9- PREDMET I METODE PSIHOLOGIJE MENADŽMENTA

POTREBE I PROBLEMI ISTRAŽIVANJA PSIHOLOŠKIH ASPEKATA AKTIVNOSTI U MENADŽMENTU -Proučavanje psiholoških aspekata ljudskog ponašanja u menadžmentu -Poimanja vrednosti menadžera : 1)Kad se menadžment se posmatra kao instrumen razvoja i zadovoljavanja potreba pojedinca 2)Kad se menadžment posmatra kao instrument razvoja i zadovoljavanja društva 3)Kad se menadžment posmatra kao posebna socijalna situacija za ispoljavanje ljudskog ponašanja,za naučno sagledavanje,mogućnost humanog razvoja i ispoljavanja ljudskih potencijala

*Društvo koje teži da bude humanističko, nastojaće da što većem broju svojih članova omogući svestran razvoj ličnosti -Za povećanje efekata socijalnopsiholoških i psihofizičkih potencijala društvo će se orijentisati na sledećih efekata menadžmenta: -U kom smislu menadžment utiče na razvoj ljudskih potencijala zaposlenih -Koje potrebe i interese ljudi zadovoljavaju zahvaljujući angažovanju menadžera -U kom smislu ponašanje menadžera ima vaspitni karakter -Koliko i kako angažovanje menadžmenta doprinosi podizanju radne osposobljenosti zaposlenih

-Kad se na organizaciono angažovanje gleda prevashodno kao na instrument razvoja i zadovoljavanja potreba društva većina zemalja menadžmentu pristupa pre svega kroz prizmu biznis-efekta -Posebnost zahteva za proučavanjem aktivnosti menadžmenta izvire iz posebnosti tih aktivnosti -Ako se od menadžera očekuje da istovremeno obavljaju više dužnosti. tada se može očekivati da će oni socijalizovati one osobine koje će im pomoći da uspešnije rade i da imaju kvalitetniji život .

-Grupe psiholoških problema koji se uže vezuju za menadžment i menadžere: -Ličnost i individualne razlike u organizacionom ponašanju -Problemi motivacije i stavovi prema radu -Grupna dinamika i timski rad -Međuljudski odnosi i konflikti -Stres menadžera .

-Razmatranja o organizacionom ponašanju uz korespondiranje sa psihološkim aspektima ponašanja menadžera: -Problemi organizacione socijalizacije:društvena percepcija i učenje kao procesi razumevanja drugih i prilagođavanja svetu rada -Komunikacija u procesu rada -Ostvarivanje uticaja i moći u organizacijama -Psihološka priroda liderstva -Izbor i razvoj kadrova -Organizacione promene -Žena kao lider .

-Predmet posebnog proučavanja u psihologiji menadžmenta: -Izbor i razvoj menadžera -Psihosocijalni mehanizmi interakcije i ostvarivanja uticaja i moći u menadžerskom timu -Psihološki profili menadžera -Predmetni i metodološki pristupi proučavanju u oblasti psihologije menadžmenta .

međuljudski odnosi . proces odlučivanja. struktura moći.-Centralni problem psihologije menadžmenta su psihološke karakteristike menadžera kao odrednice njihovog organizacionog ponašanja: -Koliko su kompetentni -U kojoj meri se ljudski ponašaju -U kom smislu su usmereni na razvoj organizacije i ljudi u organizaciji -Pruočavati psihološke aktivnosti menadžmentaznači proučavati konkretne probleme interpersonalne i grupne interakcije (komunikacije u grupi/timu).

METODOLOŠKI PRISTUPI -Koje ćemo metode koristiti tokom istraživanja psihosocijalnih aspekata ljudskog ponašanja u oblasti menadžmenta. zavisi pre svega od prirode aktivnosti i situacija koje treba istražiti .

ORIJENTACIJA NA EMPIRIJSKI PRISTUP -Teorijski pristup -Empirijski pristup .

OGRANIČENOSTI POSTOJEĆIH EMPIRIJSKIH ISTRAŽIVANJA -Nekompleksnost -Nelongitudinalnost .

ne manipulišući uslovima njihovog javljanja -Eksperiimentalna situacija -može znatno uticati na odnos učesnika prema posmatranim pojavama .METOD KAO NAČIN ORGANIZACIJIE ISTRAŽIVANJA -Eksperimentalna i neeksperimentalna istraživanja -Neeksperimentalna istraživanja -prikupljamo podatke o procesima onakvim kakvi su u svakodnevnoj praksi.

od ideje da nešto treba istražiti 2)Izrada plana.-Najbitnije etape istražianja: 1)Priprema istraživanja 2)Planiranje istraživanja 3)Izvođenje istraživanja 4)Obrada prikupljenih podataka 5)Analiza i interpretacija rezultata 1)U pripremu konkretnog proučavanja istraživač polazi od nekog problema.veoma važna etapa .

-U okviru nje tri logički međusobno različita koraka: 1)Postavljanje i formulacija problema istraživanja 2)Odabiranje adekvatnih metoda za prikupljanje podataka. priprema plana za obradu podataka i projekt i projektovanje određene organizacije istraživanja 3)Finansijski predračun troškova -Radna hipoteza -Istraživačke metode i tehnike -Uzorak ispitanika -Finansijski predračun troškova -Obrada podataka .

.. kvantitativnu i kauzalnu analizu . -Metode koje su u funkciji analize podataka: -Postupci za kvalitativnu.METOD KAO ISTRAŽIVAČKI POSTUPAK ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA -Metode koje su u funkciji prikupljanja podataka: -Posmatranje -Proučavanje dokumentacije -Anketiranje -Testiranje.

.-Opšti i posebni metodi: -Opšti: -Posmatranje -Proučavanje dokumentacije -Introspekcija.. -Posebne metode: -Upitnik -Skale stavova -Analiza sadržaja- .

timova -Na osnovu date tabele radi se protokol za beleženje i klasifikaciju podataka o pojedinim aktivnostima učesnika u grupnoj aktivnosti .da ono bude sistematsko i po unapred pripremljenom planu -Posmatranje radnog ponašanja-malih grupa tj.POSMATRANJE -Posmatranje-nezamenljiv put proučavanja mnogih fenomena u sferi menadžmenta -Istraživač mora znati da organizuje naučno posmatranje.

Kad se žele ispitivati složenije orjentacije prema stavovima i pojavama u menadžmentu koriste se anketne tehnike: -Skale stavova -Skale ocenjivanja -Testovi za ispitivanje osobina ličnosti -Testovi za ispitivanje interesovanja .ANKETNA METODA -Anketna metoda: -Upitnik -Standardizovani intervju -Osnovne prednosti intervjua nad upitnikom su u tome što se on provodi usmeno. pa je kontakt ispitivača i ispitanika direktniji -Intervju predstavlja intenzivniju anketnu tehniku .

ANKETIRANJE -postupak koji primenjujemo koristeći bilo upitnik bilo druge tehnike za prikupljanje podataka -Konstruisanje upitnika -2 najvaznije merne karakteristike: -Relijabilnost -Validnost .*ANKETIRANJE -prikupljanje podataka na uzorku populacije odredjenim tehnikama za prikupljanje podataka -Upitnik -Intervju *ANKETA TJ.

-Relijabilnost se proverava na 2 načina: 1)Retest postupkom-postupkom ponovnog ispitivanja istim instrumentima posle izvesnog vremena 2)Uporedjivanjem rezultata dobijenih na sličnim uzorcima ispitanika *VALIDNOST -dobro opisivanje stavova koje imaju ispitanici i relativno jasna slika o njihovim stavovima -Validnost-je zadovoljena ako su instrumenti dobro konstruisani i njihova primena pravilno provedena .

UPITNIK -Posebna metoda za anketno ispitivanje -Prednosti upitnika: -Pogodan za proučavanje pojava koje se teze posmatraju -Može ispitivati aktuelne pojave -Pojave iz prošlosti -Ono što ljudi nameravaju učiniti u budućnosti -Brzo može prikupiti veliki broj podataka-ekonomičnost .

-Problematična je akciona vrednost tj.u kojoj meri je pojedinac spreman delovati u skladu sa iznesenim stavovima -Treba voditi računa da se postave takva pitanja uz pomoć kojih će se i prikupiti željeni podaci i motivisati ispitanici na saradnju -Etape izrade upitnika: 1)Raščlanjavanje problema i izbor indikatora 2)Izbor tipa upitnika i tipa pitanja 3)Formulisanje pitanja i oblikovanje upitnika 4)Provera na terenu .

potrebama.-Upitnikom se prikupljaju 2 vrste podataka: 1)Činjenični podaci 2)Podaci o uverenjima. stavovima informisanosti… -Tip upitnika: 1)Vođeni-kad istovremeno pod vođstvom i uz uputstvo anketara upitnik ispunjava više subjekata 2)Nevođeni-kad ispitanici upitnik ispunjavaju samostalno bez kontrole ispitivača .

-Tip pitanja: 1)Zatvorena-odgovori su ponuđeni. a ispitanik bira onaj ili one odgovore koji najviše izražavaju njegov subjektivni odnos prema pojavama. da odgovori slobodno -Prednosti -Nedostatci . za koje smatra da su tačni 2)Otvorena-ispitaniku je ostavljeno da samostalno formulise odgovor.

ispravan . a nikako one elemente koji bi subjektu pomogli da shvati koji je odgovor očekivan.-Formulacija pitanja: -Koliko ste zadovoljni vlastitim uspehom na poslu: -Sasvim sam zadovoljan -Uglavnom sam zadovoljan -I jesam i nisam zadovoljan -Uglavnom nisam zadovoljan -Uopšte nisam zadovoljan -Pitanja moraju biti jasno formulisana i da obuhvataju samo važne elemente.

kad postepeno vodimo subjekta iz jednog u drugi misaoni kontekst .-Skale za merenje stavova-Likertova skala -Rad na oblikovanju upitnika -Priprema uputstva -Raspored pitanja -O rasporedu pitanja se govori kao o strategiji upitnika: 1)Psihološka strategija -pravi se takav raspored pitanja koji ce omogućiti dobru komunikaciju -Kontaktna faza -Komentari 2)Logička strategija -pitanja u upitniku treba da omoguće logiku prodiranja u strukturu onoga što ispitujemo.

-Najčešće se susreću sledeći rasporedi: -Rasored u obliku levka -Složeni raspored -Galupov plan pitanja -Tehničko rešenje-priprema određenog formulara upitnika i davanje grafičkih rešenja -Provera na terenu-pojedini delovi i ceo upitnik .

ali koja se usmeno postavljaju ispitanicima -Direktan kontakt -Standardizovani intervju -kada se sva usmena pitanja postavljaju u istoj formulaciji i istom rasporedu svim ispitanicima koji se intervjuišu -Nestandarsizovani intervju -kad je unapred predviđeno samo o kojim će temama biti postavljena pitanja.INTERVJU *INTERVJU -tehnika pri kojoj koristimo sistem pitanja. a njihov broj i raspored se prepuštaju slobodnoj oceni onoga koji vrši intervju .

-Prednosti intervjua: -Direktan kontakt sa ispitanicima -Provera razumevanja pitanja -Uzima se u obzir celokupno ponašanje ispitanika -Ispitivanje dublje i potpunije -Nedostaci intervjua: -Nismo sigurni u iskrenost odgovora jer nisu anonimni -Teza kvantifikacija podataka .

PREDNOSTI UPITNIKA I INTERVJA NAD TEHNIKAMA POSMATRANJA 1)Proučavanje pojava koje su nepristupačne ili nedovoljno pristupačne posmatranju 2)Oblici ponašanja 3)Dogadjaji iz prošlosti 4)Ekonomičnost .

PRETPOSTAVKE NA KOJIMA POČIVA ISPITIVANJE UPITNIKOM I)3 VAŽNE PRETPOSTAVKE: 1)Da je ispitanik voljan(motivisan) 2)Da je u stanju da pruži relevantne informacije 3)Da je moguća dobra komunikacija -Grupe motiva koje se mogu javiti: 1)Interesi ispitanika 2)Interesovanja ispitanika i zanimljivost teme 3)Potreba za samom komunikacijom i zadovoljstvo oblikom komunikacije .

4)Internalizovane norme u vezi sa pružanjem pomoći stranoj osobi i pojedincu u nevolji 5)Materijalna nadoknada 6)Da se pomogne razvoj nauke i utvrdi istina u nekoj oblasti pojava II) Da su ispitanici sposobni za davanje relevantnih podataka-ne možemo unapred smatrati ostvarenim III) Da je komunikacija između ispitivača i ispitanika moguća .

stavovima i motivima .VRSTE PODATAKA KOJE SE DOBIIJAJU UPITNIKOM I INTERVJUOM -Vrste podataka koje se dobijaju upitnikom i intervjuom -Kembel i Katon: 1)Lična obeležja 2)Podaci o okolini 3)Podaci o ponašanju ili aktivnosti u najširem smislu 4)Podaci o informisanosti. mišljenjima.

-Vrste podataka koje se dobijaju upitnikom i intervjuom(Seltić. osećanja ili ponašanja .Dojč i Kuk): 1)Utvrđivanje činjenica 2)Utvrđivanje uverenja o tome šta su činjenice 3)Utvrđivanje osećanja 4)Otkrivanja standarda za akciju i ponašanje 5)Utvrđivanje podataka o ponašanju 6)Utvrđivanje svesnih razloga za uverenja.Jahoda.

PREDNSTI UPITNIKA 1)Ekonomičnost 2)Jednoobraznost ispitivanja 3)Uverenost ispitanika da je ispitivanje anonimno 4)Ispitanik može na miru da razmišlja .

PREDNOSTI INTERVJUA 1)Može se primeniti i na nepismene 2)Fleksibilnost-menjanje formulacije 3)Omogućuje posmatrane reakcije 4)Bolji je za emotivno obojena pitanja 5)Opširniji i potpuniji odgovori na otvorena pitanja .

verujući da su tipične za populciju . tablica) -Stratifikovani uzorak -Intervalni (sistematski) uzorak -Prigodni-proučavanje jedinica do kojih je najlakše doći -Namerni-onaj u koji istraživač bira jedinice na temelju vlastitog iskustva i na temelju prethodnih ispitivanja.UZORAK *UZORAK -deo populacije koji proučavamo s namerom da na osnovu njega zaključimo o populaciji -Vrste uzoraka: -Slučajni uzorak (šešir.

..& # & # /04545:..: 24 4 545:.3:47..0/3.9020:.04574: . $97.8:95 30 .89948:89.98 :47. $: . '7890:47. 3907....0 .: ... !74/3 574: .4834.2073 3.9020: 57094/3859.300/3.545:. -7. 3.248 3. 3. 0 7 9..2073 43.3 88902... .914.. 0/4  ....:4897.07:: /.3./440 !74/3 3. .3:47.3.9020:.-..20742/.89948:89...:30.