Turinvs

Pratarmd
6-7

lvadas

8-9

Darbeliai kvailiojimo

metui
1,4

10-19

Thu5kutis
ThrSkyne

12
15

Spalvinga gaudanti

taure

Inddni5ka galvos puo5mena 1,6 18 Geliq juostele kaktai Pakvietimo kortele vaikq subuvimui 19

apjuosti

GraZ[s darbeliai

pavasariui

20:37

Bulviq grieZineiiais atspausta pavasario geliq pieva 22 Lizdelis su pauk5diq jaunikliais langui papuo5ti 24 VaZiuoja Zvereliq traukinys 28 Sveikinimo su pavasariu atvirukas 33 Akvariumas su Zuvelemis 34

Linksmi darbeliai

Velykoms

38-53

Velykq krumas su margudiais i5 juosteles dovanoms suri5ti 40 Spalvinga Velykq puokdtd vazone 42 Velykq paveikslas su rdmeliais 44 Linksmas Velykq atvirukas su vi5diuku 48 Velykq krepielis i5 spalvoto popieriaus 50

GraZfrs darbeliai Motinos dienai

54-6s

Gimtadienio kalendorius i3 dirdeliq 56 Servetdliq Ziedeliai i5 nerinukq arba juosteliq dovanoms

suri5ti

58

Dekoraqvine puokit€ su Sirdelemis 60
Vainikas su surios te5los Sirdelemis 62 Mieli sveikinimo atvirukai Motinos

dienai

64

Vasara

-

darbeliq

metas
72

6G95
68 76

Vaisiai i5 Silkinio

popieriaus

Garlaivisatvirojejiiroje
Linksmi atvirukai
MaZasis vasaros Me5kiukas oro Bepo 86

cirkas

sodas 78 balione 82

su garlaiviais

Darbeliai

rudeni
namelis avimis

9G127

Paveikslas su peldda langui 98 Maias kates 101 Piemenys su I04 Paveikslas su musmirdmis 108 Paveikslas su pauk5diq nameliu langui papuodti Paveikslas su margaspalviais L14 118 Riteriq Riteriq subuvimo linksmybes 122 Didieji Zibintai - oro 124 126 MaZieji staliniai

papuo5ti

110

pilis

skddiais

balionai Zibintai

Darbeliai Ziemai ir

Kal6doms

128-159

Paveikslas su seniais besmegeniais langui papuodti Zeintis egliq mi5kas 132 Advento kalendorius 134 Kaledq senelio galvosiikiai 136 Saldus egliq kankoreZiai 140 Zerintis paveikslas su ZvaigZdutemis 1,42 Kaledine dekoracija su medZiaginiais angelais r44 Angelo pakabutis i5 aukso spalvos 146 Spalvingi angelai i5 Silkinio popieriaus L48 Saules, menulio ir fuaigi.dLit4 dekoracija langui 151 MaZi paveikslq L54 juosteles dovanoms suri3ti Kaledq pakabudiai i5

.

folijos

papuoiti r6meliai

Jllieli tu'elia.i!
Sioje darbeliq knygoje vaikams rasite i3bandytus pavyzdZius, kuriuos atlikau per daugiau kaip dvide5imt savo profesinds veiklos metq vaikq darZelyje su pavieniais vaikais arba jq grupdmis.
Prie5 pradedami dirbti aptarkite su vaikais meistravimo nurod)rynus. Padekite vaikams, kur reikia pagalbos, ir atkreipkite demesi i miisq knygoje nurodytus darbelius, UZbaiggs darbeli, vaikas dZiaugiasi ir didZiuojasi. Jis ima pasitiketi savimi, pajunta savo vertg, nes pats padare kaZkq savo, graZaus.

kuriuos vaikai gali atlikti tik priZifrimi suaugusiqjq.
Jei Jtsq vaikas noretq

Msi pavyzdZiai gausiai iliustruoti, nuosekliai paaiSkinti ir vaizdLiai pademonstruoti fotografijomis. Papildoma pagalba yra originalo
dydZio Sablonai.

Atskirq paryzdZiq s4moningai nepriskyriau tam tikram amZiui. Kiekvieno vaiko vystyrnasis, sugebejimai ir polinkiai yra skirtingi. Todel nurodZiau sunkumo laipsnius, kuriuos rasite prie kiekvieno motyvo. Kai apima nuobodulys arba lauke lyja, popietd paskirta meistrauti kartu'su savo vaikais, o kartais ir su jq draugais, yra tikrai geriau nei televizgrius.

meistrauti kitaip nei pasiullta, reiketq tik dZiaugtis, nes tai rodo jo fantazij4 ir kiirybiSkum4. Visi darbeliai siulomi vaikq iniciatyvai suZadinti. Juo daugiau naujq idejq ki1s, tuo geriau.

Meistravimas vaikq grupeje leidZia p4iusti bendravimo ir kolektyvinio darbo skoni. Vaikai atsisako savojo ,,Ai" ,,Mes" naudai, Zaisdami i5moksta socialines elgsenos. Kiekvienas vaikas savo kurybi5kumu pasitarnauja grupei. Bendrai pasiektas rezultatas tampa pozityvia patirtimi. Todel savo knygoje aS ldejau kelis pasitlymus, kurie puikiai tinka darbui grupeje, pavyzdLllti, riteriq pilis arba cirkas. Be to, Sie darbeliai skatina Zaisti.

Itikinkite vaik4, kad jis gali ir turi dirbti savaranki5kai. Juk ir i5 geriausio patarimo
nebus naudos, jei jis galvos, kad per maZai prisidejgs prie gauto rezultato. Vaikai tam ypad jautrus. Thd leiskite jiems patiems rodyti savo iniciatyv4. Vaikas neturi lsivaizduoti, kad jo padarytas darbelis privalo buti toks pat, kaip pavaizduotas nuotraukoje. Sava k[ryba teikia be galo daug dZiaugsmo.

Linkiu Jums sdkmds ir daug
dZiaugsmo meistraujant drauge su vaikais. Jusq

Jl(onikn Oelptinq,

6

Jllieli oaikni!
Meistravimas visuomet teikia labai daug dZiaugsmo ir yra ypad idealus uZsiemimas, kai lauke blogas oras. Sioje knygoje rasite daug naujq meistravimo idejq, kurias apraiiau labai i5samiai, tad jums bus visai nesunku padirbeti pagal Prie darbeliq temq yra vienas, du ar trys simboliai. Pastarieji nurodo

atitinkamo darbelio sudetingumo laipsni: O = lengvas darbelis OO - vidutinio suddtingumo darbelis OOO = Siek tiek sudetingesnis darbelis, reikes daugiau kantrybds.
Thd imkites darbo tuoj pat. Jeigu i5 karto neparyks, kit4 kart4 tikrai pasiseks.

patyzdi.
Daugeli mano pasiulltq darbeliq galima atlikti drauge su seserimis, broliais ir draugais. Juk taip linksma dirbti drauge su kitais
vaikais
!

Kuo daugiau pasiulysite savo idejq, tuo geriau!

Jeigu turite naujq pasillymq arba Sioje knygoje pateikta ideja jums nelabai ar visiSkai nepatiko, para5ykite 1ai5k4 leidyklai. DZiaugdiausi kiekvienu pasillymu ir tikrai atsakysiu i visus lai5kus.

Jtsq

Jlbnilerl Aen^r-in+

[vadas
Apsirupink medZiaga meistravimui
ISsamioje medZiagq lenteldje nurodyta, kur galima isigyti medZiagos pasitlytam darbeliui. PasiZvalgyk namuose ir ten tikrai rasi graZaus popieriaus dovanoms suriSti, spalvotq juosteliq, medZiagos ir vilnos likudiq, kam3diq, tu5diq ritineliq nuo popieriniq rank5iuosdiq ir

Savo ,,turtus" gali saugoti

ir

tvarkingai laikyti batq
deZese.

4. Visus Sablonus surink i kartono deZg, ir galesi juos

visada, kai tik prireiks,

panaudoti.

Galblt tavo kambaryje dar liko laisvos vietos ir tu gali
isirengti kampell meistravimui.

Kiekvienam darbeliui reikia pasiruo5ti:
1. Prie5 pradedamas

Sablon4 daryk taip:
Thu reikds vatmano arba pergamentinio popieriaus, kartono, piebtuko ir Zirkliq.
L.

meistrauti uZdenk darbo stalq laikra5diu arba polietileno plevele.
2, Tvarkingai sudek visas medZiagas. Apsivilk senus

Ant paryzdZio uZddk

tualetinio popieriaus, kartono, popieriaus, viweles, vielos, skardinirl, kartoniniq deZudiq ir t. t.
Gamtoje gali prisirinkti egliq ir pu5q kankoreZiq, samanrl, grfidq ir rieSutq, ypatingq akmenukq, maZq Sakeliq ir dar daug ko. Pagalvok ir apie tai, kad atostogaudamas prie juros gali pasidairyti graZiq kriaukleliq. Parsine5k i5 papludimio ir Siek tiek smdliuko. Jis yra ypad puikus.

vatmano arba pergamentinio popieriaus lap4, pie5tuku ant jo pagal palyzdl nupieik figlr4 ir j4 iSkirpk.
2. I5kirpt4 figurq padek ant kartono, pieltuku vel jq apvedZiok ir i5kirpk. Thi ir bus Sablonas.

marikinius arba teniso baltinukus.
3. Jeigu meistravimui tau

3. Sablon4 dek ant medZiagos, id kurios meistrauji darbeli, vel pieStuku apvedZiok ir

reikia smailiq arba aitriq daiktq, paty zdLiui, peilio, papraSyk suaugusiojo pagalbos. Bflk visuomet labai atsargus dirbdamas Zirklemis arba peiliais ir laikyk juos padejgs taip, kad niekas negaldtq jais susiZeisti. Prireikus daiktus dZiovinti orkaitdje, tu taip pat negali to daryti vienas, o tik priZi[rimas suaugusiojo.

iikirpk.

4. Prie5 pradedamas

dirbti

Kq reiSkia patarimq
skryneld?
Po kai kuriq darbeliq pavy zdiiais p ateikiama patarimq skrynele. Cia tu rasi panalaus darbelio

kartu su t6vais gerai perskaityk nurodymus.
5. Svarbu tureti didelg popierdeZg. { j4 gali i5kart i5mesti atliekas, tavo darbo vieta visuomet bus tvarkinga' ir meistravimas suteiks daugiau dZiaugsmo.

atlikimui kitus,
paprastesnius

pasillymus dienos darb4, gerai sutvarkyk. Gerai visk4 uZdaryk klijq tubelg, daZus ir flomasterius, kad neiddZifltq.
6. Pabaiggs

maZesniesiems grupes vaikams, kad jie galetq dalyvauti.

ir

Teptukus i5kart iSplauk, kitaip jie sukietes ir bus netinkami naudoti. Jeigu ir nelabai nori pabaiggs darb4 visk4 sufvarkyti, kitq dien4 bus dar sunkiau. RadEs savo darbo viet4 nusdtq medZiagq likudiais ir klijq demdmis, tikrai nelabai noresi pradeti nauj4 darbeli.

10

Darbeliai kvailiojimo metui

darbininkas, Thi visi jau Zino. Niekuomet nesedi dykas Vis k4 nors gamina. Niekuomet tu5diai nesddi, Pjauna, skuta, kala... Jei su pjuklu kiek sugai5o, Griebiasi pie5tuko. Kas i5eina t4 ir paiSo, Suni ar ver5iuk4.

Dominykas

-

-

K. Binkis
11

ThuSkutis

,@.,@t,@=.

Pasidaryk sau graZq kietq tau5kuti, kuriuo sukirtgs sau per rank4 iigirsi pokSejim4. ypad smagu apsiginklavus tokiu tau5kudiu ir kuo nors kitu persirenzus traukti su vaikais gatvemis per UZgavdnes.

ltI I I
12

l-

IIII-I

Thu reik6s:
7 spalvotq, 20 x 30 cm spalvoto popieriaus

'l
juosteliq

I
I

\ q

e'

i i

klijq Zirkliq pieituko

L

q

liniuotes margq lipdukq fipnios juostos

I--I-II-IIII-

J

I I I

Daroma taip:
1. Pirmiausia

liniuote

i5matuok juosteles sukarpyk jas.

ir

4. Dabar suddk visas vdduokles vien4 Salia kitos kruopidiai priklijuok visas daiis vien4 prie kitos.

5. Rankenai

atkirpk lapeli

ir

spalvoto popieriaus.

2. Dabar i5ilgai uZlenk kiekvien4 popieriaus juostelg atitinkamai 4 cm.

Apating savo tauikudio dall tvirtai suspausk, apvyniok spalvotu popieriumi, ji suklijuok. Apie ranken4 dar gali apvynioti Siek tiek
lipnios juostelds.

3. Pirm4 kart4 uZlenkgs apsuk spalvot4 popieriq kita puse ir vdl uZlenk 4 cm. Thip daryk, kol turesi veduoklg.

t

r€

13

Spalvinga gaudanti taurd
Gaudanti taure yra smagus zaisliukas ir tinka organizuoti vikrumo Zaidimams per vaikq subuvimus. Pabandyk, kaip daZnai tau pavyks taurdje sugauti rutuliuk4.

l---r---l

Daroma taip:
L Jogurto indelio pavirsiq
nu.pituink uandens da2ais.

I | I I t I I | II'I---

I I

| I I

-T.o":"tk6.: o I tu5dio.jogurto I
oazq i t PLAI{A lako . I lipdukq.. - storo rutuliuko I q t.{ arba medinio I karoliuko t o r,oro sillo arba I spugu,o guliuko I |
vanoens
:

aPlfK,r,alba

indelio

i

i,l?"i*illT'ilii"o.
i5dZius. Spalvindamas

u",

naudok maZiau vandens ir daugiau dazq.
Z. Dabar pagraZink indelj vandens daZais arba

prikJijuodamas lipdukq. Raskui nulakuok ir palauk' kol gerai iSdZius.

3. Viename indelio Sone iSdurk Zirklemis skylutg ir pro j4 i5 i5ords vidun praverk siil4. Sillo gal4 uZri5k tokiu mazgu, kuris negaletq praslysti pro skylg.

PATARIMAS
Papra5yk suaugusiojo, kad padetq tau i3durti skylutg jogurto indelyje.

B

e

4. Kit4 sillo ga14 perverk per rutuliuk4 ar medini karoliuk4 ir uZri5k didesni mazg4, kad karoiiukas nenukristq. Kuo ilgesnis siulas, tuo sunkiau karoliuk4 sugauti taure.

Thr5kvnd
Tar5kyne priklauso margam UZgaveniq Surmuliui. Ja galima sukelti nemaZ4 triukdm4 arba ,,tarSkinti" i takt4 dainai.

Daroma taip:
1. Pirmiausia vien4

ritinelio

kiaurymg patepk klijais, uZdek lapell pergamentinio arba spalvoto permatomo popieriaus ir apklijuok aplinkui lipnia juostele.

l--rrrrrr
q
1 tu5dio

Tau reik€s:

--t

t

ritinelio nuo popieriniq rank5luosdiq

2. Dabar i ritineli lberk sauj4 ryZiq, makaronq arba sausq ank5tinio augalo vaisiq. UZklijuok popieriumi ir kit4 ritinelio kiaurynng, kad nei5kristq grudeliai.

q

saujos ryLi4, maLq makaronq arba senq ank5tinio augalo vaisiq 2lapeliU 10 x 10 cm pergamentinio arba skaidraus kalkinio popieriaus margo dovanq popieriaus juostelds dovanoms suri5ti +, Hrjq lipnios juosteles

q 6

't{;

q

L-rrrr-------J
PATARilMAS
ISgraZink savo tar5kyng juostelemis dovanoms suri5ti kitomis puo5menomis, kiek tik geidZia tavo Sirdis.

I
ir
3. Ritineli apklijuok linksmu margu dovanq popieriumi. Stai ir turi tar5lqyng.

15

Inddni5ka galvos Puo5mena
Su tokia indeni3ka arba gdliq puodmena

,€',€..

puikiai atrodysi ne tik per UZgavdnes' Svqsdamas nustebinti vaikq Sventes, paqzdlii,savo gimtadienl, gali tokia galvos puo5mena pakviestus berniukus ir mergaites.

l- -_- --: - -l I Tau reikds: | . "- or"r-.p"r"*" I
:

a

I

i '-:,ff:,ixffff:" II Zalio
I

popieriausjuosteles I
melyno ir

I ;
I '

.;'"'oli,

L---:-J
Darorna taip:
5ablon4.
2.

I b lipnios juosteles I q zirkliu :

ilft* +'-niii1

l

1. Pasidaryk plunksnos

Nukopijuok Sablon4 ant spalvoto poPieriaus tiek kartq, kiek reikds Plunksnq
tavo galvos Puo5menai' ISkirpk jas Zirkldmis.

PAlIARilMAS
Ant spalvoto poPieriaus gali dar priklijuoti
arba nuPie5ti sPalvotq

skrituliukq, taikeliq.

16

',,,

sll

3. Sulenk plunksnas iSilgai pusiau ir pagal linijas ikirpk jas Zirklemis iki breZio

6. Priklijavgs visas plunksnas

klijais arba lipnia juosta, suklijuok
abu juoste16s

viduryje.

galus.

4. Dabar

atkirpk spalvoto

popieriaus juosteles. Jq ilgiai turi atitikti tavo galvos apimti.

5, Atsargiai atskleisk

plunksnas ir priklijuok jas prie spalvoto popieriaus juosteles, pradedant nuo jos vidurio i abi ouses.

Plunksnos Sablonas

I7

Gdliq juosteld kaktai apjuosti

,@t..,@,

Daroma taip:
1. Pasidaryk gel6s Ziedo Sablon4 ir atkirpk spalvoto popieriaus juostelg. Jos ilgis

turi atitikti galvos apimti.
2. Geles Ziedo Sablon4 nukopijuok ant spalvoto popieriaus. Thu reikes nukopijuoti maLdatg 40 Ziedq. Kruop5diai i5kirpk juos Zirklemis. Tada i Ziedq viduri uZklijuok po spalvot4

lipnq skituliuk4.

l-

4..- plodio spalvoto | . nonieriaus iuostel6s I ' rozinio, I L ^geltono, mdlyno I I raudono ir likudiq I I popieriaus I i spalvotqlipniq I I skrituliuku q Zirklirl | Errrr-J
I

-r"T;hG-'f

Ziedo sablonas
3. Dabar vis4 juostelg apklijuok Ziedais. Galiausiai klijais arba lipnia juostele suklijuok abu juosteles galus.

|

..!.lry

I

o

;

1B

Pakvietimo korteld vaiku subuvimui

@,€.

Pamdgink pats pasidaryti pakvietimo korteliq. Jos daug originalesnes uZ pirktines. Joms panaudok i5 anksto paruo5tas kempetos gumos formeles ir atrodys tikrai puikiai. Gali kiekvien4 kortelg padaryti kitoki4. Kart4 pradejgs, pats sugalvosi daug naujq idejq. iia pateiktas vienas pasillymas. -

Daroma taip:
1 Spalvoto kartono lap4
perkirpk per viduri. Dabar turi dvi jo dalis, kuriq ilgis 24 cm, plotis - 17 cm. I5 vieno spalvoto kartono lapo padarysi 2 nurodyto dydZio
korteles.
2. Spalvot4 karton4 sulenk per vidur!. Dabar tavo atlenkiama kortele yra 12 cm plodio ir 17 cm aukSdio.

maZus juodus. Tai bus akys. Nosiai paimk

roZini skrituliuk4. Burn4 i5kirpk i5 raudonos kempdtos gumos.

Dvi kilpelemis sudeliotos maZdaug po 15 cm iigio
5. plauSo juosteles vaizduos plaukus. Jas lipnia juostele

priklijuok de5ineje ir kaireje
gaivos pusdje.
6. Kad nesimatytq

lI

I
I I

t

- -'I Thu reik6s:
I-

{

I t I I raudonos sDalvos olauSo I ' q'Hijq ' I { lipnios juostelds I | I o zittli'+ , E--rrr

pakelio ivairirl spahq ir dydZiq kempetos gumos q tamsiai mdlyno 24x34 cm kartono lapo Siek tiek blizgandio
1

I
I

I
I

3. I5 tau patinkandiq spahr; ir formrl kempetos gumos daleliq i5 pradZiq tik sudeliok ant spalvoto kartono linksm4 veideli. Jei 5is pasirodys tau tinkamas, gali klijuoti kempetos gumos formeles ant spalvoto kartono, prieS tai patepgs jas klijais.

lipnios juosteles, kuria priklijuoti plaukai, ant viriaus uZklijuok kelias spalvotos kempetos gumos daleles. Thi bus linksma skrybele.
7. I5 avietes

spalvos pypkes

priklijuok dideli gelton4 skrituli. Tai bus galva. Tada prilipdyk
4. Pirmiausia

J

maZesnius melynus skrituliukus, o ant jq visi5kai

valiklio galiuko suformavgs kaspineli priklijuok ji po galva. Stai ir baigta pakvietimo kortele. I jos vidq idek lapeli ir uZra5yk pakvietimo tekst4. Thvo draugai ir drauges labai apsidZiaugs gavg toki pakvietimq.
19

darbeliai pavasanur
o.

GraZus

I) avasario sauld praSvito meiliai -f
Ir juokiasi, Sirdi vilioja, I5kilo i dangq auk5tai vieversiai,
Cirena, sparneliais plasnoja.
ISau5o! I5au5o! Vejelis lauktl Budiuoj a, gaivina kr[ting; Pabiro pasklido Liedai ant lankq

Vainikg eile pirmutine!

-

27

Bulviq grieZindliais atspausta #h €r- 6rrpavasario gdliq pieva
Bulviq antspaudais spausdinti paveikslelius arba margai juos i5puodti yra be galo malonus uZsiemimas. eia pateiktas geliq pievos pavyzdys. Pasidaryk kelis bulvinius antspaudus su ivairiais motyvais. Pamatysi, kokius maZus meno ktrinius gali sukurti.

lI

Thu reik6s:
raudoml, melynq, oranZiniq, geltonq PLAKA arba vandens daZq t' 1 lapo ,{4 formato Zalio popieriaus $. 1 lapo ,A4 formato raudono popieriaus q l teptuko \ 1 maZo virtuvinio peiliuko s 1 pieituko arba flomasterio
-EE16E

-l
I

I I
I

q

q, bulvirl

I I
T

I
I I
I
x
d

I I
I

4. Nupie5tos gdlds konttrus atsargiai apvedZiok

6. Jau

turi bulvini

peiliuku.

I I

!

L

J
5. Dabar bulvg iSpjauk

x

antspaud4. Dabar teptuku daZais uZtepk gdlds form4. Jeigu naudosi vandens daZus, Zinok, kad daZq turi bfiti daugiau nei vandens. Ant Zalio popieriaus bulviniu antspaudu atspausk geles.
7. Spausdink geles eilutd-

Daroma taip:
1. Pirmiausia bulves

nuplauk ir gerai jas apiluosSrk skepetele.
2. Skersai per vidurj perpjauk kelias bulves. Lygq pjovimo pavir5iq kiek nusausink.

mis, vien4 po kitos, kol turesi vis4 piev4. 8. Galiausiai atkirpk 2,5 cm plodio raudono popieriaus juostelg ir apklijuok j4 aplinkui geliq piev4. Tai bus paveikslo rdmelis.

apvaliai aplink gelg. Pjovimo pavir5iq nusausink ap5luostgs skepetele.

PATARIMAS
Jeigu nori antspaud4 i5saugoti kelias dienas, laikyk jl plastmasiniame mai5elyje ialdytuve.

*
Patys maZiausieji, naudodami pir5tais tepamus daZus,

3. Pieituku arba flomasteriu bulves pavir5iuje nupieik gel9.

savo smiliais gali ant spalvoto popieriaus atspausti tir5tas ddmes. I taip padary.tq geliq Ziedq viduri paprasdiausiai nupieliamas ta5kelis arba uZklijuojamas spalvotas lipnus skrituliukas.

23

24

Lizdelis su
r v v6 pauKscrrl

jaunikliais
langui papuo5ti

#K #K #K
Pavasari pauk5diai suka lizdus, deda juose kiau5inius ir peri jauniklius. Labai idomu stebeti i5siritandius i5 kiau5inio paukidiukus. Tadiau lizdelio i vaikq kambarl neatsine5i, todel ji gali pasidaryti pats. Thi bus puiki lango puoSmena.

z5

l--r---'l
d

Daroma taip:
1. Pirmiausia pasidaryk

Thu reik€s:

rudo pakuojamojo poprenaus e: Sviesausspalvoto poplenaus \ geltono popieriaus q trupudio Siaudrl arba Sieno L juodo ir raudono flomasteriq

apatini kantq. Lizdo vir5aus klijais tepti nereikia, nes tai bus anga.

q | .l r

e, klijq

L-----J

lipnios juosteles i Zirkliq ttorot siuvimo_adatol Q\ oerlono sifllo I

lizdo ir pauk5diq Sablonus. Lizd4 du kartus nukopijuok ant rudo pakuojamojo popieriaus, o pauk5dius ant Sviesaus spalvoto popieriaus. Thu reikes trijq paukSdiq jaunikliq ir vienos jq mamytes. Labai kruopSdiai i5kirpk savo
patryzdLi,ts. 2. Klijais i5 uZpakalines puses i5tepk vieno i5 i5kirptq lizdrl Soninius kraitus ir 3. Dabar labai tiksliai, kad sutaptrl, suklijuok abi lizdo dalis.

26

4. Pauk5diukq mam4 i5kirpk

geltono popieriaus. zlrKemrs lKrpK punKryrn9 linij4 ant kuno ir sparno. Dabar abi dalis suki5k vien4 i kitq. lpjov4 kune uZklijuok trupudiu lipnios juostelds. Kad sparnai nei5kristq, uZtepk Siek tiek klijq.
i5
;'t

Pauk5diukus iikirpk i5 Sviesaus spalvoto

5. I pauk5dio lizdo ang4 idek Siaudq arba Sieno.

6. Dabar ant Sieno

popieriaus. Raudonu ir juodu flomasteriais nupielk pauk5diukq mamos ir jaunikliq akis bei snapelius.
Sparno Sablonas

patupdyk pauk5diukus ir jq mam4.
7. Stora siuvimo adata

abiejose lizdo pusdse vienodame aukdtyje i5durk po skylutg ir i jas iverk po perlono sinQ. Abiejq sillq galus gerai suri5k mazgu. Dabar gali lizd4 pakabinti.

27

VaZiuoj a Lvdreliq traukinys
Si

dkre egha rtsvN (&{s -

cqh* rt,'ld

traukini gali sudaryti i5 tiek vagonq, kiek noretum jq tureti. Jis gali b[ti labai ilgas. Pasidaryk tokius Zverelius, kuriuos labiausiai megsti, ir susodink juos ivagonus. Cia pateikti tik kelirtr Zvereliu, patryzdLiai.

I
i

-IIIIII

Thr reik€s: I q :-+ laPq 44 formato

I
I I
I I I

Daroma taip:

Vagonus gali daryti skirtingq spahq . Zverys

I

|{
I r

raudono popieriaus geltono. Zalio, rudo, rauoono, pnKo' meiyno lr oranzlnlo popleflaus

o
1. Pasidaryk Zvereliq vagono Sablonus, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus.

|

| q'Tii'['"I
-*
L-IEII

Zirkliq.

o
ir

nebiitinai turi buti nat[ralios spalvos, p at"y zdLrtti, labai linksmai atrodo raudonas krokodilas
arba geltonas dramblys. Kruopidiai vien4 po kitos i5kirpk visas dalis. Ratus prie vagonq gali priklijuoti iSkart.

lipnios juosteles

J

I I

qI
28

2. Raudono popieriaus lapus perkirpk iSilgai per viduri ir siaur4sias puses lipnia juosta priklijuok uZpakalin6je pusdje vienE prie kitos. Juosteld turi blti iokio ilgio, koki noretum

tureti traukini.
3. Dabar ant raudono popieriaus juosteles priklijuok garveZi ir vagonus. I5 pradZiq 4. UZ vagono groteliq priklijuok Zverelius, po to dar atviras vagonq Sonines dalis.
5. Paskiausia

priklijuok

stogelius. Juos gali nuspalvinti flomasteriais.

priklijuok tik po
apating vagono dali.

PATARIMAS
Zverelius gali paprasdiausiai pastatyti uZ vagono groteliq. Jei viriuting vagono dali priklijuosi tik apadioje ir Sonuose, pakelgs stogell galesi kaitalioti Zverelius, i5imdamas vienus ir idedamas kitus.

I I
29

Zvdreliu traukinio Sablonai:

GarveZio Sablonas

31

Krokodilo Sablonas

Dramblio Sablonas

Zirafos
Sablonas

!O
Sveikinimo su pavasariu atvirukas
Sis awirukas daromas i5
eflh cftds'N sllh * {&ds*N

*

l------'I
I I I I I I I I

trijq skirtingq medZiagq: spalvoto kartono, pypkds valikli oir kempetos gumos. Meistraudamas daZniau maiSyk ivairias medZiagas.

o

Thu reik6s:
lapo 24x34 cm geltono kartono $. raudono ir Zalio kartono likudiq
1

q

I I

2, Sulenk spalvoto kartono lapeli per viduri. Dabar atlenkiamas atvirukas yra 12 cm plodio ir 77 cm
aukSdio.

q

1 Zalios spalvos

pypkes valiklio

\

q

Zirkliq

lipnios juostelds

\

e, khjq
sqvarZ6lirl

3. Padaryk geliq Ziedq Sablonus, nukopijuok juos ant raudono kartono ir kruop5diai i5kirpk formas.

Ziedq Sablonas 2 7. Pagal savo norE ir nuotaikE papuo5k afviruk4, paryzdZiui, priklijuodamas ant jo maZq spalvingq kempetos gumos skrituliukq.

L-----J

Atkirpk 12 cm ilgio Zalio kartono juostelg, kurios aukitis turetq biiti apie 2,5 cm. Juostelds virSq Zirklemis i5karpyk dantukais, tai bus pieva. Juostelg ir gdliq Ziedus ko1 kas padek i 5a1i.
4.

Daroma taip:
l. Spalvoto kartono lapq perkirpk per vidurj. Dabar turi dvi dalis, kuriq ilgis 24 cm ir plotis - I7 cm. I5 vieno nurodyto dydZio spalvoto kartono lapo gali padaryti du atvirukur

5. LatrE pypKes vaxKrl isdeliok taip, kad jis atrodytq it geles stiebelis su lapais. Stiebeli ir lapelius sukabink maLa s4v ar Ldle, nes pypkes valiklio medZiaga blogai prisiklijuoj a, nesilaiko klijai.
6. Dabar Zali4 pievos juostelg priklijuok prie apatinio atviruko kra5to ant pypkes valiklio kotelio. Thda priklijuok tulpes Ziedus.

33

Akvariumas su Zuveldmis

..F;=

{-:+

Apie akvarium4 su tikrorlis Zuveldmis svajoja daugelis vaikq. Pasidaryk panaSq pats ir galesi ji nuolat keisti. Thu tereikds kitaip papuoiti, pakeisti Zuveles arba nudai'ti akvariuma kitokia snalva.

oo

Zuveliq Sablonai
36

l--I

r \^ P:':lk9': I I dvd2io '
I | * . vidutinio
I

stadiakampit I
;

I s, gettonq plnxe irzq I Ie, skaidraus PLAI<A lako I 5 . t plataus teptuko ^s

I a'*aliuminijausfolijos i ,:.lolulo folijos I :

l.k1'lolo.luqo .. . I vidutinio dyd2io ki.,o kartono iapo I

2. Dugnas ir dangtis lieka

ti.dari.
3. ISpjaut4 kartonq i5 vidaus ir i5ores nudaZyk geitonais PI-AKA daZais, po to i5 i5ores nulakuok. Jis graZiai blizges.
4. Dabar padaryk Zuveliq Sablonus ir nukopijuok juos ant kieto kartono. Gali ant kartono nupieiti pasitelkgs savo fantazijE ir kitokias Zuveles, po to jas iSkirpti.

kraitus uZlenk i uZpakaiing
Zuvies formos pusg.

E

{ \

zirtti,l

:

I

6.Lygiai t4 pati daryk su kita Zuveles puse. Prie3
suklijuodamas abi Zuvies puses vien4 su kita, idek i

1 a5traus 1

virtuvinio peilio

e'

storos adatos perlono siiilo

L*--*,**J
Daroma taip:

q lipnios juosteles \ smulkaus smelio q kriauklelirl q Zolds stiebeliq

+. khjq

vidq abu palaidus periono sillo galus ir pritvirtink juos lipnia juostele. Perlono sitl4 gali stora adata iverti per jau padarytos Zuvies viriutines dalies viduri ir tada gerar mazgu suri5ti abu slulo galus. Lla tau retKes suaugusiojo pagalbos.
7. NudaZytE

ir i5kirpt4

7\

kartonE akvariumui i3 vidaus apklijuok celofano folija. Geriausiai seksis, jei pradesi klijuoti skersai nuo akvariumo vidurio po stogu. lsidemek, kad folija yra pakankamai ilga ir gulds ant akvariumo dugno.
8. Ant akvariumo dugno pabarstyk smulkaus smelio, prikai5iok Zoliq ir papuoik .:; KrlauKletemrs. l,uvts llpnLa juostele priklijuok po akvariumo stogu.

1. Keturis kartono lapus iSpjauk taip, kad prie visq kampq iiktq maZdaug 3 cm kraitas. Dirbti su peiliu tau pad6s suauggs.

5. Kiekvienai Zuvelei reikds

dviejq daliq. Pirmiausia vien4 Zuvel6s pusg apklijuok aliuminijaus folija ir graZiai i5lygink. I5siki5usius folijos

37

tr7 ("

Velykr4 krumas su
Sis Velykq krfimas atrodys ypad graZiai,

marguiiais i5 juostel6s dovanoms suri5ti
jei aplink vazq pridesi

l\t

.,,

rN.....t t N.
l\'

SvieZiq Zaliq samanq.

..\

s\,tr.
\\ '\.;

,t

ti;.
\

I Lu reik6s: -l I a 5ui"ruo. kartono I I i juostelesdovanoms I suriSti
IIIII-I

I I

l.

i
--II-

a Hij4 I Zirkliq

neilono sitlo 1 dideles siuvimo adatos

I I

J

t
3. Kai klijai i5dZius, iSsiki5usius likudius nukirpk Zirklemis. Ant priklijuotq juosteliq galq uZtepk truputi klijq ir labai kruopidiai padluostyk juos skepetele. Taip juosteliq galai nenubrigs. 4. Kiau5ini apsuk ir kit4 pusg apdorok kaip ir pirmSjS.
5. Adata pro kiau5ini

Daroma taip:
1. Kiau5inio Sablon4

praverk neilono siul4 ir abu jo galus suridk mazgu. T4 pati daryk su visais kitais
kiau5iniais, paskui visus pakabink ant Velykq krumo.

nukopijuok ant kartono tiek kartq, kiek nordtum tureti pakabudiq. Kiauiiniq formas i5kirpk labai kruopSdiai.

jo

a

.oa a alc a aa rrl aa a /
a

1.t' .-

I
-. 1. ta.4

2. Dabar ant kiaulinio formos eilute po eilutds nuo viriaus Zemyn klijuok juostelg dovanoms suri5ti.

ti

42

Spalvinga Velykq puok5td vazone
Si

t\

N.

CrE C$

puokite vazone yra ypad puiki akiq vilion6 ir nuostabus papuoialas Velykq stalui.

Daroma taip:
1. Padaryk kiauSiniq

ir

kiSkiq Sablonus, motyvus nukopijuok ant spalvoto kartono ir i5kirpk. Kiehdenam motyvui reikes dviejq vienodq daliq.
2. ISkirpgs visus motln/us

flomasteriais ir markeriu iSgraZink juos.

Kit4 i5grazintq dall vidine puse tiksliai, kad sutaptq, priklijuok prie pirmosios.

Apie Sa5lyko ie5meli po kiauiiniais ir ki5kiais kaspindliu uZriSk juostelg.
4.

5. { geliq vazonq idek

kemping gelems ir prikaiSiok i j4 Sakeliq, ismeik prie ieimeliq priklijuotus kiauSinius ir
kiSkius.

3. MaZdaug 4 cm nuo apadios ant nenuspalvintq kiau5inio ir kiSkio pusiq priklijuok 5a5lyko ieimeli.

Atkirpk gofruoto kartono juost4 ir apjuosk ja geliq vazon4. Jos galus vienq prie kito priklijuok klijais.
6.

PATARIMAS
Vazon4 apri5k dideliu storu kaspinu. Papildomai gali ji papuoiti gyvomis arba dirbtinemis gelemis.

Ki5kio Sablonas

43

44

Velykq paveikslas su rdmeliais

&s&

Toks paveikslas i5

nattiraliq

medZiagq papuoi sien4 ne tik Velykoms. Jei noresi, galesi veliau margudius ir ki5kelius pakeisti sausomis arba paties i5 popieriaus ir kitq medZiagq padarytomis gelemis.

l------'I ftr
|

1eikcs, . { I vidutinio paveikslo I I rdmeliq be stiklo su ,I I I uZpakaline sienele I : a, Zaliq, raudonrl. ;

I

| I
I
I

*^x'i:l*is"u I
I I ceiofano folijos I q. ri,lll',flr,"u" I s I'siauro teptuko I
t
maZo

g.r,"",r.

;ely"ql

I

* | I t

epa-pmsr

virtuvtnio

|

L-----J

::'"fi'ff'+ I

45

Daroma taip:
1, Paveikslo uZpakaling

sienelg nudaZyk Zaliai

ir

palik i5dZiuti.

3. Padargs kiau5iniq bei ki5kiq Sablonus, nuimk vir5uting celofano folij4 ir padek Sablonus ant i5kodiotos EFA-PI-AST 2. Nuo EFA-PLASTmases atpjauk ger4 gabal4, padek ji ant celofano folijos ir ant vir5aus v6l uZddk celofano folij 4. EFA-PI-AST kodelu i5kodiok i maZdaug puses centimetro storio blvna.

4. Dabar peiliu i5pjaustyk kiau5iniu ir ki5kiu formas.

7. Formas dZiovink 2-3

valandas orkaitcje maZdaug 120"C lemperatlroje. Kartkarlemis jas apversk. Si darb4 atlikti gali tik priZi[rimas suaugusiojo.

F
5. Iiirnk formeles ii EFAPLAST mases ir paddk ant lenteles.

...

6. Formq kraitus i5lygink piritais su trupudiu vandens.

Dabar d6k kiikius ir kiauiinius ant kepimo
skardos.

PATARIMAS
a
Vietoj Sablonq gali naudoti iSpjaustytas formeles. Jei neturi lako daZq, naudok
vandens daZus, o paskui kiau5inius ir kiSkius dar iStepk skaidriu laku.

kiikiai ir kiauiiniai visiikai iSdZiuva, vienzl jq
8. Kai

pusg nuspalvink.

paveikslo rcmq sieneles priklijuok samanq ir vel pritvirtink jq prie rdrneliq.
9.

Alt

10. Dabar su ki5kiais

ir

kiauSiniais komponuok
SAVO

Velykq
paveikslq.

Linksmas Velykq atvirukas su vi5iiuku

d

Paruosk ivairiq spahq velykg sveikinimo atvirukus. Gali taip pat pasidaryti juos didesnio formato ir pasikabinti kaip paveikslus.

48

F:--:.T - T lau retKes: r
I .
$ ; | {
I .Jrv". p"pt^t,. arba atlenkiamo

Daroma taip:
1. Padaryk viSdiuko

atvrruKo

I f
i
il
F

r

ir

I * 'rL.";,Li'.] '.331'?i*X:"'"
$ ;
6

geltono ir

balro

kiauSinio Sablonus, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus, iSkirpk kiauiinl ir vi5diuk4.

L--::-:J

+ klijq s, zirkliq

$"
r,

g

Atviruko viduryje priklijuok vi5diuk4. Apating kiauiinio puselg uZklijuok
3.

ant apatinds vi5diuko dalies.

PATARIMAS
Jei neturi atviruko, i5sikirpk ji pats. Tam reikes 21 x 15 cm dydZio kieto melyno popieriaus. Lapeli paprasdiausiai sulenk pusiau. Stai ir viskas! 2. Perkirpk kiauiini palei dantyt4 linij4, taip turdsi dvi puseies.

".3* r-i
\;/
Viriuting puselg priklijuok viriuje taip, kad kilsteldjgs virSuting dali galdtum Zvilgterdti kiauiinio
4.

Kiauiinio Sablonas

vidun.

ViSdiuko Sablonas

50

Velykq krep5elis i5 spalvoto popieriaus

sss
20 x 20 cm

Padiq sumeistrauti Velykq krepleliai daug graiesni nei pirktiniai. Cia pateikti trijq krep5eliq su skirtingomis rankenomis oawzdZiai.

r-rrr-rrErrrr--r
I I

I

e'

Thu
3 Zalio, geltono

reik6s:
ir raudono

I

I I I i kliiq irZirkliq I q samanq arba pataisq I L-rr---r-rrr-J
Daroma taip: '.\
o
\J

I

p-opi"riuu, 3 Zalio, geltono, raudono 5 x 30 popieriaus juosteliq t\ spalvoto popieriaus likudiq papuodimui a raudono, rudo arba juodo flomasteriq

I

tuuorut,] cm

|
I I I I

a,
1. Pirmiausia i5 spalvoto

\-/

i.o t.

4 rt

iffi
J-{:&J'

popieriaus iSkirpk kvadratus bei juosteles krepdeliams ir rankenoms.
2. Kvadrat4 sulenk pusiau ir atskleisk. Thda dar kart4 sulenk pusiau i5 kitos pusds ir vel atskleisk. 3. Dabar kvadrate yra dvi

I
5. Dabar abi prie5ais esandias dalis du kartus

ikirpk iki pirmo lenkimo
linijos.

lenkimo linijos, susikertandios viduryje.
4. Keturias kvadrato dalis

po vien4 sulenk iki vidurines linijos ir vel atskleisk.

tr1

oa

e

9. I5 kartono padaryk kiau3inio, vi5diuko ir ki5kio Sablonus, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus ir visk4 kruop5diai iSkirpk.

4
6. Sias ikirptas dalis uZlenk I vidq ir prikiijuok viduring dali.

4
a

.a
*
12. Dabar galus de5indje ir kaireje klijuok i krepSelio vidines puses. Tada krep5eli i5 i5ores aplinkui papuo5k vieno prie kito priklduotq kiau5iniq arba kiSkiq juostele. 13. I krep5eli pridek pataisq arba samanq ir sudek i ji virtus margudius arba saldumynus.

10.

Ant rankenq juosteles

priklij uok, p a'"y zdLiui, spalvotq kiauSiniq.

7.T4pati padaryk

su

prieSais esandia dalimi.

lY
11..

PATARIMAS
Ki5kiq ausis i5kirpk nuo iSores i vidg. Taip bus paprasdiau.

Kaireje ir de5ineje palik

3 cm nuo juosteles.

*
Rankenelg nebiitina puo5ti vis tuo padiu mofiu i5 eiles, gali keisti. P a*yzdLiu| pasidaryk krepieli su rankendle, kuri4 papuo5i pakaitomis ant jos klijuodamas kiauSinius, kiSkudius ir viSdiukus.

8. Tirvo

krepielis baigtas.

52

53

GraZus darbeliai

tinos dienai
Svclnios Svelnios pievq geles Lenkir br ltas galveles. Svelnios rankos motindles Man Svelncsnis uZ geles.

Sviesios Sviesios ZvaigZdZiu kekes, Zenen linkdamos ides. Tik motules Sviesios akys Man Sviesesnes uZ ZvaigZdes.

Nors mcili meili sa rrlutc, Bet saulutd piimatys, Kad mc ilcsne mln molute Ir ka ritcsne jos Sirdis. K. KtLbilinskas

Gimtadienio kalendorius i5 Sirdeliq
- tai puiki dovana, kuria tavo mamlte tikrai apsidZiaugs. lra5yk jame visus tevq, seserq ir brolig, giminiq ir gerq draugq gimtadienius. I5destyk uZra5ytas Sirdeles pagal menesius ir prisek graZiai i5puoSt4 skalbiniq spaustuk4 prie Sirdelds, ant kurios uZraiytas artimiausias gimtadienis. Thigi nepamir5i nd vieno simtadienio.
Sis spalvingas gimtadienio kalendorius i5 Sirdeliq

lI I I I I
I I
e. raudonos,

.I
Tau reik6s:
oranZines, Sviesiai violetines, mdlynos, Zalios spalvg kartono likudiq e' 1 geltonos ar kitokios spalvos 4 cm plodio kartono juostel6s e' skylamu5io Q' siauros ivairiq spalvq iuostelds dovanoms suriSti 1 sidabro spalvos markerio Nr.780 1 medinio skalbiniq spaustuko

I

\

t

L --n-----rrr-

i r

klijq
Zirkliu

J

I I I I I I

56

Daroma taip:
1. Pirmiausia pasidaryk Sirdeles Sablonq ir

nukopijuok j4 ant spalvoto popieriaus. I5kirpk tiek Sirdeliq, kiek noretum ira5y.ti gimtadieniq.
2. Sirdeles i5kirpk labai kruopSdiai, Zi[rdk, kad gerai pavyktg uZapvalinti.
4.

Atkirpk

15 cm

ilgio

3. I5kirpgs i3 skirtingo spalvoto popieriaus iirdeles, i5puo5k jas pasitelkgs savo fafiazij4. SkylamuSiu kiekvienos Sirdeles virSuje pramu5k skylutg.

juostelg dovanoms suri5ti, praverk j4 pro skylutg ir graZiai uZri5k kaspineli. Viduryje Sirdeles uZra5yk vaikq vardus ir gimimo
datas.

atkirpk ilg4 4 cm plodio spalvoto popieriaus juostelg fu ant jos vien4 po kitos suklijuok Sirdeles.
5. Dabar 6. Skalbiniq spaustuk4

\

nuspalvink i5 visrl pusir] storu, sidabro spalvos markeriu.
7. Prikabink

ji prie Sirdeles,

ant kurios uZra5ytas artimiausias gimtadienis.

57

GraZ[s servetdliq Ziedeliai i5 ndrinukq arba juosteliq dovanoms suri5ti
Servetdliq Liedeliai graLiai papuo5ia padengtq stal4. Ties4 sakant, jq niekada nebina perdaug, ypad, kai jie padaryti su meile ir fantazija.

; t ' f ' I ; I I

tuidiu ritin6liu nuo I tuatetinio popieriaus arba popieriniu rankSluosdiq siauros iuostelds dovanomi Q siauros neriniuiuosteles I aukso arba sidabro spalvos vytos virvelds I duonriekio peilio

r-----'l | r?y ryi\fs:
' i

I I
I

suri$ti I
;'
I
I
3. Apvyniok juostelg, nerinuk4 ar virvelg i5 vidaus

L-----J
Daroma taip:
1.

|

I

. r,rij,l'

Zirkliu

I

I i5or9 aplink Ziedeli tiek, kol jis bus padengtas visas.

Duonriekiu peiliu nuo tu5dio tualetinio popieriaus arba popieriniq rank5luosdiq ritinelio atpjauk tiek 3 cm plodio ritinukq, kiek nordsi padaryti serveteliq Ziedeliq.

4. Paskui atkirpk juosteles ga14 ir vel priklijuok ji i5 vidaus orie kartono.

2. Juosteles, ndrinuko ar

virveles vien4 ga14 priklijuok i5 vidaus prie kartono. Palauk, kol klijai iSdZius ir iuostele wirtai laikvsis.

59

Dekoratyvind puok5td su Sirdel€mis
Si

puiki puokste suZavds visus, kuriuos tu myli. Thi ypad ideali dovana Motinos dienai.

Daroma taip:
1. Pirmiausia

pasidaryk

Ant jos lygiqia puse tiksliai, kad sutaptq, priklijuok antrqi 4 didliq4
5.

Sirdies Sablonus

ir

nukopijuok juos ant lygiosios gofruoto kartono pus6s. Thu reikds 6 dideliq ir 16 maZu Sirdeliu.
4.

5irde19..Abi Sirdeles suspausk vien4 su- kita.
6. Lygiai taip pat padaryk 5 maZ4sias Sirdele.s, tik ant jq

Klijais iitepk lygi4j4

didZiosios Sirdeles pusg ir per viduri padek vien4 i5 ilgesniqjq pypkes valikliq.

nereikia klijuoti kitq Sirdeliq.

I geliq vazonq idek tinkamo dydZio kemping gelems, i j4 susmaigstyk
7. Sakeles

ir Sirdeles.

tarpelius pridek s.rmanq.
2. Dabar iSkirpk Sirdeles.

I

3. Ant priekines ir uZpakalines didZiosios iirdelds puses priklijuok po maZqj4 Sirdelg.

Didel6s Sirdelds Sablonas

(),t

Vainikas su silrios te5los Sirdeldmis

???

Nustebink ir pradZiugink savo mamltg sumeistravgs to$ puikq vainik4 durims, langui arba sienai papuoiti.

ii I I , I I I I I

i l^

, i Sirdies formelir.l I i raudonq, oranZiniq, I roZiniq vandens daZq

l-------.1 Thr reikds:
I
'',l',jJl,Iii"u"

4, Darbo vietos paviriiq uZklok celofano folija ir pastovdjusi4 te5l4 iSkodiok i 1 cm storio blyr4.

,,*

i kode-lo

i l Sa5lyko ieSmelio i popieriaus kepimui n celofano folijos i 1 Siaudq vainiko I gebenes Sakq
soriui r"s,ui' 4 puod"liq miltq

uuk.o ir juodos spalvos markeriu Nr.750 i siauros juostelds dovanoms suriSti

I

|
,

8. I5dZiurlsios Sirdelds turi atvdsti. Thda jas nuspalvink.

5. Formele

figiiroms

Svarbu, kad vandens daZams naudotum kuo maZiau vandens. I5dZitrus daZams, nuspalvink kit4 Sirdelds pusg. Ir vel turi gerai iSdZiuti.

pjaustyti iSpjauk Sirdeles.

| i\ 4 I { 1.5 Puodeliq druskos r puodelio vandens

I

fantazij4 iSgraZink Sirdeles markeriu arba flomasteriais. Paskui jas i5 visq pusiq nulakuok.

9. Pasitelkgs

L--rrrDaroma taip:
1. Dubenyje sumai5yk miltus, drusk4, vandeni gerai i5minkyk.

ir

2. Jeigt teSla limpa prie rankq, dar iberk miltq. Jeigu ji neelastinga, pernelg trapi ir susidaro ply5eliai, ipilk Siek tiek vandens. 3. 1-2 valandas teSla turi pastoveti. Dubeni uZdenk lekdte, kad neapdZiutq
teSlos pavirSius.

6. Sa5lyko ie5meliu Sirdeliq viduryje i5durk po skylutg. Ji neturi kitaip vdliau bus sunku lverti juostelg.

#
10. Pro skylg Sirdeleje

fkaitink orkaitg iki 120"C. Sudek slrios teSlos Sirdeles ant kepimo popieriumi
7.

25 cm ilgio juostelg

iverk

iSklotos kepimo skardos, valandas joje dZiovink ant

idekja i orkaitg ir 2-3

vidurinio griovelio.

dovanoms suriSti, Sirdeles viduryje suri5k mazg4 ir vir5uje padaryk kilpelg. Dabar tereikia Sirdelg uZkabinti ant vainiko.

63

Mieli sveikinimo atvirukai
Motinos dienai
Bet kuri maZa dovanele, pridejus prie jos atviruk4 ir uZra5ius jame eileraituk4, bus dar mielesne.

Atvirukas su g€l€mis Atvirukas su Sirdele Atvirukas su dviem

F--r---I Thu reikds:

.l

I
I

e'

{

r------I r Thu reik€s:
l.'

Sirdeldmis

dvigubo aMruko spalvoto popieriaus

I

I I

likudiq juodo ir geltono flomasteriq

'l

I
L
l.

tdovanqpopieriaus

r lroiinesspalvosawirukol

i

t,

Hijq
Zftkliq

L--II-J
Daroma taip:
1. Pasidaryk Sablonus

Daroma

-:1-'1- J I taip: !

oF.'j.y

ll .rT;J;"Th"
ll

I- 1-

-..1 - -l

ir

nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus. Kruopidiai iSkirpk geliq Ziedus.
2. Pirmiausia ant atviruko priklijuok didiii Zied4, paskui maZesniii, galiausiai

Pasidaryk Sirdeles Sablon4 ir nukopijuok j4 ant dovanq popieriaus. Thu reikes 15 Sirdeliq. Kruop5diai j as iSkirpk.
2. Dabar ant atviruko eilut6mis klijuok Sirdeles. Bus penkios eilutes, kiekvienoje - po tris Sirdeles.

L--::._J
Daroma taip:

I t'dglanypopieriaus I *l[:::'.?:?fr", I .trf1,,Y,, I

1. Padaryk Sablon4 ir nukopijuok ji ant dovanq popieriaus arba folijos. Thu reikes dviejq Sirdeliq. Pirmiausia i5kirpk viding Sirdeles dali, paskui iSoring, taip bus paprasdiau.

skdtuliuk4. Flomasteriu skrituliuke pripai5yk ta5keliq.

Sablonai:

2. Dabar ant atviruko priklijuok pirmql4 Sirdelg, o antr1j4, kaip parodyta paveiksle$je, ant jos - Siek tiek pasttmus i 5on4.

D jo vasara Silk ine, Farc
Pareio i sodyb4 Zali4. VejIkStis Zirniuos isivele... Parpuole... keles - 5r.yst j gojq Pagavo dulkiq debeseli lr pusto vieSkeliu lygiuoju. Parejo vasara ptkuole lr be 12c liu s zalia i nurapd. Ir visas oras lyg meduolis Taip saldZiai ir sultingai kvepia.

-

K. Ktrbilinksas

Vaisiai i5 Silkinio popieriaus

###

Siq graZiq vaisiq pasidaryk ivairiausiq spalvq. Tu gali juos pakabinti ant perlono sirllo arba komponuoti i5 jq spalvingus paveiksl6lius.

r-rr--'l
I * I
'

6. I5 pradZiq r].idek antrqi4

L-----J
Daroma taip:

storio Sviesaus kartono \ po 3 iapus Zalio, geltono, raudono, violetinio Silkinio popieriaus \ perlono siilo q 1 Zalio flomasterio q khjq q, Zirklirt

Tho reikds: cm vidutinio 10179

I

I

I
I I 4. KeMrt! vaisiaus iStepk klijais ir laisvai uZklijuok I suglamit4 Silkini popieriq.
Kradtuose i5siki5usi Silkini popieriq palik, kaip yra. Dirbk toliau, kol vis4 vaisiq padengsi Silkiniu popieriumi.

vaisiaus pusg tiksliai ant jau padarytos, kad ir ger4l4 pusg apklijuoturn Silkiniu popieriumi ir abi pusds viena su kita sutaDtu.

1. Pasidaryk obuoliq,

kriau5iq ir vynuogirtr Sablonus, nukopijuok juos ant kartono ir i5kirpk. Kiekvienam vaisiui reikes dviejq motlvg.
2. Flomasteriu nuspalvink

7. Dabar i5tepk klijais uZpakaling pusg. Jei ketini vaisius pakabinti, priei suklijuodamas i vidq idek abu palaidus perlono sitlo galus.

lapus ir kotelius.

5. Dabar kra5tuose i6siki5usi popieriq uZlenk i uZpakaling pusg ir priklijuok. Lygiai taip pat gamink antrqi4

vaisiaus pusg. 3. Spalvot4 Silkini popieriq sukarpyk 15 x 15 cm dydZio skiautelemis ir Siek tiek paglamZyk.
8. Antrqi4 vaisiaus pusg tiksliai, kad sutaptq,

,&

H'#HsT:r'ffi:::

69

lhisiq

Sablonai:

Vlnuogiq Sablonas

IL

Garlaivis

atviroje
JuroJe
a'
a

-

Garlaivis atviroj

ej

uroj

e

#,##

Sis darbelis atne5 i tavo kambari vasar4

ir labai graZiai ji papuo5.

- r - - i,r-t"-*u] E r - - -l !q I
x 15 cm ivairiq spalvq lankstymui skirto popieriaus t\ 1 stiroporo plok5tes, 60 x 50 cm i celofano folijos q mel]'nq PLAKA arba vandens daZq q I plataus teptuko \ trupudio vatos q khjq 6 1 didelio virtuvinio peilio er kleisterio t smulkaus smelio q, kriaukleliq q akmenukq
15

Garlaivi daryk taip:
1. Sulenk popieriq pusiau ir vel atleisk, paskui taip pat sulenk i5 kitos pusds ir vel atleisk. Abi lenkimo linijos susikryZiuoja popieriaus kvadrato viduryje.

I
I

I I
I

t'
I I I

L--:-r-r-----J
74

z. vrsus Keruns Kampus ls i5oies uZlenk i vidq iki vidurio ir kvadrat4 apvesk.

4. Dar.kart4 visus keturis kampus uZlenl i3 iSords vidun iki vidurio ir vel apversk.

6. Gerai suspausk. Sulenk

pusiau ir kaireje bei deSineje iI vidaus suklijuok.

3. Vel uZlenk visus keturis kampus i5 i5ores vidun iki vidurio ir vel kvadrat4 apversk.

smiliumi spustelek visus keturis kampus i5 vidaus i iSorg.
5, Dabar atsargiai

7. Dabar gali papuoSti

garlaivi spalvingais popieriaus likudiais. Labai graLiai
atrodys, jei ant kamino

priklijuosi Siek tiek
vatos.

Jurq daryk taip:
Ant stiroporo plokites flomasteriu nupieik toki4 jur4, kokia tau patinka.
1.

2. Peiliu labai atsargiai

jtr4
4. Celofano folijq laisvai priklijuok prie i5orinio kraito aplink jtr4. Folija turi dengti vis4 jtr4.
5. Dabar daryk krantq. ISmaiSyk kleisteri, Ziurek,

i5pjauk. Dirbti peiliu gali tik priZitrimas suaugusiojo. 3. Stiroporo plok5tg nudazyk melynai. Naudodamas vandens daZus prisimink: maZai vandens, daug daZq.

kad nebutq per skystas.

Kleisteriu neplonai nutepk keliq centimetrq ruoZeli aplink jtr4. Tik uZtepgs kleisterio, ant jo gerokai uZbars$rk smulkaus smelio. Palauk, kol apdZius, tada neprilipusi smeli nukratyk.
6. 7. Papuodk maZais

akmeneliais, ZvirgZdukais,

PATARIMAS
Jei neturi stiroporo (1'o galima nusipirkti meistravimo reikmenq parduotuv€se.1, giti naudoti kiet4 karton4. Vietoje smulkaus smelio gali naudoti smdli i5 smelio deZes.

kriaukleldmis.lbestos'
Sakeles, Sakq dalelds

ir Zoles

vaizduos medZius ir krlmus.

l*
I I

Linksmi atvirukai su garlaiviais originalus i ",, I?1.:*T; Lnl l, r. korteles Garlaivi
15 x 15 lankstomo popieriaus lapo q mdlyno popieriaus likudiq \ trupudio vatos apskritq kanceliariniq lipdukq q, ktrjq

##

Toks atvirukas nustebins kiekvien4.

1b"lt"..b:'rT:';:to

cm

I
I I

' koks apra5ytas

meistrauk toki pati,

l*,
76

II-----E-

ankstesniame skyriuj e. Tokiq atvirukq gali pasidaryti daugiau, tada galesi draugams i5siqsti daugybg atostoginiq sveikinimq.

Daroma taip:
1. Sulenk popieriaus lapq

pusiau ir vel atskleisk. Dabar sulenk ji pusiau i5 kitos pusds ir vdl atskleisk. Dvi lenkimo linijos popieriuje sudaro kryZiq.
2. Sulenk visus keturis kampus nuo i5ords i vidq vidurio, darbeli apversk.

iki

3. Dar kart4 sulenk visus keturis kampus nuo i5ores

vidun iki vidurio ir vel darbeli apversk.
4. Vel uZlenk visus keturis kampus nuo iSores vidun ir darbeli apversk.

5. Smiliumi paspausk visus keturis kampus nuo vidaus i iSorg. Gerai suspausk. Sulenk pusiau, i5 vidaus kaireje ir de5ineje suklijuok.

7. Spalvoto popieriaus likudiais ir apvaliais
kanceliariniais lipdukais papuodk garlaiviuk4 ir atviruk4. Galiausiai ant kamino priklijuok Siek tiek vatos. Thi bus dumai. Stai ir turi originalq sveikinimo su atostogomis atvirukq. 77

6. Garlaiviuk4 priklijuok ant atviruko arba korteles.

78

MaZasis vasaros sodas
DZiaukis vasara ir pasidaryk maZ4 sodeli. GraZiai ir prigalvok naujq Zaidimq.

*#*

ji papuolk

F----rlr-rrrrr--l

i

q

stiroporo plokites, 30 x 40 cm 2 kieto kartono lapq a' 2 - 3 lapq ialio Silkinio popieriaus geltonos, raudonos, mdlynos spalvg Silkinio popieriaus likudiq rudo popieriaus arba kam5dio Zafq, rudq ir geltonq PI-AKA daZt+ margq lipnirl skrituliukq
1"

t

Tbu reik€s:

n

i

q

i

n lteptuko I Zirkliq i
q

aStraus

L------------J
Daroma tdip:
1. Pirmiausia padaryk piev4. Atkirpk 10 x 10 crn dydZio

virtuvinio peilio Hij,.l pie5tuko

Siek tiek paglamiyk Silkini

popieriq ir laisvai priklijuok ant stiroporo.

Silkinio popieriaus kvadrat4.

3. Taip

2. MaZ4 stiroporo plok5tds dali i5tepk klijais, rankomis

klijuok skiautelg po skiauteles, kol Silkinis popierius padengs vis4 stiroporo ploKtg.

IY

4. Padaryk medZio Sablon4 ir du kartus nukopijuok ji ant kartono. Pieituku apvedZiok punktyring linij q, tada kruop5diai i5kirpk abi dalis. Abiejq medZiq

punktyring linij4 ikirpk Zirklemis. f siddmdk: vienas medis ikerpamas i5 vir5aus, kitas i5 apadios.
5. Dabar nudazyk medZius

7. Kai viskas gerai i5dZius,

abi mediio dalis suddk vienq
su kita. 8. MedZiui surask pievoje vietq ir kamienu prispausk ji ant Silkinio popieriaus. fspaudus giliai ipjauk virtuviniu peiliu. Kamieno apadi4 iStepk klijais. Dabar ibesk medi i stiroporq ir priklijuok, gerai ji prispaudgs.

ir palauk, kol iSdZius. Thda juos nulakuok skaidriu PLAKA laku. Vel palauk, kol iSdZius.
i5 visq pusig

Tvor4 iSkarpyk maZais danteliais ir klijuok aplinkui stiroporo plokStg.
10. 11. Atkiryk maZas Silkinio popieriaus skiauteles ir rankomis iSkodiok jas i maZus, purius rutuliukus. Juos paplokitink ir priklijuok ant pievos. I kiekvieno geles Ziedo viduri ispausk spalvot4 lipnq skrituliuk4.

9. SablonE tvorai pailgink atitinkamai savo stiroporo

plokites ilgiui ir plodiui. Thda nukopijuok ji ant rudo popieriaus arba kamldio.
6. Ant medZio nupieik vaisius. DaZus dek teptuku arba tepk piritais.

12, Papuoik savo vasaros sodq, paryzdZiui, lelyte Sezlonge arba kitais, tau patinkandiais daikdiukais.

80

br
81

Me5kiukas oro balione
Toks oro balionas yra puikus dalykas ir ypad graZiai atrodo pakabintas netoli lango. Thda jis gauna daug Sviesos ir graZiai spindi.
7.

###
Antram sluoksniui vel i5tepk balion4 kleisteriu ir toliau klijuok pergamentinio popieriaus
kvadratdlius.
8. Balionas turi labai gerai i5dZiuti, geriausia palik ji nakdiai. ApriSk sitlu baliono mazg4 ir pakabink.

I
I I

l-------I I q ti;:,',ff;'
1

| t. L#.'"''j'01?.". I
I e' I

I 1-2tapqsoxTo.cm I rauoono pergamentrmo poprenaus I
I

3. lstatyk baliona i dideli auk5t4 dubenl. 4. Raudon4 pergamentini popieriq sukarpyk 5 x 5 cm kvadratais ir sudek juos i dubeni, kad butq po ranka.

; I

|
I

r I I I

L ""Y:i.l -t
Daroma taip:
1. Sumai5yk kleisterl, kaip

t

I ilgio juosteliq I dovanoms suri5ti q lipnios juosteles I ^.zirktiq_. q perlono siiilo I . l'r,o.os adatos I e' 1 maZo plauiinio krep5elio I I Tiig apie ,10-12 cm I
4 raudonq po 60 cm
; I

plataus teptuko

\

t.
5. Laikyk balion4 dubenyje, taip bus patogiau dirbti. Teptuku, pradddamas nuo viriaus, ne itin plonai tepk kleisteri ant baliono. Pergamentinio popieriaus
9.

Kit4 dien4 patikrink, ar

nurodyta instrukcijoje, palik ji pusvalandZiui pabrinkti.

ir

kvadratelius klijuok, kaip tau patinka.

balionas gerai i5dZiuvo, tada Zirkldmis atkirpk suri5t4 mazgeli. Susidariusi4 skyl g dar praplatink Zirklemis. Skyles skersmuo turetq btti apie 15 cm. Balion4 paprasdiausiai iStrauk ranka.

2. Papra5yk suaugusiojo, kad priptstq tau balion4 ir gerai uZriStg siulu. Balionas

neturi buti kietai priplstas, padiupinejus jis turi atrodyti
minkdtokas.

Klijuok, kol padengsi vis4 balion4. Thda balion4 dar kart4 plonai i5tepk kleisteriu, kad gerai priliptq visi popieriaus kvadrateliai.
6.

82

83

Sm6lio mai5elius

daryk taip:

l--rr---l
I I I
10. Visuose

Thu reik€s:

\

4 medZiagos

kvadrateliq

q

sitlo
Zirklirl

krepielio

kampuose iverk po juostelg ir kiekvien4 uZri5k dvigubu
mazgu.

13. Visos juosteles turi buti vienodo ilgio, kitaip krep5elis kab6s kreivai. Kadangi 5i darbo dalis suddtingesne, dia tau pades suauggs Zmogus.

l* q, L-----J
1

siuvimo adatos

14. Galiausiai vir5uje per baliono viduri i5 vidaus i iSorg adata lverk perlono siul4, prieS tai storu mazgu uZmezggs vienq sitlo gal4.

11, Mazgu suriSk ir juosteles

bltq patikimiau, i5 vidaus ant sitlo mazgo dar
15. Kad

galus.

priklijuok lipni4 juostelg. Dabar gali pakabinti
balion4 graZioje vietoje.
L6. Papuo5k balion4

medZiagos kvadratdli apsiiik paprastais dygsniais, kra5te palikdamas nesudygsniuoto puses

l. Kiekvien4

isodings I krep5i me5kiuk4 arba 1elg.

centimetro krasteli. Pradedamas ir baigdamas dygsniuoti palik po 10 cm siulo gal4.

/'
12. Juosteles lipnia juosta

iklijuok i baliono vidq po
mazgais. 2. I medZiagos vidq ldek kelis dZiovintus ank5tiniq vaisius arba ryZiq grudelius.

3. Patrauk uZ sifllo, kuriuo prieb tai sudygsniavai medZiagos kvadrateli ir uZri5k mazg4. Dabar turi maZa mai5eli.

ir likusius tris maiSelius, juos prikabink' visus i5 i5ores Sonuose prie krepiio.
4. Thip pat daryk

Apvalainas balionelis Kyla, kyla lig lubt1... A5 ir rainas katinelis
Juo paZaisime abu.

A

Babt! - Nupuold balionelis. Capt! - Jl puole katinelis... Balion6lis jau kad sprogo, Katinelis jau kad Soko... AS juokiuosi ir verkiu, AS baruosi ir Saukiu: - Tu su savo nageliu Eiki gaudyti peliq.
K. Kubilinskas
85

Dramblvs su ileu trimitu: Tur0-tutt, tur[-tutu!
BeZdZiones karstosi Sakom: Mojuoja rankom, uodegom. Per mi5k4 per Zoliq laukus Kengtros ne5asi vaikus.

Linguoja kupriai dykumom Su viena ir su dviem kuprom. Padangg remdamos galvom, Zir afos atskuba kalvom. Gr aLiai kraipydami ragus, Keliauja briedZiai per sniegus. Stirniukq dideli bIriai 15 miSko atstraksi vikriai. Per giri4 atslenka me5ka, Kur stoia traksteli saka... K. Papeilqs

Bepo cirkas

###
l-------I Thu reikds:
stiroporo plokStes, 50 x 100 cm \ 1 geltono 20x35 cm gofruoto kartono lapo t' 1 Sviesiai melyno apie 80 x 50 cm krepinio popieriaus lapo 6 spalvotq lipniq skrituliukq \ 2 Sa5lyko ie5meliq 5 l apie 5 x 14cm kartono lapo { 1 didelio virtuvinio peilio \ geltonos, melynos, raudonos, Zalios spahrl PLAKA arba vandens daZq t flomastenq \ Zirkliq q Hrjq \ pjuvenq arba susmulkintq Siaudq
1

Pasidaryk cirko palaping su manieZu, Zveriq tramdytoju ir daugybe Zveriq. Pamatysi, kiek tai daug dZiaugsmo suteiks ir kaip puiku Zaisti cirk4.

e'

L---'rr
l€jimq i cirk4 ir manieZ4 daryk taip:
Atpjauk 50 x 50 cm stiroporo plokitg. Kit4 pusg padek i 5all. Jos tau prireiks
1.

J

I I

manieZui

ii

suolams.

2. Stiroporo plokites vir5q ir Sonus nudaZyk geltonais vandens daZais. Palauk, kol serai i5dZius.

3. Dabar pasidaryk lejimo I cirk4 iablon4 (Zilr. 94 psl.), nukopijuok ji ant geltono gofruoto kartono, iSkirpk ir papuo5k lipniais

skrituliukais.

88

Sabiono brdZini mes padalijome pusiau, nes jis labai didelis. Abi dalis tiksliai, kad sutaptq, nukopijuok ant geltono gofruoto kartono ir iSkirpk vis4 iejim4 | cirkq.

10.

Ant kitos stiroporo

plokStes dalies nupieik 36 cm skersmens ir 4 cm plodio Ziedq manieZui.

if,
8. Melyn4 krepini popieriq laisvai ir klostdmis priklijuok iki uZlenktq pusirl uZ iejimo. Viskas turi gerai iSdzinti.

Dideliu virtuviniu peiliu atsargiai iipjauk manieZ4.
11. I5 stiroporo likudiq i5pjauk sedimas eiles: dvi suolq eiles po 20 cm ilgio ir 3 cm plodio ir vien4 suolq eilg 40 cm ilgio ir 3 cm plodio. ManieZ4 ir suolq eiles nudaZyk PLAKA arba vandens daZais.

Atpjauk 5 x 14 cm kartono - Ientelei su pavadinimu virS cirko iejimo. UZraSyk lenteleje
4.

nepaprastq pavadinim4.
5. Kartono deiineje ir kaireje i5 uZpakalinds puses priklijuok Sailyko ieimus ir palauk, kol klij ai gerai
iSdZius.

6. Lentelg

priklijuok

uZ

lejimo i cirk4. Prie5 tau pradedant kit4 meistravimo Zingsni, klijai velgi turi labai gerai iSdZiiti.

9. Dabar iejim4 i cirkq

priklijuok ant uZpakalines
stiroporo plokStds dalies. Thip pat krepini popieriq klijuok prie abiejq vidiniq iejimo i cirk4 pusiq ir ant stiroporo plok5tes. fejimas i cirkq baigtas!

,,
12. ISdZilvus daZams

priklijuok manieZ4 ir suolus
ant geltonai nudaZytos stiroporo plok5tds.
13. ManieZe pribarstyk

punktyring linij4 po 3 cm uZlenk i vidq deiing ir kairg lejimo i cirk4 pusg.
7

. PagaI

pjuvenq arba susmulkintu Siaudq. Tai atrodys labai
graZiai

ir,,tikroviikai''.

,
89

Balansavimo daryk taip:

lyn4

!I

-;;,.-*,-

I l I t;tt=41"4"".'"'*;i,'o'o" I I li,l,Xl,;q$Xiill I | | ""'l??,""sorruoto | | ,"""1,i'"1Tffi'"" I ]^.i::,:*:l"il:'idu' I i.*6;[;6;;;*;; i l_rE__J I I klilu
",1.'"u,#,:'f]: :;'"j;1?U.i'"e"0 l:';X'iffi"rfl"#il::'';

I

qZSailykoieSmq I lq

I l ;**q ] i I|
f
1. vagonq iablonus

Cirko vagonus daryk taip:

Liut4, me5kq ir ruoni daryk taip:

iEPA-PLAST mdlynollxllcm I I l.*t,1",'o"|TiT:lt%"-'^t,-uzo,p"iri.ukr,, I

:.1,n*:l

I
I

L

l.Raudonunomasteriu
nudazyk Saslyko

- -:n-

-

J

iesmus.

:1f!f"t*o,"t"ty:tu, L - - - - - J karton4' raudon4 gabaliukq
padek i Sali. M6lyn4 karton4

rasi

;

2.paprasyksuaugusiojo,
kad prip[stq balionus, nes tai gana sunku. uZristo baliono apvyniok vienu vielos gelems

iXiffl?#;1ffi1?T
Krastai turi buti pakilg auksqn' 2' Raudono gofruoto kartono lapeii siaurqla puse

',"*

Gerai mazgeli

*

galu.

3. Dabar abu vieros garus balionais viriuj e apvyniok apie SaSlyko

su ;,iJffi;:::'ffi"lrikrijuok l'#it::r";if;lkitil
kaltono vidiniq pusiq.
padarysi

ieim4.

stog4.

Thip

4. Sa5lyko ie5mus ibesk i manieZo stiroporo pagrind4.

dydZio rutuliukus - du didesnius ir penkis mazesnlus.

Flomasteriu nupieik daili4 lyno akrobatg, iSkirpk j4 ir priklijuok prie vielos gelems. Lyno akrobatd atrodys ypad graZiai, jeigu padarysi jai sijoneli i5 krepinio popieriaus. Sijoneli paprasdiausiai priklijuok prie akrobates liemens.

3. I5 geltono gofruoto kartono iSkirpk 4 ratus, priklijuok juos prie vagonq i5 i5ores. Stai ir viskas.

Abu didesniuosius rutuliukus sujunk dantq krap5tuku. Dabar formuok galv4 ir k[n4.
2.

90

3. Kojoms i5 keturiq rutuliukq i5kodiok dedreles. Ziurek, kad visq kojq ilgrs butq vienodas.

8. Ruoniui i5 EFA-PI-AST i5kodiok stor4 iutuli. I5 jo

formuok ruoni. Priklijuoti vilnoniai sitlai atrodys it ispldingi usai. Galiausiai ruoniui ant nosies priklijuok maZ4 kamuoliuk4 i5 susukto
Silkinio popieriaus.
6. Dantq krapStikliu

4. Kojas tvirtink po linto pihu. Thrpudiu vandens ir peiliu arba pirdtais uZglaistyk pritvirtinimo vietas, tada nesimatys sujungimo vietq.
5. Uodegai paskutini mai,,41i

pradurk littui nosi, snuki ir akis. Pribadyk pakankamai skyludiq galvoje. Cia tu priklijuosi vilnonius sifllus, vaizduojandius kardius.

Loki daryk taip, kaip liut4, tik jam daryk trumpesnes koj as, mai4
7. uodeg5rt6s strampuk4 apvalesnes ausis.

ir

rutuliuk4 i5kodiok I plon4, trump4 de5relg. Uodeg4 wirtink prie uZpakalinbs dalies ir uZglaistyk pritvirtinimo viet4.

97

bvilriq tramdytoj4 daryk taip:

i5dZiuvusios jos nesilaikys, Siek tiek patepk klijais.

I q EFA-PLAST I I maZo peiliuko q 1 dantU krapitiklio I I I e' trupudio vandens I I q dvieiq pypkes I I valikliq q rudq vilnonir] siuhl I I q Hiju q PT AIi{ arba I I

l- -_-:-: -'I . Thu reik6s: I -;-r;;-k;ri.-' I
2. I storiausi4 rutuliukq ikiSk dantq krap5tikli, ant kurio uZmauk kitq rutuli - galv4.

L
--III

I

vandens daZq l teptuko

q

J

I

5. Smiliumi arba maZu

peiliuku

vandeniu uZglaistyk sujungimus tvirtinimo vietose.
su

e ilp

t-*

6. I5dZiovint4 fi

gir q gr aLiai

spalvingai nudaZyk. 3, Rankoms ir kojoms ant kieto pagrindo i5 kitq

Atpjauk kelis EFA PI-AST gabaliukus ir rankomis i5kodiok skirtingo storio rutuliukus. I5 viso tau reikes aituoniu rutuliuku.
1.

keturiq rutuliukq iikodiok de5reles. Kojoms du maZus rutuliukus paplok5tink.

valiklio galiuk4 atkirpk botagui ir priklijuok prie jo kelis vilnonius siulus.
7. Pypkes

Sujunggs abu pypkes

valiklio galus pasidaryk
lank4. Jei nori, padaryk Zveriq tramdytojui i5 maZydio medZiagos likudio kaklarai5ti arba i5 juosteles dovanoms suriSti - 5ali.

4. Rankas, kojas, pedas

tvirtink prie ktno. Tvirtai
prispausk, kad laikytqsi..Jei

92

Figuras dZiovink nuspalvink taip:
1. Orkaitg

ir
PATARIMAil
Jeigu i5dZiovinus figlr4 kai kurios jos dalys atsiskirtq, paprasdiausiai j as priklijuok.

ikaitink iki 120"c ir visas EE\-PLAST dalis
sudek ant kepimo skardos. J4 padek ant orkaites apatinio griovelio. Priklausomai nuo figlrq dydZio ir storio jos iSdZius

*
I5graZink cirk4 pasitelkgs savo fantazij4, apstatyk ji lvairiais Zvereliais ir artistais. Be abejonds, tau ateis i galv4 dar daugyb6 nuostabiq mindiq.

*

per4arba5valandas. DZiovinant sauleje figiiros iSdZilva per 1-2 dienas.
2. ISdZiovings figuras nuspalvink jas PLAKA arba vandens daZais. fsidemek: maZai vandens, daug daZq!
3, Visi5kai i5dZift.us daZams,

Jeigu neturi gofruoto kartono, vietoje jo naudok kiet4 spalvot4 popieriq.
.r*

Vietoj minibalioneliq, puoiiandiq balansavimo lyn4, gali susukti rutuliukus i5 Silkinio popieriaus, juos priklijuoti prie pypkes valiklio ir lbesti i stiroporq.

figuras nulakuok skaidriu laku, kuris taip pat turi gerai iSdziuri.

93

Sablonai cirkui:

Rato Sablonas

Paveikslas su peldda langui papuo5ti

rere

I5mintingosios peledos yra lpatingai megstami moty/ai darbeliams. Musq peldd4 nesunku padaryti pagal patyzdi -ji atrodo ispndingai.

l-------I
Thu

reikds:
slorumo

| '

Is

" A.4 formato kartono laoo

.q

I vidutinio

| I
| '
t

lvairiq smelio spalvos

I q

^ q

a taito ir iuodo p:q*'T.u'.tif:dlq.
baltu PI-AKA daiu tuao flomasterio
e., ii.Llit

"'i3}'3lil,1l"'u

|

L---:-J
Daroma taip:
L. Pirmiausia

'u.ilY
t

I I I I I I I I

o
.;

5. Lygiai taip pat padaryk

antr{4 peled4.

a

a

6. Vien4 i5 jau padarytq

3. Popieriaus plunksnas klijuok po vien4 i5 apadios i vir5q. I5orini kra5t4 taip pat apklijuok plunksnomis, taip graZiau atrodys.
4. UZbaiggs kiin4, priklijuok peledai veid4. Akims reikes dviejq balto ir dviejq maZesniq juodo popieriaus skrituliukq. Juos klijuok vien4 ant kito. Akies vidury baltais daZais nubreZk po plon4 vertikalq bruk5ni. Snapui paimk m aLq rudo popieriaus skiautelg arba

peledos pusiq i5tepk klijais, idek i vidq abu palaidus perlono siilo galus ir ant viriaus priklijuok kit4 pel€dos pusg. Dabar jau gali pakabinti peldd4 ant lango.

PATARIMAS
Dar efektyviau atrodys, jei peled4
uZkabinsi ant 3akos. Suaugusiojo papra5yk, kad pdtvirtintq Sak4 prie lango.

pasidaryk Sablonus. PalyzdZius rasi kitame puslapyj e. Praddk nuo pelddos kiino. Du kartus nukopijuok ji ant pilko kartono ir labai kruop5diai iSkirpk formas.
2. Plunksnos Sablon4 daug kartq nukopijuok ant smelines ir rudos spalvos atspalviq popieriaus. Thu reikds labai daug plunksnq, nes jas teks klijuoti kaip Zvynus.

nupieik jl flomasteriu. Ausis dar apibrdZk rudu flomasteriu.

99

Sablonai pel€dai:

MaZas katds namelis

'r1F"

Nors tokiam dailiam kat6s nameliui sumeistrauti reikes Siek tiek daugiau pastangq, taerau jis labai graZiai atrodys pastatytas I lentyn4 arba ant palanges. Labai tiks ji padovanoti gimtadienio proga.

pelyte I5bega i5 urvelio. Tak-tak-tak katyte Nu5oka nuo stalelio.
Cy-cy-cy pelyte fkliuwsi dejuoja. Mur-mur-mur katy'te

Vr-vir-vir

Patenkinta murkuoja.
K. Papetlqs
101

I
I
I

oavl+ I t vanoensraudono I lapo I I PoPieriaus I Q\ meh'no ir pilko I ! popi.tiuus likuiirl I n juodo gofruoto I a kartono arba soalvoto I I popieriaus lii<udiU ; e\ ivairiu spalvu I r

r ^ l.3'lgi5c"'.... I I ei kartonines batu d6Zes I I PLAKA arba I

l---r---l

4. I5kirpk dubendlio Sablonq ir nukopijuok ji ant mellno popieriaus. I5kirpt4 dubeneli priklijuok prie

kartono batq deZes uZpakalinds sienelds.

ir peles adata perlono sinl4 ir lipnia iverk juostele priklijuok ji po
5. Per kates

7.

Lankeli uZlenk i vidq.

stogu.

|o
\
IIIII

nomusteiiq

'

t

.'uffl,Y,,
dideles

I

siuvimo

6

I I

L

perlono siilo lipnios juostel6s

Daroma taip:
1. Kartoning batq deZg i5 vidaus ir i5ords nudaZyk vandens daZais. lsidemek: maZai vandens, daug daZq ! 2. Padaryk kates Sablonq, kelis kartus nukopijuok jl ant juodo gofruoto kartono ir kruop5diai i5kirpk kates.

Ant kartono batq deZes labai tiksliai klijuok raudonq
8. 6. I5matuok kartono batU deZes stog4, kad galetum

stog4.

tiksliai atkirpti reikaling4 gabaliuk4 raudono popieriaus. Du centimetrus prid6k graZiems pusapskritimio formos
lankeliams. Perkelk matus ant spalvoto popieriaus ir nupieik lankelius. KruopSdiai i5karpyk lankeliq apvalumus.

3. T4 pati padaryk ir su peldmis, tik joms naudok pi1k4 popieriq. Kadiq ir peliq snukudius nupie5k flomasteriais. Katei papildomai gali nupieiti kaspinel! ant kaklo.
1.02

Sablonai katds namui:

Pelds Sablonas 1

Kat6s Sablonas

Dubendlio Sablonas

Pel6s Sablonas 2

103

.t\

Piemenvs su avrmrs

KreN
Tikriausiai dZiaugeisi matydamas aviq band4. Toddl meistrauti 5i paveiksl4 tau bus labai smagu.

l---Tau reikds:
I
I
r

I Zalio50x70cm I e' popieriaus lapo I

I
|
/

; '
I I I I

I I

I I I . ,2lupq nl formato I Dalto poplenaus q aukro spalvos folijos II likueiu 1.b-u lufo . I spalvos lioniu zvaisZdutiu I * turuor mediiagos' I likudiq I \ vatos q samanq I q
Sviesiai rudo,

tamsiai ir roZinio flomasteriq

juodo, rudo, raudono

I I

\

1 maZos Sakeles

I

L-

arba pagaliuko r, ktrju Zirklirt

q

-IE-

J
105

I I I

Daroma taip:
Nukopijuok piemens ir aviq Sablonus ant balto popieriaus ir i5kirpk. Musq paveiksleliui padarysime delimt avir;.
1.

J
4. Dabar imkis apsiausto. Jl padarysi tvarkingai priklijavgs medZiagos skiautelg.

7. Piemeni ir avis sudek ant Zalio popieriaus. Tik tada priklijuok visas dalis, jeigu paveikslas tau patiks. Galiausiai po avimis priklijuok samanq. 8. Ant aukso spalvos folijos nupieSk ZvaigZdutes, i5kirpk jas nuo i5ores i vidq - taip lengviau - ir priklijuok. Gali naudoti ir maZus

.4

Lvaigidudr4lipdukus.

n
2. Avies galvq

,11
ir kanopas

'**47
5. ISdZi[vus klijams, Zirklemis atkirpk i5 nugaros pusds iSsikiSusius medZiagos likudius.

PATARilMAS
Jei piemens apsiaustui neturi medZiagos, gali piemen! nuspalvinti

nuspalvink fl omasteriais. Pape5iok Siek tiek vatos ir priklijuok ant avies klno. Thip vienq po kitos sumeistrauk visas avis ir padek jas i 5ali.

flomasteriu.

*
Vietoje samanq gali naudoti paglamLyt4 Zaliq Silkini popieriq.

*

3. Flomasteriais nupie3k piemeniui malonq veid4. Paskui skrybelg apklijuok medZiaga.

6. Gerai prispausk visus

kraitus. Priklijuok pagaliuk4 ir piemuo baigtas.

106

Awtds Sablonas

I

107

Paveikslas su musmirdmis

Kre

Nors musmirds labai labai nuodingos, bet jos graZiai papuosia misk4. Sis paveikslas su daugybe tokiq grybq bus tikra tavo kambario arba bet kurios kitos patalpos puosmena rr, Zinoma, puiki dovana.

L---108

|

|

|

l--r--*-;;;--r-'I - \ melyno \
lapo 60 x 50
1

Daroma taip:

cm

.,"oJliilli",,.""

* .l?ff;'$t""

.

I o"nfi'ffii1,u,,,',uu I

raudono ir oranZinio Silkinio popieriaus

I 1 Padaryk abiejq grybr1
Sablonus, nukopijuok juos ant kartono ir i5kirpk. 2. Sukarpyk Silkini popierirl 10 x 10 cm dydZio skiauteldmis.

*'ufill

l

3. Popieriq lengvai

paglamik.

6. Kra5tuose i5siki5usi

popieriq priklijuok ant
uZpakalines grybo puses.

7. Taip daryk visus grybus.
8. Ant didelio me\rno popieriaus lapo grybus iSdestyk, kaip tau patinka. Tik tada

priklijuok.
Papuo5k baltais

4. UZtepk klijais grybo

lipniais skrituliukais. Apadioje prie grybq priklijuok
samanq.

galwtg.

5. Silkini popieriq laisvai klijuok ant grybo.

Didiiojo
grybo
Sablonas

I ' I | I

L
110

popieriaus Qi ivairiq spalvg popieriaus Iikudie \ ivairiq spalvq flornasteriq q baltq lipniq skrituliukg

- - - - ---

- --

r-

r

d liniuotes \ pie5tuko d Zirklir] \ klijq r % degtuko

I

|
I

- -

r

- --

-

J

Daroma taip:
1. Padaryk paukidio ir iesyklos Sablonus, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus ir kruopidiai i5kirpk. Sumeistrauk tiek paukSdiq ir zyles Ziedq, kiek jq reikes tavo dekoracijai.

A.

2. Zyles puodeli i5kirpk du kartus, abi dalis suklijuok vienq su kita, ir kol klijai dar dregni, ! viduri iki pusds lki5k pusg degtuko. 3. Naudodamasis liniuote, ant melyno kartono i5 visq keturiq pusiq nubreZk 3 cm plodio krait4. Jl iS vidaus iSkirpk Zirklemis. ISkirpti tau pades suauggs Zmogus, nes kartonq sunkoka kirpti. Jau turi pauk5diq namelio korpus4 ir gali praddti daryti stog4.
4. Pasidargs sniego stogo

5. Pasidaryk sniego grindq 5ablon4, du kartus nukopijuok ant balto popieriaus ir visas dalis i5kirpk. Jas priklijuok priekineje ir uZpakalindje paukidiq namelio pusdje prie grindq. ISkart po to paukidiq namo kampuose priklijuok po paukidiuk4.

7. Paskui savo darbeli apsuk

ir priklijuok ant viriaus abi
kitas sniego stogo dalis. Ziurek, kad dalys tiksliai sutaptq.
8.

Art perlono si[lo

pakabink namelyje zylds Zied4 ir puodeli, i5 abiejq pusiq ant namelio priklijuok kitus paukSdius.
9. Adata praverk sill4 pro sniego stogo viduri ir abu sillo galus suri5k mazgeliu. Dabar gali pasikabinti paukidiq namell prie lango.

5ablon4, nukopijuok ji keturis kartus ant balto popieriaus ir visas dalis iSkirpk.

6.

Ii

pradZiu sniego stogq

priklijuok tik ant priekines
paukidiu namelio puses.

PATARilMAS
Sniegui gali naudoti vat4 arba paglarnZytq

iilkini popieriq.

111

PaukSiio Sablonas

I

Lesalo puodelio Sablonas

Sniego grindq Sablonas

772

Sablonas 2

Pauk5iio Sablonas 3

Sniego stogo iabkrnas

r14

Paveikslas su margaspalviais

skeiiais
Gandro jau n6ra. Jau negriaudZia griaustindlis Tia-ra, ra-ra-ral Jau atdjo rudenelis. Jau rytais Salna. Jau nuvyto visas gdlds. Jau lakstyt gana.

Jau negieda vyturelis,

T

K. Papeilqs
ArS - ruduo, aS -wras rimtas! Stai gerybirl visas Simtas! Va, saldaus medaus 4sotis! Valgykit sveiki lig soties!

Jei negaila kam dantukq PraSom sauj4 rie5utukq!

-

Ituiau5iq, obuoliq pintine Irgi dar nepaskutine. K. Papetlqs
115

Paveikslas su margaspalviais skdiiais
Kai smarkiai l1ja, niekas nenori Zaisti lauke. Paskirk toki4 popietg meistravimui ir susikliiuok sk6ti.

rcrc

l---rrr reik6s: I TauI melvno I Q\

'l

I r, f popieriauslikudiq pitko ir balto : . poplenaus I I i baltqPl-AKAdazq I \ flomasteriu t krij,l I I q Zirklirl
.II-I-

I I

so x.zo cm poplenaus lapo ivairiq spalvoto

I I I I I I

4. Jeigu nori, ant skddio fl omasteriais nupieSk raStus. 5. I5 balto popieriaus i5kirpk

debesdlius.
6. Visus skddius

ir

Ant uZpakalines gaubto puses priklijuok skedio kotus, i5kirptus i5 pilko
3.

J

popieriaus.

debeselius i5destyk ant melyno popieriaus ir vis perstatinedamas paZiurek, koks vaizdas tau patiks labiausiai. Tik tada galutinai priklijuok visus motyvus.
7. Baltais PLAKA daZais paveiksle pritadkuok lietaus

Daroma taip:
Pasidaryk visq skediq debesdliq Sablonus, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus.

l.

ir

laieliq.

2. Kruopidiai iikirpk sk6dius su jq lankais ir danteliais.

116

777

Pelesiais ir kerpe
apaugus auk5tai

-

?akg

Stai

garbinga pilis! Jos auk5tus valdovus
uZmigde kapai,
o

ji tebestovi
dar vis.

Pilis! Tu tiek amZiq praleidai garsiai!

Ir tiek mums
davei milZinq! Tir Vytauto didZio galybg matei,
kad jojo tarp
savo pulkq!

Maironis

Riteriq pilis

Riteriq pilis
meistravimo popietg ir padarykite pili.

rcrcrc

Su tokia riteriq pilimi gali Zaisti iStisas valandas. Kartu su savo draugais surenk

I n Ii""iry?'.. I ' - l I os*so"- I
stiroooro olokit6s.

l------'I

lgtu5diqritinetiqnuo I .poplen q ranKsluoscu+ I I i I 1ruudooo7Ox50cm I | \ 2 raudono 70 x 50 cm I I ^sofruotokalo:ollpo popieriaus lapq I I
|

I',:ffiil'J;':',:l',:#"

I

i

I

1

n a

plokidio jogurto arba ryZiq tyres indelio
1 maZos medZiagos

i

skiautes
1 Sa5lyko

ieimo

rude, ochros, pilkg ir melynq PI-AKA arba vandens daZq 1 plataus teptuko PI-AKA lako r, Siek tiek celofano folijos klijr+ liniuotes piestuko ZirHiq smelio

i

i

| :

.

i n I i

i

I I I
:

I ir i5 Song nudaZyk

2. Stiroporo plok5tg vir5uje ochros daZais ir palik i5dZiuti.
3. Visi5kai i5dZiuvus daZams

raudono popieriaus. Thm tau reikds 2 stadiakampiq 17 cm ilgio ir 10 cm plodio bei 2 stadiakampiq 31 cm ilgio ir 10 cm plodio.
5. Kruop5diai i5 raudono

L-----J
Daroma taip:
iSdZiuti.

-a3l 3kmeneliq I a. Sakq

ant kartono ritineliq ir stiroporo plok5t€s, viskq nulakuok ir vel palik iSdZi[ti.
4. Tuo tarpu iSmatuok

popieriaus i5kirpgs stadiakampius stogams, sulenk juos i5ilgai pusiau.

1. Visus kartono ritinelius i5 iSores nudaZyk rudai ir palik

stogus ir i5kirpk juos i5

D Bok5tq Sprhus uZkl{uoK ant ilgqjq kartono ritindliu.
Jogurto indell i5 iSores nudaik pilkai. Degtas plytas gali parySkinti juoda spalva, tada atrodys lyg sum[ryta. I3 vidaus indeli nudaZyk mdlynais vandens daZais. Ten idek Siek tiek celofano folijos ir jau turi Sulini. Ji priklijuok vidiniame pilies kieme.
10.

6, Dabar pradek

klijuoti

7. Kai viskas gerai iSdZius,

kartono ritinelius. Daryk taip:

priklijuok visus stogus.
8. Pasidaryk bok5tq Spiliq Sablonus. Thm nupieSk 20 cm skersmens skrituli.

[1 Prie visq keturiq
stiroporo plokites kamPq pirmiausia keturiq grupeje klijuok ilguosius kartono ritinelius. Dabar imkis maZqjq ritineliq klijavimo. Ilgojoje stiroporo plok5tes puseje priklijuok i5 kaires ir deiin6s po 4 kartono ritindlius vien4 Salia kito. Thi bus du lejimai i pili. Abiejose trumpesndse pusese klijuok ritinell prie ritindlio.

Sablon4 nukopijuok ant raudono popieriaus. Thu reikes keturiq bokSto Spiliq.
9. Raudonus bok5to Spilius daryk taip:

11. I5 medZiagos skiautelds padaryk maZ4 veliavelg, priklijuok j4 prie Sa5lyko

ie5mo ir iki5k ! vien4 i5 bok5to Spiliq.
12.

Pili papuoSk truPudiu jei turi,

D

smdiio, maZais akmeneliais,
Sakelemis,

maZutdlytemis Zaislindmis kopetelemis. Thvo riteriai ir arkliai laukia, kada gales ijoti i pilies kiem4.

Skrituli nuo kralto ikirpk iki vidurio.

tr

PATARilMAS
Ritindliams surinkti reikes daug laiko. Todel papralyk tevq ir draugq pagalbos ir gausi juos netrukus.

O

ISkirpt4 spalvot4

popieriq susuk i tftelg ir suklijuok.

I2I

Riterirl tt?ooi*o IinksLabai skants riterburgeriai

bds

I
I

r:-r---l o

Daroma taip:

".H;"',-'

I i ag*tUirpomidory i ^ -gdezinetlq ' | | .^*gcTy griezindliq ' i 4 surio riekeliu
I I
pomidorq

|

t4hamburgerig

.lHi?::,., qsaloqlapq-

| : Ht:#il | L-------J

padio

I I I I I I I
i

1. Bandeles perpjauk skersai

per viduri ir virSuting dali padek i Sali.
2. Ant apatin6s bandeles pusds pirmiausia ddk

Ant vir5aus d6k siirio riekelg, ant jos pomidory padai:o, majonezo ir galiausiai truputl garstydiq.
3. 4. Dabar riterburgerl uZdenk kita bandel€s puse ir gali valgyti!

I

nuplautus salotq lapus, paskui frikadeli, ant jo agurko ir pomidoro bei plonai supj austlto woguno grieZinelius.

Riterio Kumberto m€lyniq g6rimas

r

Muilo burbulq pfltimo turnyras
Thi linksmas Zaidimas,

Riteriq

ir pilies
damq bdgimas
maiSuose
patalpoje, ir lauke. Zaisti lauke salima tik ant mink5tos Zemes, nes bdgant mai5e galima pargriuti. Naudojami keli platus dZiuto mai5ai arba seni pagalviq uZvalkalai.

I I
I

l--rr---l 4 asmenims
I
1 1

reik6s:
300 g mdlynirl

i I n
I I
I I

i i

i

Saukito cukraus puodelio melynirl suldiq % litro pasukrl 4 Saukitrl medaus 1 pakelio vanilds cukraus e\ 4 citrinos grieZinelig

kuriam reikia tik keliq muilo burbulq Sarmo ... vamzdeliq su pitimo Ziedeliais.

LaiilLiama taip:
i dvi komandas, kurios sustoja viena prie5ais kitq. Tarp abiejq komandq paliekamas 1 metro atstumas.
1. Draugai pasiskirsto

L rr-.--J

ZaiilLialnrra taipz
norintis dalyvauti Zaidime, ilipa i mai54, kuris
1. Vaikas,

uZri5amas po paZastimis. 2. Sudaromos dvi grupes, rungtlniaujandios viena su kita. Reikia kuo greidiau pasiekti nustatyt4 finii4.

Daroma taip:
1. Melynes

perrink,
2.

nuplauk, uZbarstyk cukrumi ir palik, kad pritrauktq.
2. I mikseri supilk melyniq sultis ir melynes, taip pat pasukas, vaniles cuknl ir medq. Visk4 gerai i5plak, kol susidarys putos. fpilk i taures ir papuo5k citrinos grieZineliais.

/
Abiejq komandq nariai
stengiasi nuptsti muilo

3. Po komandos vaikai

burbulus I kit4 pozicij4. UZ kiekvien4 burbul4, kuris ten patenka, uZskaitomas ta5kas. Laimi ta komanda, kuri surenka daugiausiai
ta5kq.

pasileidZia iuoliuoti. Ths, kuris pargrifva, niekieno nepadedamas turi atsikelti ir begti toliau.

Abiejq grupiq laimetojai rungtyniauj a dar kartq, kol paai5keja galutinis laimetojas.
4.

a-,,-=--.----:
r23

Didieji Libintai - oro balionai
Ve$4 Martyno dienos popietg, kai jau sutemsta, vaikai rengia
nuostabias eitynes su Zibintais. Ry5kiai Sviedia margi, daZniausiai padiq padary.ti, Zvakiq ap5viesti Zibintai.

l--rrrr--l
I

l* Thu reik6s: I_ I: I_ I l.
I I I

4 lapq 70 x 50 cm

I
I I I

lvairiq spahrl pergamentinio popieriaus t 1 baliono 1 plataus teptuko 1 didelio dubens q kleisterio q khjq q Zirkliq 1 Zibinto lazdeles 6 B cm ilgio vielos gd16ms

I
I I I

I

e' l Zvakes

L-rrrrr
Daroma taip:

J

I

1. Kleisteri i5maidyk kaip nurodoma vartojimo instrukcijoje ir valandZiukei palik, kad i5brinktq. 2. Papra5yk suaugusiojo,

* kad pripustq ir gerai uiri5tq balion4. Balionas turi buti ne itin standZiai pripflstas, o padiupinejus - kiek minkStokas. Ji idek I dubeni.

724

3. Spalvot4 pergamentinl popieriq sukarpyk 5 x 5 cm dydZio kvadratais ir juos suddk i dubeni.

turi labai gerai i5dZiuti. Geriausia palaikyk ji per nakti. Baliono mazgeli uZriSk sitlu ir pakabink.
7. Balionas

10. Viel4 gelems sulenk

pusiau, galus pro skyles i5 i5ores i vidq prakiSk i balion4, uZsuk galus apie viel4 ir uZlenk i vidq.
4, Thu bus lengviau dirbti, jei balion4 laikysi dubenyje. Pradedamas nuo viriaus, pamaZu, ne itin plonai i5tepk balion4 kleisteriu. Pergamentinio popieriaus skiauteles klijuok, kaip tau patinka. 5. Padenggs popieriaus skiauteldmis visE balion4, 11. Baliono viduje prie pagrindo priklijuok Zvakg. Pritvirtink ir Zibinto 1azde19. Eitynems turi puikq Zibint4, pamatysi, kaip gr aiiai ir spalvingai jis Svytes.

8. Kit4 dien4, jei balionas i5dZiuvo, Zirklemis atkirpk siulu suri5t4 mazgeli. Atsiradusi4 skylg padidink Zirklemis, kol skersmuo sieks maZdaug 16-20 cm. Baliona i5 Zibinto iSimk.

ji

dar kart4 plonai i5tepk kleisteriu.

Atskrido

saules

spindulelis

Ir nu5vietd
namq palangg, Sesl'tg maZEj4 prikelgs Parodd melyn4 padangg.
Antr4 sluoksn! klijuok lygiai taip, kaip pirm4.
6.

Zirklemis balione tiksliai vien4 prie5ais kit4 iSdurk dvi
9. skyles.

O.

Miciuft

125

MaZieji staliniai Zibintai
Popietes metu rudeni ir Ziem4 bdna jau gana tamsu ir tai skatina jaukiai isikurti. Thm idealiai tinka 5ie maZi staliniai Zibintai, skleidZiantys graZi4, maloni4 Svies4.

!--rE-il,,-ruiuJ-r---l i popieriaus I
20 x 8 cm dydZio vatmano

I r I

:t

2kartonojuostqpo l cmplodio aukso ir sidabro spalvos storq
nomasteriq arba

|
I 126

{ 2skalbiniqspaustukq
r
ivakiq

:'ili,t-

markeriq

I I I

|
I

L-rrr--:-rrr--J

Daroma taip:
1. Atkirpk 20 x 8 cm dydZio vatmano lapeli. Jeigu nori pasidaryti daugiau Zibintq, reikes i5kirpti daugiau popieriaus skiauteliq.

3. Vienam Zibintui tau

4. Sujunk Sonines vatmano

{i;::":;i

reikes dviejq 1 cm plodio ir 20 cm ilgio kartono juostq. Juostas suklijuok prie apatinio ir viriutinio kra5tg ant nepripaisytos vatmano pus6s. Vel Ziurek, kad gerai isdZifr tq klijai. Kartono juostos gerai prilaikys tavo

dalis ir gerai jas suklijuok. Labai pagelbes, jei uZtepgs klijais klijavimo vietose virSuje ir apadioje valandZiukei pritvirtinsi du skalbiniq spaustukus.
5. Pastatyk ant maZos

iibnt4.
fantazijq, flomasteriu arba markeriu i5paiSyk 5i popieriq graZiais motyvais. DaZai turi ger4i
2. Pasitelkgs savo

lek5teles arba padekliuko Zvake ir uZdek stalini Zibini4. Stai ir turi Sviediandiq stalo puoSmen4.

iSdZiuti.

*.
i.':

TI

lli

wiska. blizga 2alia eglaite Zibudiais nusagsfyta, nuo virSfineles lig paZemelig Zvakelem nudagiota.

Sakeles linksta apkabindtos visokiais graZumeliais: maZais pauk5tydiais, sidabro uogom, auksiniais obuolaidiais.

i&

.r_
{t

KFarbeliai \r'o
zEemat

tr

KaEedoms

Paveilslas su seniais besmegeniais langui papuolti
vos i5kritus pirmajam sniegui, vaikai skuba lipdli seni besmegeni. anksdiau, meistrauja paveiksl4 langui papuo5ti.

&&
ji tureti

o

kas nori

lr
I
; I

I .l;;;;i;" I Aj.fgrnlto
I i-popieriar:s vatos I trupudio . z --uz,l sul"liq I t raudono
I

-_-:.1 - -l lau retKes:
lapo

Daroma taip:
1. I5 Sviesiai melyno popieriaus iSkirpk maZdaug 3 cm plodio remelius.

3. Flomasteriais nupie5k

I I poprerraus lapo I i tutto ,{4 forrnato I iriuodo | 'i;il;i;*" I
;

besmegeniams skrybeles, veidus ir i5 priekio ant kdno didelius ta5kus. Papuoik senius Sakeldmis, jas

| r

2. Pasidaryk senio besmegenio Sablonus i5kirpk juos i5 balto popieriaus.

prilJijuodamas jiems ant oilvo.

ir
aa

L-I'I-J
130

I I

i-o,Flj.y I Zirkliu
I

\'}
t t
o a

4, Senius besmegenius

6. Paveiksl4 apversk

ir

priklijuok

uZ

remq.

dar kart4 visk4 gerai prispausk.

Dabar belieka tik ji pakabinti.

5. Pakedenk Siek tiek vatos ir

taip pat

priklijuok
remrl.

uZ

aa
!

o o o
Senio besmegenio Sablonas

I

131

Zilrintis egliq mi5kas
ir atvirukui.

6J6

Siam darbui reikes Siek tiek sugebejimq, bet rezultatai bus puikfis. Sis moryvas labai tinka

Poplerlaus Juosteles f q Zeriniiq arba blizgandiq tipdukq I o zi.ttiq _ I + kljr.l L-rrrrr-:--rrr-J

I I | I

F-r--r-r-rr---I Thu reik6s: I r \ 1 lapo smelio spalvos 50 x 70 cm
q
dydZio popi-eriaus

Daroma taip:

s lrudosT0cmilgioir4cmplodio

keliq lapq ivairiq Zaliq atspalviq 44 lbrmato

tapo popieriaus

I I

1. Pasidaryk egles Sablon4,

I
I

nukopijuok ant Zalio popieriaus ir iSkirpk tiek egliq, kiek jq nordtum priklijuoti savo paveiksle.

I
I

r32

*
..,..t
i

"'*'
-2.

ir

5. Rudo popieriaus juosteles iSkarpyk nevienodomis bangomis. Tai bus miikcr dirva. Juostelg pirmiausia klijuok ant smelio spalvos popieriaus, paskui klijuok medZius.
6. Egliq miik4 aprcmink 2.5 cm plodio kontrastingos miikui spalvos poprcriiius juostele.

PATARIMAS
Egliq Sakq smaigaliukus karpyk nuo i5ores i vidq. Thip bus lengviau. Jaunesniems vaikams bus sunkiau pagal paryzdl paruoiti medZio form4, tad jie gali paprasdiausiai i5 popieriaus iSkirpti trikampius.

2. Kruopidiai iSkarpyk eglds iakq smaigaliukus, tam naudok maZzrs Zirklutes.

,/

3. Egles Sakas iS vienos puses iStepk klijais.

S
Eglis Sablonas
133

4. Eglutg Sakeldmis atsargiai priglar.rsk prie i5 anksto I

ldkitg ar dubeneli
subertq Zdrudiq. Ncprilipusius nukratyk. Viskas turi gcrai iidZi[ti.

Advento

kalendorius

&&
iddti

maZydiq gardumynq arba kitokiq siurprizq.

Thi lpatingas kalendorius. Ji sudaro 'L4 maios popierines deZutds, kurias gali i

134

-I-I-

q \

Thu reikds:

-t
I I I I I I
I

Dabar tavo folijoje turi 16 maZq kvadrateliq.

48lapeliq 10x10cm spalvotos ZvaigZdudiq folijos

{

\

1

Kalddr+ senelio motyvo

angelo motyvo 22 spalvingq lipnir+ kaspineliq pladios aukso spalvos juosteles dovanoms suri5ti
1

*%
L Ant22 deZudiq dangteliq priklijuok lipnius
kaspindlius, ant vieno Kaledq senelio mot1v4 gruodZio 6-ajai, paskuting deZutg papuoSk angelo motryu gruodZio 24-tosios Kldiq vakarui.
9.

6

s.

q

Zirkliq

klijq

L--rrDaroma taip:
1. Folijos kvadratell lenk

J

I
Dvi prieiais esandias puses lkirpk iki pirmosios lenkimo linijos.
4,

-

pusiau, po to atskieisk, paskui dar kart4 lenk pusiau i5 kitos puses ir vel atskleisk.
2. Dabar tavo kvadratelyje

deZutes idek po mazytg staigmen4, jei sumanei

I

Advento kalendoriq dovanoti, ir atsargiai uZddk papuo5t4 dangteli.
10. Visas 24 ddLutes

yra dvi lenkirno linijos, susikryZiuojandios viduryj e.

5. lkirptas puses dek i vidq ir prie jq priklijuok vidurini4sias dalis.

priklijuok ant aukso spalvos juostos, kaip parodyta nuotraukoje. Papildomai gali papuoiti juostos apadi4 ir vir5q.
kalendoriaus nesirengi dovanoti, o nori pasilikti sau ir pasikabinti kambaryje, papra5yk mamytds, kad ji ko nors pridetq i ddZeles.
11. Jeigu

6.Lygiai t4 pati daryk su abiem kitomis viena prie5ais kit4 esandiomis pusemis.
7, Taip i5 visq popieriaus

3. Visas keturias kvadrato puses vien4 po kitos lenk iki vidurinds linijos. Sulenkgs kiekvien4 pusg vdl atskleisk.

kvadrateliq padarysi24 ddZutes ir dangtelius.

135

Katddq senelio galvosukiai
Sud6jgs toki galvost$ gausi puikr; paveiksl4, antra vertus, tu galdsi linksmai drauge paZaisti su savo draugais.

@\ ar3

d'5

@\ ag

A,

6F
l--r-r---I

I *T;"T;TH:- I
I ttl"to raudono kartono I I tudos. smelio, juodos I ir baltos soalvu kartono I
I

Daroma taip:
1. Pasidaryk atskirus

\ \

l. \ L--___J
klijq
1

likudiq trupudio aukso spalvos juosteles \ trupudio vatos lipniq l:taigLdutilq q, Zirkliq
Zaidimq kauliuko

Sablonus Kaledq senelio galvosfkiui, nukopijuok juos ant spalvoto popieriaus ir i5kirpk. Apsiaust4, rankoves, pir5tines, veltinius ir apsiausto ki5enes i5kirpk atitinkamai po du kartus. Mai5o, kepures ir galvos tau

Svarbu, kad kiekvien4 atskir4 dali i5kirptum labai kruop5diai, nes visos dalys galvoslkyje turi tiksliai atitikti viena kit4.
2.
*

Atkirpk atitinkamas balto

reikes po vien4. Mai54 perkirpk pagal punktyring

linij4.

popieriaus juosteles. Jos papuo5 rankoves, palt4, kiSenes ir kepurg. Prie mai5o priklijuok galiuk4 aukso spalvos juosteles, o pati mai54 papuoik lipniomis ZvaigZdutdmis.

136

t,

3. Vat4 pakedenk ir priklijuok prie galvos. Thi bus plaukai.
4. Nupie5k Kaledq seneliui veidq, barzd4 padaryk i5 vatos. 5. Dabar ant senelio apsiausto priklijuok kiSenes, o ant galvos - kepurg. Kepurds bumbul4 padaryk i5 vatos.

Kaip

Saltutis susp6ja Aplankyt eglutes? - Pasikinko jis vei4 I lengvas rogutes...

Pasikinko jis vej4, Glosto baltus usus Ir per nakt! suspeja

Aplankyti visus.

Datg vaikudiq jo laukia,
Sokdami ratelius, O jis rogemis braukia Per pusnynus gilius. Nepailsta vejelis Niekada niekada. Nepavargsta Senelis Su Serk5nota barzda.

K. Kubilinskas

Kalddq senelio galvosukio Zaidimas
Sis galvoslkis sudomins

ir pradZiugins, jei visi Zaidejai teisingai surinks Kaledq seneli. Zaidimas LaidLiamas dviese arba keliese.

Zaldimo taisykles labai paprastos. Ant stalo sudek atskiras galvosukio dalis. Pirmiausia iSrenkama, kas prades Zaidim4. Ths, kuriam paryksta idmesti Seiiukg, pradeda. J_is stalo vidury padeda Kalddq senelio galv4 ir perduoda kauliuk4 mesti kitam. Zaidejas, iSmetgs SeSiukE, deda ant stalo dar vienq senelio ktno dali. Ir taip toliau. Zaidimas baigiasi teisingai surinkus Kaledq seneli.

IJ/

Sablonai Kalddu senelio galvos[-

KiSends Sablonas

Piritin6s
Sablonas

Veltinio Sablonas
I

I I I
I

I

%r

\-'
ft

I

I

@- L^,1/

;

MaiSo Sablonas

Saldus egtiq kankorELiai
oadarvti.
Sie dekoruoti egliq kankoreZiai yra ypatinga sventes puo5mena. Juos labai nesunku

Ir
i..,,il'

*"t

t"-,,

140

l---rr--I i frv rif::' I
{

| didelio isdZilrusio

I
I

I r' egles kankordZio I r-20;i;l:x.,*""'

I
|
; r

I I
r
3. Dabar teptuku ant kiekvieno eglds kankordZio Zv1'no uZdek po storq cukraus pudros dribsni. Cukraus pudros mases Saukstelio koteliu uZddk ir ant vienos Sokolgdinio sausainio pusds.

I

apvaliu Sokoladiniq sausainuku.aoibarstvtu

*, iJpakeliq I
cukraus" I

l* |
l. q I

spalvotl

|

L-----J
Daroma taip:
1.

.

r medinio Saukito I bSu"kSttliokavai , I mazo olataus teptuko ;

*"li:T::.

tt"putiouuniies I

PATARIMAS
SaldZiais kankoreZiais papuolta Kaledr; leKte atrodys ypatingai graziai, jei I lekitg

Pirmiausia labai gerai tekandiu 5iltu vandeniu nuplauk egles kankoreZius ir padek juo ant Sildymo irenginio arba kitoje Siltoje vietoje, kad i5dZiutq.
2. Vieno cukraus pudros

pridesi paauksintq rieSutq.

*
GraZiai suvyniotas i celofano popieriq saldus kankoreZis bus puiki dovana tavo Seimai arba draugams.

pakelio turini i5berk i maZ4 dubeneli, i5 ldto maZais kiekiais pilk vandeni ir Sauk5tu visk4 gerai i5mai5yk, kol susidarys tir5ta, be gumuleliq, koie. Jeigu koie bus per skysta, iberk dar Siek tiek cukraus pudros.

4. ParuoStus Sokoladinius sausainius prispausk ant Zlynq tarp kankordZiq. Taip nuo vir5aus i apadi4 aplipdyk vis4 kankoreZ!.

@M
t41

Zdrintis paveikslas su ivaigZdutdmis
Thi puikus pasiulymas pasidaryti paveiksl4 Ziemai. Motyv4 gali panaudoti

&&

ir sveikinimo atvirukui.

t42

I--III-'I
Thu reikds: q l lapo 60x30cm
juodo popieriaus q 6 kvadratq 10 x 10 cm aukso spalvos popieriaus \ 6 kvadratq 10 x 10 cm sidabro spalvos popieriaus e' pie5tuko t Zirkliq q klijq

5. Jeigu i5destymas patiks,

imk klijuoti ra5tq ir bfitent taip: pirmiausia kvadrat4, Salia jo i5kirptq Lvaigidg, paskui kit4 kvadrat4, tada v dl Lv aigLdg. Klij uodamas kaitaliok aukso ir sidabro
spalvos moty'vus.
4. Prie5 pradedamas

klijuoti

ant juodo popieriaus, pirmiausia tik i5destyk ZvaigZdutes ir i5kirptus

T
PATARIMA
Gali ZvaigZdutes i5sikirpti i5 margo, blizgandio dovanq popieriaus.

kvadratus.

L-----J
Daroma taip:
1. Pasidaryk ZvaigZdes Sablon4 ir kruop5diai iSkirpk. Daug lengviau i5kirpti ZvaigZdg nuo i5ores i vidq.

2.Dek

L'taigLdes Sablon4

i

kiekvieno kvadrato viduri ir nukopijuok.
3. Dabar, pradedamas nuo vidaus, i3 aukso ir sidabro spalvos popieriaus kvadratq i5kirpk ZvaigZdes. Likusio kvadrato popieriaus nesukarpyk, nes tau jo reikes paveikslui. Visas i5kirptas dalis padek i Sali.

143

Kalddind dekoracija su medZiaginiais angelais

A& "&- *8"

Siuos lengws angelus gali pakabinti, pastalrti ant stalo arba naudoti kaip papuo5al4 Adventui ir Kaledoms.

Daroma taip:

4. Pakedengs vatq priklijuok j4 ant angelo galvos. 5. Flomasteriais i5pie5k veid4. Flomasterio nespausk per stipriai i medZiag4, kitaip akys ir burna susilies. 6, Galiausiai angelui prie plaukq ir ant r[bq priklijuok

3. Aukso spalvos arba 1. I5 vatos suformuok

rie5uto dydZio galwtg ir padek j4 ant medZiagos skiautelds vidurio.

neriniq juostele apriSk angelo kakl4. Juostelds galus palik kabeti.

ZvaigZdutg.

2. Dabar 20 cm ilgio siulu uZverdk galvutg ir uZri5k mazg4. Siulo galus suriSk vien4 su kitu. Thi ir bus pakabukas, jei nor6si pakabinti angel4 ant eglutes arba Kaledq krumo.

1Aq

Angelo pakabutis i5 aukso spalvos folijos
Kalcdq papuoialanrs r.'isacla norisi turcti angclq. darbclio pavlrzclys.

-t!i '

i:l

iia

pateiktas labai paprast.

*e1|;

"': d
.:

)'

tn

l.'

.i'i

il :,.

"r

746

I J I I s pcrlono ri[lo I | "- "'I.llllilvos liPniq ; ZvaigZdudiq | " raiJ.iir-''ii,i"'1 ,r,,* | s I nu:mrrilinto pis\luko I I s )irkliu

I

I

lE------1 i " ,ILT,.',",'-t:10",,o, I
totijos

tapo

l;;:,l:'j:[l

4, Ne itin smailiu pie5tuku, kad neipiestum folijos, nupiedk veidus, paskui papuo5k kielcvien4 angel4 kaip tau patinka. I angelo k[n4 ispausk taikelius, nubreZk linijas ir t.t.

i

5. Ant angelo galvos priklijuok iSkedenros vatos.

EEEE

Daroma taip:
l. Pasidaryk angelo SablonE, nukopijuok jl ant kiero kartono ir iSkirpk.
2. Dabar dek Sablon4 ant aukso spalvos lblijos ir nupieik tick kartu, kick noretum tureti angelq.
3. Angekl iSkirpk ir padek ant kieto pavirSiaus.

Thi bus plaukai. Galiausiai adata pro kiekvieno angelo galv4 lverk siul4 ir jo galus suriSk.

oo v

747

Spalvingi angelai i5 Silkinio popieriaus

u'LA ([A &gs&

A'A\A

dita

Siais spalvingais angeliukais labai tinka papuoSti eglg, puokitg, arba priklijuoti juos prie lanso.

q

Tau reik€s:
1

lapo plono, balto ,A'4 formato kartono flomasteriq vatos siauros juostelds dovanoms suri5ti e. lipniq aukso spalvos Zvaigideliv perlono sitlo

q

I I I I I I

q

q

{

q, Hije q, Zirkliq

L-r-rr---rr--J
148

Daroma taip:
1 Pasidaryk angelo 5ab1on4 ir nukopijuok ji ant balto kartono. Motyrus i5kirpk.
Vienam angelui reikes dviejq motpr4. x 10 cm dydZio Silkinio popieriaus skiauteliq ir padek jas i 5ali.
2.
10

4. Sparnus i5tepk klijais

ir

apklijuok juos roZiniu arba kitokios spalvos Silkiniu popieriumi. Kra5tuose i5siki5usi Silkini popieriq palik.

Atkirpk

3. Flomasteriais nupie5k angelams graZius veidelius.

Dabar klijuok Silkini popieriq. Silkinio popieriaus skiauteles rankomis Siek tiek paglamik.

WWWW
PATARilMAS
MaZesnieji vaikai, uiuot apkhjavg angel4 Silkiniu popieriumi, gali ji nuspalvinti fl omasteriais.

749

5. Dabar paglamzytu Silkiniu popieriumi

8.

Abi angelui reikalingas

dalis sudek vien4 ant kitos.
9, Ant uZpakalines angelo puses priklijuok abu palaidus perlono siilo galus, paskui uZdejgs ant virsaus priklijuok kit4 pusg.

apklijuok k[n4.

10. Ant angelo galvos i5 priekio ir uZpakalio priklijuokvatos. Priei klijuodamas, j4 Siek tiek

pakedenk.

6. I5siki5usi Silkini popieriq priklijuok uZpakalineje kuno ir sparnq puseje. 7. Taip padaryk visas angelo
11. Argelo liemenl apri5k juostele ir padaryk graZq kaspin4.

dalis. Prisimink, kad kiekvien4 angelo dali turi daryti du kartus.

Ant angelo plaukq ir riibo priklijuok lipnias
12.

ivaigLdutes.

WWWW
150

WWWW

Saul6s, mdnulio

ir ilvaigLdLiq

AA\A fi! rra uE a1l

/Y\
ig

dekoracija langui papuo5ti
Per Advent4 kambariai turi mirguliuoti ir Lereti, tada jie tikrai graZiai atrodys. Thm sumanyti Sie mobiliai.

ir

l--rr--'I I * Tho reik€s: I 2 dideliu vidutinio
| I

|

r I
I
| I \

; * z.iauuto spaluoi I I v I aukso spa lios I I perlono siiilo I "''
storio kartono lapu

'ffiiff:::;il'

':#ff",ilHJ'

| |

lipn-tq sidabro sPalvos;

L-il-I-J
f

.'ilii3illlt"'., -* r.ij,l

I I

Daroma taip: .,.-f--

1. Nupie5k ht

menulio

ir

aigLdirq Sablonus ant kartono ir iSkirpk. Saulds Sablon4 nukopijuok ant kartono du kartus, kad galima bltq padaryti vis4
saulg.

2. Kiekvieno motyvo vienq

pusg iStepk klijais ir uZdek ant sidabro arba aukso spalvos popieriaus. Prispausk ir palauk, kol i5dZius.

Mdnulio Sablonas

752

5. Thip padaryk saulg, menuli ir ZvaigZdes. Visk4 uZbaiggs, Lv aigLdes perlono

3. ISdZilvus kruopidiai nukirpk atsikiSusi popieriq.

siulu prikabink prie saulds ir mdnulio. Gali naudoti ir maZas lipnias ZvaigZdutes, jos ypad graZiai atrodo.

4. Ly giai t4 pati padaryk su kita mot1 /o puse. Thdiau prie5 suklijuodamas, tarp priekines ir uZpakalines puses iddk perlono sitl4 pakabinimui. Kad geriau laikytqsi, pritvirtink ji lipnia juostele.

IJJ

MaLi paveikslq rdmeliai
arba maZa oaveiksliuka.

{i+

fvairiq dydZiq paveikslq remeliq visuomet prireikia. todcl tai yra puiki dovana tavo Seimai ir draugams. Juos dar labiau pradZiugintum idcjgs irdmelius nuotraukzl

.,1t..:1.
\:).

't<:''

,F

+p"':''

t't!i

r54

r------l Thureik6s: r ,il:ffili:fiH arba,
|
.
PoPieriaus

5. Klijams i5dZiuvus kampus

I
r

pagraZink spalvotais fl omasteriais arba markeriu. Remeliai baigti.
6. Dabar gali

I

ldeti

I "Hil::11":1!X"11"," l. 20x20_cm | i spalvotrl flomasteriq I I i I aukso arba sidabro I 3. Vel lenk visus keturis I kampus nuo i5ords vidun iki spalvos marke.rio Nr. 750 I | vidurio. Tiis uZlenktus I kliju ; kampus priklijuok, ketvirt4 E-rr--J atversk ir tai bus stovelis
Daroma taip:
1. Kvadratini popieriaus

nuotrauk4 arba paties nupie5t4 paveiksleli, tik atkirpk tinkamo dydZio, kad tiktq i rdmus.

tavo remeliams.

lap4 sulenk pusiau ir vel atskleisk. Dabar i5 kitos puses lenk pusiau ir vel atskleisk. Dvi lenkimo linijos susikryZiuoj a lapo vidury.

4. Darbeli vel apversk.

2. Visus keturis kampus

lenk nuo i5ores vidun iki vidurio ir darbeli aoversk.

Dabar tavo lankstinuko virduje yra keturi kvadrateliai, juos visus atversk i5 vidaus i iSorg. Kiekviename kampe susidariusi trikampi priklijuok prie virlutiniq kampq.

155

ItuIddq pakabuiiai i5 juostelds dovanoms suri5ti
ypad jei

ArA dia di!

Rutuliai, eglutes, mdnuliai, ZvaigZdes - tai puikus Kaledq eglutes papuolalai, jie blizga ir Leri.

F---r--l Thu reikds:

l.
I

I I I

l.

plono balto kartono I ivairiq spalvq ir plodio juostelds dovanoms suri5ti perlono arba kitokio

I I I

tvirto sitlo r klijq i Zirklig

t.
I I
4. ISdZiuws Zirklemis

I -rr-rrr

t

atsargiai nukirpk atsiki5usi4 iuosta nuo uZpakalinds puses prie ,,'ristq.

Daroma taip:
kiekvieno molvo Sablonq, nukopijuok ant balto kartono ir i5kirpk.
L. Pasidaryk

i Sall ir pati padaryk su antruoju, t4 tokiu oadiu motvlu.
5. Paddk savo darbeli

6. Neapklijuot4 uZpakaling motyvo pusg plonai patepk klijais, i vidq idek abu palaidus perlono sillo galus, ir tiksliai, kad sutaptq, ant viriaus uZdej gs priklijuok antrql4 motyvo dall. 7. Taip daryk visus motyvus,

2. Kiekvienam motyvui reikds dviejq vienodq daliq.

kol turesi jq pakankamai savo eglutei arba Kaledq krumeliui.

3. Klijais ne per storai i5tepk pirm4j4 pusg ir pradedamas nuo vir5aus dek juostelg po juosteles, kol bus apklijuotas visas motyvas.

r57

Kalddiniq pakabuiiq
Sablonai:

158

o^o o o o
Sniego senio Sablonas

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful