NDD

-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

Network for Democracy and Development
Documentation and Research Department
P.O Box 179, Mae Sod, Tak, 63110, Thailand. Phone: +66 (0) 89 267 8417.
E-mail: ndddrd@csloxinfo.com; ndddrd07@gmail.com

ဓါးမုိး၍ ညႊတ္ကြင္းမသြင္းသင့္သည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္

ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။

ထိုလြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္မီးစတင္ေလာင္ကၽြမ္းလာခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစစ္မီးစတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းအရင္း
ကိုေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္

ဝါဒေရးရာအားၿပိဳင္မႈ၊

တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း

အဓိကအေၾကာင္းအရင္းခံႏွစ္ရပ္ကိုေတြ႔ရေပသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာရ ဖဆပလႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ (ဗကပ)တို႔အၾကား ႏိုင္ငံေရးအယူဝါဒအားၿပိဳင္မႈရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဗကပမွေတာခိုၿပီး ဖဆပလ
အစိုးရကိုလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။
၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကို
ေတာင္တန္းႏွင့္ျပည္မ အတူတကြ ပူးတြဲရယူရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူရည္တူရွိၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အဝရွိ
ေသာ

စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ကိုထူေထာင္ရန္

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို

သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားလုပ္ႀကံခံရျခင္း၊ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တိုင္းရင္းသားတန္းတူ
ေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမပါရွိျခင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အာဏာရ (ဖဆပလ) အစိုးရက ပင္လံုစာ
ခ်ဳပ္ပါကတိက၀တ္မ်ားကိခ
ု ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ျခင္းႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚဖိႏွိပ္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္

တိုင္းရင္းသားမ်ားကလက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရးစတင္ဆင္ႏဲႊခဲ့ၾကသည္။
ဖဆပလ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚသည့္ကာလတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကို ေရာင္စံုသူပုန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအျဖစ္လည္း
ေကာင္း၊ လက္နက္ခ်အညံ့ခံခိုင္းျခင္း၊ တၿပိဳင္တည္းတြင္ စစ္ေရးအရထိုးစစ္ဆင္ျခင္းႏွင့္စစ္အင္အားမ်ားတိုးခ်ဲ႕ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္
(ဖဆပလ)

အစိုးရ၏အပစ္ရပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကို

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက

အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ၾကေၾကာင္းေတြ႔ရ

သည္။ ကရင္၊ မြန္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြဲ႔ေပးေရးသေဘာထားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဖဆပလအစိုးရ၏ ယာယီထြက္ေပါက္ရွာသည့္သေဘာ
သာျဖစ္ခဲ့သည္အ
့ တြက္လည္းေကာင္း၊ ဖဆပလ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူမွာလည္း ျပည္တြင္းစစ္ကိုစစ္ေရးအရေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အဓိက
ခ်မွတ္ခဲ့သည့္အတြက္ အပစ္ရပ္ေရးမွာမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဤသို႔ျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြား
လာေသာျပည္တြင္းစစ္မွာ တေန႔တျခားအရွိန္အဟုန္ျမင့္လာၿပီး ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက အိမ္ေစာင့္အစိုးရအျဖစ္
ဖဆပလထံမွအာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ၏ (၁၈) လၾကာသက္တမ္းအတြင္း အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားကိုဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ တစ္ကြ်န္းပို႔ျခင္း၊ လက္ရဖမ္းဆီးသတ္ပစ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္
ၿဖိဳခြဲျခင္းတို႔ကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး ဖဆပလ (သန္႔ရွင္း)မွ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ (ပထစ)အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ျပည္နယ္မ်ားဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူရည္တူရွိသည့္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္

အမ်ိဳးသား

ညီလာခံကို ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ေခၚယူက်င္းပခဲ့သည္။ မတ္လ(၁)ရက္ေန႔ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ
ႀကီးကို ျမန္မာ့အသံအသံလင
ႊ ့္ရံုခန္းမႀကီးတြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး ဖက္ဒရယ္မူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မတ္လ(၂)ရက္ေန႔တြင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းကဦးေဆာင္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖက္ဒရယ္မူေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ကိုရပ္စဲႏိုင္သည့္

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

pmrsufESm - 1-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

အေျခအေနရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္းျပည္ၿဖိဳခြဲရန္ႀကံစည္ေနသူမ်ားဟု စစ္အာဏာသိမ္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက စြပ္စြဲခဲ့သည္ႏွင့္အတူ
တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကိုပိုက္စိပ္တိုက္ၿဖိဳခြဲခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာျပည္ရွိတိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္

ႏိုင္ငံေရး

ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမရသည့္အဆံုး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္
ထက္တြင္ ခၽြင္းခ်က္မရွိလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးခဲ့သည္ဆိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေနရာအသီးသီးတြင္ ထိုးစစ္မ်ားကို
ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျပဳတ္တိုက္ျခင္း စစ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုသာ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ
၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္၊ လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီလဲလွယ္ေရးအစီအစဥ္တြင္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအလိုက္
လက္နက္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကို လဲလွယ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားလည္းရွိေပသည္။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးျခင္းသေဘာမွာ အင္အားၿဖိဳခြဲသည့္
သေဘာသာလွ်င္ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္
အပစ္ရပ္ေရးကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကမ္းလွမ္းခ်က္အေပၚတိုင္းရင္း
သားအင္အားစုမ်ားကလည္းႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ဖိတ္ေခၚခ်က္အရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္အင္းအားစုမ်ား တစ္ဖြဲ႔ၿပီးတစ္ဖ႔ေ
ြဲ ရာက္ရွိလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အလံနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ၾသဂုတ္လ (၁၉) ရက္ေန႔ကစၿပီး ရပ္စဲလိုက္ၿပီဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ အျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိရ
ု ိုးသားစြာကမ္းလွမ္းေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ဆက္လက္ၿပီးေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေပ
သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ တပ္ေပါင္းစုအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတို႔
ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တျပည္လံုးအတိုင္းအတာအပစ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားကို အျပန္အလွန္တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္မ်ားရွိခဲ့ၿပီး
ပထမအဆင့္ပဏာမသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၾကသည္။

ပထမအဆင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးေအာင္ျမင္ခဲ့ကာ

ဒုတိယအဆင့္

အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာစံုညီေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ားဆက္တိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပသည္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးၿငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္
လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း

အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာခဲ့ေသာ္လည္း

တကယ့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သို႔မေရာက္ရွိပဲ ေဆြးေႏြးေနစဥ္ကာလအတြင္း တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္မွာ ႏို၀င္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တခန္းရပ္သြားခဲ့ရေပသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည့္အေျခအေနကို ေလ့လာ
ၾကည္မ
့ ည္ဆိုလွ်င္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကိုအာမခံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ား တရားဝင္ရပ္တည္ခြင့္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး၊ လူနည္းစုမ်ား၏ရသင့္ရထိုက္သည့္အခြင့္
အေရးမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္
ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္

တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူရည္တူရွိသည့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားက

လက္မခံပဲတစ္ဖက္သက္ျငင္းပယ္ခဲ့မႈေၾကာင့္
ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ကာ

စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္

တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက

ပ်က္ျပားသြားခဲ့ရေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုဟန္ျပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေက်ာခိုင္းသြားၿပီဆိုသည့္အေၾကာင္းျပခ်က္

ျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းရန္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရမွ ႀကံစည္ခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေန၀င္းဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီသည္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီကို အၿပီး
အပိုင္ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ
ဥပေဒျဖင့္အသက္သြင္းခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားပါဆံုးရွံဳးခဲ့သည့္
အတြက္ ျပည္တြင္းစစ္မီးမွာအရွိန္အဟုန္ေကာင္းစြာျဖင့္ ပိုမိုေတာက္ေလာင္လာခဲ့ေပသည္။ တပါတီအာဏာရွင္ မဆလအစိုးရ
လက္ထက္တြင္

တိုင္းျပည္ေနရာေဒသအႏွံ႔

လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊

သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားဆက္တိုက္ဆိုသကဲ့သို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထိုျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားကို မဆလအစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့မႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကလြဲၿပီး

မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ်ထူေထာင္ခြင့္မရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

ႏိုင္ငံေရး

ျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းမရေတာ့သည့္အဆံုး လက္နက္ကိုင္ေတာခိုမႈမ်ားတေန႔တျခားပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ေပသည္။
၁၉၈၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ မဆလအစိုးရက ၂/၈၀ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ေၾကညာ
ခဲ့ၿပီး

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္မွစ၍

ထိုလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကာင့္

ဖမ္းဆီးခံထားရေသာႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကိုလည္းလႊတ္ေပးခဲ့သည္။

လက္နက္ကိုင္အင္အားစုအခ်ိဳ႕မွ

လက္နက္ခ်အလင္း၀င္ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေနာက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မဆလအစိုးရက ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံေဘာင္
အတြင္းမွေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထပ္ကာေျပာဆိုသည့္အတြက္ အပစ္ရပ္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမ်ားပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရေပသည္။

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

pmrsufESm - 2-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအဘက္ဘက္မွ က်ဆင္းလာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုး ႏိုင္ငံ
LDC ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခံယူလိုက္ရၿပီးေနာက္ လူထုဒုကၡမ်ားစြာေရာက္ခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၈)ရက္ေန႔တြင္ သမိုင္းဝင္
ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

သမၼတ(၃)ေယာက္ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္

စက္တင္ဘာလ

(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ဦးစီးသည့္ စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီး နဝတ အစိုးရကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုအစြမ္းကုန္ႏွိပ္ကြပ္သည့္နည္းတူ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားကိုလည္း

အျပင္းအထန္ထိုးစစ္ႀကီး

မ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။
၁၉၉၀

ခုႏွစ္တြင္

ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ကို

န၀တအစိုးရမွ

က်င္းပေပးခဲ့ေသာ္လည္း

အႏိုင္ရပါတီမ်ားကို

လႊတ္ေတာ္ေခၚယူခြင့္မျပဳ၊ အာဏာမလဲႊခဲ့ေပ။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေစာေမာင္အားတာ၀န္မွ
အနားေပး ခံခဲ့ရၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသန္းေရႊမွ န၀တ ဥကၠ႒ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) ၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ ၄င္းေနာက္ပိုင္းမွစ၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္
န၀တ အစိုးရအၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအစီအစဥ္မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးျပဳလုပ္ခဲ့ေသာအဖြဲ႔ေပါင္း (၁၇)ဖြဲ႔မွာစဥ္

အဖြဲ႕အစည္းအမည္

အပစ္ရပ္ရက္စြဲ

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူမ်ိဳးစုဒီမုိကေရစီတပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ(၁) (ကိုးကန္႔ဖြဲ႔) (MNDAA)

၃၁/၀၃/၈၉

၂။ “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း အထူးေဒသ(၂) (UWSA)

၀၉/၀၅/၈၉

၃။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း အထူးေဒသ(၄) (မိုင္းလား/ အခါေဒသ)

၃၀/၀၆/၈၉

(NDAA-ESS )
၄။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း အထူးေဒသ (၃) SSA(N)

၂၄/၀၉/၈၉

၅။ ဒီမိုကေရစီသစ္ တပ္မေတာ္ (ကခ်င္) ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၁) NDA(K)

၁၅/၁၂/၈၉

၆။ ကခ်င္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ(၅) (KDA )

၁၁/၀၁/၉၁

၇။ ပအိုဝ့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရွမ္းျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၆) (PNO)

၁၈/၀၂/၉၁

၈။ ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (PSLA)

၂၁/၀၄/၉၁

၉။ ကယန္းအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ (၁) (KNG)

၂၇/၀၂/၉၂

၁၀။ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြ႕ဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၂) (KIO)

၂၄/၀၂/၉၄

၁၁။ ကရင္နီျပည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ(၂) (KNPLF)

၀၉/၀၅/၉၄

၁၂။ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ကယားျပည္နယ္ အထူးေဒသ (၃) (KNLP)

၂၆/၀၇/၉၄

၁၃။ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သ႔လ
ူ ြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (SNPLO)

၀၉/၁၀/၉၄

၁၄။ ကရင္နီျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP )

၂၁/၀၃/၉၅

၁၅။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP )

၂၉/၀၆/၉၅

၁၆။ ေမာ္တိုင္းတပ္မေတာ္ (MTA)

၀၅/၀၁/၉၆

၁၇။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ - ရခိုင္ျပည္နယ္(CPB -Arakan)

၀၆/၀၄/၉၇

အပစ္ရပ္စဥ္ကာလ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ေျဖရွင္းရန္ (ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္) အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ ေတာင္းဆိုတင္ျပ
ခဲ့ေသာ္လည္း န၀တစစ္အစိုးရက အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္သာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားကိုေဆြးေႏြးရန္ တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္န
၀ါရီလ (၉)ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို ေခၚယူက်င္းပခဲ့စဥ္ အထူးဖိတ္ၾကားသင့္
ေသာကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔အေနျဖင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားတက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားမ်ားမွ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားမွာ မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔ရသင့္ရထိုက္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္း
ပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းထည့္သြင္းေရးဆြဲရန္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း စုေပါင္းအဆိုျပဳ
တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

သိ႔ေ
ု သာ္

စစ္အုပ္စုမွထည့္သြင္းစဥ္းစားလက္မခံျခင္းမရွိခဲ့သည့္အျပင္

ထိုသို႔တင္ျပလာေသာအဖြဲ႔မ်ားကို

အၾကပ္ကင
ို ္ဖအ
ိ ားေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ န၀တ စစ္အစိုးရ၏အတုအေယာင္ညီလာခံတြင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ န၀တ စစ္အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္ျခင္းကိုသာ ခံခဲ့ၾကရသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔(န၀တ)ကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာ
ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ(နအဖ)အျဖစ္

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

၂၀၀၃

ခုႏွစ္၊

ေမလ(၃၀)ရက္ေန႔တြင္

နအဖစစ္အစိုးရမွ

pmrsufESm - 3-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အဖြဲ႔အား ဒီပဲယင္းတြင္ လုပ္ႀကံတိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အမ်ိဳးသားညီလာခံအား
ျပန္လည္က်င္းပျခင္းအပါအ၀င္ လမ္းျပေျမပံု (၇)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊမွ

၂၀၀၄

ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလတြင္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔အား

ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်လိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ႏွင့္ နအဖအၾကားဆက္ဆံေရးမွာလည္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည့္အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္
တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏တင္ျပခ်က္မ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ေပ။ လက္ရွိက်င့္သံုးေနသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)
တြင္

ဒီမိုကေရစီႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးကိုအာမခံသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊

တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုအာမခံ

သည့္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားမပါရွိပဲ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ႏွင့္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အာဏာတည္ၿမဲေရးမ်ားကိုသာအထူးအာမခံသည့္
ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုသာေတြ႔ရသည္။
ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၈)ရက္ေန႔မွစ၍ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအားတပ္မေတာ္
လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္လည္းေကာင္း အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖစစ္အစိုးရ
မွဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားမွ တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားအျမင္မ်ားကိုတင္ျပ
ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရႏွင့္အႀကိမ္ႀကိမ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၃၃၈) ေဖာ္ျပခ်က္ပါ “ႏိုင္ငံေတာ္
အတြင္းရွိ

လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔အ
ြ စည္းအားလံုးသည္

တပ္မေတာ္၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြငရ
္ ွိရမည္”

ဆိုသည့္အခ်က္ကို

နအဖက

အဓမၼအေကာင္အထည္ ေဖာ္လာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္း
သြားေသာ္လည္း

အခ်ဳိ႕အပစ္ရပ္အင္အားစုမ်ားက

ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔လက္ထက္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲစဥ္ကာလသေဘာ

တူညီခ်က္မ်ားတြင္မပါဝင္ေသာ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို လံုးဝလက္မခံခဲ့ေပ။ စစ္အစိုးရသည္ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္၊ ျပည္သ႔စ
ူ စ္အသြင္ေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း အထူးေဒသ (၁)အဖြဲ႔၊ ျမန္မာျပည္အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္ကို

စစ္ေရးအရထိုးစစ္ဆင္ကာ

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို

လက္မခံသည့္

ဖုန္ၾကားရွင္အား ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၿပီး ပယ္ေစာက္ခ်ိန္ကိုအစားထိုး၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ၎တို႔အလိုက်အသြင္ေျပာင္းေစခဲ့သည္။
တိုးတက္ေသာဗုဒၶဘာသာကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

(DKBA)မွ

တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔အခ်ဳိ႕သည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္အသြင္

ေျပာင္းခဲ့ေသာ္လည္း လက္မခံသည့္အခ်ဳိ႕တပ္ရင္းမ်ားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာပင္ ၂၀၀၈
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုလက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း၊

ေရြးေကာက္ပဲြသည္

တရားမွ်တမႈမရွိေၾကာင္း၊

ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္

စစ္ေရးတိုက္ပဲြမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖင့္စခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ရွမ္းျပည္
တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)တပ္ဖဲြ႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ဇြန္လ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္လည္း
ေကာင္း

ႀကံ့ဖ႔အ
ံြ စိုးရတပ္မ်ားအၾကားျပင္းထန္ေသာတုိက္ပဲြမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး

ယခင္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမ်ားလည္း

ပ်က္ျပားခဲ့သည္။ ယခင္ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ဒီမုိကရက္တစ္
လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားက ၎တို႔နယ္ေျမမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရတပ္မ်ားကို ဆက္လက္ခုခံေတာ္လွန္ေန
ဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သ႔အ
ူ စစ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို လက္ခံခသ
ဲ့ ည့္ အပစ္ရပ္အဖြ႔မ
ဲ ်ား

စဥ္
၁။

အပစ္ရပ္အဖြဲ႔အမည္
ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ -ကခ်င္အထူးေဒသ

အသြင္ေျပာင္း ေန႔စြဲ
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈)ရက္

(၁) NDA(K)
၂။

ကရင္နီျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သ႔လ
ူ ြတ္ေျမာက္ေရး

တပ္ဖ႔မ
ြဲ ်ား
ခစတ (၁၀၀၁၊ ၁၀၀၂၊
၁၀၀၃)နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖ႔ြဲ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၈)ရက္

ခစတ (၁၀၀၄၊ ၁၀၀၅)

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္

ခစတ (၁၀၀၆)

တပ္ဦး၊ ကယားျပည္နယ္အထူးေဒသ (၂) KNPLF
၃။

ျမန္မာျပည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ေသြးစည္းညီ
ညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း
အထူးေဒသ (၁) MNDAA

၄။

လားဟူျပည္သ႔စ
ူ စ္အဖြဲ႔ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း LDF

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀)ရက္

ခစတ (၁၀၀၇)

၅။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ဌာေနျပည္သ႔စ
ူ စ္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀)ရက္

ခစတ (၁၀၀၈)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈)ရက္

ခစတ (၁၀၀၉)

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀)ရက္

ခစတ (၁၀၁၀)

(လားဟူလူမ်ိဳး)
၆။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း ဌာေနျပည္သ႔စ
ူ စ္
(တာခ်ီလိတ္)

၇။

ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပုိင္း (မက္မန္း)

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

pmrsufESm - 4-

NDD၈။

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme
တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂတ္လ (၁၈)

ခစတ (၁၀၁၁၊ ၁၀၁၂၊

တပ္မေတာ္ DKBA

၂၀-၂၂)ရက္

၁၀၁၃၊ ၁၀၁၄၊ ၁၀၁၅၊
၁၀၁၆၊ ၁၀၁၇၊ ၁၀၁၈၊
၁၀၁၉၊ ၁၀၂၀၊ ၁၀၂၁၊
၁၀၂၂၊ ၁၀၂၃)

၉။

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ အထူးေဒသ (၃)၊ ရွမ္းျပည္

၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအတြင္း

အမွတ္ (၁၊ ၂၊ ၃)

ေျမာက္ပိုင္း

ဌာေနျပည္သ႔စ
ူ စ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၀) ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မူ၀ါဒလမ္းစဥ္ (၇)ရပ္ႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္မခံသည့္သူမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္း၊ မတူညီသည့္သေဘာ
ထားအျမင္မ်ားရွိၾကေသာ္လည္း

တိုင္းျပည္၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္

တူညီသည့္ကိစၥမ်ားတြင္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္

ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို တရားနည္းလမ္းက်စြာျဖင့္
ရယူၾကမည္ဆလ
ို ွ်င္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကိုဖြင့္ထားေၾကာင္း၊ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇူလိႈင္လ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အင္အားစုမ်ားႏွင့္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရတို႔အားျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍

အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္အားေပးပို႔ခဲ့ၿပီး

ပဋိပကၡႏွင့္

ျပႆနာမ်ားကိအ
ု င္အားသံုးမေျဖရွင္းရန္၊ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကိုႏိုင္ငံေရးအရသာေျဖရွင္းရန္၊ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ
မ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္အျမန္ဆံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၾသဂုတ္ လ(၁၂)ရက္ေန႔
ေနျပည္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA အား
အၾကမ္းဖက္ေသာင္းက်န္းသူအဖဲြ႔အျဖစ္ ျပင္းထန္စြာစြပ္စဲြေျပာဆိုခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရ၏ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၁) ကို

ေအာက္ပါအတိုင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့

သည္။
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ဒို႔တာ၀န္အေရး(၃)ပါးကို ထိန္းသိမ္းၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာ၍ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံေတာ္ကို
တည္ေဆာက္ရန္အတြက္

ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး

ေနရာေဒသအႏွံ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူတရပ္လံုး

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္ကာ

ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္သြားရန္အထူးပင္လိုအပ္

သည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
၂။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေျဖရွင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္လိုေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
သည္ မိမိတို႔တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းအလိုက္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ပဏာမေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အတြက္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။
၃။ ပဏာမေဆာင္ရြက္ဖြယ္ရာမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးမည့္အဖြ႔ဲအစည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီး
သက္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဖိတ္
ေခၚအပ္ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ၾသဂုတ္လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေသာပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး အစီအစဥ္မ်ား
တြင္ ဗဟိုအဆင့္မွျပည္နယ္အဆင့္ထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီမ်ားကို ႀကံ့ဖ႔အ
ံြ စိုးရမွဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္စုဖဲြ႔ထားေသာ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ “ျပည္ေထာင္
စုအစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္တြင္ တစ္ဖ႔ခ
ဲြ ်င္းသီးျခားဆိုင္ရာ ျပည္နယ္သို႔မဟုတ္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ားႏွင့္ ပဏာမဆက္သြယ္ရန္
ဆိုသည့္အခ်က္ကို လံုးဝလက္မခံေၾကာင္း၊ တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းဖိတ္ေခၚမႈသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို သပ္သွ်ဳိ
ၿဖိဳခဲြရာက်သည္ဟု ယူဆသည့္အျပင္

ယခင္အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ တဖဲ႔ခ
ြ ်င္းေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင္ထ
့ ိေရာက္မႈမရွိ၊

ရလဒ္ေကာင္း

မရႏိုင္ေၾကာင္းကို တိုင္းရင္းသားအဖဲ႔အ
ြ စည္းအားလံုးက ေကာင္းစြာသိရၿွိ ပီးျဖစ္ေၾကာင္း” ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ ရက္စဲြျဖင့္ ျပည္
ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴးထံ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ႀကံ့ဖ႔အ
ံြ စိုးရမွ ဖဲြ႔စည္းေပးထားေသာ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီ ဥကၠ႒ (နအဖ ဝန္ႀကီးေဟာင္း) ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ ႀကံ့ဖံြ႔ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး (နအဖ
ဝန္ႀကီးေဟာင္း) ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႔ႏွင့္ 'ဝ' ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA မွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာလ (၆) ရက္၌လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း)
NDAA–ESS ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စက္တင္ဘာလ (၇) ရက္ေန႔၌လည္းေကာင္းေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး "ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

pmrsufESm - 5-

NDD-

rSwfwrf;wifESifhokawoeXme

မျပဳလုပ္ရန္၊ ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား ျပန္ဖြင့္လွစ္ရန္၊ နယ္ေျမဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးတဲြေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္နယ္ေျမ
ျဖတ္သန္းခြင့္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရန္" စသည္တ႔က
ို ိုသေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
ေအာက္တိုဘာလ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ UWSA ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ထပ္မံေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။
ႀကံ့ဖ႔အ
ံြ စိုးရႏွင့္ UWSA၊ NDAA-ESS အဖဲြ႔မ်ားေတြ႔ဆံုရာတြင္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကိစၥကို မေတာင္းဆိုေတာ့ပဲ
စစ္အစိုးရမွ ယခင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီးေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားအတုင
ိ ္းခ်ဥ္းကပ္၍ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးတင္းမာမႈမ်ား ယာယီေလ်ာ့ပါးေစရန္
လုပ္ေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း” ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။ ႀကံ့ဖံြ႔အစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု
မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဆိုေသာအေပၚယံဟန္ျပလုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္
ကိုနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ခ်ဥ္းကပ္၍
ကိုင္အင္အားစုမ်ား၏

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ား

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္လုပ္ေဆာင္လာသည္ကိုလည္းေတြ႔ရွိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားမွာလည္း

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားကလည္း

ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည္ကိုေတြ႔ရွိရသည္။

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္

ခ်မ္းေရးကိုအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအဝင္

ျဖစ္ပြားေနသည့္စစ္ပဲြမ်ားကိုအျမန္ဆံုးရပ္စဲရန္ႏွင့္ၿငိမ္း

တိုက္တြန္းေနသကဲ့သို႔

ကမၻာ့ကုလသမဂၢအပါအဝင္

ႏိုင္ငံတကာ

အသိုင္းအဝိုင္းမွလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ တြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျပႆနာမွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လြတ္လပ္မႈရွိေရး၊
တိုင္းရင္းသားတို႔၏ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္တို႔ကိုအသိအမွတ္မျပဳလိုေသာအစိုးရမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္ေပသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးဟူေသာေခါင္းစဥ္ျဖင့္

ေခၚယူေဆြးေႏြးခဲ့မႈမ်ားအားလံုးမွာလည္း

မိမိ၏အစီအမံအတြင္းသိ႔သ
ု ာ

သြတ္သြင္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ

ေၾကာင့္ ေတာခိုလက္နက္ကိုင္သံသရာစက္ဝန္းမ်ား မရပ္မနားေပၚေပါက္ခဲ့ရေပသည္။ ယေန႔စစ္မွန္ေသာျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ဒီမုိကေရစီေရး၊ လြတ္လပ္မႈရွိေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းလိုသည့္
ဆႏၵႏွင့္အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကိဥ
ု ီးတည္ေသာလုပ္ဟန္မ်ားရွိရန္လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုးနီးပါး

ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲ႔စ
ြ ည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟုဆိုပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ႀကံ့ဖံြ႔အမတ္
မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္မ်ားလႊမ္းမိုးထားသည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ေကာင္းမြန္သည့္ဆံုးျဖတ္
ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္မည့္အလားအလာမရွိႏိုင္ေျခ။ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ကိုအသိအမွတ္ျပဳအေလးထားၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့
ေရးကိုဦးတည္သည့္အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ

ႏိုင္ငံေရးအရတန္းတူရည္တူရွိသည့္

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္အားျဖင့္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္

လိုအပ္ပါသည္။
ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္မွာ ၁) ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား ခၽြင္းခ်က္မရွိ အျမန္ဆံုးလြတ္ေပးရေပလိမ့္မည္။
၂) ႏိုင္ငံေရးအရ စိတ္ရင္းေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ရန္လိုသည့္အျပဳအမႈမ်ားကိုေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး
အတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရလိမ့္မည္။
ႏွစ္ (၆၀) ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္သမိုင္းသင္ခန္းစာအရ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်က္
မ်ားကိပ
ု စ္ပယ္ၿပီး

မိမိတို႔အစီအမံေအာက္ထဲသို႔

ဓါးမိုး၍ညႊတ္ကြင္းဆင္ပါက

ျပည္တြင္းစစ္သံသရာ

ထပ္မံလည္ေနဦးမည္သာ

ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပအပ္ပါသည္။

End of report/ Friday, November 04, 2011

'Drdkua&pDESifhzGH‹òzd;wdk;wufa&;tiftm;pk/ rSww
f rf;wifESifhokawoeXmerS xkwfa0jzef‹csdonf?
Documentation and Research Department (NDD)

jrefrmhEkdifiHa&;oHk;oyfcsuf

pmrsufESm - 6-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful