အေမရိကန္ကိုယစ

္ ားလွယ္ေတြနဲ႔ အင္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေဆြးေႏြး
2011-11-04
အေမရိကန္အစုိးရ ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ အင္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆရ
ုံ ာမွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငေ
ံ ရး ျဖစ္ေပၚ တိးု တက္မႈေတြ လုံေလာက္မႈ
မရွိေသးေၾကာင္း ထည္သ
့ ြင္း ေျပာဆိခ
ု ဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

AFP PHOTO/Soe Than WIN
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိင
ု ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မုက
ိ ္ကယ္ ေပါ့စ္နာ၊ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံဆင
ုိ ္ရာ အေမရိကန္အစိုးရ အထူး
ကိယ
ု ္စားလွယ္ ဒဲရက္ မစ္ခ်ဲလတ
္ ို႔သည္ လူထေ
ု ခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အင္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေနအိမ္တြင္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံခသ
ဲ့ ည္။ AFP PHOTO/Soe Than WIN
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး (မုိကက
္ ယ္ ေပါ့စ္နာ)နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ အေမရိကန္အစိုးရ အထူး ကိုယစ
္ ားလွယ္ (ဒဲရက္ မစ္ခ်ဲလ္)တို႔ဟာ
အင္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြကို ဒီကေန႔ညေနပိင
ု ္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွာ ေတြဆ
႔ ုံခဲ့ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ျပဳလုပတ
္ ဲ့ သတင္းစာ
ရွငး္ လင္းပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခုလုိေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
“ျမန္မာႏုိငင
္ ံ တုးိ တက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးတာပါ။ ဒီမက
ုိ ေရစီနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တခ်ိဳ႕တုိးတက္မေ
ႈ တြ ရွိသလုိ လုိအပ္သေလာက္လည္း
မရွိေသးဘူး ဆုိတာေတာ့ ဒါလည္း အျမဲ ေျပာလာတဲ့ ကိစၥ”
အေမရိကန္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ေတြရဲ႕ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ ျပန္လႊတေ
္ ပးေရး အပါအ၀င္ တိင
ု ္းရင္းသား လက္နက္ကင
ို ္ ပဋိပကၡ
ျပႆနာနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငေ
ံ ရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ေလ့လာဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္ အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္ ခဲပ
့ ါတယ္။
အေမရိကန္ ကုိယစ
္ ားလွယ္ေတြနဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြဆ
႔ ုံရာမွာလည္း အေမရိကန္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အမ်ဳိးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိစၥ အျမန္ဆုံး ေပၚေပါက္လာေအာင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ျမန္အစိုးရကို တုိက္တြနး္ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ ရွင္းျပခဲ့ေၾကာင္း NLD ပါတီ ဒုဥကၠၠ႒
ဦးတင္ဥးီ က ဆုိပါတယ္။
အေမရိကန္ရဲ႕ ထိေတြ႔ ဆက္ဆေ
ံ ရးမူဝါဒအရ အေမရိကန္ ကုိယစ
္ ားလွယ္ေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ဆက္လပ
ု ္သြားမယ္လလ
ို႔ ည္း
သိရပါတယ္။
က်ယ္ျပန္႔တဲ့ နိုငင
္ ံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိတ
ု ယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အၾကံျပဳ
2011-11-04
ကုလသမဂၢ အတြငး္ ေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံဆင
ို ္ရာ အထူးအၾကံေပး အရာရွိ Mr. Vijay Nambir က ၅ ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အၿပီး ဒီကေန႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္လက
ို ္ပါတယ္။
NLD
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျခံဝန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ လူထေ
ု ခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာနိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘးီ ယားတုိ႔က သတင္းေထာက္မ်ား၏
ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားေနစဥ္။
ဒီခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယခ
္ ်က္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုင
ိ ္ရာ အေရးပါတဲ့ ေျခလွမး္ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢ
အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေက်နပ္အားရတယ္ ဆိုတာကို ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္သူ အားလံုးကို တိုက္႐က
ုိ ္ ေျပာၾကားဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ Mr. Vijay
Nambir က ေျပာပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ညီညြတ္ေရးအတြက္ အားလံုးပါဝင္ၿပီး က်ယ္ျပန္တဲ့ ႏုင
ိ ္ငံေရးလုပင
္ န္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္လပ
ု ္ေဆာင္ဖုိ႔ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ တုိကတ
္ ြန္းေၾကာင္း၊
က်န္ရေ
ွိ နေသးတဲ့ ႏုင
ိ ္ငံေရး အက်ဥ္္းသားေတြ လႊတ္ေပးေရးနဲ႔ ႏုိငင
္ ံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ကိစၥေတြကို အဓိက ဦးစားေပး
လုပင
္ န္းေတြအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္ေၾကာင္းလည္း Mr. Vijay Nambir ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံ ဒီမက
ို ေရစီ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးမွာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာရဲ႕ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ အားေပးေထာက္ခံမႈ လိုအပ္တယ္ ဆုတ
ိ ာကို အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔
ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးက ခံယထ
ူ ားေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုင
ိ ္ငံတကာ အဝန္းအဝုိင္း အၾကားမွာေရာ၊
ျမန္မာႏုိငင
္ ံနဲ႔ ကုလသမဂၢ အၾကားမွာပါ အျပန္အလွန္ နားလည္ သေဘာေပါက္မႈ ရရွိေစၿပီး ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံနဲ႔ ကုလသမဂၢ ေရွ႕ွဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ဖို႔
အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိေစေၾကာင္းလည္း Mr. Vijay Nambir ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူေတြအေရး လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ စိးု ရိမ္
2011-11-04
အင္းစိနေ
္ ထာင္မွာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပၾကေနတဲ့ ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားေတြကို ေသာက္ေရ ျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ႏိင
ု ္ငံတကာ လြတ္ၿငိမး္ ခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႔က
ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
(Photo: AFP)
နာမည္ေက်ာ္ အင္းစိနေ
္ ထာင္ႀကီး၏ ဘူးဝတြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေစာင့္ၾကပ္ေနပံု ျဖစ္ပါသည္။ (Photo: AFP)
ဆႏၵျပသူေတြ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရေၾကာင္း၊ ဒီကိစၥအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္ေတြမွာ တာဝန္ရေ
ွိ ၾကာင္း ဒီကေန႔ထုတ္ျပန္တဲ့
ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပသူ ၈ ဦးကို စစ္ေခြးတုက
ိ ္လုိ႔ေခၚတဲ့ အလံုပိတ္ တုိက္ခန္းေတြမွာ အိပ္ရာေတြ ဖ်ာေတြ မေပးဘဲ ပိတ္ေလွာင္
ထားတယ္လို႔ ရထားတဲ့ သတင္းေတြက ဆိပ
ု ါတယ္။
ဆႏၵျပသူေတြကို အခုလို ေသာက္ေရမေပးဘဲ ထားတာဟာ ကုလသမဂၢက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အက်ဥ္းသားေတြကို ဆက္ဆံရမယ့္ အနိမ့္ဆးံု အဆင့္
သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ရာ ေရာက္သလုိ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းမွာပါတဲ့ “လူသားတုိင္း အသက္ရွငသ
္ န္ခြင့္ ရွရ
ိ မယ္” ဆုိတဲ့ အေျခခံ
လူ႔အခြင့္အေရးကိုလည္း ခ်ဳိးေဖာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီအေတာအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ ို ေရာက္ရေ
ွိ နတဲ့ အေမရိကန္အစုိးရ ကုိယစ
္ ားလွယ္ေတြနဲ႔ ဒီကေန႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာလည္း ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြ အစာငတ္ခံ
ဆႏၵျပၾကတဲ့ သတင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လုိ႔ လူရင
ႊ ္ေတာ္ ကိဇ
ု ာဂနာက အာအက္ဖ္ေအကို အခုလို ေျပာျပပါတယ္။
“ကုိႀကီးနဲ႔ကုိအာကာဗုိလတ
္ ုိ႔က ေသေသခ်ာခ်ာ ရွင္းျပၾကပါတယ္။ ဥပမာ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံထားရသူေတြဟာ ဥပေဒအရ ရရမယ့္ ေလွ်ာ့ရက္
မရတဲ့အတြက္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပေနတယ္ ဆုတ
ိ ာကုိေပါ႔”
Amnesty International က ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္မွာ ေထာင္ဒဏ္ ၆၃ႏွစ္ က်ခံေနရတဲ့ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ဦးေဆာင္သံဃာ အရွင္ဂမၻီရဟာ
အက်ဥ္းေထာင္တြငး္ ႏွိပ္စက္ ညႇဥ္းပန္းမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ ေဆးရံတ
ု င္ ကုသေပးဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနတယ္လို႔ မိသားစုဝင္ေတြ ေျပာျပခ်က္အရ
သိရေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့နင
ုိ ္ငံေရး အေျခေနမ်ား အေမရိကန္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေမးျမန္းခဲ႔
2011-11-04
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ျမန္မာနို္င္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယတ
္ ို႔ ဒီကေန႔ မနက္ပို္ငး္ က ႏုိငင
္ ံေရး
အက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြ ႏုင
ိ ္ငံေရး လႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။
Photo: RFA
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က အေမရိကန္အစိးု ရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယႏ
္ ွင့္ မူဝါဒေရးရာ ညႇိႏိႈငး္ ေရးမွဴး Mr. Derek Mitchell
ႏွင့္အဖြဲ႔ NLD ပါတီက ဖြင့္ထားသည့္ AIDS/HIV ေဂဟာသုိ႔ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုစဥ္။
အဲဒီလုိ ေတြ႔ဆရ
ုံ ာမွာ ျမန္မာနိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္ေတြအတြင္းက အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ျမန္မာနိုငင
္ ံေရး လက္ရွိ အေျခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ ကိုယစ
္ ားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ကိုဇာဂနာ၊ မစုစေ
ု ႏြးတို႔ အပါအဝင္ နိုငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ၆ ဦးနဲ႔ မနက္ ၁၁နာရီမွာ ေတြ႔ဆံုခသ
ဲ့ လို မြနး္ လြဲပိုင္းမွာ

ကိုေက်ာ္သူ၊ ကိုေဇယ်ာေသာ္၊ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ ကိုမ်ိဳးရန္ေနာင္သိန္း၊ ကိတ
ု ိုးေက်ာ္လႈိင္၊ ကိေ
ု မာင္ေမာင္ေလး စတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
ေတြဆ
႔ ံုပြဲမွာ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တင္ျပစရာ ရွတ
ိ ာေတြကို တင္ျပခဲသ
့ လို အေမရိကန္ ဘက္ကလည္း ျမန္မာအစိုးရကို တိုကတ
္ ြန္း
ေျပာၾကားတာေတြ လုပမ
္ ယ္လို႔ ဆိုေၾကာင္း ပထမ ေတြ႔ဆပ
ံု ြဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ နို္ငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုကိုႀကီးက ေျပာပါတယ္။
အလားတူပဲ ဒုတိယေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ျမန္မာ႔နင
ို ္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစလ
ုံ င္လင္ အျမင္ဖလွယႏ
္ ုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ကိမ
ု ်ိဳးရန္ေနာင္သိနး္ က ေျပာပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ခဲ့သူေတြကို ဦးတင္ေအာင္ခိုငက
္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း တင္ျပထားပါတယ္။

တိုငး္ ရင္းသားအေရး တိးု တက္ဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ကုလကိုယ္စားလွယက
္ ေဝဖန္
2011-11-04
အားရစရာ အပိုင္းေတြရွိေပမဲ့ တိုငး္ ရင္းသား အေရးကိစၥေတြမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ တိုးတက္ဖို႔ လိုေသးတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာနိုငင
္ ံဆိုငရ
္ ာ
အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားက ဒီေန႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
NLD
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ျခံဝန္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ကုလသမဂၢအတြငး္ ေရးမွဴးခ်ဳပ္၏
ျမန္မာနိုငင
္ ံဆိုငရ
္ ာ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယားက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကုိ ေျဖၾကားေနစဥ္။
ျမန္မာနို္ငင
္ ံ သံးု ရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ရန္ကန
ု ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပမ
္ ွာလုပ္တဲ့ သတင္းစာရွငး္ လင္းပြဲမွာ အဲဒီလို ေျပာၾကားတာလို႔ ကိုယ္တင
ို ္
သတင္းသြားယူခဲ့တဲ့ သတင္းေထာက္ တစ္ဥးီ က ေျပာျပပါတယ္။
မစၥတာ နမ္ဘးီ ယားဟာ ေနျပည္ေတာ္မွာ အစိုးရ ထိပ္တန္း တာဝန္ရွိသေ
ူ တြနဲ႔ ေတြဆ
႔ ံု ေဆြးေႏြးသလို ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
တကၠသိုလရ
္ ိပ္သာလမ္း ေနအိမ္မွာ မေန႔ ညေနပိင
ု ္းက ေတြ႔ဆေ
ံု ဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
ဒီေန႔မြန္းလြဲပိုငး္ မွာ ျမန္မာနိင
ု္ ္ငံက ျပန္လည္ မထြကခ
္ ြာခင္ မနက္ပိုင္းမွာ ႏို္င္ငံေရးပါတီတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေတြဆ
႔ ံုခဲ့တယ္လို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ UNDP ကုလသမဂၢ အစီအစဥ္႐ုံး
ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေအးဝင္းက ေျပာပါတယ္။
မစၥတာ နမ္ဘးီ ယားဟာ ျမန္မာႏုိင္ငက
ံ ို ေအာက္တဘ
ို ာ ၃၁ ရက္က ေရာက္ရွိလာတာပါ။ သူ႔ခရီးစဥ္ဟာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပထမဆံုး လာေရာက္တဲ့
ခရီးစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး နိုဝင္ဘာလမွာ မစၥတာ နမ္ဘီးယား ျမန္မာနိင
ု္ ္ငံ ေရာက္လာၿပီး အဲဒီတုနး္ က စစ္အစိးု ရ တာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ေရာ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က
လြတေ
္ ျမာက္ခါစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
မေလးရွားကုမၸဏီေတြ ျမန္မာႏုိငင
္ ံမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ မဟာသီယာ တုက
ိ ္တြန္း
2011-11-04
ျမန္မာႏုိငင
္ ံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကဖုိ႔ မေလးရွား လုပင
္ န္းရွင္ေတြကုိ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မဟာသီယာ
မုိဟာမက္က တုိက္တြနး္ လုက
ိ ္ပါတယ္။
NLD
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ဟုတ
ိ ယ္တြင္ မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာ မဟာသီယာ မုိဟာမက္ ႏွင့္
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြဆ
႔ ုံၾကစဥ္။ NLD
ေဒါက္တာမဟာသီယာဟာ ၁၉၉၇ ခုမွာ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္လာေအာင္ အဓိက စည္း႐ုံး ေဆာင္ရြက္ခသ
ဲ့ ူ ျဖစ္ပါတယ္။ မေန႔က ဒီမက
ုိ ေရစီ
ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔လည္း ေနျပည္ေတာ္မွာ တစ္နာရီေက်ာ္ ေတြဆ
႔ ံု ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္အတြငး္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖုိး သတ္မတ
ွ ္ေရး ကိစၥ၊ တနသၤာရီတုိငး္ က ဆီအုန္းနဲ႔ ေရာ္ဘာစုက
ိ ္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ကိစၥ၊ မေလးရွား စီးပြားေရး လုပင
္ န္းရွင္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏွံေရး ကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ မေလးရွားႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္

ႀကိဳးပမ္းခဲ့တာေတြကုိ ဦးသိနး္ စိန္ အေနနဲ႔ စိတ္ဝင္တစားရွိၿပီး မေလးရွားနဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္ဆံလုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့တယ္လုိ႔ ေဒါက္တာ မဟာသီယာက ဆုိပါတယ္။
ဒါ႔ျပင္ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံမွာ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈေတြ ပုိေတြလ
႔ ာရတာ၊ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြကုိ ကြာလာလမ္ပူ ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ မေလးရွားအစုိးရကုိ
ျပန္ေျပာျပမယ္လုိ႔ ဆိပ
ု ါတယ္။ ေဒါက္တာ မဟာသီယာရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာႏုိငင
္ ံ စီးပြားေရးနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈအတြက္ အင္မတန္ အက်ိဳးရွိတယ္လုိ႔
ကုနသ
္ ည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက အာအက္ဖေအကုိ ေျပာပါတယ္။
မေလးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ သက္တမ္း အရွည္ဆံုး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၂ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဒါက္တာ မဟာသီယာဟာ အခုထိ ထင္ရွားဆဲ
ႏုိင္ငေ
ံ ရးေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း တဦးျဖစ္ၿပီး ပ႐ုတ
ိ ြန္ ေမာ္ေတာ္ကား ကုမၸဏီမွာ အႀကီးအကဲ၊ ပက္ထ႐ုိနတ္စ္ ေရနံကုမၸဏီမွာ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ တာဝန္ေတြ
ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။
ေဒါက္တာ မဟာသီယာရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ကုနသ
္ ည္ႀကီးအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးကို အာအက္ဖေအအဖြဲ႔သား
ကုိေက်ာ္ေက်ာ္ေအာင္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားတာ နားဆင္ႏင
ို ္ပါတယ္။
၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္မရႏိုင္လို႔ ျပည္ေထာင္စုလတ
ႊ ္ေတာ္ နာယကေျပာ
2011-11-03
အန္အယ္လ္ဒီပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္လုိ႔ရတဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္ နာယကက ေျပာလုိက္ပါတယ္။
AFP PHOTO/POOL/NYEIN CHAN NAING
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတလ
္ ၂၂ ရက္ ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမ အႀကိမ္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပုံမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒
ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ သဘာပတိ အမွာစကား ေျပာၾကားသည့္ ျမင္ကြငး္ ျဖစ္ပါသည္။
ရန္ကုန္တင
ုိ ္းမ္ သတင္းဂ်ာနယ္နဲ႔ ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ ရက္က ေတြဆ
႔ ံု ေမးျမန္းခန္းမွာ ဦးခင္ေအာင္ျမင္က
့ အခုလုိ ေျပာၾကားခဲတ
့ ယ္လုိ႔ ေနာက္ဆးံု ထုတ္
ရန္ကုန္တင
ုိ ္းမ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
အခုလုိ လႊတ္ေတာ္အႀကီးအကဲ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာဆုိခ်က္ဟာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ
မွတပ
္ ံုတင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္မႈ ရွိမရွိ ပါတီမွာ ေဆြးေႏြးမႈ မလုပ္ရေသးဘူးလုိ႔ အန္အယ္လဒ
္ ီ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဥာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။
အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ မွတ္ပံုျပန္တင္မယ္ဆရ
ုိ င္ လႊတ္ေတာ္ အႀကီးအကဲ မိမန
ိ ဲ႔တကြ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယေ
္ တြ ႀကိဳဆုိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူေတြ
ေရြးခ်ယ္မယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လႊတေ
္ တာ္ထဲကုိ ေရာက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႏုိင္ငံတကာ ဗဟုသုတ ႂကြယ၀
္ တဲ့
ပညာတတ္ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အမ်ားႀကီး အားကုးိ ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ရန္ကုနတ
္ ုိင္းမ္က ေတြဆ
႔ ံုေမးျမန္းရာမွာ
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား ၆၀၀ ေလာက္ မၾကာခင္ လြတ္ဖယ
ြ ္ရွိ
2011-11-03
ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား အနည္းဆုံး ၆၀၀ ေလာက္ကို သမၼတ ဦးသိနး္ စိနက
္ လြတ္ၿင္မ
ိ ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ ထုတ္ျပန္ေပးမယ္လုိ႔ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီ
အသုိင္းအဝုိငး္ က သတင္းရပါတယ္။
Photo: RFA
၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က ရန္ကန
ု ္ၿမိဳ႕ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆြဲခဲ့သည့္ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ပုိစတာ ျဖစ္ပါသည္။
အမည္မေဖၚလိုတဲ့ အရာရွိ တစ္ဦးကေတာ့ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔မွာ ျဖစ္ႏင
ုိ ္ေၾကာင္း အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။
ေနျပည္ေတာ္ အစိုးရ ထိပတ
္ န္း အရာရွိ တစ္ဦးကလည္း သမၼတရဲ႕လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ေၾကာင့္ ႏုိငင
္ ံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အက်ိဳးမ်ားစြာ
ျဖစ္ထြနး္ မယ္လု႔ိ ယံုၾကည္ေၾကာင္း အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။
လြတလ
္ ာမယ္သ
့ ူေတြထဲမွာ ကုိကိုႀကီး၊ မင္းကိုႏုိင္၊ ဦးခြန္ထြနး္ ဦး စသူေတြ ပါ၀င္ၿပီး အခု လႊတ္ေပးမယ့္ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသား စာရင္းကို သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က

အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုံျခဳံေရး ေကာင္စီကို တင္ျပခဲ့တယ္လလ
ုိ႔ ည္း သတင္းရပါတယ္။
အဲဒီလုိ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူျပည္သား အားလုးံ အတြက္ မ်ားစြာ အက်ဳိးရွိမွာ
ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အန္အယ္လဒ
္ ီ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဥးီ က မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။
အန္အယ္လ္ဒီက ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းအရ ျမန္မာႏုင
ိ ္ငံမွာ ႏုိငင
္ ံေရး အက်ဥ္းသား ၇၀၀ ေလာက္ရွိၿပီး ျမန္မာအစိုးရ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းအရ ၆၀၀
ေလာက္ပဲ ရွိတယ္လု႔ိ ဆိပ
ု ါတယ္။
အဲဒီကြာျခားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေတြဆ
႔ ုံ ေဆြးေႏြးရာမွာ ညႇိႏိႈငး္ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ အန္အယ္လ္ဒီ
ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဥးီ က အာအက္ဖ္ေအကို ေျပာပါတယ္။
http://www.rfa.org/burmese/news/
ျမန္မာအစိုးရသစ္အေပၚ ကုလသမဂၢ ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္ ႀကီးစြာထား
By featured, ဧရာ၀တီ on November 4, 2011 7:28 pm in သတင္း / 3 comments, Hits : 12,196

ျမန္မာအစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အေပၚ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ႀကီးစြာ ထားရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီ ေဂ်
နမ္ဘီယာက ျမန္မာျပည္မွ မထြက္ခြာမီ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာသည္။
မစၥတာ ဗီ ေဂ် နမ္ဘီယာ ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ သတင္းစာ ရွငး္ လင္းပြဲ ျပဳလုပ္စဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
“တုးိ တက္မႈေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ားႀကီး ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ဆက္လက္၍ ၎က ျမန္မာအစုိးရသစ္ အေနႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသတြင္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား
လႊတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငေ
ံ ရး ပါတီမွတပ
္ ုံတင္ျခင္း ဥပေဒကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအား
ဦးစားေပး လုပေ
္ ဆာင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္သလ
ူ ူထု၏ လုိလားေတာင္တ
့ မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုလသမဂၢက အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ ္ငံတကာ အသုိင္းအဝန္းႏွင့္
ျမန္မာ့အတုိက္အခံ ႏုင
ိ ္ငံေရး အသုိင္းအ၀န္း၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ယုံၾကည္မႈကို ရရွရ
ိ န္ ျမန္မာအစုိးရ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား စနစ္တက်ႏွင့္
စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပေ
္ ဆာင္သြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မစၥတာ နမ္ဘယ
ီ ာက ဆက္ေျပာသည္။
အထူးသျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရရွရ
ိ န္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္
စည္းလုးံ ညီညြတ္မႈ ရရွိရန္၊ ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အားလုးံ လႊတေ
္ ပးရန္၊ ႏုိင္ငေ
ံ ရးပါတီ မွတပ
္ ုံတင္ျခင္း ဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းရန္ စသည္တသ
ုိ႔ ည္
အေရးႀကီး ဦးစားေပးလုပေ
္ ဆာင္ရမည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဆုသ
ိ ည္။
ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဘန္ကီမြန္းသည္ အင္ဒိုနးီ ရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကၽြန္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပမ
္ ည့္
အာဆီယံ – ကုလသမဂၢ အစည္းအေ၀းမ်ား၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာသည္။
မစၥတာ နမ္ဘယ
ီ ာက ရန္ကုန္ေလဆိပတ
္ ြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပေနခ်ိန္၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေမရိကန္ အစိုးရ၏ ျမန္မာႏုိငင
္ ံဆုိငရ
္ ာ
အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရး ဆုိင္ရာ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာ
မုိကက
္ ယ္ ပိစ
ု႔ နာ တုိ႔နင
ွ ့္ သူ၏ ေနအိမ္တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး တစုံတရာ သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္း မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရန္ကုန္ ညီလာခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္
By featured, ဧရာ၀တီ on November 4, 2011 4:34 pm in သတင္း / 1 comment, Hits : 22,813

ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ ပထမဆုးံ အႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပေသာ သဘာဝ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးႏွင့္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတုးိ တက္မႈဆုိငရ
္ ာႏိုင္ငံတကာညီလာခံသုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယေန႔မနက္ပုိင္းက
တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒါက္တာဦးျမင္တ
့ ို႔အား ဤသို႔ေတြ႕ရသည္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ေနျပည္ေတာ္ႏင
ွ ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၄ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ရန္
ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ္လည္း အစည္းအေ၀း၏ ေနာက္ဆးုံ ေန႔တြင္မွ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပသည့္ အစည္းအေဝးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
လာေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာတက္ေတာ့ တအားေပါ့။ အားလုံးက တက္တက္ႂကြႂကြ ရွိၾကတယ္။ အရင္ေန႔က အစည္းအေ၀းမွာ လူသပ
ိ ္မရွဘ
ိ ူး။ ဒီေန႔ေတာ့
သတင္းေထာက္ေတြ၊ ႏုင
ိ ္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ စုံစုံညီညီ စည္စည္ကားကား ရွိတယ္” ဟု အစည္းအေ၀း ပုံမန
ွ ္ တက္ေရာက္ေနေသာ ျပည္တြင္း
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိနး္ သိမး္ ေရး အဖြဲ႕တဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသက
ူ ေျပာသည္။
ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ႏုိငင
္ ံေတာ္သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္၏ စီးပြားေရးအႀကံေပး ေဒါက္တာဦးျမင့္၊
ေဒါက္တာသန္႔ျမင္ဥ
့ ီး၊ ကုလသမဂၢတြင္ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ေဒါက္တာ ေနထြန္းအပါအ၀င္ ႏုိင္ငေ
ံ ပါင္းစုံမွ သံအမတ္မ်ား၊
ႏုိင္ငတ
ံ ကာမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွငမ
္ ်ား စုံညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
အဆုိပါအစည္းအေ၀းကုိ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္းဘဏ္၊ Myanmar Development Resource Center (MDRC)၊ Myanmar Academy For Agriculture, Forestry,
Livestock and Fisheries Sciences ၊ Myanmar Engineering Society (MES)၊ Association of Myanmar Architects(AMA)၊ Environmental Economic
Research Institute (ERRI)၊ Yangon Media Group၊ Forest Resource Environmental Development and Conservation Association (FREDA)၊ Water,
Research and Training Center (WRTC)၊ Myanmar Agribusiness and Rural Development Consultants (ARDC) စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
ကူညီပံ့ပးို ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
“ပြဲရဲ႕အဓိက ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိနး္ သိမး္ ေရး၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမး္ အင္ကိစၥေတြ လုပဖ
္ ို႔ ျမန္မာအစုိးရ၊ NGO၊ INGO ေတြ ပါ၀င္တဲ့
ေကာင္စီတခု ျဖစ္လာတဲ့အထိ ရည္ရြယ္တယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နည္းပညာေတြ၊ အေတြ႕အႀကဳံ ေတြကို ရဖိလ
ု႔ ည္း ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အခုလုိပြဲမ်ဳိးကို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငတ
ံ ကာမွာ ဒီညီလာခံရဲ႕ Image က ပုိၿပီး ေပၚလြင္ ထင္ဟပ္ေစမွာပါ” ဟု ပြဲစစ
ီ ဥ္သတ
ူ ဦးက ဆုသ
ိ ည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ မနက္ ၉ နာရီမွ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီအထိ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)
အလုပ္အမႈေဆာင္ အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို ေတြ႕ဆုံ ရန္ ရွိေသာေၾကာင့္ ေန႔လယ္ပင
ို ္းတြင္
ျပန္လည္ထက
ြ ္ခြာသြားေၾကာင္း သိရသည္။
အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ႏုင
ိ ္ငံတကာညီလာခံသုိ႔ အိႏိၵယ၊ ေနာ္ေ၀၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စင္ကာပူ၊
မေလးရွားႏုိင္ငံ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံ ၉ ႏုိင္ငမ
ံ ွ ပညာရွင္မ်ား၊ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆုိပါ အစည္းအေ၀းကို ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘဏ္မ်ားအသင္း အေဆာက္အုံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည့္ေနာက္ပုိင္း ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုိမုိ
ပူးေပါင္းပါ၀င္လာသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။
ုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ ျ
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ ၾသဂုတ္လအတြငး္ က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပသည့္ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုးိ တက္မႈအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈဆင
ုိ ္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ စက္မဖ
ႈ ြံၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီး ဒု ဗုိလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး သိန္းေဌး အပါအ၀င္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္
၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျမန္မာ့စးီ ပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္ႏွင့္ တျခားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ဆခ
ုံ ဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစုိးရ ကိယ
ု ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္တုိ႔ မၾကာေသးမီက စတုတၳအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ လည္း တုိငး္ ျပည္စီးပြားေရး
ဖြံၿဖိဳးတုးိ တက္လာေစရန္ လြတလ
္ ပ္စြာ ကုနသ
္ ြယ္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ခြင့္၊ လြတလ
္ ပ္စြာ ေငြေၾကး လည္ပတ္ သုံးစြဲခြငတ
့္ ုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း
အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ျမန္မာ့စးီ ပြားေရးက႑တြင္ က်ပ္ေငြ တန္ဖးုိ ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ျပည္ပပုိ႔ကန
ု ္မ်ား က်ဆင္းလွ်က္ ရွိေနရာ ေငြေၾကးတန္ဖိုး တည္ၿငိမေ
္ စရန္အတြက္ အစုးိ ရက
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ (IMF) ကုိ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့သည္။
ထုိေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တဘ
ုိ ာလက IMF ကုယ
ိ ္စားလွယ္မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ကာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလယ
ွ ္ႏႈနး္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ လြတလ
္ ပ္စြာ
ေငြေၾကးလည္ပတ္ သုံးစြဲခြင့္ရွိေရးတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ထးုံ လုပန
္ ည္းပုိင္းတြင္ အကူအညီေပးရန္ လာေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။
ယခုတေလာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ စီးပြားေရး ဖုိရမ္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျမန္မာႏုိငင
္ ံ၌ လက္ခံက်င္းပမႈ မ်ားျပားလာရာ ၃၇ ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံ – ဂ်ပန္
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကုိလည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆီဒုိနားဟုတ
ိ ယ္တြင္ က်င္းပလွ်က္ရွိသည္။
ဥေရာပသမဂၢမွ စီးပြားေရး ပညာရွငတ
္ ခ်ဳိ႕ ပါ၀င္သည့္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္လည္း ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေၾကးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး
တုးိ တက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဆုိငရ
္ ာ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို လာမည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Chatrium ဟုတ
ိ ယ္တြင္
က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့မူပင
ို ္ခြင့္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ၊ မေယာင္ရာ ဆီလူးတဲ့ ဆင္ဆာ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္မ်ားနဲ႔ ရသ
By featured, မစပ္စု on November 4, 2011 4:20 pm in သတင္း / 3 comments, Hits : 22,459

ျမန္မာေတြ မူပိုင္ခြငန
့္ ဲ႔ အသားက်ဖို႔ေတာ့ လိုေနၿပီ
ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ကို ျမန္မာအမ်ားစုရွိတဲ့ ျပည္ပႏုိငင
္ ံေတြမွာ ပံမ
ု ွန္ ျပသႏုင
ိ ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလာ ၾကေပမယ့္ ဖန္တးီ မႈေတြထဲမွာ မသိမသာခိုးခ်ထားတာေတြ၊
သိသိသာသာ ခုးိ ခ်ထားတာေတြ ပါေနတာေၾကာင့္ ဆင္ဆာဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ျပသဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
စင္ကာပူႏုိင္ငံ Kreta Ayer Theater တြင္ “အာဒံရယ္၊ ဧ၀ရယ္၊ ဒႆရယ္” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရံတ
ု င္ ျပသစဥ္ ရံုေရွ႕ျမင္ကြငး္ (ဓာတ္ပံု - chitkyiaye.com)
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့လကဆိုရင္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြ ရွရ
ိ ာ စင္ကာပူႏင
ုိ ္ငံမွာရွတ
ိ ဲ့ Kreta Ayer Theater မွာ “အာဒံရယ္၊ ဧ၀ရယ္၊ ဒႆရယ္” ဆိတ
ု ဲ့ ျမန္မာဇာတ္ကားကို
ရံုတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ လာၾကည့္တဲ့ ပရိသတ္ ရွိေပမယ့္ ဇာတ္ဝင္သီခ်င္း သံစဥ္က ဂ်ပန္သစ
ံ ဥ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕ ဆင္ဆာျဖတ္တာကို ခံယူၿပီးမွ
ဆက္လက္ျပသခြင့္ ျပဳတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ရုပ္ရင
ွ ္ဇာတ္ကားေတြကို ျပည္ပမွာ ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယပ
္ ိုင္ဖန္တီးမႈ အႏုပညာေတြသာ ပါ၀င္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို
ေရြးခ်ယ္ၾကရလို႔ ရွားပါးတာေၾကာင့္ ပံမ
ု ွန္ျပသဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။
ျမန္မာဗီဒယ
ီ ို ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆရ
ို င္ ဇာတ္ဝင္ေတးေတြက ရွိထားၿပီးသား ေကာ္ပသ
ီ ီခ်င္းေတြ၊ ေနာက္ခံ တီးလံုးေတြကလည္း ကမၻာေက်ာ္
ဂီတပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ေတးသြားေတြခ်ည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္။ ယူသံုးတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ဒါကိုျပႆနာလို႔ ယူဆပံု မရၾကပါဘူး။ နာမည္ႀကီး
ဒါရိုကတ
္ ာေတြေတာင္ ဒီပံုစံ၊ ဒီအခ်ိဳးအတုိငး္ ပဲ အသားက်ေန ၾကပါတယ္။
တကယ့္တကယ္ ႏိင
ု ္ငံတကာကို ခ်ျပေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိယ
ု ္ပိုငဖ
္ န္တးီ ထားတာ မရွိေတာ့ဘဲ ဒုကၡေရာက္ၾကေတာ့ တာပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္မယ္၊
ႏုိင္ငတ
ံ ကာကို ျမန္မာ့အႏုုပညာ ဝင္တုိးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ခိုးယူဖန္တးီ မႈေတြကို စြနလ
္႔ ႊတ္သင့္ ပါၿပီ။
သီခ်င္းေတြ ေရးစပ္ရာမွာ တခ်ိဳ႕က ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ ေကာ္ပီလို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ တရုတ္သံစဥ္၊ ဂ်ပန္သစ
ံ ဥ္၊ ထုိငး္ သံစဥ္ စတာေတြကို ကိယ
ု ့္သံစဥ္လလ
ို ို၊
ဘာလိလ
ု ို လုပ္ၿပီး စာသားထည့္ဆိုလက
ို ္ၾကတာ အဆိုေတာ္ကိုယတ
္ ုိင္ေတာင္ ကိုယပ
္ ိုင္သံစဥ္လား၊ ေကာ္ပီလား မသိၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကိပ
ု ဲ
စာသားသြင္းသူက ေတးေရးနာမည္ ခံတာမ်ိဳးကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ရွမ
ိ လား မေျပာတတ္ပါဘူး။ အဲဒါကို အဆိုေတာ္လုပ္သက
ူ ကိယ
ု ္ပိုငသ
္ ံစဥ္ထင္ၿပီး
ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ခရီးထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆုိလက
ို ္ေတာ့မွ သူမ်ားသံစဥ္ႀကီးလို႔ အေျပာခံရတဲ့အခါ ပိုရက
ွ ္ဖို႔ေကာင္း မေနဘူးလား။
ဒါက သီခ်င္းျပႆနာ တခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္၊ ျမန္မာ့ဂတ
ီ ကို ႏုိငင
္ ံတကာမွာ ခ်ျပဖို႔ စီစဥ္မယ္ ဆိေ
ု တာ့ ကိယ
ု ္ပိုင္ဖန္တးီ မႈက
အေရးပါလာပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕ ဇာတ္ကားေတြဆရ
ို င္ တကားလံးု က ႏုင
ိ ္ငံျခားကားကို အစအဆံုး ျမန္မာမႈ ျပဳထားေပမယ့္ ဇာတ္ကားအဆံးု မွာ ဘယ္ဟာကို
မီွးပါတယ္ဆိုတာေလးေတာင္ ထည့္မထား၊ ပရိသတ္ကလည္း ကိုယတ
္ ုိင္ဖန္တီးတာ မွတ္ၿပီး ေကာင္းလိုကတ
္ ာလို႔ ခ်ီးက်ဴး၊ သိတသ
ဲ့ ူေတြကေတာ့
စိတပ
္ ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္၊ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳဖူးမွာပါ။ ဘယ္ကယူပါတယ္၊ ဘယ္ဟာကို မွးီ ပါတယ္ဆိုတဲ့ စာတေၾကာင္းေလး မပါတာဟာ မူရင္းဖန္တးီ သူကို
သာမက ပရိသတ္ကပ
ို ါ မေလးမစားလုပ္ရာ၊ ေစာ္ကားရာက်တယ္ဆတ
ို ာ သိသင္ပ
့ ါတယ္။
သတင္းေရးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းဓာတ္ပံု သံးု တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းမူလဇစ္ျမစ္၊ ဓာတ္ပံုဘယ္ကယူသံုးတယ္ ဆုတ
ိ ာ ေရးရပါတယ္။ စာအုပ္ဘာသာျပန္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ဝတၳဳတို ဘာသာျပန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မူရင္းစာေရးသူ နာမည္နဲ႔ မူရင္း ဝတၳဳ နာမည္ကို ေဖာ္ျပၾကရတာပါ။ ကိုယ္က ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငမ
ံ ို႔လို႔၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိငလ
္ ို႔
ဖန္တီးမႈေတြကို ဝယ္ယူမသံုးစြဲ ႏိင
ု ္ရင္ေတာင္ “credit” ကေတာ့ ေပးကိုေပးရမွာပါ။ ဒါက မူပိုငခ
္ ြင့္ရွိတဲ့ သူကိုေလးစားတာ၊ မူပုိင္ခြငန
့္ ဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အေလ့အက်င့္တခုပါ။ ေငြေပးၿပီး ဝယ္ယသ
ူ ံုးစြဲထားရင္ေတာင္ ဖန္တီးသူကို “credit” ကေတာ့ ေပးရပါတယ္။ ေစ်းထဲက ၾကက္သြန္၊ အာလူး ဝယ္တာမ်ိဳးဆိရ
ု င္ေတာ့
တမ်ိဳးေပါ့ေလ၊ ပိက
ု ္ဆေ
ံ ပးၿပီး သူ႔ဟာကို ကိုယဟ
့္ ာလုပလ
္ ို႔ရပါတယ္။
တေခတ္တခါက ျမန္မာ့ရပ
ု ္ရွငသ
္ ီခ်င္း ဆိုတဲ့ ေခတ္တေခတ္ ရွခ
ိ ဲ့တာ မွီတဲ့သတ
ူ ုိငး္ သိမွာပါ။ ရုပ္ရွငတ
္ ကားအတြက္ ဒီဇာတ္ကားမွာ ထည္မ
့ ယ့္ သီခ်င္းေတြကို
သီးသန္႔စပ္ၾကပါတယ္။ ဒီမွာသံးု မယ့္ ဂီတေတးသြား၊ ေနာက္ခေ
ံ တးေတြကလ
ို ည္း ဂီတမႉးေတြဆီ သီးသန္႔ အပ္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ေကာေနာက္ေကာ မီတ
ွ ာကို
ျပမယ္ဆိုရင္ သႀကၤန္မးို လို၊ ဒ႑ာရီလို ကားမ်ိဳးေတြ ျပလို႔ရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ေတြက သီခ်င္းေတြဆရ
ို င္ စီးရီးတေခြစာ ျပန္ထုတ္လေ
ို႔ တာင္ ရခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏင
ုိ ္ငံ အျဖစ္သြားေတာ့မယ္လို႔ ေႂကြးေက်ာ္ေနၾကပါၿပီ။ အဲဒီအခါ အႏုပညာကလည္း ငါေနခဲ့မယ္ လို႔ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘးူ ။ ဒီေတာ့
မူပိုငခ
္ ြင့္ဆတ
ို ာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေလ့အက်င္ေ
့ ကာင္းေတြ ရွထ
ိ ားဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာ့ရပ
ု ္ရွင္၊ ျမန္မာ့ဂတ
ီ ႏုိင္ငတ
ံ ကာကို ခ်ျပေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မူပင
ုိ ္ခြင့္ကို
သိရန
ံု ဲ႔ မရေတာ့ဘူး၊ ကိယ
ု ္ပိုင္ ဖန္တးီ မွပဲ ရေတာ့မွာပါ။

အႏုပညာဆိုတာကေတာ့ ကိုယပ
္ ိုင္ဖန္တီးႏုင
ိ ္ရင္ အေကာင္းဆံးု ပါ၊ ကိုယတ
္ ုိင္ မဖန္တီးႏုိင္ဘးူ ဆိုရင္ေတာင္ ဖန္တးီ သူကို ေလးစားသမႈနဲ႔ “credit” ေပးၿပီး မူပိုင္ခြင့္နဲ႔
ပတ္သက္လို႔ အေလ့အက်င့္ လုပသ
္ င့္ပါၿပီ။
ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ေလာကသားေတြ၊ ဂီတေလာကသားေတြ အေနနဲ႔ ခိးု ကူးေခြထတ
ု ္တဲ့သူေတြကို မေက်နပ္ၾကတာ၊ ထုတ္ေဖာ္ အေရးယူခ်င္ၾကတာ အားလံုးအသိပါ။
ကိယ
ု ္ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ထားရတာေလးေတြကို သူမ်ားက အလြယ္အတူ အညြန္႔ ခူးစားတာ ဘယ္သူက ႀကိဳက္မွာတဲ့လဲ။
ခိုးကူးသမားေတြကို ႏွိမန
္ င္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိယ
ု ္တုိင္အရင္ဆံုး သူခိုး မျဖစ္ဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။ မဟုတရ
္ င္ေတာ့ သူခိုးလက္က သူဝက
ွ ္လတ
ု ာပဲလို႔ သေဘာထားၿပီး
ခြင့္လတ
ႊ ္လက
ို ္ရံုသာ ရွပ
ိ ါေတာ့တယ္။
ႏိုင္ငတ
ံ ကာမွာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွငန
္ ဲ႔ ဂီတ အရွက္ရျခင္းမွ ကင္းေဝးပါေစ။
မေယာင္ရာဆီလးူ တဲ့ ဆင္ဆာ
ႏိုင္ငတ
ံ ကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြမွာ ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ဇာတ္ကားတခ်ဳိ႕၊ မွတတ
္ မ္းရုပ္ရွငတ
္ ခ်ိဳ႕ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျပသတာ၊ ဆုရာတာေတြ ရွိေနေပမယ့္
ဒီဇာတ္ကားေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ျပသခြင့္ မရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ထးူ ဆန္း ေနမလားပဲ။
ဒါရိုကတ
္ ာမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၎၏ မွတတ
္ မ္းရုပ္ရင္ အင္းသီး ဇာတ္ကားျပသပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငမ
ံ ွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Festival of Photos, Reportage Film and Documentary Film on the Countries and People in
ASEAN မွာ Best Documentary 2010 အမ်ဳိးအစားအတြက္ ဒုတယ
ိ ဆု ရရွခ
ိ ဲ့ဖူးတဲ့ ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကက
ို ိုႀကီး ရိက
ု ္ကးူ တဲ့ “အင္းသီး” ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းရုပရ
္ ွင္
ဇာတ္ကားကုိ အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ ရုပ္သလ
ံ ိုင္းေတြမွာ ျပသခြင့္ တင္ထားေပမယ့္ မရေသးပါဘူး။
“အင္းသီး” ဆုိတာ အင္းေလးကန္ မွာရွတ
ိ ဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သးီ စိက
ု ္ခင္းေတြမွာ ဓာတုေဗဒေဆးေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိခိုကမ
္ ႈရွိႏုိငတ
္ ဲ့အေၾကာင္း ရိုကက
္ ူးထားတဲ့ မွတ္တမ္းရုပရ
္ ွင္ ဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငတ
ံ ကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ဆုရခဲ့ဖးူ တဲ့ မွတတ
္ မ္း ရုပ္ရွငဇ
္ ာတ္ကားဟာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ ျပသဖို႔ ခက္ခဲေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ ျပသခြင့္ရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြက
ႏုိင္ငတ
ံ ကာမူပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဟိုၿငိ ဒီၿငိ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္ဆာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ အလြဲလားဆိတ
ု ာကို ေမးခြန္းထုတစ
္ ရာ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ့အႏုပညာနဲ႔ ကမၻာကို ထုိးေဖာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာဆင္ဆာအဖြဲ႕ရဲ႕ မေယာင္ရာဆီလးူ ပံုစံေတြကို အရင္ဆးံု ျပင္ရမယ္ ဆိတ
ု ဲ့အေၾကာင္း …။
ဆန္က
႔ ်င္ဘက္မ်ားနဲ႔ ရသ
ျမန္မာျပည္ဟစ္ပေ
္ ဟာ့ပ္ရဲ႕ ဒုတယ
ိ မ်ဳိးဆက္လို႔ အမည္တပ္ခံရတဲ့ အဆုိေတာ္ ရသက ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ “ေခတ္အလိုက္
ေခတ္အႀကိဳက္” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ရခဲတ
့ ဲ့ ေရြႊတံဆပ
ိ ္ဆက
ု ို အိမ္ဦးခန္းမွာ ခ်ိတထ
္ ားမယ္လို႔ ဆိပ
ု ါတယ္။
ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ေရႊတဆ
ံ ိပဆ
္ ုရာ ဟစ္ပေ
္ ဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ ရသ
၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲတ
့ ဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ရသက ေဇာ္၀င္းထြဋရ
္ ဲ႕ “မဟာ” သီခ်င္းကို မဲက်ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
တခ်ိနက
္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားခဲတ
့ ဲ့ ေရာ့ကာႀကီး ေဇာ္၀င္းထြဋဟ
္ ာ “မဟာ” ေတးစီးရီးေခြ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္မွာ အဲဒီအေခြထဲက ေပၚလစီဆန္တဲ့
သီခ်င္းေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္သံေတြနဲ႔ အတူ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ေမွးမွိန္ခဲ့ရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ ဆိုတဲ့ ရသဟာ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုတံဆိပက
္ ို လိုခ်င္တာေၾကာင့္ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့တာလို႔လည္း ျပည္တြင္းထုတ္
ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာဆိုခဲ့ဖးူ ပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုနး္ ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအင္အားစု (NDF) ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔အတြက္
သဃၤန္းကၽြနး္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲဆြယ္ စည္းရံးု ေပးခဲ့ ဖူးတဲ့အျပင္ အသက္ရွင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ႏိင
ု ္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိတာေတြ လုပ္ခ်င္လို႔ ႏိုင္ငေ
ံ ရးလုပ္ဖို႔
ဆံးု ျဖတ္လက
ို ္တာလို႔ ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးသိန္းညြန္႔ တည္ေထာင္တဲ့ ပါတီသစ္မွာ ပါတီ၀င္တေယာက္အျဖစ္ ရွိေနၿပီး လူမႈေရး
လုပင
္ န္းေတြကလ
ို ည္း လုပက
္ ိုင္ ေနပါတယ္။
ရသကို ေခါင္းစဥ္တပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုိ၊ က၊ ေရး၊ တီး ေရႊတဆ
ံ ိပ္ဆရ
ု ွင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးသမားလား၊ လူမႈေရး လုပ္သလ
ူ ား၊
ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ ဂီတသမားလား။ ထူးဆန္းတာကေတာ့ အဲဒါအားလံုးက တခုနဲ႔ တခု ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။

လႊတ္ေတာ္ ကုယ
ိ ္စားလွယ္ဆင
ို ္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္မည့္အႀကံ အေကာင္းလား၊ အဆိုးလား
By featured, ရန္ပိုင္ on November 4, 2011 6:31 pm in သတင္း / 4 comments, Hits : 15,229

ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယမ
္ ွ် မျဖစ္ေစရဆုိေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ
ပယ္ဖ်က္ကာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတရပ္ကုိ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္၌ မၾကာမီ
တင္သြင္းႏုင
ိ ္ေၾကာင္း ဧရာ၀တီက စုံစမ္းသိရသည္။
လႊတ္ေတာ္တြငး္ ျမင္ကြငး္ (ဓာတ္ပံု - Getty Images)
အဆုိပါ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမူၾကမ္းသာ လႊတ္ေတာ္တြင္အတည္ျပဳပါက လာမည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ ရမည့္မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွာ
အမ်ားကထင္ျမင္ေနသကဲ့သမ
ုိ႔ ်ားျပားေတာ့မည္မဟုတ္သည့္အတြက္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ထင္ေၾကး ေပး ေျပာဆုိခေ
ံ နရသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ
အဖြ႔ဲခ်ဳပ္(NLD)ႏွင့္ မဟာမိတ္ပါတီမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေမွ်ာ္လင္စ
့ ရာ မရွိေတာ့ေပ။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္ မတ္လထုတ္ ရန္ကုန္အေျခစုက
ိ ္ ျမန္မာတုင
ိ ္းမ္ဂ်ာနယ္တြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေနရာေပါင္း ၇၀ ရွိသည္ဟု ေရးသားထားသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၂ တြင္ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္ သမၼတသုိ႔မဟုတ္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ မည္သည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္မွ် မျဖစ္ေစရ၊
အလားတူ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္ သမၼတ ႏွင့္ ဒုသမၼတမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္ ေန႔မွစ၍ လႊတ္ ေတာ္ကယ
ုိ ္စားလွယ္အျဖစ္မွ လည္းေကာင္း၊ ၀န္ထမ္း
အျဖစ္မွလည္းေကာင္း ႏုတ္ထြက္ၿပီး သုမ
ိ႔ ဟုတ္ အၿငိမး္ စားယူၿပီး ျဖစ္ရမည္ ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ ပုဗၺသရ
ီ ိ ၿမိဳ႕နယ္တမ
ို႔ ွ အျခား ေသာ အစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
၀င္ေရာက္ယဥ
ွ ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး သမၼတႏွင့္ ဒုသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူသည့္အခ်ိန္မွစ၍ လႊတ္ေတာ္ ကုိယစ
္ ားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတထ
္ ြက္ခဲ့ရသည္။
ယခု ဧရာ၀တီမွ လက္ခံရရွထ
ိ ားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ တင္သြငး္ မည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဒမ
္ ၆၂ကုိ ပယ္ဖ်က္၍ လည္ေကာင္း၊ ပုဒ္မ ၆၃ တြင္ သမၼတ သုိ႔မဟုတ္
ဒုသမၼတ မ်ားသည္ မူလ မိမေ
ိ ရြးခ်ယ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ုိ ္စားလွယ္မ်ား အျဖစ္ ျပန္ လည္ ရပ္တည္ခြင့္ရသ
ွိ ည္ဟု ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ထားသည္။
အလားတူ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ ဒု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ဒု ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏုတထ
္ ြက္ၿပီး
သုိ႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစားယူၿပီးပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယမ
္ ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ ဖြဲစည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ပါ သက္ဆုိငရ
္ ာ ပုဒ္မမ်ားကုိ
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႔ရ သည္။
တုိငး္ ေဒသႀကီး သုိ႔မဟုတ္ တရားလႊတေ
္ တာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ျပည့္သည္အထိ တာ၀န္
ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္ရသ
ွိ ည္ဟု မူလ ျပ႒ာန္းခ်က္အစား၊ အေၾကာင္း တရပ္ရပ္ မေပၚေပါက္လွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငေ
ံ တာ္ သမၼတ၏ ရာထူးသက္တမ္း အတုိငး္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြငရ
့္ ွိသည္ဟု ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းထားသည္။
ယခုေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေနသည့္ ျပည္သူလတ
ႊ ္ေတာ္ႏင
ွ ့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာလလယ္ ၌ ၿပီးဆုံး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စ၀
ု န္ႀကီးမ်ား အေျပာင္းအလဲရွိႏုိင္မည္ကုိ ႀကိဳတင္ေဟာကိနး္ ထုတသ
္ ကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
DKBA အပစ္ရပ္ၿပီ
By featured, သန္းထိုက္ဥးီ on November 4, 2011 4:23 pm in သတင္း / 6 comments, Hits : 22,667

အစိုးရႏွင့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒဘ
ၶ ာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ (DKBA) အဖြဲ႔ ကုိယစ
္ ားလွယ္မ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္ ထပ္မေ
ံ တြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ
ယမန္ေန႔က သေဘာတူ လက္မွတ္ ေရးထိုးလိက
ု ္ေၾကာင္း DKBA တပ္မဟာ ၅ ၏ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ ေစာလားပြယက
္ ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
DKBA ႏွင့္ အစိုးရ ယမန္ေန႔က အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတထ
္ ိုး (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
လက္ရွိ အစိုးရက အမွန္တကယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္မည္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ သေဘာတူ လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္

ထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ၎က ဆိသ
ု ည္။
ၿပီးခဲသ
့ ည့္လ ၂၆ ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပဳလုပသ
္ ည့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ပင္ ယခု ဒုတယ
ိ အႀကိမ္ ေတြ႔ ဆုံျခင္း ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိးု ရဘက္မွ တိင
ု ္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးသိနး္ ေဇာ္
ဦးေဆာင္ၿပီး DKBA ကုယ
ိ ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကုိ ဒု စစ္ဥးီ စီးခ်ဳပ္ ဗိုလမ
္ ႉးႀကီး မိုေရွး ဦးေဆာင္သည္ဟု သိရသည္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ဘက္ သေဘာတူလက္မွတထ
္ ိုးၿပီးေနာက္ ဘားအံ အေျခစိက
ု ္ တပ္မ ၂၂ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း တခ်ဳိ႕ျပန္ ဆုတ္သြားေၾကာင္း၊
ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆံုဆည္းၿမိဳင္ ေဒသတြင္ DKBA ဌာနခ်ဳပ္ သတ္မတ
ွ ္ရန္ အစိုးရကစီစဥ္ ထားေၾကာင္း ေစာလားပြယက
္ ဆက္ေျပာသည္။
DKBA အဖြဲ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး မဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရကိုယ္ စားလွယမ
္ ်ားႏွင့္
သြားေရာက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ KNUကုိ အသိေပးျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ဤအေတာအတြင္း KNU၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ရွမ္းျပည္ တပ္ေတာ္ ေျမာက္ပုိင္း (SSA-N)၊ ကခ်င္လြတလ
္ ပ္ေရး တပ္မ ေတာ္(KIA) တို႔ကုိလည္း အစိးု ရက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းလ်က္ရသ
ွိ ည္။
ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ ကမ္းလွမး္ ခဲ့ေသာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြငက
္ ူးေျပာင္းေရးကုိ DKBA တပ္ဖြဲ႔၀င္အမ်ားစုက ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇူလိုငလ
္ ကုနပ
္ ုိင္းက
လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ ေစာလားပြယ္(ေခၚ) ဗိလ
ု ္ႏတ
ႈ ္ခမ္းေမြးက ယင္းအစီ အစဥ္ ကုိ သေဘာမတူေသာေၾကာင့္ ခြဲထြကခ
္ ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းသို႔ ခြဲထက
ြ ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုငး္ DKBA တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ျမ၀တီၿမိဳ႕ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ KNU တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ျပန္လည္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ နယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္ ဖြဲ႕စည္းေရးကို လက္မခံဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔ မ်ားမွ စတင္၍ ကရင္ျပည္နယ္
အတြင္းရွိ အစိုးရတပ္မ်ားကုိ တိက
ု ္ပြဲမ်ား ဆင္ႏႊဲေနခဲ့သည္။
DKBA သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွ ခြထ
ဲ ြက္၍ ယခင္ စစ္အစိးု ရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူခဲ့ေသာ တိုငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။
လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြငး္ ၌လည္း တိုကပ
္ ြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနၿပီး ရာႏွင့္ခ်ီေသာ ေဒသခံမ်ား ထြက္ ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနၾကရသည္။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံတြင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတလ
္ ပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္မစ
ွ ၍ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပည္တြငး္ စစ္ ျဖစ္ပြားခ့ဲ သည္။
၁၉၈၈ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အစုိးရက လက္နက္ကင
ုိ ္အဖဲြ႔အမ်ားအျပားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိငခ
္ ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔ အခ်ိန္အထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ
မရိွေသးေပ။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမး္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ရွိ စသည့္ တုင
ိ ္းရင္း သားေဒသမ်ားတြင္ တုိက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကသည္။
သမၼတထံ စာတင္သည့္ လယ္သမားမ်ား စစ္ေဆးခံရ
By featured, ရန္ပိုင္ on November 4, 2011 11:15 am in သတင္း / 15 comments, Hits : 27,241

မေကြးတုိငး္ ကံမၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိငလ
္ ီမိတက္မွ တည္ေဆာက္မည့္ ေကာ့စတစ္ စက္ရုံႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံသုိ႔
စာေရးသားတုိင္ၾကားခဲသ
့ ည့္ ေထာက္မေက်းရြာမွ လယ္သမား ၈၈ ဦးကုိ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားက ေခၚယူစစ္ ေဆးေနေၾကာင္း စုစ
ံ မ္းသိရသည္။
စပါးစိုက္ ေတာင္သတ
ူ ဦး (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
ဧရာ၀တီျမစ္နံေဘးတြင္ ျမန္မာ့စးီ ပြားေရး ဦးပုိင္လီမတ
ိ က္မွ တည္ေဆာက္မည့္ ေကာ့စတစ္စက္ရႏ
ုံ ွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္သမား ၈၈ ဦးက လယ္ယာေျမ
သိမး္ ဆည္းခံရမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စးီ မႈ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အေရး တားဆီးေပးရန္၊ လယ္သမားမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးရန္ သမၼတႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္း
အသီးသီးထံသုိ႔ စက္တင္ဘာလအတြင္းက စာေရးသားေပးပို႔ တုင
ိ ္ၾကားခဲ့သည္။
အဆုိပါ တုိငတ
္ န္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္တပတ္ ေသာၾကာေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီမွ စတင္ကာ ကံမၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရုးံ သို႔ ေခၚယူစစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း
လယ္သမား ဦးေငြႀကီးက ဧရာ၀တီသုိ႔ ေျပာသည္။
“လက္မွတထ
္ ုိးတဲ့ သူေတြကုိ ထမင္းမေကၽြးဘဲ ညလုံးေပါက္ စစ္တယ္၊ အားလုးံ က အလုပ္ခြငက
္ လာၾကရတာ ပင္ပန္းတယ္၊ ႏွိပ္စက္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎က
ဆုသ
ိ ည္။

ယခုအခါ ေတာင္သူေပါင္း ၃၅ ေယာက္ကို စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားက တုိင္ၾကားခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံေျပာဆုခ
ိ ဲ့ရ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆုိပါ တုိင္ၾကားစာကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္၊ လယ္ယာစုက
ိ ္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမင္လ
့ ႈိင္၊ မေကြးတုိငး္ ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဘုန္းေမာ္ေရႊ၊
ျမန္မာႏုိငင
္ ံ ဆန္လုပ္ငန္းရွငမ
္ ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ခင
ုိ ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ ရန္ကန
ု ္အေျခစုိက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
အလုပ္သမားအဖြဲ႔၊ ေဟာင္ေကာင္အေျခစုိက္ အာရွလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္တက
ုိ႔ ို စာေရးသား ေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္ၿမိဳ႕မွ လူအခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္သူ တဦးကလည္း ေတာင္သမ
ူ ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား ထံသုိ႔
တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေဒသဆုင
ိ ္ရာ အာဏာပိုင္မ်ား၏ လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုိငလ
္ ီမိတက္ ဘက္မွ ရပ္တည္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း
ေထာက္ျပေျပာဆုိသည္။
ကံမၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးရုးံ သုိ႔ အဆုိပါ ေခၚယူစစ္ေဆးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ ရုံးတာ၀န္ခံက ဟုတ္မန
ွ ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္
မည္သည့္အတြက္ ေခၚယူစစ္ေဆးသည္ကမ
ုိ ူ မေျပာျပႏုိငေ
္ ၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆုိသည္။
ဧရာ၀တီျမစ္ တဘက္ကမ္းရွိ ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကံမၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ထိစပ္ေနသည့္ ၀ဲႀကီး၊ ေထာက္မ၊ ေတာင္ဘုိ႔တရာ စသည့္ ေက်းရြာ ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိ
လယ္သမားမ်ား ပုိငဆ
္ ုိင္ေသာ လယ္ယာေျမ ဧက ၈၀၀၀ ခန္႔ကုိ သိမ္းဆည္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဦးပုင
ိ ္လိမတ
ိ က္က ၿပီးခဲ့သည့္ႏစ
ွ ္အတြင္း ေကာ့စတစ္စက္ရံု
တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါ စက္ရုံတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္သားမ်ားႏွင့္ လယ္သမားမ်ား အခ်င္းမ်ားကာ မေကြးတုိငး္ တရားရုံးတြင္ တရားရင္ဆင
ုိ ္
ခဲ့ၾကရေသးသည္။
http://burma.irrawaddy.org
တပ္မေတာ္ႏစ
ွ ္ရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
Friday, November 04, 2011 Khet Htan No comments

ဒီေန႔ သတင္းစာထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဆင
ို ္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္နဲ႔ ကာခ်ဳပ္ ဗိုလခ
္ ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈငတ
္ ို႔ ေတြဆ
႔ ံုတဲ့
သတင္းတို ေတြ႔ရပါတယ္။
သတင္းတို အဆံုးမွာ ႏွစႏ
္ ိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကရ
္ န္ ကိစမ
ၥ ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးတယ္လို႔ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါ အေမရိကန္ -ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး
တိးု တက္လာတဲ့ လကၡဏာလို႔လည္း ဆိုႏိုင္မယ္ ထင္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံအေနနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း ေပါက္ေဖာ္ႀကီးနဲ႔ ေဝးသည္ထက္ ေဝးေအာင္ ႐ုနး္ ထြကေ
္ နၿပီလို႔ ျမင္ရပါတယ္။ ျမန္မာသာ အေမရိကန္နဲ႔ စစ္ေရးအရ
ပလဲပနံသင္မ
့ ယ္ဆရ
ို င္ တ႐ုတ္ႀကီးကေတာ့ ေဆြ႔ေဆြ႔ခန
ု ္ေတာ့မွာ ျမင္ေယာင္မပ
ိ ါေသးတယ္။
ကာတြနး္ ဟန္ေလးကေတာ့ တ႐ုတ္ႀကီး အေျပးလိုက္ေနပံုကို ေအာက္မွာ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားပါတယ္။
အႀကံအစည္တခုခု ရိွသလား??
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn 1 comment
.

MP ဥပေဒ မူၾကမ္း တ့ဲ။
ဒီေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအႀကံအစည္ေတြ ရိွေနသလဲ
ဧရာ၀တီက ရထားတ့ဲ မူၾကမ္း ၉ မ်က္ႏွာကုိ ေဖာ္ျပေပးလုိကပ
္ ါတယ္

ဒီအေၾကာင္းကုိ လႊတေ
္ တာ္ ကုယ
ိ ္စားလွယ္ဆင
ို ္ရာဥပေဒ ျပင္ဆင္မည့္အႀကံ အေကာင္းလား၊ အဆိုးလား ဆုတ
ိ ့ဲ သတင္းမွာ ဖတ္ရႈနုိငပ
္ ါတယ္။
သံအမတ္ ဦးျမင့္ေနာင္ ဘယ္သူလဲ
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn 1 comment
.

ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမား ႏွင့္အတူ ေတြ႔ရေသာ သံအမတ္ ဦးျမင့္ေနာင္ (ဓာတ္ပုံ - Yolande Snyman)
ေတာင္အာဖရိကေရာက္ သံအမတ္ဦးျမင့္ေနာင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ စစ္ေဆးရန္ ေတာင္အာဖရိက အေျခစုိက္ Mail & Guardian Online သတင္းဌာနက
ယေန႔ ေရးသားလုိက္သည္။
ဦးျမင့္ေနာင္သည္ ယခင္က ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူ ျဖစ္ဖြယ္ရိွျပီး ကရင္တုိငး္ ရင္းသားေက်းရြာမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ၂၀၀၇
သံဃာ့အေရးအခင္းကုိ ရက္စက္စြာ ႏွိပက
္ ြပ္မႈ စေသာ ျပစ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ဖြယ္ ရိွသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးအဖဲြ႔မ်ားက ယုံၾကည္ေနၾကေၾကာင္း သတင္းတြင္
ေရးသားထားသည္။
ထုိအဖဲြ႔မ်ားက ေတာင္အာဖရိက အစုိးရအား ဦးျမင့္ေနာင္၏ ေနာက္ေၾကာင္းကုိ စစ္ေဆးျပီး လုိအပ္ပါက နုိင္ငံမွ ႏွင္ထတ
ု ္ရန္ ေတာင္းဆုိေနၾကသည္။
ေတာင္အာဖရိကသံအမတ္အျဖစ္ ဦးျမင့္ေနာင္ကုိ ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ျပီးခ့သ
ဲ ည့္မတ္လတြင္ ျမန္မာအစုိးရက ေၾကညာခ့ဲသည္ဟု သတင္းတြင္ ေရးထားသည္။
ဦးျမင့္ေနာင္က ဇူလုိငလ
္ တြင္ သံအမတ္ခန္႔အပ္လႊာကုိ ေတာင္အာဖရိက သမၼတ ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားထံ ေပးအပ္သည္ဟု သတင္းတြင္ ေရးထားသည္။
ဧရာ၀တီသတင္းဌာန၏ သတင္းတပုဒတ
္ ြင္ ဗုိလမ
္ ွဴးခ်ဳပ္ျမင့္ေနာင္ႏွင့္ စစ္အရာရိွ အမ်ားအျပားကုိ ႏုင
ိ ္ငံျခားေရးဌာနသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခ့ဲသည္ဟု ေဖာ္ျပခ့ဲေၾကာင္း၊
ဦးျမင့္ေနာင္၏ ေယာကၡမသည္ စစ္အရာရိွေဟာင္းတဦး ျဖစ္ျပီး မၾကာေသးမီက ေတာင္အာဖရိကသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခ့ဲသည္ဟု သိရေၾကာင္း သတင္းတြင္
ေရးထားသည္။

မုိးမခ http://moemaka.blogspot.com/ မွာေတာ့ အဲဒီလုိ ေရးထားပါတယ္။
ဒါဆုိရင္ သံအမတ္ ဦးျမင့္ေနာင္ဟာ အရင္တုနး္ က ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲတ့ဲသလ
ူ ား???
Mail & Guardian က ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရရိွေရးလႈေ
ံ႔ ဆာ္ေနတ့ဲ ျဗိတိန္နင
ုိ ္ငံက Burma Campaign UK ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mark Farmaner ရဲ႕ အျမင္ကလ
ုိ ည္း
ေမးထားပါတယ္။
ကရင္ျပည္နယ္မွာ တာ၀န္ယူခ့ဲတ့ဲ ဘယ္တပ္မွဴးမဆုိ စစ္ရာဇ၀တ္မေ
ႈ တြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီလုိ ရာဇ၀တ္သားျဖစ္နုိင္သေ
ူ တြကုိ
ေတာင္အာဖရိကအစုိးရက သံအမတ္အျဖစ္ လက္မခံသင့္ဘးူ လုိ႔ Mark Farmanerက ဆုိပါတယ္။
ကဲ ဦးျမင့္ေနာင္ ဘယ္သူလဲ။
၀ါရင္န
့ ုိင္ငံျခားေရးဌာန၀န္ထမ္းလား။
မုိးက်ေရႊကုိယ္ သံအမတ္တျဖစ္လဲ စစ္ဗလ
ုိ ္ေဟာင္းလား။
စစ္ဗလ
ုိ ္ေဟာင္းဆုရ
ိ င္ေရာ Mark Farmaner တုက
ိ ္တြန္းသလုိ ေတာင္အာဖရိက အစုိးရက လုပ္ပါ့မလား။
မထင္ပါဘူး။
ေတာင္အာဖရိကဟာ မင္ဒလ
ဲ ားတုိ႔နင
ုိ ္ငံ ဆုေ
ိ ပမယ့္ ဘ၀ေမ့ထားရတ့ဲအေျခအေန ေရာက္ေနပါျပီ။

စီးပြားဘက္က တရုတ္အစုိးရျဖစ္တာေၾကာင့္ အရင္လကပဲ ဒလုိင္လားမားကုိ ဗီဇာပိတလ
္ ုိက္ပါေသးတယ္။
ဦးျမင့္ေနာင္ ဘာၾကီးပဲလပ
ု ္ခ့ဲလုပ္ခ့ဲ အုိင္ဒုနက
္႔ ဲ လုိ႔ ဆုမ
ိ ယ္ ထင္ပါရဲ႕။

မူရင္းသတင္းကုိ ဧရာ၀တီ အဂၤလိပ္ပုိငး္ http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=22389 မွာ ဒီကေန႔ပဲ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
သကၤန္းညီေနာင္က စာ ၂ ေစာင္
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn 1 comment
.

.
သကၤန္းညီေနာင္ ေဒသ တေနရာ (ဓာတ္ပုံ - khrg.org)
ကၽြန္းပင္ေရာင္းစားၿပီး ကိုယက
္ ်ဳိးရွာတဲ့ ဗ်ဴဟာမွဴး
ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၃) အေျခက် စစ္ဗ်ဴဟာ သကၤန္းညီေနာင္ရဲ႕ လက္ရဗ
ွိ ်ဴဟာမွဴးဟာ စစ္ဗ်ဴဟာ၀င္းအ တြင္းက လံးု ပတ္ ၇ ေပေက်ာ္ သက္တမ္းရင့္
ကၽြန္းပင္ႀကီးသံုးပင္ကို မိမိကယ
ို ္က်ဳိးအတြက္ ခုတ္လဲွေရာင္းခ် လိက
ု ္ပါတယ္။ ၀ယ္သူကေတာ့ ၀ိရွမး္ ရြာ (သကၤန္းညီေနာင္အနီး) တြင္ ေနထိုင္သူ ေလာပု (ကိုးကန္း၀ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးအဖဲြ႔၀င္ေဟာင္း) ဆိသ
ု ူ သစ္ကုန္သည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗ်ဴဟာမွဴးအဆက္ဆက္ ထိနး္ သိမး္ ေစာင့္ေရွာက္ ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ ကၽြနး္ ပင္ႀကီးေတြကို
ခုတလ
္ ဲွလိုကတ
္ ဲ့ အတြက္ ေဒသခံလထ
ူ ုမ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ(၈)၊ ပုဒမ
္ ခဲြ(က) မွာ မည္သည့္ေနရာမဆို ေပါက္ေရာက္သည့္ ကၽြနး္ ပင္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပိုင္ျဖစ္သည္။ ခုတ္လသ
ွဲ ူမ်ားအား ပုဒ္မ ၄၃ (က) အရ
ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ (သို႔) ေငြဒဏ္ငါးေသာင္းလို႔ ေဖာ္ျပ ပါရွိပါတယ္။ အဆိုပါ ဗ်ဴဟာမွဴးဟာ သစ္ကားတင္ကား၊ ခရီးသည္ကား၊ ကုနက
္ ားမ်ားက ဂိတေ
္ ၾကးေကာက္ခံ
သလို လိုင္စင္မဲ့ကားမ်ားလည္း ကုန္သည္မ်ားနဲ႔ အေပးအယူလုပ္ၿပီး ကိုယက
္ ်ဳိးစီးပြား ရွာေနသူျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုင
ိ ္ငံေတာ္သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ ျပည္သဆ
ူ႔ ႏၵနဲ႔အညီ
စီမံေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္ဖို႔ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား တင္ျပလိုက္ပါ တယ္။
သကၤန္းညီေနာင္ တာ၀န္သိျပည္သတ
ူ စု

ေနာက္ဆက္တဲြသတင္း
အထက္ေဖၚျပပါ သတင္းျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္း၊ အမွတ္(၃) စစ္ဗ်ဴဟာမႈး ဗိုလ္မးႈ ႀကီးတင္ေအးကို သက္ဆိုင္ရာက ယေန႔ထိ တစံတ
ု ရာ အေရးယူတာ မရိလ
ွ ို႔ ေဒသခံမ်ား၊
ပိုၿပီး ခံျပင္းစရာျဖစ္ေနပါတယ္၊ သစ္ကုနသ
္ ည္ ေလာပု (ခ) စိုးနိုင္ (ကိုးကန္႔-၀ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး အဖဲြ႔၀င္ေဟာင္း) ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၆.၁၀.၁၁-ရက္ေန႔က ျမ၀တီ
သစ္ေတာ႒ာနကို လာေရာက္ၿပီး သစ္ေတာ႒ာနအရာရွိမ်ားကို အရက္/အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ ဧည့္ခံၿပီး မိမ္ိရဲ႕ဥပေဒျပင္ပလုပ္ရပ္ေတြကို အကာအကြယ္ယူ
လုပေ
္ ဆာင္ေနပါတယ္။
သစ္ေတာ႒ာန ေရွာင္တခင္ဖမ္းဆီး စစ္ေဆးမႈေတြကို ေရွာင္ရွားတိုငး္ ေလာပု (ခ) စိုးနိုင္ဟာ ေ၀ွ႔ရွမ္းရြာေ၀ွ႔ရမ
ွ ္းဘုန္းႀကီးေက်ာင္းနွင့္၊ မဲ့ပလဲ့ရြာ-မဲ့ပလဲ့ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ၎ပိုင္ သစ္ခဲြစက္နွင့္ သစ္ခဲြသား/သစ္လံုးမ်ားကို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း အကာအကြယယ
္ ူၿပီး
ျပဳလုပ္ေနတာကို ကြ်န္ေတာ္တို ေဒသခံျပည္သူ လူထက
ု ို မေထမဲ့ျမင္ျပဳတာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေဖၚေဆာင္ေနတဲ့
အရပ္သားအစိုးရသစ္ရဲ႕၊ ဥပေဒနဲ႔ အေျပာနဲ႔အလုပ္ ညီညြတ္မရွတ
ိ ာကိုလည္း ေမးခြနး္ ထုတ္ေနၾကပါတယ္။
ဗ်ဴဟာမွဴး ဗိလ
ု ္မႈးႀကီးတင္ေအးဟာ ေဒသဆိုငရ
္ ာ စစ္ဘက္အႀကီးအကဲျဖစ္တာေၾကာင့္ စစ္ဘက္ဆိုငရ
္ ာစည္း
ကမ္းနွင့္ တည္ဆဲဥပေဒကို စံျပအေနျဖင့္ ထိမ္းသိမ္းလိုကန
္ ာရမဲ့အျပင္ အျခား ႒ာနဆိုင္ရာ စည္းကမ္း -ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေလးစား တန္ဖိုးထားဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊
သို႔မသ
ွ ာလွ်င္ ေအာက္ေျခ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ ရွငး္ လင္းျမင္သာတဲ့ စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့ ဒီမက
ို ေရစီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို အထက္က အေျပာနွင့္ေအာက္ေျခ
အျဖစ္အပ်က္ လက္ေတြ႔အေျပာနွင့္ အလုပ္ ညီညြတ္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား ေျပာဆိုေနၾကပါတယ္။
သကၤန္းညီေနာင္ တာ၀န္သိျပည္သတ
ူ စု

မူပုိငခ
္ ြင့္ ဆင္ဆာ ရသ
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn No comments
.

ျမန္မာေတြ မူပိုင္ခြငန
့္ ဲ႔ အသားက်ဖို႔ေတာ့ လိုေနၿပီ
ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ကို ျမန္မာအမ်ားစုရွိတဲ့ ျပည္ပႏုိငင
္ ံေတြမွာ ပံမ
ု ွန္ ျပသႏုင
ိ ္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားလာ ၾကေပမယ့္ ဖန္တးီ မႈေတြထဲမွာ မသိမသာခိုးခ်ထားတာေတြ၊
သိသိသာသာ ခုးိ ခ်ထားတာေတြ ပါေနတာေၾကာင့္ ဆင္ဆာဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမွာကို စိုးရိမ္ၿပီး ျပသဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
စင္ကာပူႏုိင္ငံ Kreta Ayer Theater တြင္ “အာဒံရယ္၊ ဧ၀ရယ္၊ ဒႆရယ္” ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားရံတ
ု င္ ျပသစဥ္ ရံုေရွ႕ျမင္ကြငး္ (ဓာတ္ပံု - chitkyiaye.com)
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့လကဆိုရင္ ျမန္မာပရိသတ္ေတြ ရွရ
ိ ာ စင္ကာပူႏင
ုိ ္ငံမွာရွတ
ိ ဲ့ Kreta Ayer Theater မွာ “အာဒံရယ္၊ ဧ၀ရယ္၊ ဒႆရယ္” ဆိတ
ု ဲ့ ျမန္မာဇာတ္ကားကို
ရံုတင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ လာၾကည့္တဲ့ ပရိသတ္ ရွိေပမယ့္ ဇာတ္ဝင္သီခ်င္း သံစဥ္က ဂ်ပန္သစ
ံ ဥ္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕ ဆင္ဆာျဖတ္တာကို ခံယူၿပီးမွ
ဆက္လက္ျပသခြင့္ ျပဳတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ရုပ္ရင
ွ ္ဇာတ္ကားေတြကို ျပည္ပမွာ ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကိုယပ
္ ိုင္ဖန္တီးမႈ အႏုပညာေတြသာ ပါ၀င္တဲ့ ဇာတ္ကားေတြကို
ေရြးခ်ယ္ၾကရလို႔ ရွားပါးတာေၾကာင့္ ပံမ
ု ွန္ျပသဖို႔ ခက္ခဲလာပါတယ္။
ျမန္မာဗီဒယ
ီ ို ဇာတ္ကားေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆရ
ို င္ ဇာတ္ဝင္ေတးေတြက ရွိထားၿပီးသား ေကာ္ပသ
ီ ီခ်င္းေတြ၊ ေနာက္ခံ တီးလံုးေတြကလည္း ကမၻာေက်ာ္
ဂီတပညာရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ေတးသြားေတြခ်ည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ရပါတယ္။ ယူသံုးတဲ့ သူေတြ အေနနဲ႔ ဒါကိုျပႆနာလို႔ ယူဆပံု မရၾကပါဘူး။ နာမည္ႀကီး
ဒါရိုကတ
္ ာေတြေတာင္ ဒီပံုစံ၊ ဒီအခ်ိဳးအတုိငး္ ပဲ အသားက်ေန ၾကပါတယ္။
တကယ့္တကယ္ ႏိင
ု ္ငံတကာကို ခ်ျပေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကိယ
ု ္ပိုငဖ
္ န္တးီ ထားတာ မရွိေတာ့ဘဲ ဒုကၡေရာက္ၾကေတာ့ တာပါပဲ။ ေသေသခ်ာခ်ာ ေတြးၾကည့္မယ္၊
ႏုိင္ငတ
ံ ကာကို ျမန္မာ့အႏုုပညာ ဝင္တုိးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ခိုးယူဖန္တးီ မႈေတြကို စြနလ
္႔ ႊတ္သင့္ ပါၿပီ။
သီခ်င္းေတြ ေရးစပ္ရာမွာ တခ်ိဳ႕က ေပၚေပၚတင္တင္ပဲ ေကာ္ပီလို႔ ေျပာၾကေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ တရုတ္သံစဥ္၊ ဂ်ပန္သစ
ံ ဥ္၊ ထုိငး္ သံစဥ္ စတာေတြကို ကိယ
ု ့္သံစဥ္လလ
ို ို၊
ဘာလိလ
ု ို လုပ္ၿပီး စာသားထည့္ဆိုလက
ို ္ၾကတာ အဆိုေတာ္ကိုယတ
္ ုိင္ေတာင္ ကိုယပ
္ ိုင္သံစဥ္လား၊ ေကာ္ပီလား မသိၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါကိပ
ု ဲ
စာသားသြင္းသူက ေတးေရးနာမည္ ခံတာမ်ိဳးကေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာပဲ ရွမ
ိ လား မေျပာတတ္ပါဘူး။ အဲဒါကို အဆိုေတာ္လုပ္သက
ူ ကိယ
ု ္ပိုငသ
္ ံစဥ္ထင္ၿပီး
ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ခရီးထြက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆုိလက
ို ္ေတာ့မွ သူမ်ားသံစဥ္ႀကီးလို႔ အေျပာခံရတဲ့အခါ ပိုရက
ွ ္ဖို႔ေကာင္း မေနဘူးလား။
ဒါက သီခ်င္းျပႆနာ တခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အခု အခ်ိန္မွာ ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္၊ ျမန္မာ့ဂတ
ီ ကို ႏုိငင
္ ံတကာမွာ ခ်ျပဖို႔ စီစဥ္မယ္ ဆိေ
ု တာ့ ကိယ
ု ္ပိုင္ဖန္တးီ မႈက
အေရးပါလာပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕ ဇာတ္ကားေတြဆရ
ို င္ တကားလံးု က ႏုင
ိ ္ငံျခားကားကို အစအဆံုး ျမန္မာမႈ ျပဳထားေပမယ့္ ဇာတ္ကားအဆံးု မွာ ဘယ္ဟာကို
မီွးပါတယ္ဆိုတာေလးေတာင္ ထည့္မထား၊ ပရိသတ္ကလည္း ကိုယတ
္ ုိင္ဖန္တီးတာ မွတ္ၿပီး ေကာင္းလိုကတ
္ ာလို႔ ခ်ီးက်ဴး၊ သိတသ
ဲ့ ူေတြကေတာ့
စိတပ
္ ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္၊ ဒါမ်ိဳးေတြလည္း ႀကံဳဖူးမွာပါ။ ဘယ္ကယူပါတယ္၊ ဘယ္ဟာကို မွးီ ပါတယ္ဆိုတဲ့ စာတေၾကာင္းေလး မပါတာဟာ မူရင္းဖန္တးီ သူကို
သာမက ပရိသတ္ကပ
ို ါ မေလးမစားလုပ္ရာ၊ ေစာ္ကားရာက်တယ္ဆတ
ို ာ သိသင္ပ
့ ါတယ္။
သတင္းေရးတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သတင္းဓာတ္ပံု သံးု တာပဲျဖစ္ျဖစ္ သတင္းမူလဇစ္ျမစ္၊ ဓာတ္ပံုဘယ္ကယူသံုးတယ္ ဆုတ
ိ ာ ေရးရပါတယ္။ စာအုပ္ဘာသာျပန္ရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ဝတၳဳတို ဘာသာျပန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ မူရင္းစာေရးသူ နာမည္နဲ႔ မူရင္း ဝတၳဳ နာမည္ကို ေဖာ္ျပၾကရတာပါ။ ကိုယ္က ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငမ
ံ ို႔လို႔၊ ေငြေၾကးမတတ္ႏုိငလ
္ ို႔
ဖန္တီးမႈေတြကို ဝယ္ယူမသံုးစြဲ ႏိင
ု ္ရင္ေတာင္ “credit” ကေတာ့ ေပးကိုေပးရမွာပါ။ ဒါက မူပိုငခ
္ ြင့္ရွိတဲ့ သူကိုေလးစားတာ၊ မူပုိင္ခြငန
့္ ဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
အေလ့အက်င့္တခုပါ။ ေငြေပးၿပီး ဝယ္ယသ
ူ ံုးစြဲထားရင္ေတာင္ ဖန္တီးသူကို “credit” ကေတာ့ ေပးရပါတယ္။ ေစ်းထဲက ၾကက္သြန္၊ အာလူး ဝယ္တာမ်ိဳးဆိရ
ု င္ေတာ့
တမ်ိဳးေပါ့ေလ၊ ပိက
ု ္ဆေ
ံ ပးၿပီး သူ႔ဟာကို ကိုယဟ
့္ ာလုပလ
္ ို႔ရပါတယ္။
တေခတ္တခါက ျမန္မာ့ရပ
ု ္ရွငသ
္ ီခ်င္း ဆိုတဲ့ ေခတ္တေခတ္ ရွခ
ိ ဲ့တာ မွီတဲ့သတ
ူ ုိငး္ သိမွာပါ။ ရုပ္ရွငတ
္ ကားအတြက္ ဒီဇာတ္ကားမွာ ထည္မ
့ ယ့္ သီခ်င္းေတြကို
သီးသန္႔စပ္ၾကပါတယ္။ ဒီမွာသံးု မယ့္ ဂီတေတးသြား၊ ေနာက္ခေ
ံ တးေတြကလ
ို ည္း ဂီတမႉးေတြဆီ သီးသန္႔ အပ္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕ေကာေနာက္ေကာ မီတ
ွ ာကို
ျပမယ္ဆိုရင္ သႀကၤန္မးို လို၊ ဒ႑ာရီလို ကားမ်ိဳးေတြ ျပလို႔ရပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကား ေတြက သီခ်င္းေတြဆရ
ို င္ စီးရီးတေခြစာ ျပန္ထုတ္လေ
ို႔ တာင္ ရခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာျပည္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏင
ုိ ္ငံ အျဖစ္သြားေတာ့မယ္လို႔ ေႂကြးေက်ာ္ေနၾကပါၿပီ။ အဲဒီအခါ အႏုပညာကလည္း ငါေနခဲ့မယ္ လို႔ လုပ္လို႔မရေတာ့ဘးူ ။ ဒီေတာ့
မူပိုငခ
္ ြင့္ဆတ
ို ာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေလ့အက်င္ေ
့ ကာင္းေတြ ရွထ
ိ ားဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ျမန္မာ့ရပ
ု ္ရွင္၊ ျမန္မာ့ဂတ
ီ ႏုိင္ငတ
ံ ကာကို ခ်ျပေတာ့မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မူပင
ုိ ္ခြင့္ကို
သိရန
ံု ဲ႔ မရေတာ့ဘူး၊ ကိယ
ု ္ပိုင္ ဖန္တးီ မွပဲ ရေတာ့မွာပါ။
အႏုပညာဆိုတာကေတာ့ ကိုယပ
္ ိုင္ဖန္တီးႏုင
ိ ္ရင္ အေကာင္းဆံးု ပါ၊ ကိုယတ
္ ုိင္ မဖန္တီးႏုိင္ဘးူ ဆိုရင္ေတာင္ ဖန္တးီ သူကို ေလးစားသမႈနဲ႔ “credit” ေပးၿပီး မူပိုင္ခြင့္နဲ႔
ပတ္သက္လို႔ အေလ့အက်င့္ လုပသ
္ င့္ပါၿပီ။
ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ေလာကသားေတြ၊ ဂီတေလာကသားေတြ အေနနဲ႔ ခိးု ကူးေခြထတ
ု ္တဲ့သူေတြကို မေက်နပ္ၾကတာ၊ ထုတ္ေဖာ္ အေရးယူခ်င္ၾကတာ အားလံုးအသိပါ။
ကိယ
ု ္ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ထားရတာေလးေတြကို သူမ်ားက အလြယ္အတူ အညြန္႔ ခူးစားတာ ဘယ္သူက ႀကိဳက္မွာတဲ့လဲ။
ခိုးကူးသမားေတြကို ႏွိမန
္ င္းခ်င္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကိယ
ု ္တုိင္အရင္ဆံုး သူခိုး မျဖစ္ဖို႔ လိပ
ု ါတယ္။ မဟုတရ
္ င္ေတာ့ သူခိုးလက္က သူဝက
ွ ္လတ
ု ာပဲလို႔ သေဘာထားၿပီး
ခြင့္လတ
ႊ ္လက
ို ္ရံုသာ ရွပ
ိ ါေတာ့တယ္။
ႏိုင္ငတ
ံ ကာမွာ ျမန္မာ့ရုပ္ရွငန
္ ဲ႔ ဂီတ အရွက္ရျခင္းမွ ကင္းေဝးပါေစ။
မေယာင္ရာဆီလးူ တဲ့ ဆင္ဆာ
ႏိုင္ငတ
ံ ကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ေတြမွာ ျမန္မာ့ရုပရ
္ ွင္ဇာတ္ကားတခ်ဳိ႕၊ မွတတ
္ မ္းရုပ္ရွငတ
္ ခ်ိဳ႕ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ျပသတာ၊ ဆုရာတာေတြ ရွိေနေပမယ့္
ဒီဇာတ္ကားေတြကို ျပည္တြင္းမွာ ျပသခြင့္ မရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ထးူ ဆန္း ေနမလားပဲ။
ဒါရိုကတ
္ ာမင္းထင္ကိုကိုႀကီး ၎၏ မွတတ
္ မ္းရုပ္ရင္ အင္းသီး ဇာတ္ကားျပသပြဲတြင္ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ဧရာဝတီ)
၂၀၁၀ ေအာက္တိုဘာလက ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငမ
ံ ွာ ျပဳလုပ္တဲ့ Festival of Photos, Reportage Film and Documentary Film on the Countries and People in
ASEAN မွာ Best Documentary 2010 အမ်ဳိးအစားအတြက္ ဒုတယ
ိ ဆု ရရွခ
ိ ဲ့ဖူးတဲ့ ဒါရိုက္တာ မင္းထင္ကက
ို ိုႀကီး ရိက
ု ္ကးူ တဲ့ “အင္းသီး” ဆိုတဲ့ မွတ္တမ္းရုပရ
္ ွင္
ဇာတ္ကားကုိ အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာ့ ရုပ္သလ
ံ ိုင္းေတြမွာ ျပသခြင့္ တင္ထားေပမယ့္ မရေသးပါဘူး။
“အင္းသီး” ဆုိတာ အင္းေလးကန္ မွာရွတ
ိ ဲ့ ခရမ္းခ်ဥ္သးီ စိက
ု ္ခင္းေတြမွာ ဓာတုေဗဒေဆးေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း
က်င္ထိခိုကမ
္ ႈရွိႏုိငတ
္ ဲ့အေၾကာင္း ရိုကက
္ ူးထားတဲ့ မွတ္တမ္းရုပရ
္ ွင္ ဇာတ္ကား ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငတ
ံ ကာရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္မွာ ဆုရခဲ့ဖးူ တဲ့ မွတတ
္ မ္း ရုပ္ရွငဇ
္ ာတ္ကားဟာ ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ ျပသဖို႔ ခက္ခဲေနေပမယ့္ ျပည္တြင္းမွာ ျပသခြင့္ရတဲ့ ဇာတ္ကားေတြက
ႏုိင္ငတ
ံ ကာမူပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဟိုၿငိ ဒီၿငိ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံက ဆင္ဆာ ဘုတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ အလြဲလားဆိတ
ု ာကို ေမးခြန္းထုတစ
္ ရာ ရွိပါတယ္။
ျမန္မာ့အႏုပညာနဲ႔ ကမၻာကို ထုိးေဖာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာဆင္ဆာအဖြဲ႕ရဲ႕ မေယာင္ရာဆီလးူ ပံုစံေတြကို အရင္ဆးံု ျပင္ရမယ္ ဆိတ
ု ဲ့အေၾကာင္း …။
ဆန္က
႔ ်င္ဘက္မ်ားနဲ႔ ရသ
ျမန္မာျပည္ဟစ္ပေ
္ ဟာ့ပ္ရဲ႕ ဒုတယ
ိ မ်ဳိးဆက္လို႔ အမည္တပ္ခံရတဲ့ အဆုိေတာ္ ရသက ျမန္မာ့ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ “ေခတ္အလိုက္
ေခတ္အႀကိဳက္” ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲမွာ ရခဲတ
့ ဲ့ ေရြႊတံဆပ
ိ ္ဆက
ု ို အိမ္ဦးခန္းမွာ ခ်ိတထ
္ ားမယ္လို႔ ဆိပ
ု ါတယ္။
ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ေရႊတဆ
ံ ိပဆ
္ ုရာ ဟစ္ပေ
္ ဟာ့ပ္ အဆိုေတာ္ ရသ
၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲတ
့ ဲ့ ဒီၿပိဳင္ပြဲမွာ ရသက ေဇာ္၀င္းထြဋရ
္ ဲ႕ “မဟာ” သီခ်င္းကို မဲက်ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တာလို႔ သိရပါတယ္။
တခ်ိနက
္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ ေက်ာ္ၾကားခဲတ
့ ဲ့ ေရာ့ကာႀကီး ေဇာ္၀င္းထြဋဟ
္ ာ “မဟာ” ေတးစီးရီးေခြ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္မွာ အဲဒီအေခြထဲက ေပၚလစီဆန္တဲ့
သီခ်င္းေတြေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ တခ်ဳိ႕ရဲ႕ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္သံေတြနဲ႔ အတူ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ေမွးမွိန္ခဲ့ရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။
ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ ဆိုတဲ့ ရသဟာ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုတံဆိပက
္ ို လိုခ်င္တာေၾကာင့္ ဆို၊ က၊ ေရး၊ တီး ၿပိဳင္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့တာလို႔လည္း ျပည္တြင္းထုတ္
ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာဆိုခဲ့ဖးူ ပါတယ္။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုနး္ ကေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအင္အားစု (NDF) ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦး ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႔အတြက္
သဃၤန္းကၽြနး္ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ မဲဆြယ္ စည္းရံးု ေပးခဲ့ ဖူးတဲ့အျပင္ အသက္ရွင္ေနခ်ိန္ အတြင္း ႏိင
ု ္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိတာေတြ လုပ္ခ်င္လို႔ ႏိုင္ငေ
ံ ရးလုပ္ဖို႔
ဆံးု ျဖတ္လက
ို ္တာလို႔ ေျပာဆိုဖူးပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဦးသိန္းညြန္႔ တည္ေထာင္တဲ့ ပါတီသစ္မွာ ပါတီ၀င္တေယာက္အျဖစ္ ရွိေနၿပီး လူမႈေရး
လုပင
္ န္းေတြကလ
ို ည္း လုပက
္ ိုင္ ေနပါတယ္။

ရသကို ေခါင္းစဥ္တပ္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငေ
ံ တာ္ အသိအမွတ္ျပဳ ဆုိ၊ က၊ ေရး၊ တီး ေရႊတဆ
ံ ိပ္ဆရ
ု ွင္လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးသမားလား၊ လူမႈေရး လုပ္သလ
ူ ား၊
ဟစ္ပ္ေဟာ့ပ္ ဂီတသမားလား။ ထူးဆန္းတာကေတာ့ အဲဒါအားလံုးက တခုနဲ႔ တခု ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြ ျဖစ္ေနတာပါပဲ။
အကယ္ဒမီ “ေဒြး” ေျပာတဲ့ “ပညာရွင္ဆတ
ို ာ”
Friday, November 04, 2011 Khet Htan 1 comment
ေဒါက္တာထြန္းလြင္

ေဒါက္တာထြန္းလြင္ (MCCW)
ကြ်န္ေတာ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလမွာ မိးု ေလ၀သဌာနမွ အျငိမ္းစားယူေတာ့ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြက ကြ်န္ေတာ္ပါတဲ့ သတင္းေတြ ေရးတဲ့အခါ “မိုးေလ၀သပညာရွင္” လို႔
သံးု လာၾကပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ တားပါေသးတယ္။ “မိးု ေလ၀သသုေတသီ” ဆိုရင္ ေတာ္ေလာက္ပါျပီလို႔။ ဒါေပမယ့္ မရပါဘူးဗ်ာ။ အခုေတာ့လည္း အားလံးု က
သံးု ေနၾကပါျပီ။
တကယ္ေတာ့ ပညာရွငလ
္ ို႕ အေခၚခံရတာ ဂုဏယ
္ ူစရာပါ။ ဒါေပမယ့္ ရိုးရိးု သားသားေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ့ေနနဲ႔ ဒီ ... ဂုဏ္ပုဒ္ဟာ ျမင္လ
့ ြန္းေနတယ္လို႔
ယူဆပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဂိုဏ္းသင့္မွာလည္း စိုးရိမ္မိပါတယ္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ကြယလ
္ ြန္သြားရွာၿပီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငေ
ံ က်ာ္ ျပည္သူခ်စ္ ရုပရ
္ ွင္သရုပ္ေဆာင္
အကယ္ဒမီ “ေဒြး” ေျပာဖူးတဲ့ “ပညာရွင္” ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ျပန္သတိရေနမိျပီး “ပညာရွင္” အေခၚခံရမွာကို အေၾကာက္ဆံုးလည္း
ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။
လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ ႏွစ္အစိတ္ေလာက္က မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ အကယ္ဒမီေဒြးက “ပညာရွင္” ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဒီလေ
ို ျပာဖူးပါတယ္။

ျပင္သစ္ေတာ္လန
ွ ္ေရး ေခတ္တုနး္ က ေသဒဏ္အေပးခံထားရတဲ့ တရားခံ (၃) ဦးဟာ ေသဒဏ္ေပးခံရမယ့္ေန႔ကို ေစာင့္ဆင
ို ္းေနၾကရသတဲ့။
အဲဒီေခတ္အခါကလည္း ေသဒဏ္ေပးတဲ့စနစ္က လူပံုအလယ္မွာ ေဆာက္လုပထ
္ ားတဲ့ စင္ႀကီးေပၚမွာ တရားခံေတြကတ
ို င္ျပီး အမ်ားေရွ႕မွာ Guillotine လို႔ေခၚတဲ့
ေခါင္းျဖတ္စက္ႀကီးနဲ႔ ေခါင္းျဖတ္သတ္တဲ့နည္းနဲ႔ တရားခံေတြကို ေသဒဏ္ေပးေလ့ရွိသတဲ့။
ဒီလန
ို ဲ႔ ေသဒဏ္ေပးဖို႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခံထားရတဲ့ တရားခံ (၃) ဦးဟာ ေသဒဏ္ေပးခံရမယ့္ေန႔ကို ေရာက္လာသတဲ့။ အဲဒီေန႔မွာ လူေတြဟာလည္း ေခါင္းျဖတ္စက္ႀကီး
ဆင္ထားတဲ့ ကြင္းျပင္ႀကီးထဲကို မနက္ကတည္းက ေရာက္လာလိုက္ၾကတာ ကြင္းလံုးျပည့္ပဲတဲ့။
အခ်ိန္ေရာက္လာေတာ့ တရားခံ(၃)ေယာက္ကို ကြငး္ လယ္မွာရွိတဲ့ ေခါင္းျဖတ္စက္ စင္ႀကီးေပၚကို တင္လိုကသ
္ တဲ့။ ျပီးေတာ့ ပထမဆံးု တရားခံကို ေခါင္းျဖတ္စက္နဲ႔
ေသဒဏ္ေပးဖို႔အတြက္ ပါးကြက္သားေတြက ေခါင္းျဖတ္စက္ရဲ႕ ဓါးသြားႀကီး ေအာက္မွာ ဆင္ထားတဲ့ ခံုအေပၚမွာ တရားခံကို ဇက္စင္းျပီး တင္ထားေစသတဲ့။
ေနာက္ေတာ့ စင္ႀကီးရဲ႕အလယ္ တိင
ု ္ႀကီးႏွစ္ဖက္နဲ႕ အျမင့္မွာခ်ိတဆ
္ ြဲထားတဲ့ ဓါးႀကီးကို ျဖဳတ္ခ် လိက
ု ္ၾကသတဲ့။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ဓါးႀကီးဟာ JAM ျဖစ္ေနျပီး ျပဳတ္က်မလာပဲ လမ္းတစ္၀က္မွာပဲ ညပ္ေနသတဲ့။ ဒါနဲ႔ ပထမတရားခံဟာ မေသမခ်င္းသတ္ေစလို႔ အမိန္႔ခ် ထားတာ
မဟုတ္ေလေတာ့ ေသဒဏ္က လြတ္သြားသတဲ့။
ေနာက္ ဒုတိယ တရားခံအလွည့္ ေရာက္လာေတာ့လည္း ဒီလိုပဲ ျဖဳတ္ခ်လိုကတ
္ ဲ့ ဓါးႀကီးဟာ လမ္းမွာပဲ ညပ္ေနျပန္လို႔ ပထမတရားခံလပ
ို ဲ ေသဒဏ္က
လြတသ
္ ြားျပန္ေရာတဲ့။
ဒါနဲ႔ ေနာက္ဆံုး တတိယတရားခံအလွည့္ ေရာက္လာေတာ့ ဒီျဖစ္ရပ္ကို အစအဆံုး ႏွစ္ႀကိမ္တို္ငတ
္ ိုင္ ျမင္ေတြ႔လိုကရ
္ တဲ့ တတိယတရားခံက “ေနပါဦးဗ်ာ။
ေသရမယ့္ လူတစ္ဦးအေနနဲ႔ မေသခင္ သူလခ
ို ်င္တာေလးကို ေနာက္ဆးံု အခြင့္အေရးအေနနဲ႔ ေတာင္းဆိခ
ု ြင့္ ရွိတယ္မဟုတ္လား ခင္ဗ်ာ” လို႔
အာဏာပါးကြက္သားေတြကို ေျပာလိုကသ
္ တဲ့။ ဒီေတာ့လည္း အာဏာပါးကြက္သားေတြက တတိယတရားခံရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ဟာ တရားဥပေဒနဲ႔
ညီေနတာေႀကာင့္ “ေအး.. ေအး ဟုတ္ပါျပီ။ မင္းက ဘာမ်ား ေတာင္းဆိုခ်င္သလဲ” လို႔ ျပန္ေမးလိုက္ႀကပါတယ္။
ဒီေတာ့ တတိယ တရားခံက “ကြ်န္ေတာ္ ဒီဓါးစက္ႀကီး ဘာခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာလည္းဆိုတာ စစ္ေဆးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္” လို႔ ေျပာလိက
ု ္သတဲ့။ ဒီေတာ့
အာဏာပါးကြက္သားေတြကလည္း ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ပဲ “ၾကည္႕ေလကြာ” ဆိုျပီး ခြင့္ျပဳလိုက္ၾကသတဲ့။ ဒါနဲ႔ တတိယတရားခံဟာ ဓါးစက္ႀကီး
အေပၚကိုတက္ၾကည့ၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာကို ရွာျပီး ျပင္ေပးလိုက္သတဲ့။
ေနာက္ေတာ့ ျပန္ဆင္းလာျပီး “ကဲ…ကဲ…ေကာင္းသြားပါျပီ။ ခင္ဗ်ားတို႕ လုပစ
္ ရာရွိတာ ဆက္လုပ္ ႏိုင္ပါျပီ” လိေ
ု႔ ျပာလိုကသ
္ တဲ့။ ဒီေတာ့လည္း

အာဏာပါးကြက္သားေတြက “ေအး.. ဆက္လုပ္စရာကေတာ့.. ဒီတစ္ခါ မင္းအလွည့္မို႔ မင္းရဲ႕ေခါင္းကို အဲဒီ ဓါးစက္ႀကီး ေအာက္က ခံုေပၚကိုတင္လိုကေ
္ တာ့” လို႔
ေျပာႀကသတဲ့။
ဒီေတာ့လည္း တတိယ တရားခံဟာ ေျပာတဲ့အတိုင္း သူ႕ရဲ႕ေခါင္းကို ခံုေပၚလည္းတင္ျပီးေရာ၊ အာဏာပါးကြက္သားေတြက ဓါးစက္ႀကီးရဲ႕
ေမာင္းကိုျဖဳတ္ခ်လိုကတ
္ ာ တစ္ခါတည္း အျမင့္မွာ တပ္ထားတဲ့ ဓါးသြားႀကီးဟာ ၀ွီးကနဲက်လာျပီး တတိယတရားခံကို ဒံးု ကနဲျဖတ္ခ်လိုက္ သတဲ့။ ဒါနဲ႔ တတိယ
တရားခံဟာလည္း ေခါင္းအျဖတ္ခံရျပီး ေသသြားရပါသတဲ့။ ပံုျပင္ေလးကေတာ့ ဒါပါပဲတဲ့။
ေၾသာ္… ေၾသာ္… ေျပာဖို႔ တစ္ခက
ု ်န္သြားပါတယ္။ ေခါင္းျဖတ္အသတ္ခလ
ံ ိုက္ရတဲ့ တတိယ တရားခံဟာ အင္ဂ်င္နယ
ီ ာ တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသတဲ့။
ပံုကေတာ့ ဒါပါပဲဗ်ာ။ ဒါဟာ “ေဒြး”ရဲ႕ ပညာရွငက
္ ို ဖြင့္ဆတ
ို ဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ပညာရွငဆ
္ ိုတာ ကိယ
ု ့္အသက္ေသရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါေစ၊
မွားေနတာ၊ လြဲေခ်ာ္ေနတာကိုေတြ႔ေနရရင္ ကိုယ့္ပညာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပညာရွငရ
္ ဲ႕ ဂုဏ္ကို အထိခက
ို ္မခံပဲ အသက္စြန္႔ၿပီး အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ကိယ
ု ္က်ိဳးမငဲ့ဘဲ
အနစ္နာခံ သယ္ပိုးေပးစျမဲပဲ ဆိုတာပါပဲ။
ကဲ ပညာရွင္လို႔ အေခၚခံရဖို႔ လြယ္လားဗ်ာ။
(ေဒါက္တာထြနး္ လြင္၏ ေဖ့စ္ဘုတတ
္ ြင္ ေရးသားခ်က္ကို ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)
အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရး
Friday, November 04, 2011 Sithu Linn No comments
.

photo - Reuters
အာဆီယံ-ဂ်ပန္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုငရ
္ ာ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လာသူေတြကုိ တည္ခင္းတ့ဲ ဗုဒၶဟးူ ေန႔ ညစာစားပဲြမွာ ရုပ္ေသးနဲ႔ဧည့္ခံေနပုံ
ဂ်ပန္နဲ႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွနုိင္ငံမ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးဆုိငရ
္ ာ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ တႏွစ္တခါ ျပဳလုပ္ခ့ဲတာ အခု ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ပါျပီ။
ျမန္မာႏုိငင
္ ံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမဆုးံ အႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပတ့ဲ ေဆြးေႏြးပဲြပါ။
ျမန္မာျပည္မွာ ဂ်ပန္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ တုက
ိ ္ရုိက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈေတြ ထပ္ျပီး ရိလ
ွ ာႏုိင္တာမုိ႔ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္ကေန စတင္က်င္းပတ့ဲ ဒီေဆြးေႏြးပဲြဟာ
ျမန္မာျပည္အတြက္ အခြင့္အႀကီးတခုပလ
ဲ ုိ႔ Japan times သတင္းစာမွာ မေန႔တန
ု ္းက ေရးသားထားပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏမ
ွံ ႈ အမ်ားဆုံး ႏုိင္ငံေတြထဲမွာ
ဂ်ပန္က နံပတ္ ၁၂ ခ်ိတ္ေနပါတယ္ တ့ဲ။
၃ ရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးပဲြအေၾကာင္း မေန႔တန
ု ္းက ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ အခုလုိ ေဖာ္ျပပါတယ္
ဆက္သြယ္ေရးက႑ သုေတသန သံုးသပ္ခ်က္
Friday, November 04, 2011 Khet Htan No comments

သုေတသနနဲ႔ ေစ်းကြက္ အဖြဲ႔က ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ မိုဘိုငး္ နဲ႔ အင္တာနက္ဆိုင္ရာ သံးု သပ္ခ်က္ပါ။
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စစ္တပ္ၾသဇာမကင္းတဲ့ အစိုးရတက္လာသည့္တိုင္ တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ ဆက္သြယေ
္ ရးက႑မွာ အေျခခံဆိုငရ
္ ာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ
လုပေ
္ ဆာင္ဖို႔ အလားအလာ မေတြ႔ေသးပါ။
ျမန္မာ့ဆက္သြယေ
္ ရးက႑ကို အစိုးရပိုင္ဝန္ေဆာင္မႈအျဖစ္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (MPT) ဆက္လက္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစိုးရတျဖစ္လဲ အရပ္သားအစိုးရရဲ႕ ေရွး႐ိးု စြဲမကင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြေၾကာင့္ ျပည္တြငး္ တယ္လီဖန
ု ္းကြနယ
္ က္ ဝန္ေဆာင္မႈကို MPT က
ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာ အံ့ၾသစရာမရွိပါ။
ေစ်းကြက္ဆင
ို ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာ့ မိဘ
ု ိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ဟာ ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ၃ ႏွစ္အတြင္းမွာ ၁၄၀ ရာခိင
ု ္ႏႈနး္ ေက်ာ္ တိးု တက္လာပါတယ္။
မိုဘင
ို ္းဖုန္း ေစ်းကြက္ အဲလိုတက္လာတာ အမွန္ပါပဲ။ ဘာလို႔လဲဆေ
ို တာ့ အေတာ္ကို နိမ့္က်တဲ့ အေျခအေနကေန မိုဘင
ို ္းသံုးစြဲသူအေရအတြက္
တိးု တက္လာတာေၾကာင့္မပ
ို႔ ါပဲ။ ၂၀၁၁ အေစာပိုင္းမွာ မိဘ
ု ုိငး္ ဖုန္း သံုးစြဲသူ ၅ သိနး္ ခြဲအထိ ရွိတယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္း တႏိုငင
္ ံလံုးအတိင
ု ္းအတာနဲ႔
တြက္ၾကည့္ရင္ ၁ ရာခိုငႏ
္ ႈန္း ေက်ာ္႐ံုေလး ရွိပါေသးတယ္။
ႀကိဳးဖုန္း သံးု စြဲသူအေရအတြကလ
္ ည္း တရွိနတ
္ ည္းတက္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတိုးတက္ႏႈနး္ က မိဘ
ု ိုငး္ ေစ်းကြက္လပ
ို ါပဲ။ ဖုန္းရရွိမႈႏန
ႈ ္း နည္းေနပါေသးတယ္။
၂၀၁၁ မွာဆို ၁ ရာခိုင္ႏႈနး္ ေအာက္ ေရာက္ေနပါေသးတယ္။
အင္တာနက္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာျပည္မွာ အတိအက် သိရဖို႔ ခက္ေနပါတယ္။
၂၀၁၁ မွာ အင္တာနက္သံုးစြဲသဟ
ူ ာ လူ ၁ ေထာင္လွ်င္ ၂ ဦးႏႈန္းေလာက္ပဲလို႔ ဆိုႏိုငပ
္ ါတယ္။ အင္တာနက္ ကိယ
ု ္ပိုင္ခ်ိတ္ႏိုင္မဟ
ႈ ာ အနည္းငယ္သာျဖစ္ၿပီး ၁
ေထာင္မွာ ၁ ဦးႏႈန္းေအာက္ ရွေ
ိ နပါေသးတယ္။
Broadband ဆားဗစ္ဟာ အေရအတြက္ နည္းေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းတာကေတာ့ WiMAX ဆားဗစ္ အပါအဝင္ တျခား အင္တာနက္ဆားဗစ္
ပလက္ေဖာင္းေတြ ျမန္မာျပည္မွာ မိတ္ဆက္လာတာပါပဲ။
ျမန္မာျပည္မွာ ဒီက႑ေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ လုပေ
္ ဆာင္ဖို႔ လုိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔
အရိပ္လကၡဏာ မေတြ႔ရေသးပါ။
Ref: TMC Net
http://www.irrawaddyblog.com
ဗိုလႏ
္ ႈတ္ခမ္းေမႊး DKBA ႏွင့္ အစိုးရ အပစ္ရပ္ သေဘာတူ
ကိုဝင
ို ္း | ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၁၉ နာရီ ၂၆ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမိုင္ (မဇၥ်ိမ) ။

။ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး DKBA အစုအဖြဲ႔ႀကီးတခုႏွင့္ အစိးု ရကိယ
ု ္စားလွယ္တို႔အၾကား အပစ္ရပ္စဲရန္

ၾကာသပေတးေန႔က သေဘာတူလိုက္ၿပီဟု DKBA ေခါင္းေဆာင္က
ေျပာသည္။
“သံးု ရက္ေန႔မွာ သေဘာတူတယ္။ ဘားအံၿမိဳ႕ ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐းုံ မွာ လက္မွတထ
္ ိုး ၿပီးသြားၿပီ။” ဟု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္ခ်ဳပ္ေစာလားဘြယ္
(ဗိလ
ု ္ႏတ
ႈ ္ခမ္းေမႊး) က ေျပာသည္။ အပစ္စတင္ရပ္စဲမည့္ေန႔ကို ႏိုဝင္ဘာ
ေျခာက္ရက္ေန႔အျဖစ္ သတ္မတ
ွ ္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။
သေဘာတူညီခ်က္အရ DKBA ဌာနခ်ဳပ္ကို ကရင္ျပည္နယ္ ေဒါနေတာင္ အေရွ႕ျခမ္း ျမဝတီခ႐ိုင္ရွိ ဆံုဆည္းၿမိဳင္
ေဒသတြင္ ျပဳလုပရ
္ န္ သတ္မွတထ
္ ားၿပီး ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ပ်ံ႕ေနေသာ တပ္မ်ားကို မူလအတိုင္း ဆက္ထား မည္ဟု ေျပာသည္။
အင္အား တေထာင္ေက်ာ္ရွိမည္ဟု ခန္မ
႔ ွန္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့တ
္ ပ္ လုပ္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာ DKBA အဖြဲ႔ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရ ကိယ
ု ္စားလွယတ
္ ို႔ ဒုတယ
ိ အႀကိမ္
ေတြဆ
႔ ံုအၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွခ
ိ ဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ DKBA ဘက္က ဒုစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္မႉးခ်ဳပ္မိုေရွးက ဦးေဆာင္ၿပီး ဗိလ
ု ္မႉးႀကီးအီးဒို၊ ဗိုလမ
္ ႉးႀကီးစိန္ဝင္း၊
ဗိုလမ
္ ႉးႀကီးေမာင္ေလး အပါအဝင္ ႐ုံးအဖြဲ႔ဝင္ သံုးဦးတို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲသ
့ ည္။
သို႔ေသာ္ DKBA ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ဌာနခ်ဳပ္သို႔ ျပန္မေရာက္ေသးဘဲ သတင္း ေရွ႕ေျပး ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ကာ နယ္ျခားေစာင့တ
္ ပ္ အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ အစိုးရက
ထည့္သြငး္ ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳေတာ့ဟု သိရသည္။ DKBA အေန
ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရာနယ္ေျမတြင္ အခြန္ေကာက္ခခ
ံ ြင့္ ရရွိႏင
ို ္မွာျဖစ္ေသာ္လည္း ထပ္မံ၍ ႏိုငင
္ ံေရး ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳမည္၊ မျပဳမည္ကမ
ို ူ ရွငး္ ရွငး္ လင္းလင္း မသိရေသးဘဲ
ျဖစ္ေနသည္။
တုိငး္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္ေရး အစိုးရက ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီၫြတ္ေရးအဖဲ႔ြ (ဝ အထူးေဒသ ၂)၊ မိုင္းလား
အထူးေဒသ (၄) တို႔အၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ ရသြားေသာ တတိယေျမာက္ အဖြ႔ဲ ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ေန႔က မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕၌ ႏွစ္ဘက္ ပထမအႀကိမ္ ေတြ႔ဆေ
ံု ဆြးေႏြးစဥ္က နယ္ေျမေက်ာ္ မလႈပ္ရွားေရးကို သေဘာတူညီခဲ့ၿပီး
ကရင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘားအံ အပါအဝင္ ၾကာအင္းဆိပ္ၾကီး၊ ဘုရားသံုးဆူ၊ က်ဳိက္တံု၊ ေကာ့ကရိတ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ မ်ားတြင္ DKBA ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လစ
ွ ္ခြင့္ျပဳရန္
သမၼတထံသို႔ တဆင့္ တင္ျပခဲ့သည္ဟု DKBA ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ္မႉးခ်ဳပ္ မိုေရွးက မဇၥ်မ
ိ ကို ေျပာထားသည္။
ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ကစ၍ အစိုးရတပ္ကို ျပန္လည္ တိုက္ခက
ုိ ္မႈ မတိုင္ခင္က ဗိလ
ု ္မႉးႀကီး အဆင့္သာ ရွခ
ိ ဲ့ေသာ ႏႈတခ
္ မ္းေမႊး၏ တပ္မ်ားႏွင့္
ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံုး၊ ျမန္မာႏိုငင
္ ံလးံု ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမက
ို ရက္တစ္တပ္ဦး တို႔လည္း ပူးေပါင္း တိက
ု ္ခိုကခ
္ ဲ့ၾကသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ေျပာင္းၿပီးမွ ျပန္လည္ေတာခိုေသာ ဗိုလ္မးႉ ေစာဘိေခါင္းေဆာင္ေသာ DKBA အဖြဲ႔ငယ္တခု
ေနာက္ဆံုးက်န္ရွိေနေသးၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားသည္။ ၁၉၉၄ ခုတြင္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအ႐ုံး KNU ခြဲထက
ြ ္ခဲ့ေသာ DKBA
အနက္ တပ္အမ်ားစုက ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့တ
္ ပ္မ်ားအျဖစ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနေအာက္တြင္ ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္တြငလ
္ ိုအပ္ေနသည့္ ေရဖူလုံေရးအတြက္ အဆိုကို ကန္က
႔ ြက္
ညီသစ္ | ၾကာသပေတးေန႔၊ ႏုဝ
ိ င္ဘာလ ၀၃ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၂ နာရီ ၄၉ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။ ။ ရန္ကန
ု ္တိုငး္ ေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ယမန္ေန႔က စတင္က်င္းပေနေသာ လႊတေ
္ တာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အဆိုမ်ားႏွင့္ ေမးခြနး္ မ်ား
တင္သြင္းေနၾကရာ သဃၤန္းကၽြန္းျမိဳ႔နယ္မွ လႊတေ
္ တာ္ကယ
ို ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္က တင္သြငး္ သည့္ ျမိဳ႔ေတာ္အတြင္း ေသာက္သုံးေရဖူလုံေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေရး
အဆိုကို တက္ေရာက္သူ အမတ္ ၁၂၂ဦးအနက္ ၉၈ဦးက ကန္႔ကက
ြ ္၍ ပ်က္ျပားသြားသည္။
နို၀င္ဘာ ၂ရက္ေန႔က တင္သြင္းသည့္ ဦးေက်ာ္၏ အဆိက
ု ို နို၀င္ဘာ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးၾကရာ ယင္းအဆိက
ု ို ကိုယစ
္ ားလွယ္သုံးဦးက
ထပ္မံအဆိုျပဳေဆြးေႏြးၾကေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတတ
္ မ္းတင္ထားရွိေရးထက္ လႊတေ
္ တာ္ဆႏၵခံယူရန္ ေျပာဆိုေသာေၾကာင့္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္
ကန္က
႔ ြက္သူ ၉၈ဦးရွိေနျပီး ေထာက္ခံသူ ၂၄ဦးသာ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းတက္ေရာက္ရယူခဲ့သူမ်ားက ေျပာသည္။
ဦးေက်ာ္က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ့ရာတြင္ သဃၤနး္ ကၽြန္းျမိဳ႔နယ္ အပါအ၀င္ ရန္ကန
ု ္ျမိဳ႔ရွိ ဆင္ေျခဖုန္းျမိဳန
႔ ယ္မ်ားတြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ေပးေ၀ေသာ
ေသာက္သုံးေရမလုံေလာက္မႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္
ေသာက္သုံးေရဖူလုံေအာင္ ျဖန္႔ျဖဴးေပးပါရန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္တို႔ ျမိဳ႔နယ္ဆိုတာက ဆင္းရဲသားအမ်ားစုေနၾကတာပါ။ အခုဆို ေရရဖို႔အတြက္ ညမအိပ္ပဲလည္း ေစာင့္ျပီး ေရယူရတယ္။ မေဗဒါေရခပ္ဆင္းသလိုပဲ။
အခုဆိုဒီလို ေရလုေ
ံ လာက္ေလာက္မရလို႔ က်န္းမာေရးအတြက္လည္း ထိခိုကရ
္ ပါတယ္“ ဟုလည္း ဦးေက်ာ္က သူ႔အဆိုႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး
လႊတ္ေတာ္တြငေ
္ ျပာၾကားခဲ့သည္။
ယင္းတင္သြင္းခဲ့သည့္အဆိုကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္၀န္က ရန္ကုနတ
္ ြင္ လက္ရွိ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ ေရပမာဏသည္ ေန႔စဥ္ ဂါလံ သန္း၁၆၀ခန္ရ
႔ ွိေၾကာင္း၊
ဆက္လက္ျပီး ေရေပးေ၀နိုင္ရန္ စီမက
ံ ိန္းမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေၾကာင္း၊ စည္ပင္က လက္ရွိေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ ေရေပးေ၀ေနမႈမ်ား အေၾကာင္းကို
ရွငး္ လင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“ေရကိစၥဆေ
ို တာ့ အားလုံးက စိတ၀
္ င္တစားနားေထာင္ၾကတာေပါ့။ ဒီအဆိုကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မဲလည္းခြဲဆုံးျဖတ္ေရာ ေထာက္ခံသက
ူ ၂၄ဦးပဲရတ
ွိ ယ္။
ကန္က
႔ ြက္သက
ူ ၉၈ဦး၊ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးကိုယ္စားလွယေ
္ တြ အကုန္ထတာပဲ။ “ ဟု လႊတ္ေတာ္သတင္းရယူခဲ့သည့္ သတင္းသမားတ ဦးက
ေျပာသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက လက္ရတ
ွိ ြင္ ျမိဳ႔နယ္ ၃၃ျမိဳ႔နယ္အတြက္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံမရ
ႈ ွိေစရန္ ခ်ိဳးျဖဴ၊ေလွာ္ကား၊ဖူးၾကီးႏွင့္
ငမိးု ရိပ္ေရေလွာင္တမံ စီမက
ံ ိနး္ မ်ားမွ ေရမ်ားကို ေရတြနး္ စက္ ၁၁ရုံမွ တဆင့္ တ ျမိဳ႔လုံးကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေၾကာင္း၊ ေျမေအာက္ေရမ်ားကိလ
ု ည္း
စက္ေရတြငး္ မ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ျဖဳးေပးေၾကာင္း ျမိဳ႔ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္ကေျပာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္တင
ို ္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကို နိ၀
ု င္ဘာ ၂ရက္ေန႔က စတင္က်င္းပေနျပီး လာမည့္ နို၀င္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ ျပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။
လႊတ္ေတာ္ကယ
ို ္စားလွယ္မ်ားက တင္သြင္းထားသည့္ ေမးခြန္းအားလုးံ ကို လႊတ္ေတာ္က်င္းပေနခ်ိန္တြင္ ေျဖဆိုနိုင္ျခင္းမရွေ
ိ သာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပီးပါက
ဆက္လက္ေျဖၾကားသြားမည္ဟု လႊတေ
္ တာ္ ဥကၠဌ ဦးစိန္တင္၀င္းက မီဒယ
ီ ာမ်ားကို ေျပာခဲသ
့ ည္။
ႏိုင္ငေ
ံ ရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ၿပီ
မ်ဳိးသန္႔ | ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၄၁ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္

ခ်င္းမိုင္ (မဇၩိမ)။

။ ျပင္ဆင္မႈ သံုးခုျပဳလုပထ
္ ားသည့္ ႏိုင္ငေ
ံ ရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္မွ လက္မတ
ွ ္ထးို ကာ ေသာၾကာေန႔တြင္

ထုတ္ျပန္လက
ို ္သည္ဟု ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား၏ ညရွစန
္ ာရီ သတင္းတြင္ ပါရွိသည္။
သမၼတဦးသိနး္ စိန္က လႊတေ
္ တာ္ႏွစ္ရပ္လးံု က ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငေ
ံ ရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒမူၾကမ္း
ကို သေဘာတူ လက္မတ
ွ ္ေရးထိးု ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဥပေဒသစ္တြင္ “အေျခခံ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဟူသည့္ေနရာတြင္ “ထိန္းသိမး္ ေစာင့္ေရွာက္” စကားရပ္အစား “ေလးစားလုိက္နာ”
ဟုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုသည္ အနည္းဆုးံ မဲဆႏၵနယ္ သုံးနယ္တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ဆိေ
ု သာ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္
ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနသူမ်ား
ႏုိင္ငေ
ံ ရး ပါတီဝင္ မျဖစ္ရ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပထ
္ ားသည္။
ဖမ္းဆီးခံ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး အတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း KWAT ေျပာ
ဖနိဒါ | ေသာၾကာေန႔၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၀၄ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ ္ ၂၀ နာရီ ၃၈ မိနစ္
အီးေမးလ္ပုိ႔ရန္ ပရင္ထ
့ ုတရ
္ န္ PDF ဖုိင္ရယူရန္
ခ်င္းမုိင္(မဇၥ်ိမ) ။

။ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖမ္းဆီးထားသည္မွာ ရွစ္ရက္ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ ၿမိဳ႕နယ္ လြယဂ
္ ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ခိုငဗ
္ န္းေက်းရြာေန

ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအတြက္ စိုးရိမ္ေၾကာင္း ထုိငး္ အေျခစိုက္ ကခ်င္ အမ်ဳိးသမီး အစည္းအ႐ုံး KWAT က ေသာၾကာေန႔က ေျပာဆိုလက
ို ္ၿပီး လႊတ္ေပးရန္
ေတာင္းဆိလ
ု ိုက္သည္။
လြယဂ
္ ်ယ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ အစုိးရ တပ္ရင္း ခလရ ၃၂၁ မွ စစ္သားမ်ားက အသက္ (၂၈) ႏွစ္ ေဒၚဆြမလ
္ ြတ္ရြယက
္ ုိ
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကတည္းက ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။
ေအာက္တုိဘလ ၂၈ ရက္ေန႔က ၁၄ လသားအရြယ္ သမီးငယ္၏ မိခင္ ေဒၚဆြမ္လတ
ြ ္ရြယ္ႏင
ွ ့္အတူ ခင္ပြနး္ ဦးမ႐ူေဒါင္လြမ္း၊ ေယာကၡမ ဦးမ႐ူေဇေဒါင္တုိ႔ကို
ေတာင္ယာတြင္ရွိေနစဥ္ တပ္သားသံုးဦးက လာေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံုး၏ တပ္မ်ားမွ စစ္သားမ်ားဟု စြပ္စြဲကာ အဖမ္းခံရေသာ
အမ်ဳိးသား
ႏွစ္ဥးီ မွာ တေန႔တည္းမွာပင္ ထြကေ
္ ျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲသ
့ ည္။
ေဒၚဆြမလ
္ ြတ္ရြယက
္ ို ထိနး္ သိမ္းထားၿပီး အဓမၼျပဳက်င့ေ
္ နသည္ဟု KWAT က စြပ္စြဲထားသည္။
“က်မတုိ႔ သြားၾကည့္တဲ့ ၃၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔အရင္ အက်ႌမဝတ္ေတာ့ဘးူ ။ ညေန ၄ နာရီေလာက္မွာ စစ္သား ေလးဦး က သူ႔ကုိ စခန္းမွာ တူးထားတဲ့
လႈိဏ္ေခါင္းေပါက္ထက
ဲ ို တြဲေခၚသြားတယ္။ ေနာက္ေန႔ ၁ ရက္ေန႔မွာ သူ႔ကုိ မေတြ႔ ရေတာ့ဘးူ ၊။”ဟု KWAT ၏ မိင
ု ္ဂ်ာယန္အဖြဲ႔ခြဲမွ ေဒၚမိုငး္ ဂ်ာက ေျပာသည္။
http://www.mizzimaburmese.com/
ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
သင့္ျမတ္ေရး ဆက္လက္ အားထုတ္ဖုိ႔ ကုလတုက
ိ ္တြနး္
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ဲ) နဲ႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာနမ္ဘီးယား (ယာ) တို႔ ေတြ႔ဆမ
ံု ႈအၿပီး
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြဆ
႔ ံုေနစဥ္ (ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၃၊ ၂၀၁၁) ဓါတ္ပံု - ေအပီ
ျမန္မာႏုိငင
္ ံက ႏုင
ိ ္ငံေရးျဖစ္ထြနး္ မႈေတြအတြက္ အားရေက်နပ္မႈရွိေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းေတြလွမး္ ဖုိ႔ အတြက္လည္း ကုလသမဂၢ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္က
ဒီကေန႔ ခရီးစဥ္ အဆုးံ သတ္ခ်ိန္မွာ တုက
ိ ္တြန္းလုိက္ ပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔သာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပါ မေန႔တုန္းကပဲ ေတြ႔ဆခ
ုံ ဲ့တဲ့
ကုလသမဂၢအတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယား (Vijay Nambiar) က ျမန္မာႏုိငင
္ ံမွာ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအရ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈေတြ ရရွိေအာင္
ဒီထက္ပုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိကတ
္ ြန္းလုိက္တာပါ။
သူ႔ခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလည္း တမ်ဳိးသားလုံးဆုင
ိ ္ရာ ေတြ႔ဆေ
ုံ ဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္ဖုိ႔ ဘက္ေပါင္းစုက

ထူးျခားတဲ့ အားထုတမ
္ ႈေတြနဲ႔အတူ သမၼတ ဦးသိနး္ စိနဥ
္ ီးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ဖုိ႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြနး္ ရဲ႕ တုိကတ
္ ြန္းခ်က္ကုိ တုက
ိ ္႐ုိကေ
္ ျပာဆုိဖုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ေပးခဲ့တာေတြရဲ႕ တစိတ္တပုိင္း အျဖစ္နဲ႔ က်န္ေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ႏုိင္ငေ
ံ ရးပါတီေတြ မွတ္ပတ
ုံ င္ခြင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ စတဲ့
ကိစေ
ၥ တြဟာလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြကရ
္ မယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယက
္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာမွာ ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာပါ။
ဒီလပ
ုိ ဲ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တုးိ တက္မႈေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္သလုိ ဒါေတြသာ ဆက္လက္ တည္တ့ံမယ္ဆုိရင္
လူထုကုိေပးထားတဲ့ ကတိေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏင
ုိ ္ယသ
ုံ ာမက ႏုိငင
္ ံသမုင
ိ ္းကုလ
ိ ည္း မွနက
္ န္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ရာ ေရာက္ေစမယ္လုိ႔
ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလေႏွာင္းပုင
ိ ္း ကုလသမဂၢနဲ႔ အာဆီယံတရ
ုိ႔ ဲ႕ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သးီ အစည္းအေ၀းပဲြအတြင္း ျမန္မာသမၼတ ဦးသိနး္ စိနန
္ ဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ အတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္က
ေမွ်ာ္လင့ေ
္ ၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာပဲ လူထုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိငမ
္ ယ့္ မူ၀ါဒဆုိငရ
္ ာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခက
ုိ ္မႈမရွေ
ိ စတဲ့ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ေတြအေပၚမွာ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္က စိတ္၀င္တစား ေလ့လာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကုလ
ိ ည္း
ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးသတ္ခ်ိနမ
္ ွာေတာ့ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံက ျဖစ္ေပၚတုးိ တက္မႈေတြအတြက္ အားရေက်နပ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ဒီထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ျမႇင့္
ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း တိုကတ
္ ြန္းသြားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို ၅ ရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘီေဂ်းနမ္ဘးီ ယား ဟာ ခရီးစဥ္အဆံုးသတ္တဲ့ ဒီကေန႔မွာပဲ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ေျပာဆိလ
ု ုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ သူဟာ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးနဲ႔တကြ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊
လူမဖ
ႈ ူလံုေရး၀န္ႀကီးတို႔ အပါအ၀င္ ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငတ
္ ို႔နဲ႔ပါ ေတြဆခ
ံု ဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေတာ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တျခား ႏိုငင
္ ံေရးပါတီေတြက ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြ၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွငန
္ ဲ႔ပါ
ေတြဆ
႔ ံုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
သင့္ျမတ္ေရး ဆက္လက္ အားထုတ္ဖုိ႔ ကုလတုက
ိ ္တြနး္
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ဓာတ္ပံု ASSOCIATED PRESS
ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (၀ဲ) နဲ႔ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာနမ္ဘီးယား (ယာ) တို႔ ေတြ႔ဆမ
ံု ႈအၿပီး
သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ ေတြဆ
႔ ံုေနစဥ္ (ႏိ၀
ု င္ဘာလ ၃၊ ၂၀၁၁) ဓါတ္ပံု - ေအပီ
ျမန္မာႏုိငင
္ ံက ႏုင
ိ ္ငံေရးျဖစ္ထြနး္ မႈေတြအတြက္ အားရေက်နပ္မႈရွိေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းေတြလွမး္ ဖုိ႔ အတြက္လည္း ကုလသမဂၢ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္က
ဒီကေန႔ ခရီးစဥ္ အဆုးံ သတ္ခ်ိန္မွာ တုက
ိ ္တြန္းလုိက္ ပါတယ္။ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔သာမက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ပါ မေန႔တုန္းကပဲ ေတြ႔ဆခ
ုံ ဲ့တဲ့
ကုလသမဂၢအတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္ရဲ႕ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဗီေဂ်းနမ္ဘီးယား (Vijay Nambiar) က ျမန္မာႏုိငင
္ ံမွာ ႏုိင္ငေ
ံ ရးအရ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈေတြ ရရွိေအာင္
ဒီထက္ပုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိကတ
္ ြန္းလုိက္တာပါ။
သူ႔ခရီးစဥ္ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာလည္း တမ်ဳိးသားလုံးဆုင
ိ ္ရာ ေတြ႔ဆေ
ုံ ဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြကႏ
္ ုိင္ဖုိ႔ ဘက္ေပါင္းစုက

ထူးျခားတဲ့ အားထုတမ
္ ႈေတြနဲ႔အတူ သမၼတ ဦးသိနး္ စိနဥ
္ ီးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ အရွိန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရက
ြ ္ဖုိ႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း
အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြနး္ ရဲ႕ တုိကတ
္ ြန္းခ်က္ကုိ တုက
ိ ္႐ုိကေ
္ ျပာဆုိဖုိ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္
ေပးခဲ့တာေတြရဲ႕ တစိတ္တပုိင္း အျဖစ္နဲ႔ က်န္ေနေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကုိ လႊတ္ေပးဖုိ႔၊ ႏုိင္ငေ
ံ ရးပါတီေတြ မွတ္ပတ
ုံ င္ခြင့္ဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖုိ႔ စတဲ့
ကိစေ
ၥ တြဟာလည္း ဦးစားေပးေဆာင္ရြကရ
္ မယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ အထူးကုယ
ိ ္စားလွယက
္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာမွာ ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာပါ။
ဒီလပ
ုိ ဲ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တုးိ တက္မႈေတြ ရရွိဖုိ႔အတြက္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရမွာ ျဖစ္သလုိ ဒါေတြသာ ဆက္လက္ တည္တ့ံမယ္ဆုိရင္
လူထုကုိေပးထားတဲ့ ကတိေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏင
ုိ ္ယသ
ုံ ာမက ႏုိငင
္ ံသမုင
ိ ္းကုလ
ိ ည္း မွနက
္ န္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ ဦးတည္ရာ ေရာက္ေစမယ္လုိ႔
ေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလေႏွာင္းပုင
ိ ္း ကုလသမဂၢနဲ႔ အာဆီယံတရ
ုိ႔ ဲ႕ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သးီ အစည္းအေ၀းပဲြအတြင္း ျမန္မာသမၼတ ဦးသိနး္ စိနန
္ ဲ႔ ေတြ႔ဆုံဖုိ႔ အတြငး္ ေရးမႉးခ်ဳပ္က
ေမွ်ာ္လင့ေ
္ ၾကာင္းလည္း ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒီေၾကညာခ်က္ထဲမွာပဲ လူထုအတြက္ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိငမ
္ ယ့္ မူ၀ါဒဆုိငရ
္ ာ စိန္ေခၚမႈေတြ၊

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခက
ုိ ္မႈမရွေ
ိ စတဲ့ တုိးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ေတြအေပၚမွာ အထူးကုိယစ
္ ားလွယ္က စိတ္၀င္တစား ေလ့လာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကုလ
ိ ည္း
ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဆံုးသတ္ခ်ိနမ
္ ွာေတာ့ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံက ျဖစ္ေပၚတုးိ တက္မႈေတြအတြက္ အားရေက်နပ္တဲ့အေၾကာင္း ေျပာခဲ့ေပမဲ့ ဒီထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ျမႇင့္
ေဆာင္ရြက္ဖို႔လည္း တိုကတ
္ ြန္းသြားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကို ၅ ရက္ၾကာသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဘီေဂ်းနမ္ဘးီ ယား ဟာ ခရီးစဥ္အဆံုးသတ္တဲ့ ဒီကေန႔မွာပဲ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္
ထုတ္ျပန္ေျပာဆိလ
ု ုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ သူဟာ ဒုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးနဲ႔တကြ အထက္လတ
ႊ ္ေတာ္အႀကီးအကဲ၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၊
လူမဖ
ႈ ူလံုေရး၀န္ႀကီးတို႔ အပါအ၀င္ ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွငတ
္ ို႔နဲ႔ပါ ေတြဆခ
ံု ဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေတာ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ တျခား ႏိုငင
္ ံေရးပါတီေတြက ကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြ၊ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔အတူ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွငန
္ ဲ႔ပါ
ေတြဆ
႔ ံုေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားမ်ား မိသားစုနဲ႔နီးေအာင္ ေရႊ႕ေပးေန
By ေဒၚခင္စိုး၀င္း
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ ဗြီအိုေအ ျမန္မာပိုင္းအစီအစဥ္မွ ေဒၚခင္စးို ၀င္းတို႔ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြငေ
္ တြ႔ဆေ
ုံ မးျမန္းစဥ္ (ဓာတ္ပုံ၊ ဗြီအိုေအ၊ ႏု၀
ိ င္ဘာ ၄
ရက္။၊ ၂၀၁၁)
ျပည္ေထာင္စု ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက တာ၀န္သမ
ိ ႈနဲ႔အတူ စာေပလြတ္လပ္ခြငေ
့္ တြ ရွလ
ိ ာတာနဲ႔အမွ် ေနာက္ဆးံု မွာ စာေပစိစစ္ေရးအဖြဲ႔ဆိုတာ
စာေပေရးသားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္တဲ့အဖြဲ႔ အျဖစ္နသ
ဲ႔ ာ ရွိေကာင္းရွိေတာ့မွာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိလ
ု ိုက္ပါတယ္။ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ထပ္ၿပီး
လႊတ္ေပးဖို႔ရွိမရွန
ိ ဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မွတ္ခ်က္မေပးေပမဲ့ နယ္ေ၀းေထာင္ေရာက္ အက်ဥ္းသားေတြကို မိသားစုေတြနဲ႔ နီးတဲ့အရပ္ေတြကို ေျပာင္းေရႊ႕ေပးဖို႔
စီစဥ္ေနတယ္လို႔ ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ကေန ဗြီအိုေအ၀ိုင္းေတာ္သူ ေဒၚခင္စးို ၀င္းက ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းကို ဒီကေန႔
သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု ေမးျမန္ထားပါတယ္။
ကမၻာေပၚမွာ စာေပလြတ္လပ္ခြငမ
့္ ရွိဆးုံ ႏိုငင
္ ံေတြ စာရင္းထဲမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မပါဝင္ေတာ့ေအာင္ တာဝန္အရွိဆံုး ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔
ဘယ္လိုကင
ို ္တြယ္ေနလဲဆတ
ို ာ ေမးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကေတာ့ သူရဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေတာ့
စာေပစိစစ္မႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးေနၿပီးေတာ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုၿပီးရွလ
ိ ာေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနတယ္တဲ့အေၾကာင္းကို
အခုလိုေျပာျပပါတယ္။
“ေနာက္ဆံုးက်ရင္ေတာ့ ေဒၚခင္စးို ဝင္းေျပာတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္တို႔၊ စာအုပ္စာေစာင္ထုတ္ေဝခြင့္ ဆိတ
ု ာေတြက ေစာေစာက ဥပေဒနဲ႔အညီ
သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ေဘာင္ေတြအတြင္းက လြတလ
္ ပ္မႈနဲ႔ တာဝန္ယမ
ူ ႈ၊ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ဆင္ျခင္တတ
ံု ရား ေဘာင္အတြင္းက လြတ္လပ္စြာ
ေရးသားေဆာင္ရြကခ
္ ြင့္ေတြ ရသြားမွပဲျဖစ္ပါတယ္။”
ဒီမက
ို ေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ေနရာမွာ စာေပစိစပ္ေရးအဖြဲ႔ ဆိတ
ု ာ မရွသ
ိ င့္ေတာ့ဘူးလို႔ စာေပစိစစ္ေရး အႀကီးအကဲက
ေျပာဆိုခတ
ဲ့ ဲ့အေပၚ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းကလည္း သူရ
႔ ဲ႕အျမင္ကို အခုလိုေျပာျပပါတယ္။
“ေနာင္က်ရင္ေတာ့ အဲ့ဒီစာေပစိစစ္ ဆိတ
ု ာက စာေပေရးသားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ယံုေလာက္ပဲ လုပတ
္ ဲ့အလုပ္မ်ိဳးကို လုပ္ဖရ
ို႔ ွိပါတယ္။ အဲဒီေလာက္ပဲ
ရွိေကာင္းရွေ
ိ တာ့မွာပါ။”
ဒီမက
ို ေရစီထြန္းကားတဲ့ ႏိုငင
္ ံႀကီးေတြတင္မကပဲ အိမ္နီးခ်င္း အာဆီယံႏင
ို ္ငံေတြေတာင္မွ သမၼတပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိင
ု ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ စသျဖင့္ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေတြ သတ္သတ္မွတမ
္ ွတ္ ထားရွိၿပီးေတာ့ သတင္းထူးရင္ထူးသလို သတင္းဌာနေတြက အခ်ိန္မေရြး
ဆက္သြယလ
္ ို႔ရၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံတြငး္ က သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို မွနမ
္ ွန္ကန္ကန္ သိရွိႏိုငဖ
္ ို႔အတြက္ သတင္းဌာနေတြအေနနဲ႔ အဆက္အသြယရ
္ ရွိဖို႔
အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒီကိစန
ၥ ဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက အခုလေ
ို ျဖပါတယ္။
“ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ သတင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ contact person (ဆက္သယ
ြ ္ရမယ့္သူ) ေတြ စၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးေနၿပီ။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သူနဲ႔အတူ သူ႔မွာ
သတင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရက
ြ ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အတြက္ သူ႔ရဲ႕ media group၊ team ေလးေတြ စတင္ဖြဲ႔စည္းေပးေနၿပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေနာက္ပိုငး္ က်ရင္
ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ contact person ေတြ ေစာေစာကေဒၚခင္စိုးဝင္းေျပာတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနအလိက
ု ္ spokesman ေတြက ဒါေလးေတြကို သူတုိ႔ဘက္ကလည္း
သူတို႔ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ အဓိကဆိင
ု ္တဲ့ကစ
ိ ၥေတြမွာ ေမးျမန္းလာရင္ ေျပာဆိုၿပီးေတာ့ ျပန္ၾကားေပးမယ္။ မေမးျမန္းသည့္တိုင္ သူ႔ဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္သင့တ
္ ဲ့

အေၾကာင္းအရာ သတင္းေတြဆိုရင္လည္း သူတို႔က ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ျမန္မာအစိုးရဝန္ႀကီးေတြက ျမန္မာႏိုင္ငမ
ံ ွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိတ
ု ာ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာေလ့ရတ
ွိ ာေၾကာင့္
ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ႕ အျမင္ကိုသိရေအာင္ ေမးၾကည့္ပါေသးတယ္။
“ကေန႔ က်ေနာ္တို႔ အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ဥပေဒေတြကို က်ဴးလြန္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အဲ့ဒီစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
ဥပေဒအရပဲ က်ေနာ္တို႔ အေရးယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း အဲ့ဒီထဲမွာ ႏိုင္ငေ
ံ ရးလုပ္တဲ့ပဂ
ု ၢိဳလ္ေတြလည္း ပါေကာင္းပါမွာပါပဲ။ ဒါေတြအားလံုးကိလ
ု ည္း သမၼတႀကီးက သူက
႔ ိုအေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွငး္ ထားတဲ့
လုပပ
္ ိုင္ခြငက
့္ ို ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ က်င္သ
့ ံုးၿပီးေတာ့ ဒါေတြကို ဘာလုပ္ေပးေနလဲ၊ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနပါတယ္။”
သမၼတဦးသိနး္ စိန္အစိုးရ တက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ေပးခဲ့ၿပီးေတာ့ အက်ဥ္းသား ၁၆,၀၀၀ ေက်ာ္ လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္လို႔
ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ရွင္းျပပါတယ္။ ဒီလိုလတ
ႊ ္ေပးတဲ့အထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မဆိုသေလာက္ပဲ ပါခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာက္ထပ္ ထပ္လႊတ္ဖရ
ို႔ ွိမရွိ
ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ အခုလို မွတ္ခ်က္ေပးပါတယ္။
“ဥပမာ ရပ္ေဝးမွာေပါ့၊ ရပ္ေဝးဆိုတာထက္ အစြန္အဖ်ား အက်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ ေရာက္ေနၾကတဲ့ တခ်ိဳ႕ေသာ အက်ဥ္းက်ပုဂၢိဳလ္္ေတြကိုဆိုရင္ ကေန႔အခါမွာ
သူတို႔ေတြပိုၿပီးေတာ့ မိသားစုနထ
ဲ႔ ိေတြ႔ဖို႔ အဆင္ေျပေျပ ျဖစ္ဖရ
ို႔ န္အတြက္ သြားေရးလာေရးလြယ္ကတ
ူ ဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ေတြကို ျပန္ေရႊ႕ေပးတာေတြလုပ္ေနပါတယ္။”
ျမန္မာအစိုးရက ဒီမက
ို ေရစီေရးကို ေရွး႐ႈၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ေနရာမွာ အိမ္နီးခ်င္းႏိင
ု ္ငံေတြနဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ေအာင္
အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ရဲ႕ အရည္အေသြး ျမင့္မားေရး စတာေတြဟာ ႏိုင္ငတ
ံ ကာရဲ႕အကူအညီေတြ လိုအပ္ေနတယ္လို႔
ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက အခုလေ
ို ျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ ကေန႔ မီဒီယာပိင
ု ္းဆိင
ု ္ရာေတြေရာ၊ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြေရာ၊ အနာဂတ္အတြက္ ျပင္ဆင္ ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မႈေတြ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီလို
ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုငင
္ ံတကာက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြကမ
္ ႈေတြ၊ အကူအညီေတြ ေပးမယ္ဆလ
ို ည္း က်ေနာ္တက
ို႔ ႀကိဳဆိတ
ု ယ္။ အလားတူပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔
ျပည္ပကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ားေတြက ကိယ
ု ့္ႏိုင္ငရ
ံ ဲ႕ အဆင့္ျမင့္မားေရးအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္၊ အကူအညီေတြ ေပးၾကမယ္ဆိုရင္လည္း
က်ေနာ္တို႔က ႀကိဳဆိပ
ု ါတယ္။”
ျပည္ေထာင္စု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း္ ကို ဒီကေန႔ သီးျခားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသား လႊတ္ေပးေရး အေမရိကန္ ဆက္လက္ဖိအားေပး
By မသင္းသီရိ
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားအားလံးု မလႊတ္ေပးေသးတာဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေပၚထြနး္ လာဖို႔ အတြက္ အတားအဆီးေတြ ျဖစ္ေနေသးသလို ႏိုငင
္ ံေရး
အက်ဥ္းသားအားလံုး အျမန္လတ
ႊ ္ေပးေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရကို ဘယ္လိုဆက္ၿပီး ဖိအားေပးေဆာင္ရြက္ဖလ
ို႔ ိုမလဲ ဆိုတာကို သံုးသပ္စဥ္းစားသြားမယ္လို႔ အခု
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကိုေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ အဆင့္ျမင့္သတ
ံ မန္ေတြက ေျပာပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာ မၾကာေသးခင္ကမွ လြတေ
္ ျမာက္လာတဲ့
ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ေတြဆ
႔ ံုၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ အေျခအေနေတြ ေမးျမန္းခဲ့သလို လူမေ
ႈ ရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွာ ပါ၀င္ေနသူတခိ်ဳ႕နဲ႔လည္း ေတြဆ
႔ ံုၿပီး ျမန္မာ့အေရး
ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ သတင္းအျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။
ျမန္မာႏိုငင
္ ံကိုေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏင
ို ္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုငက
္ ယ္ပို႔စနာ နဲ႔ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံ ဆိုငရ
္ ာ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မစၥတာ
ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ တို႔ ႏွစ္ဥးီ စလံးု ဟာ ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာေတာ့ ရန္ကန
ု ္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ
ႏိုင္ငေ
ံ ရးနဲ႔တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေတြအျပင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြမွာပါ ပါ၀င္သူေတြနဲ႔ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့ပါတယ္။ ဒီအေမရိကန္အရာရွိႏစ
ွ ္ဦးဟာ ဒီကေန႔ညေန ၃ နာရီက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေနအိမ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သီးသန္ေ
႔ တြ႔ဆံုခသ
ဲ့ လို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီရဲ႕ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ေတြ၊
ျပည္သူ႔လတ
ႊ ္ေတာ္ကယ
ို ္စားျပဳ ေကာ္မတီ (CRPP) အဖြဲ႔က တာ၀န္ရသ
ွိ ူတခ်ိဳ႕နဲ႔ပါ ထပ္မံေတြဆ
႔ ံုၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အေရး ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္လို႔ NLD ပါတီက
ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာပါတယ္။
“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ဲ႕ ႏိင
ု ္ငံေရး အေျခအေန၊ ဦးေအးသာေအာင္ကေတာ့ သူတုိ႔တိုငး္ ရင္းသားအေရး အပါအ၀င္ေပါ့ေနာ္ ေျပလည္ေအာင္
ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ အေျခခံကို သူ႔သေဘာထားကို သူေျပာျပတယ္။ သူတုိ႔ဘက္ကလည္း သူတဒ
ို႔ ီကိစေ
ၥ တြကို အၿမဲတမ္း သက္ဆုိင္ရာအစိုးရနဲ႔
ေတြတ
႔ ဲ့အခါတိုင္း ေျပာဆိေ
ု နတဲ့ကစ
ိ ၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အဲဒီလို ေျပာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ေတြ႔ဆမ
ံု ႈၿပီးသြားတဲ့အခါမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ

အထြက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာ၊ အေမရိကန္အရာရွိႏွစ္ဥးီ အပါအ၀င္ အားလံးု နဲ႔ မီဒယ
ီ ာေတြနဲ႔ ေတြ႔ပါတယ္။ အဲဒီမွာေျပာတာကေတာ့
ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို အေသးစိတ္ မထုတ္ျပန္ဘးူ ။ အခ်ိန္မေရာက္ေသးလို႔ပါ။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ ဒီေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့
တိးု တက္တယ္၊ ေက်နပ္တယ္။ အဲဒီအျမင္ပဲ ေျပာပါတယ္။”
ဒါ့အျပင္ ဒီကေန႔မနက္က အဲဒီအေမရိကန္အရာရွိႏွစဥ
္ ီးဟာ ရန္ကုနက
္ အေမရိကန္သံ႐းံု မွာ ႏိုငင
္ ံေရးနဲ႔ လူမႈေရးအဖြဲ႔ေတြကသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဥးီ ရဲ႕ ခရီးစဥ္ဟာ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသား အားလံုး အျမန္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရး ကိစၥဟာ ဒီမက
ုိ ေရစီေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့က႑တစ္ခုျဖစ္တယ္
ဆိတ
ု ာကို ရွငး္ ျပခဲ့တယ္လုိ႔ အဲဒီအေမရိကန္အရာရွိ ႏွစဥ
္ ီးကိုသြားေရာက္ေတြ႔ဆခ
ံု ဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ကိတ
ု ိုးေက်ာ္လိႈင္က ေျပာပါတယ္။
“ႏုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြ အားလံုး ခၽြငး္ ခ်က္မရွိလတ
ႊ ္ေပးဖုိ႔ကို အစိုးရကို ႀကိမဖ
္ န္တလဲလဲ သူတုိ႔ေတာင္းဆိုေနမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း
သူတုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီ ႏိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသားေတြ အကုနလ
္ ံုး ခၽြင္းခ်က္မရွိ မလႊတ္ေပးဘဲနဲ႔ ေရွ႕ ဒီမက
ို ေရစီေရးေျခလွမး္ ေတြ သြားဖို႔အတြက္ အတားအဆီး
ျဖစ္ႏုိငတ
္ ယ္ဆိုတဲ့ဟာေတြ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ အေမရိကန္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငရ
ံ ဲ႕ ႏုင
ိ ္ငံေရးအက်ဥ္းသား လြတေ
္ ျမာက္ေရးကိစၥအတြက္
ဘယ္လို ဆက္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ တိုကတ
္ ြန္းေဆာင္ရြက္ ဖိအားေပးသြားရမလဲ။ သို႔မဟုတ္လို႔ရရ
ွိ င္ သူတို႔ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ကန္သ
႔ တ္ခ်က္ေတြအေပၚမွာပဲ ဘယ္လို
ျပန္လည္စဥ္းစားရမလဲ ဆိတ
ု ာေတြကို သူတို႔ သံုးသပ္မွာျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။ အဲဒီလိုေတာ့ ပါပါတယ္။”
မၾကာေသးခင္ကရက္ေတြကမွ အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲက လြတေ
္ ျမာက္လာတဲ့ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြထဲက ႐ုပ္ရင
ွ ္နဲ႔ ဟာသ သရုပ္ေဆာင္ ဇာဂနာ၊
လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မစုစုေႏြးအျပင္ တျခား ႏိုင္ငေ
ံ ရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း ၄ ဦးနဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး ေထာင္တြင္းအေျခအေနေတြနဲ႔အတူ သူတို႔သခ
ိ ်င္သမွ်ကို
ေမးျမန္းခဲ့တယ္လို႔ အဲဒီေတြ႔ဆံုမႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ စမ္းေခ်ာင္းကိုကိုႀကီးက ရွင္းျပပါတယ္။
“ေထာင္ထဲမွာ အခုလက္ရခ
ွိ ံစားခဲ့ရတဲ့ ေထာင္ထဲမွာေနထုိငရ
္ တဲ့ အေနအထားေတြ၊ ေဆး၀ါးမျပည့္စံုမႈေတြ၊ ေငြေၾကးအေနအထားအရ ေဆး၀ါးမကုႏိုင္တဲ့အတြက္
ICRC က အခုေထာင္ေတြကို၀င္ေနတယ္ ဆိတ
ု ာက အျပသေဘာမ်ိဳးနဲ႔၀င္ေနတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ့္ နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း၀င္ဖို႔ အေမရိကန္အစိုးရကေနၿပီးေတာ့
ျမန္မာအစိုးရကို တိက
ု ္တြန္းေပးဖို႔ ဆုိတာမ်ိဳး အပါအ၀င္ေပါ့။ ႏိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဥ္းသားေတြကို ႏုင
ိ ္ငံေရး အက်ဥ္းသားအျဖစ္ မသတ္မွတတ
္ ဲ့ကိစၥေပါ့။ အဲဒီဟာေတြကို
က်ေနာ္တို႔ အမ်ားႀကီး ေျပာျဖစ္ပါတယ္။”
ျမန္မာႏိုငင
္ ံမွာ လူမေ
ႈ ရးလုပ္ငန္းေတြကို အာဏာပိုင္ေတြက ခြင့္ျပဳခ်က္မေပးတာ၊ တားဆီးဟန္႔တားတာေတြ ဟာလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္တယ္
ဆိတ
ု ာကိုလည္း အဲဒီအေမရိကန္အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ ြင္း လူမႈေရးလုပ္ငန္းေတြကို ဦးေဆာင္လုပ္ေနသူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္တဲ့
နာေရးကူညီမႈအသင္းရဲ႕ ဥကၠ႒ ရုပ္ရွငသ
္ ရုပ္ေဆာင္ ဦးေက်ာ္သူကေတာ့ သူတို႔လုပင
္ န္းေတြတြငး္ ႀကံဳေနရတဲ့ အခက္အခဲတခ်ိဳ႕အတြက္ အဲဒီအေမရိကန္ အရာရွိနဲ႔
ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။
“သူတုိ႔ေျပာတာကေတာ့ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြကို မွတပ
္ ံုတင္မခ်ေပးတာတို႔၊ လူမႈေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြကို ေႏွာင့္ယက
ွ ္တာ၊ အဲဒီလလ
ို ုပ္တာေတြက
ဒီမက
ို ေရစီကို တုက
ိ ္ခုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္ဆတ
ို ာကို သူတို႔ေျပာပါတယ္။”
နာေရးကူညီမႈအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိင
ု ္ကယ္ ပို႔စနာဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာႏုိငင
္ ံကို လာေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ
အေမရိကန္အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္ မစၥတာ ဒဲရက္မစ္ခ်ဲလ္ ကေတာ့ ဒီတစ္ႀကိမ္နဲ႔ပါဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ိုလာတာ သံးု ႀကိမ္ရပ
ွိ ါၿပီ။ သူတႏ
ို႔ ွစ္ဥးီ စလံးု ဟာ ႏို၀င္ဘာလ ၄
ရက္ေန႔ညပိုင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ ေန ျပန္လည္ထြက္ခြာမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ကမာၻ႔စးီ ပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ G-20 အေလးထား
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ျပင္သစ္ႏိုင္ငမ
ံ ွာ ေနာက္ဆးံု ေန႔အျဖစ္က်င္းပေနတဲ့ G-20 စက္မႈအင္အားႀကီးနဲ႔ စီးပြားေရးထြန္းသစ္စႏိင
ု ္ငံေတြရဲ႕ ထိပ္သးီ ညီလာခံမွာ ကမာၻ႔စးီ ပြားေရး
တည္ၿငိမ္ေရးကိစၥကို အဓိက အာရံုစိုကေ
္ ဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။ ၂ ရက္ က်င္းပတဲ့ ထိပသ
္ ီးညီလာခံမွာ ပထမေန႔ကေတာ့ ဂရိႏိုငင
္ ံက ႏိင
ု ္ငံေရး
အရႈပ္အေထြးေၾကာင့္ ယူ႐ိုေငြေၾကး သံုးစြဲတဲ့ ႏိုငင
္ ံေတြအားလံးု စီးပြားေရးကပ္ ဆိက
ု ္သြားႏိင
ု ္တဲ့ ၿခိမး္ ေျခာက္မက
ႈ ိစၥကို အႀကီးအက်ယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီကေန႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာေတာ့ ျပည္တြငး္ စားသံုးမႈ ပိုတိုးတက္လာေအာင္ ျမႇငတ
့္ င္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငတ
ံ ကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ အရင္းအျမစ္ေတြ

တိးု ပြားေရးကိစေ
ၥ တြကို ကမာၻ႔စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံးု ႏိုင္ငေ
ံ့ ခါင္းေဆာင္ေတြ အဓိကထား ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္လို႔ ခန္႔မန
ွ ္းရပါတယ္။ ဒီေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
ႏွစ္ခ်က္စလံးု ဟာ ဥေရာပ အေႂကြးျပႆနာရဲ႕ ကမာၻႀကီးအေပၚသက္ေရာက္မႈ သက္သာေအာင္ႀကိဳးစားတဲ့ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ကမာၻ႔ေငြေၾကးေစ်းကြက္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ခိုင္မာတဲ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေတြကလ
ို ည္း
အာ႐ံုစိုက္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။
ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ေရေဘးသင့္ ကေမာၻဒီးယား စားနပ္ရိကၡာလုိအပ္
By ဗြီအိုေအ (ျမန္မာဌာန)
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငက
ံ ေရေဘးဒဏ္ခံေနရသူေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီေတြ ေထာက္ပဖ
ံ့ ုိ႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာအဖဲြ႔ (WFP) က ဒီကေန႔ပဲ
တုက
ိ ္တြန္းလုိက္ပါတယ္။ ဆန္စပါးေစ်း ႀကီးျမင္လ
့ ာတာနဲ႔အမွ် အဆင္းရဲဆးုံ မိသားစုေတြအေနနဲ႔ စားစရာ အလုံအေလာက္မရွမ
ိ ယ့္ အေျခအေနနဲ႔
ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔လည္း သတိေပးခဲ့တာပါ။
အေစာပုိင္း ဆန္းစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာေတြအရ ေရေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ကေမာၻဒးီ ယားႏုင
ိ ္ငံမွာ ေကာက္ပဲသးီ ႏွံေတြရဲ႕ ၁၀% ပ်က္စးီ ခဲ့တာကုိ ေတြ႔ရွိရတဲ့အေၾကာင္း
ကေမာၻဒီးယားႏုိင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ WFP ရဲ႕ ညြန္ၾကားေရးမႉး Jean-Pierre de Margerie က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။
ကေမာၻဒီးယား စုိက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဒီတပတ္ထဲ ထုတ္ျပန္လက
ုိ ္တဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြအရ စပါးေစ်းဟာ ဆုရ
ိ င္လည္း တစ္လနဲ႔တစ္လ ၁၂% အထိ
တက္လာေနတယ္လလ
ုိ႔ ည္း WFP က ေျပာဆုိခဲ့တာပါ။ ေရေဘးသင့သ
္ ူ ၁ သိနး္ ခဲြ ေလာက္ကုိ အကူအညီေတြ အရွိန္ျမႇင့္ ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ဖုိ႔
ႀကိဳးပမ္းေနတယ္လုိ႔လည္း WFP က ေျပာဆုိခဲ့သလုိ အစပုိငး္ မွာ အေရးေပၚ စားနပ္ရက
ိ ၡာ ေထာက္ပံ့မႈေတြနဲ႔ ေနာက္ပင
ုိ ္းမွာေတာ့ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
လုပင
္ န္းေတြကုိ လုပ္ေဆာင္မယ္လုိ႔လည္း ေျပာဆုခ
ိ ဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေသာၾကာ, 04 ႏိုဝင္ဘာ 2011
ျမန္မာျပည္ ေရႀကီးမႈအေၾကာင္း
By ဦးေအာင္ခင္ & မညိဳညိဳလြင္
အီးေမးလ္
ပံုႏွိပရ
္ န္
ေ၀ဖန္ပါ
မုတသ
္ ံုရာသီျဖစ္တဲ့ ဇြန္လနဲ႔ ေအာက္တိုဘာလအတြငး္ ရြာတဲ့ မိုးေရခ်ိန္ကလ
ို ုိက္ၿပီး ေရႀကီးတာဟာ အေရွ ႔ေတာင္အာရွေဒသမွာ ႏွစ္စဥ္ျဖစ္ေနၾက
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏစ
ွ ္ေတာ့ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ ေ
႔ တာ္ေရလွ်ံမႈနဲ႔ မေကြးတိုငး္ ေရႀကီးမႈမွာ ေဒသခံေတြရာနဲ႔ခ်ီ ေသဆံုးၾကၿပီး
လုပင
္ န္းကိုင္ငန္းေတြ ပ်က္စီးတဲ့အတြက္ ကမာၻကအာရံုစိုက္တဲ့သတင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငမ
ံ ွာလည္း ေရႀကီးလို႔ လူႏွစ္ရာေက်ာ္ေသဆံုးေၾကာင္း
သိရပါတယ္။
ေအာက္တိုဘာလမွာ ရက္ဆက္မးို သည္းထန္တဲ့အတြက္ မႀကံဳစဘူးေခ်ာင္းေရလွ်ံလာလို႔ မေကြးတိုငး္ ပခုကၠဴ၊ ၿမိဳင္၊ ေပါက္ နဲ႔ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ လူ (၁၀၆)
ဦးေသဆံးု ၿပီး အိမ္ေျခ (၂၀၂၃) လံုး၊ တိရစာၦန္မ်ဳိးစံု (၂၄၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ သီးႏံွစက
ို ္ခင္းဧက (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ပ်က္စးီ ဆံုးရႈံးတယ္လို႔ ေအာက္တုိဘာလ (၂၇) ရက္ထုတ္
ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ အတိအက်ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားသတင္းဌာနေတြကေတာ့ ႏွစ္ရာေက်ာ္ေသဆံးု ဖြယရ
္ ွိတယ္လို႔ ေဒသခံေတြ
ခန္႔မန
ွ ္းတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရေဘးဒုကၡျဖစ္တဲ့ေနရာကို သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔အဖြဲ႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး အကူအညီေပးတဲ့သတင္းနဲ႔ အစိုးရစစ္တပ္က
အကူအညီေပးတဲ့ သတင္းေတြကို အစိုးရသတင္းဒီမယ
ီ ာေတြမွာ အဓိကေဖာ္ျပထားပါတယ္။
တိုငး္ နဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ ဇူလိုငလ
္ ကစၿပီး ေရေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ ဇူလင
ို ္လေႏွာင္းပိုငး္ မွာ မိးု သည္းထန္တဲ့အတြက္ ဟသၤာတၿမိဳ မ
႔ ွာ ေရႀကီးေပမယ့္
အေသအေပ်ာက္မရွေ
ိ ၾကာင္း သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္တင
ို ္း တုိက္ႀကီးၿမိဳ န
႔ ယ္ ဥကၠံမွာ ၾသဂုတ္လ (၇) ရက္ေန႔က ေရႀကီးေတာ့ လူအေသအေပ်ာက္ရွိပါတယ္။ ပဲခူးၿမိဳ
႔မွာ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား ေရလွ်ံလို႔ ေလွကိုသးံု ရပါတယ္။ ႏွစစ
္ ဥ္ႏွစတ
္ ိုငး္ ျဖစ္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဒီႏစ
ွ ္ဟာ အဆိုးဆံးု လိဆ
ု႔ ိုပါတယ္။ ဧရာဝတီေရလွ်ံလို႔ မႏၱေလးၿမိဳ
႔ရပ္ကြက္အခ်ဳိ ႔ ရက္အေတာ္ၾကာ ေရေဘးဒုကၡႀကံဳေတြ႔ ၾကရပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သံတြဲနဲ႔ ေတာင္ကတ
ု ္၊ စစ္ကိုငး္ တိင
ု ္းမွာ တမူး၊ ကေလးနဲ႔ ကေလးဝ စတဲ့
ေနရာေတြမွာလည္း ေရလွ်ံေၾကာင္းသိရရ
ွိ ပါတယ္။ ျမစ္ေရလွ်ံမႈ၊ မိုးသည္းထန္မႈေၾကာင့္ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ၾကတာဟာ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ ႏွစစ
္ ဥ္အေတြ႔အႀကံဳလုိ

ျဖစ္ေနပါတယ္။
မုိးသည္းထန္ၿပီး ျမစ္ေခ်ာင္းေတြေရလွ်ံလို႔ ေရေဘးဒုကၡေရာက္ရတာဟာ သဘာဝအႏၱရာယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရလွ်ံတဲ့ဆည္ကို ေဖာက္ခ်တဲ့အတြက္
ရုတတ
္ ရက္ေရလွ်ံၿပီး ဒုကၡေရာက္ရတာဟာ လူလပ
ု ္တဲ့ ေရႀကီးမႈျဖစ္ပါတယ္။ ပခုကၠဴ၊ ၿမိဳင္၊ ေပါက္၊ ဆိပ္ျဖဴ စတဲ့ ၿမိဳ ႔နယ္ေတြမွာ ေတာင္က်ေရေၾကာင့္
ေခ်ာင္းေရအလံုးအရင္း က်ဆင္းလာတဲ့အတြက္ ေရေဘးႀကံဳေတြ႔ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥကၠံ၊ ယင္းမာပင္ နဲ႔ ေက်ာက္ဆည္မွာ ေရေဘးဒုကေ
ၡ ရာက္ရတာဟာ
ဆည္ေတြကို ေဖာက္ခ်လိုကလ
္ ို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠမ
ံ ွာ မိုးသည္းထန္လို႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လာတဲ့ တဘူးလွဆည္ ကို ဆည္ေျမာင္းဌာနက ေဖာက္ခ်တဲ့အတြက္
အနီးက ေက်းရြာေတြကို ေရလႊမ္းမိုးၿပီး ေသေက်ပ်က္စးီ မႈရေ
ွိ ၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေက်ာက္ဆည္မွာေတာ့ ျမစ္ေရလွ်ံတဲ့ဒဏ္ကိုေရာ ဆည္ေဖာက္ခ်တဲ့ဒဏ္ကိုေရာ
ခံၾကရပါတယ္။ ဆည္ေဖာက္ခ်လို႔ ဒုကၡေရာက္ရံုတင္မကပဲ ေသဆံးု သူပါရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ယင္းမာပင္ၿမိဳ ႔နယ္မွာ ယမားဆည္ကို ဆည္ေျမာင္းဌာနက
ေဖာက္ခ်မႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္နဲ႔ အပ်က္အစီးေတြ ရွိပါတယ္။
လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ႏွစ္ကလည္း စလင္းၿမိဳ ႔နယ္မွာ ေရႀကီးလာလို႔ ဆည္ကိုေဖာက္ခ်လိုကတ
္ ဲ့အတြက္ ေက်းရြာ (၂၀) ေလာက္ ေရလႊမ္းမိးု တဲ့ဒဏ္ကို ခံလက
ို ္ရပါတယ္။ ၂၀၀၆
ေအာက္တိုဘာလက မႏၱေလးတိုငး္ ၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမစ္သာ၊ ျမစ္ငယ္ နဲ႔ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ န
႔ ယ္ေတြမွာ ဆည္ေတြေရလွ်ံကုနတ
္ ဲ့အတြက္ အေသအေပ်ာက္ရွိတာကို
အစိုးရသတင္း မီဒီယာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆည္ေရ လႊမ္းႏိင
ု ္တဲ့ေနရာက ျပည္သူလထ
ူ ုကို ဆည္ေဖာက္မယ့္အေၾကာင္း ႀကိဳတင္သတိမေပးတာဟာ
ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနရဲ ႔ ဓေလ့ထးံု စံလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အမ်ားအျပားေဆာက္လုပ္ထားတဲ့ ဆည္ေတြ၊ ေရကာတာေတြဟာ ျပည္သလ
ူ ူထုကို
အခ်ိန္မေရြး အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္တာကို သတိျပဳဖို႔ လိုပါတယ္။
ႏိုင္ငံျခားတုိငး္ ျပည္ေတြမွာလည္း မိးု သည္ထန္လို႔ ဆည္ေရဟာ စိုးရိမ္ေရမွတ္ ေရာက္လာရင္ေရကို ေဖာက္ခ်ရပါတယ္။ ဒီလို ေဖာက္မခ်လို႔ ဆည္က်ဳိးရင္
ပိုၿပီးဒုကၡေရာက္ႏိုငတ
္ ာေၾကာင့္ ေဖာက္ခ်ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆည္ေဖာက္မယ့္အေၾကာင္း ေရလႊမး္ မယ္ေနရာေတြကို ႀကိဳတင္အသိေပးရပါတယ္။
ႀကိဳတင္အသိေပးထားတဲ့အတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး အပ်က္အစီးသက္သာတာ ေတြရ
႔ ပါတယ္။ ျမစ္ေရတက္လာလို႔ စိုးရိမ္ေရမွတ္ေက်ာ္လာရင္
ျမစ္ကမ္းပါးေဒသကို ေရလႊမ္းႏိုင္ေၾကာင္း တရက္ႏွစရ
္ က္ေလာက္ ႀကိဳၿပီး သတိေပးႏိုငပ
္ ါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ရုတ္တရက္ မုးိ သည္းထန္လာတဲ့အတြက္ ေတာင္က်ေရအျပင္းအထန္ စီးဆင္းလာတာကို ႀကိဳတင္သတိေပးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ျမစ္ငယ္ေခ်ာင္းငယ္ေတြမွာ
တရွန
ိ ္ထိုးေရတက္လာၿပီး တရွိနထ
္ ိုး ေရက်သြားတာကို ‘လွ်ပ္တျပက္ ေရႀကီးမႈ’ လို႔ မိးု ေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒဌာနက ဆုပ
ိ ါတယ္။ ျမစ္ဖ်ားေခ်ာင္းဖ်ား
ေရေဝကုနး္ တန္းမွာ မုးိ သည္းထန္လာရင္ လွ်ပ္တျပက္ေရႀကီးလာႏိုငတ
္ ာကို ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲ့ပါတယ္။ ဆည္ေရလွ်ံလာလို႔ ေဖာက္ခ်တာဟာလည္း
လွ်ပ္တျပက္ ေရႀကီးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူကလုပ္တဲ့ လွ်ပ္တျပက္ ေရႀကီးမႈ ျဖစ္တာေၾကာင့္ တာဝန္ရသ
ွိ ူေတြက ႀကိဳတင္အသိေပးႏိုငရ
္ င္ ေဒသခံေတြ
အသက္ခ်မ္းသာႏိုငပ
္ ါတယ္။
http://www.voanews.com/burmese/news
Burmese Army took 4 Kachin Women – အမ်ိဳးသမီး ၄ ဦး အစိုးရ စစ္တပ္က ေခၚေဆာင္သြား
ကခ်င္ကေလး၊ျမစ္ႀကီးနား
ႏို၀င္ဘာ၅၊ ၂၀၁၁
ယမန္ေန႔ည ၃ နာရီက ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တာေလာႀကီး ႏွင့္ ၁၅ မိုင္ေ၀းသည့္ နဆိင
ု ္းခထံု ေက်း႐ြာမွ အမ်ိဳးသမီးႀကီး ၄ ဦးကို ျမန္မာအစိုးရ စစ္တပ္က
ေခၚေဆာင္သြားရာမွာ ယေန႔ညေနထိ မည္သည့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္နဲ႔ ေခၚေဆာင္သြားၿပီး မည္သည့္ေနရာမွာ ထားရွိတယ္ဆတ
ို ာ မသိရေသးဘူးလို ႔ေဒသခံနဲ႔
အဆက္အသြယ္ရသူ တဦးက မိုးမခသို ႔ေျပာသည္။
ေခၚေဆာင္သြားျခင္းခံရသူ ၄ ဦးမွာ ေဒၚအင္ေဗြး၊ ေဒၚေကာ့ေရွာင္၊ ေဒၚလဖိုင္ထႏ
ူ ွင့္ ေဒၚမရန္လတ
ု ို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔ ၄ ဦးမွာ သားသမီး ၃ ၊ ၄ ဦးရွိေနၾကသည့္
အမ်ိဳးသမီးႀကီးအရြယ္မ်ားျဖစ္ၾက၍ ေပၚတာ အျဖစ္အသံုးခ်ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေခၚေဆာင္သြားသည္ဟု ယူဆရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
တာေလာႀကီးတြင္အေျခခ်သည့္ ခလရ ၁၄၁ ႏွင့္ ခလရ ၂၁၂ ျမန္မာအစိုးရတပ္ရင္း ၂ ရင္းရွိ၍ ယင္းရြာသို႔ လာေရာက္ ေခၚေဆာင္သြားသည့္ အစိုးရတပ္မွာ
မည္သည့္ တပ္ရင္းမွ ျဖစ္သည္ကို တိက်စြာ မသိရဟ
ွိ ု ေျပာသည္။
ယင္းေဒသတြင္ေကအိုင္ေအ ၏ ခလရ ၁၈ အေျခစိက
ု ္ၿပီး အဆိုပါတပ္ရင္းမွ တပ္မ်ားႏွင့္ ေကအိုင္ေအ အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနသည္ဟလ
ု ည္း သိရရ
ွိ သည္။
၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး ယူထားသည့္ ကခ်င္ လက္နက္ကိုင္ ေကအိုင္ေအႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ တပ္မ်ား အၾကား ယခုႏစ
ွ ္ဇြန္လမွ
ျပန္လည္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ အရပ္သား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ လိုင္ဇာ၊ တရုတ္ႏိုင္ငန
ံ ယ္စပ္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၀ိင
ု ္းေမာ္၊စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမး္ ေရွာင္
ေနၾကရၿပီး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား မလုပ္ကင
ို ္ ႏုိင္သကဲ့သို႔ ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ ရိက
ု ္ႏွက္ သတ္ျဖတ္ခံရျခင္း စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားလည္း ဆက္တက
ို ္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရသ
ွိ ည္။
http://moemaka.com
News Date:11/4/2011
တရုတ္ ဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လင
ို ္း အတြက္ ေျမေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခေ
ံ နရ
Font size: Decrease font Enlarge font
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စတင္ ျဖတ္သန္း ေဖါက္လုပ္ေနေသာ ဂတ္စ္ ပိုကလ
္ ိုငး္ အသံံုးျပဳ လယ္ေျမမ်ား အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား ထုတေ
္ ပးေနရာတြင္ သက္ဆင
ို ္ရာ

အာဏာပိုင္မ်ားက ျဖတ္ေတာက္ယူေနေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
အဆိုပါ ကိစႏ
ၥ ွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေငြျဖတ္ခံရသည္ဟေ
ူ သာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ကပိုင္ေခ်ာင္း ေက်းရြာသား တစ္ဦးအား ဖံးု မွ တဆင့္
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာ သူက ယခုလို ေျပာသည္။
Arakan-Gas-Pipeline-to-China.
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ အတြငး္ ျဖတ္သန္း ေဖါက္လပ
ု ္ေနေသာ ဂတ္စပ
္ ိုက္လင
ို ္း (ဓါတ္ပံု- နိရဥၥရာ)
"အခု ေငြေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့ ကိစၥနဲ႕ ေတာ္ေတာ္ကို ရွဳပ္ေနပါတယ္။ တရားရံးု ကို ေရာက္သေ
ူ ရာက္၊ ေျမစာရင္းဦးစီးရံုးကို ေရာက္သူ ေရာက္နဲ႕ ေတာ္ေတာ္
ရွဳပ္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေျမပိုငရ
္ ွင္က ေငြမရလိက
ု ္ဘးူ ။ တခ်ိဳ႕သူေတြက ဒီေငြေတြကို ၾကားထဲ လက္မွတထ
္ ိုးျပီး ယူသြားတယ္။ ၾကားက ျဖတ္စားထားတဲ့
သူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အခု ေက်ာက္ျဖဴကို သြားျပီး ေျဖရွင္းေနၾကပါတယ္။ ဥကၠဌလည္း ေက်ာက္ျဖဴကို သြားပါတယ္။ ဥကၠဌကို ေမးရင္ေတာ့ အေသးစိတ္
သိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတေ
္ တာ္ အမတ္ ဦးတင္ေဖက သက္ဆင
ို ္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလ်ာ္ေၾကး ေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ ယူေနသည္မွာ
ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ယခုလို ေျပာသည္။
" အျဖတ္ခံရသူမ်ားကေတာ့ ကပိင
ု ္ေခ်ာင္းရြာက ဦးေမာင္သန္းၾကည္ဆီက သိန္း ၄၀ ရတဲ့အထဲက ၁၀ သိန္းျဖတ္တယ္။ ေဒၚမ၀င္းႏု သိန္း ၃၅ သိနး္ ရတယ္။
အဲဒီအထဲက ၁၅ သိနး္ ျဖတ္တယ္။ ေဒၚမေက်ာ္သန
ိ ္း ၁၅ သိနး္ ရတယ္၊ ၅ သိနး္ ျဖတ္တယ္။ ဦးေက်ာ္သန
ိ ္း ၅၇ သိနး္ ရတယ္၊ ၁၅ သိန္းျဖတ္တယ္။ ေဒၚခင္၀င္းတင္ ၁၂
သိနး္ ခြဲရတယ္၊ ၄သိနး္ ျဖတ္တယ္။ အိမ္သာထဲကိုေတာင္ ၀င္ေျပးလို႕မလြတဘ
္ ူး။ အိတက
္ ို အဓမၼဆြဲျပီးေတာ့ ပုဂၢိဳလ္သံုးဦးက ဘုတ္ထဲမွာ ဆြဲယသ
ူ ြားတယ္တဲ့ " ဟု
ေျပာသည္။
" ဒါ့အျပင္ ေငြေပးျပီး ျဖတ္ေတာက္တဲ့လူက ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴးနဲ႕ ေျမတိင
ု ္းဦးစီး စာေရးဆိုသူ တို႕ျဖစ္ၾကတယ္။
ရရွိေငြထဲက သူတို႕ လုပေ
္ ပးတာာမို႕ သူတို႕နဲ႕ ဆိုငတ
္ ယ္ဆိုျပီး ျဖတ္ေတာက္တာျဖစ္ပါတယ္။"
၎ျပင္ သူက ယခုလို ဆက္ေျပာသည္။
" ေငြျဖတ္ေတာက္ခရ
ံ သူ ကပိုင္ေခ်ာင္းမွ ၂၃ ဦးမွ ေက်ာက္ျဖဴ ျမိဳ႕နယ္ ရခုိင္ တိုငး္ ရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ ရံုး ဥကၠဌဆီမွာ ကိယ
ု ္တိုငလ
္ ာေရာက္
လက္မွတထ
္ ိုးျပီး တုိင္ၾကားပါတယ္။ တျခားရြာေတြမွာလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ကပိုင္ေခ်ာင္း ရြာမွာ ၂၄ ဦးကုိ ေပးတယ္။ က်န္လူေတြကို ရခိင
ု ္ပါတီမွာ တိုင္တယ္ရင္
တ၀က္ဘဲ ေပးမယ္။ အကုန္လးံု မေပးဘူဆိုျပီး ျခိမး္ ေျခာက္တာေတြလည္း ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္ၾကားစာေတြ အမ်ားၾကီး ေရာက္ပါတယ္ " ဟု ေျပာသည္။
ကပိင
ု ္ေခ်ာင္း ေက်းရြာမွာသာမက တျခားေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္မူမ်ား ရွိေနသည့္ အျပင္ လယ္ေျမ ေလ်ာ္ေၾကး သူမရ၊ ငါမရ
ဆိက
ု ာ အျငင္းပြားမူမ်ားလည္း ေက်းရြာတိုင္းလိုလတ
ို ြင္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း သိရသည္။ ရခိုင္ပါတီသုိ႕ လာေရာက္ တိုင္ၾကားသူလည္း မ်ားျပားေနေၾကာင္း
ဦးတင္ေဖက ေျပာသည္။
"ဒီလို တျခားရြာေတြကလည္း လာတိင
ု ္ဖို႕ဆိုေတာ့ သူတို႕က ေမာ္ေတာ္နဲ႕ အဲဒီလူေတြကို ျပန္ေခၚသြားတယ္။ အဲဒီလေ
ူ တြ ကို ဒီမွာ လာတိုငလ
္ ုိ႕ရွိရင္ မင္းတို႕ကို
ပိုကဆ
္ ံမေပးေတာ့ဘူး။ အကုန္ျဖတ္ေတာက္လက
ို ္မယ္။ ပိုက္ဆေ
ံ ပးမွာကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္မယ္။ ေနာက္ပိုကဆ
္ ံေတြကို လံုး၀မရေတာ့ဘူးဆိုျပီး အဲဒီ လူေတြကို
ျခိမ္းေျခာက္ျပီးေတာ့လည္း ေျပာဆိတ
ု ယ္လို႕ သိရပါတယ္။ တျခားေနရာေတြမွာလည္း ဒီအတိုငး္ ျဖစ္တာေတြ ရွိေနပါတယ္။ " ဟု ေျပာသည္။
တရုတ္ကို တင္ပို႕မည့္ ဂတ္စ္ပိုကလ
္ ိုင္းသည္ ယခုအခါ ပင္လယ္ျပင္မွ ေနျပီး ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ၁၀ မိုင္အကြာ ကပိုင္ေခ်ာင္းေက်းရြာသုိ႕ ေရာက္ရွိေနျပီး
ကပိင
ု ္ေခ်ာင္းမွ တဆင့္ ေလးမိုငခ
္ န္႕ေ၀းသည္ ေက်ာက္ခေမာင္းေက်းရြာကို ျဖတ္သန္းမည္ဟု သိရသည္။ ေက်ာက္ခေမာင္းေက်းရြာတြင္လည္း ရြာသား ၂၆ ဦးထံမွ
လယ္ေျမမ်ားကို ပိုကလ
္ ိုင္း အတြက္ လက္မတ
ွ ္ထးို ခိုငး္ ကာ သိမး္ ယူထားျပီး ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ထုတမ
္ ေပးေသးေၾကာင္း သိရသည္။

News Date:11/4/2011
သမိင
ု ္းသုေတသီ ဆရာၾကီး ထြန္းေရႊခိုင္ ရခိုင္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ သမိုငး္ ဆိုငရ
္ ာ ရွင္းလင္းပြဲမ်ား ျပဳလုပ္
Font size: Decrease font Enlarge font
ရခိုငသ
္ မိုငး္ သုေတသီ၊ စစ္ေတြ ေကာလိပ္ ေမာ္ကြန္းထိန္း(ေဟာင္း) ဆရာၾကီး ဦးထြနး္ ေရႊခင
ို ္သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္ အမ်ားအျပားသုိ႕ ဆင္းျပီး ရခိုင္သမိင
ု ္းႏွင့္
ပတ္သက္ျပီး ရွငး္ လင္း ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။
ရခုိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕တြင္ ရခိုင္သမိင
ု ္းဆိုင္ရာ ရွငး္ လင္း ေဟာေျပာပြဲကို ႏို၀ဘၤာလ ၃ ရက္ေန႕က ဧေစတီေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း

တက္ေရာက္ခသ
ဲ့ ူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
" အခု ဆရာၾကီး ရွင္းလင္းေျပာၾကားတာကေတာ့ ရခိင
ု ္သမိုငး္ ကို သက္သက္ ေဟာေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လူမ်ိဳး၊ ဘယ္ဘာသာ၊ ဘယ္သူ႕ကိမ
ု ွ ဆန္႕က်င္ ျပီး
ေဟာေျပာတာ မဟုတဘ
္ ူး။ ကုိယသ
့္ မိုင္းကို ကုယ
ိ ္ေျပာတာပါ။ ရခိုင္သမိင
ု ္းဟာ ဘယ္လို ရွည္လ်ားလြနး္ ျပီး ဘယ္လို ျဖတ္သန္း စီးဆင္း ခဲ့တယ္ဆိုတာကို
လူငယ္ေတြ သိေအာင္ ေျပာျပတဲ့ ပြဲျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ေဟာေျပာပြဲတြင္ ဆရာၾကီး ဦးထြနး္ ေရႊခိုင္ႏွင့္ အတူ ရန္ကုနမ
္ ွ အတူလိုကပ
္ ါလာသူ ရခိုင္သားၾကီး ဦးလွျမင္လ
့ ည္း ရခိုငသ
္ မိုငး္ ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဟာေျပာခဲ့သည္ဟု
သိရသည္။
" စစ္အစိုးရတုနး္ က ခုလို ရခိင
ု ္သမိုငး္ ေတြကို ေျပာျပခြင့္တဲ့ မရခဲ့ေတာ့ ဒီကေန႕ လူငယ္ေတြဟာ ကုိယသ
့္ မိုငး္ ကို ကုိယ္မသိေတာ့ဘးူ ။ ကုယ
ိ ့္သမိင
ု ္းကို ကုိယမ
္ သိရင္
ကုယ
ိ ္ဘ၀ကို ကိုယေ
္ မ့ေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယသ
့္ မိုငး္ ကို ကုိယ္သေ
ိ အာင္ ဆရာၾကီးက ေဟာေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဦီးလွျမင့္လည္း
ေဟာေျပာပါတယ္။ ဦးစံေရႊေမာင္က အခမ္းအနားမွဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္" ဟု ေျပာသည္။
ေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ညေန ၇ နာရီမွ စတင္ခဲ့ျပီး ညဥ့္ ၁၁ နာရီတြင္ ျပီးဆံုးခဲ့သည္။ လူေပါင္း ၄၀၀ ခန္႕တက္ေရာက္နားေထာင္ခဲ့ၾကသည္။
အလားတူ ေဟာေျပာပြဲ တရပ္ကိုလည္း ေမာင္ေတာျမိဳ႕ ျမိဳ႕မေက်ာင္းတြင္ ႏို၀ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ နံန
ံ က္က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ဆရာၾကီး ဦးထြနး္ ေရႊခင
ို ္ႏွင့္ ဦးလွျမင္တ
့ ို႕က
ေဟာေျပာခဲသ
့ ည္။ အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႕ လူေပါင္း ၅၀၀ ခန္႕ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္။
ဆရာၾကီးထြနး္ ေရႊခင
ို ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ႏိ၀
ု ဘၤာလ ၄ ရက္ေန႕က ဘူးသီးေတာင္မွ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ေက်းရြာသုိ႕ ထြကခ
္ ြာသြားျပီး ေစတီျပင္ေက်းရြာႏွင့္
ရေသ့ေတာင္တြင္ ဆက္လက္ ေဟာေျပာသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။
http://www.narinjara.com/burmese.asp
သဘာဝဟာ သဘာဝပါ
Posted by admin on November 3, 2011 1 Comment
မၾကာခင္မွာပဲ ေရေဘးဒုကၡသည္ ျဖစ္ရမယ့္အထဲ က်ေနာ္တို႔ မိသားစုလည္း ပါရပါေတာ့မယ္။ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႀကီး ေရ ပတ္ လည္ ဝုင
ိ ္းေနပါၿပီ။ ေရစိုရင္
ပ်က္စးီ ႏုိငမ
္ ယ့္ ပစၥည္းေတြကို သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ အကူအညီနဲ႔ မေန႔ကပဲ အေပၚ ထပ္ကို တင္ထားလုက
ိ ္တယ္။ ေပ့ါေပါ့ပါးပါး သံုးေနဆဲ ပစၥည္းေတြကေတာ့
အိမ္ဝင္းထဲ ေရေရာက္ခါနီးမွ အေပၚထပ္ကို ထပ္တင္ ေတာ့မယ္။ ေမြးထားတဲ့ ေခြးႏွစ္ေကာင္ကို ဘယ္သြားထားရမလဲ ဆိုတာေၾကာင္လ
့ ည္း ေခါင္းကုိကေ
္ နရတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ဧရိယာက ဆူခြနဗ
္ စ္လို႔ ေခၚတယ္။ ဆူခြန္ဗစ္လမ္းမ ဆိတ
ု ာက အရွည္ႀကီး။ ဘယ္ေလာက္ရွည္သလဲ ဆိုရင္ ဆူခြန္ဗစ္ ဆိြဳင္ ၁ (လမ္းသြယ္ ၁) က
က်ေနာ္တို႔ နားကစလုက
ိ ္တာ ကေမၻာဒီးယား နယ္စပ္ေရာက္တဲ့အထိ ဆူခြန္ဗစ္ လမ္းကို ေခၚသဗ်။ ဒီကလမ္းေတြမွာ လမ္းနံပါတ္တပ္တာက တမ်ဳိး။ စံဂ
ု ဏန္းေတြက
တဖက္မွာသပ္သပ္၊ မဂဏန္းေတြ က တဖက္မွာသပ္သပ္ ထားပါတယ္။ ဆူခြန္ဗစ္လမ္းမွာ လူေနထူထပ္တာက ဆြိဳင္ ၁ ကေနစေရတြက္ရင္ ဆြိဳင္ ၁ဝ၅ အထိလို႔
ဆိုႏင
ုိ ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရပ္ကက
ြ ္ကို အပုိင္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ ဆြိဳင္ ၁ ကေန ဆြိဳင္ ၁၉ အထိ အကန္႔တခုလို႔ ေျပာႏုိငတ
္ ယ္။ က်ေနာ္တို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ အပုိငး္
ကေတာ့ ဆိြဳင္ ၂ ကေန ဆြိဳင္ ၁၄ အထိ။ က်ေနာ္တို႔ အပုိင္းထဲကို ကေန႔ ေရေရာက္မလာ ေသးေပမယ့္ ဆြိဳင္ ၅၄ ဖက္မွာေတာ့ ရင္ဆို႔ေလာက္ ေရဝင္ေနၿပီလို႔
သိရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ အိမက
္ တူးေျမာင္းနဲ႔ မီတာ ၂ဝဝ ေလာက္ပဲေဝးတာ။ အဲသည့္ တူးေျမာင္းဟာ တနဂၤေႏြ မနက္ပုိငး္ ေလာက္မွာ ေရလွ်ံမယ္လို႔
အစိုးရက သတိေပးထားတယ္။ ခန္မ
႔ ွန္းထားတယ္လို႔ ဆိရ
ု င္လည္း မမွားဘူး။
အဲတာေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လင္မယားႏွစေ
္ ယာက္ သဲအိတေ
္ တြ သြားဝယ္ၿပီး ပထမဆံုး အိမ္ထိပက
္ ဂိတေ
္ ပါက္ကို သဲ အိတ္ေတြနဲ႔ ပိတ္လက
ုိ ္တယ္။ သဲအိတ္ေပါင္း
၇ဝ ေက်ာ္ေလာက္ သံုးလုိက္ရတယ္။ ႏွစ္ေယာက္ထဲနဲ႔ေတာ့ သဲအိတ္ အ ကုနလ
္ ံုးကို မသယ္ႏုိင္ေတာ့ အိမ္နားက ဆုိင္ကယ္တကၠဆီ သမားေတြကို မုန္႔ဖးို ေပးၿပီး
ဝုိငး္ ကူခင
ုိ ္းရပါတယ္။ ေနာက္ ဆက္လုပဖ
္ ို႔ က်န္တာကေတာ့ ေရဝင္လာမယ့္ လမ္းေၾကာင္းက အိမ္တခ
ံ ါး ႏွစေ
္ ပါက္ကို သဲအိတ္ေတြနဲ႔ ဆို႔ထားဖိပ
ု႔ ါပဲ။ အိမ္နီးခ်င္း
အျဖဴ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ဝုိင္းကူမလားမွတတ
္ ယ္ တခ်ဳိးထဲပဲ အိႏိၵယကို အလည္ထြက္သြား တယ္ ေနာက္တပတ္ေတာင္ ျပန္လာေသးဘူးလို႔
သိရတယ္။ ေနာက္အိမ္နီးခ်င္း အျဖဴတေကာင္ကေတာ့ ကေန႔ပထ
ဲ င္ပါ ရဲ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တေနရာကို ေရွာင္သြားျပန္တယ္။ က်ေနာ္တို႔ လင္မယားႏွစ္ေယာက္ပဲ
က်ေနာ္တို႔ ဆိြဳင္ေလးကို ကာ ကြယ္ဖို႔ က်န္ရစ္တယ္။ သဲအိတဖ
္ ိုး လည္း ရွယ္မေပး၊ လုပ္အားလည္း မကူဘဲ လြတ္ရာကို ဒိုးက်ေတာ့တာပဲ။ ထားပါ ေတာ့ေလ။
ေရႀကီးတယ္ဆိုရင္ ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ဘယ္လိုေပ်ာ္မွနး္ မသိဘူး။ က်ေနာ္တို႔ အိမ္က အမရပူရၿမိဳ႔ (ေတာင္ၿမိဳ႔) မွာပါ။ မႏၱေလး အစပ္နဲ႔ ကပ္ေနတဲ့ ဖက္မွာ ရိွပါတယ္။
က်ေနာ္တို႔ျခံက အရွည္အားျဖင့္ ေပ ၃၅ဝ ေလာက္ရိွၿပီး အက်ယ္ကေတာ့ ေပ ၁ဝဝ ေလာက္ ရိပ
ွ ါတယ္။ အိမ္ေနာက္ဖက္မွာေတာ့ ၿခံစက
ုိ ္ထားတယ္။ သိေ
ု႔ သာ္
ၿခံေနာက္ပုိင္းဟာ ေျမနိမ့္ပင
ုိ ္းျဖစ္တာ မို႔ ဝါဆိဝ
ု ါေခါင္ ေရေတြေဖာင္လာၿပီဆိုရင္ ျခံတဝက္ဟာ ေရဖံးု သြားေလ့ ရိတ
ွ ယ္။ အဲသည့္ အခ်ိနဆ
္ ို ထံုးျဖဴျဖဴနဲ႔ ဘုရား
ေစတီေတြ အမ်ားႀကီးရိွတဲ့ စစ္ကုိင္းေတာင္စဥ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျခံကို ဧရာဝတီျမစ္ေရက တေျပးထဲျဖစ္ေအာင္ ဆက္ေပး လုက
ိ ္တယ္။ ၾကားထဲမွာေတာ့
ရွမး္ ကေလးကြ်န္း ဆိတ
ု ဲ့ ရြာကေလးရိွတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ျခံေနာက္ကၾကည့္ရင္ တမုိင္အ ကြာ ေလာက္မွာ ရိတ
ွ ယ္။ ဟိုတုနး္ က ဆီးသီးထြက္တာမွာ နာမည္
ႀကီးတယ္။ အခုေတာ့ ဆီးသီးထြက္ေသးလား မထြက္ ေတာ့ဘူးလား မသိေတာ့။ ေရဝင္တဲ့ အရပ္မို႔ ရြာထဲက အိမ္တုိငး္ က ေျခတံရွည္ အိမ္ေတြ။ ေရႀကီးတဲ့ အခ်ိန္မွာ
သူငယ္ ခ်င္းေတြစုၿပီး ရွမး္ ကေလးကြ်န္းဖက္ကုိ ငွကန
္ ဲ႔သြားလည္ၿပီး အသိတအိမ္အိမ္မွာ ထမင္းစားၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပန္လာ ၾက။ အေမတို႔ အေဒၚတို႔ကေတာ့

ျခံထဲေရဝင္တာနဲ႔ တႏွစ္လးံု စုထားတဲ့ ေစာင္ေတြ ျခင္ေထာင္ေတြကို ထုတလ
္ ာၿပီး လက္ ပုတေ
္ တြနဲ႔ ရုိကရ
္ ိုက္ၿပီး ေလွ်ာ္ၾကတယ္။ ျမစ္ေရနဲ႔ ေလွ်ာ္တာ ပိုျဖဴတယ္လို႔
ဆိုေသးတယ္။ က်ေနာ့္ဦးေလး တေယာက္က ေတာ့ ျခံထဲလာၿပီး ငါးမွ်ားတံတေခ်ာင္းနဲ႔ ငါးမွ်ားတယ္။ ညေနက်ရင္ က်ေနာ့္အေဖနဲ႔ ပေလာင္ထင္းတယ္။
ရွမး္ ကေလးကြ်န္းဖက္ကို မသြားျဖစ္တဲ့ အခါမွာ ေတာင္သမန္အင္းကို စက္ဘီးေတြနဲ႔ သြားလည္ၾကတယ္။ ဦးပိနတ
္ ံတား ေပၚကေန အင္းထဲကို ဒုင
ိ ္ဗင္ထးို ခ်ၿပီး
ေရကူးၾကတယ္။ အနီးအနားမွာ အပ်ဳိမေတြ ရိွေနရင္ ႏွစ္ပတ္ဂြ်မ္းေတြ ဘာေတြ ေတင္ ထိုးျပလုက
ိ ္ေသးတယ္။ ၿပီးေတာ့ တံတားထိပမ
္ ွာ အေၾကာ္မ်ဳိးစံုကို ထန္းေရနဲ႔
ေဆာ္ၾကတယ္။ ထန္းေရကလည္း ေပါဆို တဖက္ကမ္းက ေတာင္သမန္ရြာဟာ ထန္းေတာႀကီးထဲမွာ တည္ထားတာကိုး။ ေရဟာ တခါတေလ ဦးပိန္တတ
ံ ား
ၾကမ္းျပင္ ကိုေတာင္ ထိတဲ့အထိ ရိွတတ္ေသးတယ္။ မွတ္မတ
ွ ္ရရ ေျခာက္တန္းႏွစတ
္ ုန္းက ေရအႀကီးလြန္တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြ ပိတလ
္ ုိက္ရတယ္
က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ ေပ်ာ္လုိကတ
္ ာ ဝက္ဝက္ကြဲပဲ။ ေတာင္သမန္အင္းနဲ႔ ဦးပိန္တတ
ံ ားဟာ မိးု တြင္းေရႀကီး ရင္လည္း လွတယ္။ ေဆာင္းတြငး္ မွာလည္း အလွတမ်ဳိး။
ေႏြမွာလည္း လက္ပပ
ံ ြင့္ေတြနဲ႔ လွတယ္။ ဦးပိန္ တံတား ေပၚကေန ေဆးလိပ္ေသာက္ရင္း ထုိင္ၿပီး ရႈခင္းေတြကို ၾကည့္ရတာ သိပ္အရသာ ရိတ
ွ ယ္။ ရိုးသြားတယ္လို႔
ဘယ္ေတာ့မွ မခံစားရဖူး။ ျပာမိႈငး္ ေနတဲ့ ရွမ္းရိုးမႀကီးကိလ
ု ည္း ျမင္ေနရတယ္။ ေရႀကီးတဲ့ ကာလမွာ ေနာက္ထူးျခားတာ တခုက ရတနာ့ဂူ နတ္ပြဲပါပဲ။
မူလကကေတာ့ ဘုရားပြဲ ေနာက္ေတာ့ နတ္ပြဲနဲ႔ ေရာကုန္တယ္။ ေတာင္ၿပံဳး နတ္ပြဲအၿပီး ႏွစ္ ပတ္အၾကာမွာ ရတနာ့ဂူ နတ္ပြဲကို ခင္းေလ့ရိွတယ္။
က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္တန
ု ္းက ေရႀကီးတယ္ဆိုတာ ဝါဆိဝ
ု ါေခါင္ ျဖစ္ေနၾက။ အခုေခတ္လို လူေတြရာနဲ႔ ခ်ီၿပီးေသတဲ့ ေရ ေဘး ကပ္ဒုကၡ မဟုတဘ
္ ူး။ သဘာဝအတုိငး္
လည္ပတ္ေနတာ။ မွန္းဆလို႔ တြကခ
္ ်က္လို႔ ရတယ္။ အခုဟာက ထုင
ိ ္းမွာ လည္း ေရႀကီး ေဘးတျခား ႏုင
ိ ္ငံေတြမွာလည္းႀကီး၊ လူေတြေသ၊ ျမန္မာျပည္မွာလည္း
ေရႀကီး လူေတြေသ၊ ဆင္းရဲသား ေတြ ပိုၿပီး ဒုကေ
ၡ ရာက္ ၾက။ ခုတ္ၾကဦးဟဲ့ သစ္ေတာေတြ သစ္ပင္ေတြ၊ တရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းၾကဦးေလ။ ျမစ္ေတြကို ပိတ္ ၿပီး
ေဆာက္ၾကဦးဟဲ့ ဆည္ေတြ။ အလြန္အကြ်ံ ခ်မ္းသာတာကိုမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစစ္လို႔ ထင္ေနသူေတြ ထပ္လုပ္ၾက ဦး။
အခု ကိုယႏ
့္ ုိင္ငံေရာ ေဘးႏုိင္ငံေတြေကာ ေရေဘးခံရတာ ဒီတႏွစထ
္ ဲလို႔ ထင္မေနၾကနဲ႔။ ေနာက္ႏစ
ွ ္ေတြလည္း လာဦး မယ္။ တႏွစ္ထဲ ႏွစ္ခါျပန္ ေရမႀကီးဖူးလိလ
ု႔ ည္း
ဘယ္သူကမွ အာမမခံထားဖူး။ သဘာဝမိခင္ကို စေတးပစ္တဲ့အတြက္ ျပန္ ေပးရတ့ဲ တန္ဖိုးဟာ ႀကီးလွတယ္ဆတ
ို ာ သိၾကပလား အမုိက္ေကာင္ေတြ။ ေနာက္လည္း
လာဦးမယ္။ ေရမႀကီးလည္း မိးု ေခါင္လြန္းတဲ့ ျပႆနာက မရိုးရေအာင္ သရုပ္ေဆာင္ျပ ပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေရႀကီးလို႔ စပါးပ်က္၊ မိုးေခါင္လို႔ စပါးမထြက္၊ မိုးအံု႔လြန္းလို႔
စပါး မတင္တာေတြ ေနာက္ထပ္လာဦးမယ္။ ဒါေတြကို ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ ၿပီးကာမွ အခုအထိ သင္ခန္းစာ မယူေသးဘူး ဆိရ
ု င္လဲ ကိယ
ု ္ရင္တို႔ သေဘာပဲ။ သဘာဝ
ေဘးအႏၱရာယ္ဆတ
ို ာ ပမာဏႀကီးမားရင္ ဘာနဲ႔မွ ကာကြယ္လို႔ မရဘူးဆိုတာ မွတ္ၾကေပေတာ့။ သဘာဝကို သဘာဝအတုိင္းသာ ရိွပါေစ။
ေဇာ္မင္း
၂၈ ရက္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္
http://www.naytthit.net/
ဘန္ေကာက္က ေရေဘးဒုကၡသည္ ျမန္မာအလုပသ
္ မားအခ်ုိ့ အကူအညီမရ
Published on November 4, 2011 by မန္းစိုိငး္ မြန္ · No Comments
ဘန္ေကာက္ၿမို့ ထ၀ီ၀တ္ထနာေခၚ စနမ္းမလြမ္ ၂ ရပ္ကြကဇ
္ ုန္ ျမန္မာ အလုပသ
္ မားေတြဟာ ရင္ေခါင္းေလာက္ ေရျမုပ္ေနတဲ့ တိုကေ
္ တြေပၚမွာ ၅ ရက္ၾကာ
ေရပတ္လည္ ၀ိဳင္းခံေနရၿပီး ေရေဘး အကူအညီမရ ျဖစ္ေနတယ္လုိ့ အလုပသ
္ မားေတြက ေျပာပါတယ္။
အထည္ခ်ုပ္ အလုပ္သမား ကို၀င္းနိင
ု ္က “အလုပ္ရင
ွ ္ကေတာ့ ပိုက္ဆလ
ံ ည္း မေပးပါဘူး။ က်ေနာ္တို့က ပုတ္ျပတ္ထုတတ
္ ာဆိုေတာ့ သူလည္း ဘဏ္ေတ ြပတ
ိ ္တာနဲ့
ေရႀကီးလို့ အထည္ေတြ သြားမပို ့ရတာနဲ့ အဲဒီလိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ့ မရွငး္ ေပးနိုင္ေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ သူေပးထားတာက ေသာက္ေရတမ်ုိးတည္း။
ဟိတ
ု ုန္းကေတာ့ ေပးတာေပါ့။ အခုဟာ ဘာမွမေပးေတာ့ဘူး။ ေရပါျဖတ္တယ္၊ အလုပလ
္ စာ တလစာလည္း မေပးေသးဘူး။ အဲလိုအခက္အခဲေတြ ျဖစ္ေနတယ္” လို့
ေျပာပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပက ပို့ေပးတဲ့ အသံုးအေဆာင္ ရိကၡာအထုတ္ေတြကို ထိုငး္ လက္ရွိ အစိုးရပါတီ၀င္တခ်ုိ့က သူတို ့ပါတီေခါင္းေဆာင္က ေပးတာဆိုၿပီး ဆိုငး္ ပုဒ္ေတြ
ကပ္ေနတဲ့အမႈ၊ အစိုးရကိေ
ု ထာက္ခတ
ံ ဲ့ အသိုင္းအ၀ိဳင္းက သူတို့ လူထုကိုပဲ ဦးစားေပးေနတဲ့အမႈ စတာေတြ တခ်ုိ့ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ သတင္းေၾကာင့္
ဒီမသမာမႈနဲ ့မမွ်တမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းအရ လိက
ု ္လံကူညီေနတဲ့စနစ္ကို က်င္သ
့ ံုးေနတယ္လို့ ထိင
ု ္းမီဒယ
ီ ာတခ်ုိ့မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဒီလိုအေျခအေနေၾကာင့္ ထုိငး္ နုိင္ငသ
ံ ား မွတ္ပုံတင္မရွိတဲ့ ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဟာ ထိင
ု ္းကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ့ေတြရဲ့ အကူအညီကို မရနိင
ု ္ ျဖစ္ေနၾကတယ္လုိ့
ဆုိပါတယ္။
“စားစရာလာေ၀တဲ့ စစ္သားတေယာက္က နုိငင
္ ံသားမွတ္ပတ
ုံ င္ ရွိမွ ေပးမယ္ေပါ့။ နုိင္ငသ
ံ ားမွတပ
္ ုံတင္ဆိုေတာ့ ဗမာျပည္သားေတြမွာ ဘယ္က ရွရ
ိ မွာလဲ။”
ဘန္ေကာက္ အေျခစိက
ု ္ ျမန္မာအဖြဲ့အစည္းေတြ အေနနဲ့လည္း ခ်က္ခ်င္း အကူအညီေပးဖို့ ႀကိတ
ု င္ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ရွာေဖြထားတာ မရွိၾကတာေၾကာင့္
ျမန္မာဒုကၡသည္ေတြကို ထိုင္း ေရေဘးကူညီေရးအဖြဲ့ေတြက အကူအညီေပးဖို့ တတ္နင
ို ္တဲ့ဘက္က ႀကိးု စားေနၾကတယ္လုိ့ ဘန္ေကာက္အေျခစိက
ု ္ ထိုငး္ -ျမန္မာ
အသင္းက တာ၀န္ခံ ဦးေက်ာ္ေသာင္းက ေျပာပါတယ္။

“အလုပ္သမားေတြက မေန ့ညကစၿပီး က်ေနာ္တို့ဆက
ီ ို အကူအညီ ေတာင္းတယ္။ က်ေနာ္တို့ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းေတြကို လွမ္းၿပီး အကူအညီ
ေတာင္းထားတယ္။”
ဘန္ေကာက္ၿမို့ ထ၀ီ၀တ္ထနာ ေခၚ စနမ္းမလြမ္ ၂ ရပ္ကြကဇ
္ ုန္က ျမန္မာ အလုပ္သမားေတြဟာ ျမန္မာသံရးံု က အကူအညီေပးေနတဲ့ နေခါင္ပထံုက ၀ပ္ရက
ို ္ခင္
ေရးေဘးစခန္းကို သြားခ်င္ေပမယ့္ ေရပတ္လည္ ၀ိဳင္းေနတဲ့အတြက္ သြားမရ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ျမန္မာသံရံုးက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ အတိအလင္း ေၾကညာထားတဲ့ ဖုန္းနံပါတ္ ၅ လံုး စလံုးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိးု စား ေခၚယူရာမွာလည္း ဖုန္းမကိုငဘ
္ ူးလို့
ျမန္မာအလုပသ
္ မားေတြက ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံမသ
ႈ ည္ အက်ုိးရွိေၾကာင္း အေမရိကန္သံအဖြဲ့ေျပာ
Published on November 4, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
ႏွစဘ
္ က္ေတြ႕ဆံုေဆြးေနြးမႈေတြဟာ အက်ိဳးရွတ
ိ ဲ့ အေၾကာင္းနဲ့ ေရွဆ
့ က္ၿပီး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးသြားၾကရဦးမွာ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့
ဒီေန့ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္အဖြဲ့က သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာနိုငင
္ ံမွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ အေမရိကန္ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ့အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ လက္ေထာက္ နိင
ု ္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးနဲ့ ျမန္မာနိုင္ငဆ
ံ ုိင္ရာ
အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စားလွယ္တို့ ပါဝင္တဲ့ သံတမန္အဖြဲနဲ့ျမန္မာ့ဒီမက
ို ေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို့ ဒီေန့မြန္းလြဲပိုငး္ က တကၠသိုလ္ရိပသ
္ ာလမ္း
ေနအိမ္မွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးပြဲအၿပီး သတင္းေထာက္ေတြရဲ့ အေမးကို ေျဖၾကားရာမွာ ခုလို ေျပာၾကားခဲ့တာပါ။
အေမရိကန္ ကိယ
ု ္စားလွယ္အဖြဲ့နဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို့ သီးသန္ေ
့ တြ႕ဆံု ေဆြးေနြးခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အမ်ိဳးသားဒီမက
ို ေရစီအဖြဲ့ခ်ုပ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးနဲ့
အဖြဲ့ခ်ုပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ့၊ စီအာပီပီ ျပည္သူ့လႊတေ
္ တာ္ ကိယ
ု ္စားျပု ေကာ္မတီက ဦးေအးသာေအာင္၊ အဖြဲ့၀င္ ပူက်င္ရွင္းထန္တို့နဲ့ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံု
ေဆြးေနြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဖြဲ့ခ်ုပ္က ေဆြးေနြးခဲတ
့ ာေတြကို ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ဦးအုန္းႀကိုင္က ခုလို ေျပာျပပါတယ္။
“ဒုတယ
ိ ဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးကေတာ့ နိုင္ငံေရး အေျခအေနက အခု အေတာ္အတန္ တိုးတက္မႈ ရွလ
ိ ာတယ္လို့ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲဒါကလည္း
အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ သမၼတ ဦးသိနး္ စိန္ ေဆြးေနြးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုငး္ မွာ အေထြေထြအေျခအေနဟာ နည္းနည္း ပိုၿပီးေတာ့
တိးု တက္တဲ့အရိပ္လကၡဏာေတြ၊ အလားအလာေကာင္းေတြ ေတြ႕လာတာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ အဲဒါေတာ့ အားလံးု သိပါတယ္တဲ့။ ျပည္သတ
ူ ရပ္လံုးကလည္း
ဒီအတြက္ အေတာ္အတန္ အလားအလာ ေကာင္းေတြ ရွေ
ိ နတဲဟ
့ ာကို သိေနၾကပါတယ္တဲ့။ အဲ့ေတာ့ အဖြဲ့ခ်ုပ္ကလည္းပဲ အလားအလာေကာင္းေတြ ဆက္လက္
ျဖစ္ထြနး္ ေအာင္ျမင္သြားဖိန
ု့ ဲ့ စစ္မွနတ
္ ဲ့ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေပၚထြန္းဖို့အတြက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ဦးေဆာင္မက
ႈ ို
ခံယူၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ခ်ီတက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။”
ဦးေအးသာေအာင္နဲ့ ပူက်င့္ရင
ွ ္းထန္တက
ို့ လည္း တိင
ု ္းရင္းသားေဒသေတြမွာ အပစ္ရပ္ေရး၊ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုေပၚထြနး္ ေရးကိစရ
ၥ ပ္ေတြကို
ေဆြးေနြးခဲ့ၾကတယ္လို့လည္း ေျပာပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ့ ဒီေန့ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ အထူးကိုယစ
္ ားလွယ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ဲဟာ ဒီ ၂၀၁၁ ခုႏွစထ
္ ဲမွာပဲ သံုးႀကိမ္တတ
ိ ိ လာေရာက္ ေဆြးေနြးေနတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တဘ
ို ာနဲ့ နို၀င္ဘာ သံုးလဆက္တိုက္ လာေရာက္ၿပီး အစိုးရ တာ၀န္ရွိသေ
ူ တြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ နိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လူမေ
ႈ ရး
အဖြဲ့ေတြနဲ့ ဘက္ေပါင္းစံက
ု ေန ေတြ႕ဆံု ေဆြးေနြးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သံတမန္ နိုငင
္ ံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
Published on November 4, 2011 by မင္းလြင္ · No Comments
မၾကာေသးမီက လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ နိုငင
္ ံေရးအက်ဉ္းသားေဟာင္ေတြနဲ့ အေမရိကန္ သံတမန္ေတြ ဒီကေန့ ေတြ႕ဆံခ
ု ဲ့ၾကတယ္လို့ သိရပါတယ္။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိက
ု ္ကယ္ေပၚစနာ၊ ျမန္မာနုိင္ငံဆင
ို ္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိယ
ု ္စာလွယ္ ဒယ္ရစ္မစ္ခ်ယ္တို့ ပါ၀င္တဲ့
အေမရိကန္ကိုယစ
္ ားလွယ္ အဖြဲ့နဲ့ မၾကာေသးမီကလာကမွ အက်ဉ္းေထာင္ အသီးသီးကေန ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ကိုဇာဂနာ၊ ကိုကိုႀကီး (စမ္းေခ်ာင္း)၊
ကိုညီညီဦး၊ ကိုအာကာဘို၊ မစုစေ
ု နြးနဲ့ ေဒၚထက္ထက္ဦးေ၀တို့ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကတာပါ။

အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျမန္မာအစိုးရသစ္ရဲ့ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေနတာနဲ့ ပတ္သတ္ၿပီး ေဆြးေနြးၾကသလိုပဲ
နိုင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းေဟာင္းေတြကလည္း အက်ဉ္းေထာင္ထဲမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ နိင
ု ္ငံေရးအက်ဉ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္လည္း ေဆြးေနြးခဲ့ၾကတယ္လို့
ေတြ႕ဆံပ
ု ြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ုးိ ဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ့မွ ကိက
ု ိုႀကီး စမ္းေခ်ာင္းက ေျပာပါတယ္။
“အဓိကက်တဲ့လူေတြ အပါအဝင္ နုိင္ငေ
ံ ရးအက်ဉ္းသားေတြ အားလုးံ လႊတေ
္ ပးမယ္ဆရ
ုိ င္ သူတုိ့မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ပုိမုိတဲ့ အစီအစဉ္ေတြ
စီစဉ္ထားတာေတြ ရိွပါတယ္ ဆုတ
ိ ာကုိ သူတုိ့ ေျပာခဲ့တယ္တဲ့။ ေနာက္ ျမန္မာနုိငင
္ ံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏ္ဏေမာင္လြင္ကလ
ုိ ည္း ဝါရွငတ
္ န္ကုိ ဖိတ္ခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။
ဒါဟာ ဘာကုဆ
ိ ုိလသ
ုိ လဲဆေ
ုိ တာ့ ေနြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံမႈ ျမန္မာနုင
ိ ္ငံနဲ့ အေမရိကန္နုိငင
္ ံနဲ့ဟာ ေနြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံမႈ ရိတ
ွ ယ္ဆတ
ုိ ာ ျပခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။
ဒိထက္ဆက္ၿပီးေတာ့ ပုိၿပီးေတာ့ ေကာင္းလာမယ္လုိ့ သူတုိ့က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္ေပါ့ေနာ္။”
ျမန္မာအစိုးရနဲ့ အေမရိကန္အစိုးတို့ၾကားမွာ သေဘာတူညီ တခ်ုိ့ ရခဲ့တယ္လို့လည္း အဲဒီေဆြးေနြးပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။
ေဆြးေနြးပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ မ်ုိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအစည္းအရုံး (Generation Wave) မွ ကိုအာကိုဘိုက “နုိင္ငံေရးအက်ဉ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္လာဖို့အတြက္
အေမရိကန္အစုိးရနဲ့ ျမန္မာအစုိးရ ဘာေတြ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္၊ ဘာေတြ ေပးလုိက္ရတယ္၊ ျမန္မာအစုိးက ဘာေတြရလဲေပါ့ေနာ္။ ေနာက္
နုိင္ငေ
ံ ရအက်ဉ္းသားတြကုိ လြတေ
္ ပးဖုိ့အတြက္ အေမရိကန္အစုိးရအေနနဲ့ အခု လက္ရိွအုပ္ခ်ုပ္ေနတဲ့ အစုိးရအေပၚကုိ ဘယ္လုိ ကူညီတုိကတ
္ ြန္းနိင
ု ္မလဲ ေပါ့ေနာ္။
ေနျပည္ေတာ္မွာ ျမန္မာအစုိးရနဲ့ သူတုိ့ ပူးေပါင္း ဒုိင္ယာေလာ့တခု ရခဲ့တယ္ေပါ့ေနာ္။ နုိငင
္ ံေရးအက်ဉ္းသားလြတေ
္ ျမာက္ေရးက အေမရိကန္ အစုိးရနဲ့
ျမန္မာအစုိးရရဲ့ ဆက္ဆံေရးနဲ့ တုိကရ
္ ိုက္အခ်ုိးက်တာေပါ့။ အဲဒါက အေရးအႀကီးဆုးံ အေၾကာင္းအရာတခု ျဖစ္တယ္ေပါ့ေနာ္” လုိ့ ေျပာပါတယ္။
အေမရိကန္ လက္ေထာက္နိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးနဲ့ ျမန္မာနိုင္ငဆ
ံ ိုင္ရာ အထူးသံတမန္တို့ဟာ မေန့က ျမန္မာအစိုးရရဲ့ ၀န္ႀကီးတခ်ုိ့နဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး
ျမန္မာအစိုးရနဲ့လည္း သေဘာတူညီမႈတခ်ုိ့ ရခဲ့တယ္လို့လည္း ဒီကေန့ ေတြ႕ဆံုခဲ့သေ
ူ တြက ေျပာၾကပါတယ္။
ဒီေကဘီေအႏွင့္ အစိုးရ သေဘာတူညီခ်က္ သံုးခ်က္ ရရွိ
Published on November 4, 2011 by ေနာ္နုိရင္း · No Comments
တိးု တက္ေသာဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ (ဒီေကဘီေအ) နဲ့ အစိုးရတို့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွသ
ိ ြားၿပီျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာ
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာသြားဖို့ ရွိပါတယ္။
မေန့က ဒီေကဘီေအ ကိုယစ
္ ားလွယ္ အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဦးတို့ဟာ အစိုးရရဲ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေနြးေရးအဖြဲ့ရဲ့ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးသိနး္ ေဇာ္
ဦးေဆာင္္တဲ့အဖြဲ့နဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ ဘားအံၿမို့မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတာပါ။
ဒီေတြ႕ဆံုမမ
ႈ ွာ အခ်က္သံုးခ်က္ကို သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိခဲ့တယ္လို့ ဒီေကဘီေအ တပ္ဖြဲ့က ဗိုလမ
္ ႉးဆန္းေအာင္က ေျပာပါတယ္။
“အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို ပထမဦးဆံးု တည္ေဆာက္တယ္။ နံပါတ္ ၂ ကေတာ့ ဆက္ဆံေရးရံးု ဆက္ဆံေရးစခန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္တယ္။ နံပတ္ ၃ ကေတာ့ နယ္
ေျမေတြကို လက္နက္ကင
ို ္ေဆာင္ၿပီး ေက်ာ္လႊားျဖတ္သန္းရင္ သတင္းပို့စနစ္နဲ့ သြားလာဖို့ အဲဒါေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္ေနာ္။”
ဆက္ဆံေရးရံုးဖြင့္မယ့္ေနရာေတြနဲ့ ပတ္သက္လို့လည္း ခုလိုေျပာပါတယ္။
“ေလာေလာဆယ္ အၾကမ္းဖ်ဉ္းကေတာ့ ျမဝတီၿမို့ တခုရတ
ွိ ယ္။ ေနာက္ က်န္တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးကေတာ့ ဘယ္မွာျပန္ၿပီး တည္ေဆာက္မယ္ဆ
္ ိုတာကေတာ့ အေသး
စိတမ
္ ခ်ရေသးဘူးေနာ္။”
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမယ့္ ရက္နဲ့ပတ္သက္လို့လည္း ခုလိုဆပ
ို ါတယ္။
“ဒီ ၆ ရက္ေန့မွာ နိင
ု ္ငံေတာ္က ေၾကညာမယ္လို့ က်ေနာ္ ထင္တယ္ေနာ္။”
နိုဝင္ဘာ ၅ရက္ စေနေန့မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာၿပီး ၆ရက္ေန့မွာ ကရင္ျပည္နယ္တခုလံုးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားဖို့ သေဘာတူလိုက္ၾကတယ္လို့ ဒီ
ေကဘီေအေခါင္းေဆာင္ ဗိလ
ု ္ခ်ုပ္ေစာလဲဘြယ္ (ေခၚ) ဗိလ
ု ္ခ်ုပ္ နႈတ္ခမ္းေမြးက ေျပာပါတယ္။
လက္ရွိမွာေတာ့ ဒီေကဘီေအနယ္မွာ အေျခခ်ထားတဲ့ အစိုးရတပ္ေတြကို ျပန္ရုပ္သိမး္ ဖို့ အစိုးရက မၾကာခင္ ထုတ္ျပန္ဖို့ရတ
ွိ ယ္လို့လည္း ဗိလ
ု ္မးႉ ဆန္းေအာင္က
ေျပာပါတယ္။
ဗိုလခ
္ ်ုပ္နႈတခ
္ မ္းေမြး ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ ကလိုထးူ ေဘာ တပ္ဖြဲ့ဟာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရးကို ျငင္းဆန္ၿပီး မႏွစ္က နိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ေန့ကစၿပီး အစိုးရတပ္ကို စတင္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

တႏွစ္ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေနြးဖို့ အစိုးရဘက္က ကမ္းလွမး္ ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ အစိုးရဘက္နဲ့ ကရင္္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရံုးမွာ
ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္က ပဏာမ ေဆြးေနြးခဲ့ပါတယ္။ နိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ ဒုတိယ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာပဲ အခုလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိသြား
တာပါ။
မိသားစု ၇၀ ကို စည္ပင္က အဓမၼေျပာင္းေရႊ့ခုိင္း
Published on November 4, 2011 by ေနသြင္ · No Comments
ပဲခူးတုိင္း၊ ျပည္ၿမို့မွာ ၁၅ ႏွစ္နီးပါးၾကာ ဖြငထ
့္ ားတဲ့ ညေဈးတန္းက ဆုင
ိ ္ခန္း ၃၀ ကို ၿမိန
ု့ ယ္စည္ပင္က အတင္းဖ်က္ခုိငး္ ေနတာေၾကာင့္ အနည္းဆံုး မိသားစု၀င္ ၇၀
ေလာက္ ေျပာင္းေရႊ့ခံရဖုိ့ ရွိေနပါတယ္။
သစ္သားဆိုင္ခန္းမ်ား
ျပည္ၿမို့ရဲ့ အဓိကလမ္းမႀကီးျဖစ္တဲ့ လမ္းမေတာ္လမ္းမႀကီးနဲ့ ဗိုလ္ခ်ုပလ
္ မ္းမႀကီး အေနာက္ဘက္ လမ္းသြယ္ ေဈးတန္းမွာေနၾကတဲ့ မိသားစုေတြကို တျခား ေနရာ
ေျပာင္းေနၾကဖုိ့ ၿမိန
ု့ ယ္စည္ပင္က လြန္ခတ
ဲ့ ဲ့ တလက အေၾကာင္းၾကားခဲ့တာလို့ ေဈးသည္တဦးက ေျပာပါတယ္။
“အရင္က စည္းကမ္းကေတာ့ လူမေနရဘူးေပ့ါဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ရွိေနၿပီ လူေနတာက။ အဲဒါကို အခုမွ လူမေနရဘူး။ ဒီဆိုင္ခန္းေတြကို လူေနမွာစိုးလို့
ဖ်က္ပစ္လက
ို ္ၿပီးေတာ့ေဈးေရာင္းဖို့ ေနရာေတာ့ ျပန္ေပးမယ္ေပါ့။ အဲလိုမ်ုးိ က်ေနာ္တက
ို့ ို ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအေဆာက္အဦ ဖ်က္ပစ္လိုက္တဲ့ ေနရာကိုပဲ
ျပန္ေပးမွာလို့ ေျပာတယ္။ မဖယ္ေပးဘူးလို့ က်ေနာ္တို့ မေျပာပါဘူး။ ဖယ္ေပးမယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို့အတြက္ ေျပာင္းတာေရႊတ
့ ာေလးကို အခ်ိန္ေလးတခုကိုပဲ ၆
လေသာ္လည္းေကာင္းေပါ့ ေတာင္းခ်င္တာပါ။ အဲဒါကို သူတို့က လက္သင့္မခံဘူး။ ”
အဲဒီ ညေဈးမွာ အစားအေသာက္နဲ့ ကုန္စိမ္းေတြေရာင္းတဲ့ ဆုင
ိ ္ခန္းတြဲေပါင္း ၃၀ ရွက
ိ ာ စည္ပင္ကို လစဉ္ ေငြက်ပ္ ၆,၀၀၀ ေပးၿပီး ေဈးေရာင္းေနတာလို့
ေဈးသည္ေတြက ေျပာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လြနခ
္ ဲ့တဲ့ တလကေတာ့ ၿမို့နယ္ စည္ပင္က သစ္သား ဆုိင္ခန္းေတြကို ဖ်က္ၿပီး ညေန ၄ နာရီကေန ၁၀ နာရီအတြင္းမွာ ထီးမိးု ေရာင္းၾကဖို့၊ ေျပာင္းဖို့
ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္လုိ့ ဆုိပါတယ္။
ေဈးသည္ေတြ ဘက္ကေတာ့ ဆုင
ိ ္ခန္းကို ဖ်က္လုိက္ရင္ ေနစရာေနရာ ရွာရမွာျဖစ္ဖုိ့ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ ၆ လေလာက္ေပးဖို့ သမၼတနဲ့ ၿမို့နယ္စည္ပင္ကိ္ဳ အသနားခံ
ထားတယ္လုိ့ ေဈးသည္ေတြက ေျပာပါတယ္။
“ေတာ္ေတာ္ေလး အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနတာပါ။ အဖြားႀကီးေတြဆရ
ို င္ ပိနလ
္ ိန္ၿပီး ေျခာက္ကပ္ေနတာပဲ။ စာထုတ္ၿပီးကတည္းက မစားနိင
ု ္ မအိပ္နိုင္ ေတာ္ေတာ္ေလး
စိတဆ
္ င္းရဲ ေရာက္ေနၾကတယ္။ စားစရာ မရွိရတဲ့အထဲ ေနစရာပါ ေပ်ာက္တယ္ ဆိုေတာ့ သူတ
့ ို့မွာ ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္ေနတယ္။”
ေဈးဆိုင္တန္းတြင္ ေနထိုင္သည့္ အဖြားအိုတဦး

အစိမ္းေရာင္ စီးပြားေရးနဲ့ဖြ႕ံၿဖိုးေရးကြန္ဖရင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္
Published on November 4, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
ေနျပည္ေတာ္နဲ့ ရန္ကုနမ
္ ွာ ျပုလုပ္ခဲ့တဲ့ အစိမး္ ေရာင္ စီးပြားေရးနဲ့ဖြ႕ံၿဖိုးေရးကြနဖ
္ ရင့္ တက္ေရာက္ခဲ့သူေတြဟာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိနး္ သိမး္ ေရးနဲ့
ဖြ႕ံၿဖိုးတိးု တက္ေရး ဆိုတာေတြနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ၾကားဖူးနား၀ေတာ့ ရွိသြားနိင
ု ္ပါတယ္လို့ ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရးသမားတဦးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းမ်ိဳးသူရက
ေျပာပါတယ္။
photo-DVB
“သူတုိ့အေနနဲ့ ဒီအသုံးနႈန္းနဲ့ ဒီ concept (အယူအဆ) ေလးေတာ့ ၾကားဖူးနားဝ ျဖစ္သြားေအာင္ေတာ့ အေထာက္အကူျပုမယ္လုိ့ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။
သုိ့ေသာ္လည္းပဲ ေရွလ
့ ုပ္ရမယ့္ အလုပ္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး က်န္ဦးမွာေပါ့ေနာ္။ ေကာင္းတာတခုကေတာ့ ဒီမွာ နုိင္ငေ
ံ ရးပါတီေတြ လာတက္တယ္။ ဒီေန့ဆုိရင္
ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ လာတက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူတုိ့အေနနဲ့ ၾကားဖူးနားဝ ရိသ
ွ ြားတာေပါ့ဗ်ာ။ အဲဒီလုိေတာ့ က်ေနာ္ ျမင္ပါတယ္။”
ျမန္မာနိုငင
္ ံမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပုလုပ္တဲ့ အစိမ္းေရာင္ကြနဖ
္ ရင္က
့ ို ေနျပည္ေတာ္နဲ့ ရန္ကုန္မွာ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့တာျဖစ္ၿပီး လူမႈအဖြဲ့အစည္းေတြ၊
အစိုးရဌာနေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွငေ
္ တြနဲ့ နိုငင
္ ံေရးပါတီေတြ အပါအ၀င္ လူဦးေရသံုးရာေလာက္ ဖိတ္ၾကားခဲတ
့ ယ္လို့ သိရပါတယ္။

ေနျပည္ေတာ္မွာ ျပုလုပ္ခဲ့တဲ့ပြဲကို ကုလသမဂၢအထူးသံ နမ္ဘီယာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အစိုးရပိင
ု ္းကေတာ့ သစ္ေတာ၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္ တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။
ရန္ကုန္မွာ ျပုလပ
ု ္တဲ့ပြဲကိုေတာ့ ကြန္ဖရင္ေ
့ နာက္ဆံုးေန့မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္ နားေထာင္ ေလ့လာသြားပါတယ္။
အေမရိကန္၊ ေနာ္ေ၀တို့အပါအ၀င္ နိင
ု ္ငံေပါင္း ကိးု နိုင္ငက
ံ ပတ္၀န္းက်င္ထန
ိ ္းသိမ္းေရး ပညာရွင္ေတြ တက္ေ
္ ရာက္ခဲ့ၿပီး၊ စာတမ္းေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္ကို ဖတ္ၾကား
ေဆြးေနြးခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုဂလ
ၢ ိကဘဏ္မ်ား ေငြထတ
ု ္သည့္ကတ္ျပား စတင္ထတ
ု ္ေပးေတာ့မည္
Published on November 4, 2011 by သူရန
ိ ္စိုး · No Comments
ပုဂလ
ၢ ိကဘဏ္ေတြက အလိေ
ု လ်ာက္ ေငြထုတ္တက
ဲ့ တ္ျပား ATM ေတြ မၾကာခင္ စတင္ထတ
ု ္ေပးေတာ့မွာပါ။
ကေမာဇဘဏ္က နိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေနကစၿပီး ATM ကတ္ေတြ စထုတ္ေပးမွာ ျဖစ္ၿပီး ေငြထတ
ု ္တဲ့စက္ေတြကေ
ို တာ့ ကမာရြတ္ရံုးခ်ုပ္၊ ေျမနီကန
ု ္းဘဏ္ခြဲ၊
ဗိုလေ
္ အာင္ေက်ာ္လမ္းက ဘိတ
ု ေထာင္ဘဏ္ခြဲနဲ့ သကၤနး္ က်ြနး္ ဘဏ္ခြဲေတြမွာ စတင္ တပ္ဆင္မွာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ကေမာဇဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူတဦးက ေျပာပါတယ္။
“ေလာေလာဆယ္ ဝန္ေဆာင္မႈကေတာ့ ATM ဆုိေတာ့ ေငြထုတတ
္ ဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈပါပဲခင္ဗ်ာ။ card ေၾကးေတြ ဘာေတြ ေလာေလာဆယ္မွာ က်ေနာ္တုိ့
ေကာက္ခံျခင္း မရိွေသးပါဘူးခင္ဗ်။ ဘာျဖစ္လလ
ုိ့ ဲဆုိေတာ့ အခုေလာေလာဆယ္ ရန္ကုန္ၿမို့တြငး္ မွာပဲ အသုံးျပုခြင့္ ရိွေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင္မ
့ ုိ့လုိ့။ ေလာေလာဆယ္
က်ေနာ္တုိ့ ATM ၄ လုံးနဲ့ပဲ စပါမယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္ၿပီးရင္ေတာ့ ဒီလကုန္ပင
ုိ ္းမွာ ATM ထပ္ေရာက္လာဖုိ့ ရိပ
ွ ါတယ္။ ထပ္ေရာက္လာရင္ ရန္ကန
ု ္ၿမို့ရဲ့ အခ်က္အခ်ာ
က်တဲ့ေနရာေတြရယ္၊ ဘဏ္ခြဲေတြရယ္ အကုန္လးုံ မွာ ဆက္လက္ထားသြားဖုိ့ ရည္ရယ
ြ ္ထားပါတယ္။ တေန့တာ ထုတ္ခြငက
့္ ုိ ၁၀ သိန္းအထိ သတ္မတ
ွ ္ထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ customer (ေငြအပ္ႏွံသူ) အေပၚ မူတည္ပါတယ္။ customer ရဲ့ သုံးခ်င္တဲ့ ေငြပမဏကုိ ထားေပးပါ့မယ္။ ၁၀ သိနး္ ထက္ေတာ့ မေက်ာ္ပါဘူး။”
ေငြစာရင္းဖြငထ
့္ ားသူတိုင္း ATM ကတ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိၿပီး ပထမ တႏွစ္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေၾကး ေပးစရာမလိုဘူးလို့လည္း ကေမာဇဘဏ္ တာဝန္ရွိသူက
ေျပာပါတယ္။
ATM ကတ္ေတြ ထုတေ
္ ပးတာဟာ ေခတ္သစ္ဘဏ္လုပင
္ န္းရဲ့ ပထမ ေျခလွမ္းျဖစ္သလို ဘဏ္ေတြ မျဖစ္မေနျဖတ္သန္းရမယ့္ လုပ္ငန္းစဉ္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္းဖြင့္သေ
ူ တြ မ်ားလာသလုိ ATM ကတ္ လုပ္သူေတြ မ်ားလာတာနဲ့အမွ် ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြလည္း ဖြံ့ၿဖိုးတိးု တက္လာမွာပါ။
ဘဏ္ေတြဘက္ကလဲ စားသံုးသူေတြအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အခ်ိနတ
္ ိုအတြင္း တိက်မွနက
္ န္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆီးဂိမး္ အဖြင့္ပြဲစဉ္တြင္ ျမန္မာအသင္းက လာအိုကို ၃-၂ ဂိုးျဖင့္ အနိုင္ရရွိ
Published on November 4, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
၂၀၁၁ ဆီးဂိမး္ ေဘာလံုးၿပိုင္ပြဲ အုပ္စု(ခ) ရဲ့အဖြင့္ပြဲစဉ္ေတြကို အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ဂ်ာကာတာၿမို့မွာ မေန့ ညေနပိင
ု ္းက စတင္က်င္းပခဲ့ရာ ျမန္မာအသင္းက လာအိုကို ၃၂ ဂိးု နဲ့ အနိုင္ရခဲ့ပါတယ္။
အုပ္စု (ခ) မွာ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပင
ို ္၊ လာအို၊တီေမာနဲ့ဘရူနိုငး္ အသင္းတို့ပါဝင္ၾကၿပီး ျမန္မာအသင္းဟာ ၂၀၀၅ ဆီးဂိမး္ တုနး္ က လာအိုအသင္းဆီမွာ တင္ခဲ့
တဲ့ ရွံဳးေၾကြးကို ျပန္ဆပ္နင
ို ္ခဲ့တာပါ။
ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၆ နာရီ ၃၀ ဂ်ကာတာၿမို့က ဘန္ကာနိုကြငး္ မွာ ျမန္မာအသင္းအေနနဲ့လာအိုအသင္းကို ခက္ခက္ခဲခဲကစားၿပီးမွ အနိုင္ရခဲ့တာပါ။
ျမန္မာအသင္းဟာ ဒီပြဲစဉ္ကို အနိုင္ရဖို့အတြက္ တိုက္စစ္ဦးစားေပး ၄-၂-၃-၁ ကစားကြကန
္ ဲ့ပြဲထက
ြ ္ခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္မွာ ေက်ာ္ကက
ို ိုနဲ့ မင္းမင္းသူတို့ေျခစြမး္ ျပကစား
နိုင္ခဲ့ၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပြဲခ်ိန္ ၁၅ မိနစ္မွာ ေနာက္တန္းဘယ္အစြန္လူ ဉာဏလြင္ တိုကရ
္ ိုက္ အနီကတ္ျပ အထုတ္ခံခဲ့ရလို လက္က်န္ပြဲခ်ိန္ေတြကို ကစားသမားတေယာက္ေလ်ာ့
နဲ့ ရုနး္ ကန္ခဲ့ရၿပီး ခံစစ္ပိုင္းကလည္း အမွားမ်ားခဲ့လို့အနိုင္ရဖို့ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိုးပမ္းခဲ့ရတာပါ။
ပထမပိုငး္ ၁၄ မိနစ္မွာ တန္ျပန္တက
ို ္စစ္ကေန လာအိုအသင္း တိုက္စစ္မႉး လမ္နာအို တိုဆင္ လြတ္လတ
ြ ္က်ြတ္က်ြတထ
္ ိုးေဖာက္ဆြဲေျပးတာကို ေနာက္ကေန
မမွီမကမ္းနဲ့ေလ်ွာထိးု ဖ်က္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ဉာဏလြင္ တိက
ု ္ရိုက္အနီကတ္ျပခံရၿပီး ထြကခ
္ ဲ့ရပါတယ္။

ျမန္မာအသင္း တစေယာက္ေလ်ာ့သြားေပမယ့္ ကစားပံုပ်က္မသြားဘဲ လာအိုအသင္းထက္ ဂိုးသြင္းခြင့္ေတြ ပိုရခဲ့ပါတယ္။ ပြဲခ်ိန္ ၁၈ မိနစ္မွာ ျမန္မာအသင္း ေထာင့္
ကန္ေဘာရခဲ့ၿပီး ျပည္ၿဖိုးဦး ကန္တင္တာကို ေက်ာ္ေက်ာ္ကက
ို ေခါင္းတိက
ု ္သြင္းယူနိုင္ခဲ့လို့ျမန္မာအသင္း ဦးေဆာင္ဂးို ရရွိခဲ့ပါတယ္။
လာအိုအသင္းကေတာ့ ကစားသမားတေယာက္သာၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဘာလံုးပိင
ု ္ဆိုငမ
္ ႈအသာစီးရေပမယ့္ ထိးု ေဖာက္ဂိုးသြင္းနိင
ု ္မႈမွာ ျမန္မာအသင္းက ပိမ
ု ိုရရွိခဲ့
ပါတယ္။
ျမန္မာအသင္းရဲ့ေရွ့တန္းက ေက်ာ္ကက
ို ိုနဲ့ ကြငး္ လယ္တိုကစ
္ စ္ကစားသမား မင္းမင္းသူတို့ကို လာအိုေနာက္ခံလူေတြ ခက္ခက္ခဲခဲ ထိန္းခဲ့ရတယ္။ ဒုတိယပိုင္းမွာ
ေတာ့ ျမန္မာအသင္းက အနိုင္ဂိုးကိုထိနး္ ဖို့ခံစစ္ထိုငက
္ စားခဲ့လို့လာအိုအသင္းကို အခြင့္အေရးေပးသလို ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ ျမန္မာ ေနာက္တန္းကစားသမား
ေတြကလည္း အမွားမ်ားလာၿပီး ျမန္မာအသင္းရဲ့ပယ္နယ္တီဧရီယာတဝိက
ု ္မွာ မၾကာခဏဆိုသလို ျပစ္ဒဏ္ေဘာေတြ ေပးခဲ့ရပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၆၄ မိနစ္မွာ ျမန္မာအသင္း ပယ္နယ္တဧ
ီ ရိယာနဲ့မလွမး္ မကမ္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွာ လာအိုအသင္း ဖရီးကစ္ကန္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ဒီဖရီးကစ္ကေနတဆင့္
လာအိုအသင္းတိက
ု ္စစ္မးႉ လမ္နာအိုက ေခ်ပဂိုးကို ေခါင္းတိက
ု ္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ လာအိုတိုက္စစ္မႉး လမ္နာအိုအနားမွာ ျမန္မာေနာက္ခလ
ံ ူ ၃ ဦးရွိေပမယ့္ တားဆီး
နိုင္ျခင္းမရွလ
ိ ို့ဂိုးေပးလိုက္ရတာပါ။
ေခ်ပဂိုးေပးလိက
ု ္ရတဲ့ ျမန္မာအသင္း ဂိုးထပ္ရဖို့ျပန္လည္တိုကစ
္ စ္ျမွင့္တင္ခဲ့ရာ ပြဲခ်ိန္ ၆၉ မိနစ္မွာ ေက်ာ္ကိုကရ
ို ဲ့ေပးပို့မက
ႈ ေန မင္းမင္းသူက ဒုတိယဂိးု သြငး္ ယူခဲ့
ပါတယ္။ `
ျမန္မာအသင္းရဲ့ဒုတယ
ိ ဦးေဆာင္ဂးို ဟာ ၅မိနစ္သာခံၿပီး ေခ်ပဂိုးျပန္ေပးလိက
ု ္ရပါတယ္။ ျမန္မာေနာက္ခလ
ံ ူေတြ ေဘာလံုး ဖ်က္ထတ
ု ္ပံု မေသသပ္လို့ လာအိုအသင္း
တိက
ု ္စစ္မးႉ ေဆာင္ဗိုနီက သြင္းယူခဲ့တာပါ။
ဒုတယ
ိ ေခ်ပဂိုး ေပးလိက
ု ္ရေပမယ့္ စိတဓ
္ ာတ္က်မသြားဘဲ ျပန္လည္တိုက္စစ္ဆင္ရာ ပြဲခ်ိန္ ၇၉ မိနစ္မွာ ျမန္မာအသင္းအတြက္ အနိုငဂ
္ ိုးကို ၾကည္လင္းရဲ့ေပးပို့မႈက
ေန ရန္ေအာင္ဝင္းက သြင္းယူခဲ့ၿပီး ပြဲဦးထြကမ
္ ွာ အမွတ္ျပည့္ ရရွိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာအသင္းဟာ အုပ္စုက တက္ေရးအတြက္ ဖိလစ္ပင
ို ္အသင္းကို ၃-၁ ဂိးု နဲ့ အနိုင္ရရွထ
ိ ားတဲ့ ဗီယက္နမ္အသင္းနဲ့ နိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန့ ကစားမယ့္ပြဲကို
အနိုင္ကစားဖို့ လိုပါတယ္။
ဒီေကဘီေအႏွင့္အစုိးရ နုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန့ တရား၀င္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲမည္
Published on November 4, 2011 by ဒီဗြီဘီ · 1 Comment
ဒီေကဘီေအ – တိးု တက္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသား ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ နဲ့ အစိုးရတို့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွသ
ိ ြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
ဘားအံၿမို့ကို မေန့က သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ဒီေကဘီေအ ကိုယစ
္ ားလွယ္ အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဦးဟာ အစိးု ရကိယ
ု ္စားလွယ္ေတြနဲ့ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ဒီလ နိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန့မွာ
အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး ေၾကညာၿပီး ၆ ရက္ေန့မွာ ကရင္ျပည္နယ္တခုလံုးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲသြားဖို့ သေဘာတူလိုက္ၾကတယ္လို့ ဒီေကဘီေအေခါင္းေဆာင္
ဗိုလခ
္ ်ုပ္ေစာလဲဘြဲ ေခၚ ဗိုလ္ခ်ုပ္နႈတ္ခမ္းေမြးက ဒီဗြီဘီကို ေျပာၾကားပါတယ္။
က်န္ ေနာက္ဆက္တြဲကိစၥေတြကိုေတာ့ ေရွ့ဆက္ေဆြးေနြးၾကမယ္လို့လည္း သိရပါတယ္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကို အသြင္ေျပာင္းဖို့ ျငင္းဆန္ၿပီး မႏွစ္က နိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲေန့က စၿပီး အစိုးရတပ္ကို စတင္တက
ို ္ခိုကခ
္ ဲ့တဲ့ ဗိလ
ု ္ခ်ုပ္နတ
ႈ ္ခမ္းေမြး ဦး
ေဆာင္တဲ့ ဒီေကဘီေအ ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ့က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ့ ပတ္သက္လို့ အစိုးရဘက္နဲ့ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးရံးု မွာ ေအာက္တိုဘာ ၂၆
ရက္က ပဏာမ ေဆြးေနြးခဲ့ပါတယ္။
အစုိးရတပ္ ေပၚတာမ်ားကို စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ခင
ို ္း
Published on November 4, 2011 by ဒီဗြီဘီ · No Comments
ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္လတ
ြ ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)ကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြက ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခက
ို ္တဲ့ေနရာမွာ ေပၚတာေတြကို စစ္ဝတ္စံု ဝတ္ခိုငး္ ကာ
ခ်ီတက္ေနတယ္လုိ့ ေကအုိင္ေအ စစ္ေၾကာင္းမႉး လဖိုငလ
္ နူးက ေျပာပါတယ္။
ေကအိုင္ေအကို ျမန္မာအစိုးရတပ္ေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့ လဆန္းပိုင္းကတည္းကစလို့ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခက
ို ္မႈေတြ သိသသ
ိ ာသာ လုပလ
္ ာခဲ့တဲ့တခ်ိနတ
္ ည္းမွာပဲ
ျမစ္ႀကီးနားနဲ့ ဝိုငး္ ေမာ္ဘက္မွာ အရပ္သားေတြကို ေပၚတာအထမ္းသမားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼဆဲြေနတာပါ။

အေစာပိုင္းကေတာ့ အရပ္ဝတ္နဲ့သာ ရိကၡာနဲ့ ခဲယမ္းက်ည္ဆန္ေတြ သယ္ခိုင္းေနရာမွ အခုအခါ စစ္ဝတ္စံုေတြ ဝတ္ခိုငး္ ကာ စစ္ေၾကာင္းနဲ့ အတူ ခ်ီတက္ေနတယ္လုိ့
ဆုိပါတယ္။
ေပၚတာေတြနဲ့ စစ္သားေတြ ေရာၿပီး ခ်ီတက္လာေနလို့ အစိုးရ စစ္ေၾကာင္းေတြဘက္က ထိခိုကက
္ ်ဆံုးမႈေတြလည္း အမ်ားအျပား ရိွေနေၾကာင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊
ဝိုငး္ ေမာ္ ဘက္ကေန ခ်ီတက္လာတဲ့ စစ္ေၾကာင္းေတြကို ျမစ္ႀကီးနား-လိုင္ဇာ လမ္းေပၚရိွ ဂါးဒါးယန္ ေဒသအတြင္း ခုခံတက
ို ္ခိုကေ
္ နတဲ့ စစ္ေၾကာင္းမႉး လဖိုင္လနူးက
ေျပာပါတယ္။
“အခုက ေပၚတာေတြလည္း စစ္ဝတ္ဝတ္ၿပီးမွ က်ေနာ္တို့ကို တိက
ု ္တယ္ေလ။ အဲလိုမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ။ သူတို့ စစ္တပ္ ၅ဝ ေလာက္ပါရင္ ေပၚတာက ၅ဝ
ေလာက္ေလ၊ အဲလို ဝတ္စံုဝတ္ေပးတာ။ ေသတာေပါ့ အခုအခ်ိန္မွာ။ က်ေနာ္နဲ့ ရင္ခဲြေတာင္မွာ ျဖစ္တာ ၁ဝဝ ေလာက္ ထိခက
ို ္သြားတယ္။”
ေပၚတာေတြကို စစ္ဝတ္ ဝတ္ခိုငး္ ေစျဖင္းျဖင့္ စစ္ေၾကာင္းမွာ အင္အားမ်ားသေယာင္ အသြင္ေဆာင္နိုငသ
္ လို အဲဒီစစ္ဝတ္ ဝတ္ထားတဲ့ ေပၚတာေတြကို
လူသားဒိုငး္ အျဖစ္ အသံးု ျပုနိုငတ
္ ာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ အစိးု ရစစ္ေၾကာင္းေတြနဲ့အတူ ပူတာအိုၿမို့နယ္၊ ေခါင္လန္ဖးူ အေျခစိုက္ တန္ဂးူ တန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ရဝမ္ျပည္သစ
ူ့ စ္အဖဲြ႕ေတြကိုလည္း အသံးု ျပုေနတယ္လို့
ေကအိုင္ေအစစ္ေၾကာင္းမႉး လဖိုင္လနူးက ေျပာပါတယ္။
“အခုဒီမွာ စစ္တိုက္ေတာ့ ရဝမ္မ်ားတယ္။ ရဝမ္ ၁ဝဝ ေလာက္ပါတယ္။ သူတစ
ို့ စ္သားယူနီေဖာင္းဝတ္တာေပါ့။ ဘယ္လိုေျပာနိုင္မလဲ သူတက
ို့
နယ္ျခားေစာင့္ဆေ
ို တာ့။”
ကခ်င္ျပည္နယ္အေျခစိုက္ ေျမာက္ပိုင္းတိုငး္ စစ္ဌာနခ်ုပ္ (မပခ) လက္ေအာက္ခံ တပ္ေတြနဲ့ စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈ စစ္ဌာနခ်ုပ္ စကခ လက္ေအာက္ခတ
ံ ပ္ေတြ
စစ္ေၾကာင္းထြက္ရာမွာ ရံုးအဖဲြ႕ အပါအဝင္ အင္အား အမ်ားဆံးု ၁ဝဝ နီးပါသာ ဆဲြထုတေ
္ ခၚယူနင
ို ္ေၾကာင္း၊ အခုအခါ တပ္မ ၈၈၊ တပ္မ ၃၃ အပါအဝင္
တပ္မလက္ေအာက္ခံတပ္ေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းက ျမစ္ႀကီးနား၊ မိးု ညႇင္းနဲ့ ဗန္းေမာ္ကို ပို့ေဆာင္ အင္အားျဖည့္တင္းေနရတယ္လို့ စစ္ဘက္သတင္းအရ
သိရပါတယ္။
ျမန္မာနိုငင
္ ံမွာ မီဒယ
ီ ာ လြတ္လပ္ခြင့္ ဘယ္ေလာက္ရွိေနၿပီလဲ
Published on November 4, 2011 by တိုငး္ ေက်ာ္ · No Comments
ခုတေလာ ျပည္တြင္းမွာ အေျပာမ်ားေနတဲ့ ကိစတ
ၥ ခုကေတာ့ မီဒယ
ီ ာလြတ္လပ္ခြင့္ပါ။ မီဒယ
ီ ာေတြ ဘယ္ေလာက္ လြတလ
္ ပ္ၿပီလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ အားလံးု တညီတညြတ္တည္းေျပာၾကတာကေတာ့ အရင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္တန
ု ္းကနဲ့စာရင္ အပတ္စဉ္ထတ
ု ္ ပုဂလ
ၢ ိက သတင္းဂ်ာနယ္ေတြမွာ
သတင္း၊ ေဆာင္းပါးေတြ ပိုၿပီး ေရးသား ေဖာ္ျပခြင့္ရလာတယ္ ဆိတ
ု ာပါပဲ။ ဒါကလည္း မွန္ပါတယ္။ အသိသာဆံုး ကိစၥကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အင္တာဗ်ူး
ေတြ ေဖာ္ျပခြငရ
့္ လာတာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိယ
ု ္တိုငေ
္ ရး ေဆာင္းပါး ေဖာ္ျပခြငရ
့္ တာ၊ ဓာတ္ပံုေတြကို ေဖာ္ျပခြင့္ ရလာတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအတြက္လည္း အရင္ကနဲ့စာရင္ ျပည္သေ
ူ တြဟာ တေစာင္ က်ပ္ ၅ဝဝ အထက္ ေဈးႀကီးေပးဝယ္ရတဲ့ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြကို ပိုၿပီး ဝယ္ယူ ဖတ္ရလ
ႈ ာၾကတာလည္း
အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆိရ
ု င္ ျပည္တြင္းက မီဒယ
ီ ာ လြတ္လပ္ခြင့္ အေတာ္ခရီးေရာက္ေနၿပီလားလို့ ေမးစရာ ရွိေနပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္အေၾကာင္းေျပာရင္ အေတာ္က်ယ္ျပန့္ပါတယ္။ ပံႏ
ု ွိပ္မီဒယ
ီ ာ အေၾကာင္းတင္မက အျခား အေၾကာင္းအရာေတြကပ
ို ါ ေျပာမွ
ျပည့္စံုပါလိမမ
့္ ယ္။ မီဒယ
ီ ာထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ရုပသ
္ ံမီဒယ
ီ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာနိင
ု ္ငံမွာ ရုပသ
္ ံ ထုတ္လုပ္၊ ထုတ္လႊငခ
့္ ြင့္လုပင
္ န္းကို အစိုးရပိင
ု ္
ျမန္မာ့ရုပ္ျမင္သံၾကား၊ စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီ၊ အစိုးရနဲ့ နီးစပ္တဲ့ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းရဲ့သားပိင
ု ္ mrtv- 4 နဲ့ ေရႊသလ
ံ ြင္ ဦးေက်ာ္ဝင္းပိုင္ Skynet တို့ပဲ
ျဖစ္ၾကပါတယ္။
ဒီရုပသ
္ ံလုပင
္ န္းအားလံးု ဟာ အစိုးရကို ပံ့ပးို တဲ့ သတင္းေတြကလဲြရင္ အျခားသတင္းေတြ ေဖာ္ျပေလ့မရွိဘဲ ေဖ်ာ္ေျဖေရးနဲ့ အားကစားလိုငး္ ေတြေလာက္သာ
ထုတ္လႊင့္ပါတယ္။ ဒီလို ရုပသ
္ ံလိုငး္ ထုတ္လုပ္ ထုတလ
္ ႊင့္ခြင့္နဲ့ ပတ္သက္ရင္ နုင
ိ ္ငံသားေတြကို လုပ္ကင
ို ္ခြင့္ မေပးသလို ေနာင္ ေပးလာမယ့္
အလားအလာေတြလည္း လံုးဝ မျမင္ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။
ေရဒီယို ထုတ္လုပခ
္ ြင့္ ထုတလ
္ ႊင့္ခြငလ
့္ ည္း အလားတူပါပဲ။ အစိးု ရ စစ္တပ္နဲ့ အစိုးရက လုပခ
္ ိုင္းထားတဲ့ သူေဌးႀကီးေတြရဲ့ အသံလႊင့္လပ
ု ္ငန္းေတြသာ ရွိၿပီး
သာမန္ျပည္သေ
ူ တြ လုပက
္ ိုင္ခြငက
့္ ိုေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ကန့္သတ္ထားပါတယ္။ ဒါကို ေနာင္ ဖြင့္ေပးမလား ဆိုတာလည္း လံုးဝ မေသခ်ာပါဘူး။
ေနာက္တခ်က္ လူေျပာမ်ားတဲ့ ကိစၥတခုကေတာ့ သတင္းစာ ထုတ္ေဝခြငပ
့္ ါ။ ဒါကိုလည္း အစိးု ရက တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ခ်ုပ္ကိုငထ
္ ားရုံမက ေနာင္ ခြင့္ျပုမယ္
မျပုဘးူ ။ ဘယ္သူေတြကို ဘယ္လို ခြင့္ျပုမလဲ ဆိတ
ု ာကိုလည္း မယ္မယ္ရရ မသိနုိငေ
္ သးပါဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနအရ ေန့စဉ္ထုတ္
သတင္းစာေတြ ထုတေ
္ ဝခြင့္ျပုဖဆ
ို့ ိုတာ ေဝးလို့ အပတ္စဉ္ထုတ္ သတင္းဂ်ာနယ္ေတြ ထုတေ
္ ဝခြငက
့္ ိုေတာင္ ပိတ္ပင္ထားလို့ အခက္အခဲ ေတြ႕သူေတြလည္း

ေတြ႕ေနၾကပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ လေလာက္ကတည္းက နိုင္ငံေရးအသားေပး သတင္းဂ်ာနယ္တေစာင္ ထုတ္ေဝဖို့ ျပင္ဆင္ေနတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား
ဒီမက
ို ရက္တစ္ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဆရ
ို င္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေဝခြင့္တင္ထားတာ ျပန္ၾကားေရးကလည္း ခြင့္မျပု၊ ၾကားထဲမွာ ေငြကလည္း သိနး္ ရာခ်ီကုနန
္ ဲ့
အေတာ္ကို အခက္အခဲ ေတြ႕ေနပါတယ္။
ဒီအတြက္ အျခား အစိုးရက ခြင့္ျပုၿပီးသား သတင္းဂ်ာနယ္ ထုတ္ေဝခြင့္ လက္မတ
ွ ္ တေစာင္ေစာင္ကို ဝယ္ယူဖို့ႀကိးု စားရာမွာလည္း အဆင္မေျပ ျဖစ္ေနရပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ျပည္သေ
ူ တြကို ရွင္းျပဖို့ လိုလာပါတယ္။ အရင္စစ္အစိးု ရနဲ့ လက္ရွိ အစိုးရက ထုတ္ေဝခြငန
့္ ဲ့ ပတ္သက္ၿပီး က်င့္သးံု ေနပံက
ု ေတာ့ ဂ်ာနယ္ထတ
ု ္ဖို့
ေလွ်ာက္လာသူေတြကို ထုတ္ခြင့္ျပုတဲ့သေ
ူ တြကို ခြင့္ျပုမယ္၊ ခြင့္မျပုခ်င္ရင္လည္း ရတယ္ဆတ
ို ဲ့ မူက်င္သ
့ ံုးေနမႈပါပဲ။ ေနာက္ အေရးႀကီးတာ တခ်က္က ခြင့္ျပုတဲ့
ဂ်ာနယ္ အမ်ိဳးအစားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေနအထားမွာေတာ့ သတင္းဂ်ာနယ္ အျဖစ္ ခြင့္ျပုထားတဲ့ ဂ်ာနယ္ေတြကသာလွ်င္ နုိင္ငေ
ံ ရးဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ျပုၿပီး အျခား အနုပညာ၊ သုတ၊ ရသ၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အားကစား၊ မႈခင္း၊ ဘာသာေရးလို အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့
နုိင္ငေ
ံ ရးနဲ့ ပတ္သက္တာ လံးု ဝ ေဖာ္ျပခြင့္ မရွိပါဘူး။
ေျပာရရင္ လက္ရွိ ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္စားေနတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သတင္းလိုမ်ိဳး လံုးဝ ေဖာ္ျပခြင့္ မရွိပါဘူး။ အစိုးရဟာ အဲဒီေလာက္အထိ တင္းက်ပ္
ခ်ုပ္ကင
ို ္ထားတာပါ။ ဒါက ထုတ္ေဝခြင့္ တမ်ိဳးတည္းကို ေျပာေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္ေဝခြင့္ရၿပီး စာေပစိစစ္ေရးက ကန့္သတ္ ခ်ုပ္ခ်ယ္တာမ်ိဳးေတြကေတာ့
လက္ရွိ အခ်ိန္အထိ ပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ့ ဆိုးဆုးိ ရြားရြား ရွေ
ိ နဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ေနာက္ထပ္ တခု ေျပာျပခ်င္ပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ရုပ္ရင
ွ ္ဗီြဒီယို လုပ္ငန္းနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က အပတ္စဉ္
ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဒါရိုကတ
္ ာ ေမာင္မ်ိဳးမင္းရဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဆိုရင္ ရုပ္ရင
ွ ္၊ ဗီဒီယို ထုတ္လပ
ု ္ေရးမွာလည္း လြတ္လပ္ခြင့္ အေတာ္ေလးကို
ဆိပသ
္ ုဉ္းေနတာ ေတြ႕နိုင္ပါတယ္။ ရုပ္ရွင္ရက
ို ္မယ္ဆိုရင္ ဇာတ္လမ္းကို ႀကိုၿပီးတင္ျပရတာ၊ ရိုကမ
္ ယ့္ ဒါရိက
ု ္တာ၊ မင္းသား၊ မင္းသမီးက အစ တင္ျပၿပီး
ခြင့္ျပုခ်က္ရမွ ရိက
ု ္ရတာ၊ ရိုက္ၿပီးရင္လည္း အဆင့္ဆင့္ ျပန္တင္ျပရတာ၊ ခြင့္ျပုခ်က္ မရဘဲ ပိတ္ပင္ခံရရင္ ေငြေရးေၾကးေရးကအစ လုပ္ကင
ို ္ထားသမွ်ေတြအားလံးု
ဆံးု ရံႈးရတာ စတာေတြ ေျပာဆိုထားပါတယ္။
ဒီေန့လို အစိုးရက ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္းေျပာ၊ မီဒီယာကို စတုတမ
ၴ ႑ိဳင္ဆိုၿပီးတင္စားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာကို ရုပ္ရင
ွ ္ဗီြဒီယိုေလာကမွာ မီဒယ
ီ ာလြတလ
္ ပ္ခြင့္ လံုးလံးု
ဆိတ္သုဉ္းေနတာကို ျပတဲ့ အင္တာဗ်ူးတခု ျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာရရင္ အေနာက္နိုင္ငေ
ံ တြမွာ မီဒယ
ီ ာ လြတ္လပ္ခြင့္ ၁ဝဝ ရာခိုင္နန
ႈ ္း ရွတ
ိ ယ္ဆိုရင္ ျမန္မာမီဒီယာေလာက လြတလ
္ ပ္ခြငဟ
့္ ာ ၅ ရာခိုင္နန
ႈ ္းကေန ၁ဝ
ရာခိုင္နန
ႈ ္းအထိ ၾကားေလာက္ပဲ ရွိၿပီး ဒီထက္ မပိပ
ု ါဘူး။ အပတ္စဉ္ထုတ္ ပုဂၢလိက ဂ်ာနယ္ေတြမွာ နည္းနည္းပါးပါး ေရးသားခြင့္ရလာတာကလဲြရင္ က်န္တဲ့
အလြန္က်ယ္ျပန့္တဲ့ မီဒယ
ီ ာ နယ္ပယ္ေတြ အတြကက
္ ေတာ့ လြတ္လပ္ခြင့္ လံုးလံုး မရွိေသးပါဘူး။
ၿပီးခဲတ
့ ဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၃ဝ ရက္ ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတေ
္ တာ္ေကာ္မတီ တခုနဲ့ မီဒီယာေတြ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ သူရဦးေအးျမင့္က ေျပာခဲ့တဲ့
စကားတခြနး္ ရွိပါတယ္။ မီဒယ
ီ ာေတြ မလြတ္လပ္ဘဲနဲ့ ဒီမိုကေရစီလည္း မရွိနင
ို ္ဘူး ဆိုတဲ့ စကား ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေန ျပည္တြင္းမွာ
မီဒယ
ီ ာလြတ္လပ္ခြင့္ လံးု ဝနီးပါး မရွိေသးတာမို့ ဒီမက
ို ေရစီ ဆိုတာလည္း ဘယ္ကိုမွ ခရီး မေရာက္ေသးပါေၾကာင္း တင္ျပလိုကရ
္ ပါတယ္။

အရင္ ရိုးအီေနတဲ့ပံုစံကေန နည္းနည္းေလး ေျပာင္းထြက္လာတာပါ (ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒတ
ီ ာခ်ုပ္)
Published on November 4, 2011 by ေရႊေအာင္ · No Comments
အရင္ကလို ရိုးအီေနတဲ့ ပံစ
ု ံမ်ိဳး မဟုတဘ
္ ဲ ျပည္သူအမ်ား စိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေတြကို ခပ္သြကသ
္ ြက္ ေဖာ္ျပၿပီး သတင္းစာပံုစံ နည္းနည္း ေျပာင္းလဲေနၿပီး
ေရွ့ေလွ်ာက္လည္း ဒီအတိုငး္ ပဲ ေျပာင္းလဲေဖာ္ျပသြားမွာပါလို့ ေၾကးမံုသတင္းစာ အယ္ဒတ
ီ ာခ်ုပ္ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္ဒင္က ေျပာပါတယ္။
အခုလဆန္းပိုငး္ ကစၿပီး အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ အပါအ၀င္ သတင္းအခ်ိဳ့ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေဖာ္ျပလာတာ ေတြ႕ရတာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး ဒီဗြီဘက
ီ သီးသန့္
ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းထားပါတယ္။
အခု ဒီရက္ပုိင္း ၃၊ ၄ ရက္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္ဒင္တုိ့ အယ္ဒတ
ီ့ ာအာေဘာ္ေတြက အစေပါ့ေနာ္ ပံစ
ု ံေလးေတြ ေျပာင္းလဲလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ့ သိခ်င္တာက သတင္းစာကပံုစေ
ံ ျပာင္းၿပီလား။ ဘယ္လိုညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ့ ဘယ္လသ
ို ြားၾကမလဲခင္ဗ်။
“က်ေနာ္တုိ့က ေခတ္နဲ့အညီေပါ့။ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ စနစ္အရ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ အသြင္ေဖာ္ေဆာင္တာပါ။”
ဦးခင္ေမာင္ေက်ာ္ဒင္တို့ စာတည္းမႈးအေနနဲ့ ကိုယ့္အေတြးအျမင္ကို တင္ျပလို့ရၿပီ။ အရင္ကလုိ အထက္ကေရးခုိငး္ တာမ်ိဳး ေပၚလစီကို

လုက
ိ ္ေရးတာမ်ိဳးမရွေ
ိ တာ့ဘးူ လုိ့ ဆိုလုိခ်င္တာပါလားခင္ဗ်။
“ဟုတ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တက
ို့ ကေန့ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အတုိင္းသြားတာပါ။ က်ေနာ္တုိ့ ေခတ္နဲ့အညီ အရင္ ရိုးအီေနတဲ့ပံုစံကေန နည္းနည္းေလး
ေျပာင္းထြက္လာတာပါ။”
အဲ့လုိေျပာင္းလဲတာဟာ အခုကစၿပီးေျပာင္းၿပီလို့ ေျပာလုိ့ရလားခင္ဗ်။ ရံဖန္ရခ
ံ ါ သတင္းစာေတြက အဲ့လုိေျပာင္းလဲတတ္ၿပီး ၿပီးရင္ေတာ့
ဒံုရင္းအတုိ္င္းပဲျပန္ျဖစ္တာလည္း ေတြ႕ရတတ္လုိ့ပါ။
“‘အခုတုိငး္ ပဲဆက္သြားမွာပါ။”
ဒီတင
ုိ ္းပဲဆတ
ို ာကို ပရိသတ္နားလည္ေအာင္ နည္းနည္းေလး ရွင္းျပေပးပါဗ်။
“အရင္ကေတာ့ ပံုစံသပ
ိ ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ရိုးအီတာေပါ့။ အခုကေတာ့ နည္းနည္းခပ္သြကသ
္ ြက္ေလးေတြ က်ေနာ္တက
ုိ့ ေဖာ္ျပေပးေနတာေပါ့။ ျပည္သူလည္း
စိတ၀
္ င္စားမယ့္ က႑ေလးေတြြ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပေပးတာေပါ့။ ေရွ့ေလွ်ာက္လည္း ဒီတင
ုိ ္းပဲဆက္သြားမွာပါ။”
ေနာက္တပိုငး္ က်ေနာ္တို့ သတိထားမိတာက အာေဘာ္ေတြ မေျပာင္းလာခင္မွာ သတင္းစာေတြမွာ တမ်က္ႏွာေလာက္ေပါ့ ျပင္ပ သတင္းေထာက္ေတြ
ေရးသားေပးပိတ
ု့ ဲ့ လြတလ
္ ပ္တဲ့သတင္းေတြ ေရးသား ေဖာ္ျပလာတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါကေရာ ပံုစံတက်ေျပာင္းလဲလာတာပါလား ဘယ္လုိပါလဲဗ်။
“ဒါလည္း ပံစ
ု ံပါပဲ အယ္ဒီ့တာအာေဘာ္လုိပါပဲ။ က်ေနာ္တုိ့ အေျခအေနေပးရင္ေပးသလုိ လုပ္သြားမွာပါ။ အေျခအေနေပးရင္ ေပးသလုိ စိတ္၀င္စားဖြယ္
သတင္းေလးေတြ ျပည္သူ့အက်ိဳးျပု သတင္းေလးေတြ၊ နုိင္ငံအက်ိဳးျပုသတင္းေလးေတြ ထည္သ
့ ြားမွာပါ။”
အခုဆိုရင္ ဂ်ာနယ္ပုိငး္ မွာဆိုရင္လည္း က်ေနာ္တို့ အရင္က မျမင္ရ မေတြ႕ရ မဖတ္ရတဲ့ သတင္းမ်ိဳးေတြလည္း ေတြ႕လာျမင္လာဖတ္လာရတယ္။ သတင္းစာမွာေရာ
ေနာင္မွာ အဲဒီ့ေလာက္ထိေဖာ္ျပဖုိ့ ရွိလာမလားဗ်။
“ေနာင္ေတာ့ ရွိလာမွာပါဗ်။”
သတင္းစာနဲ့ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာဖတ္ပရိသတ္ကို မီဒယ
ီ ာကေန ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲဗ်။
“အခုေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေရွေ
့ လွ်ာက္လည္း ဒီ့ထက္မက ေကာင္းတဲ့ ျပည္သစ
ူ ိတ္၀င္စားတဲ့ သတင္းေလးေတြကို အဆက္မျပတ္
ထည့္သြငး္ ေဖာ္ျပေပးသြားမယ္လုိ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။”
http://burmese.dvb.no

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful