MARKETING

Nguyễn Tân Mỹ

Giới thiệu môn học Tài liệu tham khảo Phương pháp học

2

CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ MARKETING

3

1. NGUYEÂN NHAÂN RA ÑÔØI

Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôiø ngöôøi mua Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôiø ngöôøi baùn

4

- Khi saûn xuaát chöa phaùt trieån hai maâu thuaãn chöa gay gaét - Khi saûn xuaát phaùt trieån, cung lôùn hôn caàu. Maâu thuaãn gay gaét, tieâu thuï khoù khaên.

5

- Caùc giaûi phaùp tieâu thuï:

+ Toân troïng khaùch haøng + Taëng quaø + Taëng lôøi khen + Cung caáp dòch vuï mieãn phí + Baùn haøng keát hôïp boác thaêm
6

- Taát caû caùc giaûi phaùp ñeå ñaåy maïnh tieâu thuï goïi chung laø MARKETING - Nguyeân nhaân ra ñôøi laø: + Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôiø ngöôøi mua + Quan heä giöõa ngöôøi baùn vôiø ngöôøi baùn
7

2. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÃN CUÛA MAR
2.1. Giai ñoaïn tröôùc 1945. Mar coå ñieån - Caùc giaûi phaùp mar chuû yeáu laø baùn 2.2. Giai ñoaïn sau 1945. Mar hieän ñaïi - Saûn xuaát kinh doanh xuaát phaùt töø nhu caàu
8

- Noäi dung raát phong phuù
+ Tröôùc khi baùn + Trong khi baùn + Sau khi baùn

- Caùc giaûi phaùp raát hieän ñaïi
Öùng duïng nhieàu thaønh töïu khoa hoïc, coâng ngheä

- Mar hieän ñaïi öùng duïng vaøo nhieàu lónh vöïc khaùc
9

3. ÑÒNH NGHÓA MAR
Coù raát nhieàu ñònh nghóa khaùc nhau “Marketing laø ngheä thuaät vaän duïng caùc phöông phaùp ñeå phaùt hieän (gôïi môû )nhu caàu cuûa khaùch haøng roài thoûa maõn nhöõng nhu caàu ñoù ñeå tieâu thuï saûn phaåm, thu lôïi nhuaän”

10

Phaân tích ñònh nghóa + Muïc tieâu cuûa mar laø tieâu thuï saûn phaåm, thu lôïi nhuaän + Ñeå ñaït muïc ñích treân, DN caàn: * phaùt hieän (gôïi môû )nhu caàu * thoûa maõn nhu caàu
11

4. NHÖÕNG NOÄI DUNG CÔ BAÛN CUÛA MAR
4.1. Nghieân cöùu thò tröôøng - Phaùt hieän nhu caàu - Ñaùnh giaù caùc nhaân toá aûnh höôûng - Löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu - Löïa choïn khaùch haøng muïc tieâu
12

4.2. Caùc giaûi phaùp thoûa maõn nhu caàu
4.2.1.Giaûi phaùp veà saûn phaåm (Chieán löôïc saûn phaåm). 4.2.2.Giaûi phaùp veà giaù caû (Chieán löôïc giaù caû). 4.2.3.Giaûi phaùp toå chöùc baùn haøng (Chieán löôïc phaân phoái). 4.2.4.Giaûi phaùp veà quaûng caùo, khuyeán maõi (Chieán löôïc xuùc tieán).

13

Goïi taét laø 4P P1: Product P2: Price P3: Place P4: Promotion

14

5. MARKETING HOÃN HÔÏP

mix)
5.1. Khaùi nieäm

(Mar

15

5.2. Caùch vaän duïng marketing mix - Keát hôïp ñaày ñuû caû 4 P - Vaän duïng linh hoaït, saùng taïo - Thay ñoåi vai troø cuûa caùc P trong töøng ñieàu kieän cuï theå ñeå ñaït keát quaû cao nhaát Y (mar mix)= f (P1, P2, P3 ,P4)
16

Cuï theå: - Vaän duïng nghieäp - Vaän duïng tröôøng - Vaän duïng gian - Vaän duïng haøng

theo töøng doanh theo töøng thò theo töøng thôøi theo töøng khaùch
17

6. PHAÂN LOAÏI MARKETING 6.1. Phaân theo lónh vöïc öùng duïng - Mar kinh doanh - Mar phi kinh doanh

18

CHÖÔNG 2 AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÂI TRÖÔØNG KINH DOANH ÑEÁN MARKETING CUÛA DOANH NGHIEÄP

19

1. Khaùi nieäm moâi tröôøng marketing 2. Phaân loaïi moâi tröôøng marketing

20

2.1.Moâi tröôøng marketing vó moâ 2.1.1. Khaùi nieäm - Laø taäp hôïp caùc yeáu toá beân ngoaøi doanh nghieäp - Taùc ñoäng tích cöïc, tieâu cöïc ñeán taát caû caùc doanh nghieäp - Khoâng aûnh höôûng ñeán rieâng moät doanh nghieäp naøo
21

2.1.2. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vó moâ - Yeáu toá daân soá: aûnh höôûng
ñeán nhu caàu
lôùn nhu caàu nhu caàu

+ Toång soá daân soá: aûnh höôûng ñeán ñoä + Toác ñoä taêng daân soá: toác ñoä taêng + Cô caáu daân soá: aûnh höôûng ñeán cô
caáu nhu caàu * Ñoä tuoåi * Giôùi tính * Cö truù * Daân toäc

22

- Yeáu toá kinh teá: aûnh höôûng
ñeán söùc mua + GDP

* Toång soá GDP * Toång ñoä taêng GDP * GDP/ 1 ngöôøi

+ Tyû leä thaát nghieäp + Tyû leä laïm phaùt
23

- Yeáu toá moâi tröôøng töï nhieân + Nhieät ñoä, ñoä aåm, naéng, möa + Dòch beänh - Yeáu toá khoa hoïc, coâng ngheä + Laøm cung phaùt trieån nhanh. Caïnh tranh gay gaét
24

- Yeáu toá chính trò + Theå cheá chính trò + Luaät phaùp + Caùc chính saùch cuûa nhaø nöôùc + Cô cheá ñieàu haønh cuûa chính phuû - Yeáu toá vaên hoùa
25

2.2. Yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ
2.2.1. Khaùi nieäm Laø caùc yeáu toá beân ngoaøi doanh nghieäp, taùc ñoäng tích cöïc, tieâu cöïc ñeán caùc doanh nghieäp cuï theå, rieâng bieät 2.2.2. Caùc yeáu toá thuoäc moâi tröôøng vi moâ - Nhaø cung öùng Cung caáp caùc yeáu toá ñaàu vaøo
26

- Khaùch haøng + Ngöôøi mua laø ngöôøi tieâu duøng + Ngöôøi mua laø doanh nghieäp saûn xuaát + Ngöôøi mua laø ngöôøi buoân baùn trung gian + Ngöôøi mua laø caùc cô quan cuûa Ñaûng, nhaø nöôùc, toå chöùc + Ngöôøi mua ñeå taëng + Khaùch haøng nöôùc ngoaøi
27

- Ñoái thuû caïnh tranh + Soá löôïng ñoái thuû + Soá loaïi ñoái thuû
* Ñoái thuû caïnh tranh tröïc tieáp * Ñoái thuû caïnh tranh baèng saûn phaåm thay theá * Ñoái thuû tieàm aån

+ Ñaùnh giaù söùc maïnh cuûa ñoái thuû + Tìm choã yeáu cuûa ñoái thuû + Hieåu ñöôïc yù ñoà cuûa ñoái
28

- Caùc trung gian marketing - Caùc giôùi coâng chuùng

29

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful