotnosti prema Platonu. Aristotel kratko kaže: »Polis je zajednica jednakih« (He de polis koinonia tis esti ton homoion — 1328 a 35). Istu tu analogiju između domaćinstva i države nalazimo kod Ksenofona. 3. oni koji vladaju i onima kojima se vlada. Iz te stroge podjele na domaćinstvo i državu. nego također iz množine različi­ tih vrsta pojedinaca. On kaže: »Jer iz potpuno jednakih ljudi ne nastaje država« (1261 a 24). Souveranitat.doma­ ćinstvo opstoji na nejednakosti.Sternberger. 11 (1018). Mem. Quaritsch. 22 Na zahtjev Platona »o što većem mogućem jedinstvu polisa« Aristotel odgovara: »Jasno je da će polis. I. Usp. a od porodice čovjek« (1261 a). prestati da bude polis. Neposredno u samim građanima a ne u nekoj izdignutoj državnosti korijeni se politička zajednica. može Aristotel odrediti polis kao »zajednicu domaćinstava i rodova« (1280 b 33). Nasuprot tome. 1253 a 19) odvija iz »metafizičke« ravni i može se ispravno razumjeti samo pomoću »Metafizike«. nego despot­ ski. despoti u privatnom području preobražavaju se u javnom u jednake i jednako slobodne članove političke zajednice. taj polis sam. S obzirom na to da su ovi građani ujedno i predstavnici svojih domaćinstava i rodova. pa je polis onakav kakvi su građani. uspoređujući privatno-ekonomsko i javno-političko područje. izd.također da se historijski prikaz odnosa domaćinstva i države (Pol. Polis je identi­ čan s građanstvom. 1261 a).u njemu postoje samo jednaki . 8 (989 a 15). tako da se vlast kralja ili političara i gospodara domaćinstva ili upravitelja u principu ne razlikuju. Die allgemeine Staatslehre. Metaf. tvori i sačinjava tu Aristotelovu državu. 17. 6 i dalje. Misao ο prioritetu polisa i striktnu podjelu na domaćinstvo i državu. područje polisa počiva na jednakosti slobodnih građana. ljudska prava. III. Kod Tome Akvinskog ova teza glasi: »Polis. 108. Osnovna razlika između tih područja sastoji se u tome što u području domaćinstva ne vlada jedna­ kost. Staat und Souveranitat. Dakle.

može se nazvati »/i/im oruđem« (1253 b 33 . Od tih oblika odnosa i vladanja radikalno se razlikuje odnos vladavine gospodara domaćinstva (oikodespotes) nad domaćom družinom (doiioi . PODRUČJE DOMAĆINSTVA Aristotelova nauka ο državi polazi od domaćinstva koje je ne samo najjednostavnije društveno jedinstvo nego i izvorno konstituirajući element polisa. 1252 b 5) despotska. . 'Po prirodi' normalno je da duša vlada tijelom. Despotismus.digma o polisu kao mnoštvu različitih i jedinstvu različitih zauzima jedinstveno mjesto. 1255 b 19) i gospodar-rob (1278 b 33). Za stvaranje ovih 'neophodnih stvari' potrebna je vje­ ština vođenja kućanstva. pod uvjetima »građanskog društva« kao zajednice slobodnih i jednakih. Platon: Parmenid 133 e/d. samu jezgru »politologije«. a »koje nije poradi dnevne potrebe« (Pol. svako živo biće sastoji se od duše i tijela (1254 a 34). a drugi tjelesnošću (soma).12. naravno. a od tih »oruđa jedna su živa a druga neživa«. Riječ je ο dva tipa ljudi. Dakle rob.robovi i sluge). Obje forme vladanja opstoje. Eshil: Penijanci 169. teknopoietike) je kra­ ljevske prirode. duša u odnosu prema svome tijelu (Platon: Fedon 80 a. 2. ako ne bi imao ovu strukturu. gospodar treba roba da bi se njegovoplan ozbiljio. Vlat gospodara nad robom . Bd.. 1160 b 26). mundi 165). Aristotel: Politika 1254 b 4).je despotska. povratno . 26 XIX . odnosno otac. u: Historisches Worterbuch der Philosophie. To treba posebno istaknuti nasuprot barbarskim i tiranskim carstvima: naime. Domaćinstvom dominiraju tri vrste odnosa: muškarac-žena (Pol. Bien. Svaki od njih u zajedničkom radu nalazi neke koristi (1. kod njih je također vlast oca nad sinom (EN 1160 b 27). Ti razvijeni i diferencirani odnosi važe samo u okviru grčkog polisa.odgo­ vara političkim odnosima među slobodnima i jednakim gra­ đanima. U daljnjem razmatranju odnosa gospodara i roba Aristotel polazi od teze da nijedna zajednica nije moguća. političke zajednice u kojoj postoje jednaki i kućanstva koje sačinjava područje nejednakosti. U oba odnosa vladanje se vrši kao nad slobod­ nima (I. jer je i sam muž. 12. Svi oni koji »za rad G.. radi dobrobiti onih kojima se vlada i. a rob treba gospodara koji mu kaže što treba činiti. 2 9 2 ) . .10. U barbarskim odno­ sima izjednačena je žena i rob. Ponajprije. koju svaka politika mora uzeti kao svoju polaznu točku. Ona tvori paradigmu političkog. oikia) moguć je samo u okviru slobodnih grčkih republika. Nakon toga slijedi sistematska izgradnja odnosa gospo­ dara i roba. kao i svaki hypertes. i obr­ nuto: vladavina osjetila nad duhom (Philo: De op.1254 a 1). a samo »slučajno« (kata svmbebekos) u korist onih kojima se vlada (1278 b 33 i dalje).1259 b 1). a za to su potrebna oruđa. 1259 b 1). vlasnika u odnosu na vlasništvo (Ksenofan: Mem. 134. Tu se vrši despotska i tiranska vlast (despoteia. pa prema tome i gospodar robom. Općenito u primjeni grčkog pojma despotes treba imati u vidu ove odnose: »Despotes je gospodar u odnosu prema robu (npr. Zakoni 357 a). prema prirodi. a to je selo (kome). odnosno on je rob u odnosu na kralja. od kojih je jedan potpuno određen razumom (dianoia). razgranati odnos u okviru domaćinstva (oikos.6. Među tim odnosima najveću pažnju zaslužuje odnos između gospodara i roba.rekli smo . Dakle. otac-dijete (1259 b 1. a sin je također rob oca (EN VIII. 1252 b 15 i dalje). bogovi su despotai ljudi. koje je »prvo zajedništvo od XVIII više domova«. despotike.. Sagledajmo pobliže strukture tih dvaju područja. Robovi ne bi bili potrebni »kad bi tako /Mački čunci tkali sami i trzalice citarale« (1254 a 1). »jer bez neophod­ nih stvari se ne može živjeti. a pogotovo ne dobro živjeti« (eu zen). Odnos muža i žene . I. 2. 7. Odnos oca i djeteta (patrike.obrađen pod naslovom gamike . ako nije obilježena podjelom vladanja i pokoravanja (arhein kai arhesthai). tj. U okviru tih odnosa treba spomenuti i četvrtu prirodnu zajednicu. U okviru domaćinstva ropstvo je nužno. (Pol. he tvrannike arhe) nad po prirodi neslobod­ nima i ovisnima u jednostranom interesu onih koji vladaju. 2 6 Navedimo neke karakteristične razlike između gospodara i roba. 13. Ova se teza teško može sp/j/ /ti s tvrdnjom da postoji od prirode antropološki tip roba (1252 a 26-34). jer oni nemaju nikakav zakon iznad sebe«. I. Osnovna podjela u Aristotelovoj Politici odvija se između polisa. Sofoklo: Fil. str. stoga je ona »ne samo nužna nego i korisna« (1254 a 20). Gospodar i rob povezani su radi održanja (soteria). Nijedan poredak ne bi mogao opstati. 1252 a 26-34). Nije­ dan partner zasebno ne bi se mogao održati. a rob je onaj koji s obzirom na svoju prirodu planirano samo izvršava (1252 a 26-34).radi onih koji vladaju. Timej 34 c. 7. i u tom smislu gospodar je onaj koji planira. 1. neslobo­ dan. Despotie. kao i vlast muža nad ženom.

polisa. Ono glasi: tko je vladar? {ti estin ho politikos). znanstveno i praktično — teži dobru (cilju kao svrsi). premda sam nema logosa. Kao što se u Metafizici izlaganje različitih vrsta znanja završava u temelj­ noj znanosti. ne posjeduju dokolicu {shole) i imaju samo pasivni um. U skladu sa specifičnim zadatkom roba i gospodara formi­ raju se različito i njihova tijela: »Tijela robova su snažna za obavljanje svakodnevnih poslova. dok životinja samo osjeća. oni pripadaju tjelesnosti. Ono što su Grci otkrili bio je humanitet bez jednakosti. pretpostavlja se da rob. ne razmatra se dalje. Vidi bilj. što polis uopće jest: ti pote estin he polis. dok se životinji potpuno odriče logos. i tek oni mogu u punoj mjeri ostvariti određenje čovjeka. nego na pojam koji je zadobi­ ven na mnogim zakonodavnim činima i ustavima. jer »za sve njih je bolje da se pokoravaju. rezultat je novovjekovnog demokratskog razvitka i revo­ lucija koje su ovu jednakost izvojevale. 28 Usp.Sternberger.. Od tada je polis temeljni termin politike uopće i ima takvo značenje. 257. Kako je to kod njih najbolje što mogu dati. Nakon izlaganja ovih relacija Aristotel dolazi do zaključka da postoje ljudi koji za rad koriste samo tijelo (somatos hresis). Vidi bilj. stoji polis koji se sastoji od principijelno jednakih. pathetikon) 'po prirodi' je da razum vlada nagonom. Aristotel je bio prvi koji je formulirao što je uopće polis {politike koinonia). S izrazom »svaki« snažno je naglašen upravo univerzalni način ispitivanja. 17 jednakosti i ο općim ljudskim pravima. 9. između razuma (nous-a. Gigon.. Isto vrijedi i za roba. Put prema političkom vodi preko poli­ tičke znanosti. umnost i političnost {zoon logon i zoon politikon). a tijela slobodnih ljudi su uspravna i nesposobna za takve poslove« (1254 b 27-34). ipak raspolaže određenim odnosom prema logosu (1254 b 22-24). Ova reduciranost roba na tjelesnost izjednačava ga sa životinjom. ispituje Aristotel ne više prema mogućnosti jed­ nog zakonodavca za ovaj ili onaj polis ili prema znanosti ili umijeću političara.tehničko -poietičko. Naime. 27 Kakav je položaj ovih ljudi s obzirom na temeljnu definiciju čovjeka kao zoon logikon-al Rob se s jedne strane ubraja u ljude. To međutim ni u kojem slučaju ne govori ο principijelnoj razlici roba i živo­ tinje. U Politici različite vrsti udruživanja dobivaju svoju svrhu od onog udruživanja koje sadrži u sebi najviše dobro. da li je pored toga bio čovjek. po prirodi su robovi«. jer tako stječu zaštitu«. XX XXI . str. moraju imati dokolicu {shole). Die Sklaverei bei Aristoteles. u drugoj relaciji. da bi ispunili dobar život {eu zen) i da bi mogli participirati i potvrđivati božansko. Instituciju polisa kao shemu djelovanja neovisno od određene situacije Platon ne poznaje. a to je prilično prijeporno u modernom razumijevanju života. Prva knjiga Nikomahove etike počinje tvrdnjom da svako djelovanje . str. Aristotelova cjelokupna 'antropologija' počiva dakle na dva različita 'tipa' ljudi: jedni pripadaju području rada neophod­ nog za dobar život. »Empirijsku mnogostrukost ustava . 2 8 Ipak. u situaciji njihovog povijesnog proizlaženja. Prva knjiga Metafizike počinje stavom da svi ljudi od prirode teže ka znanju (980 a 21). oni su 'po prirodi' robovi.. tako se u Etici ispunjavaju različite vrste djelova­ nja u najvišem djelovanju koje je samom sebi dovoljno. 12. Vidi bilj. 96. »obrnut odnos ovih elemenata štetan je za sve« (1254 b i dalje). prvenstveno na odre­ đena djelovanja i situaciju djelovanja.koriste samo tijelo.. a da se na taj način ne dovede u pitanje sam eidos čovjeka. Treća relacija čovjek i životinja (1254 b 10-13) pokazuje da pitome životinje »više vrijede od divljih«. D. Drugi. dakle gospodar robom. U svakom slučaju. ali s druge strane oduzimaju mu se sva bitna obilježja koja čine čovjeka. Misao ο ljudskoj 27 Usp. Iz toga se nameće problem: kako je moguće da u okviru eidosa čovjeka postoje ljudi koji se od drugih razli­ kuju kao psyche somatos kai anthropos theriou. ne samo kod predsokratovaca nego i kod Platona. koje se sastoji od nejednakih. PODRUČJE POLISA Nasuprot domaćinstvu. Politika počinje stavom: »kako je svaka država neko zajedništvo i da je svako zajedništvo slo­ ženo poradi nekog dobra« (1252 a). Rob shvaća.Riedel. Aristote­ lovo pitanje: što je polis {ti estin he polis) ne odnosi se na određenu situaciju djelovanja. Aristotel smatra da u izjednačavanju životinja i ljudi treba praviti razliku. nego prema tome. koju Grci nisu pozna­ vali. str. kao što u Metafizici ima značenje riječ ousia.« 2 9 Odgovor na ovo pitanje izgrađuje Aristotel u paralelizmu s Nikomahovom etikom i Metafizikom. 35-36. Drei Wunzeln. Isto tako. Najviše 29 M. tj. Platonovo pitanje koncentrira se na osobnost vla­ dara. O. Izraz koinonia politike (polis) odnosi se. Metaphysic und Politik. rob u staroj Grčkoj nije bio građanin. logos-a) i nagona (orexis.

a to je prilično prijeporno u modernom razumijevanju života. Aristotel je bio prvi koji je formulirao što je uopće polis (politike koinonia). logos-a) i nagona (orexis. Najviše 29 " Usp. koju Grci nisu pozna­ vali. Aristotelova cjelokupna 'antropologija' počiva dakle na dva različita 'tipa' ljudi: jedni pripadaju području rada neophod­ nog za dobar život. Aristote­ lovo pitanje: što je polis (ti estin he polis) ne odnosi se na određenu situaciju djelovanja. jer tako stječu zaštitu«. prvenstveno na odre­ đena djelovanja i situaciju djelovanja. Rob shvaća.koriste samo tijelo. str. ispituje Aristotel ne više prema mogućnosti jed­ nog zakonodavca za ovaj ili onaj polis ili prema znanosti ili umijeću političara. str. tako se u Etici ispunjavaju različite vrste djelova­ nja u najvišem djelovanju koje je samom sebi dovoljno. str. dok se životinji potpuno odriče logos. kao što u Metafizici ima značenje riječ ousia. O. ne razmatra se dalje.Sternberger. Treća relacija čovjek i životinja (1254 b 10-13) pokazuje da pitome životinje »više vrijede od divljih«. koje se sastoji od nejednakih. da li je pored toga bio čovjek. Ova reduciranost roba na tjelesnost izjednačava ga sa životinjom. tj. Vidi bilj. U Politici različite vrsti udruživanja dobivaju svoju svrhu od onog udruživanja koje sadrži u sebi najviše dobro.polisa.. u drugoj relaciji. što polis uopće jest: ti pote estin he polis.. Drei Wunzeln. Vidi bilj.. oni pripadaju tjelesnosti.. 12. dok životinja samo osjeća. jer »za sve njih je bolje da se pokoravaju. »obrnut odnos ovih elemenata štetan je za sve« (1254 b i dalje). Prva knjiga Nikomahove etike počinje tvrdnjom da svako djelovanje — tehničko-ρoietičko. Drugi. Isto tako. Vidi bilj. 96. ipak raspolaže određenim odnosom prema logosu (1254 b 22-24). Die Sklaverei bei Aristoteles. Riedel. Metaphysic und Politik. u situaciji njihovog povijesnog proizlaženja. po prirodi su robovi«. a tijela slobodnih ljudi su uspravna i nesposobna za takve poslove« (1254 b 27-34). Misao ο ljudskoj 28 jednakosti i ο općim ljudskim pravima.teži dobru (cilju kao svrsi). ali s druge strane oduzimaju mu se sva bitna obilježja koja čine čovjeka. stoji polis koji se sastoji od principijelno jednakih. XX XXI . Kako je to kod njih najbolje što mogu dati. Instituciju polisa kao shemu djelovanja neovisno od određene situacije Platon ne poznaje. 35-36. rob u staroj Grčkoj nije bio građanin. premda sam nema logosa. Politika počinje stavom: »kako je svaka država neko zajedništvo i da je svako zajedništvo slo­ ženo poradi nekog dobra« (1252 a). 27 Kakav je položaj ovih ljudi s obzirom na temeljnu definiciju čovjeka kao zoon logikon-a? Rob se s jedne strane ubraja u ljude. između razuma (nous-a. Kao što se u Metafizici izlaganje različitih vrsta znanja završava u temelj­ noj znanosti. oni su 'po prirodi' robovi. nego na pojam koji je zadobi­ ven na mnogim zakonodavnim činima i ustavima. To međutim ni u kojem slučaju ne govori ο principijelnoj razlici roba i živo­ tinje. umnost i političnost (zoon logon i zoon politikon). Prva knjiga Metafizike počinje stavom da svi ljudi od prirode teže ka znanju (980 a 21). Naime. pretpostavlja se da rob. Ono što su Grci otkrili bio je humanitet bez jednakosti. Ono glasi: tko je vladar? (ti estin ho politikos). 17 Μ. Iz toga se nameće problem: kako je moguće da u okviru eidosa čovjeka postoje ljudi koji se od drugih razli­ kuju kao psyche somatos kai anthropos theriou. da bi ispunili dobar život (eu zen) i da bi mogli participirati i potvrđivati božansko. Usp. 9. Izraz koinonia politike (polis) odnosi se. i tek oni mogu u punoj mjeri ostvariti određenje čovjeka. Put prema političkom vodi preko poli­ tičke znanosti. Nakon izlaganja ovih relacija Aristotel dolazi do zaključka da postoje ljudi koji za rad koriste samo tijelo (somatos hresis). Od tada je polis temeljni termin politike uopće i ima takvo značenje. rezultat je novovjekovnog demokratskog razvitka i revo­ lucija koje su ovu jednakost izvojevale. »Empirijsku mnogostrukost ustava . 257. Platonovo pitanje koncentrira se na osobnost vla­ dara. S izrazom »svaki« snažno je naglašen upravo univerzalni način ispitivanja. nego prema tome. U skladu sa specifičnim zadatkom roba i gospodara formi­ raju se različito i njihova tijela: »Tijela robova su snažna za obavljanje svakodnevnih poslova.« 29 Odgovor na ovo pitanje izgrađuje Aristotel u paralelizmu s Nikomahovom etikom i Metafizikom. 28 Ipak. ne posjeduju dokolicu (shole) i imaju samo pasivni um. PODRUČJE POLISA Nasuprot domaćinstvu. moraju imati dokolicu (shole). dakle gospodar robom. D. a da se na taj način ne dovede u pitanje sam eidos čovjeka. Gigon. Isto vrijedi i za roba. pathetikon) 'po prirodi' je da razum vlada nagonom. U svakom slučaju. Aristotel smatra da u izjednačavanju životinja i ljudi treba praviti razliku. znanstveno i praktično . ne samo kod predsokratovaca nego i kod Platona.

Ako tako tkogod razmotri kako se stvari od samog početka razvijaju. da one državu konstituiraju ili poimaju. kako malo dalje zaključuje: »Svrha je dakle države dobro življenje a sve su stvari poradi te s v r h e . u: Aristoteles: Politik. tj. Ova definicija države radikalno je različita od novovjekovne države kao »jurističke persone« (G. nego je sloboda jednakih bila na djelu samo u njihovom stvarnom angažmanu. Jellinek) koja sadrži uvijek jedan apsolutistički elemenat vladavine involviran u pojmu suvere­ nosti. politička vladavina potpuno se razlikuje od vladavine koja se odvija u kućanstvu. Felix Meiner Verlag. neko jedinstvo i moć izvan i iznad građana. . On dolazi do zaključka. Politička zajednica može imati različite ustave.. života u skladu sa samoodređe­ njem. kao jedinstvo«. jer polis je mnoštvo građana. na ispu­ njenje ljudske biti. a »ljudi se nisu udružili samo poradi življenja nego prije poradi dobra življe­ nja« (Pol. razmatrajući iz kojih je djelova složena. Aristotel traži opću definiciju građana koja bi odgo­ varala svim ustavima. Država je zajedništvo gradova i sela u savršenom i samodo­ statnom životu. a dijelom pokorava. sveta ili demonska. a državu nazi­ vamo mnoštvo takvih sposobno za samodostatan život. ostvarenje egzistencije u dokolici i samodostatnosti. kog života i pravo pojedinca. Stoga nije ni postojalo neko jamstvo prava. koinonia. S krizom metafizike nastupa i kriza osnovnih političkih kategorija. kako kazasmo. str. 26. U smislu građan­ stva kao središnje figure. ili. jer je ono samo svrha i ne može biti više sredstvo za nešto drugo. 'društvo'. Ipak. Svaka zajednica nastaje radi nekog dobra. Ako slijedimo osnovni Aristotelov metodski stav. Odatle se nameće specifični zadatak političkoj zajednici. da je građanin jedne države »onaj tko ima moć sudjelovati u savjetodavnoj i sudskoj vlasti. 17.slažu se u jednom. Aristotel smatra da ne postoji nijedna zajednica koja ne bi bila označena odnosom vladanja i pokoravanja (arhein kai arhesthai). str. U okviru Politike način ispitivanja prema principu sredstvo-svrha pretpostavlja jednu ljudsku zajednicu djelovanja. da se prije cjeline moraju istražiti dijelovi. To je pak. a drugi se uvijek pokoravaju. uvidjet ćemo i ο time bolje u čemu se razlikuju jedni od drugih. 109. Ham­ burg 1981. autarhičnog dobra kojem ništa ne nedo­ staje od poželjnosti i ispunjenja«. i ako se štogod znanstveno može postaviti ο svakom pojedinome od rečenoga. jer ona smjera na realizaciju najvišeg i sveobuhvatnog dobra. jedno­ stavno rečeno« (1275 b 18-21). Genetski pokazuje razvitak različitih vrsta udruživanja koje polazi od kućanstva sela sve do polisa. Bien. tako i ο državi. Drei VVurzeln. Dakle. Aristotelovo normativno određenje biti i svrhe države nošeno je metapolitičkim karakterom Aristotelovih osnovnih političkih kategorija. Odnosi koji postoje u kućanstvu su asimetrični: neki uvijek vladaju. »Država je zajedništvo dobra življenja« (1280 b 34). političko stoji kod Aristotela prilično usamljeno u povijesti političkih ideja. societas. 1280 a 32). osnovne političke kategorije utemeljene su u metafizici. Polis mora ispuniti određene zadaće. Sternberger. s obzirom na demokraciju. Jer sve ove varijante pojma države . U političkoj zajednici dijelom se vlada. 31 Za Aristotela »građanstvo« je središnja figura politike i iz njegovog karak­ tera mnoštva i različitosti proizlazi država.. principalissima) i sve druge zajed­ nice/društva obuhvaćajuća forma ljudske zajednice. onako kao i u drugim slučajevima. koja omogućuje ostvarenje najvi­ šeg dobra i savršenog života. Aristotel izvodi ovu tezu genetski i sistematski. za Grke ne postoji neka izdvojena državnost koja kao neko posebno područje čuva opće preduvjete politič30 G. Što je onda polis? »Država je koinonia teleios. a normativne političke teorije ustupaju pred dijalektičko-kritičkim i analitičko-empirijskim političkim teorijama. i iz te njegove zadaće određuje se njegova bit.40 . Aristotel predlaže sljedeći put: »Jer kao što u ostalim stvarima složevinu treba razdjeliti sve do nesloževina (budući da su one najmanji djelići cjeline).. drugačije rečeno. societas perfecta et finalis. bilo da je ona dobra ili loša. logički govoreno.1280 a 2). spasonosna ili pokvarena. nego je ona potpuno identična sa samim građanstvom. a sistematsko izlaganje različitih ustavnih oblika započinje on u trećoj knjizi. Što se tiče države. i u ovima će najljepše tako znanstveno razvidjeti« (1252 al8-26). tada moramo izlaganje države započeti s građaninom (polites). rangom najviša (kyriotate. tehnička ili estetska ili metafizička. Da bi istražio što je država.dobro je ono u kojemu lanac svrha dolazi svojem kraju. tj. Einleitung. XXII XXIII . .. blaženo i lijepo življenje u moralnim zakonima. Aristotelova država nije neka birokratska institucija. s obzirom na to da je ona cjelina 31 D..i to je pojmovni model političkog uopće . Ili. Vidi bilj. a ne naprosto radi zajednič­ kog života« (1280 b . Aristotel »ne pripisuje državi nikakvu vlastitu egzistenciju izvan njega (mnoštva). 30 Polis kao zajednica jednakih u doslovnom smislu sačinja­ vaju građani: od vrste i karaktera građana ovisi karakter države.

Kant slijedi Aristotelovo određenje građanina. s malim razlikama. VIII. »nisu kvalificirani da budu članovi države. Ta »politička« definicija ne ulazi u stvarni društveni kontekst podjele društva na siromašne i bogate. Ak. Aristotel analitičkom metodom želi najprije istražiti što su (1) 'rekli prethodnici' ο naznačenoj temi. i to zajed­ nica je građana vezanih ustavom. »jer nitko se neće moći trsiti oko kreposti živeći životom rukotvorca ili najamnika« (ou gar oion f epitedeusai ta tes aretes zonta bion banauson e thetikon . Ak. 33 Usp. Pored normativnog modela nalazimo opširne empirij­ ske opise ograničavanja istoga modela. nego proklamira političku jednakost bogatih i siromašnih. Država i građanin tvore nerazdvojno jedinstvo. 314 i dalje. Ovu razliku tumači Aristotel ne kao društvenu nego kao XXIV razliku između onih koji imaju dokolicu (sholi) i oni koji je nemaju (asholia). Potencijalno svi slobodni građani mogu sudjelovati u vlasti. Međutim. Ari­ stotel dijeli one koji se bave nižim poslovima u dvije klase: »Oni koji obavljaju nužne poslove služeći jednom su robovi. Aristotelovo mišljenje. Kant je smatrao da kućna služinčad. d..Jb. »Krepost građana mora da bude krepost u odnosu na oblik državnog uređenja« (1276 b 25). Nakon toga (4) mogli bi tek »uvidjeti koji je državni poredak najbolji« (NE 1181 b 15-22). Kako glasi onda definicija građanina? »Kao građane odre­ đujemo one koji sudjeluju u vlasti« (1275 a 32). u najboljoj državi ne mogu radnici (banousoi) biti građani. temu (2) u Pol. a zajedništvo je državni poredak« (1276 b 30). str. taugt aber nicht fiir die Praxis«. knjige Aristotel smatra da u »oligarhijskim državama najamni radnik ne može da bude građanin zato što se učešće u vlasti određuje vrlo visokim cenzom. dakle 22 stoljeća. mora biti sam svoj gospodar (sui iuris). a one očito proizlaze iz »društvenih« razlika i podjele rada. Ausg. a kre­ post građana mora odgovarati u prvoj liniji ustavu države. Ove teme preuzima Aristotel i opširno obrađ­ uje u Politici. nego svojem vlastitom pravu i snazi kao član jedne zajednice. 79 (1972). a da bi to mogao biti. Zajednička zadaća (ergon) za sve članove države mora se pokazati u nastojanju da se zajednica održi. također: Met. posluga. vrste i vrline građana. usp. Prema tome. Ovaj bitni uvjet građanstva. Anfangsgriinde der Rechtslehre § 46. nazvao je Kant »građanska samodostatnost« (sibisufficientia). Isti princip zastupa Platon u Državi i Državniku. zadržalo se sve do kraja 18. pro ten politeian). poglavlju 3. VI. zanatlije i nadničari su s jedne strane slobodni i građani. ona ostaje tako dugo ista dok se ne primijeni način njezine povezanosti. »Iako su oni različiti. Biirgerbegriff und Freiheit. postoje »političke« razlike među građanima..-Ausg. ali ipak ne na jednak način i ne u istoj mjeri. ali s druge strane moraju izvršavati tjelesne poslove. stoljeća. posao im je spas zajedništva (he soteria tes koinonias). Tako u 5. zajedništvo država je neka zajednica. mora imati neko vlasništvo. Ona je ostvarena tada kad netko svoju egzistenciju i održanje ne duguje samovolji drugoga. Nakon što je ocrtao bit. Aristotel razvija teoriju ustava koja tvori središnji dio cjelokupne poli­ tičke filozofije i ona se održala sve do konca 18. ali zanatlija može jer su mnogi bogati«. »Dobro zajed­ nice posao je i dužnost svih građana« (Ten areten anankaion einai. jer vrline mogu ostvariti samo oni koji stoje iznad prostog održa­ nja života. st. Uber die Transformation der alteurpaischen Verfassungstheorie in politische Geschichtsphilosophie. i ako ustav postane drukčiji i različit od prethodnog i država nužno postaje drugo« (1276 b i ) (eidos heteron e tes syntheseos). koji rade za zajednicu ti su rukotvorci i najamnici« (1278 a 11). »Bjelodano je kako najčešće treba reći da je država ista obzirom na ustav« (1276 b 11). Temu (1) u Pol. barem u demokratskim ustavima. Kant. 295. G..1278 a 20). čak frizeri. II. Tek tada dobiva on status građanske osobe. Ovu temu kao i njezin sadržaj najavljuje on na kraju Nikomahove etike slijedećim riječima: »Budući su dakle prvašnji mislioci ostavili neistraženim ono što se tiče zakonodav­ stva. XXV . 32 I. str. Građanin ne može služiti nikome osim zajednici. 32 Kantovo obrazloženje je jednostavno: da bi netko bio gra­ đanin. 3 3 Kao što vidimo. NAUKA Ο USTAVU Istraživanje ustava zauzima središnje mjesto u Aristotelovoj Politici. naime najniži stalež mora ispuniti neophodne poslove za održanje života. a time isto tako da budu građani«. možda je bolje da te stvari sami promotrimo. Bien. V i VI. Ober den Gemeinspruch: »Das mag in der Theorie richtig sein. I: Met. i općenito ο državnom poretku. 1-18. u: Phil. i time liče robovima.sastavljena od dijelova. kako bismo koliko je moguće upotpunili znanstveno istraživanje ο ljudskim stvarima« (NE 1181 b 12-15). »Jer ako je neko zajedni­ štvo država. Revolution. Dakle. zatim (2) iz »prikupljenih ustava pojedinih država« nastoji (3) »proučiti koje stvari održavaju a koje razaraju države«. Sitten. nadničari.

partes institutorum publicorum. budući prema onome što je naprosto pravedno. Kako je država jedna složevina. Odmah na početku upozorava na slijedeće: »Onomu tko ο državnom poretku hoće istraživati. Iz toga Aristotel zaključuje da se »ljudi združuju i poradi samoga življenja. Uzrok postojanja više državnih poredaka leži u tome što od »mnoštva jedni su nužno imućni.. a manjina bogata. Ovom podjelom stvara Aristotel shemu ο šest ustava. (2) čovjek je od prirode političko biće (zoon politikon) i (3) zajednički probitak. a dobro življenje je upravo najviša svrha kojoj svi teže. VII i VIII (4) daje prikaz idealne države. 34 XXVII . to je demokracija vladavina siromašnih a oligarhija vladavina boga­ tih.. a najviše one glavne« (esti de politeia poleos taxis ton te allon arhon kai malista tes kurias pantdn — 1278 b 8). Die Grundlegung der politischen Philosophie bei Aristoteles. Nakon ovih općih načela Aristotel definira ustav kao »raspored u državi svih ostalih vlasti. moć u državi i najviše službe (politeuma). »politeia. potestas et regimen civi­ tatis)«. On navodi tri razloga nastanka države: (1) uzajamna pomoć. Ustavi su razvrstani prema dva principa. pravo građana u sudjelovanju na javno političkom životu. ukoliko odviše ne pritegnu životne tegobe« (1278 b 24-27). a demokracija vladavina većine. mora vlast voditi ili jedan ili manjina ili većina. jednom prema broju (kvantitetu) vladajućih.3^ U podjeli ustava prema čistom kvantitativnom principu iskrsavaju određene teškoće koje zahtijevaju određene dopune i korekcije čisto kvantitativnog principa podjele ustava. Ovaj 'zajednički probitak' znači i to »koliko svakog pojedinog zapada udio u dobrom življenju«. i održavaju državno zajedništvo. ius civitatis. Otuda proizlazi da mjerila za razliko­ vanje oligarhije i demokracije nisu ona koja smo spomenuli... Bien. to Aristotel iz određenja svrhe zajed­ nice dobiva kriterij podjele vlasti i ustava. prvo je nužno razvidjeti ο državi: što je napokon država? . i koji je svaki pojedini i kakav. označava državu i samu zajed­ nicu građana ili cjelinu građana. . III i IV. a država je zajednica slobodnih ljudi« (1279 a 20). a loši oni koji koriste samo vladajućima. a drugi put prema svrsi (kvaliteti) vladanja. S obzirom na to da je svaka zajednica obilježena parom vladanja i pokoravanja. ustav države i formu vlasti. Ako je država zajednica slobodnih ljudi. dakle (politeia = polis. podjelu političkih funkcija i ujedno jezgro značenja samog državnog poretka. tada su dobri ustavi oni koji koriste zajednici.« Na pitanje: »Što je država uopće?« Aristotel najprije navodi pretpostavke »poradi čega je država nastala i koliko je oblika vlasti« (1278 b 15). to su siromaštvo i bogatstvo« (1279 b 34-1280 a 4). universitas civium. civitatis ordo et forma. Međutim. ako je njezin cilj suživljenje kao ostvarenje sretnoga života. Prva teškoća odnosi se na oligarhiju i demokraciju. Jer država je neko mnoštvo građana. moguće je da u državi bogataši predstavljaju većinu.. Freiburg/Munchen 1973. a ustav je nekakav poredak stanovništva države. Primjenom ova dva krite­ rija možemo dobiti sljedeću shemu: XXVI Kriterij političkog kvaliteta Kriterij političkog kvantiteta broj vladajućih jedan manjina većina zajednička svrha monarhija aristokracija politie/timokratija posebna svrha tiranija oligarhija demokracija Prema tome ustav (politeia) označava način na koji se međusobno odnose vladanje i pokoravanje (arhein kai arhesthai). S obzirom da je vrsta ustava ovisna ο vladajućem staležu. Ono čime se oligarhija i demokracija međusobno razlikuju. Najpoznatiju shemu razdiobe ustava dao je Aristotel u III knjizi Politike. siromašni manjinu. i ti su naime tiranski. Kako bi se onda nazvali ovi ustavni oblici i kako bi se izvršilo onda razgraničenje pojedinih državnih oblika? Zato Aristotel vrši korekciju kvantitativnog principa podjele ustava i dodaje »stvar je slučaja to što malobrojni ili mnogobrojni vladaju. treći opet srednji« (1289b31-32). u kojem građani žive i obnašaju svoja politička prava i funkcije. Osim toga.razlikovanje ustavnih formi (3) razmatra u Pol. Oligar­ hija je vladavina manjine. Jer postoji nekakav djelić lijepoga u samome življenju. bjelodano je da prvo treba istražiti ο građaninu. ο upravi (politeuma) i s obzirom da je »državna uprava ono glavno u državi« (1279 a 26). a u Pol. str. djelatnost ovih politeuesthai i za to potrebnu specifičnu kvalitetu građana.. Kao što vidimo. Za Aristotela trajan ustav je onaj G. civitas. Valja dakle razmotriti koga treba nazvati građani­ nom i tko je građanin. drugi siromašni. oni pak koji s obzirom samo na (probitak) voditelja pogrešni su i zastrane su ispravnih državnih pore­ daka. Kako je većina obično siromašna. 287-288. . u principe razdiobe ustava Aristotel uvodi i socijalni aspekt i u njemu vidi pravi razlog različitih državnih formi. administratio reipublicae. »Bjelodano je dakle kako oni državni poreci koji uzimaju u obzir zajed­ nički probitak ti su i ispravni.

on je ipak zastrt 35 Usp. Ustanovljujući društvo kao umjetno biće. Ovo državno-pravno gledište u odredbi ustava imalo je daleko­ sežne posljedice u konstituiranju ustava. 37 Prvu teoriju sistematski je izradio Aristotel. nije dio države. 3. Pariš 1987. 2.koji uvažava sve elemente jedne političke cjeline. Druga teorija potječe od Hobbesa. (pokazuje) nastanak potpuno novih formi vla­ sti. stoljeća.« 38 Taj artificijelni. G. u koju je Aristotel prvi uveo politiku kao znanost. On smatra da je »čovjek od prirode društveno biće.1298 a 3). Ta recipročna potreba koju iskušavaju ljudi u odnosu jedni spram drugih je uvjet mogućnosti konsti­ tucije političke zajednice. Ona predstavlja središnji i nezaobilazni uvod u nauku ο politici. Schriften. Sociologie du conflit. Hobbes. čijoj je zaštiti i obrani namenjen. 6. J. tamnom noći vremena. 1253 a 3-5). . Beograd 1961. latinski civitas. i državni se poreci uzajamno razlikuju kako se razlikuju pojedini od tih sastojaka. Die Mischverfassung und ihre historische Dokumentation in den Politika des Aristoteles. a druga smatra da je društvo umjetno djelo čovjeka. Treća koncepcija ne postoji. vidi bilj. »Razdioba formi vlasti u demokratsku. nazvan zajednicom ili državom. a onaj tko zbog svoje prirode. str. koji ne postoji u prirodi. Leviathana. imućnici koji sa svojim bogatstvom nose teret države. najamnici. 8. Ipak. A. Takav ustav 35 naziva on miješanim. Ona je zastrla sve što nije ugasila.« Razvijena subjektiv­ nost koja je nastala u toku novije evropske povijesti tražila je drugačije oblikovanje društvenih poredaka i ono je doista i izvršeno. Aristotel uvažava u formiranju ustava društvene i političke funkcije koje su neophodne za državni život. Aristotelova nauka ο ustavu održala se sve do kraja 18. On smatra daje društvo nastalo ugovorom među bićima koja su prije živjela u kon­ fliktu. i ona se je u njoj zadržala skoro sve do naših dana bez velikog proširenja i razbistravanja. On ne može u svojoj individualnoj autarhiji ispuniti svoju ljudskost. Aalders. treće je ο sudstvu (sudska vlast)« (1297b 37 . u: Verm. a ne slučajno. nego on nije sam sebi kao čovjek dovoljan. te je zvijer ili bog« (ibid. rukotvorci. Čovjek ne samo da se ne može biološki reproducirati bez drugog čovjeka. iako većeg stasa i veće snage no prirodni čovek.« 36 Prava kriza Aristotelove paradigme zbila se između 1790. 3. S obzi­ rom na to da se svaka država sastoji iz više dijelova (1289 b 27 i dalje). 9. »Postoji u svih državnih poredaka tri dijela ο kojima valjan zakonodavac treba razvidjeti: što je kojemu korisno. što nije ništa drugo do veštački čovek. U tom razdoblju stvorenje rascjep između stare i nove epohe koji Tocqueville ovako opisuje: »Premda nam je stari ustav još sasvim blizu. J.francuska revolucija . zatim one koji predstavljaju politički um. D. Treće. Kad su ti usklađeni. državni se poreci međusobno razlikuju s obzirom na međusobnu uvjetovanost i raspored vlasti. T. 7. Ili kako dalje kaže: »Tko ne može da živi u zajednici ili kome ništa nije potrebno jer je sam sebi dovoljan. Nečuvena promjena koja nas dijeli od njega . . To ne znači da Aristotel izjednačuje prirodu i društvo. trgovci. Ona se odmah pojavila u zgradi nauke. str. Njezino značenje kao i postepenu transformaciju opisao je s velikom preciznošću J. Premda je Aristotelova »paradigma« izgubila na važnosti. nego on samo naznačuje bitnu dimenziju čovjekova života. ratnici. 1253 a 26-27). Drugo. . aristokratsku i monarhijsku je tako stara kao i sama politika. umjetni. 25. vještački prijelaz je neophodan i na njemu se tek 38 37 Usp. Od ta tri sastojka jedan je onaj koji savjetuje ο zajedničkim stvarima (savjetodavna vlast).imala je djelovanje dugih sto­ ljeća. to on razlikuje proizvodeći stalež: 1. nužno je i poredak usklađen. već i čisto promatranje novi­ jih država . njezino iskustvo predstavlja temelj svake političke teorije. »upravljači držav­ nim poslovima i koji služe kao činovnici vlastima. stoji izvan društvene zajednice ili je rđav ili je bolji od ljudi« (Pol. Theil (Halle) 1874. drugi je ο upravnim položajima (izvršna vlast). i 1830. ZAKLJUČAK U cjelokupnoj povijesti političkih ideja poznajemo samo dvije jasno razgraničene koncepcije koje se odnose na prirodu društva: jedna smatra da je čovjek od prirode društveno biće. Eberhard. 36 Uber die Freiheit des Biirgers und die Prinzipien der Regierungsformen. Dakle. a ta se sastoji u tome da on ne može izbjeći uvjete života u grupi. Freund. Aristotel izuzetnu važnost u formiranju ustava pri­ daje podjeli i razlikovanju centralnih političkih funkcija. Levijatan. 4. budući da dnevno susrećemo ljude koji su rođeni pod njegovim zakonima. 1. suci i savjetnici.. jer bez vladatelja ne može bivati država« (1291 a 34-36). »Jer veštačkim putem stvoren je onaj veliki Levijatan. seljaci. 3. XXVIII XXIX . 5.Svi ti dijelovi moraju politički naći svoje zadovoljenje. i sve teorije koje do sada poznajemo mogu se svesti na jednu od ovih koncepcija. str. čovjek je stvorio čudovište.

temelji civilizirano društvo. tada se može smatrati da mu možemo dati uvijek novu i vjerojatno bolju formu. ako je društvo nastalo umjetnom konstrukcijom. stoljeća. Ova teorija naglo se proširila u toku 18. i koja naglašava određene uvjete koje čovjek ne smije prestupiti ako hoće ostati čovjek. Politika je prema tom postulatu stvar volje i konvencije. Postoje različite recepcije ove teorije. koja nagla­ šava prirodne granice čovjeka. idealnog čovjeka koji postepeno ali sigurno postiže svoju perfekciju. ali nijedna ne postavlja u pitanje artificijelni karakter društva. Na temelju te teorije razvile su se mnoge utopije. Naime. djeluje izvanredno aktualno i upozoravajuće. U današnjoj krizi suvre­ menog društva i čovjeka Aristotelova koncepcija. To isto vrijedi i za samoga čovjeka. Iz toga proizlazi stalna potreba stvaranja idealnog društva. Zvonko Posavec POLITIKA .

state. ako [vlada] nad još više njih. kao da se ništa ne razlikuju velika kuća i malen grad. lat. taj je gospodar. franc. onda je državnik. novogrč. ako je nad više. κατά τους λόγους. 1252 5 10 15 1 . bilo ono zbiljsko ili prividno. rus. kućeupravitelj i gospodar jedno te isto. na ocuoeax novogrč. Nu te stvari nisu istinite). bonum. un bien. njem. ne kazuju ispravno (jer mnogoćom i maloćom misle da se razli­ kuju. τό άγαϋόν. onda je državnik ili kralj. das Gut. kad je prema razlozima 4 dotične znanosti naizmjence i 'vladajući' i 'vladan'. lat. franc. 3 Oni nazivci koji se često javljaju (a imaju u oba slučaja isto značenje ) obrađeni su u prijevodu Nikomahove etike. država. 2 Grč. engl. 1 Budući vidimo kako je svaki grad 1 neko zajedništvo i da je svako zajedništvo složeno poradi nekog dobra (jer radi onoga što im se čini dobro 2 svi čine sve). Ι. ono zajedništvo3 koje je od svih najpoglavitije i u sebi sadržava sva ostala. Svi dakle oni koji mniju kako je državnik. good. njem. kao: onaj tko je nad malo njih. ΘΛΟΖΟ: novogrč. a najviše pak. njem. rus. onda je kralj. κατά τάς αρχάς. la cite. franc. lat. der Staat. I ovo rečeno jasno će biti onima koji razmotre prema ovdje navedenom načinu istraživa1 Grč. A što se pak tiče državnika i kralja: kad on sam osobno vlada. zocydapcmeo. engl. rus.Α. engl. πόλις. grč. kralj. 4 Ili 'prema pravilima'. i onomu koje je najpoglavitije od svih [dobara]. civitas. ali ne vrstom svaki pojedini od tih. A to je ono nazvano država i državno zajedništvo. Posrijedi je antički grad ili grad-država. onda je kućeupravitelj. nach den Regeln. according to the rules. bjelodano je da sva [zajedništva] teže nekomu dobru. πόλις. te su otuda i mogući hrvatski prijevodi grad. τό άγαΰόν. ex rationibus. conformement aux regles. gradodriava. Riječ je ο dobru.

prijevod. A isto se mjesto navodi i u Nikomahovoj etici. nego jedno za jedno. αποικία τις της οίκίας. Ako tako tkogod razmotri stvari kako se od samoga početka razvijaju. Po naravi dakle razlikuju se žensko i rob (jer narav ne čini ništa onako kao nožari delfijski nož . njegove [članove] Haronda naziva istostolnicima. franc. To jest: onakav nož koji služi mnogim namjenama. αποικία οικίας. Dakle. Nic. Dosl. 1162a 15-20. A iz više sela sastavljeno savršeno zajedništvo je Euripid. companions de huche. ženu i vola plužnjaka«. Ili ό državi. I ο bogovima zbog toga svi govore kako njima vlada kralj. uajHHoe o&bHCHenue. that both may be preserved. Zbog Usp. koje neki nazivaju istomliječnicima.nj a 5 . po naravi je vladajuće i po naravi je gospodareće. Prvo zajedništvo od više domova. prijevod. 2. kao i u naselinama. novogrč. nego zbog toga što im je. Eth. njem. Otuda lat. tako i ο gradu 6 . franc. franc. 12 jer vol je mjesto kućnog roba siromasima. jasle'. rus. une colonie. naravna težnja ostaviti iza sebe štogod drugo poput sebe samoga) te po naravi i 'vladajuće' i 'vladano' poradi opstanka 9 . 12 13 11 10 15 20 25 27 27 5 2 3 . Odiseja. novogrč. nego jednome). Nic. Jer su se sakupili od onih nad kojima se kraljevalo. a Epimenid Krećanin istonaćvarima13. 114. KOAOHUH ceMbu. kao i u ostalih životinja i biljaka. ex eodem panario victum sumentes. Eth. Izrazi όμοσίπυοι i όμόκαποι znače 'oni koji dijele zajednički stol ili naćve. vladano je i po naravi robujuće. Uzrok je u tomu što u njih ne postoji po naravi vladajuće. sastavljena od djece i unuka. Tischgenossen. I. I to je ono što kaže Homer: »Postavlja zakon pak svaki djeci i ženama. engl. razmatrajući iz kojih je dijelova složen. Smisao je 'ono što potpada pod umijeće ili zna­ nost. i u ovima će najljepše tako znanstveno razvidjeti. 405. engl. je selo. 9 Grč.' 8 Usp. arte tractari atque explicari eng. novogrč. engl. β μβΛΗΧ 83auMHOzo caMocoxpaHeHim. eine Verzweigung des Hauses. štedljivo. Riječ je ο ciklopima. jer tako će najljepše izvršiti svoju namjenu svako pojedino od oruđa. Stoga poradi [životne] svakodnevice nastalo zajedništvo već prema naravi je dom. iz ta dva zajedništva prvo nastaje dom. tako [predočuju] i živote bogova. grč. a colony from the family. 1400. jer i oni sami. njem. Ifigenija u Aulidi. Zbog toga se prvotno kralj evalo gradovima. lat. i ako se štogod znanstveno 7 može postaviti ο svakom pojedinome od rečenoga. kao što im. numaiomuMucn U3 OOHUX sicneu. δια την άμοιβαίαν προς διασφάλισιν της υπάρξεως. Troggenossen. kao da je po naravi jedno te isto biti barbar i rob. 6 5 20 25 30 1252 b toga kažu pjesnici »što barbarima Heleni vladaju pravo je« 11 . companions of the cupboard. um der Lebenserhaltung vvillen. 7 Grč. Jer ono [biće] koje je uzmožno umom predviđati. njem. 1095 a 30. Djela i dani. Jer kao što u ostalim stvarima slože vinu treba razdijeliti sve do nesloževina (budući da su one naj­ manji djelići cjeline). propter salutem. domus colonia. franc. rus. što još i sada što pak u drevno doba. obličja pridaju prema sebi samima. δια την σωτερίαν. ednm U3 oduozo Aapn. etwas wissenschaftlich Brauchbares. Među barba­ rima pak žensko i rob u istome su poretku. 1180 a 28. novo­ grč. Dosl. uno et communi praesepi vel mensa utenles. »συσσίτονς«. služeći ne mnogim poslovima. any scientific residt. na temelju srodništva. une extension de la famille. lat. kao žensko i muško poradi rađanja (i to ne po izboru. rus. ono pak koje je uzmožno [to predvi­ đeno] svojim tijelom izvršiti. naime. τι τεχνικόν. bijahu pod kraljem. τι κατ' έπιστήμην. 14 Posrijedi je 'naseobina' ili 'kolonija' potekla od jedne kuće ili obitelji. 16 Homer. quelque resultat positif. companions de table. nad svakim domom kraljuje najstariji. 15 Naime. uvidjet ćemo i ο tima bolje u Čemu se razlikuju jedni od drugih. companions of the manger. rus. te ispravno Heziod reče postaviv »dom pak najprije. 15 Smisao je ovaj: Heleni (Grci) bijahu pod kraljevskom vlašću prije nego li su se okupili (u gradove-države). IX.« 1 6 Jer bijahu raspršeni i tako se u drevnini stanovalo. lat. Zbog toga gospodaru i robu ista je korist. Dosl. onako kao i u drugim slučajevima. Nuždno je stoga prvo da bivaju udvoje 8 oni koji jedno bez drugoga ne mogu biti. »ομοτράπεζους«. a još je i sada tako u [barbarskih] naroda. en vue de leur conservation commune. Najviše se prema naravi čini da je ono selo koje je naselina 14 [potekla od jednog] doma. njem. nego se njihovo zajedništvo sastoji od robinje i roba. Značenje je dakle: poradi održavanja uzajamna života ili opstanka. koje nije poradi dnevne potrebe. Heziod. prijevod.

Zbog toga svaki grad biva po naravi. la parole. slično ostalim dijelovima on će se odnositi prema cjelini. rus. engl. 6ydem UMeuno maKou KOMeHHoii pyKou. novogrč. bez zakona.' ili . kao kad bi tkogod rekao kamena ruka (jer uništena. uništi li se cjelina [tijela]. franc. nur in diesem Sinn wird eine tote Hand noch eine Hand sein. φύσις. franc. res suas communicare seu societatem contrahere cum aliis. konja. φύσις.' Grč. i prevodi se različito. λόγος. rus. 23 22 17 30 1253 a 5 10 [svim] životinjama. a u skolastici univocum (jednoznačno. Gr. njem. Iz tih je stvari dakle bjelodano kako je grad jedna od naravnina i da je čovjek po naravi društvena životinja 21 . to nazivamo naravlju 20 svake poje­ dine stvari. franc. cyw. lat. Jer kao što je . corrupta enim manus. te je ili zvijer ili bog. Onaj pak tko se ne može združivati 28 ili mu ništa ne treba zbog samodostatnosti. rus. novogrč. izdvojen. uzalud narav ne čini. njihova narav stigla. civile animal. 15 20 25 29 29 30 4 5 . cnoeolpenb. όμονύμως. διαφϋαρείσα γαρ έσται τοιαύτη. nije samodostatan.ecmeo o6uu>cmeeHHoel cymecmeo nonumunecKoe. novogrč.zbog naravi a ne zbog slučaja . ecmynumb e o6w. lat. pa je u lat. une main de ce genre sera une main morte. ex communione nominis.enue. posve je jasno. te je nalik 'nevezanu potezu' u igri kockom 2 3 . 18 To jest: grad. in Gemeinschaft leben. to jest: 'kad pojedina stvar dostigne stupanj potpunog razvitka'. budući da je svrha 'oblik koji još nije ozbiljen'. njem. tako te kad više nisu takve.'zajedništvo takvih čuvstava' (la communaute de ces sentiments). IX. un animal politique. npupoda. bez ognji­ šta. Zbog toga. Jer dok je glas znak bola ili užitaka. Ilijada. njem. 28 Ili 'udružiti se' ili 'živjeti u društvu. naime. 'αποτελεί μέρος πολιτειακής κοινωνίας. neće biti noge ni ruke.ili je nevaljao ili je bolji od čovjeka. razlikuju dobro i zlo i si. 26 To jest: 'samo po imenu' ili 'prema pukom zajedništvu imena' (grč. A govor 24 jedino čovjek ima medu Podrazumijeva se 'gospodarska samodostatnost' ili 'samostal­ nost' kako sadržava i lat. prijevodu: 'kao usamljen orao na vrhuncima. Jer on je njihova svrha. novogrč.grad. franc. istoznačno). prijevod: omnis copiae culmen pervasit. lat. novogrč. engl. ono što je svako pojedinačno kad mu se postanak završi 19 . (J. A zajedništvo takvih 2 5 tvori dom i grad. govor pak priopćuje korisno i štetno. Jer cjelina je nuždno prvotnija od dijela. Jer to je. 21 To jest: čovjek je društvovna ili gradska ili građanska ili državna ili politička životinja. lat. engl. Bjelodano je dakle i da grad biva po naravi i da je prvotniji negoli pojedinac. A u Aristotela φύσις znači i oblik neke pojedinačnosti. 'poradi čega je što' i svrha ono su najbolje. nastavši pak poradi pukog življenja. ργκα. prijevod. kuće. lat. for when destroyed the hand will be no better than that. Homer. da jedino oni imaju sjetilnu zamjedbu dobra i zla. A samodostatnost je i svrha i ono najbolje. te je stoga prisutan i u ostalih životinja (do toga je.' 24 Grč. 27 Izričaj nije jasan. nego samo istoimene. engl. rov έναρ&ρον λόγον (razgovijetan /artikuliran/govor). Po naravi dakle postoji poriv u svima za takvim zajedništvom. poput onoga kojega Homer pogrdi kao »bez plemena. ona će biti takva) 2 7 . da imaju osjet bola i užitaka i da te mogu označiti jedni drugima). Jer ako pojedinac. κοινωνεϊν. kao što kažemo. rus. U hrvatskom je narav ili priroda. i onaj koji je bez grada . a political animal. Sprache. više od svake pčele i bilo koje krdne životinje. ein staatenbildendes Lebewesen. omdeneunaH om mena. nature. engl. nasuprot ostalim životinjama. Samo ovo mjesto nije posve jasno. ή καταστρα φείσα δε άληϋής τοιαύτη είναι.kako je u Tricota . šibi plane sufficiens. Po naravi je pak prvotniji grad negoli dom i svaki pojedini od nas. pa svrhu. Jer ništa. koji je takoreći dosegao granicu potpune samo17 dostatnosti . osim možda istoimeno 2 6 . νά διαβιοι έν τή πολιτειακώς οργανωμένη κοινωνία (da živi u društvovno ustrojenom zajedni­ štvu). tališ erit. a narav je svrha. pravednog i nepravednog i slično. daje čovjek društvovna životi­ nja. 20 Grč. Natur. sermo. njem. taj i nije nikakav dio grada. Dosl. lat. rus. nature. 19 Ili 'usavrši'. grad-driava. Naime. kao čovjeka. pa tako i pra­ vedno i nepravedno. koja je dobro dotične stvari i njezino savršenstvo. Grč. Tricot).kad je 25 To jest: 'Zajednica živih stvorova koji poimaju. te bit i oblikovni uzrok. 63. gift of speech. ne može se više ni reći kako su iste. Naime. to live in society. Onaj pak tko ga je prvi zasnovao uzročnik je najvećih dobara. franc. i opstojeći poradi dobra življenja. Nu sve se stvari određuju učinkom i možnošću.« 2 2 jer dotičnik je istodobno po naravi takav i požudan je rata. njem. Uz to. natura. πολιτικών ζψον. ako tako bivaju i prvotne zajed18 niče. ljudima svojstveno. etre membre d'une communaute.

pa ono vladara.ako se hoće obaviti posao .savršen . Posrijedi su dakle znanost ο odnosu gospodara i roba. novogrč. Sam pojam znači i imovina. έλεύ&ερος. 35 Ili 'umijeće stjecanja bogatstva ili novca'. novogrč. civilis res. npuo6pemenue. έλενΰέριος (slobodnjak. lat.a prvi su i najmanji dijelovi domaćinstva gospodar i rob. domus administrandae ratio. Posrijedi je. άψυχα. a jednima pak kao najveći njegov dio. household. χρηματι­ στική. quae ad imperium patris in liberos a se procreatos pertinet. ratio rei auaerendae. 34 Grč. domaćinstvo. die Lehre vom Besitz. franc. κτήσις. engl. ucnyccmeo HaKonneHun. njem. novogrč. famille. das Haus. mora se prvo govoriti ο gospodarstvu 31 . freeman. državnika i kralja. slobodan čovjek). Trazimah. 3 Budući je pak jasno od kojih je dijelova grad nastao. l'art de l'acqućrir. kao što rekosmo u početku.tako je i u gospodara doma­ ćinstva. Kako pak s time stoji. ή τέχνη της κτήσεως περιο­ υσίας. περιουσία. liber. Stoga ono nije ni pravedno. novogrč. Likofron) koji su se često pozivali na razliku i oporbu između zakona (ili običaja) te same naravi (prirode). οίκος. lat. Pravednost je dočim društvena 2 9 . jer je nasilno. 4 Budući je imovina 37 dio doma i nauk ο imovini 38 dio gospodarstva (jer se bez potrepština ne može ni živjeti ni dobro živjeti). njem. die Hausvertvaltung. lat. 38 Grč. kućanstvo). umijeće stjecanja ili nauk ο imovini ili posjedu. lat. njem. franc. τεκνοποιητική. valja razmotriti. a pravednost je prosudba p r a v e d n o g a . Stoga je najbezbožniji i najdivljačniji kad je bez kre­ posti. rus. Besitz. franc. ο bračnome odnošaju (jer inače je bezimeno spajanje žene i muža) i ο trećemu.odvojen od zakona i pravde . rerum partarum possessio. ceo6odubiu. art of getting v/ealth. rus. 36 Aristotel ovdje misli na sofiste (kao što su Antifon. propriete. te ako bismo ο spoz­ naji tih stvari uzmogli doseći štogod bolje od sadaš­ njih pretpostavki. homme libre. πολιηκόν. franc. 31 Grč. ο rađanju djece 34 (jer se ni to ne naziva vlastitim imenom). ist derstaatlichen Gemeinschaft eigen. 15 1253 b 20 23 23 25 5 10 30 6 7 . Nekima je pak usuprot naravi gospodarenje nad drugim čovjekom (jer samo je po zakonu jedan rob a drugi slobodnjak. ceH3auo c npedcmaenenueM ο zocydapcmee. tako je i imovina oruđe koje služi životu. franc. Jer najteža je oboružana nepravda. Neka su to 29 Ili 'građanska' ili 'zajednička' ili 'državna'. te najgori u požudi spola i jela. novogrč. lat. njem. franc. 39 Doslovno: jedna su oruđa 'neproduševljena' ili bez duše. engl. Postoji još i dio koji se jednima čini da je gospodarstvo. engl. engl. die Erwerbskunst. franc. kako bismo uvidjeli stvari od nužne koristi. dakle. te kako su isto i umijeće gospodarstva. 30 Usp. novogrč. slobodnik. a potkormilar živo. οικονομία. engl. Jer se svaki grad sastoji od domaćinstava .čovjek najbolja od životinja. 35 ta tri odnosa kako rekosmo. engl. " Grč. Govorim naime ο takozvanome umijeću zaradbe. posjed. rus. οίκία (dom. kuća. novogrč. engl. A od oruđa jedna su neživa dok su druga živa 39 (kao što je kormilaru kormilo neživo oruđe. a druga su 'produševljena' ili s dušom (grč. στοιχείον τής πολιτείας. έμψυχα). Grč. A savršeno domaćinstvo se sastoji od robova i slobodnjaka 33 . lat. rus. vlasništvo. engl. novogrč. rei numerariae (nummariae) parandae ratio. rus. pa otac i djeca . Siri bi smisao dakle bio: pravednost pripada biti državnog zajedništva. est de l'essence de lasociete civile. njem. ceMbH. economie domestique. i kao što bi u određenim umijećima morala biti prisutna pripadna oruđa . co6cmeeHHOcmi>. la relation de pere a enfant.«reκνοποιητική». jer u umijećima poslužnik je vrsta oruđa). der Freie. Budući svaku pojedinost treba prvo istražiti u najmanjim sastojcima . the bond ofmen in states. Jer pravda je poredak državnog zajedništva. lat. njem. 3 5 A prvo govorimo ο gospodaru i robu. Dijelovi gospo­ darstva su oni opet od kojih je sastavljeno domaćin­ stvo. domus et familia. Jer nekima se čini kako je odnos gospodara i roba nekakva znanost. te suprug i supruga. χρηματιστική (τέχνη). 37 Grč. ή κτητική. the art of acquiring property. propertv. demopoMdenue (a ovdje: omupecKoelomHouieuue). dok se po naravi 3 6 ništa ne razlikuju). kojim se još ponajviše može poslužiti i u oprečne svrhe. njem. l'art d'acauerir des richesses. A čovjek od naravi pak ima oružje poradi razboritosti i kreposti. rus. 1134a 31. rus. the procreative relation. pribava.najgori od svih. vom vaterlichen Verhaltnis. 32 Grč. tako je i .ο tome trojem moralo bi se razvidjeti što je svako pojedino i kakvo treba biti. management of the household. Grč. Nikomahova etika. franc. ceMbn. njem. rus. lat. imutak i stjecanje. περί τής διασννϋέσεως και διοικήσεως τον οίκον.

was dient dem Handeln.ecmeo. novogrč. drugi pak da vladaju. a ne tvorba 4 4 . 42 Grč. όργανα είναι μέσα. 46 Grč. njem. njem. Tricotu). a work. 47 Doslovno 'životinja' ili 'živi stvor'. engl. rob dočim nije samo rob gospodarev. obaviti svoj posao. Jer dio nije samo dio nečega drugoga. παραγωγής άλλων πραγμάτων. bilo od neprekidnih bilo od razdvojenih [dijelova]. budući se razlikuje vrstom tvorba i činidba. Uz to. Jer kada bi uzmoglo svako pojedino oruđe. i nema nikakve druge svrhe osim dobre činidbe (εϋπραξία). ποιητικόν όργανον. τό ζψον. i ostvaruje se u djelu koje je izvan tvoritelja (prema J. novogrč. A treba razvidjeti u bića što se ponašaju prema naravi radije po onome što biva po naravi negoli po onima što su iskvarena. Isto tako i imovina. onako kako mu se naredi ili predosjećajući nalog. Živo biće 4 7 se prvotno sastoji od duše i tijela. 41 Homer. Činidba (πράξις) je djelatnost. 44 Aristotelu su tvorba (ποίησις) i činidba (πράξις) u oporbi. Jowettu). paaoma. Leistung. Zbog toga je rob poslužnik u onome što služi činidbi. nego i probitačno­ stima. te kad bi tako tkalački čunci tkali sami i trzalice citarale. Imovina je pak oruđe činidbeno i izdvojivo45. τό ΐ. Riječ je o oruđu koje nema ništa drugo osim vlastite uporabe. nego i u cijelosti pripada drugome. kao ona glazbenog sklada. lat. l'etre vivant. un instrument de action. koja ne proizvodi nikakvo drugo djelo koje se razlikuje od samog činitelja. opydue deameubuocmu aKrnuenou. od kojih je jedno po naravi vladajuće a drugo vladano. franc. ceuvre (le travail). instrument of production. 13 15 17 17 20 5 25 10 13 30 40 Ili: 'oruđe koje ima prvenstvo nad ostalim oruđima'. adagendum valet. kao što je ona nad čovjekom bolja nego nad zvijeri. Zbog toga se mora znanstveno promatrati onaj čovjek koji je najboljeg stanja i tije45 Podrazumijeva se 'izdvojivo od posjedovatelja' (prema B. produzierende Werkzeuge. Mueoe cyui. 35 8 9 . . dok je drugo vladano. i to je po cjelokupnoj njihovoj naravi prisutno u živim bićima. είναι όργανον άμεσου πρακτικής χρησιμοποιήσεως. lat. I postoje mnoge vrste vladatelja i vladanih (i uvijek je bolja vladavina nad boljim vladanicima. Jer onaj koji po naravi ne pripada sebi nego drugomu čovjeku. moraju i ona imati takvu razliku. jer su oruđa bez njega neupotrebljiva. Zbog toga je gospodar samo gospodar roba. ne pripada samo nužnostima. nakon toga valja razvidjeti. niti iz činjenica razaznati. Riječ je o oruđima koja sama nešto tvore ili proizvode. ono što se obično zove oruđima zapravo su tvorbena 4 2 oruđa. ali i u onih što ne sudjeluju u životu postoji nekakva vladavina. jer rad obavljen od boljih je bolji. Sama grčka riječ znači i rad i djelo i čin. das Lebewesen. dok od haljine ili ležaja postoji samo upotreba. njem. Ilijada. 43 Grč. engl. Ali to je možda izvan ovoga istraži­ vanja. a drugomu pripada čovjek koji. onda ne bi trebalo ni graditeljima pomoćnika ni gospodarima robova. službe ili djelovanja. a svaki je poslužnik oruđe koje je mjesto oruđa 4 0 . A to nije teško ni po razlogu znanstveno promotriti. το πρακτικόν. Jer 'vladati' i 'biti vladan'. A je li pak tkogod naravlju takav ili nije. animal. opyoua. nastaje neki njihov rad. ο kojima reče pjesnik 41 . Dakle. franc.Imovina se sastoji od mnoštva oruđa..ώον. kakvi kažu da su Dedalovi kipovi ili Hefestovi tronošci. u svima se takvima pokazuje 'vladajuće' i 'vladano'. τό έργον. da 'sami od sebe dođoše na božansko zborište'. Ο imovini pak se govori kao ο dijelu. un instrument de production. engl. Grč. ad efficiendum valens. nego je cjelokupno ropstvo usuprot naravi. novogrč. rus. novogrč. i ne pripada mu. budući čovjekom. taj je po naravi rob. 4 6 ) jer sve one stvari koje su od više sastojaka složene i postaju štogod jedno zajedničko. an instrument of action. i rob je neka živa imovina. rus. i učinak i posao. i već odmah od rođenja neki se tako odvajaju: jedni da se njima vlada. dok je imovina činidbeno oruđe. te objema treba oruđa. rus. A život je činidba. umejom npodyKmueHyio denmeAbHOcmb. Tvorba (ποίησις))Ζ djelova­ nje koje se razlikuje od djelovatelja. ili činidbe. a gdje jedno vlada. engl. također je i imovina. τό έργον. i je li bolje i pravednije robovati komu ili ne. njem. the living creature. lat. rus. 35 5 1254" Iz tih je stvari dakle jasno što je narav roba i koja mu je mogućnost. Jer od tkalačkoga čunka nastaje nešto mimo same njegove upotrebe. lat. nego mu i u cijelosti pripada. XVIII. franc. opus. franc. 376.

Tako se naime. njem. coznaiuenue. Postoje nekako i prema zakonu 'rob' i 'robovanje'. onda je još 10 1254 2 2 5 b pravednije odrediti tako ο duši. u kojemu je to bjelodano. Grč.lom i dušom. Jer u dva se značenja kazuje 'robovanje' i 'rob'. Nu tomu se pravu opiru mnogi od onih koji se bave zakonima. a drugi duše. kako oni mniju. njem. i zadaje poprilično muke i tumačiteljima i prevoditeljima. Jer duša vlada tijelom vlašću gospodara. ali ga istodobno Ili 'pogodba'. franc. Može se dakle. 'priznanje'. zbog toga što im je stanje nevaljalo i usuprot naravi. Jer u izopačenika. nego nagnane porivima. i koji je dionik razuma onoliko koliko ga osjeća. accord gene­ ral.Tricotu). a događa se često i suprotno. Narav. svladanik bio rob i podložnik. i jedno vladajuće a drugo vladano. eine Vereinbarung. novogrč. 'vlast'. Ako je to pak istinito ο tijelu.52 Jer ako se ti razlozi odvoje jedni od drugih. rus. ti su po naravi robovi. Nu upotreba se njihova malo razlikuje. i tima je bolje da bivaju vladani takvom vlašću. za one koji zaostaju svi bi rekli kako su zaslužili robovati boljima. i muško naprama žensku. i uzmaže najviše izvršiti nasi­ lje. 'sporazum'. da jedni imaju tjelesa slobodnjaka. opskrbljena potporom. Bjelo­ dano je dakle da su jedni po naravi slobodni a drugi robovi. a poradi životnih potreba. Po tima je stvarima bjelodano kako je i prema naravi i probitačna vladavina duše nad tije­ lom. želi učiniti različitim i tjelesa slobod­ njaka i robova. Jer po naravi je rob onaj koji je uzmožan pripadati drugomu (i stoga i pripada drugomu). Ostale. rus. A nuždno je da istim načinom biva i u svih ostalih ljudi. grč. power. po kojoj kažu da ono što je u ratu svladano pripada svladateljima. σνμβατιχώς. nije teško vidjeti. pactum conventum. i medu mudracima. kao da bi bilo strašno. Uz to. naime. održavaju na životu. kao govorniku koji traži štogod protuzakonito49. ομολο­ γία. Jer one pitome od divljih su bolje po naravi. dok je drugima pravedno vladavina jačega). jedni opet držeći se. 'moć'. ali korisna za državni život (koji se dijeli na potrebe rata i one mira). 48 1255 5 10 10 15 15 20 20 25 30 35 11 . 50 Ili 'sila'. Samo što nije jed­ nako lako uvidjeti ljepotu duše kao onu tijela. životinje služe ne time što osje­ ćaju razum. drugima pak onako. nečega što je pravedno (jer je zakon nešto pravedno) ono ropstvo koje je po ratu postavljaju kao nešto pravedno. lat. Ovo je pak jasno: da se ljudi rađaju toliko izvrsniji jedni od drugih samo tijelom koliko likovi bogova. U cijelosti. kako ne treba ono koje je prema kreposti bolje ni vladati ni gospodariti. kao što rekosmo. 49 Riječ je ο tome što je svaki atenski građanin imao pravo u skupštini uložiti žalbu zbog 'protuzakonitosti' a protiv govornika koji bi predlagao štogod suprotno postojećim zakonima (prema J. dok um nad žudnjom ima državničku ili kraljev­ sku vlast. I jednima se čini tako. Ali i da oni koji govore oprečno tome na neki način govore ispravno. ako bi onomu tko je uzmožan izvršiti nasilje i po sili je bolji. i uvijek je ono svladavajuće u suvišku nekoga dobra. lat. po naravi je jedno bolje a drugo gore. 51 To jest: bez vrline ili vrsnoće (αρετή). 52 Cijela rečenica nije posve jasna. nalazi se u obojih. pa raspra biva samo ο tome što je pra­ vedno (zbog toga što je jednima dobrohotnost ono pravedno. kojima je robovanje i probitačno i pravedno. die Gewalt. u tome je što na neki način krepost. la force. ili onih koji se opako ponašaju. tako te se čini kako nasilje50 ne biva bez kreposti51. dakle. dočim njihova jednaka ili obrnuta vladavina štetna je svima. jer pomaganje tijelom. Uzrok te raspre. i tima je svima bolje da čovjek njima vlada. kao i onima već spomenutim. convention. ή βία. novogrč. engl. HacuAue. vis. te uma i razumnog dijela nad čuvstvenim dije­ lom. i to je ono od njih najbo­ lje). engl. franc. jedna snažnima za nužnu uporabu. ή βία. činilo bi se često kako vlada tijelo dušom. druga uspravnim i nekorisnim za takve radnje. 'ugovor'. u živoga bića prvo znanstveno promatrati i gospodareva i držav­ nička vladavina. Jer taj je zakon nekakva nagodba48. ali ga i ne posje­ duje. onda nemaju nikakve ni snage ni vjerojatnosti drugi dokazi. kako u robova tako i u pitomih životinja. koji čini da se dokazi razlikuju. A isto je tako i s čovjekom i ostalim životinjama. Oni dakle koji se toliko razlikuju koliko duša od tijela i čovjek od zvijeri (a takvim načinom bivaju oni kojima se rad sastoji od upotrebe tijela.

kada se tako odnose po naravi. 6 3 nego zbog toga što je takav. Pa ipak bi mogla postojati i znanost gospodara i zna­ nost roba. A bjelodano je i iz tih stvari. pouvoir du chef politique. 57 Teodekt (iz prve polovice IV st. das staatsmännische Verhältnis. the rule of a master. δεοποτεία. δεσποτική αρχή. dogodilo bi se i da oni koji su priznato najplemenitijega podrijetla budu robovi i rođeni od robova. onda ne čine ništa drugo nego po kreposti i nevaljalosti određuju roba i slobodnjaka. njem. tako i od dobrih ljudi dobar čovjek. te da nisu uvijek jedni naravlju robovi a drugi slobodnjaci. 2. novogrč. i rob je nekakav dio gospodara. te uključiti začinarstvo 64 i ostale takve vrste službe.). te plemenite i neplemenite. Jer [Grci] sebe ne smatraju samo doma plemenitima nego i svugdje drugdje. 1254 a 8. pr. Dakle. civilis principatus. kao što neki govore. dok je državnička vlast ona nad slobodnima i jednakima. a constitutional rule.) 66 Ili 'robovske znanosti'. nego je prema zakonu i po sili. Jer mniju da kao što se od čovjeka rađa čovjek i od zvijeri zvijer. kao živi ali i odvojivi dio njegova tijela. Vlast nad domaćinstvom je jednovlada 6 2 (jer svakim domom vlada samo jedan). rus. kako nisu isto vlast gospodara 5 9 i državnička vlast. te tako i gospodariti. A istim načinom i plemenitosti 5 6 . i ono koje to nije naprosto kao kad Teodektova 5 7 Helena kaže: »Mene koja sam s obje strane odvjetak loze božanske. i to ova druga poput one kakva se naučavaše u Sirakuzi. »i nad robom ima rob. nego tako nazivaju barbare. i tijelu i duši. ali i ne uzmaže. a isto i rob i slobodnjak. franc. Zbog toga i postoji nešto probitačno i prijateljstvo između roba i gospodara. Gospodar se dakle ne naziva prema znanosti. 56 Ili Ό plemenitu podrijetlu'. učenik Aristotelov. ευγέ­ νεια. 63 Prema nekim komentarima: 'Zbog toga što posjeduje zna­ nost'. 60 niti su pak takve uzajamno sve druge vladavine. fr. i mora jedno biti vladano Ili 'uzrok' ili 'polazište' ili 'početak'. 5 pogl. πολιτική. ništa drugo ne traže nego ono što je ropstvo po naravi. nego samo barbare 54 . dok barbare smatraju tak­ vima samo kod njih doma. Kr. franc. 65 Navod iz djela Pancratiastes. novogrč. Adeligkeit. engl. A mogla bi se ta poduka proširiti. pjesnika nove komedije (rod. Jer počelo 5 3 ratova može biti i nepravedno. Jer kad ne bi bilo tako. lat. njem. i prema poslovici. ali i da to isto u nekim [slučajevima] odre đeno postoji: pa koristi i pravedno je jednomu robo­ vati a drugomu gospodariti. 54 53 25 30 a drugo vladati onom vlašću kojom je po naravi vladati. i onoga koji nije zaslužio robovati. nobilitas. 365. fr. . drugi pak nigdje. das Herrenver­ hältnis. kao da postoji nešto koje je naprosto plemenito i slobodno. Jer neki su poslovi časniji od drugih. rus. 6 1 Jer jedna je nad onima koji su naravlju slobodnjaci. Zbog toga dotičnici tê i ne žele nazivati robovima. Kr. naime u Grkâ nije bilo velike razlike između plemenita i slobodna čovjeka.i niječu. ή μοναρχία). događa se oprečno tome). 62 Ili 'samovlada' ili 'monarhija' (grč. . Narav pak često želi tako tvoriti. nitko ne bi ni nazvao robom. 60 Grč. od Filemona. tko bi se odvažio nazvati sluškinjom?« 58 Kada pak to govore. pr. a neki opet nužniji. kada tako govore. da nekakva razloga ima toj raspri. πολι­ τική αρχή. lat. rus. lat. 10 15 35 20 40 1255 b 25 4 4 5 30 12 13 . čemu na početku rekosmo 5 5 . jasno je. Pa ipak. druga nad onima koji su naravlju robovi. engl. . 61 Usp. la noblesse de naissance. 64 Ili 'kuharsko umijeće'. govornik i pisac tragedija. Prema Jowettu smisao bi bio: 'Stoga Heleni ne vole nazivati Helene robovima.' 55 Usp. nobility. franc.« 6 5 Sve su tê dakle znanosti za robove. dočim loša provedba toga na štetu je oboma (jer isto je probitačno i dijelu i cjelini. Ondje je naime neki za plaću pouča­ vao ropčad služinskim poslovima. i nad gospodarem gospodar. engl. Jer mora se reći kako jedni bivaju svugdje robovi. njem. 66 Dočim znanost 59 Grč. dominium seu herile Imperium. 3. onima pak kojima ne biva takvim načinom. (Doslovan prijevod). Grč. 58 Helena. ευγένεια. ako bi se zbilo da ih zarobe i prodaju. novogrč. pouvoir du maître.

A slično je i s osta­ lima.« 76 Naime. tako te je naravlju i pravedan takav rat. lat. cipeli kao obući i kao za razmjenu. jer je jedna stvari svojstvena. granica postoji kao i u ostalim umijećima. nego tek onda kada se zajednica uveća. a drugi opet . koji najčešće nazivaju i s pravom ga ovako zovu.a ono barem većina . Jer [količina] takve imovine samodo­ statne za dobar život nije neograničena. 'svojina'. rei.71. naime. 1255 b 38. Jer. njem. 1333 b 38. quae paratur ac possidetur. 78 Ili 'u obitelji' ili 'u prvotnome domaćinstvu'. kao što kaže Solon u pjesmi: »Bogatstvu se još nikakva meda ne pokaza ljudima. dok drugo nije po naravi. novogrč. chacune de choses dont nous sommes propriétaire. κατεχομένον πράγμα. οι μεν γαρ των αυτών έκοινώνονν πάντων. rus. 'kramarstvo'. životinje koje legu crve ili koje nesu jaja. engl. dok druga [poraba] to nije.ako već ne sve . da bi se od njih izrađivala odjeća i različita oruđa. 'posjedovani predmet'. Lyr. imaju u sebi samima hranu za mlade do stanovite dobi. kojim se mora služiti protiv zvijeri i onih ljudi kojima se po naravi ima vladati a oni to neće. Započnimo tome slijedećim načinom: svaka tečevina ima dvostruku upotrebu. franc. pa se i različito prevodi. onu zvanu mlijeko. tako što ona mora ili pružati ili priskrbljivati one uskladištive od život­ nih potrepština. Jer ni jedno oruđe ni jednoga umijeća nije neograni­ čeno. Ono pak niti je isto sa spomenu­ tim. hi autem segregati multis aliis indigebant.samodostatan. umijeće zaradbe novca.razdijeljeni — i mnoge od drugih. kako su biljke poradi životinja. nego više nastaje po nekom iskustvu i umijeću. one pitome i za upo­ rabu i zbog hrane.. koje su korisne zajednici bilo grada bilo doma. kao npr. Inter illos enim eorundem omnium erat communie. Jer obje su upotrebe cipele. koji je s potrebitim cipele razmijeni za novac ili hranu. ali ne i njezinom svojstvenom upotrebom. 7 5 Jedna je dakle vrsta umijeća stjecanja prema naravi dio umijeća gospodarstva. drugi ratarski i lovački. onako kako potrebitost prisili takvim načinom i žive. u prvotnoj zajednici (koja je dom) 7 8 bjelodano je kako nema potrebe za takvim umijećem. služi se doduše cipelom kao cipelom. Grč. Takva dakle imovina čini se da je od same naravi dana svima. Ako dakle narav ništa ne čini ni nesavršeno ni uza­ lud. Tako te se bjelodano može postaviti. Bergk. bjelodano je da postoji neko umijeće stjecanja prema naravi i gospodarstvenicima i državnicima. i sve druge životinje poradi čovjeka. το κτήμα. inače bi se razmjena odvijala samo dok ljudi nemaju dosta). . Dakle. 79 koje su prema svojim potrebama morali 77 Ili 'imovina'. οι δε κεχωρισμένοι πολλών πάλιν και έτερων. Dočim one koje su živorodne. 77a Ili 'umijeće trgovine na malo'. jedni su imali sve zajedničko. kao što jedni [spajaju] pastirski i razbojnički. i zbog kojega razloga. Jer već od početka pri samome porodu jedne od životinja donose toliko hrane koliko dostaje sve dok je potomstvo ne uzmogne samo priskrblji­ vati. 13. niti je opet daleko od njega. jedes Besitzstück. 79 Izvorna rečenica nije posve jasna. Jer jedno je od njih po naravi. ni množinom ni veličinom. zbog toga što su ljudi od jednih stvari imali više a od drugih manje negoli je potrebno (i otuda je jasno kako po naravi sitničarstvo 77a ne pripada umijeću stjecanja. a bogatstvo je kao Usp. Grč. zbog kojega se i čini kako nema nikakve granice bogatstvu i stjecanju. Jer umijeće razmjene pripada svima. pošto se one rode. 'posjed'. 5 mnoštvo oruđa i gospodarstvu i državništvu. Solon. Dakle. 9 A postoji i drugi rod umijeća stjecanja. Isto vrijedi i za ostale teče­ vine. potječući prvo iz onoga što je prema naravi. lat. (Doslovan prijevod).i zbog hrane i drukčije koristi. onda je nuždno narav sve to načinila poradi ljudi. ali ne slično po sebi. 40 10 1257 a 15 5 20 10 25 26 26 15 20 30 35 16 2 Politika 17 . kao npr. Onaj. obje pripadaju stvari po sebi. kako odmah pri rođenju tako i kad odrastu. I čini se kako se istinsko bogatstvo sastoji upravo od njih. Poet. te koje kao jedno i isto s već spomenutim mnogi smatraju zbog njihova susjedstva. everything which we possess. dočim one divlje . Stoga će i ratno umijeće biti naravlju neko umijeće stjecanja (jer lovno je umijeće njegov dio). Jer ona nije nastala poradi razmjene.

later. prema razmjeni. kojemu se priča kako mu se . Jer takvo [bogatstvo] nije njegova zadaća. srebro. 80 To jest: znak količine dotične kovine. tako nema granice ni svrsi toga umijeća stjecanja. novogrč. kao što to još i sad čine mnogi od barbarskih naroda. der andere anderes. 81 koje prvotno možda bijaše jedno­ stavno. ali ne na svaki način. Jer utisnuti žig bijaše i znak veličine. 18 19 . te da mu je zadaća uzmoći spoznati odakle će se steći najviše novaca. Zbog toga se čini kako se umijeće stjecanja najviše bavi novcem. 1 čini se da se ono bavi novcem. nego samo razmjenom stvari. Dočim umijeću gospodarstva. iz nužnosti je došlo do upo­ trebe novca. the parts shared in many things. npr. Uzrok je [zbrci] što su oba ta umijeća srodna. i ispravno je traže. pa onaj tko je novcem bogat često oskudijeva i u nužnoj hrani. oi τον οίκον μετέχονν άπα κοινού πάντων των πραγμάτων αυτών. i ništa više. unatoč različitosti prijevoda. Nasuprot tome novac se nekima čini kao umišljotina i puka običajnost. Zbog toga ljudi traže nekakvu drugu [odredbu] bogatstva i umijeća stjeca­ nja. ol της πολνπληϋεστέρας δμως κοινωνίας κεχωρισμένοι δντες πολλών άντι&έτως και άλλοι άλλων πραγμάτων.Sinclair). a napokon su u nj utiskivali znak. 83 To jest: sredstvo kojim se služe. smisao dru­ gog (spornog) dijela rečenice je nedvojben: članovi različitih domaćinstava dijelili su i mnoge predmete posjeda od drugih kuća (T. novogrč. rus. da si uštede samo mjerenje. puis. ima i porabu kojom se lako rukuje u životnoj svakodnev­ nici. njem. franc. on nije ničemu. a svrha je to bogatstvo i stjecanje novaca. un fois divisés en familles distinctes. when the family divided into parts. Jer mijenja se uzajamno upotreba svakog pojedinog od tih umijeća. poput onoga Mide. A besmisleno je da bogatstvom bude ono u čemu dok obiluje. Smatra se. . retail trade.zbog nezasitnosti želje . le 25 30 35 40 41 1257 b kije. I stoga je neograničeno bogatstvo koje proistječe od takvog umijeća stjeca­ nja. En effet. Jer novac je počelo i granica razmjene. jer izmijene li ga oni koji se njime služe. niti je neki oblik umijeća stjecanja ( budući da je poradi ispunjenja samodostatnosti koja je prema naravi). Zbog toga poradi razmjena složiše se štogod takvo uzajamno davati i primati koje. les membres de l'association primitive possédaient toutes choses en commun. in der ausgebreiteten Gemeinschaft dagegen besass der eine für sich dieses. 81 Ili 'sitničarija'. Jer drugo je umijeće stjecanja i bogatstvo koji su prema naravi. engl. ή «καπηλική». die Kaufmannskunst. željezo. mercatura cauponaria.davati na uzvrat. kao uvoz onoga u čemu oskudijevahu te izvoz onoga čime obilovahu. lako prenosiva svaka poje­ dina od potrepština prema naravi. čovjek ipak skapava od gladi. što je i sama vrijednost dotičnog novca. dajući i primajući vino za žito. nu poslije već zbog iskustva postade znalačengl. Grč. i ako ima štogod drugo takvo. samo uzajamno razmjenjuju potrepštine. da ono tvori bogatstvo i novac. . nastade drugi oblik umijeća stjecanja. 8 0 Pošto je dakle jednom iznaden novac zbog nužnosti razmjene. Denn jene hatten alle Anteil an einem und demselben Besitze. i bilo koje drugo takvo. dok je po naravi ništa. Nije. oni. naime. 82 Usp. Stoga se nekako čini kako mora biti granice svakomu bogatstvu. 'trgovina na malo' ili 'kramarstvo'. Ali. budući samo jedna od korisninâ. rus. petit négoce. τό καπηλικόν. For the members of the family originally had all things in common. lat. koje nije umijeće stjecanja. to pripada umijeću gospodarstva. niti je koristan bilo kojoj od životnih potreba. Stoga takav način razmjene niti je usuprot naravi. ali u stva­ rima koje se zbivaju vidimo gdje se događa oprečno: jer svi stjecatelji bogatstva do beskonačnosti uveća­ vaju svoj novac.pretva­ ralo u zlato sve što bi dotaknuo. naime. ils maintinrent la possession commune pour de nombreux biens. Jer što je više inozemnijom postajala dotična ispo­ moć.A. . franc. Jer bogatstvo često postavljaju kao mnoštvo novaca. 82 Jer kao što se liječništvu bavljenje zdravljem pruža u beskonačnost. dočim umijeće sitničarstva proizvodi novce. zbog toga što se njime bave i umijeće stjeca­ nja i ono sitničarstva. and different parts in different things. 2* 5 10 15 20 25 30 35 . . dok sredstva tê svrhe ne idu u beskonačnost (kako je svrha granica svima). njem. i svakomu od umijeća svrha ide do beskonačnoga (budući da to najviše žele uči­ niti). [kad ljudi naučišej odakle i kakvom razmjenom nastaje najveći dobitak. 1256 b 32. ima granice. naime. dok im je stvar ista. Ali iz tê je nastala ona druga posve razložno. To su prvo određivali naprosto po veličini i težini. ono sitničarsko.

naime. seine Vermehrung. Jer novac je nastao poradi razmjene. te budući se čini kako i oni ovise od imovine. franc. dakle. i ustrajavaju mnijući da se novčani imutak mora ili očuvati ili umnožiti neograničeno. ili nevaljala i neupotrebljiva. Stoga je prema naravi svima umijeće stjecanja [na području] plodova i životinja. 10 Bjelodano je dakle i ono dvojbeno u početku. 84 Tako te se čini nekima kako je to i zadaća umijeća gospodarstva. cijeli im je posao oko stjecanja bogatstva. ratio foeneratoria. la pratique du prêt à intérêt. Jer posao je naravi pružati hranu onome što je rođeno. usury. nego ima svoju granicu. ali ne istim načinom. accumulation. kao što reko­ smo. ανξησις. kao da je ovo svrha. kao što je dijelom dužnost i gospodarstvenika i vladatelja brinuti se zdravlju. one se hrane plodovima zemlje i vode (prema J. l'art politique. I ako si to s pomoću umijeća stjecanja ne uzmognu pribaviti. upotrebljavajući sve svoje sile. i koje nije poput prvoga neograničeno. dijelom on jest a dijelom nije posao gospodarstvenika. 86 25 30 35 14 14 15 40 1258 b 5 20 10 20 21 . pripada li naime ili ne umijeće stjecanja gospodar­ stveniku i državniku. njem. 85 Podrazumijeva se 'savršeno življenje'. engl. ή πολιτική.Tricotu). Kako je umijeće stjecanja dvostruko. koji vodi brigu cijelome domaćinstvu. Posrijedi je. the art of the statesman. nego poslužbenoga 86 umijeća. Rečeno je dakle nenužnome umijeću stjecanja i kakvo je i zbog kojega nam uzroka ono treba. i znati kakva je vuna korisna i upotrebljiva. ­ . amplificatio. . njem. nego su to pobjeda i zdrav­ lje. I budući je u suvišku užitak. iako domaća čeljad moraju imati zdravlja. U svima takvim stvarima znanstveno proTo jest: umijeće koje je podređeno gospodarstveniku. a ne od onoga čemu je novac. nego preuzevši ih od naravi služi se njima. jer rođeno je nalik na roditelje. 88 zbog toga što njime dolazi dobitak od samoga novca. ή πολιτική. To jest. moraju se istražiti i one koje se odnose na upotrebu. a takav dobitak je odvjetak novca od novca). Naime. Nije naime ni dužnost tkalačkoga umijeća tvoriti vunu. umnažanje ili poveća­ nje količine novca. i prvo je nuždno i pohvalno. tako te je on i najviše usuprot naravi od svih načina stjecanja. scientia reipublicae administrandae. αύξηση. ali ne i oko dobra življenja. kao i živjeti te imati koju drugu životnu potrepštinu. tako im i poradi hrane narav mora pružiti zemlju ili more Grč. franc. ili pak ono mora biti već prisutno (jer kao što ni državničko umijeće 85 " ne tvori ljude. I oni pak koji nastoje oko dobra življenja. kako je ono drukčije i umijeće je gospo­ darstva koje je prema naravi i za pribavu hrane. traže tjelesne užitke. 85a Grč. a dijelom i nije. nego je to zadaća liječnika. franc. 84 40 1258 5 10 ili štogod drugo). τοκογλυφία. tê stvari moraju već biti prisutne po naravi. oni žele da su bezgranične i stvari koje joj služe. nego tvoriti smjelost. drugo pak samo umnoženje. dok ga dobitak 8 9 samoga uvećava (otuda mu i ime. rus. lat. nego se njime ljudi jedni od drugih bogate).85 A kako se dakle ta žudnja proteže u bezgranično. a prema svrsi se mora usmjeriti sve. traže ono umijeće koje tvori suvišak užitka. pokušavaju drugim načinom. ή όβολοστατική. novogrč. Pa ipak neki sva [umijeća] pretvaraju u ono stjecanja bogatstva. ono sitničarstva i ono gospodarstva. Samo. te nužnome. i do gospodarstvenika je da tê stvari rasporedi onako kako treba. 11 Budući smo stvari koje se tiču spoznaje razlučili dostatno. dok liječničko umijeće to nije. . 88 Grč. Jer inače bi mogao dvo­ umiti tkogod zašto je samo umijeće stjecanja dio gospodarskog umijeća. rus. rus. engl. die Politik. nego jedno ima drukčiju svrhu. pa tako nastaje druga vrsta umijeća stjecanja. l'accumulation de l'argent. dok je ono razmjembeno s pra­ vom pokudno (jer nije prema naravi. novogrč. engl. nego se služiti njome. novogrč. Nu ponajviše. Uzrok je pak tomu raspolo­ ženju što se ljudi trse oko življenja. svako je od njih upotreba iste imovine. Wucher. njem. svakomu je živom biću hrana preostalo 8 7 od onoga iz čega nastaje. ali usuprot naravi. lat. lat. niti je to pak zadaća umijeća vojskovođe ili liječništva. 87 Smisao je ovaj: životinje se hrane onom tvari od koje su sastavljene. sastavljene od zemlje i vode. kao što je već prije rečeno. tako i što se tiče novca. Jer ne pripada hrabrosti zarađivati novac. s pravom se najviše mrzi lihvarstvo.

poput sječe šume i cjelokupna rudarstva. ή Εργασία (ôtà τους. 94 Grč. Najvjerojatniji je smisao kako je na dotičnome području znanost (teorija) slobodna. Ovdje je lat. koje također obuhvaća mnoge rodove.94 a drugo onih bez ikakva umijeća. a najropskije one u kojima se tijelo najviše upotrebljava. oranju 1259" i sadnji. koja ne donose plodove ali su ipak korisna. Treća pak vrsta umijeća stjecanja nalazi se između 89 Grč. le travail salarié. die Praxis (Verrichtung). 90 Ova se rečenica različito tumači. njem. ­ . dočim opisivati ih potanko i točno. pribavlja bogatstvo od dobara što potječu iz zemlje. svakome pojedinome od tih općenito se već i sada reklo. bilo bi dosadno.91 koja je stoka najprobitačnija. engl. iznajmljivao ih je po koliko je on htio. Lat. franc. a drugi opet drugome. res possessae. zaradivši mnoge novce. koji služe samo svojim tijelom). τών ασκούντων βάναυσόν τίνα τέχνην. engl. novogrč. operae locatio seu opera mercenaria. rus. dočim u umjeću razmjene glavni je dio trgo­ vina (koja opet ima tri dijela: pribava broda. a slično i ostalih životnja (jer treba biti iskusan u tome koje su od dotičnih životinja najprobitačnije. Uz to bi trebalo prikupiti i razbacana izvješća tome kojim je sve načinom posrećilo nekima da steknu bogatstvo. pokazao kako je filozofima lako obo95 Grč. njem. cheptel. Posrijedi je naime izum koristan za bogaćenje. foenus. . drugo je lihvarstvo. live-stock.96 30 20 35 25 39 Budući su tima stvarima neki pisali.95 ali zadržavati se na tome. 6 τόκος ovdje znači 'dobitak od uzajmljene glavnice. Zins. l'intérêt. ή έπί μισ&ω εργασία. i najnedostojnije su one gdje je najmanje potrebna izvrsnost. iskustvo pak .nužnost. ars sordida atqe illiberalis. pa je. 41 Misli se na 'golo' zemljište za sjetvu žitarica. zatim 92ratarstvu. te uzgoju drugih životinja. i na 'obraslo' za vinograde i maslinike. neka tê stvari iz tih djela upozna komu je do toga. radinost. engl. . najamni rad. Jer kad su mu prigovorili zbog nje­ gova siromaštva kako je filozofija beskorisna. ono. . kako nezasijanu tlu tako i obraslome. μισϋαρνία . kao ona priča Talesu iz Mileta. 15 ovog i onog prvog (jer posjeduje i dio onoga koje je prema naravi i dio umijeća razmjene). a drugi pružaju više dohotka). Lat. . prijevoz tereta.tečevine. te gdje i kako. to increase at interest. Lohnarbeit. franc. βάναυσος je 'obrtnik koji se bavi niskim obrtom nedo­ stojnim slobodna građanina'. treće najamništvo93 (od kojega je jedno rad obrtnika rukotvoraca.matranje ima slobodu. plaću. novogrč.rad za mazdu. potomak. već zimi s ono malo novaca što je imao veoma povoljno zakupio sve tijeskove za ulje u Miletu i na Hiju. obrt. npr. 93 Grč. die banausischen Künste. što potvrđuje polovica inozemnih prijevoda. volova ili ovaca. Jer postoje mnoge vrste kovina iskopanih iz zemlje.kažu . najprostije su pak one radnje koje najviše oštećuju tijelo. rus. ali izvorno je značenje 'porod. i pčelar­ stvu. franc. a tî se pak razlikuju jedni od drugih što su neki sigurniji. njem. Gigonu).doznavši na temelju zvjezdarstva da će tê godine biti dobar urod maslina. dok iskustvo (praksa) mora polaziti od nužnosti (prema O. njem. odvjetak'. rus. od kojih može biti kakve koristi. i koje na kakvim mjestima. izrađiva­ nje. service for hire. novogrč. To su dakle dijelovi najsvojstvenijeg i najprvotnijeg umijeća stjecanja. budući da one različito uspijevaju u različitim zemljama). practice (occupation). kamati'. kao Haret 40 Paranin i Apolodor Lemnjanin ratarstvu. na što se Aristotel ovdje i poziva. ή εργασία znači radnja. εκαστον κλάδον μετερχομένονς). koji se njemu pripisuje zbog njegove mudrosti. kakva je pribava konja. ό τόκος. Lat. on je 10 . bilo bi korisno po radnju. njem..90 Ovo su naime korisni dijelovi umijeća stjecanja: imati iskustva blagu. employed in the mechanical arts. opus et usus. ali koji je zapravo nešto općenito. novogrč. rus. Jer sve su tê stvari korisne onima koji cijene umijeće 5 stjecanja. engl. le travail des métiers manuels. Od tih obrta najviše je umijeća u onome gdje je najmanje slučaja. 91 Opet dvoznačnica τα κτήματα . τα φυσικά άγαΰά. posao. engl. franc. 15 i nenadano su se i istodobno tražili mnogi tijeskovi. Lat. novo­ grč. Kad je zatim pravo vrijeme došlo. posjedi. jer nitko nije više novaca nudio. ali i blago (kao stoka i kao bogatstvo). plivačica ili letačica. Besitzstücken. naime. prodaja robe. rus. 22 23 . 96 Ova rečenica ο vrstama obrta ili radnji ne uklapa se u cijelosti u dotični tekst. métier (industrie). . franc.

treći kao bračna vlast (jer mužu je dano vladati ženom i djecom. quod procreavit. 12 Budući bijahu 99 tri dijela umijeća gospodarstva. jer muško je po naravi pogodnije zapovijedati negoli žensko . pravednost i bilo koje drugo od takvih stanja. i više se brine njihovoj kreposti negoli vrsnoći imovine.gatiti se. nagomilavši novaca. ili državu. monopoly. 100 1253b 14-1255b39. njem. koji se prodaju i kupuju. franc. lat. privam šibi rei vel mercis vendendae facultatem comparare. a djecom kraljevski. Doznavši za to Dionizije. 97 20 25 a drugim se vlada . ako to postoji. novogrč. . dao je izliti od zlata posudu za pranje nogu. res vénales. kao što i Ama1 sis reče u priči nogoperu . te dijete razuzdano ili umjereno. ali to nije ono oko čega oni nastoje.kao i starije i odraslije nad mlađim i nedoraslim) . kad to ushtjednu. takav je način stjecanja nešto općenito. Govori se dakle kako je na taj način Tales dokazao svoju mudrost. ili pak nema ničega drugog mimo tjelesnih poslužbi (jer dvoumlje izlazi na oba načina. lat. Jer ako oboje trebaju sudjelovati u ljepoti i dobroti 1 0 4 . pa ipak je na pedeset talenata zaradio stotinu. rus. pokupovao sve željezo iz ljevaonica željeza. τα ώνια. njem. Talesov izum i ovaj posve su isti. he (father). nego ženom državnički. kao umjerenost. zbog toga što bijaše otkrio način zaradbe štetan po Dionizijeve poslove. A to je korisno znati i državnicima. što je dijelom i u današnjem nazivku 'monopol'. egipatskome kralju. das Erzeugende. kao i domaćinstvu. Zbog toga neki od državnika i djeluju javno baveći se samo time. engl. Verkauf von Waren. jer je kralj svima njima. les marchandises. Naime. 104 Posrijedi je glasovita složenica. postoji li u njih ista krepost. skupinu. imaju li i oni kreposti. un monopole. njem. Prije svega. Jer tada uvode 'samopro­ daju' prodajninâ 9 8 . zbog čega bi jedno moralo jednom zauviAmasisu. a upravo je takav oblik kraljevske vlasti. το γέννησαν. stvari. naime. hrabra i pravedna. robovima bi mogao tkogod dvoumiti. engl. ein Monopol. ako 97 tkogod može sebi tako pribaviti 'samoprodaju' . kao što se odnosi starije prema mlađem i rađaj uče prema rođenomu. . 98 jest: robe. i treba li žena biti umjerena. te više krepo­ sti slobodnjaka negoli robova. Kako bi pokazao da se može od 'vladanoga' postati 'vladajuće' (uspeti se s niskoga položaja na uzvišeni). drugi kao očinska vlast. to jest otac kao rađajući ili kao roditelj. jedan kao vlast gospodara. μονοπώλιον. lat. ali ne istim načinom vladavine. Grč. kako već rekosmo. ali mu naredi da napusti Sirakuzu. koja znači i čestitost i savrše101 10 15 30 20 35 25 40 1259 b 30 5 35 24 25 . postoji li u roba neka krepost mimo oruđnih i poslužničkih značajki. 99 Usp. pa i više. hrabrost. u čemu će se oni razlikovati od slobodnjaka? Ako pak ne postoji. kojem su Egipćani (prema Herodotu II. franc. živeža.u većini ustavnih država izmjenjuju se vladajuće i vladano (jer tu se hoće da su po naravi jednaki te da se ništa ne razlikuju). . 103 Ilijada. Jer nara viju kralj se mora razlikovati. provisions. I. ali rodom mora biti isti [s podanicima]. tvrdnja je neumjesna). générateur. 102 Doslovno 'rađajuće'. A gotovo isto treba istražiti i ženi i djetetu. dakle. τα τρόφιμα. franc. novogrč. Grč. koju nazivamo bogatstvom. rus. 544. Jer roditelj vlada i prema ljubavi i prema starosti. Grč. rus. 1253 b 3-11.ukoliko nije gdjegdje nastao odnošaj usuprot naravi . Muško se prema žensku odnosi na taj način.teži se načiniti razlika i po vanjštini i po nazivima i po počastima. Zbog toga se i neke države prihvaćaju toga načina kada im ponestane novaca. pa kad su zatim s različitih trgovišta došli trgovci. Na Siciliji je neki. kakva druga časnija od tih. ή μονοπώλια. pa ipak . bijaše netko prigovorio zbog njegova niskog podrijetla. koji sada ima i šire i posebnije značenje. ili drukčija. mnogim gradovima (ili drža­ vama) treba takvoga stjecanja i na takve načine. 172) iskazivali najviše počasti. jedini je prodavao.kad jedno vlada Ili 'pravo isključive prodaje' za pojedinca. oboma kao slobodnim. dopusti dotičniku iznijeti novac. Bjelodano je dakle kako umijeće gospodarstva više nastoji oko ljudi negoli oko pribave neživih stvari. novogrč. budući su oni ljudi i sudjeluju u razboru. Stoga je Homer primjereno nazvao Zeusa »otac i ljudi i bogova« 1 0 3 . nogoper. ili pak ne? Općenito valja razvidjeti vladajućem i vladanome po naravi. koji je zatim preobličen u kip božanstva. Nu. Jer obojica su sebi izumili 'samoprodaju'. kojoj se prije 1 0 0 govo­ rilo. ό γεννήτωρ. i nije postavio pretjeranu cijenu. engl. Dočim vladavina nad djecom je 102 kraljevska.

deliberative faculty. trebaju li i obrtnici posjedovati krepost? Jer i tî često zbog razuzdanosti zapostave svoje poslove. njem. Grč. Ili se to možda u velikoj mjeri razli­ kuje? Jer rob je sudionik života. ali su prisutni različito. Postavili smo da je rob koristan poradi životnih potrepština. αρχιτέκτων.kao što ono pjesnik reče ženi . franc. mjesto takvih odredaba. engl. Menon. mnogo bolje govore oni koji. Zbog toga treba . niti pak koji drugi među obrtnicima. novogrč. Naime. Naime. Grč. u svima su naime prisutni dijelovi duše. 71E. Neće li dvoumiti tkogod. 111 To jest: rob živi zajedno s gospodarem. . i rob je od onih koji su to po naravi. te muško ženskim i muž djetetom. 72A-73C. A budući je dijete nesavršeno. franc. la vertu parfaite. Jer u njoj postoji po naravi vladajuće i ono vladano. Bjelodano je dakle kako uzrokom takve kreposti robu mora biti gospodar. das planende Vermögen. novogrč. 293 (doslovan prijevod). maître qui dirige souverainement. lapartie delibera­ tive. kako će skladno vladati? Ako opet vladanik nije takav. die Vollkommenheit. a u drugoga poslužbena. a razum je takav voditelj) i od ostalih svaki onoliko koliko im je primjereno. prostiji obrtnik posjeduje nekakvo ograničeno ropstvo.jek vladati a drugim da se vlada? Jer oni se ne razlikuju prema više i manje. novogrč. το βονλευτικόν. jasno je kako se njegova krepost ne odnosi samo prema njemu samomu. lat. ali je ona nesavršena. Menon. architectus. . Slično je stoga nuždno pretpostaviti i ćudorednim krepostima: u njima moraju sudjelovati svi. 1 1 2 Naime. njem. 1255 b 23. 113 Usp. 40 1260 a A jasno je to i onima koji razmotre više prema pojedinome dijelu. upravljač'. jer su robovi potrebitiji opomene negoli djeca. Jasno je dakle kako oboje moraju sudjelo­ vati u kreposti. rus. Ajant. 112 Ili 'i samo utoliko postiže izvrsnost na koliko postaje rob' (prema Jowettu). Stoga ne govore ispravno oni koji robu niječu razbor i kazuju kako im treba sämo zapovijedati. lat. ali ne istim načinom. 1 1 0 ali ne isto i mužu. lat. Jer varaju se oni koji općenito govore kako je krepost 'dobro raspoloženje duše' ili 'ispravna činidba' ili štogod slično tome. nego je u jednoga vladateljska hrabrost. Grč. neće obaviti nijednu od dužnosti. Rob tako uopće nema savjetodavne sposobnosti . vladati i biti vladati razlikuju se vrstom. Zbog toga vladatelj treba imati savr­ šenu ćudorednu krepost (jer njegov je posao napro­ sto onaj voditelja 107 . a noble nature: franc. tako te su po naravi većina [bića] vladajuća i vladana. ali nije ista umjerenost žene i muža. master artificer. 107 Ili 'upravitelj. kao ćudoredni spoj ljepote i dobrote ljudskoga značaja. Werkleiter. a drugo pak ne. ali je nevlastna . το »βονλευτικόν«. engl. i slično i u ostalome. Slično se i [krepost] roba odnosi prema gospodaru. njem. kako će se njime skladno vladati? Jer ako je razuzdan i strašljiv. con­ sultant facultas.zbog razuzdanosti ili strašljivosti . uz razliku poput one kakva je među vladanicima po naravi. poput Gorgije. Tako te je bjelodano kako ćudoredna krepost pripada svim narečenima. praestans probitas. Nu 108 109 24 24 25 5 30 10 35 15 40 1260 b 20 5 tim stvarima nek je razlučeno na taj način. Jer ako vladatelj nije umjeren i pravedan.tako smatrati da stoji i sa svime ostalim: »Ženi ures šutnja donosi«. tako te je jasno kako mu je potrebno malo kreposti. rus. ako je isti­ nito što se sada reklo. dočim kožar nije takav. kao što mišljaše 108 Sokrat. Sofoklo. pak hrabrost i pravednost. žensko je ima. nego onoliko koliko je [dostatno] svakomu pojedinomu za njegov posao. čudno je. Nu ako jedno mora imati [krepost]. a ne onaj koji posjeduje umijeće poduke kojim se rob uči svojim poslovima. rus. 31-35. drugu onoga što je nerazumno. Platon. engl. koji kažemo imaju različitu kre­ post: jednu onoga što ima razum. niti nost i plemenitost. 1 1 1 dok je [obrtnik] podalje. i na toliko sudjeluje u kreposti koliko i u ropstvu. Platon. αρχιτέκτων. 72A. Jasno je dakle kako istim načinom biva i u ostalih.ne zanemari svoje poslove. dočim ono više i manje nikada. vlasti'. tek toliko da . A na to nas upućuju i stvari koje se tiču duše. iako je doslovno 'graditelj'. dijete je ima. . 110 26 27 . Jer drukčijim načinom vlada slobod­ njak nad robom. καλοκαγα&ία. napro­ sto nabrajaju kreposti. τέλεια άνϋωπίνη αρετή (savršena ljud­ ska krepost) 105 Ili 'sposobnost promišljanja'. nego i prema svrsi i onomu tko ga odgaja. 106 Ili 'bez ovlasti.

franc. smatrajući sadaš­ nju raspravu dovršenom. budući da je tim stvarima razlučeno. ili pak onako kako je prema zakonu zapisanu u Dr­ žavi? 1 Ili 'državni poredak'. Jer moraju svi građani imati ili sve zajedničko ili ništa ili pak neke stvari da a neke ne. poći ćemo od novoga početka i prvo ćemo istražiti ono što je rečeno naj­ boljem državnom poretku. die Staatsverfassung. žene i imovina. 10 15 B. kojima se služe one države za koje se govori da imaju valjane zakone. ostalim treba drugdje govoriti. 1310a 12-3. 27 30 35 40 1261 5 114 Ali tome se zapravo ne pretresa u Politici.mužu i ženi. Lat. i kako se mora tražiti dobro a izbjegavati zlo. njem. tako da se vidi i što je ispravno i što je korisno. 28 29 . koje je najbolje od svih onima što su uzmožni živjeti najviše po svojoj želji. 'državni ustav' (grč.odgajati i djecu i žene. moraju se razvidjeti i ostali državni poreci. 2 Platon. 20 1 Budući smo naumili razmotriti državnome zajedništvu. nuždno je — gledajući na državni poredak 1 1 3 . 1 1 4 Budući je svako domaćinstvo dio grada. nego zbog toga što nisu valjani sadašnji poreci. 115 Usp.od onih stvari koje se mogu zajednički imati . Inače sama riječ πολιτεία najčešće znači državni poredak ili državni ustav. inače: πολιτεία. što je tu lijepo a što nije lijepo. i ako se koji drugi nađu opisani od [znanstvenika] i koji se čine dobrim. res publica. To razmatranje treba započeti od njegova narav­ nog početka. Ali . te uz to . Jer žene su polovica slobodnjaka. Je li onda bolje imati ovako kako je sada. morat će se pretresati u raspravama državnim porecima. A mora značiti. Država. Tako te. engl. forme de gouvernement. rus. i prvo moraju imati zajedničko mjesto. dok od djece postaju [budući] sudionici državnog poretka. . i građani su oni koji sudjeluju u jed­ nome gradu). ako štogod znači po valjanost države da djeca i žene budu valjani. mjesto jednoga grada je jedno. i krepost dijela mora se obzirati na onu cjeline.da li je najbolje da sve budu zajedničke u gradu koji treba biti skladno uređen. a tê spomenute stvari su dio domaćinstva. želeći izmudrivati pod bilo koju cijenu. II. poduzeli smo ovo istraživanje. Jer tu Sokrat kaže kako trebaju biti zajednički djeca. form of government. te kreposti svakoga pojedinoga od njih i njihovu uzajamnom druženju.kako se ne bi činilo da tražimo štogod drugo mimo tih stvari. novogrč. naime. Da im ništa ne bude zajedničko. πολιτεία). bjelodano je nemo­ guće (jer država 1 je neko zajedništvo. 1337a 11-18. djeci i ocu. IV 423 E. ili je bolje da jedne budu zajedničke a druge ne? Mogli bi naime i djecu i žene i imovinu građani imati zajednički. kao ono u Platonovoj Državi2. ovdje: πολίτευμα.

die allgeme­ ine Gemeinschaft der Frauen. naime. . ού γαρ γίνεται πόλις έξ ομοίων. više neće ni biti država. rus. kao da se smjenjuju postolari i stolari. nam non fit civitas ex similibus. kao da su postali neki drugi. sama svrha za koju kaže da mora biti prisutna u državi . franc.kako je sada rečeno . jer bi to bilo nešto drugo. Naime. kako je obitelj više jedno negoli država 5 . vojno savezništvo je poradi pomoći već po svojoj naravi). . ό ΰεσμός.. tu se. bilo da je vladati dobro bilo da je zlo. λίαν ενοϋν ζητείν την πάλιν. naime. Ali čak i kad bi bilo najbolje da zajedništvo bude što Vue jedno. ne bi smio učiniti. Razlikuju se naime vojno savez­ ništvo 7 i država. Jer ono je korisno po kolikoći. Jer ti tada vladaju i njima se vlada naizmjence. te ono što je nazvano kao najveće dobro u državama zapravo ukida države. ako 8 Aristotel. nigdje se ne određuje. čak i kad nije isto po vrsti (naime. I uz to. . franc. Tako te ako bi tkogod i bio uzmožan to učiniti. Jer država ne nastaje od sličnika6. Jer ne mogu svi isto­ dobno vladati. Iz toga je dakle bjelodano da po naravi država nije jedno onako kako neki govore. I takvim načinom biva te svi vladaju. Rekli bismo. this extreme unification of the state. a pojedinac više negoli obitelj. a military allience. engl. ne čini se kako to slijedi iz dokaza. razlikuje se vrstom. i tek će onda biti grad kada zajedništvo mnoštva postane samodostatno. ο. Dakle. kada mnoštvo nije razdijeljeno po selima. συμμαχία. njem. i sâm razlog zbog kojega Sokrat kaže da se mora ozakoniti takvim načinom. lat. πάντων είναι τάς γιναίκας κοινάς. ako je moguće. njem. V. I. Govorim naime [izrijeku] kako je najbolje da je grad što više jedno.' 9 Ili 'izvan samog službenog položaja'. Riječ je ο pojedincima koji su slični (ili sličnici). novogrč. Time pak načinom od vladateljâ jedni vrše jedne a drugi druge dužnosti. novogrč. jer kako se to treba razlučiti. jer bi time ukinuo državu. . .' 4 To jest: pojedinac. A i prema drugome načinu je jasno kako odviše težiti da se država ujedini 10 . Jer naravlju država je neko mnoštvo. I budući je bolje da tako bude i u stvarima državnog zajedništva. kao što je prije rečeno u knjigama Eticis. dok u onih gdje to nije moguće zbog toga što su prema naravi svi jednaki. nije dobro. 3 10 15 20 22 22 25 nego je poput Arkadanâ). zajedničkog posjedovanja žena). posrijedi nije naprosto 'zajedništvo' ili 'zajednica žena'. te što je ujedno i pravedno. . for similars do not constitute the state. a ne 'jednakima'. symmachie (une alliance défensive et offensive). 5 Ili 'grad'. belli societas. engl. rus. pa da ne budu uvijek isti [ljudi] postolari i stolari. Etika. qui studet civitatem plus nimio unam facere. Grč. dočim ono što jest dobro to nju spašava. i od obitelji . iako je bjelodano kako država. 3 4 5 . the community of women. Vidi i Platon. ono pak iz čega mora jedno nastati. Jer to je pretpostavka od koje polazi Sokrat. Država. ne čini se da proizlazi iz njegovih dokaza. njem. a bivajući što više jedna. eine Bundesgenossenschaft. franc. franc. lat. njem. postaje od države obitelj. τής κοινής επι των γυναικών κτήσεως (ustanova .zapravo je nemoguća. novogrč. rus. nego da su 'žene zajednička imovina svih građana. 7 Grč. a grad od obitelji. 10 Grč. bjelodano je bolje da uvijek isti vladaju. 6 Grč. nego ili na godinu dana ili prema nekom drugom poretku i vremenu. uxorum inter omnes cives communitas. I 353. tu moraju svi u istome sudjelovati. engl. 30 31 . I dalje. onda je poželjnije i ono koje je manje jedno od onoga koje je to više.čovjek4. Ako je dakle poželjnije ono što je samodostatnije. lat.Mimo toga što mnoge druge teškoće sadrži zajedničko posjedovanje žena 3 . 1132b32. oponaša [uzorni poredak] kad se jednaki smjenjuju i bivaju slični izvan same vlasti 9 .τι το να ζητή. την απόλυ­ τον τήςπόλεως ενότητα (onaj tko traži potpuno jedinstvo države). . chercher à unifier la cité d'une façon excessive. novogrč. Jer obitelj je samodostatnija od pojedinca. ή πόλις δεν αποτελείται έ« μερών ομοίων. la communauté des femmes entre tous les citoyens. une cité n'est pas formée départies semblables. . uzvraćena jednakost spašava države. .gdjestoji: 'Jer razmjeran uzvra­ ćaj održava zajedništvo države. aus ganz Gleichen entsteht kein Staat. συμμαχία. Također i među slobodnjacima i jednakima mora biti tako. . kao što i veći uteg više teži (a razlikovat će se tako i država od naroda.6 . ne sastoji se država samo od mnogih ljudi nego i od onih koji se vrstom razlikuju. ako što više postaje jedno. engl. rus. den Staat allzusehr vereinhaitlichen zu wollen. lat.

A postoje i ženke drugih životinja. . držeći kako je dotično dužnost dru­ goga. dočim među onim drugima ne. stoga da svi isto nazivaju 'moje'. To jest: dvoznačno. te slično i ο imovini kao 'svi'. A nije moguće izbjeći ni to da neki prepoznaju svoju braću. . ili pak ovako kako se sada kazuje 'moje' u državama? Jer istoga jedan naziva svojim sinom. što se zabranjuje puteni sulog sàmo ljubavnicima. expiations légales. nego je bilo koji jednako sin bilo kojega. Herodot. tako te će ih sve jednako zanemarivati. har­ mony. 463 E. ljubavništvo. engl. Dobit će svaki pojedini građanin tisuću sinova. tako će svatko reći 'moj' ο onome od građana koji dobro ili loše1* stoji. 19 Grč. 180. koji se nikako ne smiju počinjati prema očevima i majkama i bliskim rođacima. očeve i majke. njem. njem. 6 έρως. kao 'moj' ili 'onaj koga drugoga'. Jer mimo ostaloga. 17 Grč. govo­ reći tim načinom ο svakome pojedinome među tisu­ ćama. die gebräuchlichen Sühnen. l'amour. lat. poput one kobile u Farsalu zvane Pravedna. a dijelom ne pridonosi jednakomišljenosti 13 ). 18 Usp. 4Ü3 A-C. pa i 'nedopuštenu ljubav'. jer postoje neki od Libijaca gornjaka kojima su žene zajedničke. ucKynumenbHbiMU oôpndaMU. jedan pak bratučedom. concordiu concilianda. Država. franc. koliki god bio njihov broj. I kad se dogode onima što se poznaju. onako kako se mogu prema onima koji su iz daleka. novogrč. onda bi zapravo već bilo ono što Sokrat želi postići (jer svatko će svojega sina nazvati svojim i svoju ženu svojom. nego hoće reći 'svi'. ljubakanje. kao kobile i krave. the customary expi­ ations. kao što u kućanskim podvorbama mnogi dvoritelji katkada slabije poslu­ žuju negoli oni malobrojni. Uz to. neparni i parni zbog toga što su dvoznačni. Država. ali ne kao koji 'pojedinac' od njih. lat. 462 C. Jer Sokrat 1 1 misli kako je to znak da je država savršeno jedna. te je li ono rođeno i ostalo na životu. ljudi to više zanemaruju. Beweis von Eintracht. novogrč. engl. αί νομιζόμεναι λύσεις. pošto se dopusti zajedništvo sinova 18 . V. love and familiarities. IV. 14 Usp. A tê se stvari moraju češće događati onima koji se ne poznaju negoli uzajamno poznatima. Jer to 'svi' je dvostruko 1 2 . το όμονοηηχόν. Ljudi se naime najviše brinu ο vlasti­ tome. un signe d'accord entre les esprits. i to ne kao one koji su poje­ dinčevi. expiationes et satisfactiones usitatae legibusque ac moribus receptae. a ο stvarima koje su zajedničke već manje ili tek onoliko koliko se tiče koga kao pojedinca. ali ne kao bilo koji 'pojedini' od tih. ucKynumb. mogu se provesti ozakonjena poravnanja. oboje. amandi licentia. 16 15 10 15 20 35 25 30 40 1262 a 35 5 32 3 Politika 33 I . A tako kažu da se događa i neki među onima koji se bave opisima zemalja. Država. Bjelodano je dakle kako je proturazložan zaključak govoriti tu 'svi' (jer svi. TO έραν. 1 ' Grč. Jer prema sličnostima što nastaju između djece i roditelja moraju u to uzajamno vjerovati. eduHOMbicAue novogrč. te će isto tako govoriti ο imovini i ο svemu što mu pripada). koji su pak od To jest: prema tome Platonovu nauku. dijelom je lijepo ali i nemoguće. pa ipak se rođena djeca raspodjeljuju prema slično­ stima 1 6 . rus. Jer nije poznato komu se rodilo dijete. rus. dok opet neki drugi ga naziva bratstvenikom ili suplemenikom. franc. ili kojim drugim svojakom po krvnome srodstvu ili prema rodbini i svojbini. I je li bolje da svatko tako kazuje 'moje' imenujući isto kao i dvoje ili deset Platon. rus. Platon. ένόεικτικόν της ομονοίας των λεγόντων (znak uzajamne složnosti). moöoeb. die Liebe. Mimo tih stvari rečeno sadržava i drugu pogrješku. dovode u doka­ zima do prijepornih zaključaka. ili koliko ih već bude u državi. djecu. koje su po svojoj naravi veoma sklone rađati mlade nalik na roditelje. A besmisleno je i to. Jer bolje je biti zbiljski nečiji bratučed negoli sin na taj način 1 5 . ali u dvojbi i ο tome. III. Sama grčka riječ znači prije svega tjelesnu ljubav. Nu tako neće govoriti oni koji se služe zajedničkim ženama i djecom.svi [ljudi] istodobno kazuju 'moje' i 'ne moje'. engl. pomirbe). 4 Uz to još i ove neprilike neće moći lako izbjeći oni koji uvode takvo zajedništvo: kao povrede i ubojstva (što protuvoljna što voljna) te svađe i grdnje. Jer najmanje se brige posvećuje onome što je većini zajedničko. 12 11 20 25 30 tisuća [ostalih]. bilo onoj vlastitoj bilo kojega srodnika. dok se ne priječi ljubakanje te drugi takvi odnošaji. Platon. njem. lat. ol νενομισμένοι εξιλασμοί (ozakonjena pokajanja. Ako ono znači 'svaki pojedinac'. V. franc. jedan svojim bratom.

l'existence de familles séparées. 192C. U izvorniku μή νεωτερίζειν. 23 To jest zbog zajedničkog posjedovanja žena i djece. Govorim naime imovini (čak ako su žene i djeca posebnički 27 . da su zem­ ljišni posjedi posebnički. te obratno. a kao što znamo. one iz staleža ratara i obrtnika u stalež čuvara. . rus. να μή ρέπουν είς στάσεις (da ne budu skloni bunama). dakle pojedince.« 22 Vidi Gozba. sin. njem. belong to individu­ als. ennemis des innovations. kao da odnošaj oca i sina ili braće uzajamno ne znači ništa. das Eigene und das Geschätzte. kao povrede. ή Ιδιοκτησία και ή οικογενειακή στοργή (vlasništvo i obiteljska ljubav). posamce. njem. te »buniti se« i 'težiti prevratu'. that a thing is your own and that it is your only one (or "this is 20 a ni jedno od toga nije prisutno u građana takve države. rus. propria et separata.. Uz to. Nikomahova etika. 415 B. i prema Tomi Akvinskom 'specialis amor' je više nego kad tkogod nekoga voli 'simul cum multis aliis'. Naime. koje mu se čini. VIII. u razgovoru ljubavi kaže Aristofan 22 kako ljubavnici zbog žestoke ljubavi žude srasti jedno s drugim i postati od dvojega jedno. Jer dvije su stvari zbog kojih ljudi najviše skrbe i ljube: ono što je vlastito i ono što je voljeno25. nicht Neuerungen planen. npr. 5 15 zajednič25 30 5 35 35 10 20 Nakon toga slijedi razvidjeti imovini. Jer neće više čuvare nazivati braćom i djecom. καϋεστώς των Ιδίων γυναικών και. a vladanici i trebaju biti takvima kako bi bili pokorni i ne bi novotarili 20 . novogrč. jer je takvo već i samo ljubakanje. separatim. ili kao braća jedni drugima. kako je djelo prijateljstva. brat. Sama grčka riječ znači što i lat.. proprietas et amor. . tako te neće moći biti na oprezu zbog srodstva da ne počine koje od dotičnoga. Sâm grčki glagol νεωτερίζω znači 'težiti za novim'. i najmanje će tu reći 'moj' bilo otac sinu bilo sin ocu. tako se događa i s uzajam­ nim srodstvom što proizlazi iz tih imena 2 4 .. Grč. i kojem kaže.. dok se plodovi dijele na posebničke porabe my own" and "this I love"). Jer slabije će biti prijateljstvo gdje su zajednički žene i djece. lat. Oni naime koji djecu predaju i prenose moraju znati koju kojima daju. nicht gemeinsam. 1155a 22. franc. I besmisleno je zabranjivati puteno združivanje ni zbog kojeg drugog uzroka nego zbog odviše silovite naslade. pa se još najmanje mora u takvome državnome poretku skrbiti bilo otac sinu. lat. Mi naime mnijemo kako je prijateljstvo najveće od dobara državama 2 1 (jer tada bi se u njima najmanje dizale bune). . χωρίς. III. engl. Država. . not rebel. . izazvat će golemu smutnju kako da se provede. novogrč. njem. 24 Podrazumijevaju se imena otac. ocu sa sinom i bratu sa bratom. Jer kao što se malo slatka [vina] u mnogo vode primiješana i ne zamjećuje u mješavini. ili pak njezine porabe. franc. 25 Grč.svega najnepriličniji. odijeljeno i zasebnički (kako ovdje traži i dopušta smisao). rus. I u takvoj državi prijateljstvo mora postati vodnjikavo upravo zbog onakvoga 2 3 zajedništva. očevima i majkama oni koji su dani drugim građanima. mora se takvim zakonom postići upravo opreka onoga čemu teže ispravno doneseni zakoni. kojim nači­ nom trebaju njome raspolagati oni što će upravljati najboljom državom. παίδων (sustav vlastitih žena i djece). novogrč. ili obratno: da zemlja i njezina obradba budu zajed­ nički. Čini se zatim kako je ratarima korisnije zajedništvo žena i djece negoli čuvarima. engl. i obratno oni kod čuvara [neće više tako zvati] ostale građane. ima li imovina biti zajednička ili ne? To bi tkogod mogao razvidjeti i izvan onoga što je ozakonjeno djeci i ženama. 21 Usp. novotariti. τε ίδιον και άγαπητόν. 40 40 1262 b A i sâm prenošaj 2 6 rođene djece. bilo sin ocu. dok se prikupljeni plodovi zajednički troše (kao što i čine neki od naroda). 11 26 40 1263 5 34 3* 35 . le sentiment de la propriété et V affection exclusive. Tu kaže: »Čini se da prijateljstvo održava države. 191A. i zbog kojega uzroka Sokrat i misli kako treba urediti odnošaje prema djeci i ženama. Tim načinom dakle nek je razlučeno kom posjedovanju djece i žena. U cijelosti. . stoga onda moraju ili oboje propasti ili jedno od njih. nedopuštene ljubavi i ubojstva. Lat. engl. one stvari koje su već prije rečene moraju se više događati medu tima. franc. kakav je sada običaj u svih): je li bolje da imovina bude zajednička. Vidi Platon. ne rebus novis studeant. . i jedinstvo države hvali najviše sâm Sokrat. Otuda i razlike u prijevodima ovoga mjesta. .

28 Grč. rus. bona. ufiAOMydpue. posjedi /grč. jer to nije samo 'ljubiti sebe samoga'. 35 Usp. [stanje] bi bilo drukčije i lakše. dijelom je daje na porabu prijateljima. 8. nego je nejednakost. et quod ex proprietate oritur. εννοώ δε τα πλεονεκτήματα. u najširem smislu: 'onaj oprečan zajedništvu. te tako nije nešto nemoguće. et quod ex bonorum communione. ich meine vom Prinzip des gemeinsamen Besitzes und dem Prinzip des Privatbesitzes. novogrč. bjelodano je kako nitko neće biti darežljiv [kad je ljudima sva imovina zajednička]. rus. Naime. nu kad oni sami sebi obraduju zemlju. franc. državi'. upravo kao i biti lakom na novac 3 2 . ali s mjerom i bez pretjeranosti. engl. 33 Podrazumijeva se ljubav prema sebi ili prema novcu. dijelom se služi kao zajedničkim dobrom. svađajući se zbog bilo čega što iskrsne i zbog sitnica. i ljudi će više napredovati. Jer kad bi neki drugi obrađivali zemlju. Commodum autem ex utroque proficiens dico. λέγω δε το έξ αμφοτέρων το έκ τον κοινάς είναι τάς κτήσεις και το έκ τον ιδίας. coöcmeenHocmb. Jer ako u probitcima i naporima ne bude jednakosti. i ponajviše u skladno uređenim državama neke od tih stvari već jesu. najviše se i srdimo na one služnike koje najčešće rabimo radi svagdanjih podvorba. vlastiti. σωφροσύνη. Nikomahova etika. od onih koji malo primaju. dok mnogo rade. Nu tê se stvari ne događaju onima koji od države odveć čine jedno. posebnu imovinu. osobni. 10 15 20 21 25 30 Već i sada je dolično u nekim državama na taj način postavljeno u ocrtu.1159b31. njem. engl. neizrecivo je koliki je nazvati nešto svojim vlastitim. tî k tome bjelodano ukidaju učinak dvjema krepostima: umjerenost?4 u ponašanju prema ženama (jer je lijepo djelo odustati od tuđe žene zbog uzdržljivosti) i darežljivosti s imovinom. 11. i kad im ustreba popudbine. franc. 29 Usp. της κοινοκτημοσύνης και της Ιδι­ οκτησίας (. budući da tako reći svi vole svaku od tih stvari 33 .Nikomahovaetika. što se tiče porabe. A kojim načinom da to građani prihvate. te 'privatan' (poseban. mora doći do tužba.(kažu kako je takav način zajedništva u nekih od barbara) ili: da su i zemljišni posjedi i plodovi zajed­ nički. but. Bjelodano je dakle kako je bolje da imovina 30 bude posebnička. Ljepolikim bi se dakle moglo činiti takvo zakono30 Doslovno: imutci. as a general rule. i što se tiče užitka. . Dakle. a još najviše u ovakvima. poboljšan [primjerenim] običajima i poretkom ispravnih zakona. Nikomahova etika. Jer imovina mora jednim načinom biti zajed­ nička. der Besitz. 35 40 1263 b 5 10 15 36 37 . wueuHO o6w. nego znači 'ljubiti sebe' više negoli treba. 34 Ili 'uzdržljivost'. ali uopće posebnička. lat. novogrč. ali po upo­ trebi zajednička. zajedničke imovine i zasebničkog vlasništva). property. i onim što nadu na poljima po cijeloj zemlji. Ali i ugađati i pomagati prijateljima ili gostima ili sudruzima najveći je užitak. suživljenje i zajedništvo teško je u svim ljudskim odnošajima. Jer posjedujući svaki pojedini svoju imovinu. novogrč. zajednička imovina donosi sa sobom tê i slične neprilike. uznapredovao bi ne malo. niti će činom pokazati ikakvu darežljivost. te zatim konjima i psima. osoban. a neke bi mogle biti. mais d'une façon générale être possédées à titre privé. protiv onih što uživaju ili uzimaju mnogo a malo se trude. Dočim sadašnji ustroj. 31 Usp. IV 1119b 22. temperance. i od toga što je imovina zajednička i od toga što je posebnička 2 8 . jer nije uzalud što svatko ima ljubav prema sebi samomu 3 1 . njem. tečevine.eü coôcmeeHHOcmu u coôcmeennocmu nacmnoû. VIII. kao što se u Sparti robovima uzajamno poslužuju kao da su njihovi vlastiti. općinstvu. posebna je zadaća samog zakonodavca. Car les propriétés doivent en un sens être communes. budući da je djelo darežljivosti u porabi posjeda 35 . neće biti uzajamnih pritužba. Uz to. pitanja ο imovini izazvat'će mnoge nezgode. temperantia. lat. jer oni se većinom prepiru. σωφροσύνη. njem. lat. I uopće. la modération. Jer on bi imao dobro od oba [sustava]. der Selbstzucht. Aristotel. eng. 1168b 7. što je opet moguće samo uz svoju. 8. nego je takvo što naravno. grč. bit će prema poslovici 'prijateljima sve je zajedničko' 29 . la propriété.' Izreka je vjerojatno potekla od pitagorejaca. private. 'Sve su stvari zajedničke prijateljima. Jer kad su brige oko poslova razdijeljene.IX. rus. IX. budući da se svatko brine ο svojemu. franc. Uz to. To pokazuju i zajedništva među suputnicima. κτήσεις. . Tu je na kraju riječ ίδιος koja znači svoj. Property should be in a certain sense common. Nu zbog kreposti. zasebnički). 32 To jest: prekomjerno ljubiti novac poput tvrdice. A kažem od obojega. κτήσεις. iako se s pravom kori onaj tko je 'sebelju­ biv'.

koji su za to davali mjesečne prinose. in some respects only. ili svaki pojedini svoju vlastitu? I dalje. Pa ipak Sokrat kaže kako oni zbog svojega 40 Grč. ne doit pas être absolue. hoće li im žene i djeca biti vlastiti ili zajednički? Jer. kažem npr. ako će im istim načinom sve biti zajedničko svima. onda tužbe i parbe i ostala zla. 39 Usp. jedne u zajedničke objede. sva će biti prisutna i među 42 njima. kao što je . 1261a 18. ουχί απολύτως. Ali ni kakav će biti način cjelokupna državnog poretka onima kojima je sve zajedničko. Ako pak. common meal. novogrč. 464. I dalje. a ne običajima. ο kojima kaže da su prisutna u drugim gradovima [državama]. rus. treba je odgojem činiti zajedničkom i jednom. franc. Država. Ali mi pro­ matramo tek malobrojne od onih koji se prepiru oko zajedničkog vlasništva. Posrijedi je spartansko javno. samo što im uskraćuju vježbališta i posjed oružja. budući je država mnoštvo (kao što je prije rečeno) 3 9 . 1264: 5 10 11 11 15 20 25 30 38 39 . 36 20 25 29 30 35 40 davač zajedničkim blagovanjima učinio je zajedničkom. zajedničko blago­ vanje za sve građane preko 20 godina. obrtnici i ostali . A još najviše postalo bi bjelodano kad bi tkogod na samome djelu vidio kako se zasniva takav državni poredak. ali budući blizu tome da i ne bude država. djeca i imovina bivati i kod ratara (ili u nižih staleža uopće). ali jedne stvari nisu prikupljene. franc. engl. 3 6 Jer postoji takav stupanj jedinstva 37 pri kojem više neće ni biti države i drugi opet pri kojem će ona postojati. mpeôoeamb ne aôcoAiomnozo eduncmea. misli je ispravljati takvim [sredstvima]. međusobne parbe zbog tražbina po zadužnici. a neumjerno je da netko tko hoće odgoj uvesti te smatra kako će time država postati valjana. rado ga prihvaća. osudbe zbog krivokletstava i laske imućnicima. misleći kako će nastati nekakvo čudnovato prijateljstvo sviju prema svima. njem.davstvo i čovjekoljubnim.građani. repas public. jer oni koji zajednički posjeduju i zajednički se služe imovinom vidimo kako se češće spore od onih koji posebnički posjeduju imovinu. kakav će biti način zajedništva? Jer onda u jed­ nome gradu moraju biti dva grada. ali ne posve. 37 Dodatak je prema Jowettu i Gigonu. jer onaj tko ο njemu sluša. osim ako se ne izmudri nešto kao ono u Krećana? Jer oni iste stvari dopuštaju robovima kao i sebi. Tako te od takvog ozakonjenja neće izaći ništa drugo nego da čuvari ne teže zemlju kao što Spartanci sada nastoje učiniti. cuccumuu. njem. Nego. tê će stvari 41 biti i kod njih. Jer pokazuje se kako je posve nemoguć takav život. Jer nekako moraju biti jedno i dom i država. rus.u Sparti i na Kreti zakonoVrlo jednostavan izričaj ού πάντως prevodi se poprilično različito: lat. niti je Sokrat rekao. lju­ bavlju prema mudrosti i zakonima. non omni ex parte et modis omnibus. dok se drugima čak i spoznatim ljudi ne služe. 42 Platon. nego zbog ćudoredne nevaljalosti. pravedno je ne govoriti samo kojih će se zala lišiti oni sa zajedničkim posjedom nego i kojih dobara. TO σνσσίτιον. 38 Ili: 'svoditi simfoniju na homofoniju i ritam na jedan takt (ili stopu)'. engl. [Nu ako je tako]. niti je to lako reći. i to protivni jedan drugome. bit će lošija država. dok su mu ratari. Jer [Sokrat] čini od stražara tek kao neku posadu tvrđave.koliko se tiče imovine . kao i u ostalim gradovima. Uzrokom Sokratove obmane treba smatrati neispravnu pretpostavku [od koje polazi]. Nu ni jedno od toga ne nastaje zbog nezajedništva [dobara]. V. 465. nicht schlechthin. a osobito kada tkogod za zlâ što su sada prisutna u državama optuži kao da su nastala zbog toga što imovina nije zajednička. Ne smije se pak ni samo to zaboraviti kako se treba obazrijeti na mnogo vrijeme i mnoge godine u kojima ne bi ostalo skriveno da je takav [ustroj] bio skladan. gemeinsame Mahlzeit. Jer država se ne bi mogla izgraditi da se ne razdijele i razluče njezine sastavine. TO σνσσίτιον. čime će se ovi razlikovati od čuvara? Ili što će ovi više imati podvrgnuti vladavini onih? Ili čemu ih treba učiti da ostanu pokorni vlasti. ο kojima pak nije ništa određeno: trebaju li i ratari imati zajedničku imovinu. druge u bratstva i ple­ mena. Jer gotovo većina grada [države] sastoji se od mnoštva ostalih građana. lat. kao kad bi tkogod od suglasja načinio jednoglasje ili sveo razmjerje na jednu mjeru 38 . convictus. novo­ grč. te ih uspoređujemo s mno­ gima koji posjeduju vlastitu imovinu. 41 To jest: ako će žene. Jer gotovo je sve iznadeno.

novogrč. Nego ako će [Sokrat] žene učiniti zajedničkim. 425 D. razdjeljuje na dva dijela mnoštvo pučanstva . . III. τους άρχοντας. A pogibeljno je i ono s vladateljima 49 kako ih postavlja Sokrat. 415 A. 49 Ili 'vladarima'. Tu blaženstvo nije kao u par­ nog broja. da li ne trebaju imati nikakva udjela u vlasti ili će imati nekakva. kaže kako zakonodavac treba učiniti blaženom cijelu državu 51 . IV. τους άρχοντας. Samo. drugima srebro. A gotovo slično stoji i sa Zakonima. Zakoni opet najvećim dijelom sadržavaju same zakone. koji će onda drugi biti? Jer zacijelo ne obrtnici i mnoštvo prostih rukotvoraca. postepeno se vraća na svoj prvotni. IV. imovinu pak posebničkom. 419. 412 B. pri čemu je odgoj dodijelio samo čuvarima. penesti i robovi uopće 4 5 . 44 43 35 40 1264 b 6 i ratari« 5 0 . V 464 C. i ustanovi države (on. III. a mjed i željezo onima koji će biti obrtnici Vidi. ibid. gospodarima imovine načinja ratare ako plate porez 4 4 . On naime kaže »Jed­ nima je već pri rođenju primiješano zlato. ostale se iste stvari pridaju objema državnim porecima. rus. lat. 451D. Ibid. Ali nemoguće je da cjelina biva blaženom ako svi njezini dijelovi ili većina ili neki od njih ne posjeduju blaženstvo. koji su kasnije napisani. 53 Vidi Platon. penesti tesalski (pripadnici podjarmljenog prapučanstva. kojima je položaj. ali ni u jednome od dijelova 52 . 51 50 20 25 30 5 6 6 35 10 40 1265 15 5 40 41 . kao i kakav je tima državni poredak. Grč. Jer izuzevši zajedništvo u ženama i imovini. 54 Ibid. franc. ycmpoücmeo doAMHoemeü. zbog godišnjeg danka od prinosa s polja bio nešto bolji nego helotima). uzorni obrazac države. dok je veoma malo rekao ο državnom poretku. jer u životinja nema nikakva gospodarstva. poput zakona ο gradskom redarstvu ili sajamskom nadzorništvu 43 . tko će upravljati domom onako kao što se muževi brinu ο poljima? A isto i ako su zajednički i posjedi ratarski i žene? I besmisleno je navoditi prispodobu sa zvijerima. naime. Bjelodano je kako on mora uvijek od istih načinjati vladatelje. Jer u Državi Sokrat je sasvim razlučio tek nekoliko stvari: ο zajedničkom posjedu žena i djece.ο tima stvarima Sokrat nije ništa odredio. malo-pomalo 55 se opet vraća onome drugome državnom poretku . i od tih sastavlja treći . djece i imo­ vine. te ο imovini. njem. 46 Podrazumijeva se zajedništvo u posjedu žena. V. A isto tako ni ο onome što je susljedno tome. oduzevši i blaženstvo čuvarima. a nekmoli medu srčanim i rato­ bornim muževima. Država. To pak često biva uzrokom pobune i među onima koji su bez ikakva ugleda. Ali ako stražari nisu blaženi. nego uvijek istima. nego samo mnije kako i žene trebaju sudjelovati u ratu i imati isti odgoj kao i čuvari. jer 10 = 1 + 3 + 5 + 1. jer uvijek iste čini vladateljima. a ostatak [djela] ispunio je nečim što je izvan same stvari. koji hoteći učiniti što primjerenijim [različitim] gradovima. jer on može biti prisutan u cjelini. ο tome tu nije ništa određeno. je li takvo što 4 6 jednako nuždno ili nije. 373 E. kako to treba urediti. Ali vjerojatnije je da će oni tada biti neugodniji i oholiji negoli u nekim državama heloti. niti je pak od malene važnosti po opstanak zajedništva samih čuvara kakvi će tî 4 7 biti. kako se trebaju istim stvarima baviti i žene i muževi 48 . Uz to. die Regenten. II. magistratuum creandorum ratio. Država. engl. jer ne primješiva se jednom ovim a drugi put onim dušama zlato koje je od boga. ~~ ~N Ibid. A to i nije lako iznaći. 48 Vidi Platon. Dakle. te trebaju li oni posjedovati oružje i sudjelovati u ratu ili pak ne.odgoja neće trebati mnogo zakona. Daje Platon. the government (or the rulers). les magi­ stratures.dio su ratari a dio ratnici . Zbog toga je dobro razvidjeti malo i ο državnome poretku kakav je tu iznesen. Država. dok je to blaženstvu nemo­ guće. dočim ο ratarima i obrtnicima. državni poredak ο kojem je Sokrat govorio takve sadržava dvojbe i još druge ništa manje od tih.[stalež] savjetnika i upravljača državom) 5 4 . ) 52 Kao primjer Tricot navodi broj 10. 47 To jest: ratari ili poljodjelci. kao onim kakav treba biti odgoj u čuvara. 55 Smisao je ovaj: iako Platon teži postaviti takav ustav koji je zajednički najrazlicitijim gradovima (državama). 420. Uz to. 45 Heloti su bili spartanski robovi. odgoj i kakvi su im zakoni.

ne samo dok provaljuju u zemlju nego i kad se povlače iz nje. naime. tako te i stanja koja se njega tiču moraju biti takva. Platon. bila njihova množina manja ili veća. I postavio bi tkogod kako je potrebnije ograničiti rađanje djece negoli imutak. ponajprije ako država treba živjeti državnič­ kim a ne osamljeničkim životom 61 (jer nije njoj nuždno služiti se samo onolikim oružjem za rat koliko je potrebno. dočim tada66.prema velikom Rječniku helenskog jezika iz 1852 . rus. να ζη άνεξάρτητον πολιτικόν βίον (da živi nezavisnim društvenim životom). franc. engl. kako bi poslužio kad zatreba'. nego umjereno i darežljivo. 67 Ili 'suvišnici'. Platon. nego ostaviti rađanje djece neograničenim. 62 42 k. Grč. Uz to je primjereno pridodati i susjedna mjesta. V. Riječ je ο razlozima zaštite državnog poretka državničkim (državnim. njem. VIII. život oslobođen svih nužnih poslova. A veličina toga broja određivala bi se Podrazumijeva se 'darežljivost' i 'umjerenost'. mora obzirati na dvoje: na zemlju i na ljude 60 . Čak ako tkogod i ne prihvaća takav život 62 . 737 E. 57 58 strah neprijateljima. Kaže se kako se zakonodavac. ali ne i ono što je nemoguće 5 9 . 60 Platon. zocydapcmeo ΟΟΛΜΗΟ eecmu locydapcmeenHbiü. a ne poduzimati ništa oko množine građana. poli­ tičkim) sredstvima i prema unutra i prema vani. ne može upotrijebiti ni blagoćudno ni muževno. što je jasno i iz Akvinčeva prijevoda istog mjesta: vitam non solitariam. koliki god inače bio broj rođenih. Jer on [Sokrat] kaže kako ona treba biti tolika da se živi umjereno. die Überzähligen. ol επέκεινα τον άριϋμοϋ. stoga što se sada čini da biva tako u gradovima. Izvorno παράζυξ je 'konj koji je pokraj onih već upregnutih. franc. kako je imutak nerazdjeljiv. Nešto dakle izvrsno imaju svi Sokratovi razgovori i uglađeno i novatorsko i istraživalački. može se živjeti umjereno. nicht für sich isoliert. koji nemaju udjela ni u imovini ni u baštini). grč. Besmisleno je dočim izjednačivati imovinu. jer i ovo sada spomenuto mnoštvo ne smije se zaboraviti kako bi zahtijevalo onoliko područje koliko je babilonsko ili neko drugo neizmjernih međa. 704-709. da se živi dobro. to have a political and not an isolated life. 59 Usp. što je kao kad bi tkogod rekao. tako te se ona ne bi rađala preko stanovita broja. vivre d'une vie politique et non d'une vie repliée sur elle-même. les enfants en surnombre. παράζνγης. Zakoni. zatim 'suvišak od traženog broja'. sondern in politischer Tätigkeit leben. engl. niti onaj posebnički niti pak zajednički u dotičnoj državi. idest communem cum multis aliis civitatibus. Samo što u ovome 5 6 kaže kako i žene trebaju sudjelovati u zajedničkim objedima. Jer sada nitko ne oskudijeva. te isto tako [govori] i ο zajedničkim blagova­ njima. a u Ari­ stotela .ή κατωτάτη τάξις των πολιτών (najniži stalež građana. uključujući i rat. te uz njih još drugu množinu ženskinja i služinčađi . A i što se tiče množine imovine treba razvidjeti. prekobrojnici 67 nuždno nemaju ništa. napu3uzu. kao što je bjelodano iz dodatka. a ne yeduHeHHbtü o6pa3 MU3HU. može li se kako drukčije bolje i jasnije odrediti. 423 A. a u drugome pet tisuća 58 . njem. lat. si civitas civilem vitae cultum retinere debet. Država. a ovdje: u3ÖbimoK Hacenenua. To jest: zbog stanovitog broja brakova bez djece. sedpoliticam. i što u jednome djelu ima ratnika tisuću 5 7 . Podrazumijeva se broj građana u platonovskoj državi i njihov broj u postojećim gradovima (ili državama). 64 65 63 28 28 30 10 15 35 20 40 1265b 5 25 To jest: takav je život djelatan (djelatnički) i kao takav manje je vrijedan od misaonog života. IV. 66 To jest: u zajednici (državi) kakvu predviđaju Platonovi Zakoni. rus. ζην βίον πολιτικόν. postavljajući zakone. Imutak se. koje bi hranilo pet tisuća dokonikâ. u vlastitoj zemlji nego i poradi izvanjskih mjesta). 1325b 38. novogrč.višestruko toliku. ali jedva da je u njima sve ispravno.im naime isti odgoj. I stoga je bolja odredba umjereno i darežljivo (jer razdvoji li se to dvoje. od jednoga će uslijediti rasipnost. the supernumeraries. IV. Uz to. ali mukotrpno. 43 . lat. od drugoga oskudnost). zbog toga što se imutak dijeli na bilo koliko mnoštvo. To je naime odviše uopćeno. μη μονωτικόν. Ali ne može se to jednako točno određivati u tima 6 5 i u sadašnjim državama. Zakoni. novogrč. kao da će se dostatno izjednačiti na istoj množini zbog bezdjetnostî 64 . jer su one jedina stanja koja treba izabrati kad je posrijedi upotreba imutka. Smije se dakle pretpostav­ ljati i po miloj volji. ipak treba ništa manje ulijevati To jest u Zakonima. qui praeter numerum et extra ordinem accessissent.

78 Podrazumijeva se uzorna (idealna) Platonova država. Nu u tim Zakonima upravo je oprečno. tako se moraju i vladatelji odnositi prema vladanicima. lat. zemlja. njem. Zakoni. οι γέροντες. Cjelokupna pak ustrojba hoće da mu ne bude ni pučka vladavina 74 . nadgledatelji. rus. 79 Ili 'koji je aristokratski . homesteads. le système de gouvernement. kao jedan od najstarijih zakonodavaca. " Ili 'oligarhija' (ολιγαρχία). to je nuždno uzrok siromaštva građanima. VII 1326b 26-32. 73 Usp. lat. Platon. Zakoni. pa stoga hvale onaj u Spartanaca (jer vele kako je on sastavljen od vladavine malobrojnih. ili 'kuća s okućnicom'. engl. A budući pak dopušta da se cijeli imutak uvećava i peterostruko. i pri tome više naginje prema vladavini malobrojnih. 84 Usp.uzimajući u obzir slučajeve. ali to što bogatiji moraju sudjelovati 77 30 35 40 1266 a 5 10 Podrazumijeva se riječ ή σύνταξις (sustav ili ustrojba). dok se pučka vladavina nalazi u zajedničkome blagovanju i u ostaloj životnoj svakodnevici). εφορεία. mnio je kako broj domova i građana treba ostati istim. na KomopoM eo3eedenbi cmpoenun. Feuer­ stellen. U Zakonima se kaže kako se najbolji državni poredak mora sastaviti od pučke vladavine i samosilništva. nekretnina). Petračić). novogrč. što pak ili nitko ne bi smatrao državnim poret­ kom ili bi kao najgori od svih mogućih. što se naziva jednostavno državom 7 6 . Neki naime kažu kako najbolji državni poredak treba biti smije­ šan od svih državnih poredaka. πολιτεία. Jer izbor ždrijebom od onih koji su već izabrani zajednički je obojem 8 5 . osobito u Sparti (geronti). njem. ol έφοροι. nego samo vladavinu malobrojnih i pučku vladavinu. 83 Grč. nadzornici. da od rođene djece neka umiru i da su neki brakovi bezdjetni. lat. τα οίκόπεόα. Usp. Drugima je opet vlast nadzornika 8 2 samosilništvo 83 . 80 Grč. Jer dva je kućišta podijelio svakomu pojedincu. Ako on dakle tu [ustrojbu] 77 izgrađuje kao najprimjereniju našim državama od svih postoje­ ćih državnih poredaka. 76 Ili 'državni poredak' (grč. rus. govoreći da je kraljevska vlast jednovlada.starješine. dok se pučki vlada preko vlasti nadzornika 8 1 . možda je ispravno rekao. jer bolji je onaj državni poredak koji je složen od više njih. κλήρος (baština. system of government. a teško je dvije kuće nastavati 7 3 . jednovlade i pučke vladavine. a siromaštvo izaziva pobunu i opačinu. pučki vijećnici. res publica). Uz to se čini kako [Platonova država] nema u sebi ništa od jednovlade. 74 Ili 'demokracija' (δεμοκρατία). Ali ο tome. kao što nastaje osnova i potka od drukčije vune 7 1 . 763E. nego nešto po sredini između toga dvojega. the lot. Fedon Korinćanin. 735A. κλήρος. τα οικόπεδα. 1330a 9-18. franc. Jer kaže samo. jer se ona sastoji od naoružaTo jest: ako se dopusti posve slobodno rađanje djece. Jer možda bi tkogod više pohvalio spartanski državni poredak. je li ona promiče gospodarstvo. engl. engl. V 734E. seosko ili obiteljsko dobro. Staatsform. 44 45 . lot. njem. vlast starovijećnika je vladavina malobrojnih. rus. Nu ako je postavlja kao najbolju nakon one prvotne d r ž a v e . franc. ili 'starovijećnici'! 81 Grč. onda nije u pravu. τυραννίς ('tiranija'). ό τύπος τον πολιτεύματος (oblik državnog sustava). franc. Besitzanteil. 1335b 19-26. čak iako su prvotno svi imali prema veličini nejednake baštine 6 9 . pars bonorum. V. Pusti li se tomu sloboda 6 8 . Zakoni. ali bez današnjeg suznačja. areae aedificiorum. lat. što je kućište. Posrijedi je οίκόπεδον. 745. VI 756. Ispušteno je u tim Zakonima i ο tome kako će se vladatelji razlikovati od vladanikâ. rei publicae descriptio. 71 70 68 10 15 20 25 26 26 nih građana. što je jasno iz samog postavljanja vladateljâ 84 . domaines familiaux. Bolje stoga govore oni koji miješaju više [oblika državnog poretka]. ynacmoK. ni vladavina malobrojnih 75 . 82 Grč. 85 To jest: i vladavini malobrojnih (oligarhiji) i pučkoj vladavini (demokraciji). 765. novogrč. Platon. ili koji drugi 79 u kojem je više vladavine najboljih . od kojih je jedno dom u gradu a drugo kuća na selu. novogrč. 72 Ili 'kuće s okućnicom'. kojima je bilo prvotno povjereno građansko i redarstveno pravosudje (F. kasnije su se izjednačili u vlasti sa kraljevima i starješinama. kako mi mislimo da bi bilo bolje. govorit će se poslije 70 . jer su ti nadzornici iz puka. zocydapcmeenubiù cmpoü. naàen. 69 Grč. Aristotel zamjera Platonu podjelu ili dodjelu kućišta svakom pojedincu. Grč. zašto to ne bi do neke veli­ čine vrijedilo i za zemlju? Isto tako valja razvidjeti i ο diobi kućišta 72 . kao što je u većini država. Platon. i to razdvojena jedno od drugoga.

čini se kako su spoznali i neki od starih. 'porezovni razred' i 'dohodarina'. 92 Το jest: uvećavanje. taj se zakon nuždno ukida. franc. nego se u njima vlada polazeći od onoga što je nuždno. značajka je vladavine malo­ brojnih. cmpeMunucb κ u3MeHeHuto nopnÖKoe. kao što u Lokranâ postoji zakon da se [imanje] ne može prodavati ako se bjelodano ne dokaže da se dogodila nesreća. το τίμημα. npudanoe. Zakoni. A takvima je teško da ne budu prevratnici 94 . engl. ali svi su tî bliži onim ustanovljenim. po kojima se sada vodi država. Platon. dočim ga siromašni ne bi davali. lat. Zakoni. zu Revolutionären werden: rus. Jer ako se tu neki ushtjednu složiti. a i u drugih postoji zakon koji priječi stjecanje zemlje koliko god tko ushtjedne. lat. dok je u već ustanovljenim [državama] takvo što tegotnije. koji potječu što od posebnikâ što od mudraca i državnika. dok je [ostalo pučan­ stvo] toga oslobođeno. Einkommenssteuer. Jer svi moraju birati. A pogibelj je i u izboru vladateljâ između onih koji su već izabrani. engl. Jer ni jedan od njih nije uveo nikakve novotarije ni u zajedništvu nad djecom i ženama ni ο zajedničkim objedima za žene. καϋίστανται ούτοι φορείς ανατρεπτικών τάσεων (postaju nositelji prevratničkih težnja). une dot. pa ipak da bi se najbrže izjednačila imovina tako što bi bogati davali ženinstvo 91 a ne bi ga primali. το τίμημα. i osim njegova ukinuća. die Mitgift. Solon ozakonio. a zatim jednako iz drugog. Tako će biti brojniji oni iz višeg procjembenog razreda i bit će bolji zbog toga što neki od pučana neće birati jer ne moraju. rus. 15 građani trebaju imati jednake imutke . uz to. i zakoni koji nalažu čuvanje drevnih posjeda dobive­ nih ždrijebom (a ukinuće upravo toga zakona učinilo 90 Ili 'posjede' ili 'imanja' (grč. kao što je već rečeno i prije 93 . umnažanje imutka. τάς κτήσεις. 93 Usp. Stoga da ima nekakva utjecaja na državno zajedništvao izjednačenost imutka. Jer nekima se čini kako je od najviše važno­ sti skladno urediti [odnošaje] oko imutka. 3eM. ή προίκα.enbnan coôcmeeHHOcmb. les propriétés. kao i težnja da što više vladateljâ bude iz staleža bogataša i da velikaši budu iz redova onih s najvišom dohodarinom 8 6 . Platon. poklon. njem. 94 Ili 'da žele novotarije. 40 1266 b 5 20 10 25 15 30 7 Postoje i neki drugi državni poreci. franc. μη νεωτεροποιούς είναι. IV 7-9. Da se dakle takav državni poredak ne može sastojati od pučke vladavine i jedno vlade. postoje. kada istraživanje stigne do takvog državnog poretka 8 8 . 89 Usp. rus. VI 756B-E. od oba Platonova poretka. I zatim od tih. Zbog toga je Falej Halcedonjanin prvi upozorio na to. income. kaže on. njem. Platon je pišući Zakone mislio kako do stanovite mjere treba dopustiti slobodu 9 2 . res novas moliantur. loše je što od bogatih postaju mnogi siromasi. novogrč. čak ako su neznatni množinom. s tim što ne moraju svi iz trećeg ili četvrtog birati. possessions. marriage portion. treba izabrati jednak broj iz svakog procjembenog razreda. 1265b 21. ali iz prvog procjembenog razreda. bona. 753D. A i izbor vijeća87 ima značajke vladavine malobrojnih. pa iz trećeg. dos. ali bi ga primali. περιουσία. lat. rus. der Besitz. franc. budući da se zbog toga kažu podižu sve bune. novogrč. njem. jasno je iz već rečenoga a bit će i iz onoga što se bude poslije reklo. prevrat. engl. 87 Usp. VI. être des fauteurs de révolution. Takve su dakle stvari koje se tiču državnog poretka opisanog u Zakonima. kao što je npr. 88 Usp. uMytu/cmeemibiü ufiH3. Slično zabranjuju zakoni i prodavati imutak. bunu'. 20 35 46 47 . lat. s tim što više od peterostruka najmanjeg imutka ne smije steći nitko među građanima. ή προίξ. koji se davao pri udaji kćeri'. 12. Ali oni koji tako postavljaju zakone ne smiju zaboraviti. a što se sada zaboravlja. novogrč. census. to stir up revolutions: (or to be bent on revolution).u narodnoj skupštini i izabirati vladatelje ili vršiti koju drugu državničku dužnost. dok one iz četvrtog razreda moraju birati sàmo [građani] iz prvog i dru­ gog. novogrč. Grč. 91 Ili 'vjenčani dar' ili 'vijeno'. njem. uvijek će se izabirati prema njihovoj volji. jer kaže da 86 Grč. 'miraz' ili 'dar. Grč. franc. To pak odmah pri osnutku naseobina mišljaše kako nije teško provesti. engl. da onaj koji tako određuje veličinu imutka mora odrediti i množinu djece. le cens. Jer ako veličinu imutka premaši broj djece. Sama grčka riječ znači 'procjemba imovine'.

kako bi pohađali kazalište i svečane priredbe. 99 Riječ je ο svoti (koju je Periklo bio ustanovio na dva obola) koja se siromašnijem puku davala iz državne blagajne. A isto je tako i s imovinom. 98 Eubul je bio vladar Atarneja u Maloj Aziji. nego i kako bi uživali i ne bi više samo priželjkivali. Jer mnije kako bi u državama jednakost morala bivati u dvojem: u imovini i u odgoju. i zbog Homer. a mnoštvo i živi kako bi njoj udovoljilo. 2. Ljudi se. kako ljudi ne bi bivali razbojnicima zbog hladnoće ili gladi). Jer više treba ujednačiti želje negoli imutke. nego samosilnika). počinjaju nepravdu. može biti isti i jedan. I moguće je postaviti jednakost u imutku. Nu ne počinjaju ljudi nepravdu samo zbog životnih potrepština (čemu on smatra da je lijek jednakost u imutku. drugima umjerenost. bune ne samo zbog nejednakosti u imovini nego i zbog one u častima. Jasno je dakle kako zakonodavcu nije dostatno izjednačivati umutke. kako bi uživali u nasla­ dama koje su bez bolova . ali treba urediti i one prema susjedima i svima koji su izvan. od kolike je koristi izobilje imutka 9 7 . Uz to. IX. nego i za izvanjske pogibelji. Ilijada. uz to. X. dok je vlasnici ne mogu obraniti od napadatelja. (Doslovan prijevod). Zbog toga ona ne smije biti tolike veličine da je susjedi i oni jači požele. ali nije tako reći na veliku korist. lijeka neće nigdje naći mimo ljubavi prema mudrosti. a inače opisani u Nikomahovoj etici. i zbog toga se često. A možda je dakle najbolja odredba [veličine imutka] da jačima ne bude probitačno rato­ vati zbog njegova suviška. uroćuju i bune. smatrajući da zaslužuju više od jednakoga. ako su one jednake. Jer za ostale [užitke] trebaju drugi ljudi. Prema Tricotu. A Autofradat perzijski vojskovođa iz doba Artakserksa Mnemona. ali isto tako ni onima koji nemaju toliko imutka. Ali možda bi Falej rekao kako je upravo to i sâm kazao. samo što je ona onda ili prevelika. a to pak nije moguće ako se [građani] ne odgoje dostatno s pomoću zakona. Jer kad imaju želju koja premašuje životne potrepštine. Ali kakav će biti taj odgoj trebalo je reći. ako neki žele uživati zbog sebe samih. te je raskošje. Jer neograničena je narav želje. treće pak. trebalo im je uvijek sve više. ali ne treba zaboraviti. a ne zbog [životnih] potrepština (kao što ljudi ne postaju samosilnici kako im ne bi bilo hladno. Država se mora urediti i s obzirom na bojnu moć. dočim oni obrazovani bune se zbog časti. nego i osim samih želja. i sve tako do beskraja. 20 25 30 35 37 37 40 1267 b 5 10 15 48 4 Politika 49 . posrijedi su duhovni užici. ali kad im to postade običaj. jer više ne bijaše moguće dolaziti na vlast iz određenih procjembenih razreda). Odgoj. nezavisni od izvanjskih dobara. Jest dakle donekle probitačno izjednačiti imutke građanima. Jer svjetina se buni zbog nejednakosti u imovini. kako se ne bi bunili jedni protiv drugih. te se živi oskudno. i prvotno bijahu dostatna samo dva obola 9 9 . 96 95 25 30 35 38 38 40 1267 toga velikih časti ne dopada ubije li tkogod tata. I ne samo zbog toga. jer sâm htjede i za svotu manju od toga odmah napustiti Atarnej. ali i takav te će po njemu htjeti prednjačiti ili u novcima ili u časti ili u obojem. I najveće se nepravde počinjaju zbog suviška. Uz to je nevaljalština u ljudi nezasitna. Što je dakle lijek tomu trojem? Jednima je to skroman imutak i radinost.je da državni poredak u Leukadi bude odveć pučka vladavina. ili je premalena. te otuda i ono »te u istoj časti bivaju prostak i izvrsnik« 95 . Tako je Eubul 9 8 Autofradatu (koji je kanio opsjesti Atarnej) savjetovao neka raz­ motri za koje vrijeme će zauzeti dotično mjesto i izra­ čuna rashodak za to vrijeme.1173b 16. Jer ona treba dostajati ne samo za [unutarnje] državne potrebe. niti pak tako malena da se ne može izdržati rat ni s onima jednakim i istima. mnoge on stvari želi urediti po kojima bi građani uskladili odnošaje između sebe. Jer oni obrazovani srdit će se. iako oprečnim načinom. 97 To jest: 'izobilje bogatstva velika je prednost samo po sebi' (prema Jowettovu i Tricotovu tumačenju) ili prema Gigonovu prijevodu: 'kolika je veličina imutka korisna'. tako te Falejev način državnog poretka pomaže samo protiv sitnih nepravednosti. ο kojoj Falej nije rekao ni riječi. 319. kako se pokazuje. nego treba težiti sre­ dini. naime. Isto tako i nagrada za sudjelovanje na skupštini ili u sudnici. kako bi nju zadovoljili. jef ni od kakve koristi nije da on bude jedan i isti. Pošto je on to rekao. Autofradat se zamislio i odustao od opsade. ništa to ne koristi. On ο tome nije ništa odredio. Samo ako tkogod i postavi umjerenu [količinu] imutka svima.

sve bi vladatelje 111 birao puk. njem. franc. umorstvo. Tukidid. Ili 'upravitelje'. a postoji i bogatstvo u robovima. presuđivali oni ili ovako ili onako. 46. Možda se može dvojiti prvo ο njegovoj razdiobi mnoštva građana. Eurifontov sin (koji je otkrio razdiobu gradova na četvrti i uveo ulice u Pirej. deuMUMoe UMyw. Sveti je onaj dio odakle su prinosi što po običaju pripadaju bozima. Jer Ili 'državu' ili 'grad-državu' (vidi πόλις). on (Falej) nije ispravno izložio ni jednakost u imutku. 110 Usp. i kao što je nekoć uredio Diofant 1 0 4 u Ateni. 'javni poslužnici'. Prema njemu. jedan pak ratari. kako sada zakoni nisu ispravno postavljeni. Uz to je postavio zakon i ο onima koji iznađoše štogod na korist državi. la richesse mobilière. tako te se nekima činilo kako živi odveć razmetljivo s prebujnom kosom i pre­ skupim uresom. engl. εάν ούτοι είναι ασθενέστεροι (kad su oni slabiji). rus. äv ήττονς τε ώσι. Uz urbani­ zam bavio se i filozofijom. jer sile [suce] na krivu prisegu. i koji u ostalome životu bijaše poprilično isprazan zbog častohleplja. en maintenant ces derniers dans leur état de sujétion. Ali ako moraju biti pučki robovi oni koji obavljaju zajedničke javne radove. pa mnoge stvari u pokućstvu koje se nazivaju pokretninama . 102 Ili 'državne sluge'. novogrč. engl. da ne mogu imati više. τα έπιπλα. uz jednostavnu ali toplu odjeću koju Ili 'kad su slabiji'. instrumenta. 'općinski' (vidi δημόσιος). danas Drač u Albaniji. esclaves publics. st. Podrazumijevaju se svakovrsne pokretnine za razliku od nekretnina. engl. novogrč. te stoci i novcima. 'državni poslužnici'. δημόσιοι. Čini se po takvome zakonodavstvu kako [Falej] ure­ duje tek malen grad. A na tri je dijela podijelio i zemlju: jedan sveti. jedan posebnički1 . 'stražari'. kad su oni podređeni 1 0 0 . 100 5 10 15 20 8 25 je nosio ne samo zimi nego i u ljetnje doba. movables. Kr. wenn sie nämlich die Schwächeren sind. lat. Osudbe u sudištima mnijaše kako ne trebaju bivati tek glasovanjem kamenčićima. Uzakonio je i vrhovno sudište (pred koje bi trebale dolaziti sve parbe za koje se čini kako nisu ispravno vodene) i sastavio ga od izabranih staraca. 'suce'. dok ratarima pripada posebnički dio. apparatus. i neće biti nikakve popunidbe građanstva. . Tê su dakle [značajke] glavnina i ono najvrednije spomena u Hipodamovu poretku. rus. Ili dakle u svima tima treba tražiti jednakost ili nekakav umjereni raspored ili naprosto sve dopustiti. podijeljenim na tri dijela: jedan su mu dio obrtnici. novogrč. naime. zocydapcmeenHbie paôbt. τα έπιπλα. Što se dakle tiče Falejeva državnog poretka. jedan opet ratnici i oružanici 1 0 7 . franc. Mnijaše i kako trebaju biti samo tri vrste zakona. franc. kako se navodi u Periklovu govoru u čast poginulih ratnika. 103 Nekadašnji grad u Iliriku. škoda. Sâm se izričaj različito prevodi. 'osobni' (vidi Ιδιος). nego bi svatko trebao imati [sudbenu] pločicu. kako bi tî bili čašćeni. te da se djeca palih u ratu odgajaju ο javnom trošku. a htio je da ga smatraju upućenim i u stvari cjelokupne naravi) prvi od nedržavnika poduzeo je reći štogod ο najbo­ ljem državnom poretku. Uz to. Staatssklaven. Živio je u V. δημόσιοι ϋπηρέται (javne sluge). II.09 Ili 'privatni'. rus. ako će svi obrtnici biti pučki robovi 1 0 2 . 105 Grčki urbanist iz Mileta. suvremenik Demostena. Grč.ecmeo. i onih koji su nevaljali. kao da takvo što još ne bijaše uzakonjeno nigdje drugdje (dočim i u Ateni 1 1 0 postoji sada takav zakon a i u ostalim gradovima).Počelo dakle u tim stvarima manje je izjednačivanje imutka a više je u odgoju onih koji su čestiti po naravi. lat. zajednički onaj od kojega žive ratnici. jer stvari ο kojima nastaju parbe tri su brojem: nasilja. 108 Ili 'javni'. Izabranici pak moraju se brinuti ο zajedničkim stvarima. Ili Oružani branitelji države' (kako je prevedeno u Jowetta). lat. dužan je dotično odrediti. njem. Hipodam 1 0 5 Milećanin. ostavlja je praznom. Grč. Mnijaše. 104 Vjerojatno atenski državnik. da ne žele više negoli je pravo. onda to treba biti na način kakav je u Epidamnu 1 0 3 . 107 106 30 35 40 1268 a 5 10 14 15 50 4* 51 . they must be kept down. tudincima i siročadi. public slaves. njem. već iz rečenoga može se razabrati što je kazao ispravno a što neispravno. pr. to jest. Sastavio je grad 1 0 6 s pučanstvom od deset tisuća. ecAU smux nocmaenm β nueuiee nonodtcenue. ako opet za jedno osuđuje a za drugo ne. A puk su mu ona tri državna staleža. 101 Grč. 'vlastiti'. jer izjednačuje samo zemljišnu imovinu. Mobilien. jedan pučki 1 0 8 . 'zajednički'. ali im se ne nanosi nepravda. si et numero vel potestate sint inferiores. servi publici. ako pak napro­ sto odrješenje [krivnje]. na koju bi napisao — ako naprosto osuđuje koga — osudu.

i obrtnici i ratari i oružanici. Cijela rečenica. how is the final reckoning to be taken?. Riječ je. διαιτητής. ali u sudištima nije moguće. lat. njem. drugi pak ništa. nego je takvo što tek zgodno slušati. njem. i ratari koji pribavljaju hranu oružanicima s pravom bi bili dio grada. ali oni sada [u Hipodama] posjeduju vlastitu zemlju i za sebe je obraduju. tako te postaju gotovo robovi [staleža] oružanika. ne sudi kako taj ništa ne duguje. onaj tko osuđuje. I zatim. A postavi li se da isti ljudi obrađuju i svoju i zajedničku zemlju. Grč. rus. Comment alors s'y prendre pour faire le compte des votes?. 114 Podrazumijeva se 'prosudba' u pravničkome smislu. različiti od onih što obrađ­ uju vlastitu zemlju i od ratnika. i poradi čega ne bi odmah od iste zemlje i s istih zemljišta ždrijebom dodijeljenih priskrbljivali hranu i sebi i ratnicima? U svima tim stvarima ima dakle puno nereda. Fähigkeiten. Koji će dakle biti način brojidbe glasateljskih kamen­ čića? 1 1 7 Uz to. U tom smislu liječništvo je sposobnost (ili mogućnost) istodobno i zdravlja i bolesti. A nije ispravan ni onaj zakon 114 ο prosudbi . Grč. a to pak hoće zakonodavac. δυνάμεις. die Rechtsprechung. drugi daje manje). naime: da razdjeljuje onaj koji treba suditi. franc. lat. koja je jednostavno postavljena. rus. engl. što se tiče zajedničke zemlje. nešto slobodnije prevedeno. jednostavno postavljena. engl. njem. rus. i jasno je da takvim načinom razdjeljuju svotu 1 1 6 . iako smatra da dotičnik ne duguje dvadeset mina. der Schiedsmann. i oni mogu kao i u ostalim gradovima živjeti od svojega obrta. βο ucnyccmeax. les potentialités. onda se ratnički stalež ne bi razlikovao od ratarskog. ali ratari nemaju oružja. koji ni u čemu ne sudjeluje. lat. A budući ne sudjeluju u državnome poretku. nego je otuđen od državnog poretka. cydeôuoe pa3ÔupameAbcmeo. διαιτητής. novogrč. Ako će opet biti još i neki drugi. sententia a Judice pronuntianda. Ο onome pak kako onima što otkrivaju nešto korisno državi treba pripasti neka čast. Grč. 115 10 15 20 22 22 40 1268 b 5 52 53 . επιδεξιότητες (sposobnosti). facultates. jer daje povoda potvori a možda i metežu u državi. od kakve su koristi državi ratari? Jer obrtnika mora biti (budući da svakomu gradu treba obrtnika). crafts. franc. engl. κατά ποιον τρόπον ΰά εξάγη τις άπόφασιν εκ τής διαλογής των ψήφων τούτων. traži dvadeset mina. novogrč. Pri obraničkom sudu to je i većini njih moguće (jer se tu zajednički dogovaraju ο presudi). ή κρίσις. obrtnici pak ni zemlje ni oružja. Quis igitur erit modus sententiarum discernendarum?. engl. kako neće biti neuredna prosudba.svi. sudjeluju u držav­ nom poretku. 115 Ili 'arbitar'. sudac dosuđuje deset (ili pak jedan traži više. judgement. Grč. nije sigurno donositi zakon. τίς οΰν ό τρόπος εαται της διαλογής των ψήφων. 117 Ova se upitna rečenica različito prevodi. nitko ne sili na krivu prisegu onoga tko naprosto oslobađa ili optužuje. 20 25 30 35 postaje od suca obranik . mora dijeliti (razlikovati u samoj presudi) on se nuždno od suca pretvara u 'obranika' (ili izabranog suca). franc. nego oprečno tomu većina zakonodavaca uređuju [odredbe] tako da se suci ne mogu zajednički dogovarati. novogrč. κακ npouseodumb možda nodcnem zonocoe. kako je i pravo. na primjer. te 112 Označeno kao odgovor na mogući prigovor Hipodamovoj zamisli. te jedan pet. zašto onda ostali uopće trebaju sudjelovati u držav­ nome poretku i imati ovlasti u postavljanju upravite­ lja? A uz to. les décisions judiciaires. (Na koji način donijeti odluku na temelju brojidbe glasova?) 117a Ili 'sposobnosti tehničke izvedbe ili izmjene'. neće dostajati množine plodova od kojih bi svaki opskrbio dva kućanstva 1 3 . lat. Sudioništvo dakle svih tih u svima službama nije moguće (jer je nuždno iz staleža oruža­ nika postavljati i vojskovođe i čuvare građana i tako reći najpoglavitije upravitelje). nocpednuK. dakle. od koje se ratnici imaju izdržavati. 113 To jest: i samu obitelj (ili domaćinstvo) ratara i obitelj ratnika kojega treba izdržavati. najšire uzeto. kada sudac mnije kako je [optuženik] dužan platiti ali ne onoliko koliko zahtijeva tužitelj? Jer dotičnik. jer onaj [sudac] koji oslobodi [optuženika]. en arbitre. Wie werden nun die Meinungen der Stimmenden abgewogen?. 112 Nu takvo što nije lako ukoliko nisu mnogobrojni. arbiter. 116 To jest: svotu odštete ili naknadbe. tî će biti četvrti stalež države. ako će je oni sami i obrađivati. Uz to. nego da ne duguje dvadeset mina. njem. Ali već je kriv (za krivu prisegu). arbitrator. znači: ako sudac optužbu. drugi četiri. dok je osuda jednostavno postavljena. έκδοσις των δικαστικών αποφά­ σεων (izricanje sudskih odluka). ako pak budu takvi. Jedni će tako sve dosuditi. novo­ grč. franc. rus. ο 'sudačkoj odluci'. kako [dva dotična staleža] mogu biti skloni takvoj državi? »Ali moraju oružanici biti jači od oba ostala staleža«. ako je tužba.

bjelodano je kako i s njime treba isto tako postupiti 1 1 8 . Et. Nu budući smo to tek spomenuli. njem. (bilo tko ili određene osobe). Platon. Stoga se sada ostavimo toga istraživa­ nja. Jer nije isto izmijeniti neko umijeće i zakon. tu naime neće toliko koristiti izmjena [zakona] koliko će štetiti navika na neposluh prema vladateljima. 120 Misli se na nevjeste. ou de certains citoyens?. 1 2 5 9 Ο državnome poretku Spartanaca i Krećana. jer i državno umijeće treba svrstati među njih. žene. ö τυχών ή ορισμένοι. tako te. bjelodano je kako treba dopustiti neke pogrješke i zakonodavcima i vladateljima. και πότερον τω τυχόντι ή τισίν. την των αναγκαίων ϋπάρχειν σχολήν. III 676. kao što se izričito veli ο zemljorodcima. Dakle. onda: da li sve ili pak ne? I hoće li to činiti bilo koji slučajnik ili tek stanovite osobe? 1 2 4 Jer u tome je golema razlika. propasti. And are they to be changed by anybody who likes. navodi samih činjenica. dok se činidbe tiču pojedinačnosti . Vidi Platon. je li nešto oprečno zasadi i načinu državnoga poretka kako im je zasnovan. ukoliko nije korisno mijenjati. koji poga­ đaju čovječanstvo. da u budućoj dobro uređenoj državi treba biti dokolice 1 2 6 osloboUsp. kao da su one zajedničko dobro. Zakoni. 'sinovi zemlje'. rus. Sâm izričaj u kojem je ona nosivi pojam prevodi se ponešto prošireno. Jer kad je korist od izmjene mala. tî su posve priprosti. grč. Timej. Und durch jeden Beliebigen oder nur durch Bestimmte?. I uz to. or only by certain persons?. sera-ce l'oeuvre du premier venu. a gotovo i ο svim ostalim državnim porecima. tako te laka promjena od postojećih zakona u druge. 125 Ο tima pitanjima Aristotel ne raspravlja u Politici. dovodi do slabljenja same moći zakona. A lažan je i primjer s umijećima. Dvoume naime neki: je li državama korisno ili štetno preinačivati baštinjene zakone. Država. kao što rekosmo. prijevodi su ponešto drukčiji. čak i kad je kakav drugi bolji. ni one zapisane zakone nije bolje ostaviti neizmijenjene. lat. 126 Grč. Meneksen. Osim toga. engl. novogrč. optuženik bi bio kriv za ubojstvo. Nu razmotri li se na drugi način.Time se zapada u drugi prijepor i drugo istraživanje. jer nošahu Grci okolo neprestance željezno oružje 1 1 9 i kupovahu ženskinje 1 2 0 jedni od drugih. nego za onim što je dobro. i Tukidid (I. 237d. dvoumlje. et utrum a quolibet mutandas. jer neki mogu uvoditi [mjere] za ukinuće zakona ili državnog poretka. nove. pa tjelovježba i u cijelosti sva umijeća i s p o s o b n o s t i 1 . 25 točno upravo sve zapisati. Jer nuždno je zapisivati opće. Pravično je stoga postaviti kako prvotni ljudi. Tricotu). dok je navika na lako ukinuće zakona zlo.23d. kakav je ono u Kimi zakon ο ubojstvima: ako bi stanovitu množinu svjedoka pribavio tužitelj medu svojim srodnicima. a necessariorum ad vitam sustentandam cura vacationem esse oportere. bijahu isti kao i bilo koji sadaš­ nji i nerazboriti. kao kad je liječništvo odstupilo od baštinjenih zasada. ako ih valja mijenjati. Znak su toga. 122 Posrijedi su povremeni razori. Prema tima dakle stvarima bjelodano je kako od zakona neke i ponekad treba mijenjati. a ne na supruge. začeti Suncem u samoj Zemlji. iako je izvorno τάς γυναίκας (prema J. budući da su drevni zakoni odviše prosti i barbarski. potreban je čini se golem oprez. Dok je izvorni izričaj sažet i jasan. Usp. Jer kao i u ostalim umijećima tako je i u državnome poretku nemoguće 118 Podrazumijeva se: moraju se i u državničkome ili državnome umijeću (politici) provoditi izmjene. svi teže ne za onim što je od drevnina baštinjeno. tako te bi bilo neumjesno ustrajavati pri njiho­ vim nazorima. a ona pak ne nastaje drukčije osim od duga vremena. drugo. Zbog toga nije lako s rečenim se umah složiti. ή σχολή znači 'dokolica'. Jer zakon nema nikakve druge prisile na posluh mimo (snage) obi­ čaja. 121 U helenskoj mitologiji ljudi su često 'soj zemljorodaca'. I u cijelosti. lat. bili oni 'zemljorodci bili izbavljenici od kakve propasti 1 2 2 . Grč. mogao bi tkogod reći. franc. 5 i 6). Postoji naime. Usp. valja postaviti dva razmatranja: prvo. bolje je još malo razložiti i ο tome. i činilo bi se kako je bolje mijenjati [zakone].]. 22C . Platon. promjene. 295A. should 124 123 12 12 15 30 35 20 40 1269 25 30 5 35 10 Jer im je život bio stalno izložen pogibelji. nesreće. 119 54 55 . jer ono pripada drugoj prigodi. Barem je dakle u drugim znanostima takvo što koristilo. je li štogod skladno ili neskladno uzakonjeno prema najboljem ustroju. već prema naravi jezika. an a quibusdam? . nepeoMy ecmpennoMy UAU [meM ujiu UHbLu] onpedeneuHbiM [nuuflM. engl. i gdje god su preostali koji od drevnih zakona. 'slobodno vrijeme'.

128 Zapravo 'heloti'.Likurg pokušao i žene podvrg­ nuti zakonima. susjedni stanovnici' (perijeci). onda je jasno kako građani stanovite države nisu pronašli tajnu vladanja njima podre­ đenim pučanstvom (helotima). Ali ovdje ne istražujemo komu treba oprostiti a komu pak ne. 129 Doslovno 'izokolni. tako te u onim državama u kojima je loš položaj žena. affranchir les citoyens de toute préoccupation concernant leurs besoins matériels.kako kažu . 130 Misli se na robove i ostale podložnike. Njihov je opći položaj . imali su obično građanska ali ne i politička prava. kao i pitanje kojim načinom treba postupati s njima. 40 1269 b 5 10 12 12 na mnoštvo muževa i na mnoštvo žena. rus. nisu sklapali nikakva saveza s pobunjenicima zbog toga što im nije bilo na korist. dočim kad je . kad i ne bi bilo ničega drugog. ishod je isti. i izazvale su veći metež negoli neprijatelji. jer su i sami posjedovali pokoreno pučanstvo 1 2 9 . Ahejcima. sama je skrb njima 130 tegotna. te tako bjelodano i tê pogrješke 134 . franc. narodi. Jer žive razuzdano u svakovrstnoj neobuzdanosti i raskošno.dene skrbi za svakodnevne potrebe. i često su se bunili. treba smatrati da polovica države živi izvan zakona.s porobljenim pučanstvom 1 3 1 . Peribojcima i Magnećanima. Dočim u Krećana još se nije ništa takvo dogodilo. i kod muževa u tome je bjelodano i uspio. nije lako shvatiti. novogrč. njem. Jer zakonodavac je ushtio da cijela država bude pod stegom. pasmine. snuju urote i mrze (ih). uzobijeste se i sma­ traju se jednaki gospodarima. ako se pak zlopate živeći. vodeći rat prvo protih Argivaca. 127 Posrijedi su poslenici ili nadničari (penesti) podrijetlom od podjarmljenog pranaroda. A uzrok je možda to što susjedni gradovi. ali je žene posve zapostavio. potjecali su od pokorenih starosjedilaca. zarobili'. To su dakle uzroci tih događaja. Oni naime dugo vremena izbivahu izvan doma zbog bojnih pohoda. onda samo poradi rata) Spartanke bijahu na najveću štetu. lako su se prepustili zakono­ davcu pripravljeni na to već samim ratničkim životom (jer ovaj sadržava mnoge dijelove kreposti). osim Kelta i ako koji drugi javno časte puteno združivanje medu muškarcima. nego što je 15 20 25 30 35 40 1270" 5 10 To jest: u Sparti. i Argivci i Mesenjani i Arkadani. Misli se na pogrješku (krivicu ili nedostatak) u državnome poretku za što su krive Spartanke. Jer ako im se popušta. općenito je prih­ vaćeno. odustao je od nakane. Uz to je i razuzdanost žena štetna i po nakanu državnog poretka i za blaženstvo države. kao što je u mnogih vojničkih i ratničkih plemena. jer ili prema putenom združivanju s muškarcima ili prema onome sa ženama čini se kako su skloni svi takvi 1 3 3 . To se poka­ zalo pri provali Tebanaca. 133 134 132 56 57 . Čak i po hrabrost (koja u svakodnevici nije ni od kakve koristi. bavili su se obično zemljoradnjom i sitnim obrtom. tako te u takvom državnome poretku mora bogatstvo biti na velikoj cijeni. ΟΟΛΜΗΜ ôbimb ceoôodnbi om 3ü6om ο npedMemax nepeoü HeoöxoduMocmu. Jer kao što su dijelovi doma muž i žena. Pošto im se vratio mir. Na početku dakle činila se u Spartanaca razložnom ta razuzdanost među ženama. a slično i robovi 1 2 8 u Spartanaca (tî. Čini se tako. Jer tesalsko posleništvo 127 često ustajaše protiv Tesalaca. Bjelodano je dakle kako nisu pronašli najbolji način oni kojima se to događa.bio nešto povoljniji nego u spartanskih robova (helota). i zatim protiv Mesenjana. a Spartancima svi susjedi bijahu neprijatelji. 131 Ili (prema Jowettu): Ako su takvi ishodi. a osobito još ako su [muževi] pod vladavinom žena. kao da neprestance vrebaju na njihove nesreće). To jest: ratoborna plemena. čak i međusobno zaraćeni. von der Sorge für das Lebensnotwendige frei sein muss. kako su se ove opirale. isto tako treba smatrati kako je i gradodržava razdijeljena gotovo na dvoje: have leisure and not have to provide for their daily wants. A to se ondje 1 3 2 i dogodilo. doslovce: 'oni koje su Spartanci zasužnjili. Jer one tu ne bijahu ni od kakve koristi (za razliku od žena u drugim drža­ vama). Jer u čemu se razlikuje vladaju li same žene ili pak vladatelji kojima žene vladaju? Naime. να είναι άπηλλαγμένοι ol πολϊται των φροντίδων της εξοικονομήσεως των χρειωδών τον βίου (da su oslobođeni briga oko opskrbe životnim potrepšti­ nama). A i Tesalcima u početku robovi se bunjahu zbog toga što su još ratovali s pokrajnicima. Čini se kako prvotni tvorac priča nije nerazložno združio Aresa i Afroditu. Nu kojim to načinom biva. Stoga je i u Spartanaca bilo tako za njihove vladavine i mno­ gim su stvarima upravljale žene. nego ako već jest. naime.kao što je već rečeno . Položaj im je bio krajnje bijedan.

136 135 15 20 istinito ili pak ne. a ako dotičnik umre bez oporuke. njem. jedni su od njih stekli odviše veliku imovinu. a birani su svake godine.koliko bijaše do njih . 140 U vrijeme upada Tebanaca. προίξ. tako te tada ne bijaše nestašice u muže­ vima. Priča se kako su za prijašnjih kraljeva davali pravo građanstva [i tuđincima]. novogrč. a dolaze iz cjelokupnoga puka. U Sparti se ono sastojalo od petorice članova. drugi pak posve malu. Inače.ispravno a što nije ispravno.upropastili cijelu državu. hoteći zakonodavac da Spartanaca bude što je moguće više. 141 Misli se na poraz kod Leuktre 371. der Ephorat. Vidi i ranije tumačenje istog nazivka. 138 To jest: kako je sada po zakonu. A to je i samim zakonima loše ustrojeno. dota). Jer u državnome poretku koji se hoće održati svi dijelovi države moraju željeti da bivaju i ostanu isti. novogrč. Jer postoji u njih zakon prema kojem se čovjek s trojicom sinova oslobađa službe u tjelesnoj straži. Jer podmićeni novcem. 1269b 12. eng. te teškoga oklopa i oružja. les dots. broj ratnika se smanjivao. a sada pak u slučaju stanovnika Androsa 1 4 3 . Održava dakle državu takva vladavina . prćija. vjenčani dar (oprema. na korist je samim stvarima. A i jedno i drugo nuždno ima isti ishod. franc. puellarum nubentium dotes. rus. A i stvari koje se tiču nadzorništva 142 također su nevaljale. neki su . zakon ο rađanju djece oprečan je takvome popravku. Jer postavivši [zakonoda­ vac] kako nije lijepo kupovati ili prodavati baštinjeni imutak. nagovorio je građane da rađaju što više djece. franc. Djelovali su kao suci. 145 Usp. mnoštvo [građana] ne bijaše ni tisuću ljudi . Samo.npudauoe. enacmb acpopoe (scfropu). Naime. te tako i pravo raspolaganja 'baštinicom'. ή προϊξ znači ženinstvo. moraju i mnogi postajati siromasima. posjeda. Same tê stvari bjelodano pokazaše kako im takva ustrojba bijaše pogrješna. 1294b 38. 137 Grč. i kaže se kako je nekoć Spartanaca bilo i deset tisuća. koji zbog svojega siromaštva bijahu podmitljivi. ephoria. dowries. Te stoga iako zemlja može hraniti tisuću i petstotina konjanika i trideset tisuća naoružanih pješaka. Jer. I gotovo dvije petine cijele zemlje nalazi se u žena. Podrazumijevaju se one spartanske zasade ili ustanove koje su krive za neravnomjernu diobu dobara. Naime. ako se rađaju mnogi. ephoralty. 144 To jest: od aristokracije nastade demokracija (naravno: u antičkome smislu). Gigon) riječ ο Antipaterovoj vojni protiv Sparte pri kojoj su za poraz Sparte bili krivi podmićeni efori. I tako naime nastade pučka vladavina od vladavine najboljih 144 . njem. tako te je to poglavarstvo zapadalo često i veoma siromašne ljude. l'Ephorat. tako te je i to škodilo državnome poretku. opreme. O. 1 Kraljevi to dakle tako [žele] zbog časti koja im pripada. Stvari pak koje se tiču žena pokazuju se neskladno postavljenim. osiromašenje je priječilo kupovinu konja. Ukoliko bi zemlja bila u rukama žena. Nu bilo takvo što Usp. iako dugo ratovahu.jer puk miruje zbog toga što sudjeluje u najvećoj vlasti. Pokazivalo se to često i ranije. 143 Andros je otok u Cikladima. Po nekima je (npr. kao što je i prije rečeno. bolje je izjednačivši imovinu popu­ njavati državu muževima. Sada se pak 1 3 8 može dati baštinica bilo komu. ispravno je postupio. οί έφοροι. i zbog toga što je njihova vlast bila odviše golema i jednaka nasilničkoj. nadzornici kraljevske vlasti i pučkog sabora. uza stvari koje su upravo rečene. zbog toga što mnoge postaju baštinicama i jer se daju golema ženinstva . ali je dao slobodu bilo komu darivati ili oporučno ostavljati [imovinu]. izvrs- 40 1270 b 5 6 6 25 10 30 15 35 20 Grč. 142 58 59 . jer država nije uzmogla izdržati ni jedan jedini napadaj 141 . onaj kojega ostavlja baštinikom 1 3 9 daje je komu ushtjedne. engl. miraz. dok se zemlja dijeli takvim načinom. 1 3 5 ne samo time što donekle sramote državni poredak sâm po sebi nego i što pridonose lakomosti na novac. Nije poznato koji je događaj posrijedi. rus. dok je onaj s četvoricom slobodan od svih daća. die Aussteuern. Inače sam nazivak je lat. nego je propala zbog nestašice u muževima. lat. ή εφορεία (vlast nadzornika). A ipak je bjelo­ dano. i upravo se stoga zemlja našla u posjedu nekolicine. 139 Podrazumijeva se osoba na koju prelazi baština (nasljed­ stvo). službeništvo u mnogim helenskim državicama. mogao bi tkogod ukoriti i nejednakost 1 3 6 u imovini. Iako bi bolje bilo ne davati nikakva [ženinstva] ili barem malo ili umjereno. dogodilo se to po zakonodavcu ili pak slučajem. 23. Ή naime imaju vlast u najvažnijim pita­ njima. i kraljevi bijahu prisiljeni laskati im. tako te.

dočim u Spartanaca svatko mora prinijeti dio. Grč. prijevodu 'non propter genus. quite ordinary men. d'après le genre de vie que chacun de'eux mène personnellement. te im ni sâm zakonodavac ne vjeruje kao muževima koji nisu dobri. the nobles. Jer kako su oni čestiti i dostatno odgojeni u muževnoj vrsnoći. les classes dirigeantes. novogrč. 'aristokrati'. treba vladati onaj tko je dostojan vlasti. κατά τον αύτοϋ βίον εκαστον κρίνεσϋαι των βασι­ λέων. Grč. phiditia. nego prema pisanim odredbama i zakonima. kao i inače u državnome poretku. Oudumun. γερουσία. izbor kojim Ili 'velmože'. govorit će se drugdje 1 5 1 . phiditia. engl. franc. die Aristokraten. prepuštaju se tjelesnim nasladama.nici zbog starješinstva (jer takva je ovlast nagrada kreposti). Pa ipak gotovo najviše voljnih nepravednih djela događa se ljudima zbog častohleplja i pohlepe za novcem. njem. njem. 147 Ili 'vijeće staraca' ili 'starovijećništvo' ili 'zbog starješinske (senatorske) časti'. rus. njem. novogrč. postoji starost i razumijeću). rus. lat. 150 Ili 'da ne budu oni koji nisu dužni polagati računa. stoga je bolje da dotičnici ne sude prema svojem sudu. honesti autem et boni viri. ex suis factis et vita unumquemque regum spectari regnumque obtinere. with regard to their personal life and conduct. puk zbog nadzorništva (jer se ono bira medu svima) . senatoria dignitas. Jer htio on to ili ne htio. novogrč. što sada pak jesu. engl. njem. dionici istog 'stolnog društva'.kršeći kriomice zakon. 149 Το jest: Spartancima. Ο kraljevstvu pak. engl. zakonodavac čini se radi isto. the conuncil of elders. la Cérousia. γερουσία. rus. φιδίτια. Posrijedi su pripadnici. kao onima koji nisu dostatno valjani muževi. Phiditie. 'upravljački staleži'. οί ευγενείς (plemići ili aristokrati). Uz to. 153 Το jest: ćudoredno dobrim ili valjanim ljudima. franc.što jest vlast koju bi trebalo birati između svih. bjelodane su razlike u prijevodu i poimanju izvornog izričaja. φιδίτια. je li bolje da ono postoji u državama ili ne. ali ne na način kakvo je ono sada (budući da je odviše djetinji). te smatrahu kako je na spas države zavađenost kraljeva. Prida li se tome kako je u Maurovu lat. iako je prijeporno da kroza cijeli svoj život gospodare važnim prosudbama (jer kao i tijelu. to jest: javni ili zajed­ nički obroci svih spartanskih građana koji su navršili dvadesetu godinu.' 146 146 147 25 30 postavljaju starješine prema takvoj prosudbi djetinji je. i nije ispravno da onaj koji je dostojan vlasti. die Gerusie. franc. homi­ nes forte oblati et nihil ab aliis différentes. prijevod ovdje vjerno prati: κατά την όιαγωγήν ην έπέδειξεν ήκαστος των βασιλέων να κρίνεται. on im naime ne vje­ ruje. 155 Grč. tako te ovi . kako su oni ovlašteni i za najvažnije prosudbe. posve je jasno. τυχόντες ανΰρωποι. οί δέ καλοί κάγαϋοί. Stoga bi bilo bolje da ne budu neodgovorni 1 5 0 . kao na Kreti. ntodu ebicoKOzo oöuificmea. OKaibieatomca cnynaUHhiMu ModbMu. A nije ispravno ni ο zajedničkim blagovanjima zvanim Obroci prisjednikâ' 1 5 5 ozakonio onaj tko ih je prvi uveo. sâm je i zahtijeva. A ni vladavina starješina nije im skladno uredena. ni taj Vidi III. i kažemo kako na taj način ne treba polagati račune. οί τυχόντες. onda to nije posto­ jano.ne mogavši to podnijeti . kako pokazuju i različiti prijevodi. Nitko naime ne bi tražio vladati da nije častohlepan. franc. lat. lat. lat. phidities. engl. jer učinivši građane častohlepnima. 1 5 2 A da ni zakonodavac sâm nije mnio kako ih može načiniti izvrsnicima 153 . beliebige Leute. moglo bi se reći da su na korist državi. a budući su neki od njih odviše siromašni. 154 Podrazumijeva se: nadzornike (ili efore) koji su po dvojica pratili kralja u poslanstvu. nego da svaki od kraljeva bude prosuđivan prema svojemu životu. engl. njem. time se koristi poradi izbora starješina. 'dostojanstvenici'. 'uglednici'. a tek su 'slučajnici' 1 4 8 . Grč. Nu bilo bi bolje da ne bude kako je sada. novogrč. 14-17. rus. Sada pak. coeem cmapeüiuux (ovdje: zepycun). Jer trebalo je da takva gozba bude ο javnome trošku. dok se prema ostalim [građanima] pretjeruje u stro­ goći. Ali to je nadzorništvu odviše velika ovlast. jer on je naime odviše razuzdan. franc. Zbog toga i slahu kao suposlanike s njima njihove osobne neprijatelje 154 . qu'ils sont choisis au petit bonheur. sed propter virtutem'. koji novogrč. Grč. Nu kad su takvim načinom odgojeni. 152 151 10 15 18 18 20 35 35 149 40 1271 25 5 30 60 61 . A ni sâm način života u nadzornika ne slaže se s nakanom države. Moglo bi se činiti kako su vlasti nadzornika odgovorne sve vlasti. 148 Ili 'prosječnici' ili Obični ljudi'. lat. wenn jeder einzelne König auf Grund seiner eigenen Lebensart gewählt würde. I pokazuju se potkupljivim i ugodljivim u mno­ gim zajedničkim stvarima upravo sudionici takve vla­ davine. Uz to. rus. ôydem cmaeumbcn na ufipcmeo no ομεηκε ezo o6po3a MU3HU.

jer biva uzrokom bune. gdje je i umro kraj Kamika 1 6 3 . 161 Ili 'naseljenici'. Jer čini se. je vlada cijelim morem. Jer nadzornici 1 6 7 imaju istu ovlast kao i u Kreti takozvani ureditelji 168 . prilozi za njih su slabi. naime. da onaj tko ne može taj prinos donijeti. 160 159 Ili 'demokratska' u širem smislu. 10 35 40 1271 b Kretski državni poredak blizak je tome 1 5 9 . KOAonucmbi. uz kraljeve. jer dok je državu lišio novaca. Naime. ο državnome poretku Lakedemonjana nek je rečeno toliko. 62 63 . a zajednička blagovanja 164 imaju i jedni i drugi. provodio je najviše vremena na Kreti zbog srodnosti 1 6 0 . I 625 E. ne traže oni jedni od drugih poreza. άποικοι. tako te se događa upravo suprotno nakani zakonodavaca. Zbog toga što samim Spartan­ cima pripada većina zemlje. rus. to su naime stvari koje bi tkogod najviše prigovorio. VII. Krećanima pak perijeci. Ona je naime korisna za svladavanje [u ratu]. ali propadoše vladajući. έφοροι (efori). ne može ni sudjelovati u poretku. kako se dobra za koja se ljudi bore trebaju prije stjecati krepošću negoli opačinom. Slične su im i star- 20 25 30 35 40 40 1272 a 5 10 5 15 Misli se 'Spartanskome'. i gotovo svi su Heleni nastanjeni oko mora. a i govori se. coloni. koji su doživotni vojskovođe. Dakle. κόσμοι (kozmi). i s pravom su prigovarali. Stoga se i sada okolni stanovnici 162 služe njima na isti onaj način kojim je ono Minos prvi uveo ustrojbu zakona. stoga oni uspijevahu dok su ratovali. Jer ratari su jednima heloti. Usp. prihvatili su onaj ustroj zakona koji bijaše u tadašnjih stanovnika. Herodot. engl. a starodavna je odredba njihova državnog poretka. Krećanski državni poredak nalik je na spartanski. 630. Loše je u Spartanaca i sa zajedničkim novcima. une colonie. Zbog toga je Minos i zadobio vlast nad morem. Htjelo se naime da ustanova zajedničkih blagovanja bude pučka 1 3 6 . συσσίτια 165 Grč. to jest tih dvaju naroda. 168 Grč. kada ono napustivši skrbništvo nad Harilajem bijaše otputovao. što poradi naseobine dođoše. Čini se kako je taj otok i od naravi određen za vlast nad Heladom i zgodno smješten. nu dok neke stvari ima koje nisu ništa gore.po trošak ne mogu podnijeti. dok dotiče Aziju kod Triopija i Roda. 162 Zapravo »perijeci«. kako većinom spartanski državni poredak oponaša onaj kretski. Grč. A slijedeća pogrješka nije ništa manja. Njihovu zakonu ο zapovjednicima brodovlja prigo­ varali su i neki drugi. i tî. ali tako ozakonjena postaje ona najmanje pučanskom. što je i ispravno. pa iako su prisiljeni voditi goleme ratove. A temeljnoj zasadi zakonodavca mogao bi prigo­ voriti tkogod istim onim načinom kojim je prigovorio i Platon u Zakonima. colonists. dok je otoke jedne zauzeo a druge naselio. niti se pak baviti ikojom drugom vježbom važnijom od ratničkog umijeća. tjelesne na­ slade). i u starini nazivahu ih i Lakonjani ne 'fiditia' 165 . Jer Liktijci bijahu spartanski iselje­ nici 1 6 1 . njem. zapovjedništvo nad brodovljem postade gotovo drugo kraljevstvo. lat. časti. prema onome ratničkome. zbog toga što nisu znali živjeti u dokolici. Malo je naime udaljen od Peloponeza. U zajedničkoj blagajni države nema ništa. 167 Grč. franc. φιδίτια (obroci posjednika). ανδρεία (gozbe muževa). po čemu je i bjelodano kako je ono odatle poteklo. većina su mu manje uglađene. samo što je brojem nadzornika pet a urediteljâ deset. Smatraju. ali to što drže kako su ona 1 5 8 bolja od same kreposti. Podrazumijeva se srodnost dotičnih stanovnika. nije ispravno. Dogodilo se tako zakonodavcu ono što je oprečno zajedničkoj koristi. Platon. Jer sudjelovati u tome nije lako onima odveć siromašnima. 70. Sličan im je zatim i ustroj države. Kolonisten. i napokon je napao na Sici­ liju. 166 Grč. posebnike je učinio lakomim na novac. Priča se kako Likurg. Grč. Zakoni.151 Jer samo im je prema jednom dijelu kreposti [usmjerena] cijela ustrojba zakona. nego 'andria' 1 6 6 kao i Krećani. A većina starih [državnih poredaka] manje su raščlanjeni od novih. 157 156 άποικοι. novogrč. 158 To jest: dotična dobra (kao bogatstva.

kao što je već rečeno.1271a 18. tako te se ο trošku zajednice hrane svi: i žene i djeca i muževi. lat. Nu. χαταδυνάστευσις (silnička vlada­ vina). naime. 10 12 15 vih zasluga. daleko od onih koji bi ih mogli kvariti. Lijek pak koji imaju za tu pogrješku besmislen je i nije građanski. jer [Krećani] prebivaju na otoku. ali ona nema nikakve druge moći. a starješine među onima koji su već bili ureditelji. rus. Sâm stegnuti Aristotelov izričaj prevodi se nešto prošire nije. i ο tima bi mogao tkogod reći iste riječi kao i ο onima koji se postavljaju u Sparti 1 7 4 (jer to što oni nisu nikomu odgovorni i što im je položaj doživotan. franc. 'moćnici'. Grč. 1 7 1 Nu što se tiče zajedničkih blagovanja. zakonodavac je smislio mnoge stvari. zbacuju ureditelje. A još najgore od svega je svrgnuće urediteljstva 176 koje provode moćnici i to često onda kad se ne žele podvrgnuti pravdi. ali nije nikakva ustavna država. I što je to drugo nego da na neko vrijeme ne bude više takve države. kako je već i prije rečeno 1 7 0 . a close oligarchy. 1271 a 35. eine Dynastenherrsc­ haft. Ureditelji. Usp. engl. a i poradi rastave [muškaraca] od žena. već da se razriješi državno zajedništvo? Jer u pogibelji je država koja se tako ponaša. sâm puk . Iz toga je bjelodano kako u tome ustroju ima nešto od ustav­ nog poretka. Usp. uveo je i puteno druženje među muškarcima. franc. insulae enim longinquitas peregrinos melius arcet. ο kojemu pak (je li ono štogod loše ili nije loše) raspravljat će se drugom prigodom. die Einrichtung der Akosmia. 'velmože'. dunacmun. što je prihvatljivije. lat.pogibeljno je). Jer od svih pristiglih plo­ dova i stoke javnog vlasništva. A mogu oni napustiti vlast i u međuvremenu 1 7 5 . Poradi umjerenosti u jelu. nego je silnički. Ο tome Aristotel više nigdje ne raspravlja. To jest u 'kozmima' ili 'urediteljima'. 181 Podrazumijeva se 'Zakon ο izgonu tuđinaca' uobičajen u Sparti. Jowett) ili kao αναρχία (Bernays). nemaju nikakva probitka kao što ga imaju nadzornici. izazvati bezvlašće 179 te međusobnu bunu i borbu. Jer izgon tuđinaca nadomjestila joj je udaljenost 181 . lat. ona 1 8 0 se spašava svojim smještajem. bjelodano je kako su ona bolje uređena u Krećana negoli u Spartanaca. seditio. quam lex apud Lacedaemo176 175 40 1272 b 1 5 20 10 25 15 30 35 64 5 Politika 65 . pošto se urote ili neki od njihovih suvladatelja ili od zasebnikâ. a dio za zajednička blagovanja. njem. nego je prije vladavina silnika 177 . Nu sve tê stvari bivaju bolje prema zakonu negoli prema ljudskoj volji. nego potvrđivati glasovanjem odluke starje­ šina i urediteljâ. 180 Kreta. dok to što ne vladaju prema pisanim zakonima. engl. dok ono što je ondje na korist državi.i želi da državni poredak traje. dynastia. To jest: ondje pak. άκοσμία. razdijelivši puk i zajedno s prijateljima. zbog toga što se izbor vrši među svima. Jer sve ono što je loše u vlasti nadzornika prisutno je i u ovima 1 7 3 (takvima. Grč. auapxun. 179 Već prema tome odčitava li se ključna riječ kao μοναρχία (Neumann. Dočim što se tiče urediteljâ. Jer u Lakedemonu svatko prinosi dio određen po glavi. kad oni koji je žele napasti to i mogu. kao onome što je korisno. δυναστεία. 178 Misli se 'velikaši'. Ovdje se međutim ureditelji ne biraju između svih. un régime de domination personnelle. 1270b 3 5 . a ako tko nema. U skupštini sudjeluju svi. γέροντες (članovi vijeća staraca. kako ne bi rađali mnogo djece. jer ona nije pouzdano mjerilo. the suspension of the office of the Cosmi. Cesto naime. Bijaše u njih prije i kraljevstvo. dok je to pak na Kreti ima više zajednički značaj. nego svojevoljno . i sada ratno zapovjedništvo pripada urediteljima. Zajednička blagovanja pak bolje su uređena u Krećana negoli u Lakedemonjana.budući sudjeluje u najvišoj vlasti . nego tek iz nekih rodova. koje Krećani nazivaju vijećem. ali ga Krećani poslije ukinuše. novogrč. ovdje ne postoji. tî su još gori od nadzor­ nika 1 7 2 . i od poreza koji pla­ ćaju okolni stanovnici. određuje se dio bozima i za zajedničke službe. Ili 'kozmi su još gora ustanova negoli efori'. geronti). nije nikakav znak valjana poretka. zakon mu priječi sudjelovati u državnome poretku. njem. rus. A običavaju 178 i. povlastica je veća od njihoGrč. A to što puk miruje iako nema udjela u vlasti. ξενηλασίας γαρ το πόρρω πεποίηκεν. novogrč. sarovijećnici. postaje bilo koji slučajnik). la vacance de la charge de cosme. Zbog toga su periTo jest: prije sama istijeka njihove službe. ή παράλνσις της εξουσίας των »κόσμων« (svrgnuće vlasti 'urediteljâ'). 177 Grč.ješine . naime.

franc. njem. i ο tome odlučuje puk. franc. nmo UMepbi. upravnog područja u prekomorskim krajevima. άλλ' είτε Επί [εύγενεία] Εξέχοντος. pa još i najviše 35 40 1273 2 5 30 10 15 Rečenica nije posve jasna. dok se heloti [Spartancima] često bune. dass keine Fremden vorhanden sind. 188 187 186 66 5* 67 . tê tri države — krećanska. Isto tako Krećani ne sudjeluju ni u kak­ voj izvanjskoj vladavini 182 . novogrč. te ne dolazi ni do bune koja bi bila vrijedna spomena. 184 Ili 'tiranina'. Ili 'aristokracije' u antičkom smislu. koje bi se prigovorile zbog zastrana. A znak je usklađena državnog poretka to što puk ostaje u poretku dotične države. 'bratstvima'. πενταρχία. odlučuju kraljevi zajedno sa starješi­ nama. naseobina. Riječ je ο udružbi ljudi zajedničkih stavova ili zanimanja (εταιρία). 190 Grč. 185 Ili 'udrugama'.jeci Krećanima pokorni. συσσίτια των εταιριών. pa nema potrebe ostavljati gotovo nepoznati naziv 'Karhedonjani'. Kartažani ili Puni. Grč. engl. 20 25 slična eforima (samo što je ona bolja. radije izaberu po rodu a ne prema starosti 1 8 6 . Seine Abgelegenheit macht. Slično obrocima prisjednikâ (fiditijama) u spartanskome državnome poretku imaju zajednička blagova­ nja po udružbama. rus. jer dok se ovi biraju među slučajnicima. ni iz bilo kojega. Nek je dakle toliko dosta ο tome državnome poretku. I koje god stvari ti iznesu. ni do vladavine samosilnika 184 . ukoliko se svi slože. rus. οι Καρχηδόνιοι. engl. ali kad je nedavno tuđin­ ska vojna zahvatila i ovaj otok. Hanpaenenubie κ U3ZHOHUIO uH03eMU. 183 Grč. za tu se službu bira po zasluzi). και έκ τούτων μάλλον να έκλέγωνται ή βάσει της ηλικίας (ali ako je posrijedi tkogod plemenit. njihovi kraljevi i vijeće starješina slični su spartanskim kraljevima i vijeću staraca. les repas en commun des hétairies. pod kojima su mnoge i važne stvari. 182 To jest: nemaju nikakvih posjeda. što pak u drugim državama nije dopušteno. niti sudjeluju u izvanjskim vojnim pohodima. rus. Ako pak dođe do razlike. but if there is some distinguished family they are selected out of it and not appointed by seniority. die Syssitien der Ver­ bände. uvelike škode. Jer hoće li se štogod iznijeti pred puk ili pak neće. kao što već i naškodiše spartanskoj državi. zajednička je svima već spomenutim drža­ vama. Jér kako raspolažu gole­ mom moći. εκ τούτων αιρετούς μάλλον ή καϋ' ήλικίαν. Čini se kako i Kartažani 1 8 3 upravljaju državom ispravno i u mnogome nadmašuju druge. dakle. U Heladi su takva društva bila aristokratskog značaja. a još najviše su u nekim stvarima nalik na Spartance. A to što uprave petorice 1 9 0 . Moguć je nedostatak u izvorniku. engl. Carthaginienses. engl. spartanska i ova u Kartažana . Carthaginois. Carthagini­ ans. ali i s važnijom političkom ulogom nego u Ateni. cuccumuu moeapuuificme. novogrč. distance has the same effect as the Lacedaemonian prohibition of strangers.nekako su međusobno blize i uveliko se razlikuju od ostalih. c'est dans son sein qu'ils sont choisis au moyen de l'élection plutôt que d'après l'âge. nisu sämo kako bi puk čuo što su odluke vladateljâ nego i da sâm prosuđuje. lat. A bolje je i to što kraljeve ne biraju ni iz istoga roda. omàanennocmb npueodum κ meM xe nocAedcmeuHju. pokazala se slabost ovdašnjih zakona. Karthager. sodalitiorum convivia. ist es eher der nach dem Geschlechte als der nach dem Alter. 'udruženjima'. HO ΟΟΛΜΗΜ npuuadAexamb κ ebidaiouifiMycn pody. I mnoge su stvari u Kartažana uređene skladno. novogrč. the common tables of the clubs. or its distance has kept foreigners away as effectively as the expulsion of foreigners practised at Sparta. doch soweit ein Unterschied in Betracht kommt. Καρχηδόνιοι. Među onima pak koje su [zastrana] prema postavci vladavine najboljih 187 i ustavnoga poretka. njem. 189 Ili 'oligarhiji'. budu li beznačajne osobe. jedne naginju više vladavini puka 1 8 8 . τον ϋεσμόν της ξενηλασίας άναπλεροι ή άπόστασις (zakon o izgonu tuđinaca nadomješta udaljenost). u3Öupatomcn U3 HUCJUX smub. dok je ovlast stotinu i četvorice nios. Posrijedi su. ako se ne slože. uz 'sufete' drugo upravno tijelo u drevnoj Kartagi. kolegij ili služba izabrane petorice. . Dočim su u Kartagi bile to udruge po obrtima. koje je najviša vlast. . te biraju uz to i vijeće stotine. biraju između sebe samih. družba. franc. zanimanjima.ee. a druge vlada­ vini manjine 1 8 9 . KapdyazeuHHuu. . a ue no e03pacmy. senatores autem electio non aetas fach. pa i bilo tko može protusloviti iznesenome. . ei δέ τι διαφέρει. radije biraju između tih negoli na temelju životnog doba). Otuda i velika razlika u prijevodima. lat. mais s'il y en a une qui se distinque des autres. Grč. τα συσσίτια των εταιρειών. l'éloignement a produit l'effet d'une loi bannissant les étrangers. novogrč. njem. Većina dakle stvari. lat. njem. To jest 'demokraciji'. rus. franc. Naime.

nego su provodili život kao zasebnici. u zakonima nema nikakva lijeka za mir. Ali to je stvar puke sreće. Posve je razložno što su se navikli okoristiti oni koji su kupili položaje. 1269 a 34. najbolje izbjegavaju [pogibelji od pobune] tako što uvijek jedan dio puka šalju da se obogati u gradove [ovisne od njih] 19 . Usp. 193 Ili 'vlast' ili 'vladari'. 191 20 25 30 Stoga oni koji mogu najbolje biti u dokolici. novogrč. ο svima je njima već govoreno. ono opet što su bez plaće i ne biraju se ždrijebom . naime. Takav naime zakon čini bogatstvo vrednijim od kre­ posti i cijelu državu pohlepnom na novce. III 1275 b 8-12. više je u skladu s ustavnim poretkom da više ljudi sudjeluje u vlasti. dogodi li se kakva nesreća. Ili 'svi vrše dužnosti i zapovijedanja i slušanja'. Pa čak ako bi zakonodavac i zanemario imućnost čestitih ljudi. Jer misle kako ne samo po zasluzi nego i po bogatstvu treba birati vladatelje. ne samo dok vladaju nego i kao posebnici. Nemoguće je. Usp. osobe. Nevaljalim se čini i to da jedan vlada na više položaja.vremena vladaju (budući da upravljaju i kad napu­ štaju službu i kad u nju stupaju) .pripada vladavini manjine. kao što je naime u časti među Kartažanima. te se odmetne mnoštvo podložnika. kad već vladaju pošto su na to dosta utrošili. Ondje pak gdje se najviše ne časti krepost. njem. ne može se u državi postojano provoditi vladavina najboljih. prema kojem se uređuje država u Kartažana. To jest: isti pojedinci. Krećana i Kartažana. l'autorité souveraine. koji su s pravom na dobru glasu. Jer što god vrhovništvo 193 postavi kao časno. das Regierende. Usp. Jer oni biraju obzirući se na oboje 1 9 2 . Jer ako se i mora obzirati na imućnost poradi dokolice. Zakonodavac se treba za to pobrinuti. za tim će se nuždno povesti i mnijenje ostalih građana. Jer. da onaj koji je lošijeg značaja neće htjeti. a onaj po kreposti . a ponajviše u slučaju najvećih položaja: kraljeva i vojskovođa. Besmi­ sleno je naime [postaviti]: ako će se siromašan ali čestit čovjek htjeti okoristiti. što u svojim vlastitim gradovima što u tuđinskima. dok se zakonodavac treba pobrinuti za pore­ dak bez bune. 192 To jest: uzimajući u obzir i osobne zasluge i imutak. Ustroj Kartažana zastranjuje od vladavine najboljih najviše u vladavinu manjine prema stanovitu mnijenju na koje pristaje većina. rus. 1-8. principes civitatis. Ako je dakle izbor po bogatstvu značajka vladavine manjine. the chiefs of the state. Jer već od samoga početka jedna je od najnužnijih stvari pobrinuti se kako bi oni najbolji mogli imati dokolicu i ne činiti ništa nedolično. a i još štogod drugo. Sada pak. pošto je na to dosta potrošio. kao i da u svim parbama 191 sude sami upravitelji (a ne u jednima jedni. franc. Usp. ako su tî rekli štogod vrijedno spomena. Jer jedan posao najbolje obavlja jedan čovjek. lat. više je u skladu sa zajedništvom i ljepše je i brže ako bilo koji posao obavljaju isti 1 9 7 . ipak bi bilo bolje da se 195 pobrine za dokolicu vladateljâ . Takvog su dakle značaja državni poreci u Spartanaca. Ili u 'kolonije'. Tako te ondje gdje država nije malena. enacrnb uMyufue. što je uz to i više u duhu pučke vladavine. engl. 1261b 1. Nu kako je njihov državni poredak vladavina malobrojnih. i ne postavljati istu osobu i za frulača i za postolara. ovo bi onda bio neki treći ustroj. kako je u Sparti). Jer tako liječe to [zlo] i postižu stalnost države.vladavine najboljih. το κύριον. kao što i rekosmo 1 9 6 . 194 195 196 197 198 199 200 10 15 20 35 25 40 1273 b 30 5 Bez obzira bili oni imućni ili ne (prema Tricotu). da oskudnik ispravno vlada i bude u dokolici. Takvo što je bjelodano u vojsci i pomorstvu. ό νομοθέτης (zakono­ davac). 12 Među onima koji su izlagali štogod ο državnome poretku neki se nisu uopće bavili nikakvim državnim poslovima. loše je ako su kupljivi i najveći položaji vladateljâ: onaj kralja i onaj vojskovođe. a u drugima drugi. 68 69 . Grč. I treba smatrati pogrješkom zakonodavca takvu zastranu vladavine najboljih. tî trebaju 194 i vladati .treba smatrati značajkom vladavine naj­ boljih. 2 0 0 drugi opet bijahu zakonodavci. jer i na jednome i drugome području tu su tako reći svi i vladatelji i vladanici 198 .

od onih s pet stotina medimna i onih s jarmom za oranje i trećeg staleža. Većinom se prevode kao 'zakoni posvojenja'. koji su uzajamno dobro vidljivi. koje se bira ždrijebom. stalo se ugađati puku kao samosilniku. uaôupamb doAMHOcmubix nuu. te Haronda Katanijac vlastitim građanima i ostalim halcidičkim gradovima u Italiji i na Siciliji. Solona pak neki smatraju vrsnim zakonodav­ cem. koji Aristotel stavlja na_ treće mjesto. nije imao nikakva udjela u vlasti 2 0 4 ). oslobodio puk od ropstva i ponovo uveo drevnu pučku vladavinu 201 . I još sada pokazuju njihove grobove. i tu obojica završiše život. U npuHUMamb om HUX omnembt novogrč. ode u Tebu. i kada ono ovaj napusti svoj grad. Volksführer. το τάς αρχάς αίρεϊσΰαι και εύΰύνειν. Jer priča se kako su oni tako dali postaviti grobove: Dioklo kako se . a sâm je pak postavljao upravitelje među uglednicima i bogatašima. νόμοι ϋετικοί. i na taj je način svaki od pukovođa 2 0 2 nastavio uvećavati moć [puka] sve do sadašnje pučke vlada­ vine. postavljeni. a Filolaj pako kako bi se ona vidjela. I od tih dalje jedni bijahu samo tvorci zakona. Pokušavaju neki dokazati kako Onomakrit prvi bijaše vrstan u zakonodavstvu.zbog mržnje na onu strast . πεντακοοιομέδιμνοι (oni koji ubiru petsto medimna žita i drugih plodova s vlastitog polja). die Beamten zu wählen und sie zur Verantwortung zu ziehen. niti su plaćali porez. 203 Grč. lat. Čini se pak kako Solon samo nije ukinuo [ustanove] koje su već prije postojale. Ή su zakoni njemu svojstveni. dok je pučku vladavinu uspostavio sastavivši sudišta od svih [građana]. Efijalt i Periklo ograničiše vlast vijeća Are­ opaga. jer je uništio jednu polovicu [ustava] postavivši iznad svega sudi­ šte. Jer vijeće Areopaga ima im značajke manjinske vladavine. tê zakone oni nazivaju zakonima posvojenja. dok je Periklo uveo plaće za službu u sudi­ štima. Grč. prema Solonovoj raz­ redbi oni bi ubirali sa zemlje oko stotinu i pedeset medimna. samo su sudjelo­ vali u ratu kao laki oružanici. engl. ili ubiru s polja dvije stotine medimna žita). Prebivahu dakle zbog toga razloga među Tebancima. gdje se bavio umijećem proroštva. takozvanog razreda vitezova. a postao je ljubavnikom Diokla. iako su se oni čestiti tome opirali). franc. on se uzoholio i prihvatio opakih puko­ vođa. smiješavši skladno državni poredak. Nu oni koji tako govore čine to ne obzirući se na vremenske odnošaje. Nu čini se kako to nije nastalo prema Solonovoj nakani. njem. franc. dok je Solon čini se puku dao tek najnužniju moć da biraju upravitelje i pozivaju ih na odgovornost 2 0 3 (jer kada puk ne bi bio gospodar nad time. bio bi rob i neprijatelj Podrazumijeva se 'stara atenska demokracija'. Ο spartanskome državnom poretku već se govorilo. δημαγωγός. Filolaj bijaše iz roda Bakhijadâ. te se tako državni poredak izmetnuo u sadašnju pučku vlada­ vinu. Jer pošto je ono ojačalo. Zakonodavci bijahu i Zaleuk epizefirskim Lokranima. power of electing to offices and calling to account the magistrates. temeljni zakoni. rus. zocydapcmeenubiu deumeAb (a ovdje: deMa2οε). nadničarski razred. kao Likurg i Solon. a Filolaj im bijaše zakonodavac između ostaloga i za rađanje djece. dok je Haronda bio Zaleukov učenik. lat. TO va έκλέγη τουτέστι τους άρχοντας και να ζητή παρ' αυτών εϋϋύνας (da biraju vladatelje i traže da im polažu račune). dočim drugi ne. ζευγίται. engl. jer ta dvojica postavljahu i zakone i državne poretke. izborne službe vladavine najboljih. JZ 201 35 40 1274: 5 10 15 [države]. te da se podrijetlom Lokranin školovao na Kreti. 205 Grč. die Macht. Četvrti razred su nadničari ili najamnici (ϋητες). a sudišta su pučanska.s groba ne bi vidjela korintska zemlja. doslovce. leges 20 25 30 35 40 1274 b 5 70 71 . Zbog toga su ga neki i korili. Drugi je viteški razred (Ιππάς). rus. drugi i državnih pore­ daka. demagogue. δημαγω­ γός. oni su građani trećeg razreda. nego više stjecajem okolnosti (budući da je u perzijskim ratovima puk bio uzrokom gospodstva nad morem. ali se sa zemlje Korinćana jedan dobro vidi. (koji posjeduju jaram za oranje. Harondi opet nije ništa 204 Posrijedi je Solonova razdioba građana na četiri staleža ili razreda. Njegov prijatelj bijaše Taies.a i sami su državnički djelovali. pobjednika na olimpijskim priredbama. a postavljeni su kako bi se sačuvao broj posjeda dobivenih ždrijebom. niti bi obavljali kakve javne službe. demagogus. d'élire les magistrats et de vérifier leur gestion. njem. vijeće i izbor upravitelja. užasnut zbog [protunaravne] ljubavi vlastite matere Halkione. Lat. a koji ubire godišnje oko tri stotine medimna. ali ne nuždno i u lošem smislu. Četvrti. a Talesovi učenici Likurg i Zaleuk. magistratuum eligendorum et rationum ab eis reposcendarum. po Solonovu ustavu to je prvi razred građana. savršeni. démagogue. Ili 'demagoga'. jer je ukinuo vladavinu malobrojnih koja je postala pretjerana. Bijaše i Filolaj Korinćanin zakonodavac Tebancima. novogrč.

3ÜKOHW O6 yCbiHoeneuuu.neka je dostatno toliko istraživanja. Jowettu). 207 10 Γ. 72 73 . engl. der Staat habe eine Handlung vollzogen. Kako je država jedna od složevina. budu kažnjeni većom kaznom negoli trijezni ljudi. Građanin ne postaje građanin time što negdje stanuje (jer i naselci 4 i robovi dijele s ostalima zajedničko kućište). Platon. ali ne i državnog poretka. te zajedničko blagovanje među ženama. nije uzimao u obzir oprost koji pijanci prije zaslužuju. Od njega potječe zakon da pijanci. franc. njem. Aristotel. II. bjelodano je da prvo treba istražiti ο građaninu. što ο onima koje su neki iznašli . nego vladavina malobrojnih ili samosilnik. laws of adoption. djece i imutka. 'temeljni zakoni'. nu nitko ne bi mogao iznaći nešto koje mu je svojstveno. 206 Usp. 208 Usp. i ο gra­ đaninu često se spori. I Pitak je bio tvorac zakona. 4 Ili 'meteci' (μέτοικοι). i ne da bi jedna od ruku bila korisna a druga nekorisna. i koji je svaki pojedini i kakav. niti pak tko od onih što imaju pravo da se spore i pojavljuju pred sudom (jer to 35 20 40 1275 a 25 5 adoptivae. VII. U Faleja [iz Halcedona] svojstvena je izjednačenost imanja. a drugi pak ne država. pa zakon ο pijanstvu. 1 Grč. od kojega su zakoni ο ubojstvu i baštinicama. 2 Το jest: u demokraciji. thetische Gesetze. rus. ότι ή πόλις την επραξεν. kao i bilo koja druga cjelina sastavljena od mnogih dijelova. engl. 794 D. onaj tko je građanin u pučkoj vladavini2 često nije građanin u vladavini malobroj­ nih 3 . Ostavimo dakle po strani one što su nekako drukčije došli do toga imena. 640 D. po kojem trijezni trebaju biti ravnatelji stola na gozbama. Valja dakle razmotriti koga treba nazivati građaninom i tko je građanin. την πάλιν πεπραχέναι την πράξιν. Ο tome se zakono­ davcu inače ništa ne zna. rem a civitate actam ac transactam esse. uz dodatno tumačenje: τοϋτέστι θεμελιώδεις.što ο onim zbiljskima. Vidimo kako je sav posao državnika i zakonodavca oko države. lat. 1113 b 31. prvo je nuždno razvidjeti ο državi: što je napokon država? Jer ο tome se sada prepiru. u Platona pak zajedništvo žena. pogrijaše li štogod. to jest. III. Naime. nmo mo UAU unoe deücmeue coeepmiuio zocydapcmeo. Jer svi se ne slažu oko toga tko je građanin. . A toč­ nost njegovih zakona savršenija je negoli u sadašnjih zakonodavaca. rus. 1 15 Onomu tko ο državnome poretku hoće istražiti. novogrč. ali ih je postavio već postojećoj državi. 207 Ili: prilagodio ih je već postojećem ustavu (prema B. la cité a fait tel acte. Dakle.svojstveno osim sudbenih postupaka zbog krivih svje­ dočanstava (jer prvi je uveo njihovu istragu). I. 208 Jer zbog toga što više pocinjaju nasilje pijani negoli trijezni ljudi. njem. franc. Zakoni. i još zakon ο vježbi u ratničkim umijećima. 671 D. pa jedni kažu kako je država izvršila neku činidbu 1 . ο državnim porecima . dok je državni poredak nekakav raspored stanovnika države. Nikomahova etika. 3 To jest: u oligarhiji. kao oni koji su postali građanima. Naime. »θετι­ κοί«. . . I Androdamant Regijac bijaše zakonodavac Halciđanima u Traciji. προκειμένου περί πράξεως τίνος. novogrč. the state has done a certain act. 2 0 6 Od Drakona postoje zakoni. Svojstvenog i spomena vrijed­ nog u tima zakonima nema ničega. kako bi se vojnicima obje ruke izvježbale kao desnica. 209 Koji je iz antičkog Regija (danas Reggio). lois d'adoption. nego što je probitačno. osim strogosti zbog veličine kazne. Jer država je neko mnoštvo građana.

lat. 9 Grč. često pak naselci ni u tome potpuno ne sudjeluju. novogrč. eine unbestimmte Regierungsfunktion. 10 Usp. Istim nači- 33 33 35 15 20 1275 b 25 5 10 30 Grč. rus. kao što u Sparti za jedne od ugovora sudi jedan od nadzornika. grč. ein Volk. ai πλημμελείς και κατά παρέκβασιν. περί των άτιμων και φυγάδων. Stoga građanin kako ga odredismo najviše je to u pučkoj vladavini. njem. zapov­ jedništvo. ali ne naprosto. Vidimo pak gdje se državni poreci vrstom međusobno razlikuju. Lat. tako te nekako nesavršeno sudje­ luju u tome zajedništvu). engl. ali dodaje primjedbu. nego moraju uzeti zastupnika. . ali i ne mora. engl. »αρχή άνευ τινός χρονικού περιορισμού« (vlast bez nekog vremenskog ograni­ čenja). U nekim porecima ne postoji puk 1 1 . engl. vlast. poslije1" će biti jasno). Ne smije se zaboraviti da među stvarima u kojih se podmeti razlikuju vrstom. za druge drugi. populus. lat. 13 Ili 'dodjeljuju se različitim magistratima'. njem. lat. celles renferment des erreurs ou des déviations. ili je neznatno. zbog nedoraslosti još neupisanoj u građane. περί των ^στερημένων δια δικαστικής αποφάσεως των δικαιωμάτων τον πολίτου και περί των εξόριστων (ο onima koji su sudbeno lišeni građanskih prava i ο prognanicima). τάς γαρ ήμαρτημένας και παρεκβεβηκυίας. ympamuemux zpaxdanCKue npaea. 5 Grč. i parbe se obavljaju na dijelove 13 . jer je rečeno jasno). Jedni su dakle pod uskratom građanskih prava (ατιμία). a u drugim prigodama pak možda neka druga vlast. 7 Ili 'onima koji imaju vrhovnu vlast'. franc. δήμος. nego dodavši kako jedni nisu još punoljetni dok su drugi već prestarjeli ili štogod drugo (naime. tako pa tê uopće nitko ne može dvaput obnašati. niti svojom službom sudjeluju u vlasti. magistratuum particeps. povremenih sastanaka vijeća ili savjeta (σύγκλητος) uobičajenih u oligarhiji. njem. 8 74 75 . die fehlerhaften und abgleitenden. those which are faulty or perverted. nego ο savjetima . novogrč. Građanin naprosto ne određuje se točnije ničim drugim nego sudioništvom u sudstvu i vlasti 6 . de üs qui ignominia notati civitatis jus antiserum et de exulibus. Možda bi tkogod zaista rekao kako ti nisu nikakvi vladatelji. rus. peuple. 12 Aristotel razlikuje redovitu skupštinu puka (έκκλεσία) od posebnih. participation aux functions publiques en général. treba reći da su nekako gra­ đani. eae enim quae depravatae sunt. franc. Tražimo naime građanina naprosto i koji nema nikakva takvog ograničenja koje bi trebalo ispravke. indefinite office (or »unspecified authority«). nego kao što ο djeci. doAXHoemu 6e3 öonee mOHHOzo onpedenenuH. Ali to nije važno. kao u suca i skupštinara. dok je u nekih vrijeme neograničeno. jedan slijedeći. quaeque deflexerunt a recto. ili uopće ne postoji ono zajedničko kao takvima. u no noeody u32uaHHUKoe. Pa ipak bi bilo smiješno nijekati vlast samim vrhovnicima 7 . Jer oni s pogrje­ škom i zastranom 9 moraju biti potonji naprama onima bez pogrješke (a koje nazivamo porecima sa zastranom. to share in offices. 6 Posrijedi je višeznačnica αρχή (počelo.. i jedan je od njih prvi. αόριστος αρχή. Tako te je i građa­ nin nuždno drukčiji prema svakom pojedinom držav­ nom poretku. država). 11 Ili 'narod'. dok u drugima može biti. početak. A neke od služba u vlasti razlučene su prema vremenu. plebs.pripada i onima koji sudjeluju u zajedništvu na temeIju ugovora [i jer dotično i tima pripada]. rus. franc. 1279a 19. i starcima. Dakle. u no noeody nuu. ocHoeaHHbie na ouiuôoHHbtx Hcmcviax u om/cAOHfifOUfuecfi om npaeuAbHbix zocydapcmeeHHbie ycmpoücmea. dok su drugi građani koji su zbog bilo kojeg pokušaja prognani iz grada (države). njem. dass er an der Regierung teilnimmt. franc. about deprived citizens and about exiles. des citoyens frappés d'atimie ou de peines d'exil. druge pak samo na određene rokove. nije važno točno što. starješine opet ο umorstvima. oslobođenim dužnosti. jedan drugi. und nach den Verbannten. kako treba to oboje nazvati? Neka to poradi odredbe bude ne- 10 određena vlast 8 . jer bismo inače to isto morali postavljati i rješavati i ο izopćenicima i prognanicima 5 . i ne govori se ο skupštini. deMOc. magistratus non definitus. budući je bez imena ono što je zajedničko i sucu i skupštinaru. bivajući jedni od njih potonji a jedni prvotni. the people. ό δήμος. . Jer riječ je ο nazivku. franc. njem. fonction à durée indéfinie. To bi dakle bila odredba gotovo najprikladnija za sve one koji se nazivaju građanima. rus. δτι μετέχει της αρχής (da sudjeluje u vlasti). novogrč. kao građane određujemo one koji u tome sudjeluju. ostavlja »αόριστος αρχή«. ili 'onima koji odlučuju u najvažnijim stvarima'. novogrč. engl. lat. novogrč. ynacmue βο enacmu. engl. rus. denen die bürgerlichen Rechte aberkannt wur­ den.

von bestimmten Behörden. 15 14 Nije naime ni moguće ono »podrijetlom od građanina ili građanke« primijeniti na prve naseljenike ili ute­ meljitelje [gradodržave]. 76 77 . treba reći da su činidbe toga državnog poretka isto tako pripadne državi kao i činidbe vladavine malobrojnih ili samosilništva. Kad se tako odredi građanski i okvirno. taj je građanin. to se dotiče s već spomenutim prijašnjim dvoumljem 19 . ili ο svima ili ο nekim stvarima. ώ γαρ εξουσία κοινωνείν αρχής βουλευτικής και κρι­ τικής. kao što ono u Ateni učini Klisten nakon izgona samosilnikâ. 20 Ili 'kad od oligarhije ili tiranije nastaje demokracija'. bili su građani. tri ili više predaka. Vidi II. Larisanac je stanovnik. Smisao je taj da sama država proizvodi građane onako kako joj treba. novogrč. budući da se neki od držav­ nih poredaka oslanjaju na silu. 19 Vidi 1274b 34. franc. da li je uopće građanin onaj tko je 1276 : građanin nepravo. nego onaj za to posebno određen. 12. 17 Kako je posrijedi višestruka igra riječi. a ne samo s jedne. αίαύταί άρχαί (isti oblasnici). 20 25 30 3 Pitaju naime neki kada je nešto država učinila a kada nije država. Jer ako dotičnici prema rečenoj odredbi sudjelovahu u državnome poretku. Jer u drugim porecima skupštinar koji vlada neodređeno nije i sudac. certains magistrats. 15 Ali možda veću teškoću predstavljaju oni koji 34 postadoše građanima nakon izvršena prevrata. kako rekosmo). kao kada od vladavine malobroj­ nih ili od samosilništva nastane pučka vladavina 20 (jer tada neki ne žele ni ugovorne obveze izvršavati. njem. engl. tako su i Larisanci ono što pukotvorci načine. grč. 1 4 Jer tu neki oblasnici 15 presu­ đuju u svim sporovima. Tko je dakle građanin. Jer samo se mjesto može 10 15 20 18 Ili 'rodove' (φυλαί) ili file. građanin Larise. Gorgija Leontinjanin. bjelodano je kako i tê 5 moramo nazvati građanima. nositelji vlasti. naravno: u antičkom smislu. 10. neki dvoume oko toga kako je onaj treći ili četvrti predak postao građaninom. Jer od takvih ili svi ili neki ovlašteni su savjetovati ili presuđivati. 2 Prema potrebi kao građanin se određuje onaj koji s obje strane potječe od građana. i građanin je određen nekom vlašću (jer onaj tko sudjeluje u takvoj vlasti. magistratus. ali i »lonac« izrađen u Larisi. Budući vidimo i vladatelje koji upravljaju nepravo. certain magistrates.nom biva i u Kartagi. lat. όστις έχει το δικαίωμα να μετέχτ] αρχής βουλευτικής ή δικαστικής (onaj tko ima pravo sudjelovati u savjetodavnoj ili sudbenoj vlasti). Najpovršniji odgovor na to pitanje tiče se mjesta i ljudi. franc. novogrč. an der beratenden oder Richtenden Behörde teilzunehmen. Sto se pak tiče onog »s pravom« ili »nepravo«. εκε­ ίνον. kao po ocu ili majci. nego samosilnik. Akvinskom) ille qui potest constitui in princi­ pal consiliativo vel judicativo. rus. Jer upisao je u plemena 1 8 mnoge tuđince i robove preseljenike. Dvoumlje ο tima nije tko je građanin. U središtu igre značenja je δημιουργός. nego je li to s pravom ili nepravo. Jer onaj tko ima moć sudjelovati u savje­ todavnoj i sudbenoj vlasti 16 . (prema Τ. kako ih nije sklopila država. kao da to budu dva. doAXCHOcmnbieΑΐιμα. -qui a la possibilité d'accéder au Conseil ou aux fonctions judiciaires dans un État. 1273a 19. I uz to će » se još dvojiti. Grč όλμος \e 'mužar za tucanje zrnja'. stoje i 'obrtnik'. engl. a ο kojima kažemo da vla­ daju ali ne s pravom. jer postoje i Larisotvorci 17 . rus. he who has the power to take part in the deliberative or judicial administration of any state. Ali naša odredba građanina može 'podnijeti ispravak. άρχαί. Ali sama stvar je jedno­ stavna. neki pak traže i više. rečenica se ne može doslovno prevesti. Kmo UMeem ynacmue e 3aKOHOCoeew.ameAbHoü u/iu cydeônou enacmu. Čini se kako je prijepor svojstven tome dvoumlju zapravo ovaj: kada dakle treba reći kako je država ista ili pak nije ista. a ne na zajedničku korist). kojih je u Ateni u različita vre­ mena bio i različit broj 4. njem. jednostavno rečeno. lat. nego je drukčija. toga nazivamo građani­ nom dotične države. wer das Recht hat. niti pak mnogo drugoga takvog. iz toga je bjelodano. 16 Grč. a državu mnoštvo takvih sposobno za samodostatan život. kako je jedno te isto ono koje je nepravo i koje je lažno. Ili 'predstavnici. ujedno ο tome pitajući i rugajući se reče: kao što su mužari ono što muzaro tvorci načine. Nu kako neki provode i pučku vladavinu prema tom istom načinu. 'rukotvorac' i 'državni upravitelj'.

Ali tomu se pitanju može prići i drugim načinom. Ali ako to treba istražiti. kako ljudi ostaju isti. drugo je pitanje. Bjelodano je dakle kako građanin može biti valjan. Nikomahova etika. A slično se pita: ako su ljudi nastanjeni na istome mjestu. πόλις je i grad i država i 'gradodržava'. jer je šireg značenja i obuhvata. Grč. constitution. u franc. franc. Ili 'ustav'. A je li pak pravo ispunjavati ili ne ispunjavati [obveze]. a da i nije stekao krepost valjana čovjeka. 28 27 10 15 20 30 35 25 40 1276 b 30 34 35 5 40 Usp. πολιτεία. πολιτεία. njem. Kr. kad je on jednom dorski. VII. i bjelodano će svakom pojedinom biti najtočnije određena svojstvena krepost. tako kažemo da je i građanin. privreme­ nog ili stalnog iseljivanja. constitution. iako su oni različiti.rastaviti 21 . engl. bjelodano je da krepost valjana građanina ne može biti jedna. sigurnost pomorske plovidbe. noAumunecKoe oowpnue zpancdau. Aristotel. slično je i svako drugo zajedništvo i slaganje drukčije. Kako pak ima više oblika državnog poretka. reipublicae administrandae forma et ratio. odgovor biva nekako bez muke). Ako stoji takav način. 1130 b 28. iako jedni pd dotičnika uvijek umiru a jedni se rađaju. jedan podkormilar. 22 Grč. . engl. 1326a Β . constitution!). 12 'Diels): ' . Nakon toga sada rečenog slijedi razvidjeti treba li krepost dobra čovjeka i valjana građanina postaviti kao istu ili pak ne . jer se prijevodi razlikuju. iako su u njemu često jedni te isti ljudi. rus. treba li reći kako biva isti grad. A tako je isto i s Babilonom i svakim drugim [mjestom] koje ima više opseg naroda negoli grada. vlasti' jer se višeznačnica πολιτεία različito prevodi: lat. Premda je brodarima razli­ čita sposobnost (jer jedan je veslač. cjelina države ipak ostaje ista. kažemo da je drukčiji. treba smatrati kao lakše (jer kako se grad 2 2 kazuje višeznačno. posao im je spas zajedništva. i zajedništvo je građana u državnome poretku 2 6 . ona savršena. kao što i ο zboru kad je komički i kad je tragički. onoj savršenoj. un gouvernement. dok grad postaje drukčiji? Jer kako je neko zajedništvo grad/država. novogrč. Ili možda 'ustav' (kako je u nekim prijevodima /kao npr. i ljudi se mogu nastaniti jedni na ovome a drugi na onome mjestu.1327a 3. ipak će i nešto zajedničko pripadati svima. prvo treba u ocrtu shvatiti samu krepost građanina. 25 Očigledna veza s Heraklitovom izrekom (fr. a mjesto može biti nastanjeno istim ljudima i posve različitim 27 . iako se čini boljim ostaviti »državni pore­ dak«. rus. kažemo. Jer Peloponez bi se mogao jednim zidom opasati. Naime. zadaća je sviju njih. die Staatsverfassung. a zajedništvo je državni poredak 3 0 . dok su isti nastanjeni u istome mjestu. kao što ο skladu istih zvukova kažemo da je drukčiji. u slučaju naseobina na različitim mjestima. ni to je li probitačno da se sastoji od jednog ili od više naroda). V. Jer tomu teži svaki pojedini od brodara. civitatis administrandae ratio. die Verfassung. ili ćemo pak. jedan kormilar. kada treba smatrati da je jedan grad? Zacijelo ne po zidovima. Nego. πολιτεία. 23 Posrijedi je Kirovo zauzeće Babilona 538 god. kad postane drugi oblikom i različit državni poredak. iako tekućica uvijek jedna pritječe a druga otječe. kao što i ο rijekama običavamo reći te ο izvo­ rima da su isti 25 . Kao što je dakle brodar jedan od onih u zajedništvu. a constitution. Jer ako je nemo­ guće da se grad/država sastoji posve od valjanih To jest: ime samo po sebi nije važno. Naime. jedan opet ima neki drugi naziv). ako je drukčiji oblik toga slaganja. kada država promijeni svoj državni poredak 2 8 . njem. Isto tako i građanima. i sve dok bude isti rod doličnih nastanjenika. zocydapcmeeHHbiü cmpoü. čini se kako ne može ostati isti ni grad. 24 Usp. razmatrajući ono ο najboljem državnom poretku. bjelodano je kako najčešće treba reći da je država ista obzirom na ustav. jer ο Babilonu govore kako i treći dan nakon njegova zauzeća 23 jedan dio grada nije znao ništa ο tome. pr. . franc. biva prema jednoj kreposti. Ali istraživanje ο tome pitanju korisnije je odgoditi za drugu prigodu 2 4 (jer državnik ne smije smetnuti s uma ni veličinu grada/države. novogrč. Zbog toga i krepost građa­ nina mora biti prema državnom poretku. Imenom se može to zvati drukčijim ili istim. To pitanje. međutim. 21 22 22 25 4 jednom pak frigijski. 30 29 78 79 . A dobar čovjek. onima koji u iste rijeke ulaze druge i druge vode pritječu 26 Ili u 'ustavu' ili u Obliku vladavine. iz istoga razloga reći. lat.

25 25 5 30 10 12 12 15 35 1277 b 5 7 20 31 Kao što je πόλις i grad i država. njem. l'art de vivre en simple particulier. 33 Ili 'suplesača' ili čak 'statista'. Tricot i O. Gigon. pa je stoga možda 1277 Jazon i rekao: »Gladovao bih da nisam samovla37 dar«. Budući se dakle katkada čini kako vladatelj i vladanik moraju učiti različite a ne iste stvari. novogrč. lat. lat. Ako je pak ista krepost dobroga vladatelja i dobroga čovjeka. 42 Ili 'obrtnici uopće' (oi δημιουργοί). 32 Ili 'kuća'.[ljudi]. pa Euripid kaže: »Ne meni dosjetke p u k e . i čini se kako je krepost pravoga građanina uzmoći lijepo i vladati i bivati vladan. kao što se očito kra­ ljevski sinovi poučavaju u konjaničkom i ratničkom umijeću. Ιδιώτης (osobnik. engl. a tima pripada i prosti obrtnik 4 1 . novogrč. privatus. Ali hoće li biti slučaja kad je ista krepost valjana građanina i valjana čovjeka? Kažemo naime ο valjanu vladatelju da je dobar i razborit. 80 6 Politika 81 . χειρώ­ νακτες. A pod tim drugim razumijevamo: moći i obavljati služiteljske poslove. njem. ona ο kojoj kažemo da se tiče [život­ nih] potrepština. ό βάναυσος τεχνίτης. Kažemo kako je više vrsta robova. 35 Euripid. nuždno nije jedna krepost svih građana. les manoeuvres. Iz tih je stvari dakle bjelodano kako ta krepost nije uopće ista. iako može biti tako u nekog građanina. dočim građanin mora oboje znati i sudjelovati u obojima. 36 Tiranin iz Fere. to live in a private station. nisu rukotvorci 42 uopće sudjelovali u vlasti. 38 To jest: i krepost vladanja i onu pokoravanja ili podložnosti vladanju. Stoga kod nekih u starini. Jer inače više ne bi bio jedan gospodar. famille. 34 Ovo se mjesto različito tumači. Tî su. upravo kao živo biće od duše i tijela. domus. Grč. rus. pojedinac). pa je moguće i čitanje 'i državnik mora biti takav'. ukoliko ne bi morali biti dobri svi građani valjane države. ιδιώτης (zasebnik. Privatmann. jer nije ista kre­ post vladatelja i ona građanina. dok to nije bio slučaj u antičkome poimanju. franc. handicraftsmen. Jer postoji vlast gospodara. novogrč. Ali mi se držimo doslovno našeg predlo­ ška. ipak ne bi bila naprosto ista krepost [dobra] građanina i [dobra čovjeka]. οικία. franc. illiberalis artifex. na isti način i država složena je od sviju tih i uz to od još drugih različitih vrsta. budući se država sastoji od različitosti. kao što kazuje i njihovo ime. 6bimb HacmHbiM ΗβΛοβεκοΜ. Sam izvor izreke je nepoznat. οικία. zasebnik. a gra­ đanin je i sâm vladatelj. osim pokatkad poradi posve zasebne koristi. a duša od razuma i žudnje. Neki kažu kako je čak i odgoj vladatelja drukčiji. the family. jer je i više radova. 40 Ili 'rukotvorci' ili 'radnici rukom'. Ako pak kao krepost dobra čovjeka postavimo onu vladateljsku. Eol (odlomak 16). oni koji žive od svojih ruku. rus. dočim sâm građanin ne mora biti razborit 3 4 .krepost građa­ 31 nina i ona dobra čovjeka ne bi bila jedna. ceMbn. koje vladatelj ne mora znati nači­ niti. engl. die Arbiter der Hand. vladao između 380 i 370 pr. Drugo je ropski. kao da ne bi ni znao biti puki zasebnik . operarii et opifices. odmah bi tkogod uvidio što iz toga slijedi. engl. Kr. l'ouvrier exerçant un métier mécanique. dok je nemoguće da bude krepost dobra čovjeka.budući je građanima nemoguće biti jednakim . ipak . kao da postoji neki poseban odgoj za vladatelja. das Haus. der gewöhnliche Handwerker. krepost valjana građanina u svima mora biti prisutna (jer samo tako država može biti najbolja). jnacmep. i posjed od gospodara i roba. . the mechanic. lat. njem. a svaki od njih treba dobro obavljati svoj posao. sve dok nije došlo do krajnje pučke vladavine. privatnik). Jedan dio tih tvore rukorađe 4 0 . tako je i πολίτης i građanin i državljanin. peMecnetmuKu. nego prije njima se poslužiti 39 . Naime. Ali pohvaljuje se sposobnost vladati i biti vladan. posebnik. a tako prevode i J. njem. Grč. a drugi rob. 39 Neki prevoditelji (npr. što je dobro imati na umu osobito zbog toga što su u suvremenom jeziku ta dva nazivka poprilično razdvojena. Poslove takvih vladanikâ ne treba učiti ni dobar državnik ni dobar građanin. lat. što pak potječe od kreposti. rus. a kao onu građanina obje 3 8 . Grč. franc. kao što ni u plesača nije ona zborovodje i krepost pokrajnika 33 . oi χερνήτες. franc. rus. βάναυσος τεχ­ νίτης. 37 Ili Obični građanin' ili Obični vladanik'. Tricot) proširuju značenje: 'ali se za njih treba znati poslužiti uslugama robova'. novogrč. . 'dom'. te obitelj 32 od muža i žene. već ono što državi treba« 3 5 . ipak ne bi obje bile jednako poh­ valne. engl. Uz to. 41 Grč.

koji su pak zajednički tî su ruko tvorci i najamnici 53 . A dobru čovjeku pripada to oboje. kao npr. 601. franc. za razliku od ženska. zapravo slobodnjaci bez imovine. vir. Oni koji obavljaju nužne poslove služeći jednomu su robovi. oslobođen poreza. već istinsko mnijenje. D. koji ne sudjeluju u vlasti. a žena pak brbljiva. Izreka se inače pripisuje Solonu. Naime. njem. 44 Ili 'dobro umije vladati samo tko umije slušati'. njem. Ti su u Grčkoj bili bezemljaši. dok je vlada­ telj kao frulač što se služi frulom 47 . βανανσοτέχναι (prosti radnici). die Banausen. d'autorité politique. Jasno je otuda onima koji malo bolje zagledaju kako stoji s dotičnicima. a constitutional rule. Ako opet od tih nitko nije građanin. ein Mann.uKu. i vrsta građana mora biti više. lat. dok je to u nekim drugim nemoguće. njem. the mechanic. i upravo je ovo krepost građanina: razumijevati vladavinu slo­ bodnjaka 45 u obojem. nego je ona jedne vrste kad tko vlada a druge kad se kime vlada. da ne treba postavljati kao građane sve one bez kojih ne bi bilo grada/države. ϋητες. naime. άνήρ znači i muž kao muško uopće. franc. u koji dio [države] treba smjestiti svakog od njih? Jer takav nije ni naselac 5 1 . πολιτική αρχή. tako te u nekom državnom poretku nuždno bivaju građanima i rukotvorac i najamnik. a oni pod uvjetom 52 . Jer već ono rečeno čini stvar bjelodanom. ali i čovjek uopće. »πολιτική αρχή«. engl. Država (X. rus. les hommes de peine. labourers. kao u poretku koji nazivaju vladavinom najboljih54. les travailleurs manuels. nego samo slobodnjacima. civile Imperium. 35 1278' 5 10 15 82 6* 83 . nego su to ovi naprosto. U qui artes illiberales et sordidas exercent. Jer. onda svaki građanin ne može imati 5 dotičnu krepost (jer takav je građanin). njem.Ali postoji stanovita vladavina pri kojoj se vlada jednakima po rodu i slobodnima. onda se ona krepost građanina ο kojoj govorasmo ne može pripisati svakomu. ne bi bila jedna s onom dobra čovjeka. un homme. IV 1293 b 5. dok vladaniku krepost nije razboritost. 43 Ili 'političkom vladavinom'. te tako i kao pukov­ nik i četovođa. a još najviše građana vladanika. 45 Ili 'slobodnih ljudi'. novogrč. Lat. Grč. rus. novogrč. kao: zapovijedati konjaništvom služivši kao konjanik. Lat. drukčije je naime i gospodarstvo u muža i u žene: jednomu je zadaća stjecati. αριστοκρατική). ali onima koji su izuzeti od nužnih poslova. Bude li pak i takav građaninom. ϋητες. Platon. čak iako je druge vrste vladateljska razboritost i pravednost. budući je više državnih pore­ daka. Po Solonovoj razredbi bijahu posljednji pučki stalež. ni tuđinac. Iz tih je stvari dakle jasno je li krepost dobra čovjeka i valjana građanina ista ili je različita. kao istinski građanin je li samo onaj koji sudjeluje u vlasti. biti vrhovni zapovjednik služivši kao vojnik. Razboritost pak jedina je krepost svojstvena vladatelj u. jer ostale kreposti čini se moraju biti zajedničke i vladatelj ima i vladanicima. Takvu naime nazi­ 43 vamo ustavnom vladavinom . Taglöhner. engl. 51 Ili metek. 53 Ili 'nadničari'. 52 To jest: da odrastu i tako postanu punopravni građani. engl. lat. Myxnuua. ό άνήρ. jer ni djeca nisu tako građani kao što su to muževi. te su stoga većina takvi i danas. die politische Herrschaft. peMecnenHUKU. dočim drugomu čuvati. ali slobodnjaka. i kako 48 je ista a kako pak različita . franc. novogrč. a i muž kao suprug. E).). Zbog toga se i lijepo kaže kako ne može dobro vladati onaj kojim se dobro ne vlada 44 . 49 Ili 'obrtnike' ili 'rukorađe' ili 'ručni radnici'. koju treba vladatelj naučiti tako da bude vladanik. To su dvije različite kreposti. nodeHW. a man. 50 To jest: krepost ο kojoj govorimo. Istinito je. 54 Ili u 'aristokraciji' (grč. βάναυσοι. Grč. niti pak oslobođenici. kako su na priliku različite u muža i žene razboritost i hrabrost (jer muž 4 6 bi se pokazao plašljivim kad bi bio hrabar kao hrabra žena. rus. rus. Tako u drevnim vremenima kod nekih [država] rukotvorac bijaše rob ili tuđinac. vladanik je kao frular. novogrč. 1278a 40. ili pak treba postaviti kao građane 49 i'rukotvorce ? Ako pak treba postaviti i njih. pravednost. franc. Jer bjelodano krepost vladanika. 48 Usp. ali i bez građanskih prava. Ili ćemo kazati kako nam zbog toga ne izlazi ništa neumjesno? Jer ni robovi nisu među spomenutima. engl. kad bi bila tako umjerena kao dobar muž. VII 1333 a 11. naime. 46 Grč. mercenarii. budući da jesu građani ali nesavršeni. Grč. enacmh zocydapcmeeHuan. ali dobar građanin mora znati i moći: i vladati i biti vladan. I najbolja država neće od rukotvoraca nači­ njati građanina. 47 Usp. 7 10 5 15 20 25 30 Ο samomu pak građaninu ostaje još jedno dvoumlje.

tuđinac). zatim one što su građani sämo po materama. Jer svugdje je glavna državna uprava 6 0 grada. da je ona u jednoj državi ista. pridošlica. celui qui dirige. Jer nitko se neće moći trsiti oko kreposti živeći životom rukotvorca ili najamnika. te koje su njihove razlike. Stoga i kad nisu potrebiti neke uzajamne pomoći. άπό τιμημάτων γαρ μακρών. i napokon tvore građane samo od onih što potječu od oboje građana. jer kao da je naselac koji ne sudjeluje u častima. 648 (doslovan prijevod). die Regimentsfähigkeit an eine hohe Steuerklasse gebunden ist. A uz to ih okuplja i zajednički probitak. qui possit esse potestas. jer se obogaćuje većina obrtnika. i da se naziva najčešće građaninom onaj tko sudjeluje u častima. 6 ανΰρωπος τουτέστιν όστις κυβερνά (to jest. prema kojoj biva takav čovjek i valjan građanin. načela državne uprave. Pošto su tê stvari određene. 59 Grč. državni ustav) ovdje je izjednačena s nazivkom ή πολιτεία. i koliko je oblika vlasti što se tiče čovjeka i zajedništva života.Jowett). valja nakon njih razvi­ djeti: treba li postaviti jedan državni poredak ili više njih. Rečeno je već u prvim raspra­ vama 6 1 . da je naravlju čovjek društvena životinj a. a i ondje nije svaki takav. 62 To jest ο vladavini (vlasti) gospodara nad. Prvo treba pretpostaviti poradi čega je nastala država. Ilijada. paiement d'un cens très élevé. a u mnogima na isti način biva i s vanbračnom djecom. U manjinskim vla­ davinama 55 najamnik ne može biti građaninom (jer tu od visokih imovinskih procjembi ovisi sudioništvo u vlasti). Ali ljudi se združuju i poradi samoga življenja. njem. rus. pomalo isključuju prvo one što su podrijetlom od roba ili robinje. pa kažemo kako je tima i državni poredak različit. ex maquo et amplo censu. U mnogim državnim porecima zakon ide na ruku i nekima od tudinaca. a državna uprava je državni poredak. l'autorité suprême. IX. 56 55 20 a u drugoj različita. Tako je kažem u pučkim vladavi­ nama glavni puk. dočim kad dostatno poraste mnoštvo. administrate et gubernatio civitatis. ključna riječ je TO τίμημα. lat. Bjelodano je dakle iz tih stvari kako je više vrsta građanina. οί έχοντες μεγάλα εισοδήματα (koji imaju visoke dohodarine). Državni poredak je raspored u državi svih ostalih vlasti a najviše one glavne. [ljudi] ipak ništa manje teže suživljenju. qualification for office is high. na koliko svakog pojedinog zapada udio u dobru življenju. franc. vlast. U Tebi pak bijaše zakon da onaj tko se nije deset godina uzdržavao od trgovinskih poslova. engl. koji su i koliko ih je. Treba li dakle postaviti kao različitu ili istu [krepost]. i prema njoj određeni porezni razred. Inače riječ μετανάστης (naselac. nego samo državnik i moćnik 5 9 ili tko je sposoban biti moćnik. engl. who has the conduct of public affairs (or one who is in control of). kako kaže i sâm Aristotel. franc. 57 Homer. Lat. the government. kao što i Homer reče: »poput kakva beščasna naselca« 57 . franc. ukoliko odviše ne pretegnu životne tegobe. A isti razlog navodimo i ο ostalima. Grč. Ili 'vladavinom manjine' (grč. 58 Ili 'radi toga da povlašteni stalež uzmogne obmanuti sugra­ đane' (kako prevodi B. novo­ grč. jer u nekim pučkim vladavinama postaje se građanin samo po majci građanci.u kojoj se časti podjeljuju prema kreposti i zasluzi. 5 25 10 30 15 34 34 35 20 40 1278 b 25 84 85 . A gdje je takvo što prikri­ veno. moć. snagu. čovjek koji upravlja). onda je to poradi obmane sugrađana 5 8 . 'procjemba imovine'. njem. upravu) prevodi se ovdje različito. 61 Vidi I 1253 a 2. novogrč. ne može sudjelovati u vlasti. a zajedničko je svima i pojedince. die Regierung. urno UMeem nonuoMonu?. der regiert. Ahilej se tim riječima žali na Agamemnonov postupak prema sebi. docmyn κ doAMHoemsw oöycnoeneu öoAbuiuM UMymecmeeuHbiM u. bjelodano je iz onoga što se reklo. Stoga je upravo to najviše svrha. priselac. κύριος (koji ima silu. Nego zbog oskudice u zakonitim građanima načinjaju građane od takvih (jer se zbog manjka u ljudstvu tako služe zakonima). Jer postoji možda nekakav djelić lijepoga u samome življenju. u kojima se odredilo ο gospodarstvu i gospodstvu 62 . nopndoK zocydapcmeeHHOZo ynpaeneHUH. dočim u manjinskim vladavinama to je manjina.eH30M. rus. u zajedničkome vladanju. engl. ali rukotvorac može. rus.. 6ϋ Ι višeznačnica TO πολίτευμα (državna uprava. ολιγαρχία). lat. i održavaju državno zajedništvo. koji ima manja prava negoli izvorni naseljenik) gotovo je suznačna s riječju μέτοικος (naselac. i ako više. δεσποτείά).robom (grč. novogrč. TO τον κρατούντος στοιχε­ ίου σύστημα Εξουσίας (sustav upravne vlasti). bilo sâm po sebi ili zajedno s drugima. njem.

αρχή οικο­ νομική. koliko ih je i koji su. koju nazivamo kućanskom 6 5 . kada pak i sâm postaje jedan od njih. zbog koristi od državnih poslova i od vlasti. dominica potestas. to hold office by turns. njem. ή δεσποτική αρχή. rus. Nego sada je lako razlučiti različite vrste vlasti. njem. smatra se kako treba obnašati naizmjence. die Despotie. 70 Rečenica nije u cijelosti jasna. die Staatsverfassung und die Staatsregierung. franc. a država je zajednica slobodnih ljudi. wie es sich gehört. δεσποτικοί. lat. rus. Jer jedan je tada brodar 6 6 . smatrahu kako je [svakomu] pravo obav­ ljati službu po redu. njem. novogrč. the rule of a master. engl. npaeumb no onepedu. kao da u njemu samome postoji neka sreća i naravna slat­ koća. rus. budući prema onome što je naprosto pravedno. Grč. kao što vidimo u ostalim umijećima. dominorum in servos imperio similes. engl. u značenju 'jedan od suputnika na brodu'. njem. njem. jer tako bi s pravom hlepili za vlašću. despotic. despotisch. Jer i zastrane će njihove biti bjelodane. novogrč. in exotericis libris. lat. 67 Ili 'učitelj tjelovježbe'. Jer ništa ne smeta ako je uvježbavatelj katkada i sâm jedan od tjelovježbenika. as is natural. iako je prema istini na istu korist i naravlju robu i naravlju gospodaru. κατά το φυσικόν σύστημα (prema naravnom sustavu). 72 Ili 'ustav i vlada'. kao što je nekoć on sâm u ulozi vladatelja vodio brigu ο probitku drugoga 70 . κατά μέρος άρχειν. novogrč. l'autorité absolue du maître. rus. Budući državni poredak i državna uprava 7 2 znače 68 Grč. tî su i ispravni. uvježbavatelj ili kormilar pazi na dobro vladanikâ. franc. iako je uvježbavatelj. εις τα εξωτερικά μαθή­ ματα (u podukama za izvanjske slušatelje). I prijevodi se poprilično razli­ kuju. engl. njem. engl. »πολιτεία« και »πολίτευμα«. franc. novogrč. 10 15 40 1279 20 5 25 86 87 . gouverner à tour de rôle. u liječničkome i tjelovježbeničkome. Hausverwaltung. ne može spasiti gospodstvo). hoće neprekidno vladati. slijedi razvidjeti ο državnim porecima. Ili 'domaćinskom'. pro­ padne li rob. novogrč. l'autorité domestique. Budući se tumačitelji ne slažu oko točnog značenja. dans les discours exotériques. kako je naravno 6 9 . lat. kada je [vlast] zasnovana prema To jest: u raspravama koje su izvan same peripatetičke škole i namijenjene su širem slušateljstvu. enacmb doMox03aûcmeeHHan. ipak je uglavnom ništa manje na korist gospodara. kao što je kormilar uvijek jedan od brodara. a prije svega ο onim ispravnim među njima. dok je po sebi na korist vladanicima. constitution and government. lat. lat. zocydapcmeennoe ycmpoücmeo u nopsidoK zocydapcmeeHHOzo ynpaeAenua. jer i u izvanjskim raspravama 6 3 raspravljali smo ο tima često. franc. comme il est normal. έν τοις έξωτερικοϊς λόγοις. franc. 7 Pošto su tê stvari određene. rus. house -hold management. dok je robu [na korist] tek prigotkom (budući da se. franc. δεσποτικοί. onu ocHoeaHbi ua nanariax zocnodcmea. in discus­ sions outside the school (or in my public lectures). 69 Čest izričaj ήπέφυκεν. 30 30 35 jednakosti građana i prema sličnosti. kao da bi vladatelji uvijek bili zdravi. constitution et gouvernement. να τα ανα­ λαμβάνουν διαδοχικώς. pogrešni su i zastrane su ispravnih državnih pore­ daka. dok je drugi jedan od tjelovježbenika. Prevoditelj je nastojao ostati što više pri poretku riječi izvornika. elles ont un caractère despotique. novogrč. pro rei natura. Grč. lat. Grč. engl. pošto tê odredimo. πολιτεία και πολίτευμα. β 3KcomepunecKux coHUHeuuax. njem. 6 Το jest. engl. npr. Vlast pak nad djecom i ženom i cijelom kućom. prianjajući uza život. lat. oni pak koji se obziru samo na [probitak] vladatelja. vicissim gerere. različiti su i prijevodi dotičnog izričaja. 71 Ili 'despotski' u značenju odnosa između gospodara i roba. δεσποτεία) zapravo je vlast gospodara nad robom. a zatim će imati drugi netko u vidu njegovo dobro.Bjelodano je naime kako ustrajno podnose golemu nevolju većina ljudi. Stoga i državne dužnosti. ili je na korist onima kojima se vlada ili pak na zajedničku korist i jednih i drugih. Dakle. in den publizierten Schriften. enacmb zocnoduna nad paôoM. 64 Ili 'gospodstvo' (grč. Vlast gospodara 6 4 . iako bivaju boležljivi. gdje je tek prigotkom na korist i samim vičnicima. ti su naime samosilnički 71 . rus. Bjelodano je dakle kako oni državni poreci koji uzimaju u obzir zajednički probitak. Imperium oeconomicum. uMeAO ecmecmeeuHbie ocHoeanun. onda prema prigotku sudjeluje u kori­ sti. abwechselnd besetzt werden. Grč. engl. Sada pak. αρχή οικονομική. novogrč. politia et civitatis administrandae ratio. 68 prije pak. franc. što je gospodarska vlast u najužem smislu. rus.

vlast manjine. das Königtum. U quorum res familiaris ampla est. franc. kingship (royality). zbog toga što su svugdje imućnici malo­ brojni. Aristotel. rus. 15 20 40 1279b 25 26 26 5 30 10 35 40 1280: 88 89 . Aristotel. nego pokaživati istinu ο svakoj pojedinačnosti. Nikomahova etika. rus. franc. mora to glavno biti ili jedan ili manjina ili većina. Ali ako bi tkogod. Usp. ili zbog toga što je poradi najboljeg državi i njezinim dioni­ cima). Jer kako ćemo nazvati upravo spomenute državne poretke. Nikomahova etika. Jer. koji su mnogi mnoštvom . aristocracy. dočim oni koji su na zasebničku korist. niti je primje­ reno štogod previđati. posrijedi je pučka vladavina. nego se pučka vladavina i vladavina malobrojnih uzajamno razlikuju siromaštvom i bogatstvom. Naime. dok je pučka vladavina naprotiv kad vladaju ne oni s množinom imetka. njem. vladavina malobrojnih' na korist bogataša. novogrč. budući bogati. eAadetow.) A zastrane su od spomenutih: samosilništvo za kraljevstvo. novogrč. ή βασίλεια. οί τάς ουσίας έχοντες. die Aristokratie. the fighting-men. Grč. nego neimućnici. Samosilništvo je jednovlada. Grč. το προπολεμοϋν. jer jedan ili nekolicina mogu se odlikovati krepošću. dočim neimućnici mnogobrojni (pa zbog toga i ne izlazi da su rečeni uzroci i same razlike). vladavina malobrojnih za vladavinu najboljih. Onu od jednovlada koja se obzire na zajed­ ničku korist običavamo nazivati kraljevstvom 74 . kada vlast drži mnoštvo. pridavši bogatstvo manjini a siromaštvo većini. ali budući jači vladaju državom. eouHbi. rus. regnum. dočim zajedništvu na korist nije ni jedna od njih. onomu koji ο svakom pojedinom načinu umuje. lat. les détenteurs de la fortune. [zovemo] vladavinom najboljih75 (ili zbog toga što najbolji vladaju. 78 Usp. naime. franc. novogrč. πολιτεία. royauté. Jer ili ne treba zvati građanima one koji ne sudjeluju [u probitku]. koji su malobrojni mnoštvom. βασιλεία.vladavinom malobrojnih onaj u kojem vlast drže imućnici. 1160b. une république (gouvernement constitutionnel et légal. 75 Grč. Jer tu ima nekih teškoća. engl. das kriegerische Element. njem. ή τάξις τών πολεμιστών (stalež ratnika). lat. bilo u vladavinama malobrojnih bilo u pučkim vladavinama. i pučkom vladavinom onaj [poredak] u kojem vladaju neimuć­ nici.nastalo bi drugo dvoumlje. rus. lat. uapctcan enacmb. apucmotcpamun (enacmb Aynuiux). ή αριστοκρατία. budu vladali državom. . onda se ne bi činilo prikladno kako je razlučeno ο državnim porecima. αριστοκρατία.ustavna vladavina 76 . kažu kako je vladavina malobrojnih. pučka vladavina za ustavnu vladavinu 78 . a i jedni i drugi vladaju državnim ustrojstvom. engl. république modérée). ti su zastrane . novogrč. njem. i ne gleda samo na djelovanje. njem.ue coôcmeennocmbio. kako taj razlog pokazuje da to što malobrojni ili mnogobrojniji vladaju tek je prigodak. (To se pak događa s razlogom. VIII. franc. takvi su državni poreci nuždno ispravni. 74 73 8 30 35 Treba pak malo opširnije reći što je svaki pojedini od tih državnih poredaka. Zbog toga je u takvom državnom ustrojstvu najglavniji dio ratništvo 77 i u njemu sudjeluju oni koji posjeduju oružje. Prva je teškoća već pri dotičnoj odredbi. tako nazvao državne poretke . i gospodstvo [jednoga] nad državnim zajedništvom. niti izostavljati. kao što je rečeno. 79 Grč. engl. ili oni trebaju zajednički sudjelovati u koristi. novogrč.slično pak opet. bilo 73 jednoga bilo manjine bilo većine. onda se to zove zajedničkim ime­ nom svih državnih poredaka . πολιτεία. onaj u kojem su brojniji imućnici i onaj u kojem su malobrojniji neimućnici. ako oni u većini. kada pak jedan ili manjina ili većina vladaju na zajednički probitak. jer ona nastaje u mnoštvu. ali više od jednog. politia. engl. ako nema nikakva drugog državnog poretka mimo tih narečenih? Čini se. franc.jedno te isto. vladavina malobrojnih je" kad vlast u poretku drže imućnici 79 . men of property. a constitution. a gdje vlada malo mnoštvo. 77 Ili 'ratnički stalež'. njem. nonumun (penyônuKaHCKuû cmpou). lat. lat. nego najviše u onoj ratničkoj. rus. ot πλούσιοι. i nuždno. 76 Grč. aristocratia. engl. dakle. 10. dogodi li se negdje da su neimuć­ nici malobrojniji od imućnika. pučka pak vladavina na korist siromaha. quae pro reliquis civibus propugnat. a državna je uprava ono glavno u drža­ vama. kada pak mnoštvo [većina] vlada državom na zajedničku korist. Politie. die Reichen. dok je za više njih teško dostići savršenstvo u svakoj kreposti. la classe combattante. aristocratie. Jer samosilništvo je jednovlada na korist samovladara. ea pars civita­ tis.

Oni pak što ispuštaju to »kojima?«. i ne govore ο svoj pravednini poglavito. niti u življenju prema izboru). engl. bili takvi malobrojni ili mnogobrojni. jednako onomu što dade preostalih devedeset i devet. te svi ostali s uzajamnim trgo­ vinskim ugovorima. ali ne svima. i što je pravednina 8 2 u jednome i drugome poretku. nego samo kako ne bi jedni od drugih pretrp­ jeli nepravdu. jamac uzajamnih pravednina. Jer zajedništvo postaje inače bojni savez 85 što se od drugih takvih udaljenih saveza razlikuje samo mjestom. Shvatiti prvo treba koje odredbe postavljaju vlada­ vine malobrojnih i pučke vladavine . nehmen beide Parteien die Verfassungsmässigkeit für sich in Anspruch. franc. rus. nego je u svakoj od njih drukčija. Jer svi pristaju uz neku pravedninu. Jer ako bi tkogod i okupio [različita] mjesta u jedno. alliance. kako su i u cijelosti jednaki. franc. nego samo nejednakima. a zakon je nagodba i. die Gerechtigkeit. zbog toga što ti niti sudjeluju u blaženstvu. zbog toga jer loše prosuđuju ο vlastitim stvarima. kao što je rečeno prije u knjigama Ο etici83. ali nije ono što može učiniti građane dobrim i pravičnim. budući je pravednina nekima. tu je pučka vladavina. Uzrok je tomu što im je pro­ sudba ο sebi samima. Ali niti je svima tima postavljena zajednička vlast. u dpyzue ocHoebieaiom ceou npumo3aHUH na enacmb e zocydapcmee. justice. i zbog tih razloga prisvajaju si i jedni i drugi državnu vlast . Jer imućni su malobrojni. Te tako. i razdjeljuje se istim načinom i na stvari i na osobe. franc. pa i jest. niti da nepravedan ne bude nitko od onih što su pod dotič­ nim ugovorima. cnpaeednueocmb. ako su u čemu nejadnaki kao bogatstvom. les raisons invoquées par les uns et les autres pour réclamer le pouvoir. gdje pak vladaju neimućnici. posrijedi je vladavina malobrojnih. 'kamata'. το δίκαιον. vindicant šibi utrique reipublicae administrationem. tako da se zidinama dotiču grad Megarana i onaj Korinćana. 83 Vidi Aristotel. juste. najviše zbog onoga već rečenog. samo što se događa. 'pravo'. Na priliku tako čini se kako je pravedno ono jednako. συμμαχία. novogrč. A ο kreposti i opačini građana razmišljaju oni što brinu ο dobroj zakonitosti. novogrč. lat. lat. Nikomahova etika. takve pak nema. nego prije poradi dobra življenja (jer inače bi postojala država robova i ostalih životinja. Ti pak ono najglavnije ne kazuju. Grč. com3. dočim u slobodi sudjeluju svi. engl. kao slobodom. kima u cijelosti. novogrč. Veoma česta riječ. άμφισβητοϋσιν αμφότεροι της πολιτείας. toliko sudjeluju u državi koliko imaju posjeda. jus. i zatim što govore samo donekle i jedni i drugi. V 1131 a 15.ondje gdje se vlada bogatstvom. njem. niti pak radi obrambenog saveza. bilo od glavnice bilo od zakup­ nine 8 4 ). a ne samo radi riječi. koji su u bilo čemu jednaki. A da je tomu tako. nego samo jednakima. kako reče Likofron sofist. drugi pak. lat. rus. niti počinja ikakvu ćudorednu nevaljalost. te jedni bivaju malobrojni. τό δίκαιον. Ili 'postotaka'. 85 84 25 25 5 30 10 15 35 40 1280 b 20 5 10 15 Ili 'oligarhije' i 'demokracije'. tako pa bi se činilo da prevla­ dava razlog zagovornika vladavine malobrojnih (jer ne bi bilo pravedno da sudjeluje kao sa sto mina onaj tko daje tek jednu. kao što rekosmo. A i nejednako se čini pravednim. njem. ali idu samo donekle. Otuda je i bjelodano kako se mora brinuti ο kreposti ona država što se istinski naziva tako. drže se nejedna80 Posrijedi je opet višeznačnica πολιτεία. kako im nitko ne bi nanosio nepravdu. alliance. prosuđuju pogrješno. the oligarchical and democratical parties respectively claim power in the state. rus. ο nekoj pravednini. συμμαχία. 82 81 90 91 . engl. niti pak jedni vode brigu ο tome kakvi bi drugi trebali biti.jer inače bi Etruščani i Kartažani. Tako se pak nisu [udružili] samo poradi življenja. A gotovo većinom ljudi su loši prosuditelji ο vlastitim stvarima. Ili 'ono što je pravedno'. 'probitka'. njem. dok smatraju kako govore ο pravednini naprosto. Grč. Jer ako su se radi tečevina udružili i sastali. slažu se oko jednakosti stvari. Grč. oni doduše imaju sporazume ο uvozu i ugovore ο nenanošenju nepravde i dokaznice ο bojnome savezu. Jer jedni. belli gerendi societas. drugi pak mnogobrojni. ovdje najvjerojatnije u značenju 'vlast' ili 'moć'. spore se pak oko one što se tiče osoba. ein Beistandsvertrag. bili kao državljani jedne države. niti opet radi razmjena i uzajamne koristi . περί τα οποία διεξάγεται δ των δύο τάξεων άγων δια την κατάληψιν της Εξουσίας (ο kojima se vodi borba dvaju staleža radi zauzeća vlasti). ali ne svima. jest i bjelodano. koje i jest.

Bjelodano je dakle kako su sve tê stvari nevaljale i nepravedne. 1097 b 6.. 87 Grč. Bjelo­ dano je dakle iz rečenoga kako svi koji se prepiru oko državnih poredaka izriču tek dio onoga što je pravo. a ne bi im bilo zajedničko ništa drugo osim tih stvari. franc. Nego. nego je ona zajedništvo dobra življenja. jedan opet bilo što drugo. 10 Postoji dvoumlje i oko toga što treba biti vrhovni­ štvo 9 0 u državi. anuzoMun. naime: ili mnoštvo ili bogataši ili čestiti muževi ili jedan najbolji od sviju ili samosilnik. to još nije država. rus. 92 Postoji stanovito neslaganje i oko prijevoda ovog izričaja. mariage. iako je to ono od zajedništava što su svojstvena državama. franc. upravo kao i mnoštvo prema bogatašima. Otuda su i svojbine 87 nastale po gradodržavama te bratstva 8 8 . Slično pak ne ni ako bi koji stanovali napose. Značenje je zapravo: pravo ženidbe iz jednoga staleža u drugi ili iz jedne države u drugu. Država je zajedništvo rodova i selâ u savršenu i samodostatnu životu. njem. relations de parenté. pa kad bi ih bilo i deset tisuća. lat. Ehegemeinschaft. nego bi imali zakone da jedni dru­ gima ne nanose nepravdu pri poslovnim podjelbama. Što bi onda trebalo nazvati krajnjom nepravednošću?! Ako opet. dominatio ac summa auctoritas. većina porazdijeli imovinu manjine. podcmeenubie coto3bi. franc. kakve su razmjena i bojni savez. χηδεστεϊαι. TO χνριον.ipak ne bi nastala jedna gradodržava. ili opet oni što ih prema bogatstvu premašuju. Sto. . TOV νόμον τούτον. connubii jus. zar je to pravedno? Onda bi tako bilo i ono drugo. 89 Usp. lat. ako će biti države. das Entscheidende. kako kazasmo blaženo i lijepo življenje89. Jer kad bi se i tako okupili u zajednicu (dok bi se svaki pojedinac služio vlastitim domom kao državom) pomažući se uzajamno kao u obrambenom savezu samo od onih koji im nanose nepravdu. kako kućama. novogrč. njem. eine solche Regelung. 88 Ili 'fratrije'.ne bi ni to bila država. Ali zar je pravedno da vladaju malobrojni i bogati? Ako pak i ti počine iste tê stvari te pootimaju i pooduzimaju imovinu mnoštva. 86 20 kako državno zajedništvo biva radi lijepih činidbi. 92 93 . jer on provodi silu. 91 Posrijedi je razlika između onoga što je uže ili djelomično pravedno (το δίακαιον) i onoga što je naprosto pravedno. Čini se da svaka od tih stvari sadržava teškoću. njem. Zeusa mi [reklo bi se]. Ali krepost ne uništava onoga tko je ima. la loi du nombre. engl. le pouvoir souverain. Svrha je dakle države dobro življenje. Treba dakle postaviti Grč. έξουσίαν. novogrč. rus. this law of confis­ cation. Grč. bi li čestiti tre­ bali vladati i biti vrhovnici nad svima? Ne bi li onda 5 10 23 23 25 15 30 20 35 25 40 1281 Ili 'ono koje je poglavito' ili 'vrhovna vlast'. nodoÖHbiü 3ÜKOH. a ne tek poradi suživljenja.porazdijele imovinu bogataša. Nego tê stvari moraju biti prisutne. uzevši sve. Verschwägerungen. Jer izbor suživljenja je prijateljstvo. rus. A zbog kojega pak razloga? Zacijelo ne zbog toga što nema bliza zajedništva. lat. tako i rodovima. jedan ratar. . poradi života savršena i samodostatna. Nu toga neće biti ne budu li nastavali jedno te isto mjesto i sklapali medustaleške brakove. dok su im prema državnoj krepo­ sti nejednaki. την χυρίαρχον. ό νόμος ούτος. ali ipak ne toliko udaljeno te ne bi mogli uzajamno općiti. žrtvene svetkovine i zabave [poradi] suživljenja. Nikomahova etika. family connections. njem. i nije poradi toga da jedni drugima ne nanose nepravdu i poradi poslovne podjelbe. Inače bi i djela koja je samosilnik počinio nuždno sva bila pravična. niti ono što je pravedno uništava državu. Tako te je jasno kako taj zakon 9 2 ne može biti prave­ dan. lat. Stoga oni koji pridonose najviše takvomu zajedništvu tî imaju većega dijela u državi negoli oni što su im prema slobodi ili rodu jednaki ili pak viši. budući snažniji. κηδείαί.nije li to nepra­ vedno? Ne. novogrč. engl. ako siromašni . naime. rus. engl. έπιγαμία. Grč. the right to intermarry. bjelodano je kako to razara državu. pa čak ni onda kad bi sklopili uzajamno medustaleške brakove 8 6 . affinitates. jer se to vrhovni­ štvu činilo pravednim .zbog toga jer ih je više . To je pak. engl. jedan kožar. ni to se ne bi činilo drža­ vom onima koji oštro promatraju. the supreme power. hane legem (ali u Tome Akvinca: Ma lex quae praeeipit multitudinem dominari). ali su prema kreposti premašeni. Bjelodano je dakle kako' država nije zajedništvo mjesta. . ako bi slično uza­ jamno općili okupljeni kao i napose. a tê su stvari poradi tê svrhe. ali ni kad su sve one prisutne. novogrč. έπιγαμία. franc. eepxoeHÜH enacmt>. To je pak djelo prijatelj­ stva. kao kad bi jedan bio tesar.

Ali tako se razlikuju valjani muževi od svakog pojedinog iz mnoštva kako kažu da se razlikuju lijepi od nelijepih. 9 8 Zbog toga su Solon i neki drugi zakonodavci predavali njima izborne skupštine i polaganje računa od vladateljâ. njem. Zbog toga bi se time razriješilo i ranije spomenuto dvoumlje i ono njemu blisko. i vla­ daju li uvijek isti.perceptions.om KapmuH npupodbi. od kojih svaki i nije valjan muž. Ako bi pak zakon bio vladavine manjine ili pučke vladavine. nije jasno. 94 Vidi poglavlja 12-17. Ključni glagol se odčitava kao λύεσϋαι ili λέγεσΰαι. budući lišeni časti državne vlasti. franc. rus. onomu pak neki drugi dio.lat. rus. be dishonoured. lat. 96 To jest: od najboljih ali malobrojnih. engl. άτιμους είναι. novogrč. Nego možda bi kazao tkogod kako je uopće loše da čovjek bude vrhovna vlast. Grč. kao što i gozbe zajedničkim prilozima bivaju bolje od one namaknute ο trošku pojedinca. Ali r n e dopustiti im uopće da sudjeluju. a ne zakon. međutim. kako kaže J. primiješani onim boljima. VI. i kad se sastanu. 11 Ο ostalim dakle [stvarima] bit će drugdje riječi 94 . rus. ostali su nuždno obeščašćeni. honoris expertes et ignominia notati. Da li. jer su tada obeščašćeni brojniji. and works of art from realities. discerne­ ment. privés des droits civiques. novogrč. drugi drugi dio. to assign to them some deliberative and judicial functions. njem. sensus. nad čime trebaju vladati slobodnjaci i mnoštvo građana. njem. Bi li onda bilo bolje da vlada jedan koji je najvaljaniji? Ali to je još više vladavina manjine. wiu KapmuHbt. mnoštvo biva poput jednog čovjeka. Jer svi oni uzeti zajedno imaju dostatno razboritosti 99 te. τοϋ βουλεύεσ&αι και κρίνειν μετέχειν. ut consultandi sint etjudicandiparticipes. te isto tako i što se tiče značaja i razumijeća. novogrč. jer jedni [prosude] jedan. što će nam pomoći u dotičnim dvojbama? Jer opet će nam se vratiti ono prije rečeno. također je pogi­ beljno (jer kad su mnogi obeščašćeni i osiromašeni. et picta ex arte a veris. va μετέχουν ούτοι τοϋ βουλεύεσϋαι και κρίνειν. franc. ehrlos sein. nije sigurno (jer će i zbog nepravednosti i zbog nerazboritosti jednom počinjati nepravde. Da pak vrhovna vlast radije bude u mnoštva negoli u najboljih ali malobrojnih. engl. ima gotovo i i s t i n e . 15 35 20 40 1281 b 25 30 5 35 10 38 94 95 . ή αίσϋησις. u oba slučaja temeljni smisao je jasan. Jer mnogi. lat. To opet da tî sudjeluju u najvišim vlastima. rus. 98 Ili 'u savjetodavnoj i sudbenoj ovlasti'. Stoga i prosuđuju bolje mnogi i glaz­ bena djela i ona pjesnička. čime li se neki razlikuju od zvijeri?) Ali za poneko mnoštvo ništa ne priječi da rečeno bude istinito. 97 Ili 'umijećem naslikana djela od onih istinskih'. . Nu sâm za sebe svaki pojedini od tih nesavr­ šen je u prosudbi. #ά είναι έστερημένοι τιμής (da budu lišeni časti). paccydumeAbuocmb. svatko ima dio kreposti i razboritosti. και αϊ καλλιτεχ­ νικοί εικόνες των άληάινών άνϋρώπων (i umjetničke slike od istinskih ljudi). Verstand. et entre les peintures faites par art et leurs modèles originaux. njem. nego je dapače bjelodano kako je to u nekih nemoguće (jer isti bi onda razlog vrijedio i za zvijeri. Ali. Tricot. Jer vlasti kažemo kako su časti. jer mu je duša podvrgnuta slučajevima strasti. IV. ali im nisu dopuštali da sami pojedince vladaju. činilo bi se prihvatljivim. Grč. franc. mnogonožna i mnogoruka i koji ima mnoga osjetila. Preostaje dakle dopustiti im sudjelovanje u savjetima i odlu­ kama.nuždno svi ostali bili obeščašćeni . lat. niti pak imaju dostojanstvo ikakve kreposti. takva država mora biti puna neprijatelja). Grč. ynacmeoeamb e coeewflmeAbHOÛ u cydeÖHOü enacmu. nanucauHbie xydoMHUKOM. Gezeichnete vom Wirklichen. i umjetnine od zbiljno­ sti 9 7 . novogrč. faire participer aux fonctions deliberative et judiciaire. αίσϋησις. Budući ih je naime mnogo. jednom pak pogrješke). engl. und das künstlerisch 93 30 pojedinačnosti. a to su pak oni koji niti su bogati. kao što i neprečišćena hrana pomiješana s čistom čini cijelu mješavinu korisnijom od ono malo [čiste]. franc. τα γεγραμμένα δια τέχνης των άληϋινών. uzeti ne pojedinačno nego skupno. pa iako tu ima dvojbe. am Beraten und Entscheiden teilnehmen. engl. koriste državi. u svakom puku i u svakome mnoštvu može biti takve razlike između mnogih i malobrojnih izvrsnika. iako tako reći. ipak mogu zajedno biti bolji od onih 9 6 . 95 Posrijedi je teže mjesto. 99 Grč. a svi sve. dočim među izdvojinama može ovomu ljepše od naslikanoga biti oko. ympamam noAUmunecKue ηραβα. jer su u njima u jedno skupljene razbacane 93 To jest: 'lišeni građanskih prava'.

Ali njemu je blisko jedno drugo. I zatim. Pa kao što liječnik treba polagati račune liječnicima. kako je rečeno 1 0 4 . novogrč. ipak ne znaju više od samih vičnika. the assembly. Grč. ή τάξις αύτη της πολιτείας. 103 Usp. novogrč. des profanes. činilo bi se kako istim nači­ nom biva i pri izboru. te kormilo kormilar bolje od tesara i gozbu gošćenik bolje od kuhara. njem. cette organisation politique. bjelodano je kako oni prema ispravnim državnim porecima moraju biti praVidi 1281b 32. diese Verfas­ sungsordnung. skupštinara i suca). TO πολιτικόν τούτο σύνταγμα (takav državni ustroj). treće. ali riznicom i vojništvom upravljaju oni s veli­ kom imovinom. Pa ipak u skupštini sudjeluju te savjetuju i sude oni malene imovine po procjembi i bilo koje životne dobi. nonnulli etiam idiotae et imperiti. novogrč. ή Εκκλησία τον δήμου (pučka skupština). 1281s 40-b 21. vijeće i puk. Ako naime u [znanju] ο nekim djelima i umijećima sudjeluju i pokoji zasebnici 102 . Jer od mnogih se sastoji i puk i vijeće i sudište. lat. povjerava puku.sličnicima. lat. franc. Laien. niti vijeć­ nik 1 0 6 . Ali možda se sve to ne kazuje ispravno. Kakvi pak trebaju biti tî ispravno postavljeni zakoni. još nije jasno. 1U6 Ili 'savjetnik' ili 'savjetodavni član'. onaj koji vlada. V. 109 Usp. Liječnik je pak i puki izvršitelj i upućen pozna­ vatelj i. kao za zemljomjera onih što su vični zem­ ljomjerstvu a za kormilara onih vičnih kormilarstvu. Jer zajedno i istovrsno s državnim porecima nuždno i zakoni bivaju nevaljali ili valjani. vjerojatno stoga što ot ιδιώται može značiti i sukromnici i osobnici i prostaci te nestručnjaci i nevježe. ή εκκλησία. Jer izabrati ispravno posao je vičnika. pučka skupština'. engl. private persons. Jer skupština 1 0 5 je vrhovna u svim tim stva­ rima. rus. reipublicae administrandae ordinatio. Prvo pretresano dvoumlje 107 pokazuje bjelodano. tako te mnoštvo s pravom odlučuje u krupnijim stvarima. l'Assemblée. ništa drugo nego kako ispravno postavljeni zakoni trebaju imati vrhovnu ovlast. proučavatelj samog umijeća (jer takvih ima. dok vladatelj . Čini se 100 Ili 'ustavni poredak'. Tê stvari dakle neka su razlučene tim načinom. 1137 b 19. u svim umijećima). engl. napodnoe coôpanue. kakva su naime djela koja ocjenjuju oni što ne posjeduju umijeće. niti pak skupštinar. engl. dočim svi zajedno bit će ili bolji ili barem ne gori). Jer možda je i to ispravno postavljeno. Nu ako je tomu tako. a takav je liječnik. 102 Ili 'prosječnici' ili 'prtljari' ili 'nestručnjaci'. Grč.bio jedan ili njih više — imaju ovlast u onim stvarima ο kojima zakoni ne uzmažu točno govoriti. Grč. Tako te prema tome razlogu ne treba mnoštvu povjeravati ni izborne skupštine ni polaga­ nje računa. zbog toga što nije lako općenito određivati ο svim pojedinostima . nego je još bolje prosuđuje njezin korisnik (ili kućevlasnik). Slično bi pak tkogod riješio i to dvoumlje. Jer nije sudac. njem. franc. των ιδιωτών τίνες. dijelom i zbog prijašnjeg razloga 1 0 3 . 101 To jest: stručnjacima. Uostalom jasno je da prema državnome poretku treba i zakone postav­ ljati. ukoliko naime mnoštvo ne bude odveć ropsko (jer će svaki pojedinac biti slabiji prosuditelj od vičnika.ux. Prijevodi se dakle poprilično razlikuju. a i zato što ο nekim stvarima ne prosuđuje najbolje samo njihov izrađivač. kao što kuću ne može ocijeniti samo graditelj. kao i ostalim najvišim službama. 38 40 1282 5 10 naime neumjesnim da u krupnijim stvarima prije odlučuju nevaljali negoli čestiti. die Volksversamm­ lung. Koe-tcmo U3 neceedyui. Nikomahova etika. tako i svi ostali . Ιδιώται (zasebnici/nevježe). rus. a od narečenih svaki je pojedini tek dio toga (dijelom naime nazivam vijećnika. Stoga pripisujemo prosudbu ništa manje tima obrazovanim negoli po­ znavateljima 101 . the popular form of government. njem. 108 Usp. ama opzanuaauun zocydapcmeeHHOzo cmpOH. 1281 a 36. pravedni ili nepravedni. kako isti ima suditi tko je ispravno liječio te izliječiti i učiniti zdravim bolesnika od prisutne bolesti. nego i dalje ostaje ono ο čemu se odavno dvoumilo 1 0 9 . rus. To bi dakle dvoumlje tkogod možda tako dostatno razriješio. lat. 107 Vidi 1281b 32. 105 104 25 30 35 40 15 1282 b 20 23 23 5 10 96 7 Politika 97 . franc. I slično tako i ο osta­ lim iskustvima i umijećima.Dočim takav ustroj države kao prvu teškoću ima to što bi se činilo. a polaganje računa [o službi] i izboru vlasti ono su najkrupnije što se u nekim državama. tako reći. concio. Ili 'narodna. nego je to sudište. A i imovina po procjembi veća je u svih tih negoli jednoga i nekolicine koji obnašaju najviše dužnosti.

vedni, oni pak prema porecima u zastrani 1 1 0 - nepra­ vedni. Budući je pak u svima znanostima i umijećima svrha dobro, najveće je i najviše u najglavnijoj od svih 111 , a ta je nauk ο državi ; dobro države je ono pravedno, koje je opet na zajedničku korist; i svima se čini kako je to pravedno 1 nešto jednako, i done­ kle se slažu s filozofijskim raspravama, u kojima se razlučuje ο ćudoređu 1 1 4 (jer »pravednina« je nešto i nekima, te treba kažu biti istima isto), ali u kojim je [stvarima] jednakost 1 1 5 i u kojima nejednakost, ne smije se također zaboraviti. I oko toga je dvoumlje i ono pripada filozofiji države. Jer možda bi rekao tkogod, kako se prema pre­ moći u bilo kojem dobru trebaju nejednako raspodjeljivati vlasti, čak ako se u svemu ostalome [građani] ne bi razlikovali, nego bi bili jednaki. Onima naime koji se razlikuju, različita je i pravednina i dostojan­ stvo. Ali ako je to istinito, onda oni što bojom, veličinom ili bilo kojim dobrom druge nadmašuju, isto tako nadilaze i u građanskim pravima. Nije li to laž već na površini? Bjelodano je to iz ostalih znanosti i umijeća. 1 1 6 Jer gdje su umijećem jednaki frulači, ne daju se izvrsnije frule onima plemenitijeg podri110 Ili 'izopačenim državnim porecima'. Grč. κατά τάς παρεκβεβηκυίας; lat. eas autem quaeperversis conveniunt; engl, pervert­ ed forms of government; franc, sous des constitutions à formes aberrantes; njem. die den abweichenden Verfassungen entsprechenden; rus. coomeemcmeytouifie omKAOueHUHM om npaeuAbHbix eudoe; novogrč. οι δε κατά τα παρεκβατικά (oni koji su prema odstupajima ili zastranama). 111 Vidi Nikomahova etika, I, 1094 a 1. 112 Posrijedi je višeznačnica δύναμις (moć, možnost, sila, jakost), ali i vještina i sposobnost, pa i nauk. Otuda i različiti prijevodi. Grč. ή πολιτική δύναμις; lat..politico scientia; engl, the political science; franc, la potentialité politique; njem. die Kunst des Staatsmannes; rus. noAumuKa; novogrč. ή πολιτική επιστήμη και τέχνη (znanost, nauk, umijeće o državi). 113 Ili 'pravednina'. 114 Usp. Nikomahova etika V, 3. 115 Ili 'istost'. 116 Opet je posrijedi višeznačnica δύναμις. Ovdje u smislu umi­ jeće, vještina. Grč. των άλλων επιστημών και δυνάμεων; lat. aliae scientiae et facultates; engl, the other arts and sciences; franc, les

15

20

jetla (tî naime neće ništa bolje frulati), nego treba onomu vrsnu u izvedbi dati i vrsnije glazbalo. Ako pak rečeno još nije jasno, slijedi li se [primjer] još malo, bit će on bjelodan. Jer bude li tkogod koji je vrstan u frulačkom umijeću, ali uvelike zaostaje po podrijetlu ili ljepoti, iako je svako od tih veće dobro negoli frulačko umijeće (mislim: plemenito podrijetlo i ljepota), i prema razmjeru ta [svojstva] više nadmašuju frulačko umijeće negoli on njih svojim umijećem — ipak tomu treba dati izvrsnija glazbala. Jer dotič­ nom bi djelu trebale pridonositi premoć po bogatstvu i plemenitu podrijetlu, ali ne pridonose ništa. Uz to, prema tome razlogu svako bi se dobro moglo sa svakim drugim usporediti. Jer ako se stano­ vita veličina 117 može odmjeravati, onda bi se i veličina u cijelosti mogla odmjeravati prema bogatstvu i slo­ bodi, tako te ako se ovaj više ističe prema veličini negoli onaj prema kreposti - iako uopće više prema­ šuje krepost veličinu - sve bi stvari bile usporedive. Ako je, naime, tolika i tolika [veličina] bolja od tolike i tolike, ta je bjelodano jednaka. A kako je takvo što nemoguće, jasno je da se s razlogom za vlast u državnim poslovima ne nadmeće prema bilo kojoj nejednakosti (jer ako su jedni sporiji a drugi brži, ne trebaju zbog toga jedni dobivati više a drugi manje, već u tjelovježbenim natjecanjima takva raz­ lika donosi čast); nego iz kojih se stvari država sastoji, ο tima treba biti nadmetanje 1 1 8 . Stoga se razložno natječu za čast oni plemenita podrijetla, slobodnjaci i bogataši; jer t i 1 1 9 moraju biti slobodni 120 i donositi dohodarinu (ne bi se naime država mogla
autres sciences et potentialités; njem. in den anderen Wissenschaften und Künsten; rus. U3 paccMompeuun ocmajibHbix nayK u ucKyccme; novogrč. εις τάς άλλας έπιστήμας και δεξιότητας (iz ostalih znanosti i sposobnosti). 117 Ili »visina«. 118 Podrazumijeva se natjecanje ili nadmetanje za 'položaje', 'službe' u vlasti. 119 To jest: oni koji su na vlasti ili obavljaju državne poslove. 120 Ili 'porezna stopa', 'porez'. Grč. και τίμημα φέροντας; lat. qui pro censu tributum conférant; engl, tax-payers; franc, des contribuables; njem. Steuern entrichten; rus. u Aiodu, nAamnu^ue HÜAOZU; novogrč. και εισοδήματα έχοντες (koji imaju prihoda, prinosa).

35

40 1283 3 5

25

10

30

15

98

99

sastojati samo od siromaha kao ni samo od robova). Nu ako su potrebne tê sastojine, bjelodano su onda potrebne i pravednost i građanska krepost 1 2 1 ; jer bez tih država ne može opstojati: bez prvih naime ne može bivati država, bez drugih opet ne može se njome skladno upravljati. 13 Radi sama opstanka države, činilo bi se kako se ispravno natječu ili u svim ili u nekima od tih, dočim za dobar život s najviše prava bi se natjecali obrazovanje i krepost, kao što je i prije rečeno 1 2 2 . Budući, dakle, niti sve jednako trebaju imati oni što su jed­ naki samo u jednom, niti pak nejednako oni nejed­ naki u jednome, nuždno su svi takvi državni poreci [zapravo] zastrane. Rečeno je naime i prije 1 2 3 , kako se na neki način s pravom natječu svi, ali ne i napro­ sto svi s pravom. Bogataši zbog toga što im pripada više zemlje, a zemlja je zajednička; uz to su pri ugovorima većinom pouzdaniji. Oni pak slobodni i plemenita podrijetla kao bliski jedni drugima (jer građani su više plemeniti od neplemenitih, i pleme­ nito podrijetlo svi časte i doma i u domovini); a uz to, vjerojatno i stoga što su bolji oni od boljih, budući da je plemenito podrijetlo krepost roda 1 2 4 . Slično ćemo reći kako se s pravom i krepost natječe, jer kažemo da je pravednost zajednička krepost, koju moraju pratiti sve ostale 1 2 5 . Ali i većina se [s pravom natječe] protiv manjine, jer su prvi i jači i bogatiji i bolji, ako se uzmu tako brojniji naprama malobrojnim. Ako dakle svi budu u jednoj državi - kažem: oni dobri, bogati i plemenita podrijetla, te još neko drugo građansko mnoštvo - hoće li biti prepirke oko
121 Ili - prema većini - i 'ratnička vrlina', kako pokazuju prije­ vodi. Grč. πολιτική [πολεμική] αρετή; lat. bellica virtus; engl. valour; franc, la valeur militaire; njem. die kriegerische Tugend; rus. eouHCKan doônecmb; novogrč. ή πολεμική αρετή. Usp. i IV. 1291 a 19-33. 122 Usp. 1281 a 4. 123 Usp. 1280 a 9. 124 Ili 'izvrsnost rase'. Grč. αρετή γένους; lat. generis virtus; engl, exellence of race; franc, une vertu de la race; njem. die Tüchtigkeit der Familie; rus. doöpodeme.ib, npucyui,asi ueeecmHOMy pody; novogrč. αρετή γένους. 125 Usp. Nikomahova etika, V. 1129b 25.

20

25

30

35 40 42 1283 b

toga koji trebaju vladati, ili je neće biti? Pri svakom naime pojedinom od spomenutih državnih poredaka nedvojbena je prosudba ο tome koji trebaju vladati (jer poreci se razlikuju po vrhovnoj vlasti jedni od drugih, pa je ona ili u bogataša ili u valjanih muževa, i u svim ostalima svaki na svoj način); ali mi pak razvidjeti trebamo, kad su istodobno prisutne sve tê stvari, kako valja razlučiti. Ako brojem bude posve malo onih koji posjeduju krepost, kojim načinom treba odlučiti? Treba li njihovu malobrojnost razvi­ djeti naprama zadaći: jesu li uzmožni upravljati drža­ vom ili ih treba biti toliko mnoštvo da mognu tvoriti državu? Postoji naime stanovito dvoumlje oko svih onih koji se natječu za državne časti 1 2 6 . Jer činilo bi se kako ništa pravedno ne navode oni koji traže vlast zbog bogatstva, a slično i oni zbog plemenita podri­ jetla; čini se, naime, ako bude neki pojedinac bogatiji od svih ostalih, onda taj jedan bjelodano prema tome istome pravu treba vladati svima, te slično onaj kojega resi plemenito podrijetlo nad onima koji se natječu zbog svoje slobode . Isto će se možda dogoditi i u vladavini najboljih 128 s krepošću. Jer ako bi neki pojedinac bio bolji muž od svih ostalih valjanih u državnoj upravi, taj bi morao biti vrhovnik 1 2 9 prema tome pravu. Ako dakle i mnoštvo treba imati vrhovnu vlast zbog toga što je jače od malobrojnih, onda i jedan ili više njih (više od jednog, a manje od mnoštva) budući jači od ostalih, trebali bi imati vrhovništvo prije negoli samo mnoštvo. Sve tê stvari čini se jasno pokazuju kako nije ispravna ni jedna od tih odredaba, prema kojima dotični zahtijevaju da sami oni vladaju, dok im se svi ostali podvrgavaju. Jer i protiv onih koji prema kreposti zahtijevaju vrhovništvo u državnoj upravi, te slično i onih [koji to traže] prema bogatstvu, mnoštva bi mogla navesti pravedan razlog. Ništa naime ne priječi da mnoštvo

5

10

15

20

25

30

126 Ili 'za državne službe'. Grč. περί των πολιτικών τιμών; lat. de civilibus honoribus; engl, all the aspirants to political power; franc, les dignités d'ordre politique; njem. die politischen Ämter; rus. nonecmu β tocydapcmee; novogrč. τα πολιτικά αξιώματα. 127 Podrazumijeva" se: zbog toga što su rođeni kao slobodni (slobodnjaci) za razliku od robova. 128 To jest: u aristokraciji. 129 Ili 'nositelj vrhovne vlasti'.

100

101

katkad bude bolje negoli su i malobrojni i bogatiji, ne uzeti pojedince, nego cjelokupno. Zbog toga i na dvoumlje, koje neki postavljaju i istražuju, trebalo bi odgovoriti istim načinom. Dvoume, naime, neki kako treba zakonodavac postavljati zakone - želeći donijeti one najispravnije zakone - na korist onih boljih ili većine, kad se dogodi ono rečeno 1 3 0 . 'Ispravno' 1 3 1 tu valja shvatiti kao 'jednako'. A to jednako ispravno na korist je cijele države i zajedni­ štva građana; građaninu pak općenito je svojstvo i vladati i da se njime vlada; i on je u svakom državnom poretku drukčiji, ali u onome najboljem onaj tko je uzmožan i voljan vladati i 'biti vladan' u skladu sa životom prema kreposti. Ako se pak tkogod toliko razlikuje prema su višku kreposti, ili više njih od jednoga (ali koji nisu uzmožni postići ispunu države), tako te se ne može ni usporediti krepost svih ostalih niti njihova državnička moć 1 3 2 s onom u dotičnika, bilo više njih bilo samo jednoga, tî se i ne mogu smatrati dijelom države; nanijet će im se naime nepravda izjednačujući ih s onima od kojih su toliko različiti prema kreposti i državničkoj moći, jer takav bi se činio poput boga među ljudima. Otuda je bjelodano kako zakonodav­ stvo nuždno biva ο jednakima i podrijetlom i moću, dočim za one nema zakona, jer oni su sami zakon 1 3 3 . I smiješan bi bio tko bi pokušao njima postavljati zakone. Rekli bi mu možda kako ono, u Antistena , lavovi odgovoriše zečevima koji su, zboreći u skup­ štini, zahtijevali jednakost sviju. Zato i ustanoviše ostracizam države s pučkom vladavinom s toga
To jest: kad je većina - uzeta zajedno - bolja od nekolicine (prema B.Jowettu). 131 Ili 'pravo', 'pravedno'. 132 Ili 'sposobnost' ili 'znanje'. Grč. δύναμις πολιτική; lat. potentia civilis; engl, the political capacity ; franc, capacité politique; njem. die politische Fähigkeit; rus. noAumunecKue cnocoÔHOcmu; novogrč. πολιτικήν έπιστήμην και ικανότητα [μεγαλοφνίαν] (.. .znanje i sposobnost/ili nadarenost). 133 Usp. Platon, Polit. 292 d. i Zakoni IX, 875 c d. 1 4 'Gdje su vam pandže i zubi?' Usporedi i Ezopovu basnu (241). 135 Ili 'izgon s pomoću crepićnih glasovnica'. Pri progonu nepoćudnika, građani bi na glasovnicu (to jest: zemljanu pločicu

35

40

1284 a 3 3 5

10 15

razloga. Tê, naime, čini se teže za jednakošću više od svega, tako te one koji su se činili da nadmašuju moću (zbog bogatstva, množinom prijatelja ili kakve druge državničke sile) osuđivali su crepićnim glasovnicama i izgonili iz države na određeno vrijeme. Priča se kako su i Argonauti Herakla ostavili zbog istoga uzroka, jer ga Argo ne htjede voziti zajedno s osta­ lima, budući da je uveliko nadmašivao brodare. Stoga oni koji pogrđuju samovlašće 136 i Perijandrov savjet Trazibulu ne treba misliti kako su naprosto u pravu što kude. (Kazuje se naime da Perijandar 1 3 7 nije rekao ništa glasniku poslanomu po savjet, nego je, posjekavši klasove koji su stršili, ujednačio usjev na njivi. Iako glasnik nije shvatio razlog tome postupku, čim je dojavio što se dogodilo, Trazibul je .shvatio kako mora ukloniti muževe koji strše.) Jer takvo što ne koristi samo samosilnicima, niti tako samo samosilnici čine, nego se slično postupa i u viadavinama manjine te u pučkim vladavinama. Ostraci­ zam 1 3 8 , naime, ima istu moć na neki način da suzbija i progoni odveć istaknute [pojedince]. Isto čine drža­ vama i narodima oni u kojih je moć, kao Atenjani Samljanima, Hijanima i Lezbljanima (jer čim učvrstiše vlast nad njima, Atenjani ih uniziše protivno ugovorima). I perzijski je kralj Medijce i Babilonjane i druge, koji su se ponosili time što nekoć bijahu u vlasti, često 'podsijecao'. Postavljeno pitanje općenito se odnosi na sve državne poretke, te i one ispravne. Jer izopačeni 1 3 9 poreci čine dotično gledajući svoj probitak, ali i oni kojima je do zajedničkog dobra postupaju na isti način. Bjelodano je to i u ostalim umijećima i znano­ stima; jer niti će slikar dopustiti da mu stvor ima nerazmjerno veliku nogu, pa ako bi se i odlikovala
u obliku crepića - grč. όστρακον) ispisivali dotičnikovo ime. U Ateni je za izgon/progon moralo biti 6.000 glasova. Sâm izgon se zvao οστρακισμός. U Sirakuzi je pri istom postupku kao glasov­ nica služio list masline, pa se taj izgon zvao petalizam (grč. πεταλισμός od πέταλον, list). Ili 'tiraniju'. Dotična priča potječe od Herodota (V, 92), samo što Herodot pripisuje Trazibulu ulogu koju Aristotel pridaje Perijandru. 138 Usp. V. 1302b 18. 139 Ili 'poreci koji su zastrane'.
137 136

20

25

30

35

40 1284 b

3 5

10

102

103

engl. ili pak ona jednima koristi a drugima ne koristi. Treba pak prvo istražiti postoji li jedan njezin rod ili ih je više različitih. Bolje je dakako ako zakono­ davac već u početku tako uredi državu da i ne treba dotičnoga lijeka.što je činiti? Jer ne bi se smjelo reći kako bi ga trebalo prognati i odstraniti. niti će pak zborovodja onomu što glasnije i ljepše pjeva od cije­ log zbora dopustiti da pjeva sa zborom. njem. ili pak ne. ali 142 Dotično mjesto različito se prevodi. po pravu »oružane ruke«. 141 Ili Ό kraljevskoj vladi'. Grč. άλλα προς ίδιον κομματικόν όφελος (nego u svoju stranačku korist). engl. Jer pri menije pravo na smrt. Ali se u državama tako ne događa. Grč. lat. dakle. da svi takvoga slušaju rado. i ne prema suvišku u ostalim dobrima. Grč. ή βασιλεία. Iako je dotično mjesto okvirno jasno. I zaista kaže: »Koga li pak ja (ugledam) daleko od b o j a . ali kad bi pošli [u boj]. drugi put. monarchy. nego prije nekakav drukčiji državni poredak. royauté. . regnum. novogrč. engl. bio bi popraviti nastalo nečim takvim ili sličnim. tako te takvi budu doživotni kraljevi u državama. instar est summi et perpetui imperii militaris. Königtum. Doslovan prijevod. Lako je uvidjeti kako sadrži više rodova i kako način vladavine nije jedan u svima. jedne pak izborne. bogat­ stvo i mnoštvo prijateljstava. franc. Preostaje. Uz to se obredi bogoslužja povjeravaju kraljevima. i od tih su jedne vladavine nasljedne. a npecAedoeanu npu amoM ebizody dnn ceoeü napmuu. lat. engl. neće on lako izbjeći ni psima ni pticama. ali ne ni vladati njime. they have used ostracism for factious purposes . jasno je kako je takvo što zasebično korisno i pravedno. Ο tome govori i Homer. njem. rus. već se ostracizmom služe u stranačke svrhe 1 4 0 . nego kad izađe izvan zemlje. nego ako se tkogod odlikuje prema kreposti. όμοία προς την αύτοκρατορικήν και ίσόβιον άρχιοτρατηγίαν (nalik na samovladarsko i doživotno vojskovodstvo). vojskovodstvo za cio život. wie ein selbständiges und lebenlängliches Feldherrenamt. franc. franc. jer se [ljudi] ne obziru na korist zajedničke države. Tako te zbog toga ništa ne priječi samovladare da se slažu sa svojim državama. . οίον στρατεγία τις αυτοκρατόρων και άίδιός εστίν. Jer Agamemnon je uvrede strpljivo podnosio na skupštinama. sed seditiose ostracismis utebantur. dakle. rus neAnemcH κακ 6bi ueKoeü HeozpanuneHHOU u HecMeuneMOÜ cmpamezueü. u izopačenim državnim porecima. sondern verwendete den Ostrakismos als eine Waffe im Parteikampfe. kakva su kraljevstva u nekih barbara. franc. monarchie.« 1 4 4 To je. Kralj nije vlastan ubiti. 14 Možda bi bilo skladno poslije iznesenih riječi poći dalje i razvidjeti ο kraljevstvu 141 . Grč. . novogrč. kralj je vrhovni zapovjednik u ratnom pohodu. Alleinherrschaft. a kind of generalship. lat. jedan oblik kraljevske vladavine.ljepotom. mais elles ont mis l'ostracisme au service des factions. slično bi. Stoga u slučaju priznatih istaknutosti razlog za ostracizam ima stano­ vito državničko pravo. osim zbog strašljivosti143 kao u drevnim [drža­ vama] za ratnih pohoda. II. 146 Ili 'tiraniju'. ovdje μαρεκαη enaemb. . bijaše vlastan i ubiti. 145 Ili 'samovlade'. μοναρχία. novogrč. rus. irresponsible and perpetual. osim u slučaju strašljivosti (kukavstva) pred neprijateljem u vrijeme rata. kojom se hoće skladno upravljati. podijelivši između sebe vlast. 40 1285 5 10 14 14 15 30 35 104 105 . Treba razvidjeti. Ta sva imaju moć nalik na samovladu 1 4 6 . 391-393. njem. kako se čini i naravnim. muni de pleins pouvoirs. monorchia. μοναρχία. ή βασιλεία. različito se prevodi. Ilijada. Naime. bilo zahtijevati da se Zeusom vlada. koristi li kraljevska vladavina državi ili 140 Ili 'u strančarskim sukobima'. Jer kažemo kako je ono jedan od ispravnih državnih poredaka. Takva je kraljevska vladavina poput nekakvog vojsko vodstva samovladarâ te je doživotna 1 4 2 . 144 Homer. MonapxuH. niti će brodograditelj pustiti da takva bude krma ili koji drugi od brodskih dijelova. i nije pogla­ vito iznad svega. iako se inače prevodi kao uflpcmeo i KopoAeecmeo. 14j Podrazumijeva se: kralj nema pravo oduzeti život kojemu od svojih podanika. et perpétuel. comme une sorte d'office de stratège. novogrč. kao što su snaga. lat. njem. royalty. 'monarhije'. u spartanskom državnom poretku čini se da je kra­ ljevska vladavina najviše prema zakonu. άλλα στασιαστικώς έχρώντο τοις όστρακισμοίς. Dakle. s time što se posljednje riječi ne nalaze u izdanjima Ilijade koja su do nas dospjela. naime. Ali u najboljem državnom poretku mnogo je dvoumlja oko toga. rus. ukoliko do toga dođe. samo je isto tako bjelodano da to nije i naprosto pravedno. ako tako čine kad njihova vlastita vlada­ vina biva na korist tim državama. Uz tu postoji i drugi oblik jednovlade . 15 20 25 zemlji.

drugi pak do određena roka ili za određene zadaće. κληρονομικοί (nasljedni. rus. Držali su jedni od tih (kraljeva) doživotno tu vlast. To su. consuetudo). naprosto rečeno. drugo je barbarsko (ono je nasljedna samosilnička vladavina u skladu sa zakonom). 156 Posrijedi je višeznačnica esimnetija.« 150 Tê dakle (jednovlade) jesu i bijahu samosilničke jer su samovladarske. I jer su naravlju skloniji ropstvu barbari nego Grci. 234).. Ili 'bojnim sucima' ili 'izabranim vladarima' (esimnetima). 148 Ona je.su zakonita i po očinskome običaju. Treća je kakva bijaše u drevnih Grka. Četvrta vrsta kraljevske jednovlade obuhvaća one iz junačkoga doba koje bijahu prema zakonu te 20 25 29 29 30 uz pristanak podanika i po očinskim običajima. Bergk. Posrijedi je nazivak nejasna postanka i značenja. 1 5 5 Kasnije pak. a razlikuje se od barbarske ne time što nije prema zakonu. ali su postojane. četvrto je kao u Spartanaca (koje je naprosto rečeno vrhovno zapovjedništvo. četiri brojem: jedno iz junačkoga doba (ono bijaše po pristanku podanika. 154 Podignuti (ili uzdignuti) žezlo (palicu ΙσκήπτρονΙ) kao znak vlasti ili pravne ovlasti nalazi se već u Homerovoj Ilijadi (npr. pa postadoše kraljevima pri­ stankom podanika i [zajamčiše kraljevstvo] svojim nasljednicima po očinskim običajima. njem. nasljedno i doživotno). Doslovan prijevod.. često se prevodi i kao 'ono što je nasljedno'. a koju nazivaju »izabranim presuditeljima«. ali je Lambinov latinski prijevod prihvatljivo razrješenje: et res urbanas et eas quae agri finibus continebantur et eas quae extra fines imperii. 149 Pitak je inače jedan od sedmorice mudraca. Jedni to činjahu prisegnuti. Poetae lyr. ali s ograničenim ovlastima. starodrevni / običaj' (lat. kao što izabraše nekoć Mitilenjani Pitaka 1 4 9 protiv prognanika. obnašahu još samo ovlast vrhov­ nog ratnog zapovjedništva izvan granica zemlje. patriae engl. dočim ondje gdje je još bilo dostojno imena kraljevstva. Sama se riječ javlja već u Homera i do Aristotelova doba poprima značenja od izabranog suca do izabranog vladara s diktatorskom ovlašću. héré­ ditaires. te Azijati nego Europljani. zbog toga pak što su izborne i uz pristanak podanika . Grč. ererbt. novo­ grč. pošto jedne od tih ovlasti napustiše sami kraljevi. drugi neprisegnuti. Pokazuje i sâm Alkej kako za samovladara izabraše Pitaka u jednoj od pjesama počasnica: »Pitaka niska podrijetla gradu kukavnu i jadnu postaviše samovladarem. Zbog toga su tê (vladavine) samosilničke 1 4 7 . te su uz tê stvari i u sporovima presuđivali. njem. 1 5 4 Ή dakle u drevnim vremenima neprekidno su imali ovlast i nad (stvarima) u gradu i nad onima u polju te u inozemstvu.one su kraljev­ ske. 148 147 106 107 . 153 To jest: njihovi su nasljednici baštinili kraljevstvo po očin­ skim (starodrevnim) običajima. jedne im mnoštva oduzeše. acuMnemuu. silno ga hvaleći svisebice. 155 Dotična rečenica nije u cijelosti jasna. nego samo time što nije po očinskom običaju. gr. 5 10 15 20 35 25 1285 b Ili 'tiranske'. I. a samosilnike najamnici. Ta se (kra151 Iako sama grčka riječ znači Očinski. οί αίουμνήται. u nekim državama ostadoše kraljevima samo žrtvovanja. ili zbog sjedinje­ nja ili pribave zemlje. engl. οι αίσυμνήται. tako te prvi imaju tjelesnu zaštitu od građana. Jedini naime vladaju po zakonu i uz pristanak podanika. 37 A. lat. rus. hereditary. πάτριαι. jer kralj je bio vojskovođa i sudac te vrhovnik u bogoslužju) . 152 Usp. a prisega bijaše uzdignuće žezla. npaeo 3ÜKOHHOZO uacnedoeamui. strpljivo podnose samosilničku vladavinu bez omraze. a Antimenid je Alkejev brat. novogrč. izborna samovlada. treće je koje nazivaju »izabranim presuditeljstvom [ili vladarstvom]« (ono je pak izborno samosilništvo). oblici kraljevstva. perpetuo moderabantur. aesymnetes. jer se temelje na očinskim običajima te su zakonite. Jer građani štite oružjem kraljeve. baštinjeni). bilo u iznimnim okolnostima bilo po ustaljenu običaju dotične zajednice. 151 Zbog toga što ti prvaci bijahu dobročinitelji mno­ štvu u kakvim umijećima ili u ratu. a drugi protiv njihove volje. Aisymneten. I tjelesna straža im je kraljevska a ne samosilnička s istog razloga. dakle. franc. lat. bilo na određeni rok bilo doživotno. 153 Vrhovnici bijahu u ratnome zapovjedništvu i nad žrtvama koje nisu svećeničke. T. starinski. Grč. franc. Takve su dakle dvije vrste jednovlade. aïsymnètes. V 1310 b 10. a drugi pak protiv građana. koje predvođahu Antimenid i pjesnik Alkej. aesymnetes. 150 Frag.

A za početak istraživanja je ovo: je li korisnije da vlada »najbolji muž ili da vladaju najbolji za­ koni?« 1 6 0 Onima koji mniju kako je kraljevanje na korist čini se. Peti je oblik kraljevstva gdje jedan vlada svime. je li državama probitačno imati jednog doživotnog voj­ skovođu. 158 Posrijedi je ili 'sveopća. novogrč. Platon. tako te to za sada možemo ostaviti ne stranu. sveobuhvatna kraljevina' ili 'pot­ puna kraljevska vladavina'. ono je ustrojeno prema 157 gospodarstvu. tako te ο njoj treba razmo­ triti. U pojedinca svladana srdžbom ili kakvom drugom strašću nuždno se izopači pro­ sudba. grč. (inače) HeozpanuHeHHan u. Jasno je. naime. kako je nuždno da dotičnik bude i zakonodavac. ili pak nije? Razmatranje ο tak­ vom vojnom vrhovništvu više se tiče zakona negoli oblika državnog poretka (jer takvo može bivati u svim državnim porecima). nach der Art einer Hausverwaltung. Ako pak takvo što nije lako naći medu mnogima. da zakoni izriču samo općenito. kako se vidi iz različitih prijevoda. Uz to je mnoštvo i više nepokvarljivo . ali ako tî mnogi budu dobri muževi i gra­ đani. 157 30 35 1286 5 pojedinim slučajevima. Jer kao što je gospodarstvo nekakvo kraljevanje kućom. novogrč. dok je pojedinac nestrančar. this form corresponds to the control of a household. Grč. dočim je duša čovječja nuždno cijela takva.« Nu na to se može odvratiti kako su oni valjani dušom upravo kao i onaj pojedinac.kao i veća količina vode tako je i mnoštvo nepokvarljivije od manjeg broja [ljudi]. poput gozbe što je ljepša kad za nju mnogi prilažu negoli samo jedan. uspoređen s drugim. rus. onda na vlastitu pogibelj). 108 109 . Ili 'aristokraciju'. kako s istoga uzroka nije najbolji državni poredak koji biva prema propisima i zakonima. I pri tome je bolje ono što je u cijelosti lišeno strasti od onoga kojemu je urođena. Ako pak vladavinu većeg broja ljudi. i drugo. ' 3 V Ili'nasljedan unutar jednog roda'. njem. quod regnum rei familiaris administrandae rationem descriptione et or dine imitatur. the absolute roy­ alty. hoće li nepokvarljiviji biti jedan vladatelj ili pak oni brojem mnogi koji su svi dobri? Nije li jasno kako su takvi oni mnogi? [Reći će se:] »Ali oni strančare. sur le même rang que l'administration du père de famille. παμβασιλεία. dakle. koji ništa ne čine mimo zakona. Ali vladatelji se trebaju držati onog sveopćeg načela. Preostala vrsta kraljevine oblik je državnog poretka. ali teško da bi se svi istodobno razgnjevili i pogriješili. 160 Usp. das Universalkönigtum. 294A-295C. τεταγμένη κατά την οίκονομιχήν. treba li odlučiti jedan koji je najbolji ili svi? Jer sada [ljudi] okupljeni prosuđuju. Država. franc. koji bi bio ili prema rodu 1 5 9 ili [biran] naizmjenice. tako te je u bilo kojem umi­ jeću zaludno ravnati se samo prema propisima. prvo.apcKan enacmb. Zbog toga i sudi bolje mnoštvo u mnogim stvarima negoli bilo koji pojedinac. franc. Stoga je istraživanje gotovo ο dvojem. kao što svaki pojedini narod i pojedina država upravlja zajedničkim stvarima. Ona pak u zakonu nije prisutna. jer ona mnoga druga nalaze se između ta dva. ali koji neće vrijediti ondje gdje zastranjuju.apcKOH enacmb. domaćinstvu'. (ovdje) eceoÔT>eMAiouiftH u. savjetuju i presuđuju. osim ondje gdje je štogod propustio. 1 6 1 Ali možda bi rekao tkogod kako zato [čovjek] će bolje svjetovati u pojedinačnim slučajevima. Bjelodano je. svaki je možda gori. rus. Sâm za sebe. lat. Nek su to mnoštvo slobodnjaci. παμβασιλεία. ecmb κακ 6bi enacmb doMoxo3HÜcmeeHHasi. 15 Gotovo da postoje tako reći dva oblika kraljevstva ο kojima valja razvidjeti: ovo [posljednje] i ono spar­ tansku . tako je i kraljevstvo gospodarenje državom te jednim ili mnogim narodima. Nu u onim stvarima u kojima ne može zakon ili uopće suditi ili pak ne dobro. lat. Ali država se sastoji od mnogih. engl. je li na korist da jedan bude vrhovnik nad svime. koji su svi dobri. U Egiptu je tek nakon četvrtog dana dopušteno liječnicima izmijeniti [liječenje] (učine li to prije. i ukratko pregledati dvoumlja koja ona sadr­ žava. 161 162 15 20 25 30 31 31 9 9 10 35 40 1286 b To jest: podložna je strastima.ljevstva) dakle tim načinom razlikuju jedna od dru­ gih. dok vrijede u ostalim slučajevima. εκτεινομένην Επί πάσης τής δημοσίας οικονομίας (/vlast/ proši­ renu na cijelo javno gospodarstvo /sic!/). engl. treba označiti kao vladavinu najboljih . a sve se prosudbe odnose na pojedinačnosti. dakle. i da se donose zakoni. ali ne i prikladno Ili 'prema kućanstvu. regnum perfectum. ili imaju manje ovlasti nego »svekraljevstvo« ili opet više nego u spartanskom kraljevstvu. la royauté absolue: njem.

διοίκησις. Jer postajući sve malobrojniji zbog gadne lakomosti. a ta sila treba biti jača od svakog pojedinca i nekolicine u skupini. tako te je osvojilo vlast i uvelo pučku vladavinu. 27. ali slabija od samog mnoštva. njem. έξ όμοιων. franc. kako u pučkoj vladavini tako 5 i u vladavini najboljih. lat. nonumun. Tako su stari davali straže kad bi na čelo države postavljali onoga kojeg nazivahu izabra­ nim vladateljem ili samosilnikom 1 . rus. njem. Ari­ stotel mijenja taj poredak. rus. politia. 10 15 30 110 Ill . budući vladarem. A kako se pak dogodilo te su i države postale veće. bogateći se na štetu zajednice. Posrijedi je opreka između διοίκησις (građanska uprava) i στρατεγία (vojnička uprava. A to je već zakon. vojskovodstvo). rus. kako je u nekim prijevodima. ne predstavlja posebičan oblik državnog poretka. U3 oduuaKoebix. lat. διοίκησις (uprava). I zbog toga se možda kraljevalo ranije. Jedva da je ο takvome kralju teško odgovoriti na dotično pitanje. pa se oligarhija pretvara u tiraniju. novogrč. 1287 Jer onaj takozvani kralj prema zakonu. 35 40 15 20 22 22 25 Pretresajući bili smo stali kod kralja koji sve čini 40 prema vlastitoj volji. d'hommes semblables. Dok se u Platona {Država.a vladavinu jednoga kao kraljevstvo. možda više i nije bilo lako zasnovati bilo koji drugi državni poredak osim pučke vladavine. ne čineći Usp. (u svima naime po recima može biti doži­ votna vojsko vodstva. »Ili. kojom bi uzmogao prisiliti one koji su mu nepokorni. onda bi drža­ vama bilo bolje izabrati vladavinu najboljih negoli kraljevstvo. lat. το πολίτευμα όπερ καλείται κυρίως πολιτεία (državni poredak koji se zove poglavito politeia /ustavna država/). takva je vladavima u Epidamnu. a tiranija u demokraciju. 163 5 10 ništa po vlastitoj volji mimo zakona.« Ali nije lako u to vjerovati. Ako bi tkogod postavio da je državama kraljevska vladavina najbolja. Uz to su zbog dobročinstva postavhali kraljeve. ispadnu li tî bilo kakvi. činili su [vladatelji] mnoštvo sve snažnijim. of equals. totius rei bellicae administrandae potestas. A postoji dvoumlje i oko nje­ gove moći. štetno je tjelesima. a iz njih u pučku vladavinu 167 . i traži više kreposti nego što je u čovječjoj naravi. Te kad je Dionizije zatražio straže. Stoga je pravedno da ništa više ne vladaju nego što se njima vlada. l'administration civile. I bolje je izabrati da zakon vlada 168 To jest: 'esimnetom' ili 'tiraninom'. Jer sličnima naravlju mora prema naravi pripadati isto pravo i isto dostojanstvo. eine Politie. nego su zatražili nekakvo zajedništvo i uspostavili ustav 1 6 4 . ili kako će moći svoju vladavinu provo­ diti? Jer ako i bude vladao prema zakonu. 166 Ili 'tiranije'. the administration af a state. enympennoe ynpaenenue. 1 6 5 jer stadoše častiti bogatstvo. 1286a 2. treba li budući kralj imati kakvu silu oko sebe. 171 Ili 'jednakih'. što će biti s kraljevim potom­ cima? Treba li i njegov rod kraljevati? Nu. nisu više podnosili [kraljevinu]. ex similibus. tako te: kao što imaju li nejednaki istu hranu i odjeću. Jer teško je to. aus Ebenbürtigen. otuda su vjero­ jatno nastale vladavine malobrojnih. engl. die ganze Staatsverwaltung. Grč. isto je tako i s počastima. te u nešto manjoj mjeri u Opuntu. i to redomice i naizmjenice. pa bila ta vladavina uz upotrebu sile ili 163 bez nje . on neće vlast predati svojoj djeci. 555b) oligarhija pretvara u demokraciju. 164 Ili 'ustavni državni poredak'. I. samo uzmogne li se naći više tako sličnih. te sada valja ο njemu razvidjeti. a prije svega zato jer tada nastanjivahu malene države. njem. Constitution. εξ ομοίων. gdje je država sastavljena od sličnih m . constitution. a demokracija u tiraniju. engl. 167 Ili 'demokraciju'. 170 Grč. franc. Pošto se zbilo te je nastalo mnogo sličnih prema kreposti. i mnogi postavljaju jednog nad cijelom građanskom upravom. Jer on treba imati silu. 165 Ili 'oligarhije'. novogrč. ipak pri njemu mora biti moć kojom će štititi zakone. Vidi i ranija tumačenja tih nazivaka. a ono je djelo dobrih ljudi. Iz tih se prvo promijeniše u samosilničke vladavine 1 6 6 . VIII. 169 Usp. engl. netko je savjetovao Sirakužanima da mu dadnu upravo toliku stražu. Pošto se ti izopačiše. πολιτεία. jer red je zakon.) Ο onome takozvanome »svekraljevstvu« (koje je poredak u kojem kralj vlada svime po vlastitoj volji) nekima se čini kako nije u skladu s naravlju da jedan bude vrhovnik svima građanima. Grč. kako već rekosmo 1 6 9 . što su se rijetko nalazili muževi koji bi se uvelike odlikovali krepošću. A slično je i pridavati nejednako jednakima. franc. može biti štetno. novogrč.

rus. 1284b 32. Zbog toga je zakon um bez žudnje. da je loša lječidba prema napisanim uputama. Nu dostatno poučivši. Besmisleno bi se možda činilo ako bi tkogod bolje vidio svojim dvojim očima i dvojim ušima čuo. A i liječnici kad sami obole. kap sâm sudac. dodaje i zvijer. 372 (doslovan prijevod). u dogovoru s neprijateljima. jer ο stvarima gdje je zakon uzmožan. jer zakon je ono srednje. mora Usp. neće postu­ pati prema jednovladarevoj volji. Čak i sada jednovladari 1 8 0 pribavljaju sebi mnoge oči i uši te ruke i noge. Tko dakle nalaže vladavinu zakona. je li to već od početka tako ili ih je jedan postavio takvim načinom? Uz to. nego će primiti plaću pošto se boles­ nici izliječe. kao da nisu uzmožni istinito prosuditi zbog toga što je prosudba ο vlasti­ tome i što su u vlasti čuvstva. kao što je prije rečeno 1 7 7 . Nu nije nikako lako pojedincu nadzirati mnoge stvari. tko pak nalaže da čovjek vlada. [pozivaju druge] učitelje. en associant à leur pouvoir. φύλακες των νόμων. pravo je da vlada. Nu budući se jedne stvari mogu obuhvaćati zakonima. legum custodes. iako bi bilo bolje da neki vladaju. imperii collegas faciunt. a protiv pravila. Ti su zakonočuvari u slobodnim grčkim državama bili oblik vrhovništva koje je bdjelo nad zakonima. Tako te je bjelodano. jer je bolji. engl. te činio dvojim nogama i rukama negoli mnogi mno­ gima. radije bi potražili lijeka u onim napi­ sanim u p u t a m a 1 0 . od zakona koji su pisani važniji su i ο važnijim stvarima su oni što se temelje na običajima. Jer one što su njihovoj vlasti i njima samima prijatelji postavljaju za suvla­ dare 1 8 1 . V. nego da je uputnije pozvati stručnjake 1 7 4 . 173 Ili 'upravni položaji'. ποιούνται συνάρχους. Uz to im dopušta ispraviti što god im se po iskustvu pokaže boljim od postojećih zakona. ο tima nitko ne dvoumi kako će ih najboljim načinom odre­ diti i presuditi. traže srednje 1 7 6 . Jer želja je takva. ali nije [pouzdaniji] negoli zakoni utemeljeni na običajima. čini se kako nalaže vladavinu samih boga i uma. gardiens des lois.negoli jedan između građana. lat. 176 Usp. X. ako muž koji je valjan. kako oni koji traže pravedno. καϋιοτώντες σννάρχονς. Jer nuždno je da postoje nekakvi vladatelji 173 . već neće da bude samo jedan. novogrč. cmpaMU 3ακοηα. Wächter der Gesetze. Trebat će dakle postaviti više podređenih služ­ benika. Nikomahova etika. 179 Ilijada. 224 (doslovan prijevod). tê ni čovjek ne bi mogao znati. One pak stvari za koje se čini kako ih ne može odrediti zakon. tako te misli li kako takvi trebaju vladati. ali kažu kako nije pravedno da to bude jedan. te učitelji tjelovježbe kad vjež­ baju. Ο tome govori ono »kad dvojica zajedno pođu« 1 7 8 . Nitko ne poriče kako je nuždno da čovjek sudi ο tak­ vim slučajevima. novogrč. lat. Uz to. pozivaju druge liječnike. guardians of the law. 178 177 8 8 10 25 15 30 20 35 25 40 1287 b 30 5 112 8 Politika 113 . nego više njih. denasi coynacmuuKaMu ceoeü enacmu. Grč. engl. U Ateni ih je bilo sedam i nadzirali su zakonske prijedloge u narodnoj skupštini. ol νομοφύλακες. 1132a 22. 175 Ili slobodnije uzeto: u liječničkim knjigama. franc. prijatelj je jednak i sli­ čan. od jednoga takvog dvojica dobrih su bolji. u pojedinostima gdje zakon ne uzmaže odre­ diti. Ilijada. njem. tako te koja je razlika. franc. tako te je čovjek kao vladatelj pouzda172 Grč. njem. A i [sami bolesnici] kad bi posumnjali kako ih liječ­ nici kane upropastiti radi dobitka. 174 To jest: upućene liječnike. Jer dobro sudi svaki vladatelj odgojen na zakonu. zakon prepušta ostalo vladateljima da prosude i provedu prema najpravednijem mnijenju. Iz umijeća preuzeti primjer čini se lažnim. an der Regierung teilnehmen. niji nego pisani zakoni. II. 181 To jest: 'za sudionike u vlasti'. rus. make colleagues of. 180 Ili ' monarsi'. ako su svi slični. Oni pak koji su u državnim službama mnoge stvari običavaju činiti iz zlobe i naklonosti. te Agamemnova molitva »takvih da je deset meni svjetnika. 1283b 21. nastaje dvoumlje i pitanje: je li poželjnija vladavina najboljeg zakona ili najboljeg muža. Jer ο kojim se stvarima [ljudi] savjetuju ο tim se ne može postavljati zakon. i strast izopačuje vladatelje i najbolje muževe. ipak tê treba postaviti kao zakonočuvare 1 7 2 i službenike zakonima. Ako dakle ne budu prijateljima. i prema istome raz­ logu. 'upravitelji'. Jer oni neće činiti ništa iz prijateljstva.« 179 Postoje dapače i sada u nekim stvarima činovnici ovlašteni suditi. ako su pak prijatelji njegovi i njegove vladavine. dok druge ne mogu.

osim na stanovit način. Razli­ kuju se i latinski prijevodi: a) est aliquod genus hominum ad Imperium domini ferendum aptum natura. valja reći. tako da se jednima uzmaže vladati dok drugi mogu vladati poradi najpo­ željnijeg života. ili da dotični pojedinac bude kralj. pa je bjelodano kako istim načinom i s pomoću istih sredstava. Kada. Za kraljevsku vladavinu prikladno je ono mnoštvo koje po naravi može podnijeti rod koji se ističe prema kreposti u upravljanju državom. 1283b 20. ne kad je njegov red. dakle. aliud ad regium. nek bude određeno takvim načinom. onda je pravedno da taj rod ima kraljevsku vlast i vrhovništvo nad svima.misliti da jednaki i slični vladaju slično. niti pak tražiti da se po redu njime vlada. nastala bi i država. niti kad ih ima. To su gotovo svi prigovori [protivnika] kraljevstva. Usp. b 25. niti nedobar nad nedobrima. ni pouzdano. Jer postoji nara viju pravedno i korisno [nekima] u vladavini gospodara. takav je onaj u kojem se nađe ili pojedinac među svima. nego kao da je on sâm zakon. samo što im izvrsnost nije ista). dakle. kako je u nekim prijevodima. niti je korisno a niti je pravedno da jedan bude vrhovnik nad svima: ni kad nema zakona. [Onaj tko kani poduzeti primjereno istraživanje ο njoj taj m o r a . Lambin). Posrijedi je početna rečenica VII. kao ni bilo koji drugi od državnih poredaka koji su zastrane 1 8 3 . Nu iz stvari koje su rečene bjelodano je kako među sličnima i jednakima. [drugima] u vladavini kralja. Pošto su tê stvari određene. Nije naime po naravi da dio premašuje cjelinu. kojim muž postaje valjanim. [trećima] u ustavnoj vladavini . za ustavnu vladavinu mnoštvo u kojem po naravi nastaje ratnički rod uzmožan vladati i pokoravati se prema zakonu što po zasluzi raspodjeljuje državne službe imućnima 1 8 5 . • ·• 35 40 1288 184 5 6 6 18 nadmašuje krepost svih ostalih. Usp. za vladavinu najbo­ ljih pak mnoštvo koje po naravi može podnijeti rod uzmožan vladati nad njima slobodnima kao oni što se odlikuju vladateljskom krepošću u državnoj upravi. alliudque ad civilem societatem (D. što je vladavina najboljih a što je ustavna. iako je ο tome donekle rečeno već i prije. te koristi li ono državama ili im ne koristi. te ne ni onda ako bi bio bolji prema kreposti. dok u drugima nije tako. 1284a 3-17. aliudque ad politiam (editio Bekkeriana). u prijašnjim raspravama 1 8 9 pokazano je kako mora biti ista krepost [valjana] muža i ona građanina najbolje države. dočim samosilnička vladavina nije prema naravi. koje ima raz­ like. a s onim u kojega je tolika izvrsnost događa se tako. 1284b 28. aliud ad regium. nije tako samo prema onome pravednome koje običavaju iznositi oni koji utemeljuju državne poretke.5. tako te će biti gotovo isti odgoj i običaji koji čine valjana čovjeka i koji čine državnika i kralja. Koji je to način. kojim načinom po naravi nastaje i kako se zasniva. 188 189 190 Moguće je i značenje 'uvijek'. izgnati ili ostracizmom odstraniti. Ο kraljevstvu. Jer niti bi bilo primjereno takvoga ubiti. i kako je od njih nuždno najbolji onaj kojim upravljaju najbolji. ili kao vladavine najboljih ili onih malobrojnih ili pak kao pučke (jer svi ocjenjuju prema izvrsnosti. b) est enim aliquod genus hominum ad Imperium herile ferendum aptum natura. bilo kao vlada­ vina najboljih bilo kao kraljevska vladavina. 114 8* 115 . Budući kažemo kako su tri ispravna državna poretka. 184 Usp. . ili cijeli rod ili mnoštvo što premašuje prema kreposti. vladavina. knjige. ] 20 25 30 Prvo pak treba odrediti što je kraljevska vladavina. niti jedan dobar nad dobrima. cijeli jedan rod ili pojedinac među ostalima nade se toliko istaknut prema kreposti da Rečenica nije u cijelosti jasna. treba pokušati kazati koju ο najbo­ ljem državnom poretku. nego i prema načelu koje je već prije s p o m e n u t o . nego naprosto 1 8 8 . i kojima i kako. 182 35 10 40 1288 b 15 5 186 187 Usp. 185 Cijelo ovo mjesto nije ni osobito jasno. . Jer takvi bivaju usuprot naravi. Tako te jedino preostaje pokoravati se tak­ vomu i da on bude vrhovnik. Jer kao što je rečeno i prije 1 6. 183 Ili 'izopačeni državni oblici'. 17 Ali možda u nekim slučajevima biva takvim nači­ nom. 4. te se različito prevodi. 1284a 3.

Wie es auch nicht geringer ist. zaboraviti: grč. tout comme rapprendre est aussi difficile qu'apprendre une première fois. znaju zatajiti kad je posrijedi ono što je korisno. Vidimo kako se slično zbiva u liječničkoj znanosti. ipak je ništa manje dužnost uvježbavatelja dječaka i učitelja tjelovježbe1 uzmoći razviti i tu sposobnost. franc. te koje je [vježbanje] najbolje (jer onomu koje je po naravi najskladnije i najobdarenije nuždno odgovara najbo­ lje vježbanje). rus. i kad nastane. njem. 2 Za razliku od prvog poretka (koji je naprosto najbolji). τον παιδοτρίβον και τον γνμναστικον. nedompuô u pyKOeodumeAb zuMuacmunecKUMU ynpaxnenuHMu. paedotribae et exercitiorum magistri. spartanski ili neki drugi. brodogradnji. ako se kojoj državi dogodi te se njome ne vlada ni onim najboljim poretkom. njem. lat.und Turnlehrers. umzulernen als einfach zu lernen. budući da glavnina onih koji su pisali ο držav­ nim porecima. a mimo svih tih stvari treba spoznati onaj [poredak] koji najviše odgovara svima državama. rus. kao i preučiti 4 štogod negoli učiti ispočetka. niti je ona opskrbljena potrebnim preduvjetima. uza one stvari koje su rečene. ako nema nikakve izvanjske zapreke. την έκ των υποκειμένων άρίστην. des Sport. 'predloženim' okolnostima. kojim bi se načinom održao najduže vrijeme. a koje je opet jedno primjereno svima (i to je. Jer ne treba razmotriti samo najbolji poredak. novogrč. i ο onome trećem koji Grč. koji zahtijeva mnogo toga 3 . niti je za [najbolji poredak] po danim okolnostima. engl. i u svakom drugom umijeću. engl. drugi opet zagovaraju [poredak] koji je više zajednički. lat. kažem npr. du pédotribe et du maître de gymnastique. ώς ακριβώς και το μεταμαν&άνειν τον κατά πρώτον μανϋάνειν (kao upravo preučiti negoli sprva učiti). te slično i onaj lakše [ostvariv] i zajedničkiji svima. naime. Nu treba uvoditi takav ustroj koji bi [građani] iz postojećih uvjeta lako prihvatili i mogli obnoviti. celle qui est la plus perfaite en égard aux circonstances de fait. nego potpuno obuhvaćaju neki rod. tako te dobar zakonodavac i istinski državnik ne smije smetnuti s uma ni naprosto najbolji poredak ni najbolji po danim okolnostima 2 ). Tako te je bjelodano kako je zadaća dotične zna­ nosti razmotriti najbolji oblik državnog poretka. uz to. zadaća tjelovježbe). novogrč. zadaća je pojedinog [umijeća ili pojedine znanosti] razmotriti ono što je primjereno svakome pojedinom rodu. u odnosu prema danim. man u omnocumenbuo HauAymuuü npu coomeemcmeyiow. 3 Ili 'mnoge naravne pogodnosti' ili 'mnoge izvanjske danosti'. Grč. neM ynumb CHanana. ako tkogod ne želi ni dostatno tjelesno stanje ni znanje potrebne za natjecanje. kako je i prije je najbolji tek uvjetno. 4 Cijeli se ovaj izričaj (u kojem je preučiti ključna riječ) različito prevodi. nego i mogući. ώσπερ και το μεταμανΰάνειν ή μανϋάνειν εξ αρχής.). quemadmodum et dediscere non facilius quam aprincipio discere. nego za nekakav lošiji). državnik treba uzmoći i pomoći postojećim državnim porecima. drugi 1 10 15 20 biva uz određenu pretpostavku (jer treba i onaj dani poredak uzmoći razmotriti. engl. novogrč. kako od početka nastaje.ux oöcmoHmenbcmeax. τον παιδοτρίβον και τον γνμναστικον. just as unlearn is as hard as to learn. earn quae pro rebus subjectis est optima. pa i odučiti. njem. pa odbacujući postojeći državni poredak. rus. 30 35 40 128* 5 25 116 117 . Stoga. franc. koji je on i kakav bi morao biti da najviše bude prema želji. uz to. hvale npr. nmo-nuöo nepeynueamb ôbieaem ne neine. iako neke stvari skladno izriču. zbog toga što nije manji napor popravljati državni poredak negoli ga izgrađivati ispočetka. te kakav oblik kojim [ljudima] odgovara (jer mnogima možda nije moguće dostići najbolji poredak. franc.Δ. και προς τον τύπον τον ύπό δεδομένονς δρονς άριστον (i prema vrsti poretka što je najbolji u danim uvjetima. the trainer or the teacher of gymna­ stic. wie auch von der relativ besten Verfas­ sung. kako je prema nekim prijevodima. Sada pak neki traže samo najviši oblik. lat. izradbi odjeće. IV. which is best relatively to circumstances. 1 U svima umijećima i znanostima koje nisu o nekom dijelu. kao: kakvo vježbanje kakvomu tijelu koristi.

jer ne mogu isti zakoni koristiti svim vladavinama nekolicine ili svima pučkim vladavinama. 7 8 9 Usp. Tako te se ne smiju smetnuti s uma razlike u državnim porecima. 13 Usp. so wäre die Demokratie die schlechteste. te na tri njihove zastrane: samosilništvo od kraljevstva. Grč. dok je pučka vladavina najumjerenija14. HO ecAU e3nmb ux Me β ucnopnenuoM cocmOHHuu. Već je jedan od prijašnjih15 razlučio tako. malarum autem optimam. onda je ona najbolja). 1279a 32-37. VIII. ako je više oblika pučke vladaUsp. novogrč. 302e-303e). državama je državni poredak raspored [sustava] uprave.kakva mu je i vladavine nekolicine i ostale . rus. ako su pak one loše. Tako te je bjelodano kako je nuždno poznavati razlike i odredbu svakog pojedinog poretka i poradi donošenja zakona. naime. nije prikladno reći. uz to. hije. prema njima trebaju vladatelji vladati i štititi od njihovih prekršitelja. wären sie aber schlecht. ili je takva zbog goleme izvrsnosti onoga tko kraljuje . On je. postoji. so wäre sie die beste. pučkoj vladavini i samosilništvu 12 . vladavina nekolicine na drugom je mjestu (jer vladavina najbo­ ljih veoma je daleko od takvog državnog poretka). koja se tako naziva zajedničkim imenom. vladavina malobrojnih od vladavine naj­ boljih. but the best when all are bad. franc. nego da je manje loša. sudio kako od svih poredaka što su valjani . Εάν όε φαύλα.(jer razmotriti ο najboljem državnom poretku isto je što i govoriti ο tim nazivcima. 12. Nikomahova etika. svojstvo je dotične razboritosti i poznavati najbolje zakone i koji su prikladni svakom pojedinom od državnih pore­ daka. mais toutes aussi peuvent être déréglées. medu tim zastranama koja je najgora i koja je druga za njom. Aristotelu su oba ta poretka loša. dok sama to nije. već prema tome upravlja li se njima u skladu sa zakonima ili protiv zakona. VIII. pogl. 14-18. Zakoni su dočim odvojeni od samih načela državnog poretka 7 . te što je svrha svake pojedine zajednice. usp. vladavina najboljih i ustavna vladavina. Grč. Naime. Usp. preostaje sada raspraviti ο ustavnoj vladavini 11 . Tako te samosilništvo.rečeno 5 . koliko ih je. pučka vladavina od ustavne vladavine . Vidi III. ali ne gledajući na to kao mi. jer svaki od njih nastoji zasnivati se prema kreposti uz potrebna sred­ stva).HauAyHuian. φαύλων δε άρίστην. Sada mniju neki kako postoji jedna pučka vladavina i jedna vladavina nekolicine 6 . 1288b 29. Prvo nam valja razložiti 17 kolike su razlike u državnih poredaka. III. 16 Ova važna tvrdnja različito se provodi. 7. Jasno je. 3-10. 15 To jest Platon (Država. 10. et dans ce cas c'est la démocratie qui est la meilleure. τότε τα άριστον (pučka vladavina je najgora. 2 Budući smo u prijašnjem istraživanju8 ο državnim porecima podijelili ih na tri ispravna oblika državnog ustrojstva: kraljevina. a ne zasnivaju se državni poreci poradi zakona. koja je opet od najgorih najbolja 10 . engl. određeno je prije 10 . III. 12 Ili ο 'oligarhiji. najdalje je ustavnome poretku. χειρίστην δημοκρατίαν. mo ona . njem. i što je vrhovništvo u državi. Vidi ranije tumačenje. te uz to u čemu se razlikuju uzajamno vlada­ vina najboljih i kraljevina. Nu to nije istinito. a ni vladavina nekolicine nije samo jedna. 14 Usp. 118 119 . ή δημοκρατία ε'ωαι τό χείριστον. i ο drugim državnim porecima: vladavini nekolicine. Jer poradi državnih poredaka moraju se zakoni donositi i svi ih donose. To je pak nemoguće onomu koji ne zna koliko je oblika državnog poretka. demokraciji i tiraniji'. Jer mora biti zastrana prvog te najbožanskijeg i najgora. Nikomahova etika. πολιτεία. te da je jedna vladavina manjine bolja od druge. 1160b 19. dakle. budući je najgora vladavina. kojim se načinom raspodjeljuje. Nu rasprave ο toj prosudbi ostavimo se zasada.a ο vladavini najboljih i kraljevstvu već je govoreno 9 . Platonu su oligarhija i demokracija dobre ili loše. 1284a 3-b34. 1286b 3-5. naime. Kraljevina pak nuždno ili sämo ime ima. i kada treba [poredak] 10 15 smatrati kraljevinom. lat. Mi pak u cijelosti kažemo da su tê izopačene. earum pessimam esse democratiam. To jest: sàmo jedan oblik demokracije i jedan oblik oligarIli 'načela državnog ustava'.najgora je pučka vladavina. xyduiuM OKOMemcn deMOKpamuu. III. više od jedne pučke vladavine. i kolikovrsno se spajaju. 11 17 10 35 40 1289 b 20 5 10 25 30 5 6 Usp. democracy is the worst.

kao Eretrićani. drugi južni. Usp. oca i djece. treći rukotvorci.9. Ili 'istaknutostima'. i napokon 2 1 . koji je taj. Jer ondje razlučismo iz kolikih dijelova mora se sastojati svaka država. I među uglednicima postoje razlike i prema bogatstvu i veličini imutka. pošto smo ukratko ο svima tima izložili potrebne napomene. franc. koji da se kojima izabere (jer možda je jednima potrebnija pučka vladavina negoli vladavina manjine. 1289a 31-33. mimo tih razlika prema bogatstvu postoji i razlika prema rodu i prema kreposti. kao da je nekakva vladavina nekolicine. 3 Tomu dakle što ima više državnih poredaka uzrok je to što svaka država ima brojem više dijelova. 22 Ili 'domaćinstava'. pogl. 1-7. pri čemu su oblici vladavine manjine stroži i samosilničkiji. VIII 1340a 40-b 5. of families. i svih zajedno i svakog pojedinog. VI. tako su i samo dva državna poretka: pučka vladavina i vladavina nekoli­ cine. dorski i frigijski. ξοΐκιών. prema nekima. katkada pak više. Bjelodano je dakle kako mora biti više državnih poredaka. 'harmonijom'. II. nakon tih stvari. dok su ostali njihove zastrane. Magnećani na Meandru i mnogi drugi u Aziji). zatim . Ili 'skladom'. Nuždno je dakle da državnih poredaka bude toliko koliko je i rasporeda prema premašajima 24 i prema razlikama dijelova [države]. treći opet srednji. koji se oblikom međusobno razlikuju. spomenuto je u raspravi ο vladavini najbo­ 23 ljih . 1283a 14. Najčešće se čini da postoje dva oblika. zatim pak kako su od toga mnoštva jedni nuždno imućni. 20 Usp. katkada manje njih. jer i tu postavljaju dva oblika. III. 'obitelji'. kao što je konjogojstvo (jer ono nije lako onima koji nisu bogati. niti 23 24 25 26 5 10 13 15 30 35 20 40 1290 25 30 Usp. drugi siromašni. Jer vladavinu najboljih postavljaju kao oblik vladavine manjine. a sve se takve (službe) raspodjeljuju ili prema moći sudionika ili prema nekoj njihovoj zajedničkoj jedna­ kosti. lat. de familles. drugi trgovci. te ako bude kakav drugi poredak kao vladavina najboljih što je skladno ustrojen. odredba odnosa između članova (muža i žene. Grč. Tu novogrčki komentator tumači kako je οικία u Aristotela 'prvo naravno počelo zajedništva. aus Familien. 8. naprosto tako. cjelokupnost gospodarskih dobara obitelji'. ίξ οίκων. 21 Vidi V. dok su oni kao pučka vladavina popustljiviji i blaži. a istočnjak vrsta juga. i zbog kojih to uzroka obično najčešće biva. U3 cejueü. 120 121 . jedni od dobro složena suglasja. pogl. kako neki sada običavaju. trebat će pokušati i ustanoviti što je na propast a što je radi spasa državnih poredaka. gospodara i roba). jer se i njihovi dijelovi razlikuju oblikom medu sobom. one države kojima moć bijaše konjaništvo imale su vladavinu malobrojnih. rus. 19 18 18 15 20 25 države. Halkiđani. a od imućnih i siromašnih jedni su oružani drugi neoružani. Nu istinitije je i bolje kako mi podijelismo . kao što je među vjetrovima zapadnjak oblik sjeverca. kažem na primjer među siromašnima ili imućnima ili prema čemu zajedničkom objema stranama. te ako postoji koji takav drugi dio Usp. Slično kažu da je i sa suglasjem 25 . Jer državni poredak je raspored vlasti. služahu se konjaništvom protiv neprijatelja u susjed­ stvu. A od tih dijelova katkada svi sudjeluju u državnom poretku. drugima pak obrnuto). pa ujedno pristaje većini država.vine i vladavine manjine. a zatim od drugih [poredaka]. VII. novogrč. kako je u nekim prijevodima. dok druge nazivaju složevinama ili dorskim ili frigijskim. ex domibus. koji je najzajedničkiji i najpoželjniji poredak nakon najboljeg državnog 19 poretka. Usp. kojim načinom onaj koji to želi treba postaviti takve poretke. te stoga u drevnim vremenima. engl. drugi od najboljeg državnog poretka. Prvo vidimo kako su sve države složene od domova 2 2 . mislim pojedine oblike pučke vladavine i vladavine manjine. njem. kao što se ο vjetrovima kaže kako su jedni sjeverni. A od puka jedni su vidimo težaci. Najčešće dakle običavaju tako postavljati ο državnim porecima. dok su ostali tek njihove zastrane. 12. 4 Ali ne treba postavljati pučku vladavinu. da su jedan ili dva oblika skladno postavljena. a takozvanu ustavnu vladavinu kao pučku vladavinu. Uz to. kao onu u kojoj vrhovništvo pripada mnoštvu (jer i u vladavinama manjine i svugdje vrhovništvo je u većeg dijela).

ili prema ljepoti. te uz to dijelova za gibanje). αυτάρκης. τα δεχόμενα και κατεργαζόμενα την τροφήν όργανα. Ako bi ih bilo sämo toliko. jedna od nemogućnosti da se državom zaslužuje zvati ona što je naravlju ropska. peti je ratnički. imaju vrhovnu vlast. Jer bude li npr. nego od mnogih dijelova. prvo bismo razlučili što mora imati svaka životinja (kao neka od osjetila te orudje i probavilo za hranu . nego je pučka vladavina kad slobodnjaci i siromašni. kako neki kažu da je u Etiopiji. kojim se dijelovima giba svaka od dotičnih). treći dio su trgovci (mislim oni što se bave prodajom i kupovinom. Jer slažemo se da se svaka država sastoji ne od jednoga.pak vladavinu manjine kao onu gdje su vrhovništvo malobrojni u državi. A zašto ih je više od onih spomenutih 3 0 . nitko ne bi rekao kako dotični upravljaju kao pučka vladavina 27 . as some Organs of sense and the instruments of receiving and digesting food. engl. III 1283a 14. i ti ne dopuste nikakvu vlast onima tri stotine koji su siromašni. Usp. IV. počinjući od prije rečenoga 3 1 . naime. ut quaedam sensus instrumenta. kao usta i želudac. 33 Usp. dakle. opwuht ÖAH npunnmun nuw. oni naime koji nisu ništa manje potrebni od ostalih. već je rečeno. Slično opet ako bi siromašni bili malobrojni. nitko ne bi ni takvu vlast nazvao vlada­ vinom nekolicine 2 8 . te od njih tisuću bogataša. trgovinom na veliko i na malo). tako te kad se uzmu svi mogući njihovi spo­ jevi. 1261a 22. αίσϋητήριά τίνα. budući u većini. i to toliko vrsta životinja koliko bude spajanja nužnih dijelova . lat. αυτάρκης. engl. od tih umijeća jednih mora biti po nužnosti. nego od više dijelova. njem. independent and self-sufficing. Radije dakle treba reći da je pučka vladavina kad su slobodnjaci vrhovna vlast. jer država je samodostatna 3 4 . ako malobrojni slobodnjaci vladaju brojnijim neslobodnjacima. i uz tê. To jest: tako biva tek 'prigodno' ili 'slučajno'. ενιά τε των αισθητηρίων και το της τροφής έργαστικόν και δεκτικόν. rus. a isto tako ni ušiju). više vrsta ustâ. četvrti dio je najamnički. suis ipsa viribus pollet et sibi sufficit.a na isti način biva i u spomenutih državnih poredaka. jer slobodnjaka je mnogo. einige Sinnesorgane und die Werkzeuge zur Verarbeitung und Aufnahme der Nahrung. franc. genügt sich selbst. a postojale bi razlike među njima (kažem npr. nezavisan'. Grč. Jer i države se sastoje ne iz jednoga. bez kojih država ne može opstojati. 1290a 13. Nu ni sämo tima ne mogu se dostatno razlučiti dotični državni poreci. Usp. 1289b 27-1290a 5.u u ÖAH ee nepeeapueauua. još treba ustvrditi kako. dok se samo događa 2 9 da jednih biva mnogo. 1289b 27. njem. franc. dok je vladavina malobrojnih kad vladaju bogataši i plemenitaši koji su manjina. novogrč. II. jer maleno je mnoštvo bilo onih lijepih bilo stasitih. kao što je već često 3 rečeno. Zar nije. niti je pak vladavina manjine kad vladaju bogataši zbog toga što premašuju množinom. rus. Jedan je dio dakle mnoštvo što se brine ο hrani. novogrč. Kako je dakle više državnih poredaka i zbog kojega je to uzroka. 122 123 . ako ostali koji su bogati ne sudjeluju u častima. kako bijaše nekoć u Kolofonu (jer tu je mnoštvo steklo veliki imutak prije nego što dođe do rata protiv Lidijaca). ali snažniji od imućnih kojih je više. a vlada­ vina nekolicine kad su to bogataši. a bili su malobrojni medu mno­ gima). želudaca i osjetila. nije posrijedi pučka vladavina kao u Jonskome moru i na Teri (jerbo u objema tim državama u časti bijahu oni što su se odlikovali plemenitim podrijetlom i prvi zasnovali naseobine. ecmb nenmo caModoenetomfie. 35 40 1290 b 5 10 15 kazat ćemo sada. certains organes sensoriels et les appareils destinés à digérer et à recevoir la nourriture. bila bi to vladavina manjine. a drugih malo. ali slobodnjaci i u svemu ostalome sličnici. nego budući postoje mnogi dijelovi i pučke vladavine i vladavine manjine. 32 31 25 30 35 40 1291 5 10 20 27 28 29 30 Ili 'demokracija'. te koji su i zbog čega su. Naime. 34 Ili 'samostalan'. takozvani ratari. drugi su takozvani rukotvorci (to su oni što se bave umijecima. tvorit će vrste životinja. se suffit à soi-même. dok su druga poradi raskošja ili lijepa življenja). Grč. lat. ako bismo kanili navesti vrste životinja. broj spajanja tih dijelova nuždno će tvoriti više vrsta životinja (jer ne može u iste životinje biti više različitih usta. Tako. ukoliko stanovnici ne žele dopa­ sti u ropstvo [napadateljima]. opzaubi nyecme. Ili 'oligarhijom'. sveukupno tisuću i tri stotine [stanovnika]. ako bi se prema veličini [stasa] dijelila vlast. bogati su pak malobrojni. et partes eas quae valent ad conficiendum aut recipiendum alimentum.

kožar i kućegraditelj . treći su trgovci što se bave kupnjom i prodajom.dok rob nije samodostatan. 40 1291 b 5 10 30 33 15 20 35 25 124 125 . το προς ϋπεράσπισιν. trovesličari u Ateni. die Tagelöhner. Grč. τό όπλιτικόν). lat. Vidi i ranije tumačenje tih temeljnih pojmova. Stoga se u Državi^ govori ο tome domišljato. mora biti netko tko će dijeliti pravdu i suditi prema pravu. i zbog kojih uzroka. četvrti su pomorci. 41 Usp. kao da je poradi nužnih potrepština nastala svaka država. μέρος. a zatim dodaje. magistrats. engl. novogrč. me. Ali i među ona prvotna četiri [staleža]. četvrti ribari (jer često svaki od tih [staleža] tvori mnogobrojno mno­ štvo. το προπολεμονν. 43 Naime.. day-labourers. 6. novogrč. drugi pak obrtnici. kako je većinom jednih malo a drugih mnogo. koje nazivamo imućnicima. . ali ne i primjereno. ot όπλίται. već je prije 41 jrečeno. III. franc. prijevoznici na Tenedu). Kaže tako Sokrat kako se država sastoji od četiri vrste najnužnijih. Kmo CAyxurn napody. ne upusti se u rat. a ne poradi ljepote 3 . rus. Osmi su pak upravitelji držav­ nim poslovima 39 i koji služe kao činovnici vlastima. 38 Zapravo 'teški oružanici' (grč. oni se čine suprotstavljenim dijelovima među ostalim dijelovima države. II. A da ima više oblika i pučke vladavine i vladavine manjine. 39 Grč. Mnogima se čini kako različite spo­ sobnosti mogu biti prisutne u istima. Tako te. tako bi i dotične dijelove države trebalo postaviti kao više od onih što se bave životnim potrepštinama. Preostali su oni ο kojima smo upravo raspravljali: savjetništvo i oni koji sude među parbenicima.. njem. od kojih su opet jedni ratnici. Mora dakle Platon. posrijedi su vojnici naoružani teškim kopljem i velikim štitom. Jer oblika je više i u puka i u takozvanih uglednika. te da joj jednako trebaju i kožari i ratari! Ali [Sokrat] ne dopušta sudioništvo ratničkom staležu 37 sve dok država ne poveća svoje područje i. eoeHHbie. kao kad isti [ljudi] bivaju i ratnici i ratari i obrtnici. τό χερνητικόν. Sedmi [dio] su oni što služe svojim imutkom. ratar. a military class. I sve tê [stvari] predstavljaju ispunu prvotne države. jer često su isti i ratnici 3 8 i ratari. novogrč. engl. Bjelodano je to i iz onih stvari što su rečene. te uz to savjetnici i suci. i uz to veletršca i preprodavača. njem. treći prijevoznici. la classe combattante. 37 Doslovno 'onaj dio pučanstva koji ratuje za koga'. i ako ima kakav drugi 40 To jest: demokracija i oligarhija. pa se čini da su dva državna poretka: pučka vladavina i vladavina maDa je dakle više državnih poredaka. nodenufUKu. Zbog toga se tî najviše i čine dijelovima države: imućni i neimućni. Svojataju sebi svi dotičnu krepost i mniju kako mogu obavljati većinu državnih dužno­ sti. bjelodano su onda i teški oružanici nuždan dio države. nuždno je da bude i onih koji imaju dijela u držav­ ničkoj kreposti. jer bez vladateljâ ne može bivati država. Kao što bi dakle dušu tkogod postavio kao viši dio živog bića negoli je tijelo. ako se i jedni i drugi trebaju smatrati dijelovima države. Posrijedi je najniža skupina radnika. tako su u puka jedan [stalež] ratari. franc. govori da su oni tkalac. kao da mu tî nisu dosta. Ili 'ćudorednog dobra' (το καλόν). ot χειρώνακτες (prosti radnici). Država. ali da isti budu [istodobno] i siromašni i bogati. bilo neprekidno bilo redimice. Uz to. ea quae rempublicam administrât. die öffentlichen Ange­ stellten. C. Ako dakle takvi mo­ raju biti u državama. journaliers. nema nikakve razlike za našu raspravu. te uz njih savjetništvo. kao ribari u Tarantu i Bizantionu. i kovača te onda i čuvare potrebne stoke. trgovci u Egini i na Hiju. den kriegerischen Teil. magistrates. 369. drugi prodavači. što je posao držav­ ničke razboritosti. τό των πολε­ μιστών (obrambeni dio . 42 To jest: 'nadničari koji žive samo od rada svojih ruku'. te skladno i pravedno djelovati. njem. onaj što sudjeluje u sudbenom zako­ nodavstvu. τό δημιουργικόν. lat. Grč. uz tê su tu i »rukohranici« 42 te oni mala imutka koji ne mogu dokoličiti. H qui operis et manibus suis victum parant. Tako te se i državni poreci uspostavljaju prema premašajima jednih ili drugih. rus. to jest: ratnički stalež. lat. onaj ratnički). τό πλήϋος των δημοσίων λειτουργών (mnoštvo javnih službenika). franc. pokazat ćemo sada. rus. Da li su tê [dužnosti] odvojeno prisutne u njima ili ih obnašaju jedni te isti. engl. nije moguće. partem propugnantem. zahvativši susjednu zemlju. oni kojima nisu i otac i majka bili slobodni građani. pa još oni koji nisu slobodnjaci s obje strane 4 3 . 36 35 15 20 25 biti onih koji su uzmožni vladati i služiti državi u tim službama.. ili bilo kolikim članovima zajednice.

takav oblik mnoštva. Uglednici se opet dijele po bogatstvu, plemenitu podrijetlu, kreposti, odgoju i sličnim razlikama. Prva je dakle ona pučka vladavina ο kojoj se kaže da je najviše prema jednakosti. A jednakost je, kako kaže zakon takve pučke vladavine, u tome da ne premašuju [u vladavini] ni neimućni ni imućni, te da ni jedni nemaju vrhovništvo nad drugima, nego da su slični 44 i jedni i drugi. Jer ako slobode najviše biva u pučkoj vladavini, kako pretpostavljaju neki, te i jednakosti, tako bi bilo najčešće kada bi svi jednako sudjelovali u upravljanju državom do najvišeg stup­ nja. A budući je tu puk većina, i odluka većine odsudna, takav je poredak nuždno pučka vladavina. To je, dakle, jedan oblik pučke vladavine. Drugi je onaj gdje se službe u vlasti podjeljuju dohodarinama , koje bivaju male; svatko sa stanovitim imut­ kom sudjeluje u vlasti; onaj pak tko izgubi imutak - ne sudjeluje. Treći je oblik pučke vladavine u kojem sudjeluju svi građani koji su besprijekorna podrijetla, a vlada sâm zakon. U četvrtome obliku pučke vladavine svakomu je dopušteno sudjelovati u vlasti, samo ako je građanin, ali i tu vlada zakon. U petome obliku pučke vladavine sve ostalo je isto, samo što vrhovništvo pripada mnoštvu, a ne zakonu. To se događa kad su vrhovne posebne i druge odluke [mnoštva], a ne sâm zakon. Do toga dolazi zbog pukovođa 4 6 . Jer u državama u kojima je pučka vlada­ vina prema zakonu nema pukovođa, nego su najbolji od građana u predsjedništvu 47 . Nu ondje gdje zakoni nemaju vrhovne vlasti, tu se pojavljuju pukovođe. Jer tu puk biva jednovladarem, složen jedan iz mnogih. Mnogi su tu vrhovnici, ali ne kao pojedinci, nego kao svi. Homer kaže kako dobro nije mnogo vlade 4 8 ,

30 30

35

40 1292

5

10

samo što nije jasno je li posrijedi takva [vladavina] ili kad ih više ima, a vladaju kao pojedinci. Takav dakle puk, kad postane jednovladarem, teži jednovladi, zbog toga što njime više ne vlada zakon, te postaje samosilnički, tako te mu laskatelji bivaju u časti, i takav je oblik pučke vladavine ono što je samosilništvo među jednovladama 4 9 . Stoga su im i običaji isti, i oba se [poretka] odnose samosilnički prema boljim građanima, i što su u jednom odluke to su u drugome naredbe, i pukovođa i laskatelj isto su i prema naliči. 1 najviše jedni i drugi uspijevaju postići: laskatelji u samovladarâ, a pukovođe među takvim pucima. [Pukovođe] su krivi što posebne odluke imaju vrhovnu moć, a ne zakoni, jer sve [ovlasti] prenose na puk. Tako se događa te oni postaju veliki zbog toga što puk dobiva vrhovništvo nad svime, a oni [vlast] nad mnijenjem puka. Jer mnoštvo njih sluša. Uz to, oni koji se žale na službe u vlasti govore kako puk treba suditi; on pak rado prihvaća taj poziv, tako te se podrivaju sve državne službe. Razložno bi čini se mogao prigovoriti tkogod, govoreći kako takva pučka vladavina nije ustavni poredak 3 0 . Jer ondje gdje ne vladaju zakoni, nema ustavna poretka. Morao bi, naime, zakon vladati nad svima (uopće), dok bi državne službe odlučivale ο pojedinačnostima, i takav poredak treba smatrati ustavnim. Tako te ako je pučka vladavina jedan od državnih poredaka, bjelodano je da takvo ustrojstvo, u kojem se sve uređuje posebnim odlukama, poglavito i nije pučka vlada­ vina. Jer ni jedna posebna odluka ne može imati opći značaj. Dakle, oblici pučke vladavine neka su odre­ đeni na taj način. 5 Jedan je oblik vladavine manjine 51 onaj u kojem se vlasti podjeljuju prema dohodarinama koje su tolike da neimućni ne mogu sudjelovati [u vladavini], iako su mnogobrojniji, s time što ako tko stekne [potrebni imutak], može sudjelovati u državnoj upravi; drugi je oblik kad su državne službe uvjetovane visokim
Ili 'tiranija među monarhijama'. Ili 'državni poredak uopće'. Vidi i ranije tumačenje pojma πολιτεία. 51 Ili 'oligarhije'. 52 To jest: isto tako nasljedna vladavina.
50 49

15

20

25

30

35

40 12921

Ili 'jednaki'. Posrijedi je višeznačnica TO τίμημα; 'dohodarina', 'procjemba imovine', 'porezovni razred'. Vidi i ranije tumačenje. 46 Ili 'demagoga', koji su izvorno bili pučke vode, zastupnici i govornici, a u izopačenome obliku i 'zavoditelji puka'. 47 Grč. προεδρία, prvo mjesto (na svečanosti), prvo sjedalo u prednjem redu, predsjedništvo u vijeću. Većina prijevoda ima ili 'na prvom mjestu' ili »na čelu države« za grč. έν προεδρία. 48 Usp. Homer, Ilijada, II. 204.
45

44

126

127

dohodarinama, i dotičnici između sebe popunjavaju ispražnjene položaje (a vrše li izbor između sviju takvih, činilo bi se to više vladavinom najboljih; ako pak samo između izdvojenikâ, onda je vladavina malobrojnih). Treći je oblik vladavine manjine kad sin nasljeđuje oca; četvrti je kad zavlada upravo spomenuto^, i vlada ne zakon, nego vladatelji. Kao obrnuće takva je vlada među vladavinama manjine kao što je samosilništvo 53 među jednovladama 54 i posljednja opisana pučka vladavina među pučkim vladavinama. I takvu vladavinu manjine nazivaju vla­ davina mogućnika 5 6 . To su, dakle, oblici vladavine manjine i pučke vladavine. Ali se ne smije smetnuti s uma kako se često događa te državni poredak, koji prema zako­ nima nije pučki, zbog običaja i naputaka biva uprav­ ljan kao pučka vladavina; i obrnuto, drugdje, gdje je prema zakonima državni poredak kao pučka vladavina, po naputku i običajima više je vladavina manjine. Događa se to najčešće nakon promjena 5 7 državnih poredaka. Jer oni se ne mijenjaju umah, nego [ljudi] vole prvo pomalo zakidati jedni druge, tako te prijašnji zakoni ostaju na snazi, ali vlast je u onih koji mijenjaju državni poredak. 6 Kako postoji toliko oblika pučke vladavine i vlada­ vine manjine, bjelodano je iz onoga što je već rečeno. Nuždno je naime ili da svi spomenuti dijelovi puka imaju zajedničkog udjela u državnoj vladavini, ili pak jedni da a drugi ne. Kad dakle ratarski stalež i onaj srednjeg imutka ima vrhovništvo u državi, onda se državom vlada prema zakonima (jer kako moraju raditi za svoj život, tî ne mogu dokoličiti, tako te
Ili 'tiranija'. Ili 'monarhijama'. Ili 'demokracija'. 56 li 'moćništvo', 'vladavina velmoža', 'silnička vladavina'. Grč. δυναστεία; lat. dynastia, id est potentatus; engl, a dynasty (or rule of powerful families); franc, régime d'autorité personnelle (ou oligarchie renforcée); njem. Dynastie; rus. duuacmun; novogrč. δυναστεία. Dok jedni prijevodi zadržavaju široko uzetu tuđicu dinastija, drugi je nastoje odrediti ili kao 'vladavinu moćnih obite­ lji' ili 'vlast osobne moći' ili naprosto kao 'silništvo'. 57 Ili 'prevrata' ili 'revolucija' (kako je u nekim prijevodima).
54 55 53

5

10

15

20

25

zakonu prepuštaju vlast, okupljajući se samo na nuž­ nim skupštinama); ostali pak mogu sudjelovati kad steknu dohodarinu određenu zakonima. Stoga je svima s nekom stečevinom omogućeno sudjelovati [u vladavini]. Jer u cijelosti, ne dopustiti svima udjela u vlasti, bilo bi vladavina manjine. [Ali dokoličiti ljudima je nemoguće ako nemaju državnog dohotka] . To je, dakle, jedan oblik pučke vladavine nastao zbog tih uzroka. Drugi se oblik temelji na slijedećoj razredbi: moguće je svima koji su besprijekorna podrijetla sudjelovati [u državnoj upravi], ali zbiljski samo onima koji su uzmožni dokoličiti; stoga u takvoj pučkoj vladavini zakoni vladaju, jer [poje­ dinci] nemaju dostatna dohotka od države. Treći je oblik u kojem je svima, koji god su slobodnjaci, moguće sudjelovati u državnoj upravi, samo što oni ipak ne sudjeluju zbog spomenutog uzroka, tako te nuždno i u takvu poretku vlada zakon. Četvrti oblik pučke vladavine je ona koja je u najnovije doba nastala u državama. Kako su se države uveliko proši­ rile od početne veličine, i zbog porasta dohodaka, svi sudjeluju u upravljanju državom a zbog brojčane premoći mnoštva; te sudjeluju u zajedništvu i državnoj vladavini, budući da sad uzmažu dokoličiti i oni neimućni, zbog toga što primaju mazdu 5 9 . I zaista najviše dokolici takvo mnoštvo. Jer njih ne priječi skrb oko vlastitih imanja, kao što priječi imućnima, tako te tî često niti sudjeluju u skupštini, niti u sudi­ štu. Zbog toga mnoštvu neimućnih pripada vrhovništvo u državi, a ne zakonima. Oblici pučke vladavine, dakle, takvi su i toliki, nastali zbog takvih nužnosti.
58 To jest: prihoda ili dohotka od države, za koji ne moraju zarađivati, i koji im omogućuje dokolicu (slobodno vrijeme) za rad u državnim tijelima. Sâm izvorni tekst je oštećen, pa se mjesto različito tumači i prevodi. 59 Ili 'plaću', 'nagradu', 'najam'. Sama riječ mazda je sveslaven­ ska (nalazi se u staroslav., rus., češkom i slov.), a zatim u gotskom i grčkom. Grč. μισ&ός; lat. merces; engl, pay; franc, salaire; njem. entlohnt werden; rus. eo3HazpaxdeHue (ili M3da); novogrč. μισ&ός. Što se tiče same tê mazde (ili nagrade) u Ateni se skupštinaru plaćalo za glavnu skupštinu po 9 obola, a za ostale po 6. Takvih je skupština bilo po 4 na jednu pritaniju (razdoblje od 37 dana). Savjetnik je dobivao 6 obola, a pučki sudac do 3 obola po sudskoj sjednici.

30

35

40 1293 a

5

10

128

9 Politika

129

A ovo su oblici vladavine manjine: kada većina ima neki imutak, ali manji i ne osobito znatan, posrijedi je prvi oblik vladavine manjine. Jer udjel u vlasti pripada svakom posjedniku [imutka], a zbog mnoštva sudionika u državnoj upravi, nuždno je da vrhovni­ štvo ne budu pojedini ljudi, nego sâm zakon (što su, naime, dalje od jednovlade, i niti im je toliki imutak te bi mogli dokoličiti bez ikakva osobnog zanimanja, niti pak tako malen te bi ih država morala hraniti, nuždno priznaju da zakon njima vlada, a ne oni sami). Ako pak manje bude posjednika imutka negoli onih prije, ali s više imanja, nastaje drugi oblik vladavine manjine. I kako bivaju jači, hlepe za više vlasti, zbog toga sami izabiru između ostalih one koji će sudjelovati u državnoj upravi; a budući još nisu tako snažni te bi mogli vladati bez zakona, postav­ ljaju takav zakon 6 0 . Kad im moć poraste, pošto im se broj smanji dok posjedi postanu veći, nastaje treći stupanj vladavine manjine, kad i sami preuzimaju položaje u vlasti, prema zakonu koji naređuje da vlast nakon smrti očeva prelazi na sinove. A kada stanu uvelike premašivati i posjedima i obiljem prija­ teljstva, takvo je silništvo 61 blizu jednovladi, i vrhov­ ništvo postaju pojedini ljudi, a ne zakon. I to je četvrti oblik vladavine manjine, kao protuprimjer onome posljednjem obliku pučke vladavine. 7 Postoje još dva oblika državnog poretka uz pučku vladavinu i vladavinu manjine, od kojih onaj drugi navode svi i priznaju ga jednim od četiriju oblika državnog poretka (kažu, naime, kako ih je četiri: jednovlada, vladavina manjine, pučka vladavina, te četvrta ona zvana vladavina najboljih). Peti je poredak koji se naziva zajedničkim imenom svih njih (jer ga zovu državom) 6 2 , ali kako takav ne nastaje često, mimoilaze ga oni koji nastoje nabrojiti oblike držav­ nih poredaka, pa se služe samo četverim oblicima (kao Platon) u Državi63. Vladavinom najboljih,
To jest: zakon koji zastupa njihove želje i težnje. 61 Ili 'moćništvo'; vidi ranije tumačenje nazivka δυναστεία. 62 Ili 'državnim poretkom', ili 'ustavnom državom'? Posrijedi je višeznačnica πολιτεία. 63 Usp. Platon, Država, VIII, 9.
60

15

20

25

30

dakle, primjereno se naziva [poredak] ο kojem smo raspravljali u prvašnjim knjigama 64 (jer onaj državni poredak što je sastavljen od najboljih naprosto prema kreposti, a ne od dobrih muževa prema nekoj pretpo­ stavci 65 , sämo se takav s pravom naziva vladavinom najboljih66; naime sämo u takvu poretku dobar muž i dobar građanin naprosto je isto, dok su oni u drugim [državama] dobri sämo u odnosu prema svojim državnim porecima). Nu postoje poreci koji se razli­ kuju i od onih u kojima vlada nekolicina i od onoga poretka koji je ustavan; tî se nazivaju vladavinama najboljih. U tima se vladatelji izabiru ne samo po bogatstvu nego i po plemenitosti, i takav se poredak razlikuje od obaju spomenutih i zove se vladavinom najboljih. Jer i u državama gdje nema zajedničke skrbi oko kreposti, ipak postoje oni koji su na dobru glasu i vrijede kao čestiti. Gdje dakle država uzima u obzir bogatstvo, krepost i puk, kao u Kartagi 6 7 , poredak je vladavina najboljih; a gdje pak uzima u obzir sämo dvoje [od toga troga], kao u Sparti, oslanjajući se sämo na krepost i puk, posrijedi je mješavina toga dvôga, pučke vladavine i kreposti. To su, dakle, ta dva oblika vladavine najboljih uz onaj prvi i najbolji državni poredak; treći su oblik oni koji više od takozvanog državnog poretka naginju vladavini manjine. 8 Preostaje nam još govoriti ο poretku koji se naziva ustavna država 68 i ο samosilništvu 69 . A poredasmo tako ne zbog toga što bi ona [ustavna država] bila zastrana, kao što to nisu ni već spomenute vladavine najboljih, iako, istina je, svi tî poreci odstupaju od najispravnijeg državnog poretka, i zatim se ubrajaju među takve a postoje i zastrane njih samih, kako smo u početku rekli 7 0 . I posve je razložno kao posljednje
Usp. III. 1279a 34, 1286b 3. Podrazumijevaju se 'oni koji su dobri tek uz stanovite dane uvjete' (J. Tricot).
65 66 67 68 64

5

10

15

20

35

25

40

1293 b

nice.
69 70

Ili 'aristokracija'. Usp. II. 1273 a 21-30. To jest πολιτεία. Vidi i ranija tumačenja dotične višeznačIli Ό tiraniji'. Usp. III. 7. Tu J. Tricot prevodi nešto drukčije: 'a istinske

130

131

svrha. dakle. 71 Ili 'narav'. Jer i u vladavini manjine. Dakle. a naša je istraživanje ο državnome poretku. plemenito podrijetlo je drevno bogatstvo i krepost). ocuoea. naime. franc. međutim. dok je druga skladno postaviti zakone kojih se ljudi pridržavaju (može se. engl. Zbog kojega je uzroka razvrstano takvim načinom. dočim one što su prema vladavini manjine . u većini država oblik ustavnog poretka 7 6 loše se naziva: jer se sämo teži mješavini imućnih i neimućnih. grč. rus. A što god odluči većina. 9 Kojim pak načinom. όρο? (granica. imućnih i neimućnih. treba naz­ vati ustavnom vladavinom. engl. dok u primjedbi dodaje: oligarhija i demokracija su izopačeni oblici aristokracije (str. Masstab. Kako dakle vladavina najboljih teži podijeliti premoć najboljima među građanima. pošto je već određeno ο vlada­ vini manjine i pučkoj vladavini. valjanim i uglednim [ljudima]. i čime se međusobno razli­ kuju vladavine najboljih i ustavne vladavine od vlada­ vine najboljih. eto je kazano. novogrč. good laws. dokaz gostoljublja i prijateljstva. pa otuda dotičnike i nazivaju čestitim. kako postoje i drugi oblici državnog poretka mimo jednovlade. pa bi se ulomci spremili kako bi kasnije poslužili kao 'prepoznatak'. Čini se. 74 Ili Odredba' ili 'glavna značajka'. uvjet). vis. novogrč. te slično da najbolji vladaju u onoj državi koja se ne služi dobrim zako­ nima. te kakvi su oni. 73 Grč. i ο vladavinama manjine se govori da su više sastavljene od čestitih i valjanih ljudi.spomenuti samosilništvo. biti poslušan i onim loše postavljenim zakonima). gotovo u većini [država] čini se da imućni zauzimaju mjesto čestitih i valjanih. a u lat. koje zovu plemenitim podrijetlom. A čini se kako je jedna od nemoguć­ nosti da se dobrim zakonima'služi država kojom ne vladaju najbolji. to i vrijedi 75 . 77 To jest: prvotne (savršene) vladavine najboljih ili 'aristokra­ cije'. bogatstvo. δύναμις. bogatstva i slobode. najčešće u obliku koluta ili kocke. franc.više vladavinama najboljih. 78 Posrijedi je najvjerojatnije 'znak gostoprimstva'. Uz to. ono što odluči većinski dio sudionika u državnom poretku. tessera hospitalitatis seu symbolum. zbog toga što je ono od svih oblika najmanje državni poredak. 6nazo3aKOHue. složiti ih zajedno. nego oni opaki. mimo pučke vladavine i viadavine manjine.sloboda. 290). ευνομία. Jer ustavna vlada­ vina 7 2 općenito rečeno mješavina je vladavine manjine i pučke vladavine. bjelodano je kako mje­ šavinu toga dvoga. principle. proizlazi iz ovoga dvôga: naime. pučke vladavine i vladavine manjine. 76 Posrijedi je već protumačena višeznačnica πολιτεία. Ima se stoga mniti kako je jedna dobra zakonitost pokoravati se postavljenim zakonima. Jer bit će bjelodanija njegova moć 7 1 . gute gesetzliche Ordnung. se définit par. Budući su tri stvari koje se nadmeću za jednakošću u državnom poretku . nastaje takozvana ustavna vlada­ vina. pučkoj vladavini sloboda). njem. a [mješavinu] triju sasto­ jaka vladavinom najboljih više od svih ostalih. 75 To jest: ima snagu zakona. čini se kako imućnici već imaju ono zbog čega zločinci počinjaju nepravdu. te kako je treba postaviti. Naime. osim onog istinskog i prvotnog poretka 7 7 . lat. 72 Ili 'ustavni poredak'. Ujedno će biti jasno čime se određuju pučka vladavina i vladavina manjine: treba provesti njihovu razludžbu. rus. Rečeno je. Vidi tumačenje nosivog pojma πολι­ τεία. njem.(jer ono četvrto. Običavaju pak nazivati one [poretke] koji naginju prema pučkoj vladavini ustavnim vladavinama. u vladavini najboljih i u pučkoj vladavini. δρος. vladavini manjine bogatstvo. kako je vladavina najboljih najzastrane su izopačenja onih koje proučavamo'. Grč. koji bi se prepolovili. a zatim uzimajući dio od svake kao »prepoznatak« 7 8 . ευνομία. ώσπερ 10 15 20 25 5 30 9 9 132 133 . odsudno je u svima [tim porecima]. Sada nam valja pokazati ο ustavnome poretku. lat. 30 35 40 1294 češće u razdiobi počasti prema kreposti (jer vladavini najboljih ograničavalo 74 je krepost. krepost . Grč. I to može biti dvostruko: jer mogu se [pokoravati] ili onim najboljim koji su im mogući ili onim naprosto najboljim [zakonima]. tzv. terminus ac finis. status rerum bene legibus ordinatus. pa je jasno kako jedne nisu daleko od drugih. Jer dobra zakonitost 73 nije u dobru postavlja­ nju zakona koje ljudi ne slušaju. zbog toga što naobrazba i plemenito podrijetlo prate imućnije ljude. iznijet ćemo nakon onoga što je rečeno. un bon gouvernement.

dakle. i takva bi se država morala održavati sama sobom. 79 35 40 1294 b 5 13 13 15 10 što njezino ustrojstvo ima mnoge značajke pučke vladavine. franc. od dvije najviše državne službe puk se u jednu bira. co 3HÜK0MU zocmenpuuMcmea. 14-17. Preostalo nam je govoriti još ο samosilništvu 83 . ο sudaštvu (u vladavinama manjine. Značajka je vladavine najbo­ ljih i ustavnog poretka kad se uzima po jedno od obojega: od vladavine manjine izbor činovnika glaso­ vanjem. dok je vladavina manjine kad je dohodarina odsudna. veluti symbolum (dimidium). nego sredina između obiju tih dohodarina. a i odjeću bogati imaju sämo takvu kakvu si može priskrbiti i bilo koji od siro­ maha. zbog toga što se njihova moć nekako bliži onoj u kraljevstvu. nego da drukčiji državni poredak ne želi uopće ni jedan od dijelova u državi. slično se nastavlja i u slijede­ ćem životnom dobu. način miješanja. Treće je složevina toga dvojega: nešto od zakona manjinske vladavine. teže nazvati je pučkom vladavinom zbog toga σύμβολον. 80 To jest u 'pučkoj vladavini' ili 'demokraciji'. lat. 134 135 . naime. pa je zbog toga značajka ustavnog poretka. drugi je uzeti sredinu od onih kako oba [poretka] uređuju: npr. nego da i ono dobije svoj dio u istraživanju. je li kra­ ljevstvo nekorisno ili koristi državama. u kojem smo istraživali ο onome što se najčešće podrazumijeva pod tim imenom. jedan način spajanja [dvaju sastojaka]. npr. a izbor glasovanjem vladavini manjine. jer se u njoj pojavljuju obje krajnosti. To je. Ο kraljevstvu. 1270b 17. 79 Ili 'međnika' ili 'načina'. i tu zajedničko nije ni jedno od toga. zatim da pripada pučkoj vladavini kad se ne obzire na dohodarinu. jer smo i njega postavili kao nekakav oblik državnih poredaka. a postoje i mnoge druge slične značajke. i pouča­ vaju se na onaj način koji je dostupan i sinovima siromašnih roditelja). dakle. nešto od onoga pučke vladavine. ώς ήμίτομα ταύτα συμβόλου (kao polovice znaka gostoprimstva). kao što se događa i u spartanskoj državi. novogrč. Ili 'tiraniji'. Takav je. te koga i oda­ kle treba postaviti [za kralja]. dakle. što i jedni i drugi kao zakon postavljaju. te to što malobrojni imaju ovlast nad smrću [i životom] i nad izgonom. dok neimućnima zbog toga uskra­ ćuju svaku mazdu. rus. ne stoga što bi ono zahtijevalo mnogorječje. Usp. Kažem. kad se isti državni poredak može nazvati i pučkom vladavinom i vladavinom manjine. comme une tessère. III. i sama po sebi ne voljom većine [izvana] . einen Zuschuss nehmen. i zbog toga što 82 83 84 20 25 30 35 40 1295 5 10 Usp. kao što je prvo odgoj djece (jer slično se odgajaju ona bogataška kao i ona siromaška. a od pučke vladavine stanje bez dohodarine. njem. Uz to. II. kao što se čini kako pripada pučkoj vladavini postavljati državne činovnike ždrijebom. Odredba je dobro smiješanih pučke vladavine i vladavine manjine. u jednome 8 0 u skupštini mogu sudjelovati i oni bez ikakve dohodarine ili oni s vrlo neznatnom. Mnogi. a u drugoj sudjeluje82 (jer starješine izabiru. Samosilništvo razdijelismo na dva oblika kad smo ono razmatrali ο kraljevstvu. naime. Tako je i sa sredinom. Jer bjelodano je kako tako osjećaju oni koji to nazivaju [tim imenima] zbog skladne mješavine. Drugi je opet nazivaju vladavinom manjine zbog toga što ima mnoge značajke manjinske vladavine. u drugome 8 1 sämo oni s visokom dohodarinom. kao što je izbor svih službi glasovanjem. 81 To jest u 'vladavini manjine' ili 'oligarhiji'. a u pučkim vladavinama neimućnima daju mazdu. razlučili smo u prijašnjem izlaganju . i kojim načinom. imućnima naplaćuju globu ako ne obavljaju sudačku službu. pa kad postanu muževi. Sada je. engl. postupa se istim načinom (jer ništa nije istaknutiji bogataš od siromaha) i pri ishrani koja je ista za sve na zajednič­ kim blagovanjima.jer takva težnja može biti prisutna i u lošoj državi —. jer nastaje miješanjem toga dvojega). dok u nadzorništvu sudjeluju). dok se ni jedna ne postavlja ždrijebom. a ne uz izvanjsku pomoć. dok imućnima ne naplaćuju nikakvu globu: zajedničko i srednje od toga je to oboje ujedno.Postoje tri ograničavala slaganja i miješanja: jer ili se mora uzeti oboje. dakle. like parts of an indenture. rečeno kojim načinom treba postaviti ustavni poredak te slično one takozvane vladavine najboljih. U ustavnom poretku koji je skladna mješavina trebalo bi se činiti da su sadržana oba dotična sastojka i ni jedan od njih.

1293b 7-21. V. ova se važna izreka različito prevodi. 1153b 10. takvi su preponizni. onda je nuždno i srednji život najbolji.snage. dakle: stoga je ustav . takvi su i toliki oblici samosilništva i zbog spomenutih uzroka. I od tih nepravednina jedne nastaju zbog obijesti. Budući se dakle slažemo da je umjereno i srednje ono najbolje. Vidi ranije tumačenje pojma παμβασιλεία. nego prema životu u kojem većina može sudjelovati i prema državnom poretku koji glavnina država može dostići? Jer poreci koje nazivaju vladavinama najboljih. Mi ovdje pratimo u riječ Rossov predložak. Treći je oblik samosilništva onaj koji se najviše i čini kao samosilništvo. 11 Koji je najbolji državni poredak i koji je najbolji život glavnini država i većini ljudi. prejaku. dijelom su blizu takozvanom ustavnom poretku (i stoga ο obojem treba govoriti kao ο jednome). a protuprimjer je svekraljevstvu87. preplemenitu ili prebogatu. bjelodano je i onaj posjed poželjnih dobara koji je srednji ujedno i najbolji od svih. a vladati znaju samo onom samosilničkom. Vidi ranije tumačenje dotičnog nazivka. IV. Država. drugi pak zlotvori i sitni prijestupnici u neznatnome. što je najudaljenije od prijateljstva i zajedništva u državi. i daje sredina krepost. a ne na korist svojih podanika. ali su kraljevski zbog toga što su prema zakonu i zbog toga što [podanici] svojevoljno prihvaćaju jednovladara. διότι και τό πολίτευμα βίος τις της πόλεως its/ai (uz primjedbu kako tu τις 'upućuje na preneseno.presiromašnu. 92 Kako postoji više inačica ove rečenice. Uz to. rus. respublica enim vita quaedam civitatis est. tako te ovi vladati ne znaju nego samo pokoravati se ropskoj vladavini. VII. preslabu ili odviše beščasnu teško je slijediti [naputke] razuma 9 1 . Dakle. engl. Naime. prelijepu. eedb ycmpoücmeo zocydapcmea . Grč. metaforičko značenje izričaja. Nikomahova etika. vlada svima i sličnicima i boljima od sebe na svoju vlastitu korist. te su samosilnički zbog toga što vladar vlada kao gospodar prema svojoj vlastitoj ćudi. Tako dakle nastaje država robova i [samosilnih] gospodara. jednih koji su zavidnici i drugih koji su preziratelji. koje nazivahu izabranim vladarima) 8 6 . Uz tê stvari.amo ezo xcu3Hb. U svima državama postoje tri dijela države: oni koji su veoma imućni. 88 Usp. 93 Usp. 1310a 22. I. nitko od slobodnjaka ne podnosi svojevoljno takvu vladavinu. a u davnini medu drevnim Grcima postojali su samovladari na taj način. lat. denn die Verfassung ist sozusagen das Leben des Staates. prijateljstava i drugih tima sličnih . 40 1295 b 5 10 15 20 35 136 137 . 91 Usp. onaj u srednosti koju svatko može postići. u kojih je pak pretje­ rana oskudica dotičnih dobara. franc. 1098a 16. takvi najčešće ili izbjegavaju službu ili gramze za službom. 87 Ili 'potpunoj kraljevskoj vladavini'. A prosudba ο svima tima počiva na istim počelima. 89 Usp. ή γαρ πολιτεία βίος τίς εστί πόλεως. bogatstva. a oni se ne pokoravaju nikakvoj vlasti. niti sposobni da se njima vlada (a to je u njih usađeno već u djetinjstvu. Jer jedni postaju obijesnici i velezlikovci u velikome. a ne slobodnih ljudi. Jer zajedništvo 90 Zbog višeznačnosti nazivka πολιτεία. Naime. novogrč. ne odgova­ rajući nikomu ni za što.slikovito rečeno . Ili 'esimnetima'.niti su voljni. dijelom su izvan dosega glavnini država. oni koji se odlikuju suvišcima poželjnih dobara . njem. la constitution étant en quelque manière la vie de l'État. tî poreci jedni naprama dru­ gima pokazuju stanovite razlike. niti prema odgoju što traži naravan dar i sretne okolnosti.su prema zakonu obje tê vladavine (jer i među nekim barbarskim narodima izabiru jednovladare koji su samovladari 85 . te stoga protiv njihove volje. jer je ustav život države 9 0 . ο kojima smo upravo govorili 88 . Jer ako je skladno u raspravama Ο eticf rečeno kako je blažen život onaj koji je prema kreposti a bez zapreke. Platon. ne sudeći ni prema kreposti koja je iznad prosječnika. i čini nam se da dobivamo posve primjeren smisao. 5 86 15 20 25 30 sti i opačine moraju biti i za državu i njezin ustav. 421 D ff.suprotno tome . 1293b 36-1294a 25. druge zbog zlotvorstva. a obje su tê [sklonosti] škodljive državama 92 . A tê iste odredbe krepoIli 'monarhe koji imaju neograničenu vlast'. te .život države). jer tada je najlakše podvrgavati se razumu. for the constitution is in a figure the life of the city. jer zbog razmaženosti 93 ni u učionicama oni se ne naviknu na posluh). Takvo je samosil­ ništvo nuždno jednovlada u kojoj vladar. ona se veoma različito prevodi. oni koji su veoma neimućni i treći koji su sredina između tih. niti prema državnom poretku koji je tek želja.

je u prijateljstvu; naime, ljudi ne žele ni istim putem zajedno s neprijateljima. Poželjno je da se država što je moguće više sastoji od jednakih i sličnih, a takvo što je najčešće prisutno u onih iz srednjeg staleža 94 . Tako te se nuždno najbolje upravlja onom državom kojoj je ustroj složen od sastojaka koje, kako kažemo, država ima po naravi 9 5 . I ti 9 6 od građana najsigurniji su u državama. Jer niti oni žele tuđe, kao što čine siromašni, niti pak njihovo žele drugi, kao što imutak bogataša priželjkuju siromašni. I zbog toga što niti se sami uroćuju protiv koga, niti se drugi uroćuju protiv njih, žive oni izvan svake pogibelji. Stoga je skladno poželio Fokilid: »Mnoge su stvari srednjima najbolje; srednji bih htio u državi biti.« 97 Bjelodano je dakle kako je najbolje državno zajedništvo sastavljeno od građana srednjeg staleža, i onim se državama može dobro upravljati u kojima je sred­ nji stalež mnogobrojan i snažniji od oba ostala [sta­ leža] u najvećoj mjeri, ili barem više negoli svaki od tih pojedince; jer pridodan, on uspostavlja ravnotežu i priječi prevlast bilo koje oprečne krajnosti. Zbog toga je najveća dobra sreća kad oni koji upravljaju državom posjeduju srednji i dostatan imutak; jer ondje gdje jedni imaju veoma mnogo a drugi ništa, nastaje ili krajnja pučka vladavina ili puka vladavina manjine ili pak samosilništvo zbog obje tê krajnosti. Naime, iz lakoumne pučke vladavine te iz vladavine manjine nastaje samosilništvo, dočim mnogo rjeđe među [pripadnicima] srednjeg staleža i onim njima srodnim. Ο uzroku toga govorit ćemo kasnije 98 , izlažući ο promjenama državnih poredaka. Kako je sred­ nje stanje [u državama] najbolje, također je bjelo­ dano, jer jedino je ono bez bune i razdora; gdje je, naime, brojan srednji stalež, najrjeđe nastaju bune i razdori medu građanima. I velike države su češće bez bune i razdora zbog istog razloga, budući da je
Ili 'među onima koji su srednjeg imovinskog stanja'. 95 Usp. II. 1-3. 96 To jest: 'pripadnici srednjeg staleža'. 97 Bergk, Fr. 12. (Doslovan prijevod). Fokilid je grč. pjesnik iz Mileta. Živio je u VI. st. pr. Kr. Sačuvano je nekoliko odlomaka njegovih ćudorednih pouka u sažetu i jednostavnu izričaju. 98 Vidi V. 1308a 18-24.
94

25

30

34 34 35

u njima brojan srednji stalež; dočim u malim drža­ vama lako je razdijeliti sve [građane] na dvije sku­ pine, tako da ne ostane ništa od srednjeg staleža, i gotovo svi su ili neimućni ili imućni. A pučke vladavine su postojanije" od vladavina manjine i dugotrajnije zbog srednjeg staleža (jer su pripadnici srednjeg staleža brojniji i više sudjeluju u častima u pučkim vladavinama negoli u onim manjinskim); naime, kada bez tih siromašni premaše mnoštvom, nastaje nesreća i [država] brzo propada. Kao dokazni znak toga treba uzeti što su najbolji zakonodavci potekli od građana srednjeg imovinskog stanja. Solon bijaše takav [što je jasno iz njegova pjesništva], zatim Likurg [jer ne bijaše kralj] i Haronda i gotovo većinom ostali. Iz toga je bjelodano i to zašto su državni poreci većinom ili pučke vladavine ili vladavine manjine. A to je zbog toga što je u tim [državama] često srednji stalež malobrojan, i uvijek prevladavaju ili jedni ili drugi, bilo oni što posjeduju imutak bilo pak puk, i kako nadmašuju srednji stalež, skreću državni ustroj prema sebi, pa tako nastaje ili pučka vladavina ili vladavina manjine. Uza tê stvari, budući da dolazi do buna i međusobnih bojeva puka i imućnika, koji god od dotičnika uspije nadvladati protivnika, neće usta­ noviti ni zajednički ni pravičan državni poredak, nego će smatrati bojnim nadarjem za pobjedu svoju premoć u državi, pa će jedni zasnovati pučku vlada­ vinu a drugi vladavinu manjine. Uz to, oni koji stekoše prevlast u Grčkoj obzirali su se sàmo na vlastiti državni poredak, i jedni u državama uspostaviše pučke vladavine drugi pak vladavine manjine, ne gledajući pri tome na korist država, nego na svoju vlastitu, tako te zbog tih uzroka ili nikad nije nastajao srednji državni poredak ili pak rijetko i među rijet­ kima. Jer jedan jedini muž , među onima što nekoć
Usp. V. 1302a 8, 1307a 16. Nije jasno na koga tu Aristotel misli. Nedvojbeno su posri­ jedi Atenjani i Spartanci te njihovi odgovarajući poreci: demokra­ cija i oligarhija. Što se tiče 'jednog jedinog muža', komentari navode najčešće imena Solona i Teramena. Kako je ovaj drugi bio zagovornik srednjeg oblika poretka - u oporbi prema Tridesetorici - i Aristotel ga je smatrao jednim od trojice najboljih atenskih državnika, najvjerojatnije se misli upravo na njega.
100 99

15

20

25

40 1296 a

30

5

35

10

138

139

imađahu vlast, bio se odlučio uvesti takav poredak, ali sad je postalo običaj među građanima u državama da i ne teže za jednakošću, nego ili nastoje zavladati ili se svladani pokoravaju. Koji je dakle najbolji državni poredak, i zbog kojega uzroka, iz tih je stvari bjelodano; a od ostalih državnih poredaka, jer kažemo kako ima više puč­ kih vladavina i više vladavina manjine, koji treba postaviti kao prvi, te drugi i istim načinom kao slijedeći (budući da jedan biva boljim a drugi gorim), pošto je određeno koji je najbolji poredak, nije teško uvidjeti. Uvijek naime nuždno biva boljim oblik tome najbliži, a gori onaj odmaknut od sredine, ukoliko tkogod ne bi sudio prema stanovitoj pretpostavci; 1 0 2 kažem pak »prema pretpostavci«, zbog toga što često, iako je određeni državni poredak poželjniji, ništa ne priječi da nekima više koristi neki drugi državni poredak. 12 Koji državni poredak kojima i kakav kakvima kori­ sti, potrebno je razmotriti nakon onoga što je rečeno. Prvo treba shvatiti ovo što općenito stoji ο svima po recima: onaj dio države koji želi da poredak ostane treba biti snažniji od onoga koji to ne želi. Svaka se država sastoji od »kako« i »koliko« 103 . Kako kažem da je sloboda, bogatstvo, odgoj, plemenito podri­ jetlo; a koliko - premoć u mnoštvu. Može se dogoditi da, od onih dijelova od kojih se sastoji država, ono kako bude prisutno u jednom dijelu države, a u dru­ gome ono koliko, kao što brojem može biti više neplemenitih podrijetlom negoli plemenitaša ili neimućnika negoli bogataša, ali da Ipak ne premašuju toliko kolikoćom koliko manjkaju kakvoćom. Stoga to treba biti razmjerno jedno naprama drugome. Ondje, dakle, gdje mnoštvo neimućnika premašuje
Vidi: 1289a 8, 1291b 10, 1292b 22. Ili 'prema danim uvjetima' (grč. προς ϋπό&εσιν), što se latinski prenosi nešto šire finem civitati proposition, a engleski relatively to given conditions; franc, relatif à certains conditions déterminées; njem. besondere Voraussetzungen; rus. β 3aeucwnocmu om mex UJIU uubix npednocbiAOK: novogrč. κατά τάς περι­ στάσεις (prema okolnostima/prigodama). 103 Ili slobodnije: od kakvoće i kolikoće (kvalitete i kvantitete).
1112 101

40 1296 b

5

spomenuti razmjer, tu naravlju nastaje pučka vlada­ vina, i svaki pojedini oblik pučke vladavine prema suvišku svakog pojedinog puka, kao ako prevlada mnoštvo ratara, nastaje ona prva pučka vladavina; ako pak [mnoštvo] rukotvoraca i nadničara, nastaje ona posljednja, te slično i s onima što su između njih. Ondje pak gdje imućnici i uglednici više premašuju kakvoćom nego što manjkaju kolikoćom, tu nastaje vladavina manjine, i istim načinom svaki pojedini oblik vladavine manjine prema premoći dotičnog manjinskog staleža. Zakonodavac uvijek treba uključiti u državni poredak pripadnike srednjeg staleža; jer donosi li zakone manjinske vladavine, treba uzeti u obzir one iz sred­ njeg staleža; uvodi li pak zakone pučke vladavine, neka njih pridobije tima zakonima. Ondje gdje mno­ štvo srednjaka nadmašuje ili obje tê krajnosti ili tek svaku pojedinu od njih, tu državni poredak može biti postojan. Jer ne treba se bojati da će se ikada suglasiti bogataši i siromasi protiv dotičnika 1 0 4 . Naime, nikad ne žele jedni služiti drugima, iako, kad bi tražili, ne bi našli drugi državni poredak s više zajed­ ničkog od onoga dotičnog. Jer naizmjenice vladati oni ne bi podnosili zbog uzajamne nepouzdanosti. I svugdje je najpouzdaniji obranični sudac, a onaj tko je srednji, takav je prosuditelj. Što je bolje državni poredak izmiješan, to je i postojaniji. Uvelike griješe i mnogi koji hoće ustanoviti državne poretke s vlada­ vinom najboljih, ne samo u tome što više [ovlasti] daju imućnicima, nego i zbog toga što obmanjuju puk. Jer nuždno s vremenom iz lažnih dobara nastaje istinsko zlo. Naime, pohlepnosti bogataša razrivaju više državu negoli one u prostoga puka. 13 Postoji brojem pet stvari koje se u državnim porecima poradi prividna razloga izmudruju protiv puka; one se tiču skupštine, upravnih položaja, sudišta, oružanja, tjelovježbe. Sto se tiče skupštine, svima je dopušteno sudjelovati u njoj, dok se globa nameće imućnima ako ne sudjeluju u radu skupštine, i to: ili
104 To jest: urotiti se protiv srednjeg staleža, iako je u nekim prijevodima (kao u engleskom) i 'protiv vladateljâ', što najvjero­ jatnije nije posrijedi.

30

34 34 35

10

40 1297:

15

5

20

10

25

15

140

141

sämo njima ili pak njima mnogo veća [negoli osta­ lima]. Sto se tiče upravnih položaja, onima s dohodarinom nije dopušteno prisegom se odreći [dotične službe], dok je to neimućnima dopušteno. A u sudi­ štima, imućnici moraju plaćati globu ako ne obavljaju sudačku dužnost, dok neimućnici uživaju pri tome nekažnjivost, ili pak prvi plaćaju veliku a drugi nez­ natnu globu, kao u Harondinim zakonima 1 0 5 . Gdje­ gdje opet svima je upisanicima 106 dopušteno sudjelovati u skupštini i u sudištu, nu ako tako upisani niti skupštinare niti suduju, nameću im se goleme globe, kako bi oni zbog takve globe izbjegavali da se i upi­ suju [u dotične popise], te kako se ne upisuju, ne mogu sudjelovati ni u sudištima ni u skupštinama. Istim načinom donose i zakone ο oružanju i tjelo­ vježbi. Jer neimućnima je dopušteno da se ne oružaju; te ako se ne vježbaju, neimućnima nema nikakve globe, a imućnici plaćaju globu, tako te oni zbog [moguće] globe, sudjeluju u vježbama, dok drugi kako se ne boje, tako i ne sudjeluju. To su dakle lukavstva u zakonodavaca manjinske vladavine. U pučkim vladavinama postoje lukavstva oprečna tima. Jer tu neimućnima daju mazdu, kako bi skupštinarili i sudovali, dok imućnicima ne nameću nikakvu globu 1 0 7 . Tako te je bjelodano: ako tkogod želi pravičnu mješavinu, treba spojiti ono što je u obojih, pa jednima davati mazdu, a drugima name­ tati globu. Jer tako bi svi zajedno sudjelovali, a inače je država u vlasti samo jedne stranke. Državnu upravu trebaju tvoriti samo oni koji nose oružje. Veličina dohodarine ne može se naprosto odrediti i ne može se jednostavno reći kako mora biti tolika i tolika, nego istraživši kolika je ona najveća imovin­ ska procjemba, po kojoj broj sudionika državne uprave premašuje one koji ne sudjeluju, tako treba urediti 1 0 8 . Jer siromasi, i kad ne sudjeluju u častima, žele imati mira, sämo ako ih nitko ne zlostavlja, niti
Ο Harondi vid I, 2, 1252b 14; 12, 1274a 23. To jest: svima onima koji su upisani u javne skupštinske popise. 107 Podrazumijeva se: dotičnici ne plaćaju nikakvu globu ako ne sujdeluju u skupštinama i sudištima. 108 Dotično mjesto predstavlja popriličnu teškoću, i različito se prevodi, ali je okvirno značenje nedvojbeno i njega je jasno uvidio
106 105

20

25

30

35

im oduzima imovinu. Nu takvo što nije lako; uvijek se, naime, ne događa da budu i uljuđeni oni koji imaju udjela u državnoj upravi. Te oni, kada bude rat, običavaju oklijevati ako ne dobiju hranu, budući da su siromašni. Kad im se namakne hrane, onda se hoće boriti. A u nekih se država sastoji ne samo od onih koji su oružanici 1 0 9 nego i od bivših ratnika. U Maliđana 1 1 0 država se sastoji od obojih, ali su se upravni položaji birali među vojnicima. I prvi državni poredak medu Grcima, nakon svrgnuća kraljevstva, nastao je iz redova ratnika, i sastojao se u početku od konjanika (jer je moć i premoć u ratu ovisila od konjaništva 111 ; naime, bez bojnoga poretka nekorisno bijaše teško pješaštvo, a iskustva u tome, te bojnoga umijeća, nije bilo u drevno doba, tako te je snaga bila u konjani­ štvu), ali kako su gradovi rasli i kako je rasla snaga teških oružanika, imali su i više udjela u državnoj upravi. Zbog toga one [poretke] koje sada nazivamo ustavnim vladavinama, stari su zvali pučkim vladavi­ nama. Bijahu, naime, drevni državni poreci posve s razlogom i manjinske i kraljevske vladavine. To jest: zbog maloljudstva 112 nisu imali znatnijeg sred­ njeg staleža, tako te, budući maleni mnoštvom i prema državnom poretku, bijahu skloniji pokora­ vanju. Rečeno je dakle zbog kojega je uzroka više držav­ nih poredaka, i zbog čega mimo spomenutih postoje i drugi (jer ni pučka vladavina nije brojem jedna, a slično ni ostale); uz to, koje su njihove razlike i zbog kojega uzroka nastaju; te, uza tê stvari, koji je najbolji od državnih poredaka rečeno općenito, i od ostalih državnih poredaka koji kojim [ljudima] najbo­ lje pristaje.
već latinski prevoditelj Sylv. Maurus (1668): 'potest haec regula universalis afferri, ut constituatur maximus census ita tarnen ut plures sint qui secundum talent censum possent esse participes reipublicae quam qui a republica excluduntur'. 109 Posrijedi su 'hopliti' (teško oružani pješaci, koji su nosili teško koplje i veliki štit). U pravilu, taj je dio vojske bio dostupan većini građana. 110 To jest: u stanovnika Malide, na jugu Tesalije. 111 Usp. 1289b 36, 1321a 6. 112 Ili 'zbog oskudice u podanicima'.

10 12 12 15

20

25

40 1297 b

30

5

142

143

14

Opet ćemo i zajedno i pojedince govoriti ο svakome od dotičnih [poredaka] onako zaporedo, poči­ njući od pripadna početka. Postoje u svih državnih poredaka tri dijela ο kojima valjan zakonodavac treba razvidjeti: što je kojemu korisno. Kad su ti usklađeni, nuždno je i poredak usklađen, i državni se poreci uzajamno razlikuju kako se razlikuju pojedini od tih sastojaka. Od ta tri sastojka jedan je onaj koji savjetuje ο zajedničkim stvarima, drugi je ο upravnim položajima (to jest: što oni trebaju biti i nad čime trebaju imati ovlast, te kakav treba biti njihov izbor), treći je ο sudstvu. Vrhovna je ovlast savjetodavnog dijela u stvarima rata i mira, ο bojnim savezima i njihovim razvrgnućima, ο zakonima, ο smrtnoj kazni, progonu i zaglobi imovine, ο izboru za upravne položaje i ο polagateljima računa 1 1 3 . Nuždno je ili svima građanima dopustiti sve tê prosudbe ili nekima sve (kao npr. jednoj ovlasti ili većem broju njih, ili različitima različite) ili neke od tih svima, a neke pak samo nekima. Dakle, da svi [odlučuju] i ο svima stvarima, pučko je načelo; i takvu jednakost želi puk. Više je načina kojima svi odlučuju: jedan je naizmjenice, a ne svi ujedno (kao u državi Telekla iz Mileta 1 1 4 ; a u drugim državama savjetuju zajedno tijela službenika, dočim u službe stupaju svi naizmjence, [izabirani] iz ple­ mena 1 1 5 i uopće najmanjih dijelova države, dok na sve ne dođe red), ali svi se skupljaju sàmo kad se donose zakoni i kad je posrijedi državni poredak te da čuju naloge vladateljâ 116 . Drugi je način da se savjetuju svi zajedno, ali se sastaju samo radi izbornih skupština, radi zakonodavstva, i kad je riječ ο ratu,
113 Tu je posrijedi, prvo, 'zagloba imovine' (grč. δήμενσις), što je zapravo 'zapljena imovine zajedno s progonstvom' (lat. publicatio bonorum) ili 'konfiskacija'; i drugo, 'istražitelji' (εϋϋννοι), to jest sudbeno tijelo koje se u Ateni sastojalo od desetorice: iz svake file po jedan uz dva posjednika. Njima su činovnici polagali račune ο svojoj službi: lat. de rationibus referendis; engl, and audits their accounts; franc, la reddition de leurs comptes; njem. Rechenschafts­ ablage der Beamten; rus. uoöux omnemnocmu; novogrč. και περί των δοσιλογιών (ο službenoj odgovornosti). 114 Osoba je posve nepoznata. Vjerojatno je posrijedi jedan od teoretičara države, po nauku blizu Platonu i Hipodamu. 115 To jest 'iz fila'. 116 Ili Ovlaštenih činovnika'.

35

40 1298

5

9 9 10

15

miru te polaganju računa, a ο ostalim stvarima savje­ tuju posebno određeni činovnici, birani između svih građana ili izlučeni ždrijebom. Treći je način kad se svi građani sastaju radi izbora činovnika i njihova polaganja računa i kako bi se savjetovali ο ratu i bojnom savezu, dok se ostalim stvarima bave činov­ nici, što su - koliko je moguće - izborni, jer ima [položaja] na kojima su nužni stručnjaci 117 . Četvrti je način kad se svi ujedno okupljeni ο svemu savjetuju, dok sami činovnici ne odlučuju ni ο čemu, nego samo podnose prijedloge, što je današnji način savršene pučke vladavine, ο kojoj kažemo kako je nalična vladavini manjine u rukama velmoža i samovladi u rukama silnika 118 . Sve su to, dakle, načini pučke vladavine, dočim kad nekolicina [odlučuje] ο svemu, posrijedi je vladavina manjine. Nu i u tome su načinu mnoge razlike. Jer kad dotičnici bivaju birani između onih s umjerenijom dohodarinom i kad ih je više zbog umjerenosti imovinske procjembe, te ako ono što zakon nalaže oni ne mijenjaju nego slijede, i ako je dopušteno sudjelovati ju državnoj upravi] stečniku dohodarine, onda je ta vladavina manjine bliza ustavnoj vladavini 119 zbog umjerenosti. Nu kada u savjetovanju ne sudjeluju svi, nego sämo izabranici, iako dotični upravljaju prema zakonu kao i prije, posrijedi je vladavina manjine. I kada biraju sami sebe oni sa savjetodavnom ovlašću, te kada sin nasljeđuje oca pa su ti iznad zakona, takav je ustroj nuždno vladavina manjine. Kada opet ο nekim stvarima odlučuju neki - npr. ο ratu, miru i polaganju računa [odlučuju] svi - a ο drugima činovnici, i to izabrani, a ne ždrebani, takav je državni poredak vladavina najboljih. Ako su
Ili »poznavatelji, znalci«. Usp. VI. 1317b 21. 119 Posrijedi je 'primjerna ustavna vladavina', jer je u osnovi višeznačnica πολιτεία u užem značenju. Prevoditelji uglavnom zadržavaju temeljni grecizam, što najčešće ne pridonosi jasnijem razumijeću dotičnog stavka. Grč. ολιγαρχία μεν πολιτική δε èonv lat. oligarchia... est, sedpolitiae similis; engl, the oligarchy inclines towards polity; franc, une oligarchie, mais à tendance républicaine; njem. eine Oligarchie, aber sie nähert sich... der Politie; rus. OAUtapxuH npuÖAUMaemcit κ nonumuu; novogrč. το πολίτευμα είναι μεν όλιγαρχικόν, αλλ' αποκλίνει προς την »πολιτείαν« (tu navodnici i dodatno tumačenje govore ο teškoći i za novogrčkog tumačitelja).
118 117

25

30

35

40 1298 b

5

20

144

145

svećenike kao prvo (naime. ali ne odlučuje. Jer i u tome dijelu državnog poretka postoje mnoge razlike: koliko treba biti dotičnih upraviteljstava. lat. koje su se brinule za strogo pridržavanje zakona). isto tako koristi i birati same savjetnike. da učine isto što za sudišta vrijedi u manjin­ skim vladavinama (jer tu nameću globe onima koje žele kao suce. 126 Ili 'upravnim činovnicima'. dakle. conseillers prépareteurs et de gardiens des lois. tko to ima provoditi i kako? Jer ο svima tim stvarima treba moći razlučiti kolikim sve načinima one mogu bivati. officers. doAXHoemb. die Vorberatende und Nomophylakes. engl. npoöynoe u ΗΟΜοφααακοβ. engl. Vidi i ranije tuma­ čenje jedne od temeljnih višeznačnica αρχή. njem. a oni s mnoštvom). . probuli and guardians of the law.pak neki izabirani a neki ždrebani. 121 Ili 'u jednaku broju iz različitih staleža'. έπιστάται. nego dotični [predmet] treba vratiti ovla­ štenim činovnicima. Jer 125 državnoj zajednici trebaju mnogi predstojnici . έκ προκεκρψένων (između onih koji su unaprijed određeni/predloženi). Vorsteher. isto tako koristi kad sami pučani uvelike premašuju mnoštvom upućenike u državničko umijeće 122 . ο savjetodavnome tijelu i vrhovnoj ovlasti u državi nek je određeno takvim načinom. franc. manjina može glasovati protivno. upraviteljstava'. Dakle. katkad su opet i na duži rok). ili pak ni jedno od toga. drugi traju kraće. 125 Ili 'nadglednici'. 10 11 11 15 20 15 25 rima o kojima su dotični unaprijed savjetovali (jer tako će puk sudjelovati u savjetovanju. njem. dok u pučkoj vladavini namiču mazdu neimućnima). i zbog toga niti sve one birane glasovanjem. rus. ali odlučuju ovlašteni činovnici. niti one ždrebane treba smatrati vladateljima . πολιτικόν σώμα σνγκείμενον εξ προβονλων κάί νομοφυλάκων (s tuma­ čenjem: savjetodavna tijela. Razlučuje se. i upravlja se svakom pojedinom državom prema spomenutoj odredbi. Grč. a isto bi tre­ balo učiniti i u skupštinama (jer savjetovat će bolje budu li svi zajednički savjetovali: puk s uglednicima. nego sämo jednom. katkad su to jednogodišnji položaji. puk može ili ο tima glasovati ili ne može ništa protiv iznesenih [prijedloga] ili se pak svima daje pravo savjetovanja. nego onolikim koliki su sumjerni množini uglednika. 30 35 40 1299 a 5 10 15 146 147 . novogrč. Grč. iako se oni biraju glasovanjem. franc. lat. uz to. državne službe u aristokratskom poretku. novogrč. aus zuvor Vorgeschlagenen. pyKoeodumenu. nad čime trebaju imati ovlast. i baviti se onim stva120 Ili 'između unaprijed predloženih kandidata'. ni zborovođe ni glasnike ni poslanike. lat. praefecti. i ο ustrojstvu dotičnih služba: između kojih ljudi treba ih izabirati. Aristotel tu podrazumijeva 'uglednike'.bolje opremljeni za državničko umi­ jeće. Slijedeća je nakon toga razdioba upravnih polo­ žaja . kao u aristokratskom poretku u Korintu. out of select candidates. Nu nije lako odrediti ni to koje službe treba nazivati 'upravnim položajima'. uz to. rus. Na korist je pučkoj vladavini. naime onoj koja danas najviše zaslužuje to ime (govorim ο takvoj u kojoj je puk vrhovnik i nad zakonima) radi što boljeg savjetovanja. kakvi su u nekim državama oni koje nazivaju predsavjetnici i zakonočuvari 1 2 3 . Mnoštvu treba dati ovlast da protivno glasuje. έπιστάται (nadglednici). treba smatrati kako su oni nešto mimo državnih činovnika). a zatim vidjeti koje su prikladne i korisne kojim državnim porecima. i ždrebani ili 120 naprosto ili medu predloženicima . ili su zajedno i izabirani i ždrebani. nego se isti mogu birati višeput. quos probulos (praeconsultatores) et nomophylacas (legum custodes) appellant. Tu treba činiti ono što je opreka onome koje biva u ustavnim porecima.kao obrazovaniji . Jer u ustavnima vladavinama čine oprečno. engl. 123 Grč. savjetodavno tijelo u državnome poretku na taj način. Uz to. Εκ προ­ κρίτων. préposés. . dijelom pak ustavna vladavina. ili glasovanjem ili ždrijebom i to jednako iz različitih dijelova . te ο trajanju svakog pojedinog od tih (jer jedni su šestomjesečni. franc. 122 Sudeći po svemu. U3 HUČAO npedeapumeAbuo HOMeHeHHbLX Kaududamoe. njem. ili opet ne jedni te isti dvaput. rus. U vladavinama manjine [bilo bi probitačno] ili pro­ brati neke ljude iz mnoštva ili postaviti upravno tijelo. ili isključiti ždrijebom njihov suvišak. da bi morali suditi. ali neće uzmoći ukidati ništa od samog državnog poretka). 124 Ili 'službi. i trebaju li te službe biti doživotne i dugotrajne. upravne vlasti. državni poredak je dijelom vladavina najboljih. nego se odluka uvijek prepušta mnoštvu. ili ne davati svima onu mazdu. πρόβουλοι και νομοφύλακες. ex Us qui ante meliores judicati sunt. koji su . ali ne i da glasovanjem [konačno] odlučuje. sur une liste de candidats préalablement élus. novogrč.

nego su različiti u različitim porecima. 131 Το jest: nadzornik trgovinskog i robnog prometa na sajmi­ štu. . οίον όβελίοχολνχνια. a svaki pojedini posao biva boljim ako je briga oko njega jedno vrsna nego ako je mnogo­ vrsna) 1 2 9 . zbog malobrojnosti pučanstva nije lako da mnogi budu u upravnim službama. rus. sulica. 127 20 25 30 35 1299 b moraju biti poput ražnjeva-svijećnjaka130. engl. Grč. negdje pak različiti (jer dok ovdje priliči širi djelokrug [dotične službe]. iako nisu [birani] ni među jednakima. koja inače ne pripada puč- 10 15 20 25 30 30 5 Posrijedi je 'štap sa šiljkom'. u pučkoj vladavini.više bi tkogod mogao dvoumiti s obzirom na svaki državni poredak a osobito na male države. Jer u velikim [državama] i treba i mora se ustrojiti jedna upravna služba za jedan posao (jer mnogi mogu stupiti na upravne položaje zbog toga što ima mnogo građana. njem. ili pak ne? Na primjer. novogrč. gospodarske (jer se često izabiru žitomjeri) 1 2 7 . naprosto rečeno. ώς και τα όβελισκολύχνια. die gleichzeitig Gabeln und Leuchter sind. I najvećma. upravnim treba nazivati one službe u kojima se savje­ tuje ο nekim stvarima. koji je pazio na kakvoću robe i sprečavao prevare. A trebaju pokatkada iste upravne položaje i zakone male države kao i velike. ondje priliči znatno uži)? Nu neki su svojstveni [stanovitim porecima] kao služba predsavjetnikâ 132 . σιτομέτρης. a u pučkim vladavinama između slobod­ njaka. kao nadstojnik nad ženskinjem ili nadstojnik nad djecom. πρόβονλος zamjenjuje lat. zatim. lat. u vladavinama manjine između bogatih. dalje. druge su poslužbene i za njih se. a naj­ više ovo posljednje. vladavini manjine.ceemuAbHUKu. na koje se mogla objesiti i svjetiljka. engl. rus. Getreidekontrolleur. cumojnemp. dok neke samo jednom. dok se inače grč..Postoje djelatnosti koje su državne. lat. koji se mogao upotrebljavati u različite svrhe. like the spits which also serve to hold a lamp. iako je rasprava ο tome primjerena za samo mišljenje. i zbog oskudice u pučanstvu upravne službe Ili 'nadzornici žitnih mjera i prodaje'. i negdje pristaje da budu isti. commisaire aux distributions de blé. a drugima u velikom vremenskom razmaku. samo što jednima trebaju često. ili samo na jedan dio. Grč. kao služba vojskovođe nad vojnicima. jer naređivati je najveća značajka upravitelj stva. Stoga ništa ne priječi da jedan obavlja više dužnosti (jer neće one smetati jedna drugoj). ili pak jedan ο djeci. Kakve su i kolike upravne službe nužne da bi bila država. dakle. σιτομέτρης. drugi ο ženama? A zatim.. Ne smije se. te odlučuje i naređuje. Nu takvo što 1 2 8 nema tako reći nikakve važnosti za svakodnevne potrebe (jer još nigdje ne dođe do sudbenog spora oko pukog imena).. 129 To jest: ako se dotičnik bavi samo jednim određenim poslom. da se jedan brine ο javnome redu. vladavini najboljih i jednovladi . da li se treba razlikovati prema svakom pojedinome i rod upravnih položaja. npr. smetnuti s uma ni to. i protežu se ili na sve građane u nekoj činidbi.utvrdio koliko se služba prikladno može spojiti u jednu. frumenti mensor. 132 Posrijedi su ot πρόβονλοι. te koje nisu nužne. što je na ovome mjestu latinski prevedeno kao »praeconsultatores sive provisores«. riječju consul. a ne mnogim dužnostima. similes instrumentis Ulis quae candelabri et verriculi usum simul praebent. uzimaju robovi. njem. Dočim u malim [državama] nuždno se mnoge upravne dužnosti stječu u rukama manjine (naime.pošto se to spoznalo . neki drugi na drugome mjestu ili pak svugdje jedan te isti? I treba li službe razdijeliti prema poslu ili prema ljudima. 128 Το jest: kakvim se imenima dotično naziva. corn measurer. tako te se neke službe ponovo dobivaju tek nakon dugo vremena. pa se tako [dotičnici] u vladavinama najboljih izabiru između obrazovanih. analogues à ces instruments formés d'une lanterne au bout d'une lance. uzmognemo reći koliko [upravnih položaja] nuždno biva u svakoj državi. jedne su dužnosti. Ako. u imućnikâ. koplje. novogrč. wie die Geräte. Množinski oblik 130 148 149 . te koliko nije nuždno ali su potrebni. denamb ceoezo poda eepmenbt . ali su korisne za valjan državni poredak. naime: ražanj. jer tko su oni koji će opet tê naslijediti?). franc. ni među staleški sličnima. koje dužnosti prema mjestu može obavljati više služba i nad kojim stvarima može svugdje imati vrhovništvo jedna upravna služba. kao treba li red na sajmištu održavati sajamnik 131 . franc. lako bi tkogod . ili pak biva te kakve su razlike u [državnim porecima] takve su i razlike u službama. prema državnim porecima.jesu li isti glavni upravni položaji.

pomoći ćemo se komentarom O. neki tek između nekih. ustanova je vladavine najboljih. Nu gdje su obje upravne službe. 133 Ili 'vijeće'. postavljenjima. na koji se Aristotel poziva. neki [se postavljaju] između sviju. prijevodu: »praeconsultatores consultatoribus opponuntur atque ideo imponuntur. a predsavjetnik manjinskoj vladavini. 16. Razlike su tu određene trima čimbenicima. i tê se stvari mogu udvojiti. dobiva se još devet mogućnosti. dalje. dijelom ždrijebom. neke pak svi. ili svi između nekih ždrijebom) (i. ili svi biraju između svih glasovanjem. ako između svih. Ali iščezava i moć sav­ jeta u onim pučkim vladavinama u kojima se puk [uvijek] sastaje na skupštinama i raspravlja ο svim stvarima. u Tebi ili Korintu. dijelom ždri­ jebom. imenovanjima'. Neki izabiru između svih. 12. te ne ni manjinske vladavine (jer žene manjinskih vladateljâ žive mekoputno). jer ili svi građani postavljaju ili tek neki. Svih izabiru ždrijebom između nekih. 8. dijelom neki izabiru ždrijebom između sviju. 13. dijelom neki izabiru glasovanjem između sviju. upravnih činovnika. drugo: između kojih. zatim. kako bi se [ljudi] držali svojeg posla. Gigona. Dijelom svi. Neki izabiru između nekih ždrijebom. dijelom ždrijebom. 5. dijelom ždri­ jebom. a ne pučke (jer kako bi tkogod tu mogao priječiti izlazak siromaškim ženama?). 2. dijelom glasovanjem. dijelom ždrijebom. te ili između sviju ili između nekih određenih može značiti i 'vijeće' (npr. Dijelom svi. Dijelom svi. drugi opet ždrijebom). 138 Budući je ovo mjesto oštećeno. Naime. dijelom neki izabiru glasovanjem između nekih. naime: neke mogu postavljati neki. te se jedni biraju glasovanjem. 4. dijelom glasovanjem. Neki izabiru između nekih glasovanjem. Svi glasovanjem izabiru između svih. 10. 6. Dijelom svi. što je slučaj svugdje gdje neko malobrojno tijelo upravlja mnobrojnijom skup­ štinom. upravitelja. Nu ο tim stvarima nek je zasad rečeno toliko. 135 To jest: jedni su u opreci prema drugima. 134 U izvorniku je προβουλενειν. dijelom ždrijebom. 14. ili svi između svih ždrijebom (ili svi između nekih glasovanjem. dijelom glasovanjem. predsavjetnici su pretpostavljeni sav­ jetnicima 1 3 5 . 35 (npr. jer savjetnik pripada pučkoj. Svi izabiru između nekih. 17. Načelo je jedno- 20 22 1300 a 24 24. dijelom neki izabiru između sviju dijelom gla­ sovanjem. dijelom neki izabiru između nekih. a u Ateni zakono­ davno tijelo od deset članova). prema kojem postoje slijedeće mogućnosti postavljanja na upravne polo­ žaje: 1. Uzme li se kako u cijeloj shemi može se birati između sviju i između nekih. Ako je takvih činovnika brojem malo. služba pripada vladavini manjine.koj vladavini. Otuda u Lambinovu lat. A nadzornik nad djecom i nadzornik nad ženskinjem. Dijelom svi. Jer mora postojati nekakvo tijelo kojemu je dužnost unaprijed svjetovati 134 puk. Od tih u svakome pojedinome bit će četiri načina razlike 1 3 8 . Svi izabiru između sviju ždrijebom. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. Od toga troga jedno je: tko su oni što postavljaju na položaje. i nije posve jasno i obiluje ponavljanjima. koji se tiču vladateljâ. Neki izabiru ždrijebom između svih. To se običava dogoditi kada dođe do kakve lasnoće ili kad se podjeljuju mazde skupštinarima. 11. dijelom neki izabiru ždrijebom između nekih. onda ili dijelom. Neki izabiru glasovanjem između svih. 7. Svi glasovanjem izabiru između nekih. dotična ustanova ima značajku manjinske vladavine. kao u Megari 1 3 7 sämo između povratnika iz progonstva i suboraca protiv puka). a kako predsavjetnikâ mora biti brojem malo. dijelom glasovanjem. Jer kako dokoličare. 3. koji spojeni nuždno pružaju sve [mo­ guće] načine. « 136 Ili ο 'uredbama. i ako je koji drugi činovnik s ovlašću slična nadzora. dok je savjet 133 pučka vladavina. što je dakako u korijenskoj i smislenoj svezi sa 'predsavjetnikom' (to jest: s onim koji unapri­ jed savjetuje i nadzire). 9. često i skupštinare te ο svim stvarima sami odlučuju. 18. i treće: kojim načinom? Svako pojedino od toga troga dopu­ šta tri razlike. Svi izabiru između svih. ili po dohodarini ili rodu ili kreposti ili čemu drugome. Dijelom svi. dijelom glasovanjem. a ο ustrojstvima 136 upravnih položaja treba pokušati iz početka razmotriti. birani mogu biti ili glasovanjem ili ždrijebom (i. 25 5 8 8 10 15 150 151 . kao po pleme137 Sâm taj povijesni događaj. 15. Neki izabiru između nekih. nije pobliže poznat.

i tako se raspodjeljuju prema državnim porecima. I zatim. jedne između nekih pripada ustavnoj vladavini sa značajkom vladavine najboljih. kako se izabire. ili da su neki između nekih na oba načina. jedne od položaja ždri­ jebom. a drugo za sporove tuđinaca i građana). i četvrta [vrsta] ο ubojicama-bjeguncima kojima se sudi pri povratku. sve dok se ne izredaju svi građani. Tih devet mogućnosti mogu se dalje različito spajati. a treće (9. ili između nekih glasovanjem ili između nekih ždrijebom. Jedan dio tih mogućnosti su demokratske ( 1 . onda ili između svih glaso­ vanjem ili između svih ždrijebom. Prvo dakle odredimo koliko je vrsta sudišta. 141 140 152 153 . Komentatori (npr. neke pak ždrijebom. čim se bave i kako. drugi pak drukčijim. sam Freat bijaše jezičak zemlje koji je zatvarao luku Zea. što u konačnici daje 27 mogućnosti. Vidi i ranije tumačenje nazivka εϋϋυνα/ενϋννος. Nu takvi se slučajevi veoma rijetko doga­ đaju i u velikim gradovima. jedni pak ždrijebom). 2. treća za činove urote protiv ustava. i glasovanjem između nekih sve. drugi ždrijebom (i jedni između nekih glasovanjem. 5). drugi pak drukčijim. jedno je za sporove između njih samih. I dotičnome valja istražiti načine prema istoj pretpostavci. bit će bjelodano poslije 140 . 8. koliko je vrsta sudišta? Pod onim kako podrazumijevam: [bi­ raju li se suci] ždrijebom ili glasovanjem. te za koja postoji priznanje ali se spori oko pravednosti. četvrta za sporove između činovnika i zasebnikâ zbog izrečenih kazna. Od sudišta za tuđince. Optuženik koji nije imao pravo stupiti na tlo Atike. I razlike među sudištima određuje se trima čimbenicima: između kojih se [izabiru]. osim onih dvaju udvoje­ nih. Preostalo od trojega je sudstvo. ili jedni takvim načinom. Jer druge je vrste moć vojskovođe od ovlasti koja nadzire kupovinu i prodaju na tržnici. 'demama'. ovaj put zbog hotimičnog ubojstva. zajedno s moćima dotičnih položaja. načini postavljanja na upravne položaje i toliki im je broj. čak i kad su posrijedi neki između nekih ždrijebom (pa i kad se zbiljski ne dogodi. te koje su one. 10. 139 To jest: 'filama'. Kada ne svi ujedno. kakav kažu da je u Ateni sud u Freatu . 30 30a 16 35 36a 40 1300 b 5 postavljenja. a mimo tih postoje sudišta za ubojstva te za tuđince (a sudišta za ubojstva ima više vrsta. Uz to. značajka je manjinske vladavine (i više je takvo negoli iz obojega). iznosio je svoju obranu obično s broda ispred sudaca koji su sjedili na kopnu. dakle. To su. ili jedni takvim načinom. Jedna je za polaganje računa 1 4 1 . ili uvijek između sviju).nima. to jest: jedni između svih glasovanjem. druge su značajne za ustavni poredak (7. kotarima. peta ο zasebničkim ugovorima koji su veće važnosti. Za svaki od ta tri slučaja moguća su tri odgovora: A-B-dijelom A/dijelom B. 12) mogle bi pripadati oligarhiji. 143 Gdje se nalazio sudbeni stol za ubojice. To jest: kad nadzor nad 'računovodstvom' otkrije zloporabe. kao od 10 15 20 25 30 To obećanje nije ispunjeno u Politici. ο ubojstvima hotimičnim ili nehotimičnim. Od tih opet tri postavljanja pripadaju pučkoj vladavini: kad biraju svi između svih glasovanjem ili ždrijebom ili pak obadvama. A [postavljati] neke između sviju. drugo ako tkogod počini nepravdu protiv načela zajedništva 142 . (bilo ždrije­ bom bilo glasovanjem bilo) obadvama (pod obad­ vama podrazumijevam: jedne ždrijebom. Inače. kao: je li se spor vodi pred istim ili pred različitim sucima. Tricot) misle kako tu Aristotel govori ο čovjeku koji je prvo bio izgnan zbog nehotičnog ubojstva. ο kojem treba reći koju. neke glasovanjem. ili pak jedne između svih a jedne između nekih. tako te biva dvanaest načina. mimo svih tih vrsta postoje i sudovi za manje ugovore 1 4 4 . a pri povratku mu se ponovo sudi. ipak je takva značaja). dok [izabirati] neke između nekih (glasovanjem) značajka je manjinske vladavine. Tih ima osam. druge gla­ sovanjem). 142 Ili 'protiv državnog poretka'. jer postoje tri odredbena čimbenika: tko bira. dok u cijelosti nije jasno koliko bi mogućnosti trebalo pripadati aristokraciji. 'fratrijama'. ako sämo neki izabiru [postavljaju]. bratstvima 1 3 9 . ili jedne glasovanjem. A kažem moć upravnog položaja. tko se izabire. Postavljati jedne između svih. značajka je vladavine najboljih. koji je pak koristan kojima i kakva trebaju biti stavno. nego kad postavljaju između sviju ili između nekih. kao što je ovlast nad prihodima ili nad obranom. Kažem 'između kojih': da li su [dotičnici] između svih ili između nekih. jedne glasovanjem. čime se bave. značajka je ustavne vladavine. bilo ždrijebom bilo glasovanjem bilo obadvama. 144 Ili 'za sitnije sporove' ili 'kad su posrijedi ugovori male vrijednosti'. druge ždrijebom. 11). I postav­ ljati neke između svih ili glasovanjem ili ždrijebom ili obadvama.

treći pripadaju i vlada­ vini najboljih i ustavnoj vladavini. quibus autem ex causis rerum publicarum formae mutentur. Rečeno je. načini kao neki >protuprimjeri< onima već navedenima. Ή su. des juridictions de nature politique. i kakvi su razori svake pojedine države. ako se isto sudište bude sastojalo od jednih što su [izabrani] između sviju i drugih između nekih). Grč. dotična se [sudišta] mogu i udvajati. jedni između nekih. 147 Kažem. koji se [postavljaju] između nekih i sude ο svim stvarima. kolikim se načinima mogu postavljati sudišta. manjinska vladavina [nastala je] iz toga što oni po jednome nejednaki misle kako su i u cijelosti nejednaki 4 (budući su. mogu se sastojati i od iždrebanika i od izglasanikâ. περί δε των πολιτικών. kojim bi se načinom najviše mogla uščuvati svaka pojedina država.coup d'état). njem. Od tih opet oni prvi pripadaju pučkoj vladavini. dakle. četiri. franc. 35 35 40 1301 a 1 E. Mora se prvo pretpostaviti kao počelo. Tih načina ima. Nuždno je. 4 To jest: i time u cijelosti iznad ostalih. lat. na primjer. te koje su stvari spasonosne i općenito i posebice za svaki poje­ dini od državnih poredaka. franc. 2. rus. ili ο nekima od tih slučajeva [postavljaju se] jedni ždrijebom. ili između nekih [da sude] ο svim stvarima mogu se birati ždrijebom. Uz to. iz kojih se oblika u koje [države] najčešće preinačuju. les causes des changements dans les constitutions (dok se u podrupku kaže izravno: programme du livre V consacré aux révolutions politiques). zocydapcmeeuHbie npecmynneHun. ecnedcmeue Katcux npuHUH npoucxodsim zocydapcmeeHHbie nepeeopombi (gdje su možda posri­ jedi i »državni udari«. nejednaki Usp. über die politischen Gerichte. uz to. neka opet između obojih (kao. Iako je u izvorniku posrijedi pojam promjene/mijene. ili pak svi ο svima jednom ždrijebom jednom glasovanjem. Jer opet između nekih oni koji sude ο svim stvarima [mogu biti postavljeni] glasovanjem. bilo glasova­ njem bilo ždrijebom. έκ τίνων δε ματαβάλλουσιν al πολιτεΐαι. ili jedni ždrijebom jedni glasovanjem. was für Ursachen die Verfassungen sich verändern.valja razvidjeti nakon onoga što je kazano. Jer pučka je vladavina nastala iz toga što oni po bilo čemu jednaki (isti) mislili su kako su i naprosto jednaki (budući su svi slično slobodni. V. 3 Vidi III. drugi glasovanjem. και ποίων αιτίων μεταβάλλονται τα πολιτεύ­ ματα (s kojih se uzroka mijenjaju državni poreci). ali se upravo u tome zastranjivalo. nastaju razdori i poremećaji u državnome poretku. Nu ο takvim sporovima nek je dosta. novogrč. koji ako se ne rješavaju ispravno. kao i u sudištima za ubojstva i tuđince. pa i samu imenicu revolucija. rus. the causes of revolution in states. te ili ždrijebom ili glasovanjem ili na oba načina. jer i ο tima se mora suditi. kako je rečeno. njem. lat. engl. nego govorimo ο [slučaje­ vima] protiv državnog poretka. i. of political cases. A isto ih je toliko i kad su posrijedi drugi [izabrani] samo dije­ lom. da su nastali mnogi oblici državnog poretka i u svima se priznavalo ono koje je pravedno i prema razmjeru jednako. dakle.jedne do pet drahmi i malo više. jer je zocydapcmeeHHbiü nepeeopom . ο kojima smo kanili raspravljati. neki prijevodi imaju prevrat. 2 1 20 5 25 25 30 10 15 154 155 . 1280a 9. . s kojih se uzroka mijenjaju2 državni poreci. kako je prije 3 rečeno. naime oni u kojima se [suci biraju] između svih ili sude ο svim stvarima. misle kako su i naprosto jednaki). C. 146 Podrazumijeva se: bivaju birani ili postavljeni da sude. u kojima se jedni [suci] izabirani između svih. dakle. rečeno je gotovo sve 1 . drugi pripadaju manjinskoj vladavini. koliko ih je i kakvi su. ili da svi sude 1 4 0 ο svim već razlučenim stvarima. neka između nekih. περί των »πολιτικών«. naime. 147 Prema nekim tumačiteljima i 'spajati' ili 'kombinirati'. dakle. koja sude ο istim stvarima. IV. de civilibus. ili pak neka sudišta. da se neka [sudbena tijela] biraju između sviju. preokret. novogrč. 1282b 18-30. O drugim dakle stvarima. 145 Grč. ali tu nije potrebno mnoštvo sudaca. engl.

Zatim [prevrati mogu težiti] promjeni tek jednog dijela državnog poretka. Ljudi se slažu da je naprosto pravedno ono prema dostojanstvu. svugdje zbog nejednakosti nastaje buna. 1292b 11. kao što u Sparti kažu kako je Lisandar pokušao To jest: ono čega je pre-više. dok su 1000 preostalih bili zamjenici. 15 Riječ je ο službi arhonta. Stoga i nastaju najviše dva državna poretka: pučka vlada­ vina i vladavina manjine. Grč. ili pak iz bilo koje od tih u ustavnu vladavinu ili vladavinu najboljih. To jest: 'visoko službeno nadzorništvo' ili eforat. dakle. npr. 1284b 28-34. sazivali pučku skupštinu i pregovarali s inozemnim poslanicima. jer jednak je dio dva od četiri kao i jedan od dva. III. 1294a 21 "' Usp. a ono što je više 5 . 13 To jest'rodovskih ili plemenskih glavara' (φύλαρχοί). 1333b 34. misle da trebaju u svim stvarima jednako sudjelovati. ili opet obratno. pa i u Epidamnu državni poredak se promijenio sàmo dijelom (jer mjesto rodovođa 1 3 postaviše savjet. tribunus plebis. i samo ga žele preuzeti u svoje ruke . oni što se ističu prema kreposti. VII. drugi pak. jer oboje je polovica. paeeucmeo. Usp. das Gleiche. [opreke] 1 8 tima u mnoUsp. koji u Sparti bijaše tijelo od pet nadzornika (eforâ). 17 Vidi: a 26. pa i dužnost vladatelja 15 u toj državi značajka je koja pripada vladavini manjine). " Usp. tražeći ono jednako. naime. drugo je prema dostojanstvu. dok razmjerom četiri premašuje dva kao i dva jedan. budući su nejed­ naki. Uz to. Dočim oni [iz manjinske vladavine]. 6 5 35 40 1301 b 4 5 10 ukinuti kraljevstvo a kralj Pauzanija 11 nadzorništvo 12 . drugi put. lat. a i dandanas moraju u državno sudište 14 odlaziti vladajući službenici kad se izglasava izbor kojeg činovnika. smatraju da su i naprosto nejednaki). Počela su tî.prema imutku. njem.pučanski više ili manje. kao uspostavi ili ukinuću stanovite upravne službe. ako su prema čemu nejednaki. praetor).IV. Oni pak [iz pučke vladavine]. npr. 12 11 25 30 35 40 1302 a 15 20 156 157 . svi tî [oblici državnog poretka] imaju nešto pravedno. bilo ono manjinska vladavina ili jednovlada. . Dijelili su se na 10 odjela po 500 sudaca. a prema dostojanstvu ono koje je to razmje­ rom. 1304b 4. 16 Ili 'jednakost'. novogrč. jer oni se čine plemenitima u kojih su prisutni krepost i bogatstvo predaka 9 . budući su kao jednaki. jer najviše su s razlogom naprosto nejednaki 7 jedino dotičnici. koje bijaše i ime pravosudne palače u Ateni. Dakle. A od svih s najviše prava mogli bi se buniti (iako tî to najrjeđe čine) 6 . tako reći. equality. 14 To jest: ήλιαία. kada god ne sudjeluju u držav­ nome poretku prema pretpostavci koju imaju. 'pravno zborište'. ili da se dotični učvrste ili oslabe. prema broju jednako nadmašuje tri dva kao i dva jedan. te slično i u ostalim državnim porecima. rus. bude li među jednakima). 'državno sudište'. * Ili 'koji se ističu plemenitim podrijetlom'. U cijelosti. kad [promjena] nije protiv postojećeg poretka. Postoje i drugi koji pre­ mašuju prema rodu 8 i koji smatraju kako nadmašuju jednake upravo zbog tê nejednakosti. 7 Usp. ono što ih potiče da se bune. iz pučke vladavine u vladavinu manjine ili iz vladavine manjine u pučku vladavinu. ako su prema čemu jednaki. što je pojam koji odgovara lat. Kažem pak brojem ono što je množinom ili veličinom isto i jednako. što premašuje. na primjer: bilo da se u posto­ jećoj manjinskoj vladavini manjinski vlada više ili manje. bilo u pučkoj vladavini . katkad je posrijedi više ili manje. A to jednako 1 6 je dvostruko: jedno je brojem. IK Podrazumijeva se 'bogatstvo i siromaštvo'. aequale. jer plemenito podrijetlo i krepost nalaze se u manjine. i sama izvorišta buna. teže u svemu imati više. gdje se nejednakima ne daje ono što im po razmjeru pripada (jer vječna kraljevska vlast je nejednakost. smatraju se nejednakima u svim stvarima. i zbog toga uzroka. koji su nadzirali kao suci rad kraljeva. IV. engl. Vidi i ranije tumačenje nazivka άρχων (lat. nego dapače postojeće ustrojstvo pretpostavljaju drugima. ljudi se bune. TO ίσον. franc. ali su naprosto manjkavi. Stoga i promjene bivaju dvostruko: jer jednom su protiv državnog poretka. po 600 iz svakog od deset rodova (fila). i jedni i drugi se bune. smatraju da su u cijelosti jednaki.000 građana-sudaca. ali se razlikuju (kako je i prije rečeno) 1 7 u tome što jedni. l'égalité. kao kad se iz postojećeg mijenja u neki drugi oblik. 'Heliaja' se sastojala od 6. rô Ισον (jednakost). to je i nejednako.

24 27 28 23 30 35 40 1302 b 5 10 25 Podrazumijeva se 'želja za dobitkom'. i u engleskome: of the imperfect forms of government. lat. iako su nejednaki. mogu biti sedam brojem ili pak i više. Ili 'pojedinaca'. Mentcue yHuxeuuH. prijevodu (Sepulveda. . dok su imućni <i neimućni> mnogobrojni svugdje. zbog nesličnosti 2 . διά ανομοιότητα. ili do nje i ne dolazi. Jer bježeći od beščašća i kazne. otuda u lat. Pa ipak je pučka vladavina i postojanija i češće bez bunâ negoli vladavina manjine 1 9 . zbog porasta što je mimo razmjera 25 . zbog straha. Jer jedni se bune poneseni jednakošću. Jer zbog dobitka i zbog časti [ljudi] se gnjeve jedni protiv drugih. election intrigues. propter parvitatem. δι όλιγωρίαν. dostatno je bjelodano. die Nachlässigkeit. troje brojem. Uzroci i počela tih gibanja. Naime. propter negligentiam. već kako bi vidjeli druge gdje ih dobivaju. rus. I uz to. Grč. kako je već prije rečeno. i ο rečenim stvarima. Naime. ali ne i istim načinom. l'incurie. Jer kad se uzobijeste oni koji su na položajima [u vlasti] i postanu gramzivi. francuskom i latinskom prijevodu). engl. die Amtserschleichung. μικρότητος και άνομοιότητος (zbog skorojevištva /lakataštva/. zbog maloće. ali ne kako bi ih sami stekli. novogrč. i ako su jednaki s onima koji imaju više. njem. 1 Prema uvriježenu tumačenju. koja i na same dotičnike djeluju rečenim načinom. i on je najpostojaniji od takvih državnih poredaka 2 1 .gih. A njihova se gramzivost ostvaruje što na štetu zasebnikâ što na štetu same zajednice. necxodcmeo xapaicmepoe. što pak buna protiv puka. jer od tih država ni jedna nije postojana. zbog svađe. Postoji gotovo. maloće i nejednakosti). ili 'privatnika'. nego jednako ili Usp.A jasno je i što je čast. zaista je loše. državni poredak sastavljen od pripadnika srednjeg staleža bliži je pučkoj negoli manjinskoj vladavini. 158 159 . raspoloženju za promjenu treba najviše smatrati ono što smo već rekli 2 2 . 2 Budući pak razmatramo iz kojih stvari bune nastaju te promjene državnih poredaka. Tomu je uzrok. što je bjelodano iz samih događaja. Jer u manjinskim vladavinama nastaju dvije vrste bunâ: što ona jednih protiv drugih 2 0 . To jest: u premoći.32. To jest: jednih 'oligarha' protiv drugih. npeueöpexumeAbHoe ornuomenue. 26 Nekima su tumačiteljima tu posrijedi i politički poroci. te treće: koja su počela neredima u državi te bunama jednih protiv drugih. zbog zazora. franc. la brigue électorale. dijelom pak onom prema dostojanstvu. oni što su podčinjeni bune se kako bi bili jednaki. dočim u pučkim vladavinama [nastaje] sämo buna protiv vladavine nekolicine. 1548): depravatae respublicae. neglect about trifles. Urediti [državu] naprosto i posvema prema objema jednakostima. što kad je nešto od početka i počela pogrješno. Stoga je uputno navesti cijelu rečenicu s inačicama. kad smatraju kako im je gore. Stoga se treba poslužiti dijelom broj­ nom jednakošću. posrijedi su oblici države koji odstupaju od savršena obrasca. podižu bune u državama. ipak nemaju više. A zatim drugim načinom. ako uopće nastane. 1296a 13. Od tih pak koju moć imaju obijest i dobitak 2 7 i kako su uzroci [bunama]. δΐ έριΰείαν. propter dissimilitudinem. und die Ungleichkeit. l'inattention à de petits changements et la disparité. nehata. 25 Ili 'zbog nerazmjerna rasta u jednom dijelu države'. 22 Vidi 1301a 33. u engleskom. onda je nemoguće da mu i kraj ne bude nekakvo zlo. tako reći. δια μικρότητα. dok oni što su jednaki [bune se] kako bi bili viši 23 . Vidi 1. die Kleinheit. bilo pravedno bilo nepravedno. seu quae ab optimo statu reipublicae deflexerunt. Kakvo im je dakle raspoloženje kad se bune. te što može i kako biva uzrokom bune. dva su od tih ista s već navede­ nima 2 4 . IV. Jer treba shvatiti u kakvu se raspoloženju ljudi bune i poradi kojih stvari. treba uopće istražiti prvo njihove početke i uzroke. a može biti i nepravedno). zbog obijesti. sad je rečeno. dakle. kao 'izborne spletke' ili 'nezakonito prikupljanje glasova' (npr. propter ambitum. zbog premoći. Stvari pak oko kojih se bune su dobitak i čast te opreke tima. ολιγ­ ωρίας. drugi su opet gonjeni nejednakošću i nadmoćnošću kad pretpostavljaju kako. dissimila­ rity of elements. a buna puka protiv samog puka ili. zbog prezira. Kao općenit uzrok.. Uz to. plemenitih i dobrih nigdje nema stotina. bune se i jedni protiv drugih i protiv državnih poredaka koji im daju dotičnu ovlast. npoucKU. nije vrijedna spomena. ένεκεν άρριβισιμον. bilo da se tî tiču njih samih ili prijatelja. carelessness. koje valja jedno po jedno iznijeti prvo u ocrtu. 20 19 5 8 8 3 15 20 manje (što kao zahtjev može biti pravedno.

1269a 36. naroda ili rasa'. koja je trajala 7 godina. 43 Posrijedi je 'različitost rodova. a ostalo tijelo tek dva pedlja. pustivši da nastanu takvi. mjesto u Arkadiji. Vidi ranije tumačenje dotič­ nog pojma. pošto bijahu poraženi i pobijeni mnogi značajnici u boju s Japigima malo poslije perzijskih ratova. III. [državni poreci] se mijenjaju u manjinske vladavine ili obiteljske vladavine . a ako toga nema. TO μη όμόφυλον. Otuda i Japigi. difference of races. 31 To jest: primjenjuju ostracizam. A nastaju promjene državnih poredaka i zbog kakva porasta što je mimo razmjera. kao što su se na Rodu urotili velikaši protiv puka zbog straha od tužbi i osudbi koje su im se s p r e m a l e . i katkad bi se izmijenilo u oblik druge životinje. te se Ili 'mimo zasluga'. nakon boja kod Enofita 33 . die Anwesen36 35 40 1303 5 10 15 20 25 25 160 11 Politika 161 .[Do promjena dolazi] katkada i postepeno 4 2 . pa je uspostav­ ljena pučka mjesto ustavne vladavine. kad dopuste da najviše položaje zauzmu oni koji nisu prijatelji državnog poretka. kao u vladavinama manjine. a i u Megari je došlo do poraza zbog nereda i bezvlašća. 1304b 27. ili pak zbog nehata. 41 Naime.Jer ljudi se bune i kad su sami obeščašćeni i kad vide druge kako su čašćeni. Usp. Događa se to i u pučkim vladavinama. dočepao moći. koja se napokon svela na ništa. ono propada: kao kad bi stopalo bilo četiri lakta. kad su većina oni što ne sudjeluju u državnoj vlasti (jer misle da su jači). . diversitas gentis et generis. te u Argu. kao u Tarentu . franc. kao što je u Tebi. te u pučkim vladavinama. kao da se ono mâlo vrlo neznatno ili nikako ne razlikuje od pukog ništa. i oni koji predmnijevaju kako će im se nanijeti nepravda. jedan od arhontâ. od kojih neki nezamjetljivo naraste. propala pučka vladavina zbog loše državne uprave. 34 Nakon pobjede nad Kartažanima. kao u Argu i Ateni. kad se previđa neka sitnica. želeći preteći da im se ona ne nanese. kada tkogod postane po moći veći (bilo pojedinac bilo više njih) nego što je u skladu s državom i prema moći državne uprave. kao što je u Oreju pro­ pala manjinska vladavina kad Herakleodor postade vladatelj . Ili 'monarhija ili dinastija' u izvornom i antičkom značenju. kako bi se zadržala sumjernost. . pa su morali vojačiti s liste gradana. 1284a 17. 39 Naime: u oligarhije i dinastije. i u Ateni. 40 Hereja. — I zbog straha bune se oni koji su štogod skrivili. Gelon se 454. jer često neopazice dolazi do velike promjene u ustanovama. Enofit se nalazio u Beociji. sve dok se ne slože. negoli. Značaj samog događaja sadržava stanovite povijesne teškoće. nakon poraza pješaštva za Peloponeskoga rata. . vidi II. na primjer: mnoštvo neimućnika u pučkim i ustavnim vladavinama. kad 36 je u sedmome danu mjeseca Kleomen Spartanac pobio Argivljane i prisilio ih da prime među građane 37 neke od okolnih susjeda . Podrazumijeva se dan posvećen Apolonu. i zaveo tiransku vladavinu. A događa se takvo 35 što katkada i slučajem. ali rjeđe. l'absence de communauté de race. 38 Ili 'uzimali u vojnu službu'. zbog toga što se ranije biralo izbornim spletkarenjem). kad se smanjio broj 38 istaknutih muževa. 30 29 15 20 25 30 33 33 35 tako i država sastoji iz dijelova. Uzrok bune može biti i neistorodnost 4 3 . Grč. . bojeći se da ne budu kažnjeni. 42 Zapravo: 'zbog neznatnih stvari' ili 'zbog sitnica'. te u Sirakuzi prije Gelonova samosilništva 34 i još na Rodu prije ustanka. gdje imućnici preziru nered i bezvlašće. Nastaje obično iz takvih uvjeta 30 ili jednovlada ili obiteljska vladavina manjine . plemena. kao u Hereji (jer su tu mjesto glasovanjem prešli na izbor ždrijebom.I zbog prezira se bune i napadaju. jer je pretvorio vladavinu manjine u ustavnu i pučku vladavinu. A kažem 'zbog neznatnih stvari'. 9. jer kao što se tijelo iz dijelova sastoji i treba rasti razmjerno. 33 Tu je Atena pobijedila 456. Jer kao što država ne nastaje iz bilo kojeg Tarent je bio stari grad u Apuliji (ili Japigiji). engl. zbog izbornih 40 spletaka. 37 To jest 'perijeke'. 32 Usp. a to pak nepravedno biva 29 kada [su ljudi] mimo dostojanstva ili čašćeni ili obeščašćivani.Premoć pak [biva uzrokom bune]. A svakako je bolje od početka paziti da se ne pojave premoćnici.Mijenjaju se državni poreci katkada i bez bunâ. Zbog 31 toga gdjegdje običavaju osuđivati na izgon . god. Jer kad se poveća broj imućnika ili porastu imanja. ako bi preraslo mimo razmjera ne samo prema kolikoći nego i prema kakvoći. lat. kao što u Ambraciji bijaše početno malena dohodarina. njem. pravedno opet kada je to prema dostojanstvu. to nastalo liječiti poslije.

ne nastaju poradi sitnica. kao što su Ahajci nastavali Sibarid zajedno s Trezencima. Jer kao što u ratovima prelasci preko rovova. U Turiju opet Sibarićani se zavadiše sa svojim 'sunastanjenicima' (jer tražili su previše. 30 Bune. a u pučkim vladavinama [bune se] značajnici. pridobije za sebe pučane. pošto istjeraše samosilnike. A i stanovnici Amfipolisa. kojega su odbili i koji ih nije uspio ispro­ siti za svoje sinove. bili su od tih gotovo svi izgnani. primivši pridošlice s Halcide. pa ga ubiju kao hramodera . kad među dvojicom braće dođe do razdora oko diobe očevine. pošto su bili primili Samljane. od kojih je jedna i ta upravo spomenuta. I protiv Bizančana 4 5 došljaci su kovali urotu. izbacili su Trezence. prijevodu (orta ex affinitate dissentio. naprama grč. I u Mitileni buna oko neke baštinice bijaše 5 početak mnogih zala pa i rata protiv Atenjana. kaže se. rascjep. učiniše građanima tuđince i plaćenike. u lat. I stanovnici Antise. 45 Posrijedi su stanovnici starog Bizantija. Otuda. Bune se pokatkad države i zbog smještaja. tako su u Klazomeni Hitani bili protiv otočana. mogu raskidati bojne redove. nego su stanovnici Pireja više za nju od onih iz grada. podmetnu mu neke svete predmete dok je on bio prinosio žrtvu. Jer 20 tu se državni poredak bijaše izmijenio zbog svađe među dvojicom mladića (a koji su bili na vlasti) oko ljubavnog povoda.slučajnog mnoštva. TO μη όμόφυλον τον πληΰνσμον (neistorodnost pučan­ stva). započne bunu i potakne Atenjane Podrazumijeva se: radi krupnih stvari koje su posrijedi. novogrč. 46 Vidi: 1301a 33. bijaše ostavio dvije kćeri. te dalje sve jedna veća od druge. a kad su postali brojniji. jedan od imućnika. Najviše pak i sitnice dobivaju na snazi kad se javljaju u moćnika. kako je npr. kao kazna za raniji izgon Trezenaca. rasrđen time. primivši došljake. pa su bili izgnani). dočim Zanklejci. Općenito pak bune među značajnicima uvlače u sukob i cijelu državu. zbog sudioništva u jednakim stvarima. I stanovnici Apolonije na Crnome moru. tako ne nastaje ni u bilo koje vrijeme. svi se zavadiše. Stoga se treba čuvati i poče­ taka takvih [sukoba] i odmah prekidati svađe među vođama i moćnicima. morali su s njima ratovati i prognati ih. 49 Izvorno: razdor. 44 i otuda je palo prokletstvo na Sibarićane . kad je došao do nevjeste. 51 50 35 1303 b 5 10 15 162 163 . zavede ženu ovome drugomu. pa3HonneMeHHOcmb uacenenun. a i Sirakužani. a Kolofonjani protiv Notijaca. pa i onih veoma malih. Jer u početku nastaje pogrje­ ška. 33 To jest: Mitilenu. onaj siromašniji (kad mu brat ne htjede 35 pokazati imovinu i blago koje otac bijaše otkrio). kako se dogodilo u Hestieji nakon perzijskih ratova. Jer mladoženja. 47 To jest: premoćni su ostalima i tako »iznad njih«. 52 Ili 'kao svetokradicu'. između bogatstva i siromaštva. a početak je. Buni se. nesloga. έκ κηδείας γενομένης διαφοράς). Ili točnije: 'svađa među svojbinom'. rus. iako nisu jednaki 4 . koji je bio veoma bogat. A možda je najveća oporba 4 9 između kreposti i opačine. u kojem im Pahet zaposjedne grad . kao što se ono dogodilo u Sirakuzi u drevno doba. dakle. tako te 30 i početno mala pogrješka razmjerna je pogrješkama u drugim dijelovima. A i u Ateni nisu svi jednako za pučku vladavinu. zapadoše u bune i pođoše u boj. Dok je jedan od dotičnika bio odsutan. zatim heit verschiedener Stämme. pridobije imućnike. protumačivši sebi kako mu 1304 a je neki događaj zloslutan znak. dočim drugi brat. Timofan. prvi pak. dopali su bunâ. u manjinskim vladavinama većina kao oni kojima se nanosi nepravda. pošto u to uvukoše ljude iz državne 25 vlasti. tako čini se i svaka razlika 48 može izazvati razdor. Deksandar. prijatelj mu je primamio sebi njegova lju­ bavnika. ali su otkriveni i otjerani nakon boja. kad sâmo zemljište nije naravlju prikladno za jedin­ stvo države. Stoga oni koji primiše [u državu] ili one već naseljene tuđince ili došljake. Njezini [srodnici] uvrijeđeni time. jer ne sudjeluju u jednakim stvarima (kao što je rečeno i prije) 4 iako su jednaki. smatrajući da im pripada ta zemlja. 48 Ili 'nesuglasica'. Naime. ne uzme je i vrati se. nego iz 50 sitnica. koji bijahu primili izbjeglice s Hija. polovica svega. najčešće imaju bune. U Delfima opet svadbena svađa 51 postade početkom svih kasni­ jih buna. Razoren je 510. jer ljudi se bune radi krupnica . dakle. 44 Sibarid je bio ahajska naseobina u Velikoj Grčkoj. bijahu od njih izgnani iz svoje države.

Grč. kao što je vijeće Areopaga. πρόξενος. rus. dakle. 62 Dotično mjesto nije u cijelosti jasno. značajnici. u Sirakuzi je puk postavši uzročnikom pobjede u ratu protiv Atenjana. 1302a 17. ονκοφαντο- 1304 5 10 25 15 30 20 35 164 165 . odmah zavladao državom . lat. civitatis hospes. Katkad opet spočetka ljude nagovaraju. 56 Usp. Općenito. I u Fokidi bilo je došlo do bune oko neke baštinice. führen Prozesse gegen. njem. pošto je zajedno s urotnicima izgnao Perijandra. time što je izašlo na glas za perzijskih ratova. koja se po predaji tumači kao 'prokazatelj smokava'. jer ili oni koji zavide tima na počastima započinju bunu. rus. dok je opet gomila pučana pomoraca (postavši uzrokom pobjede kod Salamine 5 6 te time cjelokupne atenske prevlasti na moru) osnovala pučku vladavinu. ili sami dotičnici zbog svoje izvrsnosti ne žele ostati na istome s jednakima. Ona. kao npr. 64 U osnovi je riječ συκοφάντης. pokušali su srušiti pučku vladavinu. Promijenio se i u Epidamnu državni poredak zbog svadbene svađe. Aristotelu znači i vođu puka/pučke stranke i pukog pučkog zavoditelja. Pučke vladavine se dakle najčešće mijenjaju zbog drskosti pukovođa 6 3 . što u ustavnu vladavinu i zbog dospijeća do časti ili porasta moći: ili u upraviteljstvu ili u nekom dijelu države. Stoga oni koji su istaknuti prema kreposti ne podižu bunu. potreban je njezin prijenos u izvorniji oblik. te ljudi od svoje volje puste da se njima vlada. Jer dijelom zasebno. 57 Ili 's plemenitašima'. engl. puk je preuzeo vlast u državi. nymen ΛΟΜΗΜΧ doHocoe. na što naš doslovak želi upozoriti. ili bilo koji dio ili bilo koje mnoštvo) redovito podižu bune. 1274a 12. himbeno optužujući 64 imućne 60 Povijesni događaj u Ateni iz 411. Pri svakom pojedinom obliku državnog poretka. VIII. 63 Ili 'demagoga'. A mijenjaju se [državni poreci] što u manjinsku. lay information aga­ inst. Grč. A mijenjaju se državni poreci jednom s pomoću nasilja. promijenio ustavnu vladavinu u pučku vladavinu. 'klevetnik'. svrgnuvši zajedno sa značajnicima 57 samosilnika Foksa. što u pučku. a u Argu. jer ostaju manjina naprama mnoštvu. kad su se zavadili Mnazej. naime. par des dénonciations calomnieuses. a zatim ga silom održavaju protiv njihove volje. dok srednjeg staleža ili uopće nema ili je posve neznatan. tako reći. Jedan je tajno zaručio kćer za mladića. franc. II. bio sličan današnjem konzulu. proslavivši se u boju protiv Spartanaca kod Mantineje. lat. proxène. offizieller Proxenos. s pomoću nasilja to biva ili odmah spočetka ili prisiljavaju poslije. koje je obmanulo puk. otac Onomarhov. . jednom s pomoću obmane. A i obmana je dvostruka: jer jednom obmanu [podanike] da prvo dobrovoljno promijene državni pore­ dak. Ali. bilo plemena. npOKceu. i u Ambraciji 58 opet isto tako. 1341a 29. po dužnostima i pravima. u svim državnim porecima započeci i uzroci bunâ i promjena bivaju takvim načinom. a razdijelivši [poretke] prema navedenome. Proksen je inače. dakle.(kojima je bio državni gost) da se umiješaju. 1311a 39. bogataši i puk. i Eutikrat. Nastojimo prevesti spornu rečenicu uz najnužnije dodatke i čini nam se da prenosimo okvirni smisao. i ta je buna Fokiđanima bila početkom svetoga rata. συκοφαντοϋντες. kad ga je zaručnikov otac (koji je postao jedan od vladateljâ) zbog toga oglobio. uroti s onima koji bijahu izvan državne vlasti 55 . protiv bjelodano jačega onaj preostali ne želi se izložiti pogibli. kao u vrijeme Vijeća četiri stotine 6 0 . govoreći kako će [perzijski] kralj dati novce za rat protiv Spartanaca. njem. Jer ako uvelike [snagom] premašuje bilo koji od dijelova. Mnazoanov otac. u Halcidi je puk. on se. kako oni koji su uzročnici moći 5 9 (bilo zasebnici. 59 To jest: oni koji su postojećoj državi osigurali moć. calumniando eos. i s pomoću te laži pokušavali su zadržati vlast u državi. u svim državnim porecima nastaju promjene zbog spomenutih uzroka . 55 Podrazumijevaju se oni koji nisu imali građanskih prava. 61 Usp. bilo činovnici. jedan od znatnijih pokušaja ukinuća demokratskih ustanova. πρόξενος της πόλεως. pa se dosta različito prevodi. te dalje 'himbeni tužitelj'. novogrč. a kasnije ih nagovore toliko i tako. budući ta tuđica (demagog) danas ima isključivo pogrdno značenje. treba sada razvidjeti same događaje 62 . čini se učinilo strožim državni poredak. tako povrijeđen. A mijenjaju se državni poreci i onda kad 54 To jest: proksen. novogrč. franc. engl. 54 10 15 17 17 20 su naizgled oprečne stranke u državi jednakih snaga. 58 Usp. proxenus. I u cijelosti ne smije se zabora­ viti. Općenito.

25 30 35 1305 5 η 7 dok sada ne biva. 565 D. koji . Budući su im tî nanijeli nepravdu. jer ondje gdje se glasovanjem iza­ biru upravni činovnici. a ne sav puk. poredak se mijenjao u samosilni69 štvo . prisiljavaju ih da se ujedine (budući da zajed­ nički strah sjedinjuje i najveće neprijatelje). Posrijedi je služba pritana: pritanija. zatekavši ih kako pasu pokraj rijeke. dijelom pak javno nagovaraju gomilu protiv njih. srušili pučku vladavinu. Nastajala su samosilništva nekoć više negoli sada i zbog toga što su se velike ovlasti davale nekim pojedincima. gotovo sve promjene nastaju zbog tih uzroka. Jer jednom [pukovođe] kako bi se dodvorili puku. a puk je prebivao u poljima. Slične se riječi nalaze u etrurskom i licijskom za pojmove 'satrap'.zbog nametnutih im parbi oko toga . Država. bilo smanjenjem prihoda dodatnim javnim službama. nanoseći nepravdu značajnicima. I. u tome je što tada pukovođe postajahu od vojskovođa (i nisu bili vični govorima). νντες τούτους (klevećući dotičnike). 1302b 23. 68 Usp. faire la figue à qu. smatran je dostojnim samosilničke vladavine. te isto tako na Rodu. 1310b 14. 70 Usp. 73 Vidi i Herodot. U pučkim vladavinama. te oni vični govorima postaju pukovođe. pukovođe. jer su se pojavili opake pukovođe (budući da su se značajnici udružili protiv nje). 66 Podrazumijeva se Osnutak kolonije'. kako bi ovima mogli plijeniti imovinu. ali su spriječili isplatu dugova zapovjednicima troveslicâ. jednom pak iznose klevete. 71 166 167 . zbog toga što tada gradovi ne bijahu veliki. 59. vidio bi gdje promjene bivaju takvim načinom. u tome je da pojedina plemena postavljaju ljude na vlast. zbog mržnje prema tima stekao je povjerenje [u puka] kao pučanin. Dionizije opet. Vidi i ranije tumačenje dotičnog pojma. nu zbog neiskustva u vojničkom umijeću ne nasrću na vlast. zauzet svakod­ nevnim poslovima. A dolazi do promjena i iz baštinjene pučke vladavine u onu najnoviju. jer tad je svatko sposoban postati Ili 'starosavjetnika' ('starosvjetnika'). kao što je u Miletu [samosilništvo] nastalo iz službe »staroglavara« 71 (jer je dotičnik imao vlast nad mnogim važnim stva­ rima) 7 2 .bijahu prisiljeni udružiti se i srušiti pučku vladavinu . Inače. franc. kad bi stekli vojničko umijeće. ako bi tkogod htio promatrati. da do njega ili ne dođe ili da bude što manje. 'poglavica'. dok se sada govorničko umijeće razvilo. 1302b 31. 69 To jest: u tiraniju. Uz to. sve dok se nije okupilo mnoštvo izgnanika. Službu za mazdu tu su pukovođe uveli. pučke su poglavice. i to ne prema procjembenom razredu. Sama riječ je vjerojatno posudbenica iz nekog maloazijskog jezika. Oborena je i u Herakleji pučka vladavina odmah nakon naselbine 6 6 krivicom pukovođa. 'predsjed­ nik'. zavodili samosilničku vladavinu. jer bijaše optužio Dafneja i bogataše. osim poneg­ dje nakratko i pomalo. A gotovo i u svim ostalim [državama]. naime. Vidi i ranije tumačenje pojma τνραννίς. vrativši se. i gdje puk bira. dok je Teagen u Megari poklao imućnicima stada. naime.ljude. A i u Kumi se dogodilo isto s pučkom vladavinom koju je srušio Trazimah. far le fiche.udruženi . 67 Usp.u boju pobijediše puk i ustanoviše vladavinu manjine. u drevno doba kad je isti muž bivao i pukovođa i vojskovođa. Jer i na Kosu pučka se vladavina promijenila. 1310b 20. pokazati (dati) šipak. 1309a 14. IV. jer je prije posrijedi apotropejska kretnja kao tal. ali su se zatim izgnanici okupili te. Uz to. Hjalmar Frisk misli kako je tradicionalno tumačenje (ono ο zabrani izvoza smokava) pučke naravi. kako bi mogli plijeniti teče­ vine bogataša 6 8 . dakle. VIII. prisiljavaju ih da se udruže: bilo ponovnom razdiobom njihove imovine. vlastohlepnici dotle zavode puk te ga postavljaju kao vlast čak iznad zakona. kao što je u Ateni Pizistrat digao bunu protiv poljana 73 . Platon.. 65 Usp. Iz mnogih primjera može se vidjeti kako se dogodilo upravo tako. Svi su to postizali dok im je puk vjerovao. koji . 1300a 17. Lijek tome zlu. 72 Usp. a ta je vjera počivala na omrazi protiv bogataša. mnoge su značajnike izgnali. Slično je i u Megari 6 7 srušena pučka vladavina. 10 15 20 25 30 35 6 Vladavine manjine mijenjaju se najčešće dvama najbjelodanijim načinima: 1) jedan je kada nanose nepravdu mnoštvu. čemu odgovara hrvat. značajnici su morali napustiti grad. A uzrok što je to nekoć bivalo. Jer gotovo većina drevnih samosilnika postali su od pukovođa 7 0 .

rus. gardiens des citoyens. koji kasnije nad stanovnicima Naksa zavede samosilništvo. sve dok se nije [osiguralo udioništvo] prvo starije braće a kasnije i mlade. koji su gomili zavoditeljski laskali zbog toga što ih je ona birala glasovanjem. dok je izvorno tu εταιρία . 81 Ili 'iz društvovnih /ili političkih/ klubova'. engl. A mijenjaju se manjinske vladavine unutar sebe i zbog zavoditeljskog nadmetanja svojih vođa (puko- 40 b 1305 5 10 15 20 22 22 vodstvo je dvostruko . 77 Ili 'vođu'. dotičnici se dodvoravaju puku radi prosudbi u svoju korist. Kr. U Masaliji vladavina manjine postala je sličnija ustavnoj vladavini. njem. kako se dogodilo u Abidu. Kr. 74 168 169 . franc. kao što se dogodilo u Masaliji. a Frinih i njegove pristaše Vijeće četiri stotine na isti način. pridobivši zavoditeljskim spletkama Tridesetoricu. novogrč. novogrč. niti opet ako je bilo više braće. kao što u Larisi učiniše 'čuvari građ­ ana' 8 0 . potječe prevrat . die Auflösung. i u Amfipolisu 82 onaj imenom Kleotim dovede halcidičke naseljenike. nego samo najstariji. Jer takvi onda novotariti žele. njem. franc. οι πολιτοφύλακες. kao što se dogodilo u Herakleji na Pontu. 2. slom. blizu Smirne. jer gdjegdje ne sudjeluju u vlasti istodobno otac i sin. 75 Ili 'propast'. I u Eritri 7 8 . kad su se značajnici pobunili jedni protiv drugih. uništenje (državnog poretka). novogrč. pa time mijenjaju državni poredak.kao što je rečeno .predstojnik .jer javlja se pukovođa i među onima kojih je veoma malo. u Isteru je završila kao pučka vladavina. kao na Naksu Ligdamid.promijenio državni po­ redak. la démagogie. tajna udružba (lat.jedno među samim manjin­ skim vladateljima . na ušću Dunava. ipak je puk . Jer oni što nisu imali udjela u upravnim polo­ žajima izazivali su nered. revolution. pr. engl. uz to. le renversement des institutions. lat. 83 Kao vođa atenskih najamnika. i kad neki teže svesti manjinsku vladavinu na još manje ljudi. te . te izabere sebi predstojnika 77 između značajnika. opsjedao 79 79 25 30 35 40 1306 a Ili 'predvodnik'. ή δημαγωγία. A nastaju promjene manjinske vladavine kada [vla­ datelji] rasipaju svoju imovinu živeći raskalašeno. zbog toga što ih je malo imalo dijela u vlasti. 82 Usp. popularis assentatio. gradu u Tesaliji. nego iako su vladatelji birani iz visokih procjembenih razreda ili iz udružbi 8 1 . engl. ali ne od onih koji su na 75 vlasti. Anführer. što katkad znači isto što i rimski patronus. dejnazozun. civium custodes. pa i u Egini onaj što se pogađao s Haretom 8 3 pokušao Posrijedi je već poznata višeznačnica 'demagogija': puko vođenje puka i naopako zavođenje puka. dok je u Herakleji iz ruku malobrojnikâ prešla na šest sto­ tina ljudi. u Herakleji i drugim gradovima/državama.društvo. pa ili sami zavode samosilničku vlast ili je pripravljaju kome drugomu (kao što Hiparin pripremi Dioniziju u Sirakuzi. oligarchical demagogy. Grč. Grč. osobito kad je iz iste manjinske vlade sâm voda. 78 Grad u Joniji. kako je u nekih prevoditelja.es. pobuni ih protiv imućnika. sin nije. ili kad gomilu zavoditeljski pridobivaju oni koji su u manjin­ skoj vladavini. rus. pr. franc. die Politophylak. zatim napadne i zavlada. sodalitas. jer oni koji žele jednakost prisiljeni su tražiti pomoć u puka). the guar­ dians of the citizens. lat. iako su tî dobro upravljali državom. 1303b 2. te pošto dođoše. 80 Grč. gdje je u drevno doba bila manjinska vladavina Bazilidâ. Kao i demagog tako i demagogija danas ima isključivo negativno značenje. Το je inače bio naziv državnih upravitelja u Larisi. cmpaxu ζραοκάαη. koja je osnovana 650. kad su veoma malobrojni oni koji obnašaju dužnosti. u Isteru 7 6 . Kpymenue zocydapcmeenHozo cmpoH.ako je sudjelovao otac. ή κατάλυσις τον πολιτεύματος (uništenje oblika vladavine). gdjegdje opet stariji i mladi brat. A promijenila se i u Knidu manjinska vladavina. Haret je 367. factio). Jer katkada od samih imućnika. internus. njih izabiru teški oružanici ili puk. 76 Riječ je ο miletskoj naseobini (Ister). rus. kao što su Harikle i njegovi u Ateni došli do moći. bratovština. lat. i tako je u svim manjinskim vladavinama u kojima ne izabiru upravne položaje oni između kojih su sami upravitelj i/vladatelji. Puk iskoristi položaj zavađenih. κατάλυσις.nezadovoljan što njime vlada nekolicina . Vidi i ranije tumačenje nazivka προστάτης. jer uvijek je slabo ono što je međusobno zavađeno. ή δημαγωγία. te gdje se sudišta ne sastoje od onih koji su u državnoj vlasti. Ali započetak bune može bivati i na više različitih načina. ot πολιτοφύλακες. njem.

novogrč. nu kad nastane blagostanje. Sâm događaj inače nije podrobnije poznat. 90 Ili prema nekim tumačiteljima. Inače dolazi do promjena manjinskih vladavina i u ratu i u miru. pa iz toga pristupa — što pomalo i nezamjetljivo što pak brže . 84 Ili 'dokaz'. Vidi εταιρία. 'starci'. Neki gradski imućnik. njem. tako te svi u svemu sudjeluju. Zbog toga što ih je bilo samo devedeset takvih doživotnika. A raspadaju se [manjinske vladavine] i kad u jednoj vladavini manjine nastane druga takva. 5 porodice Aleuada.1304a 17. 86 katkad opet. cmapeif. franc.je promijeniti državni poredak iz istoga razloga). to jest: kad je cjelokupna državna uprava malena. za razliku od vlasti koja je samo prema zakonima. kao što se dogodilo u Larisi za vladavine Simona iz Eginu. u Tebi protiv Arhije (jer neprijatelji su ih toliko mrzili te su ih dali vezati sred trga na drveno mučilo) 9 0 . prepuštaju zaštitu države plaćenicima i vladatelju posredniku . koji je inače istrošio imutak u raskošnu životu. senatori). engl. kao Timofan u Korintu. Les gérontes. Nastaju bune i zbog toga što oni u manjinskoj vladavini izguruju jedni druge i svađaju se zbog ženidaba ili parbi.zepourn.). od kojih smo one s bračnim povodima već prije spomenuli (a i onu manjinsku vladavinu vitezova u Eretriji Dijagora je srušio zbog nepravde oko braka). a u onoj ustavnoj srednji stalež. senatores. 87 Podrazumijeva se: kao presuditelju između dvaju oprečnih staleža. A nastaju i od pukog slučaja91 promjene i takozvanog ustavnog poretka i vladavina manjine. by accident i si. sudaca te dolazi na druge upravne položaje. Vidi 1303b 37 . vladavine manjine mijenjaju se i u njima nastaju bune zbog tih razloga (u cijelosti pak i pučke vladavine i one manjinske mijenjaju se katkada ne u oprečne državne poretke. kao iz zakonitih pučkih i manjinskih vladavina u one s neograničenom ovlašću 92 ili pak obratno). poput vla­ davine nekolicine u Knidu i na Hiju. Grč.\ιΛ. na 'sramotni stup'. 7 U vladavinama najboljih nastaju bune i zbog toga Ili 'političkih klubova'. bilo zbog mira bilo zbog koje druge dobre kobi. nego u one istoga roda. jer su prisiljeni služiti se pukom). οι γερονσιασταί (članovi senata. ovaj put u obliku 'dina­ stije' ili kao 'savez velmoža'. 89 88 88 30 31 31 10 12 12 35 1306 b 15 5 20 25 10 15 20 170 171 . senators. času. pa svi od nekolicine ne sudjeluju u najvišim položajima. 85 Ili 'starješine'. u kojima se prema procjembi imovine obavljaju dužnosti savjetnika. 'geronti'. i u Abidu u vrijeme udružbi . koji onda katkada zagospodari i jednima i drugima. zbog toga što bijahu odveć samosilničke. naime: najplemenitiji starci u državi koji su vijećali ο najvažnijim pita­ njima zajednice. od kojih jedna bijaše ona Ifijadova. Geronten. 'doživotni savjetnici'. U miru dočim. 86 To jest: opet neku vrstu 'oligarhije'. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. kao što se nekoć dogodilo u Elidi. kako se dogodilo u Apoloniji na Pontu. kada se bune ili tî jedni protiv drugih ili oni što se bore protiv kradljivaca. zbog pravedne osudbe za preljubništvo. engl. jer državom upravljaše malen broj i tek su nekolicina postajali 'starovijećnici' 8 5 . Jer često se procjemba imovine prvo odredila prema ondaš­ njim vremenima. ot γέροντες. tako te bi mogli u manjinskoj vladavini sudjelovati nekolicina. Nu složna vladavina manjine ne raspada se lako sama od 84 sebe. Znak je toga državni poredak u Farsalu. a ovdje . da se dočepa vlasti. sličan onomu za spartanske starješine. cmapeüiuima. a izbor im je bio iz stanovitih obitelji. Dakle. upustio se u pregovore s Haretom. zbog uzajamna nepovjerenja. koja je međutim provedena stranački: u Herakleji protiv Euritiona. 92 To jest: u kojima puk ili nekolicina ima apsolutnu vlast. 91 Još jedan od posebnih izričaja za 'slučaj': άπα συμπτώματος (lat. dopuste i mnoštvu udio u državnoj vlasti.dolazi do promjene. bojeći se toga. Mnoge su manjinske vladavine. jer tu nekolicina ima vlast nad mnogima zbog dobra uza­ jamnog razumijevanja. rus. katkad opet kradu državne novce. inače: γέρων = cmapuK. dogodi se da isti imutak postane mnogostruko vredniji. bude li ih pak više. onda oni međ­ usobno zasnuju zajedničku vladavinu. u ratu stoga što zbog nepovjerenja prema puku prisiljeni su unajmiti plaćenike (jer onaj tko postane zapovjednik često završi kao samosilnik. Zbog prosudbe sudišta došlo je do bune u Herakleji i u Tebi. razorene od samih uvrijeđenih vladateljâ. katkad dakle pokušavaju upravo promijeniti štogod.

siromašni odvode poredak u njegovu opreku).što manjina sudjeluje u častima (koje. zbog toga i propade lokranska država što su se orodili s Dionizijem". 1303a 31. kao što je rečeno u ranijim [raspravama] 1 0 0 općenito ο svim oblicima državnog poretka: kako uzrokom promjena Usp. kao u Sparti. 1270a 18. II. ako im država dadne premoć. IV. 94 93 25 30 35 1307 a 5 5 toga su jedne manje a druge više postojane. kada tkogod velik. kao što bijaše Lisandar od spartan­ skih kraljeva. kao Kinadonu. majkom Dionizija Mlađeg. Propadaju pak najviše ustavne vladavine i vladavine najboljih zbog kakve zastrane od prava u samoj državi. i dalje. to što u ustavnoj vladavini nije skladna mješavina pučke i manjinske vladavine. uz to. ona je smanjena te je povećan broj službi. u tome se i mijenja kako god koji od njih ojača. i kad su jedni presiromašni a drugi prebogati (što najčešće biva u ratovima. A to se rečeno dogodilo u Turiju 97 . zbog toga što su sve države s vladavinom najboljih zapravo vladavine manjine.izvježban u ratu — ubrzo je nadjačao vojne posade.kako bi se popunilo pučanstvo . uzobijeste se i postanu gramzivi. U cijelosti. i napokon su oduzeli zemlju onima koji su imali previše. Najčešće se nezamjetljivo vladavine najboljih mijenjaju. 1302b 4.da održavaju izvan­ bračne veze s djevojkama iz puka. ali najviše prvih dvaju sastojaka: pučke i manjinske vladavine. A možda su posrijedi i potomci onih Spartanaca koji su bili ovlašteni . kopilad iz slobodnih veza 'jednakih' i pučkih djevojaka. kad se raspadaju pomalo. one pak sklonije mnoštvu . 98 97 15 20 25 30 35 10 40 1307 b 172 173 . koji za Agesilajeve vladavine podiže urotu protiv Spartanaca. A to će se najčešće nuždno dogoditi kad se nađe gomila odviše zagrijanih ljudi koji drže kako su prema kre­ posti jednaki [sa svojim vladateljima]. a takvo što se u pučkoj vladavini ne bi moglo dogoditi. kako bijaše visoka imovinska procjemba [za državne položaje]. što je jasno i iz Tirtejeve pjesme nazvane 'Dobar poredak'. naime. Bogataši opet. 99 Prema Diodoru. ili pak u opreke: kao vladavina najboljih u pučku vladavinu (jer kao oni kojima je nanesena nepravda. kako reko­ smo. U tome se. Naime. koji nisu prema kreposti ništa manji. i uzmožan biti još veći. od onih u višoj vlasti. i razlikuju vladavine najboljih od takozvanih ustavnih vladavina. kao u Sparti Pauzanija. kao: ustavna vladavina prema pučkoj.zovu se ustavnim vladavinama. Usp. stoga se i čini kako je vladavina najboljih vladavina manjine. παρ&ενίαι. koje su zatečene u uroti poslali kao naseljenike u Tarent. dok se ustavne vladavine mijenjaju u one manjinske (jer jedino je ono posto­ jano načelo u kojem je jednakost prema dostojanstvu i svatko ima svoje vlastito). Uzrok je. kao ni u usklađenoj vladavini najboljih. gdje su imanja prešla u ruke nekolicine 98 . i zbog Usp. tako značajnici mogu činiti sve što hoće i oroditi se brakovima s kime god žele. Ili se to događa i kad su obeščašćeni neki izvrsnici. Jer tê sastojke teže 96 pomijesati i ustavne vladavine i većina takozvanih vladavina najboljih. zato što je i vladavina najboljih na neki način vladavina manjine (jer u objema su nekolicina vladatelji. vojsko­ vođa u Perzijskom ratu i Anon 9 5 u Kartagi. želi jednovladu. jer snažnije je ono što je više i ljudi više vole da su jednaki. 7. ili pak kad se kojemu odvažniku ne dopusti sudjelovati u častima. a u vladavini najboljih opet dotičnih dviju i same kreposti. 9 3 dovodi do mijena i u manjinskim vladavi­ nama). kao u Sparti takozvani Djevojčanr 4 (jer da potječu od jednakih). vladavina naj­ boljih prema onoj manjine. oženio u isti dan Aristomahom. ali zbog toga što su značajnici pokupovali svu zemlju mimo zakona (jer poredak je naginjao manjinskoj vladavini. kako se dogodilo u Sparti za mesenskog rata. lu0 Usp. 96 Usp. Zbog toga su tê druge postojanije od prvih. Posrijedi su djeca rođena izvan bračnih veza. Dionizije se 397. u kojem god smjeru naginje državni pore­ dak. Jer one koje više naginju manjinskoj vladavini zovu se vladavinama najboljih. naime. puk . tako te su mogli gramziti). 1305b 2. jer neki upropašteni ratom zahtijevali su tu prerazdiobu zem­ lje). Dionovom sestrom i Lokrankom Doridom. Kasnije su Lokrani ispaštali pod tiranijom drugog Dionizija. značajnici postaju sve gramziviji. Uz to. 95 Ili Hanon. Grč. 6. 1303a 20-25. iako ne nekolicina zbog istoga).

engl. lat. kao 111 što je prije rečeno) . 8 Ο čuvanju104 i uopće i posebno za svaki pojedini državni poredak sada valja govoriti. nego zbog toga što oni u vlasti dobro postupaju i s onima što su izvan državne uprave i s onima na državnim položajima: onima koji ne sudjeluju [u vlasti] ne nanose nepravdu i prvake među njima uvode u državnu upravu. kao što imutak rastače učestao sitan rashodak. l'ordre politique tout entier. IV. engl. 1129a 13. pošto promijene taj 15 zakon. Uz to. poslije lako i štogod veće promijene. prije je rečeno) 1 0 8 . franc. te niti častohlepne nepra­ vedno obeščašćuju. prijevodu postoji i znatan proširak: into the hands of the revolutionists. novogrč. kaneći se prvo oprijeti tome. može se vidjeti kako opstaju ne samo neke vladavine najboljih nego i vladavine neko­ licine ne zbog toga što su postojani sami tî poreci. 'spašavanju' ili Ό sredstvima za čuvanje'. njem.između ostalog .. 108 Usp. kako bi svi 'sličnici' 110 mogli u njima sudjelovati. rus.može biti i sitnica. znamo i kojima se mogu čuvati. tako se jedni prema drugima i prema onima s udioništvom u vlasti odnose u duhu pučke vlada­ vine. V. [kratkotrajno držanje položaja] Podrazumijeva se 'ti sitni rashoci'. 107 106 30 35 39 39 40 1308 5 10 15 174 175 . ali ima moć).znači i 'državni ustav'. Ili 'cijeli ustav države'. 102 Ili 'u ruke prevratnika'. a zatim se ne smije vjerovati smicalicama što su radi obmane mnoštva. nego se sastoje od malih [dijelova]. Aristotel. znamo li zbog kojih uzroka propa­ daju državni poreci. Grč. dakle. pokušaše prvo dokinuti taj zakon. Ona jednakost. U engl. naime. Oni pak kojima to bijaše u dužnosti. svugdje obarali manjinske vladavine. franc. 109 To jest: one koje su u skladu s demokratskim ustanovama. ili u daljini. 111 Vidi 1305b 23. L'argument sophistique. Rashodak se zapravo 106 ne zamjećuje. njem. zbog toga što nije hrpimičan.. treba imati na umu kako riječ κόσμος . Treba se dakle čuvati takvoga početka.20 njih. lat. kasnije pristadoše. 1297a 13-38. ό σοφιστικός λόγος. i tî 107 varaju um kao i prevarljiv dokaz 'ako je svako pojedino maleno. vidjevši kako bi puk rado za njih glasovao. 103 Usp. who established a dynastic oligarchy. nego cijeli ustroj države prijeđe u gospodstvo uvoditeljâ novina. ne samo što je pravedna među sličnima nego je i korisna. the fallacy. 101 sve dok se ne izmijeni cjelokupni državni ustroj . Jer opreke tvore opreke. onda je i sve'.102 Svi pak državni poreci propadaju što zbog unutar. dobro usklađenim državama treba više od svega ostaloga paziti da se ne čini ništa protuzakonito. korisne su mnoge pučanske 109 zakonske odredbe. Vidi i tumačenje nazivka δυναστεία. a Spartanci one pučke 103 . Prvo je dakle bjelodano kako. TOV κόσμον. sophistischer Beweis. kao što je da službe u vlasti traju šest mjeseci. jer cjelina i sve nisu maleno. Jer dok po zakonu vojno zapovjedništvo bijaše na pet godina. i još najviše ne zanemarivati sitnice. 5 Dogodilo se to državnom poretku u Turiju. Grč. što pak dijelom jest. sophistica ratio. ostaviti se ostalog ustava: nu kad poslije pokušaše spriječiti promjenu ostalih [zakona]. IV. prevarljiv zak­ ljučak). jer [zajedništvo] sličnika je poput puka (zato se među tima često i javljaju 'pukovođe'. rus. the whole fabric of the state. 1296a 32. pretpostavivši kako će [dotičnici]. Tako je gotovo rečeno odakle potječu promjene državnih poredaka 25 i bune u njima. a dijelom nije. 105 Usp. što zbog vanjskih razloga (kad je oprečan državni poredak ili u blizini. Jer kad jednom zanemare koju od stvari u ustavu. To jest: lažan. πάντα . die ganze Ordnung. 104 Ili ο 'spasu'. zavodljiv (sofistički) dokaz ili sud. neki ratoborniji mladići na dobru glasu među mno­ štvom vojne posade. novogrč. ništa ne uzmogoše učiniti. omnem ordinem reipublicae. koju zagovornici pučke vlada­ vine zahtijevaju za mnoštvo. Uz to. jer krišom se uvlači protuzakonitost. jer su već opovrgnute djelima (a na koje smicalice oko državnog poretka mislimo. το σόφισμα (lažan. niti mnoštvo oštećuju pri dobitku. prezirući ljude na vlasti i misleći 10 lako zavladati. tako da njihovi uzmognu neprestance voditi vojsku. Stoga ako su mnogi u državnoj upravi. 110 Ili 'oni koji su jednaki'. Nikomahova etika. 101 U onim. coqbucmunecKuü ebieod. takozvani savjetnici. eecb zocydapcmeeHHbiü ηορηοοκ. kao što se događalo s Atenjanima i Spartan­ cima: Atenjani su. a propasti je [ojčuvanje opreka 105 . πάσαν την πολιτικήν τάξιν (cjelokupni državni poredak).

Usp. ako je [dohodarina] mnogostruko veća ili mnogostruko manja negoli u vrijeme kad su se uglavile imovinske procjembe u dotičnom poretku. ni novcima. čvršće u rukama drže državni poredak. jer spoznati zlo koje je u začetku nije dužnost kakva slučajnika. Ili 'svake treće ili pete godine' 176 12 Politika 177 . nađu li se takvi. III. 1316a 39. nego se dapače i raduju ako im se dopusti da se bave svojim [zasebničkim] poslovima.Tricotu). jer dok se boje. naime. kako bi se čuvali i ne bi. nego državnika. kada vladaju dugo vremena). ili oni na najvišim položajima vlasti. prema istom tome vremenu. 118 Ili 'društvovnim staležima'. Tomu zlu je lijek povjeravati uvijek oprečnim dijelovima 118 dužnosti i državne službe (a kažem kako su oprečni čestiti ljudi i gomila. Ili 'tiranide'. 1 1 7 Budući se kroza zasebničke živote uvode novotarije. treba ih odstraniti iz zemlje odlaskom u inozem­ stvo. kad se dogodi da procjembe imovine ostaju iste a poveća se novčano bogatstvo. ako bi t o Ili 'položaji na vlasti'. treba donijeti zakon kojim se dohodarine povećavaju ili smanjuju. 112 113 114 1. jer ili oni najveći u objema vrstama poretka teže samosilništvu. 1 1 9 Toga se opet najviše treba paziti u državama s manjinskom vladavinom. popuštali u pozornosti oko državnog poretka. Tako te trebaju oni koji se brinu ο državi utjerivati strah [podanicima]. 120 To jest: urediti da se činovnici na dotičnim položajima ne bogate. te zbog toga u manjinskim i pučkim vladavinama nastaju samosilničke vladavine . da se snizi i smanji sama imovinska procjemba. Usp. dočim u onim 115 većim po trećoljeću ili petoljeću . ni prijateljima. da se poveća prema umnožbi. 1305a 7. ako [sadašnja dohodarina prijašnju] premašuje. Jer sämo onda može biti istodobno 120 i pučka vladavina i vladavina najboljih. i to: u onim državama u kojima se procjemba obavlja godišnje. 1284a 17. treba ustanoviti upravu koja će nadzirati one čiji život je škodljiv za državni poredak: u pučkoj vladavini za vlast puka. onda časti što su odjednom dane ne treba odjednom i odu­ zimati. [u jednovladi] i svakom držav­ nom poretku: ne dopustiti nikomu porast moći mimo razmjera. Jer u manjin­ skim i ustavnim vladavinama. dok one koji su izvan svađa spriječiti da ne budu uvučeni u njih. poput noćne straže. naime. ako se ne postupa tako. A protiv one promjene zbog procjembe imovine. korisno je usporediti veličinu zajedničke procjembe imovine s onom iz prošlosti. boli i jedno i drugo: što ne sudjeluju ni u častima ni u dobicima. i svatko ne može podnijeti dobru kob). u jed­ noj pukovođe a u drugoj moćnici. te neimućni i imućni). svađe i bune među značaj nicima treba sprečavati s pomoću zakona. ako se ne postupi tako. Jer svjetina se toliko ne srdi što su isključeni iz same vlasti. što nastaje u manjinskoj i ustavnoj vladavini. već pomalo. a iz manjinske ustavna ili pučka vladavina. koliko kada pomisle kako im vladatelji kradu zajedničku imovinu.5 112 20 24 24 25 30 35 40 b 1308 5 A [preporuka] je zajednička i u pučkoj vladavini i vladavini manjine. ili opet pokušavati bilo da se pomiješaju mnoštvo neimućnika s imućnicima bilo da se uveća srednji stalež (jer time se ukidaju bune nastale zbog nejednakosti). 119 Usp. A i porast dobra stanja bilo kojeg pojedinog dijela u državi valja pozorno motriti s istih razloga. i [pogibelji] koje su daleke predočivati kao da su blize. Uz to. u manjinskoj vladavini za vlast nekolicine.i zakonima i drugim ustanovama tako urediti da se državni službenici ne mogu bogatiti.priječi da zapadnu u obiteljske vladavine i manjin­ ske vladavine i vladavine najboljih (jer nije jednako lako činiti opačine vladajući malo i dugo vremena. 1 1 4 A mogu se očuvati državni poreci ne samo zbog toga što su njihovi rušitelji daleko nego katkad i zbog toga što su blizu. 117 116 10 15 20 25 30 33 33 35 10 Ili 'u dinastiji'. Nu poglavito je u svakom državnom poretku . tada ih. onda u jednoj nastaje obiteljska u drugoj opet manjinska vladavina. ili drukčije: iz ustavne vlada­ vine nastaje pučka. već radije pobrinuti se da se ljudima podje­ ljuju sitne i dugotrajne časti 1 1 6 negoli kratkotrajne a velike (jer one kvare ljude. čime se smanjuje opasnost od značajnika s prevelikom moći u državi (prema J. i 1302b 18. A još najviše treba nastpjati tako zakonima urediti da nitko odveć ne premašuje ni moću. te slično i za svaki pojedini od ostalih poredaka. ako se pak smanjila. Podrazumijeva se Obavljanje poslaničkih dužnosti u tuđini'.

a više u čestitosti). Stoga. 1 2 2 predaja javnog novca treba se obavljati u nazočnosti svih građana. 121 A kako se ne bi potkradala zajednička riznica. kao opreme zborova. nego će se radije baviti svojim poslovima. i pojedinac ne smije imati više od jednog baštinstva. imale 200 članova. 128 i često spominjano najviše načelo je ovo: brinuti se da jače bude mnoštvo koje želi taj državni poredak od onoga [mnoštva] koje to ne želi. aerarium. ljubav prema ustanovljenom poretku 1 2 6 . pa njima davati državne službe koje donose dobitak.uzmogao tkogod urediti. χατάχρησις των δημοσίων (zloporaba državne imovine/blagajne). engl. čemu je potrebna i krepost? Jer učinit će se korisne stvari i tima dvama [svojstvima]. I u pučkoj vladavini i u manjinskoj. značajka je pučka vladavine. nego valja [zaštititi] i njihove prihode. koje su. njem. značajka je vladavine naj­ boljih. iako znaju i vole sebe. ali je opak čovjek i nije prijatelj dotičnog državnog poretka. 128 Vidi: IV. rus. Mogli bi naime oboji. des öffent­ lichen Besitzes. dočim kad je posrijedi čuvanje i blagajništvo. des deniers publics. krepost i pravednost primje­ renu svakom dotičnom državnom poretku (jer ako nije ista pravednina 1 2 7 u svim državnim porecima. dok značajnicima neće vladati puki slučajnici. najvišu sposobnost za poslove dotičnog upravnog položaja. τα κοινά. 122 121 40 a 1309 stvari ili jednakost ili prednost . imućnici će pak moći [vladati] zbog toga što im ne treba ništa od zajedničke imovine. u kojoj pak manje. A uza sve to ne Ili 'prema postojećem ustavu'. vrijedi oprečno (jer tu je potrebno više kreposti nego što većina ima. kazna mora biti veća nego kad su posrijedi koji među njima samima. netko je valjan vojskovođa. 129 To jest: da u državi uvijek budu jači oni odani poretku od onih koji su protiv postojećeg stanja. Nu mogao bi upitati tkogod. nego prema srodstvu. i treće. oôu^ecmeeHHoe docmOHHue. imati ono što žele. i ogriješi li se ο njih koji od imućnika. te ne samo ne dijeliti njihove imutke. lat. dok je znanje ο tome zajedničko svima). 'pravo'. Postoji. međutim. kad je posrijedi vojsko vodstvo. na primjer u Sparti. sve takve i čuvaju dotične poretke. dvoumlje kada se sve tê značajke ne stječu u istome čovjeku: kako treba provesti izbor. i kad su oni voljni. the public money.u pučkoj vladavini imućnicima. družbama 1 2 4 i plemenima. a prijepisi obračuna moraju se pohraniti u brat­ stvima. zbog toga što se mogu baviti svojim poslovima. 124 Posrijedi su upravne ili vojne jedinice. Na primjer. i značajnici i mnoštvo. dočim da su značajnici na vlasti. dok je drugi pravičan i naklonjen poretku: i kako treba birati? Čini se kako treba uzeti u obzir dvoje: u kojoj zna­ čajci više sudjeluju svi ljudi. novogrč. 125 Ili 'darovnom oporukom'. To jest: 'ono što je pravedno'. Grč. spriječiti ih da priređuju rasipničke a nekorisne javne priredbe. koje im u nekim državama kriomice oduzimaju. Dobro je dapače. u manjinskoj neimućnima — izuzev glavne položaje u državi. A naprosto. fran. više se valja obazrijeti na iskustvo negoli na krepost (jer manje ljudi sudjeluje u vojskovođenju. A u pučkim vladavinama imućnike treba poštedjeti. Neimućnici neće htjeti vladati kada time ništa ne zarađuju. zatim. Jer tako bi imanja bila ujednačenija i više bi neimućnika došlo do imutka. Ili pak zbog toga što mogu i oni s tima dvjema značajkama biti neuzdržani. Jer dopustiti svima da vladaju. 1296b 15. ako je prisutna sposobnost i ljubav prema državnome poretku. a to će biti kad se ne mognu bogatiti od svojih položaja. one stvari u zakonima ο kojima kažemo kako su korisne za državne poretke. a baštinstva se ne smiju prenositi darovnicom 1 2 5 . 123 Podrazumijevaju se kopije s blagajničkim popisom /obraču­ nom/ koje su mogle biti i urezivane u kamene ploče. 127 126 30 5 35 10 40 1309 b 15 5 20 8 8 10 25 15 20 178 179 . Ili 'javna blagajna' /novac/. VI. U vladavini nekolicine opet veliku skrb treba pokazati prema neimućnima. Tako te će se dogoditi da će neimućni postati imućni. onima koji manje sudjeluju u držav­ nome poretku probitačno je podijeliti od ostalih To jest: ljudi iz nižih staleža. 9 Troje trebaju imati oni koji će obavljati najviše službe: prvo. Onomu tko vlada bez pohlepe za dobitkom treba zakonom podijeliti počasti pripadne ljudima na dobru glasu. 1320a 14. koje treba povjeriti ili pojedinima ili većini od onih koji vladaju državom. tako te kao što ne umiju sobom samima upravljati. mora i pravednost biti različita). svečane trke sa zub­ ljama i slično. tako ništa ne priječi da neki budu takvi i prema zajednici.

131 Podrazumijeva se: u izopačenim oblicima državnog poretka. 10 10 Preostaje još raspravljati i ο jednovladi. zbog suviška i manjka opreka. istim načinom biva i s ostalim dijelovima [tijela]. u onima koje se najviše čine pučanskima. pa su sloboda i [jednakost] da svatko čini što mu se hoće. državni poredak nuždno poprima drugi oblik. međutim. sva­ kako je odgoj primjeren [dotičnom] državnom 133 poretku. i napokon biva tako te se čini da više i ne tvori nos. tako te živi u tim pučkim vladavinama svaki pojedinac kako zaželi. Zbog kojih se stvari dakle državni poreci mijenjaju te propadaju. 1 3 7 zbog čega po naravi propada i čime se održava. Država. ruše same tê državne poretke. 1 3 5 U pučkim vladavinama opet. Ili ο 'monarhiji'.« Nu najveće od svega spomenutoga za trajnost državnog poretka. Jowettu). da se uvijek čini kako govore u korist imućnika). kako postoji samo jedna krepost . Oni koji 132 mniju. Jer sada se u nekim državama prisežu ovako: »I puku ću biti neprijatelj i svjetovat ću mu svako zlo koje mogu«. a i prisege bi morale biti oprečne onima kojima se sada prisežu manjinski vladatelji. Fr. Jer ne smije se misliti kako je robovanje živjeti prema ustavu. 'sredina uopće'. A odgajati za državni poredak nije činiti ono što je milo onima koji hoće vladavinu manjine ili pučku vladavinu. kao što kaže Euripid. Jer ako u pojedinca ima neuzdržnosti. i to ima vrhovnu ovlast. a tako se događa i s [ostalim] državnim porecima. i u pučkim viadavinama i u vladavinama nekolicine. što opet neće biti tako pođe li se više u pretjeranost. a što sada zapostavljaju svi. Jer i manjinska i pučka vladavina mogu nekako biti dostatne. Vidi i Platon. Nauck2. napadajući imućnike. kad gomila ima vlast nad zako­ nima (jer uvijek razdvajaju državu. VIII. izražavajući u prisegama: »Neću nanositi nepravdu puku. razaraju pučke vladavine. 1295b 17. a jednako je što se takvo mnoštvu učini.razaraju manjinske vladavine. ali kad nastane jednakost imutka. iako su odmaknuće od najboljeg poretka. i kako mu se prohtjedne. Usp. i čime se opet održavaju da dalje traju. 556 D. te slično one nalik na vladavinu nekolicine . prvo će pogor­ šati državni poredak. pučanski. Ili 'izvršiti prevrat'.smije se zaboraviti ono srednje . 'srednje stanje'. tako te rušeći pretjeranim zakonima neke sastavine. i napokon ga posve uništiti. određuje pučku vladavinu: većina kao vrhovna vlast i sloboda. VIII. tako te više i hoće i mogu uvoditi novotarije. ustanovilo se ono što je opreka korisnome. ne znajući ovo: kao što neki nos može biti zastrana od najljepše pravilnosti [nosa] prema svinutom ili prćastom. koje se zapušta 131 u državama koje su zastranile . ima je i u države. Jer nikakve koristi ni od najkorisnijih zakona i uz koje pristaju svi građani. Jer ni jedna od njih ne može ni bivati ni trajati bez imućnika i mnoštva. te isto tako manjin­ ski vladatelji u manjinskim vladavinama . 1 3 6 A to je pogrješno. 180 181 . nego je to [ljudima] spas. jer mnoge stvari koje se čine da pripadaju pučkoj vladavini. dok bi trebalo činiti suprotno. Gotovo slično rečenome ο ustavnim porecima je i ono što se 133 12 12 15 25 30 20 35 25 40 1310 2 2 30 35 5 40 1310 Naime. 891. a ako pak manjinske vladavine. odvlače u pretjeranost. 1 3 4 dok su [sinovi] neimućnika izvjež­ bani i očvrsnuli od napora. 132 To jest: kojima je sva krepost u njihovim stranačkim nače­ lima (prema B. onda u duhu vlada­ vine nekolicine. Zbog toga zakonodavac i državnik trebaju znati koji sastojci pučke vladavine čuvaju a koji razaraju pučku vladavinu. 1337a 14. i koji sastojci manjinske vladavine u istome su odnosu prema vladavini nekolicine. drugima pučku vladavinu. kako se čini. a uzrok je tomu što loše određuju pojam slobode. pa ipak još lijep i ugodan pogledu. jer se prvo gubi razmjernost dijela. u pučkim vla­ davinama pukovođe. Sada pak u manjinskim vladavinama sinovi vladateljâ mekoputno žive. nu ako tkogod bilo koju od njih povuče u [pretjeranost]. 130 134 135 136 137 Usp.u korist puka. Jednako se naime čini pravednim. nego ono što će omogu­ ćiti jednima manjinsku. IV. dok bi trebalo poduzeti i pokazati upravo oprečno. Jer postoji dvoje koje. Griješe. naprosto je rečeno toliko. ne budu li [mladi] privikavani i odgajani u duhu državnog poretka: ako su zakoni pučke vladavine.

značajni muževi. a samosilničku tuđinci-najmljenici. Zato i kraljevsku stražu tvore građani. fran. njem. omenecKue 3aeembi. novogrč. samo ako su htjeli. 1 4 1 težili samosilničkoj vlasti. τα εϋνη. koji pridobiše [svje­ tinu] klevetama protiv značajnika. 145 144 35 40 1311 a 5 8 8 10 20 25 15 30 20 182 183 . Samosilništvo opet. 565 D. lat. kraljevstvo je na razini vladavine najboljih. 1295a 19. III. Zbog toga i jest najškodljivije podanicima. nations. Podrazumijevaju se moćnici u državi. ista­ knuti. Jer kraljev­ stvo je nalik na vladavinu najboljih. Vidi i Platon. III. kako oni što su stekli imutak ne bi trpjeli nikakve nepravde. rus. Država. njiejnena. te proganjanje kao oporbe­ njaka i zapreka na putu do vlasti. Kao što dakle rekosmo. Dionizije u Sirakuzi. Jer zajedničko je svima tim načinima. dobro je razlikovati pojam narod (εϋνος) od pojma puk (δήμος). heredi­ tary power. 147 Grč. 149 Podrazumijeva se 'ćudoredno lijepo'. Ali iz samih opreka je nastanak svake pojedine od tih jednovlada. izvorno bili kraljevi. te otuda i u prijevo­ dima riječi kao 'čast'.zbiva s kraljevstvima i samosilništvima. dok se samosilništvo sastoji od krajnje manjinske i pučke vladavine. oslobodili [domovinu]. engl. 'tiranida'. poput spartanskih. njem. 139 138 138 5 10 15 načinom od pukovođa. te izgon iz grada i raseljivanje. kao Kir. a neke od samih vladavina nekolicine. pa ima zastrane i pogrješke obaju dotičnih državnih poredaka. kad su se države uvećale. kao što je često rečeno. 1 4 8 ne obzire se ni na što zajedničko. u kojima se pojedinac birao kao vrhovnik nad najvišim državnim službama. macedonskih i moloških kraljeva. ili su naselili ili stekli zemlju. 140 Usp. mores et instituta majorum. die Ehre. fran. lako se domoći samosilničke vlasti. das Volk. 143 Podrazumijevaju se 'visoki položaji'. rus. 141 Grč. A bjelodano je kako samosilništvo ima loše značajke i pučke i manjinske vladavine. kako je složeno iz dvaju zala. npeKpacHoe. ce qui est noble. Jer gotovo većina samosilnikâ postadoše od pukovođa. Kralj naime želi biti čuvarem. a kraljevstva više za čašću. novogrč. Ili 'prema zaslugama'. die Tradition. ili prema tima i još prema moći. dok je kraljevska ono što je lijepo. druge pak prije tih od kraljeva koji su. ili od onih koji sami žele vladati ili od onih koji ne žele robovati. 1305a 15. τα εϋνη. drugi su. to jest: glasoviti. των πατροπαράδοτων βασι­ λικών ΰεσμών (od predaka baštinjene kraljevske ustanove/za­ kone). Kipselo u Korintu. te drugi samosilnici. τα πάτρια. το άγαϋόν (dobro). prekršivši baštinjene zasade. engl. osim poradi vlastita probitka. Pizistrat u Ateni. Vidi ranije tumačenje pojma τιμή. što tajno što javno. Jer svi su. populi. honour. novogrč. Jer od dotičnika i običavaju potjecati urote. IV. rus. Otuda i onaj Usp. i kralj se bira između značajnika prema premoći u kreposti ili po kreposnim djelima. dočim samosilnik se bira iz puka i mnoštva a protiv značajnika. 1 Tim su naime načinom nastale neke od samosilničkih vladavina. 1 4 9 Stoga samosilništva teže za novčanim dobicima. i I. 1305a 8. Vidi i ranija tumačenja dotičnih pojmova. stekli takvu čast: jedni su ratom spri­ ječili pad u ropstvo. Od pučke vladavine potječe ratovanje protiv značajnika i njihovo uništa­ vanje. a da puku nitko ne nanosi uvrede. honestas. 148 Usp. 'plemenitost' i 'dobro'. zajedničko je oboma: i manjin­ skoj vladavini i samosilništvu. Kako i polovica navede­ nih prijevoda pokazuje. drugi kakvu državnu počast. postadoše [samosilnici] istim Ili 'tiranska vladavina'. a i zlostavljanje gomile. 2. fran. ili vršeći dobročinstva ili uzmožni činiti dobra djela državama 147 ili narodima. 1 4 2 tako su Fedon u Argu. lat. da su dotičnici mogli. engl. za razliku od prostih pučana. 1 4 3 a Panetije u Leontinu. njem. nations. i nepouzdavanje u svjetinu (stoga joj i provode uskratu oružja). 1279b 6. kako puk ne bi od njih pretrpio kakvu nepravdu. Jer kraljevstvo je nastalo radi zaštite značajnika 139 protiv puka. lat. Od manjinske vladavine ima to što mu je svrha bogatstvo (jer samo time može se održavati i tjelesna straža i mekoputan život). neke opet od izabranika za glavne položaje u vlasti (jer u drevno doba puci su postavljali na dug rok državne i javne službenike). To je pak bjelo­ dano iz samih događaja. 142 Usp. το καλόν. zbog toga što su već prije imali jedni kraljevsku vlast. jer biva 145 prema dostojanstvu. ili pak prema vrsnoći svojega roda. Grč. dok su oni [samosilnici] iz Jonije i Falarid postali to zbog svojih visokih počasti. coutumes de leurs ancêtres. Samosilnička svrha je naslada. 146 Usp. 1285b 6. ili prema osobnoj kreposti ili 146 prema onoj svojeg roda ili prema dobročinstvu. kao Kodar.

I protiv Filipa se urotio Pauzanija. Jer zbog nepravde. treba smatrati kako su ista počela promjena u ustavnim vladavinama i jednovladama. nego onu stariju. Vidi: 1310a 40. Euripid je opet bio rasrđen jer je Dekamnih govorio nešto ο smradnu zadahu iz [pjesnikovih] usta. koji ga je. Uroti se pridružio i Helanokrat iz Larise zbog istog uzroka. Enejci. kao što je ono neki ubio Sardanapala. kao i u drugim porecima: i u samosilničkim vladavinama i kraljevstvima. rasrđeni nanesenom sramotom. bojeći se optužbe zbog Darija. [nadajući se] kako će ostati skriveni. svaka od njih postaje uzrokom srdžbe. Jedne urote bivaju protiv osobe vladateljâ. iako je bio obećao. ubili su Kotija. zbog toga što im on vjeruje. što priželjkuju svi. Arhelaj mu nije omogućio povra­ tak [u zavičajJ. 1284a 26. nego zbog želje za uvredom. Na primjer. nego je mislio kako će proći bez kazne. Mnoge urote nastadoše zbog toga što neki jednovladari obeščastiše tijelo kojeg podanika. zbog toga što je dopustio da ga uvrijede Atalove pristaše. urota protiv Pizistratidâ nastade zbog sra­ mote nanesene Harmodijevoj sestri pa tako i Harmodiju (jer Harmodije se pobunio zbog sestre. 21. vidjevši kako su i ostali građani tako raspoloženi i da je on uvijek pijan. te katkad i zbog lišidbe osobne imo­ vine. koji ga bijaše premlatio i otrgnuo od žene. naime: kako treba uvijek uklanjati građane koji 151 se ističu. To jest: 'jer vjeruju kako će njihov čin ostati skriven zbog 184 185 . I mnogi drugi iz istih uzroka bili su što poubijani. da osveti nanesenu uvredu. što je na gozbi upitao jednog od svojih ljubavnika je li već zatrudnio od njega. moglo bi biti istinito ο kome drugome). kao što se Artapan urotio protiv Kserksa i ubio ga. A rasrđeni se većinom uroćuju radi osvete. Podrazumijeva se 'uvreda nanesena vladateljskom obiješću'. I. već rečeno. urote izazvane obiješću 1 5 2 su protiv osobe. pogodan bi mu bio i manji povod od slijedećega: iako mu bijaše obećao. da osveti sramotu što ga je dao uškopiti dok još bijaše dječakom. kako u ustavnim državama tako i u jedno vladama. Piton i Heraklid. ali pravi razlog otuđenosti 150 151 152 150 25 28 30 [prema Arhelaju] bijaše što je teško podnosio taj ljubavnički odnos. tako je u Mitileni Megakle. mislio je kako njihov odnošaj nije nastao zbog ljubavne žudnje. 155 153 155 20 23 23 25 35 30 40 1311 b 35 5 10 40 a 1312 5 15 Usp. ubio zbog toga što mu je [samosilnikov] sin bio zaveo ženu. a Derda protiv Aminte Maloga. urotivši se pobio Pentilide. kao da će se zabora­ viti ono kazano za objedom. a kasnije je Smerd ubio Pentila. dade za ženu kralju Alimeje. a ne radi premoći. A i među prijateljima znaju se neki urotiti zbog prezira. 1 5 4 i Dion se urotio protiv Dionizija Mlađeg zbog pre­ zira. dakle. Protiv Euagore Cipranina urotio se uškopljenik. I [urotnicima] ciljevi su isti. Urotili su se bili i protiv Perijandra. 155 Usp. samosilnika u Ambraciji. koji su išli okolo i mlatili [ljude] toljagama. jer ga je dao objesiti bez Kserksove naredbe. oni ga preziru. a mlađu njegovu sinu Aminti. vidjevši ga gdje grebena vunu sa ženama (ako je istinito ono što pripovjedači pričaju. Kao što je. A slično biva i zbog straha. iskoristivši [cvijet] njegove mladosti. A i u uroti protiv Arhelaja Dekamnih bijaše vođom i prvi je podjarivao urotnike. a Aristogiton zbog Harmodija). Uzrok njegove srdžbe bijaše što ga je [Arhelaj] izručio pjesniku Euripidu da ga išiba. što izlagani urotama. ne htjede mu dati ni jednu od kćeri. pod pritiskom rata protiv Sire i Arabeja. Usp. [Druge urote nastaju] zbog prezira. misleći kako će se tako ovaj manje svađati s njegovim sinom od Kleopatre. nu ako nije ο njemu. Budući je obijest raznovrsna. sa svojim prijateljima. jer kad. zbog toga što se hvalisao kako se naužio njegove mladosti. dok se Adamant odmetnuo od Kotija. straha i prezira uroćuju se mnogi među podanicima protiv jednovlada (a od nepravde najčešća je ona zbog obijesti). Jer golemo se bogatstvo i čast nalaze u samovladarâ. 1311a 25.Perijandrov savjet Trazibulu. 1259a 7. Mnogi također i zbog toga što im je tijelo zlostavljano udarcima. druge protiv vlasti. budući je uvijek teško podnosio puteno općenje [s vladarem]. ο trgadbi klasova koji strše. 1302b 2. 1 5 3 jer upravo to bijaše jedan od uzroka. Takva je bila Kratejeva urota protiv Arhelaja. kako bi osvetili oca. ili su ubili ili su pokušali ubiti visoke činovnike i moćnike s kraljevskom ovlašću.

ako su uzmožni . kao nekoć u slučaju Gelona i sada u Dionizija. 25/. postaju dostojni prezira i pru­ žaju mnoge prigode urotnicima. nego samo Trazibula . upuštaju se u urote. zbacio je Dionizija s vlasti. ne kako bi u cijelosti srušili samosilništvo. bjelodano je. pa ako tek što stupi na tlo [domovine].nu njihove pristaše. tako te tad nije lako biti razborit. Ti trebaju slijediti onaj Dionov odgovor. koji cio u doslovnu prijevodu glasi: Ί lončar lončara mrzi. ali i zbog prezira mnoge su [takve vlada­ vine] propale. ono što žele . Platon. Dva su uzroka zbog kojih najčešće dolazi do urota protiv samosilničkih vladavina . gleda­ jući na dobitak i goleme počasti koje im kao takvima pripadaju. Dokaz je tomu ovo: oni koji su sami došli do vlasti. 158 dok u mržnji nema bola. Thomas/ . kako bi sâm zavladao. živeći u raskošju.credentes quod obliviscantur injuriae illatae propter amicitiam. dostatno će mu biti od poduzeta pothvata. Zakoni. njegov svak. a oprečni su kao državni poreci pučka i samosilnička vladavina. sama od sebe. njegovi svojaci okupe pristaše. a i Sirakužani u ono doba dok su skladno vladali državom). govoreći kako se tako ćuti. Jer dotičnici moraju biti tako odlučni da ni ne pomišljaju na spas.' 157 Usp. u Gelona je Trazibul. nego slavu. tako reći su je svi odmah i izgubili. Onima koji se zbog slavohleplja uroćuju drukčiji je način uzroka. i tesar se s tesarom spori. mržnja protiv samosilnikâ. tî su je većinom i zadržali. istim načinom i svaki od onih što su urot­ nici zbog slavohleplja. i pridobivši puk. II. Jer on je s malo vojske zaratio protiv Dionizija. a i Seut Tračanin urotio se protiv Amadoka. poput onih koji se uroćiju protiv samosilnikâ. nikako ne izabire izložiti se pogibelji. uvijek je prisutno. kojemu bijaše vojskovođa. III. iako to mnogi lako ne dosežu. Često je ona i učinkovitija od mržnje: budući da žešće napada. napr. prezirući i njegov osobni život i [vojnu] moć. ako koji drugi oprečan državni prijateljstva prema dotičniku. ako im ne uspije poduzeto djelo. ali je poslije i sâm poginuo. jer. da dokle god bude uzmogao stići. dočim se mržnja više [služi razborom]. jer vojska bijaše zapuštena. zbog kojega je razloga propala i samosilnička vladavina Pizistratidâ i mnoge druge). Posrijedi je navod /Heziod. oni pak koji 157 su je baštinili. 1382a 12. Ο govorničkome umijeću (Retorika). Mitridat protiv Ariobarzana (a najviše zbog toga uzroka napa­ daju oni koji su neustrašive naravi. ne želeći steći jednovladu. zbog toga što se strast ne služi razborom (najčešće se ljudi prepuštaju nagonima zbog uvrede. Djela i dani. drugi pak kao da bi dotično bilo kakvo iznimno djelo kojim čovjek postaje slavan i poznat među ostalima. 156 5 10 15 20 25 30 34 186 187 . nadajući se da će lako pobijediti. A propada samosilnička vladavina i na onaj jedan način kojim i svaki pojedini od ostalih državnih poređaka. Naime. Neki se pak i zbog više razloga upuštaju u urotu. jer gnjev biva s bolom. kao i zbog prezira i zbog dobitka.I oni koji mniju kako će uzmoći zadobiti vlast na neki način se uroćuju zbog prezira. naime. Hijeronov brat. jedno od toga. 10 15 20 25 30 35 39 39 40 1312 b poredak bude jači (jer da to dotični [poredak] želi. laskama zaveo Gelonova sina i poticao ga na naslade. prema Heziodu. različit od onih već spome­ nutih. jer kako su uzmožni te preziru pogibelj.mržnja i prezir. Dijelom mržnje treba smatrati i srdžbu. 158 Usp. a on odan mekoputnu životu. što potvrđuje i stariji latinski prije­ vod /Ps. Protiv Dionizija opet zaratio je Dion. kao lončar lončaru 1 5 6 (jer krajnja pučka vladavina je samosilništvo). iskoristivši prigodu. Aristotel. i zauzimaju visoke vojničke položaje kod jednovladarâ. Nu veoma su malobrojni oni koji nasrću zbog takvoga razloga.Jer na neki način ona biva uzrok istim činidbama.izvana. kad se bune sami sudionici u vlasti. odmah i umre. kako je ono Kir napao Astijaga.to svi i čine). nego prvi to čine zbog spornenutog razloga. tako se oni uroćuju protiv jednovla­ darâ. lijepo će primiti samu smrt. [Ali samosilništva propadaju i iznutra]. 695. izbace sve njih. i zbog tih dvaju svojstava. dok su kraljevstvo i vladavina najboljih oprečni samosilništvu zbog suprotnosti državnog poretka (i stoga Spartanci oboriše većinu samosilničkih vladavina. naime . zbog moći se lako odvažuju na čin. budući da je prisutna oprečnost u temeljnim načelima. jer hrabrost opskrbljena moću je neustrašivost) . kao što vojskovođe [napadaju] jednovladare.

naime: istaknute ljude suzbijati i ukloniti 40 one uznosita duha. i zbog toga je dugovječno. 170 Riječ je ο različitim špijunima. nego gdje i nastaju [takvi oblici državnog poretka]. 169 Podrazumijeva se: manji ili veći značajnici (koji bi mogli biti pogibeljni) moraju biti vladaru pred očima. 10 Isto tako [samosilnik] treba doznati što koji od njego­ vih podanika govori ili čini i mora imati uhode. uvijek tako robujući). 1304b 20 . . Naime. 1 6 6 a prema pojedinome. već se to čini samosilničkom vladavinom.25 jice. Kažu da je većinu toga ustanovio Perijandar iz Korinta. kako kažu da je 30 i svojoj ženi odgovorio. 1 6 4 već navedenim uzrocima pro­ pasti treba pridati još jedan. 166 Ili 'uzrocima koji su oprečni onima navedenim' ili 'uzrocima propasti' (?). zar se ništa ne srami što sinovima ostavlja manje kraljevstvo nego što ga je sâm od oca baštinio: »Nikako se ne sramim. naime. 1302b 25-33. učinio je kraljevstvo vremenski traj­ nijim.A uglavnom rečeno. kraljevstva se održavaju ako se vlada umjereno. jer im ostavljam trajnije«. tako te na neki način. a to je što mnogi postaju vrijedni prezira. prije su to jednovlade i samosilništva. U kraljevstvima prema rodu. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. A mnogi se takvi [primjeri] mogu prikupiti i iz perzijske vlada­ vine. I svi prisutni građani moraju uvi­ jek biti na oku i baviti se pred njegovim vratima 1 6 9 (jer tako će najmanje skrivati ono što rade. odmah više nije kralj. a i u Spartanaca. pa iako ne posjeduju samosilničku moć. kad ga je ona pitala. dok samosilnik ostaje na vlasti i kad ga [podanici] neće. oprekama. Ono propada na dva načina: jedan je kad se bune jedni protiv drugih sami sudionici kraljevstva. a kasnije je Teopomp. Postoje već odavno propisana pravila za odr­ žanje samosilničke vladavine. jednovlade zbog takvih i tima sličnih uzroka. Tim i takvim perzijskim i barbarskim načinima [treba se poslužiti] i oni su samosilnički (jer svima se postiže isti učinak). te ne dopustiti zajednička blago­ vanja. Jer tad je laka njegova propast.5 jamno pouzdanje).' 161 Kao npr. tê iste treba postaviti i za samosilničku vladavinu. 163 i u krupnim stvarima vrhovna je ovlast. Zbog toga je i u Mološana kraljevstvo trajalo dugo vremena. 1 6 7 Jer. 164 Ili 'u nasljednim kraljevstvima'. ni bilo što slično. a zavlada li tkogod na prijevaru ili silom. zbog toga što je kraljevstvo voljna vladavina. i nitko se ne razlikuje toliko te bi bio primjeren veličini i dostojanstvu dotičnog položaja u vlasti. Jer su tî poreci zapravo »višedijelna samosilništva«. jer se tu od početka vlast dijelila između dvo. koji je tu vlast ograničio u mnogome. 160 159 34 35 40 1313 a 5 10 15 11 20 cjelokupna vlast. Podrazumijeva se: 'samosilničke vladavine podijeljene među više osoba. Nu sada 1 6 2 ne nastaju kraljevstva. Jasno je kako se o n e 1 6 5 čuvaju. 1311a 15-22. naprosto rečeno. [podani­ cima] čine nasilje. 165 To jest: jednovlade ili 'monarhije'. 168 Usp. oduzevši od moći [kraljeva]. ne samo što nije oslabio kraljevstvo nego ga je još ojačao. kraljevi tada bivaju manje samosilnički i po običajima više jednaki [drugima]. a jedan je od njih onaj baštinjen od starine 35 i kojim održava vlast većina samosilnikâ. 167 Ili 'nadzorne vladatelje' ili 'efore'. 161 drugi je način kad [kra­ ljevi] teže vladati samosilnički. 162 Ili 'u naše doba'.3 Podrazumijeva se 'vladavina uz pristanak podanika'. odgoj. čim ga podanici više ne žele.1306b 21. kao u Sirakuzi one 'opovjednice' i one 'prislušnike' 170 . nego se treba čuvati svega onoga od čega može nastati dvoje: 1313 b ponos i pouzdanje. Tako te zbog toga [ljudi] od svoje volje ne podnose takvu vlast. i ne treba dopustiti ni znanstvene razgovore. ni udružbe. i mora se činiti sve da se ljudi što manje uzajamno upoznaju (jer poznanstvo rađa veće uza. uveo i nadzorništvo. Propadaju. ni bilo kakve druge zajedničke skupove u dokolici. članovi kraljevske obitelji. i teško će postati uznositi. one uzroke [propasti] koje navedesmo 1 5 9 za krajnju i nemiješanu vladavinu nekolicine i krajnju pučku vladavinu. Samosilništva se čuvaju dvama najoprečnijim nači­ nima. nego sämo kraljevsko dostojanstvo. kakvi su i 'opovjednice' 188 189 . dakle. njemu propast najčešće potječe od njega samoga. nuždno će dulje vrijeme trajati Usp. ukoliko je ono moguće. pa im i podanici manje zavide. 160 Kraljevstvo veoma rijetko propada zbog izvanjskih čimbenika. Jer koliko im je manja vrhovna ovlast. dok su danas mnogi jednaki. proširiti svoju vlast i mimo zakona.

. bojeći se takvih. te popustljivost prema robovima zbog istog uzroka. και οϋς ώτακονστάς. jer su mu ovi neprijatelji. Grč. ei les écouteurs. die sogenannten Potagogiden und die Otakusten. A sve je to. tako reći. naime. Uz to.UH. fran. Isto je tako samosilnička značajka radije zajednički blagovati i dnevice općiti s tuđincima negoli sa sugrađanima.. koji su Pizistratidi počeli graditi. obi­ teljima. 5 10 15 20 25 190 191 . Kako je posrijedi pradrevna nadzorna ustanova. novogrč. sadržano u trima zasadama. mulierum licentia et dominatus. 171 Posrijedi je hram Olimpijskog Zeusa u Ateni." UJIU mex „nodcAyuiueameAeü". les espionnes femelles . [Samosilnici] uživaju da im se laska. Primjer su toga pira­ mide u Egiptu. engl. Naime. Vidi i ranije tumačenje dotičnog nazivka. lat. nego čestiti ljudi ili vole ili ne laskaju. ποταγωγίδες. I stvari koje se događaju u krajnjoj pučkoj vladavini sve pripadaju i samosilništvu: ženska vladavina 172 u domovima. i puk želi biti jednovladar.. the 'female detectives'. A opaki su korisni za opačine. uz to. budući da svi žele srušiti [samosilništvo]. pa niti optužuju. Jer »klin se klinom [izbija]«. uprava žena kućanstvima. and the eavesdroppers. Pa i osiromašiti podanike samosilnička je značajka. et Otacustae (quasi délatrices et auscultatores dicas). kako bi one dojavljivale [vlastima] i 'prokazivačice'. 35 40 1314.npueodumeAbHUu. και ώτακο­ νστάς (uz podrobnu tumačiteljsku primjedbu za prvu imenicu: 'žene koje su spolno saobraćale s osumnjičenicima te izvlačile od njih njihove misli i nakane'). manje se mogu skriti). franc. takve mrze kao rušitelje vla­ sti). ή γυναικοκρατία. gradnja Olimpiona od Pizistratidâ i među javnim radovima na Samu oni Polikratovi (jer svima se tim pothvatima uzmaže isto: zaposlenost i osiromašenost podanika). a ako govore otvoreno. što i jest zadaća laskanja.koje je izašiljao Hijeron gdje god bi bilo kakvo okup­ ljalište ili kakav sastanak (jer ljudi manje otvoreno govore. Tê i takve [značajke] pripadaju samosilništvu i njima se održava dotična vladavina. the power given to women. potiče i na rat. a prijatelji to još najviše i mogu. njem. zauzeti dnevnim poslovima. Na ta se tri pravila. drugo. kod samosilnikâ opet oni koji se ponizno ponašaju prema njemu. Zbog toga samosilništvo voli nevaljalce 174 . zbog toga i ratuju protiv čestitih ljudi kao škodljivih po njihovu vlast. kao u Sirakuzi (gdje je za vladavine Dionizija u roku od pet godina sva imovina [građana] otišla u državnu blagajnu kao porez). quae Potagogides appellabantur. Ili 'opake. kako kaže poslovica. njem. ne bi imali vremena za urote. Jer samosilništvo smjera trojemu: prvo. neće urotiti ni protiv koga). dakle. učiniti podanike poniznima (malodušnik se.. svode nakane u samosilnikâ. 172 Doslovno 'ženovlađe': vlada. Samosilnik. kod puka je to pukovođa 1 7 3 (jer pukovođa je laskatelj puku). tat. poučno je navesti različite prijevode. nuždno su dobrohotni i prema samosilničkim i prema pučkim vladavinama. . i kako podanici. rus. [A korisno je samosilniku] da se podanici uzajamno kleveću i sukobljavaju: prijate­ lji s prijateljima. te puki 'poslušnici'. Stoga je laskatelj kod obojih u časti. značajka je samosilništva ne pouzdavati se u prijatelje. te tako ni rušenje samosilničke vladavine. treće. Jer ne uroćuju se ni robovi ni žene protiv samosilnikâ. ne radovati se nikomu dostojanstvenu i slobodnu. oduzima prvenstvo i gospodstvo samosilničke vladavine. Grč. i kako su tu sretni. onaj pak tko se nadmeće s njim u dostojan­ stvu ili slobodi. ne samo zbog toga što ti neće da se njima vlada silnički nego i zato što su pouzdani i međusobno i prema drugima. bilo svoje bilo druge). kako bi se time izdržavala tjelesna straža.. γυναικοκρατία. 15 20 25 30 32 32 ο muževima. ai ποταγωγίδες καλούμενοι. ako nije prisutna potrebna moć). izazvati međusobno nepovjerenje (jer samosilništvo ne propada prije nego što ljudi ne izgube pouzdanje jedni u druge. ali je ostao nedovršen. dok mu oni nisu protivnici. die Frauenherrschaft. i u njima ne manjka nikakve opačine. novo­ grč. Zatim prinos [izvanrednih] daća. te bogataši jedni s drugima. . Jer sve njihove zasade mogao bi tkogod svesti na ove pretpostavke: Ili 'demagog'. kako bi podanici njime bili obuzeti i neprestance u potrebi za vojskovođom. također je samosilnička značajka (jer samosilnik drži kako je jedino on toga dostojan. [izazvati] nemoć za djelo (jer nitko ne pokušava ono što je nemoguće. zocnodcmeo xceHw. zavjetni darovi Kipselidâ. I dok se kraljevstvo održava s pomoću prijatelja. engl. . što pak neće učiniti nitko tko je slobodna duha. rus. zle ljude'. autorité absolue des fem­ mes. puk sa značajnicima.

Nu to mu nije lako postići ako je takav te zaslužuje prezir. da su nemoćni djelovati. osobito kad se novac oduzima od njih koji mukotrpno rade i teško zara­ đuju. čuvajući pri tome sämo jedno: moć. skladno na kraljevski način. Ili 'državu'. 1 7 8 Uz to. nego ako se mora. a ne treba se bojati da će mu uzmanjkati novaca. Taj se način može shvatiti iz propasti kraljevstava. i rjeđe će se urotiti protiv onoga za koga drže kako su mu bogovi subojnici). tako je spas samosilništva učiniti nje­ govu vlast više kraljevskom. i ne na budna. i uz to takvim da ga se ne boje kad ga susretnu. ako je pak potrebno komu oduzeti moć. a još najviše od dvojega: [nasilja] nad tijelom i nad mladošću. to jest: 'gradodržavu'.1314a 29. 178 Usp. kako bi im se divili kao blaženima i sretnima). a ne samosilnik). ako smatraju kako je vladar pobožan i štuje bogove. dok ostale stvari treba obavljati. 1308b 15. nego ni tkogod drugi od njegovih. pa ostaviti dojam kako je takav. kako bi se obilno razdavao priležnicama. onda neka mu ćud ne budu prkosna (jer takva je ćud najsklonija nasrtaju u svim činid­ bama). Drugi počiva na postupcima što su gotovo oprečni tima spomenutim. nego da ga više štuju. kako bi se vladalo ne samo onima koji su voljni nego i onima koji nisu voljni [da se njima vlada]. 1313a 35 . budući da su po samosilnike pogibeljniji tî što ostaju kao čuvari negoli građani koji pođu s njima. onda više njih (jer će tada jedni paziti na druge). Jer kao što je jedan način propasti kraljevstva učiniti njegovu vlast više samosilničkom. i što je moguće više treba u tome biti umjeren. oni ostaju iza njih). jer ostane li bez nje. Nego ta moć treba ostati kao osnova. nego nek polaže računa ο primicima i izdacima.ustreba li . jer su i zbog ženskih obijesti propala mnoga samosilništva. Zajednička je obramba svake iednovlade ne činiti nikojega pojedinca veli­ 17 kim. naime. treba se činiti kako [on] prikuplja poreze i prinose radi državnog gospodarstva. već dostojanstvenim. jer tako je manje vjerojatno da će čuvari napasti vlast. ukoliko to ne može. ali [njegova bogobojaznost] treba biti bez ludosti. 1 7 9 Takav je oprez još najpotrebniji prema častoljubivim ljudima. ako se tkogod mora 'učiniti velikim'. Zatim. te da su ponizni. 30 35 40 1315 a 5 10 15 20 Usp. budući je vrhovnik u državi. 179 Podrazumijeva se nasilje nad nečijom osobom i spolna zlopo­ raba mladeži. stoga. onda barem treba ostaviti pred drugima dojam kao da izbjegava dotične naslade (jer ne može se lako navaliti na trijezna čovjeka. i ne rasipa ih na darove koji vrijeđaju mnoštvo. prvo. nego na pospana). Zatim se treba činiti kako ne samo što on nije osramotio nikoga od poda­ nika. nego žele i da ih drugi vide gdje to čine. te u cijelosti da se prikaže kao čuvar i rizničar zajedničkog. dok kažnjavanja neka izvršavaju ostali činovnici i sudišta. treba ostavljati dojam kako uvijek štuje bogove revnosno (jer poda­ nici se manje plaše trpiti štogod protuzakonito od takvih. On se ne smije činiti žestokim. kako su već činili neki među samosilnicima (jer tako bi se dotičnik mogao činiti više upraviteljem gospodarstva negoli samosilnikom.upotrijebilo i u ratne svrhe. kako bi se to . To je dakle jedan način kojim se mogu očuvati samosilništva. One pak koji se u čemu ističu treba častiti tako da ne pomisle kako bi ih više častili građani kad bi bili samostalni. Vidi i ranije tumačenje višeznačnice πόλις.da se ljudi ne pouzdaju jedni u druge. nek se čini kako [vladar] misli na zajedničke novce. a ne svojeg zasebničkog novca. nego na pijana. ostaje i bez samosilničke vlasti. pa i samosilnicima koji izbivaju izvan zavičaja korisnije je postupiti tako negoli ostav­ ljati sa sobom nagomilano blago. Uz to. ako se oko ostalih kreposti ne trudi. treba nastojati oko one ratničke. 177 To jest: dati mu veliku ovlast (moć). Što se tiče tjelesnih naslada treba činiti oprečno onome što čine sada neki od samosilnikâ (jer tî ne samo što se od rane zore tome odaju i čine to neprestance mnoge dane. treba to činiti postepeno. ili hiniti da se obavljaju. Treba dakle činiti oprečno gotovo svemu onome što je već rečeno 1 7 5 (jer on treba izgraditi i ukrasiti grad 1 7 6 kao da je njegov zaštitnik. a slično i žene iz njegova doma 192 29 29 30 35 40 1314 b 5 10 15 imaju se ponašati prema ostalim ženama. 176 175 25 13 Politika 193 . tuđincima i umjetnicima. [samosilnik] se treba suzdržavati od svake obijesti. bilo mladića bilo djevojku. niti ga prezreti. i tê časti treba osobno podjeljivati. naime: dok su ovi zajedno s njima. i ne lišavati ga cjelokupne ovlasti u jednome mahu.

a njegovi sinovi osamnaest. kao što i Heraklit kaže: »Teško je protiv srca se boriti. Jer Gelon je sedam godina vladao kao samosilnik. pa da bude jači negoli napadatelji. uz to. a ne zbog zazora. šire uzeto. jer bezobzirni su prema sebi samima oni koji zbog strasti napadaju. Perijandar četrdeset i pol. i u osmoj je umro. bio je i vičan ratnik. oni kojima nije ni do samoga života. što je u svemu trideset i pet godina. Nu ta ne bijaše neprekidna. jer Kipsel bijaše pukovođa. pobrinuvši se za mnoge potrebe. 20 12 Pa ipak su od svih državnih poredaka najkratkotrajniji manjinska i samosilnička vladavina. Stoga se najviše čuvati treba onih što misle kako su uvrijeđeni: ili oni sami ili njihovi svojaci. naime. neki opet kažu kako lik takvog presuditelja predočuje kip u sjedecern položaju na glavnome trgu. u cije­ losti. 1254a 25. Stoga. a isto tako i obešćašćenje oni častoljubivi i čestiti među ljudima. ono što se čini obeščašćenjem treba iskupljivati uvećanim častima. iako bijaše samosilnik. neće samosilnik morati ni robove oslobađati. tako te je u trideset i tri godine sämo sedamnaest godina i vladao kao samosilnik. a ne zbog ovlasti [koju ima]. a u engleskom: was a popular man. podrazumijeva se smisao: sa srcem (strašću. 3 te za cijelo razdoblje svoje vladavine bijaše bez tjelesne straže. to dušom kupuje. Iz tih je stvari nuždno. on sâm se treba ponašati prema valjanu 180 Frag. Uzroci su i tu isti. 181 koji nisu poniženi. tri godine. nego kao nadgledatelj. Jer naj­ dulje je vrijeme trajalo samosilništvo u Sikionu. te da se drži umjerenosti u životu. ali se njegov tužitelj povukao. ili takve stvari ne treba činiti. običaju. dok mnoštvo treba laskama zavoditi. i protiv njih je potrebna najveća zaštita. jer dostatno je bilo koji od tih dijelova pridati svojoj postojećoj moći. od ljudi neimućnih i od imućnika. ono Ortagore i njegovih potomaka. Treća je [po trajnosti samosilnička vladavina] Pizistratidâ u Ateni. 183 Podrazumijeva se da je uživao naklonost širokih slojeva. dok je Hijeron vladao deset godina. navodno. I. jer sâm cilj je bjelodan: da se on treba činiti svojim podanicima ne kao samosilnik. druženje s mladeži nek je zbog ljubavnih uzroka. niti građane razoružavati. okrivljen za ubojstvo. nego poluopak. a Psametih. i ne kao prisvajatelj. i da jedni drugima ne nanose nepravdu. i ne kao opak. nego će i vladavina biti dugotraj­ nija. jer ono što želi. Kipsel je samosilnički vladao trideset godina. Gorgov sin. žestinom) teško je boriti se. tako te. a bijahu zadobili i naklonost puka. to kupuje i po cijenu duše (života). I priča se kako je Klisten nadario vijencem suca koji mu nije dosudio natjecateljsku pobjedu. jer je i ona trajala sedamdeset i tri godine i šest mjeseci. niti ga mrze ili se boje. stotinu godina. 85 (Diels). 10 25 15 30 31 31 20 25 35 30 40 1315 b 35 5 194 195 . Od preostalih [dulje se održala] vladavina Hijeronova i Gelonova u Sirakuzi. 182 Bio je. Nu ni ta nije potrajala mnogo godina. Uopće. Izreka u cijelosti glasi: ϋνμω μάχεσ&αι χαλεπόν ό γαρ äv ϋέλτ\ ψυχήςώνείται. dočim Perijandar. ili lijepo u skladu s krepošću ili barem poluvaljano. nego u svemu osamnaest godina. a Trazibul je bio izgnan u jeda­ naestome mjesecu svoje vladavine. ili treba ostavljati dojam kao da kažnjavanja provodi očinski.jer ljubitelji novaca teško podnose kad im se dirne u novce. mnoge su samosilničke vladavine bile sasvim kratkotrajne. a ne pretjeranosti. 181 Usp. tê treba najviše uključiti u svoju vlast. a i zato jer Klisten zbog svoje ratničke sposobnosti nije dopao prezira. jer je Pizistrat dva puta bio prognan za vrijeme svoje silničke vladavine. A priča se i ο Pizistratu kako je jednom prigodom dopustio da zbog optužbe izađe pred Areopag. nego kao upravitelj i kralj. 1 8 2 Druga po trajnosti bijaše vladavina Kipselidâ u Korintu. te otuda u latinskom prijevodu: populum indulgenter tractabat. uz to.« 1 8 0 Budući se države sastoje od dvaju dijelova. jer što ono zaželi. Nu suvišno je govoriti pojedince ο svim tim stvarima. samo ako [silnika] unište. održalo se. zbog toga što vlada boljima. ne samo da mu vlast bude ljepša i sretnija. bude li takvim načinom uredio stvari. i koji god budu snažniji. značajnicima treba omiljeti. [samosilnik] treba učiniti sve da oboji misle kako im je spas u dotičnoj vlasti. Uzrok je tomu što podanicima vla­ dahu umjereno i u mnogim se stvarima pokoravahu zakonima. Od onih što rade ο glavi samosilniku najstrašniji su.

vjenčaju) s brojem 5.960. postanu li Usp. ibid. pa u vladavinu najboljih. niti da budu čestiti muževi). A to opet možda i nije tako loše rekao (jer mogu bivati neki koje nije moguće odgojiti. Jowetta i J. pa je Platon naprosto htio reći kako se čovjek treba ženiti u dvadeset i petoj godini života. to jest: kad se 'kubira' . kao u Sikionu ono Mironovo u Klistenovo.800i2. Uz to. te slično i u mnogim drugim drža­ vama. Kaže. 1 9 0 Neumjesno je i reći kako se vladavina manjine sastoji od dvije države: jedne bogataša i druge siro­ maha. 544 c. zbog kojega se . ili kubiranjem povr­ šine .Jowettu).kako kaže . a početak je u onim brojevima 'od kojih trica i četvr­ 185 tica.700. Tako bi nastalo nešto neprekidno i kružno. zbog kojega se uzroka ona 1 8 7 mijenja u spartansku državu? 1 Jer se češće u oprečan negoli u sličan oblik mijenjaju svi državni poreci. Tricota). dakle. ali zašto bi ta promjena bila svojstvenija njegovoj najboljoj državi više negoli svim ostalim i svemu ostalome što nastaje? I da li s pomoću vremena.Rečeno je. kao većina drevnih vladavina na Siciliji. i obratno. jer dotično je nešto neodređeno.dobiva se broj 216.960. 550 Ε. jer kaže kako se spartanPosrijedi je Platonova Država. i to češće negoli u jednovladu.) 190 189 25 30 35 40 1316 b 5 6 6 10 196 197 . ali nije se promijenio državni po­ redak. koji u danima daje najmanje razdoblje za razvoj ploda u čovjeka. i u manjinsku vladavinu.) 185 184 184 40 1316 a 5 10 15 20 ski državni poredak mijenja u vladavinu manjine. Ovo je tek dio opširnijeg stavka u Platonovoj Državi (VIII.600 i pravokutnik sa stranicama 4. Isti je razlog i za ostale promjene. Mijenjaju se one. Znanstvenik D'Arcy Thompson (1935) izračunao je da je broj minuta u 25 godina točno 12. a ne prije zbog toga što oni koji uvelike premašuju imutkom smatraju kako nije pra­ vedno da jednako sudjeluju u državnoj upravi oni bez ikakve stečevine i oni s tečevinom. A kad se 'broj toga lika' pretvori u 'krutinu'. dotičnici se bogate. Država (VIII.) Ili 'pa ipak do današnjeg dana u Kartažana nije došlo do prevrata' (prema B. a u Kartagi. 188 Usp. i jer prema njemu [samosilništvo] se mijenja u prvotni i najbolji državni poredak. kao ako je štogod nastalo dan uoči obrata. nego se sve u nekom [vremenskom] oblazu mijenja. gotovo ο svima ustavnim porecima i jednovladama. ona u Regiju u Anaksilajevo. Riječ je ο svadbenom broju (koji se naziva i vjenčani. Jer ο promjeni najboljeg i prvog državnog poretka ne govori ništa posebno. Posrijedi je odnos brojeva 4 : 3 . ili je pak neće biti.5. tvore dva sklada'.4. ali ne kazuje primjereno.000 = (3 x 4 x 5)4.sve stvari mijenjaju. koja ima pučansku vladu.bilo dodavanjem kubusa stranica. 546 bc). kao da narav katkada rađa opake ljude koji se ne mogu popraviti odgojem. 1 9 1 Jer zašto bi ona bila više takva od spartan­ ske ili bilo koje druge države. (VIII. kao u Halcidi Antileontova vladavina. 187 To jest: najbolja. ona u Geli u Kleandrovo. i stoga je (prema Platonovu mnijenju) izvor izrođenja. ipak se manjinska vladavina mijenja u pučku. koji kad se spoje (združe. A uzrok je tomu što i nije mogao lako reći. međutim. 191 Platon. iz nje pak u pučku vladavinu. s kojih uzroka propadaju i čime se održavaju. ženidbeni broj). hoteći reći kad broj toga lika postane 'krutina'. Država (VIII. kao Harilajevo samosilništvo u Sparti. kao iz pučke vladavine u manjinsku. Spomenuta dva sklada su kvadrat sa stranicama 3. Nu mijenja se i samosilništvo u samosilništvo. U tome tumačenju ima jedna teškoća: stari Grci nisu poznavali minute (prema komenta­ rima B. kao Gelonovo samosilništvo u Sirakuzi. kako je uzrok u tome što ništa ne ustrajava. A mijenja se i iz manjinske vladavine u samosilništvo. I u mnogim manjinskim vladavinama [ljudima na vlasti] nije dopušteno bogatiti se. Platon. na primjer ona u Leontinu u Panetijevo samosilništvo. i stvari koje nisu nastale zajedno ipak se zajedno mijenjaju. u kojoj svi nemaju iste stečevine ili pak svi nisu jednako čestiti? Pa i ako nitko ne postane siromašniji negoli je bio prije. Platon. 551 D. U Državi Sokrat govori ο promjenama. 186 Ili 'prije ispunjenja vremenskog kruga'. tvore pravokutni trokut. iz koje opet u samosilništvo.000. te zbog kojega uzroka i u koji oblik države. kojemu su stranice 3. 1 8 zar će se zajedno s ostalima mije­ njati? Uz to. savršena država. naime. on ne govori ništa ο tome hoće li biti promjene samosilničke vladavine. nego postoje zakoni koji to priječe. A neumjesno je i pomisliti kako se [državni poredak] mijenja u vladavinu manjine zbog toga što su lakomi na novac i pohlepni za probitkom oni koji su na vlasti. i u pučku vlada­ vinu.a površina svakoga od njih je 12. spojene s peticom.

H. die Beamtenwahlen. lat. mozda OHU cmpeMnmcn κ uoeuiecmeoM β zocydapcmeeHHOM cmpoe. Već je ranije rečeno kolike su i koje razlike savjeto­ davnog i vrhovnog tijela. IV. 1 9 6 A iako postoji više manjinskih i pučkih vladavina.) 194 Ili 'počnu zagovarati novine (novo stanje. 1 9 3 kako . buniti) . i ο uzrocima zbog kojih do toga dolazi. Iako ima mnogo uzroka zbog kojih nastaju promjene. 1 a zatim ο propadanju i čuvanju državnih poredaka. le procédé d'élection des magistrats. a slično i drugih državnih poredaka.živeći raskošno i zbog lihvarenja . 564). naime. rus.brojniji neimućnici. neće biti zgorega razvidjeti ujedno i ο svakom pojedinom od njih ako je štogod preostalo. stanu novotariti. a dosad nisu razmatrana. 1 9 4 nu kad se to dogodi komu od ostalih. 1 9 2 on govori samo ο jednom. kao da u početku bijahu bogati svi ili barem većina. novare: novotariti.. A to je neistinito.3 Uz to. te iz pučke vladavine u onu neko­ licine. Grč. Pri prijevodu ovog ključnog glagola καινοτομέω (novo rezati. 3 Vidi 1318b 6 . ο njihovim promjenama Sokrat govori kao da postoji sämo jedan oblik svake od njih. dok drugi paze što rade. Tu stanovit broj tumačitelja (Thurot. kao kad su savjetodavni dio i izbor upravnog činovništva5 uređeni prema manjinskoj vla­ davini. dok je izbor upravnog činovni­ štva prema vladavini najboljih. the election of officers. i budu li jedni nehajni. postane li snažniji imućnički stalež negoli mno­ štvo. novogrč. iako nisu rasipnički potrošili svoj imutak. engl. they are ripe for revolution. τάς αρχαιρεσίας. se montrent partisans des innovations. i ne mijenja se ni tada [vladavina nekolicine] ništa više u pučku vladavinu negoli u koji drugi državni poredak. tako te vladavine najboljih poprimaju značajke manjinske vladavine i ustavne vladavine značajke pučke vladavine. 196 Vidi Platon.susreće se poprilična raznolikost. το σύστημα των αρχαιρε­ σιών (sustav izbora državnih činovnika). obnoviti. ako im se nanosi nepravda ili ih sramote. na ona spajanja koja treba razvidjeti. Uz to. τρέπονται πράγματι είς πολιτικούς νεωτερι­ σμούς (okreću stvar(i) prema novotarijama u državi). franc. 195 192 198 199 . 1293b 34. ibid. oni se bune i mijenjaju državne poretke. Tri­ cot) pretpostavljaju prazninu (lakunu) u tekstu.1319a 6. 14-16. te ο rasporedu upravnih položaja i sudišta. 557 C. Vidi knjigu V. engl. ne biva ništa čega se treba bojati. promijeniti. ili su opet ona i savjetodavni dio postavljeni prema manjinskoj vladavini. (VIII.[podanici] postaju siro­ masi. 1 9 5 zbog toga što svatko može činiti što hoće. . dann schreiten sie zu Umsturz. jer od takvih spajanja državni poreci se preklapaju. 555 D. čemu uzrok kaže da je pretjerana sloboda. (VIII. 15 20 Z. 193 Vidi Platon. Grč. novotarije) u državnom ustrojstvu'. ebiôopbi doAXHOcmHbix nuu. 4 Mislim. fran. lat. VI. njem.. 2 1 25 Podrazumijeva se: promjene iz manjinske vladavine u pučku (ili 'iz oligarhije u demokraciju'). uz pejorativno značenje kao u lat. 4 Usp. IV. te ono što je primjeren i koristan način pridati svakom pojedi­ nom od njih. U res novas moliuntur. 5 Riječ αρχαιρεσία znači 'izbor upraviteljstva' i 'izborna skup­ ština' slično kao comitia U Rimljana. nego kad koji od vođa izgube imutak. ili kad se na bilo koji Usp. i koji od njih odgovaraju kojem državnom poretku. rus.Rackham i J. njem. ako [građani] ne sudjeluju u javnim častima. dočim su sudišta prema vladavini najboljih. novogrč. 2 Budući se dogodilo da ima više vrsta puč­ kih vladavina. mutiti. treba razmotriti spajanja svih spomenutih načina. magistratuum creandorum ratio. ibid. καινοτομούσιν.

Koja dakle pučka vladavina odgovara kojoj državi. kao da se jedino u tome državnom poretku može sudjelovati u slobodi. i time se pridonosi onoj slobodi koja je prema jednakosti. Usp. Država. Jer njih je više. kako tome smjera svaka pučka vladavina 13 ). Jer one stvari koje prate pučke vladavine. a treći pak sve tê značajke.1 3 1 0 a 36. svi vladaju svima pojedi­ nima i svaki pojedini naizmjence svima. i opet treći tima dvama. drugo rukotvoračko. 200 201 . Ili 'ima vrhunsku vrijednost/snagu'. IV. Tako te se u pučkim vladavinama događa da više ovlasti imaju neimućnici negoli imućnici. naime. 1310a 31. to postaje svrhom i ono što je pravedno. 557. Shvatiti treba poradi toga istraživanja sve značajke pučke vladavine i sve ono što se čini da prati pučanske poretke. 1291b 17-28. naime. kao što je već rećeno 1 0 pri raspravi ο propasti i čuvanju državnih poredaka. koji svi zagovornici pučke vlada­ vine postavljaju kao odredbu dotičnog državnog poretka. Drugi je uzrok onaj ο kojem sada govorimo. Budući je pravedno postavljeno tako. nego neće ni bivati ista). te isto tako koja od manjinskih vladavina kojemu mnoštvu odgovara. Takva je. 1 1 navičajima i zahtjevima [do­ tičnih država]. i koji od ostalih državnih pore­ daka kojima koristi. mnoštvu nuždno pripada vrhovništvo. birani između sviju i ο svim stvarima. 6 Treba me­ đutim biti jasno ne samo koji je od tih državnih poredaka najbolji danim državama nego valja ukratko izložiti7: i kako treba ustanoviti tê i druge državne poretke. Usp. treće najamničko. Jer jedan će oblik onda imati manje. i njih ima više od jedne i one su različite. IV. kao pri polaganju računa. Usp. 1289b 20. ο državnom ustrojstvu. Jer oni koji zasnivaju državne poretke žele sve pojedinačne značajke skupiti za pretpostavljenu svrhu. nitko ne može dvaput imati isti položaj. tvore drukčije pučke poretke. a ako je to nemo­ guće. Ili 'aksiomima. 14 To je dakle jedan znak slobode. postavkama. V. Usp. jer iz tih spojeva nastaju različite vrste pučke vladavine. 8 različito je pučanstvo (jer jedno je mno­ štvo seljačko. ili tek ona najniža. ili rijetko ili u malo slučajeva. V. bilo radi popravka 9 [onih već postojećih]. Budući su takvi temelji i takvo počelo. te zasebničkim ugovorima. i odluka većine je poglavita. Usp. sudačke dužnosti obavljaju svi. Usp. načelima' Ili 'demokratskog' (u izvornom značenju). 6 7 8 9 10 11 10 10 2 15 20 25 Osnova pučkog 1 2 državnog poretka je sloboda (jer tako običavaju govoriti. ždrijebom se izabiru položaji u vlasti: ili svi ili oni za koje ne treba iskustva i umijeća. ali čineći tako oni griješe. 16 za upravne položaje ne zahtijeva se nikakva dohodarina. jer će onda istodobno biti bjelodano i ο oprečnu državnom poretku. 12. ovo su značajke pučke vladavine: za sve službe u vlasti biraju se svi između svih. Sad ćemo pak govoriti ο temeljnim zasadama. nađu li se u drukčijem spoju. Platon. naime. kažu. druga odredba pučke vladavine: otuda je proizašlo ono 'da ljudima ne vlada'. kažu učinak slobode. i čine se značajkama toga državnog poretka. osim ratničkih dužnosti. 12 13 14 15 16 40 1317 b 5 10 15 17 17 20 30 35 25 Vidi IV. To je. 1298a 27. skupština ima vrhovnu ovlast nad svim stvarima ili nad najvećima. A korisno je spoznati svaki pojedini od njih. i što god većina odobri. Usp. A prvo recimo koju ο pučkoj vlada­ vini. jer značajka je roba da ne živi kako bi htio. ne samo što će se pučka vladavina razlikovati kao bolja i gora. onda naizmjence [i vladati i biti vladan]. najvećim i najvažnijim. ili barem ο najčešćim. bilo da čovjek hoće zasnovati koji od tih poredaka. Drugi je znak živjeti kako god tko hoće. koji je onaj što ga neki nazivaju manjinskom vladavinom. Kažu. 1309b 1 8 . 1292b 25. A dva su uzroka zbog kojih ima više pučkih vladavina: prvi. i doda li se prvi stalež drugomu. VIII. A jedna je od [zasada] slobode naizmjence vladati i pokoravati se. IV. 1289a 1. već je prije rečeno. dakle. službe u vlasti su kratkotrajne: ili sve ili one koje mogu biti takve. IV. Jer u pučkoj vladavini pravedno je ono što je jednako prema broju. drugi više. koji je već spomenut. najbolje nitko.drugi način ne usklađuju sve značajke dotičnog državnog poretka. kako mora imati jednako svaki pojedini od građana. a ne prema dostojan­ stvu.

3 Nakon toga se dvoumi kako će se postići ta jedna­ kost: treba li razdijeliti procjembu imovine. 2 4 Što bi dakle bila jednakost oko koje se slažu i jedni i drugi? Da bismo to doznali. ako pak ne svi. 19 Usp. 22 Usp. 'prljavo rukotvorstvo (ine)'. i kako jedan 24 23 5 30 10 35 202 203 . isplata mazdi 2 0 za sve službe: skupština. 18 To jest: sve slučajeve ο kojima treba odlučivati (suditi. Jer bude li pravo ono što odluči manjina. naime. rus. Ali iz priznatog načela pravde u pučanskom državnom poretku (koje je da svi budu jednaki prema broju) proizlazi oblik koji se najviše smatra pučkom vladavinom i pučanskim zajedništvom. niti da vrhovništvo imaju sämo oni. siromaštvo. to treba biti poglavito. nanijet će nepravdu pljenidbom i diobom imo­ vine bogataša i malobrojnih. 25 Ili 'pravedninu'. III. nu gdje je svi primaju. naime. kažu. i da tisuća ima jednaku moć kao dotičnih pet stotina? Ili pak ne treba posta­ viti jednakost prema tome razmjeru. mean employment. trebaju biti poglaviti.razdije­ li vši tako . dakle. njem.a same upravne službe nikakvu ovlast ili sämo onu nad stvarima neznatne važnosti (od položaja u vlasti savjet je najviše pučanski ondje gdje nema dostatno mazde za sve 1 7 . novogrč. vulgarité. ή σκαιότης (grubost. i štogod odobravaju šestorica bogataša nasuprot petnaestorici siro­ maha. 1281a 14. oni kojima dohodarina premašuje. 20 A u obojem je i nejednakosti i nepravednosti. 'plaća za obavljene službe'. pravedno je i da on vlada sâm). 1 8 kao što je već rečeno u prethodnom istraživanju 19 ) zatim. te se od izbora glasovanjem prenosi na izbor ždrijebom. onda pristupaju siromašnima četvorica boga­ taša a bogatašima četvorica siromaha. 2 5 Jer kažu. što god odobri većina građana. Jer jednakost je da ništa više ne vladaju neimućni negoli imućni. bogatstvom i naobrazbom. prosu­ đivati). IV. 21 Ili 'surov. Vidi i ranije tumačenje nazivka το δίκαιον. Posrijedi je riječ βαναυσία. te ih postaviti kao vrhovnike nad izborima i sudištima? Je li dakle takva država najpravednija prema pučanskoj pravednosti. jer misle kako bi tako bile zajamčene jednakost i sloboda u državnom poretku. 26 To jest (nešto slobodnije prevedeno): to treba smatrati za­ konom. sudišta. onda nek bude ono što odobrava većina i oni s višom imovinskom procjembom. uzima sebi sve prosudbe. onda upravne službe.. 1299b 32. kako treba odlučivati prema veličini imutka. Unbildung. suro­ vost). To su. na primjer. ili je to više ona koja je prema mnoštvu 2 3 ? Jer zagovornici pučke vladavine kažu kako je pravedno ono što odo­ bri većina. jer bogateći se dotičnom mazdom. ako su jednih desetorica a drugih dvadesetorica. Budu li pak [dotični dijelovi] To jest: koja uzima u obzir samo broj građana. 27 To jest: 'imati pravo odluke' ili 'da im odluka (volja) postane zakon'. 21 uz to. engl. ako je pak pravo ono što odluči većina prema 25 broju. nego . značajke zajedničke pučkim vladavi­ nama. dok se vladavina nekolicine određuje plemenitim rodom.uzeti zatim jednak broj između pet stotina 15 i između tisuću građana. sudišta. prema onome što je pravedno u manjinskoj vladavini. tkogod posjeduje više od ostalih imućnika. ako pak oprečno odobravaj u. značajke pučke vladavine čine se opreka tima: prostoća podrijetla. IV. to neka bude poglavito. neobrazovanost. upravne službe [svi primaju zaslužbu].ono što odobre oboji ili većina. prljav posao'. IV. vijeće i glavne skupštine. oduzima se moć i toj službi. Usp. ni jedna državna služba nije doživotna. ali ne u cijelosti. koja znači i 'prljavo zanimanje'. I zatim. kad se sve uzajamno pribroji. tisući 17 Usp. Lat. ili barem od upravnih činovnika oni koji moraju zajednički obje­ dovati. 1299b 38. valja razvidjeti čime i jedni i drugi određuju ono koje je pravedno. fran. njezina se moć ograničava. sordida opificia. nego kako se iz dva dijela sastoji država . zagovornici manjinske vladavine opet da je to ono što odobre oni s više imutka. postavivši kako je ukupna dohodarina bogataša dvostruka naprama ukupnoj dohodarini siromaha. 1291b 30. Inače. nego svi jednako 22 prema broju. pa ako je koja i preostala od stare promjene [poretka]. 30 35 40 1318 a građana onu od pet stotina. kao što je već rečeno. posrijedi je samosilništvo (ako. 20 Ili 'zaslužbi'. Otuda i razlike u prijevodima.od bogataša i siromaha . Nek bude tako. ili barem prevoditeljske slobode. Podrazumijeva se: gdje nema dostatno novčanih sredstava za plaću svim građanima (vijećnicima). zpyôocmb.

ispunjava im potreboću. i ne moći činiti sve što čovjek ushtjedne. kako imaju ovlast izabirati [državne činovnike] i tražiti da polažu račune.a 4 bogataša i 15 siromaha drugim . prema kojem se čovjek nije smio zaduživati na stanovit dio svojeg zemljišnog posjeda. tada treba odlu­ čiti ždrijebom ili kakvim sličnim načinom. Grč. naime. rus. 2 9 tako te se pučka vladavina može zasnovati gdje mnoštvo živi od ratarstva ili stočarstva. die ersten Landlose. dok drugi ne oskudijevaju. ili unutar zemljišta na stanovitoj udalje­ nosti od tvrđave ili grada (a bijaše od davnine u mno­ gim državama zakonom zabranjeno prodavati izvorne okućnice. 6. original allotment of land. Kažem kako je prva kao kad bi tkogod dijelio pučanstvo. onom slobodom da svatko čini što ushtjedne ne može se zaštititi od zla koje se nalazi u svakome čovjeku. lots de terre originels. njem.jednaki. najbolja je prva po redu. 34 postoji i zakon koji pripisuju 35 Oksilu. kao što je rečeno u prethodnoj raspravi. Oni koji tako vode državu nuždno njome prikladno upravljaju (jer tako će položaje u vlasti zauzimati uvijek oni najbolji. Ali što se tiče jednakosti i pravednosti. 1266b 21. svjetini je i dostatno. Uz to. a čestite i zna­ čajne ljude mora zadvoljiti takav red. već im je slađe zemlju obra­ đivati negoli državi službovati ili njome upravljati. novogrč. Danas bi trebalo ispraviti [izopačeno stanje] zakoUsp. nadziru činovničko polaganje računa i sudjeluju u sudstvu. IV. Jer ovisiti ο kome.). V. neki od drevnih zakona u mno33 gim državama općenito su korisni. bjelodano je. jer njima neće vladati nedostojniji od njih. I. primjerice. primae sortes. zbog toga što im manjka životnih potrepština. IV. jer uvijek jednakost i pravednost traže slabiji. zbog toga je i korisno ranije spomenutoj pučkoj vladavini i u njoj običava tako bivati: da svi izabiru upravne službe. lat. 1292b 25-33. tako te često ne skupštinare. kakva nekoć bijaše u Manbogataš ima dva glasa naprama jednome. a bez štete za mnoštvo. a i zbog kojega uzroka: zbog toga što je dotični puk posebne kakvoće. Jer svjetina više teži koristi negoli časti. doista je korisno. gdje nema nikakve imovinske procjembe. 30 A dokaz je tomu što u drevno doba podnošahu samosilničke vladavine i danas podnose vladavine nekolicine. 32 31 31 30 35 40 1319a 4 4 5 10 20 25 204 205 . IV. i oni će upravljati pra­ vedno zbog toga što će drugi imati ovlast zahtijevati od njih polaganje računa. Tricota). iako je veoma teško odrediti istinu ο njima. Jer zbog toga što nemaju dostatna imutka. unatoč većem broju siromaha (prema tumačenju J. ta najbolja od svih pučkih vladavina. 28 A ta je i najdrevnija od svih. samo ako im nitko ne priječi težati zemlju i ne oduzima im ništa od imutka. Jer najbolji puk je ratarski. Usp. 30 Usp. 1315b 38. Jer jedni se među njima brzo obogate. ondje gdje nema velika probitka od državnih službi. nego se tek pojedinci izabiru naizmjence između svih. Ili 'zbog toga što pučki stalež posjeduje posebna svojstva'. 4 Budući su četiri pučke vladavine. što je 17:23. ili. τους πρώτους κλήρους. jer u nekim pučkim vladavi­ nama (iako svi ne sudjeluju u izboru upravnih službi. 1297b 6. kao u Mantineji). teškoću treba smatrati zajedničkom s onom kakva je i sada kad se skupština ili sudište glasova­ njem podijele na dva jednaka dijela. 40 1318 b 5 10 15 tineji. ako je za častohlepljem imaju. 35 Ili 'uzeti u zajam novac pod kamate na određen dio zemlje'. 29 Usp. zakon koji nije dopuštao zemljišni posjed iznad sta­ novite mjere. nepeonananbUbie uadeMbt. 33 Usp. A treba i to smatrati nekakvim oblikom pučke vladavine. II. to što imaju ovlast svjetovati. 28 Usp.1293a 10. te posljednja skupina odlučuje. pri čemu je za više položaje i viša imovinska procjemba. uz pristanak puka i bez zavisti prema čestitima). kad 6 bogataša i 5 siro­ maha glasuju takvim načinom . bave se svojim poslovima i ne priželjkuju ništa tuđega. engl. ali se za najviše položaje bira na temelju dohodarinâ. izabiru se oni koji su za što sposobni. 34 Ili 'prvotne zemljišne čestice'. των άρχήΰεν κατακυρωΰέντων κλήρων (izvorno stečenih zemljišnih čestica). 1292b 22 . 32 Radi preo­ brazbe puka u ratare. dok jači ο tome ništa ne brinu. Kako je. Tako te se događa ono što je najkorisnije u državama: vladaju čestiti ljudi koji nisu skloni griješiti.onda je razdioba između tih dviju skupina ( 6 x 2 ) + 5 prema ( 4 x 2 ) + 15. ti nisu dokoni. ipak je to lakše postići negoli nagovoriti one koji su uzmožni biti u prednosti. fran. dakle.

nego prije kako ga očuvati. 37 To jest: sve pučke vladavine osim seoske demokracije zapravo su zastrane (degradacije.nom Afitejaca. 4 1 treba iznaći jamstvo stalnosti države. već je rečeno 3 8 gotovo sve). koji ne isključuje nikoga (J. kao ili otac ili m a t i . 1278a 27. A stalež koji se isključuje iz vlasti svaki put je sve gori. V. u pučkim se vladavinama skupštine ne mogu sastajati bez mnoštva koje prebiva na selu. tako te. sve dok se ne stigne do krajnjeg oblika pučke vladavine. i nikakvo djelo ne biva prema kreposti od onih kojima se bavi mnoštvo rukotvoraca. podnošeći teško takvu pučku vladavinu. jer slađe je svjetini živjeti raspušteno negoli umjereno. a bjelodano je i kako treba urediti one druge. Radi osnutka takve pučke viadavine i kako bi osnažili puk. Običavaju. Naime. izbjegavajući ono što je rastače. niti im slično treba takva zbora. a kad naraste. pružati potporu takvomu državnom poretku. Zakonodavcu i onima koji hoće ustanoviti neki takav državni poredak nije sâm osnutak ni najveća ni jedina zadaća. III. 1313b 32. Gotovo sva druga mno­ štva. 206 36 15 19 19 20 25 30 35 40 1319 b običava propasti ta dotična i druge države. mnogo su gora negoli dotičnici.1313a 16. te oni koji su zasnivali pučku vladavinu u Cireni. dok bi trebalo pridavati [gra­ đanstvu] sämo dok svjetina ne premaši značajnike i srednji stalež. dok zasebničke svetko­ vine treba svesti na manji broj i pretvoriti ih u zajed­ ničke. Tricot). ne može podnijeti svaka država. naime. posjeduju malo zemlje. od kojih su sastavljene ostale pučke vladavine. iako postoji grad­ ska svjetina. I ne smije se Usp. imaju mnogo sličnoga s ratarstvom. a trgovačka najamne radnike. lako je zasnovati valjanu pučku i ustavnu vladavinu. Jer imovinskoj se procjembi ne podvrgavaju cjelokupni posjedi. i puštanje da svatko živi kako hoće. koji najviše sadržavaju odredbe spasonosne za državne poretke. niti se tako sastaju. koji je za ovo ο čemu govorimo veoma koristan. su mnogobrojni. 5 10 15 20 25 30 35 40 1320 a 207 . Jer jedan. snažnih su tjelesa i uzmožni prebivati pod vedrim nebom. obrtnička isključuje trgovce. Tako pastirska pučka vladavina isključuje rukotvorce (obrt­ nike). niti se može lako održati ukoliko nije dobro uređena zakonima i običajima (a ο čimbenicima zbog kojih To jest: da i siromašni mogu premašivati najmanju potrebnu procjembenu stopu. 4 0 Mnogi će. koji živi od svojih stada. i nepisane i zapisane. izopačenosti) u odnosu na polazni uzor. Usp. i značajnici. oni se lako sastaju u skupštini. nego dijeleći na toliko male dijelove da i siromašni mogu nadmašivati dohodarinom. V. 3 6 Nakon ratarskog mnoštva najbolji je pastirski puk. te raskinule prijašnje družbe. Usp. 2-7. Uz to. postaju sve razdraženiji. naime. dakle. V. te ženskinja i djece. Jer i život im je gori. Jer kad premaše. Oni. 9 Jer sve je takvo mnoštvo prikladnije za dotičnu pučku vladavinu. Stoga. Uz to. Rečeno je. zbog toga što se trgom i gradom neprestance skita cjelokupan takav soj. hoteći proširiti pučansku vladavinu. maleno zlo se previđa. a najbolje su izvježbani i pri­ kladni za ratne pothvate. pa ipak se svi bave ratarstvom. Treba samo susljedno pratiti zastrane [tê prve i najbolje] te izdvajati sve gore i gore mnoštvo. i postavljajući takve zakone. u kojoj svi sudjeluju. naime. što i bijaše uzrok bune u Cireni. međutim. običavaju pučanski prvaci uključiti što više ljudi i načiniti građanima ne samo one zakonita roda nego i nezakonita podrijetla i kojima je samo jedan roditelj građanin. kao dopuštena neposlušnost robova (koja donekle može biti i korisna). Jer mnoštvo je prisiljeno graditi naseline u poljima. pukovođe postupati tako. nastaje nered u državi. i treba iznalaziti sve kako bi se što više svi uzajamno izmiješali. svi izumci samosilnikâ čine se pučanskim. trgovaca i najamnih radnika. za takvu pučku vladavinu korisni su i oni izumci kojima se u Ateni poslužio Klisten. zbog toga što su rasuti po poljima. Usp. i ne ići dalje preko toga. Težaci. više zapinje za oko. 1311a 22 . I dalje. naime. Ti. 37 Posljednji oblik takve vladavine. Jer treba osnovati više novih plemena i bratstava. dva ili tri dana nije teško održati bilo kakvu vrstu vladavine. Gdje se pak dogodi te zemljište ima takav položaj da su ratarska polja veoma udaljena od grada. na temelju zasada koje smo prije razmatrali: koji su uzroci održanja i propasti državnih poredaka. kako treba zasnovati najbolju i prvu pučku vladavinu.

onda barem da ne smatraju neprijateljima svoje vrhovnike. Lijepo je i oponašati primjer Tarentinaca. II. dok su zauzvrat oslobođeni ispraznih javnih usluga. lijevati u probušeno bure isto je što i davati takvu Usp. a pridonosi i tome da se mnogo bolje donose presudbe. Isto se može postići i razdiobom iste upravne službe. sve su upravne službe podijelili u dva razreda: jedne koje se biraju glasovanjem. zadobivaju dobrohotnost mnoštva. dakle. 45 Podrazumijeva se: demagozi svjetini podjeljuju višak zajed­ ničkog novca (imutka). είς τάς ύπό την χνριαρχίαν των περιοίκους πόλεις (u okolne gradove pod njihovom vrhovnom vlašću). ne smije se činiti ono što sada čine pukovođe (jer oni porazdijele pretičke 4 5 . 4 2 Današnje pukovođe. Usp. jer prema državi trebaju biti dobrohotni svi građani. nego značajnike. 43 42 5 10 15 17 17 20 25 6 30 potporu neimućnicima). 1263a 37. naime. šalju neke iz puka u ovisne okolne krajeve. Običavaju. gdje pak ima dohodaka. in die umliegenden Gebiete. Treba iznaći štogod kako bi imućnost tima bila dugotrajna. A budući takvo što koristi i imućnicima. Oni. προς τάςπεριοικίδας. nego je ono od čega će najduže trajati. fran. njem. 44 To jest: pripada hramovima. 1313a 20 . iako imućnici ne primaju sudačku naknadbu. Upravljajući državom na taj način. osobito ako se može prikupiti toliko da [oni] uzmognu pribaviti kakvo malo imanje. kako treba zasnivati pučke vlada­ vine. pljenidbe imovine i laž­ nih osudbi. a ako ne to. Kakav pak treba biti osnutak manjinskih vlada­ vina. gotovo je bjelodano iz navedenoga. rus. optuži­ vati ne pučane. into their dependent towns. 43 . a kad uzmanjka državnih dohodaka. ali na kratko vrijeme to im ne smeta). i dalje. administrer les villes sujettes. naime. Stoga oni koji se skrbe ο državi trebaju se tome suprotsta­ viti. te su bili nešto poput novovjekih 'kolonija'. Jer to je uzrok zbog kojega postaje izopače­ nom pučka vladavina. A dostojno je razbo­ ritih značajnika. dajući svoju imovinu na zajedničku upotrebu i neimućnima.misliti kako je pučka vladavina ili ona nekolicine ono od čega će se u državi najviše vladati pučanski ili manjinski. druge pak ždrijebom. dok im glasova­ nje služi da bi se bolje upravljalo državom. V. provode mnoge pljenidbe imutka u sudištima. pridonosi da se bogataši ne plaše rashodakâ. ždrijebanje je zbog toga kako bi i puk mogao sudjelovati u njima.3 3 . gra­ dovi ili zemlje pokorenih starosjedilaca). plaćali su namete. Budući su krajnje pučke vladavine mnogoljudne i teško je prikupiti ljudstvo za skupštinu bez mazde. Uz to. 1305a 3. Vidi i II. Rečeno je. i najstrožim kaznama priječiti one koji bez osnove koga optužuju. Kartažani su stekli naklonost puka. kako neće imati nikakva dobitka. Grč. 46 da se obogate. ili ako već nisu. lat. dok u sudištima trebaju biti mnogi. naime. engl. barem početnu glavnicu za trgovinu ili poljodeljstvo. dok će svjetina s mnogo manje žara glaso­ vati protiv optuženika. ako nije moguće priskrbiti svima. Uvijek. nego se posvećuje. 44 Jer tada se prekršitelji zakona neće ništa manje bojati (budući da će ionako biti globljeni). 4 7 Uz to. onda nek se porazdijeli naizmjence prema plemenima ili drugim razdiobama. ali na malo danâ (to. V. Politika 208 14 209 . puk to uvijek prima i opet mu manjka istoga. tako da se jedni ždrijebaju a drugi biraju glasovanjem. Budući su bili ovisni od središnje vlasti. ondje. dok je neimućnici dobivaju. a u međuvremenu za nužne zborove imućnici trebaju pridonositi mazdu. dodvoravajući se puku. donoseći zakon po kojem imovina osuđenika ne postaje javnim dobrom i ne ide u zajedničku riznicu. naime. gdje ponestane dohodaka. 1273b 18. naime. državne parbe treba voditi što je moguće rjeđe. 47 46 35 1320 b 5 10 15 Usp. jer imućnici ne žele mnogo danâ izbivati od svojih poslova. dakle. Nego onaj tko je istinski pučanin treba se pobrinuti da mnoštvo ne bude presiromašno. pogibelj odmah zaprijeti znacajnicima (jer dohodak tada nuždno pritječe od izvanrednih nameta. Jer iz Posrijedi su αί περιοικίδες πόλεις (izokolne naseobine. preostatke od državnih prihoda treba prikupiti i sve prikupljeno podijeliti neimućni­ cima. novogrč. što je već oborilo mnoge pučke vlada­ vine). podijeliti između sebe neke neimućnike i dati im početne glavnice te ih potaknuti na kakav posao. ad urbes circumjectas (regendas). β OKpecmHbie zopoda. treba biti manje skupština.

pučke vladavine u cijelosti spašava mnogoljudnost (to je. 4 Gdje je zemljište prikladno za konjarstvo. Nu danas nositelji manjinske vladavine ne čine tako. 1278a 25. ruko tvorci. znači podizati je protiv sebe. postanu i sami izvježbani u tome rodu vojske. koji oružanoj snazi konjaništva pridaju prikladno lako pješaštvo. trgovci i najamni radnici . koliko ih je. I danas. to jest: u redu i poretku. Stoga bi se takvi [poretci] primjereno mogli nazvati malim pučkim vladavinama. prosudivši zaslužnike: kako one u državnoj upravi tako i one izvan nje. tu se po naravi može osnovati snažna manjinska vladavina (jer spas stanovnicima jamči takva oružana moć. vrhun­ ske državne položaje. dok su moć lakoga pješaštva i ratna mornarica potpuno pučanski. 20 25 30 35 1321 a 5 10 vladavina] često loše prolazi. dakle. Uz to. IV. te je sravniti s oprečnom pučkom vladavi­ nom. da oni budu snažniji od onih koji ne sudjeluju. Mnoštvu treba dodijeliti sudioništvo u držav­ noj upravi: ili. i koja je najviše moćnička i samosilnička među manjinskim vladavinama. [manjinska Usp. 5 3 Naime. tako te. 7 Kako uglavnom postoje četiri dijela mnoštva . kao što je već i rečeno. ili. a drugi viši. 1320b 25. dok bolesti sklona tjelesa i natrula plovila s lošim brodarima ne uzmažu podni­ jeti ni najmanje nezgode. onima koji su stekli dohodarinu. puk rado gledao kako je državni poredak postojan. Budući je životno doba dvostruko.postoje i četiri dijela korisna za rat: konjaništvo. nego posve oprečno: jer žude za probitcima ništa manje negoli za čašću. osniva se druga vrsta manjinske vladavine (jer teško oružano pješaštvo prikladnije je za imućnike negoli za neimućnike). uz ponešto stegnuća. kako bi. kako je prije rečeno. kad izbije buna. nek je određeno na taj način. na kojima trebaju biti koji upravljaju državom. koje su i čega se tiču. naime. budući su lako oružani. kad prerastu dječaštvo. kako u Masaliji. Usp. kako je najgora tako i zahtijeva najviše opreza. uspjesno se bore protiv konjaništva i teškog pješaštva. kao što bez nužnih upravnih službi ne može opstojati država. osobito s onom od manjinskih vladavina koja je valjano smiješana i prva . 15. Jer kao što tjelesa dobra zdravlja i plovila za plovidbu opskrbljena valjanim brodarima mogu podnijeti i veće nezgode a da ne propadnu zbog njih. dok je bjelodano kako spas manjinske vla­ davine počiva u opreci. tako da puk hotimice ne sudjeluje u tome i prašta onima koji vladaju jer velikim novcem plaćaju položaj u vlasti. a treba uvoditi toliko mnoštvo puka na temelju dohodarine. niži za one koji će sudjelovati u nužnim državnim službama. Stoga u pobunama pučani svladavaju imućnike. Usp. teško pješaštvo. treba osnivati pučke i manjinske vladavine. Tko god stekne određenu dohodarinu. ono što je oprečno pravednosti prema dosto­ janstvu). 210 211 . dakle.opreka treba zasnivati svaku pojedinu manjinsku viadavinu. 49 50 20 21 21 25 30 35 40 1321 b 5 15 51 52 53 To jest: prvaci manjinske vladavine (oligarsi). još dok su im sinovi mladi.seljaci. treba sudjelovati u državnom poretku. oni 4 9 trebaju naučiti ih pokretima i umijeću lakoga pješaštva. Dakle. Kako. I uvijek treba uzimati tê pridruženike iz boljeg dijela puka. tako i najgori od državnih poredaka zahtijevaju najviše opreza. 1289b 32-40. dakle. Lijek tome može se naći u vojskovođa. dok će značajnici tako imati spomenike svoje izdašnosti. A prikladno je da oni koji stupaju na tê položaje prinesu veličanstvene žrtve i izgrade štogod zajedničkog značaja. lako pješaštvo i mornarica. Ona pak manjinska vladavina što je oprečna krajnjoj pučkoj vladavini. gdje je takvih veliko mnoštvo. potrebno je vezati uza [skupe] javne službe.a ta je ona što je blizu ustavnoj vladavini. viši pak za one na višim položajima. gdje je pak [zemljište prikladno] za teško pješaštvo. Vidi IV. 5 0 ili kao u Tebanaca 5 1 : onima što su se stanovito vrijeme suzdržavali od prostih radova. u kojoj treba procjembene raz­ rede razdijeliti: jedni da budu niži. a konjogoj­ stvom se mogu baviti samo vlasnici velikih imanja). između pučana takvu oružanu moć. sudje­ lujući u javnim gozbama i videći grad urešen zavjet­ nim kipovima i zgradama. Ili 'predstavnici vladajućeg staleža'. Slično treba zasnivati i slijedeću manjinsku vladavinu. 8 Susljedice rečenome treba prikladno razlučiti ο upravnim službama. III. Podizati. te su jedni stariji a drugi mlađi.

Nakon tih slijedi ona što je najnužnija i gotovo najteža od svih služba. poradi primjerena ukrasa. Jer nema nikakve koristi od presuda ο pravedninama. na primjer zidotvori. tri službe za tê stvari. Gdjegdje se i ta služba dijeli na više njih. kao što je i prije rečeno. a druge opet radije novi činovnici negoli stari [koji odlaze]. 1252b 27. predstojnicima. uz to. u svim stvarima. Tê činovnike nazivaju ubirateljima poreza i blagajnicima. Ta je služba. te čuvanjem zatvorenika. 5 6 i ona ima više odjela. to make a state self-sufficing. ako se one ne izvršavaju.b 10. Na mnogim mjestima odvaja se čuvanje optuženika od izvršenja kazne. niti su . μνήμο­ νες.tako ni bez onih koje su poradi održavanja reda. daljnja je državna služba koja prikuplja zajedničke dohotke. zatim ο sprečavanju prepirki oko zajedničkih meda i ο osta­ lome što zahtijeva skrb istoga značaja. 58 Posrijedi je poznat grecizam 'agronomi'. čini se. od nužnih službi je ona koja vodi brigu ο trgovištu. Druga služba. 1299a 34 . A ona je ipak nužna. Ako su. Usp. omraza će biti dvostruka. ljudi se i okupljaju u jednu državu. kao da gradski nadzornici izvršavaju presude tržišnih nadzornika. niti se ljudi rado prihvaćaju tê službe.kad je se i prihvate . 55 zbog čega. jer je αγρονόμος 'poljski ili seoski dužnosnik. nadzornik nad poljima'. ali ovdje u izvornijem i posebnijem značenju. i to je najbolji put do samodostatnosti. engl. 56 Izvorno αστυνομία. rus. προς αύτάρκειαν. Jer [čuvarska služba] nije ništa manje nužna 59 Posrijedi su tri grčke riječi (Ιερομνήμονες. upravitelje u toj službi jedni nazivaju poljskim nadzornicima. lat. službena briga ο gradskoj čistoći i jav­ nome redu. te ako je bez tih [presudbi] nemoguće živjeti u zajedništvu. koja se bavi izvršbama kazni nad osuđenicima i naplatom od onih koji su javnom objavom oglobljeni. dakle. dok u slučaju postojećih službi. Jer što manje omraze bude na izvršite­ ljima. pa i tome iznaći primjereno rješenje. briga je ο zgradama i javnim i zasebničkim. kao kod Jedanaestorice u Ateni. njem. Stoga je bolje da ta služba ne bude jedna. ali na selu i izvan samoga grada. επιστάται. 55 54 20 212 213 . čuva javni novac i raspoređuje ga za pojedinačne 10 izdatke. ad copiant bonis omnibus cumulatam atque instructam. epistatae. latinski donosi zanimljiv proširak: apud Graecos astynomiam (apud Romanos aedilitatem). Dok je u njemačkom prijevodu jednostavan prijenos Stadtverwaltung. to će se prije presude provoditi u djelo. koje su ipak bliza značenja. IV. nego nek se porazdijeli među različita sudišta. isti i presuditelji i izvršitelji. a u velikima veći. (postat će) i neprijatelji svima. drugi šumskim nadzorni­ cima. Grč. fran. ali je jedna od njih vrhovna nad svima. Uz to je nuždan u malim državama manji broj službi. 'pamtiteljima' 59 i drugim sličnim imenima. Postoji još jedna služba koja je toj slična. a koje razdvojiti. 35 40 40 1322 a 15 20 5 25 10 30 15 Usp. To su. od kojih prva označuje zapravo 'zapamtitelje svetinja i svetko­ vina'). a da ih drugi izvršavaju. onda je nemoguće i bez njihove provedbe u djelo. dakle. réaliser la pleine indépendance. a budu li dotičnici i izvršitelji. Jer gotovo svima državama je nuždno jedne stvari prodavati a druge kupovati poradi uzajamne pribave životnih potrepština. teška zbog mnoge omraze koja je u njoj. 5 4 Koje pak službe pristaje spojiti u jednu. dakle. mnemones) et aliis similibus vocabulis appellantur.voljni postupati prema zakonu. i I. ÖAH bocmuMenuR mozo cauodoeoneHun. što pokazuje i latinski prijevod: qui scribae et tabelliones (graece: hieromnemones. tako te ako od nje nema velika probitka. neke stvari trebaju izvršavati i dotične službe. Podrazumijeva se 'gospodarska samodostatnost državnog sustava'. takoder se ne smije zanemariti. poretka i sustava ne može se skladno upravljati. kojima su na čelu različiti upravitelji u mnogoljudnim gradovima. dakle. dobro je da jedni izriču presude. i kad su posrijedi oni koji se globe javnom objavom. Prva. a za što treba uvesti ustanovu koja nadzire trgovinske ugo­ vore i javni red. novogrč. Druga je pak služba u kojoj treba upisivati sve zasebničke ugovore i presudbe iz sudi­ šta. I doista je bolje razdvajati tê službe. te ο održavanju i popravljanju rusevnih nastambi i cesta. kod tih istih treba zavesti i javne tužbenice i uvode u parbe. Većina naziva tu službu 'gradska uprava'. i neki drugi opet ono što oni odluče. die unentberliche Vora­ ussetzung der Autarkie. njezini se činovnici nazivaju 'svetoskrbnicima'. δια την αύτάρκειαν. koja je toj bliska i slična. Ona ima iste dužnosti. 57 To jest: 'službenici kojima je dužnost bila brinuti se ο poprav­ cima gradskih zidina'. 5 nadzornici izvora i lučki čuvari. treba pokušati tako razdijeliti.

novogrč. upravne službe kao najvažnije treba postaviti prve. 1285b 23. i različite državne službe trebaju se naizm­ jence brinuti ο tome. ako postoji konjaništvo ili lako oružano pješaštvo ili strijelci ili ratna mornarica. dakle. Druga se vrsta službe brine ο bogovima. njem. a treći 'starosvjetnicima'. gdje pak puk vlada. Tê službenike jedni zovu vladateljima. engl. III. nije nikako sigurno. nonnulli exetastas (quaesitores). Negdje dakle za sve tê dužnosti postoji više službi. kojima je dužnost održavanje urednih i popravljanje ruševnih hramova te skrb ο ostalome što se tiče bogova. a prema odjelima oni koji su im podređeni: zapovjed­ nici troveslicâ. jer za njih treba veliko iskustvo i pouzdanje. niti da jedan neprestance obavlja dotičnu dužnost. controllers (što je isto toliko stegnut koliko i osuvremenjen prijevod). stratèges ou polémarques. i koja sama ne rukovodi ničim drugim. zapovjednik vojnog saveza. jer tima treba više čuvara negoli što oni sami mogu druge čuvati. Vidi i ranije tuma­ čenje. te predsjedava skupštinom. dok ih drugdje ima nadzornici. Jer mora postojati tijelo koje okuplja u skupstinu vrhovništvo države. bazilejima i pritanima. quidam logistas (ratiocinatores). 60 214 215 . a višeg su stupnja. Stoga ne smije biti jedna izdvojena služba za tu svrhu. 62 Mimo svih tih služba postoji i jedna vrhovna nad njima. i blagajnici svetih riznica. 1299b 31. za koje već Rimljani nisu imali točne zamjene. lat. Tî se negdje zovu 'predsvjetnici'63 zbog toga što unaprijed svjetuju. jedni pak nadzornicima. inače po položaju sličan rimskom konzulu ili pretoru. mora postojati služba koja ih nadzire i kojoj polažu račune.od spomenute. najviši vojni činovnik (kakvih je u Ateni bilo 10 i birani su svake godine). acco­ untants. stotnici pješačkih odreda. 6 6 6 6 10 29 29 30 15 35 20 1322 b 25 29 5 Posrijedi su bjelodano različita imena za ondašnje određene računarske i novčarske službe. da navedemo radi potkrepe samo neke. A tê 'dužnosnike' nazivaju vrhovnim zapovjednicima i vojskovođama. στρατηγούς και πολεμάρχους. i podzapovjednici konjaništva. »στρατηγούς« και »πολεμάρχους« (gdje navodnici govore dostatno ο prevoditeljskoj zatečenosti). hramski čuvari. onda se svakom pojedinom od tih dijelova postavlja nadstojnik. ako ne i sve. jedni ispitateljima. Prijevodi najčešće i ne donose moguće novije zamjene. engl. 65 Posrijedi je građanska služba κοινή εστία (fran. auditors. 25 Nu kako neke od tih službi. gotovo sve državne službe. Grč. negdje pak manje. Jer i u miru i ratu potrebni su jednako nadzornici za gradske dveri i zidine te za stavnju i vojnu ustrojbu građana. jer se tiču zaštite i samog grada (kao tvrđave i naselja) i države kao zajedni­ štva i društva. takvi se onda zovu zapovjednici brodov­ lja. scrutineers. Takve bi bile službe državne zaštite 60 i one ustrojene za ratne potrebe. zapovjednici konjaništva i zapovjednici pješaštva. 62 Ili 'obrambeno-zaštitne službe u gradodržavi'. češće se zovu 'vijeće'. dakle. 63 Ili 'koji savjetuju unaprijed' (πρόβουλοι). cmpamezaMu u nonejAapxaMu. vojskovođa. kao u malim državama. nego je treba povjeriti mladeži. rus. Događa se te je takva služba negdje sämo jedna. 61 Posrijedi su višeznačnice: στρατηγός. kao što su svećenici i svetočuvari. nego im dostojanstvo potječe od zajed­ ničkog ognjišta. πολέμαρχος. dakle. Strategen und Polemarchen. Ο teškoći prijevoda dostatno govore latinski i engleski prijenosi. 66 Riječ je ο arhontima. generals or commanders. način u toj državnoj službi. gdje je vrhovništvo u puka. fran. a povjeriti je opet opakima. koje nisu zakonom dodijeljene svećenicima. koja je bila smještena u zgradi pritaneja. 6 1 Uz to. lat. Vidi i ranija tumačenja. kao što u malim državama postoji jedna služba za dotične [potrebe]. interdum etiam synegoros (cognitores vel procuratores) appellant. gdje god postoji odred mladića ili stražara. quos alii euthynos (correctores). A sve je to jedna jedina vrsta. stratèges et polemarchos (imperatores et belli principes). pod kojima su dalje manje jedi­ nice . pod rukama imaju znatan dio zajedničkog novca. Susljedna toj izdvojena je služba za prinošenje svih zajedničkih žrtava. Tê. drugi pak kraljevima. nakon tih slijede one koje nisu ništa manje nužne. 64 Vidi IV. Takav je. Tê [činovnike] jedni zovu istraživateljima.6 To su. jer ima ovlast i uvođenja stanovite mjere i njezine provedbe. jedni računarima. ali se događa te čestiti ljudi najčešće izbjegavaju takvu službu. ona ratne državne uprave. Usp. foyer com­ mun).

izvršavanje kazni. i ne suzdržava se ničega. Nikomahova etika. one namije­ njene širem općinstvu. III. Smatrajući. 1300a 4. postoje službe kao nadzor nad ženskinjem. ratu. kao na primjer nadzor nad ženskinjem i djecom 67 jer se neimućnici moraju služiti ženama i djecom kao slugama. 697 B. pa ni krajnjih postupaka. Izvorno 'egzoteričke rasprave' (Εξωτερικοί λόγοι). naime. 3 Podrazumijevaju se 'rasprave izvan same škole'. službe za savjete ο zajedničkim poslovima. Ili 'koliko im dopuštaju prisutnine' (τα υπάρχοντα). te polaga­ nje računa u državnih činovnika. lukama i selu. kao u ocrtu. činiti naj­ bolje stvari dolikuje onima koji najbolje upravljaju državom 1 prema prisutnim datostima 2 . ni pravednosti. zatim sudišta. Zakoni. 1323a 5 Ο najboljem državnom poretku tko želi provesti prikladno istraživanje treba odrediti prvo koji je život najdostojniji izbora. 1098b 12. i vode brigu ο valjanu ustrojstvu. nadzorništvo vježbaonica. dok je vijeće pučanska ustanova.Dakle. Aristotel. VII. V. predsvjetnici i vijeće). zbog toga što nemaju robova. Nitko. i napokon. predsvjetnici vladavini nekolicine. Nu iako bi navedene Riječ je ο 'državnicima' (ot πολιτευόμενοι). rečeno gotovo ο svim državnim službama. Jer dok je to neznano. Posebice u državama koje uživaju više mira i blagostanja. nadzor i istraga. dakle. zaštita zakonitosti. Platon. a da sva ta trebaju biti prisutna u blaženima. mora biti neznan i najbolji državni poredak. Naime. nego se plaši uzletalih muha. i slične takve priredbe. čuvanje osuđenika. dobra u tijelu i ona u duši. nadzor nad dje­ com. ne bi nazvao blaženim onoga tko nema ni djelić hrabrosti.ponovljeno u sažetku . Jer uistinu nitko neće osporiti onu jednu razdiobu prema kojoj su tri vrste dobra 4 : ona izvanjska. I.one su ove: ο božanstvima. 743 E. ο trgovištvu i gradu. te uz njih i nadstoj­ nici za tjelovježbena natjecanja i dionizijske svetko­ vine. koji bi za novčić upropastio i najdraže prijatelje. Budući postoje tri državne službe ovlaštene birati vrhovnu vlast (zakonočuvari. i sad je potrebno poslužiti se time. 29 30 35 H. 216 217 . Neke od tih služba bjelodano nemaju značajke pučke vladavine. zaželi li jesti ili piti. dohocima i izdacima. Stoga se treba prvo slo­ žiti [oko toga] koji je život. a nakon toga da li je zajednički i zasebično najbolji taj dotični ili neki drukčiji. 4 Usp. ni umjerenosti. najviše dostojan izbora. ukoliko se ne dogodi štogod neočekivano. dakle. sklapanje ugovora. 2 1 15 20 10 25 30 35 67 Usp. kako se dostatno mnogo reklo u izvanjskim raspravama 3 ο najboljem življenju. zakonočuvari pripadaju vladavini najboljih. IV. te je slično takav i u razumijeću: toliko je nerazborit i nepouzdan kao djetešce ili pomamnik. ili 'okol­ nosti'. nužne su službe u tima stvarima. tako reći svima. i . Tako je.

Nu i oni koji se slažu kako je život prema kreposti najdostojniji izbora. engl. kao među Skitima. dok bi drugo bilo nuzgredno. mniju posve druk­ čije. 11 To jest: ljubitelja mudrosti ili 'filozofa' (ali bez suvremenih suznačja). iako je većina zakona tako reći u potpunome neredu u većine. 1179a 6. Jer onaj tko dobro misli. 'ražnjeva'. a ne ono koje bi trebao izabrati svaki pojedinac. sad smo i izabrali razmatranje ο prvome. οβελίσκους. Jer kako da bude dužnost državniku ili zakonodavcu ono što nije ni zakonito? Nezakonito je naime. i medu prijašnjima i među sadaš­ njima. fran. obeliscos (verucula vel fastigiatas bases): engl. sporit će se oko toga je li poželjniji državnički i djelatnički život ili pak onaj slobodan od svih izvanjskih stvari: kao onaj predan znanstvenom promatranju. a što je izvorno umanjenica od riječi 'ražanj' (όβελός). 'kratkih kopalja'. 18 To jest: ili bolesnike ili brodske putnike. lat. Platon. nuždno se raspoređuje prema boljem cilju. eine Aufgabe des politi­ schen Denkens und Forschens. Drugi opet. Stäbe. zadaća je svake pojedine kreposti da bude djelatnost. I. intelligentia et cognitio civilis. political thought and speculation. ništa više zasebnicima negoli onima što obavljaju zajedničke dužnosti i upravljaju drža­ vom. Tračanima i Keltima. a dotično pravi predmet našeg istraživanja. među svima naro­ dima uzmožnim natkriliti koga takva je sposobnost 14 u časti. pa je tako u nekih svrha i zakona i državnog poretka da zagospodare svojim bližnjima. I mnoge druge takve zasade postoje u drugih. rus. for there may be might where there is no right. postoje i nekakvi zakoni koji pobuđuju na takvu krepost. πολιτική διάνοια και ϋεωρία. Grč. što je državniku dužnost da uzmogne razmotriti kako bi svladao bližnje i zago­ spodario njima. rus.svima im je cilj vladati.ako se ti zakoni i na što jedno usmjeruju . a nasilne vladavine (i pobjede) može biti i bez pravednosti. οβελίσκους. petits obéli­ sques. Uz to. 1 2 Jedni. koji su onaj državnika i onaj mudraca. Neki mniju kako vladati bližnjima samosilnički pričinjava najveću nepravdu. kako mora biti najbolji onaj državni poredak što je uređen tako da u njem svatko najbolje čini i živi blaženo. bio posrijedi zasebično pojedinac bila pak zajednički država. iako pomalo i pjesnički: Unlawful it certainly is to rule without regard to justice. narodu ratničkome.nego većini. 'kolaca'. novogrč. U nekih. ζήτημα της πολιτικής σπουδής και ϋεωρίας (pitanje proučavanja i znanosti o državi). htjeli to oni ili ne. kao Ili 'razumijevanja i znanstvenog promatranja države kao predmeta'. njem. ne samo pravedno nego i nepravedno vladati (kime). 9. a svladati (koga) može se i nepravedno. To jest: vojna. novogrč. ali je smetnja pojedinčevu osobnom blago­ stanju. 633. a i medu Ibercima. dakle. naime. A nije od male važnosti kojemu od tih pripada istina. niti kormilaru dužnost bilo uvjeravati bilo prisiljavati: ili 'liječenike' ili 'plovitelje . Bjelodano je. što na temelju zakona što pak prema običajima. mora opasati konjskim oglavnikom. fran. ipak . Grč. ratnička moć. 12 Usp. 16 Ili 'zašiljenog kamenja'. Zakoni. Aristotel. deno nonumunecKOzopa3MbiuineuuH u paccMompenun. X. A bijaše nekoć i u Macedoniji zakon da se muž koji nije bio ubio ni jednog neprijatelja. 1 1 Jer ta dva života čini se da najradije izabiru oni od ljudi što su najčastohlepniji prema kreposti. njem. dakle. što sve može značiti οβελίσκος. 1 7 Ali ni u ostalim znanostima [i umijećima] toga ne vidimo. la pensée et la spéculation politiques. Nikomahova etika. 10 20 25 30 što su u Sparti i na Kreti prilagođeni za ratne potrebe i odgoj i većina zakona. kažem dva života. Ipak bi se moglo učiniti odveć neumjesno onima koji žele istraživati. pozabijali bi toliko šiljaka16 okolo groba pokojnikova koliko bi dotičnik pobio neprijatelja. i ono što prema sebi samima ne smatraju ni pravednim ni Usp. 15 Podrazumijevaju se 'ratničke vrline'. naime. lat. jer niti je liječniku. kao što se u Kartagi kažu dopuštao ukras nošenja narukvica prema broju vojni u kojima se sudjelovalo. Stoga. Budući je upravo to zadaća razumijeća i razmišljanja ο državi. obelisks (or 'spits').. ο kojem neki kažu da je jedini dostojan mudraca. tako misle. tek u izvornom i još neopterećenom značenju. KOAbee. jer tima je muža dostojan samo djelatni i građan­ ski život. dok drugi kažu kako sämo moćnički i samosilnički način vladavine drža­ vom jamči blaženstvo. 17 Smisao je ovaj: nezakonito je vladati bez obzira na praved­ nost. kao iz opreke. među Skitima pak nije smio piti na gozbi iz kupe što se okolo dodavala onaj tko nije ubio ni jednog neprijatelja. dok vladati ustavno ne pričinjava nepravdu. Nu većina čini se misli kako je samosilnička vladavina državništvo. Perzijancima. 14 13 10 15 20 22 22 25 35 40 1324 b 30 5 220 221 . Takav smisao donosi Jowettov prijevod.

treba divljač koja je jestiva. a od stvari što su mimo naravi ništa nije lijepo. jer može postojati i država koja se tako zasebice služi valjanim zakonima. kao što ni za jelo ni za žrtve ne treba loviti ljude. nego ono što je prikladno za lov. ali ne kao najvišu svrhu svih stvari. nije ispravno. oni možda istinito govore. Jer sličnicima24 lijepo i pravedno je u uzajamnosti. Stoga. ο čemu je dostatno razlučeno u prvim raspravama. to je istinito. a 'dobra činidba' je ono najbo­ lje. smatrajući kako je život slobodna čovjeka različit od državničkog i najpoželjniji od svega. neće moći nikad kasnije . samo što ustroj tê države neće služiti svladavanju neprijatelja. Takvo što je besmisleno. nego onima što su [određeni] da se njima zagospodari. Pri njemu treba biti ne samo krepost nego i sposobnost za činidbu. ne treba pokušavati svima zagospodariti. Dočim kasnije će se primjereno istražiti kojoj svrsi treba težiti najbolji državni poredak. dakle. tako te. pošto je dotično tako razlučeno. nego mu je prije oduzeti. jer je ono najbolje i najdostojnije izbora. to je. 1265a 20. II. tako te onaj što je uzmožan vladati. razmotriti državu i rod ljudi i svaku drugu zajednicu. nego su oni poradi dotične svrhe. naime. Nego ako se tako prikladno govori. kako sve tê ratne pothvate treba smatrati prikladnima. neka. usuprot je naravi. na to se ne trebaju obzirati. 2 1 A i više hvaliti nečinidbu negoli činidbu. za sebe traže da se pravedno vlada. 4-7. tako te tko je jednom zastranio [od zakona]. a drugo pak nije. Jasno je. a činidbe pravednih i umjerenih ljudi imaju za svrhu mnoge lijepe stvari. kojom se bjelodano upravlja lijepo. onda bi i zajednički za cijelu državu i za svakog pojedinca najbolji život bio onaj Vidi I. 35 40 1325 a silnička. jednako i slično. Ili 'nedjelovanje negoli djelovanje'. da tko ništa ne čini. te je dotična pretpostavka lažna. ako je u lupeža i nasilnika prisutno ono najpoželjnije od svega postojećega. Razlikovat će se doduše neke od zakonskih zasada. a dobročinstvo i blaženstvo su isto) . Dočim nejednako jedna­ kima i neslično sličnicima. dobro čini.djelujući ispravno . naime. što jedni kažu kako je život slobodnjaka bolji od samosilničkoga. naime. 24 Ili 'onima koji su jednaki'. dok drugi upravo državnički smatraju najboljim. ne treba [vlast] prepuštati bližnjemu. Nu čini se kako im to ne pripada. jer se ništa manje ne razlikuje vladavina slobodnjacima od vlasti nad robovima negoli biće slobodno naravlju od onoga što je narav­ lju ropsko. 23 Preporučljivo je shvatiti ovaj glagol u dvama značenjima: i 'isticati se nad nekim' i 'razlikovati se od koga'. Ali smatrati kako je svaka vladavina samoUsp. naime. druge neispravno. naredbe ο životnim potrepštinama ne sudjeluju ni u čemu lijepome. kako je vrhovna ovlast ono najbolje. Jer činidbe ne mogu bivati lijepe u onoga tko se ne odlikuje 23 prema ostalima kao muž od žene ili otac od djece ili gospo­ dar od robova. dakle.korisnim. nimalo ne brinu ο pravednosti. naime. Loviti. dočim kad su posrijedi drugi. 22 21 30 34 34 35 5 40 1325 b 10 5 15 20 10 15 25 222 223 . 1267a 19. Jer dotičnik bi tako bio uzmožan činiti najviše najljepših djela. ali se razlikuju oko njegove upotrebe. pa niti otac treba voditi računa ο djeci. oni. trebamo odgovoriti: i to obojima (jer jedni odbacuju državne položaje. i korijenski srodnih izvedenica. To. i ako blaženstvo treba smatrati dobročinstvom. nemoguće je. toga je lijepo slije­ diti i pravedno je toga slušati. jer služiti se robom kao robom nije ništa časno. 2 0 3 Onima koji se slažu kako je izbora najdostojniji život prema kreposti. Nu mogao bi lako tkogod pomisliti. ako postoje susjedi. Nego mogla bi biti i sama za sebe blažena jedna država. niti uopće prijatelj ο prijate­ lju. jer blaženstvo je činidba. niti djeca ο ocu. ukoliko nije naravlju štogod [određeno] da se njime zagospodari. to isto se ne srame primjenjivati prema drugima. naime.naknaditi onoliko koliko je zastranio od kreposti. A dužnost je čestita zakonodavca. Vidi i ranija tumačenja pojma πράξις. bude li tkogod drugi bolji prema kreposti i prema činidbenoj moći za ono najbolje.kako oboji jedne stvari kazuju ispravno. ne bude prisutno ništa takvo. ako i biva takvim načinom. Vidi 1333a 11. A zakonodavstvu je zadaća razvidjeti.19 kako treba s kojima postupati i koje su dužnosti prema pojedinima od njih. kako bi mogli sudjelovati u dobru životu i njima dostupnu blaženstvu. 22 također nije istinito.

who have no external actions over and above their own energies. niti su pak samo ona promišljanja činidbena koja se poduzimaju poradi ishoda činidbe. a trebali bi se prije obzirati. Jer inače bi jedva lijepo bilo i Bogu i cijelome svemiru. seraient dans une condition passablement inférieure. would be. nego uzimajući u obzir one koji su dio države i od kojih se država sastoji kao od svojstvenih dijelova. moraju imati tvar potrebnu za izradbu (što ona. pa izabiru i živjeti tako. naime. kako je u njemačkom prijevodu: ohne eine angemessene materielle Grundlage. I država. naime. engl. Grčko-latinsko-hrvatski rječnik). kako isti život nuždno biva najbolji i svakomu pojedinom od ljudi i zajednički državama i ljudima. mora obaviti neku radnju. 26 25 20 25 kazano. na primjer. nego na moć. fran. tu treba smatrati najvećom. naime. 30 Izvorno 'blažena' (ευδαίμων). Ili 'koji su graditelji svojim umom i mislima'. veći od nekoga koji ga nadmašuje veličinom tijela. bude bolje pripremljena. Nu ako je to istina. naselaca i tuđinaca).9.A6. Većina. // this were otherwise.1323 b 23. Sama ključna rečenica dosta se različito prenosi. 29 28 35 40 1326 a 5 5 30 10 15 20 25 224 15 Politika 225 . dok smo ο ostalim državnim porecima pretresali ranije. far enough from perfection. Mislim. misli kako sretna 3 0 država treba biti velika. II. u državama ima i stanovit broj robova. 27 Bjelodano je. dakle. kao što mniju neki. Nije. Od državnih potrepština prva je množina pučanstva: kakvi i koliki ljudi moraju tu biti prisutni naravlju. dočim ona iz koje proizlaze mnogobrojni ruko tvorci a malobrojni teški oružanici.Metafizika. 28 ο preostalome valja prvo reći koje trebaju biti načelne zasade one države što bi se ustanovila prema želji. koji nemaju izvanjskih činidbi mimo onih koje su im svojstvene. Jer i to može bivati u dijelovima. da sie ja keine äusseren Tätigkeiten besitzen ausser den in ihnen eigentümlich beschlossenen. isto velika i mnogoljudna država.činidbeni. sinon. οίς οΐικ εισίν εξωτερικαΐ πράξεις παρά τάς οικείας τάς αυτών. Mnoge naime zajednice jedna naprama drugoj dije­ lovi su države. Nego ne moraju ništa ne činiti one države što su izdvojeno zasnovane. Διότι άλλως όύσκολον &à ήτο va χαρακτήρισα ώς καλή ή κατάστασις τον ϋεον και τον σύμπαντος κόσμον. ali nek ni jedna od tih ne bude nemoguća.Ortebu. qui. Vidi i ranija tumačenja pojma ευδαιμονία (Aristotel. Jer kao što ostali gotovitelji. Dapače. kao i nekakva činidba. praeter suas et proprias. Jer najbolji državni poredak ne može nastati bez primjerene opskrbe životnim potrepštinama. δια τα όποια όέν ϋπάρχονν εξωτερικοί πράξεις παρά μόνον al προς την Ιδίαν άντών φύσιν σύμφωνοι (jer bi inače bilo teško označiti kao lijepo stanje Boga i cijeloga svemira. kao što prenosi latinski prevoditelj: qui mente et cogitationibus sunt architecti. mno­ žina građana i veličina zemljišta. Nikomahova etika. tako i državnik i zakonodavac moraju imati vlastitu i prikladnu tvar.I. novogrč. 2 9 Zbog toga mnoge stvari treba una­ prijed pretpostaviti kao poželjnosti. zbog toga što u njih nisu prisutne izvanjske činidbe mimo jedino onih što su u skladu s njihovom naravi). kao što bi tkogod ο Hipokratu rekao kako je. Jer 'dobročinstvo' je svrha.8. kao tkalac i brodograditelj.Aristotel. σχολή γαρ αν ό Φεος εχοι καλώς και π ά ς ό κόσμος. ne na mnoštvo. Jer prema broju stanovnika pro­ suđuju veličinu. 9. i uradak dotična umijeća mora biti ljepši). te ona koja je najbolje uzmožna izvršiti dotičan rad.7. 4 Pošto kao uvod iznesosmo ο tima ovo upravo Ili 'djeluju'. naime.znanstvena promatranja i razmišljanja što su samosvršna i radi sebe samih. lat. ne kao čovjek. Jer pretičak u mnoštvu takvih znak je velike države. Ili 'bez primjerene materijalne osnove'. takva država ne može biti velika. pour qui n'existe aucune activité externe qui soit en dehors de leur activité propre. Nu činidbeni život nije nuždno naprama drugima. A kažemo kako najviše čine 2 5 i gospodare izvanjskim činidbama oni koji su svojim promišlja­ njima 26 . Alioquin vix ipse Deus et mundus universus bene praeclareque sese haberet. te isto tako i ο zemljištu: koliko i kakvo treba biti. Dieu et le Mond entier. God and the universe. Denn sonst würden sich Gott un der ganze Kosmos schwerlich gut verhalten. Usp. nego mnogo više . dakle.I. actionibus externis nullis funguntur. oni ne znaju koja je država velika a koja mala. Grč. ne smije se to činiti prema bilo kojem mnoštvu (nuždno. nego kao liječnik. čak ako treba prosuđivati osvrćući se na mnoštvo [pučanstva]. Slično je to prisutno i u svakog pojedi­ nog od ljudi. 27 Usp. njem.graditelji.

postavši prema­ leno ili preveliko. takvo treba biti i zemljište. 35 Ili 'utvrđuju se na temelju iskustva'. ali loše za plovidbu. Dotično je jasno i na teme­ lju samih razloga. Slično je i sa zemljištem. Zbog toga što ljudi navlače na jednu od pretjeranosti življenja: ili zapadaju u škr­ tost ili u raskošnost. naime. ili tko pak glasnik ako nije 34 nalik Stentoru ? Zbog toga prvotna država nuždno je ona koja se sastoji od mnoštva što je prvo samodostatno za dobar život u državnoj zajednici. neće zadržati svoju moć. Ο tome. kako je ovo najbolja granica pučanstvu u državi: najveći premašaj mnoštva primjeren samodostatnosti života a koji je lako pregledan. 3. radi pružanja pomoći omogućiti jednako lak pristup sa svih mje­ sta). a svojima s lakim izmakom. 226 „. Jer svako pojedino od tih. VlaUsp. 1309b 23. što je bjelodano prisutno u preveli­ kome pučanstvu. samodostatan je. lako je vidjeti iz činjenica. kao i svemu ostalome: životinjama. Jer zakon je nekakav poredak. Jer ο tome kakvo to treba biti. trebao bi biti povoljan i prema moru i prema kopnu. dakle. kao što rekosmo kako mnoštvo ljudi treba biti dobro pregledno. nek je određeno takvim načinom. Jasno je. 1276a 27). naime. pita­ nju postoje mnoge raspre. a dobar je zakon nuždno dobar poredak. kao u slučaju Babilona. Jer koje je zemljište dobro pregledno.kako već rekosmo . Nauk ο pjesničkom umijeću. Usp. naime. I uz to. ako je odrediti prema želji. dobro zakonima vladati u državi koja je odveć mnogoljudna. 32 31 25 30 35 datelju su dužnost naredba i prosudba. Sâm položaj grada. I doista. nuždno biva i najljepša. iako . Ο obojemu. ali isto tako ni ono dužine dva trkališta. V. kada uopće budemo govorili ο tečevini te izobilju imutka. biti veća država. naime. II. a ondje gdje toga ne može biti. samo takvo što . 33 Preveliko mnoštvo ne može se lako podrediti sustavu državne vladavine. a drugi put do neke maloće — ono još biva plovilo. da je laka doprema i prijevoz ratarskih 36 15 20 25 40 1326 b 30 5 35 10 40 1327 a 5 Usp.Nego je iz samih činjenica bjelodano kako je teško. onaj tko sve ima i ništa mu nije potrebno).jednom došavši do neke veličine. koji je Aristotel već spomenuo (iii. među državama poznatim po skladnoj upravi ne vidimo ni jednu s prevelikim pučanstvom. poslije treba razvidjeti točnije. Budući ljepota običava nastajati u mnoštvu i veličini. 34 To jest: tko nema njegov glas. 3 6 A postavljamo li tu granicu prikladno ili neprikladno. ali ne kao država. dok će se katkad pokvariti. 33 jer tada ne može lako opstojati ustavna vladavina. koja drži zajedno i svemir. bjelodano je kako bi svatko pohvalio ono što je najsamodostatnije (koje pak mora proizvoditi sve.ne može biti neograničeno. Ο veličini države. nije samodostatna (a država teba biti samodostatna). moraju građani poznavati jedni druge: Kakvi su koji. Isto tako i država: sastoji li se od premalo pučanstva. kakva i na koji način treba bivati upotreba [imutka]. u životnim potrepštinama je samodostatna kao narod. Oblik zemljišta nije teško odrediti (pri čemu u nekim stvarima treba poslušati iskusnike u ratnič­ kom umijeću): ono. Kako bi se prosuđivalo ο pravedninama i državni položaji podjeljivali prema dostojanstvu. Uz to. A može i takva. nuždno su loši i izbori na položaje i sudbene istrage. bilo djelo božanske moći. 1265a 32. Jer tko će biti vojsko­ vođa pregolemu mnoštvu. 227 . drugo. Množinom i veličinom [zemlja] treba biti takva da stanovnici uzmognu živjeti u dokolici. ako ne i nemoguće. 1450b 36. dakle. Jedno je već spomenuto pravilo (treba. to bi. Jer u državi su jedne činidbe one vladateljâ a druge vladanikâ. Aristotel. onaj pak broj koji odveć premašuje. tu je tuđincima i naselcima lako sudjelovati u državnome poretku. Koja je granica takvu pre35 mašaju. naime. istodobno i slobodno i umjereno. nije pravedno odlučivati nepripremljeno. neprijateljima treba biti nepristupačno. Stentor je inače (prema Homeru) imao glas jak kao u pedesetorice muževa. oruđima. kao što 3 2 plovilo od jednog pedlja neće uopće biti plovilo.31 stoga država u kojoj je uz veličinu prisutna i spomenuta granica. to se i dobro brani. jer nije teško prikrivati se zbog prevelika mnoštva. koja ovu mnoštvom premašuje. ne može sudjelovati u poretku. nego će katkad u cijelosti izgubiti svoju narav. biljkama. Ali postoji neka mjera i veličini države. ako je pak s previše pučanstva. naime.

proizvoda. Zakoni. Jer. mora imati i pomorsku moć primje­ renu takvim pothvatima. Ona pak država kojoj ne treba udjela u takvu dobitku. οί από των πλοίων πολεμοϋντες (oni koji se bore s brodova. die Seesoldaten. Usp. govorit ćemo sada. fran. ali ne drugima. te stoga žive potčinjeni i u ropstvu. l'infanterie de marine. međutim. novogrč. kao u državi Heraklejaca. iako je veličinom njihova država skromnija od drugih. the marines. 45 Ili 'grčka. Doslovno: 'zajedništvo s morem'.705 Β 228 229 . te ο pomorskoj moći. . ali nemaju srča­ nosti. bude li pak kakve škode. da li je ona korisna državama s dobrim zakonima ili je štetna. 44 a kakva pak treba biti njihova narav. kako je najbolje imati [mornaricu] do stanovite veličine (jer ne samo zbog sebe samih nego i zbog susjeda. 43 Vidi i ranije tumačenje pojma περίοικοι. i kako bi lakše izdržali protiv neprijatelja. kako je bolje i radi sigurnosti i radi dovoza 39 životnih potrepština. Nu jasno je. A u državama ne mora biti one mnogoljudnosti koja nastaje od mnoštva pomo­ 41 raca. što je oprečno skladnoj upravi drža­ vom. dakle. i ne moraju biti dio države. jer oni opremaju posadama mnoge troveslice. 40 treba uzmoći i zastrašiti i pomagati. njem. Ti. ali su nepri­ kladni za državno zajedništvo i nisu uzmožni vladati svojim susjedima. te zatim drvene građe ili čega drugog što rodi u polju. Budući pak i sada vidimo. svakako će i s jedne uzmoći više sudjeluju li u objema. Usp. Vidimo kako je tako i danas u nekih. kad je riječ ο pomorskoj moći. 704 D . Grč. a ima vrhovnu ovlast i zapovijeda brodovima. I zatim. lat. rus. 44 Vidi 1362a 9 . Jer narodi u hladnim mjestima i u Europi puni su srčanosti. koji su svima otvo­ reni kao trgovište čine tako radi dohotka. To se može lako uvidjeti pogleda li tkogod najslavnije grčke države i cijelu nastanjenu zemlju. 1265a 20. dok suviške proizvedenih potrepština treba izvoziti. da gradodržava i zemljište imaju pristup moru. to će dobro pripa­ sti državi. 4 5 kako je na sredini između tih mjesta. 5 10 15 25 20 30 25 35 40 40 1327 b 40 To jest: šire državno područje. gradovima i moru. A rod Grkâ. odgajanih u drukčijim zakonima. ili 'ne moraju imati građanska prava'. braniteljima pomoć treba lako pristići s obiju strana. stvari kojih manjka u njih treba uvoziti. nego su učvršćeni zidinama i drugim takvim braništima. ali su oskudni u razumijeću i umijeću. naime. kako je razdijeljena među narodima. IV. 42 Posrijedi su preteče današnjih: 'pomorskih pješaka' ili 'marinaca'. ako se takvo što ne dogodi. takvim načinom određeno ο zemlji­ štu i lukama. 6 Oko povezanosti s morem. kažu kako je škodljiv za 38 valjanu zakonitost. nego sebi. Jer država treba biti trgovačkom. naime. koja mu granica treba biti. Jer od služenja morem nastaje mnoštvo trgovaca. dok Lambinov latinski prijevod ima: vectores. Dočim narodi u Aziji posjeduju razumijeće i dušu sklonu umijećima. i kako bi naškodili napadateljima. te stoga zadržavaju više slobodu. nastaju mnogi prijepori. mora biti i obilje mornara. TO επφατιχόν. tako 41 To jest: 'mornari ne moraju biti građani'. engl. Sve dok je prisutno mnoštvo susjednog pučan­ 43 stva i onih koji obrađuju zemlju. Nema dvojbe. lako će se obra­ niti zakonima kojima se priopćuje i određuje tko smije a tko ne smije miješati se s drugima. ne treba ni takva trgovišta. vectores classicique milites. II. Nek je.b24. Jer pridolazak tuđinaca. Ο množini i veličini tê pomorske 37 38 39 10 37 15 20 moći treba odrediti prema životu [svake] države. helenska rasa'. i kopnom i morem. ako nije moguće s obiju strana. kako na kopnu tako i na moru). Oni. Ο mnoštvu građana u državi. qui naves conscendunt ut depugnent').bjelodano je da ako bude kakva dobra od takve povezanosti. već smo govorili. Platon. Pomor­ 42 sko vojništvo sastavljeno je od slobodnjaka i dio je pješaštva. tako te gradsku tvrđavu niti zahvaćaju. kako se u mnogim zemljama i gradodržavama nalaze sidrišta i luke s prikladnim položajem prema gradu. koji odlaze i dolaze. MopcKue eouHbi. što odgovara i posebnom tumačenju u Tricota: 'borci koji se bore s neprijateljem pri jurišnom pristaja­ nju uz protivničke brodove'. kao i mnogoljudnost. Jer ako će živjeti životom predvodnika u vojnim i državnim stvarima. niti su pak predaleko od nje.

47 48 46 30 u onome što se dokazuje razlozima i u sjetilnim podacima).) ili: propterea quod necessarium existere (Vêtus translatio). koliko ih treba biti te kakve naravi. 1094b 11-27. 1323b 17 i Nikomahova etika. Nauck 4 . čuvari trebaju biti prijateljski raspolo­ ženi prema poznatima i žestoki prema nepoznatima. 49 Nagon za vladavinom i slobodom potječe od tê sposobnosti u svim ljudima. Tako i državama treba svojine. iako su i mnoga živa bića dio svojine. Otuda se kaže: »Teške su borbe među braćom« 50 i »Koji su previše ljubili. kao što je prije rečeno. 5 3 kao ni bilo kojeg drugog zajedništva iz kojeg nastaje neki jedan rod (naime. Posrijedi je višeznačnica ΰυμός. zajedništvo sličnih 56 poradi najboljeg mogućeg života. a srce 4 8 je ono što nagoni na ljubav. kada mislimo kako nas zanema­ ruju. jer ni prema komu ne treba biti takav. kao izvor cjelokupne čovjekove čuvstvenosti. naime. drugi pak malo ili nikako. 46 Zbog toga ustrajava u slobodi. nešto jedno zajedničko i isto 'zajedničari' moraju imati. 54 Ili 'vlasništvo. posjed'. ibid. dakle. pa će iz toga biti jasan sâm 52 Posrijedi je opreka između znanstvenog promatranja i pukih činjenica do kojih dolazimo sjetilima. a zatim i ο zemljištu: kakvo i koliko. Jer. A dokaz je i ovo: jer se prema pouzdanicima i prijateljima srce više uzbudi negoli prema neznancima. te pri tome tvore različite oblike života i državne poretke. i mogao bi zavladati svima. Nu kad je jedno sredstvo a drugo svrha. 67. niti su pak velikodušni ljudi naravlju žestoki. Jer kuća i kućegraditelj nemaju ništa zajedničko. 53 Usp. osim da što jedno načini. predbacujući prijateljima. Bergk (doslovan prijevod). I. IV. Jer različitim nači­ nom i drukčijim sredstvima ljudi teže tome. Naš se prijevod strogo pridržava predloška i prenosi smisao kako ga zahvaćaju i latinski prijevodi: in his enim necessario insunt (O. 57 Posrijedi je teže mjesto i različito se prevodi. stjecanje. jer neki od njih imaju jednostranu narav. Stoga i Arhiloh. 49 Fr. pri­ kladno razgovara sa svojim srcem: »Jer ti se zbog prijatelja gušiš u gnjevu«. Platon. približno je određeno (jer ne treba tražiti istu točnost Usp. dok se događa tako te jedni u njoj mogu sudjelovati. nego je kućegraditelj evo umijeće radi kuće. Jer oni za koje misle kako im duguju dobročinstvo. kao što neki 47 kažu. 975. bjelodano je kako ni dijelovima države ne treba smatrati sve one koji su u državama nuždno pri­ sutni. to drugo prima: kakav je kažem odnošaj svakog oruđa prema izradevini i izrađivačima. Tako pak biva prema razlogu. I. 56 Prema nekim prijevodima 'jednakih'. II. Država. 375 C.jasno je kako je to uzrok što postoje [mnoge] vrste država i više različitih državnih poredaka. onda u tima nije ništa zajed­ ničko. uza štetu [koju nanose] smatraju da ih još lišavaju i toga dobročinstva. osim prema onima koji nanose nepravdu. 5 7 Stoga treba utvrditi broj zadaća [neke države]. 51 Navod iz djela nepoznata pjesnika (Fr. A ne govore lijepo oni što kažu kako treba biti žestok prema nepoznatima. a drugi skladno smiješana oba dotična svojstva. Razvidjeti treba koliko je onih stvari bez kojih ne bi bilo države. jer posjeduje i srcanost i razumijeće. jer one koje nazivamo dijelovima države nuždno bi bivale među tima. 55 Država je. Jer srce hoće vladati i ne dâ se svladati. a ono je djelatnost i savršena primjena kreposti. O. te ima najbolji državni poredak. kad smatraju kako su im tî nanijeli nepravdu. 1253b 32. III. 54 ali svojina ipak nije dio države. I budući je blažen­ stvo ono najbolje. kao što u ostalih sastavina prema naravi nisu isti dijelovi cijelog ustroja bez kojih cjeline ne bi bilo. 55 Usp. To je sposobnost duše kojom ljubimo. Vidi i ranije tumačenje pojma κτήσις. tî previše i mrze«. Platon. Ali to više osjećaju prema pouzdanicima. . 435 E. ili mno­ žina zemlje ili štogod drugo takvo. 78 Nauck). koja je ovdje srce. A ista se razlika nalazi i medu samim grčkim narodima. bilo da u tome sudjeluju jednako ili nejednako): kao hrana.51 Ο građanima u državi. Bjelodano je kako i razumijeća i srčanosti treba imati narav u onih koje će zakonodavac lako privesti do kreposti. 50 Euripid. Aristotel češće navodi dotičnu opreku. 5 2 Jer. da se okupi u jednu državu. Fr. 1278a 2. 1.sudjeluje u obojim svojstvima. 436 A. Vidi I. Usp. 20 35 25 40 1328 a 30 35 5 40 1328 b 10 15 230 231 .

ili pak istima povjeravati obje dužnosti? Nu bjelodano je i to. gledajući na neki njezin dio. maturité. 9 Pošto se to razlučilo. dok je ranije 59 rečeno kako je blaženstvo nemoguće bez kreposti. 58 59 60 5 dokolice i za nastanak kreposti i za državne djelatnosti). 'imanja'. . Prvo. naime. ili opet od tih su [djelatnosti] jedne zasebničke a druge zajedničke iz nužnosti? To pak nije isto u svakom državnom poretku. II. imućnici. Naime. 1264b 17-24. reći kako je blažena država. kako rekosmo. Jer. Jer kojima je u vlasti oružje ti odlučuju hoće li ostati ili neće ostati dotičan državni poredak. dakle. primes of life. četvrto. Grč. lat. koja jakošću obdaruje mlađe. nego na sve građane. A bjelodano je i njihovo vrstanje. fran. jer ratari moraju biti robovi ili barbari ili izokolni stanovnici.predmet. a tî se još najviše čine dijelovima države. 64 Usp. Prema Aristotelu tijelo je u svojoj zrelosti od 30 do 35 godine života. Jer ukoliko svaka od dužnosti traži drukčiju životnu zre­ lost. Jer u pučkim vladavinama sudjeluju svi u svima [službama]. ili zapravo prvo. nego kako je po naravi. rus. jer takva je razdi­ oba prema dostojanstvu. Usp. treba li njih razlučiti. a ne tek prema uvjetima. Tako dakle obojima podijeliti [dužnosti] i korisno je i pravično. budući da su oni [pravi] građani. mora biti hrane. jer na jedan način [povjerava se] istima. a duh u 50-oj godini. ne može se. dakle. Usp. treće je oružje (jer članovi zajednice moraju pri sebi imati oružje poradi obrane vlasti. službe koje tako reći trebaju svakoj državi (jer država nije bilo koje nasumično mnoštvo. Platon. 1329 2 2 5 a 10 15 10 20 15 25 20 30 25 35 40 Usp. prosudba ο probicima i pravedninama u međusobnim odnosajima. Budući pak rasprav­ ljamo ο najboljem državnom poretku . [povjeravaju se] različitim osobama. 1330 a 25-31. 62 Ili 'imutak'. Mora se stoga od tih djelatnosti sastojati država: mora postojati mnoštvo ratara koji pribavljaju hranu. 6 4 A bjelodano je kako posjedi trebaju pripadati tima. naime. virium genus. ali ne istodobno. 919 C-E. 1328a 37. a razboritošću starije. 65 Preostao je od nabrojanoga još rod svećenika. nemoguće je da to zajedništvo bude naprosto samo­ dostatno). zatim umijeća (jer su za življenje potrebna mnoga oruđa). treba razboritosti drugi put jakosti. Jer građani trebaju biti dobra imov­ nog stanja. svećenstvo i prosuditelji ο nužnostima i probicima. 1261b 12. III. Ukoliko je pak nemoguće držati uvijek u podložnosti one koji su uzmožni upotrijebiti silu i spriječiti je. peto. 1275b 20. Preostaje. naime. novogrč. nego neki u nekima. Nego i stečevine 6 trebaju pripadati tima. stanovita svota novca. kako bi imali za unutarnje potrebe i ratne troškove.a to je onaj pri kojem bi država bila najblaženija. eo3pacm. την άκραν Ικανότητα (vrhunska sposobnost). dok je u vladavi­ nama manjine oprečno tome. njem. Usp. To su. A to je bjelodano i iz polazne postavke: 6 3 jer blaženim se mora bivati s krepošću. koju zovu svećeničkom službom. Otuda. 6 0 a ni ratari ne smiju biti budući građani (treba. kao što rekosmo. 65 Vidi i ranije tumačenje pojma περίοικοι. Lebensalter. 63 Usp. skrb oko bogoštovlja. rukotvorački stalež ne sudjeluje u državi. [dužnosti se daju] istima. 1328b 35. što protiv onih koji izvana nastoje nanijeti nepravdu). engl.bjelodano je iz toga da u najljepše upravljanoj državi koja posjeduje muževe pravedne naprosto. naime.1324a 4. preostaje razvidjeti: trebaju li svi sudjelovati u svemu tome (jer mogli bi jedni te isti bivati i ratari i obrtnici i svj etnici i suci) ili pak za svaki od spomenutih poslova treba postaviti druge osobe. te onaj savjetnički ο probitačnim stvarima i koji prosuđuje pravednine. 5 8 i uzmanjka li koji od tih sastojaka. ratnički stalež. nego [zajednica] samodostatna za život. na drugi pak različitima. te ne svi u svima. da se u tome državnom poretku povjere istima obje dužnosti. koje je od svega najnužnije. Jer ni ratar ni 61 Posrijedi je pojam 'životne zrelosti'. kao ni jedan drugi rod koji nije tvoritelj kreposti. šesto. građani ne smiju živjeti ni rukotvoračkim ni trgovačkim životom (budući da je takav život neplemenit i suprotan kreposti). 61 jednom. Zakoni. 1323a. te obrtnici. II. i nastaju različiti državni poreci. mogu i svi sudjelovati u svim stvarima. XI. dakle. ακμή. što od nepokornikâ. Budući u državi postoji ratnički stalež. 232 233 .

657. Stoga još i danas neki od njegovih potomaka služe se zajedničkim blagova­ njima i nekim njegovim zakonima.69 zapravo bezbroj puta. 10 Čini se kako nije tek sada ili odnedavno poznato onima koji znanstveno umuju ο državi. što je između Skiletskog i Lametskog zaljeva.1329a 2. 416 D. te jedan treba biti zajednički a drugi zaseb68 Ili 'podjela građanskog mnoštva na staleže' (kako je. 1328b 33 . Gotovo. nego da prijateljskom upotrebom 75 postane zajedničko. 72 Usp. kojima je danas kao i nekoć nadimak Auzonci. Ο razdiobi [zemlje] i rata­ rima. 66 kako državu treba razlučiti napose po rodovima i razlikovati ratnički stalež od ratarskog. kasnije ću reći. 70 Ta se misao češće spominje i u Platona (npr. XII. 74 Usp. budući da ne mislimo . 25 30 33 40 1330a 5 10 20 234 235 . dok prema Japigiji i Jonskome Ili 'onima koji se bave filozofijom države'. 73 Usp. engl. tima treba dati svećeničku službu. lat. Zakoni. čine najstarijima. naime. III. φιλοσοφήσαντας περί των πολιτικών ζητημάτων (oni koji se mislilački bave državnim pitanjima). a uz druge zakone koje im je postavio prvi je ustanovio i zajednička blagovanja. dakle. Obalu Tirenskog mora nastanili su Osci. i svaki je pojedini od tih razlučen. Ο zajedničkim blagovanjima svi se slažu kako su ona korisna u dobro uređenim državama. i koji dade ime Italija rtu Europe. Budući se državno tijelo dijeli na dva dijela. prvo treba reći. 981b 23. 75 Ili 'prijateljskim pristankom'. jer su uvijek imali zakone i državno ustrojstvo. Zakoni. koji su također rodom Enotrijci.73 već je rečeno. 1329a 17-26. Dakle. jednom kao doživotna služba. 22B. qui de republica philosophantur. koji bijahu pastiri. novogrč. 1074b 10. te koliko i kakvo treba biti zemljište. Jer Sezostrisova vladavina mnogo je starija od Minosove. naime. 66 30 34 34 35 40 1329 b 5 10 15 zaljevu. 67 Naime. τοϊς περί πολιτείας φιλοσοφούσιν. 76 Aristotel to u Politici ne objašnjava. koje su sastojine bez kojih država ne može opstojati i koji su dijelovi države (jer ratari i obrtnici i svakovrsni nadničari moraju se nalaziti u državama. la philosophie politique. fran.70 Jer nuž­ nim je stvarima ljude naučila sama potreba. dok je u Ita­ liji još mnogo starija. prema kojemu. koji i kakvi trebaju biti.kako vlasništvo treba biti zajedničko. 71 Ili 'državnim (građanskim) ustanovama'. Aristotel. a propušteno pokušati iznaći. . i da nitko od građana ne oskudijeva u hrani. dakle. I. A da su sve tê ustanove drevne. political philosophers. U njima trebaju sudjelovati svi građani. u njemačkom prijevodu). između tih zaljeva i Mesinskog tjesnaca (prolaza). te omogućiti odmor onima koji se zbog starosti povlače s dužnosti. kao i na Kreti. tako te i ο državninama71 treba misliti kako vrijedi isto. II. Platon. njem. Uz to su i rashoci oko bogoslužja zajednički cijeloj državi. to jest: na oružanički i savjetnički. 656. i zbog čega ratari trebaju biti različiti od njih. pretvorio u ratare. Metafizika. a Minos na Kreti. ustanova zajedničkih blagovanja prvotno je odatle potekla. u Egiptu kažu da je tako uzakonio Sezostris. tamošnji uče­ njaci kako je neki Ital postao kaljem Enotrije. dok je razdvajanje državnoga mnoštva po rodovima68 poteklo iz Egipta. Grč. Država. iznalazile tijekom vremena. zemlja treba pripadati onima koji posjeduju oružje i sudjeluju u državnoj upravi. u području koje se zove Sirit. dakle. Rečeno je..kao što neki tvrde74 . drugi put djelo­ mice. Time]. one pak koje su za ukras i izobilje mogle su se razviti tek pošto su prve potrebe zadovoljene.rukotvorac ne trebaju se postavljati za svećenike (budući da sämo građanima dolikuje štovati bogove). Jer u Egiptu i sada biva takvim načinom. Stoga se treba već otkrivenim dostatno poslužiti. 69 To jest: više puta. nazvaše se Enotrijci Italcima. 1264a 3). Platon.67 koji su udaljeni jedan od drugog pola dana puta. 676) i Aristotela (Metafizika. promijenivši ime. dokaz je Egipat. Kažu kako je taj Ital Enotrijce. 1326b 26-32. a dolično je iskazivati štovanje bogovima. den S t a a t s w i s s e n s c h a f t l e r n . Kako. ali dijelovi države su oružanički i savjetnički stalež). sâmo što siromašnima nije lako priložiti od vlastitoga određenu svotu i izdržavati svoje domaćin­ stvo. nalaze se Honi. Govore. i ostale [usta­ nove] treba smatrati kako su se često. II.72 Oni se. Stoga treba na dva dijela razdijeliti zemlju. III. S kojega se razloga i nama čini tako. jer na Kreti potječe iz razdoblja Minosove vladavine. Drevna je čini se i ustanova zajedničkih blagovanja. Politika. na primjer.

gdje ili vode sve nisu slične ili nema dostatno izvora. 79 Ili 'zametnuti bunu u državi'. briga oko toga ne smije biti nuzgredna. građanima treba biti lak izlaz. jer ta imaju blaže zime). svi budu imali dio na objema mjestima. Pisao je i filozofske rasprave. 82 Aristotel ο tome ne govori u Politici. a od tih oni koji su na zasebničkim posjedima trebaju pripadati zasebničkim vlasnicima. iza njih su mjesta zaštićena od sjeverca. na drugom su mjestu izokolni stanovnici tuđinskog podrijetla 80 naravlju slični onim spomenutima. te u upotrebi zdrave vode. nego više utvrđenih mjesta. stvari kojima se najviše i najčešće služi naše tijelo. Zakoni. kazat ćemo kasnije. fran. tako da. i da jedan dio zajedničkog bude za troškove bogoslužja. 86 Ili 'akropola'. ali za sigurnost u ratu bolji je naprotiv [raspored] kakav je bio u drevno doba: jer je takav činio teškim izlaz tuđincima. njem. i težak prolaz napadateljima. Stoga u državama s razboritom upravom. lat. treba odvojiti pitke vode od onih za ostale svrhe. poželjno je uzeti u obzir četvero: kao prvo ono što je nuždno za zdravlje (jer prema istoku okrenuti gradovi. Što se tiče utvrđenih mjesta. jedni ne haju za neprijateljstvo sa susjedima. 82 11 Već je rečeno. Zakoni. Na koji se način treba služiti robovima. To jest: zraka. Mileta i Pireja. dok ni jedno od toga ne odgovara vladavini najboljih. Usp. μήτε ομοφύλων πάντων (όντων). Vidi i ranije tumačenje središnjeg nazivka πόλις. Na primjer. a neprijateljima nepristupačan prilaz i teško opkoljivanje. dakle. Zbog toga treba primijeniti oba načina (jer može se graditi onako kako težaci sade načinom koji zovu nasad trsa Ponavljanje već rečenog. Zemlju. grad­ ska tvrđava 8 6 pristaje manjinskoj vladavini i jednovladi. dakle. a ono je u prikladnu smještaju i položaju. tako da ne uzmanjka vode budu li [građani] odsječeni od okolnog zemljišta zbog rata. Što se. 1267b 16. 77 Jer gdje to ne biva na taj način. i ne svi istorodni. ravnica pučkoj vladavini. A moć vodâ i vjetra 85 takvu ima narav. smještaj treba biti prikladan i za državnu upravu i ratne pothvate. 1265b 24) osuđuje diobu zemljišta koju ovdje usvaja. 7 8 niti pak srčani (jer tako bi bili i za radove korisni i pouzdani da neće novotariti 7 9 ). novogrč. weder alle von gleicher Abkunft. koji su izloženi istočnim vjetrovima. Raspored zasebničkih nastambi smatra se ugodnijim i pogodnijim za ostale djelatnosti ako je pravilno izveden na suvremen i Hipodamov 8 7 način. ako nema toga. A što se ostaloga tiče. Sudjelovao u izgradnji Roda. i zbog čega je bolje svima robovima kao nagradu obećavati slobodu. usp. rus. qui ne seront ni tous de même nationalité. D. engl. drugi pak za izdatke oko zajedničkih blagovanja. V 745. nego u Ekonomici. Usp. značajan je urbanist iz Periklova razdoblja. άλλα μήτε ομόφυλοι δλοι (ali ne i svi iste rase). dok su drugi odviše zaokupljeni njime.nički. 84 Osobito je potrebno imati dostatno vode i izvore. kako grad 8 3 treba biti otvoren Prema Jowettovoj opasci. 83 To jest: grad-država ili gradodržava. dočim od zasebničkih posjeda jedan dio treba biti uz granicu a drugi blizu grada. najbolje je da budu robovi. One. tî su i zdraviji. i 1327a 4-40. i svaki od tih treba se dalje dijeliti na dvoje. 85 84 35 40 1330 b 5 10 15 17 17 20 25 236 237 . ne ΟΟΛΜΗΟΙ npunadneoKamb κ odHoü HapoÖHoemu. 777 C. usp. 77 15 20 25 30 i kopnu i moru te povezan s cijelim okolnim zemljištem. tiče ratnog stanja. pa i mimo onoga što je pošteno. Usp. Aristotel na drugome mjestu (II. onda je spas u građenju dostatnih i prostranih nakapnica za kišnicu. oni pak na zajed­ ničkoj zemlji81 trebaju biti zajednički. 87 Hipodam se i ranije spominje (Vidi II. 78 Ili 'ne svi iz istoga naroda'. 80 Usp. Što se tiče samog njegova položaja. Budući treba brinuti ο zdravlju stanovnika. i Platon. II. 1267b 22). zbog toga što dotičnici zbog svojeg vlasništva ne bi mogli pošteno savjetovati. 81 Usp. VI. 1326b 40. i Platon. Pripisuje mu se pravokutnički raspored nastamba i ulica. Ratari. ona nisu jednako prikladna svim državnim porecima. posjedujući svaki po dva [zemljišta]. Grč. non tarnen omnes ejusdem nationis. Time se postiže i jednakost i pravednost te veća sloga u ratovima protiv susjeda. ako treba prema želji. 1344b 15. 1329a 26. tê najviše i pridonose zdravlju. Zato u nekih postoji zakon po kojem oni što graniče sa susjedima ne mogu sudjelovati u vijećanju ο ratovima protiv susjedstva. naime. not all of the same race. treba raz­ dijeliti tim načinom zbog navedenih uzroka.

forum. κλημάτων συστάδας (skupovi . tako se i branitelji trebaju dijelom 15 poslužiti onim već pronađenim a dijelom iznalaziti i izmišljati nove načine. I doista. sudskim pozivima i sličnome. Budući se gradsko predstojništvo dijeli na svecenike i upravitelje. das Prinzip der Rebpfähle. koji su dobro pripremljeni [neprijatelji] i ne pokušavaju napasti. a takvo je 92 To jest: na skupine građana koji zajednički blaguju. Zakoni. ono mora biti takvo da bude čisto od svake trgovine. 778 D. i može biti. Ali ne treba smetnuti s uma ni to. Usp. tužbama. One. bjelo­ dano je kako dotično zahtijeva da se neka zajednička blagovališta postave u tim stražarnicama. drukčije i odijeljeno od toga trga. των αμπέλων σνστάδας. Grč. ili poravnati brdovita mjesta. trg). Tako će se skladno spojiti sigurnost i ures. onda ne samo što treba podići zidine. Za upravitelje koji vode brigu ο ugovorima. i da je utvr94 đenije od obližnjih dijelova grada. 90 To jest: 'svojom hrabrošću'. ukoliko ih vladatelji ne pozovu. odviše starinski pretpo­ 91 stavljaju. Ako je tomu tako. Platon. [zajednička blagovališta] treba postaviti u blizini trga i kakva javnog sastajališta. 30 nego samo pojedini dijelovi i mjesta. αγορά. nazočnost vladateljâ najviše ulijeva [prisutnima] istinsku skromnost i strahopočitanje dostojno slobodnih ljudi. V. sa smješta­ jem koji je prikladan za lak prihvaćaj svakovrsne robe s mora i kopna. nepeicpecmHbiMu pndaMu. kako ukućani ne bi postali nemuževni. oni koji govore kako ih ne trebaju imati gradovi što se 90 suprotstavljaju krepošću. en quinconces. A to mjesto bilo bi ugodno kad bi na njemu bila i vježbališta starijih građana. nije lijepo nastojati naći spasa u jakosti gradskih zidina. i na njega ne smije stupiti nitko od rukotvoraca. sajmište. jer i sami vide činjenicama opovrgnute one koji su se time dičili.ako se treba spasiti te izbjeći zlo i 40 sramotu . Naime. αγορά. i slično 5 je kao i zasebničkim nastambama ne podići zidove. Prijevodi se poprilično razlikuju. njem. potrebno je da i javna blagovališta za svećenike budu blizu svetišta. Što se tiče zidina. kako se oni kojima su gradovi opasani zidovima mogu njima dvostruko poslužiti (kao da zidove imaju ili kao da ih nemaju). lat. To mjesto treba biti takvo da posjeduje istaknutost prikladnu položaju kreposti. protiv sličnih. 96 Ili 'državnih upravitelja'. engl. nego se valja 10 pobrinuti da one budu i kao ures gradu i u različite ratne svrhe. da nadmoć napadateljâ uvelike premašuje i ljudsku odvažnost i srčanost koja je u nekolicine. agora (place). ms. Jer dolično je da i taj ures [grada] bude podijeljen prema uzrastu. VI. lat. novogrč. naime. Grč. osim onih sveti­ šta koja se izdvajaju zakonom ili po kakvu pitijskom 93 proroštvu. Tê bi se dakle mogle rasporediti na taj način. 89 Usp. 95 Posrijedi je višeznačnica αγορά (skupština.'petični' raspored stabala pri sadnji).treba smatrati kako je za rat najprikladnija a najveća jakost zidina. onda . gdje je Spartancima malo vrijedio njihov 'bedem od muževnih prsa'. Vidi i tumačenje pojma συσσίτια.ukriž). tako da neki od vladateljâ 96 budu s mladićima. a neki od starijih zajedno s vladateljima. slično je kao i potražiti zemljište dostupno neprijatelj­ skom napadaju. rus. Jer kao što se napadatelji trude iznaći načine kojima stječu prednost. Vitium juga earum quas systadas rustici appellant (iako već Varon ima quincunx. novogrč. an agora. 20 25 30 35 40 133l b 4 4 5 10 239 .'kupice' .trsja). plant their vines in what are called 'clumps'. Potrebno je 95 ispod toga mjesta izgraditi onakvo zborište kakvo imaju u Tesaliji i zovu ga Slobodno zborište. 93 Usp. Zgrade posve­ ćene bozima i zajednička blagovališta vrhovne ovlasti trebaju imati prikladno i isto mjesto. Zakoni. ein Markt. osobito sada kad su pronađeni 1331 i do savršenstva dotjerani hitala i opsadni strojevi. engl. Platon. 91 Moguća aluzija na Epaminondinu pobjedu kod Leuktre. njem. zborište. Nu kako se događa. Podrazumijeva se i lakonska izreka kako su 'prsa (muževa) zidovi Sparte'. Ili 'unakrsni redovi trsja'. Treba postojati i sajmište. ratara i sličnih. nnou^adb. fran. 35 a mnoštvom ne mnogo brojnijih. 238 88 88 12 Budući se mnoštvo građana mora podijeliti na 92 javna blagovališta. fran. 738 B-D. dok toga ne mogu oni koji zidine nemaju. zatim ο sajamskom nadgledništvu i grad­ skoj upravi. Jer misliti kako gradove ne treba opasivati zidinama. jasno je kako je posrijedi opisi položaj grčke akropole. tržište. 94 Iako je sama rečenica nejasna. te cijeli grad ne treba biti izgrađen pravilno. dok su zidine razdijeljene stražarnicama i tornjevima na zgodnim mjestima. 1330a 3. osobito protiv sadašnjih pronalazaka.

Zbog toga za sada nemojmo više raspravljati ο tim stvarima. novogrč. Zbog toga ljudi i mniju kako su uzroci blaženstva izvanjska dobra. 1101a 13. engl. 1113a 22-b 1. njem. Nikomahova etika. a najbolje se upravlja gdje država uzmaže postići najviše blaženstva. . dobrâ. 9 Nu zadržavati se sada na tim pojedinostima i raspredati ο njima. 13 Sada treba govoriti ο samom državnom poretku. katkada postavi skladno. druga junacima. na prim­ jer.od toga je jedno ispravno postaviti cilj i svrhu djelatno­ stima. ευδαιμονία. I. drugi pak ne. Aristotel. a ovaj drugi nužnim djelatnostima. Ili 'herojima' (u antičkome smislu). iako posje­ duju samu sposobnost. ali u činidbi do njega ljudi griješe. blaženost ili sretnost. bjelodano je da ne smijemo zanemariti što je blaženstvo. 1176b 4. a i u umijećima i znanostima potrebno je vladati obojim: svrhom i djelatnostima radi svrhe). i ono što je lijepo imaju nuždno (jer poželjnije bi bilo da ništa takvoga nije potrebno ni mužu pojedincu ni državi). happiness.bjelodano je. vita beata (félicitas). dok ishod ovisi od sreće. koje jedni nazivaju šumskim nadglednicima. CHacm. Budući postoji dvoje u kojemu je dobro svima . quod laudabiliter fiat. kako svi teže dobru življenju i blaženstvu. Grč. dakle. A i svetišta treba razdijeliti po tome području: jedna posvećena bozima. 101 Usp. 240 16 Politika 241 . dakle. 102 Ili 'uvjetno'. Kako je pak naša zadaća razvidjeti najbolji državni poredak. that which is good in itself. Aristotel. ali je sama postavljena svrha loša. potrebno je osigurati dok su na straži i stražarnice i zajednička blagovališta. I. njem. rus. kao u liječništvu: jer katkada niti prikladno prosuđuju kakvo treba biti zdravo tijelo.be. to jest kad se 97 98 99 najbolje upravlja državom. Raspodijeliti treba prema istome poretku i na seoskome području. 1100b 22. Grč. Nikomahova etika. drugi poljskim nadglednicima. ibid. Ili Ό ustavu'. rus. a drugo iznaći djelatnosti koje pridonose svrsi (jer tê se stvari mogu međusobno ne slagati i slagati: cilj se. 104 Ili 'za obiljem. plemenitosti). ευδαιμονία." od kojih se i kakvih sastojaka treba sastojati država koja će biti sretna i kojom će se skladno upravljati.101 ako je od tih dokaza koja korist) kako je ono djelatnost i savršena upotreba kreposti. npenpacHoe CCUAO no ceôe. niti uspijevaju pronaći sredstva za sebi postav­ ljeni cilj. a kat­ kada griješe u obojemu.mjesto blizu tržnice životnim potrepštinama. ce qui est essentiellement bon. τό καλώς. samo što jedni imaju moći da to postignu. III. činidbe koje se tiču pravednosti: pravedne kazne i odmazde potječu od kreposti. 107 Usp. fran. bonheur. Jer gor­ nji je trg posvećen dokolici. 'Po pretpostavci' podrazumijevam nužnosti. Usp. kao kad bi tkogod sjajnu i lijepu glazbu pripisao radije glazbalu negoli umijeću [glazbenika]. X. zbog kreposti. fran. nego prije provoditi ih. Prema rečenome. Vidi ranije tumačenje pojma πολιτεία. zbog kakva slučaja ili zbog naravi (potrebna je. i to manja onima koji bolje stoje. ali su nužnosti. jedne stvari moraju biti 100 Naime. 'naprosto' ono što je lijepo. Jer nije teško zamišljati takve stvari. engl. prednošću'. a veća onima kojima je göre). dok su druge djelatnosti upravo oprečno: priprave i tvorbe dobara. 1 0 0 15 5 7 7 10 20 Rekosmo (i odredismo u Etici. imutkom. ali sretnost je u oprekama 1 0 6 (jer i to se određuje prema ćudored­ nim dokazima: čestit je čovjek onaj kojemu su. naime. 103 Prema nekim tumačiteljima: 'ono što je dobro' ili 'ono koje je pohvalno'. Glückselig­ heit. doista je nekorisno. Jer i tu upravite­ ljima. i nekakva potpora za lijepo življenje. Aristotel. novogrč. 1 0 3 Uzmimo. 15 25 20 30 25 35 40 1332 a To jest: 'građanskim djelatnostima u slobodnom vremenu'. Čestit se čovjek može lijepo ponijeti i u siromaštvu i u bolesti i u drugim zlim kobima. Jer govoriti ο tome pripada priželjkivanju. Jer prvo je oduzeće 1 0 5 nekakvoga zla. dobra ona koja su dobra naprosto. 105 Ili 'odmaknuće'. lat. katkada opet postižu sve što vodi svrsi. naime. 106 Ili 'u oprečnim uvjetima'. lat. pa je jasno kako je nuždno i da njihove upotrebe budu čestite i lijepe naprosto). 1 0 2 nego naprosto. nu ima ih koji ispo­ četka ne tragaju ispravno za blaženstvom. dočim one djelatnosti koje teže za častima i lasnoćom 1 0 4 naprosto tê su najljepše. τάς »ευγε­ νείς« (čestitosti. i to ne po pretpostavci. 1098a 16. das Schöne.

st. razbor. ibid. 1 1 4 Jasno je. ili pak isti doži­ votno. 118 To jest: koji teže prevratu. a ne koje drugo od živih bića. nadmašujući ih uvelike prvo tijelom a zatim i dušom. Neka svojstva nije korisno imati naravlju. dobra'. koje su narav. 1327b 36. stvari mimo navika i naravi ljudi čine zbog razbora. Jer onaj tko želi lijepo vladati. drugima opet vladanje. bjelodano je zbog mnogih uzroka nuždno da svi jednako i naizmjence i vladaju i pokoravaju se. a druge slušajući. (A vladavina. 121 Usp. Zbog toga molitvom poželimo ono ustrojstvo državi kojemu je sreća gospodarica (jer tu priznajemo njezino gospodstvo). i teško je opstati državi koja je ustanovljena mimo pravednosti. 111 To jest: narav. Razlikuju se.već prisutne. Jer naprama lijepome i nelijepome ne razlikuju Usp. Zbog toga mnoge od poslova koji se čine služničkim. istraživao je azijsku obalu od ušća Inda do Crvenog mora. jer se ona običajima mijenjaju. Tako te im i odgoj jednom treba biti isti. svojstva što su već od naravi dvojaka. 1 0 9 Jer roditi se treba prvo. tako te se to troje 1 1 1 treba međusobno uskla­ diti. Dakle. III. A kako će to biti i kako će tî sudjelovati. U nas svi građani sudjeluju u držav­ nome poretku. nego onim radi čega je što. budući da iz pojedinačno valjanih proizlazi isto i za sve. ako su uvjereni kako je drukčije bolje. 1 1 3 valja razvidjeti trebaju li bivati različiti vladatelji i vladanici. 1 Ali kako takvo što nije lako prihvatiti. dok je druga slobodnjačka. 119 Vidi 1329b 2-17. drugim pak drukčiji. Jer kada bi se tî jedni od drugih tako razlikovali kako mislimo da se bozi i junaci razlikuju od običnih ljudi. doista je nemoguće. Kr. Skilaks. ostala živa bića žive većinom po naravi. pr. neke od naredaba ne samim djelima. za jednu kažemo da je samosilnička. 1284a 3. a drugima da se vlada. Jer jedne stvari ljudi uče navikavajući se. 1 1 8 a da toliki budu mnoštvom upravitelji države te uzmognu nadvladati sve dotične. Nu ljudi postaju dobri i čestiti trima stvarima. X. III. kad dostigne potrebne godine. 113 Ili 'od onih koji vladaju i onih kojima se vlada 114 Usp.1279a 8. 1 1 0 čovjek dočim i po razboru. Nu ipak je nedvoj­ beno da vladatelji trebaju nadmašivati vladanike. Stoga treba razvidjeti kako čovjek postaje valjan.). 1179b 20. 121 a druga poradi vladanika. 1277b 9. kao čovjek. 1 1 2 kakva treba biti narav onima koje će zakonodavac najlakše uobličiti. I. načinivši u istome rodu jedno mlađim a drugo starijim. 117 Podrazumijeva se: jednakost se sastoji u istome postupku prema sličnima. 1254b 16. I ne srdi se nitko kad se njime zbog mladosti vlada. reći kako su jednim načinom isti koji vladaju i kojima se vlada. kako će i odgoj morati slijediti dotičnu razdiobu. prvo kažu 120 treba se pokoravati. ο tome treba zakonodavac razvidjeti. 120 Usp. a neka ponešto i po običa­ jima. razbor. A država je valjana kad su valjani građani koji sudjeluju u držav­ nome poretku. osobito što će i sâm uživati istu povlasticu. Jer jednako je ono isto sličnima. To jest: po navadama ili navikama. Naime. 1279a 8. navada (običaj). koja se običajima mijenjaju nagore i nabolje. drugi put pak drukčiji. a zatim imati stanovito svojstvo tijela i duše. Aristotel. vladanicima se pridružuju svi koji u toj zemlji žele novotariti. 112 Usp. Mnoge. 108 ne pripada slučaju. ali da država bude valjana. niti pak jest kako Skilaks 1 1 6 kaže da se u Indijaca kraljevi upravo tako razlikuju od podanika. Postoje. Usp. 1 1 9 J&r sama je narav pokazala razliku. naime. 116 115 25 30 35 40 41 41 1333a 10 5 15 20 Ili 'čestita. 110 242 16* 243 . od kojih jednima dolikuje pokoravanje. Treba. ipak je to drugo poželjnije. naime. dok druge zakonodavac mora sâm pri­ rediti. jasno je kako bi bolje bilo da uvijek sasvim isti jedni vladaju. 1278b 32 . grčki geograf (VI. a da svaki pojedince od građana ne bude takav. navada. niti sebe smatra boljim. dakle. Jer ako bi svi i mogli biti valjani. slobodni mladići lijepo opslu­ žuju. III. naime. tako te bi 108 109 30 35 40 1332 b 5 nedvojbena i bjelodana bila vladanicima nadmoćnost vladateljâ. Ο tome se već govorilo. nego znanosti i izboru. 14 Budući se svako državno zajedništvo sastoji od vladateljâ i vladanikâ. Preo­ stalo je zadaća odgoja. A već smo odredili. kako sam rekao u prvim raspravama. jedna je poradi vladateljâ. jer jedino on ima razbor. naime.

lat. Platon. On se pak dijeli na dvoje. 129 Ili 'sretni u višem smislu'. Uvijek je svakomu. Bjelodano je. engl. Tako te u tê ciljeve treba odgajati one koji su još djeca a i [osobe] ostalog uzrasta kojima je potreban odgoj. Grč. A i činidbe se. Ili 'djelatni i rasudbeni'. Grč. jer treba biti sposo­ ban raditi i ratovati. 1177b 4. Ni oni među Grcima ο kojima se danas misli kako imaju najbolju vladavinu. 125 na rat i mir. die eine Vernunft ist handelnd. moraju slično dijeliti. redam beatamque vitam. i to je jednako bjelodano i u stvarima koje su prema umijeću i onima koje su prema naravi. ako su pridržavajući se njegovih zakona. i treba činiti nužnosti i korisnosti. A istim načinom [treba imati na umu] i razdiobe ljudskih života i djelatnosti. Jer kao što većina ljudi želi gospodovati nad mnogima. ipak izgubili svoje lijepo življenje130! A ne postavljaju ispravno ni ο vladavini koju bi čini se trebao odobriti zakonodavac. dive se zakonodavčevu cilju. A dijeli se i cio život na zaposlenost i doko­ licu. 638. ό μεν λόγος πρακτικός. budući da to pruža golemo obilje dobara.se toliko djelatnosti same po sebi koliko po svrsi i onome radi čega su. lat. Zakoni. franc. niti pak zakone i odgoj prema svim krepostima. drugima pak stvari koje su lijepe. 244 245 . a još više naprama stvarima koje su bolje i predstavljaju svrhe. dakle. a opovrgnuto je sada i samim činjenicama.. i prema Usp. j e r jedan je razum činidben. ibid. Slično tima i neki od novijih pisaca iznesoše isto mnijenje: jer hvaleći spartanski državni poredak. njem. zavladali mnogima. III. 23 Ο tima kažemo da su kreposti po kojima se čovjek nekako naziva dobrim. 126 A ο tim stvarima mora biti isti izbor kao i u dijelova duše i njihovim činidbama. nego su prostački spali na one koji se čine korisnijim i probitačnijim. zakonodavac se treba pobrinuti da oni postanu dobri muževi. a nužnosti i korisnosti radi stvari koje su lijepe. dok ih nitko nije priječio da se njima služe. te kojim načinima. onima koji razdjeljuju kao i mi. jer rat biva radi mira.čini se hvali spartanskog zakonodavca zbog toga što su [Spartanci]. 1102b 28. zaposlenost radi dokolice. quorum altera in agendo. od kojih jedan ima razum sâm po sebi. the better part of life. ni zakonodavci koji su im ustanovili takve državne poretke. ali je uzmožan poslušati razum. ό δέ θεωρητικός. A u kojem se od tih nalazi svrha. pošto Spar­ tanci više nemaju prevlasti. i od djelatnosti jednima su cilj nužnosti i korisnosti. X. te da isti prvo treba biti vladanik a zatim vladatelj. VI. ono najpoželjnije koje mu je najviše što može postići. kako se isto tako mora razdijeliti i taj dio. fran. novogrč. ali još više stvari koje su lijepe. I. rô ζην καλώς. engl. l'une pratique et l'autre théorétique. 1 2 9 niti je njihov zakonodavac dobar. Zanim­ ljivo je da stariji latinski prijevod ima: honestae vitae fructum (plod časna života). τό καλώς ζην. novogrč. naime. A bolje je ono koje ima razum. drugi pak motriteljski. tako i Tibron 1 2 8 — kao i svaki pojedini od pisaca koji pišu ο njihovu državnom poretku . prema naliči. 130 Ili 'čestit i blažen život'. Ne zna se točno koja je povijesna osoba ovdje posrijedi. i one [činidbe] koje su od dijela što je naravlju bolji poželjnije su onima koji mogu postići ili sve ili tê dvije. 628. Usp. Nikomahova etika. 127 kojim je ozakonjeno da sve služi svladavanju i ratovanju. 4. Kako je to i smiješno. i Aristotel. for there is a practical and a specula­ tive principle. I. Aristotel. 1139a 6. čini se kako nisu ustrojili tê državne vladavine prema najboljoj svrsi. nije nejasno što treba reći. Sve to mora uzeti u obzir državnik kada donosi zakone. poštene. kako niti su oni sami blaženi. To jest 'ćudoredno lijepe'. das vollkommene Leben.) Budući kažemo 1 2 2 kako je u građanina i vladatelja potrebna ista krepost kao i u najboljeg čovjeka. Iako je posve bjelodano. Nikomahova etika. altera in contemplando versatur. 128 127 40 1333 b 5 5 20 10 25 15 30 20 35 25 Usp. i da utvrdi što je svrha najboljeg života. Duša se dijeli na dva dijela. što se i dokazom lako pobija. valjane. ό μεν γαρ πρακτικός έστι λόγος ό δε ΰεωρητικός. die andere betrachtend. njem. 5. ali još više za mir i dokolicu. naime: dobre. izvježbani za pogibelj. le bonheur de vivre. prema načinu kojim smo naviknuli dijeliti. Aristotel. Usp. Jer uvijek je ono gore poradi boljega. dok ga drugi nema sâm po sebi. 123 124 125 126 122 10 15 16 16 dijelovima duše i prema njihovim činidbama. Jer od samosilničke vladavine je ljepša Usp.

velika šteta. dakle. Hrabrost. što više budu dokoličarili. V. 15 Budući se čini kako je ista svrha ljudima i zajed­ nički i zasebnički. koji . Jer one u doba mira gube svoju tvrdoću. Podrazmijeva se 'ratnička krepost'. -'. a ljubav prema mudrosti u dokolici. Stoga ni jedno od tih načela i ni jedan od tih zakona niti su državnički. Usp. da se zakonodavac treba više truditi kako bi zakoni ο ratu i ostalo zakonodavstvo bili radi dokolice i mira. Bjelodano je stoga zašto država koja hoće biti blažena i čestita. Već smo prije razlučili. treba pravednosti i mnogo umjerenosti onima za koje se čini da im je najbolje i koji uživaju u svemu što usrećuje. u izobilju dotičnih dobara. i izdržljivost potrebne su u poslu. kako se često reklo. jer je uvježbavao građane da svladaju susjede i njima zavladaju. 135 136 134 Usp. prisiljava ljude da budu pravedni i umjereni. 1301b 20. zatim. 1 4 1 I od toga kakva treba biti narav 137 20 25 30 35 40 1334 b 5 15 Ili 'koje pridonose dokolici (slobodnom vremenu)'. a užitak u dobroj sreći te dokolica u miru više ih čini obijesnima. Vježbe u ratnom umijeću ne smiju služiti porobljivanju onih koji to ne zaslužuju. 139 140 53. naime. Pindar. dočim umjerenost i pravednost u objema dobima. umjerenosti i pravednosti. niti pak hvaliti zakonodavca. Usp. svjedoče jednako činjenice kao i razlozi. 1307a 3. nego na poslu i u ratu pokazati se dobrim. Mnogo. II. 1332a 39. i oni koji nisu sposobni hrabro se izložiti pogibelji. .i više je u skladu s krepošću vlast nad slobodnim 131 ljudima. Zbog toga ne treba primjenjivati kreposti poput spartanske države. nego prije svega kako oni sami ne bi robovali drugima. a još više: ne moći se služiti njima u doko­ lici. pokušao nekako dočepati se vlasti. 1254a 25. 1333a 35. Olimpijske ode. Jer sramotno je ne uzmoći služiti se dobrima. Usp. Za dokolicu i zabavu korisne su i one kreposti kojima se služimo u dokolici kao i one u zaposlenosti. naime. biti 131 132 133 30 35 35 40 1334 a 5 10 prisutne mnoge životne potrepštine. Podrazumijeva se: 'ne samo motriteljske kreposti nego i one činidbene'. 1 3 9 Budući pak (misle) kako su veća ta dobra i užitak u njima negoli onaj u krepostima. koji to može. da bi se imala dokolica. zatim hrabra i izdržljiva.kako pjesnici kažu. Usp. niti istiniti.. A kri­ vac je tomu zakonodavac što građane nije naučio živjeti u miru i dokolici. I. navada i razum. one propadaju. II. Djela i dani. 1 3 7 Jer tima će najviše trebati ljubavi prema mudrosti. 170. Jer. što zakonodavac mora usaditi u duše ljudima. za što Spartanci optužuju kralja Pauzaniju. Jer iste su stvari najbolje i zasebnički i zajednički. prebivaju na 'otočju blaženika'. kako bi zagospodarili onima koji su zaslužili ropstvo. 1 3 5 svrha je ratu mir. A kako se dakle treba vježbati u cijeloj kreposti (ili: 'primjenjivati cijelu krepost'). mora sudjelovati u tim krepostima.ako takvih ima . kako su potrebni narav. postaju robovi napadateljima. 1271b 3. A sada teba promotriti kako i kojim se sredstvima može to postići. II. naime. u tome je. većina takvih država održavaju se ratu­ jući.. 141 Usp. Jer. i osobito onima koji su u miru i dokolici. Heziod. Zbog toga država treba biti umjerena. niti korisni. Usp. Rat. a u miru i dokolici živjeti ropski. a zaposlenosti . nego zbog toga što misle da se dotično postiže jednom jedinom krepošću. niti treba državu smatrati blaže­ nom. te ista mora biti odredba najboljeg čovjeka i najboljeg državnog poretka. 1 3 6 Trebaju. a ne gospodstvo nad svima. bjelodano je kako tu trebaju biti prisutne kreposti koje pripadaju dokolici. Slijedi lakuna koju Newman ispunjava ovako: '. 1 3 4 Jer. 1334a 2. 'odvažnost'.dokolica. 1 4 0 jasno je iz toga. Naime. 138 246 247 . 1 3 3 a pošto steknu vlast. 132 iako je inače u velikoj časti. 1271a 41. i treće. da je treba primjenjivati radi nje same. dakle. prema onoj poslovici 'dokolice nema robovima'. 1 3 8 Jer oni se ne razlikuju od drugih u tome što nešto drugo smatraju najvećim od dobara. da zavlada u vlastitoj državi. da teže vladavini koja je na korist vladanicima.. Uz to. Jer bjelodano je kako bi svaki od građana. poput željeza. vježbaju se samo u onoj kreposti koja se čini da tima koristi.

kojemu prethodi sveza između roditelja. Neki kažu kako odgovor proročišta 1 5 1 Trezenjanima bijaše zbog toga razloga. Uz to. Zbog toga je ženama prikladno udavati se oko osam­ naeste godine. Jer i to ima neko određeno vrijeme. 145 Cijelo ovo mjesto dosta je teško. 1 4 2 preostalo je raz­ motriti treba li ih prije odgajati razumom ili pak navikama. naime. Usto je posrijedi i višeznačnost pojma αρχή (započetak. preko kojega rast više ne napreduje (ili tek neznatno). naime. kao da su im vršnjaci. ili da Vidi C. 146 To jest: rođenje. . dok sama djeca od takvih roditelaj nemaju nikakve pomoći). a ona ο tijelu radi duše. te uz to požuda. a za žene do pede­ sete. jer raskalašenije čini se bivaju one što su mlade počele puteno općiti. počelo. . zatim slijedi briga ο nagonu. koje je svrha sveze između roditelja. 16 Budući dakle od početka zakonodavac treba razvi­ djeti kako će bivati najbolja tijela u gojenaca. jer srdžba i volja. i to. Gotovo sve tê stvari mogu se svesti na jedan uvjet. 148 Izvorno Ό ženidbenom sjarmljenju' ili Ό bračnom upregnuću u jaram' (grč. tumači. Jer u svih ostalih živih bića mladunčad od mladih [životinja] nedostatno su razvijena i više su ženskog spola i sitna. tako te prema tima treba urediti i nasta­ nak 1 4 6 i napor oko navika. Tako će do braka doći kad su im tijela u punome cvatu. prvo se treba pobrinuti ο braku: 1 4 8 kada dotičnici trebaju stupati u bračno zajedništvo te kakvi trebaju biti. kao i u ostalim stvarima. Posrijedi je višeznačnica εϋος. σύζενξις). od kojih je jedno žudnja. ali muž ne može (jer to dovodi do među­ sobnih svađa i razmirica). poriv. ranije je određeno. te da ne bude nesklada u njihovim sposobnostima. 1 4 9 s kojeg smo skrenuli. Veza između dvoje mladih nepogodna je za rađanje djece. jer niti smiju svojom dobi djeca odviše zaostajati za roditeljima (naime. 147 Ili: želja. ako puteno opće dok im sjeme još raste. Bjelodano je. 1 4 5 Nama su razum i um svrha naravi. Prema Jowettu širi je smisao ovaj: rađanje potomstva. Bjelodano je. početak. te slično i navike zavesti na stranputicu. tako je i nerazumni dio prije razum­ skog. kako bi tijela 150 novorođenčadi odgovarala zakonodavcevoj želji. Budući se granica rađanja određuje većinom za muškarce negdje do sedamdesete. 144 Podrazumijeva se rođenje. te nuždno tako biva i u ljudi. 143 Ili 'navičajima' ili 'običajima'. 1 4 4 i svrha je od nekog početka. kao: da je on još uzmožan začinjati djecu. 1 4 7 a drugo um. tako i duša vidimo ima dva dijela: nerazumni i razumski. čemu je dokaz što u onim državama gdje običavaju sklapati brakove veoma mladi [mladići i djevojke]. a muškarcima ženiti se oko trideset i sedme [ili ranije]. i razum zastraniti od najbo­ ljeg načela. naime. niti im biti preblizu (jer i u tome je velika nezgoda: takvi. vrativši se na polazi­ šte. Može. slabo štuju roditelje. da po svojim godinama usklađeno stare. te prebliza životna dob dovodi do razmirica u kućanstvu). 151 Izvorno μη τέμνε νέαν αλοκα. te i dva stanja. 7. 1334b 29. I dalje. i kao što je tijelo postankom prije duše. prisutne su u djece čim se ona rode. 142 10 15 žena može. pa je posrijedi i susmisao: ne razdjevičuj premlado ž e n s k o . 150 149 40 1335 a 5 6 6 10 20 25 30 15 20 35 25 30 248 249 . kao što su duša i tijelo dvoje. i zbog umjerenosti koristi ženiti se starijim udava­ čama. a ne zbog ubiranja plodina. ljudi su nedostatno razvijeni i sitnih tijela. Značenje je 'ne ori mladu njivu' ili 'ne paraj mladu brazdu (usjeklinu)'. Vidi tumačenje pojma ορεξις (lat. 1 4 3 jer to se dvoje mora uskladiti najboljim skladom. što su im mnoge žene umirale jer su se premlade udavale. i posve se različito. pa i oprečno. i prestanak rađanja djece Usp. A i u muškaraca čini se da škodi tjelesnom stasu. nagon. zasada). appetitus). dok ona ne može više rađati.[građanima]. Uz to. vremešnim roditeljima nekorisna je dječja zahvalnost. dakle. i ovdje je postanak od [stanovita] početka. upućuje na dalj­ nju svrhu koja je razvoj uma. pa ipak je briga ο nagonu radi uma. Onaj koji uzakonjuje takvu zajednicu treba razmo­ triti i same osobe i doba njihova života. Zatim treba razvidjeti i nasljeđivanje u djece. što je (počelo) neke druge svrhe. dok se promišljanje i um po naravi javljaju u zrelijoj dobi. Zbog toga briga oko tijela mora biti prije one ο duši. mlade majke pri porodu više se muče i češće stradavaju. Ili 'tjelesni ustroj'. prvo kako. treba početak braka prema životnoj starosti uskladiti s dotičnim razdobljima. I uz to.

ili u žene s drugim muškarcem. Jer liječnici dostatno savjetuju ο pogodnim tjelesnim uvjetima. te naroda koji nastoje ucijepiti ratničke navike. Solon. exposition d'un enfant nouveau-né. Jer što je tu dopušteno a što nije. te da im prehrana ne bude slaba. četiri ili pet godina preko toga doba. Ako se za vrijeme rađanja djece tkogod zatekne gdje takvo što čini. ali ne prema onima što su odveć siloviti. ili sämo prema jednome naporu. VII. kakvo je tjelesno stanje u natjecatelja. i sami roditelji razmotriti naputke koje ο rađanju djece daju liječnici i naravoslovci. odredit će se prisutnošću sjetila i života. uz to. 1 5 9 17 Pošto su pak djeca rođena. 20 Aristotel zapravo ne ispunjava to obećanje. odredivši da one dnevno odlaze u šetnju do kakva hrama. omK03 om ux ebipamueanua. koja i danas posve prikladno priređuje svadbe u zimu. 1 5 6 Tako te. novogrč. Naime. a što se tiče toga u koje godišnje doba. 158 Vidi i ranije tumačenje pojma ατιμία. ali pobačaj treba izvr­ šiti prije nego se razvije sjetilnost i život. Jer potomstvo postarijih. doznat će se više kad se bude govorilo ο odgojnom nadzorništvu. Što se tiče izlaganja 152 153 154 155 35 35 nek se donese zakon da se ni jedno nakazno ne odgaja. Fr. Aussetzung der Kinder. Nu njihov um. kako bi 154 se pomolile bozima što bdiju nad rađanjem. kako je i razložno. To će zakonodavac lako postići. dođe do rađanja). treba se poslužiti onim kojim i većina. Stoga nek je [granica] u doba njihove pune duhovne snage. Ono treba biti izdrž­ ljivo prema naporima. Trebaju. Zakoni. lat. nego treba ograničiti množinu rađanja djece. nasljeđiva­ nje će u djece tako nastupiti kad ona počnu bivati u punoj snazi (ako odmah. 156 Usp. 25 40 1335 b 30 5 35 10 12 12 15 40 1336 a 5 155 i odgajanja novorođenčadi. a za preostalo vrijeme treba održavati spolnu vezu radi zdravlja ili kakva drugog slična uzroka. njem. 159 Usp. 841 D. hvaleći više sjeverne negoli južne vjetrove. Jer čini se da potomci dobivaju svoj značaj od roditeljke kao raslinje od zemlje. A ono je u većine . 157 Podrazmijeva se bračna nevjernost: ili u muža s drugom ženom. bude li ih previše u nekih supružnika. Ta svojstva trebaju biti jednako prisutna u muževa i u žena. dok će očevima već opadati snaga. 1 5 7 on je naprosto nelijep i nigdje i nikako nije dopušten.negdje oko pede­ sete godine. άπό&εσίς τέκνων. Što se pak tiče odnošaja s drugom ili s drugim. da se premalo ne gibaju. 789 E. Pokazalo bi se onima koji promatraju iz primjera ostalih životinja. E. zbog samog mnoštva djece sustav običaja nalaže da se ne izlaže ni jedno od novorođenčadi. biva nesavršeno i tijelom i umom. Grč. εχυεσις των τέκνων (izlaganje djece). abolendis autem foetibus. rus. ili pak strovaljivanje u ponore. engl. 27 Bergk. Vidi i Platon. kao ni za zdravlje i rađanje djece. Zakoni. kao i ono mlađahnih. Uz to. nek se odredi i koliko je vremena primjereno da služe zajed­ nici rađanjem djece. the exposure of children. Rečeno je. Ili 'atletski ustroj tijela'. treba prestati s rađanjem djece na svijet. natjecateljska tjelesna grada 1 5 3 nije pogodna za dobar tjelesni ustroj u građana. jer odvjeci prestarih roditelja bivaju slabašni. Platon. Posrijedi je glasovito 'izlaganje' nerazvijene ili nakazne 250 251 . nego izdržljivo za sve djelatnosti slobodnih ljudi. upravo kao ni boležljivo ni preslabo tijelo. mora se pretpostaviti kako je za tjelesnu snagu od velike važnosti kakvom se hranom hrane. suprotno njihovim tijelima. treba što je moguće više mirovati. A trebaju se i trudnice brinuti ο svojim tijelima. nego neka sredina između tih. dok se dotičnici zovu suprug i supruga. Budući je određen početak za životno doba i mužu i ženi kada trebaju zasnovati bračnu svezu. dakle. neka se kazni uskratom građanske časti 1 5 8 prema veličini prijestupa. fran.kako govore neki od pjesnika što sedmobrojem mjere životno doba . pošto se bliže sedamdesetoj godini života. kada treba stupati u bračnu vezu. kako je hrana koja djece. VIII. Ο tome kakav bi tjelesni ustroj [u roditelja] bio najkorisniji za potomstvo. a naravoslovci ο vjetrovima.oboma će biti u prikladno vrijeme.

nadzorništvo za brigu ο odgoju i ćudo­ ređu dječaka (u Sparti i na Kreti). Međutim. kao Kelti. I. koje trebaju slušati 162 djeca toga uzrasta. kako toga ne bi govorili. ni zamorne. Oni koji viku i plač u djece zakonima zabranjuju. zakonodavac treba iz države progoniti bezobraznost u govoru (jer se lako s bezobraznih riječi prelazi i na bezobrazne čine). 162 Usp. kako ne bi nikomu dopustio izlazak na Posrijedi su svetkovine i svečani ophodi u slavu Dioniza ili Demetre. treba biti kažnjen sramoćenjem i udarcima. Jer možda nije loše rekao Teodor. U cijelosti. · Dužnost je dječačkih odgojitelja da brinu ο njihovu To jest: hrana s vinom ili akoholom izaziva različite bolesti u djece. 1 6 3 Jer sve im tê stvari trebaju prokrčiti put za kasnije poslove. S time su u svezi i svečanosti u slavu plodnosti. zadržavanje daha daje snagu onima koji se naprežu. A korisno je već odmalena navikavati ih na hladnoću. časte dotična božanstva. Sada smo. nego ih treba podvrgnuti tolikome gibanju koliko je potrebno da se izbjegne tjelesna tromost. ne treba dopustiti gledanje satiričkih priredaba i rugačkih ophoda. poradi sebe. grč. 792 A. i na stanovit je način vježbanje njihovih tijela.obiluje mlijekom najprikladnija za tijela. a ni slušali. kako im se ne bi spriječio rast. uzgredice govorili ο tome. 164 Usp. 377. Država. dakle. ibid. neka brigu vode nadzornici koji se zovu odgojitelji dječaka. 166 Uz to i zakon dopušta onima zrele i prikladne dobi da. sve do sedme godine. 165 Naime. a još najviše priječiti takvo što mladima. treba biti kažnjen sramoćenjem kao neslobodnjak zbog ponašanja koje dolikuje robu. jer to uvelike pridonosi i zdravlju i ratnim djelatnostima. koje mališima održavaju tijelo uspravnim. 166 40 1336 b 5 10 15 20 25 39 39 252 253 . 1 6 0 Uz to su korisna sva gibanja koja se mogu podnijeti u tome dobu. 643. Zbog toga je u mnogih barbara običaj ili u hladnu rijeku zagnjurivati novorođenčad ili ih odijevati tek laganim pokrivalom. onda ako je slobodnjak (ali još bez povlastice posjédanja na zajedničkim blagova­ njima). οϋτ' Ιάμβων οΰτε κωμωδίας. ali postepenim privikavanjem. svoje djece i žena. Poslije će se trebati pobliže odrediti sâm predmet. Jer u tome razdoblju. jer je to na korist njihovu rastu. II. ako je pak stariji. U prvome dakle dobu korisno je voditi ο njima takvu i sličnu brigu. ni razuzdane. kao i što drugo takvo. Platon. A to se može postići i s pomoću drugih djelatnosti i s pomoću igre. Jer zbog same svoje topline tjelesno je stanje u djece po naravi prikladno za privikavanje na hladnoću.. A budući branimo govoriti koju od tih stvari. uz primjerene pjesme (τα φαλ­ λικά). Neka se. Razložno je dakle pretpostaviti da i u toj nježnoj dobi oni mogu primiti od onoga što čuju i vide i stvari nedostojne slobodnih ljudi. pri kojima se nosio lik muškog uda. bolje je početi odmah navikavati se. dakle. tî ne postupaju ispravno. vladatelji pobrinu da nikakav kip niti slika ne budu oponašanje dotičnih postupaka. bjelo­ dano je kako [ne treba dopustiti] sramotnih slika i predstava. služe se i danas neki narodi umjetnim napravama. Zakoni. Platon. I tê igre 161 ne smiju biti ni nedostojne slobodne djece. A kako se ne bi iskrivili udovi zbog njihove tjelesne nježnosti. Platon. i kako treba dopustiti. a osobito da se zadržavaju što manje s robovima. ali sa što manje vina zbog bolesti. dakle. I ο pričama i bajkama. Slijedeće je razdoblje do pete godine. tragički glumac. 1 6 4 Stoga i igre trebaju većinom biti oponašanja poznijih zanimanja. 167 Riječ je ο 'jambima i komedijama' više u izvornom smislu po podrijetlu (iz rugačkih i raskalašenih ophoda u slavu plodnosti) negoli u proširenom književnom i kazališnom značenju. djeca se moraju odgajati doma. Jer na sve stvari na koje je moguće naviknuti se. VII. kada djecu ne treba opterećivati ni učenjem ni potrebnim radovima. 161 Ili 'zabave'. 160 10 15 20 21 21 25 30 35 načinu života. prije nego dosegnu doba u kojem mogu sudjelovati u zajedničkim blagova­ njima i pijacama. a tada će ih već odgoj štititi od štetna utjecaja tih stvari. te zatim prvo treba li dotično dopustiti ili ne. osim u slučaju [službe] onim bogovima kojima zakon dopušta i izrugivanje. a isto se događa i u djece koja napinju glas. Ako se tkogod zatekne gdje govori ili čini ono koje je zabranjeno. Za sad smo tek spomenuli ono što je potrebno. 165 Usp. 163 Izvorno παιδονόμοι .

ceoucmeeHHbiû xapaxmep.pozornicu prije sebe. dok stvari koje su zajedničkoga značaja treba i uvježbavati zajednički. škodi se državnom poretku. a peculiar character. Po samoj naravi briga ο sva­ kom pojedinom dijelu treba uzimati u obzir i brigu Usp. i uvijek: što su bolji dotični običaji. navičaj. novogrč. Istodobno ne smije se smatrati kako ijedan od građa­ na pripada sebi samome. Naime. kako mu se već svidi. navada. mores. na način kakvim se sada svatko brine ο svojoj djeci zasebice i uči ih zasebnom podukom. to su uzrokom boljeg držav­ nog poretka. ali treba pratiti razdiobu po samoj naravi. te kao treće: kakav treba biti taj odgoj. dvoumiti neće kako zakonodavac treba pokloniti najveću pozornost odgoju mladeži. nego svi pripadaju državi.vlast nekolicine. odgajati u skladu sa svakom pojedinom državom 1 . Jer svaki pojedini državni pore­ dak ima svoje običaje. jer u državama gdje to izostane. Jer oni koji sedmobrojem 169 razdjeljuju životna razdoblja uglavnom ne govore neprilično. Stoga od mladeži treba držati podalje sve što je opako. 169 Usp. treba li postaviti kakav poredak u odgoju djece. djeca već trebaju gledati one predmete 1 6 8 koje će poslije morati učiti. te od tê doraslosti do dvadeset i prve godine. engl. dakle. Jer sve što je prvo volimo više. 1335b 33. te otuda razlike u prijevodu. Prvo dakle valja razvidjeti. V. Tako se događa u odnošajima i s ljudima i stva­ rima. a zatim je li korisnije zajed­ nički ο njima brinuti ili pak zasebničkim načinom (kao što biva sada u većini država). moeurs propres. njem. bjelodano je kako i odgoj mora biti jedan i isti za sve. Ili 'ćudoredne navike'. franc. i briga ο tome treba biti zajednička a ne zasebnička. za sve sposobnosti i umijeća postoji neka radinost kojom se u svakom pojedinom od tih unapri­ jed vježbamo i privikavamo. 40 1337 a 1 Nitko. Treba. VIII. Pošto prođe pet godina. Posrijedi je višeznačnica το ή&ος (obi­ čaj. 254 255 . značaj). pa ni najneznatnijem od glu­ maca. tako te je bjelodano da postoje takve djelatnosti i radi kreposti. Uz to. jer gledatelji rado prihvaćaju ono što prvo čuju. 1310a 12-36. 30 35 Θ.2 koji su izvorno zasnovali dotični poredak i dalje ga održavaju. naime. a naj­ više ono što navodi na izopačenost i mrzost. I budući je jedna svrha svakoj državi. jer je svaki dio države. οίκείον πνεύμα (svojstveni duh). a ono manjinske vladavine . Lat. 2 1 15 5 20 25 30 168 To jest: već trebaju biti prisutni na tjelovježbenim i glazbe­ nim priredbama. Dva su životna doba na koja treba razdijeliti odgoj: od sedme godine života do spolne zrelosti. kao što pučan­ sko [ćudoređe] održava pučku vladavinu. rus. eigentümliche Charakter. u one dvije do sedme godine. sve umijeće i sav odgoj teže upotpuniti nedostatke naravi.

njem. Jer danas se ljudi ο tome spore. jer se one dijele na poslove primjerene slobodnjacima i one pripadne neslobodnima. a tjelovježbu kao ono što pridonosi muževnosti. III. Nu kakav treba biti odgoj i kako treba djecu odgajati. with intellectual or with moral virtue. i ako se igrama treba služiti više među samim poslovima (jer onomu koji se trudi treba otpočinka. zbog toga igre treba uvoditi u zgodno vrijeme. Danas rašireni nastavni predmeti. 9 Pisanje i čitanje te risanje smatraju korisnima za život na više načina.1334b 3.risanje. 3 jer posvećuju veliku brigu djeci i ona im je zajed­ nička. X. nejasno kako od korisnih stvari treba poučavati ο onima koje su nužne. kako je često rečeno. kao i nadničarske poslove. dok zaposlenost biva s trudom i naporom). προς την διάνοιαν. kako je već rečeno. 5 Ili 'više radi razumske kreposti ili pak radi značaja'. mušica. 3 35 tijelo nazivamo prostačkim. istraživanje je poremećeno. A i ο stvarima koje su radi kreposti nema općenita slaganja (jer jednu te istu krepost na časte svi. Jer danas se ljudi njome bave uglavnom radi užitka. a39 . γυμναστική.duševna svojstva. lat. 11 Ili 'zabavom'. Jer takvo je gibanje odlanuće duši. često se može činiti kako je dotični čin nadničarski ili ropski. 'ljubav prema znanosti i mudrosti'. Usp. 10 Vidi II. ali revnovati odviše u njima. nije to nedostojno slobodnjaka. pa3eumue AU yMcmeeHHbix cnocoönocmeü UAU npaecmeeHHbix Kanecme. pictoria ars). ne treba također smetnuti s uma. 1271a 4 1 . Postoje neke među slobodnim znanostima kojima slobodnjaku nije neprilično baviti se do stanovite mjere. Dakle. γραφική (lat. fran. i nikako nije jasno treba li uvjež­ bavati stvari korisne za život ili one što teže kreposti ili neke izvanrednije 6 (jer svako od toga troga ima svoje zagovornike). tako te [mladež] treba sudjelovati u onim 'korisninama' od kojih se neće poprostačiti. VII. i 'svaka umjetnost'. 4 6 Podrazumijeva se 'uzvišenije znanje'. ali čini li to zbog drugih. au développement de l'intelligence plutôt qu'à celui des qualités de l'âme.baviti se igrom 1 1 . μάλλον εις την άνάπτνξιν τον πνεύματος ή είς την διάπλασιν τοϋ ήϋονς της ψυχής (više radi razvoja duha ili /nego/ radi uobličenja duševnog značaja). naime. ali 'osobito pjevanje i sviranje'. unatoč raznoli­ kosti. Nikomahova etika. bilo radi kreposti bilo radi najboljeg života. te se tako posve razložno razli­ kuju i u njezinoj primjeni). naime. engl. to jest: značaj ili karakter). počelo svih stvari. naime. palaestra. 5 Pođe li se sad od odgoja što je pred nama. ad moresne animi an ad intelligentiam potius. γράμματα.ο cjelini. 4 2 Kako je potrebno. donijeti zakone ο odgoju te da on treba biti zajednički. široko uzeto. te otpočinak zbog užitka. Usp. 1180a 24. i dokolica je svrha. Grč. 8 9 7 15 20 40 1337 b 25 5 30 10 35 40 256 17 Politika 257 . Nije. Zacijelo ne .b3. ne samo da se ispravno poslom bavimo nego i da možemo lijepo uživati u dokolici. jer čini li štogod poradi sebe samoga. rus. Velika je razlika i u tome radi čega tkogod štogod čini ili uči. valja istražiti što treba činiti u dokolici. tje­ lovježba. μουσική.. . Ona je. Ako je pak oboje potrebno. dakle. već uzrokuje spomenute štete. 8 kolebljiva su značaja. posve je jasno. koji slobodnjacima čine tijelo. literae. Uz napomenu da μουσική (mušica) izvorno znači. Usp. ali je bolje izabrati dokolicu nego zaposlenost. nu isto je tako jasno kako ne treba ο svima. Što se tiče glazbe mogao bi tkogod dvo­ umiti. umijeće ili nauk. ne postavljaju svi iste stvari kao ono čemu treba poučavati mladež. Aristotel. što potvrđuje i stariji latinski prijevod: animi virtutes (stanja ili raspoloženja duše. dakle: glazba. 1277b 3. da to ο njoj još jednom kažemo. ή προς το της ψυχής ήΰος. prijevodi većinom upućuju na opreku um . Postoje četiri pred­ meta koje običavaju predavati: pisanje i čitanje. A i u tome bi tkogod pohvalio Spartance. Prostačkim treba smatrati svaki posao. dok je ona izvorno uključena u odgoj zbog toga što sama narav zahtijeva. glazba i u nekih kao četvrto . jer ona umu oduzimaju slobodno vrijeme i unižavaju ga. novogrč. mehr den Intellekt als den Charakter. Zbog toga ona umijeća koja teže izopačiti Ili 'Lakedemonce'. Nu ako je to nemoguće. kao što je izvorno φιλο­ σοφία. ili radi prijatelja ili zbog krepo­ sti. 1333a 16 . kako bi poslužile kao lijek. dušu ili um neprikladnim za primjene i činidbe kreposti. a igra je porodi otpočinka. niti je pak bjelodano treba li odgoj biti više radi uma ili radi svojstava duše. Grč. jer onda bi nam svrha života morala biti igra.

one države koje se. Jer onaj tko je zaposlen. ali nisu hrabri. 383. niti u dru­ gih naroda. IX. a slično je i s risanjem: [ne uči se ono] kako ne bi u zasebničkim kupovinama pogriješili. te prije samo tijelo nego um. Uz to. niti pak kao korisno (kakvo je čitanje i pisanje u novčarstvu. 4 Sada.kako svi ljudi misle . XVII.10. ali je vjerojatno postojao u Aristotelovu predlošku. Ali ta ugoda nije svima ista. zbog čega su je čini se i uveli. bjelodano kako prije treba odgajati navikama negoli poukama. VII. kao što je često rečeno. nadmašivali su Posrijedi je Aristotelovo neispunjeno obećanje. 19 Podrazumijeva se hrabrost kao isključivi cilj u odgoju među Spartancima. ne kao štogod nuždno (jer u njoj nema ničega takvog). 18 Usp. Platon. koje je korisno za bolju prosudbu umjetnina). znamo kako Spartanci. nego i zbog toga što se time mogu steći i mnoga druga znanja. nego prije pitomije i lavovskije ćudi. iz toga je jasno kako djecu treba podvrgnuti tjelov­ ježbi i hrvačkom umijeću. dok se sami vježbahu neprestanim naporima. niti je opet poput tjelovježbe. Ostaje. 14 Odiseja. kako se čini. naime. što slični njima što još više takvi. 17 Budući je. dakle. taj je u poslu radi neke svrhe. 1 3 Drugdje pak kaže Odisej kako je najbolje življenje kada se ljudi vesele i 'Gosti u domu. možda je bio mjesto stiha XVII. poput Ahejaca i Henioha oko Crnoga mora. Ovdje se donosi doslovan prijevod. 1 2 I rekavši tako. djecu treba odgajati ne samo zbog toga što je nešto korisno.Cini se dočim kako sama dokolica sadržava i užitak i sretnost i blaženo življenje. sjedeći po redu. ne vidimo da hrabrost prati divljačnosti. i u slučaju korisnih stvari. u znanosti te mnogim državnim djelatnostima. 7. koju još nije postigao. dok drugo jača za djela. A je li on brojem jedan ili ih ima više. 1 8 briga ο odgoju ne smije se posvećivati samo jednoj [kreposti]. od kojih jedno uobličuje tjelesno stanje. slušaju pjevača'. kao pisanje i čitanje. kako postoji odgoj kojim treba odgajati sinove. te drugi među kopnenim narodima. ali im nagrđuju tjelesni izgled i koče razvoj tijela. Ili 'upućeni motritelji'. ipak je tako ne bi postigli. Pa i kad bi bili u pravu što se nje tiče. da bude radi življenja u dokolici. govori ο drugim koji 'Pozivaju pjevača što uveseljava sve'. nego da postanu prosuditelji 16 ljepote u tijelima. Stoga su i glazbu naši stari uveli u odgoj. dakle. nego je svatko drukčije postavlja prema sebi i svojem stanju. II. i da se ne prevare pri kupnji i prodaji odjeće i pokuca. VII. Jer glazba to jasno potvrđu­ je. kao da je to najkorisnije za hrabrost. a i risanje. niti pak najviše jednoj. 13 Odiseja. Međutim. 1335b 5. Postoje. koji se ponašaju razbojnički. A takvo što ne pripada onima koji su zaposleni. u naj­ boljeg čovjeka ona je najbolja i potječe od najljepših stvari. nego onima koji su u dokoilici. najviše brinu ο djeci nastoje razviti u njih natjecateljska i borilačka tijela. 1271a 41b . i dok takvi nauci i takve znanosti bivaju radi sebe samih. 14 Bjelodano je. trebat će odrediti kasnije. 16 15 35 40 1338 b 5 20 10 25 15 30 30 20 25 12 Takav se stih ne nalazi u današnjem izdanju Homerove Odiseje. A tražiti svugdje korisninu još najma­ nje dolikuje velikodušnima i slobodnjacima. dakle. poživinčuju djecu surovim naporima. dok je blaženstvo svrha.ne biva s bolom. Stoga je i Homer ovako pjevao: 'Nego koga pozvati treba na gozbu obilnu'. mnogi narodi pripravni i na ubojstvo i na ljudožderstvo. dakle. koja . Iako Spartanci nisu zapali u takvu pogrješku. u gospodarstvu. 15 Sad smo pak toliko odmakli te možemo reći da i kod starih imamo svjedočanstvo u uobičajenim nastavnim predmetima. Uz to. 17 Usp. koja je radi zdravlja i jakosti (jer ni jedno od toga ne vidimo da nastaje iz glazbe). 385 (Doslovan prijevod). Država. te kakvi su i kako ih treba primjenjivati. 525. one što su radi posla sàmo su nužne i bivaju poradi drugih stvari. Jer svrstavali su je među načine življenja dostojne slobodnih ljudi. 258 259 . ne kao ono što je korisno ili nuždno. Tako te je bjelodano kako treba i radi doko­ lice u življenju neke stvari učiti i poučavati. Jer ni među ostalim životinjama. nego kao dostojno slobodnjaka i nešto 1338 a 5 10 15 lijepo. nego s ugodom.

prostacima nazivamo takve. treba postaviti na prvo mjesto. Jer niti je lako odrediti koja je moć u glazbi. ili pak pridonosi štogod življenju25 i razboritosti (a to treba postaviti kao treće među spomenutim stvarima). Tako te ono koje je lijepo. To jest. jer u pjesnika sâm Zeus niti pjeva niti svira na glazbalu. sami po sebi nisu nešto valjano. prikladno bi bilo ponoviti ih. 22 naravlju. Usp. kako se ne bi spriječio tjelesni razvoj. 5 Iako smo neke dvojbe ο glazbi i prije 23 iznijeli. ni bilo koja druga zvijer. zapravo ih poprostačuju. i služe se svima tima slično: snom. glazba. dakle.ostale. Platon. svaki od tih napora ima oprečan uradak.gorima od drugih. budući da uzmaže . 2 1 onda se u slijedećem život­ nom razdoblju mogu primijeniti napornije radnje i stroža prehrana. Isti je razlog i ako je glazba korisna za vedro raspoloženje i življenje dostojno slobodnjakâ: zašto bi [mladi] morali sami učiti glazbu. izbjegavajući strožu prehranu i silovite napore. Država. naime. iako ne uče glazbu. a to je besmislica. isto dvoumlje ostaje.ispravno prosuđivati koji su od napjeva korisni a koji nekorisni. Jer sada oni imaju takmace u tome odgoju. načelo da se treba koristiti tjelovježbom. ali su ugodni i istodobno 'odgone brige'. 4 zbog toga je tu i svrsta­ vaju. a ne zvjersko. morali sami truditi oko tih stvari. risanje'. 260 261 .uobličiti čovjekov značaj. dok ih prije nisu imali. učinivši ih korisnim samo za jedno u državničkome umijeću. i zašto ne bi. III. Ako bi se. Nu ako je tomu tako. te kako je iskoristiti (jer sve do dora­ slosti treba primjenjivati lakše vježbe. mogli ispravno i uživati i prosuđivati. dapače. neće se suprotstaviti nikakvoj lijepoj pogibelji. nego samo zbog toga što su ih uvježbavali protiv neuvježbavanih. radi čega bi trebali sami učiti. pa i u tome . nego prema sadašnjim činjenicama. slušajući druge. iscrpli svoje snage. mi. ali isto tako ni [duhovno] življenje ne pristaje djeci toga uzrasta (jer ničemu nesavršenome ne priliči svrha). kako kaže Euripid. mjesto da . ali danas i u natjecanjima i u bojevima zao­ staju za drugima. Jer istodobno se ne smije naprezati i um i tijelo. Nikomahova etika. a umni napor tijelo). zbog toga što su. onda bi se trebali upućivati i u kuharsko umijeće. ipak mogu . naime. Prihvaćeno je. vježbajući premladi veoma naporne vježbe. te krenuti dalje. dakle. zapuštajući pri tome nužnu naobrazbu. Ali bi se možda moglo reći kako se djeca bave [glazbom] poradi zabave koju će imati kao odrasli i savršeni muževi. kao što treba san i pijanstvo (tî. niti pak radi čega treba 20 21 22 23 30 35 38 38 40 1339 a 5 10 15 sudjelovati u njoj: da li poradi zabave i otpočinka. naime. kako bi to poslužilo kao uvod razmatranjima koja bi tkogod poduzeo ο dotičnome predmetu. Podrazumijeva se 'slovnica. Jer ni vuk.s pomoću drugih koji se time bave sami sudjeluju i u užitku i u nauku? Jer moraju to isto bolje izvoditi oni kojima je [glazba] posao i umijeće negoli oni koji se njome bave tek toliko vremena koliko treba za učenje.kao što tjelovježba tijelo priprav­ lja za štogod određeno . 20 Oni koji odviše tome prepuštaju djecu. i tako djelovanje ne smatramo dostojnim [slobodna] Euripid. nejasno kako mladež ne treba odgajati radi igre (jer [djeca] se ne igraju učeći. VII. čak ako glazba i može poboljšati sâm značaj: zašto je ljudi trebaju sami učiti. Ako se pak tri godine nakon spolne zrelosti posvete drugim nastavnim predmetima. prosuđivati [Spartance] na temelju prijašnjih djela. Ne treba. Vidi 1337b 2 7 . Jer nisu oni nadmašivali time što su mladež vježbali takvim načinom. naime. poput Spartanaca? Jer oni. 20 25 30 35 40 1339 b 5 Usp.poput perzijskih i medijskih kraljeva . privikavajući ga da može uživati ispravno. nego samo čestit čovjek. Aristotel. Bakhe. kojima neki pridaju i plesanje)? Ili pak treba smatrati kako glazba pridonosi nekoj kreposti. pijanstvom i glazbom. i s mukom se stječe znanje). Ili 'duhovnome životu u dokolici'.1338a 30.kako kažu . 537 B. mje­ sto da uživaju u izvedbama drugih? Dotično možemo razvidjeti i na temelju predodžbe koju imamo ο bogo­ vima. 1115a 29. Nije. 381. to jest: tjelesni napor sputava um. A nemalen je dokaz što takvo [pretjerano] vježbanje može pričiniti to da se među olimpijskim pobjednicima ne mogu naći nego tek dvojica ili trojica koji su pobjeđivali i kao dječaci i kao muževi.kako je već dokazano .

osim kad je pijan ili se šali. voljenju i mrzenju. 36 U razmjerjima i napjevima 37 nalaze se najbliže istinskim naravima same nalike gnjeva i blagosti.muža. quibus animos constat in furorem rapi. Onaj. 262 263 . bilo ona sama bilo s pjevanjem (jer i Muzej28 kaže: 'Smrtni­ cima najslađe je pjevanje'. 401. te svih njihovih opreka i ostalih svojstava značaja (što je opet bjelodano iz činjenica: jer. Ili 'vrlina'. To bi se s pravom činilo uzrokom zbog kojega traže blaženstvo što nastaje od tih užitaka. pr. Aristotel. Usp. they inspire enthusiasm. ne radi više svrhe nego zbog užitka. Ili 'u ritmovima i melodijama'. Vidi tumačenje nazivka αρετή. dok često otpočivaju i služe se igrama. naime. st. Nu čini se kako se ljudi bave Vidi pogl. nekakva naravnog užitka. Jer koji su neškodljivi od užitaka. ali ne bilo kakvoga30. Nu kako se ljudima rijetko događa te postižu svrhu. Prvo je pitanje treba li glazbu uvrstiti u nastavne predmete ili pak ne treba. Platon. tako te bi se i otuda moglo pretposta­ viti kako mladiće treba učiti glazbi. 28 Posrijedi je grčki mitski pjesnik (Muzej). Pripisivali su mu mnoge pjesme mitologijskog i vjerskog sadržaja. i što ona može postići od onoga troga ο kojem smo dvoumili: da li odgoj ili zabavu27 ili dostojno življenje? Ona se. engl. u duši se mijenjamo). blizu je ćutjeti se istim načinom i u istinskim stvarima 38 (kao ako tkogod uživa promatrajući nečiju sliku ni zbog kojega drugog uzroka nego zbog sama oblika. 1153b 33. sastoji od toga obojega). Država. 33 Ili 'ushićuju duše'. stoga se ona s razlogom uvodi na zajedničke sastanke i zabave. Kr. naime. A da nam se ćud i mijenja. ushićenošću). sluša­ jući ih. Događa se te ljudi od igara29 čine svrhu: jer ima možda nekakva užitka i u svrsi. 29 Ili 'zabava'. II. Jer igra je radi otpočinka. naime. fran. koji je bio smatran Orfejevim učenikom. tko je naviknut u nalikama žalostiti se ili radovati. jer može razveseljivati). bjelodano ne treba ništa više učiti i tomu se navikavati: kao ispravnu suđenju te radovanju česti­ tim značajevima i lijepim činima. Grč. frigijski glazbenik iz VII. a usihćenje 33 je trpnost ćudorednog dijela duše 3 4 . već treba vidjeti utječe li ona nekako ne značaj i dušu. Zakoni. 659 C-E. s razlogom svrstava medu sve tê stvari i čini se sudjeluje u njima. Nego dapače istražiti valja nije li tako tek pripatkom. ποιεί τάς ψνχάς ένϋουσιαστικάς. III. elles rendent les âmes enthousiastes. 6. Neki spominju i njegove tužne melodije.mora sadržavati ne samo ljepotu nego i užitak (blaženstvo se. Nikomahova etika. svi se. nego je zbog onih koje su se već dogodile. lat. To bi bilo bjelodano. ako bi nam se zbog nje i ćud mijenjala. Ili 'igru'. πλεροϋν τάς ψυχάς ένϋονσιασμοϋ (ispu­ njavaju duše zanosom. VII. 27 26 10 10 15 20 glazbom ne samo zbog toga već i zato što je korisna za otpočinak. svi suosjećaju. Uz to.31 Svrhu. a krepost 3 5 je u ispravnu radovanju. slušajući oponašanja [čuvstava]. sie machen die Seele enthusiastisch. novogrč. 30 Podrazumijeva se 'prostački' ili 'niži užitak'. a dostojno življenje . naime. korisno bi bilo otpočinuti prepuštajući se užicima koje pruža glazba. zatim hrabrosti i umje­ renosti. Svi se slažemo kako je glazba medu najugodnjim stvarima. jasno je na mnoge druge načine. 34 35 36 37 38 Ili 'onoga dijela duše koji se tiče čovjekova značaja'. Prema predaji. kao zbog napora i muke. III. Budući se događa te je glazba jedan od užitaka. ne treba izabrati radi neke od budućih stvari. i tražeći jedan užitak brkaju ga s drugim. i treba ne samo sudjelovati u zajedničkome užitku koji ona pruža i za koji svi imaju sjetilo (ima u glazbi. 402. naime. te je stoga svim uzrastima i značajevima ugodna njezina primjena). oso­ bito pak na primjeru Olimpovih 32 pjesama. jer je narav njena plemenitija nego što je spomenuta korist. a otpočinak mora biti ugodan (jer je nekakv lijek muci zbog napora). mora 1340 a 5 10 25 14 15 30 31 31 20 35 25 40 32 Olimp. Marsijin je učenik i pronalazač harmonije. zbog toga što [užitak] ima neke sličnosti sa svrhom samih činidba. njem. Platon. Država. Usp. i ni jedan od takvih užitaka nije radi budućih stvari. 395. 31 Usp. slažu u tome kako one dovode duše u ushićenost.u čemu se svi slažu . čak i bez plesa i pjesme. 26 će možda ο tim Ali stvarima trebati poslije razvidjeti. tî ne samo što su prikladni svrsi nego su takvi i otpočinku. naime.

kad budu stariji. Što se pak tiče ukora kojim neki kore glazbu kao ono što ljude poprostačuje. zbog toga trebaju još dok su mladi sami izvoditi glazbu. Usp. naime. nego su prije nastali 41 likovi i boje znaci ćudorednih stanja. Platon.mu biti ugodno i promatranje onoga kojega sliku promatra). 264 265 . koju treba odgajati u glazbi. ili kojega drugog slikara ili kipara koji izazivaju ćudo­ redne značajke). drugo plemenitijih). Ništa. 399 E. Jer jedna je od nemogućnosti ili barem teškoća da budu valjani prosuditelji umijeća oni koji se sami nisu njime bavili. druga smiruju um. Iz tih je dakle stvari bjelodano kako glazba uzmaže utjecati na ćudoredne značajke duše. i na kakvim se glazbalima imaju učiti. Ali kako treba mladež poučavati. a to je naznaka u čuvstvima 42 . oni i nisu nalike ćudorednih značajki. te kakvim se napjevima i razmjerjima49 trebaju služiti. Usp. Što pak dolikuje a što ne dolikuje kojem životnom dobu. 40 39 30 6 35 ništa neugodno. te opovrći prigovore onih kojima je bavljenje glazbom prostačko. ibid. 45 Ili 's ritmovima'. naime. mladež ne treba promatrati Pauzonova djela. nego Polignotova 43 . Dogodilo se da u ostalim sjetilima nije prisutna nikakva nalika ćudorednim značajkama. naime. kako čini se djeluju jedino dorska glaz­ bena suglasja. Takvo je čegrtalo. i Aristotel. uz to. a od toga opet jedno je prostijih pokreta. neka opet dovode [dušu] u srednje stanje i podaruju postojanost. 4 8 Prvo.. i svi ne sudjeluju u takvoj sjetilnosti. dok je u viđevinama 4 0 veoma neznatna (jer likovi jesu takvi. Dočim u napjevima nalaze se oponašci ćudorednih stanja (što. Iz tih je stvari bjelodano kako djecu treba tako učiti glazbi da je i ona sama izvode. 44 Usp. 42 Doslovno: 'u trpnostima'. da li tkogod sâm sudjeluje u dotičnome umijeću. Ο tome. kako bi. To jest. nije ga teško opovrći. mogli pre­ stati s izvedbom. 1339b 8. 1339a 10. Usp.zbog svoje mladosti . dok je sâm odgoj čegrtalo odraslijoj djeci. Ο pjesničkom umijeću. Polignot je bio na glasu kao dobar slikar ljudskog karaktera. i valja smatrati prikladnim [izu­ mom] Arhitino čegrtalo. III. jer mla­ dići . drugo je pokretljivije. To jest: u stvarima koje pripadaju osjetilu dodira i okusa i vida. Poučavanje u glazbi. 41 Podrazumijeva se: likovi i boje koje je načinio slikar. Usp. kolika god bila razlika u njihovu promatranju. I neka su tužnija i ozbiljnija. kao što se i prije dvo­ umilo. Stoga govore mnogi među mudracima ili da je duša suglasje ili da ima u sebi suglasje. je i bjelodano: jer je narav glazbenih suglasja tako različita da slušatelji bivaju različito raspoloženi i različitim načinom pri­ maju svako pojedino od njih. jer iznose potkrepe svojim riječima na temelju činjenica). prikladno nejačadi. 43 Pauzon nije pobliže poznat. možda je bio u neku ruku karikaturist. 1339a 42. kao opuštenije skladbe. ne priječi da neki načini poduke iz glazbe izazivaju spomenuti učinak. I čini se kako postoji nekakva srod­ nost [u ljudima] sa glazbenim suglasjima i razmjerjima. uskla­ đeno je s naravlju toga životnoga razdoblja. ali u maloj mjeri. te kako bi uzmogli prosuđivati lijepe [skladbe] i ispravno uživati u njima zbog nauka koji bijahu stekli u mladosti. 1341b 14. dok frigijska izazivaju zanos. 398 E. naime.1450a 26. 400. prikladno govore oni 4 4 koji su sustavno razmi­ šljali ο takvome odgoju. Istim načinom biva i s glazbenim razmjerjem 45 (jer jedno je postojanijeg značaja. pa ipak. da li trebaju sami pjevati ili svirati ili pak ne. Bjelodano je 46 47 48 49 20 40 25 1340 b 5 30 35 10 40 1341 a 15 5 Usp. kao ona koja nazivaju polulidijskim na­ pjevima. budući da poradi prosudbe trebaju sudjelovati i u izvedbi. 4 6 sada bi valjalo raspraviti. 47 Istodobno djeci treba pružiti neku zabavu. u tima je opovrgnuće dotičnog prigovora. nije teško odrediti. jasno je da je valja približiti mladeži. Nije nepoznato kako je golema razlika u tome kako se stječu stano­ vita svojstva. To jest: kojim melodijama i ritmovima. koje se daje dječici kako bi se njime zabavila te ne bi razbijala stvari po kući. Država. a glazba je po svojoj naravi nešto veoma ugodno. 1448a 5. Platon. jer dijete ne može mirovati. dakle. 39 kao u dodirninama ili okusninama.ne podnose svojevoljno Ili 'odnošaj prema osobinama značaja'. razmotrimo li do koje mjere trebaju sudjelovati u glazbenim djelima oni koji se odgajaju u građanskoj kreposti. jer je vjerojatno i to važno. a ako to može učiniti.

Država. njem. Platon. ili za kasnije znanstveno proučavanje). kao što su lidijska harfa i mnogo­ 57 strana lira. whether for the bodily exercises at the time or for later studies. što je i ćudoredno i umjetničko pročišćenje. Uz to. C. 5 8 i sva ostala glazbala koja traže izuzetno umješne ruke. 5 9 A posve su s razlogom stari zapamtili i priču ο fruli. Priča se. kako je Atena pronašla frulu. kao 'sedmokutnici'. προς μεν τάς μα-οήσεις ήδη. s više žara negoli rasuđivanja. prius ad usus. 52 Posrijedi je frulačeva izvedba uz svirku i ples. βάρβιτος. Jer stekavši više dokolice zbog izobilja i postavši velikodušniji u potrazi za krepošću. te zbog toga sudimo kako to nije slobodnjačka izvedba. naime. είτε κατά τήν ϋεωρητικήν σπουδήν των βραδύτερον (ili za sadašnje vježbanje u tome predmetu. poneseni svojim uspjesima. Posrijedi je teže mjesto. te ona što su služila samo radi pružanja užitka slušateljima. niti pak izopačivati tijelo. 700. I nije loše što pričaju kako se božica rasrdila stoga što frulanje nagrđuje lice. Slično se dogodilo i s mnogim drugim drev56 nim glazbalima. jer tu se izvoditelj ne bavi umijećem radi svoje kreposti. bilo u glazbenom bilo u kojem dru­ gom odgoju. προς δε τάς χρήσεις ύστερον. nego kad bi se glazbenim umijećem bavili tek toliko da uzmognu uživati u lijepim napje­ vima i razmjerjima. Usp. kojemu je korijen u obrednom činu pokajanja ili pomirbe. pa ipak je vjerojatnije [da je to učinila] zbog toga što poduka u frulanju ne pridonosi ništa umnom razvoju. Kas­ nije su odbacili frulu na temelju iskustva. te otuda i raz­ like u prijevodima i tumačenjima. Ekfantid je inače pjesnik iz stare komedije. qu'il s'agisse de la pratique immédiat de ces travaux ou des études qu'on entreprendra plus tard. kao što su citara i slična glazbala. a u Ateni se frulanje tako raširilo te se gotovo većina slobodnjaka bavila tim umijećem. 'trokutnici'. već prije a i poslije perzijskih ratova. Dakle. U Sparti je nekakav zborovođa. te gomila robova i djece. niti koje drugo glazbalo za vičnike. und zwar zunächst für das Leben. nego prije najam­ nička. είτε κατά τήν πρακτικήν άσκησι'ν των τώρα. frula ne izrazuje ćudoređe. 50 Prema nekim tumačiteljima i 'za kasnija proučavanja' (npr. te u posvetnom čišćenju. III. 51 tako te se njoma treba služiti u onim prigodama u kojima prizor više teži pročišćenju 53 nego podučavanju. nego radi užitka sluša­ telja. niti one zadivljujuće i izvanredne izvedbe. a upravo Ateni pripisujemo znanost i umijeće. fran. Vidljivo je to i iz pločice koju je 54 55 Trazip kao zborovođa posvetio Ekfantidu. pošto su uzmogli bolje prosuđivati što pridonosi kreposti a što pak ne. nego orgijastički'. A to bi se u glazbenoj poduči moglo postići. kasnije za primjene. što su sada iz javnih natjecanja prešli u odgoj. niti ga činiti neprikladnim za ratničke i državničke dužnosti: 50 već u početku za vježbe. Dodajmo i da je frulanje oprečno odgoju. kao što čine i neke životinje. έπτάγωνα. 6 0 Budući je. Stoga su i frulačko umijeće uveli među nastavne predmete. 266 267 . 56 Grč. naime. 57 Grč. 53 Riječ je ο pojmu 'katarze' (κάϋαρσις). jer priječi upotrebu riječi. iako se ranije bijahu njome služili. jer je loša i sama svrha kojoj teže. später für das Lernen jener Dinge: 9 10 15 20 25 Stoga su [naši] stari s pravom zabranjivali upotrebu frule mladeži i slobodnjacima. U glazbeni odgoj ne treba uvoditi ni frule. nego više zanosno uzbuđenje. 55 30 35 40 1341 b 5 10 novogrč. Jowetta). u J. 58 Posrijedi su drevna glazbala sa strunama (grč. pa ju je odbacila. A bjelodano je iz toga i kojim se glazbalima treba služiti. egipatske 'stranačke'. Tricota i B. svirajući na fruli vodio zbor. ako se učenici ne bi naprezali da postignu ono što pripada vičničkim nadmetanjima. lat. upustiše se u sve znanosti. engl. Zakoni. 51 Ili 'frula ne djeluje etički. Grč. 399. nego samo ona koja će načiniti dobre slušatelje. a Trazip je vjerojatno osobno svirao na fruli pred zborom. tek mnogo kasnije od toga je postao poseban estetički pojam u Aristotelovom Nauku ο pjesničkom umijeću. D. Platon. 15 54 39 60 Usp. mi odbacujemo i za glazbala i za glazbene izvedbe sâm strukovni odgoj (a 'strukovni' nam je onaj koji je radi natjecanja. a ne samo u onoj uobičajenoj glazbi. postea vero ad discipli­ nas. πηκτίς. gledatelj proTo jest 'koji je opremio zbor (kor)'. τρίγωνα.dakle kako poduka u glazbi niti smije sprečavati kasnije djelatnosti. a oni se tako poprostačuju. III. σαμβϋκαι). i to onoga prostačkoga.

τα μέν ηθικά τα bi πρακτικά τα ο' Ενθουσιαστικά. kako je već rečeno. III. postavivši ćudoredne. ali se razlikuje time što je u jednima manie a u drugima veće. 6 7 treba primijeniti ćudoredne napjeve i takva glazbena suglasja. 6 5 Jer takvim [duševnim] gibanjem neki se silovito ushićuju. oni se vraćaju sebi kao nakon liječenja i očišćenja. alios actives.stak. Ali. čini takvima i još sama tijela zbog stanovitih kretnja). Samo to obećanje Aristotel ovdje ne ispunjava. 62 61 20 25 30 32 32 35 40 bjelodano da se treba služiti svim glazbenim suglasjima. 66 65 1342 a 5 10 15 20 25 30 Usp.a što je ovo 'pročišćenje' sada govorimo naprosto. on običava promijeniti glazbu. Takvo je dorsko pjevanje. te i ostali na koliko su podložni takvim uzbuđenjama. i svi osjećaju stanovito pročišćenje i olakšanje popraćeno užitkom. nego poradi više njih (naime. Zbog toga takvim glazbenim skladbama i takvim napje­ vima trebaju se natjecati oni koji izvode kazališnu glazbu. 68 Usp.jedan je slobodnjak i obrazovan. prisutno je u svima [dušama]. kako je ranije rečeno. melodies of action. Budući prihvaćamo razdiobu napjeva kako ih dijele neki mislioci. ethical melodies. Isto to moraju pretrp­ jeti i koji doživljavaju milosređe i strah. najamni­ cima i sličnima. nego radi odgoja onima koja su najćudorednija. . zajedno s dorskim. tako te i izvodi­ telje.i treće. and passi­ onate or inspiring melodies. fran. Slično i djelatni napjevi 66 pružaju ljudima neškodljivu ugodu. mélodies morales. radi dostojna življe­ nja. dok ćemo mi sada raspravljati poput zakono­ davca. die Lieder in ethische. ili pak treba dodati štogod treće? A budući vidimo kako glazba nastaje od suglasja i razmjerjâ. njem. kakvi su već oni među obrtnicima.treba i tima drugima prirediti natjecanja i predstave radi otpočinka. valja razvidjeti i ο glazbenim suglasjima i razmjerjima. quosdam morales. 67 Usp. osobito pošto je od glazbala odbacio frulu. mélodies acti­ ves et mélodies provoquant l'enthousiasme. Aristotel. pa treba dopustiti natjecateljima da se pred takvim gledateljstvom posluže i takvom vrstom glazbe. dok je drugi prostak. Nu budući je gledatelj dvostruka značaja . Nauk ο pjesničkom umijeću. 6 8 Iako treba prihvatiti i koje drugo [pjevanje] kakvo preporučuju oni koji se bave mislilaštvom i posjeduju glazbeni odgoj. ali pošto su se poslužili napjevima koji dovode dušu u božanski zanos. Ili 'božanski zanos'. a za slušanje tuđih izvedaba i onima djelatnim i onim ushitbenim. da su mnogo prikladnoga kazali neki sadašnji glazbenici te oni među misliocima 62 koji imaju iskustva u glazbenome odgoju. ali ne svima na isti način. i ne smijemo smetnuti s uma koja je moć obojih u odgoju. Platon. 1340b 3. 64 268 269 . 1449b 27. treba li prije izabrati glazbu ugodna suglasja ili onu skladna razmjerja? Smatra­ jući. engl. koji se pred njim trude. III. lat. n o v o grč. Jer čuvstvo koje je u nekih duša veoma snažno. praktische und enthusiastische t e i l e n . . Prema nekim predlošcima i 'napjevi koji dovode do pročiš­ ćenja'. Država. Uz to. διάκρισιν των μελωδικών ασμάτων εις ήυικά. te narav suglasja što je svoj­ stvena svakome pojedinome od tih. radi opuštanja te otpočinka nakon napora). 61 I treba li radi odgoja služiti se svima suglasjima i svim razmjerjima ili ih treba razlučiti? A radi onih koji se trude oko toga odgoja. te usnit. I kao što su njihove duše odvraćene od onoga stanja koje je prema naravi. djelatne i ushitbene napjeve. "' Grč. 69 Vidi Platon. 399 A. πρακτικά και ένϋονοιαστικά (razdioba pjesmovnih skladba na ćudoredne. radi odgoja. a svima pričinja užitak ono što im je prema naravi svojstveno. 398 D. dok ćemo ο tome govoriti podrobnije u raspravama Ο pjesničkom umijeću 64 . dakle. govoreći ο tim stvarima samo u ocrtima. one koji žele točnije istraživati ο pojedinostima upućujemo na tê pisce. pa je To jest: ο harmonijama i ritmovima. Sokrat u Državi69 nema pravo kad ostavlja jedino frigijsko pjevanje. i vidimo ih zanesene sve­ tim pjesmama. poradi odgoja i pročišćenja . i u cijelosti oni koji su čuvstveni. Usp. tako postoje i zastrane glazbenih suglasja te napjevi koji su žestoki i nepravilne boje. dje­ latne i one koje dovode do zanosa/ushita). Država. trebamo li postaviti tu istu odredbu. i vjerojatno je posrijedi izgubljeni dio navedenog djela. kao milosrđe i strah. 1342a 2. nonnullos instinctu divino mentem concitantes. mi kažemo kako se ne treba baviti glazbom radi jedne koristi.

a među glazbenim suglasjima najpogodniji su za to frigijski napjevi (što također pokazuje pjesni­ štvo). A to poznavatelji potkrepljuju mnogim primjerima. [A što potvrđuje i pjesništvo. ditiramb frigijski. u čemu se svi slažu.Jer među glazbenim suglasjima ono frigijsko ima istu moć kao frula među glazbalima. 70 Budući da se tekst ovako naglo završava. ako postoji neko takvo glazbeno suglasje koje dolikuje dječjem uzrastu. kao što onemoćalima zbog starosti nije lako pjevati strastvene napjeve. pisac poznatog ditiramba Ciklop.380 pr. što pak nije uzmogao izvesti. Kr. dva cilja: ono što je moguće i ono koje dolikuje. kakvo je medu svima najviše lidijsko glazbeno suglasje. naime. 398 E. budući mi pretpostavljamo ono sred­ nje krajnostima i zagovaramo težnju prema njemu. Ο dorskome opet suglasju svi se slažu kako je najpostojanije i najviše je muževna značaja. 270 271 . komentatori (kao J. 7 1 bjelodano je kako dolikuje odgajati mladež dorskim napjevima. zbog toga što ujedno 1342b 5 6a može pružiti i osjećaj reda i naobrazbu. nego se po samoj naravi vratio na primje­ renije frigijsko suglasje. nego takve sama narav upućuje na opuštenije pjesme. A i tê su stvari određene život­ nim dobom. pod izli­ kom da djeluju opojno. Država. i. Tako te za poznije doba. Tako je. ono što je moguće i ono koje dolikuje. 1340a 42. Postoje. nego zbog malaksalosti. Stoga s pravom neki glazbenici kore Sokrata. I svi trebaju postupati kako prema stvarima koje su moguće tako i prema onima koje pojedinima dolikuju. Bjelo­ dano je dakle kako treba postaviti tri odredbenice u odgoju: sredinu. te i onim kako je Filoksen pokušao sastaviti diti­ ramb Mizijci u dorskome suglasju. Tricot) s pravom na kraju dodaju: cetera désuni. zbog toga što je opu­ štenija glazbena suglasja izbacio iz odgoja.] Jer svaki se bakhički zanos i svako takvo uzbuđenje od svih glazbala najbolje izrazuje frulama. 73 10 15 17 17 20 25 30 Filoksen. a dorsko ima takvu narav naprama ostalim suglas­ jima. Uz to. III. grčki pjesnik (435 . uz to. 72 Vidi Platon. treba se baviti takvim suglasjima i napjevima. ne prema samoj moći opija­ nja (jer samo piće više razdražuje ljude).). kad ljudi ostare. 71 Usp. oboje izazi­ vaju uzbuđenost i strastvenost. Naime.

s njegovim ciljevima. knjiga. ο Solonu). a bavili su se njome i srednjov­ jekovni aristotelovci kao Boecije. kako onome naprosto tako i ο takvim porecima u danim uvjetima ili okolnostima. Odgojnim ili obrazovnim sustavom u savršenoj državi bavi se i VIII. njegove kreposti /ili vrline/. stoljeća javljaju se brojna kritička izdanja samog teksta. L. pri čemu se posebno ističe važnost rasporeda državnih služba ili dužnosti. I. Zapravo već u XI. Jer od svih djela iz corpus-a Aristotelicum-a upravo je Politika ono koje je moglo biti privlačno najrazličitijim čitateljima i slušateljima zbog toga što se bavi odsudnim odredbenicama pojedinačnog i društvovnog života kakav je nuždan u zajedništvu doma. Stožerna po predmetu i utjecaju već dva tisućljeća. knjiga. te pitanje posjeda ili vlasništva. 272 273 . žena i djece. onim što je najbolje za pojedince i države. Kao što je općenito poznato. Kao najbolje države proučavaju se Sparta. Promatrajući pobune ili prevrate u pojedinim državama. samo po sebi to i ne bi pričinjavalo velike teškoće. pa razredba državnih ustava i poredaka: pučka vladavina i vladavina manjine. W. položaj robova. ne određuje sämo misliočevo temeljno motrište nego i sâm predmet djela. knjiga. te roba i gospodara. Hipodama. F. države. bavi se VII. Montesquieu. knjiga. Međutim. knjige je građanin. sela. Slijedi odnos između pojmova dobar građanin i dobar čovjek. Glavnim izdanjima teksta smatraju se ona koja su načinili I.značajne za Aristotelova djela u onome obliku kako su do nas došla. Newman i O. a nakon Moerbekova prijevoda (oko 1260.u manjoj ili većoj mjeri . Već i takav ovlašan pregled sažetka sadržaja otkriva neobič­ nosti.čak i oku pukog prosječnika. a ta se opet zasnivaju na odnosima muškarca i žene. da se tome ne pridružuju i neke druge otegotne okolnosti. zamjetljiva je i znatna isprekidanost i skokovitost u nizanju i obrađivanju postavljenih odredbenica: od temeljne zajednice muža i žene do savršenog društvovnog ustrojstva. Erazmo. sred­ stvima i stupnjevima primjene. dok je upotreba strukovnog nazivlja možda još najneobičnija. Kreta i Kartaga. raspored promatranog gradiva (u VIII.POGOVOR PREVODITELJA ZNAČAJKE PREDMETA I MOGUĆNOSTI PRIJEVODA ARISTOTELOVE POLITIKE I. i tu nas očekuje iznenađenje. Immisch. Govori se i ο značaju grčkih zakonodavaca (napr. zatim skupine građana i dioba vlasti. koje su inače . Aristotel tu raščlanjuje nauk ο državi kakav je u Platona. Naime. koja su sastavljena od domaćinstava/kućanstava. u kojoj je i razludžba njihovih uzroka. Od svojeg nastanka Politika je znatno djelovala. knjiga. na njoj su se sustavno obrazovali bizantinski pravnici. Od XVII. Hobbes. Posredstvom njezine obradbe u Tome Akvinskog . pobunama i prevratima bavi se V. visoke kakvoće i točnosti u jezikoslovnoj obradbi. st. Primjerenim ustrojstvima pučkih i manjinskih vladavina posvećena je VI. Susemihl. knjizi posvećuje se pozornost savršenim državnim porecima. u kojoj je i slika savršenog ili najboljeg državnog poretka.) komentira je Albert Veliki. upravo kao što još i danas djeluje. Faleja. Grad ili država sastoji se od selâ/naseljâ. knjiga) zadavao je goleme teškoće već i drev­ nim tumačiteljima. u kojoj se pisac posebnije bavi glazbom i tjelovježbom. Ona je u Rimljana utjecala ni na koga manjeg nego na jednog Cicerona. knjiga sadržava odredbu pojma države. Spinoza. neusklađenosti i nepovezanosti . Pri prosudbi dotične knjige potrebno je imati na umu kako cjelo­ kupan izričaj. naselja. Uzeto u priručnu sažetku. Politika nije ništa manje nezaobilaziva ni po sklopu i izričaju. Bunama. pisac navodi i načine vladavine kojima bi se moglo spriječiti izbijanje bunâ. u kojoj se govori i ο najboljem državnom poretku. Slijede gospodarske značajke domaćinstva. ο Politici piše Mihovil Efeški. Glasovitim 'najvišim dobrom'. Bekker. Različite vrste ili oblike državnog poretka sadržava IV. uz narav kraljevstva i same oblike jednovlade. Zapravo. sâm sadržaj nije ono što bi se očekivalo. pa i posebnije jezične značajke nosivog pojmovlja. Locke. Rousseau. Predmet III. U II. Razmatraju se dijelovi od kojih se ona sastoji. uz opis odgojnog sustava primjerenog takvoj državi. koliko god je tu i sprva uočljiva izuzet­ nost i posebnost razudbe i rasudbe promatranog predmeta.piše Dante svoj spis ο kraljev­ stvu na latinskome jeziku (De monorchia). grada. na temeljne zasade iz Aristotelove Politike oslanjaju se i takve preteče novovjeke duhovnosti kao Machiavelli. Prije svega.

st. što sve čini od Politike necjelovit. protuslovlja i nejasnoća. Gigon će reći kako ta istraživanja ο društvu/ državi pripadaju nedvojbeno najnejedinstvenijim Aristotelo­ vim tekstovima. Ispremještane su mnoge rečenice i nizovi rečenica. mirne duše zaključiti kako u osnovi postoje tri razloga 'ispremještanosti' predmeta i rečenica u cijeloj Aristotelovoj Politici: /a/ različiti priređivački ili izda­ vatelj ski rasporedi gradiva u dobivenim rukopisima. državnicima i državništvu. nespojivi stavovi nižu se bez ikakve oporbe jedan uz drugi. Aristotel je napisao više djelâ o državi. ali svatko po svojem.taj tumačitelj i prevoditelj na njemački kaže ovo: »Aristotel je tako mogao iste stvari pretresati na trima mjestima ili više.te iznenadne prijelaze. Politika se često povezuje upravo s njima. naime: da ona jest jedno od temeljnih djela ο društvu i državi u Antici. dakle.. A sve tê tri značajke još se najbolje oprimjeruju u III. dijelom izbjeći ponavljanja što je moguće više. Međutim.da se oko nje omotalo podebelo povjesmo pogrješaka. Aleksandar ili ο naselbinama. Samo. Ο kraljevstvu. Uostalom. 45-45 passim. V. Moglo bi se. cijeli je tekst izpresijecan 'ispuštenim mjestima' ili prazninama. od čega je sačuvan samo Ustav atenski. s odlomcima koji su iz X. str. kako na desnici tako i na ljevici. a prigodice možda još i u više oblika. sva su ta djela. Uvod.. st. Ο govorniku ili državniku. Zakoni u barbara. i XVI. jer i ovlašan pregled pokazuje kako je Politika neobično nepregledna. do VIII. O. upravo poput Platonova nauka ο državi. što po sudu mnogih doduše ne mijenja njezinu bit. Za sâm nagli završetak knjige .). Prirodno je. Na više mjesta tekst se sastoji od 'odlomaka'. Gigon. jer ono što bi trebalo ići zajedno. bjelodano su okljaštrene ili nepotpune.kako bi se danas reklo . knjizi Politike. ukupno je poznato osamnaest grčkih kodeksa. ili ih na stanovit način podrazumijeva. u Europi.« (O. pa su i raznoliko raspoređeni. To što su predložci iz poznijeg razdoblja samo po sebi ne bi bila neka veća teškoća. Među tim izgubljenim djelima spominju se Državnik. uvelike neusklađen po izrazu. ali svakako su prevoditeljima i tumačiteljima dosta muke zadavale otegotne okolnosti u obliku i rasporedu pojedinih poglavlja ili knjiga. ali i neočeki- vane praznine . Stoga nije čudo što u mnogim Aristotelovim knjigama koje su do nas došle stoje stvari koje nismo očekivali. (Wilhelma od Moerbeke). dok manjkaju one koje nam se čine nužnima. st.. Ponegdje iz teksta strše mjesta gdje su prepisivatelji i predavatelji unosili svoje stavove. koje nije mogao drugdje svrstati.koja se inače pokazuje kao hirovita. različiti priređivači Politike pokušavali su zavesti red.« I zatim nešto dalje: ». Najvjerojatnije. s neizmjerljivim utjecajem na kasniji (pa i današnji) razvoj društvovnih i državnih sustava: uže. i šire u svijetu. I pore­ dak knjiga uvelike je sporan.uz očekivana česta ponavljanja . pripisujući ih Aristotelu. dok se ostalo dodaje i popunjava prema predavačkoj potrebi.raznorodni prevoditelji i tumačitelji . Uz to. dakle. Tako od osam knjiga Politike III. a dijelom napokon da iz tih tekstova oblikuje čitke pojedine knjige. Što se tiče samih predložaka knjige. U našem slučaju urednik je donio tekstove ο glazbi.) slažu se gotovo svi u tome da je Politika rađena i dorađivana u različitim vremenima. slogu i raspo­ redu predmeta. Potpun latinski prijevod sačuvan je iz XIII. s izmjenama i dopunama. pa su tako još u starini morale nastati i dodatne zamršenosti. Knjiga je uostalom i izvorno ostala nedovr­ šena. Takvo što posve naravno podrazumijeva i počesta pozivanja na vlastita već postojeća djela i poznate stavove. koji su tek labavo povezani. Id sama narav pismenog predloška za predavanja. A uredniku /priređivaču/ teksta bijaše onda cilj. Istraživači predmetnog gradiva i njegova rasporeda na pojedine knjige (od I. rastrgan i skokovit tekstovni sklop. to jest: rasprave . VI. 274 275 .. i VIII.samo još jedna dodatna poteškoća za potpuno shvaćanje i prevođenje grčkog izvornika kakav nam je na raspolaganju. mješovita i raznorodna mješavina . a kao dodatak povrh svega toga nailazimo na česte propuste ili praznine. Već je napomenuto kakve teškoće mogu pričinjavati piščeva česta pozivanja na već napisana djela (koja su izgubljena). kakve su i uobičajene u otvorenom predlošku za poučna predavanja slušateljstvu. i suvremeni čitatelj mora to znati. knjige nisu ni prvotno prepisivane posve ispravno. njemu nije smetalo. dok posljednja i nema završetka. kako bi se tu uopće mogao snaći. posve se razdvaja.'političkog' sadržaja i značaja.naravno . što je sve . kako su se Politikom dva tisućljeća bavili i filozofi i filolozi . a to što je njihov opseg poremetio stvarnu ravnotežu knjige.II. čini se nepovratno. /b/ razli­ čita pisačka pozivanja ili poluupućivanja na ranija (izgubljena) djela. Sudeći po svemu. izgubljena. Aristotel je morao obraditi 158 različitih ustava i poredaka. Sâm se pisac zgodimice ili poziva na njih. u kojem se navode i ponavljaju glavne točke. Naravno. dijelom spasiti što je moguće više tekstova.). od kojih su pet prvotnog značaja (a potječu iz XIV. a gdjegdje su posrijedi i bjelodane krivotvorine potonjih pisaca.

a takvo što prije zahtijeva posebnu raspravu negoli dio predgovora. Gigon. Kako bismo doznali što je tu zapravo posrijedi. Koja je od ocrtanih pretpostavaka napokon najvjerojatnija. a ono ga barem ubrzala. zajedno s grozdom nazivaka koji se iz njega izvode.nepoznata osim po naslovima/. Zapravo.koje bi morale pomoći shvaćanju izvorne poruke -. u obliku proste govorničke monete. Korijenski riječ je srodna sanskrtskom pur (grad).kako je već rečeno . U najboljem slučaju. Taj središnji pojam francuski prevoditelj određuje ovako: »Naziv πόλις (cité.. A dodatna zbrka nastaje zbog toga što dotične natuknice nikako nisu isto za svijet izvornog grčkog zajedništva i suvremene državne sustave. On se opet može shvatiti samo ako se prije točno odredi što znači obuhvatniji pojam. demokracija ili tiranija) obično se bez ikakva pridržaja ostavljaju i u prije­ vodu. niti se pak može konačno riješiti s materijalom koji nam je na raspolaganju. sâm tekst bi se često morao promatrati kao složevina raznorodnih odlomaka koje povezuju tek ključni obrađivani pojmovi. a dijelom i potkrijepljena) kako se Aristotel u Politici počesto poziva na svoja prethodna djela sličnog predmeta i značaja /nama . To jest.« (O. ako drukčijega vezivnog tkiva ovdje doista manjka. Naime. necesse est multis locis Politicorum studere in quibus Aristoteles aut dicit se de aliqua re iam scripsisse aut promittit se de ea posterius scripturum esse. Sparte. koja nikako nisu istovjetna s izvornim sadržajem danih pojmova. Ross u latinskom predgovoru grčkom tekstu (prema kojem je načinjen ovaj naš prijevod): ». uspore­ đen s polaznim. to što puka čitateljska ili slušateljska većina upotrebljava radije uobičajene tuđice. gradska zajed­ nica. gradodržava. urbs). pa i neočekivana značenja. koji je svima njima i smisaono polazište. ali tada već nije više bilo ni samog završetka Aristote­ love Politike. Kartage. a ne Aristotel.. te ga po potrebi izdvojiti i proučavati 276 i po nastanku i po značenjskoj upotrebi. ostaje nosivo pojmovlje. aristo­ kracija i demokracija toliko su poznate da se obično i ne pita što one znače.. D.. Kada. nedvoj­ beno gubi iskonski. tî se pojmovi vežu uz drevne državne sustave Atene. država (civitas). pozabavit ćemo se nekolikim primjerima. u osnovi je značenje utvrda. Krete.) III. nisu li možda opsežna i u helenističkim stoljećima vrlo utjecajna politička djela Teofrasta (Aristotelova učenika) ako već ne skrivila nestanak završnog dijela Aristotelove Politike. Praefatio. ovdje se ne može pretresati.. Imenice kao monarhija. naši službeni predavači drevne mudrosti radije su mimoilazili ili odbacivali takve mogućnosti i ostajali čvrsto pri tuđicama koje se značenjski poistovjećuju s novinskim izlizanicama. unatoč prazninama. to djelo ostaje najsadržajniji i najdojmljiviji dokument antičkog nauka ο državi. tvrđava.) I napokon. koji sudeći po svemu ne bijaše bio poznat ni u starini) već spomenuti njemački komentator dodaje i ovu mogućnost: »Pomisliti bi se napokon moglo.a ništa manja nezgoda nisu ni mjesta gdje su piščeva obećanja kako će ο nečemu još govoriti (koja pak ne ispunjava). pa onda grad. unatoč svim povijesnim pridodacima i krajnjim odmaknućima smisla svaki je od njih značenjem svojeg korijena vezan uz osnovni sadržaj polaznog pojma. viii. međutim. ville. Prije svega. dakle. još uvijek ne znači da ona i razumije što one znače. État) može se uzeti bilo u značenju 277 . quod opus tractatum separatum potius quam partem praefationis requirit« (to jest: potrebno je pozabaviti se mnogim mjestima u Politici na kojima Aristotel ili kaže kako je ο nekoj stvari već pisao ili obećava kako će ο njoj poslije pisati. Pa i u slučajevima gdje su prevoditelji predlagali inačice prepoznatljiva smisla i značenja. izvornim stanjem svaki je od tih pojmova danas pred nama poput značenjske snježne grude što se izvaljala u pravu gromadu. višegrad. Na tome dugome putu kroz vrijeme i prostor dodavana su mnoga.. ili pak jednočlane ili višečlane 'sažete rječničke odredbe' . gornji grad ('ακρόπολις. desetak općenito poznatih grecizama (kao politika. 394. To je vjerojatno jedan od razloga zašto se neki tumačitelji tvrdoglavo drže tuđica. ibid. Od grčke drevnine do današnje upotrebe doživjeli su goleme mijene. tê navodno svima poznate tuđice poprimile su prava ili kriva nova značenja. Primjedbe. Pri tome se. Naime. sklonište.. utvrđeno pribježište. izvorni sadržaj tih danas odveć poznatih nazivaka. str. ne bi bilo spasonosne tvrdnje (koja je većinom prihvatljiva. Egipta. a to je nedvojbeno πόλις. Pa ipak. Pa ipak. mnogim nagađanjima oko toga zašto je Aristo­ telova Politika ostala nedovršena (naime: zbog čega nam nije sačuvan njezin završetak. U svezi s takvim i sličnim dvojbama dobro je imati na umu što kaže W. tek u doba carstva mogla su propasti Teofrastova djela. Prešutno se to uzima kao nešto posve naravno. U cijelosti imamo dojam da sve negdje do Ciceronova doba peripatetičku znanost ο državi bijaše zastupao Teofrast. na koje se uvijek možemo osloniti. bilo u izvornom pismu ili podomaćeno.

Primjedbe. 175. s čime je ne samo u drevnoj korijenskoj vezi i najsu­ vremenija .. U /starih/ Grka imao je taj pojam ograničeno značenje. Prije svega. njemu su έθνη. među koje svakako ide i najpoznatiji grozd grecizama od politije do politike. (APHCTOTEJIb. prema novogrčkom prevoditelju i tumačitelju Aristotela το έθνος / τα έθνη ima ovo značenje: »Danas riječ εϋνος /narod. 34. (Ibid. ona izvorno nije značila sve ono što danas znači ili se misli kako znači. ćudorednu i državničku činidbu. u kojem se vlast nalazi u rukama većine . nalazi se 'narodno zajedništvo': »S onu stranu državnog poretka polis-a stoji u načelu proizvoljno proširivo plemensko i narodno zajedništvo /εϋνος/«. ali zbog prostranosti svojeg područja i velikog broja svojih pripadnika. »U Politici za označivanje državnog poretka. koje nama više nisu shvatljive. Narod može imati zakone i žrtve. nacija/ ima posebno značenje. Sâm sadržaj pojma još se više zamućuje. nasuprot takvome poretku. TOM 4. 297. ali se ta dva pojma u cijelosti nikako ne pokrivaju/. Usput budi rečeno. Gigon to povezuje i razrađuje ovako: ».. koja su posljedica dodatnog domišljanja što je hranjeno naukom ο državi koji se zasniva na dva tisućljeća europskog državnog iskustva. Ο tome što je drevnim Grcima i Aristotelu značila politika. prvenstveno demokratskog«. Gigon. Me­ đutim. Još će dalje otići suvremeni ruski tumačitelj. Tricot. kao što ćemo to poslije vidjeti..) Uostalom.) Njemački prevoditelj mnogo je oprezniji. Primjedbe.). raspršenost građana ne priječi opstanak grada/države. (Ibid. on ne posjeduje državni ustav u pravom smislu.. 42. »Termin εϋνος /narod/ označuje kod Aristotela stanovito 'zajedništvo' koje je šire i mnogo razvijenije nego li je πόλις /država/. uzme li se u obzir da u predgovoru postoji i drukčije tumačenje istog termina.) Ovdje je bjelodan skok u mnogo novija značenja. Gigon je već prije doveo u pitanje prevođenje 'politije' /πολι­ τεία/kao 'ustav' (Ibid.. str.).« (J. 294. str.).« (Uvod.« (O. naime činjenicu da njegova terminologija nije ni stroga ni jedinstvena (str.) I pojam narod bio bi sâm po sebi razumljiv.. str.. str. 63). jer prema njemu središnji antički pojam ima još noviji sadržaj: »Nazivak politija obično se upotrebljava za označivanje republikanskog ustrojstva. str. poli­ tika je poučavanje građana u djelatnosti državnog života. koji posjeduju određenu neveliku dohodarinu i upravljaju državom u inte­ resu svih građana. ibid. ili izvan njega.« (J. 198. Tricot će slično postupiti i s pojmovnim parom πολιτεία ..). ali i na nedosljednost i kolebljivost u samoj upotrebi nazivaka. bjelodano je samo da je ona bliska spartanskoj državi ο kojoj se mnogo raspravlja. A ni sama politika nije pojam tako jednostavan kao što se sprva može činiti. 5. COHHHEHHH. str. str. kako ta riječ može značiti i državno ustrojstvo uopće (III. str. 765. 26. jer mu je prvome glavna svrha organizirati ustanovu drugoga. pojmovno trojstvo polis-politija-politika nuždno za sobom povlače i pojmove naroda i puka. zajedničkim podrijetlom i jezikom. Takvo što doista može poprilično zbuniti i upućenijeg čitatelja. ibid. Tuđinski narodi.. a ne primjena /djelatnost/. osobito Macedonija. U Aristotela taj se naziv upotrebljava za barbarske i neorganizirane 'puke' 279 278 . i nije postigao jedinstvo i snažnu organizaciju grčke države.).1279 a 35). Svoje podrijetlo ona mora imati u određenim političkim programatskim tezama. svake skupine pojedinaca.. Uvodna rasprava. takozvanom 'etničkom' sviješću. koja kao takva uključuje pravednost.). koji je pak najviši organ države (str. 29.πολίτε­ υμα.« (Ibid. a kamoli prosječnika koji se priprema shvatiti antički nauk ο državi. s činidbenog motrišta.. on upozorava. dorski εϋνος/ ili pak općenito /helenski narodi/. koje redovito nije istov­ jetno s pojmom puk. str. Dočim. pisac predgovora novo­ grčkom prijevodu Aristotela Panagês Lekatsas kaže: »U Grkâ uopće i u Aristotela odredba toga pojma drukčija je od one koju on ima danas. i označuje uglavnom razliku od ostalih istovrsnih cjelina: skupinu ljudi povezanih zajedničkim povijesnim životom./. koji mu je manjkav.zajedništva građana. On upozorava i na pojmovne veze koje nama danas nisu više poznate.policija. 30. označi­ vao je pojedina grčka plemena prema nadimku /atički εϋνος. Već se ovdje mora reći kako se politija prema polisu odnosi kao oblik prema tvari. on nikako ne previda nestalnost u Aristotelovoj upo­ trebi nazivaka. ona je bila znanost. Tricot. te sviješću da su zbog toga potrebni jedni drugima. »Već po svojem imenu 'politija' je poseban oblik. Aristotel upotrebljava termin 'politija'. znanost koja se općenito tiče znanja ο državnom poretku. 'politija' /državni poredak/ je poredak stanovnika 'polis-a' /što je ovdje prevedeno kao država. I napokon. dok je u drugom slučaju država vezana za zemlju i nestaje. ibid. koji zaposjedaju jedno određeno područje. U prvom značenju.'srednjih' ljudi.. da se ne određuje kao posebnije zajedništvo. U tako širokom smislu termin 'politija' susreće se mnogo puta u Politici. bilo u značenju svakog okupljanja. /Istina.

vidjet ćemo kako se prvi na ruski pre­ vodi kao narodno-demokratski. Aristotel u Politici razlikuje riječ εϋνος (narod. str. 'zavođenje svjetine' i 'vladavina svjetine'. Usporedimo li sinonimne pridjeve u novogrčkom λαοκρατι­ κός . Vidimo kako postoji i treća riječ λαός. Regimen politico en que el pueblo ejerce la soberania. vsegda javljaetsja vyrazeniem diktatury gospodstv.Demokratie. die von der Gleichheit und Freiheit aller Bürger ausgeht und die Willensbildung der Gemeinschaft oder des Staates vom Willen des gesamten Volkes ableitet (Der Neue Brockhaus). Stoga mi posve s razlogom prevodimo δημοκρατία kao 'vlada­ vina puka' ili 'pučka vladavina'. populus. 2) demokratija. postoji potvrđena razlika između tê dvije riječi. Staatsform. njem. Lekatsas./λαός/.»oblik zastrane demo­ kracije je demagogija i ohlokracija. čuva se i ono posebnije. 7) democracia.. forma gos-va. a drugi kao demokratski. Korijenska riječ δήμος ima sinonim λαός koji znači puk. možda i zbog moguće korijenske veze s riječju πόλις. Sinonim λαοκρατία njemački je Volksherrschaft.« (P. 5) Démocratie. a narod-progenies.). »Die Demokratie ist eine Staatsform. nacija) od riječi δήμος (puk). A i u samog Aristotela odredba je nešto drukčija: »Stoga i određuje demokraciju kao državnu upravu u kojoj općenito slobodnjaci sudjeluju u vrhovnoj vlasti. 58-59. natio.« (P. dok je δημο­ κρατία . vulgus. 2. zaboraviti ni to kako Aristo­ tel demokraciju svrstava među zastrane /ili izopačenja/ ustav­ nih poredaka. rule of the majo­ rity. Lebens. 56. osnovannaja na priznanii naroda istočnikom vlasti.) Dakle. bit će preporučljivo zadržati takvo razlikovanje i u našem prijevodu. za razliku od naziva po plemenima. Međutim. Zbog svega toga nedvojbeno je uputnije prevesti nekolikim riječima (pa i u obliku stegnute rječničke odredbe) višeznačni izvorni nazivak.ono što znači u današnjim imenovano demokratskim državama bilo Istoka bilo Z a p a d a . Volksherrschaft. ali kao oni koji su većina. Puk obično znači populus. Uostalom. Čini se kako se vrlo rano u oba slučaja izdvaja i značenje turba. populus (λαός). 1975). klassa. progenies. obično populus. kao što će se vidjeti iz daljnjih navoda. Doctrina politica favorable a la intervencion del pueblo en el gobierno. fr. 486) (Philosophisches Wörterbuch. a form of government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them indirectly through a system of representation and delegated authority in which the people choose their officials and representatives at peri­ odically held free elections (Webster's Third New International Dictionary). ratništvo.. (Sovetskii enciklopedičeskii slovar). la république) dans laquelle les citoyens exercent cette souveraineté. 1. koja je u lat. Leipzig. tim prije što nam je ono i potrebno. (// Nuovo Zingarelli). Pa iako postoje mnoge značenjske podudar­ nosti riječi puk i narod već od davnine. što je često posrijedi i kod Aristotela. (Le Petit Robert). multitudo.δημοκρατικός. dok Grke kao cjelinu naziva 'ελληνικόν γένος.rešenii gos. pučina. pučanska vladavina. peuple. 280 ibid. naime.'vladavina svjetine'. uz to. eine Form des polit. people. 'Ελλήνων εϋνη'. gotovo ćemo zorno zamijetiti razliku između izvornog sadržaja pojma i različitih suvremenih tumačenja i primjena. plebs. plebs. Obje su potvrđene od starine i obje su slavenskog podrijetla. prav i svobod. uz upozorenje kako u drevnini napr. demokracija nije značila . i ako Aristotel razlikuje εϋνος i δήμος. 1/ democracy: government by the people. koja se dijelom razlikuje od dvije navedene a dijelom im se značenja preklapaju. Prema Akademijinu rječniku. 25. ibid. 4) Demokratie. pogledamo li što je demokracija prema nekoli­ kim današnjim odredbama (u desetak jezičnih priručnika). koje uglavnom naziva εϋνη. (Diccionario general ilustrado de la lengua espanola.. 6) Democrazia.. u starih je Grka δημοκρατία katkad značila isto što i όχλοκρατία (Poebeiherrschaft) . 8) DEMOKRACIJA.« čemu je bjelodano potre­ ban prijevod nazivaka: 'pučka vladavina'. I dalje . a drugo pučka. del ν sočetanii s širokim krugom gražd. .kako izlaže spomenuti novogrčki tumačitelj . deren Inhalt vom Charakter des jeweiligen Staates bestimmt wird. Ako. str. Forma di governo in cui la sovranità risiede nel popolo che la esercita per" mezzo délie persone e degli organi che elegge a rappresentarlo. zajedno s tiranijom i oligarhijom. Slično je i s hrvatskim riječima puk i narod. a narod na šest. V klas. pučanstvo. Prvo bi bilo naprosto 'pukovlada'. bez razlike i imućni i neimućni. riječ puk (koja se većinom upotrebljava u hrvatskih pisaca) obraduje se na nekih deset stupaca. Lekatsas.i nije ni mogla značiti . organisation politique (souvent. eng.« (Lenin. inače dotični pojmovi ne bi bili do kraja jasni. homines. 3) Demokratie. Republik. Nemojmo. ob-ve D. . genus. ostavivši naravno i mogućnost njegove nepre­ vedene upotrebe u obliku ponašene tuđice. Volk. oblik upravljanja državom u kojem 281 . Vox). Doctrine politique d'après laquelle la souveraineté doit appartenir à l'ensemble des citoyens. eine der Spielarten des Staates. ego prava učastvovat v.

A omiljena međunarodna krilatica grčkog podrijetla takvim se dodatnim tumačenjem nipošto ne isključuje.. toliko izmijenio i proširio smisao. . 9) demokracija. Gigon svakako ne zauzima posljednje mjesto. pravde. bjelodano pokazuju kako im manjka izvorno antičko značenje. kad su posrijedi nazivci kao 'rukorade'. ibid. koje je kao terminus technicus posve neprimjereno. (Opća enciklopedija. stav koji je u Aristotelovu djelu sadržan. teško je i zamisliti da bi Aristotel bio nekakav zagovornik demokra­ cije u suvremenome smislu. nego se dapače nastoji izoštriti značenjski snop dotičnog nazivka u Aristotelovu pred­ lošku. vlada naroda. Nailazimo tako i na ovakve sudove u poz­ navatelja i tumačitelja Aristotelova djela: »Sve do danas je ostalo nejasno otkuda je Aristotel za vladavinu većine koja teži zajedničkoj koristi uzeo ime politija /πολιτεία. Stoga nema potrebe ponavljati već rečeno. Ο okvirnim načelima i radnim zasadama pri ovakvoj vrsti prevođenja prevoditelj je već pisao u strukovnim pogovorima i predgovorima svojim ostalim prijevodima Aristotelovih djela (Nikomahova etika.sudjeluje cijeli narod. naprednost.« (O. donosi se i prijevod izvornog pojma. kad se oni svedu na polaznu odredbu . koji je prevodilački u mnogo boljem položaju nego što su francuski i engleski. da se i u njih gotovo izgubilo izvorno značenje. kad je posrijedi što bliži prijevod temeljnih nazivaka. na isti način mogli bismo pokazati kako mnogo drukčija nije sudbina ni monarhije i aristokracije.. sustavno se mimoilazi pa i prešućuje. B. Klaić). 'rukotvorci'. politički poredak u kojem vlast pripada narodu. 1. Sve u svemu. I tim se nazivcima. ali su ipak antropologijski robovi) upotrebljava Aristotel terminus technicus 'hemes' ΙχερνήςΊ. navedene suvremene odredbe posvećenog pojma demokracija (koji se u svjetskoj primjeni danas više otkriva kao manjak ili neprisutnost onog sadržaja koji sâm nazivak zagovara — pa čak i kao njegova čista opreka — negoli kao njegova ozbiljenost) unatoč sadržanoj sličnosti i okvirnim svjetonazornim razlikama. (Rječnik stranih riječi. pa i izričit.. jednakosti i zajedništva. a katkada ne čak ni primjereno. ili barem ono­ liko različite od njega koliko se i međusobno razlikuju. kako bi se upozorilo upravu na tu osnovnu razliku. napredne snage. kad je on tek suzdržan opisivač i prosuditelj 'pučke vladavine' kao 'zastrane' (novinski rečeno: devijacije ili deformacije) pravog poretka. Ili možda upravo zbog toga što se ne zna da li je Gigon temeljitiji ili oprezniji prevoditelj ili tumačitelj. 2. društveno-polit. uz osiguranje političkih prava manjine. JLZ »Miroslav Krleža«). i to pri prijenosu na njemački jezik. 305. progresivnost.kao 'jednovlada' ili 'vladavina najboljih' — onda bi takvu prevodi- lačko-tumačiteljsku napomenu trebalo primiti barem kao dodatak uobičajenom nazivku. dapače: stanovit unutarnji pridržaj prema puku. Naime. Primjedbe. te osobnih polit. već zbog većeg stupnja kovkosti njemačkog jezika i izobilja različitih strukovnih inačica načinjenih prema grčkim uzorcima. sistem u kojem vlada većina. Metafizika. narodne mase. IV. koji se može primiti i kao prevoditeljska i tumačiteljska dopuna preširokom i preotrcanom 'globalnom grecizmu'. 3. Stoga. Gigon. prava svakog građanina. To jest: ako su tê različite današnje odredbe na različitim jezicima — iako korijenski vezane za iskonski pojam .) Zapravo. ako već ne kao upozorenje da postoje bitne razlike između Aristotelove i današnje upotrebe 'nositelja pojmovnog sadržaja'. država u kojoj je na vlasti narod preko svojih predstavnika. društveni odnos tolerancije za koji su pre­ sudna načela slobode./ i zašto se čvrsto drži toga imena. Ne samo prosječniku koji uščitava Aristotelovu Politiku nego i upućenijem strukovnjaku često izmiče činjenica (zbog nepoznavanja izvornog predloška) da Aristotel nije ni ovdje posve sustavno upotrebljavao temeljne nazivke. Fizika). pa ipak se on još najviše žali na teškoće s Aristotelovim djelom. među današnjim poznavateljima Aristotelove Politike O.poprilično odmaknute od izvornog značenja.upo­ zorenje na polazni smisao ne može biti na štetu. Naravno. što naravno što protunaravno. str. Za izdvajanje toga staleža najnižih ručnih radnika (koji nisu pravno. još najviše zbog toga što su 'pukovođe' poznijih stoljeća nadodavale toliko toga polaznome značenju pojma da se gotovo zatrpao pravi smisao Aristotelove upotrebe našeg sre­ dišnjeg nazivka. koji mi pobliže 282 283 . najčešće posredstvom izabranih pred­ stavnika. Mjesto toga čini se uputnije zadržati se na značenjskim svojstvima nekih nosivih pojmova i značaj­ kama njihovih mogućih prijenosa u hrvatski jezik. sloboda uopće. nailazimo u njega i ovakve zamjedbe ο primjerima tegotnog prevođenja (na primjer. koji inače ne bi trebali zadavati muke njemačkome prevo­ ditelju): »Za Aristotela su u istome redu s robovima oni kojih posao počiva isključivo na radu ruku (bez sudjelovanja duhovnoga plana). Stoga.

) S istom lakoćom s kojom se odvažuje prevoditi počesto iste grčke riječi (dakle: Aristotelove strukovne nazivke) različitim engleskim zamjembenicama. koje znade uslijediti kao iznenađenje i nakon najvećeg uloženog truda.izabravši najteže . Moramo ostaviti tekst onakvim kakav je. možda sama narav njemačkog jezika (koji dopu­ šta te omogućuje i doslovne prijevode. katkada da prevoditelj . engleski i današnji romanski jezici i ne moraju biti 'čisto' analitički jezici. ali zanimljive kao vježbe u prevođenju. str. kada pisac razmatra razlike u stano­ vitim krepostima (između kreposti vladateljâ i onih vladanikâ). za njihov prijevod upotrijebljene su različite engleske riječi.nije li možda i razlika između proizvoditeljâ i upotrebiteljâ? A možda je tomu uzrok naprosto odveć stegnut i 'neslikovit' Aristotelov izričaj. ne oklijeva primijeniti ni ovakve radne zasade: »U pokušaju da se prenese nešto od složenosti značenja što je sadržava u nekim grčkim nazivcima. Danas znamo da tako ne ide. te pokušati tumačenjem prodrijeti često i iza nespretnog rasporeda antičkog priređivača teksta. a da se pri tome isto toliko nije htio prisjetiti bitnih razlika između latinskog i engleskog načina prevođenja koliko nije pokazao ni sklonosti da shvati razloge i drukčijeg pristupa prijevodu mislilačkih temeljaca. Istini na volju valja reći kako je u Engleza uobičajen takav stav prema doslovnijem ili više jezikoslovnom prijevodu opće­ nito. On. Prije će sve to biti i zbog nešto korjenitijeg obradbenog načela.uza sve ostalo . pre­ voditelju s takvim polaznim stavom i 'ćirilometodski način prevođenja' (koji je temelj cjelokupne slavenske pismenosti i književnosti) bio bi posve neprimjeren. 22. osobito kad se radi ο znan­ stvenim i mislilačkim djelima. str. Desetine pa i stotine riječi iz Aristotelove Politike pokazuju kako su naprosto neprozirne i neshvatljive ako se ne uzme u obzir i značenjski sadržaj samog njihova korijena . gotovo da nema ni jednog nosivog nazivka za koji ne važi etimologijsko načelo. a suvremenici ga ne mogu zaobilaziti. dotičnik bez mnogo okolišanja unizuje i odbacuje ključni srednjovjekovni prijevod na latin­ ski. Wilhelm od Moerbeke poznavao je grčki dostatno dobro da načini doslovan prijevod na latinski za upotrebu Albertu i Tomi. 300. Zapravo. Sinclair. 11-12).) Ako bi se učinilo neobičnim što se toliko zadržavamo na dvojbama i tegobama njemačkoga prevoditelja. 21. Gigon.i ovakvim pristupom: »Istraživanje je stoljećima pokušavalo pridati tekstu više koherentnosti i dosljednosti s pomoću premještanja. Naravno. obscurus fio. Naime.« (O. »da nam izmiče što on zapravo hoće reći i na što mu se dotično odnosi«.. stari su istinski poštivali.) Dogada se. The Politics. A. prema kojem se do krajnjih granica štuje ne samo izvorni smisao riječi.« (T. uvjetovan vjerojatno i činjenicom što je na engleski (zbog same naravi engleskog jezika) takav prijevod najčešće nemo­ guć. Naime. kao što latinski. neka se uzme u obzir da ni dvoumlja hrvatskog prevoditelja ne mogu biti bitno drukčija. njemački i slavenski jesu nedvojbeno sintetski jezici. Uvod. Sinclair.. »Utjecaj Aristotelove Etike i Politike ne pojavljuje se u zapadnom kršćanstvu sve do trinaestog stoljeća. prevoditelj je . brisanja i si. što zbog kovkosti koja je slična u oba jezika što zbog prijevodnih tradicija koje nisu daleko jedna od druge. Prihvativši takve zasade kao svoje radno polazište. jedva razumljive. To načelo korijenskog značenja ili smisla.« (Ibid. nego i prvotni raspored rečenica u predlošku.. Gigon i nije mogao očekivati da će lako proći kad se već omeđio i opteretio .i prešavši sve jezične zapreke .Wilhelmu od Moerbeke (u Flandriji). str. i svaki pojedini komad Aristotelova rukopisa samostalno istraživati u odnosu na sadržaj i nakanu.. ali dobri prijevodi u objema skupinama pokazuju kako ni jedni ni drugi ne mogu izbjeći oslanjanje na korijenski smisao.ne može odrediti pouzdano ο čemu je riječ u dotičnome izričaju. Me­ đutim. Tako na primjer.. U takvim slučajevima prevoditelju ništa drugo ne preostaje nego ostaviti onakvom kakvu je i našao tu spornu tvrdnju.možda i zbog toga što polazi od lakše ostvarivih načela prevođenja. U takvim prigodama engleskom će prevoditelju uvijek biti lakše . Međutim. taj početak se pripisuje trojici članova Dominikanskog reda . pa se nastoji mimoići sve što su dodavale druge ruke i druga vremena. 285 284 . Uvod. uz to. A. koju je Aristotel tako sažeto uobličio. postavlja se pitanje: što je posrijedi . Albertu Velikom i Tomi Akvinskom. dok je uglavnom ostvarljiv pa i čest na njemačkom ili na slavenskim jezicima. koji zapravo i ne mogu imati isti pristup prevođenju.« (T. To jest. Njegove verzije Etike i Politike su sačuvane. možda posrijedi i nije ništa drugo nego stari pisački grijeh obuhvaćen Horacijevom izrekom: Brevis esse laboro. naime.od anarhije pa sve do monarhije. upravo kao i na latinskom. ibid.ne možemo objasniti. tog 'iskonskog kućišta pojma'. a bez goleme štete po čitljivost i razumljivost) i nije uzrok navedenoj prevoditeljskoj zdvojnosti. upućenik će odmah prepoznati kako je ovdje u pozadini spora razlika između sintetskih i analitičkih jezika. str..i mogao očekivati samo najgore. Uostalom.

dok upućenici odviše ovisni od stava i mišljenja većine. Naravno. sadržajem i upotrebom. A. TRICOT. A. politica. nego su i te kako i semantičke nužnosti. koje je također poželjno). Latinski prijevod: ARISTOTELIS OPERA OMNIA. 287 . prevoditelj će se čak i ispričavati (što uopće ne bi trebao činiti) kad upotrijebi uvjetni arhaizam. To jest: i naš zagovor 'korjenitog' prijevoda ne niječe i ne isključuje slatkogorku istinu koja uvijek prati prevoditeljski posao. POLITICA by Benjamin Jowett.. tobože zastarjele riječi nisu onda stilske. b) Aristotle. coHunenuH β nembipex moMax. pa bio njihov jezik i ne-znam-koliko analitički. moM 4. 307. 1980. 4. Grčki izvornik (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΒΙ­ ΒΛΙΑ ΟΚΤΩ) prema izdanju: ARISTOTELIS POLITICA Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W. Gigon. rjeđim i neobičnijim oblicima. graece et latine cum indice nominum et rerum absolutissimo. da prevoditelj evo tumače­ nje Aristotelova značenja ne mora uvijek biti prihvatljivo. Sinclair. od njega se ne može očekivati da je u svemu učini i laganom. 3.) Tražeći što pogodnije riječi i oblike . te je često i bez ikakve sveze s prvotnim smislom. La Politique. izlažući se dakako opasnosti da mu i upućeni i neupućeni prigovore takozvane 'arhaizme'.. ibid. ni danas nije bez svoje iskonske značenjske pupkovine!). .): »Čitatelj treba imati na u m u . Tako O. jer je ona kao značenjska izlizanica postala preširoka pa i razvodnjena značenja. 482-634). sad u svojem korijenskom značenju voditelj puka. Gigon kaže za riječ Tugend {αρετή.. Njemački prijevod: Aristoteles POLITIK. kao u slučaju pojma το αϋτόματον (vidi: Fizika 197 b 30. str. THE POLITICS. nastojali spojiti jedno i drugo.« (J. 22. 5.« POPIS UPOTRIJEBLJENIH PREDLOŽAKA I POMAGALA 1. Francuski prijevod: Aristote. D. Ruski prijevod: APMCTOTEJIb.kako bi što primjere­ nije izrazio prvotnu poruku . 357. uz štogod treće. nouvelle traduction avec introduc­ tion. notes et index par J. Ross OXONII 1973.. Nakon njegove primjedbe dostatno je bjelodano koliko bi bilo uputno ostavljati u prijevodu samu tuđicu (preopterećenu značenjskom poputbinom od dva tisućljeća). odmah ćemo vidjeti kako njezino prvotno značenje prevoditelji ne mogu zaobilaziti. DTV München 1973. Zna­ jući sve to. kako god prevodili (trsili se da budemo što doslovniji ili što čitkiji. vođa pučanske stranke. najširi krug trošitelja jezika (kojima je neupućenost najbolje opravdanje) sve što je nešto starije smatra i zastarjelim. MDCCCLXXVHI. Toga je i te kako svjestan suvremeni francuski prevoditelj. ima li se na umu koliko je važan prijenos izvornog značenja. volumen primum.) Ali napokon. str. Ali.Tricot.« (O. a bez početnog odredišta pojma. 6. On je pokušao učiniti Politiku čitljivom.prevoditelj će posve prirodno posegnuti i za starijim. Uzmemo li tako kao primjer drevnu i današnju učestalicu kakva je demagog (koja. translated with an introduc­ tion by T. uz podrubnu primjedbu). Sinclair završava predgovor svojem prijevodu (Ibid. ostavljajući pri tome uobičajenu tuđicu kao značenjsko poštapalo./. unutar istog poglavlja. ο kojem je ipak riječ: »Nazivak δημαγωγός uzima se. volume X. (p. krepost): »Najveće pravo na sudioništvo u državnim službama imaju oni koji su se posredstvom kreposti (nek se oprosti ova staromodna ali zgodna riječ za označivanje najvišeg ćudored­ nog svojstva) najviše približili savršenom životu i blaženstvu. ibid.upravo je to posrijedi i kad je samo piščevo shvaćanje korijena krivo. lagodno se za njom povode (za što i nemaju istinskog opravdanja). A u tome duhu i inače samopouzdani T. str. Paris 1977. Oxford 1972. Parisiis. istina. sad u pogrd­ nome smislu istinskog demagoga I 'zavoditelja puka'. Penguin Books.Primjedbe. Jer u završnici vreba nakostriješeno dvoumlje zbog toga što ishod uvijek može biti neizvjestan. 2. mi ne možemo izbjeći sudbinu bilo kojeg prijevoda: da jedan manji ili veći dio 286 izvornika nikad ne uspijevamo prenijeti. Zbog svega toga neće biti suvišno potrudi li se prevoditelj oko korijenskog. . iskonskog ili izvornog smisla. troisième édition.. Übersetzt und herausgegeben von Olof Gigon. Engleski prijevodi: a) The Works of Aristotle.

2 8 b 3 6 .12 a 21.63 a 8. 28" 34. b 3.96 b 9. b 7. 1973. b 27. 64 b 12. 94 b 3. b 15.95 a 33. 30. ΑΕΚΑΤΣΑΣ. 67" 35.22. Aristotelis Parisiis. 7 . 79 a 26.23 b 26. b 6-80 a 6. 32 a 3. porezovni razred (τίμημα) 66 a 13.9. 83 a 17. 88 a 33. 32 b 17.75 a 38. 34. 3 1 . 9. Novogrčki prijevod: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ.84b4.38 a 2. 30. 9 a 12. 97 b 10. 32 b 31 državni (ustavni) poredak/politeja (πολιτεία) 93^ 31-94 b 41. inačice i slični oblici prema brojnim oznakama i podrubnim primjedbama) a b a a b a b 52 -99 = 1252 -1299\ 0 -42 = 1300 -1342 bakhički zanos (βακχεία) 42 4 barbar (βάρβαρος) 52 b 5. Ι-VIII. hypo Skarlatou D. 88" 24. tou Byzantiou. 97 a 7. 29" 32.b 28. 5. b 2. editio undecima recognita. 3 a 2 3 .74 b 15-23.85 a 17.37. A.84al. Griechisches Etymologisches Heidelberg.13. M.24. 9 1 b 39. 3 1 b 3 9 . 85 a 6. 93 b 22-27. Lexikon tes Hellenikes Glosses. 14 b 39. 89 b 34. 12. Wörterbuch.71" 18. 92 a 39. 54 b 35. obešćašćenje/uskrata gra­ đanske časti (ατιμία) 2 a 33. 36 a 1. b 23. 93 b 15.18 a 12. 9. φραση. 36 a 15 beščašće.76b17. 80 b 3 7 . 8 a 7 . 95 b 14. 7. 89 a 31.86a15. cf.36 b 16. 1852.73 b 32. 2 1 a 28 dokolica (σχολή) 73 a 36. 5. b 31. MCMLVI. 97 a 20. 5*29 ditiramb (διθύραμβος) 42 b 7 dobitak/porod (τόκος) 58 b 5.82bll. 1955 14. (U ovome kazalu navode se najčešći ili osnovni oblici pojmova. 30 a 29. 25 b 28.65 a 1.25. 86 b 16. 15 a 2. 97 b 37.20. auctore Iosepho Gredt O.13. 21 dorski /oblik/. 94 a 11. 3 b 26. 34 a 13. uz koje se vežu izmjene. 4 1 b 6 bogatstvo (πλούτος) 56 b 26-37. imovinska procjemba/ procjemba imovine. 39" 38 def. 6" 8.Barcinone. 89 a 26. MDCCCLXXIV.13" 10.78 a 15. Bonitz. Αϋηνα μετά­ (bez KAZALO POJMOVA 8. 21" 27.88 b 26.86 a 3.60 b 23. 31.24 a 17-23. 87 a 29. 89 a 13. OPERA OMNIA. 79 a 25.87b40-88b4.b 26. 8 1 a 7. 69 b 24. b 37. 27. 5 a 30. Oxford. secunda editio. 84 a 20. 22. 89 b 17. 29 a l. 78" 8. Liddell-Scott-Jones. iKeôeneea. 74 b 38. 22.nOJIHTMKA. 3 b 16.38.67b29.24 a 5. 19.. 66 a 2. 29 a 26. b 15. l l a 10. 3 2 . 30 a 8. Μοεκβα. 19 b 24 častohleplje.18" 22 čuvar građana (πολιτοφύλαξ) 68 a 22. 57" 7. 9 7 b 33. b l . 39. 55 a 29. εισαγωγή. 93 b 25. Jloeamyp. 2 b 2 9 .79 a 2 0 . 89 a 40. b 3. b 23.7. b 4. dorsko suglasje/pjeva­ nje (δωριστί) 90 a 21. A DICTIONARY OF SELECTED SYNONYMS IN THE PRINCIPAL INDO-EUROPEAN LANGUAGES by Carl Darling Buck.25 a 10.98 a 17. 20 b 23. 72 a 19. Hjalmar Frisk. INDEX ARISTOTELICUS. 73 a 38. Graz. b 32. 10. 78 a 23. neposlušnost (αναρχία) 72" 12. 39 b 7. 22 b 19. 31. 28 a 37 bog/božanstvo (θέος) 52" 24. 89 b 14. 7 a 28. aemop ecmynumeAbHOÜ cmambi À. 96 b 18.79" 17-b10. 32. 96 b 24-97 a 6.33 a 31.28. 6 a 1 4 . 83 b 22. 1983.8 a 35. Volumen I. 13. 95 a 11.34. Volumen II. državni ustav (πολί­ τευμα) 78 b 10. 23 a 37 bratstvenik (φράτωρ) 62 a 12 bratstvo/fratrija (φατρία) 64 a 8. nepeeod C. 75 b 1. 35 b 15. 23 b 39. 83 a 2. 24. »MbICJIb«. 89 a 15. 2 8 . cf.24 b 4.. 12 državna uprava.b25. 2 3 b 23. 8.S. 84 a 10. 96" 34-38. 5 b 34. A Greek English Lexicon. 88b 32. 93 a 16. 82 b 288 19 Politika 289 . Friburgi Brisg. 25 a 15. 1968. cf. 75" 1.B. 98 a 37. 78 b 11.95 a 2 5 . 88 b 34. Tomislav Ladan dohodarina.42 a 30. ELEMENTA PHILOSOPHIAE ARISTOTELICO-THOMISTICAE. 40 b 4.21. 12. "11 'bez grada'/države (απολις) 53 a 3 bezvlašće. 15 a 19.16.17 b 22. . l b 4 . l b 24.93" 19. Index nominum et rerum absoluässimus. n o . en Athenais. 25. 19" 28 blaženstvo (ευδαιμονία) 64 b 16.34 a 15. slavohleplje (φιλοτι­ μία) 67 s 24. Chicago & London. 82 a 30. 41.16 a 3. 67 b 11. 89 b 27-95 a 24. 38. 69 b 14.23 a 14-42 b 34.cf.95" 11. H. 11. 1965. 8 a 9. 33. 90 a 7. 9 6 b 2 . 37. 39. 3 1 b 18. 90 a 25. 32 a 4. 27. 23. πολιτικά. 25. volumen quintum. 53 a 29. 0 a 2 5 . 9 1 b 28. 8. 35 a 17 b 13.80 a 33.38 a 10. σχόλια ΠΑΝΑΓΗΣ godine izdanja). 17 b 39.

53" a 23. 65" 2 6 . 63 a 5. 76" 8. 25" 23 gradska tvrđava/akropola (ακρόπο­ λις) 30" 19 gradska uprava (αστυνομία) 21" 23.95" 11. 62"26. 84 41-"3. prinos.6a18.27"9.20. 53" 1. 15" 40.33. a 2"2. 5 a 5. 85" 32.10"39. 42" 26. 40" 5. "9.15.l" 13. 38. 26 a 20.77° 24. 95 a 33. 71 ¥ 34. 24" 9.10" 10. 78" 38. "37. 34 6.18. 79" 4-10. preseljenik/metek (μέτοι­ a a κος) 7 5 7 .32. 30 a 35. 36" 11. 4 1 .4l"34. 5. kraljevska a vlast (βασιλεία) 65"37. 16" 9. 6. " 2 + 9 0 " 26.77"7.76 a 32.52a34.7l"30. 56" 21.42 a 9. 41" 32-36. a e a a 52" 32.20+ (άστυ) IV 14.39 16.40.17. 40"4. "37.14 33. 13 18-33 kuća. 53" 6.82a7. 90» 17. 75 17.42"28. 14" 4.84 b 4. 2 0 .85a23.72"37. 42" 1.86" 11. 77 a 5. 32" 8-42" 34. 87" 35-88 6.27.38 a 14. 19. 78 5 + a (αστός) 78 34. 41" 17 odgoj/obrazovanje (παιδεία) 64 a 30. 23" 30.23 a 4. 37.95a16.38.5 290 291 . l a 19-16" 27. a 37"36. 20.) 78" 31. 37" 38. 27" 23. 85" 4.4l"34. 93 a 17.71a9.23."3. 6 obroci prisjednikâ/fidicija (φιδίτια) 7 1 a 27.32. "15. 21.38 a 16 gozba. 26 20.39. cf. 60" 14.31. 98 a 20. 42 a 1 + 42 a 28-29."10. 2" 18 otočje blaženika (μακάρων νήσοι) 34" 31 pastirski život (νομαδικός βίος) 56" 1.77" 1. "11 lidijski napjev (λυδιστί) 42° 32 lihvarstvo (τοκισμός) 58" 25 lončar (κεραμεύς) 15" 5 lovno /lovačko/ umijeće (θηρευτικός) 55" 38. 31" 3 nadničarski/najamnički (θητικός) 74 a 21.89 a a 30+ (cf. obranični sudac (διαιτητής) 68" 6. 96" 16. 9 4 ' 18 jambički/satirički (ίαμβος) 36" 20 /javna/ zajednička služba.73 37. dom/domaćinstvo. 96" 18. 95 4.b12.85"30. priredba. 40* 17. 65 a 7. 6 1 a 23.77" a a a a 33.19"28. 8 izlaganje/novorođenčadi (άπόθεσις) 35" 19 izokolni stanovnici /perijeci/.99"22.83 a 29. 60" 13 (cf.42"16 42" 6 19* a narav/priroda (φύσις) 53" 9.38. 16 a 6 glazbeno djelo /umijeće/. "19. 39 a 11. 19\9. 7 3 a 4.65>>25. 4 1 a 20. "17 osuditi crepićnim glasovnicama/ ostracizirati (όστρακίζιεν) 84" 21.95 5. 42 a 23.72a 31.34" 18-19.64"6.98a 33. 41. suglasje.93" 3 9 . 18.16 a 24. " 2 4 .55"37.10.54all. l " 2 8 . "17. 84" 33. 38" 17. l a 3 . 30.67" 15. "4.14" 15. 4 1 18.42" 30.72al. 34. 29. glazba Oow7i>4)81"8. 88 19. 39" 15 + . "8.73 7. h. 78" 15-30. "1 + .71"6. cf. 26" 4. 29.13 15. 19 a 32. 52" 26-"30. 9 1 a 38. 13" 27 nadzornik /nadstojnik/ nad ženskinjem (γυναικονόμος) 99 a 22. prljav posao (βαναυσία) 17" 41 nepisani zakoni (άγραφοι νόμοι) 19" 40 a 'nevezan potez' (άζυξ) 53 7 običaji li! [državnog poretka] (ήθος) 37" 14 oboružana nepravda (αδικία έουχουσα όπλα) 53" 33 obranik /izabrani sudac/. 2 7 a 3 4 3° 12. 60 18. a a 89 27 + .14" a 27.21" 19.40" 1. 31" 10 gozba muževa/andrija (ανδρεία) 72" 3 grad/država. 0 a 18+. 82 a 13. 32 40.14.6.33. 88" 25. 40. 66" 33. 30 a 13 jednakost (Ισότης) 80 a 19. 78" 18. 31.15. 63" 32. 13 a 18-15" 10 kamena ruka (λιθίνη χείρ) 53" 22 kralj. 66 a 14. 34. 96" 37.89"28. 29. 8" 32.6"33.23. "40. "12.31. 14" 14.12"30. 92 a 18. 95" 2.9a40.22"29. a a a a 10"2-ll 8. 10 izborna skupština/izbor upravnog činovništva (αρχαιρεσία) 81" 33.8. "15. 20. 22 napjev/melos (μέλος) 39" 4.71'23. 42a15. 33. 38 a 18.76 a 29. "28. 19. 26" 6 a glazbalo (λύρα) 32 27 /glazbeni/ sklad. 66 a 23. 6" 6. 2 2 naselac. 78 a 8. 88" 1. 88 15-"2). 91" 20. 2" 13. 52" 27-30. 19 a 29 'grad s pučanstvom od deset tisuća' (μνρίανδρος πόλις) 67" 31 graditelj/voditelj (αρχιτέκτων) 53" a 38. "6. 94 a 3 1 . 2 9 3 6 .18"23. a a 40. 39. 29 a 36.10" 1. 71 a 18-26.64 a 27. 87 1. biranje (αΐρεσις) 56 a 26. 71" 4 1 . 35" 4 nadzor nad ženskinjem (γυναικονομία) 22" 39.42a18. "38. 77 a 8. "15.85"2. 52" 10).40. 0" 32 heloti. 24" 10. 93" 37. a a 34.12-17.41a5. 7 2 a 5 + . 76"8). 59 35. 2 1 . 28" 2 1 . 42" 22. 10" 35.23. 10" a a 7+ 12" 38-13 17. 37" 2 1 . 5 a frulanje (αϋλησις) 4 1 25. 35 a 3. 52" 30. 37.15 a 8. 72 a 2.95 a 19. 39. 80" 39."26-33. 7 5 " 10. 11 a a frula (αυλός) 82" 32. 40 a 10. a 39 34.60 11 frigijski/oblik. 40" 3.40 a 4. 26. 69" 15 (cf. 85 a 17.26. samovlada/monarhija/^ (μοναρχία) 65" 36. 89" 28)."3. "7 a a glasnik (κήρυξ) 84 29.1 5 . zabava (παιδιά) 36 28. usluga (λειτουργία) 72 a 20. 18.56"26-39 neobrazovanost.10. 42" 22 olakšanje s užitkom (κουφιζεσθαι μεθ' ήδονη'ς) 42 a 14 'onaj /i/ s jarmom za oranje' (ζευγϊται) 74 a 20 ostracizam (όστρακισμός) 84 a 17. 69" 12+ (είλω­ a τες) 69 38.33a 34. 3 1 " 10 gradski/nadzornik (αστυνομικός) a a 64 31+ (αστυνόμος) 22 13 a građanin (πολίτης) 74" 41-76 8. sastajalište (σύνοδος) 7 1 a 28. 4 1 " 10 odluka mnoštva/skupštine (ψήφι­ σμα) 92 a 6 odmor.96" 17."l6+. 20. 41" 36. "34 obrtnik/izvoditelj (τεχνίτης) 60 a 38. 99 19. 72" 10. 24. kraljevski (βασιλεύς) 77" 18. (όμοσίπυοι) 52" 14 'izabrani presuditelj'/esimnet (ala a σνμνήτης) 85 31.72 a a 8. 7" 26-10 a 36. 28. 20" 22 državno sudište/pravno zborište (ήλιαία) 1" 23 'dva obola'/plaća za glumište (διωβελία) 67" 2 a a duša (ψυχή) 33 38. 35. 2" 17. "17. 84" 13. 30. 40. 42" 27. 4" 17-7" 25.94 a 26.42a9. 88 a 39.13. 55" 11.28 a 36. 79"l6. otpočinak (άνάπαυσις) 29" 32.77" 39.34. 90 a 1. 40" 5.20. zbor. 83 1. 10" 39 kraljevstvo. 23 ljepota i dobrota (καλοκαγαθία) 59" 34 ljudožderstvo (ανθρωποφαγία) 38" 20 mnogovlade (πολυκοιρανίη) 92 a 13 more (θάλαττα) 58 a 24.79 a 33. 57 25. 20" 4. 23 a 4 nadzornik/nadzorni vladatelj /efor (έφορος)65"39. 38.78 a 25. 61" 20. 86" 38. 38" 1.42a24. 2 3 a 22 izvrsnik/čestit čovjek (καλός καγαΘ0£)70"24. 52" 17-"12.97" 17. 12. 86" 8 + . 5.72" 37. porobljeno pučanstvo/robovi a (είλωτεία) 64 35. 20" 3. 17 a 5. 72" 19 a igra. 42 33.79" 5. kraljevina. 0" 4 nazorništvo vježbaonica (γυμνασιαρχία) 23" 1 najamnik/nadničar (θής) 78" 13. 27"ll. 9 a 18. 78 6. 2 1 a 3 3 . napjev (φρυa a γιστί) 90 21. 78" 30-37 gospodarstvo/kućanstvo (οίκονομία) 53" 1-60" 20. 3 a 8 izvanjske rasprave (Εξωτερικοί λό­ γοι.26.15. 91" 29. 75 6. 56" 2. 33 23.29a26. 52" 19-27. 4. 17" 39. 42" 3. 79 a 21.78"21. 95 14 'izabrano presuditeljstvo'/esimnetija (αίσυμνητεία) 85" 25 izbor. 39 a 11-42" 34. 38" 4-39 a 10. 37.38. "29.74" 34. 83 a 25. 7 a 13. l"21.3. kućanstvo/ a obitelj (οικία) 52 13. 98a3. 2 a 7 jednovlada.40. 70 35. 15 14 nauk ο imovini/umijeće stjecanja (κτ7?τικ^53"23.37"24. 85" 6-19. 97 a 5. 34. 4 a 24.70"31. a a a 72 8. 36.13" 1. 28 a 21-29 a 39. 41" 14 nadzor nad djecom/odgojno nadzorništvo (παιόονομία) 22" 39. 5 2 a 5.30a29. 85 26. obijest (ϋβρις) 67" 39. 80" 26.91"6. 23. l l 2 7 . 41" 4 1 .68" 17. 10" 39-13 a 17. 19.84 a 38. "21 nasilje.42 a 32.41"34. 37 2 a a narod (έθνος) 52" 20.12"6. 41" 19.53 a 19.42"29-33.90"20-22 (cf.17"25. 61 28. 22.85 a 7. 1 2 . a a 2 1 6 .87"40.84" 35-88 29. 27 a 11-"15. a 17. 77 a 2. 32. "4-55 a 3. susjed­ no pučanstvo (περίοικοι) 69 3.53"6.26 a 5-"25. 33.41" 28 gospodar (δεσπότης) 5 2 a 11. 11" 24. 42" 21. 42 a 3. 4 2 ."l3 + 'istomliječnici' (ομογάλακτες) 52" 18 'istonaćvari' (όμόκαποι) 52 15 'istostolnici'. /glazbeno/ suglasje (αρμονία) 54 a 33. gradodržava/polis (πόλις) 76 a 2 3 / 1 3 .91" 4.27. 42" 33.71 19. 77" 20.13" 34. "16. 93" 9.

89 32. b 10.21" 17. 98* 2 1 . 93" 1-21. 29" 5. 1 2 .66' 7. 6 5 " 4 1 . 30-37. 34. 18. 90* 25.40. 38. "5. 74" 11. 90 a 16.99" a b b b 22. b 27. 92 10. 5' 4.74" 15-18. 27 b 29. 16* 34-"27.92*39. 9. 53 a 32. "21. 7 3 36. 74* 12.31" 5. 73* 3. 25. 71* 40. 26. 6 2. ushit. 87' 6. 10" 22 ždrijeb/ždrijebanje (κλήρος) 0* 19-"2. 37. sajmište b (αγορά) 78" 26.cf. 55" 16.23'8. 9 . 6'28 vladatelj posrednik (μεσίδιος άρχων) 6'28 vladavina manjine /nekolicine. l b 23. 97* 35. 12» 14.17" 39.12 35.11*9.5 8 b 8. 9 4 ' 2 4 . 19. 8 a 31. b a 24. 57 b 2.66* 35. javno /vjer­ sko/ službeništvo (θεωρία) 58" 11. 3 1 .79 b 4-80 a 6. 26.10 3. cf. 2 1 13. 36* 14. "34. uzvraćaj (άντιπεπονθός) 6 1 a 30 vijeće. b cf.58 a 6. 78" 32.l"9.2*8. 16.l 26-2*2. 11 a trgovina na malo (καπηλεία) 56 4 1 . 2 9 " 5. 86* 9-12. 65 26-29. cf.89 b 2. 8 6. 33. 33. 38* 13 zapovjednici pješaštva (ταξιαρχία) 22" 3 zapovjedništvo konjaništva (ίππαρχία) 22" 3 zapovjedništvo nad brodovljem /gospodstvo nad morem (ναυαρχία) 71* 40.36. 74" 18. 89 b a 27. 94* 26. tvorac. 87" 4.37' 17. 96 31-34.23. 10.17b31.20 18-2l"3.26" 5 + (πο­ λέμαρχος) 22* 39 zajednički objedi/blagovanja (συσσί­ τια) 64' 8.b 10.37.94 14. 38. 7" 30. cf. 17. 98" 29. 28. /u zanosu/. 10" 13.75" 29. 20" 34.0° 11. 2 1 .99* 16.22* 39. 84* 12. 2 1 ' 3 vladavina najboljih/aristokracija (αριστοκρατία) 70" 16. "18-10' 12. "12. b a 32. 92* 24. 66' 14 vježbanje tijela (γυμνάσια) 36' 37 vladatelj/vladatelj posrednik (άρχων) lb25.56 a 3-13. 93" 24. 73 a 6. 22" 3 zapovjedništvo pješačkih odreda (λοχαγία) 22" 4 zapovjedništvo/ci troveslicâ (τρι­ ηραρχία) 22" 4 zastrane ispravnih poredaka (παρεκ­ βάσεις των ορθών πολιτειών) 79* 20.12 6. malo­ brojnih/. 1 7 l l . 26 vojskovođa (στρατηγός) 68* 22. 94* 38. a a 83" 21. 4" 25. 2 0 . 71* 7. cf.4 a 18.22b17. 20" 21. b b 89 36.93*12-23. 98* 4.b 15 ushićen.96*2. 94" 41. 28 b 33. 90* 32. 34* 16. 31 zaštita zakonitosti (νομοφυλακία) 22" 39 'za što se bori' (περιμαχητός) 71" 8 a zdravlje (ύγίεια) 58 12.22. 37.25" 41. posao (ασχολία) 13"25. 67" 14. 89 31. 98 2 1 . 8* 4. tržnica/trgovina. 56' l. 16. 78*22. 'ženovlađe' (γυναικοκρατία) 13" 33 žrtveni nadzornik (ίεροποιός) 22" 24 294 295 . 76 a 9. tržište. 7 2 ' 1 . 6. 6* 9.20 b 19. gospodstvo/gospo­ darenje čovjekom. novca (χρηματιστική) 5 3 b 14. 38. 40i b 10. b 4 . 28'31 ubirač poreza. "19. 23. 13" 18. 29. 79' 35. 89" 22. ushidben ('ενθου­ σιαστικό^ 40' l l . 3 1 ' 3 1 .9.96 b 2-6. 22 33. b b b 33* 30-"3. 86* 3. 86 4.96 b 4. 35" 6. 9 3 39. 13*41. savjet (βουλή) 82' 35.72" 34. 35.86" 14.18 b 18. b 7. 9* 20.57 b 5. 99 b 32.15 11. 37" 34. 30. 16. 17 zakon (νόμος) 87' 32. 91'6 trka sa zubljama (λαμπαδαρχία) 9* 19 tvoritelj. 7 1 a 2 6 . cf. značajnici/istaknuti muže­ b b vi (γνώριμοι) 74' 18. 27. 23* 7. 96 31. cf. 58° 9-59 a 36 ureditelji (κόσμοι) 72' 4-12. cf. 3 . a a b 89" 19. 19" 40.96'32. 9 3 ' 39.94 9-25.77" 2. 3* 18. 87" 5 zakonočuvar (νομοφύλαξ) 87* 21. 89 a 29. 2 0 ' 14. 72' 8. poreznik (απο­ b δέκτης) 2 1 33 uglednici. 36" 10. 9' 20. manjinska vladavina/oli­ garhija (ολιγαρχία)65b 36. l b 8. 9 21. 38*20 znanstveno promatranje.32. 11'16.78" 13.58 b 20-35. 15" 4.6 b b b 16-7 25.39.98"7. b b 99" 25. c f . a b b a 15" 20. 19" 13. obrtnik (δημιουργός) 7 3 32. 93 a 36. 89 a 37. 2 7 .l*31. 34 a 1 vlast nadzornika/nadzorništvo (εφο­ ρεία) 65" 40. 7 3 ' 4. "13. 3 ' 4 . 1 5 . 1 7 ' 2 . l . 37.65* 8. 23. 96* 13.92*32-37. 89* 39.30*3. 37. 95 b 31-34. 90 2. 94 b 3 1 .5* 8. gotovitelj /upravi­ b telj. b 6 . "4. 30*38. 84' 35. 4 2 ' 7 uzvraćena /jednakost/. 18 b 35.25.75* 4. 19. b b b a 20 31. 1 6 ' 3 3 . 2 1 ' 3 9 umijeće zaradbe/stjecanje bogatstva.25.85"22.31'19. b b cf. 9 1 b b b 18. 9 ' 3 .16*22. 25.8 b 10. 39. 94" 2 7 . l b 21 vojno savezništvo/bojni savez (συμ­ μαχία) 6 1 a 24. 93" 19. 69*9-12. 89*9. 1" 4. 4 1 b 3 4 usihićenje. 7' 12. 8 zakonodavstvo (νομοθεσία) 63" 15. 94' 11.28. 25 a 28.cf. 82" 1-6.73* 30. 80* 34.91 2-13. 39. 40. vlast nad ro­ bom (δεσποτεία) 53" 18. 9. 17' 18.93 b 33.13. 98" 17. 9 8 3 2 . 16. b 39. 70 b 7.79" 17.99"21. 56' l . zanos (ενθουσια­ σμός) 40 a 11. 2 6 .2 26.tragedija (τραγωδία) 36 28 tronožac (τρίπους) 53" 36 /tražiti/ štogod protuzakonito (παρα­ νόμων γράφεσθαι) 55" 8 trg.82* 3. 96* 4.8 3. 6 22-7" 19 vladavina vitezova (Ιππέων ολιγαρ­ χία) 6 a 35 vladavina žena/biti pod vladavinom žena (γυναικοκρατείσθαι) 69" 24 vlast gospodara. 34*4 zaposlenost. 19 29. 10 ženska vladavina. 32. 10* 22. 74* 26. 37.10 b 22.

49. 172 Megakle 185 Mida 19 Minos 63. 184. 139 Lisandar 156. 182 Filoksen 270 Filolaj 71 Fokilid 138 Foks 164 Frinih 169 Gelon 160. 196. 126. 261 Adamant 185 Afrodita 57 Agamemnon 105. 5 1 .261 Eurition 171 Eutikrat 164 Falarid 182 Falej 46. 170 Tirtej 172 Trazibul 103. 50. 187. 124. 269. 46. 195 Hiparin 169 Hipodam 50. 195.72. 186 Dionizije24. 45.130. 197 Harikle 169 Harmodije 184 Haronda 3. 4 1 . 63. 195 Trazimah 156 Trazip 267 Zaleuk 71 Zeus 25. 48. 4. 197 Kodar 183 Kotije 185 Kratej 184 Kserkso 185 Ligdamid 168 Likofron 91 Likurg57. 139. 72 Fedon 44. 235 Miron 197 Mitridat 186 Mnazej 164 Mnazin 164 Muzej 261 Odisej 258 Oksil(o) 205 Onomakrit 71 Onomarh 164 Ortagora 195 Pahet 163 Panetije 182. 32.196. 184. 142 Hefest 7 Helanokrat 185 Heraklid 185 Herakleodor 161 Heraklit 194 296 297 .62. 139 Stentor 226 Tales 23. 42. 144. 190. 48. 181. 43. 84. 187 Hijeron 187. 187. 187. 172.34. 70 Pitak 72.169.173. 184. 195 Periklo 49. 235 Simon 170 Sira 184 Skilaks 243 Smerd 185 Sokrat 27.KAZALO IMENA Heraklo 103 Heziod 3. 107. 197 Pauzanija 157. 189. 195 Kir 183.221 Polignot 264 Polikrat 190 Psametih 195 Sardanapal 185 Seut 186 Sezostris 234.182. 182. 106 Piton 185 Pizistrat 167. 104. 190 Drakon 72 Efijalt 70 Ekfantid 267 Epimenid 3 Euagora 184 Eubul 49 Eurifont 50 Euripid 3. 25. 185. 197 Gorg 195 Gorgija 27. 71 Telekle 144 Teodekt 12 Teodor 253 Teopomp 189 Teramen 139 Tibron 245 Timofan 163. 270 Solon 16.258 Ifijad 171 Ital 234 Jazon 81 Kinadon 172 Kipsel(o) 182. 7 1 . 38. 237 Hipokrat 225 Homer 3. 185. 4 1 . 113 Agesilaj 172 Alkej 106 Amadok 186 Amasis 25 Aminta 184 Anaksilaj 197 Androdamant 72 Anon 172 Antileont 197 Antimenid 106 Antisten 102 Apolodor 23 Arabej 184 Argo 103 Argonauti 103 Arhelaj 184. 246 Pauzon 264 Pentil 185 Perijandar 103. 70.167.144. 195. 195 Platon 29. 186 Kleandar 197 Kleomen 161 Kleopatra 184 Kleotim 169 Klisten 77. 29. 105. 164. 35.124. 169 Harilaj 63. 30. 47. 76 Halkiona 71 Haret 23. 93. 42. 80. 7 1 . 234. 185 Arhija 171 Arhiloh 230 Arhita 265 Ariobarzan 186 Aristofan 34 Aristogiton 184 Artapan 185 Astijag 186 Atal 184 Atarnej 37 Atena 267 Autofradat 49 Dafnej 167 Darije 185 Dedal 8 Dekamnih 185 Deksandar 163 Derda 184 Dij agora 171 Diofant 50 Dioklo 71 Dion 185.111. 52. 186. 39.40. 70. 44.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful