MUSLIMANSKI UMMET ]E

PORAZITI SIJA^E SMUTNJE!
Dnevni avaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik z subota i nedjelja, 5. i 6. 11. 2011. z Sarajevo z Godina XVII z Broj 5815/16 z 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Na licu mjesta
Reporteri „Avaza“ me|u tri miliona hodo~asnika: Poruke mira iz Meke (Foto: S. Jordamovi})
Muslimani {irom svijeta i{~ekuju najve}i blagdan
HUTBA
Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} osudio terorizam
R
eisu-l-ulema IZ BiH u hu-
tbi koja je pro~itana u Ga-
zi Husrev-begovoj d`amiji
u Sarajevu najo{trije je
osudio nasilje i terorizam, nagla-
siv{i da je sve Bo{njake uznemirio
gnusni napad na Ambasadu SAD.
- To {to se teroristi i zlo~inci kri-
ju iza vjere i vjerskih parola njihov
grijeh ~ini jo{ te`im i opasnijim.
Posebno osu|ujemo poku{aje ne-
kih snaga da instrumentaliziraju i
iskoriste sli~na zlodjela za ostvare-
nje nekih politi~kih ciljeva - nave-
deno je u hutbi reisa Ceri}a. 8. str.
Sumanuti ~in neprijateljski je akt protiv islama zMe|u Bo{njacima ima nasilnih radikalnih i ekstremnih
pojedinaca i grupa zNasilje i teror globalna su pojava, a ne karakteristika jedne nacije, dr`ave ili vjere
Bajram ispunjava srca
9. strana
Backovi} osumnji~en za „Dobrovolja~ku“: Dizali su mi i bra~nu postelju
Akcije: Pretres u stanu Zaima Backovi}a
SAZNAJEMO
Penelopa
Kruz sti`e
u Sarajevo
Bajram {erif mubarek olsun! Redakcija
Izjedna~avanje
heroja i agresora
2
.

i

3
.

s
t
r
a
n
a
2
7
.

s
t
r
a
n
a
(
F
o
t
o
:

F
.

F
o
~
o
)
Ovaj broj ima
128 strana!
aktuelno
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 2
Blagdani
Bajramske
~estitke
XPovodom Kurban-ba-
jrama ~estitku svim mu-
slimanima u BiH uputili
su mnogi zvani~nici iz
BiH i susjedstva.
Tako su nastupaju}i bla-
gdan, izme|u ostalih,
~estitali visoki predsta-
vnik Valentin Incko (In-
zko), predsjedavaju}i Pr-
edsjedni{tva BiH @eljko
Kom{i}, ministar va-
njskih poslova Velike Br-
itanije Vilijam Hejg
(William Hague), pre-
dsjednik SDP-a BiH Zla-
tko Lagumd`ija, predsje-
dnik SBB BiH Fahrudin
Radon~i}, predsjednik
FBiH @ivko Budimir...
Razgovori
Kreditne linije od
15 miliona eura
XMinistar finansija
BiH Dragan Vranki} i
ambasador Italije u BiH
Rejmondo de Kardona
(Raimondo de Cardona)
razmatrali su mogu}no-
sti konkretne pomo}i
Italije na{oj zemlji. U ve-
zi s tim razgovarali su o
otvaranju italijanske kr-
editne linije od 15 milio-
na eura za finansiranje
malih i srednjih predu-
ze}a u BiH.
Hag
Srbija podnijela
tu`bu protiv
Hrvatske
XSrbija je Me|unaro-
dnom sudu pravde u
Hagu (ICJ) podnijela
dopunske pisane argu-
mente u postupku pred
ICJ-em povodom
me|usobnih tu`bi Srbi-
je i Hrvatske za genocid.
To je javila srbijanska
agencija Beta.
„@eljeznice RS“
Dodik prijeti
otkazima
XPredsjednik RS Milo-
rad Dodik rekao je da }e,
ukoliko ma{inovo|e do
ponedjeljka ne prekinu
{trajk, tra`iti od genera-
lnog direktora „@eljezni-
ca RS“ da svima uru~i
otkaz, javlja Srna.
- Ne mo`e se u javnim
preduze}ima ovako po-
na{ati i praviti dodatna
{teta privredi - rekao je
Dodik i pozvao ma{ino-
vo|e da odmah prekinu
{trajk i vrate se svojim
poslovima.
Ukratko
Hejg: Uputio poruku
Inspektori Agencije za
istrage i za{titu (SIPA) BiH
u petak su u ulici Antuna
Hangija u sarajevskom nase-
lju Ko{evsko Brdo pretresli
stan Zaima Backovi}a, bi-
v{eg pomo}nika komanda-
nta Teritorijalne odbrane
BiH i sada{njeg poslanika
BPS-a u Skup{tini Kantona
Sarajevo.
Boris Grube{i}, portpar-
ol Tu`ila{tva BiH, kazao je za
„Dnevni avaz“ da je Backo-
vi} osumnji~en u slu~aju
„Dobrovolja~ka“ te da je pr-
etres prostorija koje on kor-
isti obavljen radi pronalaska
dokaznog materijala.
Pravna dr`ava
- Backovi} nije uhap{en,
ve} mu je uru~en poziv da se
odre|enog datuma javi Tu-
`ila{tvu BiH, gdje }e biti is-
pitan u svojstvu osumnji-
~enoga za „Dobrovolja~ku“
- kazao je Grube{i}.
Inspektori SIPA-e u sta-
nu Backovi}a ostali su skoro
pet sati. Kako saznajemo od
kom{ija, u njihovu zgradu
do{li su ujutro, ali vrata Ba-
ckovi}evog stana nije im ni-
ko otvarao.
Inspektori su Backovi}a
navodno na{li na poslu, a za-
tim su skupa do{li u njegov
stan. Oko 12 sati iz stana je
iza{ao jedan od pripadnika
SIPA-e nose}i u rukama pa-
pirnu kesu koju je ubacio u
gepek slu`benog „pola“. Za
sada nije poznato {ta se u njoj
nalazilo. Sve vrijeme ispred
zgrade bio je parkiran SIPA-
in crni terenac s trojicom po-
licajaca u civilu, dok drugih
policijskih vozila nije bilo.
Oko 14 sati pred zgradu
je svojim privatnim auto-
mobilom stigao Sefer Halilo-
vi}, nekada{nji na~elnik Gla-
vnog {taba Armije RBiH i
predsjednik BPS-a, koji je do
kraja pretresa ostao u stanu
Backovi}a. Tokom pretresa
telefonom smo kontaktirali
Zaima Backovi}a, koji nam
je rekao da ne}e biti uhap{en.
Nakon pretresa, u dru{tvu
Sefera Halilovi}a pojavio se
na vratima haustora. Vidno
razo~aran zbog svega, kazao
je da su pripadnici SIPA-e
tra`ili dokumentaciju.
Odbrana ~a{}u
- Svi znate da sam ja osu-
mnji~en. To su mediji prije
15 godina rekli. Pretresli su
kompletan stan. Uzdu` i po-
prijeko. ^ak su mi dizali i
bra~nu postelju. Nisu ni{ta
na{li. Oti{li su bez i~ega. I za-
pisnik im je prazan i pre-
kri`en. Kako sve ovo kome-
ntari{em? Ma, smije{no. Ni-
sam nedostupan, mogli su
me zvati. Nisam bjegunac.
Uvijek sam govorio da ako
postoji zlo~in, treba na}i i pr-
ocesuirati onoga ko ga je na-
pravio - kazao je Backovi}.
Na upit kada je pozvan
na razgovor u Tu`ila{tvo
BiH, Backovi} je rekao:
- Znate, kada neko ~a{}u
brani svoju zemlju, ne boji se
ni~ega. Samo mi je te{ko {to se
pravi pompa. Narod koji zabo-
ravi {ta mu se desilo, desit }e
mu se jo{ gore. To je istorija
pokazala. E. HALA]
SLU^AJ ’DOBROVOLJA^KA’ Ratnom komandantu Zaimu Backovi}u pretresen stan
’Nemam {ta kriti!’
Sve su pretresli, ~ak su dizali i bra~nu postelju, ka`e Backovi} z Podr{ka Sefera Halilovi}a
Backovi} poslije okon~anja pretresa u razgovoru s novinarima (Foto: F. Fo~o)
Zgrada u ulici Antuna Hangija: Parkiran SIPA-in terenac
- Ovdje sam da
dam podr{ku Zaimu
Backovi}u kao ra-
tnom drugu i prijate-
lju. Na meti su svi
~elni ljudi organiza-
tora otpora u RBiH.
Na ovaj ili onaj na~in
politi~ki se poku{ava
izjedna~iti `rtva i
agresor te izbalansir-
ati zlo~in, {to }e se na
kraju pokazati kao
neuspje{an projekt.
Nismo nikada tvrdi-
li da nije bilo pojedi-
na~nih incidenata.
Oni koji su ih iz-
vr{ili trebaju odgo-
varati i u tom pogle-
du dajemo podr{ku i
sudu i tu`ila{tvu -
kazao je general Ha-
lilovi} nakon izla-
ska iz Backovi}evog
stana.
Halilovi}: Izjedna~avanje
agresora i branitelja
Halilovi}:
Ratni drugovi i
prijatelji
Nakon pretresa ku}e Za-
ima Backovi}a, koji je osu-
mnji~en u slu~aju „Dobro-
volja~ka“, reagirali su i neki
od ratnih komandanata.
Muhamed [vraki}, pre-
dsjednik Uru`enja „Zelene
beretke“ Kantona Sarajevo,
pretres Backovi}eve ku}e
nazvao je direktnim udarom
na Bo{njake.
- Zaista nema smisla da
uo~i Kurban-bajrama pre-
tresaju ku}u Zaima Backo-
vi}a. Sve me podsje}a na kr-
vavi Bajram 1992. godine,
kada su nas Srbi napali. Ovo
je u`as {ta se de{ava. Za{to ne
hapse ratne zlo~ince koji slo-
bodno {etaju - poru~io je
[vraki}.
On smatra da je pretres
Backovi}eve ku}e namjer-
no tempiran uo~i najsvetijeg
muslimanskog blagdana te
da je to poku{aj pla{enja br-
anilaca BiH.
Prema rije~ima Fuada
Abad`i}a, komandanta Pr-
ve brdske brigade Stari Gr-
ad, cilj pretresa i hap{enja
je izjedna~iti `rtvu i
zlo~inca.
- Backovi} je jedan od or-
ganizatora otpora „Patriotske
lige“ i moglo se o~ekivati da
}e mu do}i i obaviti pretres.
To je, izgleda, praksa, jer je
do{lo vrijeme da se hapse oni
koji su branili BiH. Nije ja-
sno {to se ponovo pote`e pi-
tanje „Dobrovolja~ke“, jer
je Ha{ki tribunal rekao da se
tamo nije desio zlo~in - na-
glasio je Abad`i}.
Kako ka`e Avdo Hebib,
predsjednik Udru`enja „Patri-
otska liga“ BiH, slu~aj „Dobro-
volja~ka“, uz koji se ve`e Ba-
ckovi}, Ha{ki tibunal je rije{io.
- Gani}eva presuda glavna
je ocjena za slu~aj „Dobro-
volja~ka“. Ne znam koliko
sve to skupa ima smisla - pi-
ta se Hebib. A. DEDAJI]
Stjepan Kljui}, ratni
~lan Predsjedni{tva BiH, iz
li~nih razloga nije `elio
komentirati pretres Backo-
vi}eve ku}e.
On je za na{ list rekao
da nije po`eljno da i{ta
ka`e, jer se i sam nalazi na
spisku koji navodno kori-
sti Tu`ila{tvo.
Kljui} bez komentara
Akcija istra`nih organa u Sarajevu izazvala ogor~enje
[vraki}: Sve me podsje}a na krvavi Bajram 1992.
Hebib: Gani}eva presuda Abad`i}: To je praksa [vraki}: Ovo je u`as
aktuelno
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
3
Pi{e: Faruk VELE
(fvele@avaz.ba)
Pomu}ena
radost Bajrama
Bo{njake na zelenu granu mogu izvesti
samo umne i odva`ne mlade generacije
Komentar dana
Malo kad su Bo{njaci
imali tu sre}u da u miru, ona-
ko s kolajlukom, do~ekaju
Bajram. Posebno Kurban-
bajram.
Od onoga krvavog 1992.
godine, kojeg su se neki i
ovih dana sa zebnjom pri-
sje}ali, preko napada speci-
jalaca MUP-a „Herceg-
Bosne“ na mostarske Bo{n-
jake u bajramsko jutro 1997.,
pa do Kurban-bajrama 2008.
kada je zapaljena d`amija u
Fazlagi}a Kuli kod Gacka,
uvijek je tu bio neko ko }e
pomutiti radost najve}eg
muslimanskog blagdana.
Ove godine bio je to
ubogi dr`avljanin Srbije
Mevlid Ja{arevi}, koji je,
ma{u}i muslimanskim ime-
nom i islamom, svojim su-
manutim ~inom u~inio sve
da onima u ~ije je ime, to-
bo`e, po~inio stra{ni zlo~in,
prisjedne bajramska kahva.
I uspio je. Dosta }emo zbog
te budale, isprane glave i za-
ogrnute mu~eni~kim pla{t-
om, progutati gorkih zaloga-
ja. Sramota je to protiv ko-
je svaki iskreni Bo{njak mo-
ra di}i glas.
Istovremeno, Bo{njaci
su, vo|eni plitkom i bezide-
jnom politikom, uba~eni na
kola koja mahnito jure niz
hrbate, pa se ne zna kada }e
ih, ko i ho}e li ih uop}e iko
zaustaviti! Jer, Bajram
do~ekuju kao osiroma{eni,
potpuno oslabjeli i, mada
je te{ko prihvatiti, skoro ne-
va`ni sigurnosni, politi~ki i
posebno ekonomski faktor
na ovom prostoru.
To je razlog koji je oda-
vno prestao biti svjetlo za
alarm. Rije~ je o po`aru ko-
ji uni{tava sve pred sobom.
Njega ne}e rije{iti slijepci
koji danas u torbi nose
bo{nja~ke glave. Bo{njake na
zelenu granu mogu izvesti
samo umne, ~estite i odv-
a`ne mlade generacije koje
}e (ne stide}i se svoje dr`ave,
naroda i vjere) imati snage
da se obra~unaju sa svim
svojim zabludama, zaostalo-
stima i iluzijama. Ne bude li
hrabrosti za to, Bo{njaci }e
zbog raznih mevlida i ubu-
du}e `vakati gorke i, ne daj
Bo`e, krvave zalogaje.
\oko NINKOVI]/ TO JE TO
w
w
w
.
d
n
e
v
n
i
a
v
a
z
.
b
a Nakon obra}anja predsjednika
SAD dr`avnom vrhu: Pismo ima
veliki zna~aj za BiH
- Apsolutno se ne smije zanema-
riti ameri~ka mo} i ne treba zabo-
raviti da su oni ipak stali na na{u
stranu, iako sa zaka{njenjem. Pale-
stini na{ glas ne}e mo}i pomo}i.
Oni prije svega trebaju imati jedinstveni arapski fr-
ont protiv Izraela i tek onda }e cionisti popustiti i na}i
dogovor s Palestincima. (felixz feliksovi})
PORTAL - komentar dana
STRAVI^NO Nemanju Petri}evi}a napao Vladimir Sari}
Sin ratnog zlo~inca
umalo zaklao prijatelja!
Podmladak Gorana Sari}a, optu`enog za ubijanje Bo{njaka, terorizira Bijeljinu
ve} odavno z Mladi}, iako u strahu, odlu~io progovoriti
Nemanja Petri}evi} (21)
izjavio je za „Dnevni avaz“
da je zamalo zaklan 5. juna
ove godine kada ga je, prema
njegovim rije~ima, grli}em
razbijene fla{e po vratu pre-
rezao Vladimir Sari}, sin
uhap{enog Gorana Sari}a,
biv{eg prvog specijalca RS,
osumnji~enog ratnog
zlo~inca!
U ispovijesti za na{ list,
Petri}evi} tvrdi da je napa-
dnut bez ikakvog razloga ili
povoda, a da je cijeli slu~aj
„zata{kan“ u policiji RS te da
Vladimir Sari} ni 24 sata
nije proveo iza re{etaka zbog
ovog krivi~nog djela.
Grli} razbijene fla{e
- Nas dvojica poznajemo
se odranije, iako ne mogu
re}i da smo prijatelji.
Me|utim, `ivimo u istom gr-
adu. Napad se dogodio u
njegovoj vikendici, na pro-
slavi njegovog ro|endana.
Bio sam s jednim prijate-
ljem, kada su nas Sari} i gr-
upa njegovih prijatelja po~eli
verbalno napadati. Vrlo br-
zo taj napad se pretvorio i u
fizi~ki, a on je nasrnuo na
mene staklenom fla{om. Pr-
vo me udario po glavi, a za-
tim mi grli}em razbijene
fla{e poku{ao prerezati vrat
- objasnio je Petri}evi}.
Prema njegovim ri-
je~ima, od te{kih povreda
koje su mu nanesene pao je
u nesvijest, nakon ~ega ga je
Sari} nastavio tu}i i udarati
nogama i rukama.
- Ljekari u bolnici jedva
su mi spasili `ivot. Bila je to
doslovno borba da se odr`im
u `ivotu i rekli su mi da jedan
na milion pre`ivi takve povr-
ede. Tokom boravka u bolni-
ci niko od policijskih organa
nije me posjetio ni pitao za
ovaj doga|aj, a kako sam sa-
znao, Sari} je s prijateljima
iste no}i pobjegao u Srbiju -
ispri~ao je ovaj mladi}.
@ivotno ugro`en
Iako u strahu za sebe i si-
gurnost svoje porodice, ka`e
da je odlu~io ispri~ati svoju
pri~u jer on, ali i mnogi dr-
ugi gra|ani Bijeljine, kako
tvrdi, godinama ispa{taju i
trpe zbog „bahatosti i konfli-
ktnog pona{anja Sari}a“.
- Pro{lo je pola godine, a
istraga o ovom doga|aju nije
se pomakla s mrtve ta~ke. On
nikada nije pritvoren niti ga
ko sumnji~i za bilo {ta. Ovo
mu nije jedino djelo ili pre-
kr{aj koji ima, ali se u na-
dle`nim organima sve to za-
ta{kava - ocijenio je Petri}evi}.
O stepenu i vrsti povreda
koje su mu nanesene posje-
duje i ljekarske nalaze.
- Bio sam `ivotno ugro`en.
^uo sam da je on kasnije pri-
~ao po gradu kako mu je kri-
vo {to me nije ubio - istakao
je Petri}evi}. B. S.
Hap{enjem Karad`i}evog
specijalca Gorana Sari}a
su`ava se krug oko ratnih pr-
ipadnika MUP-a RS odgovo-
rnih za te{ke ratne zlo~ine.
Goran Sari}, osim odgovorno-
sti za zlo~ine u Nahorevu i Po-
ljinama na podru~ju Sarajeva,
koji mu se trenutno stavljaju
na teret, sudu bi mogao pru`iti
i veoma korisne informacije
vezane uz zlo~ine koji se do-
vode u vezu s ratnim zamjeni-
kom ministra unutra{njih po-
slova RS Tomom Kova~em.
Nakon Sari}evog hap{-
enja u Bijeljini je uveliko
aktuelizirano pitanje sma-
knu}a 22 ~lana porodica Sa-
rajli}, Sejmenovi} i Malagi}
u septembru 1992. godine.
Me|u ubijenima bio je i
znatan broj djece, za {ta svje-
doci tada{njih doga|aja otvo-
reno prozivaju pripadnike spe-
cijalne policije RS koji su dje-
lovali pod nazivom „Pah-
uljice“. Jedinica je, tvrde Bije-
ljinci, bila pod kontrolom ta-
da{njeg ministra policije Mi}e
Stani{i}a i visokog policijskog
oficira Tome Kova~a.
Kova~ i Sari} poznavali
su se jo{ iz vremena „~i{}-
enja“ Sarajeva s po~etka
1992. Poznato je da je Sari}
bio jedan od Kova~evih oslo-
naca tokom cijelog rata, po-
sebno u vrijeme plja~ke Vo-
go{}e, ali i u vrijeme pada Sr-
ebrenice. Javnost trenutno
ne mo`e doku~iti ko od su-
dskog progona {titi Tomu
Kova~a. A. H.
Sari}: Ho}e li propjevati
o zlo~inima
Sari} bi mogao
povu}i i Tomu Kova~a
Nakon hap{enja bijeljinskog specijalca
Uznemiruju}e slike povreda na vratu Nemanje Petri}evi}a
U MUP-u RS i Centru
javne bezbjednosti Bije-
ljina nisu nam mogli dati
vi{e detalja o slu~aju, niti
potvrditi vodi li se protiv
Sari}a istraga u ovom pr-
edmetu, kao ni za koje je
eventualno djelo osu-
mnji~en.
MUP nema
detalje
teme
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 4
Diplomatija
Kejsi podsjetio
na rokove
XAmbasador Velike Britanije
u BiH Nejd`el Kejsi (Nigel Ca-
sey) podsjetio je da BiH ima pr-
ed sobom jo{ dvije-tri sedmice
da poka`e napredak u ispunja-
vanju tri klju~na uvjeta koji se
ti~u dono{enja zakona o
dr`avnoj pomo}i, zakona o po-
pisu stanovni{tva i pokazivanja
kredibilnog napora, kako je
izjavio, na provo|enju odluke
u predmetu „Sejdi}-Finci“.
U protivnom, u pogledu nje-
nog zalaganja za pristup evro-
pskim integracijama ne}e biti
pozitivnog signala na predsto-
je}em, decembarskom sasta-
nku Vije}a Evropske unije.
Delegacija EU
Sorensen se nada
koordiniranom radu
X[ef Delegacije EU u BiH
Peter Sorensen rekao je da ko-
ordiniran rad Zajedni~ke ko-
misije za evropske integracije
Parlamenta BiH, Komisije za
evropske integracije Parlame-
nta FBiH i Odbora za evropske
integracije i regionalnu sara-
dnju NSRS mo`e ubrzati put
BiH ka EU.
Sorensen je naglasio da se
pro{logodi{nje obilje instituci-
onalnih blokada u BiH odrazi-
lo na rad vlada i parlamenata.
OHR
Incko pozdravio
formiranje Vlade SBK
XVisoki predstavnik Vale-
ntin Incko (Inzko) pozdravio
je vijest da je nakon du`e od
godinu poslije izbora, u skladu
s Ustavom i zakonom, formira-
na Vlada SBK, saop}eno je iz
OHR-a.
- Nadam se da je ova vijest po-
zitivan signal da }e strana~ki
lideri okon~ati posao oko for-
miranja vlasti i u preostala dva
kantona i na dr`avnom nivou -
izjavio je Incko.
Istra`ivanja
Oko 60 posto ljudi
za ulazak u NATO
XNajve}i broj stanovnika
BiH podr`ava ulazak zemlje u
NATO, 59,7 posto ispitanika,
dok se tome protivi 28,8 posto
gra|ana. To je pokazalo
istra`ivanje banjalu~ke agenci-
je „Prime Communications“.
Najve}i broj stanovnika FBiH
(81,2 posto) podr`ava ulazak
zemlje u NATO, dok u RS taj
broj iznosi skromnih 26 posto.
U RS ovoj ideji se protivi 54,2
posto stanovnika.
Ukratko
Kejsi: Tri klju~na uvjeta
Nakon odr`anih sastanaka s
~elnicima oba doma Parlamentar-
ne skup{tine i ~lanovima Predsje-
dni{tva BiH predsjednik Evro-
pskog parlamenta Jir`i Buzek
(Jerzy Busek) poru~io je u petak u
Sarajevu da o~ekuje da se neke od
klju~nih odluka potrebnih za
~lanstvo na{e dr`ave u Evropskoj
uniji (EU) usvoje do 9. decembra.
Ustav BiH
Buzek, koji je odr`ao zajedni~ku
konferenciju za novinare sa speci-
jalnim predstavnikom EU u BiH
Peterom Sorensenom, pojasnio je
da }e tog datuma zasjedati Vije}e
EU kada }e biti vo|ena sveobuhva-
tna rasprava o zemljama zapadnog
Balkana.
- Na{a o~ekivanja su da se Us-
tav BiH uskladi s evropskim konve-
ncijama (odluka Sejdi}-Finci, op.
a.), da se donesu zakoni o dr`avnoj
pomo}i te o popisu stanovni{tva.
@elimo do 9. decembra dobiti info-
rmaciju o tome radi li BiH na
ovim pitanjima ili zaostaje za ze-
mljama na Balkanu - poru~io je Bu-
zek.
On je bh. liderima jasno poru~io
da BiH u vezi s reformama zaosta-
je za Hrvatskom, Crnom Gorom i
Srbijom te da EU `eli da se to pr-
omijeni.
Buzek je naglasio da se odmah tr-
eba formirati Vije}e ministara BiH,
jer „bez izvr{ne vlasti te{ko je
odlu~ivati o bilo ~emu i donositi
va`ne odluke za gra|ane ove zemlje“.
- Vrata za va{e ~lanstvo u EU
{irom su otvorena, ali to mora bi-
ti va{ izbor. Morate odlu~iti `elite
li biti ~lanicom EU. Mi smo ovd-
je, u BiH, ne na rubu, nego u sa-
mom srcu Evrope. Vi ovdje gradi-
te evropsku kulturu. Vi ste va`na
zemlja za sve Evropljane - podvu-
kao je Buzek.
Pobolj{ati situaciju
Predsjednik Evropskog parla-
menta istaknuo je da je od ~elnika
Parlamenta i ~lanova Predsje-
dni{tva BiH dobio uvjerenje da su
svjesni situacije u kojoj se zemlja
nalazi.
- Nisam im `elio ni{ta propovi-
jedati. Tra`io sam od njih da budu
sna`ni i odlu~ni i da poduzmu
aktivnosti da bi pobolj{ali situaci-
ju u zemlji. ^ekamo da sva pitanja
koja obuhvata Sporazum o stabili-
zaciji i pridru`ivanju (SSP) budu
ispunjena - dodao je Buzek.
A. DU^I]
SARAJEVO Predsjednik Evropskog parlamenta Jir`i Buzek u posjeti
BiH je va`na zemlja
za sve Evropljane
Buzek je naglasio da se odmah treba formirati Vije}e ministara BiH z Dr`ava zaostaje za susjedima
Buzek: Do 9. decembra BiH bi trebala ispuniti uvjete za podno{enje zahtjeva za ~lanstvo (foto: B. Nizi})
Buzek je istaknuo da EU u
prvom redu o~ekuje da se sve
poduzme da bi BiH imala
sna`an i neovisan pravosudni
sistem. To je, naveo je on, jedan
od prioriteta. Dodao je da EU
od BiH o~ekuje odlu~nu borbu
protiv korupcije.
Odlu~na borba protiv korupcije
Istraga o teroristi~kom napadu
na Ambasadu SAD u Sarajevu na-
stavljena je, potvrdio je za „Dnevni
avaz“ dr`avni tu`ilac Dubravko
^ampara. Kako nezvani~no sazna-
jemo iz izvora bliskih istrazi, nakon
napada na Ambasadu SAD kod Ze-
maljskog muzeja na|ena je jo{ je-
dna pu{ka. Vi{e detalja o tome na
koji na~in to utje~e na pravac istr-
age nije bilo poznato. Podsjetimo,
osim kala{njikova, kod Ja{arevi}a
je policija prona{la i dvije ru~ne bo-
mbe.
Advokat Mevlida Ja{arevi}a,
koji je izvr{io napad, Senad Dupo-
vac kazao nam je da jo{ nije dobio
odgovor na `albu koju je podnio
nakon odre|ivanja pritvora njego-
vom branjeniku.
Branilac Dine Pe~enkovi}a, ko-
ji se sumnji~i da je omogu}io Ja{ar-
evi}ev napad, advokat Ilijas Mid`i}
ka`e da je njegov branjenik pritvo-
ren u KPZ-u Biha} i da }e ga po-
sjetiti u pritvoru.
- Jo{ nisam dobio odgovor na
`albu koju sam podnio na odluku
o odre|ivanju pritvora - ka`e
Mid`i}. G. M. - E. Ha.
Nastavljena istraga o teroristi~kom napadu na Ambasadu BiH
Ja{arevi} koristio dvije pu{ke?!
Terorista rafalno pucao na Ambasadu
pogledi
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Razgovarala:
Amela KESEROVI]
Gradimir Gojer ponovo
je u `i`i javnosti nakon {to je
prema tekstu D`emaludina
Lati}a re`irao predstavu
„Gazi Husrev-be`e“.
U intervjuu za „Dnevni
avaz“ ovaj istaknuti umje-
tnik, javni radnik i politi~ar
otvoreno govori o aktuelnoj
bh. politi~koj vlasti, polo`aju
Hrvata u Sarajevu i slu~aju
„]ur~inica“, ali i o pozadini
nedavnog teroristi~kog na-
pada na Ameri~ku ambasadu
u na{oj zemlji.
Pucanj u le|a
†Kazali ste da je ova pre-
dstava pravi bh. projekt ko-
ji je okupio glumce iz dva
entiteta i tri politi~ka reali-
teta te da je Lati}ev tekst
politi~ki anga`iran za sva-
ko vrijeme. U kakvom to vr-
emenu BiH `ivi danas?
- U najgorem vremenu u
kojem je ikad `ivjela. Ovo je
vrijeme u kojem trijumfuju
karijeristi, lopovi, mafija, lju-
di koji vrlo sustavno rade na
razgradnji svih dijelova bh.
dru{tva, a posljedi~no tome i
bh. dr`ave. Na moju veliku
`alost, ja `ivim u gradu u ko-
jem je multietni~ka slika po-
reme}ena. Me|utim, ona se i
dalje odr`ava, za razliku od
drugih bh. gradova, gdje je
multietnicitet potpuno
uni{ten. I to zna~i da BiH kli-
zi u ono {to se zove njeno po-
tpuno rastakanje. Ponovo je
Bosna na jednoj od svojih
vododjelnica, ponovo je Bo-
sna na raskri`ju na kojem joj
pucaju u le|a bez mogu}no-
sti da ona opali ijedan metak.
†Rekli ste jedne prilike da
je Ivo Josipovi} dvoli~njak,
a Boris Tadi} la`ov. Kakva
je onda aktuelna bh. vlast?
- Ona je nesna|ena. BiH je
dr`ava bez dr`avnika, ona ima
samo politi~are koji obna{aju
svoje du`nosti. Mislim da je ta-
kva BiH najzahvalniji plijen
svima onima iz Srbije i Hrvatske
koji `ele da je rasto~e poput kr-
vo`ednih zvijeri. Ulicama ove
zemlje {eta jedan od najumni-
jih ljudi Evrope, on se zove fi-
lozof Abdulah [ar~evi}. Nisam
vidio da ga je ijedna vlast posli-
je rata pozvala da je savjetuje. Sa-
vjetnici na{ih politi~ara su ne-
uki ljudi, ljudi koji su mo`da za-
vr{ili neke {kole, mo`da imaju
i stanoviti fundus znanja, ali, je-
dnostavno, oni nisu ti formati
koji bi mogli usmjeriti ono {to
se zove bh. vlast.
Dakle, bh. politi~ari prvo
nemaju savjetnike, a drugo,
i kada ih imaju, onda su to
strana~ki poslu{nici koji su
samo uhljebljeni da bi dobi-
vali visoku apana`u. Tre}a
komponenta koja ne vrijedi
u bh. vlasti je ta {to je u njoj
mnogo nepo{tenih ljudi ko-
ji se bave isklju~ivo vlastitim
nov~anicima, a ne onima
koji su ih izabrali.
Bojim se da idemo u vrije-
me u kojem }e se ta ljestvica
moralnosti sve vi{e spu{tati. Mi
danas imamo politi~are koji se
bave isklju~ivo vlastitim
nov~anicima, uop}e se ne bave
bh. narodom. U sva tri politi~ka
i kulturna realiteta ista je situ-
acija. Politi~ari su klasi~ni ma-
nipulanti koji manipuliraju
emocijama ljudi, prije svega
emocijama ljudi, a onda bogme
i njihovim d`epovima.
Problem Hrvata
† Pro{le godine tvrdili ste
da se u Sarajevu vr{i siste-
mski progon Hrvata. Ka-
kav je njihov status danas?
- Kada sam rekao tu
re~enicu, nisam bio ni svjestan
koliko }e me ona ko{tati. Na
svakoj poziciji na kojoj sam do
sada bio u dru{tvu, ova se
dr`ava trudila da kao moju za-
mjenu na|e slabijeg ~ovjeka
od mene, ali da on bude Hrvat.
U tom slu~aju Gojer ne mo`e
re}i da su ga smijenili samo za-
to {to je Hrvat. Dovedite Hr-
vata da ne mo`e Gojer re}i da
su njega smijenili kao Hrvata,
ali dovedite mnogo slabijeg
kojim }emo mo}i manipulir-
ati. Takva je pozicija Hrvata.
Za njih su u Sarajevu osigur-
ana mjesta portira, eventualno
kurira. Ne vidim ja mjesto
gdje se Hrvatu nudi ozbiljan
posao u Sarajevu.
Me|utim, problem pozici-
je Hrvata treba relativizirati,
jer treba se upitati gdje su
Bo{njaci u Livnu ili u Banjoj
Luci. Dakle, nije samo stvar
pozcije Hrvata u Sarajevu,
nego je stvar pozicija manji-
nskih naroda BiH u svim
njenim sredinama u kojima
postoje ve}inski narodi.
Razgovarao sam nekidan s
jednim divnim ~ovjekom, go-
spodinom Osman~evi}em iz
Banje Luke, koji mi je rekao
da je kraj entiteta RS vrlo
blizu. Ne zato {to mi iz Fede-
racije BiH to `elimo, nego iz
ekonomskih razloga. I sad
postavimo pitanje ko }e pri-
sko~iti u pomo} ljudima u Ba-
njoj Luci kad ne bude vi{e no-
vca u kasi. Pa, ljudi iz FBiH.
Ne}e, vjerujte, iz Srbije dobi-
vati novac da bi opstali.
† Kako, istovremeno, gle-
date na slu~aj „]ur~inica“
u Livnu? Digla se kuka i
motika da sprije~i obnovu
te u ratu minirane d`amije.
- To je, tako|er, dio proje-
kta nacionalizma u BiH. Mi-
slim na hrvatske nacionaliste.
Kad bi muslimani gradili
]ur~inicu manju od one ka-
kva je bila do ru{enja, oni bi
opet rekli da to nije uredu. Ka-
zali bi da je od ostalih objeka-
ta u tom gradu manja i neugle-
dnija, odnosno treba biti ista
kao ostali objekti. Dakle, tu se
radi o klasi~nom nacionali-
sti~kom obrascu, praviti pro-
blem tamo gdje ga nema.
A problema u vezi sa
]ur~inicom nema. Jer, pazite,
mene uop}e ne zanima ho}e li
jedna zgrada koja se obnavlja
imati pet ili 50 prostorija. Ako
neko ima para u ovoj dr`avi da
napravi 50, neka pravi. Pa, pa-
zite, ja sam Mostarac, meni je
jedan fratar prije nekoliko go-
dina rekao: „Gradimire, pogle-
daj {ta na{i rade. Napravili su
ogroman zvonik u Mostaru, sa-
mo da bi on bio ve}i od svih
d`amija u Mostaru.“ Smijuri-
ja je postavljati pitanja pravi li
se ]ur~inica u istom ili dru-
ga~ijem obliku. Pa, kad musli-
mani prave d`amiju, ja bih tr-
ebao biti taj koji }e re}i: Napr-
avite veleljepnu, a ne manju!
Jer, ja osje}am BiH kao svoju
dr`avu. U tom slu~aju osje}am
i d`amiju kao svoju, kao {to
osje}am svojom i katedralu.
Mislim da je to pitanje uskosti,
pitanje mentalnih barijera i
posebno pitanje nacionalizma.
†Za{to je va`no da svaki
politi~ar u BiH, a i svaka
njena ku}a, vidi predstavu
„Gazi Husrev-be`e“?
- Ova drama govori o je-
dnom od ljudi koje je {ibao
fijuk istorije i fijuk nemo-
gu}ih uvjeta `ivota, ali on se
stalno uspravljao i i{ao napr-
ijed. Gazi Husrev-beg radio
je ne{to {to vi{e niko u BiH
ne radi. Davao je drugima, a
oduzimao od sebe. Danas
imate situaciju da masa Bo-
sanaca i Hercegovaca samo
otima za sebe, a ne daje ni{ta
drugima. Po tome treba sva-
ki Bosanac i Hercegovac
u~iti na plemenitom primje-
ru vakifa, darodavca ime-
nom Gazi Husrev-beg.
Gazi Husrev-beg davao je drugima, a uzimao od sebe
† Barak Obama (Bara-
ck) pisao je tro~lanom Pr-
edsjedni{tvu BiH u vezi s
priznavanjem Palestine.
Mislite li da }e ga trojka
poslu{ati?
- Ne}e ga poslu{ati. Kad
je u pitanju Palestina, svjetski
centri mo}i, a tu nije samo u
pitanju Amerika, ~ine veliki
napor da se ne rije{i ni{ta {to
je neuralgija u svijetu. Dakle,
da se ne rije{i pitanje Palesti-
ne, a ni Bosne. Dapa~e, ja mi-
slim da oni ~ine sve da od
Bo{njaka naprave Palestince,
da se Bosna zadr`i kao `ari{te.
Jer, pazite, mi dobro znamo
mo} Amerike, na{eg stvarnog
prijatelja.
Ja stvarno mislim da je
nama Amerika prijatelj.
Me|utim, kada bi Amerika
napravila odlu~an korak u
BiH, kao {to je napravila
svojedobno kada je prekinu-
la rat u na{oj zemlji, ovdje bi
mnoge stvari bile rije{ene.
O~ito njima ne odgovara da
se rije{e te stvari, a ne odgo-
vara ni Rusiji. Bojim se da ne
odgovara ni nekim evro-
pskim zemljama. Mislim da
je u ovom trenutku najve}i
prijatelj BiH Njema~ka, ko-
ja se trudi efikasnim mjera-
ma dovesti ne samo poli-
ti~are za stol nego i im toli-
ko zavrnuti ruke da oni mo-
raju raditi u interesu naroda.
Bo{njaci kao Palestinci
Danas trijumfuju karijeristi, lopovi, mafija z BiH klizi u njeno potpuno rastakanje z Politi~ari se bave samo svojim nov~anicima
5
† Koliko je Ja{arevi}ev
napad na Ameri~ku amba-
sadu naru{io ugled zemlje
u svijetu?
- To {to se desilo krupan
je doga|aj. Me|utim, odjeci
tog doga|aja su zlonamjerni.
S jedne strane taj doga|aj se
kontekstuira u muslima-
nsku logiku `ivljenja, {to je
van pameti. Cijeli `ivot `ivim
s muslimanima. Rodio sam
se s muslimanima, najbolji
prijatelji su mi muslimani,
oni nemaju nikakve veze s
terorizmom, ni religijske,
ni filozofske, ni eti~ke. Nika-
kve! Mislim da se ovdje ra-
di o vi{estrukoj manipulaci-
ji, i nije se ~uditi {to ona po-
stoji u BiH, jer je BiH trenu-
tno napadnuta od niza oba-
vje{tajnih slu`bi iz raznih di-
jelova svijeta koje vrlo supti-
lno, na jedan gotovo rafini-
ran na~in doziraju doga|anja
u BiH. Jedno od doga|anja
je i ovaj teroristi~ki akt.
BiH na udaru obavje{tajaca
INTERVJU Istaknuti reditelj i pisac Gradimir Gojer za „Dnevni avaz“
@ivimo u najgorem vremenu
Gojer:
BiH nema
dr`avnike,
ali ima
nepo{tenu
vlast
(Foto: B. Nizi})
$
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
=E 5. i 6. novembar/studeni 2011.
[ta drugi pi{u
dao joj rukavice, otkrivši ta-
ko šta piše na njegovim dla-
novima.
Kada je Nikola pročitala
riječi: “Udaj se za mene”,
trebalojoj jenekolikotrenu-
taka da shvati šta se dešava.
Dok je Nikola stigla na tlo,
Danijel juje čekao s velikim
banerom na kome piše “Ud-
aj se za mene, Nikola” i pr-
stenom uruci. Nikola je pri-
stala udati se za njega.
tima, a njena tajna je u tome
što dnevno daje 70 litara
mlijeka.
U Kanadi je prosječna
količina mlijeka po kravi
odavno premašila 30 litara
dnevno, a sve je više farmi
koje imaju i 45 do 55 litara.
Kanađanin nije štedio
Iz “Toyote”
Spec
Argentinski paleontolozi otkrili sufosil sićušnog sisara
koji je živio na Zemlji prije više od 93 miliona godina. Ma-
leni Cronopio, koji ima dugu njuškui velike očnjake, neo-
doljivo podsjeća na crtani lik glodara koji trči za oraščićem
u dugometražnom animiranom filmu “Ice Age”.
Maštoviti Britanac
Nastavljena saradnja Gračanice i francuskog Florija
0ää||ãäã ||| äã||äJãtäã äät||ã
Teritorijalnoj vatrogasnoj
jedinici iz Gračanice dopre-
mljena su tri vozila za gašenje
požara iz francuskog grada
Florija. Saradnja između dvi-
ju općina traje od 1973. godi-
ne.
Gračanlija Dino Čolić
najvećim je dijelom zas-
lužan za ovu saradnju..
Ceremoniju uručenja
ključeva vatrogascima pred-
vodio je Rolan Žil (Roland
Gilles), francuski ambasador
u Sarajevu, zajedno s Nusre-
tom Helićem, načelnikom
općineGračanica. A. Nu.
Jedan mladić iz engles-
kog grada Oldamaodlučio je
svoju djevojku zaprositi
negdje između oblaka i ze-
mlje, dok su padali s visine
od 4.000 metara.
Danijel Dikson (Daniel
Dixon, 32) i Nikola Burdžis
(Nicola Burgess, 30) skočili
su iz aviona padobranima, a
Danijel je odmah skinuo i
Poznati proizvođač au-
tomobila “Toyota” predsta-
vio je zdravstvenog radnika
budućnosti koji će pomagati
pacijentima s invalidite-
tom. Ovi roboti visoke teh-
nologije pomagat će paci-
jentima da ustanu iz kreveta
i da hodaju.
Profesor kojem je desna
noga paralizirana demon-
strirao je mogućnosti ovog
aparata te je uspijevao savi-
jati desnu nogu u koljenu i
kretati se lakšenego dotada,
a vrhunac je bio kada je sila-
zio niza stepenice.
Drugi aparat je demon-
striran na nepokretnim
pacijentima u kupatilu i
prilikom pomoći medicin-
skim sestrama da pomjere
Dikson pitanje napisao na dlanovima
Višestruka pomoć
f|ät|1äã ä t|ãää
8äää|| Mä1|c|ätää tät||ä
8|ãäã ä1 t.t M|||ääã
TV BINGO 44. redovno kolo - nezvani~an izvje{taj
79
1
24
2
18
3
5
4
15
6
11
7
74
5
55
8
42
9
56
10
69
11
21
12
48
13
31
15
51
16
25
14
9
17
27
18
7
19
52
20
88
21
64
22
47
24
6
25
75
23
80
26
10
27
90
28
43
29
41
30
26
31
72
33
40
34
76
32
53
35
16
36
89
37
3
38
87
39
85
40
46
41
DOBICI U IGRI IGRA^ - GOST /sms/
1. 036 3075946 12 2. 036 3559026 66 3. 036 0802042 27
4. 036 2183684 81 5. 036 0608442 81
D`ek pot za Bingo u narednom kolu iznosi oko 1.000.000 KM
D`ek pot za Bingo+ u narednom kolu iznosi oko 60.000 KM
Jack pot: Nije izvu~en
Bingo 36: Nije izvu~en
Bingo 37+: 1 dobitak - 33.512 KM
Kartica kupljena u: Fojnici
Deseterac: 19 dobitaka: 1.058,27 KM
Peterac: 8.283 dobitka: 4,94 KM
NOVI SAD Vandalizam fašističke organizacije “Naši”
Čä|ä|c| tãäã|||| tãt|ãää
Iä|tää tääJ ’âäãtã’
Četničko-fašistička org-
anizacija sa sjedištem u Sr-
biji, koja nosi naziv “Naši”,
grafitima i paljenjem zasta-
va već danima pokušava
spriječiti da bh. pjevač Dino
Merlin održi solistički kon-
cert u Beogradu.
Zbog svakodnevnog iz-
vještavanja “Dnevnog ava-
za” o ovimfašističkim ispa-
dima, a posebno zbog činje-
nice da ih zovemo pravim
imenom, “Naši” su u četvr-
tak navečer u Novom Sadu
zapalili zastavu Turske!?
U saopćenju koje su pos-
lali na redakcijski e-mail
četnički orgijaši protestira-
ju zbog “teških kvalifikaci-
ja” koje smo upotrijebili te
ističu da su zastavu Turske
zapalili, ni manjeni više, ne-
go zbog “Dnevnog avaza”.
- U znak protesta zbog
uvreda i gluposti koje su o
nama pisali fanatici iz
“Dnevnog avaza”, mi akti-
visti SNP “Naši” zapalili
smo i treću zastavu na is-
tom mjestu pored murala
sa likom “heroja” Ratka
Mladića na samo 100 me-
tara od glavne policijske
stanice u Novom Sadu.
Opet nas niko nije ometao
i hapsio jer građani Novog
Sada “podržavaju” naše
akcije. Ovih dana gorjet će
i četvrta, samo da je negdje
skinemo - poručili su iz
ovog četničko-fašističkog
pokreta.
Podsjećanja radi, web-po-
rtalu “Dnevnog avaza” javio
se čitalac iz Novog Sada, koji
je, uznemiren fašističkim is-
padima ispred svoje zgrade,
obavijestiobh. javnost da No-
vosađani nemaju ništa s ovim,
kako je rekao, nacionalis-
tičkimkretenima. R. V.
Snimak paljenja zastave objavljen na internetu
Zapalili smo i treću zastavu na istom mjestu pored murala sa likom “heroja” Ratka
Mladića, poručili iz ove organizacije
Ključeve vatrogascima uručio francuski ambasador Rolan Žil
pacijenta.
”Toyota” predviđa da će
ove aparate uvesti u upotre-
bu 2013. godine.
Suma od 1,2 miliona is-
plaćena je u Kanadi za kra-
vu. Ova krava rase holštajn
odgojena je na jednoj farmi
u Kanadi, državi poznatoj
poodličnoj proizvodnji mli-
jeka i izvanrednim rezulta-
65
42
39
43
%
=E
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Redžep Tajip Erdoan
Prema Turskoj se
postupa nepravedno
- Prema Turskoj se postupa nepraved-
no. U EU je primljeno 12 zemalja, među
kojima je čak i grčki dio Kipra. I otkad
Merkel i Sarkozi vladaju, mi još ni jedan
jedini put nismo pozvani na neki EU sa-
mit, kao ranije. Već sada ispunjavamo
pristupne uvjetebolje nego nekezemlje koje suveć članice
EU.
(Predsjednik turske vlade za “Bild”)
Januš Palikot
Rat nema smisla
- Rat u Afganistanu nema nikakvog
smisla kao ni rat u Iraku, jer ondje nije
bilo oružja za masovno uništenje, kako
smo na kraju shvatili. U Iraku se u
međuvremenudogodilo puno nesreća, a
mi, konkretno, ništa nismo postigli. Po-
ljska nije dobila nikakve poslove na tim
područjima.
(Poljski političar za “Globus”)
Kristijano Ronaldo
Uistinu sam uživao
- Snimio sam film kako bih pokazao
dokle sežu moje granice. I mislimda je to
sjajan uradak. I meni je samom bilo vrlo
zanimljivo vidjeti kako zapravo funkcio-
nira moje tijelo, uistinu sam uživao. Sre-
tan sam što će moji fanovi vidjeti kako fun-
kcioniram pod stresom.
(Nogometaš za “Story”)
[ta ka`u poznati
Vremenska prognoza 5. 11. 2011.
[ta ka`u u narodu
¤ 033/281-393
redakcija(avaz.ba
VRIJEME
DANAS
F
E
D
E
R
A
L
N
I

M
E
T
E
O
R
O
L
O
[
K
I

Z
A
V
O
D
BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Prvi dan vikenda također će proći uz povoljne biometeorološke prilike, a
hronični bolesnici i meteoropati neće imati većih poteškoća. Zbog nižih
temperatura i dalje je neophodno biti oprezniji tokom jutarnjih i večernjih
sati te povesti računa o odijevanju.
Grad Sarajevo 5. 11. 2011.
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no promjenljivo
snijeg obla~no uz snijeg obla~no s ki{om magla pa sun~ano
Niko ne snosi odgovornost
- U nekim je zemljama privatizacija preduvjet ekonom-
skog razvoja, odnosno rješenje ekonomskih i socijalnih
problema, dok je u BiH slučaj drugačiji. Privatizacijom su
hiljade radnika dovedene u status socijalnih slučajeva, bez
posla i bez ikakvih primanja, i za to niko ne snosi nikakvu
odgovornost. (Čitateljica B. J.)
BANJA
LUKA
BR^KO
15
17
18
15
15
20
15
BIHA]
TUZLA
GORAŽDE
MOSTAR
U Bosni i
Hercegovini
očekuje se umjere-
no, prolazno i pre-
težno oblačno vrijeme.
U jutarnjim satima po ko-
tlinama u Bosni će biti ma-
gle. Vjetar slab, južnog i ju-
goistočnog smjera. Jutarnja
temperatura zraka između 2 i 7, na
jugu od 7 do 12, a najviša dnevna
temperatura zraka uglavnom iz-
među 14 i 20 stepeni Celzija.
LIVNO
16
ZENICA
15
SARAJEVO
15
NEUM
Izlazak 13.50
Zalazak 01.10
Izlazak
Zalazak
6.27
16.32
SUBOTA
5. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 12
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 14
0
C do 20
0
C
NEDJELJA
6. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 1
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 22
0
C
PONEDJELJAK
7. 11. 2011.
JUTARNJE TEMPERATURE
od 2
0
C do 13
0
C
DNEVNE TEMPERATURE
od 13
0
C do 21
0
C
ki{a i
Erdoan: Ispu-
njava uvjete
Palikot: Nikakvi
poslovi
Ronaldo:
Sjajan uradak
OBNOVA Nastavljeni radovi na džamiji u Livnu
8ã Ćä|č|ä|cä ää1|Jää|ã ääää|ã
Konstrukciju od tri i po tone podigla dizalica kompanije iz Jajca
U petak tačnou podne na
džamiju Ćurčinicu u Livnu
podignuta je konstrukcija
čelično-drvene kupoleteška
tri i po tone, za koju je an-
gažirana bila velika dizalica
jedne kompanije iz Jajca.
Uprkos skučenom pros-
toru, montiranje kupole bi-
lo je relativno brzo. Podnev-
ni ezan s okolnih munara
poklopio se s postavljanjem
kupole na njeno betonsko
ležište.
Kupola je djelo majstora
iz zavidovićke Krivaje, dok
je izvođač većine radova
olovska firma iz Krive Rije-
ke.
Podizanjem kupole i
krovne konstrukcije za-
vršena je većinatežih radova
na džamiji, a cijeli projekt
obnove košta oko milion i po
KM.
Nakon Bajrama očekuje
se nastavak radova pa je na
hutbi glavni imam Dževad
ef. Hadžić pozvao džematli-
je da se u granicama svojih
mogućnosti odazovu sergiji
za gradnju Ćurčinice.
Dio hutbe posvećen je
bio osudi terorističkog na-
pada na Ambasadu SAD i
svakog drugog terorizma te
ogradi od radikalnih tu-
mačenja i prakticiranja isla-
ma uBiH, a organizirana je i
sergija za nastradaleu potre-
suuTurskoj. Al. K.
Montiranje kupole završeno relativno brzo
Banjalučanin iskazao nezadovoljstvo zbog sudskog rješenja
Ćãt|MĆä|ãäää|ć |äJãä äãt|ä1 ä||cä
Ćazim Ćeraković (48) iz
Banje Luke bio je glavna te-
ma u ovomgradu nakon što
je oko 10 sati legao nasred
ulice na banjalučkomGrad-
skom mostu i tako potpuno
blokirao saobraćaj u naselju
Mejdan.
Ćeraković je odbijao up-
ozorenja policije i molbe uč-
esnika u saobraćaju i slučaj-
nih prolaznika da ustane i
skloni se s ceste.
Na ovaj način nesretni
Ćeraković pokušao je izraziti
svoje nezadovoljstvozbog sud-
skeodlukeo pljenidbistvarina
koju nema pravo žalbe.
- Nakonšto supripadnici
policije izašli na lice mjesta i
utvrdili okolnosti ovog
slučaja uručen mu je pre-
kršajni nalog zbog ometanja
učesnika u saobraćaju iz Za-
kona o osnovama sigurnosti
saobraćaja na putevima
BiH, nakon čega se udaljio s
ovog mjesta - kazala je por-
tparol CJB Banja Luka Gos-
pa Arsenović.
Kako su nam ispričali
očevici ovog događaja, neko-
likoje vozačapokušalo fizički
podići Ćerakovića s ulice i
skloniti ga ustranu, ali on je to
odbijao i uspio im se oteti.
- Bio je u vidno alkoholi-
ziranom stanju. Spominjao
je Tita i nepravdu i rekao da
mogu prijeći prekonjega, ali
da se on neće pomjeriti - is-
pričali suočevici. B. S.
Nesretnik izazvao saobraćajni kolaps u gradu
Tokom blagdana Kurban-bajrama
8ã1ää ä|||äMä äJ|ãtä|ä t|äžä|
Zbog Kurban-bajrama
radno vrijeme oglasne
službe “Dnevnog avaza” u
“Avaz Business Centeru” i
“Avaz Twist Toweru” u su-
botu će biti od 10 do 16 sati.
U nedjelju i ponedjeljak,
oglasne službe “Avaza” u
“Avaz Business Centeru” i
“Avaz Twist Toweru” radit
će od 12 do 20 sati.
Oglasne službe “Avaza”
izvan Kantona Sarajevo u su-
botu će raditi od 10 do 16, a u
ponedjeljak od 12 do 16 sati.
Naredni broj “Dnevnog
avaza” izlazi u ponedjeljak,
7. novembra.
Naredni broj “Dnevnog avaza”
izlazi u ponedjeljak
0ä|ãčää
teme
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 8
[ibenik
Zavr{ena istraga
protiv Paravinje
XZavr{en je istra`ni
postupak koji se u @up-
anijskom sudu u
[ibeniku vodi protiv 43-
godi{njeg voza~a kamio-
na Dragana Paravinje,
osumnji~enog za ubistvo
maloljetne Antonije Bi-
li}, javlja Onasa.
Tokom istrage ispitani
su svi svjedoci koji su
ne{to znali o tom slu~aju
te su vje{ta~eni svi pri-
kupljeni dokazi. Tijelo
Antonije Bili} nije pro-
na|eno, a policija i dalje
radi na tom slu~aju.
Lukavac
Pucao sebi
u nogu
XU lukava~kom naselju
Poljice pijani T. M. (45)
ispalio je iz pi{tolja u poro-
di~noj ku}i dva hica. Jedan
je ispalio u plafon, a drugi
sebi u nogu te se povrijedio.
Prema informacijama
MUP-a TK, savladala ga
je supruga i on je odve-
zen u UKC Tuzla. H. ^.
Akcija „Gora“
Za ~etvoricu
odre|en pritvor
XOsnovni sud na Soko-
cu odredio je jednomje-
se~ni pritvor Bojanu
@ivkovi}u, Simi Abuli,
Nemanji Milinkovi}u i
Uro{u Kozomari, koji su
uhap{eni u akciji „Gora“
zbog sumnje da su zlou-
potrijebili slu`beni po-
lo`aj ili ovla{tenja.
To je za Srnu potvrdila
Dragana Ma~ar, portpa-
rol ove pravosudne
institucije.
Zagreb
Tu|man s
Robinsonom
XBiv{i {ef Hrvatske
izvje{tajne slu`be (HIS)
Miroslav Tu|man po-
tvrdio je da }e razgovara-
ti s pravnim savjetnikom
Radovana Karad`i}a Pi-
terom Robinsonom (Pe-
ter) u ponedjeljak u Za-
grebu, javlja Fena.
On je istakao da je na taj
razgovor prisiljen obve-
zuju}im nalogom
Ha{kog tribunala.
Hutba reisu-l-uleme dr.
Mustafe Ceri}a pro~itana je
u Gazi Husrev-begovoj
d`amiji u Sarajevu, a u njoj
su o{tro osu|eni nasilje i te-
rorizam, javlja Mina. Pogla-
var Islamske zajednice
izme|u ostalog je rekao:
- Na dana{nji dan (petak),
u najodabranijem danu u
sedmici, u svetom mjesecu
zu-l-hid`d`etu, u kojemu je
posebno zabranjeno proli-
jevanje krvi, u prvom od de-
set mubarek dana ovog oda-
branog mjeseca (kojima se
Allah, d`. {., zaklinje u Ku-
r’anu), dok smo sa svojim
mislima uz had`ije na njiho-
vom mubarek putovanju i
dok s rado{}u i{~ekujemo
dolazak Kurban-bajrama,
sve nas je potresao i uznemi-
rio gnusni i podmukli tero-
risti~ki ~in napada na Amba-
sadu SAD u Sarajevu.
Akt neprijateljstva
Najo{trije osu|uju}i ovaj
sumanuti ~in kao akt nepri-
jateljstva ne samo prema li-
cima i objektima koji imaju
za{ti}eni status prema do-
ma}im i me|unarodnim za-
konima, ali i prema odredba-
ma {erijatskog prava, nego i
kao neprijateljski akt protiv
islama, muslimana, Bo{nja-
ka i dr`ave BiH, `elimo jo{
jednom potcrtati i naglasiti
da su sijanje terora, nasilje,
{irenje mr`nje i nepovjerenja
me|u ljudima i narodima,
bez obzira na to s kojim mo-
tivima, pobudama i ciljevima
bili u~injeni, globalna poja-
va i po{ast, a ne karakteristi-
ka odre|ene rase, nacije,
dr`ave ili religijske skupine.
Ono {to nas posebno za-
brinjava i ~ini ozloje|enim i
ogor~enim jeste nasilje, ter-
or i zlo~in koji se ~ini u ime
vjere, konkretno, u ovom i
ranijim sli~nim slu~ajevi-
ma, u ime islama - vjere mi-
ra i milosti (selama i rahme-
ta). To {to se teroristi i
zlo~inci kriju iza vjere i vje-
rskih parola njihov grijeh
~ini jo{ te`im i opasnijim.
Tako|er, posebno osu|uje-
mo poku{aje nekih snaga da
instrumentaliziraju i iskori-
ste ova i sli~na zlodjela za
ostvarenje nekih politi~kih i
drugih ciljeva.
Znamo da me|u Bo{nja-
cima u domovini i dija-
spori ima nasilnih radika-
lnih i ekstremnih pojedina-
ca i grupa, koje neki nazi-
vaju ovim ili onim ime-
nom, a koja ne}emo spomi-
njati po{tuju}i kur’anski
imperativ: „...i ne zovite je-
dni druge ru`nim nadi-
mcima!“ (El-Hud`urat, 11)
Ovakvi pojedinci i grupe
koji se deklariraju kao mu-
slimani i ~esto svojim spo-
ljnim izgledom i verbalnim
iskazima nastoje napadno
iskazati formalnu pripadno-
st islamu i privr`enost Po-
slaniku, a. s., zagovaranjem
nasilja, {irenjem mr`nje i
netrpeljivosti prema neisto-
mi{ljenicima i ostalim svo-
jim nedjelima koje ~ine na-
vodno u ime islama, diskr-
editiraju ovu ~asnu vjeru i
njeno u~enje u o~ima na-
jve}eg broja ljudi - muslima-
na i nemuslimana. Posebno
sramote i izvrgavaju ruglu
~asni sunnet Poslanika mi-
losti na koji se tako napadno
pozivaju. Kao takvi, pre-
dstavljaju isku{enje, kako
za muslimane tako i za ne-
muslimane, u smislu izazi-
vanja odbojnosti prema isla-
mu, za {to Kur’an koristi te-
rmin“fitna“. Poslanik, a. s.,
ukorio je ~uvenog ashaba
Muaza b. D`ebela rije~ima:
„Zar }e{ biti ku{nja
(isku{avati vjerovanje kod
ljudi), o Muazu?“, samo za-
to {to je kao imam u~e}i su-
re El-Bekare, previ{e oduljio
klanjanje namaza.
Kakvo li tek isku{enje
za muslimane i njihovu vje-
ru, ali i za nemuslimane, pr-
edstavljaju zlo~inci i nasilni-
ci koji se kriju iza islama i
koliku odgovornost preuzi-
maju na sebe? Pozivamo one
koji koriste nasilje kao svoj
put i program djelovanja,
kao i njihove u~itelje, inspi-
ratore, organizatore i pokro-
vitelje, da se osvijeste, dozo-
vu pameti, pokaju, napuste
stranputicu i vrate u okrilje
d`emata i srednjeg puta isla-
ma koji promovira na{a Isla-
mska zajednica.
Bra}o i sestre,
Kriva, militantna tu-
ma~enja islama i nasilje u
ime njega nisu samo mode-
rna pojava. Oni su se pojavi-
li vrlo rano i od njihove ru-
ke su stradali brojni musli-
mani uklju~uju}i veliki broj
ashaba i samoga ~etvrtog ha-
lifu, Aliju, r. a. Ni on im ni-
je bio dovoljno dobar musli-
man.
Prelazak granica
Ali, muslimanski je um-
met u tim te{kim vremenima
smogao snage da se okupi
oko svojih legitimnih vjer-
skih i politi~kih autoriteta i
porazi sija~e smutnje, na-
kon ~ega im stolje}ima nije
bilo traga. Vjerujemo da }e
tako biti i ovaj put; da }e uvi-
djeti da je put Zajednice je-
dini put vjere. I na kraju
ove hutbe, citirat }emo
pou~an hadis koji su zabi-
lje`ili imami Ahmed, Bu-
harija i Tirmizija, a u kojem
se navodi:
„Primjer onoga koji
po{tuje Allahove zabrane i
onoga koji prelazi Allahove
granice, sli~i primjeru ljudi
koji su se ukrcali na la|u.
Neki su dobili mjesto na pa-
lubi, a neki pod palubom.
Oni koji su u unutra{njosti
la|e, kada bi im zatrebalo vo-
de, prolazili bi pored ovih
koji su se nalazili na palubi
i na tom putu su od njih bi-
li uznemiravani. Onda su
po~eli razmi{ljati da u svom
dijelu broda probu{e rupu da
izravno do|u do vode. Ako
bi ih oni s palube pustili da
tako urade, ka`e Poslanik, a.
s., svi bi bili potopljeni.“
Nalazimo se, bra}o i se-
stre, na istoj la|i i moramo
svi voditi ra~una o tome da
je neodgovorni pojedinci i
grupe ne potope svojim po-
stupcima, namjerno ili nena-
mjerno.
HUTBA Reisu-l-ulema Mustafa ef. Ceri} o{tro osudio terorizam i sijanje straha
Muslimanski ummet }e
poraziti sija~e smutnje!
Znamo da me|u Bo{njacima u domovini i dijaspori ima nasilnih radikalnih i ekstremnih pojedinaca i grupa
z Zlo~inci i nasilnici koji se kriju iza islama veliko su isku{enje
Ovo zlodjelo koje se zlo-
namjerno poku{ava vezati
uz islam u o~iglednoj je
suprotnosti s u~enjem Ku-
r’ana, koji izri~ito nagla{ava
u suri El-Maide, 32. ajet:
„...ako neko ubije nekoga
koji nije ubio nikoga, ili
onoga koji na Zemlji nered
ne ~ini - kao da je sve ljude
poubijao; a ako neko bude
uzrok da se ne~iji `ivot
sa~uva - kao da je svim lju-
dima `ivot sa~uvao.“
Zlonamjerno se
zlodjelo ve`e uz islam
Ukratko
Paravinja: Policija i dalje
radi na slu~aju
Begova d`amija: To {to se teroristi i zlo~inci kriju iza vjerskih parola njihov grijeh ~ini jo{ te`im
Reis Ceri}: Nasilje i teror
globalna su pojava, a ne
karakteristika jedne vjere
U nedjelju prvi dan Kurban-bajrama
Centralna sve~anost u Gazi Husrev-begovoj d`amiji
Prema takvimu Rijaseta
Islamske zajednice u BiH,
prvi dan Kurban-bajrama je
u nedjelju, 6. novembra. Ce-
ntralna bajramska sve~ano-
st bit }e odr`ana u Gazi Hu-
srev-begovoj d`amiji u Sar-
ajevu, a bajram-namaz }e
klanjati i bajramsku hutbu
odr`ati reisu-l-ulema Mu-
stafa Ceri}.
Nakon sabah-namaza ba-
jramski program }e po~eti u
6.20, a bajram-namaz }e bi-
ti klanjan u 7.07 sati.
Za Bajram je karakteri-
sti~no i to da nakon sabah-
namaza po~inje u~enje tekbi-
ri-te{rika poslije klanjanih
svih farz namaza.
Muftija sarajevski Huse-
in ef. Smaji} nakon sabah-
namaza predvodit }e bajra-
msku sve~anost za podru~je
Muftijstva sarajevskog u Ku-
lturno-sportskom centru
„Skenderija“ u Sarajevu, na-
vode iz Rijaseta. A. Nu. Bajram-namaz u 7.07 sati
(Od specijalnih
izvje{ta~a „Dnevnog
avaza“ iz Meke)
Blizu tri miliona had`ija
iz cijelog svijeta, a me|u nji-
ma i had`ije iz BiH, po~elo
je obrede had`a okupljanjem
na Arefatu. Nakon nekoliko
dana provedenih uz Kabu u
Meki, boravak i stajanje na
Arefatu sr` su had`skih obr-
eda.
Poslije Arefata had`ije
}e se vratiti u Meku, gdje }e
obaviti tavaf i saj, obrede u
kojima hodo~asnici obilaze
Kabu i prelaze put izme|u
dva bre`uljka, Safe i Merve.
Na taj na~in prisje}aju se i
poslanika Ibrahima, a. s.
Duhovne pripreme
Ispunjeni vjerskim zano-
som i nadahnu}em, bh.
had`ije u mekanskom hote-
lu „Concord“ jo{ su u petak
obukle ihrame, dva bijela
platna, i uz telbiju (izgo-
varanje rije~i „Odazivam ti
se, Bo`e, odazivam“) obrede
nastavile na mjestu koje si-
mbolizira, izme|u ostalog, i
okupljanje ~ovje~anstva na
Sudnjem danu.
- Had` je Arefat. Onaj ko
ne iza|e na Arefat, nema
had`a. Arefat je najbitniji
uvjet had`a. Zaista je to ve-
liki dan. Na{e pripreme ko-
je su uradili vodi~i s had`ija-
ma bile su usmjerene na psi-
holo{ke i duhovne. Jer, mi
smo svjesni da na Arefatu Al-
lah, d`. {., opra{ta grijehe
onome ko Ga moli i onome
za koga moli - istakao je za-
mjenik reisu-l-uleme hafiz
Ismet ef. Spahi} u obra}anju
bh. hodo~asnicima.
Osim pojedina~nih moli-
tvi, Ured za had` na Arefatu
}e organizirati i prigodan
zajedni~ki program i u~enje
arefatske dove.
- Arefatska dova obuhvata
sve, i `ivot i smrt, i `ive i mr-
tve. U njoj se moli od Allaha,
d`. {., za pomo} `ivima i opr-
ost mrtvima. U njoj se moli za
svoju domovinu da onima
koji vode njenu politiku budu
na mjestu, da im prosvijetli ra-
zum - naveo je hafiz Spahi}.
On je jo{ kazao da }e po-
ruka vaza na{im had`ijama
na Arefatu biti o~uvanje vje-
re u mjestima u kojima `ive
i da „musliman ne smije bi-
ti sebi~an, jer ovdje se na
had`u najbolje mo`e vidjeti
potreba zajedni{tva“.
Blage prehlade
- A nama je zajedni{tvo
tamo gdje `ivimo i u onim
uslovima vi{e ve} potreba -
rekao nam je hafiz Spahi}.
On je iskoristio priliku da
uputi srda~ne selame musli-
manima u BiH.
Istovremeno, organiza-
tori navode da je zdravstve-
ni bilten na{ih had`ija zado-
voljavaju}i.
- Zdravstveno stanje
na{ih had`ija je zadovoljava-
ju}e. Ono ~emu su posebno
izlo`eni jesu ka{alj, malo po-
vi{ena temperatura, {to su
posljedice blage prehlade, te
ozljede stopala zbog
pje{a~enja u neudobnoj
obu}i. Sve to ne}e utjecati da
na{e had`ije iza|u na Arefat
- rekao nam je Sead Jamako-
smanovi}, {ef ljekarskog tima
Islamske zajednice u BiH.
Dr. Jamakosmanovi} na-
lazi se na ~elu ekipe od se-
dam ljekara i dva medicinska
tehi~ara. Na{a ljekarska eki-
pa ~esto i rado poma`e i bo-
lesnim had`ijama iz drugih
zemalja, koje se nalaze u is-
tom mekanskom kvartu.
teme
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 9
Saudijske vlasti ulo`ile
su veliki napor da organizi-
raju prijevoz tri miliona
hodo~asnika, za {ta je potr-
ebno ~ak 45.000 autobusa.
Smje{taj na{ih had`ija na
Arefatu, gdje }e boraviti
cijeli dan, znatno je bolji
nego ranijih godina. Rije~ je
o najopremljenijem dijelu
{atorskih naselja, jer saudi-
jske vlasti na{e had`ije sma-
traju najbolje organizira-
nim grupama.
Vlasti osigurale
prijevoz autobusima
NA LICU MJESTA Vrhunac muslimanskog hodo~a{}a u Saudijskoj Arabiji
Tri miliona had`ija na Arefatu!
Had`ije iz BiH potpuno spremne za sve obrede z Svima nam treba zajedni{tvo, poru~io hafiz Ismet ef. Spahi}
Arefat: Ove godine bolji uvjeti za boravak
Mekanski harem: Had`ije }e obaviti tavaf
Hafiz Spahi} tokom obra}anja bosanskim had`ijama
Tekst i foto: Hasan EMINOVI] i Samir JORDAMOVI]
teme
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 10
Ime i prezime: Alka
Vuica.
Datum i mjesto
ro|enja: 8. juni 1961.,
Pula.
Koji je Va{ najve}i po-
rok: Pu{enje.
Biste li donirali orga-
ne: Za{to ne.
[ta pomislite kada Vam
crna ma~ka prije|e pre-
ko puta: Prekri`im se i
pljunem tri puta.
[ta svaka dama mora
imati u ta{ni, a mu{ka-
rac u nov~aniku: Dama
ru` i ne{to novca, a
mu{karac puno novca i
prezervative.
Ima li istine u izreci
„Ko pjeva, zlo ne mi-
sli“: Nema.
Da je sutra smak svije-
ta, {ta biste danas ura-
dili: Ni{ta specijalno,
ali mislim da bih dan
provela u molitvi.
Je li bolje danas biti li-
jep ili pametan: Lijepa
je uvijek bolje biti nego
pametna.
Politika je za Vas: Se-
dma sila koja pokre}e
svijet, ali }e ga i doku-
suriti.
Jeste li ikada izdali pri-
jatelja: Nikad! ^asna
pionirska!
Je li Va{a slava gorkog
ili slatkog okusa: Pa,
kako kad... Ima tu i gor-
kih, ali i slatkih plodo-
va.
Otkrijte nam jednu ta-
jnu: Imam brkove, ali ih
ne nosim.
^ega se najvi{e srami-
te: Svoje nesigurnosti.
Najljep{a
`ena/mu{karac je: Mi-
slila sam da je An|elina
\oli (Angelina Jolie)
dok je nisam vidjela
u`ivo na Brionima, sad
sam malo zbunjena. A
mu{karac moj sin Ari-
an!
Kada je brak dobar br-
ak: Nikad.
Je li jutro pametnije od
ve~eri: Ne znam, ovisi
{to ste nave~er radili.
Neostvarena `elja: Ne-
koliko miliona u ke{u.
Omiljeni film: „Cat Pe-
ople“.
Va{ hobi: Kuhanje.
Sportista koji Vas
inspirira: Nema takvih.
Sje}ate li se prvog po-
ljupca: Kako da ne, bio
je grozan, uop}e se ni-
smo znali ljubiti i samo
smo balavili.
[ta je Va{ najve}i str-
ah: Da me zakopaju
`ivu.
Najdra`a pjesma:
„La`i me“.
Kada ste posljednji put
bili na izlo`bi ili u po-
zori{tu: Ju~er.
Citat koji pamtite:
„Bolje izgorjeti nego
izblijedjeti“.
Omiljena modna mar-
ka: Alkin ormar.
Osoba koja Vas `ivci-
ra: Ima ih previ{e da
stanu u ovu rubriku.
Alka Vuica
Klub poznatih
Vuica: Brak nikad nije dobar
Imam brkove,
ali ih ne nosim
Li~ni profil pjeva~ice i autorice
Dnevni avaz
061-142-015
TRO[ENJE
MILIONA -
Kako je mogu}e
da mnoge javne
ustanove, MUP-
ovi, vojska,
PTT, „Elektro-
privreda BiH“ i
drugi sta` prove-
den u ratu
obra~unavaju
kao minuli rad
za obra~un pla}e
i time se bespra-
vno tro{e milio-
ni maraka supr-
otno zakonu?!
Ko ne vjeruje,
neka provjeri.
Vjerni ~italac.
KO JE JAMIO,
JAMIO -
Po~inje privati-
zacija „Unisa“.
[ta je s „Unisom
Ljubu{ki“ i
odmarali{tem u
Bristu, Gradcu
na moru? Jamio
„Unitrade Lju-
bu{ki“ uz pomo}
HB. Aferim!
OPREZ ZBOG
NAFTE - Mi-
slim da je dobro
to {to je Vlada
FBiH sklopila
ugovor o
istra`ivanju na-
fte sa „Shellom“.
Strah me je da se
tu politika ne
upetlja jer, i ako
budu prona{li
mora i jezera na-
fte, re}i }e da su
tu male koli~ine.
Treba i na{e
stru~njake
uklju~iti skupa
sa „Shellovim“.
SU[I] ADUT-
Ne mogu da spa-
vam ve} no}ima
zbog utakmica s
Portugalom. Pra-
tim de{avanja i
uvjeren sam da
}emo, kona~no,
oti}i na veliku
scenu. Su{i} je
sjajan stru~njak i
on je, uz D`eku i
Misimovi}a, na{
najve}i adut. Sre-
tno, „Zmajevi“!
SMS
Kantonalni ministri unu-
tra{njih poslova odr`ali su u
petak sastanak u Sarajevu
povodom izmjena nekoliko
propisa iz ove oblasti. Na-
jva`nije pitanje bilo je izmje-
na zakona o unutra{njim
poslovima u svim kantoni-
ma, u vezi s ~im se u poslje-
dnje vrijeme digla velika
pra{ina.
Resorni ministar Kanto-
na Sarajevo Muhamed Budi-
mli} novinarima je kazao
da se „pokazalo da nezavisni
odbori nemaju instrumenta-
rij za pra}enje rada komesa-
ra“ te da oni prate rad poli-
cije na na~in da im ona ser-
vira ono {to `eli.
- Nisu bili efikasni u tom
pra}enju. Osim toga, posta-
vlja se pitanje njihove neza-
visnosti, jer i njih biraju po-
liti~ke stranke - kazao je Bu-
dimli}.
Prema njegovim ri-
je~ima, novim zakonom ko-
mesari bi odgovarali vlada-
ma kantona koje bi preko
ministara pratile njihov
rad.
Osim toga, rad komesara
pratile bi skup{tinske ko-
misije za sigurnost koje bi bi-
le sastavljene od poslanika iz
svih parlamentarnih strana-
ka. Vlada bi bila prvostepe-
ni, a komisija drugostepeni
organ.
Upitan da prokomentira
reakciju visokog predstavni-
ka Valentina Incka na pre-
dlo`ene izmjene, Budimli} je
kazao da ih nije shvatio kao
kritike. G. MRKI]
Susret kantonalnih ministara unutra{njih poslova
Budimli}: Nezavisni odbori
ne mogu pratiti policiju
Tra`e se izmjene zakona I odbore biraju politi~ke stranke
Ministar Budimli}: Efikasnija rje{enja (Foto: B. Nizi})
Salko Obho|a{, ministar
iz SDA u starom sazivu Vla-
de Federacije BiH, uplatio je
na ra~un privatne firme NIK
„Denameda“, koja je izda-
va~ magazina „Start“, 89.500
KM iz dr`avnog bud`eta za
usluge besmislenog reklami-
ranja koridora 5C!?
Za{to je Obho|a{ u nisko-
tira`nom „Startu“, ~iji je vla-
snik Dario Novali}, `elio pr-
omovirati gradnju autoputa,
te{ko je objasniti. Za{to bi
uop}e dr`ava pla}ala reklamu
za gradnju infrastrukturnog
projekta i koja to dr`ava u svi-
jetu ~ini, pitanja su na koja ni
Novali} ni Obho|a{ nisu ima-
li odgovor.
Zloupotreba bud`eta
Biv{i ministar iz SDA to-
ga se, navodno, „ne mo`e ni
prisjetiti“, iako potvr|uje da
se to desilo. No, da je do
uplate do{lo, potvrdio je No-
vali}, koji ka`e da je raspisan
tender i da je „sve regularno“.
- Raspisan je tender, mi
smo se prijavili i izme|u ne-
koliko ponu|a~a ponudili
smo najbolji projekt. Projekt
smo uradili i opravdali - ka-
zao je Novali} za „Avaz“.
Na na{ upit gdje je obja-
vljen tender, Novali} je odgo-
vorio tamo gdje se i obja-
vljuje, u „Slu`benom listu“, i
„vjerovatno u nekim dne-
vnim novinama“, ali u kojima
- ne zna, jer se „ne sje}a“.
Nijedan od njih ne `eli se
prisjetiti ove afere, jer se, pr-
ema svim informacijama, ra-
di o klasi~noj zloupotrebi
dr`avnog novca te izvla~enju
bud`etskih sredstava i nji-
hovom plasiranju u odabrane
medije, kako bi oni zauzvrat
bili spremni odra|ivati prlja-
ve poslove za politi~ke stranke
na vlasti.
Zbog jedne takve afere u
Hrvatskoj biv{i premijer Ivo
Sanader ve} je iza re{etaka.
Obho|a{eva stranka, me|utim,
jo{ nije predmet istra`nih orga-
na, iako bi zbog ovoga trebalo,
nesumnjivo, obaviti provjere.
Za tekst 15.000 KM
Istra`ni organi trebaju pr-
ovjeriti da li je dr`avi trebalo
da 90.000 KM plati objavlji-
vanje nekoliko tekstova u ni-
skotira`nim novinama. Pre-
ma nekim informacijama, u
odnosu na broj priloga obja-
vljenih u „Startu“ po tom
ugovoru, jedan je ~lanak
pla}an i po 15.000 KM!
Kako saznajemo iz izvora
bliskog Ministarstvu, „Start“
je bio zadu`en za objavljiva-
nje tekstova i organiziranje
okruglih stolova.
- Kada je na ~elu Minista-
rstva bio Obho|a{, magazin
„Start“ objavio je nekoliko te-
kstova. Mislim izme|u {est i
12 tekstova tokom 2009. go-
dine - ka`e na{ izvor.
Novac je preba~en u vrije-
me predizborne kampanje,
~ime su jo{ vi{e potvr|ene te-
ze da se radi o klasi~noj kupo-
vini naklonosti medija, i to
dr`avnim novcem!
A. DEDAJI]
Prema pouzdanim info-
rmacijama, Novali}ev
„Start“ u te{koj je finansi-
jskoj situaciji, zbog velikih
dugova {tampariji u vla-
sni{tvu Hilme i Muje Seli-
movi}a.
Ucijenjen tim dugovi-
ma, Novali} je o~ito, kako
bi se spasio ga{enja novine,
u{ao u mutne aran`mane
koji podrazumijevaju ubr-
izgavanje dr`avnog novca,
a sve kako bi za vladaju}u
SDA bio otvoren prostor
medijima.
Novali}a su pritisnuli
dugovi Selimovi}ima
Novali}: Ne sje}a se gdje je objavljen tender Obhoda{: Besmisleno reklamiranje autoputa
AFERE Kako se narodnim novcem kupuje naklonost medija
SDA je vlasniku „Starta“ iz
bud`eta dala 89.500 KM!
Zauzvrat niskotira`ni medij prisiljen odra|ivati prljave poslove Sanader zbog
sli~ne afere ve} u zatvoru Za{to je Obhoða{ zaboravio aferu
teme
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 11
Vlada BPK
Potpisan sporazum
o isplati regresa
XVlada BPK i predsta-
vnici Koordinacije sindi-
kata bud`etskih korisni-
ka potpisali su sporazum
o isplati regresa za 2011.
godinu u iznosu od 300, a
da razlika od 105 KM
izme|u ispla}enog i izno-
sa predvi|enog uredbom
o naknadama i drugim
materijalnim pravima
koja nemaju karakter
pla}e bude ispla}ena do
kraja godine. Al. B.
SRS RS
Ahmetovi} treba
podnijeti ostavku
XSrpska radikalna stra-
nka (SRS) RS zahtijeva hi-
tnu ostavku ministra sigu-
rnosti BiH Sadika Ahme-
tovi}a zbog toga {to „nije
uspostavio nijedan eleme-
nt ni mehanizam borbe pr-
otiv terorizma“, izjavio je
generalni sekretar ove stra-
nke Sa{a Milovanovi}.
On je rekao novinarima
da je ukupna sigurnosna
situacija u BiH, naro~ito
poslije nedavnog terori-
sti~kog akta u Sarajevu,
izuzetno pogor{ana.
S potpisivanja sporazuma
Sjednica Skup{tine Her-
cegova~ko-neretvanskog ka-
ntona, na kojoj je u petak tr-
ebala biti potvr|ena nova
vlada, odgo|ena je za 9. no-
vembar.
Otpisana imena
Iako, slu`beno, nisu na-
vedeni razlozi odga|anja, ri-
je~ je o, kako smo i pisali, ra-
skolu u SDA.
Predsjednik Kantona-
lnog odbora ove stranke Sa-
lko Sokolovi} ve} je du`e vr-
ijeme uporan u nastojanju da
na ministarske pozicije pro-
gura, posebno, Semina Bo-
ri}a, dosada{njeg ministra
finansija, i Esada D`elilo-
vi}a, koji se nalazi na ~elu
Ministarstva obrazovanja.
Njihovo kandidiranje za
ministre zbog ~injenice da su
ve} u dva navrata bili na funkci-
jama ne `ele podr`ati zastupni-
ci SDA u Skup{tini HNK ko-
je pri tome podr`ava i rukovo-
dstvo stranke u Sarajevu.
No, Sokolovi} se uo~i
sjednice Skup{tine oglu{io
na stav Centrale SDA, pa je,
ponovo, predlo`io Bori}a,
dok je D`elilovi}a bio spre-
man otpisati.
Takvo njegovo pona{anje
je, prema na{im pouzdanim
informacijama, dodatno ra-
zbjesnilo skoro sve zastu-
pnike SDA u Skup{tini, ko-
jima je i Gradski odbor str-
anke u ~etvrtak nave~er dao
punu podr{ku.
Odba~ena lista
- Gradski odbor odbacio
je listu na kojoj su kandida-
ti Bori} i D`elilovi}, a do sa-
da, jedino, nije upitan Suad
Hasandedi}. Poslije svega,
neminovno, Sokolovi} }e
snositi sankcije za svoje po-
na{anje, a mogu}e je i jo{ ne-
ke osobe, njemu odane - ka-
zao nam je na{ izvor iz SDA.
No, iako je sjednica
Skup{tine zakazana za slje-
de}u srijedu, mnogi smatra-
ju da do tada, zbog bajra-
mskih praznika, razmirice u
SDA ne}e biti rije{ene.
M. Sm.
Sokolovi}: Ko kome pravi probleme
MOSTAR Salko Sokolovi} u sukobu s Centralom
Raskol u SDA odgodio
formiranje vlasti u HNK
Nema saglasnosti u vezi s ministarskim kandidatima z Kako }e Tihi} kazniti Sokolovi}a
Ukratko
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
Svim muslimanima u BiH i dijaspori, našim
~lanovima i simpatizerima `elimo sretan
Kurban-bajram i da naredne svi zajedno
do~ekamo u svjetlijoj i boljoj budu}nosti
SAVEZ ZA BOLJU BUDUÆNOST BiH
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
KANTONALNI ODBOR
SAVEZA ZA BOLJU BUDUÆNOST BiH
SARAJEVO
Predsjednik KO HDZ-
a 1990 Mile Lasi} kazao
nam je da odgoda sjednice
Skup{tine odgovara i njego-
voj stranci.
- Iako svi optu`uju nas,
prava istina su problemi u
SDA, ali, ljudski govore}i,
i mi smo tek postigli dogo-
vor pa nam treba malo vr-
emena da se saberemo. Ako
~ekamo vlast godinu,
mo`emo jo{ koji dan - rekao
nam je Lasi}.
Predsjednik KO SDP-a
Aner @uljevi} izjavio je da je
sjednica Skup{tine Kantona
odgo|ena na zahtjev SDA.
Ako ~ekamo godinu,
mo`emo jo{ koji dan
12
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
sarajevski kanton 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Tokom pretresa učenici Prve gimnazije bili ispred škole
fãä|äã tääJ äätäãä|ã|
UPOZORENJA Sve više lažnih dojava o bombama u školama
U posljednje dvije sedmi-
ce policija MUP-a Kantona
Sarajevo zaprimila je više od
četiri lažnedojave opostavlje-
nim bombama u srednjim
školama, zbog čega je morala
biti prekinuta nastava. Riječ
je oSrednjoj medicinskojško -
li, Zubotehničkoj i Drugoj
gimnaziji. Posljednji ovakav
poziv bio je u petak u 13.10 sa-
ti, kada su morali evakuirati
350 učenika Prve gimnazije.
Kontrolni radovi
- Policija je pretresla cijeli
objekt, a za to su vrijeme
učenici bili ispred škole. Mi
sumnjamo da su prijatelji
našihučenika policijidojavili
da je postavljena bomba kako
bi izbjegli zakazane kontrol-
ne radove iz određenih nas-
tavnih predmeta. Lažni pozi-
vi policiji upućeni sui usrije-
du u isto vrijeme, kada smo,
također, morali prekinuti
nastavu i izvesti učenike iz
škole - kazala nam je u tele-
fonskom razgovoru Jasmina
Hadžimurtezić, direktorica
Prve gimnazije.
Nekoliko učenika drugog
razreda koje smo zatekli is-
pred škole reklo nam je da
osuđuje ovakvo ponašanje i
smatra ga nedoličnim.
- Kruže priče da su se poje-
dini učenicijednog odjeljenja
trećih ili četvrtih razreda do-
govorili da na neki način iz-
bjegu kontrolni test iz mate-
Hadžimurtezić: Prekinuli nastavu Suljagić: Izazivanje opasnosti
matike. Test su trebali imati
na prvom času koji počinje u
13.10sati. Prošle sedmice bila
je ista dojava i u Drugoj gim-
naziji - pojasnili su učenici.
Masovna pojava
Ovu školu pohađaukupno
670 učenika pa, iako je olak-
šavajućaokolnost daje bilori-
ječi o neukusnoj šali pojedinih
učenika, kantonalni ministar
obrazovanja i nauke Emir Su-
ljagić smatra da se na neki
način ipak radi o izazivanju
opće opasnosti.
- Na ovaj način se bespo-
trebno stvara panika među
učenicima i nastavnicima. Ti
pojedinci su vrlo neodgovorni
i, ukoliko policija uspije utvr-
diti kosu oni, bit će najstrožije
kažnjeni. Nažalost, u posljed-
nje vrijeme ovo je postala ma-
sovna pojava kojom se služi
naša omladina. Konsultirao
sam se s direktoricama dviju
gimnazija o tome šta poduzeti.
Međutim, mi smo, nažalost,
nemoćni. Nema efikasnih
mehanizama za borbu protiv
ovog - istaknuo je Suljagić.
Prema njegovim riječima,
ovakve dojave ni u kom slu-
čaju ne smijemo ignorirati, s
obziromna to da je nedavno
izveden i napad na Ambasa-
duSAD. L. K. Č.
Ukoliko policija uspije utvrditi ko su oni, bit će najstrožije kažnjeni
Odmor na svježem zraku
8ãš|ä ä|äääää Jät|||ä
Zabilježeno u gradu
Ugodno novembarsko
sunce izmamilo je mnoge
naše sugrađane u šetnju.
Bila je ovo prilika za ugod-
no druženje i odmor na
svježemzraku. J. R.
Sunce izmamilo građane
fäät|äää|| äãä šãä|t||
Lijepo i toplo vrijeme
izmamilo je mnoge građa-
ne da izađu i uživaju u no-
vembarskom suncu. Na
Trgu oslobođenja-Alija Iz-
etbegović zatekli smo gru-
pu penzionera koja je uži-
vala u igri šaha. E. B.
Okom kamere
Šta mi se (ne) sviđa u Teočaku
l|ä1| t|ãää ä|ãćää|
8|ä ä1 ää|ã |äää
ä|||ä tä tã||Mã
äã |ãžä|ä
Na vašaru u Donjoj Mahali kod Orašja
Bik na ražnju bio je atrakcija
0fä|äčã||Mã ä|ää|äää
ä1|ä||ää|ä ää1ãä|š|ã “fä|ä|ã|ãc”
Uz pomoć japanske organizacije JICA
PROJEKTI Neobična ideja mladog ekonomiste iz Teslića
l||äčää|ä t||ätã
ät čääãä|ä ääãcã
Jelić je uradio projekt-tera-
pijsko i antistresno čuvanje
ovaca za koje tvrdi da može
postati hit na ovim prostori-
ma i privući veliki broj stra-
nih turista jer se slične tera-
pije već preporučuju u ne-
kim evropskim zemljama.
- To je ideja koja se prvi
put javila na ovim prostori-
ma. Svi su bili oduševljeni i
dobio sam samo pozitivne
kritike. BiH ima velike po-
tencijale za razvoj seoskog
turizma, asa drugestranesvi
znamo kako je svakodnevni
život stresan, posebno u ur-
banimsredinama. Uz razne
aktivnosti koje selo može
ponuditi, jedna od atrakcija
Radeći na temu razvoja seoskog turizma Slaven Jelić je uradio projekt - terapijsko i
antistresno čuvanje ovaca za koje tvrdi da može postati hit na ovim prostorima
Sa federalnim deminerima na Korićini kod Livna
0ä|š|ää| äätä|ät|äää äãä|ãää | Mää|c||ã
Na području Korićina
kod Livna federalni tim A za
uništavanje neeksplodira-
nih ubojnih sredstava
uništavao je preoteklog vi-
kenda različite eksplozovne
naprave i municiju.
Tako je u trenu u gustom
tamnom dimu nestalo 13
ručnih bombi, četiri trom-
blonske mine, topovska gra-
nata, 16 kilograma vitezita,
sedam okvira za automatske
puške i automate, 2 komada
TNT-a, desetak protivpješ-
adijskih mina , određena ko-
ličina municije različitog
kalibra, satni mehanizam, 7
električnih detonatora, odr-
eđena količina sporogore-
ćeg štapina, te određena ko-
ličina vojne opreme.
Sve osim granate i pro-
tivpješadijskih mina je pro-
nađeno 26. Oktobra ove go-
dine u rejonu Mliništa sa li-
jeve strane ceste. Od policije
Oružje nestalo u oblacima dima
Jelić: Pozitivne kritike
Na jednom odnajvećih je-
senskih vašara u našoj zemlji,
onomkoji seodržava naloka-
ciji Šibovače u Donjoj Mahali
kod Orašja, posebnaatrakcija
bio je bika na ražnju težak
skoro pola tone žive vage.
Bik se vrtio satima na
ražnju i polagano pekao dok
su o njemu skrbili radnici
bijeljinske firme “Globus”.
Cijena pečenog mesa bika
bila je, za bh. prilike, rekord-
nih 40 maraka, ali prodavači
su ipak bili zadovoljni pro-
dajom. Janjetina sa ražnja
prodavala se po 35 maraka i
bila je skuplja i od one naj-
kvalitetnije iz okolice Jabla-
nice, Kladnja, Olova i Sara-
jeva dok se pečeni odojak
prodavao također po visokoj
cijeni od 25 maraka.Uprkos
visokim cijenama Donjo-
mahalski vašar je bio izuzet-
noposjećen. N. Tr.
-Teočak je mirna sredi-
na i ko želi odmarati od
užurbanog načina života
ovdje može naći pravi mir.
Krase ga prostranstvo i ze-
lenilo u kojem se zaista
može uživati. Ne sviđa mi
se štofaza napretkaideveo-
ma sporo, a neki problemi
se uopšte i ne rješavaju.
Dugogodišnji problem je
nezaposlenost, a i ovomalo
ljudi radi radi uglavnomza
minimalnu platu.
Mislim da bi u oblasti
školstva trebaloporaditi na
izmjeni obrazovnih profila
te uvesti nova zanimanja
poput medicinske škole što
na neki način mladima
pružašansu za zaposlenje, a
ne školovati svake godine
elektrotehničare koji se go-
milajuna Birou- kaže Azra
Handžić, studentica eko-
nomije. E. Dž.
Azra Handžić, studentica
Uz pomoć Japanske
međunarodne organizacije
za saradnju JICA i Općine
Srebrenica ovih dana u na-
selju Potočari, u prostorija-
ma osnove škole, otvoreno je
novo odjeljenje obdaništa
“Poletarac”iz Srebrenice.
Odjeljenje koje trenutno
pohađa 25 mališana iz Po-
točara i okolnihmjesta, radi
četiri sata dnevno, a posao su
dobile dvije radnice. Rodi-
telji mjesečno plaćaju sim-
bolično 10 KM.
Dobrila Trifković, di-
rektorica “Poletarca”, kaže
da u obdaništu trenutno ima
40 djece, a najviše ihje u jas-
ličkoj grupi, dok u od-
jeljenju uSkelanima, koje je
udaljeno 40 kilometara od
Srebrenice, ima oko 20 ma-
lišana sa kojima rade tri
žene. Me. S.
Cijena pečenog mesa bila rekordnih 40 KM
Slične terapije već preporučuju u nekim evropskim zemljama
Demineri uništili 13 ručnih bombi, četiri tromblonske mine, topovsku granatu, 16
kilograma vitezita, sedam okvira za automatske puške i automate
Dopisnik “Avaza” sa deminerima tima A
u Glamoču kontingent je
preuzeovođa tima StipoBu-
lić, koji ga je u saradnji sa
operaterom Denisom Gra-
nićem i uništio, dok su čla-
nice tima medicinarka Ma-
rina Barać i Adrijana Milić
kao vozačica i prevoditeljka
tima koordinirale sa policaj-
cima red na cesti Livno-Gla-
moč u vrijeme eksplozija.
- Pored ovog kontingenta
naš tim, koji pokriva cijeli Li-
vanjski kanton, odpočetka go-
dinedokraja junauništio je još
38 protivpješadijskih mina,
485 različitih neeksplodiranih
ubojnih sredstava, 2.249 ko-
mada različite municije i dio
vojne opreme izvršivši u tom
period 129 zadataka - izjavio
nam jevođa timaBulić, pohva-
livši po ovompitanju odličnu
saradnjusa ostatkomtima, po-
licijom, Upravom CZ LK,
SFOR-om i mjesnim stanov-
ništvom. A. KAMBER
Obdanište radi četiri
sata dnevno
mogla bi da bude čuvanje
ovaca što bi zasigurno imalo
antistresnu i antidepresiv-
nu ulogu. Naišao sam i na
primjere gdje doktori u Nje-
mačkoj već godinama paci-
jentima preporučuju bora-
vak na selu uz domaće živo-
tinje - ispričao nam je Jelić.
Ono što mu nedostaje da
Dvadesetjednogodišnji
dipl. ekonomist Slaven Jelić
iz Teslića na ovogodišnjem
poljoprivrednom sajmu„Ag -
ros 2011” predstavio je svoj
neobični projekt i pobrao
simpatije svih učesnika kole-
ga, ali i investitora.
Radeći na temu razvoja
ruralnog i seoskog turizma
svoju ideju o liječenju stresa
uz čuvanje ovaca sprovede u
djelo jeste početni kapital.
- Da bi realizirao projekt
neophodno mi je oko 25.000
KM. Novac bi bio usmjeren
za pravljenje drvenih kuća,
brvnara i nabavku manjeg
broja ovaca - kazao je Jelić.
B. SPASENIĆ
!
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. F=H==
14 unsko-sanski kanton
0čää|c| 1ää|||
äã||ãMtää äãää||ćä
Darovi za osnovce iz Mrazovca
Braća Bećir i Hilmija Ba-
jrić, obojica žive i rade u ino-
stranstvu, obradovali su baj-
ramskim paketićima učeni-
ke prvog i drugog razreda
Osnovne škole na Mrazov-
cu.
Njima se u kupovini da-
rova pridružio i njihov otac,
Hamdija Bajrić, austrijski
penzioner. Oni su učenicima
prvog i drugog razreda os-
novne škole podijelili ukup-
no 40 bajramskih paketića,
što je posebno obradovalo
djevojčice i dječake ove ško -
le, koji nisu krili svoju
dječiju bajramsku radost.
Prilikom podjele paketića
, Bećir Bajrić je istakao da će
se potruditi da nabavi i kom-
pjuter sa instaliranim poseb-
nim školskim programom,
pomoću kojeg bi učitelji lakše
radili, a djecalakše sticala no-
vaznanja. N. V.
Poklone je dobilo 40 mališana
Iã 8ã||ãMää ë0 8N
tã 1ätä| ää|ä1|cã
Poklon načelnika Bužima
Načelnik
općine Bužim
Mirsad Šahi-
nović od Cen-
tra za socijani
rad Bužima za-
tražio je spisak
deset najugro-
ženijih porodi-
ca, kako bi im
podjielio po 50
KM i na taj
način ihbarem
malo obrado-
vao pred Kur-
ban-bajram.
Sobziromna to da je riječ
oporodicama sa više djece, sa
načelnikom su razgovarali o
iznalaženju načina da se po-
mogne djeci koja idu u školu,
a posebno đacima pješacima,
kojima bi plaćanje karte za
prijevoz mnogo značilo. N. V.
Prijem kod načelnika Mirsada Šahinovića
BIHAĆ Izgradnja stambene zgrade u završnoj fazi
8äMtää ää|ä1|cä ä ääää
t|ãääää ätä||ãäã|ä tã t0 1ãäã
Dio bihaćkih Roma us-
koro će dobiti krov nad gla-
vom, jer se u bihaćkom na-
selju Maskara okončavaju
radovi na prvom objektu
romske stambene zajednice
u koju će biti smješteno šest
porodica, tri stana za sed-
močlane i tri stana za pe-
točlane porodice.
Izbor korisnika
Kako bi seupoznao sa do-
sadašnjim tokom izvođenja
radova, gradilište je obišao
Pele Person ( Pelle Persson) ,
direktor Švedske razvojne
agencije SIDAkoja je zajed-
no sa Općinom Bihać uložila
oko 475.000 KM za izgrad-
nju navedenogobjekta, apri-
sutni su bili i predstavnici
Ministarstva za ljudska pra-
va i izbjeglice koji su i nosioci
realizacije ovog projekta.
Prve romske porodice će
za nekih 20 danaveć useliti u
ni rad” Bihać i Udruženjem
građana “Rom”.
Dodatna pomoć
Ovim projektom krov
nad glavom treba dobiti 25
najugroženijih romskih po-
rodica sa kojima se istovre-
meno radi i na podizanju
svijesti označaju i pravilnoj
upotrebi stambe nog pros-
tora u što su tokom radioni-
ca bili uključeni psiholog,
ljekar i predstavnik Crve-
nog križa.Direktor Person
izrazioje svojezadovoljstvo
do sadaurađenim i zanimao
se na koji način još mogu
pomoći da se smjeste sve
romske porodice, kada je u
pitanju stambeno zbrinja-
vanje. I. N. Š.
Švedska razvojna agencija i Općina Bihać u projekt uložile 470.000 KM
novuzgradu, a samizbor ko-
risnika stanova vršen u sura-
dnji saJU “Centar za socijal-
Zgrada za Rome u bihaćkom naselju Maskara
Pješačenje u čast nevinih žrtava Vukovara
8|äãćä| Mã|ã|ääc| äãt|ãä|||
ää| ä|ät 8|äã|tää
Trojica Bišćana Ivan Živ -
ković, Jasmin Kličić i Asmir
Nuhagić, logističar, koji su
krenuli na pješački maraton
od Bihaća ka hrvatskom gra-
duVukovaru, prešli su grani-
cu između BiH i Hrvatske.
Prema Kličićevim riječi-
ma tokom prve etape pješ-
ačenja nisuzabilježeni poseb-
ni problemi, osim žuljeva na
nogama, a sunčano vrijeme
koje ih prati omogućava da
pješačenje protekne u ugod-
noj atmosferi.
Inače, Kličić već tradicio-
nalno učestvuje u pješačkom
maratonu Bihać-Srebrenica,
jer jeto njegovnačin dau ime
svojih sugrađana oda počast
žrtvama genocidapočinjenog
u toj zaštićenoj UN-ovoj zoni.
Stoga se odlučio da zajed-
no sa svojim prijateljima za
20-tu godišnjicu pada Vuko-
varamaratonom odajupočast
nevino ubijenim žrtvama i u
tom gradu, ali i da probude
svijest javnosti, posebnomla-
dih da Srebrenica i Vukovar
moraju biti najsnažnije upo-
zorenje i prepreka projektima
genocida i masovnih zločina
samozato štosu različitihna-
cionalnosti, jer je samo u ova
dva grada zbog toga je ubijeno
oko 15.000 nevinih civlila.
Put do Vukovara trajat će
15 danai prepješačitće 450ki-
lometara podijeljenih u 15
etapa. Prolazeći kroz hrvat-
ske gradove pridružit ćeimse
učenici i građani sa kojima će
zajedno pronijeti poruku
“Tihi hod, za veliku bol”, ko-
ja u sebi nosi snažnu poruku i
čisti ljudski čin.
I. N. Š.
Predstavnici SIDA-e i Općine obišli gradilište
Nuhagić, Kličić i Živković: Prešli prvu etapu maratona
8|tä ä Jä|ä
Sead Džemaili predsje-
dnik Udruženja građan
“Rom” pohvalio je napore
Općine Bihać za ostva-
renje ciljeva boljeg života
Roma u Bihaću.
- Ovo je jedan od do-
kaza da bihaćki Romi nisu
u getu, već ravnopravno
žive sa svim građanima
Bihaća - kazao je Džemai-
li.
f|ä| 1 |ãt|ä1
0Š “0ãt|ä ||”
Učenici prvog 3 razreda sa učiteljicom Maidom Salkić
Predstavljamo prvačiće
Učiteljica I-3razreda OŠ
“Cazin II” Cazin je Maida
Salkić, a učenici su: Din
Bašić, Melisa Ibrahimagić,
Esmina Jonuzović, Ajla Ka-
pić, Amil Kapić, ArminKa-
pić, Semir Kapić, Sumejja
Kapić, Mirsad Ljubijankić,
Lejla Mustedanagić, Enver
Omerović, Emir Osmana-
gić, Edvina Pajić, Irina Pi-
vić, Anes Puškar, Muha-
med Puškar, Edin Saliho-
vić, Hana Samardžić, Mir-
nes Seferagić, Arijana Stra-
njaciAliŠkrgić. A. D.
Tokom 15 dana prepješačit će 450 kilometara podijeljenih u 15 etapa
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
#
>EEI
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
ZENICA Sve spremno za Prvi sajam bh. organske hrane
f|ätää|ãc||ã äã|ää|||ä
ä|ä|tää1ã ä |äJ|äää
Direktor Prvog bh. saj-
ma organske hrane OPPEN
u Zenici i predsjednik
općinskog Udruženja proiz-
vođača zdrave hrane Muha-
rem Šeper potvrdio je novi-
narima da je sve spremno za
Prvi generalni bh. sajam
zdrave i organski uzgojene
hrane, koji će se od 9. do 12.
novembra održati u centru
Zenice, na Trgu Alije Izet-
begovića i u susjednoj Tito-
voj ulici.
- Imali smo550aplikacija
proizvođača, ali je sajamski
prostor omogućavao učešće
samo 200 izlagača pa su mno-
gi odbijeni. U okviru
naučnog skupa, trećeg dana,
planiramo ponuditi proiz-
vođačima jedinstveni recept
za prodaju i izvoz naših
proizvoda. Siguran sam da
imamo kvalitetnije proizvo-
de odbilo kogazapadno ili is-
točno odnas, ali smo presitni
i razjedinjeni za svjetsko
tržište, anemamo podršku ni
kod kuće - kazao je Šeper.
On je istakao da vlast na
svim nivoimanikako ili vrlo
malo stimulira poljoprivre-
dnike, pogotovo organske
proizvođače.
- Činjenica da je 60 pos-
to obradivih površina neo-
brađeno, a da imate isto to-
liko nezaposlenih, svakoj
pametnoj vlasti dala bi od-
govor na pitanje kako za-
posliti i poboljšati stan-
dard, izvući zemlju iz kri-
ze. Ovdje se nova radna
mjesta otvaraju samo u
kancelarijama vlasti - tvrdi
Šeper. A. DŽONLIĆ
Interes znatno veći od sajamskog prostora, tvrdi Šeper
Šeper: S kvalitetom, ali bez podrške
f||ã ä1
|ä1ää |äää
U okviru pratećih pro-
grama Sajma nastupit će
skoro 1.200 učesnika u
četiri dana folklornog i
zabavnog programa. Sko-
ro 400 učenika turis-
tičkog i ugostiteljskog
smjera pohađat će prak-
tičnu nastavu,, a 11. no-
vembra bit će napravljena
tonu teška velika pita od
heljde.
Firmama Unis Ginex,
Pobjeda Rudet, Pobjeda Sp-
ort, Tvornica alata, Inži-
njering, Fekry i Zlatna nit
odobrena su sredstva iz ovo-
godišnjeg budžeta za podsti-
caj razvojaindustrijske proiz-
vodnje u Bosanskopodrinj-
skom kantonu. Ugovore sa
predstavnicima ovih firmi,
kojima je odobreno ukupno
533.020 KM, potpisao je pre-
mijer BPK Emir Frašto.
- Sedam privrednih ko-
mpanija zapošljava skoro
1.000 radnika. Kroz ovaj
programzaposlit ćesenovih
57 radnika, a što je najbitni-
je, nabavit će se oprema i
tehnologija koja će pomoći i
poboljšati produktivnost ra-
da ukompanijama i doprini-
jeti njihovom daljnjem raz-
voju - kazao je Demir Ima-
mović, ministar privrede
BPK. Al. B.
fä|ã M|||ääã 8N
tã tä1ãM|||M|
Potpisani ugovori o podsticajima u BPK
Najavljena nova ulaganja u razvoj industrijske proizvodnje
Spec
Inovator iz Banje Luke Vladimir Branković bit će
predstavnik Bosne i Hercegovine uSan Francisku, gdje će
u finalu svjetskog takmičenja za izbor najbolje poslovne
ideje u oblasti čistihtehnologija “Klintek open” predočiti
svoju ideju vodootpornog kliritnog štapića za potpalu va-
tre, javlja Srna.
Pobjedniku završnice takmičenja, bit će dodijeljena
nagrada od 100.000 dolara.
16
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
crna hronika 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Popović: Sve se brzo dogodilo
BIJELJINA Ispred vrtića u Dvorovima
|t||J|ã tä Mã|c| |t |äää |
tãä|š||ã ää1 |äčäää|Mã ãä|ã
Troipogodišnja Slobo-
danka Popović iz starog
naselja Gojsovac kod Dvo-
rova u općini Bijeljina
teško je povrijeđena u sao-
braćajnoj nesreći koja se
dogodila u četvrtak oko 17
sati ispred dječijeg vrtića
koji se nalazi u porti crkve
u Dvorovima. Nakon uka-
zane pomoći na Odjelu hi-
rurgije bijeljinske bolnice,
zbog teških povreda glave
hitno je prebačena u Beo-
grad.
Preuzimale djecu
Na djevojčicu je naletio
automobil “toyota” kojim
je upravljao C. J. iz Bijelji-
ne. Kako saznajemo na licu
mjesta, nesreća se dogodila
nedaleko od crkve u Dvoro-
vima. Majka povrijeđene
djevojčice Gordana Popo-
vić došla je po stariju, peto-
godišnju kćerku A. P. koja
je boravila u igraonici
dječijeg vrtića. Ušle su u
dvorište vrtića i, navodno,
u trenutku kada se Slobo-
danka otrgla iz majčine ru-
ke na nju je naletio automo-
bil. Još nije utvrđeno oda-
kle se pojavio, ali se zna da
je djevojčicu bukvalno vu-
kao 300 metara afaltnim
putem prema Bijeljini.
Kritično stanje
Baka povrijeđene dje-
vojčice StojkaPopović kaže
da se sve dogodilo vrlo br-
zo, u momentukada sumaj-
ke preuzimale djecu iz
igraonice vrtića. Baka je bi-
la u parkiranom automobi-
lu s jednogodišnjom unu-
kom kada je čula povike
svoje snahe.
- Povikala je: “Pokupi mi
dijete”. Automobil je izletio
velikom brzinom i nastavio
put prema gradu, ali tada nis-
mo znali šta se tačno desilo.
Snaha je potrčala i počela
tražiti dijete po obližnjem ka-
nalu, ali sezbogmagle nijedo-
bro vidjelo. Izpravca Bijeljine
došla je neka žena na biciklu i
javila da je neko dijete udario
automobil. Otišli smoi vidjeli
ljude iz obližnje kockarnice
kako vade moju unuku ispod
automobila. Vidjela samda joj
je koža na licu potpuno zgulje-
na i da ima veliku povreduna
glavi - kazala je baka Stojka.
Kako saznajemo, porodici
je javljeno da je djevojčica
smještena na VMAu Beogra-
du, gdje se ljekari bore za njen
život. Policijski istražitelji ut-
vrđuju šta se tačno dogodilo,
ali policija upozorava nesav-
jesne vozače da prilagode br-
zinu okolnostima na putu.
E. M.
Teško povrijeđena troipogodišnja Slobodanka Popović hitno prevezena na VMA u Beogradu
Vozač “toyote” vukao je 300 metara po asfaltu
Vrtić ispred kojeg se desila nesreća (Foto: G. Bobić)
Policijskoj stanici Gr-
ačanica F. H. (48) prijavi-
la je razbojništvo koje se
dogodilo u ulici Mehme-
da Ahmetbegovića u Gra-
čanici.
Nju je, prema inform-
acijama MUP-a TK, na-
pala ženska osoba s kapu-
ljačom na glavi i otela joj
torbu u kojoj su se nalazili
lični dokumenti, novac i
dva mobitela.
Brzom akcijom uhap-
šenaje J. I. (46) izGračani-
ce za koju se sumnja da je
izvršila razbojništvoi nad
kojom je izvršena krimi-
nalistička obrada, a o
slučaju je upoznat kanto-
nalni tužilac.
Uviđaj su obavili in-
spektori Odjela krimina-
lističke policije PS Grača-
nica, koji će Kantonalno-
m tužilaštvu dostaviti iz-
vještaj protivJ. I. o krivič-
nom djelu razbojništva.
H. Č.
Žääã
|tä|š||ã
|ãtää|ä|š|ää
Gračanica
Spec
Iz Ambulante u Lukavi-
ci ukradeni sutri monitora,
50 KMi ampule. Prilikom
pljačke pričinjena je šteta
od 700 KM. Unutrašnjost
je demolirana, a na vratima
ordinacije iščupane su bra-
ve. Policija je obavila
uviđaj.
17
crna hronika
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
NESREĆA Na gradilištu “Mellain centra” u Tuzli
8ã1ä|ä äãä äã J|ãää
tã tää|ä | ääJ|äää
Mevludin Huseinović
(50) iz Živinica, uposlenik
živiničke firme “Grapt in-
vest”, poginuo je u četvrtak
oko 17 sati nakon pada s
montažne skele visoke dese-
tak metara na gradilištu
“Mellain centra”u Tuzli.
Propisna oprema
Zajedno s njim sa skele je
pao i Mevludin Butković,
također iz Živinica, ali je
preživio pad i smješten je na
Odjel maksilofacijalne hi-
rurgije UKC-a Tuzla. Nje-
govo zdravstveno stanje nije
ugroženo i za nekolko dana
Butković će biti pušten na
kućno liječenje.
- Svi smo u šoku, pogoto-
vo što se nesretan slučaj do-
godio pred sami kraj radnog
vremena. Obojica radnika
imala su svu potrebnu opre-
mukoju propisuje pravilnik
zaštitena radu, šljem i sigur-
nosno uže, ali, nažalost, Me-
vludin Huseinović, koji je
poginuo, pao je direktno na
glavu - kazao nam je Safet
Bašić, direktor kompanije
koja finansira radove izgra-
dnje.
Pomoć porodicama
Inspektori zaštite na ra-
du obavili su u petak uviđaj
i zapečatili ovo tuzlansko
gradilište do okončanja is-
trage i uvrđivanja okolnosti
pod kojima je došlo do nes-
reće. Na gradilištu je jučer
boravio i direktor firme
“Grapt invest” iz Živinica
Miralem Hurić, koja je na
izgradnji “Mellain centra”
bila zadužena za tesarske
poslove.
- Teško je bilo šta reći na-
kon ove tragedije. Sve je
splet nesretnih okolnosti,
koji je, nažalost, okončan po-
gibijom našeg radnika. Mi
smo obišli njegovuporodicu
odmah nakon nesreće, kao i
porodicu drugog ozli-
jeđenog radnika, i njega sa-
mog u UKC-u. Firma
“Grapt invest” učinit će sve
da se pomogne porodicama
radnika, te da njihovi člano-
vi budu materijalno zbrinuti
koliko je moguće s naše stra-
ne - kazao je Hurić.
Iza smrtno stradalog Me-
vludina Huseinovića ostala
jesupruga Semai trojedjece,
Mevlija, Selma i Fikret. Ovo
je treća velika tragedija upo-
rodici Huseinović. Mevlu-
dinova braća Ejub i Ismet
ubijena su u ratu. Uviđaj su
na mjestu nesreće obavili i
pripadnici MUP-a TK.
A. Mu.
Smrtno stradao Mevludin Huseinović (50), a povrijeđen Mevludin Butković, obojica iz Živinica
Bašić na mjestu pada:
Ostale lokva krvi i kaciga
(Foto: A. Muslimović)
Inspekcija na gradilištu
Bosanski Novi
Nã|ä||ä|ä|c| ä|ã|| äãäã|
t 0|ã1tää ä||äćä|cä
Policija iz Bosanskog
Novog zatekla je tri osobe u
četvrtak oko 23 sata u krađi
bakra na krovu Gradske vi-
jećnice u Njegoševoj ulici u
BosanskomNovom, unepo-
srednoj blizini graničnog
prijelaza s Hrvatskom. Riječ
je, kako saznajemo, odvojici
maloljetnika od15 i 16 godi-
na te Milošu D. (20), sva troj-
ica iz Bosanskog Novog.
Trojka je zatečena u tre-
nutku kada je makazama za
lim pokušala isjeći bakarne
oluke s Gradske vijećnice, a
policija je pronašla i torbu u
koju su planirali staviti is-
ječene komade bakra. Osve-
mu su obaviješteni i radnici
Centra za socijalni rad iz Bo-
sanskog Novog.
Gradska vijećnica u Bo-
sanskom Novom sagrađena
je 1888. godine i najstarije je
zdanje u ovomgradu, koje je
Komisija za očuvanje nacio-
nalnih spomenika 2006. go-
dine proglasilanacionalnim
spomenikom. M. Z.
Zbog krađa počinjenih u
blizini grada Verone u Italiji
uhapšena su trojica državlja -
na BiH porijeklomiz Mosta-
ra. Kako neslužbeno saznaje-
mo, riječ je o Josipu Udovčiću
(25), Darku Drinovcu (27) i
Miši Krešiću (27), koje je ita-
lijanska policija uhapsila u
automobilu “mercedes ca-
briolet”, za koji postoji sum-
nja da je ukraden.
- Kod njih su pronađena
dva uređaja za ometanje cen-
tralnog zaključavanja auto-
mobila, nekoliko računara i
tableta, iPad, za koje se sum-
nja da su ukradeni isti dan u
sedam provala na području
od Milana do Verone - stoji u
policijskom izvještaju iz Ve-
rone.
Policija je privela Mostar-
ce u zatvor u Veroni, a tužilac
imje odredio ročište, koje će
biti održano 7. novembra.
Prema nekim navodima, je-
danod trojiceuhapšenih Mo-
staraca je sin brigadira
HVO-a i člana Kantonalnog
vijeća Časnog suda HSP-a
BiH, drugi je sin bivšeg di-
rektora jednog javnog predu-
zeća, dokje treći Mostarac ra-
nije osuđivan zbog kri-
jumčarenja ljudimana relaci-
ji Mostar - Ankona.
M. H.
I|ä||cã Nät|ã|ãcã
ääãäšääã ä ëä|ää|
Nakon što su krali po Italiji
Kasim Jašarević (73) iz
Janje pronađen je mrtav 3.
novembra oko podneva u
kanalu Drina - Dašnica u Ja-
nji, pedesetak metara uzvo-
dno od crpne pumpe i brane
koja regulira nivovode u ka-
nalu.
Tijelo suu vodi nadomak
korita Drine primijetili rad-
nici “Vodoprivrede”, koji su
obavijestili Civilnu zaštitu,
a potom sustigli ronioci koji
su tijelo izvukli oko 14 sati.
Ljekari Hitne pomoći kon-
statirali su da je smrt utapa-
njem nastupila ranije, naj-
vjerovatnije u srijedu, 2. ok-
tobra, uvečer.
Izet Mumbašić, ribolo-
vac iz Bijeljine, prisustvo-
vao je izvlačenju utopljeni-
ka iz vode.
- Nalicu mjestabilajepo-
licija i Hitna pomoć. Koliko
sam vidio, nije mu bilo po-
moći, a vjerovatno će se kas-
nije utvrditi kako je umro -
kaže Mumbašić.
Ramiz Jašarević, sin nas-
tradalog, identificirao je
oca, koji je vrijeme uglav-
nom provodio na vikendici
pored Drine. Kaže da je otac
bio zdrav i pokretan. Čuvao
je stoku na drinskim obala-
ma i često je znao otići do
obližnjeg improviziranog
ribarskog restorana na
druženje s ljudima i čašicu
pića.
- Svjetla su bila upaljena
u vikendici i štali i pretpos-
tavljam da je krenuo do oba-
le Drine na druženje s ribo-
lovcima. Pronašli su ga pe-
desetak metara dalje od ko-
rita Drine. Nikome se nika-
da nije zamjerio. Bio je mi-
ran čovjek koji je volio
druženje - kazao je Ramiz
Jašarević. E. M.
f|ääãđäää |||ä|ä
8ãt|Mã 1ãšã|ää|ćã
U kanalu Drina - Dašnica u Janji
Nađen blizu crpne pumpe i brane (Foto: G. Bobić)
Gradska vijećnica u Bosanskom Novom (Foto: D. Stojnić)
Jašarević: Otac je bio zdrav i
pokretan
Prema svemu sudeći, riječ je
o utapanju 73-godišnjaka
18
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
crna hronika 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Näđääã|ä1äã ää||ä|ä|cã
Direktor propale
SAB banke Željko Ra-
guž (59) još je u bijegu i
za njim je raspisana me-
đunarodna potjernica.
On se tereti za poreznu
utaju i zloupotrebu sl-
užbenog položaja. Poz-
nato je da Raguž već
godinama živi u Spli-
tu. Raguž: Živi u Splitu
8ãt||ä|ä |tä||äčää |t šää|ä
Jasmina Gradaščević,
direktorica Srednje elek-
troenergetske škole na Po-
falićima, kazala nam je da
se škola pobrinula da na-
silničko ponašanje ne
prođe nekažnjeno.
- Upoznata sam s in-
cidentom koji se desio u
našoj školi i taj slučaj je
riješen. Učenik koji je ubo
nožem svog kolegu iz ra-
zreda isključen je iz škole
kao i učenik koji je nož
donio u školu. Slučaj je
odmah prijavljen policiji,
koja je obavila uviđaj. Svi
akteri su saslušani u pri-
sustvu roditelja. O pre-
mlaćivanju našeg drugog
učenika koji je brat bli-
zanac povrijeđenog Suljića
nisam obaviještena. Ako se
desio na tramvajskom sta-
jalištu, onda je to u do-
menu policije koja treba
uraditi svoj dio posla. Taj
incident nije se desio u
krugu škole - kazala nam je
Gradaščević.
U Aleji šehida u Zenici u četvrtak je napadnut A. H., ra
dnik zaštitarske agencije “Condor”, na svom radnom
mjestu u trgovačkom centru “Džananović”. Na njega je
nasrnuo D. I. I tom prilikom nanio mu teške tjelesne po-
vrede. Zenički policajci uhapsili su D. I., koji je nakon to-
ga zadržan u policiji. Uviđaj su obavili istražitelji Prve
PU.
8ãäã1ää| tãš|||ã|
Policija je uhapsila D. M. jer je prijetio smrću vlasni
kuugostiteljskog objekta “Špilja” u Foči, saopćeno je iz
Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo.
Policijskoj stanici Foča I. K. prijavio je da je u njegov
ugostiteljski objekt ušaoD. M. i prijetiomuda će ga ubiti
te da je nogom polomio staklo na rashladnoj vitrini.
f|||ä||ä ä|ãtä|ää äã|ãää
w
8ääã ää|äžä|cã ä
ã|ä|| “8â8äãääã”
Kantonalno tužilaštvo
u Sarajevu je nakon pono-
vljene istrage u predmetu
“SAB banka” podiglo op-
tužnicu protiv Mirsade
Omerbegović i Ivana Pe-
Commerce” Visoko, op-
tuženi su da su, iskoristivši
svoja ovlaštenja, predu-
zećima “Bosna Exim” i “Pe -
kić Commerce” pribavili
imovinsku korist u iznosu
Kantonalno tužilaštvo Sarajevo
SAB banka: Stečajni postupak
Iäčã |tä|ä1 ä|ä1ãää|cä
Bukinje u Tuzli
U tuzlanskom naselju
Bukinje 3. novembra oko
19 sati, nakon svađe i pre-
pirke, fizički se obračunalo
više osoba.
Prema nezvaničnimin-
formacijama, u mjesnoj
prodavnici u Bukinju naj-
prije su se iz još neut -
vrđenih razloga posvađali
Rado Josipović i maloljetni
I. Ahmetović. Nakon kraće
svađe Ahmetović i Josipo-
vić počeli su se međusobno
gurati i udarati, da bi se po-
tomu tučuumiješali E. Ah-
metović i K. Ahmetović,
također maloljetna braća I.
Ahmetovića.
U fizičkom obračunu,
saznajemo, Rado Josipović
je od udaraca metalnim
predmetom, kao i udaraca
nogama i rukama braće
Ahmetović, zadobio tjeles-
ne povrede te je prevezenu
Univerzitetski klinički
centar (UKC) u Tuzli, gdje
je zadržan na liječenju. Ta-
kođer je i I. Ahmetović
lakše povrijeđen pa je i on
prevezen u UKC Tuzla,
gdje mu je ukazana ljekar-
ska pomoć.
Tokom jučerašnjeg da-
na braća Ahmetović su u
prisustvu službenika Cen-
tra za socijalni rad Tuzla te
roditelja privedeni u pros-
torije MUP-a TK radi kri-
minalističke obrade.
A. H.
SARAJEVO Opasni odlasci u školu
Nã|ä||ä|ä|čäã äãä1ã
|ä|ä||t||ã ä|šä|ãää
Mlade siledžije ne libe se upotrijebiti i nož kao što se nedavno
desilo u Elektroenergetskoj školi
Našoj redakciji u petak
seobratila EminaSuljić, ses-
tra dvojice učenika Srednje
elektroenergetske škole u
Sarajevu da bi ukazala na
vršnjačko nasilje čije žrtve
su i njena dvojica braće bli-
zanaca.
Izvučeni iz tramvaja
- Prije petnaestak dana
jedan od braće je uboden
nožemu školi, ali moji rodi-
telji nisu tražili krivično go-
njenje za počinioca, jer je
otac osumnjičenog polica-
jac. Nakon toga, u srijedu
uvečer (2. novembar), moja
braća krenulasu kući poslije
druge smjene u školi. Oko
19.05 sati sjeli su u tramvaj,
kada je grupa mladića iz sus-
jedne Ekonomske i Dr-
vno-tehničke škole razvalila
vrata tramvaja, te mojoj
braći naredila da izađu na
sljedećoj stanici, što oni nisu
namjeravali učiniti. Na
tramvajskom stajalištu Do-
lac-Malta huligani su ih na-
silno izvukli iz tramvaja. Je-
dnogbrata sudvojicadržala,
dok su ostala četvorica tukla
drugog brata. Kada su ga
izudarali šakama, pobjegli
su prema Vilsonovom šeta-
lištu - kazala je Emina.
Prije napada jedan od
braće je mobitelom pozvao
Eminu te joj je kazao da od-
mah dođe, jer ga prati grupa
nasilnika teda seboji. Onaje
nakon poziva odmah obavi-
jestila MUP KS koji je upu-
tio patrolu na mjesto do-
gađaja.
Teške povrede
Nedugo poslije toga usli-
jedio je drugi telefonski po-
ziv u kojem je brat Eminu
obavijestio da je pretučen te
da su napadači pobjegli.
- Kada sam stigla na
mjesto događaja, policija je
već ispitivala moju braću.
Otišli smo u Hitnu pomoć
po ozljedni list, a ljekari su
konstatirali teške tjelesne
povrede. Zadobio je razde-
rotinu na gornjoj usni i zubi
mu se klimaju. Policiji smo
kazali da su moju braću na-
pali pripadnici neke malo-
ljetničke bande koju zovu
MGG. Među napadačima su
bili Admir K. iz Drvno-teh-
ničke škole i Jasmin Č., koji
je navodno iz Doma “Bjela-
ve”. Otac je otišao do Kli-
ničkog centra bolnice
Koševo da se dječaku snimi
gornja vilica. Mi ćemo
tražiti isključenje iz škole
svih aktera s ove slike koju
sam vam dostavila, jer su svi
bili tu kada su napali mog
brata. Tražit ćemo odštetu
od napadača, jer se djetetu
sada trebaju praviti implan-
tati na gornoj vilici, a an-
gažirali smo i advokata - po-
jasnila je Emina.
Ad. A.
Prozvali sebe skupinom MMG
kića zbog zloupotrebe po-
ložaja ili ovlasti iz Člana
358. ranijeg KZ FBiH.
Kantonalni sudu Sarajevu
optužnicu je potvrdio 1.
novembra.
Mirsada Omerbegović,
koja je 2. oktobra 1997. go-
dine bila direktor sektora
za mobilizaciju i plasman
sredstavaSAB bankeSara-
jevo, i IvanPekić, tadašnji
sportski direktor NK Bos-
na Visoko, te ovlašteni
potpisnik preduzeća“Bos -
na Exim” Visoko i “Pekić
od 58.759,96 KM, a SAB
banci Sarajevo u stečaju na-
nijeli štetu od 201.947,70
KM.
Postupajući kantonalni
tužilac u Sarajevu je u ovom
optužnom aktu predložio
sudu da optuženima izrek-
ne sigurnosnu mjeru zabra-
ne vršenja poziva, djelatno-
sti ili dužnosti u vezi s ras-
polaganjem, korištenjem,
upravljanjem i rukovanjem
povjerenom imovinom i
čuvanjem te imovine.
B. C.
Mirsada Omerbegović i Ivan Pekić terete se
za zloupotrebu položaja
w
'
C>KI
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Iã|ää||ää|
|ä1ã||
Spasilačke ekipe us-
pjele su spasiti nekoliko
rudara iz ugljenokopa u
centralnoj Kini, u kojem
je iznenada pukla stijena
poslije blažeg potresa. De-
setine rudara ostale su pod
zemljom. Poslije potresa
jačine 2,9 stepeni po Rihte-
ru, koji jepogodio gradSan-
mensi u provinciji Henan,
uslijedila je “eksplozija sti-
jene”, zbog čega supoginu-
la četvorica rudara, a 71 je
ostaozarobljen. Pojavapoz-
nata kao “eksplozija stije-
ne” događa se kada se, us-
ljed slijeganja zemlje, stvori
pritisakna potporne stubo-
veu rudniku, pričemu seiz-
nenada oslobađa velika ko-
ličina energije.
200 miliona
nezaposlenih
Šef Međunarodne or-
ganizacije rada (MOR)
Huan Somavija upozora-
va da je situacija u pogledu
nezaposlenosti u svijetu ka-
tastrofalna - bez posla je tre-
nutno više od 200 miliona
ljudi, alitaj brojje, urealnos-
ti, osjetno veći. Utekstu ob-
javljenom u “Rosijskoj gaze-
ti”on jenaveo nimalo dobre
cifre o stanju međunarod-
nog tržišta rada. Uz današnji
tempo ekonomskog rasta,
koji se procjenjuje na jedan
posto godišnje, prosto nije
moguće obnoviti 30 miliona
radnih mjesta koja su izgu-
bljena od početka krize
2008. godine.
Cipele od kokaina
Španska policija uhap-
sila je bračni par iz Ko-
lumbije koji je u Španiju
švercovao kokain u obliku
cipela, a svaki “par”
koštao je 50.000 eura. Is-
traga je pokazala da su
34-godišnji Kolumbijac i
njegova 24-godišnja su-
pruga protekle dvije godi-
ne donosili kokain koji je
imao oblik ženskih cipela, a
kojima je dat naziv “Manolo”.
Šalit operiran
Nedavno oslobođeni
izraelski vojnik Gilad
Šalit podvrgnut je opera-
ciji da bi mu se odstranilo
sedamdjelića šrapnela ko-
ji ga je pogodio tokom su-
koba kada je otet, u juna
2006. godine. Operacija je
bila uspješna, a bolnica
Rambam u Haifi najavila
je da će Šalit biti zadržan
jedan dan radi posmatra-
nja. Onje oslobođeniz za-
točeništva u Gazi prije
dvijei po sedmiceuokviru
razmjene zatvorenika iz-
među Hamasa i Izraela.
w
w
w
w
Ukratko
SVJEDOČENJE Drugi dan suđenja Sanaderu obilježio protest advokata
ëã|ää||ć. 8|ä1||ä ää|ä|t|äãä 0|ãä|ć
Prodanović se žalio na objavljivanje istražnih iskaza svjedoka u hrvatskim medijima
Sanader u sudnici: Ko dostavlja zaštićene podatke
Laptoš: Reagirala na tvrdnje
Advokat bivšeg hrvat-
skog premijera Ive Sanade-
ra, kojem se sudi za ratno
profiterstvo, ČedoProdano-
vić drugog dana suđenja u
Zagrebu protestirao je zbog
objavljivanja istražnih iska-
za svjedoka u hrvatskim me-
dijima, a ta svjedočenja oz-
načio je kao neregularna.
Curenje iskaza
- Vrlo je ograničen broj
osoba koje sumogle doturiti
taj dokument novinarima, a
to nisu učinili ni obrana ni
sudsko vijeće - rekao je Pro-
danović povodom iskaza
svjedoka Božene Ključarić,
direktorice kompanije koja
je govorila o Sanaderovom
sastanku s članom Uprave
Hypo banke Volfgangom
Kultererom (Wolfgang).
Prodanović je naglasio da
je iskaz svjedokinje Ključarić
neregularanjer se isti dankad
je svjedočilapojavio umediji-
ma. Reagirajući na ove tvrd-
nje, predstavnica tužilaštva
Tamara Laptoš kazalaje da ni
optužbi nije u interesu “cu -
renje iskaza”.
Sanader je zatim rekao
da su mu “curenjem iskaza”
povrijeđena prava iz Kon-
vencije za zaštitu osnovnih
ljudskih prava i sloboda i po-
novio Prodanovićevu tezu
da je jedini logičan za-
ključak da je tužilaštvo to
koje dostavlja zaštićene po-
datke medijima.
Inače, Prodanović sma-
tra da su iskazi svjedoka
uglavnom u skladu s očeki-
vanjima, no nisu presudni
za vođenje ovog postupka.
Pravo ministra
Drugi dansuđenja Sana-
deru, koji se tereti da je1994.
i 1995. dobio proviziju od
Hypo banke vezanu za kre-
dit koji je dat Hrvatskoj,
obilježila je izjava prvog
svjedoka, tadašnjeg pre-
mijera Nikice Valentića
da je ugovor o kreditu mo-
gao potpisati samo ta-
dašnji šef diplomatije Ma-
te Granić.
Na upit tužiteljice Ta-
mare Laptoš kada je prvi put
saznao dase u vezi s dizanjem
kredita pregovara s Hypom,
Valentić je odgovorio:
- Ne mogu se točno sjeti-
ti, ali mislimda je Mate Gra-
nić pokrenuo temu velepos-
lanstava. Više nismo mogli
dopustiti da se i kuna od
budžeta potroši pa je nakon
nekoliko mjeseci došla ideja
o kreditu. Načelno smo se
složili jer smo procijenili
da je to dugoročno dobar
potez. Bio je to jedini način
da se spriječi inflacija. Čuo
sam za Hypo banku, ali ni-
sam poznavao nikoga od
predstavnika. Kamata na
taj konkretni kredit od
Hypa bila je manja od deset
posto. Nije bilo moguće da
ugovor potpiše bilo tko
drugi osim ministra vanj-
skih poslova na temelju
odluke koju potpisuje pre-
mijer. Iako ne mogu negi-
rati da si ministar ne može
uzeti pravo da ga potpiše
njegov zamjenik. Ipak mis-
lim da ga je u ovom slučaju
potpisao Granić.
Sudija IvanTurudić nije
dopustioValentiću daodgo-
vori na pitanjesmatrali dabi
zamjenik ministra vanjskih
poslova mogao stranoj banci
obećati da će u budućnosti
imati povlašten status na
tržištu.
Suđenje se nastavlja10. i 11.
novembra, s tim da će 11. no-
vembra svjedočiti Mate Granić.
Ivu Sanadera USKOK
tereti da je za vrijeme rata
tražio i dobio proviziju dok
je kao zamjenik ministra
vanjskih poslova s Hypo
bankom dogovarao kredit
za državu.
Istraga zbog kriminala otjerala birače
8äää||ää ääã||c||ã
1äät||äää |ãčã ä1 80I-ã
Ivo Sanader uvjerljivo najomraženiji političar u Hrvatskoj
Kosor: Ostala bez podrške
Kukuriku koalicija do-
bit će dvostrukoviše glasova
od HDZ-a. Laburisti sigur-
no prelaze izborni prag, dok
je nekadašnji lider HDZ-a
Ivo Sanader uvjerljivo najo-
mraženiji političar u Hrvat-
skoj, pokazuje novo is-
traživanje agencije Promo-
cija plus, provedeno 1. i 2.
novembra.
Pokretanje istrage protiv
stranke i blokada imovine
HDZ-u je uzelo dodatnih
0,7 posto birača pa bi danas
za njih glasalotek 18,3posto
ispitanika. Koalicija na čelu
sa SDP-om trenutno je na
37,2 posto, što je za 0,5 posto
više nego prije mjesec.
Jedina lista koja na na-
cionalnomnivou, osimdvi-
je najjače, prelazi izborni
prag trenutno su laburisti
Dragutina Lesara, kojima
upadljivo raste podrška bi-
rača.
Laburisti su prošli mje-
sec imali 5,1 posto, a sad su
skočili na 5,7 posto. HSP
ima 3,9 posto glasova ispita-
nih, HSS 3,6 posto, a na
nešto malo iznad tri posto
drži se i HSLS.
I dalje je veliki broj onih
koji još ne znaju za koga bi
glasali - ima ih 18 posto. Uv-
jerljivo najpopularniji poli-
tičar opet jepredsjednikHr-
vatske Ivo Josipović, kojeg
više od 85 posto ispitanika
ocjenjuje pozitivno, dok
premijerku JadrankuKosor
25 posto ispitanih doživlja-
va kao pozitivnu.
Milanovića pozitivnim
doživljava 52,8 posto ispita-
nika i bilježi veliki rast u od-
nosu na prošli mjesec, što
sugerira da mu je upalilo to
što HDZ-ovu agoniju nije
pretjerano žestoko komen-
tirao niti je nad njom javno
likovao.
Vladu Jadranke Kosor
podržava tek svaka peta oso-
ba iz istraživanja, a Zoran
Milanović je prvi izbor za
novog premijera kod 51,1
posto ispitanih.
Bivši šef OZNA-e poručio
8ä||äääãc J|ã1ä|ä |ä|
ää ä|ä|ä|ä t|t|äMä
Boljkovac: U zatvoru Remetinec
Bivši šef OZNA-e, pre-
dratni rukovodilac u Hrvat-
skoj i prvi ministar policije
poslije 1990. godine Josip
Boljkovac, koji je uhapšen
pod optužbom za ratni
zločin iz 1945. godine, odbi-
ja uzimati hranu u zatvoru
Remetinec, izjavio je njegov
advokat Anto Nobilo.
Nobilo je rekao da se Bo-
ljkovac odlučio za taj potez
jer nema povjerenja u sis-
tem, ali nije preciziraoradi li
se o štrajku glađu ili hranu
dobija iz drugih izvora, pre-
nosi portal Dnevnik.
Josip Boljkovac uhapšen
je u svojoj kući u Vukovoj
Gorici kod Karlovca pod
sumnjom da je poslije kraja
rata 1945. godine počinio
ratni zločin u Dugoj Resi,
naredivši jednoj jedinici
Korpusa za narodno oslo-
bođenje Jugoslavije likvida-
ciju21 osobe koja je bila zat-
vorena utamošnjem zatvoru
Odjeljenja za zaštitu naroda.
Spec
Nekoliko hiljada Iranaca proslaviloje godišnjicu zauzima-
nja Ambasade SADu Teheranu 1979., tokomIslamske revo-
lucije. Iranci su pozdravili “arapsko proljeće”, koje se u Iranu
naziva “arapskim buđenjem”, i osudili Izrael, javljaAFP. Ka-
da jeu Islamskoj revoluciji zbačen svlasti šahMohamed Reza
Pahlavi, kojeg suSAD podržavale, 4. novembra1979. oko 400
iranskihstudenata upaloje u Američkuambasadui 444dana
držalo kao taoce 52 američka diplomata.
20 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
NASTAVNO-NAU^NO VIJE]E
PRIRODNO-MATEMATI^KOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU
OBJAVLJUJE
Mr. Rajko Tripi}, istra`iva~ ekologije Republi~kog zavoda za za{titu prirode Re-
publike Crne Gore, brani}e svoju doktorsku disertaciju pod naslovom:
„OBRASCI EKOLO[KO-MORFOLO[KE DIFERENCIJACIJE
POPULACIJA I VRSTA SEKCIJE GONIOCARPA POJARKOVA
RODA ACER L. NA JUGOISTO^NIM DINARIDIMA“
dana 06. 12. 2011. godine (utorak) u sali 1101/XI Prirodno-matemat~kog fakulte-
ta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 33, sa po~etkom u 13.00 sati.
Odbrana je javna, a rad se mo`e pogledati u radne dane od 10-14 sati u Sekretari-
jatu Fakulteta.
Iz Dekanata Fakulteta
POSEBNAOBAVIJESTO NABAVCI

C>KI
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
ISTRAŽIVANJA Prof. dr. Petar Popovski o porijeklu evropskih naroda
8ät Nãää1ää||ä ääMã lä|äää
Evropljani potomci drevnih Pelazga, navodi Popovski
Ulaz u pećinu gdje je pronađen artefakt
Pažnju šire javnosti ovih
dana privukla je emisija
emitirana na jednoj make-
donskoj TV stanici u kojoj je
prof. dr. Petar Popovski iznio
tezu da su svi Evropljani po-
tomci drevnih Pelazga, naro-
da čiji su korijeni u današnjoj
Makedoniji.
Djelo Letonke
Popovski u izjavi za
“Avaz” otkriva pojedinosti
iz svoje studije podnaslovom
“Bez Makedonije nema Evro-
pe - Evropljani potomci drev-
nih Makedonaca”, kojaćebiti
objavljena početkom 2012.
godine. Tvrdi da ovu hipote-
zu zastupa više stotina emi-
nentnih naučnika zapadne
Evrope te dodaje da je rečeni-
cu “Bez Makedonije nema
Evrope” pozajmio iz djela
“Proto-Indo-Euro-pean...”Le -
I|| J|ä1|š|ã
Prema Popovskom, po-
stoje tri gledišta u pogledu
polaznih pozicija emigrant-
skih masa ka nenaseljenoj
Evropi u prahistoriji.
Prema tzv. Indoevrop-
skoj teoriji, naseljavanje
počinje od zapadne Indije.
Drugo gledište kaže da su
doseljenici pošli s terito-
rija današnje Ukrajine.
Treće, koje on zastupa, jes-
te da je naseljavanje Evro-
pe krenulo s Balkanskog
poluotoka, odnosno, iz
drevne Makedonije.
10.000p.n.e.) naselili stočari
iz ruskih istočnih stepa koji
su sebe nazivali Anti, Veneti
i Skiti, a čiji su se korijeni
nalazili udomovini Pelazga,
u Makedoniji. Pedesetih go-
dina prošlogstoljeća engles-
ki arheologHelden (Hellde-
ne), na osnovu rezultata is-
traživanja, napisao je da bri-
tanska prahistorijska um-
jetnost počiva naumjetnosti
slovenskihnaroda naBalka-
nu - govori Popovski.
Pećina s granice
Popovski kao glavni ar-
gument iznosi rezultate iz
oblasti antropologije i tvrdi
da su Pelazgi u suštini bili
Praslaveni. On sepoziva naje-
dan artefakt koji je pronađen
dvadesetih godina prošlog
stoljeća u pećini Masd' Azil na
granici između Francuske i
Španije.
- Na jednoj pločici stoji
natpis na drevnomakedon-
skom jeziku, gdje se spomi-
nje ime boga sunca Il i ime
Makedonija. Ovo epohalno
otkriće francuski arheolozi
datirali su između 25.000 i
17.000 godina prije nove ere
- naglasio je Popovski.
A. CANOVIĆ
tonke prof. dr. Marije Gim-
butasove.
- Ona zastupa stanovište
da su se na evropskom tlu u
poznom neolitu (40.000 do
Mahmud Abas u UN-u: Nema odustajanja
Ko je suzdržan u VSUN-a
fã|ät||äc| ćä |äãä
||ãž||| J|ãtãä|ä
Komitet izvještaj podnosi sljedeće sedmice
Velika Britanija, Fran-
cuska i Kolumbija najavile su
članovima Vijeća sigurnosti
Ujedinjenih naroda (VSUN)
da ćese suzdržati odglasanja o
palestinskom članstvu u
svjetskojorganizaciji, kazaoje
jedandiplomata UN-a na ko-
jeg se poziva BBC.
Takva odluka ne ide u
prilog Palestincima, koji su
pokušavali zadobiti po-
dršku evropskih zemalja.
Komitet VSUN-a razmatra
palestinski zahtjev da posta-
nu punopravni član UN-a i
očekuje se da izvještaj pod-
nese sljedeće sedmice.
Velika Britanija i Fran-
cuska u principu podržavaju
palestinsku državu, ali su
izrazile zabrinutost da bi
članstvo u UN-u u ovomtre-
nutku nanijeloštetu šansama
za obnovu mirovnog procesa.
Postoji zabrinutost i da
bi konfrontacija Palestinaca
s Amerikancima u vezi s tim
mogla podstaći nasilje.
Palestinci su,međutim, na-
govijestili da će oni tražiti da se
glasa, čak i ako nemaju većinu.
Mnogi UN diplomati vje-
rujudaće uVSUN-uPalestin-
ci dobiti glasove. Rusija, Kina,
Brazil, Indija, Liban i Južna
Afrika glasat će za. Sjedinjene
Države će se usprotiviti, a Ve-
lika Britanija, Francuska i
Kolumbija će se uzdržati, dok
će Gabon i Nigerija, također,
podržati Palestince.
Stručnjaci upozoravaju na devijantno ponašanje
Detalj iz serije “Ljubav i kazna”, koja se mogla pratiti i u BiH
Iä|c| žä|ä ž|ää|ä |t tãäää|cã
Ovo je rezultat postmoderne kulture i promjena socijalnih
vrijednosti, kaže Inanč
Dobro je poznato da su
turske sapunice postigle us-
pjeh i na međunarodnoj sce-
ni. Međutim, eksperti upo-
zoravaju na loše trendove
koje taj uspjeh može izazva-
ti, piše “Hurriyet”. Jedanod
primjera je odijevanje zvije-
zda iz serija koje stvara “no-
ve trendove”, a ponekad i
probleme s identitetom.
Husametin Inanč (Hu-
samettin Inanc), intelektua-
lac i autor knjige “Problemi
s identitetom u Turskoj”,
navodi da je u posljednje vri-
jeme primijećena tendencija
jednog dijela populacije da se
odijevaili damora imati stva-
ri poput likova u serijama.
- Ovo je rezultat postmo-
derne kulture i promjena so-
cijalnih vrijednosti. Obično
su ove pojave izražene kod
mladih u tranzicijskom pe-
riodu za društvo, kroz koji
trenutno prolazimo. Odjed-
nomvidimo da ljudi počinju
napuštati tradicionalni način
života i da se okreću moder-
nom. Zbog toga se dešavaju
devijacije i neopredijeljenos-
ti. To se u socijalnoj psiholo-
giji zove devijantno ponašanje
- pojašnjava Inanč.
Turci pod utjecajem
ovih pojava i TV sapunica
kupuju stvari da bi ličili na
glumce iz serija. Oni to ne
rade u sklopusvakodnevnih
aktivnosti, već u pokušaju
da postanu “glumac” ili
“glumica”, odnosno, prota-
gonista priče s ekrana.
U Turskoj se, naprimjer,
putem interneta može kupiti
nakit koji glumci nose u seri-
jama, a uglavnom ih nude
prestižne i luksuzne trgovine.
- Ovo je problem potrage
za identitetom kod mladih
ljudi. Traže da izgledaju lijepo
ili “cool”i žele izgledati poput
nekoga. Identifikacija sglum-
cima iz sapunica je pogodno
tlo. Ranije ovi trendovi nisu u
ovolikoj mjeri utjecali na lju-
de - kaže psihijatar za adoles-
cente Gurkan Odabaši (Oda-
basi).
Popovski: Koristi
antropologiju
22 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 23
dje~iji
dux
d j e ~ i j a o d j e } a
Kontak telefon: 033 691 294, 033 782 010, 033 782 011 Fax: 033 691 293
5
-
1
2
K
M
dje~iji
dux
10-19
KM
dje~ija komplet
trenerka
3
-
1
9
K
M
o
d
1
0
K
M
dje~iji d`emperi
`enski
d`emperi
od 10
KM
od 10
KM
9-35
KM
9-15
KM
`enska
ko{ulja
`enska
majica
`enski
dux
1
9
K
M
5
-1
5
K
M
4
K
M
`enski
d`emper
[irok asortiman
■ Extra kvalitet
za super cijenu
■ Nova kolekcija
jesen-zima
Bajram [erif Mubarek Olsun
`enska
rolka akcija
`enski
dux
5-15
KM
`enski
d`emperi
`enski
sako
9
-1
0
K
M
mu{ka majica
mu{ke pantalone
mu{ki
dux
super
cijena
dje~ija
majica
SUPER BAJRAMSKA PONUDA
5
-
1
0
K
M
1
5
-
2
5
K
M
`enska
ko{ulja
`enske
torbe
5
-1
0
K
M
dje~iji
prsluci i majice
` e n
s k i m
o d e l i
1
5
K
M
4
K
M
15-35
KM
10-19
KM
poku}nice
super cijena
`enske
~izme
dje~ije
~izme
1
0
-3
9
K
M
1
5
K
M
1
0
-
1
9
K
M
1
-5
K
M
N
ajve}i izbor
u
B
iH
dje~ije,
`enske i m
u{ke
zim
ske garderobe
`enski
{e{iri
set za nokte
ki{obrani
5
KM
5-7
KM
{al
super cijena
kape
`enski
d`emperi
15
KM
6
,7
,9
,1
0
,1
5
K
M
`enske
rolke
5-19
KM
m
u
{ k i m
o d e l i
mu{ki d`emper
24 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
POSJETITE NAS U NAŠIM MALOPRODAJNIM
SALONIMA NA CIGLANAMA (MERHEMIÆA TRG BR. 5)
I ILID@I (IBRAHIMA LJUBOVIÆA BR. 2) SVAKIM
RADNIM DANOM KAO I SUBOTOM I NEDJELJOM.
BAJRAM ŠERIF
MUBAREK OLSUN
SVIM GRAÐANIMA
ISLAMSKE VJERE
NUDIMO MOGU]NOST ONLINE KUPOVINE (www.atase.ba) I KUPOVINE PUTEM SHOPPING KARTICA INTESA SAO PAOLO I RAIFFEISEN BANKE NA 6 I 12
MJESECI. ZA DODATNE INFORMACIJE MO@ETE NAS KONTAKTIRATI NA BROJEVE TELEFONA 033/264-425, 033/265-426 I 033/639-768.
LCD 22" Adler
EKRAN 22"/56cm, FORMAT 16:9,
REZOLUCIJA 1366 x 768
299
KM
LED 24" Adler
EKRAN 24"/61CM, FULL HD
1920X1080, USB PORT, DVB-T, MENI
NA SRPSKOM, PC ULAZ, HDMI
379
KM
LCD 26" Adler
EKRAN 26"/66cm, FORMAT
16:9, REZOLUCIJA 1366 x 768
399
KM
285
KM
APARAT ZA KAFU
CIRCOLO RED, KRUPS
178
KM
APARAT ZA
KAFU PICCOLO
TITANIUM,
KRUPS
98
KM
Vox usisivaè SL 236
SNAGA 1800W, REGULATOR
JA^INE NA USISIVA^U,ZAPREMINA
PLATNENE KESE 4,2 L, INDIKATOR
NAPUNJENOSTI KESE
89
KM
79
KM
Usisivaè
SL-207 Vox
SNAGA 1600 W,
REGULATOR JA^INE
SNAGE, ZAPREMINA
PLATNENE VRE]ICE 3,1 L
Usisivaè
SL -208 Vox
SNAGA 2000 W ,REGULATOR
JA^INE SNAGE,ZAPREMINA
PLATNENE VRE]ICE 4,2L
#
EI
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Stanovnici Los Anđelesa koji posjeduju psa morat će
što prije naučiti svog ljubimca da bude tih ukolikone žele
platiti novčanu kaznu. Vlasnici bučnih pasa plaćat će
novčanu kaznu od250 dolara, a uslučaju ponovljenog pre-
kršaja- 500dolara, dokćesvako narednoglasno lajanjebi-
ti sankcionirano kaznom od 1.000 dolara.
Da bi lajanje bilookarakteriziranokao pretjerano, tre-
ba trajati dužeoddeset minutaukontinuitetuili 30minu-
ta s prekidima u periodu od tri sata.
8ãtää tã ääčää ätä
Dvije tinejdžerke uŠvedskoj koje suse zaglavile ukoli-
cima iz supermarketa morale supozvati Hitnu pomoć kako
bi ih izbavili iz nezgodnog položaja.
Djevojčice su našle kolica na jednom napuštenom tere-
nu u gradu Ed i odlučile se zajedno u njih popeti.
Portparol Hitne službe izjavio je da su djevojčice skoro
čitav sat sjedile zbijene jedna pored druge u kolicima bez
mogućnosti da se pomjere.
IãJ|ãä||äää ä ää||c|Mã
Plovidba preko Atlant-
skogokeana težak je zadatak
i za najspremniju osobu, ali
Grejem Aksford (Graham
Axford) uspio je obaviti ovaj
poduhvat bez obzira na svo-
jutvrdnju da ne može na po-
sao zbog bolova u leđima.
Ovaj se 57-godišnji more-
plovac borio s nekimodnaj-
gorih mora na svijetu dok su
mu na kućnu adresu dolazile
hiljade funti zbog njegove
nemogućnosti za rad. I to
punih 15 godina.
Aksford je uhvaćen na-
kon što je put od SAD do
Azora prošaoza mjesec. Nje-
Moreplovac je na bolova-
nju od 1996. godine, nakon
štoje povrijedioleđaprilikom
pada s motocikla. Nakontoga
Aksford je nastavio jedriti pa
je 2003. krenuo iz Južne Karo-
line prema Azorima.
Osim toga, Aksford živi
u gradskomstanu u južnom
Londonu, iako u Norman-
diji posjedujepolovinu kuće
na farmi. I jahta je, također,
njegova. U emisiji “Panora-
ma” Aksford priznaje is-
tražiteljima da je živio
većinom u SAD.
I tamo je nastavio prima-
ti doprinose za bolovanje.
Suočen s optužbama, Ak-
sford navodi da su njegovi
bolovi uleđima stvarni te da
nikada ne bi varao državu.
Britanac bio na bolovanju 15 godina
Keri je u oktobru prošle godine rodila zdravu curicu Seren,
koja je nedavno proslavila prvi rođendan
ŠOKANTNO Keri Grifits vjerovala svom instinktu
Aksford: Kaže da ne bi varao državu
l|ääã|| |ää|| 1ã |ä äääãc||ã.
äääã |äđääã ž|äã | t1|ãäã
f||Mãä äãääã1ä | ä|ää|ä â||ãä||ääM
8||äã|ã tä täãääJ
1ãäã čä|||| Jä1|ää
Djevojka nije objavila ime
Jedna djevojka postala je
hit na YouTubeu jer je pos-
ljednječetiri i po godinesva-
kog dana sebe slikala i te fo-
tografije objavljivala na
svom blogu. Od njih je na-
pravila videosnimak koji
traje 41 sekundu.
Video sadrži na stotine
fotografija nastalih između
29. septembra 2006. i 12.
maja 2011. godine. Na njima
je prikazana transformacija
ove djevojke od razbarušene
studentice do elegantne
mlade dame. Njeno ime se
nijednom ne spominje na
snimku, a na YouTubeu je
prijavljena pod imenom
Madandcrazychild.
Transformacije na internetu
N|t|| 1ã Mä|ä
|ä|ääã|tä| t||ääãä žäää
Amerikanac upucao susjeda
Amerikanac koji je u
svog susjeda pucao iz pišto-
lja tvrdi da je to napravio u
samoodbrani nakon što mu
je susjed telepatski prijetio i
silovao suprugu. Majkl Sele-
nejt (Michael Selleneit) op-
tužen je za pokušaj ubistva
svog susjeda Tonija Pirsa
(Tony Pierce) i ilegalno pos-
Instalacija vrijedna 800.000 eura
Č|t|ãč|cã |t||äã|ã
ä|||ä1ãä äätäääã|
Incident u muzeju
Vrijednoj čistačici zapo-
slenoj u muzeju u nje-
mačkom Dortmundu pr-
ljavština ne može promak-
nuti. Čistačica, nesvjesna
velike vrijednosti, detaljno
je izribala umjetničko djelo
osigurano na vrtoglavih
800.000 eura. Prilikom pra-
nja ga je slomila, a hemikali-
je su nagrizle drvenu insta-
laciju.
Instalacija “Kada počne
kapati sa stropa” stoji u mu-
zeju od februara. Visoka je
2,5metara, aispod njenalazi
se metalna posuda prekrive-
na bjelkastimprahom. Toga
praha sada više nema, jer je
čistačica mislila da se radi o
prašini.
Upitno je može li se um-
jetnička instalacija spasiti.
Konzervatori smatrajuda je
nepovratno uništena. Ko će
platiti štetu, na kraju će
odlučiti osiguranje.
Njegov je dvostruki život otkriven kada je ekipa BBC-jeve “Panorame” provela istragu
jedovanje oružja, a brani se
prilično nevjerovatnim tvr-
dnjama.
Susjed je nakon pucnja-
ve tokom koje je dobio me-
tak u leđa u kritičnom sta-
nju. Povrijeđeno mu je ne-
kolikovitalnih organa. Sele-
nejt je godinama optuživao
svog susjeda za slične aktiv-
nosti, ali policija kažeda nje-
gove optužbe uopće nisu
utemeljene.
w
w
Keri Grifits (Ceri Griffi-
ths, 37) iz Velike Britanije
bila je u desetoj sedmici tru-
dnoće kada su joj ljekari re-
kli da je pobacila. Prošla je
nekoliko pretraga i nakon
toga su tražili da potpiše
ugovor za kremiranje.
Ali Keri je ipakvjerovala
da jenjeno dijetejoš živote je
molila ljekare da naprave ul-
trazvuk.
Bolničko osoblje bilo je
zapanjeno kada je vidjelo da
jebeba živa. Keri je uoktobru
prošle godine rodila zdravu
curicu koju su nazvali Seren,
što na velškom znači zvijez-
da. Curica je 29. oktobra pro-
slavila prvi rođendan.
- Kada ti stručnjaci
kažu da si pobacila, onda
ne sumnjaš u to. Ali ja sam
znala da je dijete još živo u
mojoj utrobi. Molila sam
ih da naprave ultrazvuk, a
oni su mi odgovorili da im
je žao, ali da je beba izgu-
bljena.
Onda sam postala gotovo
histerična i počela samvika-
ti na njih. Ultrazvuk je poka-
zaoda samimalapravo - kaže
Keri i dodaje da vjeruje da je
zbog tog iskustva veza iz-
među nje i kćerke jošjača.
Prema statistikama, go-
dišnje ljekari 400 majki po-
grešno obavijeste da su ima-
le pobačaj. U bolnici su se iz-
vinili Keri zbog stresa. Tvr-
de i da je došlo do greške u
komunikaciji i da su joj tre-
bali reći da jevrlo vjerovatno
pobacila, a ne da je to sigur-
no.
Keri uživa u svojoj kćerkici
gov je dvostruki život otkri-
ven kada je ekipa BBC-jeve
emisije “Panorama”provela
istragu.
26 Subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
U skladu sa ~l. 243 i 248 Zakona o
tr`i{tu vrijednosnih papira
(„Slu`bene novine FBiH“ broj
85/08 )
PREDMET: Obavijest o posredo-
vanju u kupovini/prodaji vrijedno-
snih papira vi{e od 5% vrijedno-
snih papira iste klase istog emite-
nta.
„EUROHAUS“ d.o.o. Azize [a}ir-
begovi} 16 , 71 000 Sarajevo
Dana 03.11.2011 godine izvr{eno
je posredovanje u kupovini i prodaji
dionica emitenta ZIF BONUS D.D.
SARAJEVO sa oznako-
mn(BNSFRK2) po prosje~noj cijeni
od 5,40 KM.
Kupac FABRIKA DUHANA SARAJE-
VO DD izvr{ila je kupovinu 240.000
dionica ovog emitenta {to ~ini
7,2386% od ukupnog broja emitova-
nih dionica emitenta.
Za prodavca [u{i} Zijad izvr{ena je
prodaja 188.979 dionica {to ~ini
5,699% od ukupno emitovanih dio-
nica ovog emitenta.
Fabrika duhana Sarajevo je ovom
kupovinom pove}ala svoje u~e{}e
sa 12,2948% na 19,53% u u ovom
emitentu dok je [u{i} Zijad smanjio
svoje u~e{}e na 0,00%.
UNIVERZITET U TUZLI
raspisuje nagradni
KONKURS
za prikupljanje prijedloga idejnih rje{enja
likovno-grafi~kog izgleda
znaka Univerziteta u Tuzli
Postupak odabira najboljeg idejnog rje{enja provest }e
Konkursna komisija Univerziteta, a kona~nu odluku do-
nosi Senat Univerziteta.
Odabrano rje{enje znaka bit }e nagra|eno u visini
utvr|noj Odlukom organa Univerziteta.
Pravo u~e{}a na Konkurs imaju pravna i fizi~ka puno-
ljetna lica.
Ocjenjuju se samo anonimno prijavljeni prijedlozi
u~esnika Konkursa. Prijavu na Konkurs potrebno je do-
staviti preporu~eno po{tom ili predajom na pisarnicu
Univerziteta u Tuzli, Ul.dr.Tihomila Markovi}a broj 1.,
75000 Tuzla, najkasnije do PONEDJELJKA
21.11.2011. godine, u zatvorenoj kover ti, sa nazna-
kom „Nagradni konkurs“.
Bli`e odredbe Konkursa kao i dodatne informacije mo-
gu se dobiti putem WEB stranice Univerziteta:
www.untz.ba i putem kontakt telefona 300-500.
BAJRAM
ŠERIF
MUBAREK
OLSUN
%
KJKH=
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
”Cijeli svijet je
pozornica i svi smo
igrači na smrt”, za-
pisao je jednom ge-
nijalni pisac Vili-
jam Šekspir (Wil-
liam Shakespeare).
Međutim, ovo pra-
vilo često ne važi i
za našu državu, gdje
uz izražen naciona-
lizam, niski moral,
odbacivanje drugih
i različitih podsjeća
na predratnegodine, atročla-
no Predsjedništvo (trijumvi-
rat), pak na srednji vijek.
Jasmin Brutus, fotograf sa
sarajevskom adresom stano-
vanja, kroz svoj objektiv bi-
lježi svijet onakav kakav jes-
te. Njegovu pažnju zaustavili
su “ostali”, oni koji su pre -
pušteni sebi, a Brutusove fo-
tografije, u okviru Festivala
“Pravo ljudski” možete po-
ri, natjerali su publiku da s
velikim zanimanjem prati
izvedbu.
- BiH je producirala po-
sljednjih godina, decenija,
uglavnom klasične koma-
de s tri do pet glumaca. Ovo
je zaista fascinantan pro-
jekt i zbog činjenice da na
sceni imate 23 glumca u
većim ili manjim ulogama.
Te ljude samo okupiti, a
kamoli s njima mjesecima
raditi i uigravati, bio je po-
sao koji je mogao odraditi
samo isto tako fascinantan
probosanski tekst, kakav je
Latić napisao - kazao je Go-
jer.
8|äã1 8|äšää||ãäää|ć
äää| 1||ää|ä|
FILMOVI Miroslav Momčilović, reditelj “Smrt čovjeka na Balkanu”
lM|| 8ã1ž|äã||tääJää|ć |ä
|ä1ãä ä1 äã|ääć|ä J|äMãcã
Veoma cijenim što je Emir žrtvovao neko svoje vrijeme i poslove Na setu niko
ne pita za novac i uvjete, koji nisu sjajni
Momčilović: S Emirom dolazim u Sarajevo
Snimanje filma “Smrt
čovjeka na Balkanu” r e d i-
telja i scenariste Miroslava
Momčilovića u Beogradu
privodi se kraju. Oni koji su
uključeni u projekt uvjere-
ni su daje riječ o sjajnomos-
tvarenju, a glavni glumac
Emir Hadžihafizbegović ne
štedi komplimente na
račun mladogMomčilovića
i uvjeren je da će on za dvi-
je-tri godine stasati u jednog
od najjačih reditelja na ovim
prostorima.
Jedan kadar
Osim Emira, ufilmu glu-
me Mirjana Karanović, Ni-
kola Đuričko, Nikola Kojo,
Bane Trifunović i drugi, a
Momčilović u razgovoru za
naš list ističe da mu je po-
sebno zadovoljstvo sa-
rađivati s našim velikim
glumcem.
- Prvi put imamzadovo-
ljstvo da sarađujem s Emi-
rom, kojeg samdavnoupoz-
nao na Sarajevo Film Festi-
valu. Nekoliko puta sam
htio raditi s njim, ali nisu se
bile sklopile kockice. I sad
se desilo na filmu koji je
praktično bez budžeta. Ve-
oma cijenim što je Emir po-
tegao put iz Sarajeva, što je
žrtvovao svoje vrijeme i pos-
love. Trudiosam sedagaan-
gažujem, zato što Emira
smatram, bez laskanja, jed-
nim od najboljih glumaca ne
samo u bivšoj državi nego na
Balkanu uopće. Zadovoljstvo
je raditi s njim, a mislim da je
i njemu zadovoljstvo raditi
na setu gdje je tako dobra at-
mosfera - kaže Momčilović.
Ističe da je film “Smrt
čovjeka na Balkanu” veoma
neobičan, kako po sadržaju
tako i formi.
- To je film u jednom ka-
dru i dešava se ujednompro-
storu. Okupio sam vrhunsku
glumačku i autorsku ekipu.
Svi radimo s entuzijaznom,
koji se udanašnjem vremenu
gotovo izgubio. Liči na mla-
dalačku radnu akciju, niko
ne pita za novac i za uvjete,
koji nisu sjajni, što nije čudo
kad se radi film bez novca. Ali
mu to daje jednu vrstu ro-
mantike - govori beogradski
reditelj.
Crna komedija
Svjestan je da eksperi-
mentalni filmovi mogu biti
dosadni, ali naglašava da je
njegovo ostvarenje po sa-
držaju vrhunskacrna kome-
dija. Snimanje filma bit će
0 ää. | t|ä||ãätää|
ä|ääMã|äJ|ã||||
- U posljednjih deset
godina bh. kinematogra-
fija je malo napredovala, a
naša malo nazadovala. U
posljednje dvije-tri godine
mi se čini da se srbijanska
vraća na stare staze. Sve
ono što se dešavalo de-
vedesetih odrazilo se na
kinematografiju, pa smo u
jednom periodu bili ve-
oma tanki i sad se vraćamo
- kaže Miroslav Momčilo-
vić.
okonačno za nekoliko dana,
a tada će Miroslav zajedno s
Emirom u Sarajevo.
- Nadam se da ću doći u
Sarajevo barem na dva-tri
dana, da vidim svoje prija-
telje - poručuje Momčilović.
L. SARAJLIĆ-RAMOVIĆ
Premijerno izvedena predstava “Gazi Husrev-beže”
0äãc||ä äää||ää tã ä|||ä1ää ää|ää
Prema tekstu Džemaludina Latića komad režirao Gradimir Gojer
8||äč t||äää
- Latić je izbjegao hva-
lospjev o čovjeku kakav je
bio Husrev-beg, ali nije
se ni priklonio aktuel-
nom politikantstvu, pa je
ipak napravio djelo koje
govori i o onom i o ovom
vremenu. To je bio ključ
da predstava uspije, što se
vidjelo po publici - kazao
je zenički dramaturg Ha-
san Džafić.
Publika ih ispratila ovacijama (Foto: J. Hadžić)
Dugotrajnim aplauzom
publika je u prepunom Bo-
sanskom narodnom pozo-
rištu pozdravila glavne pro-
tagoniste predstave “Gazi
Husrev-beže ili Bukagije”,
koju je prema književnom
predlošku Džemaludina
Latića priredio i na scenu
postavio Gradimir Gojer.
Nakon premijernog iz-
vođenja u četvrtak navečer
Gojer i Latić, iako sigurni u
ono što su radili, nisu krili
iznenađenje fantastičnim
prijemom kod publike koja
je strpljivo pratila emotiv-
no, porodično, ličnodešava-
nje u porodici i oko nje pr-
vog čovjeka tadašnje Bosne.
Puna koncentracija
Prije premijere akteri su
izrazili bojazan za punu
koncentraciju publike za
djelo koje traje nepuna tri i
po sata, ali sama radnja,
prije svega postavka i akte-
Prije svih, mladi Aldin
Omerović iznio je sjajnu
glavnu ulogu u većini scena
maratonske predstave, ali ni
tren ne zaostaju ni Izudin
Bajrović, Lana Zabloc-
ki-Džehverović, Mirsad
Tuka, Haris Burina, Faketa
Salihbegović-Avdagić, Ali-
ja Aljović, Ljiljana Čekić....
Dug i respekt
Predstava je izvedena u
produkciji Muftijstva trav-
ničkog, koje je uz svesrdnu
koprodukciju BNP-a Zeni-
ca finaliziralo projekt za-
mišljen još lani, a prolongi-
ran zbog bolesti reditelja.
- Džemaludin Latić i ja
smo dužnici Gazi Hus-
rev-begu, jer smo zajedno
pohađali njegovu medresu,
noobojicasmo, zajednosGo-
jerom, dužnici Bosni i Herce-
govini kaodomovini. Imamo
poseban dug i respekt prema
Gazi Husrev-begu kao histo-
rijskoj ličnosti i dobrotvoru
ovih prostora, te vjerujem da
smo dio te zahvale pokazali i
ovim djelom - kazao nam je
vidno sretan nakon premije-
re muftija travnički Nusret
Abdibegović. A. DŽONLIĆ
”Ostali” u “Public Roomu”
ë|ã|||| 8äM|Mã 1ät|ä|ãät|ää
Brutus: Izbjeći stereotipe (Foto: M. Kadrić)
Slavni u bh. prijestonici
fäää|ääãäääääää8ã|ã|äää
Slavna oska-
rovka Penelopa
Kruz (Cruz) i eki-
pa filma “Venuto
al mondo”, kako
saznaje “Dnevni
avaz”, u subotust-
ižu u glavni grad
BiH kako bi nas-
tavili snimanje
ostvarenja koje je
nastalo prema is-
toimenom svjet-
skom besteleru
autorice Margaret
Makantini (Macantini),
inače supruge reditelja Serđa
Kastelita (Sergio Castellitto).
Kako saznajemo, prva
klapa drugog dijela snimanja
ostvarenja “Venuto al mon-
do” u Sarajevu past će 7. no-
Novi direktor Sarajev-
skog ratnog teatra SARTR
je, kako “Avaz” saznaje,
Nihad Kreševljaković, izvršni
producent Festivala MESS,
koordinator projekta “Modul
memorije” i historičar. On je
ponudio najpotpuniju viziju i
najbolji program za ovaj teatar.
Podsjetimo, s njim u kon-
kurenciji bili su Gradimir
Gojer, reditelj i pisac koji je
osam godina vodio Narodno
pozorišteSarajevo, teOsman
Arslanagić, scenograf i done-
davni direktor SARTR-a.
Bitno je napomenuti da
druga dvojica kandidata
imaju rok do 15. novembra
da uložežalbena odlukuUp-
ravnog odbora najmlađeg
sarajevskog teatra. M. Ču.
gledati do 15. novembra usa-
rajevskoj galeriji “Public
Room”.
- Glavnaideja bilami jeda
fotografišem Rome, a da pri
tome izbjegnem stereotipe.
Fotografisao sam ih baš kao
političare, modele, pjevače, a
sve iz još višeg cilja, da tim
običnim ljudima, u ovome
slučaju Romima, dam malo
dostojanstva - kaže Brutus.
M. Ču.
vembra. Sve scene snimat će
sekao iprviput odMarindvo-
ra do Baščaršije. Uz holivud-
sku divu Penelopu te našeg
Adnana Haskovića, nasetu će
se pojaviti i američki glumac
Emil Hirš(Hirch). M. Ču.
Bardem i Kruz: Prilikom prvog dolaska
Kreševljaković: Najbolji program
’Avaz’ saznaje Promjene u SARTR-u
28 Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
Na osnovu Zaklju~ka Op}inskog vije}a Stari Grad Sarajevo, broj: 02-49-492/11 od 27. 10.
2011. godine, te ~lana 36. Statuta Op}ine Stari Grad Sarjevo - pre~i{}eni tekst („Slu`bene no-
vine Kantona Sarajevo“ broj: 31/08 ) Op}inski Na~elnik upu}uje
JAVNI POZIV
ZA U^E[]E U JAVNOJ RASPRAVI O NACRTU BUD@ETA OP]INE
STARI GRAD SARAJEVO ZA 2012. GODINU
Prema zaklju~ku Op}inskog Vije}a subjekti javne rasprave su: Op}insko Vije}e i njegova ra-
dna tijela, politi~ke stranke odnosno klubovi vije}nika, savjeti MZ-a, gra|ani i udru`enja
gra|ana sa podru~ja Op}ine Stari Grad Sarajevo.
Prijedlozi, primjedbe, mi{ljenja i sugestije na Nacrt Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za
2012. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Slu`bi za finansije, najkasnije do 30. nove-
mbra 2011. godine putem:
zPo{te ili li~no na adresu: Op}ina Stari Grad Sarajevo Ul. Zelenih beretki br: 4 sa nazna-
kom „za Nacrt Bud`eta“
zE-mail: info@starigrad.ba ili edina.osmanagic@starigrad.ba
Detaljne podatke o Nacrtu Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2011. godinu, gra|ani mo-
gu dobiti u Slu`bi za finansije, u prostorijama mjesnih zajednica i na Web stranici
www.starigrad.ba
Prijedlozi, sugestije, mi{ljenja dati u toku javne rasprave poslu`it }e predlaga~u za izradu Pri-
jedloga Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012. godinu koji }e se uputiti Op}inskom vi-
je}u na usvajanje najkasnije do kraja decembra 2011. godine.
Na osnovu ~lana 19.Zakona o bud`etima - prora~unima u Federaciji BiH(„Slu`bene novine
Federacije BiH,broj 19/06) i ~lana 25.Statuta Op}ine Stari Grad Sarajevo - pre~i{}eni tekst
(„Slu`bene novine Kantona Sarajevo,broj 31/08 ) Op}insko Vije}e Op}ine Stari Grad Saraje-
vo, na sjednici odr`anoj 27 . oktobra 2011.godine utvrdilo je
N A C R T A B U D @ E T A
OP]INE STARI GRAD SARAJEVO
ZA 2012.GODINU
I OP]I DIO
^lan 1.
Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012.godinu sastoji se od:
I PRIHODI I PRIMICI KM 17.131.000,00
II RASHODI I IZDACI KM 17.131.000,00
III SUFICIT/ DEFICIT -0-
^lan 2.
Prihodi i primici, rashodi i izdaci po vrstama, namjenama i nosiocima utvr|uju se u Pose-
bnom dijelu Bud`eta za 2012.godinu kako slijedi:
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 29
^lan 3.
U teku}u rezervu Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012.godinu izdvaja se
0,78% ukupnih prihoda (bez primitaka i prenesenih sredstava ) iznosi 135.000,00 KM.
Sredstva teku}e rezerve koristit }e se za finansiranje hitnih i nepredvi|enih izdataka koji se pojave u toku bud`etske godine.
^lan 4.
Na~in izvr{avanja Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012.godinu ,upravljanje prihodima i primicima, rashodima i izdacima, prioriteti pla}anja, raspolaganje sredstvima teku}ih i kapitalnih gr-
antova, kao i prava i obaveze korisnika bud`etskih sredstava utvrdit }e se Odlukom o izvr{avanju Bud`eta Op}ine Stari Grad Sarajevo za 2012.godinu
PREDSJEDAVAJU]I OP]INSKOG
VIJE]A STARI GRAD SARAJEVO
Broj;02-49-492/11
Sarajevo, 27. okrobar 2011.godine Prof. dr. Rizah Avdi}
30 Subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 31
Puter 200 g
Butler
Kroasan 60 g
~okolada Paris
Marmelada od
smokve 700 g Royal
Slatko od
smokve 700 g Royal
^okolada Fiesta 180 g
Karamela Tofy
Kent 100 g
Margarin stolni
Zvijezda 250 g
Ulje Iskon
suncokret 1l
Kafa
mljevena
Zlatna d`ezva
500 g
Uludag 0,25 l
-Gazoz
-Orange
Limunada
Uludag 0,33 l
-Gazoz; Orange
Limunada
Uludag 0,25 l
sa i bez {e}era
Limu-
nada Uludag 1 l
sa i bez {e}era
0,
85
0,
90
0
,
8
0
2
,
6
0
1
,
3
5
2
,
3
0
5
,
9
0
1
,
0
0
5
,
4
5
1,
85
0
,
8
5
0
,
4
0
1
,
0
0
4
,
9
5
Uludag Frutti JABUKA 0,20l
Uludag Frutti NAR 0,20l
Uludag Frutti LIMUNADA 0,20l
0,
65
Sara slatko od
jagode, ru`e, vi{nje
400g
Rahat lokum 500
gr. vanilija aroma
Petit 400 g
Rampart
2
,
5
0
1
,
9
0
3
,
2
0
Sera halva
kakao 350 gr.
32 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 33
34 Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja , 5. i 6. novembar/studeni 2011. 35
Potra`ite na kioscima
I u ovom broju „Va{a kuharica“ donosi 122 nova recepta i pregr{t
zanimljivih kulinarskih savjeta i trikova.
U novembarskom broju donosimo:
Blagdanska sofra:
z Sve od ov~ijeg mesa
Predla`emo:
zSve~ani
bajramski ru~ak
Vje{tina mije{anja za~ina:
z Arapske poslastice
Glavna jela:
zCigara-burek ili
ramstek sa `ara
Pomalo zaboravljeni
mirisi:
z Svi vole
doma}i
hljeb
Zdravi obroci:
z Doru~ak sa okusom
sira
Deserti:
z Nove
torte i kola~i
Potra`ite na kioscima
Murat Yildirim
Imena za
djecu su
spremna
Berrak Tüzünataç, Bade iz „Ezela“
U ljubavnom
trokutu?!
@ivjela sa ocem u
biv{oj Jugoslaviji
Giovanna Antonelli
Povratak
kraljice
Emily Deschanel
Fahriye Evcen
Kupila ku}u za dva
miliona dolara
Otkrivamo kraj serije
„Kad li{}e pada“
Ali Riza
umire!
Jorge Salinas i
Elizabeth Alvarez
Ljubav
kona~no
okrunjena
brakom
PLUS Sadr`aji serija
* „Slomljena krila“
* „Izgubljena ~ast“
* „Pobjeda ljubavi“
POSTERI
#!
!$
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
IDM >E 5. i 6. novembar/studeni 2011.
starog dobrog džeza i ekspe-
rimentalnih numera.
Većina kompozicija koje
je izvodila četvorka mu-
zičkih virtuoza, djeluje kao
rasuta na sve strane, a opet
čini dovoljno jasnu i gustu
cjelinu. Prilikom opušt e-
nog obraćanja publici Aber-
krombi je često budio uspo-
mene na velikane džeza, kao
što su Majls Dejvis (Miles
Davis) i Soni Rolins (Sony
Rollins), a kvartet je ovom
prilikom, na oduševljenje
Nastup kvarteta slavnog
američkog gitariste Džona
Aberkrombija (John Aber-
crombie) koji je upriličen u
četvrtak navečer u Bosan-
skom kulturnom centru,
obilježio je treći dan 15.
“Jazz Festa Sarajevo”. U
pratnji violiniste Marka
Feldmana, bubnjara Džoija
Berona (Joey Baron) i kon-
trabasiste Tomasa Morgana
(Thomas), sjajni Aber-
krombi priuštio je publici
fantastičnu kombinaciju
čine Mihael Šifel (Michael
Schiefel), Edvin Hadžić i
Stojan Jankulov.
U nedjelju, posljednjeg
dana 15. Jazz Festa, u
BKC-u bit će upriličen
koncert za djecu.
Senegalac Šeik Lo
(Cheikh) sa svojim ben-
dom predstavit će se u
subotu publici u BKC-u.
U Pozorištu mladih istog
dana nastupit će Ralf Tau-
ner (Towner) te trio koji
f|äJ|ãM
KONCERTI I u Hrvatskoj veliko zanimanje
Nä|||ä ä|ã|äM1äcäMä|ã
ä tãJ|ääãčää| â|ää|
Kapacitet dvorane 20.000 mjesta U zgradi Prve TV
do poslije ponoći
Spec
U sarajevskom Bosanskom kulturnom centru 25. no-
vembra bit će održan koncert “Shaderwan Codea”, koji čine
članice hora zagrebačke džamije “Arabeske” i grupa “Za-
branjeno pušenje”. Njihova saradnja počela je na “soun-
dtracku” za film “Nafaka” reditelja Jasmina Durakovića, a
kao plod zajedničkog rada došao je i album“Kad procvatu
Behari”.
Cijena ulaznice u pretprodaji je 30 KM, dok je na dan
koncerta 40 KM. Rezervacija je moguća putem e-maila: rezervacija@linden.ba, dok će
idućesedmiceulaznicebiti uotvorenoj prodaji. D.Z.
MTV Selena Gomez, domaćin dodjele nagrada u Belfastu
8ã1|| ćä t|äã|| ää|ä
1ä tã1ã ä|tãM
Keti Peri mi je poželjela sreću Radujem se što ću uživo slušati “Coldplay”
Treći dan 15. “Jazz Festa Sarajevo”
8ä|||ä|ä ä 880-ä
Kombinacija starog dobrog džeza i ekspe-
rimentalnih numera Aberkrombijevog kvarteta
Pomama za prelijepom Poljakinjom
Nää|äã |ä ä|ãä| ä||
Monika Pjetrasinska (Pietrasinska) pravi je
hit kada jeriječ o reklamama zabikinije. Poljaki-
nja sa prekrasnim tijelom i prelijepim licem rado
pozirasteknekolikokrpica nasebi, azbognjenih
zamamnih oblina, svim muškarcima krv brže
kola žilama.
Ima 23 godine i vrlo je tražen model, što ne
čudi s obzirom na skoro savršene tjelesne pro-
porcije i seksi pogled.
Za koncert i film Đorđa Balaševića
0|ãtä|cä äätä|ät|äää ä ’N.|ä|ä’
Balašević: Svi žele u Zetru
Aberkrombi i Beron: Sjećanje na velikane (Foto: Jazz Fest Sarajevo)
”Forbesova” lista preplaćenih holivudskih zvijezda
8ã ä|ää 0|ä 8ä||Mä| | l1| Nã|||
Za svaki dolar plaćen glumici, od filma dobivaju svega 40 centi nazad
Dino Merlin otputovao
je u petak iz Srbije u Hrvat-
sku nakon što je u četvrtak
navečer stigao u Beograd
prvi put nakon više od 20
godina. Povod za dolazak
bilo je snimanje emisije
na Prvoj TV uoči tri kon-
certa naše zvijezde u beo-
gradskoj Areni 25., 26. i
27. novembra, za koje su
ulaznice planule u rekor-
dnom roku.
Dino je u zgradi Prve
TV na snimanju ostao do
iza ponoći, a prije nego što
se zaputio u Zagreb iz nje-
govog menadžmenta rekli
su nam da je boravak u Be-
ogradu protekao perfek-
tno.
Kako doznajemo, Mer-
lin i njegov menadžer
Asim Kraljić u petak su u
glavnom gradu Hrvatske
pregovarali o koncertu u
zagrebačkoj Areni. I u za-
padnom susjedstvu vlada
velikozanimanje zaMerli-
na i, premanašim informa-
cijama, koncert u zagre-
bačkoj Areni trebao bi se
desiti krajem decembra.
Kapacitet ove dvorane
je 20.000 mjesta i, prema
procjenama poznavalaca
muzičkih kretanja u regio-
nu, i za ovaj Dinin koncert
ulaznice bi se mogleprodati
“preko noći”. L.S.R.
Merlin: Dogovori za Zagreb
jećaj biti domaćin jedne od
najvećih svjetskih muzičkih
noći?
- Ne baš, osim što mi je
Keti Peri prije nekoliko da-
na na Twitteru poželjela
sreću. Tako sam uzbuđena i
definitivno veoma nervoz-
na! Bit će superzabavnih
skečeva. Radit ću stvari koje
nikada do sada nisam. Super
je biti dio ovog kreativnog
procesa i raditi s timom na
razičitim idejama.
Vaša uloga kao do-
maćina je prilično velika -
imate i dužnosti MC-ja, kao
i digitalni kontakt s fanovi-
ma. Kako ćete upravljati
svim tim?
- Definitivno ću biti pre-
zauzeta. Gledam da ispro-
bamnove stvare koje će biti
zabavne, drugačije i uzbu-
dljive.
Jeste li uzbuđeni zbog
odlaska u Belfast?
- Nikada prije nisambila
u Belfastu pa sam baš uz-
buđena zbog posjete.
Srećom, imat ću vremena i za
razgledanje. Čula sam da je
Belfast vrlo prijateljsko
mjesto s jakom muzičkom
scenompa meveseli što ćuga
posjetiti.
Filmovi i parfem
Čijem se performansu
radujete?
- Uzbuđena sam što ću
upoznati sve te ljude. Ako
bih baš morala birati, bio bi
to “Coldplay” zato što ih ni-
kada nisam slušala uživo.
Šou se emitira uživo -
kako se osjećate zbog toga?
- Pomalo sam nervozna,
ali sam i veoma uzbuđena i
radujem se druženju. I veo-
ma sam sretna što će moj
bend biti tamo sa mnom,
kao i moja porodica te prija-
telji.
Nadolazeći projekti u
Vašoj karijeri?
- Radim na nekoliko fil-
mova i lansirat ću svoj par-
fem. Također, sada imam
svoju liniju odjeće u Ameri-
ci, a počet ću raditi i na svom
četvrtom albumu.
A. KARAMAN
Ovogodišnju dodjelu
MTV-jevih evropskih mu-
zičkih nagrada (EMA), koja
se u nedjelju održava u Bel-
fastu, vodit će mlada ame-
rička pjevačica i glumica Se-
lena Gomez.
Kako poručuju sa
MTV-ja, voditeljica će prvi
put biti integrirana u svaki
segment spektakla. Na ekra-
nu će nadgledati sve što se
dešavana pozornici, aputem
Twitteraćese dopisivati s fa-
novima. Za Selenu je ovo os-
tvarenje snova, o čemu, iz-
među ostalog, govori u inter-
vjuu koji su nam ustupili
producenti MTV-ja.
Posjeta Belfastu
Pridružujete se listi
domaćina EMA-e (Keti Pe-
ri, Eva Longorija, Džastin
Timberlejk...). Jesu li Vam
dali neki savjet i kakavje os-
Jeste li pripremili
odjeću za šou? Eva Lon-
gorija je prošle godine
imala 13 “outfita”.
- Da, radim na tome.
Nisam sigurna koliko ću
tačno odijevnih kombi-
nacija promijeniti, ali
sam uzbuđena zato što
ću probati različita iz-
danja i možda ću imati
neke “outfite” u kojima
me nikada niko prije nije
vidio.
8ãt||č||| |tJ|ä1|
prisutnih, izveo i numeru
“Wise One” neponovljivog
Džona Koltrejna (John Col-
trane). Više od toga ljubi-
telji džeza nemaju pravo
tražiti. Nakonodličnog per-
formansa, muzičari suadek-
vatno nagrađeni s obzirom
na to da je publika u BKC-u
burnim aplauzom “natjera-
la” Aberkrombijev bend na
bis.
Treće festivalske večeri
na sceni Pozorišta mladih
nastupila sui braćaTavadros
(Tawadros) na tradicional-
nim arapskim instrumenti-
ma oudu i riku. Kratko
rečeno - jednostavno, neo-
bično, čarobno. H.P.
Marfi: Svrgnuo Ferela Berimor: Najlošije zarade
Dru Berimor (Drew Bar-
rymore) našla se i ove godine
na vrhu “Forbesove” liste
preplaćenih holivudskih
glumica, a lani drugoplasira-
ni Edi Marfi (Eddie Mur-
phy) svrgnuo je s trona Vila
Ferela (Will Ferrell) kada je
riječo muškomdijelu liste. U
top pet su i komičar Ferel te
oskarovci Riz Viterspun
(Reese Witherspoon) i Den-
zel Vošington (Washin-
gton).
Kada je riječ o Berimor,
njeni filmovi su za produ-
cente čisti gubitak sudeći
prema “Forbesovoj” računi-
ci - za svaki dolar plaćenglu-
Ulaznice za koncert i film
“Kao rani mraz” Đorđa Ba-
laševića, koji će u sarajevskoj
Zetri biti održan 18. i 19.
novembra, nestale su u re-
kordnom roku i trenutno
su ekskluzivno raspolo-
žive u prodajnim mjestima
kompanije “M:tel” u Sara-
jevu na lokacijama Ferha-
dija 35, “BBI Centar” i uli-
ci Harisa Merđisa bb na
Ilidži.
Za kupce posebne, ogra-
ničene kolekcije telefona
“sony ericsson X8” i “sony
ericsson U5i civaz” u smart
postpaid L-tarifi po cijeni
već od jedne KM “M:tel” da-
ruje VIP poklon: knjigu -
scenarij za dugometražnu
igranu baladu i CDsa muzi-
kom iz filma “Kao rani m-
raz”, zajedno s VIP ulaznica-
ma za koncert i premijernu
projekciju filma.
Oni koji su ranije kupili
ulaznice za koncert i film, u
prilici su da iskoriste vaučer
sa posebnom smart postpaid
ponudom. Donosioci ovog
vaučera u jednoj od “M:telo-
vih” poslovnica u Sarajevu
mogu izabrati neki od telefo-
na LG P350, “samsung GT
I5700” ili “samsung GT I5-
500” u smart postpaid Mi L
tarifi po sniženim cijenama.
Ponuda traje do 30. novem-
bra ili do isteka zaliha.
L. S. R.
mici, od filmadobivaju svega
40 centi nazad. Kod Marfija
je računica ipak nešto bolja -
za svaki dolar povrat je 2,70
dolara. Ferelovi filmovi
vraćaju, u prosjeku, 3,50 do-
lara po isplaćenommu dola-
ru, oni Riz Viterspun (Reese
Witherspoon) 3,55 dolara, a
Denzela Vošingtona4,25 do-
lara.
U top 10 su još i Nikolas
Kejdž (Nicolas Cage, 4,40
dolara), Adam Sendler (San-
dler) i Vins Von (Vince Vau-
ghn, 5,20 dolara), Tom Kruz
(Cruise, 6,35 dolara) te Nikol
Kidmen (Nicole Kidman,
6,70 dolara).
INTERVJU
POLITI^KI PRILOG NAJTIRA@NIJEG BH. DNEVNIKA 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
SAMO ZA AUTOMOBILE
GRA\ANI BiH DALI
VI[E OD 22 MILIONA
MARAKA!
DR. ADILOVI]: NE MO@E
IZBiH UMJESTO DR@AVE
RJE[AVATI PROBLEM
TEKFIR-IDEOLOGIJE
KREDITI
TRAGOM SLU^AJA ’TURKOVI]’ BiH preplavljena mje{avinama opasnih narkotika
DILERI PRLJAVE
DROGE UNI[TAVAJU
MLADE @IVOTE!
DILERI PRLJAVE
DROGE UNI[TAVAJU
MLADE @IVOTE!
2 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Skup{tinski govori zastupnika
Stalno mjesto pred mikrofonom
U nastavku sjednice
Skup{tine Unsko-sanskog
kantona (USK) pro{log
ponedjeljka posebno je bi-
la zanimljiva ta~ka po-
sve}ena prekidu {trajka kr-
aji{kih ljekara nakon 51
dana „pregovora“ s kanto-
nalnom vlasti.
Zastupnik iz Cazina Ju-
suf Bajrektarevi} Juka, po-
znat kao narodni „tribun“
koji se javlja za rije~ i „kad
je u nesvijesti“, bio je
me|u prvima za govorni-
com.
- @elim iskreno ~esti-
tati ministru zdravlja zbog
prekida {trajka, a evo njega
nema. Bilo bi bolje da je
ovdje, ali ako je bolestan...,
jeste bolestan, nije bole-
stan, dobro, nema ga, ali
dobro je da je {trajk stao -
kazao je simpati~ni Bajre-
ktarevi}, hvataju}i mu{tu-
luk gra|anima Krajine.
Zna Juka dobro da se
sjednice najvi{eg zakono-
davnog organa USK sutra-
dan reemitiraju na kanalu
TV USK i da }e biti primi-
je}en i u prvom planu.
Kod njega, prema svemu
sude}i, nije princip da mu
svaka bude zlatna, nego da
se pojavi za govornicom za
kojom je uzeo stalno mje-
sto boravka. M. D.
Kada je Bakiru Izetbego-
vi}u, ~lanu Predsjedni{tva
BiH, njegov kolega @eljko
Kom{i} prije godinu u emi-
siji „60 minuta“ poru~io:
„[ta ti, Bakire, zna{ o ratu,
krio si se kod babe u kabine-
tu“, mnogi nisu mo`da ni
vjerovali da je Kom{i} tada
izrekao tek djeli} istine.
A da Sin apsolutno ne
zna {ta zna~i pravi rat, smrt i
ubijanje, iako se busa u prsa
da je, kao, obilazio linije
(naravno, ako mu zatreba,
da bi pridobio obi~an svijet
za sebe), pokazao je na pri-
mjeru teroristi~kog napada
na Ambasadu SAD u Saraje-
vu.
Njegovo nepoznavanje
osnovne ratne terminologi-
je, koja se ~ak u~ila nekada
iz predmeta Odbrana i za{ti-
ta, da pripadnici posebnih
jedinica policije ili vojske
nisu „specijalisti“, kako je
on to rekao, nego specijalci,
dovoljno samo po sebi govo-
ri o Sinovoj neupu}enosti.
Te{ko nama svima ako nas
bude branio Bakir i nje-
govi „specijalisti“! Na
svu sre}u, o na{oj sigur-
nosti brinu se pravi spe-
cijalci. D. A.
Valjda naviknuti na
sli~na de{avanja u njihovoj
stranci, kadrovi SDA po-
ku{ali su proteklih dana
iskonstruirati cijenu {pi-
junsku aferu u sarajevskoj
op}ini Novi Grad.
Naime, samo zbog ~in-
jenice da je op}inski
na~elnik Damir Had`i}
veoma brzo saznao {ta su
sve o njemu govorili na je-
dnoj konferenciji za novi-
nare (!?), vije}nici Kluba
SDA u Op}inskom vije}u
Novi Grad su u stilu scena
iz kultnog filma „Balkans-
ki {pijun“ bez ikakvog
osnova skrojili cijelu teor-
iju o tome da ih Had`i}
prislu{kuje u sali za sasta-
nke ili da u njihovim re-
dovima postoje njegovi
dou{nici!
Zate~eni ~injenicom da
ih je na~elnik Had`i} ku-
lturno zamolio da mu „sve
{to imaju, mogu re}i u li-
ce“, predsjednik Kluba
SDA u Novom Gradu Ha-
jrudin ]uprija poru~io je
prvom ~ovjeku te op}ine da
su mu „njegovi dou{nici
ispravno prenijeli ono {to
su govorili protiv njega“.
Mada su glumatali ra-
vnodu{nost, SDA-ovci su u
zavjereni~kom zanosu po-
sumnjali kako je Had`i}u
dostavljen tonski snimak
salvi optu`bi. Sumnjivo se
gledalo i u zidove prostorija
zbog sumnje da su posta-
vljeni prislu{kiva~i!?
[tavi{e, bila je to prilika da
se za sve optu`e i novinari
„Dnevnog avaza“ kojima je
„stavljena na teret“ saradnja
s Had`i}em!?
Na~elnik Had`i} kazao
je da ovakvi istupi vije}ni-
ka SDA ne}e dovesti u pita-
nje saradnju SDP-a i stra-
nke SDA na vi{im nivoima
vlasti, a najmanje zbog pri-
zemnosti koju pojedinci
provode na lokalnom ni-
vou. A. Na.
]uprija: Optu`io {pijune Had`i}: Sve saznao
Uprkos recesiji, gra|ani
BiH nastavljaju se za-
du`ivati u bankama. Prema
posljednjim podacima Ce-
ntralne banke Bosne i Her-
cegovine (CBBH) iz avgu-
sta ove godine, gra|ani
na{e zemlje najvi{e su podi-
zali nenamjenske kredite,
potom stambene, a nisu za-
nemarivali ni one za kupo-
vinu automobila.
Potro{a~ke navike
Od 15,29 milijardi mar-
aka kredita datih kroz sve
doma}e institucionalne se-
ktore, 6,47 milijardi odnosi
se na stanovni{tvo.
Ako se u obzir uzme
~injenica da je 0,35 posto
kredita u BiH iskori{teno
za kupovinu automobila,
prosta ra~unica pokazuje da
gra|ani BiH nisu `alili za
~etveroto~ka{e potro{iti
vi{e od 22 miliona maraka.
Ovaj iznos je, zasigurno,
i daleko ve}i s obzirom na
to su mnogi automobile ku-
povali od novca dobivenog
podizanjem nenamjenskih
kredita.
Kakve su potro{a~ke na-
vike Bosanaca i Hercegova-
ca u vremenu najve}e eko-
nomske krize, pokazuju i
Samo za automobile g
dali vi{e od 22 miliona K
Iznos je i daleko ve}i, jer su mnogi vozila kupovali od nenamjenskih kredita ^ak 6,47
milijardi maraka kredita odnosi se na stanovni{tvo
KULOARSKE PRI^E
Specijalista na djelu
Nemoj me ti, Bakire, braniti...
Scene iz kultnog filma
u Op}ini Novi Grad
Balkanski {pijun
u Novom Gradu
Vije}nici SDA bez ikakvog osnova skrojili
cijelu teoriju o tome da ih Had`i} prislu{kuje
Bajrektarevi}: Uvijek me|u
prvima
PRESSIJA
ne kredite ({to je za dva po-
sto manje nego u istom peri-
odu lani), a svega tri posto u
male zanate i pokretanje ma-
lih biznisa te poljoprivredu.
A. KESEROVI]
Uprkos recesiji, sve se vi{e zadu`ujemo
KREDITI
podaci Agencije za bankar-
stvo FBiH, prema kojima
su za {est mjeseci ove godi-
ne banke u FBiH plasirale
2,7 milijardi maraka novih
kredita, {to je za 479 milio-
na vi{e u odnosu na isti pe-
riod pro{le godine.
Evidentno
pove}anje
Krediti dati stano-
vni{tvu pove}ani su za 56
miliona maraka i sa 30. ju-
nom 2011. godine iznosili
su 4,8 milijardi.
Zanimljivo je da su bh.
gra|ani ~ak 74 posto od ove
sume investirali u kupovinu
automobila, prehrambenih
proizvoda, namje{taja, ko-
zmetike, 23 posto u stambe-
Pazi, snima se
Izetbegovi}: Svaka zlatna
koja se ne izgovori
3 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Kad jezik ho}e pravo
Sarajli} u „krizi
vidi {ansu“
[to bi rekli u narodu,
doga|a se u `ivotu jedno-
stavno samo od sebe kad
„ho}e jezik pravo“. E, ta-
kvo {to dogodilo se upravo
zamjeniku predsjednika
SDA Asimu Sarajli}u u
emisiji FTV-a „Odgovorite
ljudima“.
Sarajli} je, izme|u osta-
loga, tuma~e}i stavove
SDA o trenutnoj iznimno
te{koj ekonomskoj i poli-
ti~koj situaciji u zemlji, da
li svjesno ili nesvjesno, pla-
sirao pred nekoliko stotina
hiljada gledalaca FTV-a pr-
edizborni slogan najja~e
opozicione stranke Saveza
za bolju budu}nost BiH:
„Kriza je {ansa“.
Mla|ahni Tihi}ev za-
mjenik vjerovatno je nakon
izgovorenog pomislio u se-
bi „a da me vidi babo (Ti-
hi})“. No, slogan SBB BiH
oti{ao je u eter, te su ga
odmah po~eli zajedljivo pr-
opitivati je li to on putem
FTV-a izme|u redova na-
govijestio svoj transfer u
svakoga dana sve ja~u SBB
BiH. D. A.
Sarajli}: „A da me vidi babo“
Husein Kuni}, jedan od
uhap{enih policijskih
slu`benika MUP-a Unsko-
sanskog kantona (USK) u
akciji „Kastel“ provedenoj
11. decembra pro{le godi-
ne, vratio se na posao prije
sedam dana.
Protiv njega je, naime, u
maju ove godine prekinuta
istraga koju je vodilo
Tu`ila{tvo BiH, sumnji~e}i
njega i nekolicinu visokih
kraji{kih slu`benika polici-
je za organizirani kriminal
u vezi sa zloupotrebom po-
lo`aja, protuzakonitim po-
sredovanjem, primanjem
dara i drugih oblika koristi.
Kuni} je do hap{enja ra-
dio kao na~elnik Odjela za
droge u Sektoru kriminali-
sti~ke policije MUP-a
USK. Jo{ nije izvjesno ho}e
li dobiti staru poziciju, ali,
kako saznajemo, njegov po-
vratak na radno mjesto pre-
tpostavljeni su do~ekli izu-
zetno hladno.
Nezvani~no, kada se ja-
vio na radno mjesto v. d.
komesara policije Stevi Tr-
nini}u, ovaj mu nije mogao
dati ni kancelariju ni stoli-
cu, a kamoli ranije radno
mjesto. M. D.
Povratak otpisanog
Kuni} u policiji
do~ekan kao stranac
gra|ani BiH
a KM!
47
.
LI^NOST SEDMICE
Ra{id el-Ganu{i
Arapsko sunce
s Magreba
Bio proganjan od re`ima te nekoliko puta osu|ivan na do`ivotne kazne zatvora
Njegovom pobjedom „arapsko prolje}e“ dobilo politi~ki legitimitet i smisao
Kada je u decembru
2006. godine kao gost Fa-
kulteta islamskih nauka
(FIN) u Sarajevu u~estvo-
vao na simpoziju te odr`ao
niz predavanja za studente
u BiH, dr. Ra{id el-Ganu{i
vjerovatno ni sam nije slu-
tio da }e se mo}i vratiti u
svoju zemlju i za samo pet
godina biti novi predsje-
dnik Tunisa.
Dr. Ganu{i je tom prili-
kom posjetio i Memorijalni
centar u Poto~arima.
Engleski azil
Danas, kada je njegova
stranka El-Nehda (Pre-
porod) osvojila ubjedljivu
ve}inu na prvim parlame-
ntarnim izborima u Tuni-
su nakon sloma diktature
Zejnul Abidina, njegovo
ime na{lo se na naslovnica-
ma najutjecajnijih svje-
tskih medija.
Aktivnost njegovog po-
kreta El-Nehda bila je po-
sebno usmjerena na supro-
tstavljanje agresivnoj seku-
larizaciji dru{tva. U sre-
dnjim {kolama radio je na
osvje{}ivanju omladine i
o~uvanju tuni`anskog ide-
ntiteta. Zbog toga je bio pr-
oganjan od re`ima te neko-
liko puta od 1981. do 1988.
godine osu|ivan na do`ivo-
tne kazne zatvora.
Me|utim, koncem devede-
setih biva pu{ten iz zatvo-
ra.
Pobjegao je iz Tunisa,
preko Al`ira i Libije, u Su-
dan, gdje je zatra`io engle-
ski azil. U Londonu je pro-
veo dvije decenije, gdje je i
do~ekao „arapsko pro-
lje}e“. Tokom azila bio mu
je zabranjen ulazak u SAD,
neke evropske zemlje te u
Iran i Saudijsku Arabiju.
^ak ga je saudijski
re`im protjerao iz zemlje
dok je boravio na had`u.
Zato je zanimljivo pitanje
kuda }e krenuti Tunis pod
njegovom vla{}u.
Kao popularan teore-
ti~ar islamskih prilika i ku-
lturolo{ki nasljednik, a pr-
ema nekima i sljedbenik
slavnog Ibn Ru{da, napisao
je desetak knjiga poput:
„Mi i Zapad“, „Na{ put u
civilizaciju“, „Pravo
gra|anstva u islamskoj
dr`avi“, „Pristup sekulari-
zmu i gra|anskoj dr`avi“,
„Islamski pokret i pitanje
promjena“ itd.
El-Ganu{ija kao isla-
mskog teoreti~ara, pa tako i
njegovu stranku, svrstavaju
u tzv. umjerene islamisti~ke
politi~ke pokrete poput Mu-
slimanske bra}e u Egiptu ili
AK partije u Turskoj.
Zapu{teni Tunis
Ako su na geopoliti~koj
mapi me|u najzna~ajnijim
uvijek bili Istanbul, Kairo i
Tunis, skoro da je taj tro-
kut zatvoren pobjedom El-
Ganu{ija u Tunisu. Ali, na-
jva`nije je da je njegovom
pobjedom „arapsko pro-
lje}e“ dobilo politi~ki legi-
timitet i smisao.
Bude li njegov Prepor-
od i stvarno preporodio za-
pu{teni i nazadni Tunis,
kako u kulturolo{kom tako
i ekonomskom pogledu,
sav taj proces }e Arapi,
skloni ekspresionizmu, na-
zvati „arapsko sunce s Ma-
greba (Zapada)“.
Ned`ad LATI]
Zadu`enost po glavi stanovnika
Gr~ka - oko 8.200 eura
Hrvatska - vi{e od 4.000 eura
Slovenija - oko 3.600 eura
BiH - oko 900 eura
Makedonija - oko 600 eura
Potro{a~ki pa stambeni
POTRO[A^KI NENAMJENSKI KREDITI - 67,03 %
STAMBENI KREDITI - 25,17 %
KREDITI ZA PRIVATNO PODUZETNI[TVO - 5,14 %
KREDITI PO KARTI^NOM POSLOVANJU - 2,31 %
AUTOKREDITI - 0,35 %
*(Podaci Centralne banke BiH na kraju avgusta ove godine)
Kuni}: Jedan od uhap{enih u
operaciji „Kastel“
El-Ganu{i: Njega i njegovu stranku svrstavaju u umjerene
islamisti~ke pokrete
na
El-Ganu{i ro|en je
1941. godine. Srednju
{kolu zavr{io je na sla-
vnoj Zejtuniji u gradu
Tunisu, dok je studije
nastavio u Kairu, Dama-
sku i Sorboni u Parizu.
Uz studij u Francuskoj
posvetio se misionarstvu
(da’vi) me|u useljenici-
ma s arapskog zapada.
To su bili i njegovi prvi
politi~ki koraci.
Krajem {ezdesetih El-
Ganu{i se vratio u Tunis,
gdje je osnovao islami-
sti~ki pokret El- Nehda
(Preporod).
Prvi politi~ki koraci u Francuskoj
4 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
PRESSIJA
PRESSIJA
Aktuelni ministar sigu-
rnosti BiH Sadik Ahmeto-
vi} se prilikom prvih ja-
vnih istupa nakon terori-
sti~kog napada na Ame-
ri~ku ambasadu u Sarajevu
opet dobrano isprovaljivao
pred javno{}u.
Ukoliko se izuzme nje-
gov ve} uobi~ajeno oskudni
vokabular i nervoza koju
ispoljava prilikom davanja
izjava novinarima, gotovo
neoprostivo je bilo neznanje
koje je ministar pokazao na
vanrednoj pres-konferenciji
odr`anoj dan nakon napada.
Ahmetovi}, naime, nije
izustio ni rije~ kada je mu
je postavljeno novinarsko
pitanje za{to je grupa
gra|ana morala spa{avati
ranjenog policajca.
Tek na ponovljeni upit
novinara dr`avni ministar
sigurnosti izvalio je da mu
„nije poznato ko je odgovo-
ran za prvu pomo}“.
- Vi ste svjedoci da
smo u februaru 2010. go-
dine razbili grupu ljudi
koja je ekskomunicirala
zakone BiH na tom pro-
storu. Zamislite {ta bismo
imali danas da to nismo
uradili tada. Sada je to pr-
ostor koji se mo`e kontro-
lirati - jo{ nerazumljivija
je izjava koju je Ahmeto-
vi} dao kao odgovor na
pitanja koja su uslijedila o
de{avanjima u Gornjoj
Mao~i.
Kona~no, svjestan da
mu je, ipak, pametnije da
{uti, Sadik Ahmetovi} je na
kraju na direktan upit o ve-
zi teroriste Mevlida Ja{are-
vi}a s Gornjom Mao~om
tek kratko izustio kako
„nema potrebe“ da odgova-
ra na to pitanje. A. Du.
G
lobalna ekonomija
na rubu je nove, jo{
dublje recesije u za-
po{ljavanju, koja mo`e iza-
zvati socijalne nemire, upo-
zorila je nedavno Me|una-
rodna organizacija rada
(ILO). U 45 od 118 zemalja
koje su bile obuhva}ene is-
tra`ivanjem, raste opasnost
od socijalnih nemira.
No, bh. stru~njaci ne pr-
Nesigurni ministar sigurnosti
Sadik Ahmetovi} se opet
isprovaljivao pred novinarima
X REAKCIJE
Nakon najave Me|unarodne o
Socijalne svije s
ali nas je lako na
nacionalne i vjer s
Sadik Ahmetovi}, mini-
star sigurnosti iz Stranke
demokratske akcije, iza-
zvao je prije nekoliko dana
novi skandal pismom koje
je poslao direktorima sigu-
rnosnih agencija BiH - Hi-
mzi Selimovi}u (Direkcija
za koordinaciju policijskih
tijela), Mirku Luji}u
(SIPA), Vinku Duman~i}u
(Grani~na policija) Draga-
nu Mekti}u (Slu`ba za stra-
nce), ali i Tu`ila{tvu BiH.
Od ovih dr`avnih insti-
tucija, koje ~ine iskusni po-
licijski i tu`ila~ki autorite-
ti, Ahmetovi}, ina~e defe-
ktolog po struci, u vrlo
o{tro intoniranom pismu
zatra`io je, fakti~ki, da pre-
kinu saradnju sa mediji-
ma!?
Ahmetovi} je 31. okto-
bra ove godine direktorima
sigurnosnih agencija i
Tu`ila{tvu BiH uputio akt
broj 01-50-277/11, u kojem
se navodi:
- Po{tovani, u poslje-
dnje vrijeme uo~ili smo da
dolazi do odliva informaci-
ja u medije o detaljima pre-
dmeta koji su trenutno u
obradi ili su u obradi kod
policijskih agencija u vezi s
utvr|ivanjem krivi~nih
djela. Nedopustivo je da se
u medijima pojavljuju info-
rmacije koje mogu {tetiti
istra`nim radnjama ili
ometati prikupljanje infor-
macija koje trebaju rezulti-
rati podno{enjem izvje{taja
o po~injenom krivi~nom
djelu. Stoga od vas, dire-
ktora, tra`im da preduzme-
te dodatne aktivnosti kako
ne bi dolazilo do odliva
ovih informacija i kako ne-
odgovorni i nekompetentni
ne bi ustupali informacije
bez va{e prethodne analize
i davanja odobrenja za
izno{enje za{ti}enih infor-
macija!
No, koliki je Ahmetovi}
autoritet u bh. sigurnosnim
agencijama, pokazuje upra-
vo ovaj primjer - da je nje-
govo pismo ve} procurilo u
javnost.
M. K.
X [UMARSKI LOBIJI
Novi Ahmetovi}ev skandal
Ministar SDA uveo bi
cenzuru i Tu`ila{tvu BiH!
Koliki je Sadik Ahmetovi} autoritet, pokazuje ~injenica da je
njegovo upozorenje odmah zavr{ilo u medijima
U 45 od 118 zemalja koje su obuhva}ene istra`ivanjem, raste opasnost od socijalnih nemira
Proteste masovnijih razmjera u BiH mo`emo o~ekivati jedino ako s
nije ni gra|anska, a ponajmanje civilizacijska svijest
MUP istra`uje kriminal u
Istra`itelji MUP-a Liva-
njskog kantona (LK) priku-
pili su obimnu dokumenta-
ciju o poslovanju Kantona-
lnog {umsko-privrednog
dru{tva ([PD) „Herceg-
bosanske {ume“ zbog osno-
vane sumnje na po~injeni
kriminal i korupciju, sazna-
je „Dnevni avaz“.
Elementi korupcije
Ova istraga, kako nam je
potvr|eno od izvora bliskih
istrazi, traje ve} nekoliko
godina, a oslanja se na ranije
krivi~ne prijave, podignute
protiv rukovodstva ovog
dru{tva, kao i biv{ih ~lanova
Vlade Livanjskog kantona.
Na{i izvori potvrdili su
nam da su u [PD-u tokom
istrage nai{li na brojne ele-
mente korupcije, koji se
odnose na preferiranje {um-
skih preduze}a u odnosu na
druge, namje{tanja konkur-
sa, prekora~enja ovlasti kod
davanja poticaja, nezakonito
upo{ljavanje po rodbinskim
i politi~kim linijama.
- U dokumentaciji je vi-
dljivo da se stalno preferira
preduze}e „Finvest“ iz Dr-
vara, koje je u vlasni{tvu je-
dne osobe u Hrvatskoj. U
Kantonalnom tu`ila{tvu
paralelno se vodi istraga o
sumnjivoj privatizaciji
ovog preduze}a. „Finves-
tu“ su davani poticaji u
iznosu od ~ak 30 posto od
ukupnih davanja. Do sada
je ovom preduze}u dato 15
miliona KM poticaja - ka-
zao nam je na{ sagovornik
upu}en u istragu.
Istraga je utvrdila i ne-
zakonita imenovanja ljudi
u Nadzornom odboru
[PD-a „HB {ume“. U ovaj
odbor su, prema raspo-
lo`ivoj dokumentaciji, po-
stavljane osobe koje rade u
Korupcija u Livanjskom
Provjeravaju se sumnje o namje{tanju konkursa, prekora~enja
ovlasti kod davanja poticaja, nezakonitom upo{ljavanju
Sadik Ahmetovi} uputio pismo direktorima sigurnosnih
agencija, ali i Tu`ila{tvu BiH, zahtijevaju}i prekid davanja
informacija medijima
Upitan za{to su gra|ani morali spa{avati policajca, ministar
rekao da mu nije poznato ko je odgovoran za prvu pomo}
Nervozni ministar pokazao
elementarno neznanje
Direktor [PD-a „HB
{ume“ Milan Ra{tegorac
odbacuje navode o krimi-
nalu i korupciji u ovom pr-
eduze}u, te tvrdi da se ko-
nkursi provode po zakonu.
- Sve je regularno, uo-
stalom, policija je do{la u
preduze}e i izuzela svu
dokumentaciju, ali jo{ ni-
je prona|eno ni{ta spor-
no. U preduze}u „Drvo“
znaju da njihova firma
nema kapacitet za na-
tje~aj na koji su se prijavi-
li - kazao je Ra{tegorac.
Premijer Rimac rekao
je da Vlada LK ve} oda-
vno nema funkciju
skup{tine [PD-a, nagla-
siv{i da navedene
optu`be nisu ta~ne.
- Postoje pravosudne
institucije i policija. Ako
bilo ko u ne{to sumnja,
neka to prijavi, ja sam
spreman odgovarati - ka-
zao je Rimac.
Ra{tegorac i Rimac odbacuju
5 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Pi{e:
Vlastimir MIJOVI]
Pitanja moralnosti i pr-
avednosti, koja su svojevr-
emeno pokretala ~ak i re-
volucije, ve} dugo su sve-
dena na knji{ki `ivot, filo-
zofska razmi{ljanja i hu-
manisti~ke tlapnje u zatvo-
renim intelektualnim kru-
govima.
No, da te ideje ipak ni-
su zauvijek potamanjene
pokazuju zbivanja zatala-
sana oko takozvanog pale-
stinskog pitanja i socija-
lno-politi~kih protesta po-
krenutih na Wall Streetu.
Sveti interesi
Premda su minimalne
{anse da ovi principi po-
stanu vodilje neke dru-
ga~ije sutra{njice, ipak ne
mo`e, a da ne raduje spo-
znaja da svi jo{ nisu po-
lo`ili oru`je pred imperati-
vom golih interesa. Jedan
od njih zove se Teodosije
Atalah Hana (Atallah Ha-
nna). Arhiepiskop je
gr~ko-pravoslavnog patri-
jarhata Palestine sa sje-
di{tem u Ramali. Na sebe
je skrenuo pozornost ja-
vnim obra}anjem na{em
zemljaku Neboj{i Radma-
novi}u, kojem je poru~io
da ga je veoma pogodila vi-
jest da se srpski ~lan Pre-
dsjedni{tva BiH protivi pr-
iznanju palestinske dr`ave.
Hana smatra da je stav
Radmanovi}a, deklarira-
nog pravoslavca, u supro-
tnosti s na~elima Pravosla-
vne crkve, s u~enjima Sve-
tog Jevan|elja i s ljudskim
i duhovnim vrijednostima.
- Sramno je da ima{ ta-
kav stav koji je u suprotno-
sti s porukom religija, sve-
tih knjiga i porukom
hri{}anstva, ako `elimo
govoriti o hri{}anstvu koje
je uvijek bilo pomaga~
obespravljenim i na-
pa}enim narodima - po-
ru~io je prvi ~ovjek palesti-
nske pravoslavne zajednice
politi~aru pravoslavcu iz
na{eg dr`avnog vrha.
Radmanovi} se, vjero-
vatno, na sve to slatko na-
smijao. Ra~uni koje on i
Dodik danas svode s Izrae-
lom, preko le|a mnogo
~ega, pa i (ne)su|ene pale-
stinske dr`ave, dirigirani
su potpuno drugim
na~elom: Cilj opravdava
sredstva! Moralu, prave-
dnosti i humanisti~kim
vjerskim na~elima tu nema
mjesta, ni za na{eg ni za
sve radmanovi}e ovoga
svijeta.
I pravda i moral, o~ito,
lo{e prolaze na loma~i po-
litike, kroz koju se razgara-
ju isklju~ivo interesi. Upr-
avo su interesi, nasuprot
moraliziranju i humani-
zmu, ono {to danas vodi
svaku politiku, i dr`avnu i
nacionalnu i strana~ku.
[tavi{e, interesi su i li~na
svetinja ogromne ve}ine
pripadnika ljudskog roda.
Na suprotno pona{anje,
kojim bi dominirali mora-
lnost i pravednost, gleda se
kao na slabost i naivnost,
pogotovo ako se radi o oso-
bama koje vode velike po-
slove, naro~ito dr`avni~ke.
Radmanovi} i njegov soj
davno su se oboru`ali hr-
pom pragmati~arskih ali-
bija za vlastitu amoralnost
i nepravednost, misle}i da
su tako o~i{}eni i pred Bo-
gom i pred ljudima.
Horska upozorenja
Romanti~ari i huma-
nisti {ire o~i i povodom
zahuktalih prosvjednih
aktivnosti ameri~kog po-
kreta „Okupirajte Waal
Street“, koje su za~ete sr-
edinom septembra u Nju-
jorku. Protesti protiv po-
hlepe finansijskog kapi-
tala, korupcije politi~ara,
dru{tvenih nepravdi i ko-
lektivnog moralnog posr-
nu}a Zapada strelovito su
se ra{irili Amerikom, po-
tom i Evropom.
Iz hiljada usta ove jese-
ni odjekuju parole tipa
one: Milijarderi, va{e vri-
jeme je pro{lo! Ili drugih:
„Gdje je na{ spas“,
„Okon~ajte rat, oporezujte
bogate“, „Kraj korporati-
vnog blagostanja“ ili „Jed-
nakost, demokratija, revo-
lucija“...
Staro proro~anstvo Ka-
rla Marksa (Marx), koje je
krahiralo u ishitrenoj ko-
munisti~koj izvedbi, kao
da bi se jednom ipak mo-
glo ispuniti, i to ba{ tamo
gdje je Marks i predvi|ao:
u najrazvijenijim zemlja-
ma svijeta. Iranski lider
Hamnei tim povodom ~ak
je po`urio da zaklju~i kako
}e se ovaj pokret „na kraju
razviti do toga da sru{i ka-
pitalisti~ki sistem“.
Ovaj Hamneijev za-
klju~ak mo`da bi se prije
mogao tuma~iti kao njego-
va `elja negoli kao realna
mogu}nost. No, da se svi-
jet budi, budi se! Ako
ni{ta, ponovo odjekuju ho-
rski pokli~i obespravljenih
masa, koji vra}aju nadu da
}e svijet, ako ne ba{ mora-
lan i pravedan, jednog da-
na ipak biti manje nemora-
lan i nepravedan kakav je
sada.
Ishitreno bi bilo kazati
da Don Kihot ponovo
ja{e, ali da se polako penje
na svoju `goljavu kobilu
Rosinantu, to - da! ^etiri
stolje}a pro{lo je od nasta-
nka legendarnog romana
o suludo naivnom Serva-
ntesovom vitezu koji je-
zdi [panijom, ispravlja
nepravde i brani poni`ene
i osiroma{ene. Mnogi po-
jedinci i pokreti u
me|uvremenu su po-
ku{ali tu ideju pretvoriti
u praksu, ali nisu uspjeli:
svijet je sve napravedniji i
skloniji da za`muri na
svakakve nepodop{tine,
zla i nepravde.
Umjesto zaklju~ka, po-
dsjetimo se na staru igru
rije~i u kojoj se spominje
jedna na{a rijeka: Sve su
drine svijeta krive i nikad
ih niko ne}e ispraviti. Ali
nikad ne}e manjkati ni
onih koji }e strasno `eljeti
da ih nekako isprave!
Pravdoljupci uzvra}aju udarac
Sve su drine svijeta krive i nikad ih
niko ne}e ispraviti. Ali nikad ne}e
manjkati ni onih koji }e strasno `eljeti
da ih nekako isprave!
ognoziraju masovnije izraze
nezadovoljstva u na{oj
dr`avi, jer gra|ansko
dru{tvo, kako smatraju, nije
dovoljno osvije{teno za taj
vid socijalnog djelovanja.
- Sve je ja~a podijeljeno-
st u dr`avi, a ona ostavlja tr-
ag na svim poljima. Bh. ra-
dnici su podijeljeni, uni{te-
na je industrija u zemlji, da-
kle, uni{teno je i radni~ko
jezgro, klasa i o{trica. Si-
ndikati koketiraju s vla{}u i
radnicima, a u privatnom
sektoru ve}ina se rukovodi
onom: „Bolje bilo kakav
posao nego nikakav“ - ocje-
njuje sociolog Ivan
[ijakovi} za „Dnevni avaz“.
Zbog svih tih faktora, pr-
ema njegovim rije~ima, pro-
teste masovnijih razmjera u
BiH mo`emo o~ekivati jedi-
no ako se nadove`u na neki
eksces, a to, opet, nije ni
gra|anska, a ponajmanje ci-
vilizacijska svijest.
- Skupove u Sarajevu ne
`ele podr`ati Banjalu~ani i
obrnuto. Zaboravili smo na
socijalnu svijest i mnogo su
nam va`nija „nacionalna i
vjerska pitanja“, zbog toga
smo i idealna meta za ma-
nipulaciju, ekscese i nemi-
re - ka`e [ijakovi}.
V. STEVANOVI]
organizacije rada
e sti nema,
navesti na
r ske nemire
Teodosije Atalah Hana i Neboj{a Radmanovi}: Sve{tenik ukorava vjerski nedosljednog politi~ara
X PETA STRANA
Don Kihot
ponovo ja{e?!
o se nadove`u na neki eksces, a to, opet,
[ijakovi}: Uni{teno je i
radni~ko jezgro
l u „HB {umama“
m kantonu
kantonalnim ministarstvi-
ma, i to mahom ~lanovi
HDZ-a 1990 i HSP-a BiH.
Pritisak politike
Kriminal u [PD-u ve}
du`e prijavljuju i vlasnici
glamo~kog preduze}a „Dr-
vo“ Ilija Vranjkovi} i
Sre}ko [iri}. Oni su se obr-
atili MUP-u LK, Dr`avnoj
agenciji za istrage i za{titu
(SIPA), Tu`ila{tvu i Mini-
starstvu sigurnosti BiH,
Visokom sudskom i
tu`ila~kom vije}u, kao i or-
ganizaciji „Transparency
International“. Oni su se
obratili i na{em listu.
- Odlu~ili smo da u ja-
vnost iza|emo s ovom
pri~om, jer Kantonalno
tu`ila{tvo i MUP, zbog pri-
tiska politike, konkretno
premijera Nediljka Rimca,
jednostavno ne mo`e da do
kraja provede istragu o
ovom kriminalu. U Liva-
njskom kantonu od rata do
danas vlada {umarski lobi.
Kompletno je ova oblast
poklopljena, a „Finvest“,
uz pomo} vlasti, dr`i apso-
lutni monopol - kazali su za
„Avaz“ [iri} i Vranjkovi}.
A. DU^I]
[iri} i Vranjkovi}: Prijavili kriminal (Foto: I. [ebalj)
Nepravdu i nemoral te{ko je istjerati iz sistema po kojem funkcionira dana{nji
svijet, ali raduje spoznaja da svi ipak nisu digli ruke od toga „}oravog“ posla
6 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
X INTERVJU
Dr. Zuhdija Adilovi}, dekan Islamskog pedago{kog fakulteta u Zenici
Razgovarao:
Adnan D@ONLI]
Intervju za na{ list ugle-
dni islamski teolog dr. Zu-
hdija ef. Adilovi}, dekan
Islamskog pedago{kog fa-
kulteta (IPF) u Zenici, dao
je pro{le godine, nakon
u`asnog teroristi~kog na-
pada u Bugojnu. Na`alost, i
ovog puta sa dr. Adilo-
vi}em razgovarali smo po-
vodom jo{ jednog terori-
sti~kog akta koji je neda-
vno po~inio Novopazarac
Mevlid Ja{arevi} na Amba-
sadu SAD u Sarajevu.
Koristili pukotine
†I pro{le godine, nakon
terorizma u Bugojnu, upo-
zorili ste na pogubnost te-
kfir-ideologije i svega {to
prati njene devijacije. Go-
dinu kasnije, imamo novi
napad u Sarajevu. Ko je
odgovoran {to nije u~inje-
no vi{e na spre~avanju te
opasnosti?
- Islamska zajednica
(IZ) u BiH uradila je mno-
go, a bilo bi dobro da i oni
koji na|u za shodno da sve
kritiziraju u~ine barem dio
od toga. Izdata je fetva rei-
su-l-uleme Mustafe ef. Ce-
ri}a 1993. godine zbog ra-
tnih de{avanja, a doneseno
je i vi{e deklaracija prote-
klih godina, ali nisu dovo-
ljno medijski publicirane.
Distribuiran je i prijevod
Islamske povelje koja na
me|unarodnom nivou de-
finira ove stvari. IZBiH ni-
je dr`ava, nema policijske
instrumente i poluge zabr-
ane. Uzroci su posebna
pri~a. Nezadovoljstvo cje-
lokupnim stanjem i pojava-
ma rezultira odre|enim na-
mjerama da se to mijenja,
da se uradi ne{to druga~ije.
†Ipak, mnoge su kritike
upu}ene na ra~un IZBiH
da nije dovoljno reagirala
na teroristi~ke akte?
- Ideolozi ovog pokreta
(tekfir, op. a) i njima sli~ni
koristili su pukotine, kori-
stili su slabiji rad na
odre|enim mjestima. Lju-
di su se priklanjali aktivni-
jim i glasnijim, a IZBiH ni-
je na ni`im nivoima ade-
Ne mo`e IZBiH umjesto dr`ave
rje{avati problem tekfir-ideologije
Svakodnevno govorimo da smo protiv njihovih d`emata, jer su to momci koji nisu {kolovani, koji imaju krive namjere z Dr`ava je
ta koja ima metode da zabrani to djelovanje z Nisu oni odavde oti{li u Be~, nego su iz Be~a do{li ovdje, u Mao~u, u Novi Pazar
Adilovi}:
Tekfir-pokrete
u BiH treba
zabraniti
(Foto: A. D`onli})
Radost Bajrama
- Bajram je, prema definiciji,
nada u bolje i radost. Kurban-bajr-
am je dijeljenje onoga {to se ima,
solidarnost sa siroma{nima. Ova
zemlja ima tako lijepe obi~aje „ba-
jram banke“, djecu koja od vrata
do vrata zvone, ~estitaju Bajram.
To je tradicija i to je tako posebno,
Izuzetno je vrijedno to {to se ta ra-
dost praznika dijeli s kom{ijom,
ma koje vjere bio, s rodbinom, s
najbli`ima. Tako je, bez obzira na
socijalno stanje i de{avanja u
dru{tvu. Neovisno o vjerskom
aspektu, svaki iskreni ~ovjek re}i
}e da je to vrijeme topline i
dru`eljubivosti, a takav bi trebao
biti odnos tokom cijele godine -
ka`e dr. Adilovi}.
7 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
kvatno odgovarala na te iza-
zove. Gdje god smo pokre-
nuli vi{e {kola Kur’ana,
oja~ali vo|enje d`emata, ni-
je bilo mjesta ni prilike da
oni u|u sa svojim idejama.
Naravno, bitne su informa-
cije s terena, ali ponavljam,
IZBiH nije mogla zabranji-
vati, hapsiti, zatvarati, ~ak i
kad su bile o~igledne forma-
lne nezakonitosti.
†Ko je onda trebao reagi-
rati ranije?
- Pa zakonom je propisa-
no kako se formiraju
udru`enja gra|ana. Dr`ava je
ta koja je trebala vidjeti ima-
ju li oni dozvole, kako se fi-
nansiraju i ~ime djeluju. De-
gutantno je s jedne strane op-
tu`ivati IZBiH da se mije{a u
dru{tveni i javni `ivot kada
prokomentira neki potez, a s
druge optu`ivati je za svoj
neura|eni posao. IZBiH je
apsolutno transparentno pr-
otiv njihovih d`emata, jer su
to momci koji nisu {kolo-
vani, koji imaju krive namje-
re. I u na{im redovima se to
svakodnevno govori.
†Gdje je, prema Va{em
mi{ljenju, rje{enje za ovaj
problem?
- Pojava postoji, ne sma-
njuje se, pove}ava se. Odvaja-
ju se grupe, formiraju svoje
grupe. Druga~ije se nose,
obla~e, klanjaju. Dr`ava je ta
koja ima metode da zabrani
to djelovanje. Imali smo Bu-
gojno, imali smo vi{e do-
ga|aja u srednjoj Bosni, sad u
Sarajevu. Je li to dovoljno da
se neki pokret zabrani, da se
„pro~e{lja“. Mislim da jeste.
Nastali u zatvorima
†Ima li u svemu ovome
utemeljenja pri~a o „za-
slugama“ Zapada?
- Nekoliko grupacija po-
stoji u Be~u i Austriji. Pita-
nje je za{to ih toleriraju.
Oni progla{avaju nevjerni-
ke, a to je veoma opasna
stvar. Pazite, mene su pro-
glasili nevjernikom.
O~igledno je da oni imaju
sredstva, nov~ana i materi-
jalna. Nisu oni odavde
oti{li u Be~, nego su iz Be~a
do{li ovdje, u Mao~u, u No-
vi Pazar. Da u Be~u napra-
ve hiljaditi dio onog {to
~ine ovdje, tamo bi sigurno
bili pohap{eni svi redom,
zabranjeni. Oni djeluju i
{ire se odozgo, ali gore ne-
maju aktivnosti.
†Koliko Vi uspijevate na
IPF-u svojim studentima
pojasniti iskrivljenost ta-
kvih ideja?
- Pojava tekfira je nasta-
la u egipatskim zatvorima,
tokom zlostavljanja od ta-
mo{njeg re`ima. Oni su
„protekfirali“, proglasili
nevjernicima one koji su ih
zlostavljali. I sad oni uzi-
maju jednostrano tuma~iti
Kur’an. Ta~no je, napri-
mjer, da se u jednom ajetu
ka`e da vlast pripada samo
Allahu. Ali nekoliko ajeta
dalje govori o pokornosti
pretpostavljenom, vo|i
d`emata. Oni uzimaju iz
Kur’ana i s drugih mjesta
samo ono {to oni misle da
treba, a drugo pre{u}uju.
U BiH oni koriste retori-
ku iz rata. I ne uva`avaju ge-
ografske osobenosti, ne mo`e
se ba{ sve bukvalno prenijeti
iz Mauritanije, Saudijske Ar-
abije. Ovo je Evropa i imamo
Evropsko vije}e za fetve. Mi
na IPF-u imamo predmet
Savremeni tokovi islamske
misli koji se bavi upoznava-
njem s raznim grupacijama,
pa i ekstremnim, kao {to je
tekfirska. Bio bih sretan kad
bi i svi ostali, mimo IZBiH,
znali i upu}ivali ljude,
gra|ane na pogubnost takvih
pona{anja. Dr`ava reagira,
ali se uglavnom bavi poslje-
dicama, a nema strategiju za
prevenciju.
†Da smo razgovarali
prije po~injenog terori-
sti~kog napada, prvo pi-
tanje bilo bi da prokome-
ntirate de{avanja u vezi s
nedavnim polemikama o
(ne)ukidanju vjeronauke
u {kolama. Kako to ko-
mentirate danas?
- Stvari su kristalno ja-
sne. Gra|ani pune bud`et
i gra|ani su rekli, pa i u toj
anketi nakon tih de{ava-
nja, da `ele vjeronauku.
Nije vjeronauka uvedena
ad hoc, niti je uvedena {to
se nekom svi|a. U ve}ini
evropskih zemalja je ima-
te, ~ak i izra`enije nego
kod nas. Islamske vjerona-
uke nema tamo gdje ni
islamska vjeroispovijest
nije priznata. Kod nas je
pro{la sve zakonske proce-
dure. Treba raditi na una-
pre|enju ud`benika, me-
todologija, ali pristup „uk-
inuti - ne ukinuti“ je sa-
svim pogre{an i proizveo
je eto da sada vi{e roditelja
podr`ava vjeronauku u
{koli nego prije.
Sada jo{ vi{e roditelja podr`ava
vjeronauku
- U zeni~kom naselju
Novo Radakovo, uz novo-
izgra|enu d`amiju, gradit
}e se nova zgrada IPF-a i
to isklju~ivo sredstvima
iz namjenskih vladinih i
nevladinih fondova isla-
mskih zemalja. Imat }e
javnu biblioteku, restor-
an, kafe za d`ematlije, ali
i stanovnike tog naselja u
suterenu. Fakultet je pro-
jektiran da zadovolji svoj
razvoj u narednih deset
godina, pet odsjeka za
oko hiljadu studenata na
~etiri hiljade kvadrata na-
stavnog prostora. Ovih
dana zavr{avamo papiro-
logiju, dozvole. Po~etkom
naredne gra|evinske se-
zone trebali bi po~eti ra-
dovi, zatim godina za
gra|enje, godina za opre-
manje i fine radove. Sve,
naravno, ovisi o prilivu
donacija - najavljuje de-
kan Adilovi}.
Gradnja nove zgrade IPF-a
U vrijeme kada svi osje-
timo posljedice iskrivljenih
tuma~enja islama, ali i te-
ndencioznih napada na
Islamsku zajednicu u BiH,
dobro je podsjetiti se nepo-
bitnih dokaza najbolje tra-
dicije bosanskohercego-
va~kih muslimana.
Spas Bosne
Ove jeseni navr{ava se
70 godina od ~uvenih mu-
slimanskih rezolucija koji-
ma su najugledniji Bo{nja-
ci i islamska ulema rije~ju i
razumom ustali protiv tmi-
ne rata i vlasti tada{nje
NDH. Na`alost, tada, ali i
50 godina kasnije,
uzvra}eno im je zlo~inima i
genocidom.
Rezolucije su nastale
nakon zaklju~aka
Udru`enja ilmije „El-Hi-
daje“ od 14. avgusta 1941.
godine u Sarajevu. U okto-
bru iste godine objavljene
su Sarajevska i Mostarska,
u novembru Banjalu~ka, a
Bijeljinska i Tuzlanska u
decembru. Njima su javno
osu|eni zlo~ini vlasti NDH,
ali i svi zlo~ini koji su tada
po~injeni u ime vjere ili na-
cije. No, one su bile i javni
manifest pripadnosti Bosni i
Hercegovini.
Bijeljinska rezolucija
„Rije~“ objavljena je 2. dece-
mbra 1941. godine, neposre-
dno nakon zlo~ina ~etnika
nad Bo{njacima Koraja 27.
novembra te godine. Potpi-
sala su je i dostavila vlastima
sedamdeset i trojica najugle-
dnijih muslimana, me|u
kojima i svi imami Bijeljine,
Janje, Teo~aka i Ugljevika.
- Posljednji je sat da se
osvijestimo i da se svi preda-
mo `ivotnom djelu smiriva-
nja i sre|ivanja prilika u
na{im krajevima u kojima
mo`emo i treba da `ivimo
jedni pored drugih i jedni s
drugima kao bra}a koju je
zla sudbina i neprijateljska
promid`ba krvno zavadila.
Spas Bosne le`i u slozi i bra-
tstvu Bosanaca, a ne u kr-
vnoj mr`nji i zavadi. Vjera
neka nas ne razdvaja, ve}
neka nas ujedinjuje, blago-
tvorno djeluju}i na sve nas
da budemo na prvom mje-
stu ljudi koji ne dozvoljava-
ju da njima vladaju pobu-
njeni `ivotinjski nagoni ubi-
janja i plja~kanja, koje ku-
lturan ~ovjek treba da obu-
zda - zapisano je u „Rije~i“.
Dizali glas
Rahmetli had`i hafiz
Abdulah ef. Budimlija, je-
dan od potpisnika Bijelji-
nske rezolucije, u svojoj
knjizi „Moja sje}anja“ za-
pisao je:
- Nakon stradanja u Ko-
raju, a posebno nakon na-
jve}eg pokolja u isto~noj
Bosni, iako su bili
ogor~eni, umjesto represa-
lija, muslimani tra`e za{ti-
tu srpskog `ivlja u vrijeme
kada je Hitler bio na-
jmo}niji. Iako su muslima-
ni tada bili „hrvatsko cvi-
je}e“, te punopravni
gra|ani NDH koji su
u~estvovali u civilnim i vo-
jnim vlastima, dizali su
svoj glas da bi za{titili svoje
sugra|ane, a mnogi su odla-
zili i u partizane, ostavlja-
ju}i svoje mehke postelje i
udobnost, smatraju}i to
svojom borbom za slobodu.
Mnogi muslimani nisu je ni
do~ekali. Za to su
„nagra|eni“ kao narod bez
svog vatana i svoje nacije s
posebnim zvanjem „neo-
predijeljen“. U ovom
na{em stradanju do{la je do
izra`aja ona arapska izreka
„Itteki{{erre men ahsente
ilejh“ („^uvaj se zla od ono-
ga kome si dobro u~inio“).
Emir MUSLI
X SVJEDO^ENJA
Sedamdeset godina od muslimanskih rezolucija
Rije~i razuma i
tolerancije u tmini rata
Rezolucije kojima su javno osu|eni zlo~ini po~injeni u ime vjere ili nacije nastale su
nakon zaklju~aka Udru`enja ilmije „El-Hidaje“ od 14. avgusta 1941. godine u Sarajevu
Ef. Budimlija: Umjesto
represalija, muslimani su
tra`ili za{titu srpskog `ivlja
Kopija Bijeljinske rezolucije:
Vjera neka nas ne razdvaja,
ve} neka nas ujedinjuje
Bijeljinska rezolucija
~uva se u Muzeju Sembe-
rije, ali nije izlo`ena za
posjetioce. Objavljena je
u knjizi Vladimira Dedi-
jera i Antuna Mileti}a
„Genocid nad muslima-
nima 1941-1945.“ Bijelji-
nac Idriz Hujdurovi} (87)
~uva kopiju ove rezoluci-
je. Jedan od njenih pokre-
ta~a i potpisnika bio je i
njegov otac Mustafa, koji
je svoje kom{ije krio i
spa{avao od terora NDH.
Usta{e su ga ubile 1944. go-
dine na mostu u Br~kom.
Njegovo tijelo ba~eno je u
Savu i nikada nije prona|-
eno. Idriz je sa 16 godina
oti{ao u partizane, a danas
jo{ poku{ava da vrati svoju
ku}u u Bijeljini. Rezoluciju
„Rije~“ objavio je u knjizi
„Preko 300 godina loze
Hujdurovi}a u Bijeljini“.
Kom{ije krili i spa{avali od terora NDH
Hujdurovi}: ^uva kopiju
Godinama se uposlenici
Zemaljskog muzeja u Sara-
jevu tokom zimskog perio-
da smrzavaju, a vrijedni
eksponati izlo`eni su pro-
padanju. Vije}e ministara
BiH donijelo je prije neko-
liko dana odluku o pu{ta-
nju grijanja ovom muzeju.
Institucija ovog kalibra,
odnosno njeni zaposlenici,
dovedeni su u situaciju da su
zadovoljni mrvicama koje im
dr`ava daje i kada ne rade u
hladnim prostorijama.
Pitanje je, me|utim, ko-
liko je razloga za zahvalnost
Vije}u ministara ili drugim
dr`avnim institucijama s
obzirom na to da su dozvoli-
li da propada najreprezenta-
tivniji muzej. Zemaljski
muzej zaslu`uje mnogo vi{e
s obzirom na svoj zna~aj i
sve ono {to ~uva u prostori-
jama koje sve vi{e propadaju
zbog nebrige dr`ave, koja se
olako odri~e svoje historije i
identiteta, o kojima svjedo~e
brojni eksponati neprocje-
njive vrijednosti.
Ako se zaposlenici budu
zadovoljavali time {to im je
dr`ava osigurala grijanje, a
ne i novac koji im pripada za
o~uvanje eksponata koji su
ugro`eni, za nau~ne proje-
kte, kao i za nova istra`ivanja
nacionalne historije i identi-
teta BiH, onda je Zemaljski
muzej sam sebi svrha, a tople
prostorije glavni su cilj. Te-
{ko kulturi kojoj je grijanje
glavni problem. R. A.
PRESSIJA
Muke Zemaljskog muzeja
Zemaljski muzej: Propada najreprezentativnija kulturna institucija
Te{ko kulturi kojoj je grijanje glavni problem
Institucija ovog kalibra i njeni zaposlenici zadovoljni i mrvicama koje im dr`ava daje
8 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011. 9 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
X TRAGOM SLU^AJA ’TURKOVI]’
Nakon {to su prije ne-
koliko mjeseci odlukom
tr`i{ta i ~italaca morali
ugasiti svoj dnevni bilten
„San“, Hilmo i Mujo Seli-
movi} taj opskurni bilten
pretvorili su u jo{ neti-
ra`niji sedmi~ni tabloid,
ostaviv{i ga pod glodur-
skompalicombiv{eg ku-
mrova~kog |aka Mensura
Osmovi}a.
Tada su mu dali
ubu|alu kancelariju koja je
nekada slu`ila kao WCu
prostorijama, tako|er,
uni{tenog „Oslobo|enja“.
No, kako saznajemo,
Osmovi}eva karijera bruta-
lnog medijskog egzekutora
i tu se bli`i kraju, jer je u sr-
ijedu „kulturno zamoljen“
da li~no podnese ostavku.
Orazlozima zbog kojih
on odjednomvi{e nije po-
doban Selimovi}ima njiho-
vi novinari jo{ {pekuliraju.
Prema jednoj verziji, Seli-
movi}i }e uskoro potpuno
ugasiti „San“, a druga je da
je Osmovi}a otjerala Vilda-
na Selimbegovi}, glavna
urednica „Oslobo|enja“,
zbog dugogodi{njeg nepri-
jateljstva koji vlada izme|u
njih dvoje.
Bilo kako bilo, pre-
pri~avaju novinari, Osmo-
vi}u je ponu|eno mjesto
novinara u batina{komta-
bloidu, ali je prije toga po-
slan na prinudni godi{nji
odmor. To mu je, ka`u,
toliko te{ko palo pa je nje-
govo psihi~ko stanje u sri-
jedu iznenadilo sve upo-
slenike „Sana“.
Ali, ne tuguju, dosta
imje njihove muke jer su
ve} mjesecima na mini-
malcu od 370 KM, na {to
dobiju jo{ samo bon od
100 KM, koji mogu po-
tro{iti samo u Selimo-
vi}evom„Klasu“. Uz to, i
„Klas“ je na ivici propasti,
a ve} je zatvorio 50 proda-
vnica. D. A.
Osmovi}: Poslan na
prinudni odmor
Menso napu{ta i WC
PRESSIJA
Selimovi}i otpilili
Osmovi}a
Sretanje 36-godi{nji
]azimKasi} iz Pi{talina
kod Bosanske Krupe.
^lanstvo u SDApreporodi-
lo ga je, a kumstvo }e mu
donijeti uglednu direktor-
sku poziciju. ]azimje za
kuma izabrao prvog ~ovjeka
SDAUnsko-sanskog kanto-
na (USK) Esada Ba{agi}a.
Ba{agi} je za Kasi}a za-
crtao direktorsku fotelju u
Slu`bi za zapo{ljavanje
USKi tomcilju podredio
sve: i partnerstvo u vlasti
sa SDP-om, sukobe u vla-
stitoj stranci, zakone, pre-
poruke ombudsmena.
Kasi} se, dok kum„ne
zavr{i posao“, ne pojavlju-
je u javnosti, u pi{talinskoj
zabiti spava do podne,
odmara du{u i ~eka da ga
pozovu u fotelju u tek
obnovljenoj zgradi ove ka-
ntonalne ustanove.
No, dok ~eka jo{ ljep{e
dane, s vremena na vrije-
me Kasi} trkne do kladio-
nice, bosanskokrupske ili
cazinske, da provjeri
sre}u. Kad tamo, i u kladi-
onici „Premijer“ - ho}e
sre}a svoga ]azima.
Kakosmoseuvjerili na
portalu„Premijera“, 22. okto-
brabiojeme|udeset sretnih
dobitnikatesportskekladio-
niceosvojiv{i 190KM. M. D.
PRESSIJA
Kasi}u kum sre|uje
direktorsko mjesto,
krenula ga i kladionica
Kasi}: Preko kumstva do fotelje
Izudin Bajrovi} u ulozi
policajca u filmu Pjera
@alice „Gori vatra“ ka`e
ovako: „Pomogni ti mene,
pomognu}u i ja tebe.“ E,
taj princip, o~ito, funkcio-
nira i prilikomzapo{ljava-
nja u dr`avnoj slu`bi Fe-
deracije BiH. Ili, precizni-
je, aktuelna vlast je ta koja
ovaj princip poku{ava pro-
movirati do nivoa pravila.
Nedavno je, naime, na
poziciju direktora Slu`be
za zajedni~ke poslove
FBiHzaposlen Davorin
Kora}, {iroj javnosti po-
znat jedino kao mu` Lidije
Kora}. Ni{ta ga drugo - a
posebno ne raniji radni
anga`man - ne ~ini prepo-
znatljivimjavnosti.
Na prvoj sjednici Vlade
FBiHnakon {to je Kora}
zasjeo u direktorsku fote-
lju dodijeljene su mu i no-
ve funkcije - postao je i
~lan ~ak tri komisije. Je-
dna od njih je i ona koja }e
provoditi konkurs za pri-
jemsekretara Vlade FBiH.
Na{i vrlo pouzdani
izvori u Vladi ka`u da }e
to mjesto zastalno biti do-
dijeljeno Editi Kalajd`i},
slu`benici Ureda premije-
ra Nermina Nik{i}a.
Upravo je ona bila ~lan
komisije koja je provodila
konkurs na kojemje Ko-
ra} primljen za direktora
Slu`be za zajedni~ke po-
slove, a sada }e on biti u
komisiji koja }e provoditi
konkurs za prijemsekreta-
ra Vlade!
Kako je Kalajd`i} po-
mogla da Kora} bude na-
jbolje ocijenjeni kandidat,
za o~ekivati je da }e i Ko-
ra} biti od pomo}i za do-
djelu funkcije Editi Kala-
jd`i}.
Ovih dana o~ekuje se
da zahtjev za raspisivanje
konkursa za izbor sekreta-
ra Vlade FBiHstigne Age-
nciji za dr`avnu slu`bu u
FBiH. Sve ostalo je pozna-
to: „Pomognuo samja te-
be, pomogni sad ti mene.“
D. A.
Pomogni ti mene,
pomognu}u i ja tebe
PRESSIJA
Pomalo je misteriozno
djelovala nedavna odluka
kojomje vogo{}anskom
„Pretisu“ dato na kori{te-
nje bez naknade devet ra-
dioure|aja „motorola GP
300“ sa punja~ima i ko-
dom.
Osimda je za pro-
vo|enje ove odluke za-
du`en Federalni MUP,
Vlada nije dala nikakva
druga poja{njenja, {to je
unijelo dodatnu sumnju i
nejasno}e o tome za koje
}e namjene „Pretis“ kori-
stiti policijske „motorole“.
No, u „Pretisu“ tvrde
da }e „motorole“ koristiti
za osiguravanje poligona u
Vogo{}i tokomprobnog
ga|anja i testiranja opre-
me, koju ova firma proi-
zvodi.
Ina~e, tr`i{na cijena
polovne „motorole“ je sto-
tinjak maraka.
F. K.
PRESSIJA
„Pretisu“ devet
policijskih „motorola“
Polovne „motorole“ ko{taju stotinjak maraka
BiH preplavljena mje{avinama opasnih narkotika
Kora}: Suprug do sada bio
poznat jedino po njoj
K
okain smo mije{ali s
hormonima za ko-
nje. Od kilograma
smo dobivali dva. Sijanje
heroina je bilo izuzetno
opasno i jedne prilike se
{ura onesvijestio.
Ovo je djeli} iskaza
Isljama Kalendera, svjedo-
ka pokajnika u procesu pro-
tiv zlo~ina~ke organizacije
Zijada Turkovi}a i ostalih
koja se, osimza pet monstr-
uoznih ubistava, plja~ke
Aerodroma, tereti i za mje-
se~no rasturanje 150 kilogr-
ama heroina te 50-60 kilo-
grama kokaina.
Da u bh. zakonodavstvu
postoji odredba ka`njava-
nja dilera droge za uni{ta-
vanja mladih `ivota, ova
mafija{ka grupa sigurno bi
morala biti procesuirana i
zbog toga {to su prljavim
narkoticima ubijali i pravili
te{ke invalide od omladine
kojoj su prodavali opasne
narkoti~ke mje{avine.
Tajni laboratoriji
Upravo je Kalender
izgovorio ono {to stru~njaci
u Centru za informati~ku i
forenzi~ku podr{ku pri Fe-
deralnoj upravi policije
(FUP) odavno znaju: bh.
narko-tr`i{te preplavljeno
je prljavimdrogama. Na{a
ekipa posjetila je Centar, u
koji na vje{ta~enje dolazi
sva zaplijenjena droga u
ve}embh. entitetu.
Mevludina Hajdara, v. d.
{efa Odsjeka za hemijska i
toksikolo{ka vje{ta~enja, za-
tekli smo dok analizira uzor-
ak zaplijenjenog kokaina. U
ovomslu~aju, ka`e, kokain
je mije{an s jednomkompo-
nentomkako bi se pove}ala
koli~ina droge za prodaju.
Primjese koje se nalaze
na bh. tr`i{tu su razli~ite i
zavise od vrste droge. Ha-
jdar upozorava da u droga-
ma mo`e biti izmiksano
sve, bez ikakvih prepreka i
pravila. Dileru je bitno da
prona|e morfolo{ki istu
materiju kako bi od jednog
grama dobio pet.
- Imamo svje` slu~aj je-
dne zapljene. Od istog dilera
prvih 20 paketi}a bio je her-
oin, dok 21. nije uop}e imao
sastojke ove droge, nego je
bio izmiksan od paraceta-
mola i kofeina. Kofein je
vjerovatno iz nekih tajnih
laboratorija, a ponekad se
mije{aju zvani~ni farmaceu-
tski preparati. Bude si-
tuacija da imamo 90 posto
primjese, a tek deset posto
droge. Rijetkost je da cijeli
uzorak bude droga - pri~a
namHajdar.
U uzorcima heroina, ko-
ji je najne~istiji, mo`e biti
sva{ta, od {e}era, ~okolade,
kakaa, mlijeka u prahu,
mi{omora... Ipak, naj~e{}a
primjesa su paracetamol i
kofein.
- Cilj dilera je da dodaju
primjesu koja se ne mo`e
vizuelno razlikovati od sa-
me droge. Laktozu, osim
kokaina, mije{aju i u amfe-
tamine (spid i sli~ne droge),
mada smo nalazili i alkohol
manitol, koji je ~vrsta ma-
terija - govori Hajdar.
Koliko su ove primjese
opasne, upozorava prim. dr.
Milo{ Pokrajac, {ef Odjela za
narkomaniju pri Zavodu za
alkoholizami druge toksi-
komanije Kantona Sarajevo.
Mo`dani udar
- Sve te materije koje se
unesu u krvotok imaju svo-
je toksi~ne i alergijske efe-
kte, a mogu biti one~i{}ene
bakterijama i virusima.
Mnoge bolesti upravo se pr-
enesu ovimone~i{}enjima.
Ovisnici mogu zapasti u
te{ka septi~na stanja, trova-
nja krvi, koja za posljedicu
mo`e imati smrt. Sve ovisi
koje se supstance unesu -
ka`e dr. Pokrajac.
No, onupozorava da i ne-
ke krupnije ~estice mogu iza-
zvati ugru{ke u krvotoku i
uzrokovati za~epljenje kr-
vnihsudova u mozgu ili
plu}a i srca, te izazvati
mo`dani udar. Naj~e{}e su,
ipak, gnojne upale. S obzir-
omna to da se u droge mije{a
sve, svaka supstanca ima
odre|ene posljedice.
Uno{enje kre~a u organizam,
naprimjer, koji se vrlo ~esto
mije{a s drogama, izaziva
o{te}enja krvnihsudova.
Ipak, mije{ane ovisno-
sti, kada se koristi vi{e psi-
hoaktivnih supstanci, kao
{to su tablete i alkohol, her-
oin i kokain ili zloupotreba
lijekova, najopasnije su. Dr.
Pokrajac ka`e da su trova-
nja u ovakvimsupstancama
veoma ozbiljna. Smrtni
slu~ajevi ~esto su nei-
zbje`ni. F. KARALI]
Isljam Kalender otkrio kako je grupa Zijada Turkovi}a kokain mije{ala s hormonima za konje z Ovisnici zapadaju u te{ka septi~na stanja
Prljave droge
~esto za
posljedicu
imaju smrt
Odsjek za hemijska i toksikolo{ka vje{ta~enja: Analiza uzoraka droge (Foto: I. [ebalj)
Pokrajac: Toksi~ni efekti
Hajdar: Heroin
najprljaviji
[ef Psihijatrijske kli-
nike Klini~kog centra
Univerziteta u Sarajevu
Abdulah Ku~ukali}
ka`e da se s drogama
mije{aju razne otrovne
suspstance koje djeluju
toksi~no na mozak.
Ne~iste droge najzastu-
pljenije su, ka`e, u ze-
mljama koje imaju ni-
zak `ivotni standard.
- Razne otrovne su-
pstance {tetno i otrovno
djeluju na organizam,
naj~e{}e po nervne }eli-
je, pri ~emu dolazi do
poreme}aja svijesti i de-
lirantnih stanja,
pra}enih raznimhaluci-
nacijama, pri ~emu oso-
ba mo`e napraviti nepr-
edvidive oblike po-
na{anja, ~ak i ubistvo ili
samoubistvo. Zbog uzi-
manja takvih droga ima-
mo vrlo ~este smrti, a
obi~no dolazi do naglog
zatajenja rada srca - ka`e
Ku~ukali}.
Poreme}aj svijesti
Penzionisani inspe-
ktor Odjela za borbu pr-
otiv narkomanije MUP-
a KS i ~lan Multidisci-
plinarnog tima za preve-
nciju bolesti ovisnosti
D`emal Murga u izjavi
za na{ list upozorava i
na pojavu novih opasnih
droga, kao {to su mad
cat i mjau mjau.
- Ove droge sadr`e
mesedrin, koji se koristi
u botanici za cvije}e i bi-
ljke, a koji se u Srbiji pr-
odaje puteminterneta,
mada se mo`e kupiti i u
prodavnicima za biljke.
[to se ti~e heroina, u
njemu smo nalazili i
mi{omora. Bio sampri-
sutan s dileromkada je
sastrugao fasadu i pro-
dao je momku za 30
KM. Ka`e: „On }e to
procijediti, ni{ta mu
ne}e biti“. Dileri jedno-
stavno ne biraju sre-
dstva da do|u do novca -
ka`e Murga.
Mi{omor u heroinu
Sead Selman, na~el-
nik Centra za informa-
ti~ku i forenzi~ku po-
dr{ku pri FUP-u, ka`e
da se sve izuzete droge u
FBiHdostavljaju ovom
centru na vje{ta~enje.
- Koliko imamo po-
sla, govori podatak da
na{i vje{taci godi{nje
imaju oko 200 izlazaka
na sudove. Na{ centar
radi po svimme|unaro-
dnimstandardima, te se
primjenjuju najmanje
dvije relevantne metode
- ka`e Selman.
Vje{taci godi{nje po 200 puta na sudu
Iako hormoni za ko-
nje nisu droga, to su ma-
terije koje su veoma
{tetne po zdravlje.
- Ako stalno konzu-
miramo hormon testo-
steron, onda ga orga-
nizam prestane proi-
zvoditi. Na taj na~in
konzument mo`e po-
stati impotentan, jer
je organizam navikao
da ga dobiva izvana, te
nema potrebe da ga
proizvodi - ka`e Ha-
jdar.
Hormoni za konje izazivaju impotenciju
Ku~ukali}: ^este smrti
Murga: Dileri ne biraju
sredstva
Selman: Me|unarodni
standardi
Karijera brutalnog medijskog egzekutora
bli`i se kraju, jer je u srijedu „kulturno
zamoljen“ da li~no podnese ostavku
Ho}e ga i kladionica: Kasi} me|u 10 dobitnika 190 KM
Ro|en sretan
Dr`avna slu`ba
Princip policajca iz filma „Gori vatra“ ova
vlast poku{ava promovirati u pravilo kada
je rije~ o zapo{ljavanju u dr`avnoj slu`bi
Misteriozna odluka
Dileri prljave droge moraju odgovarati
za uni{tavanje `ivota bh. omladine!
DOSJE
M
oja ratom osa-
ka}ena genera-
cija, ro|ena u
prvoj polovini
sedamdesetih godina
pro{log stolje}a, te{ko da }e
se ikada osloboditi tog vre-
mena koje je sudbina zauvi-
jek ugravirala u nas, mladi}e
koji su tek izlazili iz sre-
dnjo{kolskih klupa, koji su
tek postajali punoljetni...
Mnogi nestali
Sudbina je htjela da dvo-
jica mojih {kolskih drugova
budu mladi}i ~ija }e se ime-
na i prezimena, u predve~er-
je agresije na BiH, krvavim
slovima useliti u tragi~ne
medijske naslove.
Prvi je moj {kolski drug,
dodu{e dvije godine stariji,
ujedno i moj bli`i ro|ak,
Mevludin Kuli}, ubijen u
Osijeku kao pripadnik JNA.
Drugi je moj drug iz {kolske
klupe, rahmetli Kenan De-
mirovi}, ~ije ime danas je-
dna sarajevska ulica nosi,
momak koji je uz Ramu Bi-
bera bio prva `rtva opsade
Sarajeva, ubijen 2. marta
1992. godine kod muslima-
nskog mezarja Orli} na Ko-
biljoj Glavi, od kom{ija Sr-
ba, u danima prvih saraje-
vskih barikada.
No, ovu pri~u }u posveti-
ti Mevludinu, a o Kenanu
nekom drugom prigodnom
prilikom.
Navr{ilo se 20 godina od,
na`alost, zaboravljenog stra-
danja bo{nja~kih i drugih
nesrpskih momaka u redo-
vima biv{e Jugoslovenske
narodne armije koja je u to
doba, u jesen 1991., dok ra-
zara Hrvatsku i ubija njene
gra|ane, ve} prestala biti i
jugoslovenska i narodna.
Ona je tada ve} uveliko
bila vojska pod isklju~ivom
komandom Slobodana Mi-
lo{evi}a. Tek zavr{eni sre-
dnjo{kolci, neiskusni mla-
di}i su s pjesmom i tradicio-
nalnim sijelima ispra}ani u
biv{u JNA. Tokom 1991.
mnogi od njih su nestali.
Mnogi su u Bosnu vra}eni u
limenim mrtva~kim sandu-
cima.
Mevludin Kuli} ro|en je
1971. u Kru{evu kod Olova.
Iz Barice kod Vogo{}e, gdje
je `ivio s roditeljima, babom
Pa{agom i majkom Izetom,
upu}en je 19. marta 1991. na
slu`enje vojnog roka u Petr-
ovac na Mlavi, a potom je
nakon ~etiri mjeseca dobio
prekomandu u tada{nju ka-
sarnu Milan Stanivukovi} u
Osijeku.
U osje~koj kasarni bio je
okru`en ~etnicima, rezervi-
stima i pripadnicima JNA.
Mevludin je u Slavoniji bio
svjedok te{kih zlo~ina nad
hrvatskim civilima ubije-
nim od ~etnika, koje su mla-
di i neiskusni regruti mrtve
morali posipati kre~om.
^esto se `alio majci Izeti.
Roditeljima je pri~ao ka-
ko je spa{avao jednu dje-
voj~icu koju je nazivao „na{a
seka“, jer je bila malena po-
put njegove sestre Ismete.
Kad bi vidio da ta curica pre-
tr~ava iz sru{ene ku}e u neku
kolibu, postavio bi se tako da
je ne vidi rezervista koji bi je
sigurno ubio.
Oficirske la`i
Pomogao je i mladi}u iz
Busova~e da pobjegne iz vo-
jske, ali sebi pomo}i nije
mogao. Zajedno s jo{ troji-
com kolega, 3. septembra
1991., mu~ki je ubijen na
spavanju.
Prema iskazu svjedoka,
ubio ga je pukovnik Boro
Ivanovi}, poznat po nadi-
mku Konj, komandant os-
je~ke kasarne, samo zato {to
je Mevludin odbijao
u~estvovati u strijeljanju za-
robljenih hrvatskih bojo-
vnika.
- Majko, mi smo
~etni~ka vojska i to me boli.
Ovdje dolaze ~etnici i rezer-
visti i nas guraju u prve re-
dove. Mi se izvla~imo,
ka`emo im, nije nam nare-
dio kapetan, a onda nam
psuju majku i prijete da }e
nas zaklati - ispri~ao je ra-
hmetli Mevludin svojoj
majci kada ga je posjetila.
Desetak dana prije ubi-
stva ponovo su ga posjetili ro-
ditelji. U kasarni su bile sve
same kokarde. Mladi}i su
morali jesti i spavati s ~etnici-
ma. Ve}inom su bili gladni.
Majka Izeta sje}a se po-
sljednjeg telefonskog razgo-
vora sa sinom, samo dan pr-
ije pogibije. Sav usplahiren,
gotovo pla~u}i, govorio je:
- Mama, za{to da pogi-
nem, za{to da glavu izgu-
bim. Ni{ta, mama, reci ja-
sno i glasno sve ono {to sam
ti govorio, moram im glavu
dati. Mama, ~uvaj ostalu
djecu. Mama, moram im
glavu dati i gotovo. Kad
sam se s njim ~ula u pone-
djeljak, znala sam da ga vi{e
ne}u vidjeti. Cijeli dan sam
Ubijen zato {to
nije htio ubijati
Hrvatska je zaboravila rahmetli Mevludina Kuli}a, vojnika biv{e JNA koji je odbio
strijeljati zarobljenike u Osijeku
Rahmetli Mevludin Kuli} nekoliko mjeseci prije pogibije
Tijelo ubijenog regruta Kuli}a: Mu~ki likvidiran na spavanju 3.
septembra 1991.
Osijek: Kuli} je 1991. godine u kasarni bio okru`en ~etnicima, rezervistima i pripadnicima JNA
General Boro Ivanovi}
Konj koji je, prema iskazu
svjedoka, ubio Kuli}a
10 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Kadrija [krijelj, ta-
da{nji komandant [taba
Patriotske lige Hrastovi 2,
sje}a se organiziranog
do~eka tijela rahmetli Me-
vludina Kuli}a na Saraje-
vskom aerodromu.
- Pred zgradom Aerodr-
oma okupilo se nekoliko hi-
ljada gra|ana iz Sarajeva i
drugih dijelova Bosne i He-
rcegovine. Ljudi su mirno i
dostojanstveno ~ekali i
dr`ali transparente na koji-
ma je pisalo: „Armijo, nisi
na{a ve} ~etni~ka“, „Kolje-
vi}u, dobro ti je prezime“,
„Biljana, rodi pa {alji pod
no`“... Tada smo odlu~ili na
jednom brzinskom sasta-
nku, po{to avion nije dola-
zio, a nismo imali nikakvih
informacija niti mogu}nost
da u|emo u aerodromsku
zgradu, da ovlastimo Niha-
da Halilbegovi}a da u ime
prisutnih pregovara s aero-
dromskim vlastima oko do-
laska i preuzimanja tijela.
D`enaza Mevludinu Ku-
li}u, koju je klanjao hafiz Is-
met ef. Spahi}, obavljena je
6. septembra 1991. pred ne-
koliko hiljada gra|ana na
muslimanskom mezarju
Ugorsko - sje}a se [krijelj.
„Armijo, nisi na{a ve} ~etni~ka“
Zaboravljena stradanja Bo{njaka u redovima biv{e JNA
Pi{e:
Avdo HUSEINOVI]
pla~u}i radila u firmi. No}
prije nego {to sam saznala,
sanjala sam kako sam ga za-
grlila kao pri posljednjem
susretu i ~ula glas: „Nemoj
Izeta, Mevko je mrtav“ -
pri~a Izeta koja je u srijedu,
4. septembra 1991., na vije-
stima ~ula za pogibiju
~etvorice vojnika u Osijeku.
I pored toga, iz kasarne
su joj oficiri lagali „da se ne
brine, jer joj je sin bezbje-
dan“.
Hrvatska je, na`alost,
zaboravila `rtvovanje Me-
vludina Kuli}a. Zasigurno
da nijedan gra|anin Osije-
ka i Hrvatske danas nema
pojma ko je bio Mevludin
Kuli}, a itekako je zaslu`io
zahvalnost i priznanje Re-
publike Hrvatske.
Mo`da bi hrvatski pre-
dsjednik ovome mladi}u,
barem posmrtno, trebao
iskazati zahvalnost {to nije
pucao u gra|ane njegove
dr`ave pa je zbog toga do-
bio metak u glavu. Zaslu`io
je da se barem jedna ulica u
Osijeku po njegovom ime-
nu nazove, da spomenik do-
bije... Mevludin i drugi ne-
vino ubijeni nesrpski regr-
uti u biv{oj JNA nisu
uvr{teni ni u kakvu katego-
riju palih vojnika.
Molim Gospodara svih
svjetova da ovom hrabrom
i ~asnom mladi}u i onima
koji su kao i on nevini ubi-
jeni, samo zato {to nisu
htjeli ubijati, na onom svi-
jetu daruje hvale dostojno
mjesto, tamo gdje borave
oni koji radije ginu nego da
zlo u~ine.
11 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Bosna i Hercegovina
mo`e zahvaliti Kosovu {to
nije na ~elu balkanskih ze-
malja po korupciji. Prema
izvje{taju me|unarodne ne-
vladine organizacije
„Transparency Internatio-
nal“, Kosovo je, naime, na-
jkorumpiranija zemlja na
Balkanu, a BiH je odmah
iza nje.
Me|utim, to {to BiH nije
balkanski lider u korupciji
nije preveliko ohrabrenje za
na{e gra|ane. Koji stepenik
ni`e na ljestvici ne mo`e sa-
kriti bh. realnost, jer je koru-
pcija vidljiva na svakom kor-
aku.
S korupcijom se na{i
gra|ani susre}u prilikom za-
po{ljavanja, lije~enja, {kolo-
vanja, u saobra}aju... No, i
oni su sami doprinijeli viso-
kom rangiranju svoje zemlje
na jo{ jednu „crnu listu“.
Umjesto da joj se ener-
gi~no odupru, oni korupciju
pospje{uju vlastitim postu-
pcima, prihvataju je kao nor-
malnog `ivotnog saputnika i
takve navike ostavljaju „u
amanet“ i svojim potomci-
ma.
Korupcija i mito uselili
su se u na{u svakodnevicu i
gotovo su legalizirani. Zbog
toga stotine miliona maraka
odlaze u privatne d`epove
umjesto u dr`avne kase. Ko-
rupcija „pojede“ brojna ra-
dna mjesta, doma}a privreda
propada, trgovinski deficit
BiH sve vi{e raste, a bh. poli-
ti~ari se enormno bogate.
Zato nikakve koristi {to
smo ~elo balkanske „crne li-
ste“ prepustili Kosovu i
ni{ta nam, dakle, ne zna~i
stepenik ni`e ili vi{e, jer
nam se isto crno pi{e.
R. A.
IZVJE[AJI
„Transparency International“
Stradanje nesrpskih
mladi}a u biv{oj JNA do
sada je prvi i jedini
istra`ivao Nihad Halilbe-
govi} i dokaze do kojih je
do{ao objavio u svojoj
knjizi dramati~nog nazi-
va „Mama, moram im gla-
vu dati“.
- U biv{oj JNA nestalo
je i ubijeno izme|u 150 i
200 nesrpskih mladi}a,
ubjedljivo najvi{e Bo{nja-
ka. Bili su to mladi}i koji
jo{ nisu bili o`enjeni, to
su momci koji su danas
trebali imati svoje famili-
je. Ve}ina ih se vodi kao
nestali.
Prema mojoj evidenci-
ji, 44 mladi}a iz biv{e
JNA ubijena su za samo
deset dana rata u Sloveni-
ji. Prva `rtva bio je
Bo{njak koji je poginuo u
helikopteru s jednim
Ma|arom i jednim Srbi-
nom 27. juna 1991. i taj
dan njihovog stradanja
smatra se po~etkom stra-
danja bo{nja~kih i nesr-
pskih vojnika u biv{oj
JNA. Od tada po~inju
masovnija ubistva i ma-
ltretiranja bo{nja~kih i
drugih nesrpskih regruta
u redovima biv{e JNA.
To su bili dani kada je
Bosna plakala, njihove
d`enaze su bile jedan do-
bar vid osvje{}ivanja nar-
oda, jer svi smo do tada
bili u zabludi kada je ulo-
ga biv{e JNA u pitanju.
Ubijene vojnike su
nam slali u limenim sa-
nducima uz propratno pi-
smo u kojem je stajalo da
su ubijani od hrvatskih
vojnika i policajaca i da se
sanduci ne smiju otvarati.
Kada su roditelji otvarali
limene sanduke, zbog ga-
sulenja, tada se utvr|ivalo
da su momci ubijani iz
pi{tolja i da je la` ono {to
su oficiri biv{e JNA pisali
u pismima.
O herojstvu Mevludi-
na Kuli}a danas se ne
pri~a. ^udno je samo ka-
ko ovakve izuzetne ljude
ljudsko dru{tvo te{ko za-
pa`a i pamti. Kada je do-
ktor Senahid Alajmovi}
otvorio limeni sanduk, na
dan d`enaze u gasulhani
u Ugorskom kod Vo-
go{}e, utvrdio je da je ra-
hmetli Mevludin ubijen
iz pi{tolja iz neposredne
blizine, a ne kao {to je pu-
kovnik Nad`ak ubje|ivao
Mevludinovu majku Ize-
tu da je ubijen dum-dum
metkom od hrvatskih
snajperista. Dan nakon
Mevludinove d`enaze u
Sarajevu smo klanjali
d`enazu i Jusufu Deli}u,
momku koji je na sli~an
na~in ubijen u biv{oj
JNA.
Zlo~inac Boro Ivano-
vi}, Mevludinov ubica,
u~estvovao je, osim u
zlo~inima u Hrvatskoj, i u
zlo~inima prilikom ula-
ska u nekoliko bosanskih
gradova, zbog ~ega je na-
gra|en unapre|enjem u
~in generala i postavlja-
njem za komandanta No-
vosadskog korpusa Vo-
jske Jugoslavije. Republi-
ka Hrvatska za Ivano-
vi}em je raspisala potjer-
nicu i smatra ga odgovor-
nim za ratni zlo~in nad
nekoliko stotina civila -
rekao nam je Nihad Hali-
lbegovi}.
„Mama, moram im glavu dati“
Biv{i direktor „Hidro-
gradnje“ Semin Ma{i}, koji
je nedavno smijenjen s te
funkcije, jo{ odbija predati
slu`beni automobil, plavi
„golf 6“. Kako nezvani~no
saznajemo, Ma{i}a i dalje
vi|aju u ovom automobilu,
iako ve} oko mjesec ne radi
u „Hidrogradnji“.
Osim toga, do{li smo do
ra~una za plin za Ma{i}ev
privatni stan u Paromli-
nskoj ulici u Sarajevu s
po~etka ove godine. Ovaj
ra~un stigao je u „Hidro-
gradnju“ na naplatu.
Ina~e, mnogi ~elnici ove
kompanije u prethodnim
godinama stekli su pod ve-
oma sumnjivim uvjetima
stanove u zgradi u Parlo-
mlinskoj ulici, koju su ra-
dnici „Hidrogradnje“ i
izgradili.
Na{i sagovornici tvrde
da Ma{i} ima i stanove na
Ilid`i i Ko{evskom Brdu te
vilu u Rakovici. Za sada ni-
je poznato jesu li ra~uni za
re`ije svih ovih objekata
pla}ani od novca gladnih
radnika.
G. M.
Nihad Halilbegovi}: Jedini istra`ivao stradanja nesrpskih
mladi}a u JNA
Mito i korupcija nam `ivotni saputnici
Te po{asti uselile su se u na{u svakodnevicu i gotovo se legalizirale na ovim prostorima
Biv{i direktor „Hidrogradnje“ ne miri se s otkazom
Smijenjeni Ma{i} jo{ vozi slu`beni „golf“
Pranje obraza
Nedopustivom {utnjom o zlo~inu po~injenom nad uspomenama srebreni~kih majki,
bo{nja~ki zvani~nici opet su potvrdili svoj sramotni odnos prema dokazanom genocidu
Glavni tu`ilac Ha{kog
tribunala Ser` Bramerc
(Serge Brammertz) ni to-
kom posljednje posjete
na{oj zemlji nije imao
odgovore na klju~na pita-
nja. Srebreni~ke majke su
ponovo ostale uskra}ene za
zvani~no obja{njenje za{to
su uni{teni li~ni predmeti
njihovih najmilijih koji su
prona|eni u masovnim gr-
obnicama, a tokom su|enja
ratnim zlo~incima kori{te-
ni su kao materijalni doka-
zi za po~injeni genocid.
Bez odgovora
Bramerc nije imao ko-
nkretan odgovor ko je, os-
im njegove prethodnice
Karle del Ponte (Carla),
svojim potpisom aminovao
uni{tavanje oko hiljadu ar-
tefakata, {ta }e biti s Del
Ponte i njenim poma-
ga~ima u spaljivanju gomi-
le li~nih karata, fotografija
i ostalih na|enih predmeta
`rtava genocida.
On je, u nedostatku
odgovora, svjesno ili ne,
ponovo udario u najbolnija
osje}anja srebreni~kih ma-
jki, sestara i supruga. Bra-
ne}i svoju i sa-
vjest svoje pre-
thodnice, ali i
institucije koju
predstavlja, on
je pred na-
pa}enim Srebr-
eni~ankama di-
jelove odje}e
njihovih zvjer-
ski ubijenih si-
nova nazvao
„nekakvim kr-
pama“.
Odaju}i uti-
sak konfuznog,
nepripremlje-
nog i umornog
~ovjeka koji je-
dva ~eka kraj
mandata na
sada{njoj fu-
nkciji, Brame-
rc je kao na-
jve}i rezultat
svoje jalove
posjete apo-
strofirao ~in-
jenicu da je od
svih sagovor-
nika u bh. pri-
jestonici
tra`io da se
uhapsi odbje-
gli ratni
zlo~inac Rado-
van Stankovi}.
Jo{ jedna pra-
zna pri~a, na
pogre{noj adr-
esi.
Iz nekoliko
posljednjih Br-
amercovih po-
sjeta BiH mo`e
se izme|u re-
dova pro~itati i
zamor ostalog
osoblja Ha{kog
tribunala, a {to
mo`e biti vrlo
opasno za
ishod su|enja
gospodarima
smrti,
zlo~incima
Radovanu Ka-
rad`i}u, Ratku
Mladi}u i Gor-
anu Had`i}u.
Iako mu se
ne mogu ospo-
riti zasluge {to
je pravda koli-
ko-toliko zado-
voljena i {to je
dokazana agre-
sija i genocid
po~injen u
BiH, Ha{ki tri-
bunal je, u krajnjem, ipak,
ponajvi{e poslu`io za pranje
obraza i savjesti me|unaro-
dne zajednice.
Jedine uspomene
Na`alost, iz svega je sve
o~itije da niko nikada ne}e
odgovarati za to {to su sre-
breni~kim majkama oduze-
te jedine uspomene na nji-
hovu djecu, osim ako naja-
vljena tu`ba protiv Del Po-
nte rezultira zaslu`enom
kaznom izre~enom na ne-
kom nepristrasnom sudu.
Svakako, ne treba previ-
djeti ni ~injenicu da Karla
del Ponte za{titu dobiva i u
nedopustivoj {utnji dr`ave
BiH i njenih zvani~nika,
koji jednostavno `mire pr-
ed zlo~inom po~injenim i
nad uspomenama srebre-
ni~kih majki. Time su pre-
dstavnici bh. vlasti, pose-
bno oni iz bo{nja~kog kor-
pusa, jo{ jednom pokazali
svoj odnos prema dokaza-
nom genocidu i agresiji ko-
je je Srbija po~inila u na{oj
zemlji, a o ~emu bi upravo
spaljeni artefakti, kao mu-
zejski eksponati, najbolje
svjedo~ili.
Brane}i svoju i
savjest svoje
prethodnice,
Bramerc je dijelove
odje}e ubijenih
Srebreni~ana
nazvao „nekakvim
krpama“
Pi{e:
Ru`dija
AD@OVI]
POLITI^KI POLIGON
Ra~un za struju koji je stigao u Direkciju „Hidrogradnje“
PRESSIJA
Ma{i}:
Brojne
nekretnine
12 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
VI[EGRAD
D
anas (subota) }e u
Vi{egradu biti otkri-
ven spomenik ru-
skim dr`avljanima koji su
poginuli u redovima Vojske
RS tokom agresije na BiH.
Na vojni~kom groblju Me-
gdan, na inicijativu Dru{tva
srpsko-ruskog prijateljstva i
Udru`enja srpsko-ruske za-
jednice „Zavjet“ iz Bijeljine,
na kamenom obilje`ju viso-
kom ~etiri metra s ruskim
krstom na vrhu uklesana su
imena 37 dobrovoljaca koji
su prevalili blizu tri hiljade
kilometara da bi ubijali i bili
ubijeni.
Davali izjave
Doc. dr. Fikret Be~iro-
vi}, nau~ni saradnik Institu-
ta za istra`ivanje zlo~ina pr-
otiv ~ovje~nosti i me|unaro-
dnog prava Univerziteta u
Sarajevu, ka`e da su u sasta-
vu srpskih jedinica bili ugla-
vnom Ukrajinci, Rusi i Ru-
muni, a da je njihov dolazak
u BiH organizirala specijali-
zirana agencija u Beogradu,
kojom je rukovodio Vojislav
[e{elj.
- Taj organ je
imao klju~nu ulogu, jer je
bio glavna spona s planeri-
ma, nalogodavcima i logi-
sti~arima agresorskog rata u
BiH. Za rje{avanje svih vo-
jnih pitanja za potrebe RS u
Beogradu bio je zadu`en ma-
jor Jovan \ogo. Preko tog
biroa iz tada{nje Jugoslavije
prisilno je mobilisano i pre-
ba~eno u bijeljinsku kasarnu
4.500 lica u tzv. Republiku
srpsku Krajinu i 1.500 u RS
- ka`e Be~irovi} za na{ list.
Strani pla}enici i prisilno
mobilizirani iz Srbije
upu}ivani su u Glavni {tab
VRS, ali i direktno u jedini-
ce poput „Belih orlova“, Di-
verzantskog odreda Saraje-
vsko-romanijskog korpusa,
Prve sarajevske brigade.
- Ulogu tog biroa potvr-
dio je jedan od zarobljenih
vojnika, koji je na jaja~ko ra-
ti{te stigao iz Ukrajine, a u
svom iskazu navodi da je an-
ga`ovan preko „jedne speci-
jalizirane agencije u Beogra-
du“, te da je on sa 15 svojih
prijatelja trebao, nakon ula-
ska u Jajce, od iste agencije
dobiti 3.000 njema~kih mar-
aka. Sli~ne izjave dali su i ru-
munski dr`avljani uhap{eni
u naselju Stup - ka`e Be~iro-
vi}, podsje}aju}i kako se i to-
kom genocida u Srebrenici
nad gradom, osim srbija-
nske, vihorila i gr~ka zastava.
[utnja vlasti
U udru`enjima `rtava ra-
ta {okirani su ~injenicom da
brojna strati{ta `rtava nisu
obilje`ena, da se mnogima
ni za mezar ne zna, dok se
agresorskim vojnicima gra-
de spomenici.
- Nama prije dvije godine
nije dozvoljeno da na krvavu
}upriju Mehmed-pa{e Soko-
lovi}a postavimo spomen-
plo~u `rtvama, dok manji bh.
entitet mo`e raditi {ta ho}e.
O{tro osu|ujemo izgradnju
spomenika d`elatima i stra-
nim dr`avljanima koji su
izvr{ili genocid u BiH - ka`e
Bakira Hase~i}, predsjednica
Udru`enja „@ena-`rtva rata“.
Hedija Kasapovi} iz
Udru`enja „Vi{egrad 92“
isti~e i da je podizanje ovog
spomenika dokaz u~e{}a ru-
skih pla}enika u agresiji na
BiH te „ne znam za{to na
sve to {ute na{e vlasti, pose-
bno predstavnici dr`avnih
institucija“.
A. BAJRAMOVI]
Ruski pla}enici u bh. ratu: Prevalili blizu tri hiljade kilometara da bi ubijali i bili ubijeni
Abduselam Sijer~i}, ra-
tni komandant 31. drinske
brigade iz Gora`da, ka`e
da su ovi strani pla}enici
bili „kriminalci koji su ra-
dili za pare“. On se pita
za{to se spomenici grade
pripadnicima U`i~kog ko-
rpusa u Novom Gora`du,
Rusima u Vi{egradu.
- Jesu li Srbi imali svoje
„heroje“ ili nisu? To je po-
dvala, obmana javnosti, je-
dna politika dodvoravanja
i prostituisanja, koju bi i
obi~ni narod u RS trebao
prepoznati. S druge strane,
to najbolje pokazuje i opra-
vdanost njihove borbe i
svega onoga {to su radili. O
svojim „herojima“ {ute, jer
kompletan njihov rat je ge-
nocidan - poja{njava Si-
jer~i}.
Prema rije~ima novina-
ra i publiciste [ekija Ra-
don~i}a, u agresiji na BiH
u~estvovalo je izme|u
2.000 i 3.000 ruskih boraca.
- To su bili vrhunski
obu~eni pla}enici, tzv. psi
rata, koji su nanijeli velike
{tete BiH. Oni su se borili
za novac. Nema tu neke
ideologije. Oni su do{li da
se bore za pare i znam da je
jedan broj njih, probranih,
poslije ostao u osiguranju
Radovana Karad`i}a. To
{to neko od njih nije proce-
suiran, ne govori da oni ni-
su krivi, ve} da Tu`ila{tvo
jo{ nije prikupilo dovoljno
dokaza ili da je suvi{e opte-
re}eno pa ne mo`e ni sti}i
da za sve koji su u~estvova-
li u agresiji i zlo~inima pri-
kupi dokaze - ka`e [eki
Radon~i}.
Psi rata koji su se borili za novac
Stranim agresorima po~ast,
`rtvama ni kosti najmilijih
Na spomeniku uklesana imena 37 dobrovoljaca poginulih u napadima na Sarajevo,
Gora`de i druge bh. gradove
Spomenik Rusima
u Vi{egradu:
Uklesana imena
Kako se (ne) provode zakoni u Federaciji BiH
Odredbe Zakona o zdra-
vstvenoj za{titi u Federaciji
BiH koji je stupio na snagu jo{
1. januara 2009. godine tretir-
aju neosigurane osobe, kao i
djecu, u~enike i studente, bez
obzira na to jesu li im roditelji
zdravstveno osigurani.
Trpe pacijenti
Tako barem u ovom zako-
nu pi{e, ali u stvarnosti je sa-
svim druga~ije. Nerijetko se
de{ava da se mladima ~ak i
zdravlje dovodi u pitanje jer,
znaju}i da }e i najmanju uslu-
gu morati platiti, odustaju od
tra`enja pomo}i, izla`u}i se
te`im posljedicama.
- Besplatno zdravstveno
osiguranje imaju djeca do
punoljetstva, zatim studenti
do 26 godina, s urednom po-
tvrdom o redovnom po-
ha|anju fakulteta, te neosi-
gurane osobe kojima je neo-
phodno pru`iti hitnu medi-
cinsku pomo} - stoji u ovom
zakonu.
Me|utim, kao i s mno-
gim zakonima u na{oj zemlji,
koji se ne primjenjuju, tako
je i s ovim. On se, na {tetu
pacijenata, provodi selekti-
vno ili se, uglavnom, i ne pr-
ovodi. Bio je to povod za lje-
kara i delegata SBB BiH u
Domu naroda Parlamenta
FBiH Adnana Jupi}a da po-
tra`i obja{njenje Federalnog
ministarstva zdravstva, a ko-
je je tra`ilo i izja{njenje ka-
ntona, jer su oni bili obave-
zni donijeti svoje istovjetne
zakone i provesti ih.
- Za djecu do polaska u
osnovnu {kolu, tokom
{kole ili nakon zavr{etka
{kolovanja, obveznici upla-
te su kantonalne slu`be, uz
osloba|anje i od participa-
cije. Zakon je bio jasan, ali
implementacija je razli~ita
od kantona do kantona -
ka`e Rusmir Mesihovi},
federalni ministar zdra-
vstva.
Osnovni paket
Vlasti, tako|er, tvrde
da je po~etak primjene
osnovnog paketa zdra-
vstvenih prava u kantoni-
ma za neosigurane osobe
uvjetovan osiguranjem
novca u kantonalnim i
op}inskim bud`etima. Uz
to, ne primjenjuju se ni
odluke o utvr|ivanju
osnovnog paketa zdra-
vstvenih prava i o maksi-
malnim iznosima neposre-
dnog sudjelovanja osigur-
anih osoba koje je Vlada
FBiH donijela jo{ prije tri
godine.
- Nastavit }emo sa Zavo-
dom zdravstvenog osigura-
nja i reosiguranja FBiH
vr{iti pritisak da se te odluke
provedu na kantonalnim ni-
voima, makar putem refu-
ndiranja sredstava od PDV-
a i akciza, direktno u fondo-
ve. Tako|er, kantoni trebaju
prestati donositi odluke koje
su suprotne odlukama i za-
konima u Federaciji - isti~e
Mesihovi}.
A. D@ONLI]
Jupi}: Zatra`io obja{njenje Mesihovi}: Odgovornost kantona
ZDRAVSTVO
I pored prava na besplatno lije~enje, u~enici i studenti moraju ga pla}ati
Zakon o zdravstvenoj za{titi samo je jedan u nizu onih koji se ne provode z Federalni propisi ka`u jedno, kantonalni bud`eti drugo
Sijer~i}: O svojim
„herojima“ {ute
Radon~i}: Nanijeli velike {tete
Kriminalci koji su radili za pare
Be~irovi}: Klju~na uloga
biroa u Beogradu
Podizanje spomenika ruskim dobrovoljcima u ratu u BiH
13 5. i 6. novembar/studeni 2011.
X DNEVNIK Bakir Naka{, direktor Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{„ Sarajevo
Posljedice pasivnosti
snosit }e i na{i unuci
Namjerno se nisam osvrtao na dnevnopoliti~ke doga|aje, ali zdravstvo direktno zavisi od politike.
Nastavlja se „{trajk“ vladaju}e {estorke
Subota, 29. oktobar
Buran dan posjeta
Buran dan poslije teroristi~kog napada na Ambasadu
SAD. Moj prvi jutarnji zadatak je posjeta policajcu Mir-
sadu Veli}u, ranjenom u napadu. Potom je uslijedio ra-
zgovor s ljekarima koji su ga operirali, dr. Ba{i}em i dr.
Tahmazom. Veoma je bitno da su oni zadovoljni opera-
tivnim zahvatom.
Policajca Veli}a danas su obi{li Uro{ Pena, Fikret Mu-
si}, Zlatko Vukovi}, Muhamed Budimli}, Ned`ad Aj-
nad`i}, Sadik Ahmetovi}, Himzo Selimovi}, Patrik
Mun (Patrick Moon), Fle~er Barton (Fletcher M. Bur-
ton)... Novinari zovu. Uspijevam posjetiti i pacijenta
Reufa Tvrtkovi}a, pukovnika JNA u penziji, koji le`i na
Internom odjeljenju. U 17 sati vra}am se ku}i i osje}am
zadovoljstvo u porodi~nom okru`enju.
Nedjelja, 30. oktobar
Svi pri~aju o napadu
Sat se pomjera i prelazimo na zimsko ra~unanje vreme-
na. Razmi{ljam da li se stvarno u{tedi ovom promje-
nom ili ostajemo na istom ili mo`da gubimo. Odlazim u
bolnicu kod ranjenog policajca i ponovo se konsultiram
sa dr. Ba{i}em i dr. Tahmazom o njegovom stanju. Nei-
zbje`no je ~itanje novina, komentara i izjava o terori-
sti~kom napadu u Sarajevu. Svi o tome pri~aju. Odmor
pronalazim u odlasku na vikendicu s porodicom.
U`ivam u dru{tvu kom{ija, a i tu se komentiraju pre-
thodni doga|aji u glavnom gradu. Novinari se i dalje
raspituju za stanje policajca Veli}a. Ono je sve bolje.
Ponedjeljak, 31. oktobar
„Operacija Kenan“
Novi radni dan, hladan... Potreban mi je kaput. Danas
ne idem pje{ke na posao, ve} automobilom, jer trebam
oti}i i do TV Hayat na snimanje emisije. Jutarnji ~aj u
bolnici je obavezan i dogovor o radnim obavezama.
Obilazim bolesnike na intenzivnoj njezi te medicinsku
sestru Jasnu \ogaz koja je na lije~enju u hirur{koj inte-
nzivnoj njezi. Nova posjeta policajcu Veli}u. Drago mi
je {to je veseliji i raspolo`en za {alu.
Sti`e prim. dr. Asim Alibegovi} koji }e s na{im timom
operirati tri pacijenta zbog problema s kila`om. Dvije
operacije „premo{tenja `eluca“ uspje{no zavr{ene. Tra-
ju pripreme za operaciju Kenana Kestend`i}a. Pripre-
ma se i uklju~ivanje kamera BHT-a kako bi bila po-
pra}ena „Operacija Kenan“. Poslije napornog dana sli-
jedi ugodno dru`enje u krugu porodice s unukom Di-
nom, djecom i zetom.
Utorak, 1. novembar
Zahvalnost Amerikanaca
Danas po~inje finalni dio „Operacije Kenan“. Nakon
svih priprema, tim s dr. Asimom Alibegovi}em na ~elu
ulazi u operacionu salu u devet sati. U toku dana imao
sam kratak susret s gospodinom A}i}em, generalpuko-
vnikom u penziji. Prisje}amo se nekih ranijih na~ina
rada u bolnici.
U podne na Medicinskom fakultetu prisustvujem odbr-
ani magistarskog rada dr. Amine Krupalija, mladog lje-
kara, koja specijalizira op}u hirurgiju, {to u bosanskim
uvjetima nije ~est slu~aj. U posjetu dolaze Filip Riker
(Philip Reker) u pratnji ambasadora Muna (Moon). Izr-
azili su zahvalnost u ime dr`avne ameri~ke tajnice i
ameri~kog naroda. U posjetu policajcu Ali}u sti`u i Ne-
rmin Nik{i} i Predrag Kurte{. Na redu je obilazak oper-
iranih pacijenata s premosnicama. Imaju uredan posto-
perativni tok. Iz bolnice se odvija direktan prijenos za
emisiju „Operacija Kenan“.
Srijeda, 2. novembar
Donacija slika
Ujutro se informiram o zdravstvenom stanju pacijenata
kojima je ra|ena „premosnica“ `eluca. Dogovaram sa-
stanak s prim. Alajbegovi}em o daljnjim aktivnostima
na ustanovljavanju Centra za barijatrijsku hirurgiju. U
dosada{njem periodu od godinu uspje{no smo uradili
devet operacija s vidnim rezultatima kod pacijenata.
Pripremamo se za prezentaciju rezultata {iroj medici-
nskoj zajednici i fondovima sa `eljom da ova vrsta za-
hvata bude priznata i finansirana od fondova. Prisu-
stvujem jo{ jednoj odbrani magistarskog rada doktorice
Jasne Muhovi}-Bijedi}. Sve pohvale. Posjeta i prijatno
dru`enje sa Sanjinom Lugi}em, akademskim slikarom,
magistrom umjetnosti i specijalistom u oblasti restaura-
cija {tafelajskih slika. Povod za susret je donacija slika,
ulje na platnu s motivima bosanskih ste}aka.
^etvrtak, 3. novembar
Zdravstvo i politika
Kao i svakog prethodnog jutra, pregledavam sve do-
ga|aje koji su vezani za zdravstvo i medicinu u BiH i
regiji. Evidentni identi~ni problemi svih zemalja u
okru`enju. Sre}om, ima i lijepih vijesti o napretku ne-
kih centara, novim metodama, zadovoljnim pacijenti-
ma. Bilo bi dobro da se ovakve informacije plasiraju i
{iroj javnosti.
Dnevna {tampa pi{e o terorizmu, su|enjima, presuda-
ma za ratne zlo~ine, ocjenjuje se rad pojedinih vlada i
parlamenata u FBiH, brojne su posjete stranih diplo-
mata, ministara, sudija i drugih, ali ni{ta ne daje puno
nade u boljitak. Namjerno se u ovom vo|enju dnevnika
nisam osvrtao na dnevnopoliti~ke doga|aje, jer se u
svom radu fokusiram {to je vi{e mogu}e na zdravstvo.
Na`alost, i zdravstvo direktno zavisi od politike. Nasta-
vlja se „{trajk“ vladaju}e {estorke koja nije u stanju vi{e
od godinu formirati izvr{ne organe i omogu}iti razvoj
bh. dru{tva i usmjeriti ga ka evropskom putu. Sve to da-
nas pasivno posmatramo, a posljedice toga }e snositi
na{a djeca i unu~ad.
Petak, 4. novembar
Odmor uz ^ajkovskog
Kraj radne sedmice. Najva`nija obaveza za danas je sa-
stanak sa dr. Alajbegovi}em i na{im timom s hirurgije.
Mo`e se re}i da je ovo dan D za razvoj Centra za barija-
trijsku hirurgiju. Cilj nam je stvoriti uvjete za edukaciju
na{ih ljudi, ali i ljekara izvana, a mo`da i za pacijente iz-
van BiH. To je ozbiljan projekt. Po{to se radi o manje
invazivnim zahvatima, mogu}e je da }emo razviti kapa-
citete dnevne bolnice. Sti`em oti}i na odbranu magista-
rskog rada moje rodice s Gastroenterologije. Jedva
~ekam ve~er i koncert ozbiljne muzike (^ajkovski) u
Narodnom pozori{tu. Na koncertu sam sa suprugom i
drago mi je {to je radna nedjelja zavr{ena ba{ na ovako
ugodan na~in. U na{oj ku}i polako po~inju pripreme za
Kurban-bajram.
Naka{: Nema puno nade u boljitak bh. dru{tva
14 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
KATEDRA Smisao i posljedice Ja{arevi}evog napada
B
osanskohercegova~ku,
{iru regionalnu i svje-
tsku javnost veoma je
iznenadio doga|aj koji se
dogodio u centru Sarajeva,
a ~iji je glavni akter bio
izvjesni Mevlid Ja{arevi},
mladi ~ovjek rodom iz No-
vog Pazara u Srbiji, a domi-
cilan u selu Mao~a u Bosni
i Hercegovini, Be~u i, mo`e
biti, jo{ nekim, na{oj javno-
sti za sada nepoznatim mje-
stima.
Mnogi su bili {okirani
~injenicom da se ba{ u gra-
du koji je toliko mnogo pre-
trpio od terora JNA, srpskih
paravojnih formacija i oso-
bno generala Ratka Mladi}a
i njegovih pot~injenih ko-
mandanata („Udri Pofali}e,
tamo nema mnogo srpskog
`ivlja“, dobro je zapam}ena
Mladi}eva naredba) dogodi
ne{to toliko protivno dugoj
tradiciji Sarajeva (naravno,
izuzimaju}i atentat Gavrila
Principa na nadvojvodu Fe-
rdinanda Habsbur{kog i
njegovu suprugu Sofiju ili
u`asni teror i obje{ene dese-
tine mladih ljudi, {to je bilo
djelo usta{kog krvnika Ma-
ksa Luburi}a), koje je sto-
lje}ima uzor tolerancije i
mirnog su`ivota predstavni-
ka ~etiri religije i mjesto
su`ivota brojnih naroda koji
su ovdje `ivjeli i jo{ `ive.
Plan srbizacije
I dok su se jedni u`asa-
vali i bili {okirani onim {to
se dogodilo, drugi su se to-
me radovali, jer je Mevlid
Ja{arevi} svojim suludim
aktom postao potvrda i do-
kaz za ve} 25 godina
smi{ljeno {irenu tezu, koju
je zapo~eo {iriti jo{
„nau~nik“ po imenu Miro-
ljub Jefti} u svojoj knjizi
„Ratnici d`ihada“ i mno-
gim sli~nim „intelektual-
nim“ uracima sli~nog kara-
ktera, u kojoj o muslimani-
ma uop}e govori kao o kri-
minogenoj ljudskoj grupi.
Tu su tezu u razli~itim
varijantama ponavljali
mnogi od onih koji su u vri-
jeme kada je stvaran plan sr-
bizacije prostora na kojem
su tada{nje srpske vo|e i vo-
de}i intelektualci planirali
stvaranje velike Srbije - od
Karlobaga do Karlovca i Vi-
rovitice do Soluna i Dra~a -
otpo~eli kampanju upozora-
vanja Evrope na muslima-
nsku opasnost, na „bijelu
El-Kaidu“„, „islamski fu-
ndamentalizam“ i sli~ne ba-
ba roge, koje se legu u Bosni
i Hercegovini i koje bi, eto,
mogle nasrnuti na sigurnost
Evrope i svijeta ba{ iz Sara-
jeva i onog malog djeli}a
Bosne i Hercegovine u ko-
jem Bo{njaci jo{ mogu da
`ive u kakvom-takvom mi-
ru i sigurnosti.
^ak su i takvi istrebite-
lji Bo{njaka, ~ista~i zemlje
i kolosalni ratni zlo~inci,
kao {to su Radovan Kar-
ad`i} i njemu sli~ni,
„spa{avali“ Evropu od
bo{nja~ke opasnosti, mada
su upravo me|u tim musli-
manskim teroristima mir-
no `ivjeli najve}i dio svog
`ivota, {kolovali se na nji-
hov ra~un i postigli zavi-
dne profesionalne karijere.
Na kraju su napravili i za-
vidne karijere masovnih
ubica tih istih ljudi.
U me|uvremenu je, kao
jedini rezultat tog njihovog
spa{avanja Evrope od isla-
mskih fundamentalista, bi-
la ~injenica da je za cijelih
deset godina, tj. od 1987.
godine do danas, u smrt po-
slano 150.000 Bo{njaka i
veliki broj njihovih vo-
de}ih politi~kih i intele-
ktualnih lidera.
Skretanje pa`nje
Mnogi od takvih „spasi-
laca“ Evrope i Sjedinjenih
Ameri~kih Dr`ava odmah
su se javili sa svojim analiza-
ma, ekspertizama i dokazi-
ma koji u Ja{arevi}ev ~in ili
kao inicijalnu zamisao ili
kao stvaranje uvjeta za takvo
ne{to involviraju ~ak i samu
ratnu Vladu Republike Bo-
sne i Hercegovine i neka-
da{njeg predsjedavaju}eg ra-
tnog Predsjedni{tva, rahme-
tli Aliju Izetbegovi}a, po-
ku{avaju}i na predtekstu tog
doga|aja obnoviti i unazad
projicirati i osna`iti sve svoje
optu`be. Iza njih stoji jedan
interes - da se skrene pa`nja
s u`asnih teroristi~kih
zlo~ina srpskih i hrvatskih
snaga, izvr{enih nad Bo{nja-
cima i Bosnom i Hercegovi-
nom tokom agresije na na{u
zemlju, i da se opravdaju
utvr|eni i ve} presu|eni ra-
tni zlo~ini i zlo~ini genocida,
izvr{enih upravo i jedino
nad Bo{njacima.
Ipak, sav taj kontekst i
napor onih koji koriste sva-
ku priliku da dodaju nove
terete na ve} preoptere}ena
ple}a na{e dr`ave i naroda
koji je bio desetkovan i koji
se, zajedno s na{om
dr`avom, bori za pre`ivlja-
vanje, ima i svoje realne
osnove i motive. Njih bi tr-
ebalo trezveno i kriti~ki
analizirati i definirati {ta je
{ta i ko je ko bio i jeste u
dana{njoj sigurnosnoj i
op}oj situaciji dr`ave Bo-
sne i Hercegovine, ko je taj
koji najvi{e prijeti toj
dr`avi i dovodi u pitanje
njenu sigurnost, a time i si-
gurnost njenih gra|ana...
Prva stvar koja je ovdje
bitna jeste definicija samog
doga|aja o kojem govorimo.
Mislim da je izvjesni ame-
ri~ki funkcioner, koji je prije
nekoliko dana govorio o tom
doga|aju, dao najta~niju, re-
alnu i osnovanu kvalifikaci-
ju tog ~ina. On je rekao da se
u ovom slu~aju radi o pojedi-
na~nom aktu terora i da se iz
cijele izvedbe i svega {to se
dogodilo u vezi s tim, ne
mo`e zaklju~iti da se radilo o
klasi~nom teroristi~kom
~inu, koji posti`e svoj glavni
efekt izazivanjem brojnih
ljudskih `rtava i materija-
lnih razaranja.
Toga ovdje nije bilo i
moglo bi se re}i da je to prije
akt ~ovjeka koji je demo-
nstrirao ne{to za {ta ni sam
nije znao {ta je i s kakvim
posljedicama. Tim ~inom je,
izgleda, trebao da prve-
nstveno ponudi dokaze za
neku tezu a ne da izvede
ozbiljan teroristi~ki akt. Ko-
je je dokaze on mogao proi-
zvesti, vidimo jasno iz nekih
reakcija na sam njegov ~in.
Prvo je mogao proizvesti
dokaz da u Bosni i Hercego-
vini postoje ljudi i grupe (on
je ~lan jedne grupe) koji su
spremni da vr{e teroristi~ke
akcije. Istovremeno, iz sa-
mog ~ina jasno je da ta gru-
pa, pod pretpostavkom da
ima nekakav politi~ki progr-
am u kojem se predvi|aju i
akti terorizma, nije ni dovo-
ljno sna`na ni organizirana
ni ozbiljna da bi mogla da
izvr{i stvarni, ozbiljni i obi-
mni akt terorizma. U taj ko-
ntekst ulazi i pitanje kome je
bio potreban takav dokaz.
To se mo`e izvesti iz do
sada poznatih ~injenica o te-
rorizmu kao sredstvu poli-
ti~ke borbe, ali i iz reakcija
na ovaj doga|aj. Oni koji su
najvi{e bili pogo|eni - Sjedi-
njene Ameri~ke Dr`ave - na-
jmirnije su i najumjerenije
reagirale. A neki su reagirali
preko svake mjere.
Uba~ene grupe
Mo`e se pretpostaviti da
je Ja{arevi} mogao biti po-
treban samoj grupi s kojom
je komunicirao i koja u ja-
vnosti va`i za ~isto vjersku
grupu, pa ~ak i pojedincu u
njoj, ali i nekome ko izdale-
ka dirigira takvim grupa-
ma, ljudima i doga|ajima,
koji su sli~nog karaktera i
profila i kome takve grupe,
ljudi i doga|aji konvenira-
ju zbog njihovih ciljeva.
Drugi problem je kone-
ksija odre|ene ideologije,
kao {to je vahabizam i sele-
fizam, i ratna aktivnost tzv.
mud`ahedina u Bosni i He-
rcegovini. Mi, koji smo bili
svjedoci dolaska mud`ahi-
da i znali ne{to o tome ka-
ko su oni do{li u na{u ze-
mlju i koji smo negativno
reagirali na njihov dolazak
i pona{anje uop}e, a pose-
bno na njihovo razorno
djelovanje na shvatanje
islama kod na{ih ljudi koji
su dolazili s njima u konta-
kt, mo`emo potvrditi da su,
kada se radi o dolasku tih
ljudi u Bosnu i Hercegovi-
nu, glavnu ulogu odigrale
grupe ekstremnih ideologa
politi~kog islama u Velikoj
Britaniji i Francuskoj. One
su, ina~e, bile pod punom
kontrolom tamo{njih oba-
vje{tajnih slu`bi.
Bez saradnje tih slu`bi ni-
je bilo mogu}e da se oni poja-
ve na ratnoj sceni u na{oj ze-
mlji. To {to su oni do{li ukla-
pa se u dva aspekta tada{njeg
stanja. Prvi je da su i u sr-
pskoj i u hrvatskoj vojsci dje-
lovale grupe tzv. dobrovolja-
ca, {to su nominalno bili i ovi
ljudi. Ali, iza ~injenice da su
samo oni dolazili, a ne i mno-
gi drugi ljudi koji su se
zgra`avali nad zlo~inima sr-
pske vojske i `eljeli do}i po-
mo}i vladi jedne priznate
dr`ave, koja je ratovala usa-
mljena i razoru`ana protiv
agresije i po~inilaca genoci-
da, stoji znak da je dolazak
ovih ljudi bio pod nadzorom
obavje{tajnih slu`bi zemalja
o kojima je rije~.
Ta je ~injenica imala dvo-
struko zna~enje. Bila je privid
toleriranja pomo}i u uvjetima
embarga na oru`je, dok je,
istovremeno, stvarala jezgru
unutra{njeg razdora me|u
na{im muslimanima i dokaze
kojima se pozicija legalne
Vlade Bosne i Hercegovine
uvijek mo`e kvalificirati i kri-
tizirati kao islamisti~ka i time
opravdati nedopustiva tolera-
ncija zapadnih zemalja prema
zlo~inima i agresiji Srba na
Bosnu i Hercegoivinu i pre-
ma genocidu nad Bo{njaci-
ma. U tom smislu je i ovo pi-
tanje jasno i smatramo da ne-
ma osnova da se uloga
mud`ahedina sna`nije pove-
zuje s ovim doga|ajima, jer su
ovi doga|aji vi{e ukupna po-
sljedica rata, a ne faktor nje-
govog odvijanja ili obnove.
Vjerska policija
Rata vi{e nema i nema
potrebe da se brani islam,
ali za neke ljude i grupe po-
stoji potreba da se protesti-
ra protiv stanja koje je rat
stvorio, a koje je ve} dugih
Pi{e:
Akademik Muhamed FILIPOVI]
Ja{arevi} je svojim ~inom, izgleda, prvenstveno trebao da ponudi dokaze za neku tezu, a ne da izvede ozbiljan teroristi~ki akt.
Koje je dokaze on mogao proizvesti, vidimo jasno iz nekih reakcija na njegov ~in
Trebalo bi trezveno i kriti~ki analizirati
i definirati {ta je {ta i ko je ko bio i jeste
u dana{njoj sigurnosnoj i op}oj situaciji
dr`ave Bosne i Hercegovine
Pijun uigri
la`nih spasila
Doga|aj kao naru~en za ¸
skretanje pa`nje sa srpskih
i hrvatskih zlo~ina
16 godina zaledilo sve ra-
tom proizvedene negativne
aspekte `ivota u Bosni i
Hercegovini.
Mnogo se u vezi s ovim
pitanjem govori i o ulozi
Islamske vjerske zajednice
i poku{ava, opet u konte-
kstu sistematske akcije di-
skreditacije te institucije,
optu`ivati njen Rijaset i
njen reisa zbog ovog
slu~aja. Kontekst te
optu`be i pametovanja ne-
kih novinskih eksperata je
konstruiran na tezi da ova
zajednica dopu{ta nedopu-
stivo, a to je da nije zabra-
nila vjersko djelovanje ve-
habija i selefija na teritoriji
gdje ona sama djeluje.
Oni koji iznose takve
optu`be, pokazuju da ne-
maju pojma o prirodi Isla-
mske vjerske zajednice, o
tome kakva je vjera islam i
o pravima i dosegu djelova-
nja njenog Rijaseta i samog
reisu-l-uleme. Islamska
vjerska zajednica nije Cr-
kva i ona nema jurisdikciju
ni nad kakvom teritorijom,
osim vlastitih institucija,
ali ni nad bilo kojim pripa-
dnikom islamske vjeroi-
spovijesti. Ona je instituci-
ja organiziranog izu~avanja
vjere i o~uvanja njene izvo-
rnosti, a ~lanovi stale`a ule-
manskog samo su priznati
i, u skladu sa stepenom po-
znavanja vjere, po{tovani
alimi ili poznavaoci vjere.
Svaki musliman je do-
brovoljni ~lan vjerske zaje-
dnice, nije vezan putem sa-
kramenta, a Rijaset je orga-
nizacija uleme u kojoj rei-
su-l-ulema ima nadle`nost
samo nad ulemom i institu-
cijama vr{enja vjerskih
obaveza (reisu-l-ulema i
zna~i „vo|a uleme“ i ni{ta
drugo). On nema nikakvih
prava nad muslimanima
kao pojedincima koji o svo-
me vjerovanju pola`u
ra~un samo pred Allahom,
d`. {. Jedino on mo`e pre-
suditi i presudit }e jesu li
oni bili pravi muslimani.
Stoga ni Rijaset ni reis
nikome ne mogu zabranji-
vati {ta i kako }e razumije-
vati i prakticirati islamske
propise. Zbog toga u isla-
mu postoje dvije osnovne
sljedbe - suniti i {iiti, te
vi{e {erijatskih {kola, me|u
kojima su i vehabije i sele-
fije. One su sasvim legalne i
legitimne, mada kod nas
neuobi~ajene, importirane
i, mo`emo se slo`iti da, ako
budu djelovali nasilno i
intrasigentno u oblasti vje-
re, ali i u pitanjima javnog
`ivota, mogu biti {tetne za
na{e sada{nje uvjete.
Rijaset nije vjerska poli-
cija niti je reisu-l-ulema
glavni policajac. Trebalo bi
ih kona~no ostaviti na miru
u vezi sa pitanjem o vehabi-
jama i selefijama.
Nemoralna politika
Svi mi, pa i cijela na{a za-
jednica, i Rijaset i resu-l-ule-
ma, imamo du`nost i mora-
mo da se o{tro borimo protiv
zloupotrebe vjere u politi~ke
svrhe, ali u oba smjera. Jedna-
ko u politi~koj upotrebi vjere
u ostvarivanju odre|enih
ovosvjetskih ciljeva, ali i u na-
stojanju da se vjera i njeni
moralni kriteriji istjeraju iz
procesa politi~kog prosu|iva-
nja i pona{anja ljudi.
Vjera je u osnovi mora-
la, a nemoralna politika je-
dnaka je teroru. Teror i je-
ste prakti~ni nemoral u
odnosu prema integritetu
ljudi i njihovih legalnih i
legitimnih interesa.
[to se ti~e terorizma, tr-
eba stvari prepustiti policiji
i njenim specijaliziranim
institucijama. One imaju
na~in, imaju spoznaja i sre-
dstava da kontroliraju, is-
tra`uju, dokazuju i dovode
pred sud svakoga ko ideo-
lo{ki djeluje, politi~ki pla-
nira ili prakti~ki ostvaruje
bilo koji vid terorizma.
Upravo je sud ono mjesto
gdje se stvarno dokazuje ko
je, a ko nije terorista. I mi
bismo se trebali uzdr`ati od
takvih zaklju~aka.
Terorizam je op}a bole-
st, koja je ro|ena u epohi
stalnih organiziranih i
introduciranih ograni~enih
ratova, koju nisu izmislili
Bo{njaci ni muslimani ne-
go neki teoreti~ari globali-
zacije i koju prakticiraju
{irom svijeta. Ta veza, veza
izme|u terora i primjene
ratova u ostvarivanju
odre|enih politi~kih i eko-
nomskih ciljeva, ona je ko-
ju treba istra`iti, ocijeniti i
njene tvorce i aktere javno
denuncirati i osuditi.
To je pravi i sigurni put
u borbi protiv izvora terora
u na{em svijetu.
U pro{lom broju
„Pogleda“ sarajevskog
„Oslobo|enja“ s potpisom
glavne urednice osvanuo
je veoma intrigantan tekst:
„Ko je sve ubijao u Centra-
lnom zatvoru i kasarni Vi-
ktor Bubanj“.
Napad i prijetnje
Ne `ele}i nijednog tre-
nutka da osporim navode
`rtava i indicije o zlo~ini-
ma koji su tamo vjerova-
tno i po~injeni, zadr`ala
bih se malo na jednom
izdvojenom i uokvirenom
tekstu s dvije fotografije.
Na fotografijama su sudija
Davorin Juki} i advokat
Senad Kreho.
Jedan od njih je napa-
dnut prije nekoliko dana, a
drugome su upu}ene veo-
ma ozbiljne prijetnje prije
godinu-dvije. Naslov tog
izdvojenog teksta u kojem
su glavni likovi ba{ spome-
nuta dvojica glasi: „Gdje
su danas vojne sudije?“
Za manje zainteresira-
nog ~itaoca izdvojene foto-
grafije trebale bi pokazati
kako izgledaju najsumnji-
viji me|u ratnim vojnim
sudijama i tu`iocima.
Ako nije tako, postavlja
se pitanje, sasvim opravda-
no, za{to su ba{ ova dva
~ovjeka voljom urednice
izdvojena?
Za{to je posebno na-
gla{eno da sudija Juki}
„navodi u svojoj slu`benoj
biografiji da je od 1992. do
1995. radio kao sudija
Okru`nog vojnog suda“.
To bi trebao biti kompli-
ment za Juki}a, zar ne? Na-
vesti u slu`benoj biografiji
podatke koje ve}ina sudija
krije za period 1992-1995.
jeste ~in koji mo`e implici-
rati samo jedno: nema
ne~asnih radnji u tom peri-
odu svoje karijere.
Uz imena sudija nave-
denih u tom tekstu samo
su taksativno navedeni po-
daci o njihovom kretanju
u ratno vrijeme.
Nije mi bilo te{ko tim
povodom oti}i na stranicu
Suda BiH i pa`ljivo pre-
gledati biografije svih su-
dija. I vidjeti da tamo ve}i
broj sudija nema nikakvih
biografskih podataka u ra-
tnom periodu. Ni spomena
o poslu, a ni traga o tome
vremenu. Ista praznina i
kod predsjednice Suda.
Prosto nevjerovatno da je
taj ~etverogodi{nji period
sasvim prazan.
@ivotno isku{enje
Nema sumnje da je biti
manjina u ratno doba u Sa-
rajevu, i pri tome biti vojni
sudija, predstavljalo veliko
`ivotno isku{enje. Ka-
kvom su to isku{enju po-
dlegli svi oni visoki fu-
nkcionari poslijeratne pra-
vde u BiH koji kriju svoj
ratni anga`man u vaganju
krivice i nevinosti?
Gledaju}i dvije izdvoje-
ne fotografije, samo se
mo`e ste}i dojam da su lju-
di na njima, za razliku od
ostalih, ne~asni. Pogotovo
ako analiziramo i slike
ostalih osoba u cjeloku-
pnom tekstu, vidimo da su
pred nama `rtve zlostavlja-
nja, ratni junaci sumnjivih
ratnih i poratnih biografija
od kojih nijedan nije `iv,
te jedan vojni komandant i
dvojica pravnika!
Ako su pored slika Ju-
ke, ]ele jednog i ]ele dru-
gog samo jo{ Juki} i Kre-
ho, onda je poruka autori-
ce teksta vi{e nego jasna.
Bilo bi mnogo primjereni-
je da su predstavljene upr-
avo praznine u biografija-
ma drugih sudija ili da je
navedeno kako su neki od
njih zbog zapa`enih ratnih
sudskih funkcija danas vo-
de}e li~nosti sudstva Fede-
racije BiH.
Ove sklonjene biografi-
je uglednih pravnika,
ina~e, podsje}aju na ukla-
njanje fotografija ili likova
s ve} objavljenih fotografi-
ja u doba socijalizma. Nisi
povoljan - sklonjen si po-
put utvare i izbrisan iz ja-
vnog pam}enja. Nisi pri-
vr`en - izbrisan si iz svijeta
`ivih.
15 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
Gdje su ju~er, danas i sutra vojne sudije
Gledaju}i dvije izdvojene fotografije,
samo se mo`e ste}i dojam da su ljudi
na njima, za razliku od ostalih, ne~asni
BEZ DLAKE NA JEZIKU
Za{to su izdvojeni Juki} i Kreho
Ako su pored slika Juke, ]ele jednog i ]ele drugog samo jo{ Davorin Juki}
i Senad Kreho, onda je poruka autorice teksta vi{e nego jasna
„Eko sportska grupa“ iz
Sarajeva krajem godine }e
u Ju`noj Africi dobiti tre}u
svjetsku nagradu za rezu-
ltate koje je postigla provo-
de}i u BiH jedinstven pro-
gram rehabilitacije `rtava
mina. Ova nevladina orga-
nizacija ve} deset godina
kroz projekt terapijskog ro-
njenja poma`e nastradili-
ma od mina i ~ini sve ne bi
li ih na najbolji na~in invo-
lvirala u svakodnevne to-
kove `ivota.
- Kada sam odlu~io po-
krenuti ovu grupu i proje-
kt, moj cilj je bio nastrada-
lima pomo}i na specifi~an
na~in. Imam kolegu koji je
`rtva mine i hoda na {taka-
ma. On svog sina ne mo`e
uzeti za ruku. A, taj konta-
kt rukom je vrlo va`an za
psiholo{ku stabilnost sva-
kog ~ovjeka.
Me|utim, u vodi on se
sasvim normalno mo`e igr-
ati sa svojim djetetom. Da-
kle, terapijsko ronjenje ne-
ma za cilj da ~ovjek osvaja
dubine, ve} jednostavno da
promijeni ambijent svog
boravka i povrati samopou-
zdanje - ka`e za na{ list Ru-
smir Hani}, osniva~ „Eko
sportske grupe“.
Zna~aj terapijskog ro-
njenja prepoznao je i
Me|unarodni olimpijski
komitet i na svojoj 14. ko-
nferenciji u septembru ove
godine u Pekingu ga pro-
glasio najboljim svjetskim
projektom utjecaja na zdra-
vlje ljudi - `rtava mina. Po-
mo} u realizaciji narednih
projekata „Eko sportske gr-
upe“ odlu~io je pru`iti i
ameri~ki USAID.
- Projekt }e obuhvatiti
60 invalida. Za sve dodatne
informacije mogu se javiti
na www.scuba.ba i tu }e pr-
ona}i adekvatne informaci-
je - dodaje Hani}. A. K.
Rusmir Hani} osniva~ „Eko sportske grupe“ PROJEKTI
Pi{e:
Sanja VLAISAVLJEVI]
Hani}: Pomo} `rtvama
@rtvama mina vra}amo nadu u `ivot
Jedinstveni projekt terapijskog ronjenja nagradio i Me|unarodni olimpijski komitet u Pekingu
laca
^lanovi „Eko sportske grupe“
(Foto: S. Saletovi})
16 5. i 6. NOVEMBAR/STUDENI 2011.
U
samljeni napada~ koji
je pucao na Ambasa-
du SAD u Sarajevu
poma`e obnoviti teroristi~ki
stereotip za islamsku popu-
laciju na Balkanu. Od terori-
sti~kih napada 11. septe-
mbra na SAD klju~ni zapa-
dni analiti~ari i balkanski
politi~ari u potrazi su za pri-
kazivanjem balkanskih mu-
slimana kao ekstremista na-
klonjenih terorizmu. Upr-
kos svim dokazima koji do-
kazuju suprotno, takvi mito-
vi nastavili su se ra-
zmno`avati, a incident u Sa-
rajevu samo }e ih podsta}i.
Tri zablude
Teroristi~ke stereotipe
njeguju tri zablude: radikali-
zam prevladava me|u isla-
mskim stanovni{tvom na
Balkanu, muslimanski naci-
onalizam je ekvivalent za
vjerske ksenofobije i - Ba-
lkan je podru~je za regrutira-
nje i tranzitni put za terori-
ste prema Evropi.
Prvo, dokazi jasno demo-
nstriraju da su Bo{njaci,
Albanci i drugo islamsko
stanovni{tvo u jugoisto~noj
Evropi u nadmo}noj ve}ini
umjereni, tolerantni i ugla-
vnom sekularni. Ne postoji
tradicija terorizma, napada
na civile, i ne postoji
zna~ajan rast religioznog pu-
ritanizma.
U regionu ima malih ve-
habijskih i selefijskih zaje-
dnica, ali nisu sve militantne
ni opasne. Ipak, kao i svu-
gdje u Evropi, ultrakonzer-
vativna i antizapadna isla-
mska u~enja imaju potenci-
jal za generiranje regrutira-
nja terorista pojedinaca.
Drugo, muslimanski na-
cionalizam i muslimanska
dr`avnost ~esto se na Zapadu
negativno koriste u poku{aju
da se zemlja isklju~i iz proce-
sa evropskih integracija,
impliciraju}i da je biti musli-
man definiraju}i faktor.
Pore|enja radi, Britanija,
Francuska i Njema~ka nisu
prikazane kao kr{}anske, ve}
kao sekularne dr`ave s pre-
te`no kr{}anskim stano-
vni{tvom. Za{to bi onda
„naljepnica musliman“
isklju~ivo identificirala
Bo{njake, Albance i Turke i
druge na Balkanu osim ako
se njome ne `eli omalova`iti
i isklju~iti.
I tre}e, primjedba da je
Balkan izlazni put za bilo
gdje anahrona je. Sigurno,
neko sa zlom namjerom da
ubija civile i sa sredstvima za
izvo|enje njegovog ili nje-
nog ~ina, jednostavno }e
usko~iti na avion za London
ili Berlin, umjesto da riskira
prelazak brojnih evropskih
granica. Osim toga, Balkan
nije ni{ta pogodnije tlo za ra-
zmno`avanje ili zona za re-
grutiranje militanata nego
{to su to gradska podru~ja
Hamburga, Pariza ili Birmi-
ngema.
Streljivo liderima
Iako su tri argumenta
o~ito pogre{na, oni pru`aju
streljivo onima koji `ele po-
dijeliti Bosnu i Hercegovinu,
negirati dr`avnost i me|una-
rodna ~lanstva Kosovu te
isklju~iti Albaniju iz Evro-
pske unije. To, tako|er,
pru`a mogu}nost Beogradu
da pove}a pritisak na bo{nj-
a~ku ve}inu u sand`a~kom
podru~ju ju`ne Srbije, gdje
se borba za vjersko i poli-
ti~ko vodstvo nastavlja. Dok
Va{ington i Brisel {ute, pod
okriljem prozapadne antiter-
oristi~ke kampanje politi~ke
te`nje mogu biti potisnute.
„Kr{}anski“ nacionalisti
i pojedini dr`avni slu`benici
u raznim balkanskim
dr`avama tvrde da postoji
velika populacija vehabija u
Bosni, na Kosovu, Albaniji i
Sand`aku. To im omo-
gu}ava da proglase percepciju
kako brane kr{}ansku i seku-
larnu Evropu, argument koji
su Milo{evi}evi propagandisti
konstantno koristili tokom
ratova devedesetih godina.
Incident u Sarajevu ta-
ko|er }e dati streljivo poli-
ti~kim liderima u Bosni ko-
ji streme podjeli zemlje na
dvije ili tri teritorije. Oni }e
koristiti teroristi~ki stereo-
tip da opravdaju svoje
te`nje i oja~aju njihovu po-
liti~ku agendu.
Ako se u me|uvremenu
sporadi~ni teroristi~ki inci-
denati nastave i ako bosa-
nske snage sigurnosti ne
uspiju iskorijeniti sve mili-
tantne }elije i sprije~iti sve
lude napada~e, Sarajevo bi
se sve ~e{}e moglo prikazi-
vati leglom terorizma.
Bo{nja~kom vodstvu }e, na-
ravno, biti postavljeni sta-
ndardi vi{i nego bilo kojoj
drugoj zemlji, upravo zbog
toga {to su definirani kao
muslimani.
KOLUMNA
Pi{e:
Janusz BUGAJSKI
Teroristi~ki stereotipi
Balkan nije ni{ta pogodnije tlo za razmno`avanje ili zona za regrutiranje militanata nego {to su to
gradska podru~ja Hamburga, Pariza ili Birmingema
Pi{e:
Erol AVDOVI]
Odlukom Predsjedni{tva
BiH ambasador Ivan Barba-
li}, {ef Misije BiH u UN-u,
dobio je rje{enje da se ve}
sljede}eg mjeseca, {to se po-
dudara s krajem dvogo-
di{njeg madata BiH u Vije}u
sigurnosti UN-a, vrati u Sar-
ajevo.
Veliki i mo}ni
O~ito, od Barbali}a se, s
obzirom na to da mu je ovo
prvi ozbiljniji posao, na ko-
jem bi zube slomili i mnogi
iskusni karijerni diplomati
ili izrasli profesionalci iz ra-
znih oblasti, o~ekivalo malo.
Zato je i njegovo podbaciva-
nje, ali bez „fatalnih“
gre{aka ili velikog blamira-
nja, u kona~nici „dobar re-
zultat“.
Sada se, evo, zna kako se
po pitanju prijema Palestine
u UN-u koplja lome upravo
na BiH i nakon {to se u sve
umije{ala direktno Bijela
ku}a. Povrh svega, Banja
Luka po~esto je bila „glavni
grad“ BiH upravo u Vije}u
sigurnosti ~uvaju}i le|a Beo-
gradu, a ne Sarajevu, i ko zna
kakve sve lukrativne Dodi-
kove interese, od Kosova do
Palestine, svejedno!
Dvogodi{nji mandat BiH
u Vije}u sigurnosti obilje`ila
je notorna politika i potku-
surivanje velikih i mo}nih
preko Sarajeva. Ali, i obraz
se mora ~uvati. Jer, od Srebr-
enice naovamo Bosna ima
pravo na principe.
Ako bismo, nakon svega,
upitali ~elnike ve}ine onih
zemalja koji su 17. oktobra
2009. glasali za BiH, da li bi
opet dali svoj glas Bosni, nije
sigurno kakav bi odgovor bio
danas. Da se, recimo, BiH,
umjesto Slovenije, borila sa
Azerbejd`anom za mjesto u
Vije}u ispred 23 dr`ave ~lan-
ice isto~noevropske skupine
zemalja u UN-u, vidjelo bi se
i koliko je BiH potro{ila svo-
ju diplomatsku reputaciju na
Ist Riveru.
Upravo radi instituciona-
lne memorije vrijeme je da
se ocijeni i koliko je dobra
donio isklju~ivo po naciona-
lnom, a ne tehnokratskom
principu formirani trokut
vrha Misije BiH u UN-u za
vrijeme superva`nog ma-
ndata u Vije}u sigurnosti.
Bez skandala
Uz Barbali}a, koji je Hr-
vat, taj vrh ~inila su jo{ dva
zamjenika. U ime Bo{njaka
tu je (ve} vi{e od sedam godi-
na, odnosno vi{e od dva ma-
ndata) Mirsada ^olakovi}. A
u ime Srba, ne{to vi{e od dvi-
je, u`asno stereotipne godine,
tu je Milo{ Vuka{inovi}.
Najkra}a ocjena za ovo
dvoje mogla bi se, uz sav
du`ni respekt, sa`eti u neko-
liko rije~i - karijerizam ispod
potrebnog nivoa.
I opet, nominalno je „sve
bilo uredu“! Govori su u
UN-u ~itani nekad na bo-
ljem, a nekad na lo{ijem
engleskom. Ali, kad je rije~,
recimo, o transparentnosti i
spremnosti da se komunici-
ra s bh. javno{}u, „razgovar-
alo“ se skoro nikako ili samo
s onim medijima koji ni{ta
{kakljivo ne}e upitati.
No, zato je bez skandala, i
prisustva u medijima (jer za to
nisu imali vremena od posla)
stasala, na svu sre}u, i mlada
garda pored ovo troje naciona-
lno razma`enih diplomata.
Njihova imena lako je na}i na
internet-stranici Misije BiH u
UN-u i to od pozicije prvog
sekretara nadolje.
A kada je rije~ o ~elnoj
poziciji, vrijeme je da BiH
na krovu politi~kog svijeta
u UN-u u Njujorku zastupa
neko ko taj svijet znanstve-
no razumije i moralno ispr-
avno prihvata. I kome je u
svako doba stalo do svog i
obraza naroda, bez birokra-
tske malodu{nosti i oportu-
nizma svake vrste. Vrijeme
je da u glavnu bh. stolicu u
UN-u sjedne bar „politi~ki
Bosanac“, koji je i eti~ki
ispravan profesionalac, a ne
obrnuto.
X ANALIZA Rekapitulacija bh. ~lanstva u Vije}u sigurnosti UN-a
Stari lavovi i mlada garda
Vrijeme je da BiH na krovu politi~kog svijeta u UN-u u Njujorku zastupa neko ko taj svijet znanstveno
razumije i moralno ispravno prihvata
Barbali}: Mr{avo, ali bez gre{ke
Sarajevo: Incident }e dati streljivo politi~kim liderima u Bosni
koji streme podjeli zemlje
#!
!$
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
IDM >E 5. i 6. novembar/studeni 2011.
starog dobrog džeza i ekspe-
rimentalnih numera.
Većina kompozicija koje
je izvodila četvorka mu-
zičkih virtuoza, djeluje kao
rasuta na sve strane, a opet
čini dovoljno jasnu i gustu
cjelinu. Prilikom opušt e-
nog obraćanja publici Aber-
krombi je često budio uspo-
mene na velikane džeza, kao
što su Majls Dejvis (Miles
Davis) i Soni Rolins (Sony
Rollins), a kvartet je ovom
prilikom, na oduševljenje
Nastup kvarteta slavnog
američkog gitariste Džona
Aberkrombija (John Aber-
crombie) koji je upriličen u
četvrtak navečer u Bosan-
skom kulturnom centru,
obilježio je treći dan 15.
“Jazz Festa Sarajevo”. U
pratnji violiniste Marka
Feldmana, bubnjara Džoija
Berona (Joey Baron) i kon-
trabasiste Tomasa Morgana
(Thomas), sjajni Aber-
krombi priuštio je publici
fantastičnu kombinaciju
čine Mihael Šifel (Michael
Schiefel), Edvin Hadžić i
Stojan Jankulov.
U nedjelju, posljednjeg
dana 15. Jazz Festa, u
BKC-u bit će upriličen
koncert za djecu.
Senegalac Šeik Lo
(Cheikh) sa svojim ben-
dom predstavit će se u
subotu publici u BKC-u.
U Pozorištu mladih istog
dana nastupit će Ralf Tau-
ner (Towner) te trio koji
f|äJ|ãM
KONCERTI I u Hrvatskoj veliko zanimanje
Nä|||ä ä|ã|äM1äcäMä|ã
ä tãJ|ääãčää| â|ää|
Kapacitet dvorane 20.000 mjesta U zgradi Prve TV
do poslije ponoći
Spec
U sarajevskom Bosanskom kulturnom centru 25. no-
vembra bit će održan koncert “Shaderwan Codea”, koji čine
članice hora zagrebačke džamije “Arabeske” i grupa “Za-
branjeno pušenje”. Njihova saradnja počela je na “soun-
dtracku” za film “Nafaka” reditelja Jasmina Durakovića, a
kao plod zajedničkog rada došao je i album“Kad procvatu
Behari”.
Cijena ulaznice u pretprodaji je 30 KM, dok je na dan
koncerta 40 KM. Rezervacija je moguća putem e-maila: rezervacija@linden.ba, dok će
idućesedmiceulaznicebiti uotvorenoj prodaji. D.Z.
MTV Selena Gomez, domaćin dodjele nagrada u Belfastu
8ã1|| ćä t|äã|| ää|ä
1ä tã1ã ä|tãM
Keti Peri mi je poželjela sreću Radujem se što ću uživo slušati “Coldplay”
Treći dan 15. “Jazz Festa Sarajevo”
8ä|||ä|ä ä 880-ä
Kombinacija starog dobrog džeza i ekspe-
rimentalnih numera Aberkrombijevog kvarteta
Pomama za prelijepom Poljakinjom
Nää|äã |ä ä|ãä| ä||
Monika Pjetrasinska (Pietrasinska) pravi je
hit kada jeriječ o reklamama zabikinije. Poljaki-
nja sa prekrasnim tijelom i prelijepim licem rado
pozirasteknekolikokrpica nasebi, azbognjenih
zamamnih oblina, svim muškarcima krv brže
kola žilama.
Ima 23 godine i vrlo je tražen model, što ne
čudi s obzirom na skoro savršene tjelesne pro-
porcije i seksi pogled.
Za koncert i film Đorđa Balaševića
0|ãtä|cä äätä|ät|äää ä ’N.|ä|ä’
Balašević: Svi žele u Zetru
Aberkrombi i Beron: Sjećanje na velikane (Foto: Jazz Fest Sarajevo)
”Forbesova” lista preplaćenih holivudskih zvijezda
8ã ä|ää 0|ä 8ä||Mä| | l1| Nã|||
Za svaki dolar plaćen glumici, od filma dobivaju svega 40 centi nazad
Dino Merlin otputovao
je u petak iz Srbije u Hrvat-
sku nakon što je u četvrtak
navečer stigao u Beograd
prvi put nakon više od 20
godina. Povod za dolazak
bilo je snimanje emisije
na Prvoj TV uoči tri kon-
certa naše zvijezde u beo-
gradskoj Areni 25., 26. i
27. novembra, za koje su
ulaznice planule u rekor-
dnom roku.
Dino je u zgradi Prve
TV na snimanju ostao do
iza ponoći, a prije nego što
se zaputio u Zagreb iz nje-
govog menadžmenta rekli
su nam da je boravak u Be-
ogradu protekao perfek-
tno.
Kako doznajemo, Mer-
lin i njegov menadžer
Asim Kraljić u petak su u
glavnom gradu Hrvatske
pregovarali o koncertu u
zagrebačkoj Areni. I u za-
padnom susjedstvu vlada
velikozanimanje zaMerli-
na i, premanašim informa-
cijama, koncert u zagre-
bačkoj Areni trebao bi se
desiti krajem decembra.
Kapacitet ove dvorane
je 20.000 mjesta i, prema
procjenama poznavalaca
muzičkih kretanja u regio-
nu, i za ovaj Dinin koncert
ulaznice bi se mogleprodati
“preko noći”. L.S.R.
Merlin: Dogovori za Zagreb
jećaj biti domaćin jedne od
najvećih svjetskih muzičkih
noći?
- Ne baš, osim što mi je
Keti Peri prije nekoliko da-
na na Twitteru poželjela
sreću. Tako sam uzbuđena i
definitivno veoma nervoz-
na! Bit će superzabavnih
skečeva. Radit ću stvari koje
nikada do sada nisam. Super
je biti dio ovog kreativnog
procesa i raditi s timom na
razičitim idejama.
Vaša uloga kao do-
maćina je prilično velika -
imate i dužnosti MC-ja, kao
i digitalni kontakt s fanovi-
ma. Kako ćete upravljati
svim tim?
- Definitivno ću biti pre-
zauzeta. Gledam da ispro-
bamnove stvare koje će biti
zabavne, drugačije i uzbu-
dljive.
Jeste li uzbuđeni zbog
odlaska u Belfast?
- Nikada prije nisambila
u Belfastu pa sam baš uz-
buđena zbog posjete.
Srećom, imat ću vremena i za
razgledanje. Čula sam da je
Belfast vrlo prijateljsko
mjesto s jakom muzičkom
scenompa meveseli što ćuga
posjetiti.
Filmovi i parfem
Čijem se performansu
radujete?
- Uzbuđena sam što ću
upoznati sve te ljude. Ako
bih baš morala birati, bio bi
to “Coldplay” zato što ih ni-
kada nisam slušala uživo.
Šou se emitira uživo -
kako se osjećate zbog toga?
- Pomalo sam nervozna,
ali sam i veoma uzbuđena i
radujem se druženju. I veo-
ma sam sretna što će moj
bend biti tamo sa mnom,
kao i moja porodica te prija-
telji.
Nadolazeći projekti u
Vašoj karijeri?
- Radim na nekoliko fil-
mova i lansirat ću svoj par-
fem. Također, sada imam
svoju liniju odjeće u Ameri-
ci, a počet ću raditi i na svom
četvrtom albumu.
A. KARAMAN
Ovogodišnju dodjelu
MTV-jevih evropskih mu-
zičkih nagrada (EMA), koja
se u nedjelju održava u Bel-
fastu, vodit će mlada ame-
rička pjevačica i glumica Se-
lena Gomez.
Kako poručuju sa
MTV-ja, voditeljica će prvi
put biti integrirana u svaki
segment spektakla. Na ekra-
nu će nadgledati sve što se
dešavana pozornici, aputem
Twitteraćese dopisivati s fa-
novima. Za Selenu je ovo os-
tvarenje snova, o čemu, iz-
među ostalog, govori u inter-
vjuu koji su nam ustupili
producenti MTV-ja.
Posjeta Belfastu
Pridružujete se listi
domaćina EMA-e (Keti Pe-
ri, Eva Longorija, Džastin
Timberlejk...). Jesu li Vam
dali neki savjet i kakavje os-
Jeste li pripremili
odjeću za šou? Eva Lon-
gorija je prošle godine
imala 13 “outfita”.
- Da, radim na tome.
Nisam sigurna koliko ću
tačno odijevnih kombi-
nacija promijeniti, ali
sam uzbuđena zato što
ću probati različita iz-
danja i možda ću imati
neke “outfite” u kojima
me nikada niko prije nije
vidio.
8ãt||č||| |tJ|ä1|
prisutnih, izveo i numeru
“Wise One” neponovljivog
Džona Koltrejna (John Col-
trane). Više od toga ljubi-
telji džeza nemaju pravo
tražiti. Nakonodličnog per-
formansa, muzičari suadek-
vatno nagrađeni s obzirom
na to da je publika u BKC-u
burnim aplauzom “natjera-
la” Aberkrombijev bend na
bis.
Treće festivalske večeri
na sceni Pozorišta mladih
nastupila sui braćaTavadros
(Tawadros) na tradicional-
nim arapskim instrumenti-
ma oudu i riku. Kratko
rečeno - jednostavno, neo-
bično, čarobno. H.P.
Marfi: Svrgnuo Ferela Berimor: Najlošije zarade
Dru Berimor (Drew Bar-
rymore) našla se i ove godine
na vrhu “Forbesove” liste
preplaćenih holivudskih
glumica, a lani drugoplasira-
ni Edi Marfi (Eddie Mur-
phy) svrgnuo je s trona Vila
Ferela (Will Ferrell) kada je
riječo muškomdijelu liste. U
top pet su i komičar Ferel te
oskarovci Riz Viterspun
(Reese Witherspoon) i Den-
zel Vošington (Washin-
gton).
Kada je riječ o Berimor,
njeni filmovi su za produ-
cente čisti gubitak sudeći
prema “Forbesovoj” računi-
ci - za svaki dolar plaćenglu-
Ulaznice za koncert i film
“Kao rani mraz” Đorđa Ba-
laševića, koji će u sarajevskoj
Zetri biti održan 18. i 19.
novembra, nestale su u re-
kordnom roku i trenutno
su ekskluzivno raspolo-
žive u prodajnim mjestima
kompanije “M:tel” u Sara-
jevu na lokacijama Ferha-
dija 35, “BBI Centar” i uli-
ci Harisa Merđisa bb na
Ilidži.
Za kupce posebne, ogra-
ničene kolekcije telefona
“sony ericsson X8” i “sony
ericsson U5i civaz” u smart
postpaid L-tarifi po cijeni
već od jedne KM “M:tel” da-
ruje VIP poklon: knjigu -
scenarij za dugometražnu
igranu baladu i CDsa muzi-
kom iz filma “Kao rani m-
raz”, zajedno s VIP ulaznica-
ma za koncert i premijernu
projekciju filma.
Oni koji su ranije kupili
ulaznice za koncert i film, u
prilici su da iskoriste vaučer
sa posebnom smart postpaid
ponudom. Donosioci ovog
vaučera u jednoj od “M:telo-
vih” poslovnica u Sarajevu
mogu izabrati neki od telefo-
na LG P350, “samsung GT
I5700” ili “samsung GT I5-
500” u smart postpaid Mi L
tarifi po sniženim cijenama.
Ponuda traje do 30. novem-
bra ili do isteka zaliha.
L. S. R.
mici, od filmadobivaju svega
40 centi nazad. Kod Marfija
je računica ipak nešto bolja -
za svaki dolar povrat je 2,70
dolara. Ferelovi filmovi
vraćaju, u prosjeku, 3,50 do-
lara po isplaćenommu dola-
ru, oni Riz Viterspun (Reese
Witherspoon) 3,55 dolara, a
Denzela Vošingtona4,25 do-
lara.
U top 10 su još i Nikolas
Kejdž (Nicolas Cage, 4,40
dolara), Adam Sendler (San-
dler) i Vins Von (Vince Vau-
ghn, 5,20 dolara), Tom Kruz
(Cruise, 6,35 dolara) te Nikol
Kidmen (Nicole Kidman,
6,70 dolara).
54 Subota i nedjelja , 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
LUTRIJA BOSNE I HERCEGOVINE d.o.o.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu ~lana 16. Zakona o igrama na sre}u ( „Slu`bene novine FBiH“ br.1/02 i 40/10) i ~lana 13. Statuta Lutrije
Bosne i Hercegovine, d.o.o. Srajevo, Upravni odbor Lutrije BiH, na sjednici odr`anoj dana 27.10.2011. godine, donio je
P R A V I L A
o izmjenama Pravila Expres lutrije „SRETAN DAN“
^lan 1.
U Pravilima Expres lutrije „SRETAN DAN“ broj: 01-34-858-9-1/11 od 03.06.2011. godine, ~lan 9. mijenja se i glasi:
7. VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKA
^lan 9.
Fond dobitaka II serije sre}ke iznosi 70% emisione vrijednosti ili 700.000 KM, a isti se dijeli na 308.000 dobitaka.
Fond dobitaka II serije se raspore|uje po slijede}em planu:
Komada Dobitci Iznos
2.000 x 100,00 200.000,00
2.000 x 20,00 40.000,00
4.000 x 10,00 40.000,00
10.000 x 5,00 50.000,00
80.000 x 2,00 160.000,00
210.000 x 1,00 210.000,00
308.000 700.000,00
^lan 2.
Ostale odredbe Pravila ostaju nepromijenjene.
^lan 3.
Ova Pravila stupaju na snagu danom dono{enja, a primjenjivat }e se pu{tanjem u prodaju II serije sre}ke i ista }e se
objaviti u jednim od dnevnih novina.
Broj: 01-37-1790-2-1/11 PREDSJEDNIK
Dana: 27.10.2011. godine Zdravko Raji}, s.r.
UNIVERZITET U SARAJEVU
MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO
daje
OBAVJE[TENJE
MIRALEM MEHANOVI], dipl. ing. ma{., branit }e magistarski rad, pod naslovom:
„UTICAJ ANTROPOMETRIJSKIH PARAMETARA U KONA^NOM
OBLIKOVANJU NAMJE[TAJA“
na Ma{inskom fakultetu Sarajevo, dana 05. 12. 2011. godine u 11.00 sati, sala 101.
Rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 09.00 - 14.00 sati u Sekretarijatu Fakulte-
ta.
Pristup odbrani je javan.
ESED ADEMOVI], dipl. ing. ma{., branit }e magistarski rad, pod naslovom:
„ANALIZA UNUTRA[NJIH NAPREZANJA KOD VODORASTVORNIH
MATERIJALA NAMIJENJENIH ZA POVR[INSKU OBRADU DRVETA“
na Ma{inskom fakultetu Sarajevo, dana 06. 12. 2011. godine u 12.00 sati, sala 101.
Rad se mo`e pogledati svakim radnim danom od 09.00 - 14.00 sati u Sekretarijatu Fakulteta.
Pristup odbrani je javan.
58+/8,'40+%+/#+5.#/5-'8,'4'
$#,4#/ĝ'4+(/7$#4'-1.570
MINISTAR
JERKO IVANKOVI]-LIJANOVI]
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i {umarstva
BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Federal Ministry of Agriculture, Water
Management and Forestry
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 55
Na osnovu ~lana 45. Pravila Javne ustanove „Kamerni teatar 55“ i ~lana 6. Pravi-
lnika o radu Javne ustanove „Kamerni teatar 55“, Javna ustanova „Kamerni teatar
55“ Sarajevo, raspisuje
JAVNI OGLAS
za popunu radnog mjesta
1. DRAMATURG
2. STRU^NI SARADNIK ZA MAKRETING I PROPAGANDU
Pored op{tih uslova za zaklju~ivanje ugovora o radu predvi|enih Zakonom i Pra-
vilnikom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljede}e posebne uslove, pod re-
dnim brojem:
1. VSS - Akademija scenskih umjetnosti ili Filozofski fakultet (Odsjek dramatur-
gije, teatrologije, komparativne knji`evnosti); najmanje jedna (1) godina radnog
iskustva u struci; znanje engleskog jezika i poznavanje rada na ra~unaru
2. VSS - Fakultet humanisti~ih nauka; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva
u struci, znanje engleskog jezika i poznavanje rada na ra~unaru
Broj izvr{ilaca: jedan (1) izvr{ilac
Napomena za sve kandidate:
- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke
stru~ne spreme.
- Za provo|enje konkursne procedure po ovom oglasu formira}e se Komisija za izbor.
- Kod izbora kandidata pod rednim brojem 2. uze}e se u obzir i ~injenica ako je
kandidat ostvario radno iskustvo u oblasti kulturne djelatnosti.
Uz prijavu na javni oglas potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta:
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci)
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci)
- ovjerenu fotokopiju fakultetske diplome i dodatak diplomi (za kandidate koji su
visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu)
- uvjerenje nadle`nog suda da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca)
- izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja oglasa nije otpu{ten sa
posla kao rezultat disciplinske kazne (izjavu ovjeriti u op}ini)
- potvrda ili uvjerenje kao dokaz o tra`enom radnom iskustvu u struci
- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od tri mjeseca, a koje dostavljaju iza-
brani kandidati po zavr{etku izborne procedure, a prije zaklju~ivanja ugovora o radu.
Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave sa biografijom (CV) i potrebnom dokumentacijom dostaviti prepo-
ru~enom po{tom, na adresu:
Kamerni teatar 55, Sarajevo, ul. Mar{ala Tita 56/II,
Sa naznakom „za javni oglas“.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.
Na osnovu Odluke Federalnog ministarstva zdra-
vstva o odobrenju plana specijalizacija i subspe-
cijalizacija zdravstvenih radnika Zeni~ko-dobo-
jskog kantona za 2011. godinu, broj: 06-34-
7091/11 od 11. 10. 2011. godine, Dom zdravlja
sa stacionarom @ep~e, raspisuje
KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU
SPECIJALIZACIJA
1 (jedna) specijalizacija iz medicine rada i sporta
1 (jedna) specijalizacija iz pedijatrije
I
Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uslove:
- da su u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi
- da imaju zavr{en medicinski fakultet
- da imaju polo`en stru~ni ispit
- da imaju najmanje jednu godinu radnog isku-
stva u struci
- da su mla|i od 35 godina
- znanje jednog stranog jezika
II
Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti slijede}e
dokaze:
- potvrdu da su u radnom odnosu u zdravstvenoj
ustanovi
- diplomu o zavr{enom medicinskom fakultetu
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu
- potvrdu o radnom iskustvu u struci
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih
- potvrdu o znanju jednog stranog jezika
III
Prijave kandidata sa dokazima o ispunjavanju
uslova dostaviti na adresu.
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM @EP^E
Ulica Prva broj 36, 72230 @ep~e
IV
Konkurs je otvoren 8 (osam) dana od dana obja-
vljivanja.
V
Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se
uzeti u razmatranje.
DOM ZDRAVLJA SA STACIONAROM
@EP^E
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OP]INSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 I 191374 11 I
Sarajevo, 28. 10. 2011. godine
Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Jasenka Potogi-
ja, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE
ADRIA BANK d.d. Mostar, protiv izvr{enika OMERA-
GI] NAD@E iz Sarajeva, ul. Vrazova broj 12, radi
izvr{enja, vsp. 2.593,00 KM, na osnovu ~lana 348.
stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, a u vezi
sa ~lanom 21. Zakona o izvr{nom postupku FBiH,
radi dostavljanja pismena izvr{eniku OMERAGI]
NAD@I objavljuje:
OGLAS
Dana 1. 4. 2011. godine, ovaj sud je, na prijedlog
tra`ioca izvr{enja, donio rje{enje o izvr{enju kojim
je odre|eno izvr{enje, na osnovu mjenice broj AF
2593154 od 10. 06. 2008. godine, pa je obavezan
izvr{enik da u roku od 3 dana od prijema rje{enja o
izvr{enju, isplati tra`iocu izvr{enja iznos od
2.593,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom
po~ev od 19. 11. 2010. godine do isplate, iznos od
55,00 KM na ime protesta mjenice i iznos od
103,00 KM na ime tro{kova izvr{nog postupka.
U protivnom odre|eno je da }e se izvr{enje provesti na
stalnim nov~anim primanjima, odnosno plati izvr{eni-
ka, koju isti ostvaruje kod „Magma“ d.o.o. Sarajevo, a
kao drugi predmet i sredstvo izvr{enja predlo`ena je
pljenidba, procjena i prodaja svih pokretnih stvari
izvr{enika, te namirenje tra`ioca izvr{enja iz iznosa do-
bijenog prodajom pokretnih stvari izvr{enika.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor
ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema istog.
Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka
za sud i stranke.
Prigovor na rje{enje o izvr{enju ne zaustavlja tok
izvr{nog postupka, ali odla`e namirenje tra`ioca
izvr{enja do izvr{nosti rje{enja o izvr{enju osim ako
zakonom nije druga~ije odre|eno.
SUDIJA
Jasenka Potogija
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od
15 dana od dana objavljivanja.
U skladu sa èl. 243 i 248 Zakona o tr`ištu vrijednosnih
papira ("Slu`bene novine FBiH" broj 85/08 )
PREDMET: Obavijest o posredovanju u kupovini i
prodaji vrijednosnih papira profesionalnog posredni-
ka više od 10% vrijednosnih papira iste klase istog
emitenta
"EUROHAUS" d.o.o.
Azize Šaæirbegoviæ 16 ,
71 000 Sarajevo
Dana, 31.10.2011. godine, je izvršila posredovanje u
kupovini i prodaji dionica emitenta " UPI Poslovni
sistemi d.d. Sarajevo"sa oznakom UPSMR, po pros-
jeènoj cijeni od 8,62 KM po jednoj dionici. Kupov-
ina 254.245 dionica je izvršena za klijenta "Fabrika
duhana Sarajevo" d.d. Sarajevo, što èini 69,594768 %
od ukupnog broja emitovanih dionica emitenta.
Prodaja 75.348 dionica, što èini 20,625092 % izvršena
je za klijenta "Zene d.o.o" za poslovanje sa nekretni-
nama.
DIONIÈKO DRUŠTVO " INTERŠPED TUZLA"
O G L A S
O PRODAJI NEKRETNINA
PRIBAVLJANJEM PISMENIH PONUDA
PREDMET OGLASA:
1. Poslovni objekat (magacin) sa kompletnom infra-
skturom, ul.M.T.Uèe do br.114, kè.3090,
k.o.Tuzla IV, površina magacina 243 m?.
2. Gara`a u Tr`nom centru Stupine do B-11,površina
16 m?.
3. Poslovni prostor u T.C. Stupine do B-11, površina
76 m?.
4. Poslovni prostor u T.C. Stupine do B-11, površina
76 m?.
Poslovni prostori pod r. br. 3. i 4. su identièni, jedan
uz drugi, po potrebi lako spojivi.
Detaljnije informacije, svaki radni dan, na tel. 035
250 091, kod Sekretara društva.
Poèetna prodajna cijena nije limitirana a Nadzorni
odbor zadr`ava pravo konaène odluke o prihvatanju
najpovoljnije ponude ili odbijanja svih ponuda bez
dodatnog obrazlo`enja.
Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.
Pismene ponude dostaviti sa naznakom " prijava na
oglas", lièno ili na adresu :
DD "INTERŠPED TUZLA" , ul. Bosne Srebrene 56,
75000 Tuzla.
#$
Dnevni avaz, subota, i nedjelja
ILA=@=H 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Subota 5. novembar
1895. - Džordž B. Selden (George)
patentirao pronalazak - automobil.
1992. - Ministarstvo unutrašnjih
poslova (MUP) Republike BiH pri-
mljeno u Interpol, a odluku je donijela
Generalna skupština Interpola.
1997. - U Sarajevu obavljena ce-
remonija priključivanja Slovenije ope-
racijama SFOR-a u BiH, čime je ova
država postala 37. država u sastavu
SFOR-a.
2006. - Bivši irački predsjednik
Sadam Husein osuđen na smrtnu kaz-
nu vješanjem zbog zločina protiv čov-
ječnosti. Bio je na čelu države od 1979.
do 2003. godine. Sadam je pogubljen
30. decembra 2006. godine.
Nedjelja, 6. novembar
1862. - Uspostavljena direktna te-
legrafska linija između Njujorka i San
Franciska.
1879. - Počela je raditi Prva muška
gimnazija u Sarajevu.
1880. - Francuski mikrobiolog Šarl
Laveran (Charles), dobitnik Nobelove
nagrade za medicinu 1907. godine,
otkrio uzročnika malarije.
1999. - Jordanska kraljica Ranija, u
okviru jednodnevne posjete Sarajevu i
BiH, posjetila sarajevsko naselje Gr-
bavica, gdje je položila temeljac za
gradnju jordanskog islamskog centra.
VREMEPLOV 5. i 6. novembar w
1861. - Rođen (6. novembar) ka-
nadski trener Džejms Nejsmit (James
Naismith), koji je 1891. godine iz-
mislio košarku kao dopunski sport za
igrače američkog nogometa. U Evro-
pu je košarka stigla preko američkih
vojnika.
DOGODILO SE
RO\ENI
UMRLI
Subota 5. novembar
1913. - Rođena britanska pozo-
rišna i filmska glumica Vivijen Li
(Vivien Leigh), koja je stekla svjet-
sku slavu ulogom Skarlet O'Hare u
američkom filmu “Prohujalo s viho-
rom”, za koju je dobila Oskara.
Nedjelja 6. novembar
1771. - Rođen njemački izdavač i
štampar Alojz Zenefelder (Alois Se-
nefelder), pronalazač sistema lito-
grafske štampe. Napisao je “Udžb e-
nik litografije”.
1814. - Rođen Belgijanac Adolf
Saks (Adolphe Sax), izumitelj sak-
sofona.
Subota 5. novembar
1930. - Umro holandski ljekar Kristijan
Ajkman (Christiaan Eijkman), dobitnik
Nobelove nagrade za medicinu 1929. go-
dine, pronalazač uzroka bolesti beri-beri.
Nobelovu nagradu dobio je za otkriće
vitamina B.
1989. - Umro bosanskohercegovački
glumac Adem Čejvan.
1998. - U Švicarskoj u 48. godini umro
Johanes Folmer, novinar i veliki prijatelj
BiH.
Nedjelja 6. novembar
1893. - Poznati ruski kompozitor Petar
Iljič Čajkovski umro je u Petrovgradu
(danas Sankt Petersburg).
MEDICINA Uspjeh američkih naučnika
Iãät|ãä||| täãää t|ã|ää|ã
To je učinjeno “ispiranjem” umirovljenih ćelija, koje su se prestale dijeliti,
a koje se prirodno nakupljaju s godinama
Znaci starenja, kao što su navala bora, gu-
bitak mišićnog tkiva i pojava očne mrene, od-
gođeni su, pa čak i uklonjeni kod laboratorij-
skih miševa, tvrde naučnici u Sjedinjenim
Američkim Državama.
To je učinjeno “ispiranjem” umirovljenih
ćelija, kojesuseprestale dijeliti, akojesepriro-
dno nakupljaju s godinama.
Naučnici vjeruju da bi njihovo otkriće u
konačnici “stvarno moglo imati utjecaj” na
brigu o starijim osobama.
Stručnjaci kažu da su rezultati “fascinan -
tni”, ali i da ih treba uzeti s oprezom. Studija
objavljenau časopisu“Nature”, usredotočena
je na ono što je poznato kao “staračke ćelije”.
One se prestanu dijeliti u nove ćelije, a ima-
ju važnu ulogu u sprečavanju napredovanja
tumora.
Te ćelije čisti imunološki sistem, ali se
njihov broj s vremenom povećava.
Istraživači procjenjuju da je kod vrlo starih
ljudi skoro 10 posto staračkih ćelija.
Životinje bi starile mnogo brže od uo-
bičajenog, a kada su dobile lijek, staračke sta-
nice bi odumrle.
- Nikada nisam vidio neštopoput toga - re-
kao je jedan od istraživača, dr. Džejms Kir-
kland (James).
Kod vrlo starih
ljudi skoro je
10 posto
staračkih ćelija
#%
ILA=@=H
Dnevni avaz, subota, i nedjelja
5. i 6. novembar/studeni 2011. Tačno
Netačno
1. NETAČNO
2. TAČNO
Matrijarhalno društvo
nikada nije postojalo
Poimanje matrijar-
hata kao univerzalnog
stepena razvoja danas je
uglavnom osporeno i
postoji moderan kon-
cenzus da strogo matri-
jarhalno društvo nikada
nije postojalo. No, u
onim društvima u ko-
jima se javlja naslijeđe
po majčinoj liniji, pristup društveno
moćnim položajima dobivao se preko
majčine rodbinske linije.
Matrijarhatom se smatra društveni
sistem u kome žene drže porodičnu i
političku vlast. Pod utjecajem Darvi-
nove teorije o evoluciji i naročito djela
švicarskog antropologa Johana Jakoba
Bahofena, neki naučnici 19. stoljeća
vjerovali su da je matrijarhat uslijedio
nakon perioda općeg promiskuiteta te
da je prethodio vladavini muškaraca
(patrijarhat).
3. TAČNO
Pindar najveći grčki
pjesnik oda
Grčki pjesnik Pin-
dar najveći je lirski
pjesnik antičke Grčke,
koji je uživao veliko
poštovanje širom do-
movine. Od ukupno 17
knjiga u kojima se
oprobao u skoro svim
žanrovima horske lirike, samo četiri su
sačuvane u cjelini, ali im nedostaje mu-
zička osnova. Sačuvane pjesme koje,
vjerovatno, spadaju u njegova re-
mek-djela, čine ode (pindarske ode),
pisane po narudžbi kako bi se obilježili
trijumfi na raznim atletskim igrama u
staroj Grčkoj.
Po tonu uzvišene i pobožne, one su
čuvene po svojoj kompleksnosti, ras-
košnim metaforama i izrazito emotiv-
nom stilu izražavanja.
Pindar je rođen između 518. i 522., a
umro je 438. godine prije nove ere.
1
Nije utvrđeno kada je nastao da-
našnji glavni grad Francuske Pa-
riz?
2
Postoji moderan konsenzus da stro-
go matrijarhalno društvo nikada nije
postojalo?
3
Grčki pjesnik Pindar najveći je lirski
pjesnik antičke Grčke?
Iä|äćã tääã Šã|ääã 1ä|Mã
Današnji Pariz
nekadašnja Lutecija
Ne može se reći
da nije utvrđeno
kada je nastao da-
našnji glavni grad
Francuske Pariz.
Grad je nastao sre-
dinom trećeg sto-
ljeća prije naše ere oko keltske tvrđave pod
imenom Lutecija (na slici). Tvrđava se
nalazila na otoku De la Site. Ime Lutecija
prvi put se spominje 53. godine prije nove
ere u šestoj knjizi Julija Cezara iz ciklusa “O
Galskim ratovima” (“De Bello Gallico”).
Pretpostavlja se da je Pariz poslije
dobio ime po keltskom plemenu Parizi
(Parisii). Kada su se Rimljani približili
ovom naselju 52. godine prije nove ere,
Parizi su spalili Luteciju i sve mostove.
Rimljani su na lijevoj obali Sene sagradili
novi grad na brdu koje je poslije postalo
poznato kao brdo Svete Ženevjeve. Tu su
sagradili terme, forum i amfiteatar. U
rimskoj Galiji grad se zvao Civitas Pa-
risiorum ili Parizija.
OMILJENE
LUTKE
DJEVOJ-
^ICA
ABRAHAM
ODMILJA,AB
O
AMERI^KI
GLUMAC
SVETA
VATRA U
IRANACA
TRGOVAC
NA MALO,
SITNI^AR
(tur.)
UNITED
KINGDOM
SITNI
KRVNI
SUD
KRITI^AR
FINCI
HEMIJSKI
ELEMENT
PREKRITI
[ARAMA
OTVOR NA
KROVU
KU]E
STRUKOVI
CVIJE]A
ODVA@NI,
HRABRI
NA[
FOLK
PJEVA^
SLAVNI
PISAC
ERIH
MARIJA
TESTERA,
@AGA
GLUMAC
SAVALAS
BELGIJA
[UMITI
VOLUMEN
IRIDIJ
LJEKOVITA
TRAVA
DALMATIN.
MU[KO IME
PREPJEV U
KATOLI^K.
LITURGIJI
T.M.
PJEVA^ICA
NA SLICI
TONA
TEMPO
IZVR[ITI
ELIMINA-
CIJU
ISHOD, SPORT, OPOZI-
CIONAR, TAR, VIOLI-
NA, K, OBIMNI, AB, LI,
IZA, GORA, EMA VOT-
SON, N, NEKORIS-
NOST
RJE[ENJE IZ
PRO[LOG BROJA
2696
BLAGDANSKA SOFRA Ako još niste odlučili šta da pripremite, predlažemo
8ääčãä| äã||ãMtä| |äčãä
Neka obrok počne finom toplom supom s teletinom i povrćem, a potom servirajte šarenu dolmu
Ako ste se našli u situaciji da
razmišljate i niste sigurni koja
jela da pripremite za bajramski
ručak, nudimo vampomoć. Ne-
ka obrok počne finom toplom
supoms teletinomi povrćem, a
potom servirajte šarenu dolmu.
Pite su uvijek rado viđena je-
la u bosanskoj kuhinji pa nikako
ne zaboravite pripremiti zeljani-
cu, prelivenu kajmakom. Uz nju
obavezno servirajte salatu od ki-
selih paprika.
Ne zaboravite na zahladu.
Kompot od suhih šljivabit će do-
voljan, a za desert divit-baklava.
Potrebno je: 1,5-2 l vode,
800 g telećeg mesa, 200 g mr-
kve, 100 g peršunovog korije-
na, 50 g korijena celera, 2
kašičice vegete, biber u zrnu,
1/2 glavice luka, 1 grančica
peršunovog lista, 1 grančica
lista celera, 50 g tjestenine za
supu, 1 kašika koncentrata pa-
radajza, so, 1 kašika nasjecka-
nog peršuna.
Način pripreme:
1. U hladnu vodu staviti
meso, mrkvu i nasjeckan kori-
jen peršuna i celera. Kadavoda
prokuha, dodati vegetu, zrna
bibera, luk, grančicu peršuna i
celera te polupoklopljeno na
laganoj vatri kuhati sat-sat i
po.
2. Kuhano meso izvaditi i
poslužiti odvojeno.
3. Supu procijediti i zagri-
jati do vrenja. Ukuhati tjeste-
ninu za supu, umiješati para-
dajz, po potrebi posoliti i pro-
kuhati kako bi se tjestenina
skuhala.
Potrebno je: Tikvica, dva
patlidžana, četiri paradajza, dvi-
je glavice luka, osam listova vi-
nove loze, četiri paprike.
Fil: Pola kilograma fašira-
nog mesa, 10 dkg riže, biber, ve-
geta, peršun, mljevena paprika.
Preliv:Kajmak.
Način pripreme:
1. Pripremiti povrće (tikvice
i patlidžane prerezati, izdubiti,
paprike očistiti, izvaditi sje-
menke, paradajzu odrezati po-
klopac i izdubiti, luk prokuhati
u slanoj vodi, obariti listove vi-
nove loze).
2. Izmiješati: Meso, opranu
rižu, isjeckani peršun, biber, ve-
getu, mljevenu papriku.
3. Dobivenom dolmom filo-
vati povrće, složiti ušerpu i za-
liti vodom.
4. Kada prokuha, kuhati na
laganoj vatri.
Jelo servirati u sahane tako
da u svakom bude po jedna vr-
sta povrća pa preliti kajma-
kom.
0|ä||-äãä|ãäã Iä||ãä|cã
Potrebno je: 450 gtankih jufki za
baklavu, 450 g mljevenih oraha, 150
gšećera, 250 g maslaca.
Agda: 1 l vode, 650 g šećera, sok
jednog limuna.
Način pripreme:
1. Jufke prekriti vlažnom krpom
kako se ne bi sušile dok pripremate
baklavu. Orahe samljeti i pomiješati
sa šećerom, a maslac rastopiti.
2. Zapripremu divit-baklaveko-
ristiti po dvije jufke. Prvu jufku pre-
mazati maslacem, nanju staviti dru-
gu pa opet premazati maslacem i
presuti orasima.
3. Oklagiju staviti na dužu stra-
nujufke i polako okonje motati čita-
vu jufkusve do kraja. Potom oklagi-
justaviti uspravno i polako, počevši
s dna, rukama povlačiti jufku prema
dole. “Narozanu” jufku skinuti s okla-
gije, odrezati krajeve, a zatim oštrim
nožem rezati baklavice i redati u uljem
podmazan pleh. Postupak ponoviti sa
preostalim jufkama.
4. Divit-baklave premazati masla-
cem i peći uzagrijanoj rerni na 180ste-
peni oko 40 minuta.
5. U međuvremenu, pripremiti ag-
du tako što ćete pomiješati šećer s vo-
dom, a zatim zagrijavati i, kada pro-
kuha, kuhati još desetak minuta. U
ohlađenu agdu dodati sok limuna.
6.Pečenu baklavu prohladiti pa zali-
ti agdom te ostaviti da se dobro ohladi.
Za jufke: 1/2kg brašna, so,
1/2 dl ulja, mlaka voda.
Fil: 500 g mladog sira, 1/2
kg špinata, 1 jaje, 1-2 kašike
punomasnog vrhnja, so.
Zalijevanje: Malo mlijeka,
2 kašike kajmaka.
Način pripreme:
1. Od sastojaka umijesiti
polutvrdo tijesto koje ćete po-
dijeliti na dvije loptice i ostavi-
ti da stoje 45 minuta. Tijesto
razvlačiti oklagijom što tanje
možete. Ako niste spretni s
oklagijom, ondajufke razvuci-
te koliko možete oklagijom pa
pouljite i ostavite da stoje 20
minuta. Potom rukamarazvu-
cite u tanke jufke.
2. Umiješati sve sastojke za
fil i posuti po razvučenimjuf-
kama. Zarolati i saviti u tep-
siju. Peći 35 minuta na 200
stepeni.
3. Pečenu pituzaliti kaj-
makom kojem ste dodali
malo mlijeka pa zagrijali na
ringli. Zalivenu pitu pono-
vo vratiti u rernu na 5-10
minuta. Izvaditi i ostaviti
da se ohladi pa poslužiti.
58 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
Obavijesti o smrti, sje}anja, posljednje
pozdrave i zahvale mo`ete predati u
68 poslovnica BH Po{te, u 46 gradova BiH
SPISAK PO[TANSKIH POSLOVNICA
Uz minimalnu doplatu
smrtovnice, posljednje
pozdrave i sje}anja
objavit }emo
i na portalu
„Dnevnog avaza“
www.dnevniavaz.ba
GRA\EVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS
za izbor u nau~nonastavna zvanja:
1. vanredni profesor za u`e nau~ne oblasti: „Mehanika i teorija konstru-
kcija“ i „Geotehnika“
2. vi{i asistent za u`u nau~nu oblast „Tehnologija i organizacija gra|enja“
Uvjeti:
Pod 1. nau~ni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje, pro-
veden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet
nau~nih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knji-
ga, mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa stu-
dija, sve nakon izbora u zvanje docenta i drugi uvjeti utvr|eni ~lanom 96.
Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Ka-
ntona Sarajevo“ broj: 22/10) i Pravilima Gra|evinskog fakulteta u Saraje-
vu.
Pod 2. diplomirani in`enjer gra|evinarstva saobra}ajnog usmjerenja,
nau~ni stepen magistra nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i nau~ni,
odnosno stru~ni radovi objavljeni u nau~nim ili stru~nim ~asopisima i
zbornicama.
Sa kandidatom izabranim u nau~nonastavno zvanje zaklju~it }e se ugo-
vor o radu na Zakonom utvr|en izborni period.
Uz prijavu kandidati su obavezni dostaviti: biografiju (CV); uvjerenje o
dr`avljanstvu; rodni list; diplomu/e o ste~enom obrazovanju, nau~ne i
stru~ne radove iz oblasti za koju se prijavljuje, objavljene u priznatim pu-
blikacijama, te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju
uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj dr`avi, dostavljaju i rje{enje o
nostrifikaciji diplome. Tra`ena dokumentacija se dostavlja u originalu ili
ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
Prijave dostaviti na adresu: Gra|evinski fakultet u Sarajevu,
ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na
konkurs za izbor u akademsko zvanje“.
Gra|anima i gra|ankama islamske
vjere ~estitamo Kurban-bajram.
BAJRAM [ERIF
MUBAREK OLSUN
Premijer Emir Fra{to
i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011. 59
60 subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
OP]INSKI SUD U MOSTARU
Broj: 07 58 Mal 035935 07 Mal
Mostar, 31. 08. 2011. godine
OGLAS
Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja BH Telecom Direkcija Mostar, protiv tu`enog
^erki} Selvera, Kralja Tomislava 37, Mostar, radi duga u iznosu od 1456,20 KMpa kako sud na adresu
tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor, to shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a,
tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina i oglasne plo~e suda.
Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na
osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja.
Tu`ena je du`na u roku od 30 dana dostaviti sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom br-
oju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2.
ZPP-a.
Pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku mora biti razumljiv i mora sadr`avati 1. Oznaku suda i
broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet
spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigo-
vor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate
tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti
razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite
dokaze kojima se uvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku
du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje doka-
za saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja,
adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pi-
smeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2 ZPP FBiH).
- Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti
tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a).
NAPOMENA:
Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH)
Stru~ni suradnik
Pavle Crnogorac
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI
Broj: 57 0 Ps 003315 06 Ps
Banja Luka, 18.10.2011.. godine
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJOJ LUCI, sudi-
ja Igor Dabi}, u pravnoj stvari tu`ioca Centralni Regis-
tar Hartija Od Vrijednosti, Ad Banjaluka, protiv
tu`enog Autotransport Ad Tesli}, radi duga, na osnovu
~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl.
glasnik RS“ br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07, u daljem tek-
stu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljed-
njeg poznatog boravi{ta, objavljuje sljede}i:
O G L A S
Dana 16.05.2006. godine tu`ilac Centralni Registar
Hartija Od Vrijednosti Ad Banjaluka podnio je tu`bu
protiv tu`enog Autotransport Ad Tesli} radi duga.
Tu`bom tra`i da Sud donese presudu kojom se tu`eni
obavezuje da ispuni svoju ugovornu obavezu po osnovu
Ugovora o registraciji hartija od vrijednosti i vo|enju
ra~una emitenta br.04-125/03 od 21.04.2003. godine i is-
plati tu`itelju dug u iznosu od 8.939,13 KM sa zakon-
skom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be pa
do kona~ne isplate te nadoknadi tro{kove parni~nog
postupka, a sve u roku od 15 dana od pravosna`nosti
presude pod prijetnjom prindunog izvr{enja..
Obavje{tavamo tu`enog da se dostava pismena smatra
obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavlji-
vanja ovog pismena u dnevnim novinama „Avaz“ i na
oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu
mo`e da podigne u zgradi Suda.
Obavje{tavamo tu`enog da je, na osnovu ~lana 70. stav 1.
ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana da dostavi
Sudu pismeni odgovor na tu`bu, koji mora da bude
razumljiv i da sadr`i: oznaku Suda, ime i prezime,
odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te,
odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupni-
ka i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj
izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a).
U odgovoru na tu`bu tu`eni }e da istakne mogu}e pro-
cesne prigovore i da se izjasni da li priznaje ili osporava
postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a).
Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu
mora da sadr`i i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev
osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje
navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te
pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a).
Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na
pripremnom ro~i{tu da podnese protivtu`bu (~lan 74.
stav 1. ZPP-a).
Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u ko-
joj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog
propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u za-
konskom roku, Sud }e da donese presudu kojom se us-
vaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim
ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182.
stav 1. ZPP-a).
Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se Sudu u do-
voljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku,
pozivom na broj predmeta.
Sudija
Igor Dabi} s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 048526 11 Mal
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Husako-
vi} Emina, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca
JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
Mostar, DIREKCIJA ZA POKRETNU
MRE@U, Ul. Kneza Branimira bb. Mostar, pro-
tiv tu`enog [aip Idriza, ul. Srpska mahala br. 30.,
Zenica, radi duga, v.s. 641,28 KM, van ro~i{ta
OBJAVLJUJE
Tu`enom [aip Idrizu ul. Srpska mahala br. 30.,
Zenica, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena
ovom sudu dana 29. 06. 2007. godine, kojom je
postavljen tu`beni zahtjev da se tu`eni obave`e
na isplatu iznosa od 641,28 KM, sa pripadaju}om
zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana
dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 109,02 KM po~ev od 16. 08. 2006.
god. pa do isplate
- na iznos od 167,97 KM po~ev od 16. 09. 2006.
god. pa do isplate
- na iznos od 114,29 KM po~ev od 16. 10. 2006.
god. pa do isplate
- na iznos od 250,00 KM po~ev od 16. 03. 2007.
god. pa do isplate
- kao i naknadom tro{kova postupka, koji se sa-
stoje od sudske takse na tu`bu i presudu po odlu-
ci suda, a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgo-
vor u smislu ~lana 62. stav 2. ZPP-a i tu`eni je
du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na
tu`bu u smislu ~lana 71. ZPP-a u roku od 30 dana
od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog
propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Stru~ni saradnik
Emina Husakovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SU U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 027096 09 Mal
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, postupaju}i
po tu`bi tu`ioca D.D. BH TELEKOM SARAJEVO DI-
REKCIJA ZENICA, Masarykova br. 46, Zenica, protiv
tu`enog Ned`ada Karahod`i}a, Lukovo Polje bb, Zeni-
ca, radi naplate duga v.s. 359,60 KM, van ro~i{ta dana
12. 09. 2011. godine donio je sljede}u:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`eni da tu`iocu isplati nov~ani izos od
359,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom na taj
iznos kako slijedi:
- na iznos od 38,80 KM po~ev od 16. 01. 2001. god. do
dana uplate
- na iznos od 69,20 KM po~ev od 16. 02. 2001. god. do
dana uplate
- na iznos od 61,30 KM po~ev od 16. 03. 2001. god. do
dana uplate
- na iznos od 51,90 KM po~ev od 16. 04. 2001. god. do
dana uplate
- na iznos od 85,70 KM po~ev od 16. 05. 2001. god. do
dana uplate
- na iznos od 52,70 KM po~ev od 16. 06. 2001. god. do
dana uplate
kao i da mu naknadi tro{kove postupka u iznosu od
122,00 KM, a sve u roku od 15 dana.
Obvje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom pr-
otekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude
nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana
183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o par-
ni~nom postupku FBiH.
SUDIJA
Aida Pezer s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U BIHA]U
Broj: 17 0 Ps 012772 08 Ps
Dana: 02. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Biha}u po sudiji Had`i} Fikreta u pravnoj stvari tu`itelja Svemir Kri`anovi} i „SVEMIR - END CO“
^apljina, zastupani po punomo}niku, advokatu Me{i} Mirsadu iz Biha}a, protiv tu`enika 1. „CITRUS“ DOO Biha},
i 2. DOO „FINESTO-NALO@BE“ Ljubljana, zastupano po punomo}niku, advokatu Mujagi} Feridu iz Biha}a, radi
isplate duga, dana 02. 09. 2011. godine, donio je slijede}i:
OGLAS
Op}inski sud u Biha}u po sudiji Had`i} Fikreta u pravnoj stvari tu`itelja Svemir Kri`anovi} i „SVEMIR-END CO“
^apljina, zastupani po punomo}niku, advokatu Me{i} Mirsadu iz Bih}a, protiv tu`enika 1. „CITRUS“ DOO Biha} i
2. DOO „FINESTO-NALO@BE“ Ljubljana, zastupano po punomo}niku, advokatu Mujagi} Feridu iz Biha}a, radi
isplate duga, dana 02. 09. 2011. godine, donio je slijede}e:
RJE[ENJE
Tu`ba u odnosu na tu`enika DOO „CITRUS“ Biha} JE POVU^ENA.
SUDIJA
Had`i} Fikreta
PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rje{enja mo`e se izjaviti `alba Kantonalnom sudu Biha} putem ovog suda u roku od 30 dana ra~unaju}i
od dana prijema ovog rje{enja.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Ps 046017 10 Ps
Zenica, 13. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Amela Bajramovi}, u pravnoj
stvari tu`itelja „D@ANANOVI]“ d.o.o. Zenica, sa sje-
di{tem u Zenici, ZAVNOBiH-a broj 88 A, protiv tu`enog
„MIR-PROMET“ d.o.o. Zenica, Lukovo polje 85, radi du-
ga 3.038,70 KM
OBJAVLJUJE
Tu`enom „MIR-PROMET“ d.o.o. Zenica, Lukovo polje
85, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom sudu da-
na 29. 12. 2010. godine, u kojoj je postavljen tu`beni zahtjev
da se tu`eni obave`e na isplatu iznosa od 3.038,70 KM, sa
pripadaju}om zakonskom zateznom kamatom po~ev od da-
na dospije}a obaveza, do dana isplate kako slijedi:
- na iznos od 672,73 KM po~ev od 30. 01. 2008. g. do da-
na uplate
- na iznos od 1.216,63 KM po~ev od 14. 02. 2008. g. do
dana uplate
- na iznos od 53,29 KM po~ev od 20. 02. 2008. g. do dana
uplate
- na iznos od 25,95 KM po~ev od 25. 02. 2008. g. do dana
uplate
- na iznos od 316,56 KM po~ev od 26. 02. 2008. g. do da-
na uplate
- na iznos od 287,11 KM po~ev od 11. 03. 2008. g. do da-
na uplate
- na iznos od 135,48 KM po~ev od 17. 03. 2008. g. do da-
na uplate
- na iznos od 148,45 KM po~ev od 18. 03. 2008. g. do da-
na uplate
- na iznos od 182,50 KM po~ev od 02. 04. 2008. g. do da-
na uplate,
te nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku
od 30 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smi-
slu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj
formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPP-a, u roku od 30
dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi
odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{ta-
nja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, pro-
tekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.
SUDIJA
Amela Bajramovi}, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON
OP]INSKI SUD U KONJICU
Broj: 56 0 Mal 034569 11 Mal
Konjic, 22. 08. 2011. godine
Op}inski su Konjic i to stru~ni suradnik Irma ^agalj u pravnoj stvari tu`itelja BH „Telecom“ d.d. Sar-
ajevo Direkcija Mostar, protiv tu`enog ]esir Hasana iz Konjica, Razi}i br. 26 a sada nepoznatog bora-
vi{ta, radi naplate duga, v.sp. 51,10 KM
Objavljuje slijede}i
OGLAS
Dostava tu`be: tu`enom ]esir Hasanu iz Konjica
U pravnoj stvari, po tu`bi tu`ioca BH „Telekom“ d.d. Sarajevo, protiv tu`enog ]esir Hasana iz mjesta
Razi}i br. 26, op}ina Konjic, radi naplate duga, v.sp. 51,10 KM, dostavljamo vam primjerak tu`be sa
prilozima na odgovor.
Navedenom tu`bom tu`itelj BH Telecom d.d. Sarajevo, tra`i da sud donese presudu kojom }e obaveza-
ti tu`enog ]esir Hasana da plati dug u iznosu od 51,10 KM sa kamatom propisanom Zakonom o visini
stope zakonske kamate, ra~unaju}i od dana dospje}a ra~una, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove par-
ni~nog postupka.
Tu`ilac predla`e i dono{enje presude zbog propu{tanja.
Du`ni ste u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj
gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili
osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog pr-
opu{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presu-
du zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama.
Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`enoj
tu`ba dostavljena.
Stru~ni saradnik
IRMA ^AGALJ
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 61
UNIVERZITET U SARAJEVU
MA[INSKI FAKULTET SARAJEVO
raspisuje
KONKURS
za izbor u akademsko zvanje
1. Vi{i asistent za nau~nu oblast:
„Motori i vozila“
Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti kompletnu potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju
uslova za izbor u skladu sa Zakonom.
Izbor u akademsko zvanje vr{i se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Slu`bene
novine Kantona Sarajevo“ broj: 22/10), Pravilima Univerziteta u Sarajevu i Pravilima
Ma{inskog fakulteta Sarajevo.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave sa tra`enom dokumentacijom
mogu se dostaviti putem po{te ili li~no sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“, na adresu:
Ma{inski fakultet Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br. 9, Sarajevo.
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Dostavljena dokumentacija ne}e
se vra}ati kandidatima.
OP]INA HAD@I]I
BAJRAM [ERIF
MUBAREK
OLSUN
62 Subota i nedjelja , 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
Najve}i dnevni
oglasnik
u Bosni i
Hercegovini
63 Dnevni avaz subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Automobili
Prodaja
Alfa romeo 145 crvena boja, kraj
96. godište, 19 tdi, sa dodatnomopre-
mom, ekstra stanje, žena vozač. Tel.
061 204 988
AlfaRomeo 147 1.6, 2001. god., fu-
ll oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143 036
Audi 3, 97., reg. do maja, 140.000
km, povoljno. Tel. 061 906 964
Audi A3 2.0 FSI, benzin+plin,
2004. god., najnovija verzija plina,
extra stanje, moguća zamjena, 16.800
KM. Tel. 061 161 355
Audi A3, kupljen u ASAautu, av-
gust 2002. god, benzin 1,6, metalik si-
va! Tel. 061 221 891
Audi A4 B5, 2001. god., ful opre-
ma, S paket. Tel. 061 166 701
Audi A4, TDI, 1997. god., urađen
veliki servis, cijena po dogovoru. Tel.
061 211 424
Audi A4-B5, 2001. god., ful opre-
ma, S paket. Tel. 061 166 701.
BMW 520 benzin plin, reg, god
1990., u odličnomstanju, može zam-
jena za Mercedesa 124 dizel 250. Tel.
061 624 700
Džeta86. g. Registrovana domarta
12. g., dobro stanje, cijena 2.000 KM.
Tel. 061 309 272
DžipNissan terrano 2, 4x4, kratki,
2,7 dizel. Proizvodnja 1997. godine,
registrovan do 18. 1. 2012. Cijena
6.000 Eura. Tel. 062 994 869
Fiat punto 1.3 dizel, 2004., multi
džet. Tel. 061 144 162
Fiat uno, 2.000 godište, faerov mo-
tor, registrovan do 18.8.2012., prvi
vlasnik, super stanje. Tel. 031 712 728
Ford fiesta 13 b, 96. god., reg. do
maja 2012., 3.200 KM. Tel. 062 008
374
Ford k, 1999. g., u dobrom stanju,
cijena 4.500 KM. Tel. 062 193 207
Golf 1.6 benzinac, 1988. godina,
nije registrovan, ispravan, cijena
2.000 KM. Tel. 061 150 160
Golf 2 benzin 1.3, četvero vrata,
šiber, tek registrovan, 1987. Tel. 061
191 141
Golf 2, benzinac 1.800 kubika u
odličnom stanju, proizveden 1990.
godine. Tel. 061 558 818
Golf 3 karavan, 1.9 TDI, godina
proizvodnje 1995., registrovan do
kraja marta. U extra stanju. Cijena
6.000 KM. Tel. 063 895 225
Golf 3, karavan, crni, god. proizvo-
dnje 1999., u odličnomstanju, veoma
povoljno! Tel. 061 964 768
Golf 4, 1999 god. 1,4benzin, servo,
klima.Tel. 061 259 784
Golf 5, 1.9 tdi, 77 kw, 2004. god.,
sreb met, 4 vrata, klima, grijači sje-
dišta, esp, CD, 15.400 KM. Tel. 061
173 747
Golf II, 1984. god., povoljno, cije-
na po dogovoru. Tel. 061 811 135
Maple C31, star 3 godine, cijena
4.000 KM. Tel. 062 266 486
Mazda 3, 1.6 TDI, 1/2006., ful
oprema, registrovana. Tel. 061 347
549
Mazda 323, 90. g., 13 reg. do 10.
2012. Tel. 062 332 603
Mercedes 190, 1986. god., benz.
Nije registrovan, 1.500 KM. Tel. 061
182 015
Mercedes 200 Kompresor god.
sep. 2001, reg. do sep. 2011. Prešao
117.000, servisna knjižica, garažiran.
Tel. 061 216 502
Mercedes c200 cdi karavan
2001. god., električni podizači sta-
kala, klima, koža, abs, servo, ESP,
auto je u extra stanju. Tel. 062 606
060
Oldtimer Citroen GS 1.3 iz 1980.
Vozilo je trajno registrovano i posje-
duje originalnu boju. Prešao je 75.000
km. Istinski unikat. Cijena 4.100 KM.
Tel. 061 142 418 i 061 900 021
Pasat (delfin) 1996. godište, regis-
trovan do 21. 07. 2011. god. Tel. 061
311 218
Pasat 2003. g. TDI, klimatronik,
karavan, al felge, još dosta dodatne
opreme, tekuvezen, plaćenosve dore-
gistracije. Tel. 061 531 816
Pasat karavan 19 tdi, 1998. god.,
automatik, cijena 8.100 KM, hitno.
Tel. 061 904 109
Pasat karavan tdi, 99. god, 8400
KM, može zamjena. Tel. 061 255 806
Pežo 206 HDI, 1.4, god. 2004., full
oprema, boja metaliksrebro, registro-
van do 20. 5. 2012. Tel. 033 644 590
Polo 1999. godina, 1.9 tdi, limuzi-
na, alarm, zeder, reg do 03/2012.,
9.500 KM. Tel. 061 256 538
Alfa Romeo 147 1.6, 2001. god.,
full oprema, 8.900 KM. Tel. 061 143
036.
Prodajem ili mijenjam za manje
auto ford explorer, 95. godina, 4.0 ug-
rađen plin, dodatni branici, full. Tel.
061 175 746
Prodajem kadet kar. 88., registro-
van 5. 2012. Tel. 061 571 842.
Renault megan 1.6, 2000. god., ful
oprema, reg. do aprila 2012. god. Tel.
062 690 900.
Renault clio, benzin 1. 2. 2002.
god., crna boja, cijena 6.200. Tel. 063
442 342
Renault megane 1.5 DCI, 2003.
god., zeleni met., ful oprema, dvije
kartice, extra stanje, nove gume,
10.500 do reg. Tel. 061 108 512
Reno 5, 1986. god., u voznom sta-
nju, registrovan do 27. 10. 2011., cije-
na 1.100 KM. Tel. 062 921 796.
Reno megane 2007, 1,5 dci 2vrata,
extra stanje registrovan, servisna
knjiga, klima, el. paket uvoz Francus-
ka, cijena 10 900 KM.Tel. 061 259 784
Renoscenic, tek reg., 99. god, 7400
KM,dci, može zamjena za golf. Tel.
061 255 806
Seat Ibiza 2003. god, benzin 1.4
16v, full, 8400 KM, može zamjena za
golfa. Tel. 061 255 806
Seat toledo 98 godina, 1.9tdi limu-
zina, alarm, crveni, klima, reg do
04/2012., 6.300 KM. Tel. 061 256 538
Seat toledo prešao 67.000, kupljen
uSarajevu, 1,9 dizel, registrovan, prva
registracija 2007. god., cijena 17.500.
Tel. 062 014 027
Škoda felicia 1997. god., 1.9 dizel.
Registrovana do avgusta 2012. god.
Cijena po dogovoru. Tel. 063 899 854
Toyota carina E benzin 1.6, povo-
ljno, registrovan do 5. 2012. Tel. 061
202 642
Toyotacorrola 2006. god., 1.8ben-
zin, prešla 65.000 km, registrovana,
cijena 13.950 KM. Tel. 062 510 052
Volkswagen caddy - višenamjen-
ski, 1997. godina, 1.9 dizel, registro-
van do 8. mjeseca 2012. godine, servo,
prešao 120.000 km, urađen servis, ek-
stra stanje, cijena 5.600 KM, moguća
zamjena za jeftinije vozilo. Tel. 065
472 216
VWbuba folcika 1200, 1976. god.,
tek reg, restaurirana komplet,
urađena generalka motora, metalik
boja, 4 nove gume +alu felge. Cijena
4.500 KM. Može zamjena. Tel. 063
999 871
Potražnja
Kupujem havarisana i ostala auta
za auto dijelove. Tel. 061 249 467
Kupujemhavarisana i ostala vozi-
la. Tel. 061 274 441, 062 274 441
Kupujem havarisana vozila, pasat
3 i golfove. Tel. 061 504 190
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujem ispravna i havarisana
vozila mlađa godišta, isplata odmah.
Tel. 061 507 984
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana i rashodovana vozila. Tel. 063
459 893
Kupujemjapanska i ostala havari-
sana vozila. Tel. 061 365 193
Kupujem kombi neregistrovan,
neispravan, niže vrijednosti, za maga-
cina. Tel. 061 504 877
Kupujem sve vrste vozila: strane
table, havarisana, neispravna. Tel.
061 820 000
Kupujem vozila manje vrijednos-
ti. Kraćekarakteristike o vozilus cije-
nom slati putem poruke (SBK). Tel.
062 588 266
Kupujem vozila niže vrijednosti,
havarisana, na stranim tablama i sl.
Tel. 061 758 217
Uzimam havarisana auta. Tel. 061
084 692
Uzimamhavarisana i ostala auta.
Tel. 061 614 887
Kamioni
Citroen berlingo teretni havari-
san. Motor u dobrom stanju prešao
40.000, registrovando februara, 2004.
godište, cijena 3.000 KM fiksno hit-
no. Tel. 061 172 727
MB atego 815 2004. god., 54.000
km, 29.000 KMili zamjena. Tel. 061
784 790
Prodajem Isuzu kombi, putnički,
dizel, godište 1996. Tel. 062 359 999
Prodajem kombi WV dizel put-
nički, registrovan u julu, u odličnom
stanju, pogledati u ulici Safeta Zajke
broj 86. Tel. 033 666 926
Prodajem LT 35 putar (1+6) +
sanduk 2002. god., urađen veliki ser-
vis. Tel. 061 141 292
Prodajem putnički kombi VW,
T5, 2005. god. Tel. 061 210 018
Prodajem Renault trafik kombi,
2002 god. putnički 8 sjedišta puno
opreme. Cijena po dogovoru. Tel. 061
106 385
Renotrafik, 2002. god., putnički, 8
sjedišta, vozilo ima dosta opreme, ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 106 385
VW pasat kombi njemačke table
2003., 1,9 TDI, 199.000 km, siva kli-
matronik. Fiksna 10.999. Mostar.
Tel. 062 859 675
Motocikli
BMW R1100S 2004. g., vrlo povo-
ljno. Tel. 062 600 111
Prodaje se dječiji motor na gas po-
godan zauzrast od 3do 6god. Kupljen
u Peg Peregu u Mo. Cijena 150 KM.
Rondo Mostar. Tel. 036 331 677
Prodajem moped Puch 50 ccm sa
papirima, cijena 250 KM, Cazin. Tel.
061 777 644
Dijelovi i oprema
HITNO prodajem vulkanizer-
ske mašine u dobrom stanju ba-
lanserku, demonterku kompresor
od 100 lit, peglu za ljepljenje fleka
i pištolj. Cijena 3.300 KM. Tel.
062 708 378. 12575-1Ndž
Auto ogledala zaretrovizore za sve
vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190
Dubinsko pranje auta, vađenje ci-
ceva, auto bude kao nov. Tel. 061 107
285
Prodajem 2 gume Mišelinke u
extra stanju 195-65-15 M+S i dvije
gume Pireli 195-65-15 M+S extra su
par = 55 KM. Tel. 066 541 176
Prodajem4 čelične felge 13-ke za
Ford eskort. Povoljno! Tel. 066 212
741
Prodajem 4 gume sa alu felgama
orginal za Pežoa ljetne 195 65 15. Tel.
063 358 208
Prodajemčetiri čeličnefelge 15-ke
sa 5 rupa za golfa 5 i 6i Škodu oktaviju
5. Tel. 061 397 739
Prodajem osam čeličnih felgi, 16
cola, novi passat. Tel. 061 171 871
Prodajem u kompletu polovne,
dobro očuvane dijelove za Mercedes
tip123- 240 TDkaravan. Desnapred-
nja i zadnja vrata, alternator, farovi
prednji (komplet) i hidraulični amor-
tizer zadnji. Tel. 061 144 718
Prodajemza golfa 1 (2 vrata) zad-
nju šajbu i prozore. Tel. 062 095 122
Prodajem za Kia sportage 4 alumu-
nijske felge, alternator i anlaser i proda-
jem dijelovekaroserije, vratai poklopac
motora. Prodajem i prednje amortizere
sa oprugama. Tel. 061 254 038
Stanovi
Izdavanje
IZDAVANJE: Centar - kuća 1
etaža, namještena (ul. Kra-
njčevića), cijena 900 KM; Ilidža
kuća, 3 etaže namještena reziden-
cijalnog tipa - cijena 1.300 KM;
Ilidža - dvosoban stan (Lužani)
namješten, cijena 450 KM; Ilidža
kuća namještena (1 etaža), cijena
500 KM; Ilidža kuća namještena,
1 etaža (Pejton) - 300 KM. Tel. 061
493 323. 3180-1tt
Atraktivna lokacija na Malti, dvo-
soban, namješten za izdavanje, kirija
300 KM. Tel. 064 4040 387
Dobrinja kod Kupa dvoiposoban
fino opremljen stan u zgradi central-
no2kat 300 izdajemi jednosobannov
prazan ili opremljen Bare Šip. Tel.
062 677 488
Hrasno, izdajem stan37 m2, lijepo
namješten, centralno. Tel. 061 522 190
Izdajem dvokrevetnu sobu s cen-
tralnim grijanjem, djevojkama, Č. Vi-
la. Tel. 033 649 152
Izdajem dvosoban i jednosoban
stan, sve zasebno, B. Potok. Tel. 618
353, 061 269 155
Izdajem dvosoban namješten stan
na Grbavici. Kirija 350. Tel. 062 375
338, 033 443 025
Izdajem dvosoban namješten stan
studentima, blizina kampusa. Tel.
061 514 816
Izdajem dvosoban namješten stan
u privatnoj kući u blizini Grasa. Cen-
tralno grijanje, kablovska, parking.
Tel. 033 454 889
Izdajem dvosoban stan sa grija-
njem, posebanulaz, Safeta Zajke. Tel.
061 149 442, 061 233 948
Izdajem dvosoban stan u kući, A.
Behmena 26, Nedžarići. Tel. 065 649 667
Izdajem dvosoban stan u zgradi,
namješten, na Otoci, kirija 350 KM.
Tel. 062 216 604
Izdajem dvosoban, namješten
stan na Grbavici, kod zgrade Loris.
Tel. 033 443 025 i 062 375 338
Izdajem jednosoban lijepo nam-
ješten stan u opštini Novi Grad. Tel.
061 228 353
Izdajem jednosoban namješten
stan na spratu, poseban ulaz sa cen-
tralnim grijanjem, Donji Velešići.
Tel. 061 803 662
Izdajem jednosoban namješten
stanod 38m, kodSocijalnogu ulici Ig-
manska. Tel. 066 544 876
Izdajem jednosoban namješten
stan studentima, Čengić Vila. Tel.
061 511 926
Izdajem jednosoban namješten
stan. Ulica Terezija 38/3. Tel. 061 228
261
Izdajem jednosoban nenamješten
stan novogradnja Stup. Tel. 063 237
326
Izdajem jednosobanstan uprivat-
noj kući, poseban ulaz, sve novo. Tel.
062 810 943
Izdajem jednosoban, prazan stan.
Tel. 061 203 376
Izdajemkuću u Lukavici na dvije
etaže sa šest kreveta povoljno za rad-
nike i samce. Tel. 065 434 052
Izdajem kuću u Nedžarićima, Fra
Antuna Kneževića 12. Nije opremlje-
na, grijanje na drva, cijena 200 KM.
Tel. 062 670 029
Izdajem lijeponamješten stan stu-
denticama. Tel. 033 203 887
Izdajem manju kuću praznu, na
duži period. Ulica Safeta Isovića 21,
Buća Potok. Tel. 618 384
Izdajem namjestenu garsonjeru u
centru sa centralnim grijanjem u
stambenoj zgradi. Tel. 062 904 934
Izdajem namješen jednosoban
stan u Hrasnici, Kovači. Tel. 033 694
960
Izdajem namješeten jednosoban
stanu privatnoj kući studenticama ili
mladom bračnom paru. Tel. 532 100
Izdajem namješten dvosoban stan
na Dobrinji 3. Tel. 061 382 408
Izdajem namješten stan na Grba-
vici u privatnoj kući. Tel. 063 639 213
Izdajem namještene sobe studen-
ticama ili zaposlenimženskim osoba-
ma, upotreba kuhinje i kupatila, cen-
tralno grijanje. Tel. 062 568 023
Izdajem namještenu garsonjeru
na Bistriku kod škole studentima ili
samcima. Tel. 062 138 782
Izdajem namještenu garsonjeru u
priv. kući na Mejtašu, sve posebno.
Tel. 061 216 911
Izdajem Pofalići stan 1-iposoban,
100 metara od tramvaja. Tel. 061 288
939
Izdajem sobu djevojci. u priv. kući
na spratu gdje stanuju dvije djevojke,
150 KM. Grijanje uračunato, ul. Po-
savska Hrasno. Tel. 061 904 144
Izdajem sobu studentici - centar.
Tel. 061 206 911, 070 239 810
Izdajem sobu studentima kod
Druge gimnazije. Tel. 061 320 946
Izdajem sobu studentima na
Koševskom Brdu (Sarajevo). Tel. 066
850 854
Izdajem sobu u trosobnom stanu
studentici ili zaposl. ženi, upotr.
kuhinje, kupatila, kod RTV doma.
Tel. 033 542 235
Izdajem sprat kuće Ilidža, stranci-
ma, zaposlenim osobama, komplet
namješten. Tel. 033 637 494, 061 257
567
Izdajem stan jednosoban 2. kat,
Čengić Vila. Tel. 062 047 102, 061 711
654
Izdajemstan na Breci 48 kvadrata
potpuno renoviran i opremljen povo-
ljno. Tel. 061 312 582
Izdajemstan na Čengić Vili - zgra-
da drugi sprat. Tel. 061 142 856
Izdajem stan u privatnoj kući u
Hrasnici. Tel. 061 438 000
Izdajem stan u privatnoj kući, po-
seban ulaz i sva brojila. Ilidža, Kasin-
dolska 7. Tel. 062 943 325
Izdajemstan, Saraj Polje, ulica S.
M. Dende, trosoban, potpuno nam-
ješten na duži period. Tel. 062 943
493
Izdajem studenticama trosoban
namješten stan sa centralnim grija-
njem kod Merkura na Otoci. Tel. 062
671 747
Izdajem u centru namješten stan.
Tel. 061 156 170
Izdajem, Saraj Polje trosoban pot-
puno namješten stan u zgradi, III
sprat, lift, c. grijanje, na duži period.
Tel. 062 943 493
Iznajmljujem stan na Višnjiku.
Tel. 061 224 174
Povoljno izdajemdvosobannena-
mješten stan na Ilidži. Tel. 061 852
099
Sobu izdajem dobro opremljenu,
ima cen. grij., studentici, Hrasno. Tel.
062 181 870
Prodaja
Centar, Čekaluša, VP 65 m2 + 5
m2, uknjižen, 1/1. Tel. 065 815
999. 3150-1tt
Aerodromsko naselje, Akifa Šere-
meta. Prodajem dvoetažni stan, 85
m2, kvadrat 1.200KM, papiri uredni.
Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347
861
Baščaršija, stan od 50 m kvadrat-
nihu privatnoj kući, 50 mkvadratnih
dvorišta i 10 mkvadratnih podruma -
prodajem. 061 260 598
Breka - prodajem troiposoban stan
94 m2. Tel. 061 839 592
Centar, Avde Jabučice, proda-
jem stan 67 m2 ili mijenjam za ma-
nji, potrebna adaptacija. Tel. 061
838 707
Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana
dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa
kuhinjomrađenom po narudžbi. Tel.
061 538 128
Hrasno, trosoban namješten stan,
etažno grijanje, stalno topla voda, ka-
blovska, internet, parking. Tel. 616 160
Ilidža- Otes, prodajem stan45 m2,
I sprat, povoljno. Tel. 061 748 943
Najpovoljnije tržišne cijene u no-
vogradnji za useljive stanove na Stu-
pu od54 do68 m2ugrunčeni. Tel. 061
548 023
Novi Grad jednosoban 34 m2, 1.
sprat, cijena 51.000 KM, hitno. Tel.
061 493 323
Novi stan uVogošći ispod džamije
54 m2, spušteni plafon, ugrad. rasvje-
ta, italijansko Vitra kupatilo, austrij-
ski orah parket, prodajem hitno! Tel.
063 460 952
Novogradnja Stup “Tibra 2” sta-
novi sa klimomkoji suuponudi samo
kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povo-
ljna cijena. Tel. 061 504 425
Prodajem 2,5-sobanstan na Ilidži,
70 m2, CG, III/IV, dvostran, odličan.
Tel. 066 280 580
Prodajem dvoetažni stan 90 m2,
plus 2 balkona, kod češke i španske
ambasade ublizini Vijećnice, 200.000
KM. Tel. 061 222 030
Prodajemdvosoban stan 54 m2 u
starom Ilijašu, cijena45.000 KM. Tel.
061 572 069
Prodajem dvosoban stan 58 m2,
Al. Polje, Afaza, kodRTVdoma. Tel.
065 484 734
Prodajem dvosoban stan u novo-
gradnji na Stupu ugrunčen cijena 1
m2 1,350 sa PDV-om. Tel. 061 548 023
Prodajem garsonjeru na Bašč-
aršiji, papiri uredni, cijena 50 hiljada
KM. Tel. 066 854 161
Prodajem jednosoban stan 43m na
Alipašinom, Geteova ili mijenjam za
veći uz doplatu. Potrebna adaptacija.
Tel. 061 722 643, 061 171 749
Prodajem stan 40 kvadrata, 5.
sprat, dva lifta, potpuno renoviran,
Hrasno, Malta, Aleja Lipa 65, kod
džamije, 85.000 KM. Tel. +387 62
185 572
Prodajem stan 53m2, Dolac Malta,
12. kat. Tel. 036 807 585
Prodajem stan 74 m, ul. Čumurija
6. Cijena 2.400 KM. Tel. 061 490 426
Prodajem stan na Mojmilu, ul.
Olimpijska, 80m2,1600/m2. Stan na
Aneksu, ul. Vrbovska, 7m2, renovi-
ran, 4. sprat, 58.000km. Tel. 062 383
064
Prodajem stanuHrasnom kodRo-
bota novogradnja 43 m2, na drugom
spratu, cijena 1.980 fiksno, stan uselj-
iv odmah, lijep, sunčan, ul. Azize
Šaćirbegović bb, alu prozori, blind
vrata, itd. Bez lifta zgrada, stan je re-
gistrovan i kao poslovni prostor. Tel.
061 701 387
Prodajem stan u Sarajevu, ul.
Šekerova. Kod studenskih domova
Bjelave. Stan je useljiv i na 1. spratu.
Ima 40 m2 +balkon. Vlasništvo 1/1.
Cijena 79.000. Tel. 062 619 361
Prodajem stanove 58m2 A. Šaćir-
begović, 67m2 Gabelina, 70m2 E.
Šehovića. Tel. 061 558 932
Prodajem stanove, strogi centar
147m2 i 48m2, ulica Bolnička. Tel.
061 558 932
Prodajem troiposoban super
sređen stan na Ilidži predratna grad-
nja povoljno cijena poviđenju i dogo-
vorui 40m2 pos. prostor. Tel. 061172
516
Prodajem trosoban stan 78 m2,
centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel.
062 993 253
Strogi centar Katedrala 109 kv
adaptiran, polupotkrovlje, 3. sprat,
povoljno. Tel. 061 935 477
Švrakino prodajem stan 32 m2, u
zgradi 42.000 KM, blizina trolejbusa.
Tel. 061 522 190
Potražnja
Kupujem manji stan bliže kli-
ničkom centru. Tel. 061 338 542
Kupujem u Vogošći jednoiposo-
ban - dvosoban stan do 60.000 KM.
Tel. 061 233 191
Ovlaštenoj agenciji Palma potre-
ban manji stan namješten za najam
strancu. Tel. 061 142 704
Ovlaštenoj agenciji potreban stan
za najamzaposlenoj strankinji na go-
dinu. Tel. 061 142 704
Potreban dvosoban namješten
stanGrbavica - Č. Vilado 500KM, za-
poslenoj strankinji na 18 mjeseci
(agencija). Tel. 061 522 190
Potreban manji fino opremljen
stan u zgradi u najam za zaposlenu
ženu na duži period (agencija). Tel.
062 677 488
Potrebni stanovi za prodaju i iz-
najmljivanje poznatim klijentima.
Tel. 061 269 835
Zamjena
Mijenjam četverosoban stan u
centru za dva manja do Otoke. Tel.
062 940 465
Mijenjamjednosoban stan 39 m2
u Vogošći, S. Kulenovića za isti na
Ilidži. Tel. 061 762 227
Mijenjam kućuuSarajevu, na ula-
zu u Boljakov potok 64 m2 +okućni-
ce 42m2 sa svimpriključcima uz ces-
tu, za dva stana u Sarajevu. Tel. 061
167 774
Mijenjamstambeno poslovni ob-
jekat za stando 40 m2 uz doplatu - Ili-
jaš. Tel. 061 552 547
Mijenjam stan od 56m2 na 4. spra-
tu za stan do 50 m2 niže spratnosti.
Prodajem regal dvokrilni hitno. Tel.
061 202 204
Garaže
Izdajem garažu na Čengić Vili I
kod praonice Slon i garažu u novoj
zgradi Uniprometa kod Merkatora -
Socijalno. Tel. 033 526 521 ili 061 188
758
Izdajem garažu na Koševskom br-
du, ul. Braće Begić. Tel. 061 840 108
Izdajem garažu u privatnoj kući na
Grbavici I. Tel. 063 639 213
Izdajem garažu u Sarajevu! Tel.
061 774 920
64 Subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
Izdajem garažuu Sarajevu, Breka.
Tel. 061 774 920
Izdajem veću garažu u Kra-
njčevića 31. Tel. 061 484 335
Prodajem garažu u centru - Mej-
taš. Tel. 061 319 617
Vogošća Jošanička kod početne
stanice za Sarajevo. Prodajem po-
dzemnu garažu. Tel. 062 460 751
Kuće
B. Potok, ul. a. Buće, kuća extra lo-
kacija p+2 sp., nedovršena sa 800 m2
zemlje, 254.000 KM. Tel. 033 768 016
Ilidža -kućakodstare Opštine sa 483
m kvadratna stambenog prostora i 676
m kvadratnih okućnice. 065 877 065.
Ilidža, Plandište, Bosanski Ljiljan
17, objekat P+1+P150 m2, okućnice
150 m2, 1/1. Tel. 062 319 563
Kuća Ilidža-Lužansko polje, p +s
+ p sa 778 m2 zemlje kod “Vrtova ri-
verine”199.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća Ilidža-Osjek ul. Osik
p+s+garaža sa 532 m2, zemlje,
155.000 KM. Tel. 033 768 016
Kuća na Jablaničkom jezeru na 2
etaže. Tel. 061 177 711.
Kuća na Stupu, ul. Pijačna,
p+s+p sa 465 m2, zemlje i sa stvari-
ma, 199.000 EUR-a. Tel. 033 768 016
Kućau centruMakarske, KalaLa-
rga p + 2, papiri 1/1. Tel. 063 899 989
Kuća u izgradnji 8x7 sprat opre-
mljenstruja, voda sa 1.000mkvadrat-
nihokućnice podvoćem, 60.000 KM,
Ilidža - Osjek, Drage Filipovića 82, ili
zamjena za stan. Tel. 062 632 825
Kuću prodajem kod Željinog sta-
diona, veoma luksuzna. Tel. 061 019
236.
Kuću prodajem sa okućnicom na
Bistriku. Tel. 456 635
Povoljno prodajemkamenu kuću
u Pelješcu (Sreser), površina 110 m2.
Tel. 033 812-434.
Prodaje se kuća modernog stila u
Starom Gradu na Bistriku. Korisni
prostor 270m2, tri posebne etaže, dvi-
je garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2.
Kuća u gruntu 1/1. Tel: 061 543 234
Prodajem bos. kuću u S. Gradu,
naselje Širokača sa 400 m2 zemljišta.
Tel. 061 488 211.
Prodajem dvije kuće, šest duluma
zemlje na Gazinom Hanu. Tel. 066
854 149
Prodajem hitno kuću i zemlju u
Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel.
00387 61 226 645
Prodajem ili mijenjam kuću u
Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061
817 960
Prodajem kuću 200 m2, luksuzna
gradnja, sa 1.400 m2 okućnice. Glad-
no Polje, Rakovica - Hitno. Tel. 061
548 247
Prodajem kuću i okućnicu ukup-
no 200 m2, iznad Skenderije, ul. Sto-
lačka 19. Tel. 033 442 998, 062 139 085
Prodajemkuću Ilidža Pejton pri-
zemlje, 2 sprata sa garažom i poslov-
nim prostorom, cijena po dogovoru.
Tel. 061 226 007
Prodajem kuću Kovači - Halil-
bašića 11, S. Grad, Sarajevo. Tel. 061
622 000
Prodajem kuću na Baščaršiji -
Sagdžije, sa urednim papirima. Tel.
061 177 711.
Prodajem kućuna Boračkomjezeru
sa dva duluma zemlje. Tel. 061 382 292
Prodajemkuću na parceli od 5.000
m, papiri uredni, u Reljevu kod doma.
Tel. 062 421 196
Prodajemkuću naPoljinama. Tel.
061 856 179, 065 249 146
Prodajem kuću sa pet duluma ze-
mlje i pomoćnim objektima. Tel. 061
558 932
Prodajem kuću u Busovači, dvije
etaže, useljiva, vrlopovoljno. Tel. 061
479 616
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Može i zamje-
na za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću u centru Sarajeva
sa klimom i grijanjem. Može i zamje-
na za periferiju uz nadoplatu. Cijena
po dogovoru. Tel. 033 260 515
Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije
Malića 11. Tel. 033 453 617
Prodajemkuću u TarčinuP +S +
P. Tel. 030 481 216, 063 841 611
Prodajem kuću, dva sprata, plin-
sko grijanje, sa podrumom i garažom.
Tel. 061 491 463
Prodajemmodernu kućuunizuna
Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294
Prodajem nedovršen vikend obje-
kat na Jablaničkom jezeru sa dozvo-
lom i priključcima. Tel. 061 102 911
Prodajem novu manju kuću na
Mihrivodama, 1/1, sve komunalije.
Tel. 033/534-086.
Prodajemu Žepču kuću na lijepoj
lokaciji ima 2 odvojena stana, garažu,
gosp. obj. i baštu. Cijena i plaćanje po
dogovoru. Tel. 032 596 516 i 063 199 266
Prodajemuseljivu kuću 130 m2, 2
stana, vrlo povoljno, Stari Grad, hit-
no. Tel. 062 150 856
Rakovica, prodajem vikend. na
sprat, novogradnja, 80 m2, dva dun.
zemlje u blizini džamije i škole. Tel.
062 008 231
Sarajevo, Miševići, prodajem no-
vosagrađenu kuću 10x12 na sprat, na
parceli 900 m2. Tel. 033 649 316, 033
690 059
Stara bos. kuća sa baštom i avlijom,
ul. Firduzbegova. Tel. 062 878 697
Vikendice i nedovršene kuće
Hadžići, Ušivak sa 865 m2, zemlje,
65.000 KM. Tel. 033 768 016
Vogošća, kuća dupleks: jednoso-
ban stan, garsonjera, garaža, ostava,
terasa 6x5,5, mogućnost proširenja,
63.000 KM fiksno. Tel. 436 322
Zemljišta
Četiri dun. zemlje i dev. kuću,
struja, voda, sve ima. Cijena po dogo-
voru. Tel. 033 471 008
Malešići Donji prodajemdva du-
luma placa podvoćem, put, struja, vo-
da. Tel. 061 217 897
Opština Trnovo - Federacija, pro-
dajem 4,5 duluma zemlje livada, kroz
imanje teče 100 m čista rijeka, sve za-
građeno žicom, od glavne ceste koja
ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1.
Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095
Poljine, prodajem zemlju za vi-
kendice8+2 duluma, put, voda, stru-
ja, povoljno. Tel. 066 669 696
Prodajemimanje naKobiljači kod
Sarajeva 3 dul. Tel. +49 176 3820
9768, +352 691 84 6930
Prodajem plac na Crnogorskom
primorju (Đenović kod H. Novog).
Tel. 00387 33 638 125
Prodajem plac za gradnju 300 m2
sa građ. dokumentacijom, sve 1/1.
Tel. 065 328 017
Prodajem zemljište 3 duluma,
može i u parcelama, Rakovica, Bis-
trički Potok. Tel. 062 346 727
Prodajem zemljište uz asflatni put
naPoljinama 35KM/m2. Tel. 061170
254
Prodajem zemljište za kuću u Ae-
rodromskom naselju, 230 m2. Tel.
061 511 608
Prodajem zemlju1.500m cijena10
e po mu Dračevicama blizu Blagaja i
Mostara. Tel. 063 865 853
Prodajemzemlju za kuću - viken-
dicu 1.200 m2, Vidovci - Rakovica,
kod n. rezervoara za vodu. Tel. 061
525 195
Šuma 9 dun., Skradno-Busovača.
Tel. 061 154 540
Šume 2,5 dun., put, voda, struja,
potok, Skradno-Busovača. Tel. 061
154 540
Tražim obradivozemljište pod za-
kup, Novi Grad, KS. Tel. 061 504 877
Višegrad Drinsko, prodajem 12
dunuma zemlje 18.000 KM. Tel. 033
453 617
Zemlja u Rakovici kod novog re-
zervoara za vodu, 1.200 m2 za viken-
dicu-kuću. Tel. 061 525 195
Zemlje840 m2, N. Sarajevo, ul. Pa-
romlinska sa projektom za objekat
340 m2, p+8 - 660.000 KM. Tel. 033
768 016
Zemljište 1.300 m2, kod student-
skih domova Nedžarići, izgradnja ob-
jekta p+2+1 garaže, 550.000 KM.
Tel. 033 768 016
Poslovni prostori
PRODAJE SE POVOLJNO PP
76 M2, VLASNIŠTVO 1/1, PO-
GODAN ZA SVE NAMJENE,
ALIPAŠINO POLJE, B FAZA.
KONTAKT: 061 250 513. N.
IZNAJMLJUJE SE 250 M2
POSLOVNOG PROSTORA PO-
VOLJNO + 150 M2 GALERIJE
GRATIS (VF CENTAR - KO-
REA). KONTAKT: 061 778 365,
061 250 513. N.
Aerodromsko naseljeizdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstav-
ništva, kancelarije, sa papirima 1/1.
Tel. 061 857 012
Aerodromsko naseljeizdajem pos.
prostor 40 m2, za agencije, predstav-
ništva, kancelarije, sa papirima 1/1.
Tel. 061 857 012
Ciglane, ul. H. Kulenovića proda-
jemlux. pos. prostor 206 m2. Tel. 061
177 711.
Izdajese pos. prostor 13 m2, V. Po-
lje, Hasana Sučeske 1. Tel. 062
316-268, 033 417 385
Izdajese pos. prostor 13 m2, V. Po-
lje, Hasana Sućeske 1. Tel. 062 316
268, 033 417 385
Izdajem3 poslovna prostora od 60
kvadrata i jedan od 130 kvadrata na
Stupu Ilidža. Kontakt mobitel: 061
646 492
Izdajem frizerski salon u Buća po-
toku sa komplet inventarom, Adema
Buće 285. Tel. 061 863 722
Izdajemna Aneksu povoljno pos-
lovni prostorod40 m2koji jepogodan
za više namjena. Tel. 061 135 449
Izdajem pos. prostor 100 m2, par-
no grijanje, Hrasno. Tel. 033 663 101,
066 150 273
Izdajem pos. prostor 100 m2, par-
no grijanje, Hrasno. Tel. 033 663 101,
066 150 273
Izdajempos. prostor 25 m2 za sve
namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534
Izdajempos. prostor 25 m2 za sve
namjene, 200 KM. Tel. 061 225 534
Izdajempos. prostor 25 m2, za sve
namjene, 200 KM, Humska-Pofalići.
Tel. 061 225 534
Izdajem pos. prostor 80 m2. Tel.
061 265 588, 033 235 117
Izdajem pos. prostor 80 m2. Tel.
061 265 588, 033 235 117
Izdajem poslovni prostor 45 m2 +
500 kvadrata otvorenog prostora u
Novom Gradu Sarajevo. Prilaz direk-
tno sa glavne ceste. Povoljno. Tel. 061
141 610
Izdajem poslovni prostor 70 m2 u
centru grada + 50 m2 terase. Ustu-
pam ugovor. Tel. 061 171 399
Izdajem poslovni prostor 80 m2 -
350 KM, pogodan za sve namjene.
Tel. 062 747 725
Izdajem poslovni prostor na Mos-
tarskom raskršću uz glavnu cestu sa
grijanjem 105 m2, cijena povoljno.
Tel. 061 509 337
Izdajem poslovni prostorod 40m2
na duži period. Tel. 061 398 436
Izdajem povoljno kompletno
opremljen frizerski salon na Otesu.
Tel. 061 143 578
Jako vrelo vlastite laboratorijski
ispitane čiste vode u sastavu poslov-
nog objekta površine 1.000M2, na 17.
kilometru od Sarajeva. Pogodno za
biznis i proizvodnju. Tel. 061 249 249
Kupujem poslovni prostor oko 20
m2 na atraktivnijoj lokaciji. Tel. 061
218 275
Pos. prostor 100 m2, parno grija-
nje, Hasno. Tel. 033 663 101, 066 150
273
Pos. prostor 100 m2, parno grija-
nje, Hasno. Tel. 033 663 101, 066 150
273
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pej-
tonu, povoljno zaskladište, jer jepros-
tor bezbjedan, a može i dr. namjene.
Tel. 033 622 064, 062 156 840
Pos. prostor 40 m2, na Ilidži u Pej-
tonu, povoljno zaskladište, jer jepros-
tor bezbjedan, a može i dr. namjene.
Tel. 033 622 064, 062 156 840
Pos. prostor izdajemizmeđu Ava-
za i Stupa, pored tramv. pruge, za sve.
Tel. 061 253 347
Poslovna zgrada u Ferhadiji. Tel.
061 558 932
Poslovni prostor na Č. Vili. Tel.
033 442 634
Poslovni prostor na Č. Vili. Tel.
033 442 634
Prodajem poslovni prostor u Vo-
gošći 38 m2, vlasništvo 1/1. Tel. 061
149 183
UFerhadiji i Č. Vili izdajem pos.
prostore. Tel. 033 668 096
U Ferhadiji i Č. Vili izdajem pos.
prostore. Tel. 033 668 096
U Zabrđu izdajempos. prostor 80
m2, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684
987
U Zabrđu izdajempos. prostor 80
m2, ul. A. Imamovića. Tel. 065 684
987
Apartman izdajem na Bjelašnici.
Tel. 062 320 648
Apartman na Bjelašnici 41 m2,
prodajem. Tel. 061 558 932
Apartman na Bjelašnici, 52m2,
15m od hotela “Maršal”. Spavaća so-
ba, kupatilo, hodnik, kuhinja, dnevni
boravak, balkon sa direktnim pogle-
dom na stazu. Privatni parking. Cije-
na 170.000. Tel. 062 504 855
Apartmansko prenočište iznad
Katedrale, parking, internet, kablov-
ska, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647
Bjelašnica apartman 56 m2, ll
sprat, balkon, lift, garaža, povoljno.
Tel. 061 571 199
Gradac - povoljno izdajemsobe sa
balkonima, pripadajućimkupatilom i
WC-om i upotrebom kuhinje. Tel.
00385 21 697 340
Hrasno, sobe za noćenje i kraći bo-
ravak. Tel. 062 100 285
Izdajem apartmanna Vlašiću, bli-
zu starta žičare. Tel. 061 210 650
Izdajem apartmane, sobe za
noćenje sa parkingom od 15 do 25
KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665
Prenočište na Baščaršiji, soba sa
TV-om i grijanjem i kupatilom. Tel.
061 192 073
Prodajem novoizgrađene apar-
tmane 40-60 m2 na planini Ponijeri -
Kakanj, može i zamjena. Tel. 063 047
111
Prodajem novu garsonjeru od
15m2 u strogom centru Makarske.
Tel. 062 381 294
Mašine
Daljinski upravljači za beton
pumpe, bagere, kranove, deminerske
mašine, prese... Montaža, garancija.
Tel. 061 131 525, 065 595 334
Prodajem alatnu glodalicu marke
Bridgeport. Radno područje
525x305x405 sa glavom koja ima mo-
gućnost zakretanja pod 45 stepeni.
Tel. 061 149 441
Prodajem drebangs alatom. Supra
550. Tel. 061 131 014
Prodajem mašinu za malterisanje
PFT 4, austrijska, dodatni alat, crije-
vo, tri mješača, letve, 4.200 KM, može
zamjena za helikopter za estrih. Tel.
061 788 076
Prodajem Stihl TS 400 s reznom
pločomna benzinski dvotaktni motor
u dobrom stanju, povoljna za rezanje
debljih profila betona i asfalta. Tel.
062 000 573
Ostalo
Harmonika vrata Harmik. Proda-
jai ugradnjasa dvijevodilice. Tel. 033
225 227, 061 516 910
Povoljno prodajempolovne PVC
balkonske prozore 95x140 i vrata
80x230, dobro očuvani sa alumini-
jumskim žaluzinama. Tel. 062 439
583
Prodajai ugradnjaharmonika vra-
ta jednokrilna i dvokrilna sa dvije vo-
dilice. Tel. 061 512 294
Prodajese građ. materijal sakuće u
odličnom stanju crijep, građa, stolari-
ja, metalna kapija, ograda i dr. Rako-
vica, Šamin gaj 36. Tel. 063 725 456
Prodajem 3ustakljena prozora 160
x 130 sa zaštitnim gelenderima. Tel.
061 108 221
Prodajem dupla vrata na jednom
štoku, bijeli bor puno drvo, nova, po-
voljno. VxS 215x210. Tel. 061 397 976
Prodajem nova ulazna blindirana
vrata sa štokom. Tel. 033 219 808, 062
417 684
Prodajemnova ulazna drvena vra-
ta sa štokom. Tel. 033 219 808
Prodajem polovnadrvena balkon-
ska vrata sa štokom 240x90. Tel. 033
534 087, 062 682 690
Prodajempovoljno crijep“Kikin-
da 333” star jednu godinu, 2.000 ko-
mada. Tel. 061 353 911
Prodajem punu ciglu formata
25x12 cm. Tel. 066 711 208
Kompjuteri
ANTIVIRUSNA ZAŠTITA,
INSTALACIJA WINDOWSA.
RJEŠAVANJE KOMPJUTER-
SKIH PROBLEMA.
UMREŽAVANJE. BRZ DOLA-
ZAK NA ADRESU. TEL. 061
170 085. 3154-1tt
Novo uponudi! Izrada vizitki (100
komada = 10 KM), servis računara,
instalacije sistema, antivirusi, video
nadzor. Radimo non-stop (0-24h).
Posebna pogodnost, besplatno oglaš-
avanje nanašoj web stranici... Tel. 061
700 863
PCservis i prodaja računara, u po-
nudi pentium 4, dual core, lcd moni-
tori, hard diskovi, grafičke kartice,
svepolovno izNjemačke. Zenica. Tel.
061 869 869
PC serviser nudi usluge instalira-
nja windowsa, opravke računara po-
voljno! Dolazak besplatan. Tel. 062
328 044
Pentium4, 2.6ghz, 1gb ram, 80gb
hdd + lcd 240kmurgentno. Tel. 062
062 874
Prodaja računara marke HP,
3,2Ghz, 512mbRam, 128mbint. Gra-
fička +pcie slot, 40 GBhdd 180 KM.
Na veću količinu cijena po dogovoru.
Tel. 062 953 615
Prodajem Pentium 3, windows
200, Disk RW.I čitač cd 74 gb, 261,
664KB RAM. Monitor 15 inc, 100
KM. Tel. 061 788 076
Prodajem Pentium 3, windows
200, diskRW.I Čitać cd.74 gb261 664
KB RAM. Monitor 15 inc, 100 KM.
Tel. 061 788 076
Servis (opravka) računara. Insta-
lacija sistema, antivirusna zaštita, in-
ternet konekcija, nadogradnja
računara. Dolazak besplatan. Saraje-
vo. Tel. 062 672 858
Servis računara “AKI” Grbavica.
Instalacija, održavanje, antivirusi, pro-
grami, internet, nadogradnja računa-
ra. Sve na jednommjestu. Dolazak na
kućnu adresu. Tel. 061 545 375
Telefoni
Nokia N73 muzic edition u extra
stanju 50 KM. Tel. 063 798 978
ProdajemNokiu N95 8G(kamera
ne radi), cijena 100 KM. Tel. 061 135
215
ProdajemSamsung u800100 KM,
Motorola z3 60 KM, htc legend 340
KM, Nokia 6610i 30 KM, svi tel su u
extra stanju. Tel. 062 606 060
Prodajem Sony Ericsson Vivaz u
odličnom stanju. Kupljen u Nje-
mačkoj prije tri mjeseca. Kamera 8
pix. Fiksno 250 KM. Tel. 062 856 038
Ostalo
Fotoaparat Minolta 404si (na
film) prodajem sa dva objektiva AF
28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF75-300
(1.5m/4.9ft macro) i torbicu original,
nema blica. Cijena fiksno 250 maraka.
Tel. 061 477 854
Fuji film 12 megapixela, 5x op-
tički zumnov ukutiji digitalni aparat
i digitalna kamera sa karticom. Tel.
061 177 944
Namještaj
Foteljana razvlačenje. Proizvođač
“Interijer”, cijena 300 KM! Tel. 061
977 914
Prodajem 4 kreveta sa madracima
po 150 KM. (190x90). Tel. 061 386 611
Prodajem dvije fotelje na iz-
vlačenje, novo. Tel. 061 243 591, 033
644 792
Prodajem komplet namještaja za
dječiju sobu: Krevet na sprat, ormar i
stol sa policama, sve u kompletu.
Očuvanosa kvalitetnomizradom. Ci-
jena po dogovoru. Tel. 061 033 114
Prodajem trosjed, dvosjed i fo-
telju, dobro očuvane povoljno. Tel.
061 377 937
Bijela tehnika
Prodajem frižidere i zamrzivač sa
garancijom. Tel. 061 156 309
Prodajem mašinu za veš marke
Ardo uvezena iz Italije kao nova cije-
na 200 KM. Tel. 062 062 493 ili 061
304 259
Prodajem veš mašinu u odličnom
stanju, povoljno. Tel. 065 027 864
Ostalo
Kupujem ispravnupeć kraljicudo
80 KM. Tel. 062 390 259
Plinski dimnjačni bojler marke
Junkers 18 kilovata, korišten mjesec,
cijena 500 KM fixno. Tel. 062 198 788
Prodajem 2 plinske fas. Peći od
6kw. Tel. 066 003 937
Prodajem 2 plinske peći FEG od
2,5 i 4 kv na dimnjak sa sulinarima i
TA peč AEG od 5 kv. Tel. 062 002 874
Prodajem 4 plinske peći Emina
3.5kw i 4.5kw, ulazna vrata bijeli bor
nova, plej stejšn1, resiveri tanjirnovo
sve. Tel. 061 604 050
Prodajem jakopovoljno skoro nov
šporet načvrsto gorivomarke Smede-
revo ložište desno. Tel. 063 612 119
Prodajem klima uređaj 18 kw
hlađenje i grijanje. Tel. 061 200 328
Prodajem peć gusanu na čvrsto go-
rivo, jako povoljno. Tel. 061 363 313
Prodajem peć za narodno grijanje.
Korištena samo jednu sezonu. Tel.
061 133 817
Prodajem plinske peći povoljno.
Tel. 061 543 539
Prodajem plinsku peć, korištena,
100 KM. Tel. 061 564 938
Prodajem TA peć 3 kw, kvarcnu
grijalicu 3 kw, plinski bojler Vaillant
28 kw, nov pod garancijom. Tel. 063
369 652
Kućni ljubimci
Prodajem extra štenad pit bull od
dobrih roditelja, prodajem ženku bul-
lmastiff sa papirima 2godine. Tel. 062
952 950
Prodajem male tornjake povoljno.
Tel. 061 198 796
Prodajem patke mandarinke i ka-
rolinke 120 KM. Paunove 2 godine
stare 100 KM. Tel. 065 849 424
Prodajem štenadi šarplaninac.
Tel. 061 746 400
Prodajem ženku njemačkog
ovčara sa papirima, stara 5 mjeseci.
Tel. 061 032 324
Prodajem ženku njemačkog
ovčara, stara 4 mj. sa papirima. Tel.
061 032 324
Vučjak ženka 3 godine stara i
kućica 200,00 KM. Tel. 061 984 736
Ostalo
Kurbani, držim do Bajrama, ko-
ljem. Tel. 062 529 066
Prodajem ćurke od 10 do 20 kg
hranjene domaćom hranom. Tel. 065
944 365, 057 350 955
Prodajem ćurke piliće i domaće
koke ljekovita jaja i japanske prepeli-
ce. Tel. 063 485 152
Prodajem mlade pijetlove, kolum-
bija i zlatne talijane. Tel. 062 737 457
Prodajem odličan inkubator za
izleganje sve vrste peradi 150 KM, 70
jaja kapacitet, jednostavan za upotre-
bu, garancija stalna. Tel. 061 854 294
Prodajem vlastite ćurke, patke,
guske - guščiju mast, mlade kokoši -
horoze. Donosim na adresu žive ili
očišćene. Tel. 061 925 691
Kupujem i prodajem knjige.Tel.
061 338 893.
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
65 Dnevni avaz subota i nedjelja 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Prodajem knjige - beletristika.
Tel. 061 303 466.
Prodajem knjige iz gramatike ita-
lijanskog i engleskog jezika. Tel. 061
243 836
Prodajemknjige OrhanaPamuka.
Tel. 061 303 466.
Prodajem knjige svih žanrova.
Tel. 066 348 925
Prodajem knjige za školsku lekti-
ru - osnovna škola. Tel. 061 303 466.
Prodajemputopis “Azijski krug”
SmailaGrbeuzCD sa250slika, cijena
15 KM. Tel. 033 659 750 i 066 897 870
Prodajem dijamantni prsten
ružica, 800 KM. Tel. 061 106 856
Prodajemrepromaterijal zaizradu
nakita. Tel. 062 654 185
Prodajem čamac gumeni Yamaha
zodiak 380 s za 6 osoba registrovan.
Tel. 061 146 270
Prodajem dva kompleta skijaške
opreme sa nosačima skija na autu, 100
KM. Tel. 061 201 506
Prodajem polovne skije povoljno.
Tel. 065 816 792
Prodajem sprave za kućnu namje-
nu vježbanja, Power Plate, AbRokset,
Lec Magic, povoljno. Zvati poslije 16
sati. Tel. 063 549 106
Kupujem stare sačuvane razgledni-
ce do 1945. god., te strane LP ploče se-
damdesetih pop, rok. Tel. 061 284 915
Prodajem harmoniku Dallape
dugmetara 140 basova, 2.000 eura.
Tel. 061 131 014
Prodajemlovačku pušku 16-ku sa
papirima sa dosta municije i dijelovi-
ma za čišćenje i punjenjecij. po dog. ili
mijenjam za pištolj te vrijednosti,
Zen. Tel. 061 445 937
Prodajem pištolj HS 9 u izvrsnom
stanju, osobama sa odobrenjem, cije-
na 710 KM. Tel. 061 836 076
Prodajem stara izdanja novine
Tempo, objavljene od 1984. do 1988.
godine. Tel. 061 876 741
Prodajem violinu cijelu sa kofe-
rom i gudalom njemačke izrade,
čuvan instrument. Tel. 063 893 583
Prodajemviolinu, kontru (Buga-
ria), muz. instrumenbrač i digmetaru
Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085
Prodajem značke 1KM 4 komada.
Tel. 033 678 216
Traži se djevojka od 20 - 30 god.
za njegu invalida u Ljubljani. Pla-
ta 600 eura, stan i hrana obezbi-
jeđeni. Tel. 062 569 224 - Sarajevo,
00386 30 390 663 - Ljubljana.
3122-1tt
Hotelu Hollywood na Ilidži
hitno potreban KV kuhar sa rad-
nim iskustvom minimum 5 godi-
na. Mobitel: 061 136 633. N.
Bife “Jagoda”, Titova br. 6, Marij-
in Dvor, potrebna konobarica sa rad-
nim iskustvom. Tel. 061 247 786
Hitno tražim posao, stalni rad
odnos. Imam 45 g. tražim posao u
Bugojnu - noćni čuvar, građevina...,
radio bih savjesno i pošteno svoj po-
sao, imamB kategoriju. Tel. 062 151
642
Momak 28 godina tražimposao u
ugostiteljstvu kao šanker, imamrad-
no iskustvoili kao šef odjeljena hitno.
Tel. 062 442 956
Ozbiljna žena hitno traži plaćen po-
sao. VSS,engleski, portugalski, račun -
ari. Dugogodišnje iskustvo u novinar-
stvu, na recepciji, u ugostiteljstvu, do-
maćinstvu. Tel. 061 519 089
Potrebanradnik za rad ucafeu Pi-
rates pub. Tel. 061 135 657
Potrebna frizerka, plata na proce-
nat 50%, M. Dvor. Tel. 062 813 333
Potrebna kozmetičarka. Tel. 061
521 391
Potrebne 2radnicezarad ukafeuu
Hrasnici. Tel. 062 535 569
Tražimposao frizera. Tel. 061 700
955, 062 449 465
Tražim posao kuharice, može i
inostranstvo. Tel. 061 612 156
Tražim posao posedujem kao vo-
zač B, C kategoriju. Tel. 065 297 114
Tražim posao trgovinske dostave
B kategorije, distribucija štampe, pe-
kara i slično. Tel. 066 064 875
Tražim posao! Rad u kotlovnici,
imam položen certifikat za sve vrste
kotlova, iskustvo 5 g. Tel. 063 017 252
Tražim posao! Završena VSS (in-
žinjer - građevine), jedna god radnog
staža u struci, vozačka dozvola Ekate-
gorije dobro poznavanje rada na
računaru Auto-cad itd. Tel. 061 850
231
Tražim posao, 20 godina, djevoj-
ka. Tel. 062 722 053
Tražim posao, imam 20 god.,
smjer rukovaoc rudarske mehaniza-
cije površinskog kopa. Tel. 062 985
759
Zaradite novac uključite se u koz-
metičku kompaniju - prodaja kozme-
tike, Sarajevski kanton. Tel. 061 210
994
03. 11. izgubljen mobitel Nokia
95, 8 GB, u futroli, na relaciji Stup
- Čengić Vila. Pronalazaču slijedi
nagrada. Tel. 063 961 334.
12571-1Ndž
RASPRODAJA OGREVA” -
Bukova drva u svim oblicima,
ugalj Banovići (kocka, orah), dr-
veni ugalj Kreka. Prevoz obezbi-
jeđen. Tel. 061 670 068.
12433-1Ndž
VELIKA AKCIJA - U prodaji
su bukova cijepana drva 65 KM,
ugalj (Kreka) 90 KM, kocka, orah
(Banovići) 150 KM, briketi 180
KM. Tel. 061 247 186, 061 785
535. 12461-1Ndž
SUHA KAO BARUT - Bukova
drva cijepana, ćutci, metrica i balva-
ni od 35 do 65. Drveni ugalj Kreka
bez prašine 85. Kameni ugalj Bano-
vići (kocka i orah) 150, bukovi
briketi 180. Pakujemo vreće ugalj 6,
briketi 5, drva 5. Kamion i kombi
prevoz. Dostava isti dan. Tel. 062
669 739. 12539-1Ndž
Izuzetno povoljno za pčelarstvo,
novi sanduci i rame, cijena povoljna -
Euro standard, “Ekooperta”. Tel. 061
028 884
Jeftino prodajempolovnu bundu
Nutriju br. 40. Tel. 033 201-477.
Kaverta novaviagra, snažne table-
te zamušku potenciju, cialistablete za
produženu potenciju, diskretno,
uputstvo, garantovano efikasno. Tel.
065 417 196
Kupujem ciglu iz TA peći. Tel.
061 154 540.
Kupujem dionice obveznice, stara
devizna štednja, ratna potraživanja,
odšteta u čitavoj BiH. Isplata odmah.
Tel. 063 351 572
Kupujem i prodajem certifikate
povoljno. Tel. 061 338 893.
Kupujem potrošene akumulatore
svihveličina10do 20KMpokomadu,
te sve vrste otpadnogželjeza, stare veš
mašine, itd, dolazimna adresu, Sara-
jevo i okolina. Tel. 061 540 533
Kupujem starudev. štednju, Tele-
kom, ratnu štetui druge dionice sa sa-
rajevske i banjal. berzei prodajemcer-
tifikate za otkup stana u FBiH, povo-
ljno .Tel. 065 974 799, 061 188 488.
Kupujem starudeviznuštednju,
obveznice, dionice, odšteta, isplata
odmah u FBiH i RS. Tel. 061 517
897
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu i dionice isplata odmah.
Tel. 062 118 803
Kupujem staru deviznu štednju,
ratnu odštetu, obveznice, dionice, is-
plata i dolazak odmah u FBiH i RS.
Prodajem cetifikate povoljno za ot-
kup stanova. Tel. 061 175 237
Ostvarite svoj biznis proizvodnj-
om nekih od 50-tak alkoholnih pića,
prva domaća brošura! Tel. 032 244 417
Peć za pizze i pribor, mašine za re-
zanje. Tel. 061 138 561.
Prodajem alat gedore, ključevi.
Profesionalni alat njemačke proizvo-
dnje. Tel. 061 588 178
Prodajem bolesnički krevet dvo-
motorni sa madracem i dekubitus
dušekom sa kompresorom, sve 1.200
KM. Tel. 061 348 325
Prodajem bukova drva 1. klase sa
prevozom 6000 km i dovozim na adre-
su. Prodajem gume kom. 2+2 dim.
165-70-14 M+S Sava eskimi 165 -70
-13 Sava eskimo M+S kom. 2+2 i
155-70-13 Sava eskimo M+S parice -
od30 do40 KM. Gume suu extra stan
ju. Tel. 066 541 176
Prodajem čistu uvoznu srebrenu
živu. Tel. 033 534 087, 062 682 690
Prodajemdaske od regala. Tel. 468
450
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem duge zimske muške i
ženske štofane kapute. Tel. 033 534
087, 062 682 690
Prodajem dupli lim za sudoper sa
priključnimelementima. Tel. 061134
020
Prodajem i ugrađujem ogledala za
sve vrste retrovizora, povoljno. Tel.
061 382 478.
Prodajem jeftino polovan kožni
mantil br. 38. Tel. 033 201-477.
Prodajem kazan za pečenje rakije i
dijelove Golfa 1. Tel. 061 367 103.
Prodajemlustere sa po jednimsi-
jaličnim mjestom. Tel. 033 534 087,
062 682 690
Prodajem masažer za tuš kabinu.
Tel. 061 740 293, 033 440-727.
Prodajem nove Martinke cijena
povoljna. Tel. 062 061 333
Prodajem ofset mašinu Roland
B2. Tel. 061 198 796
Prodajem plastenike od 40-100
kvadrata pvc cijevi sa novim najlo-
nomgarancijomi prevozomna adre-
su. Tel. 065 081 563
Prodajempodlakatne štake metal-
ne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454
Prodajem podloge i kese za stomu,
cijena po dogovoru. Tel. 546 456
Prodajem portabl šivaču mašinu
cijena 50 KM. Tel. 062 134 216
Prodajem povoljno pelene za
odrasle. Tel. 062 440 655
Prodajem spajalice za tapetare 15
mm. Tel. 061 857 086
Prodajem trakice za mjerenje
šećera u krvi Bayer “Contour”. Tel.
061 810 947.
Prodajem vulkanizerske mašine
marke Hofman kompresor Trudbe-
nik Dioboj, 350 l. Tel. 061 753 355,
Tešanj.
Prodajem zimske futrovane jak-
ne, nove. Cijena 5 KM. Tel. 061 335
269
Prodajem ženske štofane i balon
mantile. Tel. 033 534 087, 062 682 690
Velika akcija drva i uglja, bukova
cijepana drva 65 KM metar, Kreka
ugalj 90 KM, Banovići kocka 150
KM, isporuka odmah. Tel. 061 904
662
Za eko selo razno prodajem. Tel.
061 154 540.
Zanatske
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVA-
LITETNIJE ALUMINIJSKE
ŽALUZINE 20 KM, TRAKAS-
TE ZAVJESE, VANJSKE RO-
LETNE, HARMONIKA VRA-
TA, BLINDO VRATA, PVC
PROZORI. TEL. 061 501 401.
12526-1Ndž
“KIRBY” - Dubinsko usisava-
nje, pranje i ispiranje svih vrsta
tepiha, namještaja, auta, pranje
portala, itisoni 1m/1,5 KM, gene-
ralno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma
“GLANZ”. Tel. 061 350 688.
12358-1Ndž
Servis veš mašina (Gorenje, EI
Niš, Končar, Obodin, Kandi, Za-
nusi, Iberna), šporeta, bojlera. Do-
lazak besplatan! Garancija! Mob.
061 171 666. 2885-1tt
Alu žaluzine 20 KM/m2. Tra-
kaste zavjese 20 KM/m2. Alu i
PVC roletne, tende, platnene ro-
letne. Cijena sa ugradnjom. Tel.
033 211-484, 033 767-995, 061 131
447. 12298-1Ndž
KANALIZACIJA “SUBAŠIĆ”
- Elektromehaničko pročepljenje
kanalizacije. Ispiranje kanala vi-
sokim pritiskom vode (vozilo 150
bari). Pregled kanal-kamerom i
lociranje kvarova. Brze interven-
cije, popravke, održavanje... Tel.
033 223 560, 061 100 078.
2973-1tt
TEPSER S.O.D. - profesional-
nim mašinama čistimo: nam-
ještaj, unutrašnjost auta, tepihe
(rese), itisone i kamene podove
(zaštita). Tel. 061 524 461, 033 200
003. 3103-1tt
VODOINSTALATER sa
ELEKTRIČAREM - sve opravke
starih i novih bojlera, peći, česmi,
sanitarija, osigurača i sl. Tel. 061
222 228. 12424-1Ndž
Iskusan: zidar, keramičar, vo-
doinstalater, tesar, itd. Tel. 061
269 385. 3130-1tt
ELEKTRIČAR vrši opravku
bojlera, kućanskih električnih
aparata i instalacija. Povoljno i
kvalitetno. Tel. 061 213 103.
3135-1tt
Bravar radi ograde, gelendere,
ulazna i garažna vrata, zatvara balko-
ne. Tel. 061 526 205.
Bravarske radove, dolazim na
adresu. Tel. 061 233 078
Centralno, etažno grijanje, plin-
ske instalacije, zamjena konvektora
i popravke radimo kvalitetno i po-
voljno uz garanciju. Tel. 061 500
037
Električar usluge el. instalacije,
automatski osigurači, indikatori za
banju, el. bojler, el. šporet i drugo. Tel.
061 312 435
Elektrosistemi, klima uređaji,
servis i montaža, el. instalacije,
aut. osigurači, indikatori, inter-
foni itd. Tel. 061 191 566, 033 630
324
Građevinskafirma izvodi sve vrste
radova sa garancijom. Tel. 061 740
127.
Izvodim sve vrste lim. građevin-
skih radova. Tel. 062 151 468.
Kamine zidamo šamotom, dim-
njaci, peći za picu, sedra kamen. Tel.
061 154 540.
KV elektromehaničar popravlja
vešmašine, šporete, bojlere, indikato-
re, automatske osigurače. Tel. 061 563
910, 033 619-900.
Majstor povoljno opravlja stari i
montira novi namještaj, kuhinje, radi
selidbe. Tel. 061 202 840.
Mijenjamo konvektore, ventile i
druge radnje za grijanje kvalitetno i
povoljno. Tel. 033 800 514, 061 922
476
Molerske usluge povoljno štićenje
namještaja, lajsni i ostalo, sve po do-
govoru. Tel. 061 219 768
Parket postavljanje, brušenje sve
vrste parketa, podova, laminata sa
besprašinskom mašinom. Tel. 062
921 100
Postavljamlaminate, panel parke-
te i ostale vrste parketa. Tel. 061 828
391.
Presvlačim kauče i sve opravke,
dolazimna lice mjesta. Tel. 544-932,
062 522 986.
Radimo stiropor fasade sa
našim ili vašim materijalomi ostale
građevinske radove. Tel. 061 270
729
Rigips, elektro-instalacije i mo-
leraj. Radim povoljno. Tel. 066 205
286
Stolar izrada kuhinja, plakara,
predsoblja, šadrvana. Tel. 061 827 806
Stolar vrši opravku i izradu nam-
ještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel.
061 312 956
Tapetar presvlačimo sve tipove
namještaja, a ujedno izrađujemo novi
po vašoj mjeri i modelu. Tel. 061 829
108
TV servis vrši popravke svih TV
aparata. Dolazak na adresubesplatan.
Garancija 12 mjeseci. Tel. 451 778,
061 148 042
TVvideo servis, Porodice Ribar
65, Hrasno, popravka svih vrsta TV
aparata. Dolazak na kućnu adresu.
Daljinski upravljači za sve marke
TV aparata. Tel. 650 867, 061 188
410
Vodoinstalater održava staru i
postavlja novu instalaciju čisti boj-
lere sve uz garanciju. Tel. 061 497
622
Vodoinstalater povoljno opra-
vlja staro, montira novu instalacijui
renovira kupatila. Tel. 061 225 727
Vodoinstalater sa iskustvom vrši
opravke instalacija, montažu sanitar-
nih uređaja i pročepljenja. Tel. 061
348 717
Vršimzamjenu puknutihčlanakai
vršim ostale popravke na sistemu gri-
janja. Tel. 033 645-475, 062 225 729.
Intelektualne
Bračni par uspješno daje in-
strukcije iz matematike, fizike i
hemije. Tel. 033 514 560, 062 256
213
Dajem instrukcije i vršim prevo-
de iz njemačkog jezika. Tel. 061 425
275
Dajem instrukcije iz engles-
kog jezika (Bakalaureat engl. je-
zika i književnosti). Tel. 062 468
018
Dajem instrukcije iz engleskogje-
zika i prevodim sve vrste tekstova.
Tel. 062 739 347
Dajeminstrukcije iz engleskog za
odrasle i učenike. Tel. 062 205 072
Engleski jezik, instrukcije povolj-
no24h-15KM, dolazimkući. Tel. 061
481 182.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike i fizike na Ilidži, čas 6 KM.
Tel. 033 621-976.
Instruiramđake i studente iz ma-
tematike na Al. polju. Tel. 061 157
991
Instrukcije hemije za studente i
srednjoškolce, 2 sata-15KM, dolazim
kući. Tel. 061 481 182.
Instrukcije iz matematike i fizike
za sve srednjoškolce i studente. Tel.
061 286 082.
Instrukcije iz matematike osnov-
cima i srednjoškolcima. Sarajevo.
Tel. 062 672 858
Instrukcije matematika i fizika,
povoljno, 2sata 20 KM, dolazim kući.
Tel. 061 481 182.
Njemački jezik - instrukcije i pre-
vodi, kucanje radova na računaru.
Tel. 523-998, 061 863 559
Prof. engleskog daje časove. Tel.
626-157.
Profesor daje instrukcije iz mate-
matike za osnovce, srednjoškolce.
Tel. 061 244 251
Profesor daje instrukcije iz
matematike, osnovcima sred-
njoškolcima. Tel. 061 244 251
Profesoricainstruira matematiku,
fiziku, hemiju, OET uspješno. Tel.
061 188 451, 033 235 141
Sarajevo, nastavnica drži instruk-
cije matematike za osnovce. Tel. 061
566 473
Ostalo
Žohare, stjenice, žute mrave i
miševe uništavamo, 100 % garan-
cija. Tel. 033 234 805, 061 184 796.
N.
“Higijena”najpovoljnije dubin-
sko usisavanje pranje i ispiranje
svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20
KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel.
061 141 944
“Servis zdravlja” uništavamo
žohare, ruse, stjenice, buhe, moljce,
komarce, miševe, itd. Tel. 033 219
761, 061 928 535
Agencija “Paramedic”, prevoz
slabo pokretnih i nepokretnih osoba
sanitetskim vozilom, fizikalna tera-
pija u vašem domu. Tel. 061 564 564
Agencija Arkadas nudi usluge
kućne njege starim, bolesnim i ne-
moćnim osobama, mijenjanje pele-
na, davanje injekcija, terapija, plasi-
ranje katetera, itd. Tel. 062 699 668
Agencija Vitalis nudi medicin-
ske usluge čuvanja i liječenja starij-
ih i iznemoglih osoba. Tel. 061 700
272
Brinula bih o starijoj osobi ili
čuvala bi djecu. Tel. 062 729 778
Bula Aida liječim sihire, crvene
vjetrove, napade đina napasnika,
plač djece, kostobolje, strahove, ne-
sanicu, za nafaku, mir u kući, polaga-
nje ispita, ako vam ne ide ljubav, da
djecu imate uspješno, liječim samo
po časnom Kur'anu od svih zlih sila.
Ako imate ovakvihproblema javite se
svih vjera i nacija da vam pomogne-
mo s Božijom pomoći. Tel. 066 121
821
Certificirani računovođa povolj-
novodi pos. knjige za sve vrste predu-
zeća, radnji i udruženja. Tel. 061 150
368.
Čistila bih i održavala stanove do-
govor sa žeskimosobama. Osoba sam
od poverenja. Tel. 066 529 114
Čistila bih poslovni prostor, ozbi-
ljne ponude. Tel. 062 781 316
Čistim kuće i poslovne prostore.
Tel. 061 815 047
Čistim stanove nedjeljom. Tel.
066 054 856
Čuvala bih dijete školsko ili
predškolsko u vašem ili svom stanu uz
pomoć u kući. Može i starija osoba
Tel. 061 220 782
Čuvalabih dijete u svomstanu. Ci-
jena po dogovoru, stanujemna Pofa-
lićima. Tel. 061 667 073
Čuvala bih djecu. Tel. 061 842 180
Čuvala bih stare osobe i pomagala
u kući. Tel. 468 450
Čuvala bih stariju ženu. Tel. 062
287 869
Dolazak na adresu - masaža, isku-
sanfizioterapeut, rehabilitacija, kine-
ziterapija, povoljno. Tel. 061 367 166,
033 615-675.
Drva veoma povoljno režem
motornom žagom. Varim apara-
tom. Tel. 061 491 463
Kombi prevoz namještaja, selid-
be, odvoz kabastih stvari, povoljno
bez oštećenja, radna snaga obezbi-
jeđena. Tel. 062 139 453
Kombi prevozrobe, selidbe, povo-
ljno, radna snaga po dogovoru. Tel.
061 513 948.
Kvalitetno vrhunski profesio-
nalci rade snimanje svadbi, rođen-
dana i svega što vi poželite, prave
profesionalne spotove... Tel. 062
356 113
Nudim pomoć starijoj osobi uz na-
doknadu, čovjek bez primanja. Tel.
061 531 226
Ordinacija l.d. Montenegro
rješava sljedeće bolesti: diskus herni-
ja, migrena (glavobolja) angina pek-
toris, skolioza (kriva kičma) spondi-
loza, cirkulacija, reumatski artritis!
Ako nije uklonjen bol minimalno 50/
od prve terapije oslobođeni ste
plaćanja! RVI i penzioneri 25 posto
popust! Ne trpite bol Ćamil Sarajevo.
Tel. 062 580 122
Ozbiljna gospođa penzioner pa-
zila bi stariju gospođu ili dijete,
može i u svom stanu. Tel. 062 320
034
Ozbiljna žena pazila bi starijugos-
pođu. Tel. 062 320 034
Presnimavanje sa video kaseta,
mini DV,I 8mm na DVD. Sarajevo.
Tel. 062 824 523
Profesionalno čišćenje kuća i pos-
lovnih objekata. Tel. 062 455 930
Sanitetski prevoz pacijenata
BiH/EUrad medicinske sestre u kući
www.paramedic.ba. Tel. 061 227 097,
063 844 444
Strunu - želudac namještam, li-
ječim stručno, uspješno visok pri-
tisak bioenergijom. Tel. 061 504
986.
Vršimprevoz putnika sa klimati-
ziranim kombijem Volkswagen t5 na
more i ostale destinacije. Tel. 061 200
546
Vršim prevoz, selidbe, veliki kom-
bi sa radnomsnagom ili bez, Koš. Br-
do. Tel. 062 226 665.
Žena srednjih godina čuvala bi
stariju osobu ili djecu. Tel. 062 095
418
Obavje{tenje
~itaocima!
Svi mali oglasi koji
stignu SMS porukom
od petka u 14 sati
i tokom vikenda, bit
}e objavljeni u
naredni utorak.
Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 66
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se trina-
est godina od smrti na{e drage ma-
me, nene i svekrve
D@EMILE MURATOVI],
ro|. BE]IROVI]
Hvala ti na svemu. Vje~no }e{ biti voljena u
na{im srcima.
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji najmiliji: Hara, Amna, Anel, Allen i Mirjana
15-1mo
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se godi-
na kako nas je napustila na{a draga
REFIKA HERCEGLIJA
Sje}anje na tebe, draga na{a majka,
dio je na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
Sa puno ljubavi i po{tovanja,
Tvoji: Alma, Ahmo, Amir i Amila
425-1ze
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se tu`nih 40 dana otkako je
preminula na{a voljena mama i supruga
LILE JA[AREVI]
S neizmjernom ljubavlju,
Tvoj suprug Mensur i k}erke Aldijana, Lejla i Aj{a
12574-1nd`
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se 5
tu`nih godina od kada je preselio
na ahiret na{ dragi suprug, babo,
punac i dedo
ALIJA (JUSO) SEJFI]
Bio si veliki ~ovjek, pravi i iskreni
suprug i otac, unosio si radost i ve-
drinu u na{ dom i zauzimao pose-
bno mjesto u na{im `ivotima.
Prolazi vrijeme, ali `ivot koji smo proveli s Tobom stalno
se spominje i nikad se ne}e zaboraviti. Hvala Ti na
Tvojoj ljubavi i dobroti koju si nam pru`ao.
Molimo Uzvi{enog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi
D`ennet i sve d`enetske ljepote.
O`alo{}eni Tvoji najmiliji koji Te najvi{e vole 3199-tt
ADEM (MUSTAFA)
VILI]
5. 11. 1994 - 5. 11. 2011.
dobitnik „Zlatnog ljiljana“
Ademe, bio si i ostao ono {to drugi
ne znaju i ne mogu biti...
Bio si i ostao na{ ponos, bol koju vrijeme ne lije~i.
Dok `ivimo s ljubavlju }emo te se sje}ati i nikad te
ne}emo zaboraviti.
Tvoji - majka Ajka, brat Mirsad s porodicom, sestre
Mejra i Mujesira s porodicama
12577-1nd`
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se {est godina od smrti na{eg
kolege
MUSTAFE (MIRALEMA)
BE]IROVI]A
Prolazi {esta godina od kada nisi
sa nama, ali u na{im srcima `ivjet
}e{ vje~no. S ljubavlju i po{tovanjem
~uvat }emo uspomenu na tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari
sve d`enetske ljepote.
Tvoje kolegice i kolege iz Rudnika soli „TU[ANJ“ d.d.
Tuzla
1299-1tz
Dana 5. novembra 2011. navr{ava
se 13 godina od smrti na{e drage
majke, svekrve i nene
D@EMILE MURATOVI],
ro|. BE]IROVI]
Vje~no }e{ `ivjeti u na{im srcima.
Sin Adis, nevjesta Branka i unuk Denis
4-1mo
Dana 6. 11. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na
ahiret preselio na{ dragi
NUMO FEJZI]
iz Prozora
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica
16-1mo
POSLJEDNJI SELAM
Prim. dr. MIDHAT
(MURATA) KABIL
6. 11. 2006 - 6. 11. 2011.
Navr{ava se pet godina od
kada je preselio na bolji
svijet na{ suprug, babo i
svekar.
Supruga Envera, sin Edin,
snaha Hidajeta, te ostala
porodica Kabil
1276-1tz
Dana 5. 11. 2011. godine
navr{ava se godina od
kada nije sa nama
na{ dragi
NURIJA (OMERA)
AVDI]
Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
vje~ni rahmet.
Supruga i k}erka
1289-1tz
SJE]ANJE
HABIBA - BIBA
OMERAGI]
5. 11. 2006 - 5. 11. 2011.
Deli} Muamera i
[ap~anin Safija
701-1go
Dana 5. novembra 2011. na-
vr{ava se 36 godina tuge i bola
od tragi~ne smrti na{eg sina,
brati}a, daid`e, amid`e i druga
MUHAMEDA -
BRACE HEBIBA
iz Konjica
@ivi{ u na{im srcima i
mislima, na{im rije~ima.
Neizmjerno voljen, a nikad
pre`aljen
El-Fatiha
Mama Ramiza, bra}a i sestre s
porodicama ptt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog
HRGI] STJEPAN -
[TEFO
6. 11. 2008 - 6. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe.
Tvoja supruga Mila,
k}erka Gordana i
sin Venco 12572-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
dragom prijatelju
MEHMED
SELMANOVI]
Sa ponosom }emo te se sje}ati
i ~uvati lijepe uspomene na
tebe. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i
d`enetske ljepote.
Tvoji prijatelji Prazine -
Hamid, Mejra, Amira
12573-1nd`
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od
smrti na{eg dragog brata, {ure i daid`e
NAZIF (RAHMO)
MAHMUTOVI]
Dragi brate, kada du{a i srce bole,
vrijeme nije lijek, ve} tiha patnja i
vje~ni bol zbog tvog odlaska. Bio si
na{ ponos i velika podr{ka.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Nek ti dragi Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet jer ti si to zaslu`io.
Brat, kao {to si ti, jednom se u `ivotu ra|a,
a nikad ne umire.
Tvoja sestra Esma, zet Muhamed, sestri~ne D`enisa i
Enisa s porodicama 3191-tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u dragu majku, nanu i svekrvu
ZINETA D@EBO
6. 11. 2007 - 6. 11. 2011.
Sa velikom ljubavlju, po{tovanjem i
ponosom zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji: Enver, Selver, Adnan, Edin, Fata i Vildana 3194-tt
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 7 dana
AVDO (SMAJO) KALESI]
@ivot nestane u trenutku, ali sje}anje
ostaje zauvijek. Sje}anje na tebe je dio
na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek
nedostajati.
Molimo dragog Allaha d`.{. da
ti podari lijepi D`ennet.
Supruga Mina, sinovi Senad i Smajo, k}erka Sabina,
snahe Nihada i Smiljana, unu~ad Eldar, Adisa i Alan,
praunuka Ena i zet Eldar 1290-1tz
U subotu, 5. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine
od kako je preselila na ahiret na{a draga
PA[A [KAMO,
ro|. TOPALOVI]
Ponosni smo {to smo te imali, a zau-
vijek tu`ni {to smo te izgubili.
Sje}anje na tebe postojat }e u na{im
srcima koliko budemo i mi postojali.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoja djeca Kasim, Ramiz i Ramiza sa porodicama
707-1go
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se {est godina od kako nije sa
nama na{ najdra`i
MUSTAFA (MIRALEMA)
BE]IROVI]
Uvijek }e{ ostati u na{im srcima
i mislima, dragi tajo.
Tvoji Bakir i Amila
1279-1tz
Danas se navr{ava 7 godina otkako je
preselio na ahiret na{
HUSO (IBRAHIM)
TABAKOVI]
Ponosni {to smo ga imali, tu`ni zbog
preranog odlaska, molimo Uzvi{enog
Allaha d`.{. da mu podari lijepi
D`ennet.
Tvoji: supruga Hikmeta sa sinovima Harisom i
Hikmetom
12564-1nd`
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 67
SJE]ANJE
AHMED MUJI]
5. 11. 2008 - 5. 11. 2011.
Dragi tata, iza nas je jedna pretu`na godina. Falite nam oboje, mnogo.
Tvoja djeca - sin Damir, k}erka Jasna, snaha Jasna i unuci Ina i Vedran
76250
Dana, 5. 11. 2011. godine navr{ava se 40 tu`nih dana kako je na ahiret preselila na{a draga mama, majka
i punica
FAZILA zvana HATKA MULABDI],
ro|. KALENDER udova HUSEINA
iz Te{nja
^etrdeset dana je pro{lo od kada nisi sa nama, ali svakim danom, svakog trena prisutna si u na{im srci-
ma i na{im mislima.
Dani prolaze, ali bol i praznina nikad ne}e nestati, osta}e vje~ni kao i tvoja dobrota i plemenitost, tvoja
topla rije~ koju si svakom poklanjala. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila.
Bajram je sutra, obilje`it }emo ga onako kako si nas ti, draga Majko, nau~ila.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Zauvijek tvoji: k}erke Jasna i Tamara, zetovi Amir i Senaid (Bebe), unu~ad Tarik, Mersad, Sumeja i Nerman
Mevludi-{erif }e se obaviti istoga dana 5. 11. 2011. godine (subota) u Dibekhana d`amiji iza jacije nama-
za u Te{nju. PTT
SJE]ANJE
Dana 5. 11. 2011. godine navr{avaju se tri godine od prerane smrti na{eg oca i supruga
VAHIDA KAMENICE
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`ennet.
Djeca i supruga
711-1go
SJE]ANJE
na na{eg dragog tetka, zeta i bad`u
SATKO SMAJI]
Puno nam nedostaje{.
Volimo te!
Tvoji: Adi, Bato i Nermina
1301-1tz
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge i majke
AJNA ]OSI], ro|. [UKMAN
iz Jablanice
S ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Hvala ti na svemu {to si nam podarila.
Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug ]amil, sin Mirsad, k}erke [emsa i Rasema sa porodicama
PTT
Dana 5. 11. 2011. godine na-
vr{avaju se 4 godine kako je
preselio na ahiret na{ voljeni
SENAD
(D@AFERA)
^ARDAKLIJA
Vrijeme koje je pro{lo ne uma-
njuje tugu i bol za tobom, niti
mo`e umanjiti prazninu koja
se nalazi u na{im srcima, ni
izbrisati lijepo sje}anje na tebe.
Bio si veliki ~ovjek, najljep{ih
ljudskih vrijednosti, vrijedan
vje~nog po{tovanja.
Tvojom smr}u ni{ta nije kao
prije, ali si svaki tren u na{im
mislima i srcima.
Molimo Allaha d`.{. da ti po-
dari lijepi D`ennet.
Zauvijek tvoja majka Zekija,
sestra Alma, zet Muamer i se-
stri} Ermin 705-1go
Dana 5. 11. 2011. godine
navr{avaju se 4 godine od kad
nije sa nama na{ otac
SENAD
(D@AFERA)
^ARDAKLIJA
Godine koje prolaze ne uma-
njuju bol i tugu, niti popunja-
vaju prazninu koju si ostavio
svojim odlaskom.
Ni nakon 4 godine ne pro|e
dan a da ne pomenemo tvoju
dobrotu i plemenitost.
Ti `ivi{ u na{im srcima.
Zauvijek tvoje k}erke Zerina i
Emina sa mamom
704-1go
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg oca, dede, pradede i
punca
ABDULAHA DIZDAREVI]A - DEDE DULETA
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Familija ^aluk Nr: 022478
Dana 5. 11. 2011. godine
navr{avaju se tri godine od
kada je preselio na ahiret
na{
VAHID
KAMENICA
Molimo dragog Allaha
d`.{. da ti podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoj brat Mirsad, snaha
Hadisa, brati} Anel i
brati~na Anela
710-1go
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se sedam dana kako je na ahiret preselio na{ dragi
MEHO (MU[AN) PA[ALI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Porodica
3184-tt
Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 68
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge i majke
AJNA ]OSI], ro|. [UKMAN
iz Jablanice
S ponosom i po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik.
Hvala ti na svemu {to si nam podarila.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote i neka je vje~ni rahmet tvojoj
plemenitoj du{i.
Tvoji: suprug ]amil, sin Mirsad, k}erke [emsa i Rasema sa porodicama
ptt
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog bad`u, zeta i tetka
SATKO SMAJI]
5. 5. 2011 - 5. 11. 2011.
S ljubavlju, po{tovanjem, ponosom i vje~nom tugom ~uvat }emo uspomenu na tebe.
Tvoja porodica Nali} - Mirsad, Edina, Maja i Dina
1298-tt
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se pet godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog supruga,
oca, punca i dede
SALKO (had`i HASAN) D@INO
Neizmjerna bol i tuga ostaju vje~no u na{im srcima.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najdra`i
3193-tt
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se {est mjeseci od kako nije sa nama na{a draga mama,
svekrva i majka
FAHIRA - FIKA (SALEM)
ANDRIJANI], ro|. HAND@I]
Tugu i prazninu mogu ubla`iti samo lijepe uspomene i sje}anje na Tvoju ljubav,
dobrotu i plemenitost koju si nam nesebi~no pru`ala.
S ljubavlju,
Tvoja djeca - Vesna, Goran, Adha i Ennio
421-1ze
SJE]ANJE
Dana 5. novembra 2011. navr{ava se {est mjeseci
od iznenadne i prerane smrti supruga i oca
D@EVAD PERLA
5. 5 - 5. 11. 2011.
Sje}amo ga se sa ljubavlju i po{tovanjem
Supruga i djeca
p-71124
Dana 7. 11. 2011. navr{ava se 7
dana od smrti na{eg dede
ISMET (SEID) [ARI]
Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i
prijatelje da }e se mu{ki i `enski tevhid prou~iti 7. 11.
2011. u 14.30 sati u Begovoj d`amiji.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoja porodica
p-71141
SJE]ANJE
na na{eg dragog zeta i bad`enoga
ALIJA SMAJLHOD@I]
Uvijek }emo te pamtiti po
plemenitoj du{i i dobroti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Ratkovi} Nijaz, Ratkovi} Irfan i Varnica Eniz
sa porodicama
708-1go
SJE]ANJE
SAFET - SAJO (FAZLIJE)
SALAHOVI]
5. XI 2008 - 5. XI 2011.
Sajo moj,
danas, kao i dok `ivim uvijek }u te
se rado i s po{tovanjem sje}ati kao oca svog.
Neka ti je rahmet du{i i neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
El-Fatiha
Suad tvoj 1295-1tz
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se 6
({est) godina od prerane smrti mog
supruga, oca i dede, i sje}anje na
jednu legendu, nikad zaboravljenu
ABID (SABIT) ^AKAR
Neka mu dragi Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`ennet
i vje~ni rahmet.
Zauvijek tvoji - supruga Rasema sa djecom i njihovim
porodicama
12565-1nd`
Petog novembra 2011. navr{ava se sedamnaest godina od
preseljenja na ahiret mog sina i brata
ALDEN (FUAD) HAJRI]
Godine boli, tuge i sje}anja na sve
ono {to nam zna~i{, mili na{
dje~a~e.
Vole te mama Meda i sestra Elma
p-71141
SJE]ANJE
SAFET - SAJO (FAZLIJE i MEVLE) SALAHOVI]
5. XI 2008 - 5. XI 2011.
Dostu moj, ve} tri godine fizi~ki sam bez tebe, ali iako sam bez tebe, uvijek sam s tobom.
Molim Allaha d`.{. da primi i obraduje Tvoju plemenitu du{u hatma dovom, koja }e biti poklonjena danas, 5. XI 2011. poslije ak{am namaza
u 17.00 sati u Prin~evoj d`amiji u Tuzli.
Neka Ti Allah d`.{. podari mjesto u lijepom D`ennetu.
El-Fatiha
Tvoja supruga Sena 1294-1tz
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 69
TU@NO SJE]ANJE
na na{e najmilije
DUMAN
FADIL
22. 9. 2007 - 22. 9. 2011.
ELFIJA, ro|. MUJA^I]
6. 11. 1998 - 6. 11. 2011.
Bili ste nam uzor u svemu {to je po{teno, plemenito i lijepo.
Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }ete vje~no ostati voljeni, po{tovani i
nikad zaboravljeni.
Hvala vam za sve {to ste nam pru`ili u `ivotu.
Va{i najmiliji: k}erke Mersudina, Edina i Nermina sa porodicama
1273-1tz
Dana 5. 11. 2011. godine navr{avaju se tri tu`ne godine od kada je preselio na ahiret na{
dragi otac i dedo
had`i SALKO (SALIHA) OLOV^I]
Zauvijek o`alo{}eni k}i Mubera - Bera, sin Mehemed - Memo sa svojim porodicama
12566-1nd`
SJE]ANJE
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada nije sa nama na{a draga
JASMINKA SADIKOVI]
iz Ljubu{kog
Praznina koju si ostavila za sobom je velika. Sa najljep{im uspomenama ostaje{ da `ivi{ u
na{im srcima.
Volimo te
Tvoji: suprug Salem, djeca Mirsad i Esad, unu~ad Sa{a, Sanja, nevjeste Dubravka i Suada,
zaove Ema, Esma, Mirsada, zetovi Alija i Meho
1444-1mo
Dana {estog novembra 2011. godine navr{ava se dvadesetosam godina od smrti na{eg
dragog oca, djeda i svekra, rahmetli
prim. dr. ISMETA KABILA
6. 11. 1983 - 6. 11. 2011.
Neka Ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
sinovi Emir i Seid sa porodicama
1280-1tz
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 11 godina kako nas je napustio na{ dragi i voljeni suprug,
otac, dedo i punac
NAZIF (MUJE) ]ORI]
(30. 5. 1946 - 5. 11. 2000)
Bolna je svaka pomisao na tvoje odsustvo, ali ljubav koju si nam
nesebi~no pru`io nosimo u sebi kao najdra`i dar godina koje smo
`ivjeli sa tobom.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: supruga Fatima, k}erke Elvira, Elzina, Sanita, Zemira i Hava, zetovi Admir, Edin,
Anis i Nusret, unuci Denijal, Dino, Haris
14-1mo
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se pet najtu`nijih godina od kada
je na ahiret preselila na{a najdra`a supruga, majka, svekrva i nana
HABIBA - BIBA OMERAGI],
ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju je spominjemo, po dobroti pamtimo, a u srcima je
zauvijek ~uvamo.
Tvoji: suprug Esad, sinovi Husein i Jasmin, k}erka Almina, snahe Lejla i Senka, unu~ad
Ena, Danis, Sani i Faris
709-1go
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se pet najtu`nijih
godina od kada je na ahiret preselila na{a najdra`a snaha
HABIBA - BIBA
OMERAGI],
ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na nju.
Porodica Omeragi}
709-1go
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se pet najtu`nijih
godina od kada je na ahiret preselila na{a najdra`a
majka, svekrva i nana
HABIBA - BIBA
OMERAGI],
ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na nju.
Sin Husein, snaha Lejla, unuci Danis i Faris 709-1go
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se pet najtu`nijih
godina od kada je na ahiret preselila na{a najdra`a
majka, svekrva i nana
HABIBA - BIBA
OMERAGI],
ro|. HASANBEGOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na nju.
Sin Jasmin, snaha Senka, unu~ad Ena i Sani
709-1go
TU@NO SJE]ANJE
na na{eg dragog prijatelja
ZLATKA SARAJLIJU
Sje}at }emo se s dubokim po{tovanjem tvog lika i duha
kojeg posjeduju samo oni koji znaju voljeti.
Dragi ZLAJA, VOLIMO TE
Tvoja raja iz Viator & Vektora. N
SJE]ANJE
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se devet
godina od smrti na{e drage
MIRSADE JA@I]
S ljubavlju i po{tovanjem
Tvoji: Hata, Zerin, Mirela, Arjan, Benjamin i Alan
12559-1nd`
U nedjelju, 6. 11. 2011. godine navr{ava se 6 godina od preseljenja
na ahiret na{eg dragog sina
MUSTAFE (MIRALEMA)
BE]IROVI]A
Ne postoji zaborav, ne postoji utjeha, ali postoji ne{to {to u nama nikada
umrijeti ne}e, a to je ljubav i sve ve}i bol i tuga zbog Tvog preranog
odlaska.
Neka je vje~ni rahmet tvojoj du{i.
Tvoji: majka Nevresa, otac Miralem, sin Bakir, supruga Amila,
brati} Faruk i snaha Naida 1297-1tz
Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 70
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 40 tu`nih dana od kada sa nama nije na{ dragi
AHMO KOVA^EVI] - LOBA
Vrijeme prolazi, ali uspomena na tebe ostaje zauvijek. Puno nam nedostaje{.
Tvoja supruga Nevenka, sin Adil sa porodicom
p-75280
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se godina od kada nije sa nama na{ dragi
MEHMED - MEDO ZAHIROVI]
S ljubavlju i ponosom nosimo te u na{im srcima, sretni {to smo te imali. Hvala ti za
svu ljubav koju si nam neizmjerno pru`io, jer samo mi koji smo te voljeli znamo kako
je bez tebe.
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj
du{i.
Tvoji - supruga \ulsuma, k}erke D`enana i Samira, zetovi Suad i Saud, unu~ad
Nadija, Amina, Dino i Emir
p-77101
D@IHAD
10. 10. 1981 - 6. 11. 2011.
had`i DIKA
6. 11. 2008 - 6. 11. 2011.
NAMIK
6. 11. 1992 - 6. 11. 2011.
U ovom bajramskom danu mi molimo Gospodara svjetova da vas nagradi susretom za `ivot koji ste ~asno i hrabro `ivjeli.
Va{i - porodice Burazerovi} i Zlatar p-71141
SJE]ANJE
na na{e drage
U subotu, 5. novembra 2011. godine navr{ava se {est mjeseci otkako je preselila na ahiret na{a draga majka, nana i svekrva
MULIJA (HASAN) HOD@I], ro|. MRAKOVI]
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 11. 2011. godine u 11.00 sati u ku}i merhume, Ugorsko II, br. 2 Vogo{}a.
Nek ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Porodica p-71320
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 7 dana otkako je zauvijek oti{ao na{
dragi
SAMIR (SULEJMAN) TAHIROVI]
iz Donjeg Vakufa
24. 9. 1971 - 29. 10. 2011.
Utjeha ne postoji, samo bol, tuga i praznina koju osje}amo razaraju
du{u. Pamtit }emo te kao velikog ~ovjeka s beskrajnom du{om i {irokim srcem.
Neka je rahmet tvojoj du{i i neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet.
Neutje{na porodica
3178-tt
Dana 5. 11. 2011. navr{avaju se dvije tu`ne godine otkako nije
sa nama na{ dragi suprug, otac i dedo
RAMO (MUJE) HAND@I]
Tvoj lik i dobrota, plemenito srce i du{a nikad ne}e nestati iz na{ih
sje}anja.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najdra`i: supruga Rasema, sinovi Sabahudin i Mihrudin, snahe Aldijana i Sabina,
unu~ad Amel, Sedin i Lejla
p-71380
Dana 5. 11. 2011. navr{ava
se 19 godina od pogibije
na{eg dragog
ENES (MUSTAFA)
\ELKI]
Ponosni smo {to smo te
imali, a beskrajno tu`ni
{to smo te izgubili.
Tvoji: otac Mustafa,
majka Mina, bra}a Seid i
Adnan, sestra Aida,
snahe, brati}i, brati~ne i
sestri~na
3149-tt
Dana 5. 11. 2011.
navr{avaju se 2 godine od
smrti na{e drage
AI[E BEKRI]
^ovjek smr}u ne umire.
Umire onda kada ga
zaborave, a ti }e{ `ivjeti
dok `ivimo mi.
Hasan, Alisa i Mersija
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
12534-1nd`
TU@NO SJE]ANJE
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se
16 godina od smrti na{eg sina,
brata, daid`e i {uraka
SENAD (AZEM)
GU[I]
Uvijek }emo te voljeti i vje~no
}e{ biti u na{im srcima.
Neka ti Allah d`.{. podari lije-
pi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: otac Azem, majka Feri-
da, sestra Besanija, sestri~ne
Elma i Ejna i zet Medin
12430-1nd`
Dana 5. 11. 2011. na-
vr{ava se godina otkad je
na ahiret preselila moja
draga majka
[ADIJA
[E]ERAGI],
ro|. BRAVO
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
S ljubavlju i po{tovanjem,
K}erka Nedreta
12525-1nd`
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se
godina otkako nas je napustio
na{ babo i suprug
SUAD
@DRALOVI]
Nismo te mogli sa~uvati od
smrti, ali }emo te sa~uvati od
zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari
lijepi D`ennet.
Zauvijek tvoji: Sedika,
Almedina i Amar
p-71167
Dana 7. novembra 2011. na-
vr{ava se pet godina od kako je
na ahiret preselila na{a draga
BEHIJA
UZUNOVI],
ro|. BUNJO
iz Priboja
Tvoj lik i tvoja dobrota `ivjet
}e vje~no u na{im srcima i
sje}anjima svih nas koji smo
te voljeli, po{tovali i cijenili.
Neka ti Allah podari lijepi
D`ennet.
K}erka Suada, zet Mujo, unu-
ci Elmir i Mirsad, snahe Meli-
na i Almina, praunu~ad Im-
man, Adna i Din
3131-tt
BURAZEROVI]
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 71
Dana 5. 11. 2011. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{ dragi
ZIJO (HUSEINA) BRATOVI]
Porodica Bratovi}
3181-tt
TU@NO SJE]ANJE
na dragu majku, nanu i punicu
ELFIJA ZAHIROVI]
1997 - 2011.
K}erka Adnana i Ajdin
Admir i Arifa sa porodicama
2999-tt
TU@NO SJE]ANJE
na dragu nanu
ELFIJU ZAHIROVI]
1997 - 2011.
Porodice Zahirovi} i ]elosmanovi}
3000-tt
Dana 7. 11. 2011. navr{ava se 7 dana od kada je preselila na ahiret
na{a draga supruga, majka, svekrva, nana
D@EMILA (IBRA)
ALIHOD@I],
ro|. D@ANOVI]
Molimo Allaha d`.{. da tvojoj plemenitoj
du{i podari lijepi D`ennet i rahmet.
Ponosni smo {to smo te imali uz sebe. S ljubavlju i po{tovanjem
~uvamo uspomenu na tebe i nesebi~nu ljubav kojom si nas darivala.
Tvoji: suprug Zijad, k}i Alma, sinovi Haris, Edin, snaha Sanela i
unuk Adi
Tevhid }e se prou~iti 7. 11. 2011. u ku}i merhume, Mar{ala Tita
60/II u 11.00 sati.
12561-1nd`
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se
godina od preseljenja na ahiret
na{eg dragog supruga, oca, dede
KEVRO (AHMED)
IBRAHIMA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoji: supruga Fadila, sinovi Miralem, D`afer, Sakib,
Enes, k}erka Sakiba sa svojim porodicama
3156-tt
SJE]ANJE
DARINKA GAVRI]
6. 11. 2010 - 6. 11. 2011.
Nosimo te u srcima, draga majko.
Po~ivaj u miru Bo`ijem!
Tvoja djeca
3118-tt
Dana 7. 11. 2011. navr{ava se 7
dana od smrti moje drage supruge
D@EMILE ALIHOD@I]
Zauvijek se sklopi{e najljep{e plave o~i.
Ti ostaje{ uvijek pored mene. Sve vrijeme ovog svijeta ne
mo`e popuniti prazninu u mom srcu i du{i koju si osta-
vila za sobom.
S ljubavlju,
suprug Zijad 12562-1nd`
Dana 8. 11. 2011. navr{ava se tu`na godina otkako je na ahiret preselio
na{ voljeni
HAJRUDIN (ALIJE)
ALIHOD@I] - HAJRAGA
Najdra`i na{, ostade nam beskrajno mno-
go uspomena na tebe. Ne pro|e ni jedan
dan, a da nas ne podsjeti na tvoju pleme-
nitost, dobrotu i posebnost kojima si pli-
jenio sve oko sebe. Zato ~esto krenu suze
tihe niz na{e obraze, jer ode nam najiskre-
niji prijatelj i dost. Onako, kako si i `elio, skromno i dostojanstve-
no. U na{oj ku}i `alosti prou~it }e se hatma dova na drugi dan
Kurban-bajrama, dana 7. 11. 2011. godine.
Zamolit }emo Uzvi{enog Allaha d`.{. da ti podari najljep{i D`en-
net ahiretski.
Neka ti je vje~ni rahmet, voljeni na{.
Tvoji - supruga Safeta, sin Miralem, k}erka Mirsada, unuci Amer
i Azra, zet Jasmin \onko i snaha Bahrija 3186-tt
TU@NO SJE]ANJE
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 6
godina od prerane smrti
had`i JUSUF
(MEHMEDA) ^AU[EVI]
Za nas ne postoji vrijeme, rije~i utjehe, samo postoji
misao na tebe, bol za tobom i vje~na ljubav prema tebi.
Tvoji najmiliji: Emira, Ilvana i Amra
3188-tt
Dana 6. 11. 2011. navr{avaju se tri godine od kada je na
ahiret preselila na{a draga majka, nana i punica
NAZA (AGANA) AGOVI],
ro|. RA^I]
Draga mama!
Kako vrijeme prolazi, sve nam vi{e
nedostaje{. Ponosni smo {to smo te
imali, a neizmjerno tu`ni {to smo te
izgubili. Sve dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i ti.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji - djeca, unuci, praunuci i zetovi
3182-tt
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se 6 godina od kada je
preselila na ahiret na{a draga
MUNIBA JURUK
Ponosni smo {to smo te imali, a
vje~no o`alo{}eni {to smo te
izgubili. Neka ti dragi Allah d`.{.
podari lijepi D`ennet i vje~ni
rahmet.
Tvoj sin sa porodicom
3179-tt
SJE]ANJE
na na{eg dragog
prim. dr. SAFET
([ERIF) ZILD@I]
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se
13 godina od kada nisi sa nama.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo
uspomenu na Tvoju dobrotu i
plemenitost.
Neka Ti je vje~ni rahmet.
Tvoji najmiliji
Tevhid }e se prou~iti u subotu, 5. 11 2011. u Ko~evskoj
d`amiji u Zenici iza ikindije namaza.
423-1ze
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se {est tu`nih mjeseci
od smrti na{eg dragog
SLAVKA (MAKSIMA)
AVRAMOVI]A
Tog dana posjetit }emo njegov
grob, zapaliti svije}e i sastati se u
ku}i `alosti u 13.00 sati.
Ponosni smo {to smo te imali.
Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima.
Tvoji najmiliji - supruga Lena, sin Aleksandar, k}erke
Ljiljana i Sla|ana sa porodicom
3187-tt
SJE]ANJE
Dana 5. 11. 2011. navr{ava
se ~etrdeset tu`nih dana
od smrti na{e drage
ENVERE ZAKLAN
Po dobroti }emo te pamti-
ti, s ljubavlju spominjati.
Tvoj brat Salko,
nevjesta Fatima
12458-1nd`
POSLJEDNJI SELAM
na{oj dragoj tetki
D@EMILI
ALIHOD@I],
ro|. D@ANOVI]
Bila si i ostat }e{ zauvijek dio
na{ih `ivota.
S ljubavlju i po{tovanjem,
Sestri} Edhem, brati~ne
Varda, Elma sa porodicama, te
sestri~na Samela, brati~ne
Ermina i Aida
12563-1nd`
Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 72
Navr{ava se 7 tu`nih dana od kada te nema sa nama, na{ dragi
deda ZIJO
ZIJAD - ZIJO KARAD@A
Volimo te na{ dragi deda i uvijek }emo te voljeti.
Hatma }e se prou~iti 7. novembra 2011. godine
u Begovoj d`amiji iza podne namaza.
O`alo{}ena supruga Suada sa djecom
SJE]ANJE
HAMDIJA (HASO)
PEJ^INOVI]
5. 10. 1942 -
30. 8. 2008.
VASVIJA (JUNUZ)
PEJ^INOVI],
ro|. MEDUNJANIN
8. 3. 1948 - 6. 11. 2010.
Dragi roditelji, nedostaje nam va{a ljubav i dobrota. Ponosno ~uvamo uspomenu na vas.
Neka je mir i spas Bo`iji s vama.
Sin Adnan i k}erka Mersiha
1281-1tz
TU@NO SJE]ANJE
Navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{eg voljenog
SATKO SMAJI]
21. 10. 1955 - 5. 5. 2011.
Tako nam nedostaje{!
Ne postoje rije~i koje bi ubla`ile na{u bol i tugu
Jedina utjeha nam ostaje spoznaja da si bio dio na{ih `ivota.
Hvala ti na tome!
Hvala ti {to si uvijek bio tu, uz nas u svakom momentu i
pru`ao nam neizmjernu ljubav, podr{ku i pa`nju, jer bez tebe
ni{ta ne bi imalo smisla.
S tobom oti{ao je i dio nas.
Vratiti te ne mo`emo, ostaje nam samo da se sje}amo svih tih divnih trenutaka provedenih s tobom.
Zauvijek }e{ biti u na{im srcima.
Volimo te beskrajno
Tvoji najmiliji: Mersudina, Jasmina, Jasmin i Emir 1272-1tz
Dana 6. 11. 2011. navr{avaju se dvije godine od smrti na{eg dragog supruga, oca i djeda
RAJKO @ERAJI]
1926 - 2009.
Uvijek si u na{im srcima,
Njegova porodica
P-71240
Dana 6. 11. 2011. godine navr{ava se osam godina od preseljenja na
ahiret na{eg dragog i voljenog
SALIHA (HUSEINA) ISI]A
iz Ora{ja
Vrijeme koje prolazi ne mo`e umanjiti na{u veliku tugu za tobom.
Ne postoji utjeha niti zaborav, ve} samo praznina i vje~no sje}anje na
tebe.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet, a tvojoj du{i vje~ni
rahmet.
Supruga Fatima, sin Amer, k}erka Amra, snaha Ajsela, zet Jasmin - Miko i unuk Anil
P-76120
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se
godina dana od kako je preselio na
ahiret na{ dragi otac, svekar i djed
NURIJA (OMER) AVDI]
Cijelu ovu godinu si sa nama, u na{im mislima i srcima i
tu }e{ zauvijek ostati jer si to i zaslu`io.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: sin Damir, snaha Sabina i unuka Amra
1287-1tz
Dana 6. 11. 2011. navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od
preseljenja na ahiret na{eg dragog sina, mu`a, oca i brata
SENAD (SADIKA)
TAHIROVI]
Molimo Allaha d`.{. da ti podari
D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica Tahirovi}
3020-tt
TU@NO SJE]ANJE
na
MIRALEMA (ADILA)
SINANOVI]A
5. 11. 1995 - 5. 11. 2011.
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota u kojima }e{ uvijek
nedostajati.
Molimo Allaha d`.{. da tvoju plemenitu du{u obasja
svojom milo{}u i da ti podari lijepi D`ennet.
Porodice ^ulezovi} i Isakovi} 12555-1nd`
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg
SELVER - MUJO -
BRDARI]
5. 11. 2010 - 5. 11. 2011.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat
}emo uspomenu na tebe.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Sakiba, sinovi
Amir i Damir i unuk Faruk
Tevhid }e se prou~iti 12. 11. 2011. u 13 sati u ku}i `alosti
Trg Ote{kog bataljona 59/III Otes. 3169-tt
POSLJEDNJI SELAM
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se sedam tu`nih dana od kako je na
ahiret preselio na{ dragi prijatelj
SAMIR (SULEJMAN)
TAHIROVI]
24. 9. 1971 - 29. 10. 2011.
Dragi ahbabu,
bila je ~ast poznavati te, dru`iti se
s tobom i biti tvoj prijatelj.
Ponosan sam na svaki trenutak, svaki
minut, svaku rije~ koju sam razmijenio s
tobom! Na`alost, premalo!
S ljubavlju i ponosom ~uvat }emo te od zaborava.
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet.
Skrobo Almin sa porodicom sm-0001486
POSLJEDNJI SELAM
dragom jaranu
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se sedam
tu`nih dana od kako je na ahiret preselio
na{ dragi prijatelj
SAMIR (SULEJMAN)
TAHIROVI]
24. 9. 1971 - 29. 10. 2011.
Donji Vakuf
Dragi na{ prijatelju,
Tvoju dobrotu i vedri lik }emo uvijek pamtiti, s ljubavlju i
po{tovanjem spominjati.
Neka ti je vje~ni rahmet i da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Skrobo Nijaz, Vasva, Tarik i Lamija 0001493
ZAHVALNICA
@elimo od srca da se zahvalimo osoblju odjeljenja za
neuropsihijatriju bolnice „Prim. dr.Abdulah Naka{

na njihovoj dobroti i nesebi~nom zalaganju.
Posebno veliko hvala dr. Sal~i} Senki, dr. [midtran
Momiru i dr. Abazovi} Enveru.
Zahvalna porodica Karad`a
3162-tt
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 73
POSLJEDNJI POZDRAV
na{em
SOMAYI
Od FESTA
3202-tt
POSLJEDNJI SELAM I POZDRAV
dragom
MIRSADU AVDI]U
Voljen u srcu, s ljubavlju i po{tovanjem, uvijek }emo Te
se sje}ati.
Tvoji - tetak Ramiz, Vanesa, Samir, Amna i Asja
12575-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
AZEMINA
HASANBEGOVI]
2001 - 2011.
HABIBA
OMERAGI]
2006 - 2011.
S ljubavlju u na{im srcima se sje}amo va{e dobrote i plemenitosti.
Neka vam Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote.
Va{i Hidajet, Anis i Sulejman sa porodicama 3197-tt
SJE]ANJE
NED@AD MRKULI]
Dragi na{,
ostalo je bezbroj lijepih uspomena kojih se sa ponosom i
tugom svakodnevno sje}amo.
Ejub i Anela Had`ovi} 12586-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
roditelje
BEHIJA
(JUNUZOVI])
HAD@I]
1995 - 2011.
HAMDIJA
HAD@I]
1964 - 2011.
S po{tovanjem,
Djeca - k}erka Mirsada, sinovi Kemal, Fuad i Mirsad sa porodicama
3198-tt
Dana 6. novembra 2011. navr{ava se godina tuge i boli za na{im
voljenim bratom i amid`om
ALIJA (JUSO)
SMAJLHOD@I]
Istina je da dobri ljudi kratko `ive, a ti si
bio najbolji primjer. Bio si uzor i ponos u
svemu {to je lijepo i po{teno. U na{im
du{ama tuga je ogromna, bez tebe i tvog vedrog lika. Vrijeme pro-
lazi, ali bol za tobom je jednako ista kao i onda kad si nas iznenada
i prerano napustio.
Vrijeme nije lijek, nego samo nijemi svjedok na{e tuge i boli za to-
bom. Ti `ivi{ u svakom na{em danu.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a
porodici sabur.
S vje~nom tugom i bolom u srcu.
Tvoji - Murat, Azemina, Fehim, Eldin i Irma 3189-tt
Dana 6. 11. 2011. godine navr{ava se 15 godina od preseljenja na{e
drage supruge, majke i nane
BIBE POLJAK, ro|. KRUPALIJA
Sa velikom ljubavlju, ponosom i po{tovanjem, ljubomorno ~uvamo uspomenu na lijepe
trenutke provedene sa tobom.
Suprug sa djecom i njihovim porodicama
3211-tt
TU@NO SJE]ANJE
na na{u najdra`u maj~icu
SANIJU BEKTE[EVI]
Ono {to je nekad bilo nezamislivo, sada
`ivimo. ^etrdeset je dugih i te{kih dana,
opusto{enih prazninom koja se uvukla u
svaku poru na{ih `ivota. Jako nam nedo-
staje toplina, srda~nost, radost koju si {iri-
la, nedostaje nam ljubav, razgovor, nedo-
staje nam onaj na{ smijeh kojeg je bilo i u najte`im trenucima.
Svaki dan nam po~inje i zavr{ava isto, sa uspomenama i sje}anji-
ma, sa mislima koje podsje}aju na sretne dane, na zajedni~ke tre-
nutke, na sva dobra djela, na plemenitost, na divne momente pro-
vedene s izuzetnom osobom.
San~ice, ostaje ponos {to smo imale upravo takvu majku, punu
ljubavi i topline, uvijek i do zadnjeg daha borca, ~ovjeka iznad
svega i za svakoga. Nosimo te u mislima, s nama `ivi{ u srcima, a
ljubavi je svakako ostalo i previ{e, a ta ljubav pripada samo tebi.
K}erke: Sanela, Edita i D`enita, zet Amir, unuci Eda, Din i Iman
12579-1nd`
SJE]ANJE
na moju maj~icu
ROSKU
Maj~ice moja
kada bi moje suze mogle
napraviti stepenice do neba
popela bih se u raj
uzela tvoju malu ruku i
vratila je, da te jo{ malo
grlim i ljubim...
Tvoja Maja 12581-1nd`
SJE]ANJE
SUVAD [AKRAK - CRNI
Zaborav ne postoji...
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi
D`ennet.
Tvoj brat Memen sa porodicom 3207-tt
SJE]ANJE
MUNEVERA
DRNDA, ro|.
ME[EVI]
6. 11. 1992 - 6. 11. 2011.
Nikad zaboravljena
od najbli`ih,
majke Umije, sestara Mubere,
Elzane i Nizame, zetova
Inijaza i Elvedina, sestri~ni i
sestri}a, Irme, Maje, Anese,
Enele i Eldana
12582-1nd`
SJE]ANJE
na majku na{e Maje
ROSA BUNJEVAC
An|eli su na nebu,
a ti si sa njima...
Ostavila si an|ela na
zemlji,
mi smo sa njom...
S po{tovanjem, prijatelji i
kolege tvoje Maje
12581-1nd`
SJE]ANJE
na na{u sestru i tetku
ROSU BUNJEVAC
Uvijek mirna, tiha i
dobra...
Po~ivaj u miru Bo`ijem...
Sestra Kosa, sestri~ne
Antonija i Violeta sa
obiteljima
12581-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu
ROSU BUNJEVAC
Nisi zaboravljena, tvoj lik
i tvoja dobrota `ive sa
nama.
Po~ivaj u miru.
Brat Boro, snaha Zora,
brati} Branislav i brati~na
Branka sa obiteljima
12581-1nd`
SJE]ANJE
na na{u dragu
ROSU BUNJEVAC
Iako nisi sa nama nisi
zaboravljena.
Tvoja dobrota, plemenitost
nikada ne umiru. Bila si
dobar, po{ten ~ovjek, a tvoja,
na{a Maja je najbolji dokaz ko
ju je rodio i odgojio.
Tvoji sestra Tanja i zet Ferenc
Ro`a
12581-1nd`
SJE]ANJE
na moju
nepre`aljenu sestru
ROSU BUNJEVAC
Mo`e pro}i jo{ godinâ bez
tebe, a moja tuga je ista.
Nedostaje{ mi svaki dan,
puno te voli i stalno na
tebe misli
Tvoja Mara
12581-1nd`
SJE]ANJE
na na{e drage
FEDIMA ALI]
1954 - 2010.
5. 11. 2011.
KADRIJA ALI]
1954 - 2009.
17. 11. 2011.
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se godina i dvije od preseljenja na ahiret na{ih najmilijih ALI]
FEDIME i ALI] KADRIJE.
Tevhid }e se odr`ati u ku}i porodice Ali}, Grdonj do br. 89., 5. 11. 2011. u 13.00 sati.
Sinovi i k}erka sa porodicama 3210-tt
POSLJEDNJI SELAM
MIRSAD AVDI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu
podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Porodica Bajramovi} - Murat, Adila, Enis, Enisa, Alma i
Faris
12583-1nd`
Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz 74
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je veliki ~ovjek, na{ prijatelj i zet
dr. RISTO (MIOMIR) KALEM
preminuo 4. novembra 2011. godine u Novom Sadu.
O@ALO[]ENI: {ura Dragan Kramar sa porodicom
12569-1nd`
...za ovaj tenutak - pripremajte se - (hadis)
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{ dragi
MIRSAD - SOMAYA
(KASIM) AVDI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 3. 11.
2011. godine u 54. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. 11. 2011. godine u
13.00 sati na
gradskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: majka [efika, supruga Slavica, sin
Edvin, k}erka Edita, te porodice Avdi}, Sli{kovi},
Tanovi}, Tanji}, Memi{evi}, Murguz, Bajramovi}, Pa{i},
^engi}, Ad`ajli}, te ostala mnogobrojna rodbina,
prijatelji i kom{ije
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
kom{ije da je na{a draga
IFETA (HASIB) IBROVI],
ro|. KOVA^
preselila na ahiret u petak, 4. 11.
2011. godine u 69. godini.
D`enaza }e se obaviti u subotu, 5. 11.
2011. godine u 13.00 sati na
gradskom mezarju Vlakovo.
O@ALO[]ENI: suprug Sulejman, sin Ejdin, k}erke
Ejdina i Alma, snaha Belma, zetovi Mirsad i Esmer,
bra}a Rahim, Hidajet i E{ef, sestre Rahima, E{efa i
Hitka, djeverovi Hilmo, Hivzo, Mizo, Rizo, Zihnija,
jetrva Zejna, Alja, Semra, Hamida i Mubera, te porodice
Ibrovi}, Kova~, Vili}, Radon~i}, @miri}, Tari}, Vi{nji},
Had`i}, Pra{ovi}, [abanovi}, Deli}, ]i{i}, Mujkanovi},
Muji}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.00
sati, ul. Asima ^amd`i}a br. 5.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
FIKRET - FIKO (MEHMED) SPRE^I]
preselio na ahiret dana 3. 11. 2011. godine u 13.10 sati u 70. godini.
Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred Br|anske d`amije u subotu, 5. novembra 2011. godine, (9. Zu-l-Hid`d`e 1432. h.g.) u 11.45 sati, a ukop na mezarju Musafirac.
RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
O@ALO[]ENI: supruga Senija, sinovi Denijal i Elis, brat Mirsad, sestre Fikreta, Amira i Mirsada, snahe Selma, Adnana i Mirsada, zetovi Salih i Hajrudin, unu~ad Danis i Amina,
{ura Sakib, svastika Samija, bad`o Edhem, porodice Spre~i}, Had`i}, Jahi}, Suljetovi}, Mulaibrahimovi}, \apo, Cipurkovi}, Mehmedovi}, [ahinpa{i}, Gulamovi}, Ru{idovi}, A{~eri},
Barakovi}, Pavi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
Tevhid }e se prou~iti poslije ukopa u Br|anskoj d`amiji. 1300-1tz
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i
poslovne saradnike da je na{ dragi
dipl. ing. el. DAMIR
(JOSIPA) KRAJA^I]
preminuo 4. 11. 2011. u 76. godini.
Sahrana }e po njegovoj `elji biti obavljena u Dugoj Resi
(Karlovac - Hrvatska).
Ta~an datum i vrijeme sahrane bit }e naknadno
objavljeni.
O@ALO[]ENE PORODICE: Kraja~i}, Bir|o, Hasi},
Tabakovi}, kao i svi oni koji su ga poznavali 12580-1nd`
Dana 5. 11. 2011. navr{ava se 10 godina kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, svekar i dedo
had`i MUSTAFA (had`i FEHIMA) BOJI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
Tvoji: supruga Emina, sin Fehim, k}erka \ena, snaha Sebiha, unuk Dino i unuka Nadina
PTT
SJE]ANJE
SAFIJA HOD@I], ro|. KARASALIHOVI]
6. 11. 2005 - 6. 11. 2011.
Sa po{tovanjem i tugom ~uvamo uspomenu na tvoju dobrotu i ljubav
koju si nam pru`ala.
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet.
Tvoji: mu` Safet, sin Sabe, k}eri Senada, Mada i Dina N
Dana 5. 11. 2011. godine navr{ava se 40 bolnih te{kih i dugih dana
od kako je pestalo da kuca srce mog voljenog sestri}a
VELEMIR (RADIVOJE) GLOGOVAC
Dragi moj Velo, tu`na je ovo sudbina a bol neizdr`ljiva. Oti{ao si
prerano i ostavio nas da tugujemo. Volje}u te do kraja svog `ivota,
jer voljeni ne umiru.
Tetka Dragica s porodicom
Posebnu zahvalnost upu}ujemo dr. Amiru Zjaki}u, med. teh. Muji,
med. sestri Suvadi i ostalom osoblju Intenzivne njege - Ortopedije KC Ko{evo na
nesebi~noj pomo}i i profesionalnom radu.
Zahvalna tetka Dragica i roditelji
12584-1nd`
HALIM MUJKI]
Posljednji selam dragom prijatelju i poslovnom partneru.
Dino i Sejo
„Sarajevski san doo“
12570-1nd`
SJE]ANJE
na na{eg dragog
SEJAD (RASIM) PIVI]
13. 3. 1955 - 6. 11. 2002.
S neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe.
Elvis i Nina Pivi} 0001502
Obavje{tavamo mnogobrojnu rodbinu, prijatelje i kom{ije da je dana 4. 11. 2011.
godine u 54. godini preselila na ahiret na{a draga
FATIMA (BAJRAM) AJDARPA[I]
D`enaza namaz }e se obaviti u ~etvrtak, 5. 11. 2011. godine u 14.30 sati u groblju
Rakovica - Bistri~ki put.
Tevhid }e se u~iti isti dan u 14.30 sati u d`amiji Rakovica.
RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH.
EL-FATIHA
O@ALO[]ENI: majka Hajra, sestre Hata, Zlata, Mali}a, Emina i Hajrija, zet Haso,
sestri}i Haris i Belmin, sestri~ne Seida i Fahira, daid`e Mulaz i Arif, dajd`i}i [efik,
Remzo, Binas i Hidajet, amid`e ]amil i Red`ep, amid`i}i i amid`i~ne ostala
mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 12585-1nd`


NARUD@BENICA
IZDANJE:
„ DNEVNI AVAZ kom.____________________________
„ SPORT kom.____________________________
„ AZRA kom.______________________ _______
„ EXPRESS kom.____________________________
„ ZDRAVLJE U KU]I kom.____________________________
„ BEBE I MAME kom.____________________________
Ime i prezime ____________________________________________________________
Op}ina_________ ulica____________________________________________________
Broj telefona/mobitela ____________________________________________________
Vrijeme dostave do ________________________________________________sati
Broj li~ne karte:____________________________________________________________
Svojeru~ni potpis __________________________________________________________
POZIV ZA KU]NU DOSTAVU
AVAZOVIH IZDANJA
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
SVAKO JUTRO NA
VA[IM VRATIMA VA[E
OMILJENE NOVINE
NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i
033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:
avaz-roto press, Te{anjska 24A,
71000 SARAJEVO
SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A,
“avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185
POKOPNO DRU[TVO
OSNOVANO 1923
Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz
Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i
organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
BAKIJE
"BAKIJE"
SARAJEVO
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788
00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808
www.bakije.com
Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne
usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu,
kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na
podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te
najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva.
Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja
umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu
prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u
neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na
Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8.
Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon:
033 712-800, fax: 033 712 801.
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo
MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 75
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
Š SARAJEVO:
Tešanjska 24A,
033/ 281 - 717
D`emala
Bijedi}a br. 185,
033/ 281 - 451
Š ZENICA:
Marjanovi}a put bb
(zgrada Jabuka)
/fax:
032/ 424 - 441;
424 - 440;
Š GORA@DE:
[ukrije Kukavice 12
038/ 222 - 251;
Š TUZLA:
Turalbegova 22
(poslovno zanatski
centar Korzo-pasa`)
/fax: 035/ 257 - 277;
257-477
Š MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;
Š TRAVNIK:
@itarnica F
/fax:
030/ 512 - 718;
Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 036544 10 Mal
Zenica, 13. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo
„BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, Masaykova broj 46, protiv tu`enog Agi} Hazi-
ma iz Zenice, Armije BiH broj 41, radi duga, v.s. 1.308,40 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3.
Zakona o parni~nom postupku FBiH,
OBJAVLJUJE
Tu`enom Agi} Hazimu iz Zenice, Armije BiH broj 41 dostavlja se na odgovor tu`ba po-
dnesena ovom sudu dana 12. 05. 2010. godine, kojom tu`ilac potra`uje od tu`enog na
ime duga iznos od 1.308,40 KM sa zakonskim zateznim kamatama po stopi obra~unatoj
Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: na iznos od 116,65 KM po~ev od 25. 05.
2009. godine pa do isplate, na iznos od 232,25 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine pa do
isplate, na iznos od 248,40 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine pa do isplate, na iznos od
338,65 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 302,25 KM po~ev od
25. 09. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 35,10 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa
do isplate, na iznos od 35,10 KM po~v od 25. 11. 2009. godine pa do isplate, kao i da na-
knadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom postupku FBiH du`an u roku do 30 da-
na od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e proce-
sne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se
da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o
parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor
na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
76 Subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. Dnevni avaz
oglasi
oglasi
Dnevni avaz subota i nedjelja, 5. i 6. novembar/studeni 2011. 77
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 028534 09 Mal
Zenica, 13. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, u pravnoj
stvari tu`itelja DD „BH TELECOM“ Sarajevo, Dire-
kcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv
tu`enog ^ivi} Sabine, iz Zenice, ul. Begagi}a put br.
12a, Zenice, radi isplate duga, vs. 301,30 KM, dana 13.
09. 2011. godine, vanraspravno, donio je slijede}e:
PRESUDU
- zbog propu{tanja -
Obavezuje se tu`ena da tu`itelju isplati nov~ani iznos
od 301,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev
od dana dospije}a obaveze pa do isplate, kako slijedi:
- na iznos od 29,30 KM po~ev od 25. 11. 2008. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 12. 2008. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 01. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 02. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 03. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 04. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 05. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 3,55 KM po~ev od 25. 07. 2009. godine pa
do isplate,
- na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 08. 2009. godine
pa do isplate,
- na iznos od 164,45 KM po~ev od 25. 09. 2009. godine
pa do isplate,
kao i da tu`itelju naknadi tro{kove postupka u iznosu
od 110,00 KM, sve u roku od 15 dana.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude
nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za
povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~lana
183. stav 1., u vezi sa ~lanom 328. do 334. Zakona o pa-
rni~nom postupku FBiH.
SUDIJA
Aida Pezer s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj 43 0 Mal 026903 09 Mal
Zenica, 12. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Aida Pezer, u pra-
vnoj stvari tu`ioca DIONI^ARSKO
DRU[TVO BH TELECOM, Direkcija Zenica,
ul. Masarykova br. 46, Zenica protiv tu`enog
^i{ija Rusmira iz Zenice, ul. Kranj~evi}eva br.
10 B, Zenica radi duga, v.s. 1.789,64 KM, sho-
dno ~lanu 348. stav 3. Zakona o parni~nom po-
stupku, objavljuje slijede}i:
OGLAS
Tu`enom ^I[IJA RUSMIRU iz Zenice, ul. Kra-
nj~evi}eva br. 10 B, dostavlja se tu`ba na odgo-
vor, podnesena ovom sudu dana 21. 10. 2009.
godine, kojom tu`ilac na ime isplate duga po-
tra`uje iznos od 1.789,64 KM sa zateznim kama-
tama po~ev od dana dospje}a obaveza pa do ko-
na~ne isplate, kao i naknadi tro{kove postupka,
a sve u roku od 15 dana.
Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na
odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je
du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na
tu`bu u smislu ~l. 71. ZPP-a, u roku od 30 dana
od dana prijema tu`be. Ukolikko tu`eni ne do-
stavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu
zbog propu{tanja.
Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra
izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana
objavljivanja.
Tu`eni se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u
predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan
spis broj: 43 0 Mal 026903 09 Mal, u pisarni
Op}inskog suda u Zenici.
SUDIJA
Aida Pezer s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mals 041393 10 Mals
Zenica, 19. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pra-
vnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“
Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova broj 46, protiv
tu`enog „MAK-PROM“ d.o.o. Maglaj, Bunarska broj
145, radi duga, v.s. 225,50 KM, dana 14. 07. 2011. godi-
ne, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postu-
pku FBiH
OBJAVLJUJE
Tu`enom „MAK-PROM“ d.o.o. Maglaj, Bunarska broj
145, dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena ovom su-
du dana 17. 09. 2010. godine kojom tu`ilac potra`uje
dug za izvr{enu uslugu i po ispostavljenim fakturama
broj 1209, 0110, 0210, 0310, 0410 u iznosu od 225,50
KM sa zakonskom kamatom kako slijedi
- na iznos od 28,95 KM po~ev od 25. 01. 2010. godine
do isplate,
- na iznos od 60,40 KM po~ev od 25. 02. 2010. godine
do isplate,
- na iznos od 38,15 KM po~ev od 25. 03. 2010. godine
do isplate,
- na iznos od 75,20 KM po~ev od 25. 04. 2010. godine
do isplate,
- na iznos od 22,80 KM po~ev od 25. 05. 2010. godine
do isplate,
kao i da naknadi tu`iocu tro{kove postupka sve u roku
od 15 dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom po-
stupku FBiH du`an u roku do 30 dana od dana prije-
ma tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu,
ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa
u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavlje-
na tu`enom na odgovor.
Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog pro-
pu{tanja u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom po-
stupku ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi su-
du pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON
OP]INSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 Mal 036085 10 Mal
Zenica, 13. 09. 2011. godine
Op}inski sud u Zenici, sudija Sanela Popovi}, u pra-
vnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“
Sarajevo, Direkcija Zenica, Masarykova broj 46, protiv
tu`enog Dizdarevi} Sifeta iz Zenice, Avde Smajlovi}a
broj 2 C/I, radi duga, v.s. 273,00 KM, na osnovu ~l.
348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH,
OBJAVLJUJE
Tu`enom Dizdarevi} Sifetu iz Zenice, Avde Smajlovi}a
broj 2 C/I dostavlja se na odgovor tu`ba podnesena
ovom sudu dana 30. 04. 2010. godine, kojom tu`ilac
potra`uje od tu`enog na ime duga iznos od 273,00 KM
sa zakonskim zateznim kamatama po stopi obra~unatoj
Zakonom o visini stope zatezne kamate i to: na iznos
od 142,00 KM po~ev od 25. 06. 2009. godine pa do
isplate, na iznos od 43,00 KM po~ev od 25. 07. 2009.
godine pa do isplate, na iznos od 27,65 KM po~ev od
25. 08. 2009. godine pa do isplate, na iznos od 25,30
KM po~ev 25. 09. 2009. godine pa do isplate, na iznos
od 9,50 KM po~ev od 25. 10. 2009. godine pa do ispla-
te, na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 11. 2009. godine
pa do isplate, na iznos od 9,50 KM po~ev od 25. 12.
2009. godine pa do isplate, na iznos od 6,55 KM po~ev
od 25. 01. 2010. godine pa do isplate, kao i da naknadi
tu`iocu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15
dana.
Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. Zakona o parni~nom po-
stupku FBiH du`an u roku od 30 dana od dana prije-
ma tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu,
ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li pri-
znaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev.
Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa
u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavlje-
na tue`nom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno do-
no{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182.
Zakona o parni~nom postupku ukoliko tu`eni u roku
od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu.
Sudija
Sanela Popovi}
U PRODAJI
U PRODAJI
sport
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 78
Gradski stadion u Prijedoru. Po~etak u 13.30 sati. Sudija: Vladimir
Dominkovi} (Ora{je).
RUDAR: Tripi}, [odi}, Kotaran, Dragi}, Jevti}, Rami}, Panti}, @eri},
\ori} (Maksimovi}), Krezovi}, Kantar. Trener: Dragan Radovi}.
Nedostaju: Da{i} i Despotovi} (povrede).
^ELIK: Nurkovi}, Brkovi}, ^ovi}, Jusi}, Sadikovi}, Puri}, Mar-
tinovi}, Stupar, Kapetan, Had`i}, Vr{ajevi}. Trener: Elvedin Be-
ganovi}.
Nedostaju: Damjanovi} (crveni karton), Kiki}, Isakovi}, [i{i}
(povrede).
Rudar - ^elik
Stadion Pirota u Travniku. Po~etak u 13.30 sati. Sudija: Vladimir
Bjelica (Lukavica).
TRAVNIK: Fejzi}, Terzi}, E. Varupa, La{tro, Kova~evi}, ]uri}, Ba-
drov (Zatagi}), Ive{i}, Simeunovi}, Mujaki} (Popovi}), Red`epi. Tr-
ener: Haris Jaganjac.
Nedostaju: Mi{i} (`uti kartoni), Deli}, Karali}, Be{lija
(povrede).
[IROKI BRIJEG: Bilobrk, Diogo, Je{e, D`idi}, [ili}, Marsijano, Se-
rdaru{i}, ]ori}, Zakari}, Vagner, Kvesi}. Trener: Branko Kara~i}.
Nedostaju: Mi{i}, Ivankovi}, Roskam (`uti kartoni), Varea, D`e-
fton, Berto{a, Pazman (povrede).
Travnik - [iroki B.
Stadion Pod Bijelim brijegom u Mostaru. Po~etak u 16.30 sati.
Sudija: Eldis Pro{i} (Cazin).
ZRINJSKI: Melher, Lame{i}, [unji}, D`idi}, Stojki}, Ani~i},
Mili~evi}, @ur`inov, @i`ovi}, Su{i}, D`ekson. Trener: Slaven
Musa.
Nedostaju: Marjanovi}, Beki} (`uti kartoni), Marki} (povreda).
LEOTAR: Milenkovi}, Radovi}, Milo{evi}, ^orlija, Todorovi}, An-
dri}, Ratkovica, Markovi}, Cimirot, Ze~evi}, Vukovi}. Trener: Bo-
gdan Korak.
Nedostaju: [araba (`uti kartoni), Koki}, Mijanovi} (povrede).
Zrinjski - Leotar
Stadion Otoka u Sarajevu. Po~etak u 13.30 sati. Sudija: Vedran
Zovko (Mostar).
OLIMPIC: Fejzi}, Rizvanovi}, Osmani, [kalji}, Suljevi}, Vidovi},
\uri}, Muharemovi}, Pliska, Ra{~i}, Kapi}. Trener: Nedim Jusu-
fbegovi}.
Nedostaju: Hiro{, Durak (povrede), Regoje (kartoni).
KOZARA: Kozi}, Baji}, Hod`i}, Pilipovi}, Petrovi}, Gnjati}, Koji},
Uji}, Studen, Spasojevi}, Muji}. Trener: Vlado Jagodi}.
Nedostaju: ]ori} (`uti kartoni), Gigovi}, Stjepanovi}, Sre}o, Basa-
ra (povrede).
Olimpic - Kozara
Stadion Banja Ilid`a u Grada~cu. Po~etak u 13.30 sati. Sudija:
Elmir Pilav (Sarajevo).
ZVIJEZDA: Labus, Nezi}, Gavari}, Moranjki}, Husi}, \elmi}, Ha-
mzi}, Ma{i}, Halilovi}, Risti}, Matko. Trener: Dragan Jovi}.
Nedostaju: Jusi}, Jakovljevi} (`uti kartoni).
SLAVIJA: Kubura, Nikoli}, Papaz, Lackanovi}, Sadikovi}, Pe-
ri{i}, Zeba, Simi}, Todorovi}, Smaji}, Vukelja. Trener: Zoran
Erbez.
Nedostaju: Muminovi}, Ra{evi} (bolesni), Radovanovi},
Ogle~evac, Dujkovi}, Tomovi} (povrede).
Zvijezda - Slavija
Gradski stadion u Banjoj Luci. Po~etak u 13.30 sati. Sudija: Ru-
smir Mrkovi} (Sarajevo).
BORAC: Avduki}, Si. Dujakovi}, Raspudi}, Markovi}, @ari},
Bu~an, Maksimovi}, Kruni}, Miki}, Kajkut, Staji}. Trener: Velimir
Stojni}.
Nedostaju: Stupar (`uti kartoni), Vidakovi} (povreda), Staki}
(bolest).
VELE@: O{trakovi}, Iveti}, Ceri}, Jazvin, Laki~evi}, Demi}, Kodro,
Brkovi}, Hasanovi}, Rov~anin (Velagi}), Oki}. Trener: Mirza Va-
re{anovi}.
Nedostaju: Kajtaz, Kazazi}, [kalji}, Merzi} (povrede), Stoki} (`uti
kartoni).
Borac - Vele`
Stadion Tu{anj u Tuzli. Po~etak u 13.30 sati. Sudija: Robert Zrili}
(Banja Luka).
SLOBODA: Mujki}, Efendi}, ]ivi}, Jogun~i}, Salihovi}, Jahi}, Zo-
leti}, Nikoli}, Slomi}, A. Me{anovi}, J. Me{anovi}. Trener: Darko
Vojvodi}.
Nedostaje: Malki} (povreda).
GO[K: [reng, [abanovi}, Helvida, Koji}, @deri}, Hrka}, [iljak, Ka-
ri}, Zlomisli}, Bo{njak, Dudi}. Trener: Milomir Odovi}.
Nedostaju: ]ulum (povreda), Mus (`uti kartoni).
Sloboda - GO[K
@ELJEZNI^AR Amar Osim uo~i duela s gradskim rivalom
Favoriti u me~u bez favorita
Skandalozno je da je, od posljednjih osam derbija, {est
zavr{eno sa 0:0, ka`e trener „Plavih“
Amar Osim je od svog
povratka na klupu @el-
jezni~ara uradio skoro sve -
osvojio je Premijer ligu i
Kup BiH i pobijedio sve
konkurente izuzev jednog.
U ~etiri posljednja veli-
ka gradska derbija koje je
vodio Osim, @eljo nije slavio
pobjedu nad ko-
m{ijama. Istina,
Sarajevo je dobilo
samo jednom, u
novembru 2009.
godine, a ~ak tri
puta utakmice
su zavr{ene na-
jnepopularni-
jim rezulta-
tom - 0:0.
- Od po-
sljednjih os-
am derbija,
{est je zavr{eno sa 0:0, {to je,
zaista, skandalozno. Mi smo
u svim utakmicama ove se-
zone postigli barem jedan
gol. Pro{le godine smo imali
igra~a vi{e, a nismo postigli
gol tako da vi{e ne bih naja-
vljivao bilo {ta - govori tre-
ner @eljezni~ara.
Posljednju pobjedu nad
Sarajevom „Plavi“ su
ostvarili u maju 2009. godi-
ne tako da navija~i ve} du-
go ~ekaju radost. Osim ti-
me ne `eli dodatno optere-
titi svoje igra~e, ali je svje-
stan da je njegova ekipa tre-
nutno u boljoj formi.
- S bilo kojim drugim pr-
otivnikom bili bismo favori-
ti. U derbiju to nije tako, jer
ne postoje pravila pa niko ne
mo`e uzeti ulogu favorita.
Mi smo u seriji od 13 uta-
kmica bez poraza, igramo
pred doma}im navija~ima, u
formi smo... Ako to neko `eli
da ~uje iz mojih usta, favoriti
smo, iako se zna moj stav o
tome - ka`e Osim.
Posebno zanimljiv bit }e
i duel trenera Amara Osima
i Jir`ija Pli{eka, koji je vodio
@eljezni~ar 2004. godine.
Svi fudbaleri @eljezni-
~ara su na raspolaganju za
subotnji me~, kao i Sule-
jman Smaji}, koji je pro-
pustio utakmicu protiv
^elika. Z. [.
Eldin Adilovi}, centarfor tima s Grbavice
Ne}u {tedjeti brata Adija na golu Sarajeva
Najte`e }e biti ocu, koji vi{e simpati{e Sarajevo
Subotnji derbi ostat }e
upam}en i po tome {to }e se
na terenu direktno sudariti
dva ro|ena brata - centar-
for @elje Eldin Adilovi} i
golman Sarajeva Adi.
Najbolji strijelac Premijer
lige (8 golova) ka`e da ne}e
{tedjeti starijeg brata, koji je,
tako|er, neko vrijeme karije-
re proveo u @eljezni~aru.
- Najte`e }e biti ocu, on
vi{e simpati{e Sarajevo, a
majka @elju. ^ini mi se da
bi njemu najdra`e bilo da ja
postignem gol, ali da lopta
ne prije|e liniju pa da Adi
ne bude kriv.
Rekao je da }e se nagu-
tati aspirina i prespavati
utakmicu, tako mu je i na-
jbolje, da se ne nervira - {ali
se Eldin, koji u posljednje
vrijeme nemilosrdno puni
mre`e protivnika.
Napada~ @elje ne libi se
preuzeti ulogu favorita, jer
smatra da je njegova ekipa
kvalitetnija.
- Oni bi sada potpisali
nerije{eno, nama odgovara
samo pobjeda. Istina je da u
derbijima nema nikakvih
pravila, poseban je naboj,
ali ako mi odigramo onako
kako smo igrali u poslje-
dnjih nekoliko me~eve, zai-
sta ne vidim kako nam se
mogu suprotstaviti - ka`e
Eldin. Z. [.
Be{lija u duelu s odbranom Sarajeva u pro{lom derbiju na Grbavici
Eldin Adilovi}: Najbolji strijelac Premijer lige
Direktor @eljezni~ara
D`elaludin Muharemovi}
`ali {to nije usvojena zaje-
dni~ka molba klubova da i
navija~i Sarajeva budu na
utakmici. Klub s Grbavice
maksimalno }e ispo{tovati
zahtjeve Nogometnog sa-
veza BiH.
- Navija~i Sarajeva
ne}e mo}i u}i na Grbavicu
s obilje`jima kluba, oni
koji to ne budu po{tovali,
bit }e vra}eni na ulazu.
Dobili smo upute da za-
tvorimo dio sjeverne tribi-
ne, na kojem, ina~e, budu
navija~i Sarajeva, a ne}e
biti otvorena ni isto~na.
Na osiguranju }e raditi
vi{e od 250 za{titara i jo{
ve}i broj policajaca. Ko-
ntrole }e biti rigorozne, ko
god je sumnjiv, ne}e mo}i
u}i - rekao je Muharemo-
vi}.
Rigorozne kontrole
Utakmica @eljezni~ar -
Sarajevo po~inje u 17 sati
(BHT). Glavni sudija je
Tomislav ^ui} iz Tomisla-
vgrada, a pomo}nici su mu
Hrvoje Turudi} (^itluk) i
Nikica Tomas (Drinovci).
Delegat je Muharem Ku-
ri} (Donji Vakuf).
Pored derbija na Gr-
bavici u subotu se igra i
ostalih sedam me~eva 13.
kola Premijer lige BiH u
fudbalu.
Po~etak u 17 sati, sudi ^ui}
Rukovodstvo @eljezni-
~ara odlu~ilo je da za derbi
sa Sarajevom u prodaju pu-
sti 8.500 ulaznica. Najpo-
voljnije su ulaznice za ju`-
nu tribinu, po cijeni od 5
KM, dok }e oni koji `ele na
sjevernu morati platiti 10
KM, a za zapadnu 20 KM.
Ulaznice 5,
10 i 20 KM
sport
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011. 79
Trener Olimpica Nedim Jusufbegovi}
Nezgodno je kada
protivnik parkira
autobus ispred svog gola
Olimpic }e se danas pr-
otiv Kozare poku{ati vrati-
ti navikama od prije neko-
liko kola, ta~nije ne~emu
{to ih je krasilo sve do
me~a protiv Sarajeva - po-
bjedama. „Vukovi“ su na
Ko{evu prekinuli pobje-
donosnu seriju (~etiri triju-
mfa u pet kola), a za nova
tri boda, smatra trener Ne-
dim Jusufbegovi}, itekako
}e se morati potruditi.
- Moramo se vratiti na
pobjedni~ki kolosijek. Ova-
ko izgleda da nam je Koza-
ra protivnik po mjeri kada
je taj cilj u pitanju,
me|utim o~ekujem jako
te{ku utakmicu, jer gosti
imaju veoma jak defanzivni
blok i to su do sada poka-
zali protiv svih doma}ih
ekipa sa kojima su igrali.
Uostalom nikome nije
lako kada mu protivnik
„parkira autobus“ ispred
svog gola. Mi smo vrijedno
trenirali proteklu sedmicu i
nadam se da }emo ipak do}i
do trijumfa na svom terenu
- ka`e Jusufbegovi}. A. ^.
Jusufbegovi}: Vratiti se na
pobjedni~ki kolosijek
Na te{kim je mukama
trener Kozare Vlado Jago-
di}. Utakmicu s Olimpi-
com na Otoci propustit }e
pouzdani stoper Leonid
]ori} zbog kartona, a u u`oj
odbrani ne}e biti ni povri-
je|enih Miodraga Gigovi}a
i Nemanje Stjepanovi}a,
odnosno Milana Sre}e i Ma-
rka Basare u veznoj liniji.
- Uprkos problemima,
poku{at }emo se postavi-
ti visoko i otvoreno napa-
sti suparni~ku odbranu.
Nemamo {ta izgubiti -
ka`e pomo}ni trener Ko-
zare Sini{a \uri}. Z. V.
Kozara na Otoci bez pola tima
Zrinjski po tre}i put pred praznim tribinama
Nema vi{e rasprodaje
bodova u Mostaru
Slaven Musa i njegovi
igra~i borbu za bodove na-
stavljaju doma}om utakmi-
com protiv Leotara,
tre}om od ukupno pet u
kojima }e tribine stadiona
Pod Bijelim brijegom biti
prazne. Zrinjski opet ne}e
biti kompletan, ali u mo-
starskom taboru ipak vje-
ruju u nastavak serije dobr-
ih rezultata.
- Tabela sugerira da smo
kvalitetniji od Leotara, a po-
sljednji rezultati i da smo u
boljoj formi. Na doma}em
terenu ve} smo izgubili pet
bodova tako da je sve osim
pobjede neuspjeh - ka`e ve-
znjak Mladen @i`ovi}.
Nakon pet utakmica su-
spenzije, u kombinacije se
vra}a Mile Pehar. Leotaru
}e, od prvotimaca, nedosta-
jati jedino kapiten Zdravko
[araba zbog `utih kartona.
- [arabin izostanak veli-
ki je hendikep, ali za to
mjesto imamo adekvatnu
zamjenu u Gavrilu ^orliji,
a i u @eljku Radovi}u. Ka-
ko god, koga nema, bez nje-
ga se mo`e i mora. Poku{at
}emo izboriti dobar rezultat
- ka`e golman Bo{ko Mile-
nkovi}. Ma. P. - M. P.
1. [iroki B. 12 9 2 1 20:3 29
2. @eljezni~ar 12 8 2 2 28:10 26
3. Sarajevo 12 8 2 2 25:9 26
4. Zrinjski 12 5 5 2 21:15 20
5. Borac 12 6 2 4 18:13 20
6. Olimpic 12 5 2 5 17:13 17
7. Vele` 12 4 3 5 14:15 15
8. GO[K 12 3 5 4 8:10 14
9. Rudar 12 4 2 6 10:17 14
10. Kozara 12 3 4 5 9:11 13
11. Leotar 12 3 4 5 9:12 13
12. Travnik 12 3 4 5 14:18 13
13. Zvijezda 12 3 4 5 9:13 13
14. ^elik 11 3 3 5 10:15 12
15. Sloboda 11 3 1 7 6:20 10
16. Slavija 12 2 1 9 10:34 7
Tabela
[vicarci `ele veznjaka tima s Ko{eva
Damira Koja{evi}a snima
savjetnik predsjednika Siona
Delegacija {vicarskog fu-
dbalskog prvoliga{a Siona,
koju predvodi savjetnik pre-
dsjednika Fabijan Salvi (Fabi-
an), prisustvovat }e subotnjem
vje~itom derbiju @eljezni~ar -
Sarajevo kako bi snimila ve-
znjaka ko{evskog premijerli-
ga{a Damira Koja{evi}a.
[vicarci su u glavni grad
BiH doputovali u dru{tvu
na{eg nekada{njeg repreze-
ntativca Marka Topi}a, ko-
ji se, nakon uspje{ne igra~ke
karijere, okrenuo menad`er-
skom poslu. A. Dr.
Nakon sedam godina,
Jir`i Pli{ek (Jiri Plisek) u su-
botu }e ponovo na Grbavicu.
^e{ki stru~njak se 2004. kr-
atko zadr`ao u redovima
@eljezni~ara, protiv kojeg }e
u 98. vje~itom derbiju pove-
sti fudbalere Sarajeva.
- Za mene je to davna
pro{lost, jednostavno za-
vr{ena pri~a. Trener sam
Sarajeva i nadam se da }e
moja ekipa odigrati dobru
utakmicu i ostvariti uspjeh.
Derbi je poseban me~, veli-
ki praznik fudbala u BiH i
vjerujem da
}e sve pro-
te}i u fer i
korektnom
tonu kako
na terenu,
tako i na
tribinama - bio je oprezan
Pli{ek.
Prema njegovim ri-
je~ima, nekoliko igra~a ima
probleme sa povredama.
- Vu~ina [}epanovi},
Emir Obu}a i Damir Ko-
ja{evi} su roviti, ali radimo
na tome da se oni osposobe.
Vjerujem da }e biti spremni
za okr{aj - istakao je Pli{ek te
se osvrnuo na snagu proti-
vnika:
- @eljezni~ar je posebno
opasan iz prekida, ali ovo je
neobi~na utakmica i pobje-
dnika mogu odlu~iti i emo-
cije, odnosno kako ih usmje-
riti na najbolji mogu}i na~in.
Upoznat sam s ~injenicom
da je proteklih nekoliko du-
ela Sarajeva i @eljezni~ara za-
vr{eno sa 0:0. Ako i sada mo-
ra biti nerije{eno, neka se su-
sret onda zavr{i sa, recimo,
3:3. A. Dr.
SARAJEVO Jir`i Pli{ek o duelu s kom{ijama
Kontrola emocija
klju~ za pobjedu
[}epanovi}, Obu}a i Koja{evi} su lak{e povrije|eni, ali vjerujem da }e biti spremni
za me~, ka`e ~e{ki stru~njak
[}epanovi} u posljednjem
derbiju odigranom na Grbavici
Adi Adilovi} stigao je
prije desetak godina na Gr-
bavicu kao talentirani go-
lman, ali u dresu
@eljezni~ara nije dobio pra-
vu {ansu. Sada je pouzdani
~uvar mre`e Sarajeva i u su-
botu }e biti posljednja prepr-
eka napada~ima „Plavih“,
koje }e predvoditi njegov
mla|i brat Eldin.
- Stariji sam od brata tri
godine, zato me mora slu{ati.
Ako ne bude igrao onako ka-
ko mu ka`em, bit }e belaja.
Naravno, {alim se. Eldin,
zaista, igra dobro u poslje-
dnje vrijeme, trese mre`e u
skoro svakom me~u, ali na-
dam se da }e mu stati protiv
nas - ka`e Adilovi} te otkr-
iva:
- Kao dje~aci, ma{tali
smo o zajedni~kom nastupu
u najve}oj utakmici u BiH,
ali ne i da budemo na ra-
zli~itim stranama. Ovako }e
mo`da jedan od nas tu`an
napustiti me~. Ko zna,
mo`da ipak nekada i zaigra-
mo zajedno u istom timu na
vje~itom derbiju.
„Jedinica“ ko{evskog pr-
emijerliga{a smatra da su
{anse podjednake.
- Ekipe su podjednako
kvalitetne pa }e tako odlu~iva-
ti nijanse. Vjerujem da }emo
mi ipak pokazati vi{e i imati
razloga za radost - isti~e Adi-
lovi}. A. Dr.
Adi Adilovi}, golman bordo tima
Eldine, ako ne bude{ igrao
kako ti ka`em, bit }e belaja
Mora me slu{ati, stariji sam brat, na{alio se pouzdani ~uvar mre`e Sarajeva
Adilovi} brani u dobroj
formi, a posebno se istakao
protiv Borca u ~etvrtfinalu
Kupa BiH kada je dvaput
spasio svoju mre`u.
- Prije svega, zahvalan
sam saigra~ima, pogotovo
onima u odbrani, koji mi
mnogo poma`u. Lako je
biti golman Sarajeva kada
ima{ takve fudbalere u timu
- skromno ka`e Adilovi}.
Podr{ka saigra~a
Adi Adilovi}: Odlu~ivat }e nijanse
Udru`enje navija~a FK
Sarajevo u saop}enju za javno-
st istaklo je „kako }e po{tova-
ti apsurdnu odluku Komite-
ta za normalizaciju NSBiH,
kojom se navija~ima bordo
kluba zabranjuje organizira-
ni dolazak na jedini me~ u
BiH koji jo{ ne{to vrijedi“.
U saop}enju se dalje,
izme|u ostalog, navodi:
- Uzimaju}i u obzir sva
de{avanja u vezi s derbijem
u posljednjih nekoliko godi-
na, smatramo da se radi na
sistematskom razaranju
institucije sarajevskog der-
bija na perfidan na~in, ko-
riste}i se pri tome izlizanim
floskulama i izmi{ljenim
problemima.
UNFKS: Po{tovat }emo apsurdnu odluku NSBiH
&
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
IFHJ 5. i 6. novembar/studeni 2011.
Iako imu gostedolazi vo-
deći tim Premijer ligeŠiroki
Brijeg, koji na Piroti redov-
no pruža dobre partije, u re-
dovimaTravnika nemanjka
optimizma.
Utimu neće biti “požut-
jelog” Darka Mišića, dok su
zbog povreda upitni nastupi
Vladimira Karalića, Alena
Delića i Harisa Bešlije. U
kombinaciji su ponovo
Kristijan Ivešić i Neven
Laštro.
- Široki je u dobroj formi
i zasluženo je na čelu tabele,
ali svaka serija ima svoj kraj.
Iskreno se nadam da će
njihova biti prekinuta upra-
vo na Piroti, jer smo i mi u
usponu forme. Bio bihzado-
voljan i minimalnom pobje-
dom - rekao je napadač
Travnika Haris Redžepi.
Široki Brijeg na Piroti će
biti znatno oslabljen, ali se,
uprkos tome, golman Luka
Bilobrk nada da će i u deve-
toj uzastopnoj prvenstvenoj
utakmici sačuvati svoju
mrežu.
- Idemo sa samo jednim
ciljem - dobiti utakmicu.
Neće biti lako s obziromna
to da će nam nedostajati čak
sedmorica standardnih
igrača. Ipak, vjerujemunas-
tavak pozitivnog niza. Trav-
nik ove sezone nije uvjerljiv
domaćin, ali njihov bod iz
Trebinja za nas je alarm da
samo maksimalnim zalaga-
njem i htijenjem možemo
do željenog cilja - kaže Bilo-
brk.
S. P.
Žä|ä ä|ää|ää||
tä|||ä ||1ä|ã
Travnik dočekuje Široki Brijeg
Redžepi: U usponu forme
Parovi 13. kola (subota,
13.30 sati): Orašje - Jedin-
stvo, Krajina - Krajišnik,
Goražde - Famos SAŠK Na-
predak, Vitez - Branitelj,
Gradina - Bratstvo, Bu-
dućnost -Omladinac, Čaplj-
ina - Rudar, Unis - Iskra.
f|äã ||Jã l8|8
Nogometaši Zvijezde su
uoči subotnje utakmice sa
Slavijom naštimali nišanske
sprave u prijateljskoj utakmi-
ci protivšamačkog Borca, ko-
ju su dobili sa 5:1. Trostruki
strijelac bio je Samir Nuha-
nović, a po gol su dali kapiten
Amir Hamzić i Armin Delić.
- Očekujem dobruatmos-
feru na tribinama, posebno
nakonpozitivnog rezultatau
Vrapčićima, gdje smo, iako
oštećeni, osvojili bod, koji
želimo potvrditi pobjedom -
kaže menadžer Zvijezde
Dragan Jović.
Između dva poluvreme-
na uprava Zvijezde nagradit
će pet posjetilaca besplatnim
ulaznicama za utakmicu BiH
- Portugal u Zenici.
Slavija u Gradačcugostu-
je sa serijom od devet kola
bez pobjede.
- Sve svoje kapacitete us-
mjerili smo na finiš poluse -
zone. Ukolikobismo utri po-
sljednja kola osvojili četiri
boda, to bi za nas bilo veliko.
Nadam se barem jednom bo-
du u Gradačcu ili Tuzli u po-
sljednjem kolu te domaćoj
pobjedi nad Borcem - kaže
Zoran Erbez, šef stručnog
štaba Slavije.
Dž. D. - G. I.
8ãJ|ã1äã |J|ã
tã äät|ä||äcä
Zvijezda i Slavija igraju u Gradačcu
TUŠANJ Sloboda vapi za bodovima u utakmici s GOŠK-om
ëä|ää1|ć äã|ãä||ä|ä
äãäã1 ä1 ä|ää M|ää|ä
igrati u tandemu sa Sami-
rom Jogunčićem, dok će
Muamer Zoletić biti pomje-
ren naprijed.
- Plan je da napadnemo
od prve minute. Krenut
ćemo vrlo ofanzivno, sa tri
špica. To su dvojica
Mešanovića, Alen i Jasmin,
te Semir Slomić - dodaje
Vojvodić.
E. M.
Igrat će trojica napadača, a na stoperskoj poziciji debitirat će Adnan Salihović
Velež desetkovan u Banjoj Luci
0äM|ć. ë|||äMä |ä 1ã
ä1|J|ãMä 1ää|ä
Banjalučani domaćini Veležu
8ä|cä |ä äää|ä1ã
|Mää|ã||ä
Aktuelni šampion Borac
u utakmici s Veležom ima
imperativ pobjede.
- Ovoje za nas veoma bit-
na utakmica i moramo joj
prići veoma ozbiljno. Velež
je veoma neugodan protiv-
nik. Trenutno imamovelike
probleme zbog jakog ritma
srijeda-subota, jer se mora
znati da čak sedamfudbale-
ra Borca nije s ostatkomeki-
pe prošlo ljetne pripreme.
Taj nedostatak sada polako
izlazi na vidjelo, baškao i ne-
odgovarajuća selekcija
odrađena u prethodnom pe-
riodu - ističe trener Borca
Velimir Stojnić.
S. K.
Nakon što su preskočili
odgođenu utakmicu s Čeli-
komu Zenici, fudbaleri Slo-
bode svježi i puni snage na
Tušnju dočekuju GOŠK.
Trener Darko Vojvodić
upozorava da se radi o vrlo
neugodnom i kvalitetnom
protivniku. Dodaje, među-
tim, da njegov timdoslovno
vapi za bodovima.
- Nismo u situaciji da ne-
kome smijemo prijetiti, ali
mogu obećati daće igrači da-
ti maksimum. GOŠK me
podsjeća na Slobodu iz moj-
ih igračkih dana, jer igraju
čvrsto i disciplinirano. Bit
će teško, ali vjerujem da
ćemo konačno biti pravi i da
ćemo slaviti - kaže trener
Tuzlaka Darko Vojvodić.
Ističe da će ukazati prili-
ku Adnanu Salihoviću, koji
će na stoperskoj poziciji
01ää|ć. 8ãt|ãä||| äãä 1ä tã1ã
Gabelski GOŠK nije poražen u četiri
od šest gostujućih utakmica. Posljednji
put izgubio je 28. avgusta u Širokom
Brijegu (0:2). Milomir Odović, dakle,
nema nijedan poraz na strani. U po-
sljednjih pet utakmica Gabeljani imaju
gol-razliku od 1:1 pa se činjenicom da
teško primaju pogotke hrabre uoči dva
uvezana gostovanja, u subotu kod Slo-
bode, a potom kod Čelika.
- Moramo nastaviti kao do sada i
rezultati neće izostati. Uspostavili smo
sistem igre i, ukoliko Slobodi odgo-
vorimo na najbolji način, nervoza će,
kako susret bude odmicao, prelaziti na
njih - kaže trener Odović.
Jasmin Mešanović: Igrat će uz prezimenjaka u napadu
Drugi put ove sezone
fudbaleri Veleža igrat će pr-
venstvenu utakmicu pred
praznim tribinama. Nakon
gradskog derbija sa Zrinj-
skim, protiv “Rođenih” po-
dršku navijača neće imati ni
Borac u Banjoj Luci.
Velež već četiri prven-
stvene utakmice ne zna za
pobjedu i osvojio je samo je-
dan bod. Može li Borac biti
prekretnica?
Zadatak će “Rođenima”
biti teži ako se zna da je sas-
tav desetkovan povredama i
kartonima.
- Valjda je vrijeme da odi-
gramo jednu dobru utakmi-
cu u prvenstvu. U Kupu
nam ide dobro, a u prven-
stvu loše. Nadam se da bis-
mo mogli prekinuti ovaj
neugodni niz. Borac je jak, i
dalje je u vrhu tabele, ali
nećemo se lako predati -
kaže vezni igrač Rijad De-
mić. F. I.
Čelik oslabljen u Prijedoru
8äJãäää|ć. 0||| |ä
ät|ã|| ääää|ãžää
Trener Rudara Dragan
Radović moći ćeprotiv Čeli-
ka izvesti nešto jači sastav s
obzirom na to da su kartone
odradili stoperi Dalibor
Dragić i Marko Jevtić, a od
povreda seoporavili golman
Bojan Tripić i napadač Zlat-
ko Đorić.
- Svjesni smo važnosti
osvajanja novih bodova i za-
to ćemo dati sve od sebe da
ostvarimo pobjedu, pa ma-
kar i minimalnu - kaže Ra-
dović.
S druge strane, Čelik će
biti oslabljen. Izuzev Darija
Damjanovića, Aleksandra
Kikića, Aladina Isakovića i
Damira Tosunovića, koji
nisu igrali protiv Željez-
ničara u srijeduna Grbavici,
povredu je zadobio i Aldin
Šišić.
- Na povredu se žali i De-
jan Martinović, ali bi on tre-
bao igrati. Cilj nam je, narav-
no, da ostanemo neporaženi,
jer nam je Rudar direktni
konkurent za opstanak- kaže
trener Zeničana Elvedin Be-
ganović. V. V. - V. B.
Martinović: Neizvjestan nastup
Jović: Potvrditi bod iz
Vrapčića
v
Parovi 13. kola (subota):
Radnik- DrinaHE, Rudar -
Mladost, Laktaši - Sloboda
(NG), Crvena zemlja - Dri-
na, Sloboda (MG) - Podri-
nje, Sloga - Proleter (14 sa-
ti), Sutjeska - Modriča Ma-
xima(16.30). G. I.
f|äã ||Jã 88
v
&
IFHJ
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
RAPORT IZ PORTUGALA Paolo Bento objavio kandidate za baraž
(Za “Dnevni avaz” iz
Lisabona)
Spisak s imenima 23
igrača za predstojeće utak-
mice baraža protiv Bosne i
Hercegovine 11. i 15. no-
vembra, koji je portugal-
ski selektor Paulo Ben-
to izdiktirao u petak na
konferenciji za medi-
je uLisabonu, nije po-
nudio nijedno izne-
nađenje.
Neke od ključnih igrača,
koji su propustili posljednje
utakmice, Bento je vratio u
tim. Najvažniji su odbram-
beni igrači Fabio Koentrao
(Coentrao) i Pepe te napadač
Hugo Almeida.
Više opcija
- Sa povratkomnekihna-
ma važnih igračakoji supro-
pustili posljednju akciju
zbog povreda, imamo mno-
go više opcija na raspolaga-
nju - izjavio je Bento.
Portugal je minule kvali-
fikacije zaključio slabom
igrom i porazomod Danske
u Kopenhagenu, ali je toj
utakmici prethodila izvrsna
serija od pet uzastopnih
pobjeda, koja jekoincidirala
s Bentovim preuzimanjem
selektorske pozicije od Kar-
losa Kveiroša (Carlos Quei-
roz), koji je otpušten.
Bento je vratio u repre-
zentaciju filozofiju napa-
dačke igre i uspio je izvući
najbolje od kapitena i
ključnog igrača Kristijana
Ronalda (Cristiano). Zvijez-
da Real Madrida ušest kvali-
fikacijskih utakmica pod
Bentovim vodstvom dala je
četiri pogotka.
Škripalo u odbrani
No, dok je napad fun-
kcionirao dobro, u odbrani
je dosta toga škripalo, pogo-
tovo u prošlomjesečnim
utakmicama s Islandom i
Danskom. Bento se nada da
će povratak Koentraa i Pe-
pea vratiti stvari na svoje
mjesto.
Prema očekivanjima,
ukolikone dođedopovreda,
Bento će u prvoj utakmici u
Zenici 11. novembra izvesti
sljedeći sastav: Patrisio, Pe-
reira, Alveš, Pepe, Koen-
trao, Meireleš, Mutinjo,
Martins, Nani, Postiga, Ro-
naldo.
Tom KUNDERT
8ää|ää tä|tãä
8ätãäc| tä ä1|ãt||
Portugal će pokušati iz-
boriti sedmi uzastopni nas-
tup na velikim takmičenji-
ma. Ovaj niz počeo je
2000. godine. Upoređujući
sadašnji odnos snaga i on-
aj prije dvije godine, kada
je Portugal izbacio BiH u
baražu kvalifikacija za
Svjetsko prvenstvo
2010., Bento je kazao:
- Mnogo je vremena
prošlo od tih utakmica, u
kojima smo, prema mom
mišljenju, mnogo više pro-
blema imali u Lisabonu ne-
go u Zenici. Neki od igrača
koji su tada igrali, bit će s
nama i to je dobro, jer će
nas upoznati s time šta
možemo očekivati.
Bosanci imaju kvalite-
tan tim, kakav su imali i
prije dvije godine, ali danas
imaju iskusnije i odraslije
igrače, kao što su Pjanić,
Misimović i drugi. Pred-
viđam da će utakmice biti
izjednačene i dajem po 50
posto šansi svakoj ekipi.
Bento: Očekivan spisak
8ääc||ã|ä|
|tä|äš|ãč |t
l|tãäääã
Autor teksta je engles-
ki novinar koji živi u Por-
tugalu od 1994. godine.
Piše kolumne za britanske
“Guardian” i “FourFour -
Two”, između ostalih.
Uoči, između i nakon
utakmica baraža izvješta -
vat će iz Lisabona spe-
cijalno za “Dnevni avaz”.
8||ä täãä 8ät|äJää
Uprkos medijskim špe -
kulacijama, Bento ipak nije
iz Čelzija vratio Žozea Bo-
singvu (Jose Bosingwa), s
kojim, prema izvještajima,
ima neraščišćene račune.
- Postoje kriteriji za
igranje u reprezentaciji,
koje sam postavio prvog
dana, i postoje igrači koji
ne ispunjavaju te kriterije.
Uostalom, uvjeren sam da
mi Silvio ili Žoao Pereira
(Joao) omogućavaju više
opcija na desnom beku -
rekao je Bento.
fäää | 8äää||ãä
tã |ãčä ä1ä|ãää
Nema iznenađenja na popisu Izvukao najbolje od Ronalda
GOLMANI
Eduardo (Benfika)
Beto (Kluž, Rumunija)
Rui Patrisio (Sporting)
ODBRANA
Bruno Alveš (Zenit, Rusija)
Žoao Pereira (Sporting)
Fabio Koentrao (Real,
Španija)
Rolando (Porto)
Silvio (Atletiko, Španija)
Pepe (Real, Španija)
Sereno (Keln, Njemačka)
VEZNI RED
Karlos Martins (Granada,
Španija)
Žoao Mutinjo (Porto)
Miguel Veloso (Đenova,
Italija)
Raul Meireleš (Čelzi, En-
gleska)
Ruben Mikael (Saragosa,
Španija)
Ruben Amorim (Benfika)
NAPAD
Kristijano Ronaldo (Real,
Španija)
Dani (Zenit, Rusija)
Helder Postiga (Saragosa,
Španija)
Nani (Man. j, Engleska)
Rikardo Kvarešma
(Bešiktaš, Turska)
Nuno Gomeš (Braga)
Hugo Almeida (Bešiktaš,
Turska)
UEFA-in stručnjak na Bilinom polju
Iä|ää ćä ä||| |äš ää|||
Na stadion Bilino polje,
čiji travnjak, zbog lijepog i
sunčanog vremena, sada sva-
kim danom izgleda bolje, u
najavljenu posjetu stigao je
Alen Ferguson (Alan),
stručnjak Evropske fudbal-
ske unije (UEFA) za stadione.
Ferguson je ljudima iz
Čelika, koji gazduje stadio-
nom, dao sugestije i upute
kako bi što bolje pripremili
teren za predstojeću prvu
utakmicu baraža između
Bosne i Hercegovine i Por-
tugala, koja se igra 11. no-
vembra.
- Ferguson je konstatirao
ono što smo većznali, da teren
nije dovoljno vodopropus-
tan. Ustanovio je da je na du-
bini od 15 centimetara ispod
busenja sloj nepropustan, što
ćemo sanirati u utorak.
Tog dana će iz Slovenije
stići specijalna mašina, jer
takve nemau BiH, kojaće iz-
bušiti rupe sve do drenaže, u
koje će potombiti nasut pi-
jesak. To bi trebaloosigurati
da i uslučaju padavina teren
može biti uvjetan za igru -
kaže direktor Čelika Alija
Porča. V. B.
Ferguson u inspekciji: Dao sugestije i upute (Foto: J. Hadžić)
Uoči mečeva odluke protiv Portugala
8ääãc |tä|ä1 |ä1äã|ãf
Urbani je mit kako
Evropska fudbalska federa-
cija (UEFA) favorizira bo-
gate nacionalne saveze, dok
su one s manje novca uvijek
na gubitku bez obzira na to
koliko dobro igrali njihovi
reprezentativci.
Zbog toga što BiH baš i
ne spada u kategoriju privi-
legiranih, mnogo smo puta
na svojoj koži osjetili ne-
pravdu, počev od sudačkih
odluka na terenu pa do priti-
saka sličnih ovom sa zahtje-
vom Portugala da se prvi
meč baraža za plasman na
Evropsko prvenstvo 2012.
ne igra u Zenici. Zbot toga
ne čudi bilbord koji je osva-
nuo u sarajevskom naselju
Čengić Vila. Naši građani su
se satirički osvrnuli na pote-
ze evropske kuće fudbala,
kojoj je, stiče se utisak, bit-
niji novac nego fudbal.
lä|äätä| |ä1äã|tä| ä|äää1
Francuska
Parovi 13. kola: SUBO-
TA: Lil - Evijan (21).
NEDJELJA: Okser - Tu-
luz, Nansi - Brest, Kaen -
Dižon, Lorijen - Ajačo,
Sošo - Lion, Ren - Va-
lensijen, Sent Etjen - Mon-
pelje, Marsej - Nica (17),
Bordo - PSG (21).
Engleska
Parovi 11. kola: SUBO-
TA: Njukasl - Everton
(13.45 sati), Arsenal - Vest
Bromvič, Aston vila - Nor-
vič, Blekburn - Čelzi, Li-
verpul - Svonsi, Mančester
junajted - Sanderlend (16),
Kvins park rendžers -
Mančester Siti (18.30).
NEDJELJA: Volverhem-
pton - Vigan (14.30), Bol-
ton - Stouk (16), Fulem -
Totenhem (17).
Italija
Parovi 10. kola: SUBOTA:
Palermo - Bolonja (18), No-
vara - Roma (20.45). NED -
JELJA: Đenova - Inter
(12.30), Milan - Katanija,
Atalanta - Kaljari, Čezena -
Leče, Kjevo - Fiorentina,
Lacio - Parma, Udineze -
Sijena (15), Napoli - Ju-
ventus (20.45).
Njemačka
Parovi 12. kola: PETAK:
Majnc - Štutgart. SUBO-
TA: Nirnberg - Frajburg,
Borusija (D) - Volfsburg,
Herta - Borusija (M), Ho-
fenhajm - Kajzerslautern,
Verder - Keln (15.30), Ba-
jer - Hamburg (18.30).
NEDJELJA: Hanover -
Šalke (15.30), Augsburg -
Bajern (17.30).
Španija
Parovi 11. kola: SUBO-
TA: Majorka - Sevilja (18),
Betis - Malaga (20), Le-
vante - Valensija (22).
NEDJELJA: Real - Osa-
suna (12), Granada - San-
tander, Saragosa - Sporting
(16), Rajo Valjekano - So-
sijedad, Espanjol - Vilja-
real (18), Atletik Bilbao -
Barcelona (20), Hetafe -
Atletiko Madrid (22).
Ronaldo:
Četiri gola
u šest
utakmica
Bilbord koji je osvanuo u Sarajevu: Da li će presuditi novac?
&
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
IFHJ 5. i 6. novembar/studeni 2011.
RUKOMET Reprezentacija BiH u subotu dočekuje Kipar
| ä 0ä|ãž1ä ä1|J|ã||
ätä|||ää äãä ä 8|äät|||
Ponašat ćemo se kao da do sada nismo nastupali, jer jedino tako možemo biti kvalitetni, kaže selektor Marković
Prce: Prilika za
novu pobjedu
Rukometna reprezentaci-
ja Bosne i Hercegovine odi-
grat će u subotu navečer
(20.15 sati, TV1) u Goraždu
meč 2. kola pretkvalifikacija
za Svjetskoprvenstvo 2013. u
Španiji protiv Kipra.
Nema kalkulacija
Ekipa novog selektora
Dragana Markovićasve nasje
prijatno iznenadila visokim
trijumfomnad Kipranima u
srijedu u Nikoziji (38:20) pa
sada svi očekuju da BiH po-
novi dobru igru i u revanšu
pred svojim gledaocima.
- Idemo u utakmicu kao
dado sadauopće nismoigrali.
Mislim da je tonajbolji način
da odigramo isti meč kao i u
Nikoziji, dok bi sve ostalo
značilo da ih potcjenjujemo.
Dakle, nemanikakvih kalku-
lacija, igrači u potpunosti žele
još jednom dokazati da su
mnogo bolji nego što naš tre -
nutni status sugerira - kazao
je Marković.
Svima prilika
Budućidai njegaiigračeu
januaru očekuju ključne
utakmice, protiv Grčke, čiji
će pobjednik ostvariti plas-
manu baraž za SP, Marković
jednim okom gleda i prema
tim duelima.
- Priliku će uglavnom
dobiti svi, pa i naši najbolji
igrači koji nastupaju ujakim
evropskim timovi-
ma.Grčku mnogo bolje poz-
najem nego Kipar i već
imam neki plan kako igrati
protiv njih. To ćemo done-
kle uvježbavati i protiv Ki-
prana, koliko nam rezultat
to dopusti. Moj primarni cilj
bit će stvaranje tima tako da
ćemo na svakom okupljanju
uigravati nove akcije i pobo-
ljšavati igru - naglasio je
Marković. A. Č. - E. A.
8ää tä|äMää tã Mäč
Muški rukometni klub
Goražde, organizator meča,
uložio je mnogo napora ka-
ko bi sve proteklo u naj-
boljem redu. U prodaju je
pušteno 2.000 ulaznica po
cijeni od 8 KM.
- Raduje nas činjenica
što su ljudi iz RSBiH po-
nudili organizaciju upravo
našem gradu, gradu ruko-
meta, kakav je Goražde -
rekao je Zafir Kajević, pred-
sjednik MRK Goražde.
PrvenstvoBiH zakošarkaše (6. kolo): Subota: Zrinj-
ski - Brotnjo (17 sati), Servitium- Čelik (19), SLTakovo
Leotar - Hercegovac (19), Mladost - Bosna ASA BHTele-
com (19), Varda HE - Igokea (19.30). Nedjelja: Borac -
Čapljina Lasta (18).
PrvenstvoBiH zakošarkašice(3. kolo): Subota: Mla-
dost - Željezničar (16.30), Borac ML IEFK - RMU Bano-
vići (20.30). Ranije su igrali Rudar Sport - Igokea (84:73).
Jadranska liga za košarkaše (6. kolo): Subota: Helios
- Cedevita (17), Budućnost - Krka (18), Union Olimpija -
Radnički (19), Zagreb - Crvenazvezda (20). Nedjelja: Par-
tizan - Cibona (17), Zlatorog - Široki WWin (20). Hemo-
farm i Makabi igrat će 29. decembra.
w
8äšã|äãšä| ä|äää1
Australac sedmi u Singapuru
Iä|ä tä |ãäM|č|ä
äãäää ää| Jä1|äã
Torp: Više od tri sekunde
zaostao za pobjednikom
Petostruki olimpijski
šampion u plivanju, Austra-
lac Jan Torp (Ian Thorpe)
vratio se takmičenjima sed-
mim mjestom ufinalnoj utrci
na 100 metara mješovito na
takmičenju za Svjetski kup u
Singapuru.
Torp se natjecao prvi put
poslije 2006., kada je objavio
kraj karijere. Australac je u ci-
lj ušao s vremenom od 56,33
sekunde. Najbrži je bio
Južnoafrikanac Čad Le Klos
(Chad Le Clos, 53,06).
Torp (29 godina) je prvi
australski sportista sa pet
olimpijskih zlatnih medalja,
dok je 2001. prvi postao prvi
plivač koji je na jednom Pr-
venstvu osvojio šest naslova
svjetskog prvaka. Karijeru je
privremeno prekinuo 2004.
Nakratko se vratio 2006., ali
se ponovo povukao zbog bo-
lesti. U novembru 2006.
saopćio je da završava karije-
ru, ali je sada uslijedio povra-
tak plivanju.
ŽRK Krivaja
8ät||ä
0Mãä|ć
MäJä |J|ã||
Rukometni savez BiH
usvojio je žalbu ŽRK Kri-
vaja na odluku generalnog
sekretara Smaje Karačića
o poništavanju licenci za
igračice posuđene od tu-
zlanskog Jedinstva Armi-
nu i Alminu Omahić.
Kako je zaključila Re-
gistraciona komisija, ses-
tre Omahić pravilno su li-
cencirane i mogu nesme-
tano igrati za Krivaju. I. I.
Atletika
0||ä | 0|ää|t
ä||M||ää| ä
8äćä t|ãää|ä
Američka atletska asoci-
jacija saopćila je da će Moris
Grin (Maurice Greene) i Ge-
jl Divers (Gail Devers) 3. de-
cembra biti primljeni u na-
cionalnu Kuću slavnih na
svečanosti u Sent Luisu.
Grin je priznanje zas-
lužio kao bivši svjetski re-
korder, olimpijski pobjed-
nik i trostruki svjetski prvak
na 100 i 4 x 100 metara.
Divers je trostruka svjet-
ska šampionka i dvostruka
olimpijskapobjednica udis-
ciplini 100 metara sa prepo-
nama.
Košarka
fãä|ćää|ć
ä|äät|Mã
0|ääJä|cä
Košarkaška reprezenta-
cija Crne Gore bez selektora
je još od završetka Evrop-
skog prvenstva u Litvaniji,
nakon kojeg je Dejan Rado-
njić podnio ostavku.
Prema pisanju crnogor-
skih medija, glavni kandi-
dat za upražnjenupoziciju je
Luka Pavićević (43 godine).
Nekada poznati košar-
kaš, koji je sa Splitom tri pu-
ta uzastopno osvojio Kup
evropskih šampiona (1989.,
1990., 1991.), bez trenerskog
angažmana je od januara,
kada je napustio njemačku
Albu.
Prije Albe, vodio je grčki
Panionios i Hemofarm iz
Vršca.
Divers: Tri svjetske titule
&!
IFHJ
Dnevni avaz, subota i nedjelja,
5. i 6. novembar/studeni 2011.
Foto dana
Vijest u brojci
Izjava dana
Ofsajd
0ää|ä 1ää|äJääãä|ä
ã||ä||čã|ã äã 8f-ä
Međunarodnaatletska federacija(IAAF)
saopćila je da jesuspendirala dvoje takmičara
koji su bili pozitivni na Svjetskom prvenstvu
u Južnoj Koreji (27. avgust - 4. septembar).
Kakojeprecizirano, antidopinški test ni-
su prošli Portugalka SaraMoreira (3.000 me-
tara sa preprekama) i južnokorejski sprinter
Lim Hi-nam. Oboje su bili pozitivni na ne-
dozvoljenu supstancu metileksanemin.
Generalni sponzor Fudbalskog
kluba Crvena zvezda, naftna kom-
panija “Gazprom” odlučila je da
utrostruči ulaganja uklub, objavio
je “Sport”.
Prema saznanjima beograd-
skog lista, “Crveno-bijeli”bi od
ruske kompanije, umjesto do-
sadašnjih 2,2 miliona eura po
sezoni, dobivali čak sedammi-
liona eura.
- Čelziju ću
postići pogodak
za devet sekundi.
(Napadač
Valensije,
Brazilac Žonas)
f|t|ä|||ätä |äš ä|t|
äãt|ää ä lää1äää
Iako je ispunio olimpijsku normu
Mada je ispunio normu
na 400 metara, najpoznati-
jem sportisti s tjelesnim in-
validitetom na svijetu, Juž-
noafrikancu Oskaru Pisto-
rijusu (Oscar Pistorius) još
jeupitan nastupnaOlimpij-
skim igrama u Londonu
iduće godine.
To jeizjavio predsjednik
Južnoafričkog olimpijskog
odbora (SASCOC) Gideon
Sam, najavivši da će Pistori-
jus, koji trči uz pomoć po-
sebnih proteza “gepardica”,
napravljenih od specijalnih
ugljikovih vlakana, morati
potvrditi normu još j e d-
nom.
- Nećemo raditi nikakve
iznimke pa ni u ovom sluč-
aju.
U prošlosti smo imali ne-
koliko loših iskustava, po-
sebno na Olimpijskim igra-
ma u Sidneju, gdje su neki
naši sportisti koji su samo
jednom ispunili normu,
doživjeli debakl. Zbog toga
će Oskar morati potvrditi
A-normu, i to najviše tri
mjesecaprije Igara- rekaoje
Sam.
Pistorijus jenormu ispu-
nio u julu na mitingu u Li-
njanu, postavši prvi parao-
limpijac kojemje touspjelo.
“Blade Runner”, kako ga
zovu, istrčao je 400 metara
za 45,07 sekundi, što je za 18
stotinki brže od postavljene
A-norme.
S timrezultatom izborio
je i nastup na Svjetskompr-
venstvu u Južnoj Koreji,
gdje je stigao do polufinala i
zauzeo 15. mjesto.
Pistorijus je na Parao-
limpijskim igrama osvojio
četiri zlatne medalje, a
svjetska atletska javnost bo-
lje ga je upoznala 2007. i
2008. godine, kada je po-
kušao izboriti nastup na
Olimpijskim igrama u Pe-
kingu.
Pistorijus: Mora potvrditi normu
8ãtãää ćä Mäć|
äãt|ãä||| äã|||ä|ä
Uspješno operiran zbog problema sa srcem
Napadač italijanske no-
gometne reprezentacije i
prvoligaša Milana Anto-
nio Kasano (Cassano) us-
pješno je operiran na klini-
ci San Donatozbog proble-
ma sa srcem.
D v a d e s e t d e v e t o g o-
dišnji Kasano morao je u
bolnicu nakon što je prošle
subote na milanskomaero-
dromu osjetio slabost.
Prema mišljenju ljeka-
ra, italijanski reprezenta-
tivac moći će nastaviti ka-
rijeru.
Potpredsjednik Mila-
na Adrijano Galijani
(Adriano Galliani) smatra
da će Kasanov oporavak
trajati između četiri i šest
mjeseci.
ë||š|ãä tãM
äã 0äã|1|ä|ä.
’8äMãš Mä1ã’
INTRIGE Zlatan Ibrahimović otkriva detalje sukoba s trenerom Barcelone
Kazano: Pauzirat će između četiri i šest mjeseci
U autobiografiji koja će
biti objavljena do kraja mje-
seca, napadač švedske repre-
zentacije i italijanskog Mi-
lana Zlatan Ibrahimović ot-
krit će intrigantne detalje
svoje karijere, uključujući i
pojedinosti sukoba s trene-
rom Barcelone Pepom
Gvardiolom (Guardiola).
U knjizi koja nosi naziv
“Ja sam ZlatanIbrahimović”,
fudbaler bh. korijena piše da
je 2009. i 2010. razmišljao o
prekidu karijere kadaje došao
u sukob s Gvardiolom.
Švedski tabloid “Afton -
bladet”objavioje pojedinos-
Sukob izbio nakon što je odigrao
posljednjih pet minuta protiv Viljareala
ti koje se tiču odnosa trenera
i igrača Barcelone nakon
utakmice s Viljarealom u Li-
gi prvaka, u kojoj je Ibrahi-
mović odigraosamo pet pos-
ljednjih minuta, nakon čega
se suprotstavio Gvardioli.
- Vrištao sam: “Nemaš
muda!”
Dodao sami neke vjero-
vatno još gore stvari. Kazao
sam mu da se prepao Muri-
nja. “Idi dođavola”, rekao
sam mu.
Biosamtotalno lud- pre-
nio je “Aftonbladet” dio
Ibrahimovićeve autobio-
grafije. Ibrahimović i Gvardiola: Rastali se u avgustu 2010.
Mislila da je lopov pokucao na vrata
8ä|ääã ë||||ãMt täã|ã ää||c||ä
tääJ “ääã1ã” 1ää|äJ-äää||ä|ä|ã
Bivša prva teniserka
svijeta, Amerikanka Sere-
na Vilijams (Williams)
pomislila je da je do-
ping-kontrolor koji se u
srijedu pojavio na njenim
vratima, lopov pa se za-
ključala u “sobu za pani-
ku” i pozvala policiju.
Ispostavilo se da je
čovjek predstavnik Ame-
ričke antidopinške agen-
cije, koji je trebao izvršiti
“leteću kontrolu”.
On je policajcima dao na
uvid lična dokumenta, ali je
ostalo nejasno je li na kraju
uspio završiti posao zbog
kojeg je i došao.
(A. Dr.)
Napadaču Šalkea Klas-Janu Huntelaru (Klaas-Jan
Huntelaar) slomljen je nos tokom utakmice Evropske
fudbalske lige s AEK-omiz Larnake (0:0) i možda neće
igrati u nedjelju protiv Hanovera u njemačkoj Bundesligi.
Ipak, njegovo ime našlo se na spisku holandskog selek-
tora Bertavan Marvijka(Marwijk) zaprijateljske utakmi-
ce sa Švicarskom i Njemačkom.
8ää|ä|ã|ä t|äM||ää äät
Grčki fudbalski klub Panatinaikos postat ćeu narednih
nekoliko dana vlasništvo saudijskog princa Sultana bin
Nasera el-Sauda.
Princ je potpisao memorandum o saradnji s čelnicima
Panatinaikosai većinskimvlasnikomkluba JanisomVar-
dinojanisom, čija porodica drži klub već 32 godine.
El-Saud će po preuzimanju 54,7 posto dionica kluba,
uplatiti na računpočetnih 15 miliona dolara, dokće u nare-
dnom periodu uložiti 220 miliona dolara i izgraditi novi
stadionsa48.000mjesta. (M. T.)
8ãä1||c| ääää|ä fãäã||äã|äät
Nastup Žang Kešin na Gran priju Kine u umjetničkom
klizanju u Šangaju (Foto: Reuters)
I.000.000
w
w
SUBOTA 5. 11. 2011.
RTS
12.35 Plava ptica, magazin za
djecu
13.00 Dnevnik
13.15 Sport plus
13.25 Vrijeme
13.30 Subotom
sa dijasporom
14.15 Vi i mira Adanja Polak
15.10 TV lica
16.00 Vijesti
16.03 Nepobjedivo
srce
16.55 ^etiri godi{nja doba: Jesen,
film
18.30 Kvadratura
kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobjedivo srce, serija
21.00 Operacija Valkira, film
23.05 Vijesti
23.10 Uli~ni psi, film
MAGAZIN, BHT1
15.50
Lifestyle
reporta`a: Danska
16.55
BHT1
07.10 Sedam
razdoblja rocka,
strana muzi~ka serija, 7/7, r.
08.00 BHT vijesti
08.15 Tribunal
08.45 Josip Pejakovi}:
U ime naroda, r.
Program za djecu i mlade
09.15 Be Ha Te bebe
09.20 Mornar Popa
j i Aladinova
~arobna lampa,
animirani film
09.45 @abe i krasta~e, igrani film
11.00 Govor ti{ine, emisija za osobe
o{te}enog sluha i govora
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni dokazi, igrana serija,
47/62
13.00 Bijela
hronika
13.10 Festival cirkusa, revijalni pro-
gram
13.30 Povratne boce, ~e{ko-britan-
ski igrani film
15.15 BHT vijesti
15.25 Engleska
Premier liga, pregled
15.50 Lifestyle
reporta`a: Danska
16.55 Nogomet: BH Telecom derby
kola: @eljezni~ar - Sarajevo,
prijenos
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.35 London
Live, muzi~ki program
20.10 Nogomet:
Engleska Premier liga:
Liverpool - Swansea City,
snimak
22.00 BHT vijesti
22.15 Ljubavnice,
igrana serija, 6/12
23.10 Goya
u Bordou, {pansko-italijanski
igrani film
00.45 Lifestyle
reporta`a:
Danska, r.
01.45 Pregled programa za nedjelju
FTV
07.10 Gospo|a
Barbara, igrana serija /12/
08.00 Vijesti
Dje~iji program.
08.05 Gladijatorska
akademija
08.30 Mala
princeza
08.40 Harveytoons
08.45 Kako to.
U dedinom vo}njaku
09.00 U zmajevom
gnijezdu,
2. epizoda
09.25 Spretno- sretno +
Lino kutak
10.25 Sarajevska
hronika
10.55 Magazin LP
u nogometu
11.25 Mozaik
religija, vjerski program
12.00 Dnevnik 1
12.10 Putovanja
iz sredi{ta Zemlje.
Peru, dokumentarni program
BBC- a
13.05 Monsunsko vjen~anje, indij-
sko-ameri~ki igrani film /12/
15.05 Vijesti
15.10 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 1. epizoda, r. /12/
16.10 Tajna Starog Mosta, igrana
serija, 2. epizoda, r. /12/
17.10 U dobrom dru{tvu, ameri~ki
igrani film /12/
19.10 Loto, prijenos izvla~enja
19.20 Harveytoons, crtani film
19.30 Dnevnik 2
20.10 60 minuta, specijal
20.30 Ciklus partizanskog filma. Or-
lovi rano lete, jugoslavenski
igrani film /12/
22.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana
serija /12 /
00.14 Loto, dobitna kombinacija bro-
jeva
00.15 Dnevnik 3
00.35 ^ista~, igrana serija, 5. epizoda
01.25 Mo{us Pejgamberov 2007.
02.45 Dnevnik 2, r.
03.15 Pregled programa za nedjelju
OBN
07.10 Atomska
Betty, crtani film
07.30 Metajets, crtani film
07.50 Johnny
Test, crtani film
08.10 Oggy
i `ohari, crtani film
08.30 [kola
surfanja, igrani film
10.50 Princ
iz Bel Aira,
humoristi~na serija
11.20 TV Doktor,
medicinski magazin
12.00 Lonci i poklopci, kulinarski
show
12.55 Bakina
kuhinja,
kulinarski show
13.40 Skrivena
kamera,
humoristi~ni program
14.10 Ljubav-vjera-nada (12), tur-
ska serija
15.00 Diplomatski
kod,
zabavni program
16.00 Danas kino
sutra OBN,
zabavni program
16.50 Pepper
Denis (12),
humoristi~na serija
17.30 Dejana
Talk Show,
Tema. “Idejom do novca!”,
talk show
18.50 OBN Info, informativni pro-
gram
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Bakina
kuhinja,
kulinarski show
20.00 Ljubav-vjera-nada (12), tur-
ska serija
21.00 Danas
umire{ (16),
igrani film
22.55 Kill Bill 2 (16), igrani film
00.35 Danas umire{ (16), igrani film
02.15 Kill Bill 2 (16), igrani film
03.55 Danas umire{ (16), igrani film
TV ALFA
07.05 Ivica
i Marica,
crtani film
07.35 Stari
pas Sultan, crtani film
08.00 Top shop
08.10 Jukebox,
muzi~ki program
09.05 Top shop
09.15 Odjeljenje
za istragu (r) 7/16
10.10 Top shop
10.20 Genijalci
vi|eni
o~ima
djece,
dje~iji serijal 8/19
11.30 Vijesti
11.35 Auto vizija
12.20 U zmajevom
gnijezdu
s Marjanom
Mijajlovi}em,
sportski talk show (r)
13.15 Uli~ni
trka~,
igrani film
15.05 Kako vrijeme
prolazi,
igrana serija
17.15 CSI. Las Vegas,
krimi serija (r)
18.00 Otok,
igrana
serija (r)
19.00 Vijesti
19.10 Odjeljenje
za istragu 8/16
20.05 Otok,
igrana serija,
21.00 U~esnik
i svjedok,
dokumentarni serijal
autora Muhameda
Filipovi}a 9/11
22.05 Teksa{ki
rend`er,
igrani film
00.00 [to
da ne,
zabavni program
00.30 Astrologija
TV1
06.05 @abac
i princeza 1,
crtani film (R)
06.30 @abac
i princeza 2,
crtani film (R)
07.00 Jutarnje
vijesti TV1
07.05 Ivica
i Marica, crtani film
07.35 Stari pas
Sultan,
crtani film
08.00 Vijesti
08.05 Predaj se srce, serija (R. 46.
ep.)
09.00 Vijesti
09.05 Predaj se srce, serija (R. 47.
ep.)
10.00 Flash News
10.05 Predaj se srce, serija (R. 48.
ep.)
11.00 Biznis vijesti
11.05 Predaj se srce, serija (R. 49.
ep.)
12.00 Vijesti plus
12.20 TV1 ORDINACIJA, emisija o
zdravstvu
13.10 FLASH BIZNIS-SPORT
13.15 Uli~ni trka~ /
Street Racer,
film
15.00 Flash News
15.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 5. ep. (R)
17.00 Vijesti plus
17.15 CSI. Las Vegas,
serija, 9. ep. (R)
18.00 Otok, serija, 5. ep. (R)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Crtani film.
Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Otok, serija, 6. ep.
21.00 CSI. New York,
serija, 9. ep. (R)
22.05 Teksa{ki rend`er /
Extreme Prejudice, film
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.20 Uli~ni trka~ /
Street Racer, film (R)
01.58 No}ni program
12.15 SKRIVENI DOKAZI 22.15 LUD, ZBUNJEN, NORMALAN 19.15 BAKINA KUHINJA 11.35 AUTO VIZIJA 20.05 OTOK
19.00 SLAGALICA
NOGOMET, BHT1
FILM, OBN
22.55
SERIJA, FTV
00.35
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.15 Fia wtcc
09.00 Umjetni~ko
klizanje:
VN Kine
10.00 Reli
11.00 Umjetni~ko
klizanje:
VN Kine
12.45 Umjetni~ko
klizanje:
VN Kine
13.30 Umjetni~ko klizanje: VN
Kine
15.00 Reli
16.00 Svi sportovi
17.00 Dizanje
tegova
19.00 Stoni
tenis
21.30 Boks
23.00 Dizanje
tegova
17.00 DIZANJE TEGOVA
Eurosport 2
07.30 Umjetni~ko
klizanje VN Kine
08.45 Stoni
tenis
09.15 Umjetni~ko
klizanje VN Kine
11.00 Fudbal
13.00 Surfing
13.15 Stoni
tenis:
Njema~ka
15.30 Fudbal:
Bundesliga:
Dortmund - Wolfsnburg
17.30 Fudbal
18.30 Fudbal:
Bundesliga:
Bajer Leverkuzen -
Hamburger SV
20.30 Dizanje tegova
22.00 Odbojka
23.00 Sepak takrav
22.00 ODBOJKA
Sportklub
09.15 U@IVO: Moto GP Valensija:
125cc - trening 3
10.10 U@IVO: Moto GP Valensija
11.10 U@IVO: Moto GP Valensija
12.00 Euroleague -
Pregled
13.00 U@IVO: Moto GP Valensija
13.55 U@IVO: Moto GP Valensija
15.10 U@IVO: Moto GP Valensija
16.00 U@IVO: Premier League:
Arsenal - WBA
18.00 Klupske TV
18.30 U@IVO: Austrijska liga:
Ried - Rapid W
20.30 Vijesti
20.45 Premier League:
Manchester United -
Sunderland
22.30 Moto GP Valensija
23.30 Moto GP Valensija
00.30 Moto GP Valensija:
Moto 2 - kvalifikacije
13.00 MOTO GP VALENSIJA
National G.
13.00 Megaselidbe
`ivotinja:
Krdo slonova
14.00 Megaselidbe
`ivotinja:
Nosorozi
15.00 Projekt
Sebastiana Jungera
17.00 Rastavljanje
najve}ih
18.00 Rastavljanje najve}ih
19.00 Istrage avionskih nesre}a
20.00 Tabu: Neobi~na ljubav
21.00 Tabu: Autsajderi
22.00 Povjerljivo: Dosjei tajne
slu`be
23.00 Apokalipsa: Drugi svjetski
rat
MTV Adria
12.30 Ema 2011
Weekend
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.50 3 From 1
18.00 Top 20
19.40 Just See MTV
20.00 Red Bull
Mc Battle 2011: (Sarajevo)
20.30 So 90's
21.10 MTV Express:
Orange Strips
21.30 MTV
Takeover: Sum41
22.00 Storytellers: Kanye West
22.50 MTV World Stage
23.40 Party Zone
00.40 3 From 1
FOXlife
15.30 Kugar Taun
15.56 Kupid
16.45 Melisa i D`oi
17.10 Melisa i D`oi
17.40 Kako sam upoznao va{u
majku
18.10 [apat duhova
19.06 Sofi Parker
19.30 Kugar Taun
20.00 [tiklama do vrha
20.55 Uvek je sun~ano u Filadelfiji
22.00 [kola za parove
22.56 Kako sam upoznao va{u
majku
23.20 Svi vole Rejmonda
23.50 Vil i Grejs
00.20 [apat duhova
01.12 Uvek je sun~ano u Filadelfiji
FOXCRIME
15.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke namere
16.40 Monk
17.30 Bouns
18.20 Bekstvo iz zatvora
19.10 Policajci iz Detroita
20.00 Put osvete
20.50 Red i zakon:
Zlo~ina~ke namere
21.40 Bouns
22.30 Okru`en
mrtvima
23.20 Kasl
00.10 Frikovi
01.00 Policajci iz Detroita
01.45 Bekstvo iz zatvora
02.30 Dojlova
republika
FILM, HRT1
22.40
Amerikanaci, Roj i
D`esi, zavr{ili su
hri{}ansku misiju u
Kini i kre}u na put
transsibirskom `elj-
eznicom od Pekin-
ga do Moskve. Uvozu upoznaju jo{
jedan zapadnja~ki par, {armantnog
i pomalo tajanstvenog [panjolca
Karlosa i mladu Amerikanku Ebi.
Uloge: Vudi Harelson, Emili
Mortimer, Eduardo Noriega
Reditelj: Bred Anderson
Transsibirska
pruga smrti
@eljezni~ar -
Sarajevo
Drugi dio filma koji je zapravo sni-
mljenkaocjelina, nozbogtrajanjaod
oko ~etiri sata Miramax studio pris-
tao je na Tarantinov prijedlog da se
izda u dva dijela. Nemilosrdna Uma
Turman zavr{ava osobnumisiju ko-
juje zapo~elau prvomdijelu, ubiti Bi-
la, biv{egljubavnika i {efa koji je zbog
ljubomore organizirao masakr na
njenom vjen~anju.Uloge: Uma Tur-
man, Dejvid Keredajn, Deril Hana
Reditelj: Kventin Tarantino
Kill Bill 2
Vilijam prihvata slu~aj djevojke
koja je poznata u muzi~komsvi-
jetu, nakon molbi njene majke
koja je ubije|ena da joj se k}erka
drogira. U me|uvremenu, slu~aj
se zakomplikuje kada pomenuta
djevojka iznenada nestaje.
^ista~
FILM, NOVA TV
21.50
Smje{tena u kraljevstvo Ehb, radnja
prati ~ovjekazvanog Farmer. Kadnje-
gova `ena Solana i njegov sin odu
prodavati povr}e u grad Stonbrid`,
njegovu farmu napadnu ratnici zvani
Krugsi. Uz pomo} svog prijatelja i
susjeda Norika, on odlazi u Stonrid`,
no Krugsi su mu ubili sina i oteli `enu.
Uloge: D`ejson Stetem, Lili Sobieski,
D`on Riz-Dejvis Reditelj: Uve Bol
U ime kralja
Danci su 2006. godine pro-
gla{eni za najsretniji narod na
svijetu, koji u`iva u potpunoj de-
mokraciji i materijalnoj sigurnos-
ti. Magazin Monocle stavio je
glavni grad Danske, Kopenhagen
na ~elo popisa najboljih gradova
za `ivot u svijetu. Ekipa magazina
posjetila jeKopenhagen, kaoi ne-
koliko izuzetnoatraktivnih lokaci-
ja, me|u kojima izdvajamo Dvo-
rac Kromberg, poznat u svijetu
kao Hamletov dvorac.
SUBOTA 5. 11. 2011.
Ljubav: Danas po~inje va{ veliki povratak na
ljubavnu “scenu”. Pomireni ste sa svojim os-
je}anjima.
Posao: Po`eljno je da se {to prije odlu~ite za za jedan, ali
vrijedan i konkretan posao. To donosi boljitak.
Zdravlje: Vi{e pa`nje posvetite ko`i.
Ljubav: Budite iskreni prema voljenoj osobi, ali
i prema sebi. Dobro procijenite svoje `elje,
oslobodite se dilema.
Posao: Lo{e ste isplanirali dan, obaveze dovr{avate u zadnji
~as. Za sve vam treba mnogo vi{e energije.
Zdravlje: Na|ite vremena i za {etnju.
Ljubav: Distancirani ste prema partneru. Budite
sigurni da }e to primijetiti i postaviti mo`da
neugodna pitanja...
Posao: Poslovi s odre|enim osobama, van uobi~ajenog
poslovnog kruga, rezultirat }e odli~nim dogovorom.
Zdravlje: Ne pose`ite olako za sedativima.
Ljubav: Dolaze sretniji trenuci. Imate mogu}no-
st da u`ivate u svim ~arima i prednostima prave
ljubavi.
Posao: Krivite druge, jer vam nije omogu}eno da se
potpuno profesionalno razvijete. [ta je sa va{im trudom?!
Zdravlje: Zdravi ste i privla~ni.
Ljubav: Razmislite realnije o svojoj vezi i
partneru. Ne dopustite da vas sputava mi{ljenje
familije ili prijatelja.
Posao: Posao vam pru`a mogu}nost za napredak i uspjeh.
Maksimalno iskoristite sve svoje talente.
Zdravlje: Treba vam vi{e odmora.
Ljubav: Zaokupljeni ste iznala`enjem svih mo-
gu}ih na~ina da izbjegnete neophodan razgovor
sa partnerom
Posao: Budete vi{e nego oprezni. Pripazite na to {ta o kome
govorite, da ne ispadnete “tra~ibaba”.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
Ljubav: Imate priliku da upoznate nove ljude.
Va{oj sujeti posebno }e prijati komplimenti
jedne osobe .
Posao: Imate odre|enih problema sa koncentracijom i
konkretnim na~inom sprovo|enja u djelo novih ideja.
Zdravlje: Mo`ete biti sasvim zadovoljni.
Ljubav: Privla~i vas jedna posebna, {armantna osoba.
Odli~no zna {ta `eli od `ivota, od veze, od vas.
Posao: Posebno zanimljivi i primamljivi su kontakti
s inostranstvom. Ima tu i dosta rizika, a uspjeh se nazire.
Zdravlje: Sve bolje ste raspolo`eni.
Ljubav: Pomalo zbunjeni od naglog naleta
emocija, ostavljate dojam osobe koja je previ{e
zaljubljena.
Posao: Ako se situacija zapetlja, ne gubite nadu. Aktivirajte
upornost i svoju poslovi~nu nepokolobljivost.
Zdravlje: Unesite promjene u `ivotni stil.
Ljubav: Nalazite se u vrtlogu nove ljubavi, a da ni sami
ne znate kako. Korak natrag ne mo`ete u~initi...
Posao: @elite li krenuti naprijed, morate se
osloboditi tragova pro{losti. To je te{ko, ali i neophodno.
Zdravlje: Osjetljivi disajni organi.
Ljubav: Oslobodite se srame`ljivosti i us-
tru~avanja. To je vi{ak u stabilnoj vezi. Poka`ite
partneru emocije.
Posao: Ako kasnite sa rokovima, to i nije va{a gre{ka.
Nema potrebe da se toliko brinite, a pogotovo nervirate.
Zdravlje: Redovno se rekreirajte.
Ljubav: Va{ dru{tveni i/li ljubavni `ivot dobija na
intenzitetu. Imate bezbroj prilika za vezu, ali i za
avanturu.
Posao: Budu}i da, uglavnom, imate pravo, nemojte odstu-
pati. Ipak, budite manje otvoreni u kritiziranju kolega.
Zdravlje: Ne pretjerujte u jelu i pi}u.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
PINK BH
06.00 Rugretsi ,
film
08.00 YuGi Oh,
crtani film
08.45 Sheena,
serija
10.00 Mladi
mu{ketiri,
serija
11.00 Paparazzo
lov na poznate,
zabavna emisija r.
12.00 Info top,
inf. program
12.05 Vremenska
prognoza
12.10 Gold Music,
muzi~ka emisija
14.00 Info top,
inf program
14.05 Vremenska
prognoza
14.08 Ljubavnici
i tajne,
serija
15.10 Put oko
svijeta,
reality emisija r.
15.50 Info top,
informativni
program
15.55 Vremenska
prognoza
16.00 Marka na
brzaka,
kviz
17.00 Show time,
zabavna emisija
19.00 Porodi~ni
obra~un,
kviz
20.00 [opingholi~arke,
reality e
misija
21.00 Zvijezde
granda,
muzi~ki show
00.00 Pogled odozdo,
stand up
komedija
01.00 Legenda,
film
HAYAT TV
07.00 Fifi,
crtani film,
33, 34. i 35. epizoda
07.30 Bumba,
crtani film,
76. - 78. epizoda
07.50 Graditelj Bob,
crtani film,
28. epizoda
08.00 @ablja patrola,
crtani film, 12. epizoda
08.30 Po{tujmo saobra}ajne
znakove
08.37 Hlapi}eve nove zgode,
crtani film, 10. epizoda
08.53 Po{tujmo saobra}ajne
znakove
09.00 Garfield,
crtani film, 10. - 14. epizoda
10.00 Winx,
igrana serija, 11 - 15. epizoda
11.59 Biometeorolo{ka prognoza
12.00 Suze Bosfora,
igrana serija, 7. epizoda
13.00 Autoklub,
automagazin
13.30 Heinrich Boell Fondaciju
14.00 Najbolji od najbolji,
igrani film
16.15 Sport centar
16.20 Vremenska prognoza
16.22 Zvijezda mo`e{ biti ti,
muzi~ki show
18.00 @enski razgovori,
zabavni program
19.00 Vijesti u 7,
informativni program
19.28 Vremenska prognoza
19.30 Stanje na putevima
19.31 Biometeorolo{ka
prognoza
19.33 Sport
19.38 Horizonti
20.00 S druge strane,
informativni program
20.20 Zvijezda mo`e{ biti ti,
nominacije
22.20 Sport centar
22.22 Balkan Express 2,
igrani film
00.15 Astro Num Caffe,
u`ivo
HRT1
12.00 Dnevnik
12.17 TV kalendar (R)
12.29 Veterani mira,
emisija za
branitelje
13.13 Prizma,
multinacionalni
magazin
13.55 Duhovni izazovi,
me|ureligijski
magazin
14.25 Eko zona
14.49 Prirodni svijet
4. Radio Gibbon
, dokumentarna
serija (7/14)*
15.41 Jelovnici izg
ubljenog
vremena
16.03 Euromagazin
16.28 Potro{a~ki kod
17.00 Vijesti
17.17 Pastel,
emisija pod
pokroviteljstvom
17.23 Reporteri.
U opasnosti*
18.26 Lijepom na{om.
Darda (1/2)
19.17 LOTO 7/39
19.30 Dnevnik
19.56 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Ples sa
zvijezdama (2/8)*
22.10 Vijesti
22.26 Vijesti iz
kulture
22.37 Ve~ernja
premijera.
Transsibirska
pruga smrti, film (12)*
00.30 Filmski maraton.
No} s Walterom
Hillom - Jaha~i na
duge staze,
ameri~ki film (12)
02.06 Filmski maraton.
No} s Walterom Hillom -
Ratnici podzemlja,
ameri~ki film (12) (R)*
03.40 Skica za portret (R)
Nova TV
06.45 U sedmom
nebu,
serija11/23
07.30 Peppa,
crtana
serija
25-26/26
07.50 Beyblade
metal fusion,
crtana
serija28/39
08.15 Lego
Ninjago,
crtana
serija1/4
08.35 Winx,
crtana
serija7/52
08.55 I tako to...,
serija11/18
09.30 Smallville,
serija22/22
10.20 Frikovi,
serija1/16
11.20 Larin izbor,
serija R
13.50 Uhvati i
ostavi,
igrani filmR
16.00 Provjereno,
informativni
magazin R
17.00 Vijesti
Nove TV
17.10 Supertalent,
show R
19.15 Dnevnik
Nove TV
20.05 Zapovjedna
odgovornost,
igrani film
21.50 U ime kralja,
igrani film
23.55 Blade.
Trojstvo,
igrani film
(12)*
01.55 Pandemija,
igrani film
(12)* R
04.40 Ezo TV,
tarot show (18)*
19.00 PORODI~NI OBRA~UN 18.00 @ENSKI RAZGOVORI 14.49 PRIRODNI SVIJET 09.30 SMALLVILLE
MRE@A
08.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 46. ep.)
09.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 47. ep.)
10.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 48. ep.)
11.05 Predaj se srce, igrana
serija (r. 49. ep.)
13.15 Uli~ni trka~, igrani film
15.05 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija, 5. ep. (r)
17.15 CSI: Las Vegas, igrana
serija, 9. ep. (r)
18.00 Otok, igrana serija, 5. ep.
(r)
20.05 Otok, igrana serija, 6.
ep.
21.00 CSI: New York, igrana
serija, 9. ep. (r)
22.05 Teksa{ki rend`er, igrani
film
RTRS
10.25 Med i djetelina, crtana
serija
10.45 Mar, crtana serija
11.25 Pad leta 29, serija
12.00 Dnevnik 1
12.20 Pravoslavlje, religijski
program
12.50 Tri dana
u avgustu - poku{aj
dr`avnog udara u Rusiji,
ruski dokumentarni film
13.20 Na{ biznis
14.00 Istinite
pri~e - `ivot u SAD-u,
pri~e o poeziji
i muzici
15.05 Najotka~enije reklame
na svijetu,
zabavni program
15.30 Ono kao
ljubav, serija
16.25 Akademija, emisija za
mlade
17.00 Vijesti
17.10 Larin
izbor, serija
18.00 Koncert - To{e Proeski
18.55 Ah, ta planeta!
19.30 Dnevnik 2
20.15 Samo pjesma zna,
emisija narodne muzike
21.20 Sedam
smrtnih grijehova,
serijski film
22.30 Dnevnik 3
22.40 Sedam smrtnih
grijehova, nastavak
23.05 Normal, film
00.40 Film
HTV OSKAR C
08.05 Ivica i Marica, crtana
serija
08.35 Stari pas Sultan, crtana
serija
09.05 Predaj se srce, igrana
serija, r.
13.15 Uli~ni trka~, film
15.10 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
16.10 Bonaventura
17.10 CSI. Las Vegas,
igrana serija
18.00 Otok ,
igrana serija
19.00 Auto shop
magazin,
emisija
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.05 Otok , igrana serija
21.00 CSI. New York, igrana
serija
22.00 Teksa{ki rend`er, film
ZENICA
15.10 Bonaventura ,r.
16.00 Kontakt program, r.
17.00 Dokumentarni program,
r.
17.55 TV izlog
18.00 Sfera, r.
18.30 Mali oglasi
19.00 Vijesti
20.00 Nije te{ko biti ja
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
23.00 Vijesti ,r.
23.15 Igrani film
KISS
08.20 SMS BOX
13.00 JAKCE. Auto
Rely-Reporta`a o nat.
2011, r.
14.40 Kuhinje, r.
15.10 Reporta`a
16.00 Vinoteka, emisija
16.40 ^ovjek i zdrav. Kultura
17.40 Kuhinje
18.20 Zagrljaj
ljepote
19.05 FIS SHOP
19.10 Marketing
19.30 HRT DNEVNIK
20.05 OTOK,
serija
21.05 CSI, serija
22.00 [panjolska primera liga
KAKANJ
12.30 Frej`er, serija
13.00 Amor
Latino
17.05 Put Istine
18.00 Putovanja
18.30 Majstori
kuhinje
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Vijesti IC
20.20 Nade BH sporta
20.45 Marketing
21.00 Dom2
21.30 Reporta`e sa Zemlje
mira
22.00 Extremi slavnih
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
23.30 Autovizija
00.00 Vijesti IC r.
00.20 Ratnici, film
HRT2
09.23 Trolovi,
crtana serija
09.48 ni DA ni NE. Financiranje
profesionalnog sporta
10.48 Filmska matineja. Duh s
interneta, film
12.20 Obrtnik i partner, emisija
pod pokroviteljstvom
12.51 KS automagazin
13.24 4 zida
13.55 Rugby - kvalifikacije za
EP. Hrvatska - Latvija,
prijenos
15.45 Osijek. Svjetski kup u
gimnastici, prijenos
17.24 Magazin nogometne lige
prvaka
17.50 Rukometni Kup ~etiri
nacije. Srbija - Hrvatska,
prijenos
19.29 Glazba, glazba... rock
19.55 Ko{arka, ABA liga.
Zagreb - Crvena Zvezda,
prijenos
21.55 John Adams, serija
23.00 Glazbeni salon
Gvozdanovi}. Monika
Leskovar
00.05 Fringe - Na rubu 1,
serija
00.53 Rukometna Liga prvaka
(@). Krim - Podravka,
snimka
02.14 No}ni glazbeni program.
Glazbeni spotovi
BN
16.15 Subotom u 3, nastavak
17.55 Kao
kod svoje ku}e
19.20 Marketing
19.30 Dnevnik 2
19.55 Marketing
20.00 Vitafon
20.30 Nijesmo mi od ju~e,
serija
21.00 Foliranti, serija
21.30 Tu|e sla|e
22.30 BN music
23.30 Dnevnik 3
23.45 Sibirski berberin, film
TV OSM
16.10 CSI Las Vegas
17.20 Serija
18.30 Dan, centralna inf.
emisija
19.00 Vremenska prognoza
19.12 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game
zone
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Tito, dok. serijal
22.00 Doba ljubavi, serija
23.00 Ubistvo generala 1
00.30 Astro Show
VISOKO
14.00 TV strane
16.30 Dje~iji
program
17.00 U dru{tvu sa....
17.30 Igrani
film, r.
19.25 Maketing blok
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Marketing blok
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti, inf.
program
20.45 Igrani film
22.25 Marketing blok
22.25 Tv Zehra
23.00 Aktuelnosti, r.
23.15 TV strane
00.55 Odjavni telop
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
19.00 Dnevnik
19.30 Muzi~ki program
20.00 Istina, dok. program
20.30 Pop Top, muzi~ka
emisija
21.00 Klinika, serija
22.00 Intervju
23.00 Dnevnik/r
TV USK
10.05 Top shop
10.20 Pod suncem St. Tropea,
serija ( r )
12.00 Vijesti
12.10 Inspektor Mors, serija
13.50 Putem zvijezda, serija ( r
)
14.45 Za svaku bolest trava
raste, dok. serijal 50.
em.
15.00 Vijesti
15.05 Kako vrijeme prolazi,
serija ( r )
17.15 CSI. Las Vegas, serija
18.15 Duhovni svijet, vjerski
program
18.45 Bajke iz cijelog
svijeta, program za
djecu 16/39
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki
program
20.05 Otok, serija
21.05 CSI New York,
serija
21.55 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 1.
poluvrijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga,
prijenos utakmice, 2.
poluvrijeme
23.50 Hronika kraji{kih
gradova, informativni
program
HIT TV
16.25 Tri minuta
19.00 Iz dana u dan
20.00 Auto shop magazin
21.00 Biljana za Vas
22.00 Bonaventura
22.30 Folk show
23.30 Trend setter
00.00 Tri minuta, vijesti
00.05 Film
RTS
13.30 Balkanskom ulicom
14.10 Vrijeme je za bebe
14.45 Gastronomad, zabavni
program
15.00 Vijesti
15.10 Sat
16.03 Cvat lipe na Balkanu,
serija
17.05 Zadnja ku}a Srbija,
reporta`a
17.40 [ljivik, muzi~ki program
18.27 Sasvim prirodno,
reporta`a
19.00 Slagalica, kviz
19.30 Dnevnik
20.05 Cvat lipe na Balkanu,
serija
21.00 Zgodna `ena, film
23.05 Vijesti
23.10 Bra}a po oru`ju, serija
00.15 Dnevnik
00.30 Exit, muzi~ki program
DOKUMENTARAC, FTV
13.30
Bajramski
dani
06.20
BHT1
06.20 Bajram-namaz, prijenos iz Ga-
zi Husrev-begove d`amije u
Sarajevu
07.50 Ilahije i kaside, koncert
09.45 Put u Meku, strani dokumen-
tarni program
10.45 Had`in ta{ - had`ijski kamen,
dokumentarni program
11.10 Svjetlo
Kur'ana
^asnog, dokumentarni pro-
gram
11.35 Alpski olimpijski dah i Bosan-
ci i Hercegovci, dokumentarni
program
12.00 BHT vijesti
12.15 Skriveni
dokazi,
igrana serija, 48/62
13.00 Izazovi poljoprivrede
13.50 Mo`da je to bila ljubav, igrani
film
15.45 BHT vijesti
15.55 Smanji
gas!,
emisija o saobra}aju
16.25 Liga {ampiona u nogometu,
magazin
16.55 Kad
sam
posljednji
put vidio Pariz, ameri~ki igrani
film
19.00 Dnevnik 1
Sport
Vrijeme
19.40 Gurmanski
izleti:
Tajland,
strana dokumentarna serija,
7/26
20.10 Moj
Marlon
i Brando, turski igrani film
21.45 BHT vijesti
22.00 BHT sport
22.30 Pandorina
kutija, igrani film
00.25 Moj
Marlon i Brando, turski igrani
film, r.
01.55 Pregled programa za ponedjeljak
FTV
05.25 Moj Ummete, 1. dio
06.20 Bajram namaz, prijenos iz Gazi
Husrev-begove d`amije u Sa-
rajevu
07.50 Vijesti
07.55 Moj Ummete, 2. dio
08.50 Had`d`, dokumentarni pro-
gram
09.15 Miruh
Bosne
u kajdama
Omera Pobri}a
10.10 Koncert Halida Be{li}a
12.00 Dnevnik 1
12.15 Zelena panorama, dokumen-
tarni program
12.45 Moj Ummete, 3. dio
13.30 Bajramski dani, dokumentarni
program
14.00 Sevdalinke
14.40 Vijesti
14.50 Tajna
Starog Mosta, igrana serija, 3.
epizoda, r. /12/
15.45 Tajna
Starog Mosta, igrana serija, 4.
epizoda, r. /12/
16.35 Tajna
Starog Mosta, igrana serija, 5.
epizoda, r. /12/
17.25 Carsko
putovanje,
francuski
dokumentarni film
Crtani filmovi.
19.00 Piplinzi
19.20 Harveytoons
19.30 Dnevnik 2
20.10 Snijeg, doma}i igrani film /12/
22.00 Lud, zbunjen, normalan, igrana
serija /12/
22.50 Paralele, vanjskopoliti~ki ma-
gazin
23.20 Dnevnik 3
23.40 Miruh
Bosne
u kajdama Omera Pobri}a
00.35 Od
Ma{rika
do Magriba, koncert
01.40 Dnevnik 2, r.
02.10 Pregled programa za ponedjeljak
OBN
08.00 Gerald McBoing, crtani film
08.20 Nimboli,
crtani
film
08.40 Atomska
Betty,
crtani film
09.00 Metajets,
crtani film
09.20 Johnny
Test, crtani film
09.40 Oggy i `ohari, crtani film
10.00 Pinokio
, igrani film
11.30 Princ iz Bel Aira, humoristi~na
serija
12.00 Lonci
i
poklopci,
kulinarski show
13.00 Telering, talk show
13.50 Vox Specijal, talk show
14.50 Ljubav
-vjera
-nada, turska serija
15.50 Exkluziv, zabavni program
16.30 Red Carpet (18), showbiz ma-
gazin
17.30 Dejana
Talk
Show,
Tema.
“@ivot u stra}ari!”, talk show
18.50 OBN Info, informativni pro-
gram
19.05 OBN Sport, sportski pregled
19.15 Putujmo
zajedno,
turisti~ki magazin
20.00 Ljubav
-vjera
-nada (12), turska serija
21.00 Pogled s neba (12), igrani film
22.55 Pepper
Denis
(12),
humoristi~na serija
00.35 Danas
umire{ (16), igrani film
02.15 Pogled
s neba (12), igrani film
03.55 Kill Bill 2 (16), igrani film
TV ALFA
06.20 Prenos
Bajram
-namaza
08.00 Bajramski
program
11.30 Vijesti
12.00 [panska
primera
liga:
Real
Madrid
- At. Osasuna
14.00 Za
svaku
bolest
trava
raste,
emisija
o zdravlju (r)
15.00 Genijalci
vi|eni
o~ima
djece,
dje~iji
serijal 8/19 (r)
16.00 Gljiva
Show,
zabavno
-muzi~ki
program,
nova sezona (r)
17.20 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana serija
19.00 Vijesti
19.10 Za
svaku
bolest
trava
raste,
emisija
o zdravlju
20.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana serija
22.00 [panska
primera
liga:
Getafe C.F. - Atlético Madrid
00.30 Astrologija
TV1
06.20 Prenos
Bajram
-namaza
07.50 Vijesti
07.55 Koncert
Hora„
Fatih Sultan Mehmet”
09.00 Vijesti
09.05 Predaj
se
srce,
igrana serija (R. 49. ep.)
10.00 Flash News
10.05 Predaj
se
srce,
igrana serija (R. 50. ep.)
11.00 Biznis vijesti
11.05 TV1 ORDINACIJA, emisija o
zdravstvu (R)
11.30 Vijesti plus
12.00 [panska
primera
liga:
Real Madrid - At. Osasuna
14.00 Flash News
14.05 Kapital, biznis magazin
14.50 Flash News
15.00 Dobar, lo{, zao - talk show
16.00 FLASH BIZNIS-SPORT
16.05 CSI. Las Vegas, igrana serija,
9. ep. (R)
17.00 Vijesti plus
17.20 Kako vrijeme prolazi, igrana
serija, 5. ep. (R)
19.00 Najava Dnevnika 19.30
19.10 Crtani film. Hello Kitty
19.30 Dnevnik TV1
20.05 Kako
vrijeme
prolazi,
igrana
serija, 6. ep.
22.00 [panska
primera
liga. Getafe C.F. - Atlético Ma-
drid
00.00 Pono}ne vijesti plus
00.15 Povratak Sandokana 4 / Il ri-
torno di Sandokan 4, igrani
film
01.58 No}ni program
07.50 ILAHIJE I KASIDE 12.45 MOJ UMMETE 22.55 PEPPER DENIS 08.00 BAJRAMSKI PROGRAM 20.05 KAKO VRIJEME PROLAZI
21.00 Zgodna `ena
PRIJENOS, BHT1
DOKUMENTARAC, BHT1
11.10
FILM,FTV
20.10
SATELITSKI PROGRAM
Eurosport
08.15 Fia
wtcc: Kina
09.30 Tenis
10.00 Umjetni~ko
klizanje VN Kine
11.00 Reli:
Intercontinental
Rally
Challenge
Kipar
12.00 Umjetni~ko
klizanje VN Kine
14.00 Reli
15.00 Maraton
18.00 Dizanje
tegova
19.00 Boks
20.00 Dizanje
tegova
22.00 Motorsportovi
22.15 Reli
22.45 Stoni tenis
18.00 Dizanje tegova
Eurosport 2
07.30 Umetni~ko
klizanje VN Kine
08.15 Fudbal. Bundesliga. Mainz
- VFB Stuttgart
09.00 Ameri~ki
fudbal
11.00 Stoni tenis
13.30 Surfing
13.45 Svi sportovi
14.00 Stoni tenis
15.30 Fudbal:
Bundesliga: Hannover 96 -
Schalke 04
17.30 Fudbal:
Bundesliga:
FC Augsburg - Bajern
Min~en
19.30 Fudbal
20.30 Vijesti
21.00 Odbojka
22.00 Fudbal
23.00 Mali fudbal
21.00 Odbojka
Sportklub
10.00 Euroleague - Pregled
11.00 U@IVO: Moto GP Valensija:
125cc - trka
12.15 U@IVO: Moto GP Valensija:
Moto 2 - trka
14.00 U@IVO: Moto GP Valensija:
Moto GP - trka
15.15 Euroleague - magazin
16.00 U@IVO: Danska liga:
Kobenhavn - Lyngby
18.00 U@IVO: Belgijska liga:
Cercle Brugge -
Anderlecht
20.00 Moto GP Valensija: 125cc -
trka
21.00 Moto GP Valensija: Moto 2
- trka
22.15 Moto GP Valensija: Moto
GP - trka
23.30 [kotska
liga:
Motherwell - Celtic
20.00 Moto GP
National G.
13.00 Skriveni
svijet:
Indijski raj za vidre
14.00 Skriveni svijet
15.00 Zagonetke mrtvih
16.00 Isus: ^ovjek iz Nazaretha
18.00 Razbijanje
Berlinskog zida
19.00 Razbijanje
Berlinskog zida
20.00 Kamen po kamen
21.00 Bombardiranje
Njema~ke
22.00 Istra`ivanje
planete Zemlje
23.00 Kamen po kamen
00.00 Bombardiranje
Njema~ke
MTV Adria
11.00 Jukebox
12.00 3 From 1
12.10 Ema 2011 Weekend
15.40 Red Bull Mc Battle 2011.
(Sarajevo)
16.10 MTV Express: Orange
Strips
16.30 Brand New
17.10 Just See MTV
17.20 MTV Takeover: Sum41
17.50 3 From 1
18.00 Domacica
19.40 Just See MTV
20.00 Ema 2011 Live
23.00 Jersey Shore
00.00 #Alternative Nation
01.00 MTV Express
01.40 Music Non Stop
FOXlife
11.15 Knji`arka
11.40 Uvod u anatomiju
12.30 Sofi Parker
13.00 Houp i Fejt
13.55 Dr. Haus
14.42 Da, draga
15.35 Uvek
je sun~ano
u Filadelfiji
16.25 Knji`arka
17.15 Houp i Fejt
18.15 Dr. Haus
19.10 Da, draga
20.05 Uvod u anatomiju
21.00 Melisa i D`oi
22.00 Privatna praksa
22.57 Seks i grad
01.20 Knji`arka
FOXCRIME
11.40 Nestali
12.30 Bouns
13.20 Tijelo kao dokaz
14.10 [ark
15.00 Monk
15.50 Monk
16.40 Monk
17.30 Frikovi
18.20 Tijelo kao dokaz
19.10 Medijum
20.00 Nestali
20.50 Ubila~ki nagon
21.40 Brojevi
22.30 Zlo~ina~ki umovi
23.20 Kasl
00.10 Kasl
01.00 Kasl
TV ŠOU, NOVA TV
20.05
Prva emisija
u`ivo predsta-
vlja prvih deset
polufinalista.
Vidjet }emo ka-
ko se za ovaj
nastup pripremio Macola sa svojim
bandomteda li }ei ovaj put kao i naau-
diciji pripremiti pravi {ou. Trapezist Vla-
dimirJe`i}ostavioje dobardojamna`iri
i publiku, pokazao je ne{to zanimljivo i
novo, a sad }emo vidjeti kako }e ovaj
put Vladimir za~initi svoj nastup.
Supertalent
Bajram-namaz,
prijenos iz Gazi
Husrev-begove
d`amije u
Sarajevu
Dokumentarna emisija o slavljenju
Alahovog govora, o Kur`anu ~as-
nom, i 18. evropskom natjecanju
u~a~a Kur`ana u Islamskomcen-
truuZagrebu, nakojemjenastupi-
lo 77 hafiza i vrhunskih u~a~a
Kur`ana iz 21 zemlje.
Svjetlo Kur'ana
^asnog
Bosna, 1997. ^etiri `ene, dvije ba-
ke, ~etiri djevoj~ice, djed i dje~ak
`ive u ratom razru{enom selu Slav-
no u blizini Srebrenice. Od stotinjak
stanovnika ovog sela oni su jedini
pre`ivjeli masakre. Tijela ubijenih
nikada nisu prona|ena.Uloge: Zana
Marjanovi}, Jasna Beri, Sad`ida
[eti}, Emir Had`ihafizbegovi}
Reditelj: Aida Begi}
Snijeg
SERIJA, HRT1
21.07
Na Kamparu dolazi do velike sva|e
izme|u dviju nevjesta, Maje i Kate.
Sukobu kumuje Katina majka, Ja-
dranka, koja `eli da se Maja i Frane
vrate u Zagreb jer se boji da }e Frane
kao stariji sin zagospodariti cijelim
imanjem Radovanijevih. Maja je to-
liko potresena i povrije|ena da raz-
mi{lja o odlasku s otoka i dolazi do
sva|e izme|u nje i Frane.
Loza
Emisija “Bajramski dani” govo-
ri o obilje`jima Bajrama, had`u,
kurbanu, i radosti. Odlasku
vjernika na had` raduje se
kom{iluk i naselje, a, dok
had`ije obavljajupetu islamsku
du`nost, u Mekki, u Bosni i Her-
cegovini muslimani se vesele,
posje}uju, dijele kurbane. Naj-
ljep{e se raduju oni ~ija su srca
naj~i{}a, djeca.
NEDJELJA 6. 11. 2011.
Ljubav: Prilike za ljubav danas nisu pretjerano
zanimljive. Zapravo, ako malo “zagrebete” ispod
povr{ine...
Posao: Borbenu energiju i napor usmjerili ste,
uglavnom, na poslovni plan i na trku za boljom pozicijom.
Zdravlje: Ve}ih opasnosti nema.
Ljubav: Danas ste glavni na ljubavnoj sceni. Situaci-
ja je povoljna, ba{ onakva kakvu pri`eljkujete.
Posao: Dolaze izvanredni uspjesi. Napredak u
karijeri ili na hijerarhijskoj ljestvici, nije pretjerano izne-
na|uju}i.
Zdravlje: Nema nepovoljnih utjecaja.
Ljubav: Najzad, kao da ste se prenuli iz letargije. Venera,
planeta ljubavi, se razigrala, opet osje}ate sre}u.
Posao: Poslovi polako, ali sigurno, napreduju.
Va`no je da pravilno rasporedite snagu, da se ne iscrpite.
Zdravlje: I zdravlje vam je za{ti}eno.
Ljubav: Ovo je dan koji se dugo pamti. Nagla{ena
je potreba da budete voljeni, ali i da pru`ite
ljubav.
Posao: Nezainteresirani ste za svakodnevne probleme, afirma-
ciju i nametanje svojih ideja. @elite predah.
Zdravlje: Slijede opu{tanje i ugoda.
Ljubav: Za svoju ljubav morate se boriti, puno
pri~ati o njoj, radovati se. Mirno u`ivate u svojoj
vezi.
Posao: Aktivnosti vam oduzimaju dosta vremena.
Morate balansirati izme|u privatnog i poslovnog `ivota.
Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije.
Ljubav: Ovo mo`e biti divan dan. Uvjet je da
nepozvanima ne dopustite da se petljaju u va{u
ljubavnu sre}u.
Posao: Va{i interesi su, prvenstveno, nov~ane prirode. Pogo-
tovo {to ste jo{ realniji nego ina~e.
Zdravlje: Barem smanjite pu{enje...
Ljubav: Imate motivacije da odr`ite vezu. Ipak,
zanimanje za romanti~ne izljeve ljubavi su zane-
marive.
Posao: Zapravo, ne znate ta~no na ~emu ste. Imate
dojam da je sve kako treba, ali postoji i nezadovoljstvo.
Zdravlje: Imate razloga za radost.
Ljubav: Ne manjka vam {ansi, {to vas vodi u
avanturu ili nevjerstvo. Nepromi{ljenost donosi
probleme.
Posao: Niste danas posebno ambiciozni. Smanjena je `elja za
isticanjem, zadovoljni ste prosje~nim u~inkom.
Zdravlje: Vi{e pa`nje posvetite ishrani.
Ljubav: U va{em srcu plamti ljubavna vatra. To dodatno
unosi svje`inu u va{ kompletan privatni `ivot.
Posao: Dan mo`e biti presudan za poslovanje.
Najaktuelnija su pitanja karijere, statusa i napredovanja.
Zdravlje: Sve je kako treba.
Ljubav: Dolazi mala bura. Kompliciraju se odnosi
sa partnerom. Ako ste na po~etku veze, vlada
prava zbrka.
Posao: Poslovni `ivot je izuzetno dobar. Predani
ste obavezama, ula`ete vrijeme i trud na pravi na~in.
Zdravlje: Prili~no ste umorni.
Ljubav: Budite dodatno oprezni, ali iskoristite
pru`enu priliku. Povucite se kada osjetite da je
neophodno.
Posao: Dan je dosta povoljan. Ipak, da biste
ostvarili planove, bit }e vam potrebno i mnogo hrabrosti.
Zdravlje: Bez unutra{njeg ste elana.
Ljubav: Pred vama je krasan dan, ispunjen potpu-
no ljubavlju. Ba{ onako kako `elite. Zadovoljni ste i
privla~ni.
Posao: Dinami~an i neobi~an dan, {to vama
potpuno odgovara. @elite da se doka`ete, {to }e se i desiti.
Zdravlje: Isijavate pozitivnu energiju.
[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
PINK BH
06.00 Istra`iva~i,
film
08.00 YuGi
Oh,
crtani film
09.00 Sheena,
serija
10.00 Bra~ni
sudija,
zabavna emisija r
11.20 Grand
hitovi
12.00 Info
top,
inf program
12.05 Vremenska
prognoza
12.20 Gold
express,
muzi~ki
program
14.00 Info
top,
inf.program
14.10 Show
time,
zabavno
muzi~ki
show
15.55 Info
top,
inf.program
16.00 Vremenska
prognoza
16.05 Dobar
kom{ija,
zabavna
emisija
17.30 Svaka
`ena je diva, zabavna emisija
18.00 Sve za ljubav, zabavna emisija
19.30 YU-GI-OH,
crtani
film
20.00 3 X DA, zabavna emisija
21.30 U
`aru
osvete,
film
00.00 Mra~ne
vode,
film r.
HAYAT TV
06.30 Uklju~enje
u
direktan
prijenos
Bajram
-namaza
iz
Begove
d`amije
07.07 Bajram
-namaz,
prijenos
u`ivo
iz
Begove
d`amije
u Sarajevu
07.30 Jutarnji
program,
specijalno
bajramsko
izdanje,
u`ivo
12.00 Mo{us
Pejgamberov,
snimak
koncerta
14.00 Bajramski
program,
specijalno
izdanje,
u`ivo
19.00 Vijesti
u
7,
inf. emisija
19.28 Vremenska
prognoza
19.30 Stanje
na
putevima
19.31 Sport
19.40 Biometeorolo{ka
prognoza
19.42 Horizonti
20.00 Bajramski
program,
specijalno
izdanje
22.00 Igrani
film
00.15 Astro Num Caffe, u`ivo
HRT1
10.17 Poirot 1, serija
11.08 Opera box
11.35 manjinski MOZAIK: Splitske
klekljarice
11.50 Pastel, emisija pod pokrovitelj-
stvom
12.00 Dnevnik
12.11 Sport
12.13 Vrijeme
12.15 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija
12.19 Syngenta, emisija
12.24 Plodovi zemlje
13.20 Rijeka. More
13.51 @ivjeti zdravije, emisija
14.00 Nedjeljom u dva
15.00 Predstavljamo vam..., emisija
15.04 Mir i dobro
15.29 Branitelji domovine, inf.-edu-
kativni spot
15.35 Emma, mini-serija
16.34 Na japanskom stolu. Tempura
- japansko jelo portugalskoga
podrijetla
16.55 Predstavljamo vam..., emisija
17.00 Vijesti
17.10 Vrijeme sutra
17.11 HAK - Promet info
17.14 Vrtlarica
17.46 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni
game show
19.16 LOTO
19.22 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija
19.30 Dnevnik
19.55 Sport
20.01 Vrijeme
20.10 Sve u 7!, kviz
21.00 Minuta zdravlja iz Dietphar-
ma, emisija
21.07 Loza, TV serija
21.55 Vijesti
22.11 Vijesti iz kulture
22.20 Oko globusa,
vanjskopoliti~ki magazin
22.55 Emma, mini serija
23.50 Poirot 1, serija
00.40 U uredu 4, serija
01.01 U uredu 4, serija
01.21 U uredu 4, serija
01.42 Posebni dodaci: Steven Spiel-
berg
Nova TV
08.00 Beyblade
metal
fusion,
crtana
serija
08.25 Winx,
crtana
serija
08.45 I tako to..., serija
09.10 Automotiv
Lifestyle
09.40 Magazin
Lige
prvaka
10.10 Novac,
poslovni
magazin
10.40 ZelenJava, magazin5/12
11.10 Larin izbor, serija
13.05 Izgubljena djevoj~ica, film
14.45 Austin Powers 2. [pijun koji
me hvatao, film
16.30 U ime kralja, film
17.00 Vijesti Nove TV
17.10 U ime kralja, film
19.05 INA Plave vijesti
19.15 Dnevnik
20.05 Supertalent
-u`ivo,
show
22.00 Red
carpet,
showbiz magazin
23.10 [mokljani
na faksu, film
00.55 Austin
Powers
2.
[pijun koji me hvatao, film
02.30 Televizijska posla, serija
03.00 Svi mrze Chrisa, serija
03.25 Najgori
tjedan, serija
03.45 Red
carpet,
showbiz magazin
04.45 U sedmom nebu, serija
05.35 I tako to..., serija
05.55 Televizijska posla, serija
06.20 Automotiv Lifestyle
06.45 Novac, poslovni magazin
18.00 SVE ZA LJUBAV 14.00 BAJRAMSKI PROGRAM 23.50 POIROT 22.00 RED CARPET
MRE@A
09.05 Predaj se srce, serija (r.
49. ep.)
10.05 Predaj se srce, serija (r.
50. ep.)
12.00 [panska primera liga.
Real Madrid - At.
Osasuna
17.20 Kako vrijeme prolazi,
serija, 5. ep. (r)
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija, 6. ep.
22.00 [panska primera liga.
Getafe C.F. - Atlético
Madrid
RTRS
15.00 Tamo daleko, putopisni
serijal
15.30 Merlinove avanture,
serija
16.25 Poprokaut, muzi~ka
emisija
17.00 Vijesti
17.10 Moj ro|ak sa sela,
serija
18.10 Na{ biznis
18.50 Magazin lige {ampiona
19.30 Dnevnik 2
20.10 Odgovor.no1
20.55 Pas koji je voleo vozove,
film
22.30 Dnevnik 3
22.45 Sportski pregled
23.15 Poprokaut
23.45 Koncert - To{e Proeski
00.40 Pas koji je voleo vozove,
film
HTV OSKAR C
10.20 2011 Formula 1 Grand
Prix Of India-VN Indije
12.00 [panska primera liga.
Real Madrid - At.
Osasuna
13.55 Dobar, lo{, zao, talk
show
15.15 Film
17.20 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
18.15 Glazbeni program
19.30 Reemitiranje dnevnika
HRT-a
20.10 Kako vrijeme prolazi,
igrana serija
21.00 Na{a realnost
22.00 [panska primera liga.
Getafe C.F. - Atlético
Madrid
ZENICA
17.00 Bajramski program
17.55 Mali oglasi, TV izlog
18.00 Autoshop
18.30 Mali oglasi
19.00 Pri~e za laku no}
19.50 Obavje{tenja
20.00 Selu u pohode
20.45 TV izlog
21.00 Igrani film
22.30 Obavje{tenja
22.45 Bajramski program,
repriza
KISS
16.00 [panjolska primera liga,
17.50 Kuhinje, r.
18.20 TJEDNIK, Info magazin,
19.20 Marketing
19.30 HRT DNEVNIK
19.55 Marketing
20.05 Lifestyle TV
20.45 Adventure Rakela,
putopisna rep.
21.15 Euromax, em. o stilu
`ivota
22.00 [panjolska primera liga
KAKANJ
14.00 Bajramski
koncert
16.00 Unutar Mekke
17.00 Otvoreni bajramski
program
19.00 Denis napast
19.15 Marketing
19.30 Dnevnik FTV
20.00 Bajramski program
20.45 Marketing
21.00 Bajramski program
22.45 Marketing
23.00 Vijesti TV Sahar
HRT2
06.12 Kurban bajram, prijenos
bajramske sve~anosti iz
Islamskog centra u
Zgrebu
07.55 Kulturna ba{tina: Vila
Angiolina
08.15 6.zagreba~ki
me|unarodni festival
komorne glazbe
09.00 Pariz kad cvr~i, film
10.48 Biblija
10.58 Split. Misa, prijenos
12.00 Klju~ sre}e, dok. film
12.25 Modrobrada, film
13.51 Baby bonus, emisija
14.22 e-Hrvatska
15.00 Olimp
15.45 Osijek: Svjetski
gimnasti~ki kup,
prijenos
17.05 Hokej, EBEL liga:
Medve{~ak - EC
Rekord-Fenster VSV,
prijenos
19.50 Rukometni Kup ~etiri
nacije: Hrvatska -
Ma|arska, prijenos
21.40 Posebni dodaci: Steven
Spielberg
22.35 Dvoboj, film
23.46 Glazbeni spotovi
03.09 Oliver i Gibonni in Live -
Cesarica, snimka
koncerta
BN
15.00 Kamiond`ije, serija
16.00 Nedjeljno popodne
19.20 Marketing
19.30 Monitor
20.10 Balkanske prevare
20.45 Paparazzo
21.15 Bela la|a, serija
22.00 Beli lavovi, film
00.10 Fokus, film
TV OSM
18.30 Nedjelja, inf. emisija
19.10 SMS oglasi
19.30 Portal
19.40 Game zone
20.05 Predaj se srce, serija
21.00 Dva smo svijeta razli~ita,
serija
21.50 Doba ljubavi, serija
22.50 Ubistvo generala 2, film
VISOKO
19.30 Dnevnik FTV
20.05 Sje}anja
20.30 Aktuelnosti, inf.
program
20.45 Marketing blok
20.50 Zdrav `ivot i ekologija
20.51 Igrani film
22.30 Marketing blok
22.35 Na{a realnost
23.30 TV strane
TV GORA@DE
17.00 Najava programa
17.05 Ritam `ivota
17.30 Bajke za djecu
18.00 Zabavna u~ionica
19.00 Sedmica
19.30 Muzi~ki program
20.00 Rukometna utakmica
21.30 Ne/Osnovano/-inf.
program /r
22.00 Igrani film
TV USK
18.30 Program za djecu
19.00 Dnevnik 1
19.30 Muzi~ki program
20.05 Kako vrijeme prolazi,
serija
21.55 [panska primera liga, 1.
poluvijeme
22.45 Vijesti
23.00 [panska primera liga, 2.
poluvijeme
HIT TV
15.00 Hit nedjeljom
18.20 Film
20.15 Dobro ti ve~e
21.15 Nije te{ko biti ja
22.30 Reporta`e sa
zemlje mira, emisija
23.00 Talk show
00.30 Film
NEDJELJA 6. 11. 2011.
Marlo, Kreg i Haris za vrijeme najavljivanja produkcije
”Skyfall” je ime 23. nastavka filmskog serijala o Džejmsu Bondu
â0l8I 00I 0â80|1|
Nova Bond djevojka bit će francuska glumica Berenis Marlo
LONDON - Produkcija 23. nas-
tavka filmskog serijala o Džejmsu
Bondu (James) “Skyfall” počinje 7.
novembra, a očekuje se da će u kini-
ma biti do kraja oktobra 2012.. I u
ovom nastavku, po trećiput, agenta007
glumit ćeDanijel Kreg (DanielCraig), a
nova Bond djevojka bit će francuska
glumicaBerenis Marlo(BereniceMar-
lohe). Film će režirati oskarovac Sam
Mendez (Mendes). U glumačkom kru-
gu je i Naomi Haris (Naomie Harris).
Kritičari očekuju da će lijepa
Marlo dati svježinu Kregu u novom
nastavku, iako je mnogi po izgledu
upoređuju i sOlgom Kurilenko (Ku-
rylenko), Bondovom djevojkom u
nastavku “Quantum of Solace”.
Ovo će biti prvi film koji Marlo
snima na engleskom jeziku. Mladoj
glumici će to biti svakako odskočna
daskau njenojkarijeri,jer jeopćepoz-
nata činjenica da je lik djevojke taj-
nog agenta gotovo ikonski.
0tä|äšää ’ää|ääãä|ä’ äã Nã|t
MOSKVA- Šestorica ruskihdo-
brovoljaca zakoračila su u vanjski
svijet nakon 520 dana provede-
nih u strogoj izolaciji u modulu
nalik svemirskoj letjelici, posta-
vljenom u centruMoskve, kako bi
simulirao let na Mars. Članovi
međunarodne posade djelovali su
pribrano prilikom izlaska iz kap-
sule, ali i vidno oduševljeni što je
njihovom “putovanju” na crvenu
planetu, konačno, došao kraj.
Učesnike neobičnog eksperimen-
ta odveli su odmah potom na me-
dicinske i psihološke testove. Cilj
eksperimenta Mars-500 je da od-
govori na pitanje: Moguli ljudi iz-
držati psihološka i fizička is-
kušenja šestomjesečnog putova-
nja na crvenu planetu?
Dobrovoljci u kapsuli bili 520 dana
8ãMã ää|ä1 M||ää Mã|ää
VELINGTON- Trogodišnja dj-
evojčica provela je dva dana po-
red tijela majke koja je iznenada
preminula, a do dolaska policije
jela je ostatke hranei igrala se svo-
jom najdražom igračkom. Dje-
vojčica Šila (Shylah) je poslije
smrti 28-godišnje majke Loren
Silberi (Lauren Silbery) uspjela
otvoriti frižider i jela je sir, ostat-
ke lazanja i pila mlijeko. Porodica
je dva dana pošto su se posljednji
put čuli s Loren zamolila komš-
inicu da ode do njene kuće. Žena
je vidjela samo djevojčicu i poz-
vala policiju.
Šila Silberi sada je na sigurnom
LJUDI I DOGAĐAJI
f|ä|ät| ääät|ääM
NJU DELHI - Tibetanci u egzilu
u indijskom gradu protestirali su
ispred Kineske ambasade zbog
tretmana prema njihovim sunaro-
dnjacima. Nedavno je, naime, u
Kini ubijeno nekoliko Tibetana-
ca. Jedan od demonstranata po-
kušao se spaliti, ali je reagirala po-
licija. Ovo je drugi slučaj samos-
paljivanja u posljednjem mjesecu.
Reakcija policije
Iskosa
NELSPRUT - Muškarac i žena iz
Južne Afrike koji su se zabavljali
pet godina otkrili su da su brat i
sestra pred samo vjenčanje. To su
imsaopćili njihovi roditelji. Žena
koja je trudna jednostavno je očaj-
na pred činjenicom da je otac nje-
nog djeteta zapravo njen brat. Par
koji se upoznao tokom studija
odlučio je da upoznavanje s rodi-
teljima ostavi pred vjenčanje. Ta-
da je uslijedio šok. Objašnjeno im
je da su razdvojeni kao djeca.
Šää M|ã1ääãcã
|t|äžäã ä|c|äã|ã
DŽAKARTA - Izložbu bicikala
u indonezijskoj metropoli posje-
tilo je više od 1.000 ljubitelja dvo-
točkaša. Organizatoriprocjenjuju
da je interes za biciklima porastao
i zbog toga što se sve više ljudi
odlučuje na njihovokorištenje ra-
di poboljšanja zdravlja.
Interes za dvotočkaše
TOP VIJESTI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful