"GRITOdeLUZ

"

GuitarraKUAUHTLI
Tizok

MexihkamuziK

ZOLNEGRO

A

q = 112

2

° #### 4
& 4

B

7

2

Ó
œœ

7

¢⁄

œ œ. œj œ Œ
œ
œ
œ
œ
œ

0 2 4

1 2

0 2 4

2

1

Ó

Œ

1

œ

j
œ ≈ œ. œ œ Œ

1

2

1

2

Ó
œœ

1

17

0

4

1

1 2 1

¢⁄

2

4

1

1

4 2 1 2

1

4 2 1

2

1

1

1

4

Œ

1

1

2

1

2

0

0

4

1

1 2

1

¢⁄

D
31
° ####
&
˙.

œ œ
1

2

2

4

1

˙.

2

1

2 4

œ

2

1

0

1

0 2 4

2

7
9

œ

˙.

2

2

œ

2

œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ
3

9

9

9

7

œ

˙.

œ

2

2

4

9

9

9

2

1

2

1

1

1 2

0 2 4

2

1

2

1

1

˙.

6

9

8

6

œ œ

0

0

4

1

4

2

1 2 1

3
6

9

6

6

6

1

4

2

jœœœœœœ 3

œ
œ
œœœ
œ

œ œ œ œ œ

3

8

1 2 1

j
j

‰ œj œ œ œ œ œ œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœœœœ

Ó

0 2 4

C
25
° ####
œ œ œ œ œ œ
&
œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ

¢⁄

œ

j
œ ≈ œ. œ œ Œ

1 2

0 2 4

0 2 4

° ####
&
œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œj œ œ œ ˙
0

j ‰ œj ‰ œj œ œ œ œ œ œ
.
œ
œ
œ œ
œœœœœ

6

6

7

7

6

3

8

9

8

6

9

7

6

˙.

œ œ

˙.

œ œ

˙.

œ œ

0

0

4

2

4

4

2

4

9

5

2

E
39
° ####
œ
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ. . œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
¢⁄

4

2

1
4

2

2
4

2

1
4

2

2
4

2

1
4

4

1

4

4

1

1
4

1

4

4

1

1
4

1

4

1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

1

4

2

1

1
2

1

4

2

1

1
2

1

4

2

4

2

1
4

2

2
4

2

V.S.

4 œ œ œ ˙. œ œ 2 0 5 5 0 4 4 œœœ 3 2 0 2 . œ. œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œ. œ œ. 2 4 4 .. œ œ œ œ œ. 4 6 5 4 6 5 . œ œ œœ œœ Œ œœ œœ œ. œ œ. . œœ œ 2 4 4 4 6 5 4 6 5 1 2 4 1 2 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 . 4 6 5 > 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 71 ° #### & œœ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œ. œ >œ j œœœ œœœ œœœ. œ. 2 4 4 2 4 4 . œ.. œ œ. 4 6 5 4 6 5 . œ œ œœ œœ Œ œœ œœ œ. j œœ œœ œœ œœ œœ. . œ œ 5 4 œ 5 4 œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ œ œ 0 4 4 4 0 4 4 œ 5 œ œ œ œ ˙. j œœ œœ œœ œœ œœ. ˙ & 0 2 ¢⁄ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 œ œ œœ œœ œœ Œ œœ˙ œ. œ.. 4 7 ¢⁄ G # ° ## # & œœ œ. 0 2 2 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 1 I œ œ œ œ ˙... œ 2 4 5 5 œ 5 œ œ œ œ 0 4 4 4 0 0 4 4 4 0 4 4 œ œ œ œ œ 0 0 2 5 5 0 2 5 5 0 4 4 œ œ œ œ œ ˙. 2 4 4 2 4 4 . 0 1 1 2 4 1 2 4 2 4 4 œ œ œœ œœ œœ Œ œœ˙ 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 0 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 5 2 4 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 1 ¢⁄ 89 ° #### œ. œ >œ j œœœ œœœ œœœ. 4 6 5 . 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 1 2 4 1 2 4 > œ œ œœ œœ œœ Œ œœ˙ œ. œ >œ œœ œ. œ œ. . œ œ. œœœ j œœ œœ œœ. & ˙ 2 4 4 2 4 4 0 4 4 2 4 5 4 5 4 5 4 5 œ.. œ œ œ. œ. œ >œ ¢⁄ 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 .. œ œ. 0 1 œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œ... . œ œ œ. > 4 6 5 . œ œ œœ œœ œœ Œ œœ˙ .. œ. œ œ 1 2 3 4 2 4 2 4 2 2 5 œ œ ˙. 4 6 5 . œ œ. œœœ j œœ œœ œœ. œ œ 2 4 2 2 2 5 5 œ 4 œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ. > 79 œœ œ. j œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ. & œœœ w 2 0 2 1 2 w œ œ œ œ ˙. 63 ¢⁄ 2 4 4 . j œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ. œœ œ 4 6 5 4 6 5 1 2 4 1 2 4 1 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 4 œ. . œ œ œœ œœ œœ Œ œœ˙ 2 4 6 5 0 2 4 4 4 5 2 4 5 4 5 4 5 1 2 4 1 2 4 œ. H ° #### œ. œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œœ Œ œœ œ. 4 6 5 4 6 5 . œ œ.2 GuitarraKUAUHTLI 46 ° #### & œ œ œ œ œ œ œœœ F w w œ 1 1 2 œ œ œ 3 1 ¢⁄ 2 2 4 0 1 2 0 2 54 ° #### ˙.

œ œ # ° ## # J Œ & 115 12 11 œ Œ œ œJ ≈ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ. œœ Œ œ. œ. œœ w œ œœ œœ J J œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ J J J J J J œœœœœœœœœœœ œ œ œœœ œœœœœ œœœœ œœ 16 16 17 16 11 16 17 16 14 16 14 12 14 12 11 12 11 9 11 9 7 9 3 17 14 16 12 16 9 16 7 16 7 14 9 16 11 14 11 16 11 17 16 7 5 7 5 4 3 2 4 5 7 9 11 pp J œ. œ œ. œ œ Œ J œ œ œ œ œ. œ œ œœœ œœœ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ & ¢⁄ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ ˙. œ. œ . œ œ Œ 0 2 2 5 4 Ó œ 0 2 4 œœœ 1 2 4 œ. œ œ 4 2 2 2 2 5 œ 5 4 0 4 4 4 0 4 5 4 0 2 5 5 0 3 3 4 0 2 0 4 3 2 4 5 3 7 9 11 12 14 ˙. œ. ˙ Ó 11 0 4 0 4 3 3 œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ 3 0 4 2 4 0 4 2 4 4 4 2 1 1 2 1 ¢⁄ 124 ° #### 3 3 3 -œ œ ≈ œ. œ œ. œ œ œ œœœœœ 0 4 0 2 4 1 2 4 1 2 2 5 4 ∑ œ œ. œ œ ‰ œj ‰ j œ œ œ œœœ œ J 0 0 0 0 4 4 2 4 0 4 4 2 1 1 2 1 4 1 œ. œ œ 2 1 2 4 1 1 2 1 0 2 2 5 4 ∑ 4 2 1 œœœœœ 1 4 - 139 ° #### œ.3 GuitarraKUAUHTLI 99 ° #### & w w 1 1 ¢⁄ 107 ° #### & pp ¢⁄ œ œ œ œ ˙. œ œ ‰ œj ‰ j œ œ j œ œ. œ œ Œ 0 2 2 5 4 Ó œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ J œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œœœœœ 1 2 0 2 4 0 2 4 5 12 5 11 0 16 16 16 16 14 14 1 . œ œ œ œ œ œ œ 0 4 2 2 1 0 4 2 2 1 4 2 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 4 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 4 1 4 - 132 3 3 ° #### 3 & œœœœœœœœœœ 1 2 1 ¢⁄ 4 1 4 1 2 1 4 œ ≈ œ. œ œœ Œ œ. œ ˙ & œœœœœœœœœ J 1 2 1 ¢⁄ 1 4 4 0 4 1 2 1 0 4 4 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 4 1 1 4 2 1 2 1 4 2 1 2 1 1 2 1 4 1 4 3 3 j ‰ j œ œ œ œ œ j ‰ j œ œ œ œ œ œ œ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful