BÀI TẬP THAM KHẢO

log a x = y ⇔ x = a y

1/ Công thức :

Ví dụ 1 :
1/ log 3 9 = 2 vì 9=32
Ví dụ 2 : Tìm x ?
1/ log 3 x = 4 ⇔ x = 34 = 81

2/ log 2 16 = 4 vì16=24

2/ log 2 x = 4 ⇔ x = 24 = 16
3/ log 4 x = 2 ⇔ x = 42 = 16
2/ Công thức :
Ví dụ 3 :
1/ log 3 1 = 0 vì 30=1 .
2/ log 2 1 = 0 vì 20=1 .
3/ Công thức :
Ví dụ 4 :
1/ log 3 3 = 1 vì 31=3 .
2/ log 2 2 = 1 vì 21=2 .
4/ Công thức :

Ví dụ 5 :

log3 99999

3

=1

loga a = 1vì a1 =a
loga a = 1vì a1 =a

a log a b=b

log 42222
,
4
=2222
= 9999

5/ Công thức :
Ví dụ 6 : log 2 (22008 ) = 2008
• Chú ý :

loga 1= 0vì a0

log a ( aα ) = α
, log 5 (5999 ) = 999


→ log 2 a b = (log a b) 2

→ (log x y ) 2 = log 2 x y

. Bình phương của logarit

1

a x x a x− y x y − a 2 / y = a .b .b)x = a 5 / b x x a x .thöï y lac tuøy. Cho a. b laøsoáthöïc döông vaø øsoá x. m n a = n m    n m a ngöôïc laïi a 2 .ngöôïc laïix a x .ngöôïc laï ai a) = (a ( y )x 4 / (a.b x x  a = x  b a . ngöôïc laïi a = y a a x.CÔNG THỨC LŨY THỪA VÀ CÔNG THỨC LÔGARIT I/ C oâng thöù c luõy thöøa .b) =x x a = b II/ Luõy thöøa vôùi soá muõ höõu tæ . ngöôïc laïia + x y = a. yù x+ y 1/ a.y x y 3 / (ax )y= (ay )x x .a = a x y x y .y= a .ngöôïc laïix b (a.

cuø ngcôsoá. 4/ log abx =x.b =n a.loga a = a = 1. loâ garit thaä p phaâ ln x. 5/ n an = a . loâ garit töï nhieâ n.n b a = n b n ( a) n n m a a ngöôïc laïi n = b b a n b n = a ngöôïc laïi a = n m n 4/ n an = a. 8/ logax.log b a 1 5/ logab = log ba x x logcb 6/ logab = logca 1 7/ logab = logba 10 /log10 =x 11/loge x= log x = lg x. log aa =xx . 3 . 3/ alogax =x.III/ Tính chaát cuûa caên baäc n .n b = n a. 1/ log ax =y⇔ x= a y 2/ log1 0 . 1/ 2/ 3/ n a. neá un leû . m ( a) n m IV/ Coâng thöùc Loâgarit .b ngöôïc laïi n a. neá un chaü n.y =logx a +logy a x 9/ loga =logax −logy a y Baøi taäp aùp duïng .

3/ C =27log 2 1/ A = 3log 4 . 3/ C =27log 2 1/ A = 3log 4 . 5/ E =log4162 9 . 5/ E =log4162 9 . 2/ B =3 4/ E = 42−log2 3 . Baøi 1: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2/ B =16log 3 .Baøi 1: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2/ B =16log 3 . 6/ F =log27 92 Baøi 2: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 1/ log9 2− log1 5 1/ A =42+log23 . 5/ E =log4162 9 . 3/ D =31+log9 4 . 6/ G =log 2 4 + log1 2 2 2 Baøi taäp aùp duïng . 6/ F =log27 92 Baøi 2: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 1/ log9 2− log1 5 1/ A =42+log23 . 5/ F =51-log125 27 3 . 3 4/ D =log559 4 . 5/ F =51-log125 27 3 . 3/ D =31+log9 4 . 2/ B =3 4/ E = 42−log2 3 . Baøi 1: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2/ B =16log 3 . 3/ D =31+log9 4 . 6/ F =log27 92 Baøi 2: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 1/ log9 2− log1 5 1/ A =42+log23 . 5/ E =log4162 9 . 3/ C =27log 2 1/ A = 3log 4 . 3 4/ D =log559 4 . 3/ D =31+log9 4 . 3/ C =27log 2 1/ A = 3log 4 . 3 4 4/ D =log559 . 3 4/ D =log559 4 . 5/ F =51-log125 27 3 . 6/ F =log27 92 Baøi 2: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2+log2 3 1/ log9 2− log1 5 1/ A =4 . 5/ F =51-log125 27 3 . 2/ B =3 4/ E = 42−log2 3 . 6/ G =log 2 4 + log1 2 2 2 4 . 6/ G =log 2 4 + log1 2 2 2 Baøi taäp aùp duïng . 6/ G =log 2 4 + log1 2 2 2 Baøi taäp aùp duïng . Baøi 1: Tính giaù trò caùc bieåu thöùc sau : 2/ B =16log 3 . 2/ B =3 4/ E = 42−log2 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful