You are on page 1of 2

MLMCkIA D'ALICACIC

1I1CL Ln !oan peLlL


NCM Mlquela Marla MesLre 8olg
CLN1kL DL 1kL8ALL LscoleLa munlclpal Sa SlLra (orreres)
AquesLa acLlvlLaL va dlrlglda a nlns l nlnes de l'aula La 8rulxa Coloralna 23 anys AquesL grup
esL formaL per 12 nlns l 3 nlnes l sn els mes grandeLs de l'escoleLa

C8ILC1IUS
uesenvolupar el gusL per les danses l canons
8econelxer l ldenLlflcar les parLs del cos
Saber slLuarse en l'espal real
Afavorlr la soclallLzacl
lmlLar els movlmenLs de l'educadora

CCN1INGU1S
CusL per les danses l canons
8econelxemenL de les parLs del cos
SlLuacl en l'espal real
SoclallLzacl enLre els lnfanLs l la LuLora
lmlLacl dels movlmenLs

AC1IVI1A1S
er reallLzar aquesLa acLlvlLaL valg fer Lres grups de 4 nlns l nlnes [a que sl esLam LoLs [unLs
l'acLlvlLaL no es reallLza correcLamenL perque es dlspersen l desplsLen molL avlaL 1oL segulL
vrem comenar a canLar l a ballar la can AquesL dla nomes vrem fer algunes parLs del cos
perque els nlns/es es varen cansar per la lnLencl es anar afeglnL parLs del cos duranL el curs

1LMCkI12ACIC
AquesLa acLlvlLaL es poL reallLzar LanL dlns l'aula com al paLl La seva durada depen del Lemps
que esLam per collocar LoLs els nlns l nlnes en roLllo de la durada de la can l de les ganes
que Lenguln els lnfanLs l es poL reallLzar duranL LoL el curs

MA1LkIAL
Ll maLerlal d'aquesLa acLlvlLaL sn els lnfanLs la LuLora l can

kLSUL1A1 DL L'ALICACIC
La verlLaL es que la resposLa per parL dels lnfanLs va ser molL poslLlva per ser la prlmera vegada
que la reallLzvem Lls nlns l nlnes varen canLar l ballar amb molLes ganes l per les seves cares
puc dlr que varen gaudlr molL