P. 1
EKONOMSKA_GEOGRAFIJA

EKONOMSKA_GEOGRAFIJA

|Views: 2,473|Likes:
Published by Monika Rinkovec

More info:

Published by: Monika Rinkovec on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Sections

 • EKONOMSKA GEOGRAFIJA U GEOGRAFSKOJ ZNANOSTI
 • RAZVOJ EKONOMSKE GEOGRAFIJE
 • Objekt ekonomske geografije
 • Tradicionalni metodološki pristup ekonomske geografije
 • Moderni koncept ekonomske geografije
 • SISTEMSKI PRISTUP
 • Povratna sprega
 • EKONOMSKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA
 • STRUKTURA STANOVNIŠTVA PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI
 • PRIMJENA MODELA EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI
 • ENERGETSKI IZVORI
 • POTROŠNJA ENERGIJE
 • KORIŠTENJE ENERGIJE ZA RAZVOJ
 • Korištenje energije od 18. do sredine 19. stoljeća
 • Korištenje energije u 19. stoljeću
 • Korištenje energije u 20. stoljeću
 • FOSILNA GORIVA
 • UGLJEN
 • NAFTA
 • Korištenje nafte tijekom vremena
 • Uzroci oscilacija cijena nafte u posljednjih 30 godina
 • Uvjeti eksploatacije nafte
 • PLIN
 • Proizvodnja plina u Hrvatskoj
 • NUKLEARNA ENERGIJA
 • KORIŠTENJE NUKLEARNE ENERGIJE
 • BUDUĆNOST NUKLEARNE ENERGIJE
 • OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
 • HIDROENERGIJA
 • Iskorištavanje hidroenergije u svijetu
 • ENERGIJA PLIME I OSEKE
 • ENERGIJA VALOVA
 • ENERGIJA VJETRA
 • SOLARNA ENERGIJA
 • GEOTERMALNA ENERGIJA
 • Razvoj iskorištavanja geotermalne energije
 • ENERGIJA BIOMASE
 • Bioplin
 • Drvo
 • ELEKTRIČNA ENERGIJA
 • DOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • PRIJENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
 • AGRARNI SISTEM I NJEGOVA SVOJSTVA
 • FAKTORI
 • Prirodni faktori
 • Kulturološki ili socijalni faktori
 • Ekonomski uvjeti
 • Behavioristički faktori
 • OBLICI POLJOPRIVREDNOG GOSPODARENJA
 • Oblici poljoprivrede prema namjeni proizvodnje
 • Oblici poljoprivrede prema ciljevima proizvodnje
 • Oblici poljoprivrede s obzirom na intenzitet
 • Oblici poljoprivrede prema stupnju mobilnosti
 • RIBARSTVO
 • RAZVOJ RIBARSTVA
 • ZAŠTITA RIBLJEG FONDA
 • OSNOVNA KLASIFIKACIJA RIBARSTVA
 • Morsko ribarstvo
 • Slatkovodno ribarstvo
 • RASPROSTRANJENOST ŠUMA
 • ISKORIŠTAVANJE ŠUMA
 • Pojačana eksploatacija šuma
 • VRSTE ŠUMA
 • Listopadne šume umjerenih širina
 • Zimzelene šume umjerenih širina
 • TRGOVINSKA GEOGRAFIJA
 • OSNOVNE ZNAČAJKE TRGOVINE KAO SISTEMA
 • MEHANIZAM ODVIJANJA TRGOVINE
 • Stvaranje trgovačkih dobara
 • Organizacija trgovinskih veza
 • Stvaranje sistema uporišta
 • Kretanje kapitala
 • FUNKCIJE TRGOVINE
 • GLOBALNI TRGOVINSKI SISTEM
 • Podjela tržišta
 • TEORIJSKE OSNOVE MEĐUNARODNE TRGOVINE
 • Teorija komparativnih troškova (prednosti)
 • Protekcionistički koncept
 • RAZVOJ SVJETSKE TRGOVINE
 • POVIJESNI RAZVOJ SVJETSKE TRGOVINE
 • Monocentrična faza
 • Bicentrična faza
 • Policentrična faza
 • DINAMIKA SVJETSKE TRGOVINE
 • FAKTORI RAZVOJA SVJETSKE TRGOVINE
 • Porast životnog standarda
 • Nove tehnologije u prometu
 • Novi organizacijski oblici trgovanja
 • Uloga multinacionalnih kompanija
 • Regionalne ekonomske integracije
 • Međunarodne ekonomske integracije
 • STRUKTURA SVJETSKE TRGOVINE
 • Regionalna struktura svjetske trgovine
 • Robna struktura svjetske trgovine
 • TRGOVINSKI SISTEMI RAZVIJENIH ZEMALJA
 • TRGOVINSKI SISTEM SAD-A
 • Unutrašnja trgovina
 • Vanjska trgovina
 • TRGOVINSKI SISTEM EUROPE
 • Antičko razdoblje
 • Srednji vijek
 • Predindustrijsko razdoblje
 • Industrijsko razdoblje
 • Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata (nakon 1960.)
 • TRGOVINSKI SISTEM ZEMALJA U RAZVOJU
 • VANJSKA TRGOVINA ZEMALJA U RAZVOJU
 • UNUTRAŠNJA TRGOVINA ZEMALJA U RAZVOJU
 • TRGOVINSKI SISTEM TRANZICIJSKIH ZEMALJA
 • VANJSKA TRGOVINA TRANZICIJSKIH ZEMALJA
 • UNUTRAŠNJA TRGOVINA TRANZICIJSKIH ZEMALJA
 • LOKALNI TRGOVINSKI SISTEMI
 • GRAD KAO TRGOVINSKI CENTAR
 • Lokacija trgovine u gradu
 • Trgovina na malo u gradu
 • Trgovina na veliko u gradu
 • TRGOVINA U RURALNIM PODRUČJIMA

EKONOMSKA GEOGRAFIJA U GEOGRAFSKOJ ZNANOSTI o Tradicionalna podjela geografije: o fizička geografija

o antropogeografija (human geography ≈ ali ≠ socijalna geografija)
• • • • demogeografija geografija naselja prometna geografija turistička geografija agrarna geografija industrijska geografija • • • • • • trgovinska geografija kulturna geografija socijalna geografija politička geografija ... ekonomska geografija


o

Ekonomska geografija je dio antropogeografije ili socijalne geografije, a obuhvaća sadržaje prometne geografije, turističke geografije, agrarne geografije, industrijske geografije i trgovinske geografije

RAZVOJ EKONOMSKE GEOGRAFIJE o Razvoj ekonomske geografije počinje u drugoj polovini 19. stoljeća paralelno s razvojem moderne geografije

o U prvoj fazi razvoj ekonomske geografije počinje u okviru trgovinske geografije o U razdoblju 19. stoljeća i industrijske revolucije dolazi do nastanka velikog broja proizvoda i
naglog razvoja i širenja obujma trgovine → trgovina je stoga tema proučavanja ekonomske geografije

o U 20. stoljeću pažnja se prebacuje na razvoj industrije i poljoprivrede (pejzaž kao odraz ljudske
aktivnosti) → takvim trendom razvoja dolazi do razvoja pojedinih grana u okviru ekonomske geografije – agrarne geografije, industrijske geografije

o Sve većim razvojem prometnog sustava i pojavom fenomena masovnog turizma tijekom druge
polovine 20. stoljeća naglasak se prebacuje na prometnu geografiju i turističku geografiju kao dijelova ekonomske geografije o o Paralelno s tim dolazi do velikog razvoja i širenja trgovačkih centara te se naglasak vraća i na trgovinsku geografiju Danas se turistička, industrijska, prometna i agrarna geografija razvijaju kao samostalne geografske grane dok je razvoj trgovinske geografije i dalje u velikoj mjeri ostao u okviru ekonomske geografije najznačajnijih škola → danas je ekonomska geografija najrazvijenija u SAD-u

o Važnost i položaj ekonomske geografije nije isti u svim zemljama te razlikujemo nekoliko o Razdoblja u razvoju ekonomske geografije kao znanosti razlikuju se na osnovu dva ključna
pitanja: o o što je objekt istraživanja ekonomske geografije? kakav je metodološki pristup ekonomske geografije?

Objekt ekonomske geografije

o Objekt ekonomske geografije se tijekom vremena mijenjao → različite škole su tijekom vremena
davale različit odgovor na pitanje što je objekt ekonomske geografije

o objekt je prostor kao sredina koja omogućuju razvoj ekonomske djelatnosti o objekt je pejzaž kao odraz ekonomskog djelovanja čovjeka

ljudske aktivnosti dovele su do promjena u prostoru → npr. nekad slabo vrednovano primorje Francuske ili Španjolske se pod utjecajem turizma razvilo u dohodovno područje ekonomske geografije

o objekt su ekonomske djelatnosti i njihova organizacija – suvremeni objekt
o Objekt ekonomske geografije nije ekonomija ni ekonomska djelatnost znanost Tradicionalni metodološki pristup ekonomske geografije o o o Tradicionalni koncept traje do 1950-ih godina u Americi, do 1960-ih godina u Europi Objekt proučavanja je Zemljina površina, prostor te pejzaž kao odraz međuovisnog odnosa prirodne osnove i ljudi Ekonomska geografija prema tradicionalnom pristupu objašnjava oblike ekonomskih djelatnosti, izdvaja regije s obzirom na oblike proizvodnje i odgovarajuće tipove pejzaža

o Pojam ekonomija podrazumijeva privredu ili gospodarstvo te ekonomiku odnosno ekonomsku

o Metode istraživanja: (analize se temelje na statističkim podacima → deskripcija)  
jednostavne metode analize razmještaja djelatnosti (gdje je što?) analize obujma proizvodnje (koliko je što?)

o Zbog naglaska prirodno-geografskih faktora, posebice u objašnjavanju rasprostranjenosti

poljoprivrednih kultura te u razvoju agrarnih sistema u cjelini, govorimo o prirodnogeografskom determinizmu

o

Glavni predstavnici: o E. Friedrich – glavna zadaća ekonomske geografije je opisati geografski razmještaj ekonomske djelatnosti na Zemlji pri čemu je poseban naglasak stavljen na utjecaj klime kao glavnog faktora razvoja poljoprivrede  ekonomska područja dovodi u izravnu vezu s Köppenovom klasifikacijom klime te izdvaja 8 tipova ekonomskog iskorištavanja najznačajnije djelo: Allgemeine und spezielle Wirtschaftgeographie iz 1926. godine

o E. Obst – iako stavlja veći naglasak na prirodno-geografske faktore, ipak analizira razvoj
ekonomskih djelatnosti i sa stajališta utjecaja antropogeografskih čimbenika → razlikuje tri stupnja iskorištenosti ekonomskih područja

najznačajnije djelo: Allgemeine Wirdschafts- und Verkehrsgeographie iz 1959. godine prirodno-geografske faktore

o S. N. Dicken – u svojoj tipologiji ekonomskih područja ponovno stavlja naglasak na 
o najznačajnije djelo: Economic Geography iz 1955. godine

H. Bösch – službeno se ubraja u predstavnike tradicionalnog koncepta, no njegov rad predstavlja prekretnicu te prijelaz u suvremeni koncept ekonomske geografije  kroz spregu prirodnih i antropogenih čimbenika u prvi plan stavlja ekonomske djelatnosti i njihov utjecaj na prostor te na taj način objašnjava prostorno uređenje gospodarskih djelatnosti (privrede) najznačajnije djelo: Weltwirtcshaftsgeographie iz 1966. godine

Moderni koncept ekonomske geografije

o Razvoj nove ekonomske geografije posljedica je sve veće kritike tradicionalnih pristupa u

geografiji te razvoja nove geografije čijim se začetnikom smatra Fred K. Schäfer koji se zalaže za napuštanje koncepta tradicionalne geografije temeljene na horološkoj regionalnoj geografiji te za primjenu nomotetičkog pristupa

o

Sredinom 20. stoljeća tradicionalni koncept ekonomske geografije zapada u krizu uslijed preopterećenosti geodeterminizmom i deskripcijom te činjenicom da se statističkim podacima nisu mogle objasniti sve promjene u prostoru razvojem prometa (ponajprije pomorskog) javljaju se jeftine sirovine... → to se više ne uklapa u klasični koncept razvoja ekonomske geografije u kojemu je postojala izrazita međuzavisnost prirodnih faktora i razvoja ekonomskih djelatnosti koja se više ne vidi

o Neka područja naglo se razvijaju iako nemaju prirodne prednosti, nastupa globalno razdoblje,

o Istraživanja u suvremenoj ekonomskoj geog. karakteriziraju tri filozofska pristupa: pozitivizam,
strukturalizam i humanizam

o Objekt proučavanja postaju ekonomski prostorni sistemi, a mijenja se i pristup proučavanju te se
uvodi sustavni pristup kojim je moguće objasniti određene procese koji uzrokuju razlike među pojavama u prostoru o sustav je općenito skup elemenata između kojih postoje veze i odnosi, a promjena jednog elementa utječe na promjene drugih elemenata ili sustava u cjelini – zašto je baš tamo i kakav je utjecaj na ostale elemente i strukture

o Sustavnim pristupom ne objašnjava se samo gdje je što i koliko čega ima, već ono najznačajnije
o Napušta se prirodni determinizam (geodeterminizam), a zamjenjuju ga ekonomski determinizam prema kojemu je ekonomska osnova društva glavni čimbenik razvoja Schätzl (1981.) – ekonomski prostorni sistemi

o Različiti autori dali su različite koncepte → među najprihvaćenijima je onaj što ga je dao L. o struktura – čini je razmještaj ekonomskih djelatnosti unutar jednog sistema na lokalnoj ili
regionalnoj razini (lokacijska ili regionalna struktura)

o interakcija – djelovanje jedne strukture na drugu istog ili drugog sistema → ogleda se
kroz cirkulaciju ljudi, robe, kapitala i informacija između lokacija odnosno regija

o proces – dinamička promjena u prostornoj (lokacijskoj ili regionalnoj) strukturi →
posljedica je djelovanja prostornih interakcija kao i djelovanja lokalnih i regionalnih razvojnih faktora (npr. deagrarizacija, deruralizacija, industrijalizacija) o o Među sistemima postoji hijerarhijska međuovisnost te s obzirom na veličinu možemo razlikovati lokalne, regionalne, nacionalne i svjetske (globalne) ekonomske sisteme S obzirom na funkcije razlikujemo proizvodne (agrarni, industrijski, energetski, rudarski) i uslužne (prometni, trgovinski...) ekonomske sisteme strukturama, interakcijama i procesima u gospodarskim djelatnostima SISTEMSKI PRISTUP o U suvremenoj ekonomskoj geografiji danas se primjenjuje sustavni ili sistemski pristup kako bi se objasnile pojave i promjene u prostoru (elemenata ili podsistema)

o Ekonomska geografija je znanstvena disciplina o prostornim

o Analiziraju se međuodnosi unutar cjeline sastavljene od brojnih međusobno povezanih dijelova o Sistem je skup elemenata između kojih postoje određene veze i odnosi → promjena u jednom
elementu uzrokuje promjene u ostalim elementima i u cijelom sistemu o Tipovi sistema prema protoku energije i tvari:

o izolirani sistem – nema izmjene tvari ni energije (takav je vjerojatno samo svemir) –
nemaju primjenu u geografiji

o zatvoreni sistem – postoji izmjena energije, ali ne i tvari (npr. hidrološki ciklus) o otvoreni sistem – postoji izmjena tvari i energije (takva je većina sistema: atmosfera,
ekosistemi, poljoprivreda, prometni sistem, industrija...) o Tipovi sistema prema stupnju poznavanja procesa ('prozirnosti'):

o crna kutija – poznati samo ulaz i izlaz

domaćinstva.o siva kutija – poznati još i manji podsistemi o bijela kutija – poznate komponente. sistem može biti: stabilan. ali nisu u radnom odnosu   aktivni u poljoprivredi. zanatstvu osobe koje rade za vlastiti račun . sektorima o o Prilikom analize ekonomske strukture stanovništva udjeli se odnose isključivo na aktivno stanovništvo Koncepti izdvajanja aktivnog stanovništva: o koncept zaposlenosti (većinom napušten) → aktivno stanovništvo čine svi koji obavljaju neku djelatnost i za to dobivaju plaću (poljoprivrednici? obrtnici?) o koncept radne snage (preporuka UN-a. nestabilan (npr. prema mjestu stanovanja (socioekonomska struktura) o u širem smislu: struktura prema položaju (ugledu) zanimanja u društvu. dinamički – stanje ujednačenog ulaza i izlaza što dovodi do postupnih promjena Povratna sprega o S obzirom na procese izvan sistema i njihov utjecaj na procese u sistemu možemo govoriti o povratnoj sprezi (feedback) → pojava kad se zbog vanjskog utjecaja jedan element u sustavu promijeni. putovi i spremišta energije i tvari o S obzirom na ravnotežu sistema. široko prihvaćen) → osobe obaju spolova koje čine ponudu radne snage raspoloživu za proizvodnju dobara i usluga. socioekonomskog razvoja) Ekonomsku strukturu stanovništva možemo promatrati s dva aspekta: o u užem smislu: struktura prema sektorima djelatnostima (sve češće se koristi) vlasništva. tj. padina). prema izvorima prihoda. time narušava ravnotežu i utječe na ostale elemente. uključujući zaposlene i nezaposlene  obilježje koncepta je rad radi stjecanja sredstava za život o Ekonomski aktivno stanovništvo (prema kriteriju radne snage): o sve zaposlene osobe    rade puno radno vrijeme rade pola radnog vremena rade manje od pola prosječnog radnog vremena o sve osobe koje obavljaju neko zanimanje. prouzrokuje niz promjena na njima o Oblici povratne sprege: o negativni feedback – porast aktivnosti jedne komponente uzrokuje pad aktivnosti druge komponente te djeluje prema uspostavljanju ravnoteže  primjer: uz strmu obalu veliki valovi uzrokuju razaranje → s vremenom se smanjuje strmina → smanjuju se valovi i razaranje elemenata u istom smjeru te djeluju prema daljnjem narušavanju ravnoteže o pozitivni feedback – serija progresivnih promjena unutar sistema → promjena  primjer: neka industrija zbog uspješnog proizvoda povećava proizvodnju → privlači radnu snagu čime uzrokuje migracije → dolazi do daljnjeg povećanja proizvodnje što povlači daljnje migracije EKONOMSKA STRUKTURA STANOVNIŠTVA o o Ekonomska struktura stanovništva jedan je od indikatora opće razvijenosti nekog društva (tj.

koje se školuju na teret roditelja. godine kućanice osobe koje se pripremaju za obavljanje zanimanja. aktivno stanovništvo prema kriteriju radne snage te neaktivne osobe koje imaju vlastiti izvor prihoda prema kriteriju radne snage .)     o ekonomski ovisne osobe (uzdržavane) djeca do navršene 15. ostale gospodarski neaktivne osobe koje ne rade niti traže posao (rentijeri i sl. osobe nesposobne za rad i bolesne osobe  o Prema kriteriju prihoda aktivno stanovništvo čine svi oni koji imaju prihod. pomažući članovi obitelji o nezaposlene osobe u određenom razdoblju  nezaposleni koji su bili zaposleni osobe koje prvi put traže zaposlenje  o o Ekonomski neaktivno stanovništvo (prema kriteriju radne snage): osobe koje imaju samostalan izvor prihoda   osobe koje primaju mirovinu osobe koje se pripremaju ili školuju za neko zanimanje i imaju stipendiju i sl. tj. rođaka i sl.

sektor stagnira i od 1960-ih počinje se smanjivati. tip gradnje. novčarstvu i sl. sektor koji ima slab porast produktivnosti. a u sekundarnom i tercijarnom sektoru po 45% promjene u prostoru: o Socioekonomskim razvojem dolazi do preraspodjele stanovništva između sektora što uzrokuje o preobrazba naselja (fizionomska – nema gospodarskih zgrada. sektora Danas u primarnom sektoru radi oko 10% radne snage.) o promjena načina života (radno vrijeme.. stoljeća II. sektor još uvijek raste brže Sredinom 20..STRUKTURA STANOVNIŠTVA PREMA SEKTORIMA DJELATNOSTI o Struktura stanovništva prema sektorima djelatnosti: o primarni sektor obuhvaća stanovništvo koje radi u poljoprivredi. sektora. sektor → slab tehnološki napredak (rast produktivnosti). a III. godine dopunjavaju taj model te razrađuju model i daju Obilježja sektora: o I. školstvu.. energetici i proizvodnom zanatstvu u rudarstvu. do 1950. no njihova podjela imala je nejasne kriterije razvrstavanja u djelatnosti kriterije prema kojima se neke djelatnosti svrstava u neki sektor. dohodak. ribarstvu i šumarstvu. sektor → osrednji tehnički napredak i postojana. stoljeća počinje znatniji rast III. stalno rastuća potražnja (iz toga proizlazi i današnji porast potreba za radnom snagom) o Različiti intenzitet tehničkog napretka te različiti uvjeti potražnje dovode do promjena udjela zaposlenih u pojedinim sektorima: I.) PRIMJENA MODELA DJELATNOSTI o o EKONOMSKE STRUKTURE STANOVNIŠTVA PREMA SEKTORIMA Struktura aktivnog stanovništva koristi se kao pokazatelj razvijenosti (faze društvenoekonomskog razvoja) Općeniti slijed promjena sektora djelatnosti od 1800.) → sve veća socijalna pokretljivost (turizam. sektora Početkom 20. najviše u korist II. sektor koji ispočetka obilježava jak porast potražnje pa prima viškove radne snage. turizmu. trgovini. prometu. znanosti i kulturi o kvartarni sektor obuhvaća stanovništvo zaposleno u djelatnostima koje ne stvaraju o kvintalni sektor obuhvaća stanovništvo zaposleno u informatičkim djelatnostima o o Uočeno je da zastupljenost zaposlenih po sektorima djelatnosti odražava opći stupanj razvijenosti Prvu podjelu na sektore dali su Fischer i Clark prije Drugog svjetskog rata. stoljeća počinje znatno smanjenje I. ali i vodoprivredi o sekundarni sektor obuhvaća stanovništvo zaposleno građevinarstvu.. blago rastuća potražnja o II. ali II. i II.. slobodno vrijeme. o tercijarni sektor obuhvaća stanovništvo zaposleno u neproizvodnim gospodarskim granama – uslužnom zanatstvu. industriji. sektor ekspandira na račun I. sektor obilježava porast produktivnosti pa dolazi do viška radne snage → prelijevanje u II. a glavni kriteriji su:   o intenzitet tehničkog napretka (mjeren kroz produktivnost) zasićenost.. sektora. već ga troše – u upravi. promet. odnosno elastičnost potražnje o Fourastié 1954. ali i rast potražnje uz stalan porast radne snage o o o o Od početka 19. godine: . obrani. godine i Eisler 1970. ugostiteljstvu. sektor → snažan tehnički napredak (porast produktivnosti) i promjenjiva potražnja o III. kasnije doživljava snažan tehnološki napredak i porast produktivnosti → višak radne snage se prelijeva u III. zdravstvu.

nereciklirajući izvori: fosilna goriva. plin 27%..). o Tijekom vremena struktura potrošnje se mijenjala → u 40 godina potrošnja se povećala više od .9 na 10.e.. tlo. hidroenergije i energije vjetra.I II III II I o → II I III → II III I → III Općenito niži stupanj zaposlenih u primarnom sektoru označava viši stupanj razvijenosti o u razvijenim zemljama u primarnom sektoru je zaposleno < 5% aktivnog stanovništva o u nerazvijenim zemljama u primarnom sektoru je zaposleno preko 60% aktivnog stanovništva o u SAD-u 3% stanovništva 'hrani' Ameriku i izvozi hranu. a o obnovljivi izvori – mogu se koristiti neprestano i trajno (s ljudskog stanovišta) i dio su o Rezerve – poznati izvori koji se smatraju iskoristivima pri trenutnim tehnološkim i ekonomskim uvjetima o iskorišteno je ono što je povoljno → da bi se išlo dalje treba bolja tehnologija i više svjetske cijene  primjer: ugljen se u Njemačkoj prestao kopati nakon što su iskorištena povoljna nalazišta. drvo za ogrjev i druga tradicionalna goriva za grijanje. nepažljivim korištenjem mogu biti uništeni (šume... a od 1950. a u Bangladešu 67% stanovništva ne uspijeva proizvesti hrane dovoljno za prehranu cjelokupnog stanovništva o Potrebno je voditi računa da je u tercijarni sektor uključen i kvartarni sektor pa se može dobiti kriva slika razvijenosti → takav je bio slučaj nekadašnjih socijalističkih država.6 puta (s 3. ugljen 28%. u pojedinim nerazvijenim zemljama i do 90% 2. uran. kuhanje. osvjetljenje čine do 20% potrošnje energije u svijetu. nuklearna energija 8%..) prirodnog ciklusa o uvjetno obnovljivi izvori – pojedini izvori koji su obnovljivi uz pažljivo gospodarenje. a ostali izvori oko 4% Životinjska snaga (za vuču ili nošenje). preostala ležišta su teško dostupna što povećava cijenu te je jeftinije uvoziti ugljen sa svjetskog tržišta na komercijalnoj razini o primjer: snaga valova – još nije tehnološki dovoljno uznapredovalo da bi se mogli koristiti o primjer: fuzija – više energije se troši na postizanje uvjeta (temperatura i tlak) nego što se fuzijom oslobađa o Rezerve nisu isto što i izvori magnetske energije i gravitacije POTROŠNJA ENERGIJE o o U potrošnji komercijalne energije nafta čini 33%..2 mlrd tona n. a zadržao se u većini tranzicijskih zemalja ENERGETSKI IZVORI o Geografija izvore promatra kompleksno te razlikuje prirodne i društvene izvore o o Društvene izvore čine stanovništvo i kapital Prirodni izvori: o neobnovljivi izvori – oni izvori čije korištenje može voditi iscrpljivanju zaliha (jednom iskorišteni nenadomjestivi su)   reciklirajući izvori: rude željeza. privatna uporaba solarne. godine se učetverostručila o Sunce je primarni izvor gotovo sve energije na Zemlji uz izuzetak geotermalne energije.

o o o

Najbrži porast potrošnje energije zabilježen je krajem 1960-ih, a početkom 1980-ih dolazi do stagnacije potrošnje Opće kretanje potrošnje energije u početku je najsličnije kretanju potrošnje nafte, a zatim plina Današnje statistike daju različite procjene buduće potrošnje, no sve se slažu da će udio nafte stagnirati dok se očekuje daljnji rast udjela plina i obnovljivih izvora energije što je povezano i s procjenama postojećih rezervi fosilnih goriva Svijet danas karakterizira nejednaka potrošnja: o o o o preko polovice energije potroši se u samo pet zemalja (SAD, Kina, Rusija, Japan, Indija), a u 10 zemalja gotovo 2/3 energije čak šest zemalja (5 + Njemačka) troše više energije nego cijela Afrika SAD imaju oko 4.6% svjetskog stanovništva, a čine više od 23% svjetske potrošnje energije zemlje G7 imaju 11% svjetskog stanovništva, a čine više od 40% svjetske potrošnje energije

o

o ¾ stanovništva nerazvijenih zemalja troši manje od 30% energije
o Posljedice takve nejednake potrošnje su veliko povećanje onečišćenja te bitno smanjenje zaliha

2004. godine proizvedeno je 24.5 milijardi tona CO2 ili 3.3 tone po stanovniku

o I slabije razvijene zemlje troše sve više energije te, iako potrošnja u razvijenim zemljama stagnira,
troši se sve više energije o Takva raspodjela potrošnje dovodi do konflikta: o o o o razvijeni žele održati status quo ili smanjiti potrošnju (očuvanje okoliša, pažljivo raspolaganje rezervama) nerazvijeni žele poboljšanje životnih uvjeta, za onečišćenje okrivljuju razvijene, traže svoj 'red' za napredak

Najveći porast potrošnje bilježe tzv. nove zemlje u koje ubrajamo nekadašnju skupinu nerazvijenih zemalja te Kinu i Indiju Nejednaki raspored energetskih izvora u svijetu dovode do razvoja trgovine te je nafta usprkos laganoj stagnaciji još uvijek najzastupljenija pojedinačna roba u svjetskoj trgovini ⅓ vrijednosti izvezene robe za uvoz nafte, a nakon porasta cijena nafte taj udio je još više porastao

o Pojedine slabije razvijene zemlje (Indija, Pakistan, Niger...) bile su prisiljene davati i između ¼ i

KORIŠTENJE ENERGIJE ZA RAZVOJ o Prvi izvor energije bila je ljudima njihova vlastita snaga i direktna Sunčeva energija

o vatra – naučili su je koristiti prije oko 1.5 milijuna godina za grijanje, pripremu hrane,
pečenje gline, osvjetljavanje

o domaće životinje – za vuču i nošenje tereta o oko 3200. g.p.n.e. Egipćani su izmislili jedro i koristili ga za pokretanje brodova o pred oko 2000. g.p.n.e. izmislili su način korištenja snage vode na vodopadima i tekućoj
vodi → jednostavni vodeni kotač kao preteča turbine o sve do 17. stoljeća možemo govoriti o marginalnom korištenju energije

Korištenje energije od 18. do sredine 19. stoljeća o Drvo je glavni izvor energije, no krajem 18. stoljeća potreba za drvom i sječa premašuje rast te ugljen preuzima primat prijevoza ugljena iz rudnika vagonima → u početku su vagone vukli ljudi, kasnije konji

o Povećanjem potražnje za ugljenom traže se nove metode kopanja i vađenja te razvoj tehnologije

o Poseban problem predstavljala je voda u rudnicima → 1698. godine Thomas Savery je
patentirao pumpu za ispumpavanje vode iz kopova koja je bila pogonjena prvim upotrebljivim parnim strojem – uređajem za pretvaranje toplinske energije u mehaničku energiju

o 1769. James Watt patentirao je bitno učinkovitiji stroj i tako omogućio primjenu parnog stroja i
za druge namjene osim pumpanja i izbacivanja vode iz rudnika

o Parni stroj postaje nositelj razvoja industrije i prometa tijekom industrijske revolucije kada
počinje silan porast potrošnje energije → parom pogonjeni strojevi zamjenjuju ljudski rad, a parobrodi potiskuju jedrenjake

o Lakši i produktivniji rad potiče stjecanje više dobara čime dolazi do porasta standarda i
omogućen je znatniji porast stanovništva te porast kupovne moći što dovodi do porasta potražnje koji uzrokuje porast potrošnje energije Korištenje energije u 19. stoljeću o Stoljeće otkrivanja novih izvora energije kao i načina njezine primjene elektrogenerator (Faradey u UK, Henry u SAD-u) o 1860-ih godina izumljen motor s unutrašnjim izgaranjem koji omogućuje razvoj prvih vozila o 1866. godine Nikolaus August Otto i Eugen Langen konstruirali su četverotaktni motor tada pogonjen na plin)

o 1830-ih godina je otkriven je način pretvaranja mehaničke energije u električnu energiju →

o 1885. Gotlieb Daimler i Karl Benz neovisno su četverotaktni motor pokrenuli na benzin (do
o 1892. godine Rudolf Diesel je konstruirao dizelski motor

Korištenje energije u 20. stoljeću

o Od 1900. godine potrošnja energije se udvostručuje svakih 20 godina
o Razlozi rasta potrošnje energije:


porast stanovništva i porast standarda izum novih trošila energije proizvodnja proizvoda čiji nastanak troši puno energije neenergetska potrošnja fosilnih goriva


o Od 1980-ih dolazi do usporavanja rasta potrošnje energije kao posljedice krize i porasta cijena te
do izuma trošila koja troše manje energije FOSILNA GORIVA

o Fosilna goriva su oblik Sunčeve energije uskladištene kroz proces fotosinteze u zelenim
biljkama

o Fosilna goriva obuhvaćaju ugljen, naftu i zemni plin o Fosilna goriva danas čine 85-90% svjetske potrošnje energije → procjenjuje se da je godišnja
potrošnja fosilnih goriva onolika koliko je nastalo tijekom jednog milijuna godina

o Posljednjih godina ponovno raste udio ugljena zbog velike proizvodnje u Kini
o Procjene postojećih rezervi fosilnih goriva:    o ugljen: kameni – za 200 godina, smeđi – za 230 godina, lignit – za 400 godina nafta – za 45 do 50 godina plin – za 120 godina

Prijelomni događaji u korištenju energije:

o u 18. stoljeću dolazi do proizvodnje pare → prijelaz s drva na ugljen omogućio je
industrijsku revoluciju o o krajem 19. i početkom 20. stoljeća počinje korištenje nafte i plina koji su čistiji i komotniji za korištenje te postupno istiskuju ugljen 1960-ih godina nafta preuzima primat od ugljena tako se proizvodilo 20% električne energije u svijetu UGLJEN

o poslije Drugog svjetskog rata počinje se koristiti nuklearna energija → krajem 1990-ih

o Ugljen je bio osnova za industrijsku revoluciju u Velikoj Britaniji, Zapadnoj Europi i SAD-u o Usprkos najduljoj eksploataciji (dulje od 200 godina) ugljen ima najdugotrajnije rezerve među
fosilnim gorivima (200-400 godina) o Prema starosti, kaloričnoj vrijednosti i primjenjivosti izdvajamo tri skupine ugljena:

kameni ugljen – 7-9 tisuća kalorija → koristi se u kemijskoj industriji i metalurgiji (koks), kao gorivo u termoelektranama; rezerve se procjenjuju na 200 godina smeđi ugljen i lignit – 3-6 tisuća kalorija → koristi se kao gorivo; rezerve smeđeg ugljena procjenjuju se na oko 230 godina, a lignita na oko 400 godina


o

Najveći svjetski proizvođači ugljena su Kina, SAD, Indija, Australija, Rusija i JAR o polovicu svjetske proizvodnje drže Kina i SAD

o šest zemalja drži ¾ proizvodnje
o o o Ukupna godišnja proizvodnja ugljena iznosi blizu 5 milijardi tona Bez obzira na važnost nafte u apsolutnom smislu količina proizvedenog ugljena raste Od početka 1990-ih ukupna svjetska proizvodnja uvelike se podudara s Kinom koja bilježi vrlo brz rast o o o o od 1980. do 2003. godine imala je porast 2.4 puta tj. preko 850 tona istovremeno proizvodnja u svijetu se povećala 1.3 puta ili 1100 milijuna tona oko 57% svjetskih rezervi nalaze se u SAD-u (27%), Rusiji (17%) i Kini (13%)

Ukupne rezerve ugljena se procjenjuju na 1000 milijardi tona, no nejednak je raspored u svijetu

o oko ¾ zaliha nalazi se u samo pet zemalja (SAD, Rusija, Kina, Indija, Australija) o Svijet također karakterizira i nejednaka proizvodnja → iako su najveći proizvođači ujedno i
najveći potrošači, ugljen se troši svuda u svijetu te dolazi do razvoja trgovine ugljenom o o Glavni izvoznici kamenog ugljena 2003. godine bili su Australija, Kina, Indonezija, JAR i Rusija, a najveći uvoznici Japan, Južna Koreja, Njemačka, UK i Rusija Većina ugljena danas se koristi u termoelektranama

o Sredinom 20. stoljeća dolazi do smanjenja važnosti ugljena zbog:    
 nafte – jeftina i primjenjiva → pad cijena ugljena pritiska ekologa → uvođenje plina kao čistijeg, ima manju emisiju CO2 i SO2 koji sudjeluju u kiselim kišama i efektu staklenika političke odluke → usmjerenost na nuklearnu energiju ostalih razloga → stagnacija metalurgije iz povoljnih ležišta u Australiji i SAD-u na svjetsko tržište se plasira jeftiniji ugljen

. zatvaranja rudnika te brojnih socijalnih i ekonomskih posljedica. godine napravljen je prvi cjevovod koji je vodio 8 km od bušotine do željezničke postaje o Krajem 19. Južnoj Americi. godine iz naftne bušotine u Pensylvaniji parnim strojem se crpi nafta • •  uskoro su izbušene brojne nove bušotine u okolici čime je došlo do pada cijena s 20$ na 10c za barel (159 l) pojavljuju se viškovi koji se početkom 1860-ih izvoze na atlantsku obalu SAD-a  1865. a kao sirovina za TNT primjenu → dolazi do diversifikacije primjene nafte o Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do vrlo brzog razvoja industrije i prometa što povećava o 1950-ih i 1960-ih nafta postaje glavni energent → razvija se tehnologija vađenja.) o Glavni svjetski proizvođači nafte (2004. stoljeća istraživanja počinju i u drugim saveznim zemljama SAD-a (Texasu. godine počinje crpljenje nafte u Rumunjskoj 1859. posebice u jače usmjerenim područjima Javlja se potreba za otvaranjem novih radnih mjesta. Belgija. a u Saudijskoj Arabiji 1938. no problem je u niskokvalificiranoj radnoj snazi zbog čega se javlja potreba za doškolovanjem nekadašnjih rudara U prvoj fazi nekadašnja rudarska područja stagniraju i propadaju. Njemačka. kada je Kanađanin Abraham Gesner otkrio dobivanje petroleja iz sirove nafte → petrolej je brzo postao glavni način rasvjete. Kina i Venezuela o Norveška i UK su vodeći proizvođači nafte iz podmorja Korištenje nafte tijekom vremena o Do početka 20. čista industrija o o NAFTA o Nafta se koristi od najstarijeg vremena – u starom Egiptu je korištena kao sredstvo za mumificiranje.. a bušotine se buše i drugdje u svijetu – u Europi. i početkom 20.). u Iraku 1927. SAD. na Bliskom istoku (prva bušotina izbušena je 1908. Meksiko. otkrivaju se nova nalazišta te je cijena nafte niska i raste potrošnja o o porast potrošnje vodi do gospodarskog razvoja i porasta standarda što uvjetuje daljnji porast potrošnje i potražnje u proizvodnji dominira nafta s Bliskog istoka (iako se sve do 1970-ih bušotine zapravo nalaze u stranom vlasništvu) o 1960-ih godina otkrivena je nafta na Aljaski i u podmorju Sjevernog mora . a indijanska plemena su je koristila kao lijek o Prijelomna godina u eksploataciji nafte bila je 1840. stoljeća glavna namjena bila je dobivanje petroleja – benzin i ostale frakcije su bacane o tek uvođenjem električne struje za rasvjetu petrolej postaje nepotreban o Tijekom Prvog svjetskog rata naglo raste potražnja zbog goriva za brodove i avione o o U razdoblju između Prvog i Drugog svjetskog rata porast automobilizacije i mehanizacija poljoprivrede uvjetuju porast potrebe za benzinom U Drugom svjetskom ratu nafta se koristi za gorivo.) su Saudijska Arabija... Iran. Rusija.o Smanjenje značenja ugljena kao energenta dovodi do kriza tradicionalnih rudarskih područja (UK. no u novije vrijeme dolazi do njihove revitalizacije te se u bazene smješta novija. Kaliforniji i Oklahomi). šira primjena dovela je do bržeg rasta cijena sirove nafte o Potreba za pronalaskom novih izvora i tehnologija vađenja i prijevoza dovodi do početka naftne industrije:  1857.

je i glavni svjetski posao s velikim gospodarskim i političkim posljedicama Među vodećim multinacionalnim kompanijama su i one iz petrokemijske industrije: Exxon.-1991. godine je s 2. godine svjetski potrošači ponašali su se kao da nije riječ o neobnovljivom. naftni šok (1979. osim što je glavni energent.8$ na iznad 34$ po barelu što je povećanje od preko 12 puta → 1980. racionalno i efikasno korištenje energije. naftni šok (2008. godine zabilježena je najviša cijena nafte u 20.-1973. naftni šok (1973. dosegnut je tek sredinom 1990-ih o 3. stoljeću – 101$ o posljedice: štednja. na Aljaski i u Rusiji o 2. a time i pad cijena uzrokovani azijskom ekonomskom krizom 1990-ih godina te ponovni porast potražnje početkom 2000-ih što uz ograničenu isporuku dovodi do porasta cijena o o o Zemlje OPEC-a ranije su proizvodile više nego što mogu prodati pa su oscilirale cijene → danas proizvode manje kako bi održali visoke cijene Nafta danas. Iranska revolucija i svrgavanje (proameričkog) šaha Reze Pahlavija što je dovelo do prestanka isporuke SAD-u nastavio o OPEC udvostručuje cijene → s 13-14$ na gotovo 30$ po barelu. rekord iz 1979.) o uzrok: zaljevski rat o naftnom šoku o zbog velikih zaliha i isporuke od ostalih zemalja šok je umanjen te samo uvjetno govorimo o 4.. a postupan rast se o ukupan rast cijena od 1973. godine cijena zbog rastuće ponude postupno opada i 1986.. o Uzroci rasta cijena nakon 2000. no različito u različitim kategorijama zemalja  Njemačka je smanjila uvoz nafte. konačnom izvoru energije o 1. Royal Dutch. do 1981.) o uzrok: arapsko-izraelski rat (1967. naftni šok (1990. dolazi do porasta potrošnje energije od 5$ dok je porast BNP-a bio 30% što je rezultat efikasnijeg korištenja energije siromašne zemlje su najteže pogođene jer nemaju 'prostora' za štednju pa počinju dizati kredite i upadati u dugove što je danas jedan od najvećih problema   o Nakon 1981. prelazak na druge energente o istovremeno započinju jača istraživanja u Sjevernom moru.-1980. ENI. BP. ali su se troškovi povećali 9 puta u zemljama OECD-a od 1973.) o uzroci: zaoštravanje na Bliskom istoku.) – neslužbeni → zabilježena je najveća cijena nafte ikada Uzroci oscilacija cijena nafte u posljednjih 30 godina o Proizvodnja i trgovina (time i cijene) pod očitim su utjecajem političkih i vojnih zbivanja što potvrđuju četiri naftna šoka → političke nestabilnosti uzrokovale su rast cijena nafte o Proizvodnja i trgovina pod utjecajem su ekonomskih kretanja → to potvrđuje pad potražnje.o Sve do 1973. godine dostiže 13$ (povremeno i niže) → ponovni porast potrošnje..) uslijed kojeg su arapske zemlje smanjile ili prekinule isporuku nafte SAD-u i njima bliskim (zapadnim) zemljama i Japanu o OPEC učetverostručuje cijene → s ispod 3$ po barelu na 11$ po barelu o posljedice: štednja u mnogim zemljama. do 1985. godine:  pad vrijednosti američkog dolara pad kamatnih stopa u SAD-u → prelijevanje sredstava u financijski sektor  .

. a obuhvaća samo 2% svjetskog stanovništva zbog čega ima ogromne mogućnosti izvoza Većina najrazvijenijih zemalja (uz izuzetak UK i Norveške) nema dovoljno nafte za svoje potrebe Trgovina naftom je u pojedinim zemljama glavni izvor prihoda Udio nafte u vrijednosti izvoza (1999. sjeverna Afrika..5 milijuna barela • •   smanjenje proizvodnje OPEC-a kako bi se održale cijene politička nestabilnost Trgovina naftom o Nafta je danas najznačajnija roba u svjetskoj trgovini što je posljedica neravnomjernog rasporeda proizvodnje o Bliski istok ima oko ⅔ svjetskih zaliha. Aljaska) tropske prašume (Indonezija. a sa sjevernom Afrikom i iznad 70% zaliha nafte.) Lokacija ležišta nafte je često nepovoljna: o o o o hladna područja (Sibir. gnojiva. a istodobno uvoz nafte oscilira i 1998. 7% korozin) 26% o grijanje i proizvodnja el. korištenjem supertankera i cjevovoda Problemi koji se očekuju u budućnosti: o o o nestašica energije zbog iscrpljivanja izvora porast cijena što će biti problem za nerazvijene ekološki problemi u svim fazama: dobivanju. Kini i Indiji • SAD dnevno uveze 12 milijuna barela nafte Kina dnevno potroši 7 milijuna barela (1980-ih godina 1. a time i konačnu cijenu nafte Kako bi se unaprijedila eksploatacija i prijevoz. Nigerija) pustinje (Bliski istok.. lijekovi. godine je iznosila oko milijun tona nafte. umjetna vlakna.7 milijuna barela) Indija dnevno potroši 2.):     Saudijska Arabija Nigerija Libija Kuvajt Venezuela 88% (+ 8% prerađevine) 96% 95% (uključujući plin) 89% (uključujući prerađevine) 82% (uključujući plin) o Zemlje OPEC-a imaju 78% zaliha nafte iako u današnjoj proizvodnji sudjeluju s oko 40% o o o  o Proizvodnja nafte u Hrvatskoj opada i 1998.) valovito more (Sjeverno more) o o Takva lokacija ležišta uvjetuje rast cijena eksploatacije i transporta.5 milijuna tona nafte o Primjena nafte danas: o gorivo u prometu o sirovina u industriji o ostalo (maziva i sl. struje 2% 13% (plastika. dolazi do razvoja novih tehnologija i to razvojem satelitskih istraživanja. gradnjom stabilnih platformi. je iznosio 3. 7% dizel.. transportu i potrošnji o .) Uvjeti eksploatacije nafte o 59% (45% benzin. rast potražnje u SAD-u.

godine u Engleskoj je u rad puštena prva nuklearna elektrana (Calder Hall). Japan. Kanada i Alžir koji sudjeluju s 53% ukupnog izvoza o Glavni uvoznici plina su SAD. plinsko polje Ivana u Jadranskom moru U rafinerijama su proizvedene 304 tisuće tona ukapljenog plina i 250 tisuća tona rafinerijskog plina o 2003. godine u svijetu je radio 441 reaktor u 31 zemlji koji su davali oko 16% proizvodnje .PLIN o Plin se u nalazištima nalazi samostalno ili uz naftu o U prošlosti se često beskorisno spaljivao na crpilištu o Danas je plin energent s najbrže rastućom potrošnjom među energentima. gotovo sve iz Rusije plinovodima Od sredine 1990-ih veličina uvoza plina stagnira dok je uvoz u laganom porastu o U mnogim zemljama plin postaje zamjena za ugljen i naftu (tamo gdje je moguće). a ⅓ se uvozi. trajan i jeftin izvor energije Nakon Drugog svjetskog rata i tijekom utrke u naoružanju javlja se tendencija podržavanja mirnodopske primjene nuklearne energije o 1954. odnosno oko 7% ukupne energije o 2005. Njemačka. a godinu kasnije prva u SAD-u o 1957. Kloštar. Legrad. Kanada) proizvode blizu polovice svjetske količine proizvodnje plina o o o najčišći među fosilnim gorivima → izgaranjem se ispušta ½ plinova u odnosu na ugljen za o lako se prevozi → transport plina u međunarodnoj trgovini se odvija 80% plinovodima i 20% tankerima kao ukapljeni plin o Glavni izvoznici plina su Rusija. najčešće se o Trenutno se u Hrvatskoj plin vadi na 92 bušotine o Najznačajnija plinska polja su Žutica. godine osnovan je EUROATOM – Europska agencija za nuklearnu energiju električne energije. Ferdinandovac. Kalinovac. godine porinuta je prva američka nuklearna podmornica Nautilus o 1956. Molve. SAD. siguran. Ježevo. godine u Hrvatskoj je proizvedeno 2189 milijuna kubičnih metara prirodnog plina o NUKLEARNA ENERGIJA o U svojim počecima iskorištavanja u civilne svrhe nuklearna energija je viđena kao odgovor na svjetske energetske potrebe o o Nuklearna energija je čist. za proizvodnju električne energije. godine potrošnja i proizvodnja plina bilježe brz porast – potrošnja povećana skoro 3 puta Razlozi porasta potrošnje plina: o o poznate rezerve znatno su veće od nafte (oko 120 godina) najjeftiniji među fosilnim gorivima istu količinu energije o Tri zemlje (Rusija. a vjerojatno će njegov udio koji je danas iznad 25% i dalje rasti Od 1970. Ukrajina i Italija koristi u domaćinstvu. za grijanje te u kemijskoj industriji Proizvodnja plina u Hrvatskoj o o Hrvatska proizvodi približno ⅔ svojih potreba. Ivanić. Lipovljani.

kao nusprodukt Pu239. Harrisburg u SAD-u došlo je do prve nesreće zbog nuklearne energije o 1986. godine o danas već ima 10 reaktora te velike planove. plin) javlja se potreba obogaćivanja urana reciklažom se troši energija.o U razvoju nuklearnih elektrana razlikujemo tri generacije reaktora ovisno o pogonskom gorivu i kemijskim procesima u tim elektranama o prva generacija reaktora    isti proces kao u prvim atomskim bombama → cijepanjem jezgara atoma teških elemenata dolazi do oslobađanja goleme energije kao gorivo se koristi U235 (isto kao bomba na Hirošimu) kontrolirana lančana reakcija → proizvodnja topline koja se koristi za proizvodnju pare koja pokreće turbine generatora (kao i kod klasičnih TE na ugljen. mazut. godine u Černobilu u Ukrajini došlo je do parne i kemijske eksplozije (H2 i CO) KORIŠTENJE NUKLEARNE ENERGIJE o Najviše nuklearnih reaktora imaju SAD (2007. godine je 37% električne energije dobiveno iz NE 1986. a slijede Francuska. Loire i Garrone o razlozi razvoja tako opsežnog programa   o o o o nedostatak fosilnih goriva uvoz nafte iz nestabilnih područja – sjeverne Afrike i Bliskog istoka 1980. iako je u povijesti osjetio sve njene negativne posljedice Kina je relativno kasno započela s primjenom nuklearne energije o prvi reaktor pušten je u rad 1990. pogotovo u obalnom području . Japan. Rusija i Sjeverna Koreja o Najambiciozniji nuklearni program imala je Francuska čija je većina nuklearnih reaktora smještena na atlantskoj obali i duž rijeka Rhône. godine je iz 50 nuklearnih reaktora dobivena polovina ukupne električne energije Japan zbog nedostatka fosilnih goriva također ulaže velika sredstva u razvoj nuklearne energije. a daje više energije (1 kg D-T plazme ≈ 3 kg U235 ≈ 20 000 kg ugljena) treća generacija reaktora     o 1979. Sr90 i drugi radioaktivni izotopi   o druga generacija reaktora   o  kao pogonsko gorivo koristi se plutonij koji daje više energije temelji se na procesu fisije temelji se na procesu fuzije koja je još u eksperimentalnoj fazi procesi koji se odvijaju jednaki su procesima na Suncu → spajanje atomskih jezgara što je moguće ako se atomi sudare jako velikom brzinom da nadvladaju odbijanje pozitivnih naboja jezgara – to je moguće pri visokim temperaturama (iznad 50 milijuna °C) i tlaku ili se koriste akceleratori proces fuzije moguć je samo u posebnom obliku tvari – plazmi (mješavini koja je napravljena od slobodnih elektrona i neutrona) kao gorivo koristi se plazma deuterija i tricija (teških izotopa vodika) proces fuzije je sigurniji proces kojim nastaje manje radioaktivnog otpada.: 104). godine na Otoku tri milje.

no ipak se nastavlja razvoj kemijske industrije 1963. o 1978. Švedska i Ukrajina (iznad 50%) BUDUĆNOST NUKLEARNE ENERGIJE o Budućnost velikim dijelom ovisi o političkoj odluci → neke zemlje zakonom zabranjuju gradnju NE (Austrija) o Restrikcije i uskraćivanje poticaja razvoju nuklearnih elektrana: o o još nije dostignuta sigurnost u proizvodnji. godine iscurio otrovni plin zbog čega je smrtno stradalo više od 2000 ljudi. uključujući i cijenu razvoja. gradnje. Slovačka. su startale čak četiri nove. a posljednja je otvorena 1989. a zajedno s Francuskom i Japanom proizvodi oko 57% nuklearne energije Nagli porast proizvodnje nuklearne energije uslijedio je 1980-ih godina proizvodnje o U posljednjih 20 godina proizvedeno je pet puta više nuklearne energije nego u prvih 20 godina o Relativno značenje nuklearne energije drukčije je od apsolutnih pokazatelja jer se javljaju neke zemlje kojih nema među apsolutno najvećima → najveći udio proizvodnje električne energije nuklearnim reaktorima imaju Francuska. potpuna kontrola procesa (brojne manje nezgode) opasnost od proizvodnje nuklearnog oružja. 1984. a velike probleme predstavlja i problem održavanja postojećih nuklearnih elektrana godine. tj.o Nekadašnji SSSR ulagao je velika sredstva u razvoj i primjenu nuklearne energije. iako gorivo za NE ne može poslužiti za izradu bombe o strah od terorizma → dobre mete o problem odlaganja radioaktivnog otpada (I131 – vrijeme poluraspada je 8 dana Pu239 – 24 000 godina) o visoka cijena nuklearnih elektrana. Litva. a uslijedio je i brz razvoj novih NE o Njemačka je rano započela s razvojem nuklearne energije → prva elektrana izgrađena je 1968. zbrinjavanja otpada i uklanjanja ostataka elektrane nakon 30-40 godina rada ne može zamijeniti fosilna goriva. o o o o danas radi 17 reaktora. godine je u Italiji puknula brana pri čemu je poginulo preko 2000 ljudi  . a 19 je ugašenih (u bivšem DDR-u ne radi nijedan) razlog smanjenja broja NE je pritisak zelenih i prelazak na obnovljive izvore energije te dotrajalost elektrana na području nekadašnjeg DDR-a SAD sudjeluje s čak 30% svjetske proizvodnje nuklearne energije. godine imala je 8 NE. prvenstveno kako bi parirao SAD-u → takav ekspanzivni razvoj rezultirao je niskim stupnjem sigurnosti o o rezultat slabog održavanja bila je eksplozija nuklearnog reaktora u Černobilu pri kojoj je u atmosferu otišlo 50 tona radioaktivnih čestica raspadom SSSR-a nove države smanjuju ulaganja zbog nedostatka sredstava. pogotovo naftu jer sa mali dio nafte koristi za dobivanje električne energije za sada se koristi samo za proizvodnju električne struje ni pojedine industrije nisu sigurne o termalno onečišćenje o o o o Poticaji izgradnje:  u kemijskoj industriji Bhopal je 1984. a otrovano je preko 200 000 ljudi. Belgija.

uglavnom iz vojnih izvora → o većina otpada kojeg treba zbrinuti ne potječe iz nuklearnih elektrana.) termoelektrana 3000 do 20 000 tona ugljena o manje opterećuje okoliš → jedan reaktor godišnje potroši 30 do 50 tona goriva. raznoliki što osigurava sigurnost da neće nestati te ekološki prihvatljivi HIDROENERGIJA o Hidroenergija je daleko najznačajniji obnovljivi izvor energije → značenje svih ostalih izvora je tako malo da se nazivaju alternativnima o o o 2001. godine hidroelektrane davale su 98% električne energije od svih obnovljivih izvora. a OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE o o Iscrpljivanjem zaliha nafte do sredine 21. nego iz vojnih izvora istraživanja → problem odlaganja je tehnološki riješen pretvaranjem u krutinu i pohranjivanjem u geološki stabilno područje o o ljudi su više izloženi radijaciji za vrijeme međukontinentalnog leta. naći će način da nabavi plutonij. životinje) potapanje plodnih površina ili kulturno povijesnih spomenika (Asuan) preseljenje velikog broja ljudi zatrpavanje jezera → skraćivanje vijeka + troškovi  . jeftin te daje mogućnost trajnog dobivanja energije od 90% o U stvarnoj primjeni hidroenergije postoje brojna ograničenja: o Hidroenergiju karakterizira efikasnost u pretvorbi u električnu energiju → iskoristivost je i veća o primjena je u izravnoj ovisnosti o prirodnim uvjetima → potrebna je dovoljna količina brzotekuće vode o o o o nemogućnost transporta problem zamrzavanja vode režimi tekućica (sezonske oscilacije) Danas je iskorištavanje hidroenergije veže uz umjetna jezera     velika početna ulaganja često veliki poremećaji u okolišu (biljke. smog. gledanja TV-a ili ako žive u zgradi od granita nego ako žive u blizini NE rizik od NE je manji od mnogih drugih rizika u životu (ako se zamijeni 10% potrošnje nafte. trajanje zaliha za toliko se produljuje) o zalihe nafte su puno kratkotrajnije od zaliha nuklearnih goriva → zamijeniti gdje se može o manje je onečišćenje nego kod ugljena (kisele kiše. efekt staklenika. u prometu godišnje pogine višestruko više ljudi nego u svim dosadašnjim nesrećama zajedno većina nuklearnih sila imala je nuklearno oružje prije primjene nuklearne energije o tko želi napraviti bombu. stoljeća i plina početkom 22. a od preostalih 2% geotermalne elektrane su davale 1.. a to joj je i osnovna namjena Hidroenergija je na prvi pogled vrlo prihvatljiv izvor energije – čist.5% Na svjetskoj razini hidroelektrane daju 20% električne energije. stoljeća obnovljivi izvori postajat će sve privlačniji Obnovljivi izvori energije su kompetitivni i konkurentni cijenom..

Latinskoj Americi i Aziji. zajedničko ulaganje Brazila i Paragvaja utrošeno 12 mil. HE Tri klanca na Jangceu u Kini (projekt) i HE Itaipu na Parani u Brazilu i Paragvaju Ugandi. opasnost od pucanja brane Iskorištavanje hidroenergije u svijetu o Najveće hidroelektrane prema instaliranoj snazi su HE Turukhansk na Donjoj Tunguskoj u Rusiji (projekt). kW) o građena 1959. Rusija. cijena izgradnje je iznosila oko 20 mlrd.6 mil.n.. kW) o jedna od najvećih hidroelektrana na svijetu.e. kubičnih metara betona. Švicarska (neke od njih su značajne i u apsolutnom smislu) o o to su planinska područja u kojima ima puno padalina te postoji nagli pad što daje veliki potencijal nalaze se u blizini industrije koja troši puno energije udio) o U Hrvatskoj je iskorišteno blizu 60% potencijala i hidroenergija zadovoljava oko 40% potreba za o Količinom hidroenergije ističu se SAD. na umjetnom Nasserovom jezeru koje je napunjeno 1981.p. brana je dugačka 7.) bio bi potopljen pa je preseljen na oko 100 m više zemljište podizale plodnost tla o regulacija režima rijeke Nila prekinula je poplave koje su nanosom plodnog materijala . st. a u razdoblju viška troše električnu energiju i pumpaju vodu u gornju akumulaciju (primjer: Obrovac) Primjeri tekućica s najznačajnijim hidroelektranama o Rijeka Parana – HE Itaipu (snage 12.7 km.-1982. no problemi su što su glavni potrošači često daleko pa se povisuju troškovi prijenosa električnom energijom → apsolutna iskorištenost dala bi oko ⅔ današnje potrošnje RH o Značenje hidroenergije je različito u pojedinim državama – udjelom se ističu Norveška. Švedska. dnevnih) → u razdoblju velike potrošnje proizvode. u izgradnji o Rijeka Nil – HE Asuanska brana (snage 2. HE Kahovsk na Dnjepru u Ukrajini i HE Kariba na Zambeziju u Zimbabveu i Zambeziju o Najveće hidroelektrane prema veličini akumulacije su HE Owen Falls na Viktorijinom Nilu u o Prema procjenama iskorišteno je oko 25% svjetskog hidropotencijala → proizvodnja se može učetverostručiti o o Apsolutna iskorištenost dala bi 80% današnjih potreba za električnom energijom Najveće mogućnosti su u Africi.-1970. godine o gradnja brane predstavlja kontroverzan zahvat → hram Abu Simbel (kojega je izgradio Ramzes II u 13. potpuno su potopljeni vodopadi Guaira (količinom vode najveći na svijetu) za potrebe gradnje preseljeno je 40 000 ljudi HE Itaipu zadovoljava 26% potreba Brazila i 78% potreba Paragvaja za električnom energijom o građena 1975. visoka približno 200 m. Kanada. Brazil i Kina (no hidroenergija u njima ima mali o Reverzibilne ili pumpno-akumulacijske elektrane grade se u područjima velikih oscilacija potrošnje (npr. USD o o o za potrebe hidroelektrane izgrađeno je umjetno jezero uzvodno dugo preko 180 km.1 mil.

$ o zbog različitih kontroverzi (uključujući i preseljenje 1. a dovršena je 1941. 3 u Kanadi) o HE Grand Coulee Dam po instaliranoj je snazi najveća u SAD-u (snage preko 10 mil.o o o iako su sada povećane površine za poljoprivredu. razvoja aluminijske industrije i zrakoplovne industrije (Boeing. Seattle) 11 mil. ali ekonomski i ekološki o ušće rijeke La Rance (zaljev St.13 mil. godine i očekuje se da će završiti 2009.. prekinuto je tisućljetno gnojenje plodnim muljem te se javlja potreba za umjetnim gnojivima dolazi do razvoja kemijske industrije koja je skupa. ribarenje itd. sprečavanje migracija riba (prigovori ekoloških organizacija) o Procjene su da je to vrlo perspektivan izvor. do 1967. ali bi koštala kao šest NE Fundy Bay u Kanadi → vrše se pokusi na mjestu najveće amplitude plime i oseke (21 m)   . Malo) u Francuskoj → elektrana La Rance građena je od 1961. kW) o građena u vrijeme velike ekonomske krize u sklopu radnih akcija. samo je pokretač gravitacija Sunca i Mjeseca. a ne Zemlje 'troškovi' su još uvijek visoki → trajno poplavljivanje pojedinih područja – staništa ptica. godine to će biti najveća hidroelektrana po instaliranoj snazi i proizvodnji energije. ali za sada su postignuti skromni rezultati: o Tehnologija za iskorištavanje energije plime i oseke je razvijena.ih godina. kW) o o na Volgi se nalaze tri najveće brane u Europi posljedica gradnje tolikih brana je da je danas tok Volge gotovo ujezeren što ima negativne posljedice na plovidbu. Wu i Xiling o istraživanja su započela još 1940. ima 24 turbine i snage je 240 tisuća kW o ostale elektrane su na razini eksperimenata ili projekata:  Rusi na Bijelom moru UK na ušću rijeke Severn → projekt za elektranu koja bi davala energije kao pet nuklearnih elektrana. no strana istraživanja obustavljena su dolaskom komunista na vlast nakon Drugog svjetskog rada → nastavljena su kineska istraživanja o o gradnja brana započela je 1993. o Rijeka Volga – izgrađeno 8 velikih brana (neke među najvećima u svijetu) i 4 na rijeci Kami (Σ o Rijeka Jangce – projekt HE Tri klanca (predviđene najveće brane na svijetu) o brana se gradi u pokrajinama Sečuan i Hubei → klanci Qutang. više je puta nadograđivana o za potrebe brane izgrađeno je 250 km dugo jezero Franklin Roosevelt Lake o brana je omogućila dobivanje jeftine električne energije što je dovelo do industrijalizacije pacifičke obale. onečišćuje okoliš te troši energiju problem predstavljaju i intenzivno zatrpavanje jezera te bolesti o Rijeka Columbia – na rijeci izgrađeno 14 velikih brana (11 u SAD-u. ljudi) Svjetska banka je povukla svoja sredstva → kineski protuargument je da će 100 milijuna ljudi nizvodno imati energiju i živjeti bez straha od poplava ENERGIJA PLIME I OSEKE o Energija plime i oseke je oblik hidroenergije. a dobivena električna energija zadovoljit će više od 40% potreba Kine o cijena investicije iznosi preko 25 mlrd. godine.

ali su skupi uređaji za prikupljanje. još nema efikasnih uređaja za korištenje pa je . efikasna. čista. pretvaranje i skladištenje (pitanje je koliko je onečišćenje pri proizvodnji tih uređaja) o Primjena solarne energije:   izravno: grijanje vode i zraka (prostorija). ali na ograničenim područjima → potrebna su područja sa stalnim i jakim vjetrovima te povoljnim reljefnim karakteristika (izloženost vjetru) o Pogodnosti iskorištavanja energije vjetra: o o jeftino u usporedbi s ostalim načinima dobivanja električne struje nema emisije štetnih tvari velika buka. pretvaranje izravno u električnu energiju (fotonaponske ćelije) posredno: sustav leća i ogledala kojima se stvaraju visoke temperature koje stvaraju paru koja pak pokreće turbine o iako je tehnologija znatno napredovala. neograničenog trajanja i u izobilju → godišnja insolacija na Zemlji o Iskorištavanje solarne energije ima i svojevrsne nedostatke: o u doba najmanje ponude je najveća potražnja (noću i zimi) cijena još dosta visoka (približno nuklearnoj energiji) → energija je besplatna. nagrđen okoliš (u netaknutom obliku često privlačan okoliš). u vrijeme najveće potrošnje Prednosti iskorištavanja energije valova: Do danas su izgrađene elektrane na energiju valova u Norveškoj i Švedskoj ENERGIJA VJETRA o Mogućnosti iskorištavanja energije vjetra su velike. no problem troškova prijenosa o Najveći problemi iskorištavanja energije vjetra: o o o o o U iskorištavanju energije vjetra prednjače SAD (Kalifornija). wildlife (ekološke udruge) problemi skladištena energije za razdoblja 'zatišja' pogodno za područja udaljena od naselja i drugih potrošača.ENERGIJA VALOVA o o Istraživanja iskorištavanja energije valova su u početnoj fazi Realizacija je upitna zbog brojnih problema: o o o o o pred obalom su valovi slabiji pa bi postrojenja trebalo graditi na pučini što znatno poskupljuje dobivanje električne energije problem prijenosa energije na kopno najveći valovi su zimi. iako zadovoljavaju manje od 1% svojih potreba za električnom strujom Relativno značajan udio iskorištavanja energije vjetra je u Danskoj SOLARNA ENERGIJA o Solarna energija iskorištava se preko raznih posrednika i izravno o Najveće pogodnosti iskorištavanja solarne energije: o mnoge zemlje Trećeg svijeta imaju povoljne uvjete za iskorištavanje (a potrošnja je još uvijek mala) je 15 000 puta veća od godišnje potrošnje u svijetu o sigurna.

Italija te veliki projekti u o Osim za dobivanje električne energije što je glavna namjena na Islandu. Mađarska. godine na Kjušuu puštena u rad geotermalna energija Hatchobaru snage 55 000 kW Danas se na Kjušuu nalazi više od 50% japanskih geotermalnih elektrana Japanu o Najveći korisnici geotermalne energije danas su SAD. godine u Kaliforniji je počela s radom geotermalna elektrana snage 11 000 kW 1977. Meksiko. godine je u Novom Zelandu puštena prva velika elektrana nove generacije – Wairakei (6500 kW) 1960. godine u Lardarellu u Toscani u Italiji je došlo do prve uspješne proizvodnje energije o 1913. posredno iskorištavanje sve se manje koristi jer je tehnologija iskorištavanja sve razvijenija GEOTERMALNA ENERGIJA o Geotermalna energija ne nastaje posredstvom Sunca već je to toplina iz unutrašnjosti Zemlje koja najčešće kao vruća voda ili para izlazi iz zemlje te služi za pogon elektrogeneratora i proizvodnju električne energije 5 km o Temperatura raste za 1°C na 30-50 m dubine → temperatura od 100°C je na dubini od oko 3 do o Iskorištavanje moguće samo na područjima s vulkanskom aktivnošću → geotermalne zone prate vulkanizam i slične pojave o Prednosti iskorištavanja geotermalne energije: o stabilan i relativno stalan izvor energije o čista energija vodena para o Nedostaci iskorištavanja geotermalna energije: o o o o ograničenost lokacija na kojima je moguće iskorištavanje visoka cijena gradnje i teškoće konstrukcije velikih elektrana (tektonska aktivnost – potresi) nagrđivanje okoliša (često zaštićenog – nacionalni parkovi) plinovi. geotermalna energija se koristi za grijanje kuća i staklenika (Island. Filipini. iscrpljivanje podzemnih voda (i u toplicama) o nema potrebe za gorivom → nema transporta ni skladištenja goriva ni otpada jer je gorivo Razvoj iskorištavanja geotermalne energije o 1904. godine geotermalna elektrana je puštena u rad u Japanu (Beppu. Kjušu) 1958. Rusija) ENERGIJA BIOMASE o Biomasa je obnovljiv izvor energije kojega čine brojni proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla Alkohol . godine u Lardarellu je u rad puštena prva geotermalna elektrana snage 250 kW o o o o o 1925.

Japan. do 2000.. izmeta.. a u Čadu 14 kWh/stan.o o o o Najraširenija primjena alkohola kao izvora energije je u Brazilu koji na taj način pokušava smanjiti ovisnost o uvoznoj nafti Alkohol se dobiva iz manioke i šećerne trske. Japan.. životinja. a najveći potrošači SAD. Kina. a koristi se ili kao čisti alkohol ili u omjeru 1:4 s benzinom 1985. godine alkohol je zadovoljavao 3% brazilskih potreba (Brazil ima preko milijun automobila) Prednosti korištenja alkohola kao izvora energije: o smanjivanje ovisnosti o nafti → smanjivanje dugova o o o o zapošljavanje na plantažama i u industriji smanjenje onečišćenosti (plinovi. Tanzanija 90%) o Prema procjenama oko 20% energije koja je obuhvaćena statističkim podacima dobiva se iz drveta o Drvo je uvjetno obnovljiv izvor jer je u mnogim krajevima već narušena obnova ELEKTRIČNA ENERGIJA o Električna energija je oblik transformirane energije → ne spada u primarnu energiju o Električna energija nastaje neobnovljivog) o pretvaranjem iz nekog primarnog izvora (obnovljivog ili Ona je rezultat traženja načina da se energija iz oblika danog u prirodi pretvori u oblik povoljniji za korištenje potrošnja je povećana za 9 puta o U svijetu vlada trend brzog porasta proizvodnje i potrošnje → od 1955. o Najveći proizvođači električne energije su SAD. Rusija i Brazil. godine o U svijetu je potrošnja električne energije oko 2200 kWh po stanovniku..): . no postoje velike razlike o u Norveškoj se troši oko 26 000 kWh/stan. olovo) uništavanje prašuma za plantaže Nedostaci korištenja alkohola kao izvora energije: o stagnacija ili propast ostalih oblika poljoprivrede o Bioplin o Bioplin je najčešće metan dobiven fermentacijom ostatka biljaka. Kina i Njemačka DOBIVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE o Udio primarnih izvora u dobivanju električne energije (2000. ekonomičan tek kad je cijena nafte viša od 28$ po barelu o Nedostatak je što je metan staklenički plin o Nedostatak je i što se smanjuje materijal za gnojenje Drvo o Drvo obično ne ulazi u podatke o proizvodnji energije jer ne spada u komercijalne izvore o U mnogim je nerazvijenim zemljama glavni izvor energije (npr. Rusija. u Hrvatskoj oko 2600 kWh/stan.

Grčka i SAD (60%). jara pšenica 90 dana. Austrija (66%). a negdje 380 V AGRARNI SISTEM I NJEGOVA SVOJSTVA o Značenje pojedinih faktora za agrarnu proizvodnju različito je u pojedinim područjima i vremenima FAKTORI o o Niži stupanj razvijenosti u pravilu znači veću važnost prirodnih faktora Porastom stupnja razvoja raste utjecaj ostalih skupina faktora. ipak treba imati na umu da faktori okoliša presudno utječu na određivanje tipa agrarnog gospodarstva na nekom području Najznačajniji prirodni faktori su temperatura. a posebice ekonomskih i biheviorističkih faktora Prirodni faktori o Tradicionalni koncept ekonomske geografije u prvi je plan stavljao prirodne faktore – geodeterminizam o o Iako je tradicionalni koncept danas napušten. Francuska (77%). Brazil (92%). Kenija (62%). tlo Temperatura i reljef o Temperatura je presudna za uzgoj mnogih biljaka → npr. Švicarska o Južna Amerika dobiva 80% električne energije iz hidroenergije PRIJENOS I DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE o Električna energija se prenosi od proizvođača do potrošača često na velike udaljenosti o o Prenosi se električnom mrežom koja se sastoji od vodova i trafostanica Električna mreža može biti podzemna i nadzemna gubici o Tijekom prijenosa nastaju gubici zbog otpora u vodiču → kod većih napona su relativno manji o Električne mreže prema naponu:   niskonaponske srednjenaponske visokonaponske najvišeg napona do 1 kV do 35 kV do 150 kV iznad 150 kV   o Distributivna električna mreža najčešće je napona 220 V. pamuk 200 dana.o nafta – prednjače zemlje Bliskog istoka (100%)..) . ali relativno visoko i Italija (>50%) i Japan (≈30%) o plin – Nizozemska (65%). Švedska (51%) o hidroenergija – Gana (99%). Kina (75%). nagibi.. Venezuela (60%). Danska (85%). Kanada (62%). negdje 110 V. padaline i opskrba vodom. vjetar. žitarice (osim raži) ne rastu na srednjim dnevnim temperaturama ispod 6°C. Irska (45%) o ugljen – JAR (90%). Njemačka (71%) o nuklearna energija – Litva (78%). Belgija (56%). ekspozicija. slično i pojedine vrste trava o Najznačajniji pokazatelj je bezmrazno razdoblje – broj dana između posljednjeg proljetnog i prvog jesenskog mraza → to razdoblje mora trajati barem koliko i vegetacijsko razdoblje usjeva (npr.

stočarstvo. voćarstvo (određene vrste) Sukcesija prirodno-vegetacijskih i poljoprivrednih zona u Alpama: o Korelacija s povećanjem nadmorske visine: o o o o povećava se vjerojatnost nepogoda (vjetar. pamuk treba sušu određeno vrijeme prije berbe i za vrijeme berbe.. u umjerenim širinama za većinu usjeva minimum je 250 mm. za vrijeme vegetacijskog razdoblja (obrnuto nego na Sredozemlju) o Vrste padalina → o tome ovisi mogućnost iskorištavanja padalina o lagana kiša natapa tlo → najpovoljniji tip padalina o pljuskovi odnose tlo.o Razdoblje bez mraza posebice je značajno u umjerenim širinama → u tropima uvijek ima dovoljno dana s visokom temperaturom za rast biljaka pa temperatura tamo nije presudan faktor o U umjerenim širinama izražen je utjecaj reljefa → temperatura i duljina vegetacijskog razdoblja opadaju i s visinom pa dolazi do sukcesije prirodno-vegetacijskih zona kojima se prilagodila i poljoprivreda o Sukcesija prirodno-vegetacijskih zona u Srednjoj Americi:      o tierra caliente tierra templada tierra fria tierra helada tierra nevada snijeg i led klekovina i mahovina planinski pašnjaci zimzelene šume listopadne šume. oblaci) sporija je razgradnja organskih tvari veća je izloženost spiranju (više padalina) veća je izloženost eroziji o Negativnim utjecajima temperature čovjek se suprotstavlja gradnjom staklenika i plastenika te paljenjem vatre (grijanje protiv smrzavanja) Padaline i opskrba vodom o Pri analizi utjecaja padalina na razvoj agrarnih sustava važno je nekoliko aspekata o Prosječna godišnja količina padalina → presudna za tip poljoprivrede o značenje i efikasnost ovise o drugim faktorima – o temperaturi. a u tropima 500 o Godišnja raspodjela padalina → važno za iskoristivost padalina o o neke biljke imaju specifične zahtjeve: kukuruz treba vlagu za vrijeme zrenja. tuča nanosi štetu usjevima o snijeg štiti tlo i biljke od smrzavanja. snijeg. tj.. evapotranspiraciji.. mm o načelno. u Kanadi je moguć uzgoj pšenice zbog ranoljetnog maksimuma padalina. (krumpir. livade . daje vlagu u proljeće kad kopni o Redovitost padalina → u područjima s malom količinom padalina ili u područjima u kojima su padaline koncentrirane u određenom razdoblju godine može predstavljati katastrofu .ljetna ispaša stoke .bez poljoprivrede . ječam) ..ograničeno stočarstvo.

izdvajanja kamenja. tornado → golemom snagom mogu uništiti cijele usjeve o Pojedini vjetrovi imaju pozitivno djelovanje: o föhn u Alpama i chinook u Stjenjaku i preriji → tope snijeg i produljuju vegetacijsko razdoblje o Negativnim utjecajima vjetra čovjek se suprotstavlja gradnjom zaštitnih zidova Nagibi (reljef u užem smislu) o Nagibi tla utječu na dubinu tla.. mogu biti trajno u hladu o o Ekspozicija je prirodni faktor kod kojeg nema ljudskog utjecaja Karakteristike tla značajne za razvoj poljoprivrede:    debljina kamenitost kapacitet zadržavanja vlage     prozračnost tekstura i struktura pH vrijednost (kiselost) mineralni sadržaj Pedološki faktori o Čovjek utječe na poboljšanja prirodnih karakteristika tla različitim mjerama poput gnojenja.. sadržaj vlage.o monsuni u Indiji → čitav sustav poljoprivrede je prilagođen njihovom ritmu o Sahel → nekoliko (desetaka) mm manje padalina od prosjeka znači katastrofu dok se u umjerenim širinama taj nedostatak niti ne primijeti o Negativnim utjecajima padalina čovjek se suprotstavlja navodnjavanjem i odvodnjavanjem Vjetar o Snažan vjetar povećava evapotranspiraciju čime se povećava utrošak vode.. a time i na vrstu usjeva koji se mogu uzgajati eroziji o Nagibi utječu na eroziju i odnošenje hranjivih tvari → veći nagibi povećavaju izloženost padine o Nagibi ograničavaju primjenu mehanizacije → oranje: nekad do 5°. dodavanja vapna.. kultiviranja.. . Dalmacija. danas do 11° – napredak tehnologije o o Za ratarstvo su najpovoljniji blagi nagibi Negativnim utjecajima nagiba čovjek se suprotstavlja gradnjom terasa – JI Azija. dodavanja minerala. Italija. tajfuni. kiselost.. navodnjavanja.. Ekspozicija o Ekspozicija ili izloženost padine Suncu je mikroklimatski element o Ekspozicija je posebno važan faktor kod pojedinih kultura koje zahtijevaju veliku količinu Sunčeve radijacije maksimuma radijacije o Prisojne padine izložene su Suncu i imaju više temperature kao posljedicu primanja o Osojne padine okrenute su od Sunca. dolazi do isušivanja tla te jače izloženosti eroziji o Pojedine vrste vjetra nanose štete poljoprivrednim kulturama: o mistral – hladan vjetar s Alpa koji puše na francuski Mediteran → hladan zrak s Alpa uzrokuje stradanje mediteranskih kultura o khamsin – suhi vjetar u Egiptu → donosi prašinu i isušuje tlo o harikeni.

proizvodnja je često povezana s industrijom o kolhozi – nastaju spajanjem nekadašnjih seoskih posjeda koje je zatim preuzela država . sustave nasljeđivanja i veličinu posjeda Posjednički odnosi o S obzirom na odnos poljoprivrednika i zemlje koju obrađuju.. zakupci i državni zaposlenici poboljšanje uvjeta i rezultata poljoprivredne proizvodnje o vlasnički oblik odnosa imaju sve razvijene zemlje Amerike o Vlasnici obrađuju vlastitu zemlju → to je teorijski najpovoljniji oblik za privatnu inicijativu i za o Bezemljaši → sustav latifundija (veleposjeda) još je uobičajen u većini zemalja Latinske o zemljište je organizirano u goleme posjede koje obrađuju seljaci koji su po svom statusu često polurobovi što predstavlja ostatak feudalnog sistema o sredinom 20. bezemljaši.. razlikuju se četiri skupine posjedničkih odnosa – vlasnici. gotovinski zakup – zemlja se iznajmljuje za fiksnu stopu ili udio vrijednosti uroda (može ići i do 80%) zakup za dio uroda – zakup se plaća izravno dijelom uroda → udio često visok pa seljaci ostaju siromašni o prema vremenu trajanja zakupa razlikujemo kratkotrajni i dugotrajni zakup   kod kratkotrajnog zakupa zakupcu se ne isplati investirati u tehnologiju i mehanizaciju kod duljeg zakupa postoji veća mogućnost investiranja. ali često i zapadanja u dugove koji se ne uspijevaju vratiti o Državni zaposlenici → radnici koji se bave poljoprivredom kao zaposleni na posjedima u vlasništvu države i rade za plaću takva poduzeća PIK-ovi o kao poseban oblik državnih zaposlenika u SSSR-u su se izdvajali zaposlenici na zadružnim dobrima – sovhozima (sovjetska dobra) uz koje su se često vezali i kolhozi (kolektivna dobra) o u većini zemalja Istočnog bloka postojali su različiti oblici podržavljenja zemljišta → u RH su o sovhozi – državni posjedi na kojem su radnici plaćeni za svoj rad (kao u tvornici)  država je vlasnik i zemlje i strojeva. pravo ispaše za svoju stoku ili kredit koji otplaćuju radom o proni su najčešće uz zemlju vezani dugovima koje na taj način otplaćuju o Zakupci → odnos uobičajen također u Latinskoj Americi. ali i u drugim dijelovima svijeta o u osnovi postoje različiti uvjeti zakupa:    zemljoposjednik daje samo zemlju i zgrade. gnojivo. a zakupac sve ostalo – rad.o Pitanje je omjera uloženog rada i isplativosti obrade Kulturološki ili socijalni faktori o Kulturološki ili socijalni faktori obuhvaćaju posjedničke odnose. sjeme. stoljeća mnoge zemlje Latinske Amerike krenule su u reformu dodjeljujući zemlju bezemljašima što je imalo veliki otpor vlasnika posjeda te su postignuti slabi rezultati o sredinom 1980-ih više od 70% zemljišta bilo je u vlasništvu 3% veleposjednika o uz sustav latifundija su povezani proni – seljaci bezemljaši koji žive na području posjeda te ponekad dobivaju plaću.

kapitala. u saveznim državama JZ Njemačke te u zemljama koje su bile kolonijalni posjed romanskih zemalja poljoprivredu o posjed nasljeđuje jedan nasljednik → održava se cjelovitost posjeda što je povoljno za  najčešće posjed nasljeđuje najstarije dijete (obično sin) takav je oblik nasljeđivanja prisutan u anglosaksonskim zemljama te na sjeveru Europe  Veličina posjeda o Veličina posjeda je dijelom određena sustavom nasljeđivanja posjeda i povećanjem rentabilnosti pa dolazi do okrupnjavanja posjeda o o Da bi trend okrupnjavanja posjeda bio moguć.) o o U Hrvatskoj je prosječna veličina posjeda 2. povrće za tržište. potrebno je da prethodno dođe do procesa deagrarizacije dijela stanovništva Mjere za okrupnjavanje posjeda: o Preusmjeravanjem sa autarkične na tržišnu poljoprivredu javlja se potreba za porastom veličine o komasacija – zaokruživanje posjeda čime dolazi do nove organizacije zemljišnih čestica unutar katastarske općine o arondacija – okupljanje zemljišta grupiranjem razbacanih zemljišnih čestica o U sjevernoj i zapadnoj Europi i Angloamerici postoji trend okrupnjavanja posjeda o U jugoistočnoj Aziji i Latinskoj Americi uslijed porasta broja stanovnika dolazi do daljnjeg cijepanja te opada produktivnost i rentabilnost o Optimalna veličina posjeda ovisi o geografskoj širini te obliku poljoprivrede i poljoprivrednoj kulturi o u umjerenim širinama donja granica veličine posjeda usmjerenih na ratarsko-stočarsku proizvodnju je 20 ha. a optimalni rezultati postižu se na posjedima veličine 30 do 100 ha iznimke su gospodarstva usmjerena na intenzivne kulture (cvijeće.. tržišta.8 ha → više od 80% posjeda je manje od 5 hektara Ekonomski uvjeti o Ekonomski uvjeti obuhvaćaju faktore prometa. kasnije međusobno udaljene te je teško ostvariti rentabilnu proizvodnju  takav sustav je prisutan u romanskim i slavenskim zemljama. tehnologije i državne uprave Promet o Faktoru vezani uz promet uključuju prometne mogućnosti i cijenu (trošak) dopreme materijala na poljoprivredni posjed i prijevoz proizvoda na tržište . radnici (seljaci – nekadašnji vlasnici) su isplaćivani dijelom uroda (rjeđe u novcu) i nisu motivirani za rad Sistem nasljeđivanja o o o Sistem nasljeđivanja određen je propisima ili zakonima o nasljeđivanju O sistemu nasljeđivanja ovisi i količina konačnog posjeda te organizacija poljoprivrednog iskorištavanja Osnovni oblici nasljeđivanja: o posjed se dijeli između svih nasljednika → dolazi do cijepanja posjeda na sve manje čestice (parcele)..

o iza četvrtog prstena nalazi se neosvojena divljina koja je predaleko od grada da bi se Tržište o Uloga tržišta blisko je povezana s prometom zbog udaljenosti od mjesta proizvodnje o Napretkom prometa dolazi do proširivanja tržišta što utječe na poljoprivrednu proizvodnju o Faktori koji određuju karakteristike tržišta:   o veličina → broj stanovnika odnosno kupaca ekonomsko stanje → bogatstvo. kupovna moć ostali faktori:   religijska ili kulturna stajališta → riba kod katolika. . tržišno vrtlarstvo. klima) bez rijeka. voće.) o       o o grad je smješten u središtu izolirane države koja je samodovoljna i nema vanjskih utjecaja grad je jedino tržište u državi → roba se može prodati samo tu država nije ograničena → okružena je slobodnom divljinom sastoji se od homogene ravnice (jednaka tla.. osiguravajuća društva. privatne investicije. državnu potporu. omiljena prehrana ili promjena mode kroz vrijeme → rastuća popularnost vegetarijanstva.. 1826. svinjetina kod muslimana. a pojedini nisku jediničnu cijenu pretpostavke modela: o von Thünenov model Izolirane države (Der Isolierte Staat.. 3. a nema visoku vrijednost da bi se pokrili troškovi transporta na velike udaljenosti ekstenzivno ratarstvo – uzgoj žitarica → trajnije su od stočarskih proizvoda..o Pojedini poljoprivredni proizvodi zahtijevaju efikasnu prometnu mrežu. a lakše od drva pa su manji troškovi njihovog transporta do grada mesno stočarstvo – uzgoj stoke radi prodaje mesarima može biti daleko od grada jer se ona do tržišta može dotjerati isplatila ikakva poljoprivredna proizvodnja 2.. omiljenost pojedinih kuhinja.) (mliječno stočarstvo. Kapital o o S obzirom na raspoloživost kapitala dolazi do polarizacija razvijenih i nerazvijenih Razvijene zemlje imaju napredan bankarski sustav.. standard. roba se zaprežnim kolima dovozi direktno s posjeda u grad poljoprivrednici nastoje ostvariti maksimalnu dobit prometni troškovi osnovni su faktor koji određuje gdje će se što proizvoditi (u kombinaciji s cijenom zemljišta koja je bliže gradu veća) von Thünen je pretpostavio da će se oko grada razviti četiri prstena različite proizvodnje: 1. 4.. mliječno stočarstvo i intenzivno ratarstvo → povrće.. planina. nema prometnica.. vinogradi.. mlijeko i drugi proizvodi moraju se brzo naći na tržištu jer nema zaprežnih kola s hladnjačom šume – proizvodnja drva za ogrjev (glavni izvor energije) i kao građevinskog materijala → teško je za transport. o stvorene su velike gotovinske rezerve čime su se s vremenom izgradili kapitalom intenzivni tipovi poljoprivrede mehanizirani uzgoj žitarica.

ali i s razvojem znanosti o Razvoj tehnologija utjecao je na:    o proširenje područja na kojima je moguća poljoprivreda povećanje prinosa (time i prihoda) smanjenje udjela ljudskog rada Budući da je razvoj tehnologije povezan s kapitalom. države.. kultura i drugih inovacija Behavioristički faktori o Behavioristički ili psihološki faktori povezani su s ponašanjem pojedinca ili zajednice → različite osobe različito reagiraju na promjene prirodnih.) te u vidu narušavanja ekološke ravnoteže kroz sadnju kultura koje prirodno ne uspijevaju u tom podneblju o Tehnologija ima i negativne aspekte koji se ogledaju u vidu pojave različitih bolesti (kravlje Vlast (državna uprava) o Državna vlast posredno ili neposredno utječe na poljoprivredni sektor kroz: o pitanje centralnog upravljanja ili slobodne inicijative (SSSR – EU – kvote) o određivanje garantiranih cijena za pojedine poljoprivredne kulture ili proizvode o o o povoljne kredite ili subvencije zaštitu od inozemne konkurencije (carine.) poticanje obrazovanja poljoprivrednika (seminari. slabije obrazovano stanovništvo u pravilu teže prihvaća inovacije Uz behaviorističke faktore veže se teorija inovacija koja obuhvaća četiri faze: o U skupinu behaviorističkih faktora ubrajaju se dob.o Nerazvijene zemlje su kapitalom siromašne zemlje u kojima prevladava radno intenzivna poljoprivreda o investicije zahtijevaju zaduživanje uz visoke kamate te dovode do propadanja Tehnologija o Tehnologija je povezana s kapitalom. ambicioznost. percepcija. znanje. o temeljna faza – označava saznanje za neku pojavu inicijativom pojedinca. preko informacije iz medija.... poduzeća. ptičja gripa itd. osobnim kontaktom o početna faza – stvaranje inovacijskog žarišta iz kojeg se ona širi o faza diferencijalnog širenja inovacijskog procesa – dolazi do stvaranja novih inovacijskih žarišta. pritom dolazi do usporenog širenja nove kulture oko starog središta proces kreće iz početka OBLICI POLJOPRIVREDNOG GOSPODARENJA o Tipovi ili oblici poljoprivrednog gospodarenja izdvajaju se na temelju djelovanja čimbenika te ovise o stupnju socioekonomskog razvoja o faza zasićenja – dolazi do usporavanja procesa dok se istovremeno javljaju nove inovacije i . predavanja) o poticanje i savjetovanje oko uvođenja novih tehnologija. nerazvijeni nemaju mogućnost iskorištavanja tehnoloških inovacija te se sve više povećava razlika između razvijenih i nerazvijenih ludilo. socijalnih ili ekonomskih faktora te će ovisno o tome različito djelovati o o Starije. kvote. iskustvo.

promjene na svjetskom tržištu i sl. Srednje i Južne Amerike o Oblici samoopskrbne poljoprivrede: o lovačko-sakupljačko gospodarstvo – nema ni najprimitivnije obrade zemlje ni uzgoja domaćih životinja  relikt iz ranog razdoblja razvoja ljudskog društva i danas se javlja samo u izrazito nerazvijenim područjima domaćinstva o nomadsko ili lutalačko stočarstvo – osnova opstanka je stoka s kojom seli cijelo ili dio o tradicionalna poljoprivreda – čest oblik poljoprivrede karakterističan za mala gospodarstva poljoprivreda (obiteljska gospodarstva) → često se naziva svaštarska   obilježavaju je intenzivni i ekstenzivni oblici poljoprivrede. tj. prema intenzitetu te prema stupnju mobilnosti Oblici poljoprivrede prema namjeni proizvodnje o Poljoprivreda prema namjeni proizvodnje može biti samoopskrbna ili autarkična i tržišna ili komercijalna Samoopskrbna poljoprivreda o o o Autarkična poljoprivreda podrazumijeva proizvodnju hrane u količinama dovoljnim za vlastitu obitelj ili zajednicu (pleme). prodaja i zarada Cilj je ostvarenje što većih prinosa što se postiže specijalizacijom ili uzgojem samo jedne biljne vrste ili jedne vrste životinja Negativni aspekt takvog poslovanja je osjetljivost na bolesti. prema ciljevima proizvodnje. neznanja o U autarkičnom tipu poljoprivrede nema modernizacije zbog nedostatka kapitala (nema prihoda o Ovaj oblik poljoprivrede je još uvijek zastupljen u prostorima koji su daleko od žarišta naseljenosti i gospodarskog razvitka → područja Afrike. o Razvoj komercijalne poljoprivrede ne bi bio moguć bez nekoliko faktora razvoja:   agrotehnički napredak u poljoprivredi → mogućnost povećanja proizvodnje stvaranje velikih potrošačkih područja → mogućnost prodaje. prirodne katastrofe. postojanje potražnje za poljoprivrednim proizvodima što je omogućeno industrijalizacijom. deagrarizacijom i urbanizacijom . različite kombinacije biljne i stočarske proizvodnje ovaj oblik prisutan je u Hrvatskoj Komercijalna poljoprivreda o o o Glavni cilj je plasman proizvoda na tržište. nedostatka poljoprivrednih površina.o Postoje različiti kriteriji klasifikacije od koji su najčešći: prema namjeni proizvodnje. bez viškova za razmjenu ili prodaju Često se tu ubrajaju i gospodarstva koja prodajom proizvoda osiguravaju do 25% ukupnog prihoda Glavni prioritet razvoja tržišne poljoprivrede je izbjeći rizik i nesigurnost (glad) zbog čega se uzgajaju različite biljne i životinjske vrste od prodaje).

ali kapitalom intenzivna gospodarstva usmjerena na proizvodnju • o ostali oblici:   alpsko stočarstvo – planinsko stočarstvo poljoprivreda socijalističkih zemalja – na državnim i zadružnim posjedima proizvodilo se za tržište. iako su prinosi nešto manji. duhan) takav oblik poljoprivrede podrazumijeva velika ulaganja kapitala. povrće. o razvoj svjetskog prometa → mogućnost 'dostave' proizvoda do potrošača Oblici komercijalne poljoprivrede: o farme – privatni. najčešće obiteljski posjed koji je dovoljno velik za rentabilnu proizvodnju  najčešće kombinirana ratarsko-stočarska proizvodnja: • •   žitarice + krmno bilje + stočarstvo (mlijeko ili meso) u različitim omjerima stoka + ispaša + krmne kulture s oranicama (vlastita proizvodnja stočne hrane) ponekad jača usmjerenost na komercijalnu proizvodnju žitarica. rentabilnost je veća te se ostvaruje dominacija na svjetskom tržištu u EU su veliki prinosi. vremenska nepogode) ili kolebanja na svjetskom tržištu • to je posebno izraženo kad je cijela zemlje usmjerena na jednu kulturu (u izvozu Obale Bjelokosti više od 35% čine kakao i proizvodi) u tim zemljama izvoz plantažnih proizvoda – još uvijek glavni (ili vrlo važan) izvor prihoda te se u suvremenom razdoblju pokušavaju vezati uz lokalnu industriju kako bi se povećali prihodi te zaposlilo lokalno stanovništvo    o plantaže – velika. ali vrsta i količina proizvoda te cijene bili su diktirani od države Oblici poljoprivrede prema ciljevima proizvodnje o Poljoprivreda prema ciljevima proizvodnje dijeli se na ratarstvo. ali zbog velikih ulaganja manje konkurentni na svjetskom tržištu o rančevi – veliki pašnjački posjedi namijenjeni ekstenzivnom. prosječna veličina posjeda 1300-1400 ha suptropskih i tropskih kultura   nastale su u zaleđu morskih luka i duž prometnica (cestovnih i željezničkih) te predstavljaju naslijeđe iz kolonijalnog doba najčešće su usmjerene samo na jednu kulturu što predstavlja izloženost riziku od uništenja uroda (bolesti. šećerna repa. stoke ili specijalnih kultura (vinogradi. suvremene metode i visoku primjenu mehanizacije te angažman stručnjaka najraširenije su u Zapadnoj Europi i Angloamerici. kože i vune nema velikih ulaganja kapitala pa je i rentabilnost velika najrašireniji su u stepskim područjima Sjeverne Amerike te u umjerenom pojasu na južnoj hemisferi površine posjeda su izrazito velike → primjerice u SAD-u je. ali i na jugu Južne Amerike te u J i JZ Australiji veličina posjeda ovisi o gustoći naseljenosti i agrarnoj politici   • • u Angloamerici su nešto manja ulaganja pa. zapadno od izohijete 500 mm (death line). mješovita poljoprivreda . ali stacionarnom stočarstvu  uzgajaju se goveda ili ovce namijenjene proizvodnji mesa. stočarstvo.

.. vinova loza. Stočarstvo o o Stočarstvo podrazumijeva uzgoj stoke i proizvodnju stočarskih proizvoda (meso. krzno..Ratarstvo o Ratarstvo je najzastupljeniji oblik korištenja zemljišta u ravničarskim krajevima s plodnim tlom jezgara civilizacija o Ratarstvo se najčešće dijeli s obzirom na kulture koje se uzgajaju o Pojavom i razvitkom kulturnih biljaka dolazi do razvoja ratarstva te pojave prvih stalnih naselja i o žitarice (pšenica.. raž. proso. kapitala i zemljišta S obzirom na intenzitet poljoprivreda može biti ekstenzivna i intenzivna Oblici ekstenzivne poljoprivrede . duhan u specijalnim kulturama. viši predjeli... vlažniji ili suši. dezertifikacije o Stočarstvo se najčešće dijeli prema vrsti stoke koja se uzgaja Mješovita poljoprivreda o o Mješovita poljoprivreda podrazumijeva zajednički uzgoj biljnih kultura i životinja u različitim omjerima S obzirom na usmjerenost i rasprostranjenost razlikujemo dvije potkategorije: o mješovita poljoprivreda na samoopskrbnoj razini – tradicionalna. zob.. jaja.. različito povrće.. ječam. hmelj. mlijeko. strmije.) Najčešće se javlja u predjelima koji su nepogodni za ratarstvo (hladniji.) o okopavine (krumpir. uljarice.. erozije. vuna.. slabije tlo. Alpe. šećerna i stočna repa. kategorija industrijskog bilja..) o Nije svako tlo pogodno za razvoj stočarstva te je potrebno voditi računa o nosivosti prostora o Nosivost prostora – egzistencijalni potencijal prostora definiran brojem stanovnika na jedinici površine o Pretjerana paša dovodi do spiranja.) o mješovita poljoprivreda na komercijalnoj razini – kombiniranjem ratarske i stočarske Oblici poljoprivrede s obzirom na intenzitet o o Intenzitet se određuje na temelju triju elemenata – rada. cvijeće. kukuruz. ljekovito bilje. začinsko bilje. biljke za napitke. svaštarska poljoprivreda kojom se smanjuje opasnost od nestašice hrane i gladi  najčešće se javlja u slabije razvijenim zemljama proizvodnje smanjuju se rizici od specijalizacije te se efikasnije organizira proizvodnja  javlja se u razvijenim zemljama (farme..) o Moguća je i podjela ratarstva prema kojoj se kao posebna skupina izdvajaju voćarstvo i vinogradarstvo. koža. riža.. biljke za proizvodnju vlakana.) o krmne kulture (služe za stočnu hranu – s oranica i travnjaka) o specijalne kulture (voće.

a dio se seli sa stokom cijela obitelj dio godine seli. ali postoji i pokretno ratarstvo kratkom razdoblju te u području u kojem postoje velike sezonske razlike u uvjetima poljoprivrede o Da bi moglo postojati pokretno ratarstvo. ali unos kapitala može biti visok o o prihodi po jedinici površine poljoprivredniku su veliki po rad zemlja kapital rada i dalje (mehanizacija) outpu t oblik je raširen u kanadskoj preriji Oblici intenzivne poljoprivrede o Radom intenzivna poljoprivreda – oblik intenzivne poljoprivrede u kojoj je količina ljudskog rada visoka. ali su po poljoprivredniku i dalje mali raširen oblik u delti Gangesa ljudskog rada niska. a unos kapitala nizak u odnosu na zemlju koja se obrađuje o o prihodi po jedinici površine mogu biti veliki. a dio godine boravi u stalnom naselju Sjedilačka ili sedentarna poljoprivreda o o Podrazumijeva postojanje stalnog naselja u blizini poljoprivrednih posjeda Takva je većina poljoprivrede u današnjem svijetu . potrebna ne izrazito rijetka naseljenost te postojanje dovoljnog slobodnog prostora osnovna oblika: o Pokretno ratarstvo se razvija u području u kojem je tlo izrazito siromašno pa se iscrpi u vrlo o U sklopu pokretne poljoprivrede izdvaja se polunomadska poljoprivreda koja se javlja u dva o o dio obitelji živi u stalnim naseljima.o Oblik ekstenzivne poljoprivrede u kojoj je količina rada i mala u odnosu na veličinu zemljišta koje se obrađuje o o o prinosi su mali i po površini i po poljoprivredniku oblik je raširen na području Amazonije rad kapita l zemlja ulaganja outpu t Oblik ekstenzivne poljoprivrede u kojoj je količina ljudskog mala. a unos kapitala visok u odnosu na zemlju koja se obrađuje o o prihodi su visoki i po jedinici površine i po poljoprivredniku oblik je raširen u Nizozemskoj rad kapita l zemlj a outpu t o Kapitalom intenzivna poljoprivreda – oblik intenzivne poljoprivrede u kojoj je količina rad zemlja kapital output Oblici poljoprivrede prema stupnju mobilnosti o Prema pokretljivosti se razlikuju pokretna ili nomadska i sjedilačka ili sedentarna poljoprivreda Pokretna ili nomadska poljoprivreda o Nomadska se poljoprivreda najčešće poistovjećuje sa stočarstvom.

u Islandu je 12% o ribarstvo je važno za prehranu sve brojnijeg stanovništva → riba i morski proizvodi su o porast ulova kretao se od 15 mil. tona 2000. a izvoz vezan uz ribarstvo i ribarsku industriju čini oko 70% ukupnog izvoza važan izvor proteina – oko 70% ulova koristi se u ljudskoj prehrani od 8 puta u 50 godina RAZVOJ RIBARSTVA o Ribarstvo je stara ljudska djelatnost koja se javlja već u fazi lovačko-sakupljačkog gospodarstva se i područje ribarenja o Ribarstvo je izrazito važno sa socioekonomskog stanovišta → zapošljava i prehranjuje milijune o posebice je visok udio zaposlenih u pojedinim zemljama → primjerice. na 125 mil. a pojavom tehnika i metoda skladištenja (sušenje. jezera i priobalno more.RIBARSTVO o Ribarstvo – gospodarska grana koja obuhvaća različite djelatnosti od lova na ribu i ostale vodene životinje do iskorištavanja lovine i njezine prerade u industrijske i prehrambene svrhe alge → prikupljanje ili uzgoj za ljudsku prehranu. pripada svima što je rezultiralo pretjeranim izlovom i gotovim nestankom pojedinih vrsta 1970-ih godina uočeno je da je količina ribe ograničena Preveliki izlov danas je glavni problem svjetskog ribarstva Prema procjeni FAO-a 28% ribolovnih područja je iscrpljeno ili pred iscrpljenjem dok je još 47% na biološkom minimumu  o uključuje se moderna tehnika u ribolov – radari. sonari i drugi uređaji za otkrivanje ribe → . dimljenje. zamrzavanje) javlja se i mogućnost povećanja ulova te samim time i mogućnost razvoja trgovine Uvođenjem parobroda još se više šire ribolovna područja i povećava ulov U toj prvoj fazi razvoja količina ulovljene ribe relativno brzo raste.. soljenje. no napretkom plovila i opreme širi o U početku se ulov odmah trošio. kao gnojivo ili kao sirovina u industriji o U najširem smislu ribarstvo obuhvaća i iskorištavanje vodenog bilja od kojeg su najznačajnije o Ribarstvo i ribolov nisu istoznačnice već je ribarstvo širi pojam ljudi o u svjetskom ribarstvu je zaposleno više od 6 milijuna ljudi stanovništva zaposleno u ribarstvu.. godine što je povećanje o Na početku je ograničeno na rijeke. tona 1948.) 1960-ih dolazi do revolucije u ribarstvu o o o o o uvode se brodovi-tvornice (prvi pokušaji Britanaca još 1940-ih)  brodovi-tvornice posluju na način da flote mehaniziranih brodova love ribu i umjesto na obalu iskrcavaju je na matični brod na kojem se ulov prerađuje i zamrzava čime se omogućuje duži boravak na moru dnevno je moguće preraditi i do 3000 tona ribe sve to dovodi do daljnjeg porasta količine ulovljene ribe ZAŠTITA RIBLJEG FONDA o o o o Riba se smatra općim dobrom tj. no u apsolutnim mjerama taj porast je mali Prekretnica u razvoju ribarstva dogodila se 1950-ih godina uvođenjem mehanizacije (motorno povlačenje mreža. dizalice.

uvela moratorij na lov bakalara uz obale Newfoundlanda i Labradora. količini nitrata i fosfata o Mora najbogatija planktonom. Newfoundland Bank i mora uz sjeveroistočnu obalu Azije Višegodišnje analize dinamike pokazale su premještanje glavnih ribolovnih područja s Atlantika na Pacifik i sa sjevera na jug . Morsko ribarstvo o Morsko ribarstvo temelji se na bogatstvu mora ribom. prema sredstvima ribolova itd. a time i ribom su: o o o o o o plitka mora uz rubove kontinenata područja miješanja morskih struja zone uzdizanja morske struje (upwelling) mora oko Antarktike Tradicionalna poznata ribolovna područja u plićacima sjevernog Atlantika su Dogger Bank. Kanada je 1992. je pokusni lov pokazao oporavak ribljeg fonda → ipak. japanska ribarska flota je potjerana iz kineskih teritorijalnih voda te od tada započinje stagnacija količine ulova u Japanu i pad značenja Japana u svjetskom ribarstvu o Svijest o ograničenosti bogatstva potakla je različite mjere i propise:      uvođenje kvota ulova smanjenje flota (broja i veličina) određivanje minimalne veličine ribe ograničenja veličine brodova i njihove snage ograničenje veličina i vrsta mreža obustava lova na određene vrste ili na određenim područjima → primjerice. od 200 milja od obale eksploatacije podmorja o 1982. a 1995. godine proglasio svojim ribolovnim područjem zonu od 50 milja.o o Javlja se ideja o zaštiti ribljeg fonda i ograničavanju izlova Island je 1972. a to ovisi o bogatstvu planktonom o Plankton nije jednoliko raspoređen → ovisi o prodiranju Sunčevih zraka. javili su se socijalni problemi – tisuće ljudi je ostalo bez posla  o Osim pretjeranog izlova postoje i ostali problemi: o onečišćenje o uništavanje cijelih ekosustava pojedinim tehnikama (kočarenje) o neželjeni ulov – kod pojedinih tehnika baca se oko 25% ulova. a kod pojedinih vrsta i više (rakovi) OSNOVNA KLASIFIKACIJA RIBARSTVA o o Ribarstvo se dijeli na morsko i slatkovodno Moguće su klasifikacije ribarstva prema vrstama ribe i ostalih biljaka i životinja. godine osnovana je ekskluzivna ekonomska zona u kojoj pojedina zemlja ima pravo o o uvođenjem EEZ-a isključene su zemlje bogato opremljenih inozemnih flota s određenih područja te je omogućeno ribarenje manje efikasnih domaćih brodica primjerice. god. god. a 1975. Lofoti.

. o Iako je razvoj počeo u Japanu. danas vodeću ulogu ima Kina sa 70% svjetske proizvodnje. Tajland i Vijetnam o o U rasprostranjenosti i značenju prednjače zemlje jugoistočne Azije što je prvenstveno posljedica AKVAKULTURA o Akvakultura – djelatnost uzgoja vodenih biljaka i životinja o Marikultura – vrsta akvakulture koja obuhvaća uzgoj bilja i životinja u moru o o o o Razvoj akvakulture započeo je u Japanu uzgojem algi. a nakon razdoblja stagnacije danas opet ima rastuće značenje Zbog sve veće onečišćenosti kopnenih voda i sve većih zahtjeva za rentabilnosti danas se pod slatkovodnim ribarstvom u komercijalne svrhe govori o uzgoju u ribnjacima i umjetnim jezerima Najbolje rezultate uzgoja u posebnim bazenima uz reguliranu prehranu daju šarani. a o Iako se očekuje daljnji rast udjela i važnosti akvakulture. Rusija. a 2001. a prema uloženim sredstvima i radu višestruko je rentabilnija od lova Procjenjuje se da bi 2011. Francuska. godine oko 29% te je to najbrže rastući segment proizvodnje hrane Akvakultura je oblik ribarstva koji se najbrže razvija i daje dobre rezultate. plodovi) upravljanje i čuvanje šuma održavanje šuma posebnih namjena (zaštićene šume. ona ima i neke svoje negativne posljedice: o uvođenje novih vrsta uvjetuje promjene u ekosistemu tunogojilišta) o eutrofikacija – posljedica hranjenja odnosno povećanja hranjivih tvari (primjer ŠUMARSTVO o Šumarstvo je gospodarska djelatnost koja se bavi uzgojem i iskorištavanjem šuma. SAD. tona.. Norveška. posebice od sredine 1980-ih godina 1970. primarno radi dobivanja drva o Šumarstvo kao djelatnost obuhvaća: o o o gospodarenje drugim šumskim prirodnim dobrima (kamen. amuri i pastrve velike potrebe za prehranom mnogobrojnog stanovništva te činjenicom da je u tim kulturama riba važan tradicionalni sastojak prehrane o o I u slatkovodnom ribarstvu kao i u morskom vodeću ulogu ima Kina na koju otpada oko 40% svjetskog ulova Uz Kinu značajne su zemlje Bangladeš. godine čak 50% ribe moglo dolaziti iz akvakulture slijede ostale države istočne i jugoistočne Azije. danas dominira Kina s gotovo ⅓ svjetske proizvodnje robe Kina dominira i u ulovu ribe ispred Japana i SAD-a Slatkovodno ribarstvo o o Najstariji oblik ribarstva.) . šume za nastavnu i znanstvenu djelatnost. šumski rezervati. nacionalni parkovi.. pijesak. godine akvakultura je zadovoljavala 3. ljekovito bilje.. Filipini.o o Do kraja 1980-ih godina u proizvodnji ribe je dominirao Japan s oko 11 mil. Španjolska. a zatim kao dopuna ribolovu.9% potreba za ribom.

lavina i sl.. godine bili su SAD. ali i opasnost od poplava. uklanjanje CO2 šuma je faktor stabilizacije lokalne i regionalne klime sve izraženiju estetsku dimenziju o ekološko značenje → šuma je ekosustav i stanište za mnoge biljke i životinje (prema   o rekreacijsko ili turističko značenje – šuma je područje prirodnih ljepota i mira koje ima RASPROSTRANJENOST ŠUMA o Postoje različite definicije šuma. smole.o o o zaštitu šumskih područja od erozija i bujica šumsko sjemenarstvo i rasadništvo arborikultura – zaštita pojedinačnog drveća šumarstva o Šumsko gospodarenje podrazumijeva i naglašava gospodarenje šumom te je širi pojam od o Značenje (važnost. EU. uloga) šuma: o ekonomsko značenje → drvo je sirovina za drvnu industriju. najčešće se primjenjuje definicija FAO-a: o o šuma je područje na kojem dominira drveće više od 5 m i gdje je više od 10% površine tla natkriveno krošnjom šume danas pokrivaju oko 30% kopnene površine Zemlje o Ukupna površina pod šumama danas iznosi oko 4 mlrd.. kaučuka. kao građevinski materijal i kao pogonsko gorivo u prvotnoj industriji (drveni ugljen) o o još i danas za ogrjev se koristi više od 50% godišnje svjetske proizvodnje drva Drvo je kao glavni šumski proizvod značajno u gospodarstvima nekih zemalja i značaj je element u svjetskoj trgovini o o o najveći uvoznici drveta i drvnih proizvoda 2002. ulja. građevinski materijal. za industriju celuloze i papira. izvor energije (ogrjev)   šuma je izvor drugih sirovina poput terpentina. postiže se ravnoteža plinova u atmosferi – proizvodnja kisika. Japan i Kina u razvijenijim zemljama prevladava korištenje drveta za preradu Među državama postoje velike razlike .) Današnja rasprostranjenost šuma posljedica je prirodnih faktora i dugotrajnosti iskorištavanja o ISKORIŠTAVANJE ŠUMA o Tradicionalno šumski proizvodi se koriste za ogrjev.15 ha/stan. hektara o Najveće šumske površine su u Rusiji i Južnoj Americi i prema apsolutnim vrijednostima i prema udjelu pošumljenosti → površine pod šumama u Rusiji i Južnoj Americi zajedno čine oko 45% svjetskih šuma o Najveće površine pod šumama po stanovniku imaju Australija i Oceanija iako je njihov udio u svjetskim šumama svega 5% dok najmanje površine pod šumama po stanovniku ima Azija (0. u primitivnim društvima šuma je izvor hrane od biljaka i životinja procjeni oko polovice vrsta na Zemlji živi u tropskim kišnim šumama)  zadržavanjem padalina sprječava se erozija.

crnogorica) – uglavnom meko drvo. listopadno i zimzeleno drvo. kritosjemenjače) – uglavnom tvrdo drvo o u umjerenim širinama rasprostranjeni su hrast. četinjače. Najveći proizvođači kvalitetnog drveta su Brazil. mahagonij.. prema botaničkoj klasifikaciji golosmjemenjače. proizvodnju papira i sl. cedar. i to nakon akcija pošumljavanja dobivanje novih obradivih površina za sadnju manioke i šećerne trske koja se koristi kao sirovina za dobivanje alkohola → tijekom 20. Indonezija i Malezija Pojačana eksploatacija šuma o o o Naglo smanjenje šuma počelo je u novom vijeku putem krčenja i spaljivanja radi dobivanja obradivih površina i naseljavanja Pojavom industrijske proizvodnje drvo se počinje koristiti kao pogonsko gorivo te dolazi do masovne eksploatacije šuma Sve su očitije negativne posljedice uništavanja šuma te se javlja svijest o potrebi racionalnog šumarstva koje se razvija postupno te nastaje pojam šumskog gospodarstva koje uključuje uzgoj i eksploataciju šuma šumama u svijetu prepolovljene → najviše su stradale listopadne šume u zapadnoj Europi i istoku SAD-a o Danka. Nigerija i Indonezija Od ostalih proizvoda posebno je značajan kaučuk kojega najviše proizvode Tajland.. brijest. godišnje dok je prosjek za Afriku 6 kg Meko drvo koristi se za dobivanje celuloze. sekvoja prilagođene oštrijim klimama i siromašnim prirodnim uvjetima (tla) rasprostranjeno većinom na sjevernoj hemisferi o Lističavci (širokolisno drveće. ebanovo drvo. većinom vazdazelene o o o vrste: bor. javor. meko i tvrdo drvo o Igličavci (konifere. bjelogorica. Nizozemska i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju 10-12% šuma. bukva.o o o o o o o u slabije razvijenim zemljama većina drveta koristi se kao sredstvo za ogrjev najveći proizvođači mekog drveta su SAD. smreka.. jela. sandalovo drvo. → uglavnom listopadno drveće o u tropskom i suptropskom području rasprostranjeni su tik. → uglavnom vazdazeleno drveće . palisander. grab. stoljeća uništeno je 10% amazonskih šuma o U posljednjih su nekoliko stotina godina (od početka masovne eksploatacije) površine pod o u Amazoniji danas osim sječe radi dobivanja drva za izvoz dolazi i do spaljivanja za o Deforestacija – promjena šumskog područja u neko drugo o Aforestacija – prirodni ili umjetni nastanak šuma tamo gdje ih prije nije bilo o Reforestacija – ponovni nastanak šuma tamo gdje su bile uništene VRSTE ŠUMA o Najčešća je klasifikacija prema karakteristikama dominantnih vrsta (posljedica klime)  lističavci i igličavci.. Rusija i Kanada SAD drže više od 25% svjetske proizvodnje papira potrošnja papira u SAD-u iznosi oko 335 kg/stan. ariš. jasen.

hrast. zavale Konga te u dijelovima jugoistočne Azije listićavci. a njihov se udio povećava s udaljavanjem od ekvatora o Zbog dominantne rasprostranjenosti na području južne i jugoistočne Azije gdje postoje suho i Listopadne šume umjerenih širina o o Listopadne šume zajedno sa zimzelenim šumama umjerenog pojasa čine oko 11% šumskih površina Rasprostranjene su na području Sjeverne Amerike. tropske sezonske šume. osiromašenja tla te tlo za nekoliko godina postaje neplodno i devastirano o Imaju najveću bioraznolikost i složenu strukturu (život u katovima) → prevladavaju vazdazeleni Tropske sezonske šume o Tropske sezonske šume čine oko 9% svih šuma o Rasprostranjene su u području južne i jugoistočne Azije. u Južnoj Americi i dijelovima Afrike vlažno razdoblje. mračne. listopadne šume umjerenih širina. često se nazivaju i monsunskim šumama o U sastavu prevladava listopadno drveće. zimzelene šume umjerenih širina i borealne šume Borealne šume o Borealne šume ili tajge su površinom najveći šumski prostor svijeta i čine oko 33% šuma na Zemlji o Najraširenije su na sjeveru i istoku Rusije. kvalitetne vrste izmiješane su s manje kvalitetnima što uzrokuje probleme pri eksploataciji budući da se veliki dio drveta ne iskorištava. jela) vlažnijim područjima (u Americi na zapadnoj obali – sekvoje) sušim područjima (Sredozemlje – alepski i crni bor. a mogućnost selektivne sječe nije uvijek moguća o Pretjerana sječa dovodi do spiranja tla. veće nadmorske visine – smreka. grab.o Složenija klasifikacija izrađuje se na temelju ekosustava: tropske kišne šume. hrast crnika) . Europe i istočne Azije o U šumama prevladavaju dvije do tri vrste drveća → najčešće bukva. u Skandinaviji i u Kanadi (≈ 13 mil. breza Zimzelene šume umjerenih širina o o Zimzelene šume se nastavljaju na listopadne umjerenog pojasa Javljaju se u: o o o hladnijim područjima (sjever. s malom varijacijom vrsta što olakšava iskorištavanje Postoje klimatski problemi pri iskorištavanju zbog oštrih zima. kesten. guste. dok je ljeti močvarno (problem transporta) Tropske kišne šume o Tropske kišne šume čine čak 47% svih šuma o Rasprostranjene su u toplom i vlažnom podneblju Amazonije. km2) o o Tajge imaju najjednostavniju strukturu od svih šumskih formacija – vrlo su jednolične.

dionice na burzi i druge vrijednosti. bolesti i vatre te pošumljavanja goleti TRGOVINSKA GEOGRAFIJA o Razvoj ekonomske geografije počeo je proučavanjem trgovine i trgovinska geografija danas ponovno postaje predmet interesa o Definicije trgovine: o trgovina je gospodarska djelatnost u kojoj pojedinci i poduzeća posreduju između proizvođača i potrošača kao kupci i prodavaoci roba i usluga te kao organizatori tržišta proizvodnje do mjesta potrošnje (ne fizički jer je to promet) proizvodnja.. kapital (krediti uz kamate). poluproizvodi i finalni industrijski proizvodi.. dokumenti.. sirovine. očuvanjem i održavanjem šuma kroz provođenje različitih mjera poput pomlađivanja. o nevidljiva roba – nema karakter prave robe → informacije. uzgojem. licence. tj. papiri. širok spektar različitih proizvoda namijenjenih prodaji Roba može biti vidljiva i nevidljiva o trgovina je prijenos proizvoda i roba uz pomoć više ili manje kompleksnih veza od mjesta o trgovina je posrednička djelatnost između proizvodnje i potrošnje – na jednoj strani o vidljiva roba – roba u klasičnom smislu. usluge. energenti. zaštite od štetočina.. u većem dijelu Europe) uništavanja šuma o Pošumljavanje je započelo prije stotinjak godina kada su se shvatile negativne posljedice o Osnovni pristupi pri pošumljavanju: o obnova prirodne vegetacije sadi kvalitetnije drvo radi sirovinske osnove (npr. plantaže kaučukovca u JI Aziji i 'cash crops' ili božićna drvca) o o U novije vrijeme su sve izraženiji zahtjevi za obnovom prirodnih šumskih područja zbog očuvanja ekosustava Uzgojene šume čine oko 5% svih šuma u svijetu industrijske namjene o unos stranih vrsta → zbog komercijalnih razloga najčešće se unose brzorastuće vrste ili se o 62% svih uzgojenih šuma u svijetu nalazi se u Aziji (Kina 24% i Indija 18%) → oko polovice je za o Silvikultura – šumarska djelatnost koja se bavi proučavanjem. dostupna je → poljoprivredni proizvodi. o Odrednice trgovine (3D trgovine) – faktori koji određuju svaku trgovinu i dovode do nje . na drugoj potrošnja o o o o Bit trgovine je posredovanje između osoba ili pravnih subjekata Cilj trgovine je prodaja robe i time zaključivanje procesa proizvodnje Objekt trgovine je roba u najširem smislu. čišćenja. probirne sječe. ona kola i prodaje se.UZGOJENE ŠUME o U šumskom gospodarstvu sve veću ulogu imaju uzgojene ili kultivirane šume koje se sade u onim područjima u kojima je zbog dugotrajnog i intenzivnog iskorištavanja bitno smanjen prirodni šumski pokrov (npr. gnojenja.

od njega otkupljuju drugi trgovci na veliko koji robu distribuiraju trgovcima na malo (detaljisti) o vertikalne veze – veze u kojima je izražena hijerarhijska složenost → proizvedenu robu  u vertikalnom lancu veza postoje posrednici koji utječu na porast cijene krajnjeg proizvoda o Velike svjetske kompanije prodaju naftu na slobodno tržište (Rotterdam – burza nafte. a udaljenosti male. uvjeti za trgovinu su sve slabiji. → na taj način se stvara umjetna želja te se kupca uvjerava da mu je određena roba potrebna  o udaljenost (distance) – o tom elementu ovisi mogućnost odvijanja trgovine  ako su razlike velike i želje velike. globalnoj Veze u trgovini mogu biti horizontalne i vertikalne o horizontalne veze – veze među prostornim strukturama → postoji mjesto proizvodnje i mjesto potrošnje te dolazi do stvaranja interakcije uz pomoć institucija i subjekata  interakcija čini funkcioniranje trgovinskih lanaca pri čemu se koriste prometne veze otkupljuje trgovac na veliko (grosist). proizvodnje umjerene zone s jedne i proizvodnje tropske zone s druge strane razlike mogu postojati i između različitih tipova proizvodnje → npr.     o želja (desire) – želja mora postojati i kod prodavača i kod kupca  ukoliko postoji nestašica proizvoda. prehrambeni proizvodi nasuprot industrijskim proizvodima razlike mogu biti posljedica podjele rada ili specijalizacije razlike mogu biti i umjetno stvorene – vezane uz standard. državnoj. sredstva. a s druge strane postoji nedostatak i potražnja za proizvodima razlike su uvjet u ostvarivanju trgovine – one predstavljaju potencijal za trgovinu razlike mogu postojati između proizvodnje nejednakih karakteristika → npr. publicitet. privlačnost.o razlike (differences) – razlike dovode do trgovine → jedna strana mora imati što druga nema i dolazi do razmjene   s jedne strane postoji višak proizvoda raspoloživ za prodaju. troškovima druge udaljenosti – prostorne teškoće koje utječu na promet. doći će do maksimalnog razvoja trgovine povećanjem udaljenosti trgovina slabi → što su udaljenosti veće. INA) koje naftu prerađuju i .. ideološke i socijalne predrasude. regionalnoj. mediteransko tržište) → tu kupuju manje kompanije (npr. postojat će i želja za kupovinom želje možemo pojačati na različite načine → reklamama u masovnim medijima. ponašanje socijalnih skupina (odbijanje nekog proizvoda iz npr. vjerskih razloga) OSNOVNE ZNAČAJKE TRGOVINE KAO SISTEMA o o o o Trgovina je sistemska djelatnost tj. prvenstveno zbog viših prijevoznih troškova udaljenosti mogu biti fizičke i druge   • • fizičke udaljenosti – izražene u kilometarskoj udaljenosti. sajmovima i sl.. funkcionira kao sustav Geografsko proučavanje trgovine usmjereno je na proučavanje sistemskih veza i odnosa Sistem trgovine djeluje na različitim razinama – lokalnoj. kroz razne ekonomske zajednice. kvaliteta prijevoza.

ovisi o karakteru proizvodnje. a kupac ujedno i potrošač te nema posrednika   takva trgovina ima male troškove. potrebno je uspostavljanje veza Kakav će biti karakter veza. tek tada govorimo o robi o Također svaka proizvodnja ne znači odmah stvaranje robe namijenjene trgovini → često je produkt potrebno preraditi da bi postao roba ili se preradom povećava vrijednost robe (krumpir – čips) Organizacija trgovinskih veza o o o Da bi se ostvarila trgovina. vrsti. veličini i kvaliteti proizvoda Tipovi trgovinskih veza: o elementarna veza – direktna veza proizvođača i potrošača → najjednostavnija veza kad je proizvođač ujedno i prodavač. javlja se posrednik koji sve to otkupljuje i prodaje trgovini na veliko (koja nije konačni potrošač) primjer: proizvodi se masovno na jednom mjestu i prodaje pojedinim dealerima koji mogu imati organiziranu mrežu na nižoj razini (npr. ali je malog dosega i opsega tržišta pa se ostvaruje mala zarada takav oblik trgovine danas je slabo prisutan budući da se na osnovnu cijenu proizvoda dodaje cijena usluge ili marža  primjer: poljoprivredni proizvodi proizvode se na više mjesta. organizaciju trgovinskih veza. automobilska industrija) prerađuju čime im se povećava vrijednost o veza s barem jednim posrednikom – svaki posrednik ujedno znači i povećanje cijena  o veza gdje se kao posrednik javlja industrija – prikupljeni proizvodi se barem djelomično Stvaranje sistema uporišta o Trgovina počiva na nekim bazama (uporištima) koje predstavljaju vidljive elemente u prostoru o Vrste uporišta: o različiti tipovi skladišta – ovisno o robi i načinu tretiranja te robe  u lokaciji skladišta postoje određene pravilnosti → skladišta se smještaju na mjestu loma prometnog toka (u lukama). .dalje prodaju na veliko → opskrbljuju pojedine kompanije i pumpne stanice u sferi trgovine na malo → krajnji je kupac na pumpnoj stanici MEHANIZAM ODVIJANJA TRGOVINE o Trgovina se odvija kroz četiri osnovna mehanizma – stvaranje trgovačkih dobara. stvaranje sistema uporišta i kretanje kapitala Stvaranje trgovačkih dobara o Stvaranje trgovačkih dobara predstavlja početak odvijanja trgovine o Robu prvo treba stvoriti → tek kada postoje viškovi za prodaju i želja. u distributivnim centrima i sl.

prodavanje i prijevoz robe između dvije ili više zemalja o Elementi odnosno komponente međunarodne trgovine: o izvoz – neka zemlja opskrbljuje druge svojim proizvodima. organizira  trgovina je značajna ekonomska djelatnost i faktor ekonomskog razvoja te utječe na njega GLOBALNI TRGOVINSKI SISTEM o Međunarodna trgovina – skup gospodarskih djelatnosti koji se odnosi na kupovanje. integralni prijevoz) te pojavom novih načina organizacije tržišta • Just in Time – pojam iz organizacije industrijske proizvodnje koji je primjenjiv i u trgovini → s prodajom se kreće kada se sazna kakvo je tržište – sve je podređeno tome da se proda što prije. animira. bez dugotrajnog skladištenja o trgovački biroi. trošak ako se koriste usluge drugih zemalja o Svjetska trgovina – cjelokupna trgovina svih zemalja svijeta (širi pojam od međunarodne trgovine) o Trgovinska bilanca – razlika između uvoza i izvoza neke zemlje koja se iskazuje u domaćoj valuti ili u USD o trgovinska odnosno vanjskotrgovinska bilanca pokazuje učinke vanjskotrgovinskih odnosa (izvoz pokriva troškove) o pozitivna ili aktivna trgovinska bilanca – vrijednost izvoza veća je od vrijednosti uvoza . da bi ostvarila ekonomsku korist → njime se ostvaruje zarada o uvoz – opskrba proizvodima iz drugih zemalja → u ekonomskom smislu znači rashod ili trošak o tranzit – neka zemlja posreduje u međunarodnoj trgovini drugih zemalja i pri tome ostvaruje ekonomsku korist  tranzit ima dvostruko značenje – zarada ako se usluga daje. zgrade. važnost skladišta je umanjena razvojem novih prijevoznih sistema (npr. sjedišta tvrtki (centrale) – tu se obavljaju trgovački poslovi  to su elementi koji su sve vidljiviji u fizionomiji grada → lokacija u središtu grada znak je imidža o Poseban tip trgovine predstavlja klirinška trgovina ili trgovina 'roba za robu' Kretanje kapitala o U procesu trgovine stvara se i akumulira kapital koji je prilagodljiv i pokretan FUNKCIJE TRGOVINE o o Osnovna funkcija trgovine je omogućiti razmjenu dobara Trgovina ima i dodatne funkcije: o trgovina je 'izlog' → utječe na dinamičnost prostora. oživljava prostor i privlači u njega  trgovina služi i kao razonoda i kao sredstvo informiranja određene dijelove grada o trgovina je 'ustroj' odnosno organizacija → utječe na organizaciju prostora.

USD MEĐUNARODNO (SVJETSKO) TRŽIŠTE o Tržište – sveukupnost odnosa ponude i potražnje koji utječu na prodaju pojedine robe o o o o Tržište predstavlja skup svih onih ustanova. a razvijene pozitivnu. usluge u tranzitu.. doznake iseljenika i migranata.c. prometnih i dr. Španjolska prihodima od turizma pokriva velik dio negativne vanjskotrgovinske bilance od 40-ak mlrd. nacionalno) o vanjsko tržište (međunarodno. svjetsko. regionalno. cijene) – ne postoji .. Plivin Sumamed) o operacije u kapitalu – investicije (primljene i prohodi od vlastitih u inozemstvu). financijske pomoći i dr. globalno) o Podjela tržišta prema vrsti robe: o o o o o o tržište poljoprivrednim proizvodima tržište sirovinama i energentima tržište industrijskim proizvodima tržište usluga (turističkih. UK. područja i mehanizama koji omogućavaju neprestani kontakt između prodavaoca i kupca Tržište je faktor razvoja gospodarstva Osnovna funkcija tržišta je da se na njemu obavi prodaja odnosno kupnja robe i time vrednuje proizvodnja čime se završava ciklus proizvodnje Važna je veličina tržišta odnosno broj stanovnika i kupovna moć.o negativna ili pasivna trgovinska bilanca – vrijednost uvoza veća je od vrijednosti izvoza o Općenito slabije razvijene zemlje imaju negativnu vanjskotrgovinsku bilancu. radne snage. Francuska i Italija nerazvijene zemlje imaju negativnu bilancu zbog male vrijednosti izvoznih proizvoda (najčešće sirovine i poluproizvodi). nema konkurencije o Podjela tržišta prema kupovnoj moći: o tržište razvijenih zemalja – snažno. a razvijene zbog velikog uvoza obuhvaća i nerobnu razmjenu te operacije u kapitalu o Platna bilanca ili bilanca plaćanja – širi pojam od vanjskotrgovinske bilance jer pored robne o nerobna razmjena – turističke usluge. s velikom kupovnom moći o tržište zemalja u razvoju – BDP p. ali i navike Podjela tržišta o Podjela tržišta s obzirom na opseg (veličinu): o unutarnje tržište (lokalno. o Platna bilanca često je sredstvo uravnavanja negativne trgovinske bilance → primjerice. prodaje licenci (Podravkina Vegeta. krediti. je ispod 500 USD o tržište socijalističkih zemalja – diktirano od strane države (vrsta i količina robe. zarade od osiguranja i reosiguranja.) tržište kapitala. Podjela tržišta prema mehanizmu tržišta: o slobodno tržište – vlada konkurencija o monopolističko – pojedinac ili skupina trgovaca diktira cijene. no nije pravilo o o od prvih deset trgovačkih sila četiri imaju negativnu trgovinsku bilancu: SAD.

ljudi proizvode stvari koje netko želi kupiti. tj. ako je potražnja za proizvodima neke zemlje mala. st. iz 19. onu koju može proizvoditi najefikasnije odnosno najjeftinije. u Engleskoj i Francuskoj) o Zastupana je ideja slobodne ili liberalne trgovine → jedini zadatak države je da osigura red i provođenje zakona. taj je odnos za nju povoljan (npr. st. stoljeća čiji je začetnik Adam Smith o Javila se kao reakcija na merkantilizam (16.-18. stoljeća) koji uvodi pojam komparativnih (relativnih) prednosti (comparative advantages) o Zemlja može u svjetskoj trgovini sudjelovati proizvodeći robu za koju ima komparativnu prednost. kupci će kupiti stvari koje najviše trebaju ili žele. prodavatelj i kupac se susreću na tržištu i za to nije potrebno nikakvo državno uplitanje o Ideja proizlazi iz apsolutnih gospodarskih prednosti – uvjeti razmjene zasnovani su na razlikama u troškovima proizvodnje → jedni proizvode jeftinije. stvori uvjete za što slobodnije kolanje robe i kapitala o Individualizam vodi napretku → da bi zaradili. i 19.TEORIJSKE OSNOVE MEĐUNARODNE TRGOVINE o Danas postoji više koncepata ili teorija razvoja međunarodne trgovine Liberalistička teorija o Liberalistička teorija razvoja trgovine svoje porijeklo vuče iz klasične građanske škole političke ekonomije 18. tj. a uvoziti onu za koju nema komparativnu prednost. pokazuju koliko neka zemlja mora dati izvoznih proizvoda za uvozni proizvod proizvoda od druge jer oni nemaju jednaku vrijednost (primjerice. ekonomist i dr. procjep se povećava – treba dati sve više vlastitih proizvoda za jedan strani o Cijene industrijskih proizvoda kojima raspolažu uglavnom . Njemačka) i obrnuto. tj. drugi skuplje pa će i proizvodi na tržištu imati različitu cijenu Teorija komparativnih troškova (prednosti) o Liberalistička teorija nije mogla objasniti sve odnose u međunarodnoj trgovini pa se kao nadopuna uvodi teorija komparativnih troškova ili prednosti o Začetnik je David Ricardo (engleski ekonomist iz ranog 19. koju netko drugi proizvodi najjeftinije → tako uz pomoć međunarodne trgovine može zadovoljiti više ljudskih želja i potreba nego da se sve potrebno pokuša proizvesti u vlastitoj zemlji Koncept recipročne potražnje o John Stuart Mill (engleski mislilac. tj. tj. Hrvatska Italiji prodaje drvo. takva je situacija nepovoljna razvijeni rastu brže od cijena proizvoda koje prodaju nerazvijeni → 'škare' se sve više otvaraju. ali zemlje nisu u jednakom položaju → jedna mora dati više o Ako je potražnja neke zemlje za stranim proizvodima manja od potražnje za njenim proizvodima. a uvoz velik.) uveo je pojam Terms of Trade ili 'škare' uvozno-izvoznih cijena koje označavaju odnose razmjene među zemljama koje međusobno trguju. a od nje kupuje namještaj kao finalni proizvod koji je puno skuplji jer je uračunat skup ljudski rad) o Postoji recipročna potražnja.

u Japanu na uvoz američkih automobila ili u EU zabrana GM hrane) RAZVOJ SVJETSKE TRGOVINE o Razvoj svjetske trgovine može se razmatrati kroz dva aspekta – dinamiku i robnu i regionalnu strukturu POVIJESNI RAZVOJ SVJETSKE TRGOVINE o Najznačajniji razvoj ostvaren je u posljednjih 200 godina kada dolazi do naglog povećanja obujma i vrijednosti Monocentrična faza o o Traje od kraja 18.Protekcionistički koncept o Javlja se kao protuteža liberalističkom konceptu takve.) do početka Prvog svjetskog rata o Pored Europe kao drugi centar javljaju se SAD koje počinju sa značajnim izvozom o Dolazi do stvaranja industrijske zone na sjeveroistoku oko Velikih jezera → dolazi do razvoja prometnica i brojnih izuma o o Uvode se beltovi kao zoning pojedinih poljoprivrednih kultura Poljoprivredni proizvodi zauzimaju sve važniju poziciju u strukturi proizvoda uz sirovine i industrijske proizvode Tricentrična faza . stoljeće To je razdoblje u kojem dolazi do prve veće akumulacije kapitala te razvoja bankarstva Britanija koja je nositelj industrijske revolucije i svjetska pomorska i kolonijalna sila. ograničenja kroz različite ekološke zahtjeve (primjerice. uvode se davanja na uvozne proizvode čime oni postaju skuplji i manje privlačni kupcu o Država utječe na obujam trgovine → da bi se zaštitila vlastita proizvodnja od konkurencije iste o Takva politika može biti pozitivna ukoliko traje određeno razdoblje i potaknuta je s ciljem oporavka vlastite proizvodnje. lokomotive. Njemačka i druge zemlje o o Izvozi se uzak spektar proizvoda što je posljedica strukture industrije: ugljen. ali ne ako se zloupotrebljava kroz uvođenje davanja na proizvode koji se ne proizvode u zemlji kako bi se osigurala sredstva o Osim davanja (carina) primjenjuju se i druge mjere poput kvota uvoza... ali jeftinije robe sa svjetskog tržišta. tračnice. stoljeća kroz čitavo 19. tekstilni proizvodi. brodovi. a slijede Francuska. Uvoze se sirovine iz kolonija o Jedino središte je Zapadna Europa u kojoj nastaje industrijska jezgra → ključnu ulogu ima Velika Bicentrična faza o Traje od kraja 19. stoljeća (~1880.

) Dolazi do vrlo brzog rasta obujma svjetske trgovine Složena robna struktura:    industrijski proizvodi sirovine i energenti poljoprivredni proizvodi o Usprkos policentričnom razvoju sve više jača uloga razvijenih zemalja → povećanje jaza o o o Javljaju se ekonomske integracije u svim dijelovima svijeta (EFTA.. SEV.. godine U Europi značenje trgovine Ujedinjenog Kraljevstva je sve manje. do 1939. nove tehnologije u prometu. Tajvan. do 2000. povećava se udio finalnih Policentrična faza o o Traje od Drugog svjetskog rata Vlada složenija struktura centara trgovine – uz tri postojeća centra javljaju se nove industrijske zemlje: SSSR. ali i mnoge male zemlje (Singapur.o o o o Traje od 1914. a treći Japan Velika ekonomska kriza koja je trajala od 1929.) povećala se 100 puta → vrlo dinamičan rast unatoč kolebanjima o Rast vrijednosti svjetske trgovine bio je nejednolik: o o o tijekom 1970-ih uslijedio je brz porast u prvoj polovici 1980-ih dolazi do stagnacije najveće apsolutne promjene dogodile su se u posljednjem desetljeću FAKTORI RAZVOJA SVJETSKE TRGOVINE o Faktori razvoja svjetske trgovine su demografski rast.) o Javljaju se kartelne organizacije – udruge nekoliko zemalja s ciljem diktiranja cijena (npr. Meksiko.. NAFTA. najčešće izražen u USD o nominalno – ukupna vrijednost međunarodne razmjene o realno – uključuje (uračunava) kolebanje vrijednosti dolara tijekom godine o Vrijednost svjetske trgovine u 50 godina (od 1950. OPEC) jedan od glavnih faktora globalizacije o Javljaju se multinacionalne kompanije koje postaju snažno prisutne na svjetskom tržištu te su DINAMIKA SVJETSKE TRGOVINE o o 20. stoljeće obilježeno je golemom ekspanzijom međunarodne razmjene Porast trgovine brži je od rasta BNP-a te je sve veći porast udjela trgovine u BNP-u o Kao indikator razvoja prati se izvoz. novi organizacijski oblici trgovanja.. do 1933. Kanada. no dolazi do ponovnog uzleta pred Drugi svjetski rat industrijskih proizvoda (strojevi) o Mijenja se robna struktura → javljaju se novi proizvodi – nafta. godine odrazila se i na trgovinu. a raste važnost Francuske i Njemačke Nakon Europe drugi centar su SAD. Australija. multinacionalne kompanije. Brazil. porast životnog standarda. JAR. Hong Kong. regionalne ekonomske integracije te međunarodne ekonomske organizacije Demografski rast .

stanovnika. a najbrži je porast u siromašnim zemljama (zemljama Trećeg svijeta) o Najizraženiji je porast potražnje za hranom (poljoprivrednim proizvodima) → 1950-ih su zemlje u razvoju kupovale 50% žitarica na svjetskom tržištu. Porast životnog standarda o Od 1960-ih dolazi do velikih strukturnih promjena visokih tehnologija → dolazi do deindustrijalizacije o o o Sve više se ulaže u znanje. posebice u novoindustrijaliziranim zemljama jugoistočne Azije (Tajvan. Meksiku. Hong Kong). o Gigantizam – tendencija izgradnje velikih brodova jer su rentabilniji → proizvodi i sirovine iz o Uvođenje kontejnera – teret je unificiran čime je pojeftinio prijevoz (prije je svaki teret imao poseban tretman) o Važnu ulogu u razvoju trgovine ima i zračni promet koji je orijentiran na robu velike vrijednosti i potražnje → može podnijeti visoke prijevozne troškove o Telekomunikacijski promet omogućuje trenutni prijenos informacija s jednog na drugi kraj svijeta Novi organizacijski oblici trgovanja o Iako postoje slabo organizirana tržišta. godine na Zemlji je bilo oko 1.o 1900.5 mlrd. → takav porast uzrokuje snažan porast potražnje.8 mlrd. glavnina trgovine odvija se na organiziranim oblicima o o Organizirani oblik trgovine predstavljaju robne burze Važnost robnih burzi: o o uvođenje standarda za pojedine robe (kvaliteta.. ali snažan razvoj i jačanje uloge doživljavaju nakon 1960-ih godina . Malezija. rokovi isporuke) formiranje cijena na temelju ponude i potražnje Uloga multinacionalnih kompanija o Multinacionalne kompanije javljaju se između dva svjetska rata. ali i u Brazilu. ostvaruju se visoke zarade što dovodi do porasta kupovne moći što pak dovodi do porasta potražnje za različitim proizvodima iz svih dijelova svijeta Sve to daje poticaj razvoju izvoza i svjetske trgovine Također je sve veća uloga slobodnog vremena kao faktora razvoja trgovine o Naglasak s poljoprivrednih proizvoda i klasične industrije prelazi na tercijarni sektor i industriju Nove tehnologije u prometu o U svjetskoj trgovini ključnu ulogu ima pomorski promet koji sudjeluje s ⅔ vrijednosti i ¾ količine robe dalekih krajeva postaju dostupniji  od porasta nosivosti sporije rastu troškovi održavanja. goriva.. posade i sl. danas ih je oko 6. danas 75% o Porast broja stanovnika utječe na porast ponude jeftine radne snage što je iskorišteno za brži industrijski razvoj.

biotehnologija. multinacionalne kompanije su tvrtke koje kontroliraju različite o Glavni razlozi nastanka multinacionalnih kompanija:      o Strategija rada multinacionalnih kompanija: o oslanjanje na masovnu. ali je jak nadzor matične tvrtke o policentrične kompanije – postoje jake filijale koje i na važna mjesta upošljavaju o genocentrične kompanije – formiraju se kompleksi međuzavisnih organizacija koje ravnopravno sudjeluju u poslovnoj politici → često se udružuju s drugim tvrtkama (npr. terene. Klasični primjeri ekonomskih integracija u Europi su Benelux. komponente računala) → za komponente nije potrebna obrazovana radna snaga. EFTA. sklapanje tamo gdje je najpovoljnije (npr. autodijelovi. sredstava za prijevoz. Osnovni oblici multinacionalnih kompanija: o o etnocentrične kompanije – matične tvrtke upravljaju svojim filijalama bez obzira gdje se one nalaze. znanstveno-tehničke suradnje. efikasan plasman robe Glavne djelatnosti multinacionalnih kompanija: petrokemija (istraživanja. CEFTA . industrija. proizvodnja hrane. USD godišnje) u filijalama se odvija značajan dio investicija. plan osvajanja tržišta. SEV. prodaje te istraživanja i razvoja aktivnosti.o U postkolonijalnom razdoblju kada dolazi do stvaranja novih država čime i stvaranja novih ekonomskih i političkih odnosa multinacionalne kompanije su postale izraz ekspanzije visokorazvijenih zemalja i nosioci globalizacije o Obilježja multinacionalnih kompanija: o o o velika. DaimlerChrysler kontrolira 40% vlasništva Mitshubishija). serijsku proizvodnju komponentama – tamo gdje je za pojedinu komponentu najpovoljnije. kapital itd. EZ. proizvodnje. poticanja međusobne trgovine. agroprehrambeni sektor. višenacionalna poduzeća koja imaju svoje proizvodne i druge pogone (filijale) u više zemalja visok godišnji prihod (npr. iznad 100 mil. informatička i elektronička industrija. na vodećim položajima su stručnjaci iz matične zemlje domaće ljude. pronalaze se najsposobniji rukovoditelji.. automobilska. samo obuka po potrebi o raspolaganje velikim kapitalom koji je mobilan o kombiniranje uvjeta za privređivanja u svjetskim razmjerima → proizvodnja po o visoka specijaliziranost stručnjaka (na rukovodećim mjestima) o dobra organizacija i planiranje proizvodnje (Just in Time) o o jak marketing.. u najmanje dvije strane zemlje (osim zemlje sjedišta) ovladavanje resursima i opskrbom stjecanje prednosti nižim cijenama strane radne snage i/ili sirovina stjecanje prednosti u prodaji izbjegavanjem poreza i carina izbjegavanje carina i drugih davanja na uvezenu robu izbjegavanje visokih troškova u domaćim operacijama (porezi) o Prema definiciji UN-a. trgovina). koordinacije prometa. EEZ. EU. nekretnine. fleksibilne Regionalne ekonomske integracije o o o Regionalne ekonomske integracije omogućuju povezivanje nacionalnog gospodarstva u šire saveze Dolazi do stvaranja većeg tržišta.. imaju pogone i dioničare po cijelom svijetu. skladišta..

a cilj mu je poticanje svjetske trgovine pogodnosti bez obvezivanja na poštovanje svih pravila o posebno potiče uključivanje nerazvijenih zemalja u svjetsku trgovinu davanjem o osnovna načela rada:   nediskriminacija – ako se neka trgovačka pogodnost da jednoj zemlji (obično glavnom partneru). tj. godine da bi se razmotrile trgovinske potrebe nerazvijenih zemalja ima preko 190 članica. stupio na snagu 1.o Primjeri ekonomskih integracija u svijetu su ASEAN. mora se dati i ostalim zemljama članicama transparentnost – pojedine mjere moraju biti poznate svim članicama Organization) koji djeluje po složenim principima o 1994. NAFTA Međunarodne ekonomske integracije o Institucionalni faktori razvoja trgovine su organizacije i ugovori koji su usmjereni na razvoj svjetske trgovine o GATT – General Agreement of Tariffs and Trade (Opći sporazum o carinama i trgovini) o potpisan je 1947. zemlje u razvoju i tranzicijske zemlje o Svjetsku trgovinu danas karakterizira neravnomjeran razvoj: o o glavnina trgovine odnosi se na međusobnu trgovinu razvijenih zemlje u razvoju imaju negativnu bilancu . sjedište je u Genevi ciljevi:     razvijanje svjetske trgovine i posebice omogućavanje uključivanja i nerazvijenih kroz pokušaje davanja povlastica za izvoz pojedinih proizvoda poticanje pregovore o trgovinskim sporazumima zalaganje se za oblikovanje svjetske trgovinske politike. o zasniva se na načelima liberalizma. godine sastankom u Marakechu GATT je prerastao u WTO (World Trade    WTO ima 146 članica (Hrvatska od travnja 2003.) koje pokrivaju 90% svjetske trgovine sjedište je u Genevi nije formalno dio UN-a.1.1948. godine. stvaranje novog ekonomskog poretka stvaranje fondova za pomoć i bolje financiranje nerazvijenih STRUKTURA SVJETSKE TRGOVINE o Strukturu svjetske trgovine možemo promatrati regionalno i prema robi Regionalna struktura svjetske trgovine o U svjetskoj trgovini možemo izdvojiti tri glavna bloka: zapadne industrijske zemlje. ali surađuje i smatra se dijelom sistema UN-a o UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Developments o UN-ova organizacija za trgovinu i razvoj → jedan od stalnih organa Generalne skupštine o o o prvi put sazvana 1964.

ekonomski visoko razvijene Prema količini izvoza po stanovniku vodeća mjesta zauzimaju male visokorazvijene zemlje s malim domaćim tržištem okrenute izvozu (Singapur. no relativni se udio smanjuje o udio mineralnih proizvoda kreće se oko 17% s povremenim promjenama → početkom 1980-ih započinje proces dematerijalizacije proizvodnje industrijski proizvodi koji ne trebaju toliko sirovina o Između regija postoje velike razlike: o o o o o na Bliskom istoku dominira izvoz mineralnih sirovina u Sjevernoj Americi. a o o o o Uključenost pojedinih zemalja u svjetsku trgovinu ovisi o stupnju njihovog razvoja Kina postaje sve značajniji sudionik svjetske trgovine Među apsolutnim uvoznicima i izvoznicima prevladavaju velike države. Nizozemska. SAD i Kanada Glavni izvoznici industrijskih proizvoda su EU.3% u svjetskom izvozu. stoljeća nakon pojave željeznice koja je prvi put integrirala prostor. zemlje u razvoju sa 30.o unutar industrijskih zemalja ističu se tri pola – SAD. no još je uvijek relativno veći udio mineralnih sirovina u strukturi izvoza te se proizvode Glavni izvoznici agrarnih proizvoda su EU. Australiju TRGOVINSKI SISTEM SAD-A o Za razliku od Europe u SAD-u nema duge tradicije (svega 200 do 300 godina) pa tako nema ni tradicije trgovine → usprkos tome što je jači razvoj počeo tek u drugoj polovici 19. trgovina na veliko. zemlje ASEAN-a. Zapadnoj Europi i Aziji je izrazita dominacija industrijskih proizvoda u tranzicijskim zemljama najveći udio otpada na industrijske proizvode. trgovina je kao djelatnost iznimno razvijena o Osnovne karakteristike trgovine u SAD-u: o o razvijene sve komponente trgovine (trgovina na malo. Zapadna Europa i Japan (centri + periferija) tranzicijske zemlje sa svega 4.) U svjetskoj trgovini izdvajaju se tri glavna tipa proizvoda: • • • o agrarni proizvodi mineralni proizvodi industrijski proizvodi Robna struktura svjetske trgovine o Trendovi razvoja trgovine s obzirom na robnu strukturu: o porast udjela industrijskih proizvoda – s otprilike ⅓ na ¾ (udio udvostručen) o agrarni proizvodi stalno opadaju – cijena im ne raste (ili raste vrlo sporo) → njihov apsolutni udio raste zbog porasta broja stanovništva. unutrašnja trgovina. vanjska trgovina) dobro razvijena hijerarhijska struktura . Luksemburg. iako male broje stanovnika.4% o Zapadne industrijske zemlje sudjeluju sa 65. Irska. SAD i Japan TRGOVINSKI SISTEMI RAZVIJENIH ZEMALJA o Najznačajniji trgovinski sistemi razvijenih zemalja obuhvaćaju zemlje NAFTA-e. no izuzetak su Nizozemska i Belgija koje su. Belgija. zemlje Europske unije i EFTA-e...3%.

poljoprivredna specijalizacija (corn belt. godine prostor SAD-a prvi je puta prometno integriran cestovni promet – od New Deala počinje dinamična izgradnja cesta te dolazi do ekspanzije cestovnog prometa i jačanje 'trgovačkih arterija' robne burze (npr. nakon ekonomske krize o Pogodnosti za razvoj trgovine bili su rastući životni standard i poticanje privatne inicijative o Razvoj moderne trgovine na malo možemo pratiti kroz tri glavne faze inovacija i pretfazu o pretfaza – od prve polovine 19. industrija čelika u zapadnoj Pennsylvaniji. no takav prometni sustav nije mogao stvoriti snažne robne tokove niti integrirati prostor željeznica – izgradnjom Union Pacifica 1869. stoljeća do 1860-ih godina  13 novih država u ovom razdoblju započinje s razvojem trgovine preuzimajući oblike trgovanja iz Europe . cotton belt) o razvoj prometa → razvoj se odvijao kroz tri faze:  pomorski i riječni promet – trgovanje duž obala i uz Mississippi → ti tokovi nadopunjavani su kolskim prometom. samoposluživanje. Chicago sa stočnom i burzom za žito. New Orleans i New York s burzama za pamuk) Trgovina na malo   o visoka organiziranost američke trgovine → stvorene su veletržnice koje su prerasle u o Novi organizacijski oblici trgovine bili su poligon za razvijanje novih oblika trgovine → posebno je brz razvoj od 1930-ih godina.o o o slobodna konkurencija u uvjetima tržišne ekonomije i privatnog poduzetništva utjecaj države u službi zaštite potrošača i sprječavanja monopolizma (npr. slučaj Microsofta ili antitrustovski zakon) stalan napredak trgovine zbog:      velike mase potrošača visokog standarda koji je stalno u usponu ekonomskih organizacija na principu komplementarnosti specijalizacije orijentacije na svjetsko tržište o brojne inovacije – neke se proširile po cijelom svijetu (npr. trgovački centri) Unutrašnja trgovina o Unutrašnja trgovina dijeli se na trgovinu na veliko i trgovinu na malo Trgovina na veliko o o o o Snažna proizvodnja dovodi do pojave velike količine različite robe Gospodarstvo SAD-a temelji se na otvorenosti i razmjeni Specijalizacija i otvorenost uzrokovali su da u SAD-u nema regionalne ili lokalne autarkije što je uz dobru prometnu povezanost uvjetovalo pojavu snažnih veza i tokova Faktori razvoja trgovine na veliko: o rana regionalna specijalizacija → tekstilna industrija u Novoj Engleskoj.

stoljeća javlja se prodaja putem kataloga povećanjem automobilizacije dolazi i do pojave kombi trgovine i to u vidu drug store i food store koje nude robu za svakodnevne potrebe. godine   dolazi do stvaranja trgovačkih lanaca – chain store kojega čini niz trgovina koje djeluju pod zajedničkom upravom što predstavlja vertikalno povezivanje javljaju se tvorničke trgovine koje jačaju s jačanjem industrijalizacije → takav oblik industrijskih trgovina i manufakturnih trgovina postojao je još u staroj Kini te u Europi u 16. i 17. na 20. dominiraju putujući trgovci ili tzv. lanac '5 i 10 centi trgovina' Franka Woolwortha) još jedan novi oblik poslovanja je prodaja isključivo za gotovinu bez dostave – cash&carry javljaju se prve robne kuće → trgovine koje su pod jednom upravom i jednim krovom i u posebnim odjelima nude različite vrste proizvoda različitih proizvođača na prijelazu s 19. do 1950. godine  nakon Velike gospodarske krize dolazi do obnove ekonomskih djelatnosti pa tako i trgovine važan utjecaj na razvoj trgovine u ovoj fazi ima sve jača automobilizacija koja uvjetuje veliku pokretljivost stanovništva javlja se novi oblik trgovine – supermarket – tip prodavaonice u kojemu se roba prodaje po principu samoposluživanja → osim živežnih namirnica supermarket nudi i ostalu robu za kratkoročne potrebe te neke robe za srednjoročne i dugoročne potrebe novost u načinu prodaje je da kupac sam izabire robu koja se nudi na polici. često i 0-24 početkom 20. stoljeću (primjer: The Great American Tea Company → A&P) u ovom razdoblju dolazi do homogenizacije tržišta te ujednačavanja cijena što je posljedica postojanja relativno jeftinog oblika prijevoza (željeznice) → razvojem željeznice omogućena je nabava velikih količina robe za sve trgovine (veći diskonti). robne kuće (prema načinu izlaganja robe) i cash&carry (prema veličini prostora)     . stoljeća započinje se s prodajom robe na kredit → pojava kredita potaknuta je pojavom fordizma i masovne proizvodnje – zbog velikog obujma proizvodnje važno je robu prodati pa makar i s odgodom plaćanja         o druga faza – traje od 1930. raspodjela troškova oglašavanja čime se smanjuju ukupni troškovi raste prosječna veličina prodavaonica kako bi se omogućio veći izbor robe po povoljnim cijenama → za razliku od general storea više nema pogađanja oko cijena već su cijene fiksne javlja se novi oblik prodaje pri kojemu se roba koja ima slabiju prodaju prodaje na pultu ili blizu izlaza kako bi se povećala prodaja → takva roba prodaje se po znatno nižim cijenama (npr. Yankee torbari javljaju se prve stalne trgovine mješovitom robom – general store → nastaju na sjeveroistoku države te se šire u ostala područja javljaju se prve kompanije   o prva faza – od 1860-ih do 1930. a ne kao do tada iza pulta → na taj način raste obujam prodaje supermarketi se javljaju od 1930-ih godina i predstavljaju spoj general storea (prema asortimanu robe). rade dugo u noć.

a nakon toga oslonac postaje veliko unutrašnje tržište te povećani uvoz → dolazi do stvaranja negativne vanjskotrgovinske bilance o o Glavni trgovinski partneri su Kanada (23%). dostava je u kuću → nema direktne trgovine Vanjska trgovina o o Velika proizvodnja dovodi do razvoja izvoza U početku je ta trgovina bila malog obujma. a tek zatim Europa (Danska. po prvi pita dolazi do diversifikacije trgovine prema lokaciji → supermarketi se smještaju na rubovima grada. godine u blizini Minneapolisa osim trgovina trgovački centri danas sve više sadrže ostale usluge te objekte namijenjene provođenju slobodnog vremena     o četvrta faza – izdvaja se umjetno i karakterizira ju razvoj internetske trgovine  naručuje se putem Interneta.-1900. povećanja asortimana proizvoda. godine prvim pravim potpuno zatvorenim trgovačkim centrom (u suvremenom smislu) smatra se Southdale otvoren 1956. Japan. → u tom razdoblju vrijednosti izvoza prvi puta o Do 1970-ih vanjskotrgovinska bilanca je pozitivna. Francuska. godine prvi suburbani trgovački centar bio je County Club Plaza izgrađen u blizini Kanzas Cityja 1922. – Carrefour za SAD karakterističan je još jedan tip prodavaonica velikih površina (većih od 2300 m2) – superstore – samoposlužna trgovina namijenjena prodaji pretežno prehrambenih proizvoda. obuća. ali može nauditi i ostalu robu (npr. Italija) Sve je veće značenje azijskih zemalja kao vanjskotrgovinskih partnera SAD-a . pojave novih usluga hipermarket – samoposlužna prodavaonica s prodajnom površinom većom od 2000 m2 namijenjena prvenstveno prodaji živežnih namirnica i robe za kratkoročne potrebe. Ujedinjeno Kraljevstvo. ali može sadržavati i ostale proizvode • • građena je isključivo na jednoj razini i ima osiguran veliki parkirališni prostor razlika u odnosu na hipermarket je da najčešće sadrži drogeriju i ljekarnu      trgovački centri arhitektonski su jedinstven skup ili koncentracija najmanje tri trgovačka i ostala objekta s jedinstvenom upravom i zajedničkom poslovnom politikom te s osiguranim parkirališnim prostorom ovisnim o mogućnosti parkiranja u okolici centra i o alternativnim načinima dolaska u trgovački centar prvi planirani trgovački centar bio je Rolland Park u Baltimoru otvoren 1907. no imaju veliko parkiralište prvi hipermarket otvoren je u predgrađu Pariza 1963. no s vremenom sve više raste premašuju milijardu dolara o Ključno razdoblje bilo je razdoblje 1896. audio i video oprema) osnovna funkcija hipermarketa je opskrba te gotovo da i nemaju dodatne sadržaje (eventualno bankomat i kafić). Meksiko (8%). plaća kreditnim karticama. a robne kuće ostaju u centru o treća faza – traje od 1950-ih   to je razdoblje u kojemu se javljaju dva nova tipa trgovina – hipermarketi i trgovački centri dolazi do porasta površine trgovina. odjeća.

obavljanje posla. Genovi. najčešće 100 do 300 km2 (kružnica polumjera 5-10 km) o o o o gravitacijsko područje je bilo takvo da je bilo dohvatljivo u roku jednog dana (odlazak. stoljeću o značajna trgovačka društva javljaju se i u Veneciji.. Frankfurt. Dubrovniku. razvijali su se različiti trgovački oblici Europa je često bila politički usitnjena te se trgovina razvijala unutar državnih granica Može se stoga uvjetno govoriti o jedinstvenom trgovinskom sustavu Europe Antičko razdoblje o Prvu pretfazu razvoja trgovine predstavlja antičko razdoblje u kojemu su države imale svoj sustav uporišta (npr. Gradec) Oko gradova nastaju predgrađa i prigrađa u kojima se formira sloj trgovaca i obrtnika trguju na veće udaljenosti → prva trgovačka društva javljaju se u Londonu u 12. još od razdoblja antike No u vrlo dugom razdoblju postojali su vrlo raznoliki uvjeti u pojedinim razdobljima i područjima...st. Kartažani) o o U grčkim gradovima-državama (polisima) trgovina je bila jedna od glavnih funkcija Vrhunac je trgovina doživjela u Rimskom Carstvu Srednji vijek o Drugu pretfazu u razvoju trgovine nakon dugog prekida uvjetovanog padom Zapadnog Rimskog Carstva predstavlja srednji vijek o o Pojedini događaji nepovoljno su utjecali na trgovinu – politička rascjepkanost. bolesti. godišnje. o veći godišnji sajmovi trajali su i po nekoliko dana o najpoznatiji sajmovi: kölnski uskršnji sajam (11. a ne direktan kontakt proizvođača i kupca sajmovi su prerasli u suvremene izložbe proizvodnog asortimana. i 13. Regensburg. susret proizvođača i trgovaca (manje potrošača). Samobor. često povodom nekog svetka) o Sajmovi – oblik trgovine koji se na istom mjestu odvijao povremeno.. ratovi. ali se javlja i u drugim državama srednje Europe vlast je poticala razvoj takvih gradova kroz različite povlastice i povelje 'slobodnih kraljevskih gradova' (npr. Marseilleu. Javlja se nekoliko oblika trgovine koje postoje i danas – tržnice i sajmovi prerađevina o Tržnice – mjesto svakodnevne prodaje ponajprije poljoprivrednih proizvoda i obrtničkih o sredstvo plaćanja je u početku bila druga roba.). Ulm. champagneski sajmovi o Tržnice i sajmovi su se održali do danas. u pravim ciklusima (tjedno. o U pojedinim gradovima izrazito usmjerenim na trgovinu javljaju se trgovačka društva koja . povratak) takav sistem gradova tipičan je za prostor Njemačke. a kasnije novac o tržnica je bila mjesto susreta proizvođača i potrošača mjesečno.TRGOVINSKI SISTEM EUROPE o o o o Europa ima dugu tradiciju trgovine. a mnogi postali međunarodni ili specijalizirani Važan oblik trgovanja predstavljali su i putujući trgovci koji su trgovali vrjednijom i rijetkom robom te su bili vrlo cijenjeni U srednjem vijeku dolazi do razvoja trgovačkog sistema naselja koja su bila niskog stupnja centraliteta te su razvijale trgovačku funkciju – trgovišta o takva naselja imala su različita gravitacijska područja. no u nešto izmijenjenom obliku o o o o danas na tržnicama prevladava preprodaja.

stoljeću obuhvaćala je više od 100 gradova te ostvarivala veze s gradovima (Köln). Bremena. Beogradski mir 1739. i 17. stoljeća) o o Glavni cilj je profit jer on čini državu jakom Trgovina je način stjecanja sredstava te se ulaže u razvoj trgovine. a njen osnivač je Arstide Boucicaut o robne kuće se javljaju u središtima gradova → s vremenom se javljaju lanci robnih kuća o u Zagrebu je prva robna kuća otvorena tek 1920. godine na mjestu današnje Name u Ilici 2 pod nazivom Kästner & Öhller o I dalje je nastavljena tradicija održavanja sajmova → u manjim sredinama sajmovi općeg tipa ili stočni sajmovi što je tradicija iz srednjeg vijeka o o u većim gradovima razvijaju se velesajmovi na kojima su se izlagali uzorci te su se nazivali sajmovi uzoraka s vremenom se s trgovine na malo prelazi na trgovinu na veliko izložbe na kojima se izlažu proizvodi iz čitave Europe → na jednoj takvoj izložbi održanoj 1850-ih godina u Parizu Arstide Boucicaut je dobio ideju o osnivanju robne kuće o u većim gradovima se kao prethodnika pojave velesajmova održavaju gospodarske o 1909. začini. željeznica koji su omogućili jeftiniji i brži prijevoz. Gdanska. o U gradovima dolazi do razvoja specijaliziranih trgovina – odjećom. kasnije čaj i opijum) gotovih proizvoda → dolazi do razvoja prekomorske trgovine o Istovremeno dolazi do razvoja trgovine ljudima (trokut trgovine Europa-Afrika-Azija) ceste. godine kojim je omogućena trgovina preko turskog područja Industrijsko razdoblje o o o Uvođenjem strojeva u proizvodnju dolazi do razvoja masovne proizvodnje te do pojeftinjenja proizvoda (iako još ne govorimo o fordizmu) Dolazi i do masovne eksploatacije sirovina te prve veće trgovine sirovinama Sve veća uloga novih oblika prometa – parobroda. a obuhvaćala je gradove poput Hamburga. svila. Rige u vrijeme svog maksimuma u 14. stoljeća. do 15. godine o Potrebno je na svaki način razvijati trgovinu s kolonijama i to kroz uvoz jeftinih sirovina i izvoz o Uslijed razvoja prekomorske trgovine dolazi do razvoja gradova na obalama → grade se kolske o Kako bi se povećao obujam trgovine pokušava se sklopiti mir s Osmanskim carstvom → npr. imala privilegije u Flandriji i Engleskoj Predindustrijsko razdoblje o Predindustrijsko razdoblje nakon srednjeg vijeka je prvo pravo suvremeno razdoblje u razvoju trgovine u Europi → to je razdoblje merkantilizma (krajem 16.o Osim trgovačkih društava javljaju se trgovački savezi npr. o Dolazi do razvija prvih robnih kuća → prva otvorena u Parizu 1862. indigo. Hanza (hanzeatski savez gradova) – savez sjevernonjemačkih trgovačkih gradova radi zaštite zajedničkih interesa o o Hanza je dominirala u trgovini sjeverne Europe od 13. no nisu kao u SAD-u pridonijeli integraciji prostora u pravom smislu kemijskim proizvodima i sl. obućom. – Bon Marché. 1600. željezarijom. uređuju riječni tokovi o Utjecaj države ogleda se u davanju povlastica pojedinih kompanijama → npr. ali pod kontrolom države te je merkantilizam gospodarski pandan apsolutizmu osnovana je u Londonu Istočnoindijska kompanija – za istraživanje i trgovanje s Dalekim istokom (pamuk. godine je osnovan Zagrebački zbor iz kojeg se kasnije razvija Zagrebački velesajam . Lübecka.

) o U zemljama Sredozemlja nastavlja se razvoj tradicionalne trgovine o velika.. Gvineja Bissau i Malavi 160$.4%. supermarketi i trgovački centri globalizacija se ogleda i u širenju trgovačkih lanaca Posljedice procesa integracije i globalizacije:   'uniformiranje' tržišta i organizacijskih oblika trgovine ekspanzija velikih trgovačkih lanaca i drugih 'američkih' oblika trgovanja specijalizacija tradicionalnih oblika – sajmovi i velesajmovi → npr.o Dolazi do organizacije tržišta te se javljaju burze → prva burza osnovana je u Londonu 1773. Eritreja. Italija) u Španjolskoj i Portugalu i dalje je relativno najvažniji značaj tradicionalnih oblika trgovine. Francuska. DR Kongo 80$. Etiopija i Burundi 100$. Belgija. sajam informatike i sl. godine o S vremenom se u Europi javljaju sve veće razlike u organizaciji trgovine → trgovina u zemljama sjeverne Europe i u Velikoj Britaniji pod velikim je utjecajem trgovine u SAD-u raznoliki oblici trgovine (trgovinski lanci. godine obilježili su procesi integracije i globalizacije sudionik svjetske trgovine o Prvi put dolazi do stvaranja jedinstvenog tržišta → EU postaje najveće svjetsko tržište i najvažniji o o o Zapadna Europa daje gotovo 40% svjetskog izvoza industrijskih proizvoda (EU 36. Meksiko.. ali polovica potječe iz same Zapadne Europe Udio trgovine Europske unije u svjetskoj trgovini iznosi 17. Niger 180$.) Zapadna Europa je odredište za 25% svjetskih odredišta rudarskih proizvoda. manji od 200$ → nalaze se većinom u subsaharskoj Africi. (Zagrebački velesajam je i danas slabo specijaliziran i mnogi smatraju da je to uzrok krize poslovanja)  o I dalje između država postoje razlike koje se između ostalog ogledaju u rasprostranjenosti pojedinih oblika trgovine i njihove lokacije u gradu o pojedine države primjerice ograničavaju razvoj trgovačkih centara štiteći tako domaće trgovce (npr.) o Trgovina u Europi nakon 1960.c. razvijena.6% globalizacija dovodi do nestanka nacionalnih tržišta te širenja različitih oblika trgovine o Globalizacija je drugi proces koji je obilježio trgovinu Europe nakon Drugog svjetskog rata → o o o o Europa je otvorena za nove oblike trgovine iz SAD-a su preuzeti samoposluživanja. 2000. sajam knjiga. Sierra Leone i Liberija 140$. specijalizirana proizvodnja + velika kupovna moć + razvijeno tržište → Razdoblje nakon Drugog svjetskog rata (nakon 1960.. Brazil. no BNP p. ne daju pravu sliku razvijenosti o najsiromašnije zemlje – zemlje čiji je BNP p.. o zemlje OPEC-a – zemlje izvoznice nafte koje diktiraju cijene na svjetskom tržištu naftom te ostvaruju visoke prihode od prodaje nafte. robne kuće.c. no sve više se javljaju i novi oblici TRGOVINSKI SISTEM ZEMALJA U RAZVOJU o o o Trgovinski sistem zemalja u razvoju obuhvaća vrlo široku skupinu zemalja: o novoindustrijalizirane zemlje – zemlje koje su razvile industriju velikim dijelom stranim ulaganjima → Azijski tigrovi. Tadžikistan 200$ . u posljednje vrijeme i Njemačka) druge zemlje razvijaju suburbane oblike trgovine – trgovačke centre i hipermarkete (npr. Velika Britanija.

prigodna prodaja.o Prema klasifikaciji Svjetske banke skupina zemalja u razvoju obuhvaća nekoliko kategorija prema BNP p. cilj je visoka zarada. supermarketi o o Razlike se ogledaju u lokaciji. većinom raspršena po siromašnim četvrtima o poslovna trgovina → moderne trgovine koncentrirane u centru o Karakteristike trgovine prema motiviranosti vlasnika: o bazar trgovina → vlasnici računaju na siromašnu klijentelu. ključna je individualna inicijativa složena organizacija međunarodnih lanaca (zapošljava stručnu radnu snagu). od industrijskih proizvoda UNUTRAŠNJA TRGOVINA ZEMALJA U RAZVOJU o Unutrašnja trgovina je znatno kompleksnija od međunarodne trgovine te ju karakterizira dvojnost trgovinskog sustava → ta dvojnost je posljedica podjele društva u kojem se izdvaja brojni sloj siromašnog stanovništva i znatno manji sloj izrazito bogatog stanovništva o o S jedne strane govorimo o trgovini preživljavanja dok s druge strane imamo trgovinu shoppinga Sustavi trgovina: o bazar trgovina – tradicionalne tržnice. minitrgovine o poslovna trgovina – moderna trgovina: robne kuće. tehnološkim karakteristikama. često je dio o poslovna trgovina → kapitalom intenzivna trgovina (raspolaže velikim sredstvima). o Karakteristike trgovine prema trgovinskim vezama: . stanovnika o Granicu siromaštva čini BNP p. cilj trgovaca je preživljavanje ekspanzija o Karakteristike trgovine prema tehnološkim karakteristikama i organizaciji poslovanja: o poslovna trgovina → skupa roba s visokim maržama. ispod 350$ (ispod 1$ dnevno) → 2.15 mlrd. organizaciji poslovanja. stanovnika 2976-9205$ 38 zemalja 500 mil. motiviranosti vlasnika.8 mlrd. stanovnika 2.c.51 mlrd.c. stanovnika ima prihod manji od 2$ dnevno VANJSKA TRGOVINA ZEMALJA U RAZVOJU o o Iako zemlje u razvoju obuhvaćaju ¾ stanovništva svijeta u međunarodnoj trgovini sudjeluju s oko 27% Razlozi slabe uključenosti u međunarodnu trgovinu: o mala kupovna moć stanovništva (također i države) prevladavaju obuća i odjeća – radno intenzivne industrije) o o mala međusobna trgovina – često proizvode slične proizvode Glavninu trgovine čini izvoz sirovina u razvijene zemlje te uvoz gotovih proizvoda po znatno višim cijenama o niska vrijednost izvoznih proizvoda (sirovine i poluproizvodi.: o o o niski dohodak niži srednji dohodak viši srednji dohodak ispod 745$ 746-2975$ 66 zemalja 52 zemlje 2. često uključuje obrtničku proizvodnju tradicionalnih proizvoda. specijalizirane trgovine. trgovinskim vezama i poslovnoj strategiji Karakteristike trgovine prema lokaciji: o bazar trgovina → trgovina oko tržnice. jednostavna organizacija (vlasnik ili jedan trgovac radi sve). traži minimalni prihod. a motiv o bazar trgovina → radno intenzivna trgovina.

Čehoslovačke te ostale zemlje Srednje i Istočne Europe o U prethodnom razdoblju socijalističke države imale su nerazvijeni trgovinski sustav. Jugoslavije. kako u unutrašnjoj. ponuda robe je kakva se uspije nabaviti o poslovna trgovina → nalik zapadnim poduzećima (reklama i prezentacije). razvije trgovinske veze o Karakteristike trgovine prema poslovnoj strategiji: o bazar trgovina → računa na lokalne kupce.o bazar trgovina → u pravilu lokalni proizvođači i vlastiti proizvodi. kvalitetan asortiman o Razlike između trgovina posljedica su civilizacijskih obilježja (kulturološko naslijeđe) o o arapske države i Kina tradicionalno su usmjereni na trgovinu dok za razliku od njih je trgovina u središnjim dijelovima Afrike tradicionalno slabo razvijena u pojedinim je zemljama ženama zabranjen rad u trgovini TRGOVINSKI SISTEM TRANZICIJSKIH ZEMALJA o o Pojam tranzicije označava prijelaz s jednog sustava na drugi. nabava kod veletrgovaca o poslovna trgovina → industrijska roba iz cijelog svijeta. u ovom slučaju s centralnoplanskog na tržišni sustav Procesi tranzicije: o makroekonomska stabilizacija   o ravnoteža između ponude i potražnje ravnoteža između državnih prihoda i rashoda uklanjanje državnih zabrana nad ekonomskim aktivnostima uklanjanje nadzora države nad cijenama prodaja državnih poduzeća otvaranje novih privatnih poduzeća zajednička ulaganja otvaranje podružnica poduzeća u stranom vlasništvu liberalizacija   o privatizacija   o internacionalizacija   o Kada koristimo pojam tranzicijske države podrazumijevamo države nastale raspadom SSSR-a. tako i u vanjskoj trgovini što je posljedica specifičnog razvoja:     bez konkurencije država određivala vrstu i količinu proizvoda država određivala cijene država pronalazila partnere općenito zapostavljen tercijarni sektor (naglasak na proizvodnji) nizak životni standard koji se sporo poboljšavao destimuliranje potrošnje (automobil je luksuz)    .

. a zatim do internacionalizacije prehrambenog sektora (Billa. godine dozvoljeno otvaranje privatnih trgovina. ali vrlo često i do brzog propadanja zbog nedostatka sredstava za unaprjeđivanje poslovanja te neznanja dolazi do privatizacije postojećih trgovinskih organizacija otvaraju se privatna trgovačka poduzeća raste broj zaposlenih u trgovini internacionalizacije neprehrambenog sektora (Benneton. Češka i Mađarska. a zajedno sa o Po strukturi trgovine tranzicijske zemlje slične su zemljama u razvoju: o o 33% vrijednosti izvoza čine rudarski proizvodi (u svjetskoj trgovini sudjeluju s 11. no danas je izrazito skromna zbog orijentiranosti UNUTRAŠNJA TRGOVINA TRANZICIJSKIH ZEMALJA o Među zemljama postoje velike razlike koje su između ostalog posljedica različitih uvjeta razvoja trgovine u socijalističkom razdoblju → pri tome se kao dva pola navode SSSR i Jugoslavija o U SSSR-u gotovo da se nije moglo govoriti u pravoj trgovini već o distribuciji proizvoda kojom su na cijelom tržištu određene iste cijene što nije ekonomski opravdano → rezultat je bila česta nestašica proizvoda i loša opskrba o SFRJ je imala ipak znatno liberalniji sustav u kojemu je od 1974. Mađarska. katalozi.6%. iako su one bile malobrojne zbog mnogih ograničenja    postojale su trgovinske organizacije. Slovačka i Estonija na pokušaj trgovine sa zapadnim zemljama → međusobna trgovina danas je prisutna s oko 27% o o Tijekom tranzicije dolazi do propasti mnogih industrija tijekom tranzicije. Stefanel.) o o strane tvrtke donose nove oblike poslovanja i nove oblike prodajnih prostora (trgovački centri. a u prvi plan dolazi usluži sektor. Mercator. a u relativnom smislu (izvoz p. Lidl...4% vrijednosti izvoza čine industrijski proizvodi → posljednjih godina brz porast kao o Međusobna trgovina je nekoć bila dominantna. Levi's. akcijske prodaje) dolazi do širenja asortimana proizvoda o o o o dolazi do internacionalizacije i otvaranja stranih trgovačkih lanaca → u početku dolazi do . ali i 56% uvoza dolazi s prostora Zapadne Europe o 56. trgovinski lanci. godine u međunarodnoj trgovini sudjelovale s 4.7% vrijednosti izvoza čine poljoprivredni proizvodi posljedica stranih ulaganja (najviše iz Zapadne Europe) o U apsolutnom smislu glavni izvoznici su Rusija. posebice trgovina o Karakteristike tranzicijske trgovine: o otvaranje trgovine zahtijevalo je relativno mala ulaganja te dolazi do naglog rasta broja prodavaonica.).c. Poljska. dolaska konkurencije s kvalitetnijim proizvodima i gubitka nekadašnjih veza Danas više od 50% izvoza ide prema Zapadnoj Europi. robne kuće ipak zaostaje za razvijenim zemljama prema asortimanu roba i ograničenjima količine uvoza te povremenim nestašicama veliku ulogu imao je osobni uvoz (odlazak u kupovinu u Italiju i Austriju) što nije bilo moguće u ostalim zemljama o 1990-ih godina dolazi do procesa tranzicije te afirmacije trgovine → industrija gubi na značenju.8%) 8.VANJSKA TRGOVINA TRANZICIJSKIH ZEMALJA o Tranzicijske zemlje još uvijek imaju relativno malo značenje u međunarodnoj trgovini zemljama bivše Jugoslavije 4.) vodeće su Češka..9% o Tranzicijske zemlje su 2001. hipermarketi.

U pojedinim državama se 'siva ekonomija' tolerira jer za brojno siromašno stanovništvo predstavlja jedini izvor prihoda i mogućnost opskrbe (npr. govori se o tri osnovna elementa:   funkcionalna usmjerenost (udio zaposlenih u trgovini i sl. pothodnike i sl. a danas je to dostupnost automobilom o Pitanje lokacije tj. New York (Wall Street) i Tokyo Lokacija trgovine u gradu o Glavna funkcija trgovine je opskrba stanovništva te se trgovina smješta na mjestima najveće dostupnosti → ranije je to bila dostupnost pješice. zatim javnim gradskim prijevozom. izradio teoriju lokacije tercijarnih djelatnosti i centralnih naselja . terminale javnog gradskog prometa. pod utjecajem von Thünenovog modela Izolirane države u kojemu se izdvajaju zone proizvodnje.o promjene u lokaciji – javljaju se trgovački centri i hipermarketi na rubu grada na mjestima velike dostupnosti osobnim automobilima → istodobno dolazi do zatvaranja trgovina prehrambenim proizvodima u središtu grada o o Raste značaj 'sive ekonomije' koja nastaje uz postojeće tržnice.) opremljenost i brojnost trgovačkih objekata gravitacijsko područje (zaleđe) – iz njega proizlaze rezultati trgovačkog poslovanja i značenje trgovine  o Na temelju ovih pokazatelja može se izdvojiti hijerarhijski niz gradova po značenju trgovine o lokalni gradovi – trgovišta (taj se naziv sve više gubi) o o o subregionalni gradovi regionalni gradovi nacionalne metropole (Shinjuku) o svjetske metropole – tri najizrazitije su London (City). u Rusiji) LOKALNI TRGOVINSKI SISTEMI o Lokalni trgovinski sistemi obuhvaćaju trgovinski sistem grada i trgovinski sistem ruralnih područja GRAD KAO TRGOVINSKI CENTAR o Trgovina je tipična gradska funkcija te se često ističe da su gradovi kćeri trgovine mijenja prostornu strukturu o Trgovina svojom lokacijom utječe na prostorni razvoj grada → otvaranjem trgovina grad se širi i o Utjecaj trgovina na razvoj grada se tijekom vremena mijenja o o u antičkom razdoblju trgovina je bila jedna od glavnih gradskih funkcija u srednjem vijeku trgovina je jedan od agensa urbanizacije te uvjetuje nastanak brojnih gradova (slobodnih kraljevskih gradova) te predgrađa u kojima se naseljava sloj trgovaca u kolonijalnom razdoblju zbog prekomorske trgovine gradovi se smještaju na obali u suvremenom razdoblju trgovina se smješta na rubovima grada te se grad širi u okolicu o o o Kad se istražuje trgovina u gradu. smještanja kupovnih centara danas je jedno od glavnih pitanja → pri tome se lokacija kupovnih centara uspoređuje s teorijom centralnih naselja o osnivač teorije centralnih naselja bio je Walter Christaller koji je.

ali i srednjoročne pa i dugoročne potrebe u manjoj mjeri te ima i pojedine uslužne institucije poput pošte ili banke • • uz manje prodavaonice može imati i malu robnu kuću kao vodeću trgovinu gravitacijsko područje obuhvaća i do 20 000 stanovnika na udaljenosti do 15 minuta hoda (radijus do 1000 m) o centar susjedstva (centar stambenog naselja) opskrbljuje stanovništvo robom. zaleđe i hijerarhija    o o centralno naselje – mjesto lokacije jedne centralne funkcije ili skupine centralnih funkcija zaleđe (uslužno ili komplementarno područje) – prostor koji opskrbljuje određena centralna funkcija ili skupina centralnih funkcija hijerarhija centralnih naselja – temelji se na hijerarhiji centralnih funkcija razmještaj centara prema Christalleru osnovna funkcija naselja je opskrba stanovništva centralnim uslugama i robom razmještaj centara u prostoru mora biti takav da što manji broj većih centara opskrbljuje što veći broj manjih centara na što manjoj udaljenosti centraliteta ima sve funkcije koje ima naselje nižeg stupnja centraliteta te još neke dodatne funkcije o naselja višeg stupnja imaju veće zaleđe te veći broj funkcija → naselje višeg stupnja o Hijerarhija poslovnih centara u gradu: o city ili CBD (središnji poslovni centar) je po značenju tj. broju i strukturi poslovnih funkcija te veličini gravitacijskog područja.o osnovi elementi teorije centralnih naselja su centralno naselje. uglavnom za kratkoročne potrebe te mu pruža i neke osobne usluge • • • o najčešći oblik prodavaonice je supermarket locira se uglavnom na križanjima sabirnih ulica opskrbljuje nekoliko tisuća stanovnika na udaljenosti do sedam minuta hoda (radijus do 500 m) Glavni faktori koji utječu na trgovinu: o ponuda robe – utječe na pojavu određenih oblika trgovine i njezine lokacije  pri tome je važno: • • • o prikupljanje proizvoda pri kojemu se ostvaruje direktna veza kontaktni položaj te distribucija proizvoda pri čemu se ostvaruje direktna veza dobra dostupnost ponuda ljudi  dobavljači – ključan kod ponude određene robe na tržištu . srednjoročne i dugoročne potrebe te raznovrsnije uslužno-servisne institucije • • locira se na raskrižjima glavnih ulica gravitacijsko područje obuhvaća do 100 000 stanovnika na udaljenosti do 25 minuta hoda (radijus do 1500 m) o komunalni centar (centar gradske općine) opskrbljuje stanovništvo robom i uslugama za kratkoročne. najvažniji poslovni centar u gradu • gravitacijsko područje obuhvaća čitavo stanovništvo grada o regionalni centar (centar gradske četvrti) opskrbljuje stanovništvo robom i uslugama za kratkoročne.

komunikacija.  trgovci – osnova sustava maloprodaje – stručnost. navike kupovanja. Oxford Street u Londonu o trgovinske ulice – ekstenzivniji oblik – nastaju spontano duž frekventnih gradskih ulica o specijalizirana trgovinska područja – mogu nastati planski i spontano   koncentracija je podalje od centra grada u njima se najčešće smještaju trgovine proizvodima za dugoročne potrebe o Trgovačke zone prema položaju: o središnja poslovna zona (CBD) – jedna od funkcionalnih zona u gradu  na malom prostoru dolazi do tendencije koncentracije polovnih aktivnosti obično do 5% površine.   Trgovina na malo u gradu o o Trgovina na malo je snažno razvijena u gradovima Trgovačke zone prema tipu (Brian Berry): o trgovinski centri – najznačajniji tip. akcijama i sl...) o Intenzitet razvoja trgovine ovisit će o nekoliko glavnih faktora: o dostupnost – bolje dostupna područja bit će bolje opskrbljena i imat će veće mogućnosti razvoja  udaljenost može biti fizička.) i dostupnost ugodnosti (neki pravac je atraktivniji od drugog te će se kupac njime koristiti) o financijski faktor – subjektivna cijena robe → što je nekome jeftinom.. ali i do 40% zaposlenih u gradu visoke cijene zemljišta i visoke rente uzrokuju potrebu za visokim intenzitetom iskoristivosti zemljišta → zbog toga se otvaraju mali poslovni centri te se grade građevine na više etaža s razvojem grada → ekspanzija trgovine iz centra  o trgovinske zone u pojedinim četvrtima – nastaju na povoljnim lokacijama usporedno . zakrčenost. različite veličine i nastanka (planski ili spontano)  uz trgovinu na malo (jako specijalizirana i prestižna) obuhvaća i ostale uslužne djelatnosti (banke) i poslovne institucije (uprave poduzeća) (u pravilu radijalnih) i u najbližim dijelovima na njih poprečnih ulica   formiraju se zone u obliku traka ili riblje kosti – tzv. atraktivnost prodajnoj prostora atraktivnost asortimana → nudi li se manji ili veći izbor.. o atraktivnost – privlačnost koja je također promjenjiva   atraktivnost položaja → konkurencije.. atraktivnost osoblja. ribbons primjeri: Ilica u Zagrebu..) ostalo: promocije proizvoda. nekoliko aspekata: brojnost.. kupci (klijentela) – najvažniji element. kulturnocivilizacijski okvir i sl... prometna sredstva. pitanje kvalitete proizvoda (marke. nagradne igre. Boulevard Osmande u Parizu.) nije svejedno gdje je trgovina (zbog okoliša. drugome je skupo  važnost financijskog faktora često se povećava različitim sniženjima. kupovna moć i raznovrsnost kupaca (s obzirom na dob. degustacije.. vremenska (uključuje kvalitetu prometnog puta.

. trgovački centri i sl. odjeća) koje zbog zahtjeva ne može biti u samom CBD-u blizina skladišta. automobili. ona ima drugačije karakteristike i drugačije uvjete razvoja o o o o ruralna područja imaju manju gustoću naseljenosti. Kvaternikov trg). namještaj. ali ujedno i manji troškovi o oko CBD-a – trgovina koja se specijalizira za trgovanje pojedinim vrstama proizvoda (npr. velike površine i dobre prometne veze TRGOVINA U RURALNIM PODRUČJIMA o o Trgovina je gradska djelatnost ali je prisutna i u ruralnim područjima Faktori razvoja trgovine u ruralnim područjima: o rubovi grada – trgovine masovnim proizvodima koje imaju velik protok robe te im treba    o deagrarizacija – mijenja se struktura traženih proizvoda porast standarda – posljedica specijalizacije poljoprivredu i prelaska na komercijalnu suburbanizacija – širenje gradskog načina života u ruralne krajeve Iako se trgovina javlja i u ruralnim naseljima.. u ruralnim područjima javljaju se prvenstveno trgovine mješovitom robom i specijalizirane trgovine broj i asortiman proizvoda su znatno manji nego u gradovima u pojedinim ruralnim područjima još se očuvala tradicija održavanja sajmova dolazi do značajnih promjena → dolazi do zatvaranja brojnih trgovina u ruralnim naseljima te se stanovništvo opskrbljuje u gradovima o Posljednjih godina zbog trenda suburbanizacije trgovine te povećane pokretljivosti stanovništva o U pojedinim ruralnim naseljima razvijaju se kombi-trgovine koje uglavnom prodaju namirnice za kratkoročne potrebe . Velika Britanija) kako bi se očuvao zeleni pojas između gradova o trgovinske zone između gradova – javljaju se u razvijenim društvima koja Trgovina na veliko u gradu o o o Trgovina na veliko ima drukčije funkcije od trgovine na malo te drukčije faktore lokacije Trgovina na veliko je posrednik između proizvodnje i trgovine na malo Tipovi lokacija trgovine na veliko: o u centru – velike trgovinske tvrtke teže smještanju u city kako bi pokazale svoj položaj i snagu o u pojedinim četvrtima – manje tvrtke. manju kupovnu moć. a najčešće su s centrom povezani trgovačkim ulicama mogu nastati i planski → najčešće u novim stambenim četvrtima te na terminalima javnog gradskog prijevoza tercijarne urbanizacije → dolazi do gradnje na green field lokacijama  o trgovinske zone na rubovima grada – povezane su s procesom suburbanizacije i  grade se hipermarketi. karakterizira velika pokretljivost  u pojedinim je državama njihov razvoj ograničen (npr. širenje može biti spontano → na pojedinim trgovima dolazi do razvoja sekundarnih centara (npr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->