You are on page 1of 7

Exercicis resolts de selectivitat

DINMICA

1. Un muelle de constante recuperadora k = 50 N/m y longitud natural l0 = 2 m est atado al techo de un ascensor. Si colgamos del extremo libre del muelle un cuerpo de masa m = 3 kg, cul ser la longitud del muelle cuando a) el ascensor suba con una aceleracin igual a 2 m/s2 en el sentido del movimiento? b) el ascensor suba a una velocidad constante?

2. Un proyectil de 20 g de masa lleva una velocidad horizontal de 300 m/s y se empotra en un bloque de 1,5 kg que est inicialmente en reposo. Calcule la velocidad de conjunto inmediatamente despus del impacto.

3. En un tram del recorregut, lAVE Lleida-Tarragona du una velocitat constant en mdul de 300 km/h. En aquest tram fa un revolt de 600 m de radi que est peraltat un angle de 20. Damunt duna taula del vag restaurant hi ha un plat buit de massa 350 g. El plat es troba en reps en el tren grcies a la fricci amb la taula, que impedeix que el plat es desplaci cap enfora. a) Feu un diagrama de les forces que actuen sobre el plat. b) Determineu el mdul de la fora de fricci que actua sobre el plat. c) Determineu el mdul de la fora centrpeta que actua sobre el plat.

v=300 km/h.

R=600 m

,m=350

g.

El plat es troba en reps en el tren grcies a la fricci amb la taula, que impedeix que el plat es desplaci cap enfora. a) Feu un diagrama de les forces que actuen sobre el plat.

b) Determineu el mdul de la fora de fricci que actua sobre el plat.

c) Determineu el mdul de la fora centrpeta que actua sobre el plat.

4. Tres cuerpos iguales de masa M = 20 kg cada uno estn en contacto sobre una superficie horizontal, tal como se ve en la figura. El sistema se mueve por la accin de una fuerza horizontal de mdulo F. a) Suponga que el rozamiento entre los cuerpos y la superficie es despreciable, y que la fuerza de contacto ente el cuerpo B y el cuerpo C vale 60 N. Calcule la aceleracin el sistema. b) En las condiciones del apartado anterior, calcule el valor de F y el valor de la fuerza de contacto entre los cuerpos A y B. c) Suponga que el coeficiente de friccin entre los cuerpos y la superficie horizontal es = 0,2. Calcule el valor de F para que el sistema tenga una aceleracin de 2 m/s2 Considere g = 10 m/s2 .

5. El sistema de la figura. Inicialmente en reposo, es puesto en movimiento bajo la accin de la fuerza F, de mdulo 1370 N. En el interior de la cabina de masa m2 = 100 kg hay una maleta de masa m3 = 10 kg. El coeficiente de rozamiento entre la masa m1 y la superficie horizontal es = 0,2 . La masa m1 = 30 kg, las masa de la polea y de la cuerda son despreciables. Calcula a) La aceleracin del sistema y la aceleracin de la cuerda. b) La fuerza de contacto entre la masa m3 y el suelo de la cabina Considera g = 10 m/s2

6. Una masa m1 = 200 g se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, sin rozamiento apreciable, unida al extremo de un muelle de masa despreciable que por el otro extremo est unido a una pared e inicialmente no est ni comprimido ni estirado. Una segunda masa m2 = 600 g se desplaza sobre la misma superficie con una velocidad v = 4 m/s en el sentido indicado en la figura y experimenta un choque frontal, perfectamente inelstico, con m1. La constante recuperadora del muelle vale k = 500 N/m.

Calcule: a) La energa mecnica perdida en el choque. b) La compresin mxima del muelle. c) La velocidad del sistema cuando el desplazamiento, medido desde el punto donde se produce el choque, es de 6 cm.

7. Una massa de 5 kg est penjada d'un fil vertical, inextensible i de massa negligible. Si la tensi del fil t un valor de 60 N, raoneu quina de les propostes segents s correcta: a) La massa puja a velocitat constant.

b) La massa t una acceleraci cap amunt de c) La massa es troba en reps

Considereu

SOLUCI:
Les forces que actuen sobre la massa sn el seu pes i la tensi del fil: T p = m. a En principi no sabem si a s zero o no. Substitum els valors: 60 5. 10 = 60 50 = 10 = 5. a a = 10/5 = 2 m/s2 Per tant la resposta vertadera s la b.

8. El pndol de la figura est penjat del sostre d'un vehicle que es mou d'esquerra a dreta. Raoneu si el vehicle est frenant, accelerant o es mou a velocitat constant. Quina seria la resposta a la pregunta anterior si la posici observada del pndol fos vertical en relaci amb el vehicle?

SOLUCI:

Considerem un sistema de referncia fixat en el vehicle. Sobre el pndol actua una fora cap a l'esquerra que el fa inclinar-se en aquest sentit. Aquesta s la fora d'inrcia que podem expressar com:

per tant l'acceleraci anir cap a la dreta, es a dir, en el mateix sentit del moviment. Segons aix el cami estar accelerant. Si el pndol es mantingus en posici vertical la fora d'inrcia seria nulla, l'acceleraci, per tant, tamb, i voldria dir que el cami s'estaria movent amb velocitat constant.