Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Bảng chuyển khoản
Học bổng học kỳ 1 năm học 2011-2012 (đợt 8)
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Tài khoản
0341001745079
0071004066735
0071004065335
0271000665267
0021002189548
0041000116941
0041000117277
0041000116931
0301000295811
0451000201707
0071000592091
79079032439000019
79079032440300013
79079032444300015
79079032443600013
79079032417100012
79079032431900027
79079032418900014
79079032414200010

Tổng cộng

Họ và tên
NGUYEN XUAN QUANG
TRAN THANH LIEM
BUI MINH THUAN
PHAN ANH DUNG
LUONG THI ANH TUYET
LE THI DIEU MY
NGUYEN THI THUY LINH
PHAN PHUONG THANH PHUC
NGO THI HUONG THUY
NGUYEN TRI THANG
DINH QUOC DAT
PHAM VAN DAT
LUONG VAN TRIEN
NGUYEN VAN THU
NGUYEN NGOC DAI
NGUYEN VAN VU
PHAM THANH TOAN
VU THI KIM OANH
PHAM XUAN HUNG

Số tiền

Ngân hàng

4,500,000
5,000,000
4,500,000
2,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,500,000
5,000,000
3,500,000
4,500,000
5,000,000
5,000,000
7,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000

OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG
OCEANBANK VŨNG

89,000,000

Kế toán trưởng

Ngày …. tháng …. năm 2011
Giám đốc

Nguyễn Thị Thuý Vân

Hồ Nghĩa Thứ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful