Sveučilište u Dubrovniku

Pomorski odjel

PRIJEDLOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJSKOG PROGRAMA

Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM)

Dubrovnik, 09. lipnja 2005.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Preddiplomski studij: Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM)

Sveučilište u Dubrovniku Pomorski odjel Ćira Carića 4, HR-20000 Dubrovnik Telefon: + 385 20 445 744 Telefaks: + 385 435 590 rektorat@unidu.hr http: //www.unidu.hr

P R E D D I P L O M S K I

S T U D I J

P O M O R S K E

T E H N O L O G I J E

J A H T A

I

M A R I N A

1.
1.1.

Uvod
Razlozi za pokretanje studija

Temeljnim ciljem sustavne i multidisciplinarne izobrazbe sadašnjih i budućih stručnjaka u primjeni, vještinama i podizanju stupnja sigurnosti plovidbe konvencijskih i nekonvencijskih brodova, posebice jahti i megajahti, te podizanju učinkovitosti upravljanja marinama i sl. valja obuhvatiti: • • • • nove oblike poslovanja, suvremene tehnologije pomorstva i pomorskog prometa, razvoj prometnog i pomorskog sustava, razvoj kompetencija pojedinca u procesima.

sve u cilju pozdanog i optimalnog upravljanja i doprinosa budućem gospodarskom razvitku Hrvatske. Procjena svrhovitosti studija Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada u javnom i privatnom sektoru može se odrediti temeljem osnovnih ciljeva i svrhe studijskog programa pomorskih tehnologija jahta i marina. Oni su: • redovito obrazovanje za zvanje (Zapovjednik jahte 100 BT za hrvatske charter tvrtke i svjetsko tržište), • redovito obrazovanje za zvanje (Zapovjednik jahte 500 BT za hrvatske charter tvrtke i svjetsko tržište), • redovito obrazovanje za upravljanje marinama za hrvatske charter tvrtke i svjetsko tržište, • redovito obrazovanje za najviša pomorska časnička zvanja (I časnik palube i Zapovjednik broda na brodu većem od 3000 BT) za hrvatske brodare i svjetsko tržište, • doprinos razvoju sigurnosti na moru i zaštiti morskog okoliša u sustavu stalne naobrazbe i izobrazbe pomoraca, osposobljenost za rad u sastavnicama Međunarodne hirografske organizacije (Inrernational Hydrographic Organization – IHO), • znanstveni – multidisciplinarni pristup obnovi hrvatskog pomorskog gospodarstva, • unapređivanje kvalitete visokoškolskog obrazovanja i naobrazbe pomorskih stručnjaka prema svjetskim i EU mjerilima te u skladu s Bolonjskom deklaracijom, • cijeloživotno obrazovanje ili stalna izobrazba sukladno načelima Konvencije STCW 1978/95 (mobilnost i svjetska usporedivost studijskih programa, nastavnika i studenata), te programi prekvalifikacije prema projektu EU “METNET”. Osnovne značajke ovog studija jesu:
2

Facultat de Nautica de Barcelona. Razmatranje usporedivosti plana i programa preddiplomskog studija pomorskih tehnologija jahta i marina sa srodnim studijima i visokoškolskim ustanovama u svijetu potrebno je dodatno obrazložiti. pomorskih časnika u svijetu što se ogleda u izrazitoj prožetosti znanstvenog i stručnog rada. Merchant Marine Academy. Australia Važno je naglasiti da se pri izradi programa posebno vodilo računa o usklađivanju nastavnih sadržaja i predmeta s drugim međunarodnim preporukama vodećih svjetskih institucija. Maritime Operations and Technology Faculty of Maritime Science. Kobe University. Launceston. Constanza. Massachusetts Maritime Academy. Usa. stručno zvanje i diplome što se stječu na pojedinim ustanovama. To se odnosi na gotovo sve sastavnice obrazovanja: uvjeti upisa. posebice: 3 .P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A • • • usklađenost i kompatibilnost studijskih programa. Romania.IMO). Navigation and Naval Transport Faculty. a posebno u području pomorstva. Povezanost sa suvremenim znanstvenim spoznajama Studijski program usko je povezan sa suvremenim znanstvenim spoznajama u znanstvenom području tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta. itd. vrsta i organizacija studija po strukama. trajanje studija. Japan Faculty of Technologhy. Malmo University of Rostock. Sva potrebna znanja i vještine temeljene su na suvremenim znanstvenim spoznajama ovog područja. posebice u Europskoj uniji. Po završetku studija dobivenim znanjem studentima je omogućeno zaposliti se u pomorskim. Sustav obrazovanja pomorskih stručnjaka u svijetu je vrlo raznolik te ne postoje dvije zemlje u kojima bi sustav obrazovanja bio isti. Kings Point. koje se bave obrazovanjem pomoraca utvrđen je visok stupanj usporedivosti nastavnih programa studija sa sljedećim institucijama u svijetu: • • • • • • • • • • • World Maritime University (International Maritime Organization . Marine transportation.S. nazive visokoškolskih ustanova. United Kingdom ITU Maritime Faculty. Analizom srodnih institucija u svijetu. Istanbul Techincal University. međunarodna jednakovrijednost diploma i zvanja i specifičnost obrazovanja stručnjaka u pomorskom gospodarstvu i turizmu. Turkey Faculty of Maritime Transport and Engineering. Studij nalazi primjenu u svim granama gospodarstva i različitim područjima znanosti te ujedno čini osnovu za uspješno djelovanje poduzetništva i nadležnih društvenih i državnih struktura. Vestfold College of Maritime Studies – Norwey. prometnim i gospodarskim tvrtkama odgovornim za upravljanje nautičkim turizmom i realizaciju pomorskog prometnog procesa. Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta Pri izradi programa posebno se vodilo računa o usklađivanju nastavnih programa i kolegija s drugim uglednim inozemnim učilištima kako bi programi bili međusobno usporedivi. Nautical studies Faculty of Navigation and Naval Transport. U. cilj i svrha stjecanja obrazovanja.

4 . Ekonomski fakultet Sveučičišta u Splitu. Nastavni programi preddiplomskog i diplomskog studija u potpunosti su usaglašeni s duhom i intencijama STCW konvencije (International Convention on Standards of Training.2. čime je omogućena pokretljivost studenata i nastavnika. te sličnih institucija na području EU. s kojima je sveučilište u Dubrovniku uspostavilo neke oblike suradnje. 1. Ostali odjeli Sveučilišta u Dubrovniku. pomorskim fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i svijetu. Prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Ovim programima omogućuje se pokretljivost između studijskih programa na Pomorskom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku. smatramo da je vrhunska naobrazba pomoraca u novim tehnologijama temeljni preduvjet za ostvarenje tog cilja. između srodnih studijskih programa drugih npr. nastavnika i studenata. Otvorenost studija prema pokretljivosti studenata Usporedbom sa srodnim studijima na navedenim sveučilištima. te podizanja razine sigurnosti u pomorskom prometu u najširem smislu. pružaju jamstvo da upravo s tim ustanovama može započeti ostavrivanje ciljeva Bolonjske deklaracije: sukladnost i pokretljivost studijskih programa. a njihova je specifičnost educiranje pomoraca s aspekta uvećanja znanja.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A International Maritime Organization (IMO) i International Hydrographic Organization (IHO). Program preddiplomskog studija je u potpunosti usuglašen s odgovarajućim studijem na Pomorskom fakultetu u Splitu. odnosno studija pod nazivom «Upravljanje jahtama i marinama» u trajanju od dvije godine. S obzirom na pomorsku orijentaciju Hrvatske i težnju da ostanemo u svjetskom pomorskom vrhu. Novi program predstavlja značajno poboljšanje postojećeg programa – studija. Certification and Watchkeeping for Seafarers). Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. Dosadašnja iskustva u provođenju ekvivalentnih ili sličnih programa Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku (ranije Veleučilišta u Dubrovniku) ima dugogodišnje iskustvo u provođenju sličnog programa.3. 1. IMO i ISO standarda.

Opći dio Vrsta studija Naziv Nositelji Preddiplomski studij Pomorske tehnologije jahta i marina (PTJM) Predlagači Izvođači Sveučilište u Dubrovniku. zapovjednik jahte 500 GT. zapovjednik 3000 GT i više). održavanje jahta i megajahta. sustavno i multidisciplinarno upravljanje. Pomorski odjel Sveučilište u Dubrovniku Trajanje ECTS Uvjeti za upis Kompetencije koje se stječu završetkom studija 3 godine 180 završena četverogodišnja srednja škola Vođenje. Znanstveno-istraživački rad u područjima pomorskih znanosti. Prvostupnik/prvostupnica pomorskog prometa studij pomorskih tehnologija upravljanja jahtama i marinama Mogućnosti nastavka studija Stručni ili akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija 5 . Stjecanje zvanja i ovlaštenja u domaćoj i svjetskoj trgovačkoj mornarici i pomorskom gospodarstvu za konvencijske i nekovencijske brodove (časnik palube. zapovjednik jahte 100 GT. Rad u sastavnicama Međunarodne hirografske organizacije (Inrernational Hydrographic Organization – IHO). brodova i marina.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 2.

Opis programa 3. Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula I.1. semestar Kod Naziv predmeta Nastava * 30+30 30+15 45+45 30+30 30+15 30+15 30+15 0+30 15+15 15+15 240+210 ECTS 4 3 5 5 4 3 3 1 min 2 2 2 30 Engleski jezik I Brodska elektrotehnika i elektronika Terestrička navigacija Matematika I Sustavi jahte I Jedrenje i mornarske vještine I Tehnička mehanika Tjelesna i zdravstvena kultura Izborni predmet Izborni predmeti Talijanski jezik I Njemački jezik I UKUPNO:8+1 * P+V 6 .P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 3.

semestar Kod Naziv predmeta Nastava * 15+30 15+30 30+30 30+15 30+30 30+30 30+30 0+30 15+15 15+15 180+270 ECTS 4 2 5 4 3 4 4 1 min 2 2 2 30 Engleski jezik II Jedrenje Tehnika rukovanja brodom Nautički turizam i upravljanje marinama I Sredstva pomorskog prometa I Elektronička navigacija Primjena elektroničkih računala Tjelesna i zdravstvena kultura Izborni predmet Izborni predmeti Talijanski jezik II Njemački jezik II UKUPNO:8+1 * P+V 7 . semestar Kod Naziv predmeta Nastava * 30+15 30+0 45+15 30+45 30+15 30+15 0+30 30+30 0+30 15+15 15+15 240+195 ECTS 4 2 4 4 4 4 2 3 1 Min 2 2 2 30 Engleski jezik I Pomorsko pravo Sigurnost na moru Pomorske komunikacije Matematika II Sustavi jahte II Stručna praksa Jedrenje i mornarske vještine II Tjelesna i zdravstvena kultura Izborni predmet Izborni predmeti Talijanski jezik I Njemački jezik I UKUPNO:8+1+1 * P+V III.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A II.

P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A IV. semestar Kod Naziv predmeta Engleski jezik III Statistika Organizacija rada i upravljanje na brodu Računovodstvo i financije I Komunikologija Zaštita mora i morskog okoliša Marketinško upravljanje Izborni predmeti Izborni predmeti Upravljanje tehničkim sustavima u pomorstvu Razvoj pomorskog turizma UKUPNO:8 * P+V Nastava * 15+30 30+30 30+0 30+15 30+15 30+0 45+15 45+15 45+15 ECTS 3 5 3 4 3 2 5 min 5 5 5 30 8 . semestar Kod Naziv predmeta Nastava * 15+30 30+15 30+30 30+30 45+30 30+15 30+15 0+30 15+15 15+15 225+210 ECTS 4 4 4 4 5 3 3 1 min 2 2 2 30 Engleski jezik II Nautički turizam i upravljanje marinama II Sredstva pomorskog prometa II Planiranje putovanja Konstrukcija. otpor i propulzija jahti Održavanje broda Pomorska meteorologija i oceanologija I Tjelesna i zdravstvena kultura Izborni predmet Izborni predmeti Talijanski jezik II Njemački jezik II UKUPNO:8+1 * P+V V.

P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A VI. semestar Kod Naziv predmeta Engleski jezik III Pomorska medicina Računovodstvo i financije II Plovidbena praksa Spašavanje na moru Trgovačko pravo Završni rad Izborni predmeti Izborni predmeti Pomorska meteorologija i oceanologija II Pomorski nautički inženjering UKUPNO:7 * P+V Nastava * 15+30 30+15 30+15 0+30 30+15 60+0 0+75 45+15 45+15 ECTS 3 2 4 3 3 5 5 min 5 5 5 30 9 .

At Anchor. vježbe 30. The Marine Radar. 1988 Pritchard. Meeting Heavy Weather. Opis predmeta Prva godina studija Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Engleski jezik I PTJM EJ 1 Predavanja. 3. II. Meteorology. Gramatička vježbenica engleskog jezika za pomorce. govora. Školska Knjiga. Ship Design and Construction. Types of Ships. ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (I. articles. Communications at Sea Gramatika: word classes. Points of Sailing. Zagreb. 1994. 10 . B. Cargoes. Rijeka. Arriving at a Port. B. Zagreb. 1. Auxiliaries. Under Way. 2. Loading a Vessel.1. Currents. II. Cargo-Handling Equipment.. tjedno opterećenje 2+1) Pismeni ispit. A. Pritchard. 2.. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Semestar Stručni tekstovi: Ships and Ship Terms.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 3. vježbe Obvezni kolegij 1. čitanja i pisanja. Hrvatsko-engleski rječnik pomorslkog nazivlja. J. 1989. 1999 Standard Maritime Navigational Vocabulary. Infinitives. Sea Charts. The Ports of Rijeka and Split. Spinčić. vježbe 15. Obtaining a Ship's Position. Zagreb. passives Kompetencije koje Svladavanje komunikacijskih vještina na engleskom jeziku u budućem radnom okruženju. Primjena ISO 9000. Gerunds. semestar: predavanja 30. Leaving the Dock. Školska Knjiga. tjedno opterećenje 2+2. The Bridge. Maritime English 1. tenses. Astronomical Navigation. Safety at Sea. The Merchant Ship and Its Organisation. Buoyage System.. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura Predavanja (30) + vježbe (30) 1. Electronic Aids to Navigation. sentence structure. Ship's Equipment.. I. Structural Members of a Ship. Razvijaju se vještine slušanja. Školska Knjiga. modal verbs. IMO Standard Marine Communication Phrases Luzer.. phrasal verbs. Tides. semestar: predavanja 30. An Introduction to Navigation. Collision Rules. Berthing.

2004.Zbirka riješenih zadataka. Osnovne fizikalne veličine. i 1980. Vujović. Split. 2. I. 2. Kuzmanić. 1998. Kuzmanić: Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I . 5. magnetizmu i izmjeničnim strujnim krugovima. Pinter: Osnove elektrotehnike . Izvori i trošila električne energije na brodu. Trofazni sustavi. R. Načelo nastanka izmjeničnih struja. 3. bimetali. Primjene: grijači. Elektromagnetska indukcija. Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. Primjena. Kompetencije koje Cilj kolegija je naučiti studente temeljne zakonitosti u istosmjernim strujnim krugovima. Jouleov zakon. 1978. Prolaz električne struje kroz plinove i tekućine. 4. Temeljne sastavnice strujnih krugova. Ankete studenata i nastavnika. Studenti mogu pismeni i usmeni ispit nadomjestiti uspješnim polaganjem kolokvija. Zagreb. 2005. Kuzmanić: Brodska elektrotehnika i elektronika . Primjena ISO 9000.zbirka riješenih zadataka (rukopis). 1997. izd. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbi. Razdioba električne energije na brodovima.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Brodska elektrotehnika i elektronika PTJM BEE Predavanja. Brodski kabeli. I. koje mogu primijeniti pri se stječu izučavanju ostalih kolegija studijskog programa i u praktičnom radu. Visoka pomorska škola u Splitu. Promjenljive struje. I. Vujović: Elektrotehnički materijali. 1. Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu. Vujović: Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II .knjiga prva i druga. Semestar Osnovni pojmovi o elektricitetu. Podjela materijala prema magnetskim svojstvima. Primarni i sekundarni kemijski izvori električne energije. Visoka pomorska škola u Splitu. Kuzmanić: Osnove brodske elektrotehnike i elektronike II (rukopis). Split. I. Pismeni i usmeni ispit. Kuzmanić. Tehnička knjiga. Split.Vlašić. I. Brodska rasvjeta. I. Snaga i rad električne struje. 3. žarulje. I. 1. auditorne i laboratorijske vježbe Obvezni kolegij 1. multimedija i Internet (3). 2001.Repetitorij s upitama za laboratorijske vježbe. Kuzmanić: Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I. tjedno opterećenje 2+1). I. elektrostaci. Split. smještaj i održavanje kemijskih izvora električne energije na brodovima. Predavanja (30). 11 . 2003 V. auditorne i laboratorijske vježbe (12). I. Split. rastalni osigurači. Istosmjerni strujni krugovi. Split. I. Osnovne magnetske veličine i zakonitosti.

te račun vremena dolaska na krajnju poziciju. Primjena ISO 9000. Crna brodska kutija. Inercijalna plovidba. Tijardović I. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS boda (45 sati predavanja + 45 sati vježbi) Evidencija pohađanja nastave. Simović A. Tijardović I. Zagreb 1986. Semestar Pojam pomorskog putovanja i plovidbe. Plovidba po loksodromi. 12 . National Imagery and Mapping Agency. 4. Kontrolne liste prema STCW konvenciji. diferencijalni GPS i njihova primjena u obalnoj i oceanskoj plovidbi. Split 1986. aktivnost na nastavi. Kompetencije koje Temeljni zadatak je da studenti ovladaju navigacijskim problemima. Radar. Integralni plovidbeni sustaviosnovni elementi i podsustavi. Školska knjiga. suvremeni ustroj zapovjedničkog mosta. planiranje i priprema pomorskog putovanja.: Terestrička navigacija. Hiperbolična plovidba. uspostava VTS službe. Traganje i spašavanje. 1997. Elektroničke karte. IMO/ILO/SOLAS. pismeni i usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. STCW 1978. Hidrografski institut ratne mornarice. Školska knjiga. I. Maryland 1995.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Terestrička navigacija PTJM TN Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1.: Prekooceanska plovidba-priručnik namijenjen zapovjednicima + vježbe. GPS. Primjena zvrčnog kompasa u plovidbi. Simović A. plovidbeni sustavi više točnosti pozicioniranja. 1. 5.: Viša terestrička navigacija. 1995. Split.: The American Practical Navigator. služba nadzora i upravljanja brodom. Odredivanje pozicije broda satelitskim plovidbenim sustavimaGlonass. 3. ortodromi i kombinirana plovidba. Zagreb 1995. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (45) + vježbe (45) 1.: Elektronička navigacija. provodenje i nadzor putovanja. Automatizacija. Split. 2. Ship's routeing 1984. Televizija u plovidbi. Grupa autora: Terestrička i elektronska navigacija. Prijelaz datumske granice. Radiogoniometar. Bowditch N.

D. Blanuša. Diferencijalni račun.P. Školska knjiga. I dio.P. Zbirka zadataka iz više matematike.. VPŠ u Splitu. konzultacije 1. Primjena ISO 9000. Zagreb. 3. Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete. Vektorska algebra. Demidovič. 1971.. Taylorov i MacLaurinov red. Čaklović.. Derivacija. Moscow. Viša matematika. funkcije. Primjene diferencijalnog računa. Zagreb. 4. V. 1978. L. Zbirka zadataka iz linearne algebre. Skupovi. Tomašević.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Matematika I PTJM MAT 1 Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. 3. M. Tehnička knjiga. VPŠ u Splitu. pismeni i usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Tehnička knjiga. Devidé. Tomašević.. M. Neprekidnost funkcije. Riješeni zadaci iz više matematike. Polje kompleksnih brojeva. Funkcije jedne promjenljive. 5. Zagreb. 4. Tomašević. 1. Tehnička knjiga.V. brojevi. I. auditorne vježbe (30). Redovi. Semestar Polje realnih brojeva.. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (30). Determinante. 2. Split 2001. 1979. Matrice. 1995. V. Neodređeni oblici. 2. Zagreb. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi) Evidencija pohađanja nastave. 13 . VPŠ u Splitu. Elementarne funkcije. Split 2001. Kompetencije koje Usvajanje znanja iz onih područja matematike koja su nužna za svladavanje nastavnih programa ostalih kolegija predviđenih nastavnim planom.. Split 2001.. Mir Publishers. Proskuryakov. B.. Sistemi linearnih jednadžbi. Matrični i vektorski račun. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. Problems in Linear Algebra. I. Analitička geometrija prostora.. Minorski. Zagreb. 1973. 1965. M. Školska knjiga. aktivnost na nastavi.

Zagreb. 1986.seminar. energije na brodu. I.predavanja 30 sati tjedno po semestru . pismeni ispit. Uređaji energetske elektronike. Fakultet strojarstva i brodogradnje. Semestar Električni strojevi: transformatori. Kompetencije koje Stječu se znanja iz el.vježbe 15 sati tjedno po semestru . M. Sklopna ploča. sinkronih strojeva.. Brodski elektromotorni pogoni. McGeorge. Zaštita brodske električne mreže. 1996. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (ukupna satnica predmeta 2+1) . Brodski kabeli. 2005. Milković. Tehnološki sustavi marina. asinkroni i istosmjerni te neki posebni brodski električni strojevi. Krčum: Brodski el. Razdioba električne energije. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura 2. Utjecaj uvjeta broda na električne uređaje. Primjena ISO 9000. asinkronih strojeva te istosmjernih strojeva kao i strojevima posebne namjene na jahtama). V. Također treba da se stječu ovladaju znanjem iz područja dijagnostike kvara instaliranih brodskih električnih mreža kao i njihovim održavanjem tijekom eksploatacije jahte u plovidbenom režimu i u marini. strojevi i uređaji. Toplinski i ostali potrošači el. Propisi za električne uređaje. D. 2. 14 . 1. Sveučilište u Zagrebu.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Sustavi jahte I PTJM SJ 1 Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. London Stanford Maritime. Bilanca električne energije i proizvodnja električne energije. 1979. Pomorski fakultet u Dubrovniku. Pomorski fakultet. Marine Electrical Equipment and Practice... Elektrotehnika u strojarstvu . Električni uređaji u slučaju nužde. sinkroni. Pinter. Električna rasvjeta. Predavanja (30). vježbe i laboratorijske vježbe (15) 1. strojeva (transformatora. Brodski električni uređaji i sustavi. Instrumentacija. Skalicki. M. H.Osnove elektrotehnike i električnih strojeva. Dubrovnik. B..

2. 1. ISAF. Mason. Kompetencije koje Osposobljen i izvješten za obavljanje skiperskih zadaća na jahti-jedrilici sa devet i više članova posade se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Teorijska predavanja dijelom se izvode u predavaonicama fakulteta a dijelom na jedrilicama kao terenska nastava. oblik jedra. A. Ugađanje glavnog jedra (pritezanje škote. Veleučilište u Dubrovniku. Primjena ISO 9000. Dubrovnik. Teorija uzgona jedra na aeroprofilu i jedru. tjedno opterećenje 2+1) Ispit se sastoji iz praktične provjere usvojenih motoričkih znanja vještina i navika.. 3. fina regulacija jedra). akvatoriju elafitskih otoka i Mljetskom kanalu. vježbe 15 . Jelavić. Vježbe se izvode kao terenska nastava dijelom u lučici Orsan. The best of sail trim. Osnove jedrenja (jedrenje uz vjetar.Regatna pravila. karakteristike vjetra. 1990. Aero-hydrodynamics of sailing..P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Jedrenje i mornarske vještine I PTJM JMV 1 Teorijska predavanja. I. kontrola položaja maksimalnog izbočenja jedra. jedara i opreme).. 15 . V. savijanje jarbola. Konačna ocjena izvodi se kao prosječna zbirna. 3 ECTS boda (predavanja 30. a potom i provjere teoretskih znanja na usmenom ispitu. 1. P. Jedrenje. 1998. London. C. djelovanje jedra na kormilo i kormilarenje). pritezanje izvlakača uzdenog roglja. vrste jedrlica. 1998. Semestar Osnovne karakteristike jedrilica i snasti (jedriličarsko nazivlje. London. Ankete studenata i nastavnika. pokazne i praktične vježbe Obvezni kolegij 1.. Marchaj. učinak jedra. Čumbelić.

Odjel za studij mora i pomorstva Sveučilišta u Splitu. Čvrstoća elemenata pomorskih konstrukcija. 4. Dinamika čestice. VPŠ Sveučilišta u Splitu. Trenje klizanja i kotrljanja. Semestar Uvod. Pri tome se nastoji razviti jednostavan i logičan način razmišljanja studenata pri analizi i rješavanju se stječu inženjerskih zadaća u pomorstvu. Hookeov zakon. Jecić S. Mehanika II. Težište. Kinematika krutog tijela. 16 . Zagreb 1989. Spreg sila. auditorne vježbe (15) 1. Predavanja (30). Split 2003.. Ravnoteža sila. Program udovoljava zahtjevima STCW konvencije. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbi) Pismeni ispit. Mehanika I. Split 2001. 1. Split 2002. Riješeni zadaci. Rotacija oko nepomične osi. Kinematika jednostavnih mehanizama. Banja Luka 1995.. Kulenović Z. zadatak. Osnovni pojmovi i aksiomi statike. Rad i snaga. Gredni i rešetkasti nosači. Rotacija oko nepomične osi. Izvijanje. Translacija. Statika krutih tijela. Nauka o čvrstoći. Kulenović Z. Ravninsko gibanje. Tehnička knjiga.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Tehnička mehanika PTJM TM Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. Statika elastičnih tijela (čvrstoća). 2. Savijanje. VPŠ Sveučilišta u Splitu. Ravninsko gibanje tijela. Moment količine gibanja. Aksijalno opterećenje. Proračunsko i dopušteno naprezanje. Moment sile. Kulenović Z. Mašinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Kulenović Z. Mehanika krutih tijela. Ankete studenata i nastavnika. Pravocrtno i krivocrtno gibanje. usmeni ispit. elementi i osnovni zakoni mehanike. Jednadžbe gibanja. Impuls i količina gibanja. 4. Naprezanja i deformacije. Dinamika krutog tijela. Primjena ISO 9000. 3.. Kinetička i potencijalna energija.. Tehnička knjiga.. Geometrijske karakteristike ravnih presjeka. Zagreb 1991. Ravninski sustav sila. Translacija. Prostorni sustav sila. Dinamički momenti tromosti. D´Alembertov princip. Muftić O. Kompetencije koje Upoznavanje studenata s osnovnim zakonima i metodama mehanike.. Uvijanje. Redukcija sila. Smicanje. 2. Mehanika I. Kinematika čestice. 2. I.

III.stoljeće. vježbe snage. jedrenja i planinarenja. 4. seminarski radovi Obvezni kolegij 1. 17 . Primjena ISO 9000. E. plivanja.: 1980. Opavsky. M. 2. 171.. veslanja.: Jednadžba specifikacije sportske aktivnosti. 5. IV.. polivalentnoj sportskoj dvorani. Körner. Polić. M. 1985.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Tjelesna i zdravstvena kultura PTJM TZK Vježbe.: Plivanje za 21.: Sportovi na vodi. prijevod. Ankete studenata i nastavnika. trčanja. «Partizan».: Vježbe oblikovanja. vaterpola. C. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Nastava se provodi kroz klasične satove praktičnog vježbanja u bazenima.. Counsilman. Bd. Lozovina. Kurt Wilke. T/Schwanitz.. ronjenja... P. B. V. Split 2001. Split 1996. Tomislav Karlo. Örjan Madsen: Das Training des jugendlichen Schwimmers – Schondorf: Hofmman.1983. 1. Semestar Praktično vježbanje svodi se na prirodne oblike kretanja. V. elementarne igre te sadržaje iz košarke. Institut za fizičku kulturu. Lozovina. Gopal 1998. I. 6. 7. Zagreb.. te kao terenska na moru i u planini.: Rudern. Sportverlag Berlin. Kompetencije koje Psihofizički zdrav i sposoban za dobro obavljanje poslova u okviru struke u svim uvjetima rada. Schriftenreihe zur Praxis der Leibeserziehung und des Sports. Lehrer und Athleten. 2. Sveučilišni udžbenik. Beograd 1954. Colwin Cecil M. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 1 ECTS bod po semestru (0 + 30 sati) Nema klasične provjere znanja niti ispita. J. II. 6. Bockenem/Hclowin. 3.: Handbuch des Sportschhwimmens fur Trainer. P. vježbe oblikovanja. Vitas.

čitanja. se stječu Razvijanje temeljnih komunikacijskih sposobnosti: slušanja. vježbe (15 sati u svakom smestru) 1.. Primjena ISO 9000. Semestar Leksik i gramatika općeg jezika uokviren u situacije iz svakodnevnog života Kompetencije koje Temeljna znanja iz talijanskog leksika i gramatike potrebna za usvajanje složenijih jezičnih struktura i stručne terminologije u drugoj godini studija. vježbe 15. I. semestar: predavanja 15. Guerra. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Chiuchiù.. J.. vježbe 15.A. Perugia. 1994. Predavanja (15 sati u svakom semestru). II. II. Ed.. M. 1. F. govorenja i pisanja. Minciarelli. In Italiano 1 .P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Talijanski jezik I PTJM TJ 1 Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. Zagreb. tjedno opterećenje 1+1.Grammatica italiana per stranieri. Jernej. 2004. tjedno opterećenje 1+1) Pismeni ispit. 18 .. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (I. Talijanska konverzacijska gramatika. Školska Knjiga. semestar: predavanja 15. Silvestrini.

Seeverkehrdefinitionen. Klasseneinteilung von Schiffen. osnovnu brodsku opremu i navigaciju. Berlin. Max Hueber Verlag. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda po semestru (15 sati predavanja + 15 sati vježbi) Pismeni ispit. Notsignale. Schiffsbau. Program se sastoji od nastavnih jedinica koje sadrže jezični korpus. Schiffsregister. usmeni ispit. Possessivpronomen. Seestraßenordnung Kompetencije koje Cilj nastave studijskog predmeta NJEMAČKI JEZIK I. Konjugation von schwachen und starken Verben im Perfekt. Verlag Delius Klasing + Co.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Njemački jezik I PTJM NJJ 1 Predavanja i vježbe Izborni kolegij 1. Der bestimmte und unbestimmte Artikel. Primjena ISO 9000. Axel Bark. kako bi u što kraćem roku ovladali osnovama njemačkoga pomorskog jezika. Konjugation von starken und schwachen Verben im Präsens. gramatičke strukture. Bilefe. Muenchen. Schiffsmaße. I. Personalpronomen. mornarske vještine. uz što ranije aktivno sudjelovanje studenata. Segelführerschein. te vježbe komunikacije. jest da studenti ovladaju osnovnim jezičnim strukturama iz područja gramatike i sintakse. Gewichtsmaße und Raummaße. Hilfsverben. Satzarten. vježbe (15 sati u svakom smestru) 1. 1. Semestar Basiswortschatz. Satzordnung. gramatičke i prijevodne vježbe. Themen Neu 1... te da usvoje osnovne pojmove se stječu vezane uz brod. Predavanja (15 sati u svakom semestru). Ankete studenata i nastavnika. Nastava se izvodi izravnim pristupom. 19 . II. Kursbuch. Teile des Schiffes. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen. 2. SEEMANNSCHAFT (erster Teil).

Ivo. Pritome je važno o kakvoj se se stječu vrsti broda radi. 4. Primjena ISO 9000.. Kompetencije koje Obavljanje pomorskoupravnih formalnosti nezaobilazan je postupak prilikom dolaska plovnog objekta u luku. Peljarenje. Zapovjednikove obveze glede sigurnosti broda i plovidbe. Pomorsko dobro i koncesije. Pomorsko pravo. Pojam međunarodnog prava mora. Plovidbeno pravo RH. podjela. vrste brodova i individualizacija broda. Pravilnik o obavljanju inspekcije sigurnosti plovidbe. Grabovac. Međunarodno pravo mora u ratu. Grabovac. tjedno opterećenje 2+0) Pismeni ispit. Utvrđivanje sposobnosti broda (brodice. Utvrđivanje sposobnosti za uporabu plutajučih objekata . Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 2 ECTS boda (30 sati predavanja. Upravne (javne) ovlasti zapovjednika broda. Pomorski zakonik RH . značenje i vrela pomorskog prava. Brodske isprave i knjige. Plovidba. te njegov državnopravni položaj (državna pripadnost broda). 20 . Ujednačenje (unifikacija) pomorskog prava. Narodne Novine 181/2004. seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. Međunarodna konvencija UN o pravu mora.. 3. Semestar Pojam. Narodne Novine 34/97. knjiga prva. Ivo. 41/99 i 27/00. Organizacija službe sigurnosri u Republici Hrvatskoj. Red u lukama. usmeni ipit. Inspekcijski nadzor. posebice kada je riječ o zaštiti ljudskog života na moru.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorsko pravo PTJM PP Predavanja Obvezni kolegij 1. Prava i obveze članova posade. 1. Pravni pojam broda. Split. 2001. Pravni pojam broda. jahti) za plovidbu. Split. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Narodne Novine 158/2003. Osobito se vodi računa o tome da brod uvijek udovoljava strogim (međunarodnim) uvjetima o sigurnosti plovidbe. vrste brodova i individualizacija broda. 1982. Podjela pomorskopravne materije. 2. 2003. boravka u luci i isplovljenja iz luke. Luke. Valja dobro poznavati položaj zapovjednika broda i drugih članova posade. Posada broda-općenito i podjela službi na brodu. II. te svih osoba koje djeluju u pomorstvu Predavanja (30) 1. Pravo mora kroz povijest.

21 . traganje i spašavanje. Predavanja (45). Primjena ISO 9000.: Sigurnost na moru. komunikacija tijekom pružanja pomoći u pogibelji. Zec. Pomorski fakultet u Rijeci.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Sigurnost na moru PTJM SNM Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. vježbe 15. sredstva za spašavanje. 2001. drugi praktičan rad 1. protupožarna zaštita. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Semestar Međunarodni sustav sigurnosti. ljudi u moru. II. D. Kompetencije koje Upoznavanje s međunarodnim sustavom sigurnosti plovidbe. tjedno opterećenje 3+1) Pismeni. napuštanje broda i preživljavanje na moru. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (predavanja 45. Rijeka. vježbe (15). uključujući i najvažnije pomorske konvencije te osposobljenost za samostalno obavljanje poslova temeljne se stječu sigurnosti u pomorstvu kako su utvrđeni STCW konvencijom.

31. vježbe na simulatoru i konzultacije.1995. 4. te održavanje vježbi na simulatoru i stvarnoj brodskoj radiopostaji (za morsko područje plovidbe A4 ). Semestar Uvod u pomorske komunikacije. 2. te rad na stvarnoj brodskoj radijskoj postaji (45) 1.31 Lees.D. London. Primjena ISO 9000. hitnosti . Posebna pažnja poklonjena je se stječu svjetskom pomorskom sustavu za pogibelj i sigurnost (GMDSS) te rukovanju i korištenju radijskih uređaja u različitim situacijama. 2001.G. Sustav radijskih komunikacija u zemaljskom i satelitskom sustavu. Geneva. Signalizacija svjetlosna.: The Mariners Guide to Marinre Communications. 3. II. G. Svjetski pomorski sustav za pogibelj i sigurnost.Bilić:Komunikacije u GMDSS. IMO Model course 1.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorske komunikacije PTJM PK Predavanja. Komunikacije u pogibelji.25 i 1. usmeno i praktični rad na brodskoj radijskoj postaji Ankete studenata i nastavnika. Isprave i knjige . Rasprostiranje radio valova i odabir frekvencija za održavanje različitih komunikacija. Obvezni kolegij 1. tehnički opisi i rukovanje s uređajima. 2002. Kompetencije koje Cilj ovog kolegija je da studenti upoznaju i ovladaju odgovarajuća znanja propisana STCW i IMO Model Course za službu veze na brodu. Manual for Use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services. I. Published by The Nautical Institute. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (30). 1. Pomorski fakultet u Dubrovniku-Studij u Splitu. 3. praktične vježbe na stvarnoj brodskoj radiopostaji u skladu s IMO STCW Module course 7. 2. 2+3 tjedno) Pismeno.M. Waugh. 5. 1. 1999. Edition ITU. sigurnosti i opće komunikacije. Satelitski i zemaljski radio uređaji . Lloyds of London Press. London. and Williamson W. 22 . zvučna i zastavna. radio i PTT pravilnik.01. vježbe na simulatoru uz konzultacije.: Handbook for Marine Radio Communications. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (30 sati predavanja + 45 sati vježbi. IMO Model course 1.25 1. Reguliranje pomorske radio službe.

B. Visoka pomorska škola u Splitu. Pavković. 5. Školska knjiga. Zagreb. Matrični i vektorski račun. Pomorski fakultet Rijeka. Zagreb.. 1989. Pomorski fakultet u Splitu. vježbe (15). D. Školska knjiga. Recueil d’exercises d’algèbre supérieure. Diferencijalne jednadžbe prvog reda (homogene. Vektorska analiza. Diferencijalne jednadžbe drugog reda. Skupovi. 8. II. Lipschutz. B. P. 2. 6. Éditions Mir.. Metode integriranja. 4.. 1965. M. 2001. I. Primjena određenog integrala.. 4. Beograd. Semestar Primitivana funkcija i neodređeni integrali. konzultacije 1. 23 . linearne. Minorski. Devidé.. Tehnička knjiga. brojevi i funkcije. McGraw-Hill Book Company.. Newton-Leibnizova formula. Numeričko integriranje. Čaklović.. Zagreb. I dio. Moscou. Zagreb. Funkcije dvije i više varijabli. 2. Školska knjiga. Zagreb. D. M. Riješeni zadaci iz više matematike. L. Kompetencije koje Omogućavanje savladavanja nastavnih programa iz više kolegija predviđenih nastavnim planom. Tomašević. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbi) Pismeni i usmeni Ankete studenata i nastavnika. 1988.. 1964. 1973. Dakić. 1. 1977. 1971..P. Ušćumlić. Zbirka zadataka iz više matematike I. 1998... Theory and problems of complex variables. 3. V. New York. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (30). Zagreb. M.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Matematika II PTJM MAT 2 Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1.. 7. Blanuša. 1993. B. Faddéev. Grupa autora. Tomašević. Nepravi integrali. Zadaci i riješeni primjeri iz matematičke analize za tehničke fakultete. Zbirka zadataka iz linearne algebre. P. Primjena ISO 9000. 1995. Demidovič. Sominski.. Bernoulijeva). Polinomi. Tehnička knjiga. 1979. Viša matematika. V. Matematika II dio. S. Naučna knjiga. Miličić. 3. Zbirka zadataka iz više matematike.

kondicioniranje i ventilacija. Hrvatski registar brodova. Primjena ISO 9000. Kompetencije koje Stečeno znanje i vještine omogućit će svladavanje svih radnih zadataka na operativnoj i upravljačkoj razini. Pomorski fakultet u Rijeci.T. Razumijevanje procesa sustava na jahti. te se stječu sprega s ostalim sustavima na brodu. upravljanje s mosta. Semestar Pomoćni sustavi pogona na jahti. Practical Marine Electrical Knowledge. 2000 D.Witherby London 1999. palubni sustavi. 24 . Split 1994. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. njihovih značajki i izvedbe. HRB. Martinović. Predavanja (30). II. 2.Hall.dio 12. D. uređaji za kormilarenje rashladni uređaji.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Sustavi jahte II PTJM SJ 2 Predavanja i vježbe Obvezni kolegij 1. hidraulički sustavi. Upoznavanje s osnovnim nazivima i pojmovima. destilatori – sustav slatke vode. Strojarski priručnik za časnike palube. Rijeka.Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova. pismeni ispit. te pravilno korištenje istih u praksi.-. vijčani propulzor i osovinski vod. 1. laboratorijske vježbe (15) 1. vježbe. stabilizatori uređaj za sanitarne otpadne vode. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (ukupna satnica predmeta 2+1) Seminar.

Korištenje energetskih resursa broda.Rad sa opasnim teretima. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita 3 ECTS boda (30 sati vježbi. Ankete studenata i nastavnika. Semestar Upoznavanje sa karakteristikama pojedinih sredstava za spašavanje na brodu i načinima njihovog korištenja. opreme i opremljenih poligona za stjecanje potrebnih vještina. Upoznavanje i korištenje sredstava za gašenje požara te organiziranje protupožarnog djelovanja i zaštite. Usmeno obrazloženje djelovanja u pojedinim slučajevima u kojima dolaze do izražaja organizacijske metode upravljanja i stečene vještine. požara i opasnosti koje mogu nastati uslijed reakcije nezdruživih tereta i posebnih karakteristika pojedinih tereta. II. Upoznavanje broda kao sredstva sa svim specifičnostima s aspekta mogućeg djelovanja u cilju spašavanja broda od prodora mora.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Stručna praksa PTJM SP Vježbe Obvezni kolegij 1. Vježbe (30) Korištenje propisanih sredstava. 0+2) Demonstracija korištenja sredstava u namijenjene svrhe na stupnju učinkovite i vješte uporabe. Kompetencije koje Ovladavanje postupcima u slučaju opasnosti na brodu kao i osposobljenost za rukovanje sredstvima za spašavanje i gašenje požara na upravljačkoj razini. Primjena ISO 9000. Upoznavanje sa svojstvima opasnih tereta te načinima sigurnog prijevoza morem. Sigurna plovidba se stječu temeljem poznavanja vremenskih prilika i meteorološke prognoze. Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 25 .

3 ECTS boda (predavanja 30. jedra (karakteristike materijala.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Jedrenje i mornarske vještine II PTJM JMV 2 Teorijska predavanja. Jedrenje. sidrenje i napuštanje sidrišta. Jelavić. 26 . 1990. V. vježbe 15 . Bond. 2. pokazne i praktične vježbe Obvezni kolegij 1. Ljubljana. P.. Čumbelić. održavanje.. Ankete studenata i nastavnika. B. tjedno opterećenje 2+2) Ispit se sastoji iz praktične provjere usvojenih motoričkih znanja vještina i navika.. Primjena ISO 9000. The art and science of sails. 1. manevriranje jedrilicom (uplovljavanje i isplovljavanje s obale. Semestar Namještanje i ugađanjegenove (izbor genove. Kompetencije koje Osposobljen i izvješten za obavljanje skiperskih zadaća na jahti-jedrilici sa devet i više članova posade. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja i praktična obuka i vježbanje. London. a potom i provjere teoretskih znanja na usmenom ispitu. privez I odvez u marinama). uvrnuće i izbočenje genove). 1998. II. Teorijska predavanja dijelom se izvode u predavaonicama fakulteta a dijelom na jedrilicama kao terenska nastava. akvatoriju elafitskih otoka i Mljetskom kanalu. T. privez i odvez s plutače. pregled I popravak jedara). Veleučilište u Dubrovniku. Whidden. 1. kroj jedara. Vježbe se izvode kao terenska nastava dijelom u lučici Orsan. Dubrovnik.. Konačna ocjena izvodi se kao prosječna zbirna. 1980. Sve o jedrenju.

vježbe Obvezni kolegij 2. Receiving Cargo. tjedno opterećenje 1+2) Pismeni ispit. B. Business Communication Gramatika:Collocations. III. Standard Form of Salvage Agreement. «Maritime Reporter». 27 . IV. conditionals. Shipping Procedure. tjedno opterećenje 1+2) 4 ECTS boda (predavanja 15. 1. Arrival at a Port. word forms. Ship's Business in English. i sl.. Cargo Damage and Claims. General Average and York-Antwerp Rules. Procedure on Departure from a Port. vježbe 30. vježbe 30. reported speech. tenses. Pomorski fakultet u Rijeci. 2. articles. Break Bulk Cargo. modals in the past. vježbe (15 sati po semestru) 1. J. Primjena ISO 9000. «Marine Technology».. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Functions of B/L. Salvage Claims. Tekstovi iz stručnih publikacija i časopisa «Notices to Mariners». Timber. Delivering Cargo. 2003. Predavanja (15 sati po semestru). Shipmaster's Report. Marine Insurance. Pritchard. Vessel Accidents. relative clauses. Oxford Practice Grammar. 1994 Eastwood. Semestar Stručni tekstovi:Modern Shipping Technology. International Regulations for Preventing Collisions at Sea. Oxford University Press. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (predavanja 15. 2.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Druga godina studija Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Engleski jezik II PTJM EJ 2 Predavanja.. Kompetencije koje Osigurati studentima jezična znanja i komunikacijske vještine potrebne u budućem radnom okruženju: brodska terminologija i jezične strukture potrebne za razumijevanje tehničkih se stječu tekstova i komunikaciju.

Ankete studenata i nastavnika... The art and science of sails..P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Jedrenje PTJM JED Teorijska predavanja. 1998. akvatoriju elafitskih otoka i Mljetskom kanalu. 1990. V. Čumbelić. pokazne i praktične vježbe Obvezni kolegij 2. tjedno opterećenje 1+2) Ispit se sastoji iz praktične provjere usvojenih motoričkih znanja a potom i provjere teoretskih znanja na usmenom ispitu. regatno jedrenje Kompetencije koje Psihofizički zdrav i sposoban za dobro obavljanje poslova u okviru struke u svim uvjetima rada. Veleučilište u Dubrovniku. 1. Vježbe se izvode kao terenska nastava dijelom u lučici Orsan. 1.. B. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Teorijska predavanja izvode se na jedrilicama kao terenska nastava. 2. 1980. kontrola oblika spinakera). Dubrovnik. P. Jelavić. Jedrenje. Bond. T. Primjena ISO 9000. Whidden. jedrenje u ekstremnim vremenskim uvjetima. 28 . 4 ECTS boda (predavanja 15. Sve o jedrenju. vježbe 30 . Ljubljana. London. III. Semestar Namještanje i ugađanje spinakera (kut i visina tanguna.

se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura Predavanja (30). 1997. Rijeka 1993. kontinuirana provjera znanja i vještina. brodospas S.Utjecaj valova. Semestar Uvod. 1979. Razne tehničke izvedbe propulzora i kormila. Naše more. Međunarodna pravila za izbjegavanje sudara na moru. praktičan rad Obvezni kolegij 2. ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi) Usmeni ispit.Utjecaj plitke vode. Manevarski uređaji. Vanjski izvori. Dubrovnik 1996. M. Zagreb. djelovanje veznih konopa. Komunikacija. 29 .A. Biočić. Djelovanje vijka.Liverpol Polytechnic.Zagreb. Kompetencije koje Stječe se znanje iz teorije upravljanja brodom i operativna vještina izvođenja određenog manevra.Jurić: Tegljači. praćenje i prisustovanje nastavi. MO pokazatelji manevrabilnosti. Ujecaj vodene struje. 2. Manevarske osobine zapovjednika broda: SOLASIMO zahtjevi educiranja članova posade. Barrass: F. Split. III. I. Split 1974. C. R.Brodospas.R. Lakoš: Manevriranje velikim brodovima. Glasgow. C. Utjecaj trima i nagiba na brzinu i okretljivost broda. primopredaja straže pozivanje IMO zahtjevi. Utjecaj vjetra na brod. 2001. vježbe (30) 1. 5. Izvođenje manevara. Russo: Pomorac. Buljan. Baptist: Tanker Handbook for deck officers. Ankete studenata i nastavnika. Čimbenici manevriranja brodom.V. korištenje sidara. B. Manevriranje brodom.izvođenje vježbi. 2002. Radulić.N.Manevriranje brodom. Održavanje. 1. B. Izvori sila na brodu. Koordinacija i izdavanje zapovjedi. Pomorski zbornik 31/93. Manoeuvring. Sredstva za vez.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Tehnika rukovanja brodom PTJM TRB Predavanja. 4. Primjena ISO 9000. 2. definicije i podjela načina izvedbe upravljanja brodom. 3. 1982.

Dulčić. Obilježja nautičko-turističkog tržišta. vježbe. Vlastito izdanje. 1995. Split. 1. vježbe 15. Pojam i obilježja nautičkog turizma. Ekonomski uvjeti razvoja nautičkog turizma. Prentice Hall. Podsustavi nautičko-turističkog sustava. istraživanje i izrada seminara na konkretnom slučaju iz prakse. A.: Nautički turizam Hrvatske. Philip: Marketing Management. Marušić. Stanley Thornes. Novigrad. 11 edition. 4. gostujuća predavanja stručnjaka iz nautičko-turističke prakse te organizirani posjeti pomorskim sustavima – terenski rad. VPS Split. 1. EkoKon. Nautičko-turistički sustav. Obilježja nautičko-turističke ponude. Normativni uvjeti razvoja nautičkog turizma. seminari Obvezni kolegij 2. Predavanja. multimedija i Internet.: Maritime Economics. Šamanović. diskusija. 1998.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Nautički turizam i upravljanje marinama I PTJM NTUM 1 Predavanja. Management and Marketing.: Materijali s predavanja Kotler.: Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma. 3. E. Prisutnost i aktivnosti na nastavi i sudjelovanje u istraživačkom radu Ankete studenata i nastavnika. Tržišni uvjeti razvoja nautičkog turizma. Uloga luka nautičkog turizma u razvoju nautičkog turizma. 2002. Kompetencije koje Izučavanjem kolegija Nautički turizam i upravljanje marinama studenti će se upoznati s relevantnim obilježjima i činiteljima razvoja nautičkog turizma. 2. Semestar Osnovna obilježja i podsustavi pomorskog sustava. J. analiza poslovnih slučajeva. Primjena ISO 9000. zatim osnovama se stječu upravljanja lukom nautičkog turizma te mogućnostima održivog razvoja hrvatskog nautičkog turizma. 2002 Branch. III.: Nautički turizam i management marina. 2002. Čimbenici razvoja nautičkog turizma. D. Specifičnosti nautičko-lučko-turističkog tržišta. Obilježja nautičko-turističke potražnje. A. 2. Osnovna obilježja i podsustavi turističkog sustava. tjedno opterećenje 2+1) Pisani i usmeni ispit s izrađenim pristupnim radom.E. 30 . Prirodni uvjeti razvoja nautičkog turizma. Ekološki uvjeti razvoja nautičkog turizma. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (predavanja 30. Ivošević.

2. 1. I Š. konstrukcijskim elementima broda. J.. praktični rad. čvrstoća broda. 31 .P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Sredstva pomorskog prometa I PTJM SPP 1 Predavanja. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi ukupno) Predavanja (30). Osnove teorije broda 1 I 2 Pismeni i usmeni ispit. konstrukcijski elementi. Primjena ISO 9000. osnovnim pojmovima čvrstoće broda. osnovne dimenzije I mjere. 3. Ankete studenata i nastavnika. Fatur. Stabilnost broda 1 Milošević. vježbe.. Semestar Poznavanje broda. Kompetencije koje Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim dimenzijama I mjerama broda. Plovnost broda Uršić. vježbe (30). M. J. praktični rad Obvezni kolegij (STCW) 2.. III.

2004 N. vježbe. usmeno. USA. Radioslužba za pomorce. Primjena ISO 9000. seminarski rad. Kompetencije koje Znanja neophodna za razumijevanje principa rada i upravljačka osposobljenost u radu sa različitim elektroničkim navigacijskim uređajima. Radar u obalnoj navigaciji. Split. Galileo I pravci razvoja. Radar u traganju i spašavanju. Integrirani navigacijski sustavi. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (30) + praktični rad na simulatoru i brodu (30) 1. Radar Navigation and Maneuvering Board Manual. Navigacijski radar. seminari Obvezni kolegij 2. smetnje. princip rada. 1. Inercijalna navigacija.. USA. Glonass. korištenje i točnost.. relativna i stvarna radarska slika. 2003 4 ECTS boda (predavanja 30. točnost i pogreške. Sustav ECDIS. Radar For Mariners. NIMA. ARPA radar. razdvajanje objekta. Bowditch. Snimač podataka putovanja –VDR. vježbe 30. Ankete studenata i nastavnika. Radar odgovarač traganja spašavanja – SART. mrtvi kut. Postupci ispravljanja pomorskih karata i navigacijskih publikacija. D. HHI. određivanje smjerova. Televizija u navigaciji. Tehnološki razvoj elektroničkih navigacijskih sustava. rasterske i vektorske. DGP. domet. DMAHC. Princip rada I pogreške mjerenja dubinomjera I brzinomjera.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Elektronička navigacija PTJM EN Predavanja. 1984 Kasum. daljine i položaja broda. Semestar Princip rada I pogreške mjerenja zvrčnog i elektroničkog kompasa. Automatski identifikacijski sustav–AIS. tjedno opterećenje 2+2) Pismeno. točnost mjerenja. 2. Satelitski navigacijski sustavi GPS. American Practical Navigator. 32 . III. Elektroničke karte. McGraw-Hill. 2. J. 2005 Burch.

komunikacijski sustavi i podatkovne mreže. Školska knjiga. upravljački informacijski sustavi. računala.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Primjena elektroničkih računala PTJM PER Predavanja. Školska knjiga-Zagreb. vježbe (30) 1. Rad i funkcije elektroničkog računala. mikroprocesori i mikroračunala. 7. Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (30 sati predavanja. pismeni ispit. III. Osnove digitalnih računala. Zagreb Ferišak. Grbavac: “ANALIZA I IMPLEMENTACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA”. Kompetencije koje Osnovna informacijska pismenost. SAMS Teach Yourself. Zagreb Ferišak. tj. Informator. V. 6. USA.. B. 3. Školska knjiga-Zagreb. operativni sustavi – sustavna programska podrška. 2002. Indiana. 33 . vježbe Obvezni kolegij 2.. V. 8. Ž. 2. Informatika. 1991. 9. V. Indianapolis. Programski jezik BASIC Greg Perry. elektronička obrada podataka. Zagreb Reljić. 10. seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. upravljanje bazama podataka. digitalni računalski sustav. Školska knjiga. komunikacija čovjeka i stroja. Osnove informatike. informacijski centar. 1990. Zagreb Smiljanić... Beginning Programming in 24 Hours. integralni informacijski sustavi. Semestar Informatika i njene znanstvene i tehnološke komponente. te osnove informatike kako bi se studenti osposobili za samostalni rad. Informator. G. Grbavac : “INFORMATIKA”. Uvod u teoriju informacija. 30 sati vježbi.. 4. Primjena ISO 9000. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (30). Školska knjiga. V. obrade podataka-informacija-znanja-umijeća. datoteke i baze podataka. tjedno opterećenje 2+2) Usmeni ispit. aplikativna programska podrška – komparacija programskih jezika. Organizacija elektroničke obrade podataka. Zagreb Pauše. Vitomir Grbavac. 5..

34 . poznavanje osnovnih termina vezanih uz struku. Zagreb. Primjena ISO 9000. Christoph: Questa e la Vela. uvode se osnovni pojmovi vezani za jahte. jedrilice I marne. vježbe Obvezni kolegij 2. 2 ECTS boda (15+15) (1+1) Pismeno i usmeno. Perugia. Kompetencije koje Razumijevanje pisanog teksta i sposobnost komuniciranja na talijanskom jeziku. Gruppo Ugo Mursia Editore. Ankete studenata i nastavnika. 2001. Marcello: Grammatica Italiana per Stranieri. Minaciarelli.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Talijanski jezik II PTJM TJ 2 Predavanja. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (15) + vježbe (15) 1. Milano. 2000. 2003. 2. Josip: Konverzacijska Talijanska Gramatika.akcenat je stavljen na jezičnim vježbama(govor I pisanje) I na sposobnost jednostavnog komuniciranja I razumijevanja pisanog teksta na talijanskom jeziku. IV. Schuman. te slaganje vremena). 1. Edizioni Guerra. Jernej. Semestar Obrađuju se preostale složenije gramatičke structure (konjinktiv I kondicional sadašnji I prošli. Fausto e Silvestrini.. III. Školska Kniga.

Zadarsko – kninske i Šibensko – kninske županije. Semestar Jezične i gramatičke strukture. Max Hueber Verlag Boote Magazin. Wetter an der Adria. Kauf und Verkauf von Yachten. Die Adria. Kursbuch. Predavanja (15) + vježbe (15) 1. Schiffspapiere. Entwicklung der Schiffahrt. Verlag Delius Klasing + Co. vježbe Izborni kolegij 2. SEEMANNSCHAFT (erster Teil). 1. Transpress VEB Verlag für Verkehrswesen. III. Program se sastoji od nastavnih jedinica koje sadrže jezični korpus. Nastava se izvodi izravnim pristupom. Anmelden beim Hafenamt. IV.. Berlin Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda po semestru (15 sati predavanja + 15 sati vježbi) Pismeni ispit. Navigation. te da usvoje se stječu osnovne pojmove vezane uz poslovanje marina. Segelführerschein. uz što ranije aktivno sudjelovanje studenata. Diokletianspalast Marina–Services. jest da studenti unaprijede svoje poznavanje osnovnih jezičnih struktura iz područja gramatike i sintakse. gramatičke i prijevodne vježbe. osnovnu brodsku opremu i navigaciju. Charter von Yachten. te vježbe komunikacije. usmeni ispit. te dijelom Dubrovačko – neretvanske. Kroatische Nationalparks. Axel Bark. održavanje brodica. kako bi u što kraćem roku ovladali osnovama njemačkoga pomorskog jezika. Primjena ISO 9000.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Njemački jezik II PTJM NJJ 2 Predavanja. gramatičke strukture. Ankete studenata i nastavnika. Kompetencije koje Cilj nastave studijskog predmeta NJEMAČKI JEZIK II. Themen Neu 1. Crew – Liste. te prezentaciju turističkih sadržaja Županije splitsko – dalmatinske. 35 .

Prisutnost i aktivnosti na nastavi i sudjelovanje u istraživačkom radu. Stanley Thornes. Split. analiza poslovnih slučajeva. Kompetencije koje Izučavanjem kolegija Nautički turizam i upravljanje marinama studenti će se upoznati sa analiziranjem poslovanja konkretnih marina. multimedija i Internet.: Materijali s predavanja Kotler. seminari Obavezni kolegij 2. poslovanje i organizacija luke nautičkog turizma. 4. Ivošević. Philip: Marketing Management. 1995. A. 2. Tržišna orijentiranost poslovnog sustava luke nautičkog turizma i primjena marketinške koncepcije poslovanja. Šamanović.: Nautički turizam Hrvatske. 1. 3. Međunarodno nautičko-turističko okruženje i razvoj suvremenog nautičkog turizma. Predavanja. Branch. Novigrad. Poduzetništvo u nautičkom turizmu. diskusija. 11 edition. 36 . 2. J. Management and Marketing. A. Razvijanje konkurencijskih prednosti hrvatskog nautičkog turizma.: Maritime Economics. IV. 2002. Dulčić. E.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Nautički turizam i upravljanje marinama II PTJM NTUM 2 Predavanja. Mogućnosti modeliranja upravljanja lukom nautičkog turizma. vježbe 15. Komparativne prednosti hrvatskog nautičkog turizma. gostujuća predavanja stručnjaka iz nautičko-turističke prakse te organizirani posjeti pomorskim sustavima – terenski rad. D.: Nautički turizam i management marina. Ekonomsko-pravni okvir luka nautičkog turizma. 1. VPS Split. EkoKon.E. 2002. tjedno opterećenje 2+1) Pisani i usmeni ispit s izrađenim pristupnim radom. Funkcioniranje. Održivi razvoj nautičkog turizma u Hrvatskoj. vježbe. Semestar Upravljanje lukom nautičkog turizma. Poslovni sustav luke nautičkog turizma. Primjena ISO 9000. Vlastito izdanje. istraživanje i izrada seminara na konkretnom slučaju iz prakse. Marušić. 1998. Prentice Hall. Podsustavi luke nautičkog turizma. 2002.: Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma. Cilj kolegija je osposobiti studente za se stječu poslovno promišljanje i neposrednu primjenu stečenih znanja i vještina. Ankete studenata i nastavnika. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (predavanja 30.

stabilnošću broda u neoštećenom I oštećenom se stječu stanju. P. stabilnosti broda. praktični rad Obavezni kolegij 2. Brodovi multimodalne prijevozne tehnologije Komadina. Predavanja (30). vježbe (30). statičkom I dinamičkom stabilnošću broda. Ankete studenata i nastavnika. Semestar Poznavanje konstrukcijska obilježje raznih vrsta brodova I Međunarodni propisi o konstrukciji brodova. P. IV. P. Tankeri Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 4 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi ukupno) Pismeni i usmeni ispit.. 37 . Ro-Ro brodovi Komadina. Primjena ISO 9000. 1... praktični rad.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Sredstva pomorskog prometa II PTJM SPP 2 Predavanja. 2. Komadina. 3. Kompetencije koje Cilj kolegija je upoznati studente s konstrukcijskim obilježjima raznih vrsta brodova I Međunarodnim propisima o konstrukciji. vježbe.

P R E D D I P L O M S K I

S T U D I J

P O M O R S K E

T E H N O L O G I J E

J A H T A

I

M A R I N A

Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj

Planiranje putovanja
PTJM PP Predavanja, vježbe, seminarski rad Obavezni kolegij 2. IV.

Semestar

Uvod u planiranju pomorskog putovanja. Međunarodni sustav pomorske plovidbe. Obilježja i ustroj pomorske plovidbe. Planiranje pomorskog putovanja. Optimizacija pomorskog putovanja.

Kompetencije koje Cilj planiranja putovanja je osiguravanje više razine sigurnosti broda, ljudi i tereta. Ovaj kolegij objedinjuje znanja sadržana u drugim studijskim kolegijima te na taj način se stječu
omogućuje cjelovito razumijevanje pomorskog putovanja kao dijela jedinstvenog tehnološkog procesa pomorskog prijevoza. Predavanja (30) + vježbe na simulatoru (30) 1. 2. 3. D. Zec: Planiranje pomorske plovidbe, Pomorski fakultet, Rijeka,1997. B. Bonefačić, D.Zec: Optimizacija brzine broda, Fakultet za pomorstvo i saobraćaj, Rijeka,1988. C. W. Korburger: Vessel Traffic Systems, Cornell Maritime Press,1986. Razni priručnici Admirality. J.A.H.,Paffett:Ship and Water, Nautical Institut, London, 1990.

Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura

Dopunska literatura
ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

1. 2.

4 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi; tjedno opterećenje 2 + 2)

Pismeno, usmeno te seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. Primjena ISO 9000.

38

P R E D D I P L O M S K I

S T U D I J

P O M O R S K E

T E H N O L O G I J E

J A H T A

I

M A R I N A

Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj

Konstrukcija, otpor i propulzija jahti
PTJM KOPJ Predavanja, vježbe Izborni kolegij 2. IV.

Semestar

Kolegij obuhvaća pojedinačne elemente gradnje: Nepropusne pregrade (uzdužne i poprečne), Elemente uzdužne, Poprečne i lokalne čvrstoće, Opterećenja koja djeluju na trup broda, Poprečne sile, Moment savijanja, Torzija trupa kao i Međunarodni propisi vezani za zahtjeve konstrukcije. Zatim pojmove kao što su pojava otpora, Klasična podjela otpora, Froudeova podjela otpora broda, Određivanje otpora broda, Sustavne serije, Ispitivanje modela, Približne metode, Prognozni dijagram, Probna vožnja, Vrste propulzije broda, Brodski vijak (propeler), Određivanje brodskog vijka, Sustavne serije, Ispitivanje u kavitacijskom tunelu, Kavitacija, šum I vibracije, Radna točka vijka u praksi. Cilj kolegija je edukacija studenata o osnovama konstrukcije, otpora I propulzije brodova. Predavanja (30), vježbe (30), konzultacije 1. 2. 3. 4. 1. 2. Milošević, M., I Š., Osnove teorije broda 1 I 2 Grubišić, V., Konstrukcija broda, Zagreb Uršić, J., Čvrstoća broda I, II I III dio, Zagreb Ljubetić, M., Otpor I propulzija broda, Pomorski fakultet Dubrovnik Bosnić, A., Osnivanje broda, Zagreb Munro, R., Smith, Ships and Naval Arshitecture, Institute of Marine Engineers, London

Kompetencije koje se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura

Dopunska literatura
ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula

5 ECTS boda (30 sati predavanja + 30 sati vježbi)

Pisemni i usmeni
Ankete studenata i nastavnika. Primjena ISO 9000.

39

P R E D D I P L O M S K I

S T U D I J

P O M O R S K E

T E H N O L O G I J E

J A H T A

I

M A R I N A

Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj

Održavanje broda
PTJM OB Predavanja, vježbe Obvezni kolegij 2. IV.

Semestar

Obraštaj trupa i održavanje podvodnog dijela trupa. Troškovi iskorištavanja i održavanja, te ciljevi i dometi terotehnologije. Kvarovi tehničkih sustava. Podjela broda na osnovne sustave. Pristup dokovanju i utjecaj propisa na brodsku tertehnologiju. Organizacijske službe održavanja na brodu.

Kompetencije koje Edukacija studenata o stručnim znanjima održavanja broda, te prijem i ispitivanje novog i rabljenog broda. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura
ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbe; tjedno opterećenje 2+1) Predavanja (30) + (vježbe 15) 1. Lovrić: Osnove brodske terotehnologije I i II, Dubrovnik, 1989.

Usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Primjena ISO 9000.

40

41 . Vrijeme u polarnim područjima. Predavanja (30). and E. meteorološka i oceanološka dokumentacija.Thomas Reed Publications. položaj Zemlje u svemiru. Gelo. and W. Načela planiranja plovidbe i izbora optimalne rute s uvažavanjem vremenskih i oceanoloških uvjeta. I. Zagreb. II dio. 1997. IV. izvješća i upozorenja. Meteorološki elementi. L. Primjena ISO 9000. čitanje i tumačenje meteoroloških i oceanoloških karata i korištenje prognoza. Metode i uređaji za ispitivanje atmosfere i mora. Emery: Descriptive Physical Oceanography. Vrijeme u tropskim područjim. 2.E. Ives: Maritime meteorology. 1. projektni rad (15) 1. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. 2001. «Dr. Penzar.J. Atmosfera. Meteorološko i oceanološko osiguranje pomorstva. B: Opća i prometna meteorologija. Feletar». Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbi. Cornish M. Zagreb. Značaj oceanologije. Morski valovi. 1994. Pickard. Meteorološka navigacija. Orlić: Vrijeme i klima Jadrana. Školska knjiga. Sposobnost za upotrebu i korištenje svih odgovarajućih navigacijskih publikacija u vezi s METOC podacima. Hinus. B: Opća i prometna meteorologija. Penzar. Kompetencije koje Pokazivanje sposobnosti da se razumije i tumači vremenska i oceanološka karta i daju vremenske i oceanološke prognoze. Gelo. tjedno opterećenje 2+1) seminarski rad. 1990. računajući i na lokalne vremenske i oceanološke se stječu uvjete. Pomorska klimatologija. An Introduction. Semestar Uvod: povijesni razvoj meteorologije. B. vježbe Obvezni kolegij 2. 3.. Pergamon Press. Morske struje. G. skupni seminari. I dio. Oxford. Vremenska analiza i modeli. 2.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorska meteorologija i oceanologija I PTJM PMO 1 Predavanja.M. M. 2. Led na moru. 2000. Zagreb.

New International Business English. vježbe (30) 1. Workbook) Business English (CD ROM). 3 ECTS boda (predavanja 15. 3. Primjena ISO 9000. L. Kompetencije koje Svladavanje stručne terminologije iz područja pomorskih tehnologija jahta i marina.. jezičnih znanja i komunikacijskih vještina za obavljanje poslova na upravljačkoj razini. pravnog engleskog.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Treća godina studija Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Engleski jezik III PTJM EJ 3 Predavanja. unapređivanje komunikacijskih sposobnosti te vladanja specifičnim registrima pomorskog engleskog: poslovnog engleskog. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Članci iz stručnih časopisa iz područja pomorstva na engleskom jeziku. Predavanja (15). relevantne gramatičke strukture. 42 . TV. s posebnim osvrtom na pomorske tehnologije upravljanja jehtama i arinama. vježbe 30. Cambridge University Press. tehničkog engleskog. Engleski jezik III. R.. 2. Semestar Stručna pomorska terminologija. vježbe Obvezni kolegij 3 V. slični izvori s Interneta.. se stječu Stupanj učenja engleskog jezika napredni.& Alexander. pomorski diskurs. autorizirana predavanja u pripremi Jones. VI. engleskog za akademske namjene. tjedno opterećenje 1+2) Pismeni ispit. Oxford University Press. engleskog u informatici i javnom informiranju. Čulić-Viskota. 2000. 1996 Student's Bvook. A. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika.

Šošić. Čaval. Računalni program STATISTICA 6 (dostupan u informatičkom kabinetu Fakulteta) Dopunska literatura 1. Zenzerović. 3. 2. Ekonomski fakultet. Odabrana poglavlja metode uzoraka. Zbirka zadataka iz statistike. Tehnička knjiga. Zagreb. Statističke metode u tehnologiji prometa. 4. vježbe Obvezni kolegij 3 V. Hi-kvadrat test. Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova. 3. 1993. 1998. Školska knjiga. Analiza numeričkih nizova: srednje vrijednosti i mjere disperzije. Pavlić. Zagreb. Šošić-V. Rijeka. zadaci i predmet statistike. Statističke tablice s uputama za primjenu.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Statistika PTJM STAT Predavanja. vježbe (30). Rijeka. Uvod u statistiku. konzultacije 1. Teorijske razdiobe. Mikrorad. ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (30 sati predavanja + 30 sati vježbi) Pismeni i usmeni Ankete studenata i nastavnika. J. Relativni brojevi. Statistička i teorijska primjena. Pomorski fakultet u Rijeci. 43 . Semestar Pojam. Linearna i nelinearna korelacija i regresija. Zenzerović. Kompetencije koje Osposobiti studenta za primjenu statističkih metoda radi utvrđivanja zakonitosti promatranih pojava u pomorskom prometu. Fakultet za pomorstvo i saobraćaj. Primjena ISO 9000. Statističke metode u privrednim i društvenim istraživanjima. Rijeka. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Predavanja (30).Serdar. Slučajna varijabla. 1981. 2002. Zagreb. 2. T. Pogány-Z. Sveučilište u Rijeci. 1988. Z.

Organizacija dužnosti i odgovornosti na brodu.. J. Organization Culture and Leadership. Metode uspješne interne komunikacije. 1995. Ship Management.H. Springett. 1994. Understanding Human Behaviour in Emergencies Odyssey Training limited. Uravnoteženje autoritet zapovjednika i inicijative članova posade.. Hampshire. E. seminari Obvezni kolegij (STCW) 3 V. Primjena ISO 9000. Semestar Upravljački ustroj broda. Odlučivanje i djelovanje u izvanrednim okolnostima. Kompetencije koje Znanja potrebna za učinkovito organiziranje rada i poslova na brodu. Organiziranje timskog rada i održavanje komunikacije u uvjetima višenacionalne posade.. 44 . Hofstede. vježbe 0. Primjena ISM pravilnika. 1998. 2.. Jossey Bass. Organizacijski modeli upravljanja organizacijom broda. Mjere predostrožnosti i radni postupci u redovnim radnim uvjetima. Poole. seminari. Predavanja (30). Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (predavanja 30. Schein. McGraw Hill. 2. 1. 1.. Upravljanje se stječu organizacijom broda u svim uvjetima plovidbe. Spruyt. Upravljanje u uvjetima kulturoloških razlika. Cultures and Organizations. England. STCW i ILO konvencija na rad na brodu.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Organizacija rada i upravljanje na brodu PTJM ORUNB Predavanja. seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. T. Lloyd's of London Press Ltd. P. G. tjedno opterećenje 2+0) Usmeno. 1995.

Izvješće o novčanim tijekovima. devizna blagajna. Nematerijalna imovina.N. solventnost. Osnove profesionalnog računovodstva. vježbe. amortizacija. Jakubin. blagajničko poslovanje. usmeno. vježbe 15. tečajne razlike. Semestar Računovodstveni sustavi. Pregled osnova računovodstva (šesto izdanje). 1. Završni račun s analizom. 2002. VEST. obveze. kapital. tjedno opterećenje 2+1) Pismeno. investicijski elaborat. Knjigovodsveni računi (konta). se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (30) + praktični rad na računalu (15) 1. Poslovni zbornik. Vremenska razgraničenja.. Devizni račun. Anthony. Bilanca. likvidnost. Kolar-Furjan. V. Split. J. 45 . Muhar. Jakubin i sin. imovina. Zagreb 1998. seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. Kontni plan i poslovne knjige. cirkulacija vrijednosnica na tržištu kapitala. 2001. 2. Osnivanje poduzeća. Vrijednosni papiri. 4 ECTS boda (predavanja 30. Račun dobitka i gubitka. Kompetencije koje Znanja neophodna za razumijevanje financijskih kategorija i osposobljenost za praćenje i evidentiranje poslovnih procesa. Primjena ISO 9000. hrvatski prijevod Ž. seminari Obvezni kolegij 3 V.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Računovodstvo i financije I PTJM RIF 1 Predavanja. Žiro-račun. R. i I. funkcioniranje sustava formaliziranog računovodstva. Tekuća potraživanja. osnovne tehnike upisivanja poslovnih promjena. Belak. Zagreb. Dugotrajna materijalna imovina. Kratkoročna financijska ulaganja..

3 ECTS boda (2 + 1 sata tjedno.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Komunikologija PTJM KOM Predavanja. specifičnost časnika trgovačke mornarice kao rukovoditelja (menadžera). Split. vježbe Obvezni kolegij 3 V. interkulturno. 2. Razmatranje se sastoji od teorijskog i primjenjenog dijela. UMIJEĆE KOMUNICIRANJA ( Komunciranje rukovoditelja/menadžera). Podsticanje dijela (smbicioznijih) studenata na (znanstveno) istraživanje ljudskog komuniciranja. poslovnim partnerima. interpersonalno i javno komuniciranje. Boris Čupin. Nautički turizam i interkulturno komuniciranje. Dubrovnik 2002. 30 sati predavanja + 15 sati vježbi) Usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (30) + vježbe (15) 1. 46 . godine Maja Žitinski-Šoljić. te (podređenim) djelatnicima vlastite organizacije (posade broad) i to kroz proces odlučivanja i poslovno komuniciranje. Pomorski fakultet u Splitu (autorizirana predavanja). Boris Čupin. upraviteljem (vlasnikom). 1. Kompetencije koje Pomoć studentima u izgradnji vlastitog stila i metoda rukovođenja. U teorijskom dijelu obrađuje se pojam komunikologije kao znanosti. Veleučilište u Dubrovniku. korisnicima usluga (proizvoda). 2005. U primjenjenom dijelu razmatra se komuniciranje (odnos) časnika trgovačke mornarice kao općeg rukovoditelja organizacijskog sustava s prirodom. Infarmatologija. Semestar U okviru sve ubrzanijeg razvoja znanosti i tehnologije ljudsko komuniciranje postalo je predmetom posebne znanosti – komunikologije. U središtu razmatranja je komuniciranje časnika trgovačke mornarice. Kultura poslovnoga komuniciranja. 2002. s naglaskom na ponašanje i odlučivanje rukovoditelja u izvanrednim (kriznim) situacijama na brodu. Primjena ISO 9000.

Ankete studenata i nastavnika. Pravna regulativa u zaštiti mora i okoliša. Z. Sustav obavješćivanja i motrenja. Razvijanje nacionalnih sustava u djelovanju pri iznenadnim onečišćenjima/zagađenjima mora i okoliša. 2. Predavanja (30) i auditorne vježbe. spaljivanje otpada i važni brodski dokumenti (Knjiga o uljima i Knjiga o smeću). biološki učinci (morska staništa). 1996. Brodski plan za slučaj opasnosti zagađivanja uljem. načini čišćenja i uklanjanja ulja i kemikalija iz mora i s obalnog pojasa. praktične vježbe Obvezni kolegij. 1992. potraga za izljevom i intervencije.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Zaštita mora i morskog okoliša PTJM ZMMO Predavanja.: Zaštita morskog okoliša i pravo broda na ispuštanje nafte. Sredstva za zaštitu mora i obala. Split. mogućnosti onečišćenja s plovnih objekata i zakonsku regulativu.: Razvitak nacionalnog sustava za spremnost i djelovanje pri iznenadnim onečišćenjima. vježbe. 1. Split. 1. sustavu obavješćivanja i postupcima u zaštiti mora i obala. 2003. International Oil Pollution Compensation Funds. Primjena ISO 9000. Kompetencije koje Cilj izvedbe predmeta je osigurati temeljna znanja o događanjima s izljevenim uljima i kemikalijama. Hrvatski registar brodova. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. Bićanić. CEDRE. Knjiga o uljima. Semestar Procesi s uljima i uljnim izljevima. 47 . 1995. 2. Predstaviti se stječu sredstva za zaštitu. NN br. međunarodni propisi (konvencije). 3. 1998. Zagreb. 1997. ribarstvo i marikultura. sredstva i oprema). Sprječavanje zagađenja/onečišćenja s plovnih objekata. 4. 1996. Međunarodna fundacija za naknadu šteta od onečišćenja uljima i propisi Republike Hrvatske o zaštiti mora i morskog okoliša. Organizacija i djelovanje službe za zaštitu mora i morskog okoliša u RH i županiji Splitsko – dalmatinskoj (Plan. 34/92. 5. preddiplomski 3 V. tjedno opterećenje 2+0) Očevidnik o pohađanju nastave. Sredstva za čišćenje. Deklaracija o zaštiti okoliša RH. 3. Claims Manual. Postupci u zaštiti mora. I. Domović. Split. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 2 ECTS boda (30 predavanja . Brodovi u opasnosti. HRB. D. XXV. Split. utjecaj na priobalne djelatnosti. Atena.: Zaštita mora i morskog okoliša. IMO. Grabovac. IMO. način sudjelovanja u nastavi i usmeni/pismeni ispit.

Organizacija i tržišna usmjerenost pomorskih sustava. F.: Marketinško upravljanje. Strategije marketinškog spleta. Prentice Hall. 11 edition. vježbe 30. Školska knjiga. 1. vježbe. Organizacija. 2 edition. Winer. Segmentacija i izbor ciljnih tržišta. Predavanja. 2000. Ankete studenata i nastavnika. Branch. istraživanje i izrada seminara na konkretnom slučaju. Kotler. 2001. te izrađuju marketinški plan na konkretnom primjeru Pisani i usmeni ispit s izrađenim pristupnim radom. Analiza tržišnih prilika. multimedija i Internet. Primjena ISO 9000. 3. Analiza konkurencije. Stanley Thornes. Zagreb. Marketing odnosa. Proces marketinškog planiranja i izrada marketinškog plana. Prisutnost i aktivnosti na nastavi i sudjelovanje u istraživačkom radu. A. Kompetencije koje Kreativno poslovno promišljanje i osposobljenost studenata za donošenje. tjedno opterećenje 3+1) Studenti se upoznaju sa svim marketinškim aspektima upravljanja pomorskim sustavima (jahtama i marinama). Prentice Hall.: Maritime Economics. Analiza ponašanja potrošača. tržišno utemeljenih i profitno izglednih poslovnih odluka vezanih za upravljanje pomorskim se stječu poslovnim sustavima. primjena i kontrola marketinških aktivnosti u pomorskim organizacijskim sustavima. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (predavanja 30. Zagreb. analiza poslovnih slučajeva. Upravljanje direktnim i on-line marketingom.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Marketinško upravljanje PTJM MU Predavanja. seminari Obvezni kolegij 3 V. Management and Marketing. Strategijsko planiranje poslovanja pomorskih sustava. Mate. Diferencijacija i pozicioniranje tržišne ponude. Marketinško okružje.: Marketing Management. Upravljanje informacijama. Marketinško upravljanje poslovnim procesima. Upravljanje integriranim marketinškim komunikacijama. Upravljanje prodajom i prodajnim snagama. 2. Praćenje i istraživanje tržišta. Interni marketing. Kotler. Marketinški informacijski sustav i baze podataka. Russel S. gostujuća predavanja marketinških stručnjaka iz prakse te posjeti studenata pomorskim sustavima – terenski rad. 2. 2003. Upravljanje uslugama i kvalitetom usluga u pomorskim sustavima. 48 . Philip: Upravljanje marketingom. 1. diskusija. 1998. Semestar Pojam marketinga i njegova uloga u upravljanju poslovnim sustavima. Razvijanje marketinških strategija.E. 2002 Rocco. Philip: Marketing Management.

Semestar Procesna računala. Primjer inteligentnog on-line sustava. auditorne i laboratorijske vježbe (15) 1. tjedno opterećenje 3+1) Provjera pohađanja nastave. Primjena ISO 9000. 1. Sustav za nadzor i upravljanje glavnim strojem. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (45 sati predavanja. Karakteristike rada s jednim i više procesora. Razmatraju se principi povezivanja različitih se stječu pomorskih tehničkih sustava u upravljački hijerarhijski organizirani računalni sustav. Školska knjga. kontinuirana provjera znanja i usmeni ispit.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Upravljanje tehničkim sustavima u pomorstvu PTJM UTSP Predavanja. Zagreb. 1991. Predavanja (45). upravljanje programiranje. Standardizirane višeprocesorske jedinice s višeprocesorskim sustavima. 2. Kezić: Autorizirana predavanja Gabro Smiljanić: Računala i procesi. aktivnost na nastavi. Sustav za upravljanje krcanjem balasta i tereta. Karl Johan Astrom. Sklopovski elementi sustava za računalno upravljanje procesa. Ankete studenata i nastavnika. praktične vježbe. Navigacijski upravljacki sustav. 49 . Sustav za nadzor i upravljanje generatorima. Jednočipni mikrokontroleri. 15 sati vježbi.controlled systems: Theory and design. Distribuirani računalni upravljački sustav. D. 1996. vježbe. arhitektura. Principi “off –line” i “on-line” rada računalnog sustava. Kompetencije koje Cilj ovog kolegija je osigurati odgovarajuća temeljna znanja iz upravljanja tehničkih sustava i procesa uz pomoć računala. Programabilni logički kontroleri. Povezivanje standardnih jedinica u cjelovite sustave. Izborni kolegij 3 V. Prentice hall. Bjorn Wittenmark: Computed . Primjeri sustava za računalno upravljanje u pomorstvu.

: Maritime Economics. Predavanja. Č: Pomorski sustavi.: Upravljanje razvojem turizma. Obilježja pomorsko-turističke potražnje. Politika razvoja pomorskog turizma. Zagreb. Zagreb. analiza poslovnih slučajeva. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 1. vježbe 15. Prisutnost i aktivnosti na nastavi i sudjelovanje u istraživačkom radu Ankete studenata i nastavnika. Semestar Pojam turizma. 4. EkoKon.. te relevantnim obilježjima i razvojem pomorskih sustava. Upravljanje pomorskim turističkim sustavom. Strategija razvoja pomorskog turizma. Adeco. Obilježja pomorsko-turističke ponude. Management and Marketing. analiza strategije razvoja hrvatskog turizma. činiteljima razvoja i relevantnim obilježjima turizma općenito. E. A. Proces globalizacije i mogućnosti razvoja pomorskog turizma. Dulčić. Pomorski turizam kao složeni društveni sustav. Ciljevi razvoja pomorskog turizma. istraživanje i izrada seminara. Marušić. Stanley Thornes. tjedno opterećenje 3+1) Studenti se upoznaju sa svim Pisani i usmeni ispit s izrađenim pristupnim radom. Dulčić. 1. terenski rad . Upravljanje pomorskim turističkim sustavom. 2001. Primjena ISO 9000.. Obilježja pomorsko-turističkog tržišta. 5 ECTS bodova (predavanja 30. vježbe. gostujuća predavanja stručnjaka iz prakse.: Istraživnje turističkih tržišta. A. Kompetencije koje Cilj upoznati studente sa pojmom. 2. 2002.: Materijali s predavanja Branch. 50 . D. Split. 3. Pomorska orijentacija hrvatskog gospodarstva. Pokretački faktori razvoja turizma. multimedija i Internet.. Proces globalizacije i razvoj turizma. A. Proces odlučivanja o razvoju pomorskog turizma.E. praktične.posjeti relevantnim organizacijama. u svrhu jasnijeg se stječu razumijevanja specifičnosti pomorskog turizma. Teorijsko-metodološke osnove upravljanja razvojem turizma. Turizam i ekonomski procesi. Prebežac. M. 2. Komparativne prednosti pomorskog turizma u Hrvatskoj.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Razvoj pomorskog turizma PTJM RPT Predavanja. 2004. seminari Izborni kolegij 3 V. Strategijsko planiranje razvoja pomorskog turizma. Uloga turizma u razvoju hrvatskog gospodarstva. Strategija razvoja hrvatskog turizma. 1998 Dundović. diskusija. Marušić. Pomorski fakultet u Rijeci.: Nautički turizam i upravljanje lukom nautičkog turizma. 2002. Mate.

Postupak kod šoka. Davanje intramuskularne injekcije. Mjerenje krvnog tlaka. Kompetencije koje Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (30) i vježbe (15) 1. prva pomoć. Prva pomoć kod srčanog udara. Prva pomoć kod prijeloma. Prva pomoć kod životno ugrožavajućih situacija. Opekline i oparotine. Ankete studenata i nastavnika. Primjena ISO 9000. Spolno prenosive bolesti. International Medical Guide for ships. Semestar Građa tijela i funkcije. Mulić R. Ropac D. Otrovanja na brodu. Medicina za pomorce. prva pomoć. ozljeda kralježnice. ozljeda glave. 2002. Zagreb: Medicinska naklada. izdanje Svjetske zdravstvene Organizacije (WHO).P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorska medicina PTJM PM Predavanja. tjedno opterečenje 2+1) Pisani test i usmeni ispit. 2 ECTS boda (30 predavanja i 15 vježbi. Položen pisani test je uvjet za pristupanje usmenom ispitu. Geneva 1990.Utvrđivanje vitalnih funkcija. 1. Zloporaba alkohola i opojnih droga. Reanimacija. Zaustavljanje krvarenja. vježbe Obvezni kolegij 3 VI. 51 . Opasne i otrovne morske životinje.

Optimalna konstrukcija financiranja.. Obveze. Pokazatelji uspješnosti poslovanja. konačni obračun i sastavljanje bruto balance. Belak. seminari Obvezni kolegij 3 VI. 1. Kolar-Furjan. Formiranje i povećanje vlastitog kapitala. troškovi. Jakubin i sin. Jakubin. robe u veleprodaji. Poslovni zbornik. vježbe 15. Formiranje zaliha proizvodnje. 52 . Gubitak iznad visine kapitala. i I. Ankete studenata i nastavnika. Financijski rezultat poslovanja. Pregled osnova računovodstva (šesto izdanje). tjedno opterećenje 2+1) Pismeno. 2. 4 ECTS boda (predavanja 30. robe u trgovini. Prodaja zaliha gotovih proizvoda. vježbe. hrvatski prijevod Ž. Split. V.. Raspored troškova. mjesta troškova.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Računovodstvo i financije II PTJM RF 2 Predavanja. Anthony. turističke i ugostiteljske djelatnosti. Završni račun s analizom. Osnove profesionalnog računovodstva. Primjena ISO 9000. Kompetencije koje Znanja neophodna za razumijevanje financijskih kategorija i osposobljenost za praćenje i evidentiranje poslovnih procesa. seminarski rad. Zalihe rezervnih djelova. J. se stječu Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula Predavanja (30) i praktični rad na računalu (15) 1. Muhar. Utrošci. Specifičnost računovodstvenog praćenja i financiranja trgovačke. Zagreb 1998. Semestar Zalihe sirovina i materijala. Troškovi osoblja. VEST. usmeno. sitnog inventara. 2001. Zagreb. Rashodi. prihodi. R.N. 2002. novčani izdaci.

Komunikacija svjetlosnim i zastavnim kodeksom. Kompetencije koje Osposobljenost za korištenje radarskog uređaja u navigaciji i izbjegavanju sudara na moru. Ankete studenata i nastavnika. Osposobljenost za korištenje GMDSS uređaja u eksternoj komunikaciji. Realizacija vježbi u navigaciji Plovidbena praksa se obavlja na za to predviđenom školskom brodu pod nadzorom nositelja plovidbene prakse Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati vježbi 0+2) Provjera konkretnih znanja primjenjenih na brodske uređaje u plovidbi. 53 .P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Plovidbena praksa PTJM PP Vježbe STCW 3 VI. Pravila držanja straže na mostu i izbjegavanja sudara. Komunikacije brod – brod i brod kopno. Osposobljenost za vršenje navigacijske straže na mostu. Semestar Vršenje navigacijskih dužnosti u plovidbi. Vježbe u organizaciji pojedinih izvanrednih okolnosti. Terestričko i astronomsko pozicioniranje. Osposobljenost za se stječu rukovanje brzom brodicom za spašavanje. Primjena ISO 9000.

prevrnutog. Osobna naklada. tjedno opterećenje 2+1) Pismeni. Thomas Reed Publications Limited. Dokumenti i evidencija. Zec. 3. Brodospas. baloni i druga oprema. Tegljenje oštećenog brodaOperacija spašavanja: plan operacije. Spašavanje na Jadranu. organizacija i djelovanje. iz broda. D. 2. drugi pravni aspekti. Prijenosna spasilačka oprema. 4.Sprječavanje prodora vode i gašenje požara na brodu. Bićanić. 1992. organiziranje. Sigurnost u spašavanju. Sprječavanje onečišćenja morskog okoliša. posebno opasnih. Z. Helikopterska i brodska potpora. Ronilaštvo u spašavanju. Meteorološki oceanološki čimbenici. mora i obale. u luci i terminalu i na moru. Odabir opreme i sredstava.: Sigurnost na moru. cilindri. sakupljači. potopljenog i oštećenog broda.: Traganje i spašavanje. 2001.: Zaštita mora i morskog okoliša. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. vođenje i djelovanje tijekom spašavanja na moru i pružanje pomoći. Spašavanje tankera. Konvencija o spašavanju. Pokretanje vođenja operacije. FPS Rijeka. pojedinačni rad. praktične vježbe Obvezni kolegij 3 VI. Rijeka. Predavanja (30). Gospodarski i pravni aspekti spašavanja pomaganja. Roboti u spašavanju. Pomorski fakultet u Rijeci. Reed's Comercioal Salvage Practice. 1987. Odstranjivanje tereta. Suradnja na nacionalnom i međunarodnom planu. Zec. Dizanje potonulih brodova. Semestar Pojam spašavanja i pomaganja. 1. D. Split. Brodovi. Stabilnost i plovnost oštećenog objekta. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 3 ECTS boda (30 sati predavanja + 15 sati vježbi. pumpe. 54 . uključujući i najsloženiju intervenciju u slučaju velikih i ozbiljnih pomorskih se stječu nezgoda i sprječavanju zagađenja mora – umanjivanju posljedica. drugi praktičan rad 1. Hancox. Pomorski fakultet u Rijeci. Uporaba eksploziva. Tretman tereta u oštećenom i potonulom brodu. planovi i pomagala. Kompetencije koje Upravljanje. 1988. 1989. analiza čimbenika.. vježbe 15). 2003.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Spašavanje na moru PTJM SNM Predavanja. D. Spašavanje nasukanog. Rijeka. dizalice. Gubitak stabilnosti i plovnosti oštećenog broda. Primjena ISO 9000. 2.

V. Pavić. Predavanja (60) 1..P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Trgovačko pravo PTJM TP Predavanja Obvezni kolegij 3 VI. Semestar Uvod. Pojam i predmet trgovačkog prava. D. 55 .ugovori. V. Razgraničenje trgovačkog i drugih grana prava. Najvažniji instituti izučavaju se se stječu poredbenopravno. seminarski rad Ankete studenata i nastavnika. Povijest trgovačkog prava. tjedno opterećenje 4+0) Pismeni ispit. Sadržajem je obuhvaćeno i međunarodno trgovačko pravo. 1. Trgovačko pravo I.. Trgovačko ugovorno pravo. Pravo društava. 2. usmeni ispit. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (60 sati predavanja. Pravo društava i trgovačko ugovorno pravo. Opći dio.. Posebni dio. Društva. Trgovačko pravo. Gorenc. Trgovačko pravo . Pravna vrela trgovačkog prava. Primjena ISO 9000. Gorenc. Kompetencije koje Upoznavanje s pravnim vrelima i normama trgovačkog statusnog i ugovornog prava.

Kompetencije koje Osposobljenost za napredno korištenje meteoroloških i oceanoloških instrumenata i uređaja.ed. G. vježbe Izborni kolegij 3 VI. oceani i klimatske promjene. 1993. 1. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. W. 781. Razumijevanje međudjelovanje atmosfere i oceana. 56 . B. Meteorološki i oceanološki modeli. Grant R. Centreville and Maryland. međudjelovanje između oceana i atmosfere. Burroughs J. Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (predavanja 45. 1999. 2nd.W. Cornell Maritime Press.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorska meteorologija i oceanologija II PTJM PMO 2 Predavanja. i sur. 5. WMO: Guide to the Aplications of Marine Climatology. Zagreb. 3.M. Predavanja (45). 2. velike skale međudjelovanja između zraka i mora. Praktični savjeti i procjena rizika u pomorskim djelatnostima. Bigg – 2nd edn. tjedno opterećenje 3+1) seminarski rad. Napredno čitanje i tumačenje vremenskih i oceanološka karta i prognoza za pojedine pomorske djelatnosti.: Meteorologija za korisnike. Klimatski sustav.. Lynagh: Maritime Weather and Climate. projektni rad ili terenski rad (15) 1.: Oceanography and Seamanship. Primjena ISO 9000. Penzar. 1996. Van Dorn. skupni seminari. oceani i prirodna klimatska varijabilnost. Sposobnost primjene se stječu pomorske meteorologije i oceanologije u pomorskim djelatnostima.: The Oceans and Climate. and N. Školska knjiga: Hrvatsko meteorološko društvo. Primjena pomorske meteorologije i oceanologije. vježbe 15. 2003. 4. No.R. združeni meteorološki i oceanološki modeli. 1994. Bigg. Semestar Profesionalna primjena klasičnih i suvremenih meteoroloških i oceanoloških instrumenata i uređaja za mjerenje i spremanje podataka. Witherby.

meteorološke i oceanološke analize i prosudbe. usmeni ispit Ankete studenata i nastavnika. Inc Oblici provođenja nastave i satnica Preporučena literatura Dopunska literatura ECTS (uz odgovarajuće obrazloženje) Način polaganja ispita Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe svakog predmeta i/ili modula 5 ECTS bodova (predavanja 45+1. zaštitu morskog okoliša i sigurnost na moru. nautičke. Planiranje i uređenje plovidbenih putova. 3. J. privezišta. D. izradom maritimnih studija. S. Prolazi i kanali. Inc. Regulacija prometa.. Sigurna dubina u odnosu na gaz broda.: Oceanografske i pomorskograđevne osnove projektiranja luka.: Design and Construction of Ports and Marine Structures. Kohlhase. Quinn. Kompetencije koje Stjecanje znanja i postupaka o pomorskom planiranju i projektiranju u području plovnih putova. Navigacijsko plovidbeno uređenje luke. A. projektni rad 1. Kesić: Tehnologija i organizacija luka.. B. praktične vježbe Izborni kolegij 3 VI. manevriranje i prostorno projektiranje i uređenje. Pomorski fakultet u Rijeci. 1972. Proces shvaćanja zadatka projekta. Č. Zagreb. 2001. luka i marina.: Luke i terminali. 2. 57 . elaborata i projekata za posebne svrhe. GI Zagreb (prijevod s njemačkog) Coastal Engineering Manual (CEM) on CD . rometne. se stječu radom u timovima eksperata vezanih za plovidbu. Dundović. tjedno opterećenje 3+1) seminarski rad. Rijeka. Veri-Tech. 3. 2. Manevarski prostor.P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A Naziv predmeta Šifra Oblik nastave Obvezni ili izborni predmet Godina Sadržaj Pomorski nautički inženjering PTJM PNI Predavanja. Zaštitni objekti i infrastruktura. Kirinčić. hidrografske. predavanja. 1991. Standardi. skupni seminari. Vicksburg. Specijalna privezišta i terminali. Primjena ISO 9000. Školska knjiga. Pile Buck®. Semestar Pojam nautičkog inženjeringa. Prilazni i lučki plovidbeni putovi. 1. MC GrawHill Book Company. Marine Construction Volumes I and II on CD-ROM. Sustav priveza.

P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 58 .

P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 59 .

P R E D D I P L O M S K I S T U D I J P O M O R S K E T E H N O L O G I J E J A H T A I M A R I N A 60 .