Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta KATEDRA ŽURNALISTIKY TESTOVÉ OTÁZKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY Z ODBORU ŽURNALISTIKA Nitra

2006 OBSAH Príhovor ......................................................... 3 I. História a politické dianie ............................ 4 II. Kultúra a umenie .......................................... 27 III. Slovenský jazyk a štylistika ......................... 43 IV. Slovenská a svetová literatúra ..................... 59 V. Filozofia ......................................................... 75 VI. Geografia ....................................................... 87 VII. Žurnalistika ................................................... 99
3

Vážený úchádzač o štúdium žurnalistiky, dostávate do rúk súbor testových otázok a odpovedí, ktoré pre Vás pripravila Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Pozostáva zo 750 otázok a možných alternatívnych odpovedí. Odpovede sú pripravené ako výber z viacerých možností (a, b, c, d), pričom jedna z nich, prípadne viaceré, bývajú správne. Overenie správnosti odpovede Vám pri Vašej príprave poskytuje hviezdička pri niektorej z odpovedí. Voľba správnej odpovede podmieňuje váš úspech v rámci prijímacieho konania. Predmetom písomného riešenia na príjímacej skúške bude 30 otázok, na ktoré by ste mali správne odpovedať. Otázky z celého súboru vyberie na základe pomerného zastúpenia všetkých tematických oblastí a ich interného zadania počítač. Na Váš stôl sa v deň prijímacej skúšky dostane jeden z väčšieho množstva variantov 30-otázkového testu. Súbor testov sa obsahovo dotýka univerzálneho rozsahu vedomostí humanitného zamerania. Histórii a politickému dianiu v širšom všeobecnom rámci venujeme 150 otázok, kultúre a umeniu 100, slovenskému jazyku a štylistike 100, svetovej a slovenskej literatúre 100, filozofii – dejinám myslenia 80, geografii a reáliám 70 a napokon žurnalistike 150 otázok. Svojimi námetmi pokrývajú minulosť a súčasnosť a ich výber motivuje myšlienka o potrebe širokého záberu vzdelania budúceho novinára, pracovníka masmediálnej sféry v dnešnom multikultúrnom a informáciami nasýtenom svete. Želáme Vám úspech v prijímacom konaní. Katedra žurnalistiky História a politické dianie 1. Ako sa volá dokument, ktorým založili OSN? a) Stanovy OSN b) Charta OSN c) Rada OSN

2. Kedy a kde bola prijatá Deklarácia spojených národov? a) 1. januára 1942 vo Washingtone b) 1. júla 1945 v Ženeve c) 1. januára 1942 v New Yorku 3. Kde má OSN svoje hlavné sídlo? a) v Ženeve b) v Paríži c) v New Yorku 4. Koľko hlavných orgánov má OSN? a) dvanásť b) osem c) šesť 5. Koľko členov má Bezpečnostná rada OSN? a) päť stálych a desať nestálych (volených) b) desať stálych a päť nestálych c) osem stálych a sedem nestálych 6. Kde sídli Medzinárodný menový fond? a) v Štokholme b) vo Washingtone c) v Londýne 7. Kedy bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv? a) 1. januára 1946 b) 10. decembra 1948 c) 21. decembra 1947 8. V ktorom meste má sídlo hlavný sekretariát Amnesty International? a) Helsinki a) Londýn c) Madrid 9. Podľa čoho pomenovali v USA politickú aféru Watergate (1972-74)? a) podľa rieky b) podľa redakcie novín c) podľa názvu hotela 10. Kedy sa skončila vojna vo Vietname? a) roku 1975 b) roku 1978 c) roku 1980 11. Ktorá armáda nevstúpila na územie ČSSR pri vojenskej okupácii v auguste 1968? a) poľská b) maďarská c) bulharská d) rumunská 12. Kedy a kde bol podpísaný Záverečný akt KBSE? a) 1. 8. 1975 v Helsinkách b) 1. 8. 1976 v Paríži c) 1. 8. 1975 v Moskve 13. Kedy a kde podpísali zmluvu o čiastočnom zákaze skúšok s jadrovými zbraňami? a) vo Washingtone roku 1964

b) v Paríži roku 1963 c) v Moskve roku 1963 14. Ktoré dve politické strany sú základom politického systému vo Veľkej Británii? a) liberálna a demokratická b) konzervatívna a labouristická c) royalistická a konzervatívna 15. Kedy sa začal búrať tzv. Berlínsky múr? a) 1988 b) 1989 c) 1990 16. Ktorý štát bol cieľom irackej agresie v Perzskom zálive? a) Bahrajn b) Omán c) Kuvajt 17. Kedy bol založený a kde má sídlo pakt NATO? a) 1949, Brusel b) 1949, Paríž c) 1954, Brusel 18. V ktorom roku vznikla a kde sídli Rada Európy? a) 1949, Londýn b) 1951, Paríž c) 1949, Brusel 19. Čo znamená skratka UNICEF? a) Medzinárodný cenový fond b) Medzinárodný detský fond c) Medzinárodný fond nepočujúcich 20. Kedy a kde bol založený Medzinárodný Červený kríž? a) 1868 vo Viedni b) 1863 v Athénach c) 1863 v Ženeve 21. Aká forma štátu je v Dánsku? a) absolútna monarchia b) konštitučná monarchia c) kniežatstvo 22. Ktoré štáty tvoria tzv. Visegrádsku štvorku? a) Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko b) Poľsko, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko c) Poľsko, Maďarsko, Česko, Slovensko 23. Ktoré štáty sa označujú ako pobaltské republiky? a) Fínsko, Dánsko, Švédsko b) Fínsko, Lotyšsko, Poľsko c) Lotyšsko, Estónsko, Litva 24. Pod slovom „kamikadze“ rozumieme a) tajnú zbraň japonského letectva v 2. svetovej vojne b) duchovného predstaviteľa šintoizmu v japonskej armáde c) dobrovoľníka ochotného v boji obetovať život 25. Ktorá je vedúca politická strana vo Veľkej Británii? a) labouristická strana b) monarchistická strana c) konzervatívna strana

26. V ktorom roku vzniklo v ČSSR známe disidentské hnutie zvané Charta? a) 1971 b) 1975 c) 1977 27. Kto je to Jozef Tomko? a) slovenský kardinál b) funkcionár Svetového kongresu Slovákov c) prezident Národnej banky SR 28. Kedy sa stala Slovenská republika členom Rady Európy? a) január 1993 b) december 1993 c) jún 1993 29. Čo je to clearing? a) spôsob čistenia „špinavých peňazí“ b) spôsob súdneho pojednávania c) spôsob vzájomných platieb v bankovom sektore 30. Americký prezident John F. Kennedy bol synom a) bankára b) advokáta c) diplomata 31. Posledným ruským cárom bol a) Alexander II. b) Mikuláš II. c) Mikuláš III. 32. Japonské letectvo uskutočnilo nálet na Pearl Harbour a) 7. decembra 1940 b) 9. decembra 1941 c) 7. decembra 1941 33. Tzv. západný front počas 2. svetovej vojny bol otvorený a) 5. mája 1943 b) 6. júna 1944 c) 6. júla 1944 34. Pakt medzi Hitlerom a Stalinom sa okrem iného týkal aj rozdelenia európskeho štátu a) Česko-Slovenska b) Fínska c) Poľska 35. Na konci 2. svetovej vojny podpísalo Nemecko kapituláciu dňa a) 2. mája 1945 b) 8. mája 1945 c) 9. mája 1945 36. Označte meno autora Mikulášskej deklarácie z 1. mája 1918 a) A. Hlinka b) F. Skyčák c) V. Šrobár d) E. Stodola

37. Kto bol ministerským predsedom Veľkej Británie počas 2. svetovej vojny? a) W. Churchill b) N. Chamberlain c) A. Eden 38. Americkým prezidentom v čase vstupu USA do 2. svetovej vojny bol a) Theodore Roosewelt b) Harry Truman c) Franklin D. Roosewelt 39. Zákon o federalizácii Československa bol podpísaný: a) 28. 10. 1967 b) 28. 10. 1968 c) 28. 10. 1970 40. Medzinárodný proces, ktorý odsúdil nacistických vojnových zločincov z 2. svetovej vojny, sa konal a) v Štrasburgu b) v Berlíne c) v Norimbergu 41 Na mierovej konferencii v Postupime zastupovali USA a ZSSR roku 1945 a) Roosewelt a Stalin b) Truman a Molotov c) Truman a Stalin 42. „Stokrát opakovaná lož sa napokon stane pravdou“ Túto vetu vyslovil: a) J. Goebbels b) J. Stalin c) CH. de Gaulle d) A. Hlinka 43. Vodcom protifašistického odboja francúzskeho národa bol počas 2. svetovej vojny a) maršál Foch b) generál Clemenceau c) generál de Gaulle 44. Clevelandská dohoda bola podpísaná a) 12. septembra 1915 b) 21. septembra 1915 c) 23. októbra 1915 45. „Vojnová“ Slovenská republika vznikla a) 14. marca 1939 b) 15. marca 1939 c) 16. marca 1939 46. Autorom diskriminačných školských zákonov Uhorska z roku 1907 bol a) Esterházy b) Zichy c) Apponyi 47. Martinskú deklaráciu podpísal ako vtedajší predseda SNR a) Matúš Dula b) Andrej Hlinka

c) Vavro Šrobár 48. Kto bol ministrom obrany počas Slovenskej republiky (19391945)? a) Alexander Mach b) Vojtech Tuka c) Ferdinand Čatloš 49. V roku 1943 sa uskutočnilo a) vylodenie Spojencov v Normandii b) invázia Spojencov na Sicíliu c) porážka Rumunska a Bulharska 50. Tzv. Pakt proti Kominterne uzavreli a) Nemecko a Japonsko b) Nemecko a Taliansko c) Taliansko a Španielsko 51. Československým ministrom zahraničných vecí v rokoch 19451948 bol a) Prokop Drtina b) Jan Masaryk c) Vladimír Clementis 52. Slovo - pojem demografia znamená a) sčítanie ľudu b) náuka o demokracii c) veda o obyvateľstve 53. Panónia ležala na území dnešného a) Rakúska b) Rumunska c) Maďarska 54. Sídlo slávnej veštkyne Pýthie bolo a) v Thébach b) v Delfách c) v Athénach 55. Dalmácia leží a) v Chorvátsku b) v Srbsku c) v Macedónii 56. Na polostrove Yucatan v Mexiku sa kedysi nachádzala ríša a) Inkov b) Mayov c) Aztékov 57. Prvá umelá družica Zeme bola vypustená v ZSSR roku a) 1957 b) 1959 c) 1960 58. Kto bol prezidentom Egypta v čase tzv. suezskej krízy roku 1956? a) Ali ben Abdal b) Gamal Abdal Násir c) Mohamed Bání-Sadr 59. Ako sa nazýva lokalita na Kube, kde sa USA pokúsili o neúspešnú inváziu? a) Záliv slobody

b) Zátoka delfínov c) Zátoka svíň 60. V súvislosti s četníckym masakrom v Černovej pri Ružomberku (1907) sa mimoriadne angažoval a) M. Hodža b) A. Hlinka c) P. O. Hviezdoslav 61. Kto je panovníkom belgického kráľovstva? a) Albert II. b) August II. c) Baudoin I. 62. Uveďte správne mená štátnikov, ktorí 3. 1. 1993 podpísali zmluvu o znížení stavu strategických zbraní „START II“ a) Ronald Reagan a Boris Jeľcin b) Ronald Reagan a Michail Gorbačov c) George Bush a Boris Jeľcin 63. Slovenský politik Alexander Dubček sa narodil a) v Klenovci b) v Tisovci c) v Uhrovci 64. Václav Havel abdikoval z funkcie prezidenta ČSFR dňa a) 20. júla 1992 b) 20. júna 1992 c) 20. októbra 1992 65. Po smrti Leonida Brežneva sa stal najvyšším straníckym predstaviteľom ZSSR a) Jurij Antipov b) Michail Gorbačov c) Jurij Andropov 66. Autorom Ústavy USA bol a) T. Jefferson b) G. Washington c) A. Lincoln 67. „Skutočnou vášňou ľudí 20. storočia je zotročenie“. Túto myšlienku vyslovil: a) M. Gándhí b) T. Adorno c) A. Camus 68. Uveďte správny dátum zániku ZSSR a) 8. 12. 1991 b) 12. 8. 1992 c) 8. 12. 1992 69. Kto sa stal v decembri 1990 prvým prezidentom slobodného demokratického Poľska? a) Zbigniew Leszycki b) Jacek Kuroň c) Lech Walesa 70. Kde a kedy bol podpísaný dokument o zániku Varšavskej zmluvy? a) Praha, júl 1991 b) Varšava, september 1991

c) Moskva, júl 1991 71. Prezidentom Francúzskej republiky nebol a) Auguste Piccard b) Georges Pompidou c) Francois Mitterand 72. Prvým ministerským predsedom nezávislej Indickej republiky bol a) Gándhí b) Néhrú c) Šukajrí 73. Skupina Beatles dosiahla svoje prvé úspechy v lokáli zvanom a) Cavern Club b) Nigth Star Club c) Savoy Club 74. „Chiliazmus“ znamená a) štylistický prostriedok v poézii b) sektárske hnutie v stredoveku c) náboženské hnutie v Severnom Írsku 75. Proces „kultúrnej revolúcie“ v 60. rokoch v globálnom rozsahu aplikovali a) na Kube b) v ZSSR c) v Číne 76. Na povrch Mesiaca vystúpili po prvý raz astronauti z americkej vesmírnej lode a) Apollo IX. b) Apollo XI. c) Apollo X. 77. S ktorými štátmi má spoločné hranice Mongolsko? a) Čína, India b) India, Rusko c) Rusko, Čína 78. Ako sa volal prvý spolkový kancelár zjednotenej SRN? a) Anton Schumacher b) Helmuth Kohl c) Heinz Albert 79. Ján Ursíny sa zapísal do slovenského života ako a) rockový hudobník b) demokratický politik c) majster Európy v zápasení 80. Dokument o spolupráci odbojových zložiek z roku 1943 sa volal a) revolučná dohoda b) vianočná zmluva c) vianočná dohoda 81. Ktorý slovenský politik nepatrí do 2. polovice 20. storočia? a) Milan Hodža b) Viliam Široký c) Vavro Šrobár 82. Zakladateľmi a hlavnými zveľaďovateľmi slávy slovenských banských miest boli a) Habsburgovci

b) Thomasovci c) Fuggerovci 83. V roku 1526 došlo k osudnej bitke, ktorá predznamenala na 100 rokov panstvo Turkov na Slovensku. Bitka sa odohrala pri meste a) Viedeň b) Szatmár c) Moháč 84. Kto bol posledným cisárom Rakúsko-Uhorska? a) František-Jozef I. b) Ferdinand II. c) Karol I. 85. Zhromaždenie, na ktorom prijali „Memorandum národa slovenského“, sa konalo v Turčianskom Svätom Martine v dňoch a) 6. a 7. júna 1861 b) 6. a 7. augusta 1863 c) 6. a 7. júna 1918 86. Jediným slovenským poslancom uhorského snemu v roku 1918 bol a) Matúš Dula b) Andrej Hlinka c) Ferdinand Juriga 87. Medzi prezidentov USA, ktorí sa zaslúžili o vznik 1. ČSR, patrí a) W. Wilson b) A. Jackson c) F. D. Roosewelt 88. Hlavnými vojenskými veliteľmi v Slovenskom národnom povstaní boli a) J. Golian a J. Šverma b) R. Viest a J. Golian c) A. Malár a R. Viest 89. V období okupácie ČSSR v auguste 1968 bol predsedom vlády a) Oldřich Černík b) Alexander Dubček c) Josef Smrkovský 90. Slobodné voľby na Slovensku v roku 1946 vyhrala a) Komunistická strana b) Sociálno-demokratická strana c) Demokratická strana 91. Členom komanda, ktoré sa zaslúžilo o likvidáciu ríšskeho protektora R. Heydricha, bol Slovák a) Július Virčík b) Josef Valčík c) Jozef Gabčík 92. Starorímska lokalita Limes Romanus sa nachádzala na brehu rieky a) Morava b) Ipeľ c) Dunaj 93. Mená štyroch evanjelistov - autorov evanjelií o Ježišovi Kristovi - sú a) Marek, Matúš, Lukáš, Ján

b) Marek, Peter, Jozef, Lukáš c) Marek, Pavol, Lukáš, Ján 94. Akou smrťou sa skončil život rímskeho cisára Nera? a) zahynul v boji o Galiu b) zavraždili ho sprisahanci c) spáchal samovraždu 95. Moreplavec Krištof Kolumbus vyplával na svoju prvú objaviteľskú cestu na západ (rok, prístav) a) 1493, Cádiz b) 1492, Palos c) 1492, Janov 96. Aký bol hlavný význam Pragmatickej sankcie, vydanej cisárom Karolom roku 1713? a) zabezpečenie mieru s Pruskom b) zaručenie náboženskej slobody c) zaručenie nástupníckeho práva žien na cisárskom tróne 97. Ktorá trojica mien tvorí skupinu tzv. francúzskych encyklopedistov v 18. storočí? a) Diderot, d’Alembert, Montesquieu b) Rousseau, Voltaire, Descartes c) Diderot, La Fontaine, Montesquieu 98. Kedy bola uzavretá Zmluva o dobrom susedstve a spolupráci medzi SR a Maďarskom? a) marec 1994 b) apríl 1995 c) marec 1995 99. Čím sa zapísal do moderných dejín Axel Munthe? a) nositeľ Nobelovej ceny za fyziku b) známy nórsky športovec c) švédsky spisovateľ 100. Povstanie proti komunistickej diktatúre v Maďarsku sa uskutočnilo roku 1956. Kto bol vtedy na čele vlády v ZSSR? a) Nikolaj Kosygin b) Nikita Chruščov c) Grigorij Malenkov 101. Na ktorom mieste porazili Tatári uhorské vojsko? a) pri rieke Slaná b) pri meste Szolnok c) pri Semerovciach 102. „Privilegium pro Slavis“ vydal Ľudovít I. pre slovenské mesto a) Nitra b) Banská Bystrica c) Žilina 103. Ktorej obci Slovenska ako prvej udelili mestské výsady? a) Banská Štiavnica b) Bratislava c) Trnava 104. Heslo – „slogan“ starých Rimanov „panem et circenses“ znamená voľne a) žime veselo b) chlieb a hry

c) svet patrí nám 105. Predstieranie skutočnosti, vytváranie falošnej reality sa prenesene označuje ako a) simplicissiáda b) potemkiniáda c) šaráda 106. Kto bol autorom zbierky zákonov Opus Tripartitum? a) Imrich Thököly b) Štefan Verböczi c) András Veszprémi 107. Ktorý mníšsky rád sa zaslúžil o rozvoj Trnavskej univerzity v 17. storočí? a) františkáni b) jezuiti c) premonštráti 108. Určte meno mesta, pri ktorom utrpeli roku 1708 vojská F. Rákocziho konečnú porážku a) Bratislava b) Lučenec c) Trenčín 109. Ktorý panovník zrušil nevoľníctvo v Rakúsko-Uhorsku? a) Jozef II. b) František II. c) Mária Terézia 110. Kto napísal prvé Dejiny slovenského národa (Historia gentis Slavae)? a) Anton Štefánek b) Juraj Papánek c) Samuel Mikovíny 111. Určte meno prvého ministra s plnou mocou pre správu Slovenska od 7. 12 1918? a) Vavro Šrobár * b) Štefan Kramár c) Matúš Černák 112. Vymenujte zástupcov mocností, ktoré podpísali tzv. Mníchovskú dohodu roku 1938 a) Mussolini, Hitler, Daladier, Chamberlain b) Hitler, Ribbentrop, Daladier, Mussolini c) Ribbentrop, Pétain, Ciano, Chamberlain 113. Politickú esej Vladár napísal taliansky mysliteľ a) N. Machiavelli b) S. Pratolini c) A. Fratellini 114. Aký dokument obsahuje zákony Národnej rady SR? a) Zbierka zákonov b) Ústava SR c) Zákonník práce 115. Kto je na území Slovenskej republiky oprávnený vyhlásiť referendum? a) Národná rada SR b) Vláda SR

c) Prezident SR 116. Výraz „disident“ znamená a) umelec žijúci v emigrácii b) predstaviteľ ľavicového radikalizmu c) doživotne zvolený senátor d) prenasledovaný odporca politického totalitarizmu 117. Po odstúpení M. Gorbačova sa ďalším prezidentom Ruska stal a) J. Lichačov b) B. Berzin c) B. Jeľcin d) V. Putin 118. Za možné centrum svetového terorizmu bol označovaný africký štát a) Líbya b) Alžírsko c) Nigéria 119. K útoku na Svetové obchodné centrum v New Yorku sa prihlásila teroristická organizácia a) Al Džamahíria b) Al Džazíra c) Al Kajdá 120. Ku ktorému štátu formálne aj politicky patrí ostrov Tajwan? a) k Filipínam b) k Číne c) je samostatným štátom d) k Japonsku 121. Aké dve dominantné náboženské komunity sú na území Iraku? a) maroniti a sunniti b) sunniti a šíiti c) šíiti a hinduisti d) hinduisti a islamisti 122. O jednom európskom štáte vieme, že sa v ňom roku 2005 stal prezidentom muž pochádzajúci z dvojčiat. Ide o a) Estónsko b) Fínsko c) Poľsko d) Chorvátsko 123. Ktoré poradie prezidentov ČSR resp. ČSSR je časovo správne? a) Beneš – Gottwald - Novotný b) Novotný – Zápotocký – Husák c) Novotný – Svoboda – Husák 124. Španielsko a Veľká Brtiánia vedú už viac desaťročí politický spor o územie zvané a) Dakar b) Gibraltar c) Centa d) Montserrat 125. V Európe je štát, ktorému administratívne a politicky patrí najväčší ostrov sveta. Je to a) Veľká Británia b) Holandsko

c) Dánsko d) Španielsko 126. V jednej európskej krajine zvíťazila roku 2005 tzv. oranžová revolúcia. Bolo to a) v Poľsku b) v Bielorusku c) na Ukrajine d) v Lotyšsku 127. Výrobu papiera vynašli a) v Egypte b) v Indii c) v Číne 128. Latinská abeceda je odvodená zo západogréckeho písma prostredníctvom písma a) etruského b) gótskeho c) dórskeho 129. Kníhtlač pohyblivými znakmi vynašli v Číne a) približne 100 rokov po Gutenbergovom vynáleze b) začiatkom nášho letopočtu c) približne 400 rokov pred Gutenbergom 130. Na papyrus vyrobený zo šachoru nepísali a) Rimania b) Sumeri c) Egypťania 131. Ktorý panovník-cisár zapálil mesto Rím? a) Caligula b) Nero c) Caesar 132. Mahábhárata je a) mesto v Kašmíre b) meno zjednotiteľa Indie c) indický epos 133. Známa starobabylónska literárna pamiatka sa volá a) Pančatantra b) Epos o Gilgamešovi c) Pieseň o Niebelungoch 134. Tzv. mestské štáty boli v histórii Európy typické pre a) Španielsko b) Taliansko c) Nemecko d) Francúzsko 135. Aká politická forma štátu je v Luxembursku? a) kniežatstvo b) kráľovstvo c) veľkokniežatstvo d) veľkovojvodstvo 136. Ktorý štát – náš blízky sused – nie je členom NATO? a) Maďarsko b) Česko c) Ukrajina

d) Rakúsko 137. Latinský preklad biblie sa nazýva a) Septuaginta b) Vulgata c) Exegéza 138. Pentateuch je názov pre a) päť kníh Mojžišových b) prorockú literatúru 12 prorokov c) sýrsky preklad biblie 139. Bibličtina je jazyk, ktorým a) hovorili v biblických časoch b) hovorili v Byblose c) bola pôvodne napísaná Kralická biblia 140. Z akého šľachtického rodu pochádza britská panovníčka Alžbeta II.? a) Montbattenovci b) Buckinghamovci c) Windsorovci 141. Kresťanská cirkev prijala od Rimanov kalendár a) gregoriánsky b) byzantský c) juliánsky 142. Anály čiže letopisy sú a) stručné chronologické záznamy historických udalostí b) podrobné záznamy historických udalostí c) iné pomenovanie kroník 143. Prvým literárnym dielom, ktoré sa konkrétne zapodieva slovenským prostredím (okolie Nitry), je a) Väčšia legenda sv. Štefana kráľa b) Panónske legendy c) Život svätých pustovníkov Svorada vyznavača a Benedikta mučeníka 144. Najvyšší krajinský hodnostár po kráľovi v Uhorskom kráľovstve bol a) vicišpán b) palatín c) kurfirst 145. Termín janičiar označoval a) príslušníka osmanského elitného vojenského zboru b) kresťanského otroka v osmanskej ríši c) nepriateľa slovenskej štátnosti 146. V ktorom meste bola založená prvá stredoeurópska univerzita? a) Olomouc b) Praha c) Krakow 147. Majorita je a) nástupnícke právo najstaršieho potomka vo feudalizme b) prehlasovanie na základe väčšiny c) väčšina 148. Xenofóbia je a) fóbia na Xenóna

b) nenávisť k všetkému cudziemu c) strach z cudzincov 149. Iredentizmus je a) označenie snáh národnostných menšín o odtrhnutie sa od štátu, v ktorom žijú, a pripojenie sa k štátu, v ktorom je ich národnosť väčšinová b) hnutie za revíziu hraníc c) hnutie za odtrhnutie sa národnostnej menšiny od štátneho celku a vytvorenie vlastného štátu 150. Prehnané uprednostňovanie vlastnej krajiny, regiónu či geografickej oblasti sa nazýva a) autonomizmus b) kozmopolitizmu c) lokálpatriotizmus II. Kultúra a umenie 151. Základy americkej novelistiky a detektívnej literatúry položil a) Edgar A. Poe b) Mark Twain c) Stephen King 152. Victor Hugo žil a) v 17. storočí b) v 18. storočí c) v 19. storočí 153. Autorom význačných romantických diel Verše a Apoštol je a) Edgar Allan Poe b) Michail J. Lermontov c) Sándor Petöfi 154. Rozvoj svetovej realistickej literatúry sa vymedzuje a) druhou polovicou 17. a začiatkom 18. storočia b) druhou polovicou 18. a začiatkom 19. storočia c) druhou polovicou 19. a začiatkom 20. storočia 155. Na rozvoj európskeho myslenia a literatúry v období realizmu mala nezanedbateľný vplyv myšlienková sústava a) dekonštrukcionizmu b) pozitivizmu c) scholastickej filozofie 156. V ktorom roku a kým bola založená bratislavská Academia Istropolitana? a) 1465 - Matejom Korvínom b) 1545 - Štefanom Zápoľským c) 1485 - Ferdinandom Habsburským 157. K najvýznamnejším predstaviteľom francúzskej realistickej literatúry patrí a) Gustave Flaubert b) Honoré Daumier c) Paul Verlaine 158. Tvorba F. M. Dostojevského je typologicky a) hedonistická b) historizujúca c) hlbinne psychologická

159. Označenie „fin de siècle“ sa spája a) s preromantizmom b) so surrealizmom c) so symbolizmom 160. Základy európskeho symbolizmu položil básnik a) Charles Baudelaire b) Paul Gauguin c) Walt Whitman 161. Jedným z hlavných predstaviteľov symbolizmu v poprevratovej slovenskej poézii bol a) Rudol Fábry b) Emil Boleslav Lukáč c) Samo Chalupka 162. Dekadenciou sa označuje životný pocit umelcov a) poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia b) r. 1824 až 1848 c) šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov 20. storočia 163. Označením „l’art pour l’art“ sa charakterizovala časť literárnej tvorby v období a) literárnej moderny b) klasicizmu c) romantizmu 164. Počiatky futurizmu sú späté a) s T. Marinettim b) s P. Gauguinom c) s T. Tzarom 165. Súbežcom kubistických a futuristických úsilí vo výtvarnom umení bol v literárnej oblasti a) Edgar Allan Poe b) Guillaume Apollinaire c) Guy de Maupassant 166. V ktorom meste a galérii sa natrvalo nachádza originál slávneho obrazu Mona Lisa? a) Londýn - Tate Gallery b) Madrid - Prado c) Paríž - Louvre 167. Ako sa volá mestský chrám v Bardejove? a) Kostol Sv. Alžbety b) Kostol sv. Egídia c) Kostol sv. Eustacha 168. Manifest Dada z r. 1918 stanovuje ako jednu zo základných požiadaviek umeleckej tvorby a) návrat k ideálom antiky b) odmietnutie rozumovej kontroly c) použitie časomerného verša 169. Autorom slávneho oltára v Kostole Sv. Jakuba v Levoči je muž, nazývaný a) Majster Peter b) Majster Pavol c) Majster Procus

170. Expresionizmus sa vo svojich hlavných estetických a myšlienkových črtách sformoval ako hnutie a) francúzskych spisovateľov a výtvarníkov b) nemeckých spisovateľov a výtvarníkov c) talianskych spisovateľov a výtvarníkov 171. K zásadám konštruktivizmu sa spomedzi týchto spisovateľov prihlásil a) Iľja Erenburg b) Romain Rolland c) Thomas Mann 172. Literárne dielo stvárňujúce snovo absurdnú situáciu by ste zo slohového hľadiska zaradili a) k impresionizmu b) k secesii c) k surrealizmu 173. Hlavné ciele surrealizmu objasnil v knihe Spojité nádoby a) André Breton b) Albert Camus c) Paul Eluard 174. K najvýznamnejším básnickým osobnostiam slovenského nadrealizmu patril a) Rudol Fabry b) Dominik Tatarka c) Ivan Stodola 175. Architektonickú pamiatku Koloseum nájdeme v meste a) Paríž b) Athény c) Rím 176. Jedným z myšlienkových zdrojov surrealizmu bola a) Aristotelova Poetika b) francúzska etnografia c) psychoanalýza 177. Umelecké dielo stvárňujúce pocity odcudzenia, bezvýchodiskovosti a pochybností o zmysle ľudského života, by ste zaradili a) ku konštruktivizmu b) k existencionalizmu c) k naturalizmu 178. Do ktorého kultúrneho obdobia a štátu zaradíte N. Machiaveliho? a) renesancia - Francúzsko b) gotika - Taliansko c) renesancia - Taliansko 179. Hlavný teoretik tzv. nového románu bol a) Alain Robbe-Grillet b) Karl Jaspers c) Sigmund Freud 180. Počiatky absurdného divadla sa spájajú a) s päťdesiatymi rokmi 20. storočia b) s poslednými desaťročiami 19. storočia c) s prvými desaťročiami 20. storočia

181. Autor hier Plešivá speváčka, Nosorožec, Stoličky a Kráľ umiera je a) Eugéne Ionesco b) Michel Butor c) Samuel Beckett 182. K hlavným predstaviteľom absurdného divadla patrí a) George B. Shaw b) John Reed c) Samuel Beckett 183. Za poetizmus možno označiť výraz a) čarbať b) luna c) zubále 184. Čo sa vám vybaví pri slove Romboid? a) časopis venovaný architektúre b) periodikum – mesačník o literatúre c) názov básnickej zbierky L. Novomeského d) lyrický básnický žáner
33

185. Pod označením „libri prohibiti“ rozumieme a) odporúčané knihy b) knihy o prohibícii c) zakázané knihy 186. Salvator Dalí bol a) čílsky opozičný politik b) portugalský moreplavec c) španielsky maliar – surrealista d) francúzsky herec - komik 187. V ktorej krajine (oblasti sveta) sa zachovali najstaršie písomne formulované zákony? a) v Grécku b) v Egypte c) v Mezopotámii 188. V ktorom slovenskom meste (obci) môžete navštíviť Múzeum Janka Kráľa? a) Liptovský Hrádok b) Zlaté Moravce c) Liptovský Mikuláš 189. Expresívny je výraz a) akcentovať (namiesto zdôrazniť) b) mesto pod Zoborom (namiesto Nitra) c) žrať (namiesto jesť) 190. V ktorom meste sídli Slovenská národná knižnica? a) Bratislava b) Martin c) Banská Bystrica 191. Metaforické je spojenie a) byť či nebyť b) láskavé slnko c) silný ako lev
34

192. Lyrická báseň, v ktorej básnik vyjadruje žiaľ nad nejakou smutnou skutočnosťou, je a) elégia b) hymna c) óda 193. Veršovaný alebo aj prozaický nápis na náhrobnom pomníku sa volá a) epitaf b) epiteton c) epizeuxa 194. Výpoveď, v ktorej sa vyjadruje ľudská skúsenosť, dôležitá pravda alebo mravná zásada, sa volá a) porekadlo b) príslovie c) dityramb 195. Literárne dielo, ktoré stvárňuje zločin, pričom zdrojom napätia je otázka, ako sa skončí konflikt medzi zločincom a ochrancami zákona voláme a) kriminálny román b) horor c) detektívka 196. Dielo zosmiešňujúce iný text sa nazýva a) adaptácia b) paródia c) plagiát 197. Dielo, ktoré si autor prisvojuje od iného autora a vydáva za svoje, je a) gýč b) pamflet c) plagiát
35

198. Tvorivý prepis literárneho textu do podoby filmového, televízneho alebo rozhlasového diela, sa nazýva a) adaptácia b) aktualizácia c) reedícia 199. V literatúre faktu prevažuje zameranie na a) fikciu b) poznávaciu funkciu c) komickosť 200. Slávna rozhlasová hra, ktoru sa režisérovi O. Wellesovi podarilo nevdojak vyvolať davovú paniku, sa volala a) Svet proti svetu b) Stretnutie svetov c) Vojna svetov 201. Vedecky alebo literárne spracovaný životopis sa volá a) biografia b) bibliografia c) monografia 202. Pod označením „posudok“ rozumieme a) anotáciu

b) recenziu c) recepciu 203. „Otcom“ animovaných figúrok káčera Donalda a myšiaka Mickeyho bol a) J. Dilthey b) W. Disney c) J. Dewey 204. Časopis Slovenské pohľady je a) dvojtýždenník b) mesačník c) štvrťročník
36

205. Literárny týždenník je časopisom a) Slovenskej literárnovednej spoločnosti b) Matice slovenskej c) Spolku slovenských spisovateľov d) nie je to žiadny časopis 206. Názov „týždenníka pre kultúru, literatúru a umenie“, ktorý vychádzal na Slovensku v r. 1946-1968 a) Literárny život b) Kultúra c) Kultúrny život 207. Autorom Písačiek je slovenský prozaik a) Dominik Tatarka b) Ladislav Mňačko c) Ladislav Ťažký 208. Kto je Martin Šulík? a) súčasný slovenský prozaik b) akademický maliar pôsobiaci v Banskej Štiavnici c) slovenský filmový režisér a scenárista 209. Slávnostná pohrebná reč sa po latinsky nazýva a) sub specie eternitatis b) sit venia verbo c) laudatiou funebris 210. Ktoré novinové periodikum vychádza na Slovensku dlhšie? a) Slovenské národné noviny b) Katolícke noviny c) Slovenský hlas 211. Alfons Mucha sa preslávil ako a) významný predstaviteľ výtvranej secesie b) ako český spisovateľ a publicista c) český maliar, kresliar a grafik d) naivný umelec
37

212. Súťaž detskej literárnej tvorby je súčasťou a) Literárneho Kežmarku b) Chalupkovho Brezna c) Akademického Prešova 213. Viktor Kubal sa v slovenskej kultúre preslávil ako a) nestor slovenského kresleného filmu b) karikaturista

c) spisovateľ z obdobia tzv. socialistického realizmu d) choreograf folklórneho súboru Lúčnica 214. Kompozícia sa uplatňuje a) iba vo výtvarnom, slovesnom a dramatickom umení b) vo všetkých druhoch umenia s výnimkou hudby c) vo všetkých druhoch umenia 215. Filmové umenie má z vývinového hľadiska najbližšie a) k architektúre b) k lyrike c) k umeleckej fotografii 216. Profesia režiséra sa uplatňuje v oblasti a) dramatického umenia b) slovesného umenia c) výtvarného umenia 217. Označenie repríza patrí do oblasti a) dramatického umenia b) slovesného umenia c) výtvarného umenia 218. Označenie vernisáž sa používa v oblasti a) dramatického umenia b) slovesného umenia c) výtvarného umenia 219. V akej oblasti tvorivej činnosti vyniká Karol Kállay? a) výtvarné umenie
38

b) umelecká fotografia c) architektúra 220. Slovesná predloha na základe ktorej sa tvorí filmové dielo sa nazýva a) partitúra b) scenár c) strih 221. Diela sci-fi nájdeme a) iba v slovesnom a filmovom umení b) iba v slovesnom a dramatickom umení c) vo viacerých druhoch umenia 222. Nórsky spisovateľ - nositeľ Nobelovej ceny a obhajca práv Slovákov v Uhorsku - sa volal a) F. Hammarskjőld b) B. Bjőrnwall c) B. Bjőrnson 223. Aký umelecký sloh (literárny štýl) nasledoval po gotike? a) barok b) klasicizmus c) renesancia 224. RND je skratka názvu a) ankety o najlepší režijný debut roku v slovenskej kinematografii b) divadelného súboru, založeného Stanislavom Štepkom c) podujatia, venovaného súčasnej nemeckej kultúre 225. Albín Brunovský bol a) slovenský filmový režisér

b) riaditeľ STV po roku 1989 c) slovenský grafik a ilustrátor d) český umelecký fotograf 226. Hlavné pole pôsobnosti Jozefa Bednárika je a) divadelná réžia
39

b) literárna tvorba c) teória a dejiny rozhlasovej tvorby 227. Pod pomenovaním Talmud rozumieme a) súbor listov apoštolských b) súbor náboženských textov judaizmu c) návody praktickej vierouky budhistov 228. Divadlo P. O. Hviezdoslava sídli a) v Bratislave b) v Dolnom Kubíne c) v Martine 229. Metropolitan Operu môžeme navštíviť a) v Los Angeles b) v New Yorku c) v Paríži 230. Krížnik Potemkin je názov jedného z najvýznamnejších diel v oblasti a) filmu b) postmoderného výtvarného umenia c) paraliteratúry 231. Režisérom filmov Duel, Čeľuste, E. T. - Mimozemšťan, Schindlerov zoznam a Jurský park je a) George Lucas b) John Schlesinger c) Steven Spielberg 232. Miloš Forman režíroval film a) Ostře sledované vlaky b) Amadeus c) West Side Story 233. Charlie Chaplin hral a) v nemých i zvukových filmoch b) výlučne v nemých filmoch
40

c) výlučne vo zvukových filmoch 234. Pôvodným hereckým partnerom Jana Wericha bol a) Vlasta Burian b) Jiří Voskovec c) Luděk Sobota 235. V akej duchovnej oblasti sa preslávil významný americký intelektuál N. Chomský? a) jazykoveda b) politológia c) psychológia 236. Jiří Trnka pôsobil predovšetkým v oblasti a) animovaného filmu b) baletu

c) pop-music 237. Dramatik George B. Shaw žil a tvoril a) v Anglicku b) v Kanade c) v Spojených štátoch amerických 238. Festival v Cannes, na ktorom sa udeľuje ako hlavná cena Zlatá palma, je venovaný a) filmovému umeniu b) hudobnému umeniu c) výtvarnému umeniu 239. Na filmovom festivale Berlinale sa udeľuje ako hlavná cena a) Oscar b) Zlatý glóbus c) Zlatý medveď 240. Podľa ktorého básnika je pomenová každoročná literárna súťaž mladých autorov vo Vysokých Tatrách? a) Ivan Krasko b) Jiří Wolker
41

c) Maša Haľamová 241. Josef Sudek a Jan Saudek pôsobili v oblasti a) komiksu b) alternatívnej hudby c) umeleckej fotografie 242. Dejiskom najznámejšieho festivalu humoru a satiry u nás je mesto a) Bojnice b) Levoča c) Kremnica 243. Aké príbehy rozpráva svojmu kráľovi bájna Šeherezáda? a) Z tisícich stán vetra b) Z tisíc a jednej noci c) Z tisícich tichých chvíľ 244. „Aké prosté, milý Watson,“ hovorí postava z detektívnych príbehov, ktoré napísal: a) Edgar Wallace b) Arthur C. Doyle c) Raymond Chandler 245. Vo filmovej komédii Maska hral hlavnú úlohu komik a) J. Carrey b) J. Caruso c) J. Carpentier 246. Ktorá slovenská herečka hrala hlavnú úlohu v českom filme Postřižiny? a) S. Halčáková b) M. Vášáryová c) A. Javorková 247. Medzi významných francúzskych hercov - komikov nepatril a) P. Richard b) L. de Funès c) Ch. Aznavour

248. Martin Scorsese sa preslávil ako a) člen rockovej kapely b) filmový režisér c) manžel Madonny 249. Svetoznámym americkým folkovým spevákom nie je a) B. Dylan b) J. Donovan c) A. Dwyer * 250. K významným talianskym operným spevákom nepatrí a) P. Domingo b) N. Rosso c) L. Pavarotti
43

III. Slovenský jazyk a štylistika
44

251. Sémantika je a)starogrécka bohyňa plodnosti b)veda, ktorá sa zaoberá tvarmi cudzích slov c) veda, ktorá sa zaoberá významom slov 252. Hromadné podstatné mená a) majú iba tvar singuláru b) sú zhrňujúce pomenovania javov ako jeden celok c)majú iba tvar plurálu 253. Ktorý slovný druh kvalifikujeme ako slová - vety? a) citoslovcia b) slovesá c)podstatné mená 254. Činné príčastie minulé sa tvorí od slovies príponou: a) -vší (-všia, -všie) b) -úci(-uci, -iaci/-aci c) -ný, -ený 255. Frazeologizmus „nosiť sovy do Atén“ znamená a) robiť niečo zbytočné, neefektívne b) nezištne pomáhať ľuďom c) rozsievať múdrosť 256. Historizmy sú slová, a)ktoré sú vytlačené modernejšími výrazmi b) ktoré pomenúvali reality, ktoré dnes už patria minulosti c) totožné s archaizmami 257. Ktoré z uvedených mien reprezentujú súčasnú slovenskú jazykovedu? a) L. Kvasnička, P. Gabura b) F. Kočiš, J. Horecký c) I. Sulík, O. Hronecký 258. Slová Kórea, aloa, idea majú datív singuláru a) Kórei, aloe, idei b) Kórey, aloi, idey
45

c) Kóree, aloe, idée 259. V ktorej syntagme je vzťah medzi slovami vyjadrený väzbou? a)hľadieť do diaľky

b)sedieť v záhrade c) hovoriť pravdu 260. Okazionálne slová sú: a) slová, ktoré sa používajú ako znak úcty v rečníckych prejavoch, b) slová, ktoré sa tvoria príležitostne v momente reči, umelo, pričom si autor nenárokuje, aby sa stali súčasťou slovnej zásoby c) slová vulgárne, ktoré neparia do spisovného jazyka, ale používajú sa v literatúre ako prvok charakterizujúci postavu cez rečový prehovor 261. Zakrúžkujte súvetia, v ktorých je interpunkcia správna: a) „A to si povedzme hneď,“ prosebne mu pozrela do očí, a začala hovoriť. b) Začal sa vykrúcať. „Nie je to zlé, ale, povedzme, v tvojom prípade nenáležité.“ c) Mal by som sa smiať či plakať, mal by som žialiť alebo výskať od radosti? 262. Slovotvorným formantom a) je slovotvorná prípona a slovotvorná predpona b) iba slovotvorná prípona c) iba slovotvorná predpona 263. Slovotvorným základom a) je základové slovo bez ohýbacej prípony b) iba slovotvorná prípona c) iba slovotvorná predpona 264. Gramatická morféma v slove „dub“ je morféma: a) nulová (0) b) morféma - b c) slovo nemá gramatickú morfému
46

265. Konverzia je a)obrátený poriadok slov alebo viet b)zle chápaný význam slova c) prechod slova od jedného slovného druhu do druhého 266. Kalky sú a) slová, ktoré boli z iných jazykov preložené mechanicky, „otrocky“ b) slová nevhodné c) slová blízke vulgarizmom 267. Ktoré z uvedených slovies sú stavové? a) ísť, hrať sa, pracovať b) starnúť, vädnúť, kvitnúť c) klamať, jesť, prať 268. Kde sú správne uvedené vzory podstatných mien? a) Dunaj (stroj), ruža (ulica), obuv (kosť) b) predpoveď (kosť), trieda (ulica), papier (chlap) c) kombajnista (dub), stretnutie (srdce), vrece (dievča) 269. Označte riadok, ktorý obsahuje slová spojené prisudzovacím skladom: a) drevený stôl, bábika na hranie b)spieva pieseň, myslí naňho c) starec je slepý, mama vraví

270. Administratívny štýl pozná tieto žánre a) dokumentárne, oznamovacie, heslové b) výkladové, opisné c) spravodajské, analytické, beletristické 271. Univerbizácia je jav, pri ktorom vznikajú a) slová nespisovné alebo skomolené b) z viacslovných pomenovaní jednoslovné c) z jednoslovných pomenovaní viacslovné
47

272. Slovenčina patrí medzi jazyky a) západoslovanské b) východoslovanské c) južnoslovanské 273. Dvojčlenná veta je a) Je mi chladno. b) Dnes je už oveľa chladnejšie ako včera. c) Fúka chladný vietor. 274. Ako voláme súbor slov, ktoré používajú skupiny ľudí s cieľom utajiť obsah svojej komunikácie pred ostatnými? a) slang b) argot c) žargón 275. Jednočlenná veta je a) Striaslo ma od zimy. b) Je mi zle. c) To je zlé! 276. Podmetová časť vety „Sedel pri peci na lavici so založenými rukami.“ - je a) nevyjadrená b) na lavici so založenými rukami c) pri peci na lavici so založenými rukami 277. Nájdite prísudkovú časť vety „Za dedinou sme videli deťúrence poskakujúce po zelenej pažiti.“ a) videli sme deťúrence b) za dedinou sme videli deťúrence poskakujúce po zelenej pažiti c) za dedinou sme videli 278. Príslovky príčiny sú a) čiastočne, vzájomne, nízko b) omylom, nevhod, nechtiac c) dávno, denne, spočiatku
48

279. Ktoré zo slovies nie sú slovesnými vzormi? a) konať, vädnúť, šumieť b) rozumieť, česať, brať c) chytať, žuť, niesť 280. Synonymá sú slová a) opozitné b) rovnozvučné c) rovnoznačné

281. Ktorými príponami sa tvoria tvary činného príčastia prítomného? a) -úci/-uci, -iaci/-aci b) -vší (-všia, -všie) c) -c 282. Ktoré z časopisov riešia aktuálne otázky súčasnej jazykovedy? a) Kultúra slova, Jazykovedný časopis b) Slovo dneška, Slovenský jazyk dnes c) Zo studnice rodnej reči, Slovensko 283. Ktoré zo súvetí nie je priraďovacie? a) Čo sa vlečie, neutečie. b) Metla v kúte stoji, roboty sa bojí. c) Koniec fašiangov, a zima nepopúšťa. 284. Ktorý tvar daného slova je spisovný? a) guľáš b) guláš c) je možné používať oba tvary 285. Najnovšie Pravidlá slovenského pravopisu sú z roku a) 2000 b) 1998 c) 1991 286. Ktoré zo súvetí nemá vedľajšiu vetu príslovkovú? a) Čert ani vtedy nespí, keď chrápe.
49

b) Prešli sme na cestu, odkiaľ bolo vidieť celú dedinu. c) Kedykoľvek tadiaľto cestoval, vždy mu bolo smutno. 287. Pred spojkou „a“ sa čiarka a) píše, ak má zlučovací význam b) nepíše c) píše, ak má iný ako zlučovací význam 288. Postupne rozvíjacie prívlastky a) sa čiarkou neoddeľujú b) sa čiarkou oddeľujú c) v slovenčine neexistujú 289. Zvieracie podstatné mená mužského rodu havran, holub sa skloňujú podľa vzoru a) chlap b) dub c) v singulári podľa vzoru chlap, v pluráli podľa vzoru dub 290. Asimilácia nastáva v slovných spojeniach a) mať ma čaká b) povesť o kameni c) kolotoč sa krúti 291. Deminutíva majú a) podľa kontextu zjemňujúci alebo zhoršujúci význam b) iba zjemňujúci význam c) iba zhoršujúci význam 292. Jednovýznamové slová sú spravidla a) slovesá b) vlastné mená c) odborné názvy

293. Nezhodný prívlastok je súčasťou syntagmy a) čas na prácu b) nechodiť okolo c) schopnosť sústrediť sa
50

294. V ktorých vetách vystupuje sloveso „byť“ ako plnovýznamové sloveso? a) Bol raz jeden rybár. b) Chlieb bol na stole. c) Otec bol stolárom. 295. Pravidlá o rozdeľovaní slov v slovenčine sa v tlači a) dodržiavať nemusia b) dodržiavať musia c) dodržiavať nemusia, ale rozdeľovaťdvojhlásky je zakázané 296. Potešil ju snežienkami, prvými jarnými kvetmi. V tejto vete sa nachádza a) doplnok b) prístavok c) nezhodný prívlastok 297. Ktoré predložky sú použité nesprávne? a) v priebehu mesiaca, napriek zákazu b) dľa nariadenia, k pitiu c) u dverí, za prvé, za druhé 298. Ktoré vetné konštrukcie sú chybné? a) Ruky si treba umývať pred a po jedle. b) Väčšina študentov býva na internáte. c) Nedeľu som trávila u rodičov. 299. Frazeologizmus „nevedieť niekomu prísť na meno“ znamená a) je zábudlivý, sklerotický b) pohŕdanie niekým c) hlúposť, nevedomosť 300. Slovesno-menný prísudok je vo vetách: a) Miško bol v pretekoch prvý. b) Tieto stromy sú vysoké. c) Chlapec sa robí hluchý.
51

301. Polysémia a) vzniká tak, že jedno slovo nadobúda viacej významov b) je totožná s pojmom homonýmia c) je jav, keď sa jedna vec, dej pomenúva viacerými slovami 302. Neurčité slovesné tvary nevyjadrujú a) kategóriu vidu a spôsobu b) kategóriu spôsobu a času c) kategóriu intencie a vidu 303. Aký je rozdiel v tvare slova líškin a líščí? a) majú ten istý význam, nie je v nich žiadna odlišnosť, sú to povolené dvojtvary b) jedno je prídavné meno privlastňovacie a druhé prídavné meno vzťahové c) tvar líškin nemôže byť vo vete vetným členom

304. Slová a tvary, ktoré nepatria do spisovnej slovenčiny, sú a) amen, škatuľa b) krabica, prádlo c) môžte, tohoto 305. Príklonky sú a) kratšie tvary zámen b) prídavné mená, ktoré sa zhodujú s podstatným menom vo všetkých kategóriách c) všetky tvary podstatných a prídavných mien, ktoré sa dajú skloňovať 306. Tendencia k neohybnosti je vývinovou tendenciou a) citosloviec b) čísloviek c) zámen 307. Slovo „pani“ sa a) skloňuje, ak stojí samostatne b) neskloňuje, ak za ním nasleduje ďalší prívlastok c) nikdy neskloňuje
52

308. Do systému intonácie sa zaraďuje a) melodika, pomlčka b) timbre, agogika, dôraz c) tempo, melódia, prestávka, rytmus 309. Bočná ulička, kde býval inžinier Sihoň, bola tichá. Toto súvetie je a) podraďovacie s vedľajšou vetou predmetovou b) podraďovacie s vedľajšou vetou prívlastkovou c) nepravé priraďovacie 310. Ktoré z časopisov riešia aktuálne otázky súčasnej jazykovedy? a) Kultúra slova, Jazykovedný časopis b) Slovo dneška, Slovenský jazyk dnes c) Zo studnice rodnej reči, Slovensko 311. Ktoré zo súvetí nie je priraďovacie? a) Čo sa vlečie, neutečie. b) Metla v kúte stojí, roboty sa bojí. c) Koniec fašiangov, a zima nepopúšťa. 312. Synonymický rad tvoria slová a) múka, chlieb, koláč, pečivo b) mocný, silný, driečny, vysoký c) rozruch, poplach, chaos, panika 313. Morfológia je náuka a) o tvorení nových slov b) o tvorení tvarov jednotlivých slovných druhov c) o spájaní slov do vyšších (zložitejších) celkov 314. Frazeologizmus (príslovie) „Hlavou múr neprebiješ“ sa dá nahradiť frazeologizmom a) Kade vietor, tade plášť. b) Proti vetru sa nedá dúchať. c) Nenájde ihlu v kope sena.
53

315. Frazeologizmus „ísť z ruky do ruky“ znamená a) veľký záujem o niečo b) nečistá vec, nečistá záležitosť c) neoverené správy 316. Vyberte možnosť, v ktorej sú názvy hradov a zámkov napísané správne: a) Červený Kameň, Trenčiansky Hrad, Krásna Hôrka b) Červený Kameň, Trenčiansky Hrad, Krásna hôrka c) Červený Kameň, Trenčiansky hrad, Krásna hôrka 317. Významní rečníci staroveku boli: a) Sokrates, Platón, Gorgias b) Demokritos, Aristoteles c) Euripides, Sapfó, Homér 318. V ktorej z možností sú všetky terminologizmy lingvistické? a) substantívum, pronominá, singuláriá tantum b) ichtyológia c) verifikácia, verbum d) deklinácia, maskulínum, ortoepia 319. Slovo „graféma“ znamená a) písmeno b) hláska c) slabika 320. Citový, expresívny dôraz realizovaný na slabike slova je a) kadencia b) emfáza c) prozódia d) prízvuk 321. Opakom multiverbizácie je a) miniverbizácia b) univerbizácia c) multiadjektivácia
54

322. Predpona gréckeho pôvodu dys- / dyz- vyjadruje a) nesúlad, zápor, protiklad b) nemožnosť, neschopnosť, porušenosť c) neúcta, netaktnosť 323. Cudzie slová díler, dizajn, hetrik a) sa podľa PSP píšu v poslovenčenej podobe b) musíme písať pôvodným pravopisom ako dealer, design, hattrick c) sa nepoužívajú, pretože máme slovenské ekvivalenty týchto slov 324. Vyberte možnosť, v ktorej všetky priezviská pomenúvajú slovenských jazykovedcov a) Dušek, Molnár, Horecký b) Krajčovič, Sulík, Oravec c) Bajzíková, Mistrík, Kačala 325. Medzi vybrané slová po L nepatrí a) lyžica, plytký b) lynč, lyzoform c) vybrané slová po L neexistujú

326. V ktorej z možností sú všetky slová napísané správne podľa PVP z r. 2000? a) mliekareň, zmena, do videnia b) dovidenia, smena, zmena, žiadúci c) smena, odhliadnúc, lahôdkár d) žiaduci, zmena, do videnia, dovidenia 327. Pravidlo o rytmickom krátení neplatí a) v pádových príponách substantív stredného rodu zakončených na –ie, ktoré sa skloňujú podľa vzoru vysvedčenie b) v slovesných neurčitkových tvaroch c) vo vzore druhových prídavných mien vzoru páví 328. V slovenčine poznáme „párové...“ a) samohlásky b) dvojhlásky c) spoluhlásky
55

329. Medzi vysoké samohlásky patria a) i, v b) a, o c) ä, e 330. Do slovnej zásoby patria a) eufemizmy, poetizmy, pejoratíva b) disfemizmy, vulgarizmy c) dialektizmy, aludatíva 331. Pasívum je použité v možnosti: a) Návrh sa predkladá na posúdenie. b) Stojí nehybne ako klát. c) Dom je stavaný v modernej lokalite. 332. Parentéza je a) chybná téza, chybné tvrdenie b) vsuvka c) veta s chýbajúcim podmetom d) veta s chýbajúcim prísudkom 333. Príčastie môže byť a) činné príčastie prítomné b) činné príčastie minulé c) trpné príčastie d) trpné príčastie budúce 334. Vo vete „Vo vlaku je fajčiť zakázané“ a) je použité zvratné pasívum b) je použité opisné pasívum c) nie je použité pasívum 335. Slovnú zásobu jazyka skúma a) morfológia b) lexikológia c) syntax d) fonológia
56

336. Medzi krátke útvary ľudovej slovesnosti nepatria: a) porekadlá b) aforizmy

c) sentencie d) bájky 337. Pojem elipsa a) pomenúva geometrický útvar, do jazykovedy nepatrí b) znamená slovná výpustka c) znamená zvolanie 338. Medzi západoslovanské jazyky nepatrí a) poľština b) ruština c) čeština d) horná lužičtina 339. Medzi jazykovedné časopisy patrí: a) Jazykovedný magazín b) Slovenská reč c) vetné členy d) formálne prostriedky spájania syntagmy 340. Pojmy „zhoda, väzba, primkýnanie“ sú a) morfologické kategórie b) ukazovatele slovnodruhovej príslušnosti c) vetné členy d) formálne prostriedky spájania syntagmy 341. V ktorej z možností je základná číslovka napísaná správne? a) so stodvadsiatimi štymi mužmi b) so stodvadsiatimištyrmi mužmi c) so sto dvadsiatimištyrmi mužmi 342. Kategórie: vid, číslo a pád sú kategóriami a) prísloviek b) slovies
57

c) podstatných mien d) zámen 343. V ktorej z možností je termín, ktorý logicky do pojmového radu nezapadá? a) podmet, prísudok, predmet, prívlastok b) príslovkové určenie, sloveso, podstatné meno c) zhoda, väzba, primkýnanie 344. Slovesný spôsob môže byť: a) oznamovací, rozkazovací, zvolací b) oznamovací, rozkazovací, opytovací c) oznamovací, rozkazovací, podmieňovací d) oznamovací, rozkazovací, opytovací, zvolací 345. Syntax delíme na: a) jednoduchú a zloženú b) syntagmatiku, polovetnú, vetnú, súvetnú a nadvetnú syntax c) syntagmatiku, polovetnú, vetnú, súvetnú a textovú syntax 346. Veľkým písmenom nepíšeme a) privlastňovacie prídavné mená odvodené od vlastných mien b) vzťahové prídavné mené odvodené od vlastných mien c) v slovách vláda SR, tridsaťročná vojna d) mená zvierat

347. Určte, v ktorých možnostiach sú všetky predložky primárne: a) pre, kvôli b) od, za, spomedzi c) napriek, okolo 348. Kauzalita viet sa vyjadruje a) vetami príčinnými, dôvodovými b) podstatnými menami c) vetami dôsledkovými d) prídavnými menami
58

349. Radové číslovky a) sa skloňujú podľa vzoru pekný (resp. cudzí) b) nikedy sa neskloňujú c) píšu sa len ako číselný údaj, nie ako číslovka 350. Pravidlá slovenského pravopisu sú: a) pomôckou pre všetky typy školy b) sekundárnou učebnicou slovenského jazyka c) platnou kodifikačnou príručkou
59

IV. Slovenská a svetová literatúra
60

351. Knižná revue je a) dvojtýždenník o nových knihách b) rozhlasová relácia o knižných novinkách c) televízny program o knižnej kultúre d) neperiodický bulletin o aktuálnej situácii na knižnom trhu 352. Do radu literárnych a kultúrnych časopisov vychádzajúcich v súčasnosti na Slovensku nepatrí a) Literárny život b) Slovenské pohľady c) Mladá tvorba 353. Slovenské pohľady (na vedu, umenie a literatúru) začali vychádzať roku a) 1863 b) 1861 c) 1848 d) 1845 354. Seriál je a) knižné dielo predstavujúce životnú tvorbu autora b) rad spolu súvisiacich výtvarných alebo literárnych diel c) viac kníh s tou istou tematikou d) osobitný televízny produkt 355. Motto je a) nadpis literárneho diela b) citát na začiatku knihy, kapitoly c) stupňovanie napätia v dobrodružnej próze 356. Osobitý figuratívno-ozdobný spôsob grafickej úpravy písma (resp. i básnická forma) sa nazýva a) epigram b) anagram c) kaligram

61

357. Vydávaniu literárnych diel našich a európskych významných spisovateľov a filozofov sa venuje okrem iných aj vydavateľstvo a) Penagram b) Kalligram c) Artegram 358. PEN KLUB je a) literárna a dramatická sekcia UNESCO b) medzinárodné združenie spisovateľov vedecko-fantastickej literatúry c) medzinárodná spisovateľská organizácia 359. Pamflet je a) literárna napodobenina, kópia b) hanopis, text s hanlivým, posmešným obsahom c) špecifický útvar literárnej kritiky 360. Pod slovom „secesia“ rozumieme a) smiešno-vážne vtipkovanie b) zvláštny spôsob dekoratívnosti v umení c) literárnu zobrazovaciu figúru 361. Happening je a) šťastný koniec deja rozprávky, filmu a pod. b) zjednodušenie, adaptácia literárneho diela c) osobitný spôsob divadelného predstavenia 362. Próza Františka Švantnera Nevesta hôľ vyšla v roku a) 1939 b) 1947 c) 1960 363. Ema Klaasová je hlavná postava románu a) Sklený vrch b) Červené víno c) Modré vlny
62

364. Ktorý z týchto románov nenapísal Jozef Cíger-Hronský? a) Jozef Mak b) Pisár Gráč c) Majster Pavol 365. Ekológiou životného prostredia v próze Nepriznané vrany sa Ján Johanides zaoberá konkrétnym podnikom a) Duslo Šaľa b) Jaslovské Bohunice c) Chemické závody Nováky 366. Marek Habdža je výrazná postava v románe a) Rudolfa Jašíka b) Vladimíra Mináča c) Františka Hečku 367. Básnická skladba Robinson sa nachádza v zbierke a) Jána Stachu b) Milana Rúfusa c) Miroslava Válka

368. Slovenský spisovateľ T. Janovic sa svojou tvorbou výrazne prezentoval v žánroch a) poézia pre deti, epigramy b) poviedky, próza pre deti c) aforizmy, satirická poézia 369. Pivnica plná vlkov, román Ladislava Ťažkého, čerpá námet z prostredia a) mesta b) dediny c) fabriky 370. Medzi slovenských prozaikov píšucich po roku 1945 nepatrí a) Jozef Nižnánsky b) Alfonz Bednár c) Ján Červeň
63

371. Typ poklesnutého antihrdinu Rácza vytvoril P. Pišťanek v románe a) Roads to London b) Reflects in Time c) Rivers of Babylon 372. Zo školského (gymnaziálneho) prostredia čerpá námet Ján Lenčo v próze a) Nepokoj v minutách b) Rozpamätávanie c) Didaktická kronika rodu Hohenzollernovcov 373. Hybe sú známe aj tým, že sa v tejto liptovskej obci narodili mnohí slovenskí spisovatelia. V Hybiach sa narodil a) Ján Papp b) Peter Jaroš c) Andrej Chudoba 374. Do zbierky noviel Alfonza Bednára Hodiny a minúty z r. 1956 nepatrí novela a) Cudzí b) Susedia c) Rozostavaný dom 375. Ktorí dvaja významní slovenskí spisovatelia napísali romány z prostredia Banskej Štiavnice? a) J. Habaj - P. Glocko b) P. Jaroš - J. Horák c) A. Hykisch - J. Horák 376. Daniel Pastirčák je známy v slovenskej kultúre ako a) folkový spevák a textár b) spisovateľ a esejista c) autor kníh pre deti 377. Román Majstri je súčasťou trilógie a) Antona Hykischa b) Vincenta Šikulu
64

c) Petra Jaroša 378. K lyrizovanej próze má najbližšie a) Andrej Chudoba

b) Jozef Kot c) Anton Hykisch 379. Dôležitým predstaviteľom literárnej postmoderny na Slovensku je predovšetkým a) Ladislav Ballek b) Dušan Mitana c) Pavel Vilikovský 380. Autorom básnickej zbierky Stôl chudobných je a) Milan Rúfus b) Ján Buzássy c) Vojtech Mihálik 381. Ladislav Ťažký debutoval knihou a) Vojenský zbeh b) Hosť majstra čerta c) Dunajské hroby 382. Dúchanie do pahrieb Vladimíra Mináča je a) román b) esej c) novela 383. Do esejistickej tvorby Milana Rúfusa patrí dielo a) Štyri epištoly k ľuďom b) Hudba tvarov c) V zemi nikoho 384. Novely Dominika Tatarku Kohútik v agónii a Ešte s vami pobudnúť vyšli pod spoločným názvom a) Človek na cestách b) Prútené kreslá c) Rozhovory bez konca
65

385. „Voda, čo ma drží nad vodou“. Ktorý mladý slovenský básnik je autor tohto verša? a) V. Klimáček b) P. Macsovszky c) J. Urban 386. Určte región-oblasť, kde sa odohráva príbeh románu L. Balleka Pomocník a) okolie Košíc b) Horná Nitra c) Južné Slovensko 387. „Pištáčik“ je rozprávková postava zo známych próz a) K. Jarunkovej b) A. Hykischa c) D. Dušeka 388. Kultový román A. Burgessa o konverzii teenagerského zločinca sa nazýva a) Zelené peklo b) Jablko poznania c) Mechanický pomaranč

389. Ekológiou životného prostredia v próze Nepriznané vrany sa zaoberá a) Anton Baláž b) Ján Johanides c) Stanislav Rakús 390. Autorom románu Smrť sa volá Engelchen je a) Peter Karvaš b) Ladislav Mňačko c) Dominik Tatarka 391. Ktorú divadelnú hru nenapísal Ján Palárik? a) Inkognito b) Sestry c) Drotár
66

392. Koho zobrazil Kukučín v románe Mať volá? a) slovenské deti, čo stratili matku na Dolnej zemi b) slovenských vysťahovalcov v USA c) chorvátskych vysťahovalcov v Argentíne 393. Slovenský prozaik Jožo Nižnánsky napísal román a) Levočská biela pani b) Bojnická grófka c) Čachtická pani 394. V ktorom slovenskom regióne (a dedine) sa odohráva románový príbeh M. Urbana Živý bič? a) Orava - Ráztoky b) Kysuce - Príklepy c) Orava - Rázvory 395. Ktorý román J. Cígera-Hronského sa polemicky dotýka obdobia SNP? a) Z búrnych chvíľ b) Svet na Trasovisku c) Jedenáste prikázanie 396. Ktorý z významných ruských spisovateľov bol odsúdený na smrť? a) A. Solženicyn b) B. Pasternak c) F. Dostojevskij d) V. Šukšin 397. Trpkú antiutópiu „Brave new World“ napísal a) A. Huxley b) A. C. Clarke c) G. Orwell 398. Hlavnou postavou knihy Ladislava Mňačku Ako chutí moc je a) politický funkcionár b) fotograf - reportér c) novinár
67

399. Kniha Dominika Tatarku - satirický pamflet o totalite moci sa volá a) V úzkosti hľadania b) Čert nespí

c) Démon súhlasu 400. „Každá zmena prináša zhoršenie“, je krédom skeptika z románu Gold nad zlato, ktorý napísal a) E. Hoffman b) G. Keller c) J. Heller 401. V divadelných hrách Antona Pavloviča Čechova sa najčastejšie objavujú postavy z prostredia a) robotníckeho b) mestských úradníkov c) vidieckej inteligencie 402. Vyberte meno českého básnika, ktorý sa stal nositeľom Nobelovej ceny za literatúru a) Vladimír Holan b) Jaroslav Seifert c) František Halas 403. V ktorom románe F. M. Dostojevského nájdeme postavu Raskoľnikova? a) Výrastok b) Idiot c) Zločin a trest 404. Román Umberta Eca Meno ruže sa odohráva a) v kláštore b) vo vojenskej pevnosti c) na šľachtickom sídle 405. Ktorý francúzsky spisovateľ nepatrí medzi predstaviteľov existencializmu? a) Jean Paul Sartre
68

b) Albert Camus c) André Maurois 406. Kto boli trubadúri? a) autori ľúbostnej lyriky v stredoveku b) hudobníci na dvorných slávnostiach c) bojovníci v službách pápežov 407. Literárne dielo Umenie milovať napísal a) Publius Vergilius Maro b) Publius Ovidius Naso c) Quintus Horatius Flaccus 408. Ktoré dramatické dielo nenapísal Sofokles? a) Lysistrata b) Elektra c) Antigona 409. Autorom ktorých troch diel je Aristoteles? a) Poetika, Gramatika, Rétorika b) Poetika, Gramatika, Logika c) Poetika, Politika, Rétorika 410. Dej románovej antiutópie „1984“ od Georga Orwella sa odohráva vo fiktívnej časti sveta nazvanej a) Oceánia b) Eastázia

c) Eurázia 411. „Námorník na koni“. Tak nazval v životopisnom rozprávaní J. Stone slávneho spisovateľa a) J. Londona b) E. Brendana c) E. Hemingwaya 412. Literárnu postavu amatérskeho detektíva „otca Browna“ udomácnil v svetovej próze a) G. K. Chesterton
69

b) R. L. Stevenson c) A. W. Robinson 413. Český spisovateľ Bohumil Hrabal bol pôvodným povolaním a) železničný úradník b) právnik c) hudobník 414. Ktorá trojica románov Franza Kafku je správna? a) Zámok, Úzkosť, Proces b) Zámok, Amerika, Proces c) Zámok, Proces, Mor 415. Ktorý z amerických prozaikov patrí medzi typických predstaviteľov súčasnej literárnej postmoderny? a) John Steinbeck b) Kurt Vonnegut c) Truman Capote 416. Meno obce, v ktorej sa odohráva dej románu G. G. Márqueza Sto rokov samoty, je a) Miramare b) Mortello c) Macondo 417. Slávny film Schindlerov zoznam sfilmovali podľa románu a) Williama Burroughsa b) Thomasa Keneallyho c) Johna Gobsecka 418. V závere románu Dômyseľný rytier Don Quijote de la Mancha hlavný hrdina a) ožení sa s Dulcineou b) pustí sa do nového fantazírovania c) vytriezvie a zomrie d) spácha samovraždu
70

419. Označte nesprávny názov Shakespearovej hry a) Henrich III. b) Kleopatra a Antonius c) Márna lásky hra d) Sen noci svätojánskej 420. Známy antiutopický román 541° Fahrenheita napísal a) Robert Connoly b) Ray Bradbury c) Richard Brandy

421. V ktorý deň sa odohrá príbeh slávneho románu J. Joycea Ulysses? a) 16. júna 1904 b) 18. júla 1904 c) 6. júla 1904 422. Pokrytectvo pranieroval Moliére najmä v hre a) Meštiak šľachticom b) Mizantrop c) Tartuffe 423. Diela Götz z Berlichingenu, Rímske elégie, Ifigénia na Tauride a i. napísal a) Herder b) Schiller c) Goethe d) Cowper 424. Karl Moor je hrdinom Schillerovej drámy a) Úklady a láska b) Zbojníci c) Don Carlos d) Mária Stuartová 425. George Gordon Byron zomrel a) v Grécku b) v Taliansku
71

c) v Anglicku d) v Turecku 426. Známy, neskôr i sfilmovaný román Svet podľa Garfa napísal a) John Irving b) Isaac Singer c) David Irving 427. Označte dielo, ktorého autorom nie je Balzac a) Rozmarné obrázky b) Malé strasti manželstva c) Gobseck d) Štúdie mravov 428. David Copperfield je román a) pre mládež b) psychologický c) autobiografický d) výchovný 429. Naturalistické sociálne romány písal americký autor a) Upton Sinclair b) Thornton Wilder c) Theodore Dreiser d) Francis Scott Fitzgerald 430. Určte meno autora románu Doktor Živago a) Iľja Erenburg b) Boris Pasternak c) Čingiz Ajtmatov

431. K beatnickým rebelom a originálnym americkým autorom patrí a) A. Ginsberg b) J. Kerouac c) J. Updike d) Ch. Bukowski
72

432. Wiliam Saroyan je pôvodom a) Mexičan b) Gruzínec c) Talian d) Armén 433. Spisovateľ V. Nabokov sa masovo preslávil najmä románom a) Conchita b) Lolita c) Alexandra d) Madonna 434. Norman Mailer je autor románov a) Nahí a mŕtvi b) Americký sen c) Hlava XXII. d) Katova pieseň 435. Vyberte správne meno autora románu Hlava XXII a) John Updike b) Joseph Heller c) Jerome D. Salinger 436. Da Vinciho kód, Anjeli a démoni a iné romány sú dielom amerického autora bestsellerov, ktorý sa volá a) Dan Brown b) Edmund Brown c) Stan Brown 437. V ktorom z románov využil K. Čapek námet zo Slovenska? a) Hordubal b) Povětroň c) Obyčejný život d) Krakatit 438. V akom románe súčasného slovenského autora vystupuje rodina Pichandovcov? a) Sto rokov samoty
73

b) Tisícročná včela c) Dlhý čas čakania 439. Nositeľom Nobelovej ceny sa v nedávnej minulosti stal maďarský spisovateľ a) Peter Eszterházy b) Imre Kertész c) Paul Lendvai 440. Novelu Spalovač mŕtvol napísal a) L. Fuks b) B. Hrabal c) I. Klíma

d) L. Vaculík 441. Epopeja je názov pre epické dielo a) malého rozsahu b) veľkého rozsahu c) stredného rozsahu 442. Beletria je spoločný názov pre prozaické diela, ktoré majú a) estetickú funkciu b) zábavnú funkciu c) faktografickú funkciu 443. Žáner všeobecne pokladaný za najstaršiu podobu ľudovej prózy nazývame a) epos b) báj c) mýtus 444. Najčastejšie sa vyskytujúca ľudová rozprávka je a) fantastická b) zvieracia c) legendová 445. Slovo „filipika“ označuje a) básnickú formu, ktorú do poézie uviedol starogrécky Filippos
74

b) útočnú, plamennú reč, prejav c) detskú riekanku 446. Blues je a) pieseň severoamerických černochov b) ľúbostná pieseň so smutným vyznením c) černošský tanec 447. Óda vyniká a) nadnesenosťou a pátosom b) oslavnosťou a vzrušenosťou c) vzletnou formou a sviatočnosťou prejavu 448. Idyla je lyrická báseň, v ktorej dominuje obdiv a) tuláckeho života b) dedinského života c) mestského života 449. Úvod, kompozične samostatný začiatok literárneho diela nazývame a) digresia b) epilóg c) prológ 450. Výrazné, až prekvapivé vyvrcholenie textu, dosiahnuté náhlym a neočakávaným zvratom nazývame a) digresia b) gradácia c) pointa
75

V. Filozofia
76

451. Ontológia je a) estetická disciplína, zaoberajúca sa podstatou krásy b) časť biológie zaoberajúca sa javmi v prírode

c) filozofická disciplína o bytí 452. Ontogenéza je a) učenie o počiatkoch bytia b) genéza ontológie c) proces vývoja individuálneho organizmu 453. Machiavelli patrí ku a) ranostredovekým talianskym mysliteľom b) mysliteľom vrcholnej scholastiky c) renesančným, spoločensky orientovaným mysliteľom 454. Za najlepšiu formu vlády považoval stredovek a) demokraciu b) absolútnu monarchiu c) teokraciu 455. Nositeľom renesancie sa stali a) stredoveká šľachta b) meštianstvo c) duchovenstvo 456. Deizmus znamená koncepciu, podľa ktorej a) Boh stvoril svet a ďalej sa oň nestará b) existuje viac bohov súčasne c) je len jeden Boh 457. Panteizmus je a) staré čínske náboženstvo b) ranokresťanská sekta c) umelecký prúd v literatúre 19. storočia 458. K rehabilitácii ľudskej telesnosti i duchovnosti prispela predovšetkým a) gotika
77

b) anakreontská grécka poézia c) renesancia 459. Prvá pôvodná filozofia v USA je a) pozitivizmus b) novohegelovstvo c) pragmatizmus 460. Úniky do sveta subjektivity v 20. storočí predstavujú predovšetkým a) existencializmus, personalizmus b) pozitivizmus c) štrukturalizmus 461. Zvláštna, osobitná schopnosť nadprirodzeného pôvodu mimoriadne vplývajúca na ľudí sa nazýva a) charizma b) schizma c) chiazma 462. Eugenika je a) cieľavedomý výber partnerov kvôli reprodukcii potomstva b) básnická figúra c) technika vo výtvarnom umení 463. Génové inžinierstvo a) je pokusom o zásahy do dedičnosti zárodku

b) plánované rodičovstvo c) vedecká disciplína o génoch 464. Kozmopolitizmus je a) ako prejav imperiálnych snáh mocných o podmanenie slabších nemorálny b) vždy prijateľný a morálny c) morálne nepodstatný 465. Šovinizmus je a) literárny smer
78

b) forma spracovania historického materiálu c) preexponovanie národného citu silnejšieho národa 466. Tomizmus je základom a) katolíckej filozofie b) pravoslávnej filozofie c) protestantskej filozofie 467. Filozofický smer „konfucionizmus“ je a) učenie o potrebe zjednotenia ľudstva b) staročínska filozofia c) čínske náboženské učenie o nedotknuteľnosti cisára 468. R. Descartes je predstaviteľom filozofického a) senzualizmu b) racionalizmu c) iracionalizmu 469. Výrok „Byť, znamená byť vnímaný“ sformuloval a) A. Camus b) J. P. Sartre c) G. Berkeley 470. B. Spinoza je predstaviteľom filozofického a) nihilizmu b) empirizmu c) racionalizmu 471. Talmud predstavuje a) súbor náboženských traktátov judaizmu b) jednu z vieroučných kníh zen-budhizmu c) vieru v karmu 472. Pojem „empatia“ znamená a) zrovnoprávnenie b) prenos myšlienok na diaľku c) psychické ochorenie d) schopnosť vcítiť sa do iného človeka
79

473. Totemizmus zaraďujeme medzi a) kmeňové náboženstvá b) národné náboženstvá c) vieru v prírodných bohov 474. Geocentrizmus zastával a) Ptolemaios a stredoveká filozofia b) Giordano Bruno c) Galilei

475. Humanizmus je a) veda o človeku b) etický princíp c) veda o humánnosti 476. Antropologizmus zameriava pozornosť na problematiku a) morálky b) človeka c) poznania 477. Pragmatizmus je a) filozofiou života b) filozofiou „čistej skúsenosti“ c) filozofiou času 478. Hegel bol predstaviteľom a) objektívneho idealizmu b) subjektívneho idealizmu c) absolútneho objektívneho idealizmu 479. Empiriokriticizmus je a) filozofiou „čistej skúsenosti“ b) filozofiou života c) filozofiou činu 480. „Skutočnou vášnou ľudí 20. storočia je zotročenie“. Túto vetu vyslovil a) A. Camus
80

b) K. Jaspers c) T. Adorno 481. Empirizmus ako filozofický smer základ a východisko poznania nachádza a) v intuícii b) v skúsenosti c) v rozume 482. „Vedomosti znamenajú moc“ - povedal a) F. Bacon b) Descartes c) Hobbes 483. „Maoizmus“ chápeme ako a) čínsku ideologickú doktrínu b) antický filozofický smer c) prejav absolútnej životnej skepsy d) staršiu liberálnu filozofiu 484. Totalitarizmom sa zaoberal(a) a) Ludwig Feuerbach b) Hannah Arendtová c) Baruch Spinoza 485. Niccolo Machiavelli bol teoretikom a) antickej oligarchie b) stavovskej monarchie c) stavovského absolutizmu 486. Konsenzus znamená a) inštitucionálne nariadenie b) kompromis v politickom rozhodovaní

c) nájdenie minimálneho súladu viacerých záujmov 487. Zakladateľom sociológie bol a) Aristoteles b) Diderot
81

c) Comte 488. Výrazným predstaviteľom sociálnopsychologickej a) J. P. Sartre b) M. Horkheimer c) E. Fromm d) E. Bloch 489. Sociálna rola znamená a) najdôležitejšie úlohy štátu b) vzory sociálneho správania v danej spoločenskej pozícii c) úlohu danej skupiny v spoločnosti 490. Čo znamená výrok „carpe diem“ a kto je jeho autor? a) „hľadaj múdrosť“ - Platón b) „využi dni“ - Horatius c) „nezabúdaj žiť“ - Aristoteles 491. Renesancia je obdobie, ktoré ohraničuje a) 11.-12. storočie b) 4.-5. storočie c) 15.-16. storočie 492. Slovo „filantropia“ znamená a) učenie o láske k filozofii b) ľudský, láskavý prístup k človeku c) predstieraný, ľahtikársky vzťah k ľuďom 493. Aristoteles je v dejinách estetiky známy svojou a) teóriou umenia b) teóriou krásy c) teóriou napodobovania 494. F. Engelsa pokladajú dejiny filozofie za spolupracovníka a) I. Kanta b) L. Feuerbacha c) G. W. F. Hegela d) K. Marxa
82

495. Pojem „invencia“ má niekoľko významov v estetike klasicizmu. Ktorý z týchto významov nemá? a) dôvtip, vynaliezavosť b) literárne napodobňovanie c) zobrazovanie 496. Typizácia je proces, v ktorom sa a) vedome zameriavame na všeobecné b) vedome zameriavame na individuálne c) vedome zameriavame na individuálne a všeobecné 497. Altruizmus je a) ekonomická kategória b) opak egoizmu c) umelecký smer

498. Pojem intuícia označuje a) psychologickú kategóriu b) špeciálnu medicínsku oblasť c) rýchle postihnutie podstaty problému 499. Významný český filozof, ktorého meno sa spája s pôsobením hnutia Charta ′77, sa volá a) V. Bělohradský b) V. Černý c) J. Patočka 500. Pojem étos znamená a) mravný základ, mravy b) cvičnú skladbu c) názov národa, kmeňa, rodu 501. Eutanázia je a) hlásanie, šírenie evanjelia b) vysťahovanie sa na bezpečné miesto c) vedomé skrátenie ťažkého smrteľného zápasu
83

502. Koho pokladáme za zakladateľa filozofickej antropológie? a) K. Poppera b) M. Scheelera c) M. Heideggera 503. Thomas More bol predstaviteľom a) francúzskej sociálnej filozofie b) talianskej sociálnej filozofie c) anglickej sociálnej filozofie 504. Voluntarizmus je postoj (filozofický smer), ktorý a) pokladá vôľu za nezávislú od spoločenských zákonov b) odmieta poznanie sveta zmyslami a rozumom c) popiera, že idey sú odrazom skutočnosti 505. Zakladateľom moderného iracionalizmu je a) S. Kierkegaard b) F. Schlegel c) A. Schopenhauer 506. Dielo „Tak vravel Zarathustra“ je považované za hlavné dielo a) J. P. Sartra b) F. Nietzscheho c) S. Kierkegaarda 507. Filozofickú esej „Koniec dejín a posledný človek“ (1992) napísal americký autor a) E. Hiroshige b) A. Fujimori c) F. Fukuyama 508. Medzi filozofov, ktorí ovplyvnili ľavicové politické hnutie na Západe patril a) J. Maritain b) M. Heidegger c) H. Marcuse
84

509. „Štát, to som ja“ vyhlásil a) Karol IV. b) Ľudovít XIV. c) Oliver Cromwell 510. Vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických bolo v roku a) 1783 b) 1782 c) 1781 511. „Späť k prírode“ je podstata filozofie a) J. G. Herdera b) J. J. Rousseaua c) D. Diderota 512. Kozmogónia je a) veda o zániku vesmíru b) literárny smer c) náuka o pôvode sveta 513. Výrok „panta rei“ znamená a) poslušný b) všetko plynie c) samotársky 514. Kto napísal dielo „Nová Atlantída“ a) Thomas Hobbes b) René Descartes c) Francis Bacon 515. Agnostikom bol a) George Berkeley b) David Hume c) Wilhelm Leibnitz 516. Román „Jakub Fatalista“ napísal a) J. O. La Mettrie
85

b) J. J. Rousseau c) D. Diderot 517. Súčasťou filozofie nie je a) gnozeológia b) antológia c) etika 518. „Podvedomie“ je ústredný pojem teórie a) A. Schopenhauera b) M. Prousta c) S. Freuda 519. Zakladateľom štrukturalizmu je a) E. Husserl b) F. de Saussure c) J. P. Sartre 520. Kto je autorom literárnych diel Hnus, Múr, Muchy, Diabol a Pánboh, Slová atď? a) S. de Beauvoirová b) N. Hartmann c) J. P. Sartre

521. Na ktorý filozofický smer mala vplyv fenomenológia? a) na logický pozitivizmus b) na existencializmus c) na teilhardizmus 522. Problematikou „vzbury davov“ sa zaoberal španielsky filozof: a) Ortega y Gasset b) Federico Roberto c) Hernán Echearría 523. Čo je inflácia? a) štátny intervencionizmus b) rast cenovej hladiny c) odštátnenie ekonomiky
86

524. Kto napísal a kedy vydali knihu „Bohatstvo národov“? a) A. Smith, 1776 b) V. I. Lenin, 1916 c) J. Robinsová, 1933 525. Kto je pôvodcom známej tzv. populačnej teórie? a) T. W. Wilson b) D. B. Mathesius c) T. R. Malthus 526. Pojmy-slová „id“, „ego“ a „superego“ zaviedol do svetovej filozofie a) S. Freund b) S. Freundlich c) S. Freud 527. K predstaviteľom pragmatizmu nepatrí a) T. G. Masaryk b) F. C. S. Schiller c) W. James 528. Polemický spis Existencia atómov napísal a) Martin Szentiványi b) Izák Caban b) Ján Jesenius 529. Prvé slovenské dejiny filozofie napísal a) Samuel Štefan Osuský b) Igor Hrušovský c) Svätopluk Štúr 530. Jána Kollára najviac ovplyvnil a) G. W. F. Hegel b) J. G. Herder c) J. J. Rousseau
87

VI. Geografia
88

531. Sardínia, Korzika a Kréta sú stredomorské ostrovy. Najbližšie k pobrežiu Grécka leží a) Korzika b) Sardínia c) Kréta d) Sicília

532. Štáty ležiace severne od Sahary sú a) Lýbia, Tunisko, Maroko b) Alžírsko, Egypt, Čad c) Lýbia, Egypt, Alžírsko d) Tunisko, Maroko, Somálsko 533. Geograficky k sebe patria a) Venezuela, Bolívia, Peru b) Panama, Filipíny, Indonézia c) Etiópia, Madagaskar, Somálsko d) Austrália, Tasmánia, Nový Zéland 534. Geograficky k sebe nepatria a) Venezuela, Kolumbia, Ecuádor b) Panama, Kostarika, Filipíny c) Mikronézia, Falklandy, Tasmánia d) India, Pakistan, Nepál 535. Bermudské ostrovy známe v súvislosti s Bermudským trojuholníkom ležia a) v Tichom oceáne b) v Atlantickom oceáne c) zasahujú do oboch oceánov 536. Egypt, Saudská Arábia, Alžírsko a Maroko ležia a) na severnej pologuli b) na južnej pologuli c) v rovníkovej oblasti 537. Florida, Mexiko, Kuba, Trinidad a Tobago ležia a) na severnej pologuli
89

b) na južnej pologuli c) v rovníkovej oblasti 538. Geograficky k sebe patria a) Kalifornia - Tichý oceán b) Amazonka - Argentína c) Nová Guinea - Karibská oblasť d) New Jersey - Atlantický oceán 539. Švédi, Nóri, Dáni a Islanďania patria k národom a) keltským b) germánskym c) románskym 540. K východným Slovanom patria a) Rusi, Bielorusi, Moldavci, Ukrajinci b) Rusi, Bielorusi, Ukrajinci c) Rusi, Bielorusi, Ukrajinci, Moldavci, Lotyši 541. Ktorí Slovania obývajú ako národnosť niektoré časti Nemecka? a) Pomoranskí Poliaci b) Lužickí Srbi c) Pobaltskí Chorváti 542. Medzi západných Slovanov patria a) Ukrajinci, Poliaci, Maďari, Česi b) Česi, Slováci, Poliaci, Lužickí Srbi c) Česi, Slováci, Poliaci, Slovinci

d) Česi, Slováci, Poliaci, Lužickí Srbi, Slovinci 543. Ktorá trojica k sebe zemepisne nepatrí a) Slováci, Srbi, Bielorusi b) Nemci, Dáni, Švédi c) Fíni, Estónci, Maďari d) Rumuni, Chorváti, Flámi e) Slováci, Srbi, Poliaci
90

544. K románskym národom nepatria a) Gréci, Taliani, Španieli b) Francúzi, Moldavci, Rumuni c) Dáni, Holanďania, Portugalci d) Francúzi, Taliani, Španieli 545. Malgašská republika sa nachádza a) v Guinejskom zálive b) na severe Afriky c) na ostrove Madagaskar 546. Zemeguľa je rozdelená na časové pásma. Je ich a) 6 b) 12 c) 18 d) 24 547. „Zem kráľovnej Maud“ sa nachádza a) v Austrálii b) v Arktíde c) v Antarktíde 548. Pod označením „troposféra“ rozumieme a) vrstvu zemskej atmosféry b) teplotnú charakteristiku trópov c) vrstvu vnútornej stavby zemegule 549. Najvyššie položená železnica na svete sa nachádza a) v amerických Skalistých horách b) v nepálskych Himalajach c) v juhoamerickom Peru 550. Najväčšou planétou našej slnečnej sústavy - asi 16-krát väčšou ako Zem, je a) Jupiter b) Saturn c) Urán d) Neptún
91

551. Rímska provincia Panónia sa rozprestierala na území dnešného a) Rumunska b) Bulharska a Rumunska c) Maďarska a Rakúska d) Chorvátska 552. Sedmohradsko bolo súčasťou rímskej provincie a) Norika b) Trácie c) Dácie

d) Panónie 553. Dalmácia leží na území a) Talianska b) Rumunska c) Chorvátska d) Rakúska 554. Ktoré dvojice pojmov navzájom nesúvisia a) Koloseum - Atény b) Akropola - Benátky c) Notre Dame - Marseille d) Tower - Londýn 555. Ktoré dvojice pojmov navzájom súvisia a) Koloseum - Rím b) Tower - Londýn c) Socha slobody - Los Angeles d) Akropola -Benátky 556. Na pobreží Egejského mora ležali mestá a) Babylon b) Kartágo c) Trója d) Thessaloniké
92

557. Ktoré dvojice navzájom logicky nesúvisia a) Peloponéz - Sparta b) Mezopotámia - Kartágo c) Peloponéz - Mykény d) Trója - Ilion 558. Ktoré dvojice navzájom logicky súvisia a) Níl - Mykény b) Eufrat - Babylon c) Tigris - Kréta d) Bospor - Alexandria 559. Pred nájazdmi zvnútra Ázie mal Čínu chrániť mohutný múr. Začali ho budovať približne a) od roku 200 pred n. l. b) od roku 1500 pred n. l. c) od roku 400 n. l. 560. Už v 3. tisícročí pred n. l. sa písalo atramentom na papyruse a) v Mezopotámii b) v Číne c) v helénskom Grécku d) v Egypte 561. Označte navzájom nesúvisiace pojmy a) islam, mohamedán b) muslim, mohamedán c) hinduizmus, Budha d) hinduizmus, Šiva 562. Označte navzájom nesúvisiace pojmy a) islam, korán b) budhizmus, siddhártha c) hinduizmus, láma

d) Alah, korán 563. Svätyňa stúpencov islamu - Kaaba je v a) Damašku
93

b) Istanbule c) Jeruzaleme d) Mekke 564. Ktoré tri mestá ležia na rieke Váh? a) Hlohovec, Trenčín, Žilina b) Žilina, Púchov, Čadca c) Senica, Trnava, Ružomberok 565. Rieka Mississippi sa vlieva do Mexického zálivu pri meste a) New Orleans b) New Haven c) Jacksonwille 566. Slávny „Grand Canyon“ vyhĺbila počas miliónov rokov rieka a) Rio Grande b) Colorado c) Green River 567. „Veľké soľné jazero“ nájdeme v americkom štáte a) Utah b) Wyoming c) Kansas 568. Pomenujte najrozsiahlejší hradný komplex na Slovensku a) Trenčiansky hrad b) Spišský hrad c) Bratislavský hrad 569. Najvyšším vrcholom pohoria Kaukaz je a) Kazbek b) Donguz c) Elbrus 570. Po akej európskej veľrieke sa musíte plaviť, aby ste pristáli v Lisabone? a) Tajo b) Ebro
94

c) Duero 571. Horský štát Andorra leží na pomedzí 2 štátov. Ktorých? a) Švajčiarsko - Taliansko b) Španielsko - Francúzsko c) Francúzsko - Švajčiarsko 572. Pri ktorom najbližšom slovenskom meste budete hľadať Zemplínsku Šíravu? a) Sobrance b) Medzilaborce c) Michalovce 573. „Prielom Hornádu“ je geomorfologická zvláštnosť typická pre prírodnú lokalitu a) Slovenský raj b) Silická planina c) Slovenský kras

574. Kúpele Korytnica sa nachádzajú blízko cesty a) z Martina do Prievidze b) z Popradu do Starej Ľubovne c) z Ružomberka do Banskej Bystrice 575. Po akej slovenskej rieke sa musíte plaviť, aby ste prišli do Novej Bane? a) Hron b) Ipeľ c) Nitra 576. Ktoré pohorie na Slovensku tvorí prirodzené rozhranie medzi Pohroním a Ponitrím? a) Tribeč - Vtáčnik b) Vtáčnik - Inovec c) Tribeč - Poľana 577. Rieka Čierny Váh pramení pod končiarom a) Ďumbier
95

b) Kriváň c) Kráľova hoľa 578. V akom pohorí budete hľadať prírodnú lokalitu Morské oko? a) Vihorlatské vrchy b) Slanské vrchy c) Levočské vrchy 579. Jaskynný systém Dobšinská ľadová jaskyňa leží najbližšie k rieke a) Hornád b) Hnilec c) Hron 580. Rekordné mrazy patria „slovenskému pólu zimy“, ktorým je obec a) Oravská Lesná b) Tatranská Lesná c) Oravské Veselé 581. Domica, Krásna Hôrka, Jasovská jaskyňa sú zemepisné reálie nachádzajúce sa v slovenskom regióne a) Hont b) Gemer c) Zemplín 582. Ktoré mestá z uvedených dvojíc majú k sebe najbližšie? a) Nitra - Zvolen b) Nitra - Žilina c) Nitra - Piešťany d) Nitra - Trenčín 583. V ktorom zo svetových oceánov budete hľadať súostrovie Galapágy? a) Indickom b) Tichom c) Atlantickom
96

584. Do akého zálivu treba pricestovať loďou, aby ste sa dostali do Kuvajtu? a) Adenský záliv b) Ománsky záliv c) Perzský záliv 585. Významná Asuánska priehrada sa nachádza na toku rieky a) Níl b) Kongo c) Zambezi 586. Najväčším plesom v slovenských Vysokých Tatrách je a) Štrbské pleso b) Popradské pleso c) Hincovo pleso 587. Na hraniciach ktorých dvoch štátov budete hľadať Vyšný Komárnik? a) Slovensko - Maďarsko b) Slovensko - Ukrajina c) Slovensko - Poľsko 588. Horský prechod „Čertovica“ leží medzi mestami a) Ružomberok - Banská Bystrica b) Poprad - Telgárt c) Liptovský Hrádok - Brezno 589. „Trafalgarská trieda“ je dominantou svetovej metropoly a) Londýn b) Glasgow c) Dublin 590. V ktorom európskom meste budete hľadať „Nevský prospekt“? a) Jekaterinburg b) Sankt-Peterburg c) Hamburg
97

591. Hvezdáreň „Greenwich“ ležiaca na nultom poludníku, sa nachádza v meste a) Londýn b) Sheffield c) Canterbury 592. Veľkomesto Rotterdam sa rozprestiera na brehoch rieky a) Rýn b) Labe c) Dunaj 593. Geograficky k sebe patria: a) Kalifornia - Tichý oceán b) Mexiko - Amazonka c) Angola - Níl d) Hamburg - Atlantický oceán 594. Známy „Palác národov“, sídlo úradov OSN, sa nachádza v európskom meste a) Ženeva b) Štrasburg c) Paríž

595. Ktoré dva názvy lokalít v USA spolu nesúvisia a) Erie - Ontario b) Michigan - Houston c) Phoenix - Arizona 596. Ostrov Juana Fernandeza, známy ako legendárny útulok Robinsona Crusoe, sa nachádza v blízkosti a) Južnej Ameriky b) Austrálie c) Severnej Ameriky 597. Ktorá dvojica „štát - hlavné mesto“ je nesprávna? a) Peru - Quito b) Kolumbia - Bogotá c) Bolívia - La Paz
98

598. V ktorom väčšom meste uprostred austrálskeho kontinentu si oddýchnete, keď poletíte naprieč z juhu na sever? a) Brisbane b) Alice Springs c) Adelaide 599. Prírodná zvláštnosť - gejzíry sa v hojnom počte vyskytujú najmä a) v Turecku b) v USA c) na Novom Zélande 600. Mauna Loa, Oahu, Kilauea sú geolokality nachádzajúce sa v súostroví a) Havaj b) Fidži c) Samoa
99

VII. Žurnalistika
100

601. Čo si predstavíte pod slovom „terminál“? a) prijímací-štartovací komplex v modernom dopravnom systéme b) označenie pre tepelnú izoláciu atómových elektrární c) stredisko informácií 602. Spisovateľ a novinár George Orwell odhalil totalitný charakter propagandy v španielskej občianskej vojne (1936) v knihe a) Poklona Katalánsku b) Pocta Katalánsku c) Vojna v Katalánsku 603. Významný tlačový koncern Asahi sa nachádza v krajine a) Austrália b) Japonsko c) Čína 604. Uveďte približný denný náklad amerického denníka The New York Times (tolerancia ± 100 000 výtlačkov) a) 1 500 000 výtlačkov b) 1 200 000 výtlačkov c) 1 800 000 výtlačkov 605. Vyberte správne meno lokality v americkom štáte California,

ktorá je známa ako centrum výroby špičkovej elektroniky a) Squaw Walley b) Henderson Walley c) Sillicon Walley 606. Vakát je a) prázdny list papiera dôležitý pri technickom spracovaní rukopisu knihy b) označenie pre kompletný titulok novín c) pracovník tlačiarne dozerajúci na farebnosť tlače 607. „Storyboard“ je technický termín označujúci a) scenár epizód pre realizáciu v kreslených komiksoch b) pracovný list, predscenár akčných filmov c) návrh reklamného spotu pre televíziu
101

608. Tlačiarenský podnik Neografia sa nachádza v slovenskom meste a) Bratislava b) Žilina c) Martin d) Ružomberok 609. Výraz „korektúra“ vo voľnom preklade znamená a) oprava chýb v texte b) grafická úprava rukopisu c) vyhľadávanie chýb v rozhlasovom rečovom prejave 610. Označenie EX LIBRIS znamená a) knihu výnimočnej hodnoty b) doklad pre reklamáciu knihy c) značku vlastníka knihy 611. Výber literárnych ukážok sústredený v spoločnom knižnom vydaní sa volá a) antológia b) tautológia c) trilógia 612. Popretie, odvolanie resp. vyvrátenie uverejneného tvrdenia alebo oficiálne vyhlásenie o nepravdivosti správy sa nazýva a) dezinformácia b) deleatur c) dementi 613. Séria rovnakých kníh s jednotnou úpravou a vychádzajúca spravidla v jednom vydavateľstve je a) predikcia b) predikácia c) edícia 614. Vydavateľský údaj popisujúci výrobné a technické parametre knihy je a) anotácia
102

b) tiráž c) resumé

615. Pojem „verejná mienka“ (public opinion) po prvý raz definoval vo svojej knihe a) W. Lippmann b) M. Friedman c) M. McLuhan 616. Aký pôvod má názov procesora PENTIUM? a) ide o piatu generáciu procesorov b) podľa zakladateľa firmy Carla Pentia c) niet konkrétneho dôvodu 617. Norbert Wiener je považovaný za zakladateľa a) teórie informácie a komunikácie b) teórie počítačovej techniky c) teórie masmediálnej komunikácie 618. Termín „informačná diaľnica“ po prvýkrát použil a) Bill Gates b) Al Gore c) Paul Versace 619. V ktorom roku sa objavila prvá daguerotypia a v akej oblasti sa najväčšmi uplatnila? a) 1830 - film, fotografia b) 1839 - scénická dekorácia c) 1843 - tlačová technika 620. „Copyright“ je výraz označujúci a) správny postup pri kopírovaní b) ochranné práva autora diela c) značka vydavateľa knihy 621. Majiteľom a riaditeľom mediálneho koncernu CNN je a) Bill Gates b) Thomas Gateway
103

c) Ted Turner 622. V redakcii českého denníka Lidové noviny pracoval v medzivojnovom období a) Karel Čapek b) Vladislav Vančura c) Ferdinand Peroutka d) Václav Černý 623. Prívlastok „zúrivý reportér“ patrí českému novinárovi, ktorý sa volal a) Jaroslav Hašek b) Karel H. Borovský c) Egon E. Kisch 624. „Asociated Press“ (AP) je názov tlačovej agentúry, ktorá pôsobí a) v USA b) V Austrálii c) vo Veľkej Británii 625. Anglický reportér a publicista Cornelius Ryan písal knihy a) o živote anglickej kráľovskej rodiny b) o škandáloch na burze c) o druhej svetovej vojne

626. Taliansky výraz „paparazzi“ znamená v novinárskom svete a) prezývku pre tlačového tajomníka pápeža b) reportéra-fotografa senzácií c) komentátora futbalovej ligy 627. Výraznou postavou nemeckej žurnalistiky v 50. až 80. rokoch bol a) S. Axelrod b) A. Springer c) A. Steuer
104

628. Medzi novinárov-spisovateľov, ktorí pôsobili ako korešpondenti v 2. svetovej vojne, nepatrí a) G. Orwell b) E. Hemingway c) K. Čapek 629. Meno významného anglického tlačového magnáta (zomrel tragicky r. 1991) je a) R. Murdoch b) R. Maxwell c) R. Mac Intosh 630. Prvé „comics strips“ (comics) začali publikovať americké noviny Sunday World v roku a) 1848 b) 1866 c) 1896 631. Najslávnejšiu starovekú knižnicu vybudovali Ptolemaiovci v meste a) Rím b) Káhira c) Alexandria 632. Knihu „Reklama je navoňaná zdochlina“ napísal a) A. Toscanini b) O. Toscani c) F. Toscanero 633. Spoločenský magazín Reader’s Digest vychádza v náklade a) 32 miliónov výtlačkov b) 24 miliónov výtlačkov c) 28 miliónov výtlačkov 634. Prvý písací stroj dnešného typu sa začal používať od roku a) 1867 b) 1847 c) 1862
105

635. Čo znamená slovo signmaking? a) spôsob realizácie reklamných prostriedkov b) počítačové zaznamenávanie výsledkov športových súťaží c) označovanie hotových výrobkov 636. Pod pojem „printové médiá“ spadajú a) všetky masovokomunikačné prostriedky b) moderné počítačové zariadenie c) periodická tlač – noviny a časopisy

d) periodická aj neperiodická tlač 637. Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode má medzinárodnú skratku a) EUCEF b) UNICEF c) CEFTA 638. Novinár, podľa ktorého pomenovali európsku novinársku cenu, sa volá a) Antonio Bacco b) Emmanuel Gazzo c) Ernesto Dulci 639. Medzi najväčších tlačových magnátov na svete patrí a) R. Murdoch b) L. Braddock c) A. Haskins 640. Súkromná televízna stanica Markíza začala vysielať dňa a) 31. júla 1996 b) 30. júna 1996 c) 31. augusta 1996 641. Medzi publicistov - reportérov nepatrili a) Richard Halliburton b) Stefan Zweig c) Günther Wallraf d) Alberto Moravia
106

642. Významný britský publicista a spisovateľ, autor kníh Dejiny Židov, Intelektuáli, Dejiny 20. storočia a iných, sa volá a) John Irwing b) Paul Johnson c) Stephen Crane 643. Spravodajská agentúra APA pri vypísaní slovami znamená a) American Presse Agentur b) Australian Presse Agentur c) Austrian Presse Agentur 644. „Faksimile“ je a) verná reprodukcia rukopisu alebo starej tlače b) očividne sfalšovaný podpis autora c) text vysádzaný osobitým typom písma 645. Knižnú reportáž o vylodení Spojencov v Normandii roku 1944 pod názvom Najdlhší deň napísal a) Cornelius Ryan b) Walter Cronkite c) Ernest Hemingway 646. Vojenská operácia „Púštna búrka“ sa týkala vojenského konfliktu medzi a) Izraelom a Egyptom b) Iránom a Saudskou Arábiou c) Irakom a Kuvajtom

647. Dielo pochybného autorstva, pochybnej hodnovernosti alebo zámerne falošné, nepôvodné, podvrhnuté sa cudzím slovom nazýva a) plagiát b) apostrof c) aplanát 648. „Docu-soap“ je v súčasnej mediálnej oblasti pomenovanie pre a) hodnovernosť reklamného šotu
107

b) nový typ muzikálu c) nepravý, imitovaný dokument 649. Prvými „bulvárnymi“ novinami boli v dejinách svetovej žurnalistiky a) Bild-Zeitung b) New York Sun c) Daily Mirror 650. Tzv. dodatok k Ústave Spojených štátov, pojednávajúci o slobode tlače, vyšiel za vlády amerického prezidenta (1791) a) Georga Washingtona b) Abrahama Lincolna c) Thomasa Jeffersona 651. „Noticka“ v novinárskej terminológii znamená a) zaznamenávanie obsahu diplomatickej nóty b) jednovetová krátka správa c) publikované úradné oznámenie 652. Hlavným kresťanským edičným centrom slovenského života v Ríme je a) Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda b) Slovenský ústav sv. Matky Sedembolestnej c) Slovenský ústav Andreja Hlinku 653. Protitotalitný manifest „2000 slov“ vyšiel v roku/časopise a) 1969, Nové Slovo b) 1968, Literární listy c) 1968, Kultúrny život 654. Stopáž je a) zastavenie relácie z etických dôvodov b) časový honorár za účinkovanie c) jednotka času označujúca dĺžku relácie
108

655. Odhalenia reportérov Washington Post v známej afére Watergate stáli prezidentské kreslo a) P. Nixona b) G. Busha st. c) J. Cartera 656. Ako sa nazýval tlačový orgán - denník Demokratickej strany, ktorý v roku 1948 brutálne zlikvidovali komunisti? a) Nový čas b) Slovenský denník c) Čas 657. V ktorom slovenskom meste pôsobila prvá kníhtlačiareň? a) Bratislava

b) Trnava c) Prešov 658. Útočný, kritický, invektívny publicistický žáner sa nazýva a) pamflet b) fejtón c) besednica 659. Medzi novinové „romány-fejtóny“ patrí román Karla Čapka a) Povětroň b) Krakatit c) Továrna na absolutno 660. „Feature“ (fíčer) je publicistický žáner, ktorý sa predovšetkým objavuje a) v televízii b) v časopiseckej tlači c) v rozhlase 661. Umelá družica, umožňujúca kontinentálny prenos TV programov, dostala v r. 1970 meno a) Telstar b) Starlet c) Telsat
109

662. Medzi súčasné slovenské denníky nepatria a) Družstevné noviny b) Hospodárske noviny c) Katolícke noviny d) Slovenské národné noviny 663. V ktorom roku a kto skonštruoval prvý fonograf? a) 1877 - T. A. Edison b) 1887 - E. Berlinger c) 1883 - T. Parsons 664. Cena za najlepší výkon v oblasti novinárskej publicistiky v USA sa nazýva a) Randolphova cena b) Selznickova cena c) Pulitzerova cena 665. Kolportér je človek, ktorý sa zaoberá a) prácou v tlačiarni novín b) predajom novín c) písaním kolportážnych článkov 666. V ktorej krajine vychádza denník Daily Mirror a) Kanada b) Veľká Británia c) Spojené štáty americké d) Austrália 667. Diplomatický výraz „agrément“ v praxi znamená a) výzva na odchod diplomata b) odvolanie diplomata materským štátom c) súhlas domácej vlády s ustanovením diplomata 668. Latinský výraz „referendum“ znamená po slovensky a) dôležitá úradná správa, ktorú treba podať b) hlasovanie obyvateľov o závažnom návrhu vlády

c) nadbytočnosť prvkov či vlastností
110

669. Odborný časopis, ktorý sa venuje problematike teórie a praxe médií, sa nazýva a) Otázky žurnalistiky b) Novinárska revue c) Žurnalistické listy 670. Výraz „globálna dedina“ vniesol do myslenia o masových médiách a) J. Galbraith b) P. Riesman c) M. McLuhan 671. Výraz „kompilát“ v publicistickej a literárnej praxi značí a) text zostavený nesamostatne z cudzích prebratých poznatkov b) kompozíciu textu na základe zoradených citovaných ukážok c) výsek, zložka väčšieho textového celku 672. Svetoznáma fotoagentúra KEYSTONE má svoje sídlo a) vo Švajčiarsku b) vo Veľkej Británii c) v USA d) v Kanade 673. Prvé dochované písmo na svete bolo a) hlaholika b) hieroglyfy c) klinopis 674. Nepredané výtlačky sa odborne nazývajú a) remitenda b) rabat c) reprint 675. Slovo „spot“ znamená a) záverečnú správu v rozhlasovom spravodajskom bloku b) označenie miesta v TV a rozhlasovom vysielaní, do ktorého sú umiestnené reklamy c) komerčná auditívna alebo audiovizuálna relácia – reklama
111

676. Knihu „Gutenbergova galaxia“ napísal teoretik masmédií a) M. McLuhan b) M. McGregor c) M. McLaren 677. Predbežná stručná správa sa nazýva a) domicil b) fleš c) depeša 678. Pod označením „televízna séria“ rozumieme a) cyklus príbehov – jednotlivé epizódy sú nezávislé b) cyklus príbehov, ktoré na seba dejovo nadväzujú c) cyklus, v ktorom jednotlivé príbehy spája prostredie, postavy a charakter deja 679. Ako sa volá hlavná spravodajská relácia STV? a) Noviny STV b) Televízne noviny

c) Denník STV 680. V ktorom štáte a meste sídli hlavná redakcia novín Christian Science Monitor? a) USA - Boston b) Veľká Británia - Birmingham c) USA - Washington 681. V ktorom roku bola prijatá Maastrichtská zmluva? a) 1990 - Nemecko b) 1991 - Holandsko c) 1992 - Belgicko 682. V ktorom roku boli založené Slovenské národné noviny? a) 1845 b) 1848 c) 1849
112

683. Záležitosti masmédií spadajú na Slovensku pod a) ministerstvo kultúry b) ministerstvo vnútra c) ministerstvo spravodlivosti 684. Ktorý článok Ústavy Slovenskej republiky hovorí o slobode prejavu a práve na informácie? a) 26 b) 27 c) 28 685. V ktorom roku sa začalo televízne vysielanie na Slovensku? a) 1953 b) 1957 c) 1956 686. V ktorom roku sa začalo rozhlasové vysielanie na Slovensku? a) 1923 b) 1927 c) 1926 687. Pojem „embargo na informácie“ znamená, že a) informácie nesmú byť zverejnené do určitého času b) informácie sú chybné a vrátia sa zdroju c) informácie smú byť zverejnené až po rozhodnutí šéfredaktorom 688. Sídlom medzinárodnej federácie novinárov je a) Brusel b) Paríž c) New York 689. Ktoré z nasledujúcich reportáží nenapísal Egon Erwin Kisch? a) Pražské dobrodružstvá b) Trhovisko senzácií c) Listy z neznámej krajiny
113

690. Militantné noviny „Priateľ ľudu“ vydával počas Francúzskej revolúcie a) J. P. Marat b) M. Robespierre c) G. Danton

691. Medzinárodná federácia novinárov vznikla roku a) 1952 b) 1948 c) 1945 692. Klasická normovaná rukopisná strana má a) 25 riadkov b) 30 riadkov c) 35 riadkov 693. Sídlom agentúry Reuter je (mesto/štát) a) Londýn (V. Británia) b) Mníchov (SRN) c) Paríž (Francúzsko) 694. Najčítanejší slovenský denník je a) Pravda b) Nový čas c) Národná obroda 695. Novinový resp. časopisecký žáner „causerie“ je vcelku a) publicistický text so zábavným, „rodinným“ obsahom b) publicistický žáner venujúci sa najmä súdnym kauzám c) publicistický seriál článkov o známych osobnostiach 696. Sídlom Medzinárodnej federácie vydavateľov novín je a) Washington b) Londýn c) Paríž 697. „Siedmou veľmocou“ nazval tlač a) Napoleon Bonaparte
114

b) Karol Marx c) Joseph Goebbels 698. Prvé filmové predstavenie na svete sa uskutočnilo v roku a meste a) 1895 - Paríž b) 1896 - Londýn c) 1897 – Paríž 699. Európsky parlament vznikol v roku a) 1957 b) 1961 c) 1979 700. V ktorej masmediálnej oblasti podniká na Slovensku firma Estée Lauder? a) vydávanie regionálnych denníkov b) financovanie súkromného TV vysielania c) vydávanie časopisu Reader’s Digest 701. Hodnotenie sledovanosti TV programov sa deje prostredníctvom a) infotainmentu b) teletextu c) peoplemetra 702. Ktorý z týchto klasických anglických spisovateľov pôsobil začas ako novinár? a) T. Hardy

b) W. Thackeray c) Ch. Dickens 703. Forma skrytej reklamy – nepriame a úmyselné reklamné zdelenia v hraných filmoch sa nazýva a) public relations b) product placement c) gate – keeping
115

704. Živý vstup reportéra v závere TV šotu sa nazýva a) info stop b) stand up c) news effect 705. Chybné, vrátené, staré výtlačky novín resp. časopisov označujeme slovom a) signatúra b) makulatúra c) fraktúra 706. Polemickú esej o mediálnej manipulácii „Sprisahanie tupcov“ napísal a) J. K. Toole b) E. Durkheim c) O. y Gasset d) V. Havel 707. Výraz „sitcom“ znamená skratku slov a) situation commedy b) sittlich commedy c) sitting commedy 708. Medzinárodné pomenovanie pre najsledovanejší vysielací čas v rozhlase alebo TV je a) extra time b) ordinary time c) prime time 709. Ktoré rádio na Slovensku sa venuje prioritne kresťanskému obsahu vysielania? a) Regina b) Lumen c) Opus 710. Ako sa nazýva nepredajná ilustrovaná príloha denníka Hospodárske noviny a) Reflex
116

b) Moment c) Kontakt d) Formát 711. Výbornými športovými reportážami sa v českej literatúre preslávil známy spisovateľ a) V. Petr b) A. Brousek c) O. Pavel 712. Ako sa volal zakladajúci šéfredaktor denníka SME? a) V. Petrík

b) M. Šimečka c) V. Šabík d) K. Ježík 713. O Norimberskom procese (1946) vydal knihu reportáží a) B. Polevoj – ZSSR b) J. Hersey – USA c) G. M. Gilbert – USA 714. Slovom „doyen“ označujeme a) vedúceho diplomatického protokolu b) hostiteľa na diplomatickej recepcii c) staršieho člena diplomatického zboru povereného jeho vedením 715. Medzi výrazných predstaviteľov literárnej reportáže patril a) M. Chorváth b) Š. Petrovský c) L. Mňačko 716.Kto je to „ombudsman“? a) všeobecný ochranca záujmov nadnárodných spoločností b) člen Generálnej prokurátory, poverený ochranou práv v súdnych sporoch c) verejný a nezávislý ochranca ľudských práv všetkých občanov
117

717. Kedy a kde sa začalo farebné televízne vysielanie v bývalej ČSSR? a) 1. 1. 1970 v Prahe b) 25. 2. 1970 v Ostrave c) 14. 2. 1970 vo Vysokých Tatrách 718. UNESCO je skratka organizácie OSN pre a) ekonomickú spoluprácu b) ochranu životného prostredia c) výchovu, vedu a kultúru d) cestovný ruch 719. G. Orwell v románe „1984“ nazval obsahovo vyprázdnený, propagandistický jazyk a) duckspeak b) oldspeak d) newspeak 720. V ktorej svetovej vojne pôsobil E. Heimngway ako reportér a vojnový korešpondent? a) v žiadnej b) v 1. a 2. svetovej vojne c) v 1. svetovej vojne d) v 2. svetovej vojne 721. Riaditeľom STV nebol a) R. Rybníček b) J. Stadtrucker c) M. Kňažko 722. Z francúcštiny odvodený výraz „frapantný“ po slovensky znamená a) roztrhaný, nie celistvý b) nápadný, výrazný, prekvapujúci c) zrazený, polosurový

118

723. Známym slovenským publicistom so zameraním na kritiku krízových javov spoločnosti v nedávnej minulosti bol a) Ľ. Jurík b) R. Kaliský c) V. Ferko d) A. Ferko 724. Medzi slovenských esejistov nepatrí: a) A. Matuška b) V. Mináč c) Š. Strážay d) D. Vilikovský 725. Cudzí odborný výraz „paginácia“ znamená a) označenie článku značkou autora b) číslovanie strán v tlači c) neschopnosť predstavivosti d) výšku nákladu periodickej tlači 726. Označenie „osobitný spravodajca“ sa prisudzuje a) novinárovi – korešpondentovi vyslanému niekam na určitú dobu b) spravodjacovi so svojským štýlom c) žurnalistovi – reportérovi poverenému tajnou úlohou 727. Medzi pozoruhodné osobnosti slovenskej reportážnej publicistiky patril a) R. Kaliský b) A. Zábredský c) G. Gryzlov d) J. Gerbóc 728. Slová „ad usum publicum“ po slovensky značia a) vhodné na uverejnenie b) vo verejnom záujme c) upraviť pre publikum
119

729. Latinské slová „litera scripta manet“ voľne po slovensky znamenajú a) všimni si krásnu myšlienku b) z písmen sa stanú slová c) to, čo je napísané, ostáva 730. Výraznou osobnosťou v oblasti teoretického poznávania štýlu novinárskych žánrov bol a) J. Horecký b) J. Mistrík c) F. Miko 731. Prvý Kódex novinárskej etiky v našej histórii pochádza z roku a) 1968 b) 1989 c) 1990 732. Výraz pre medzinárodné označenie ochrany autorského práva je a) copyright b) copartnership c) coopright

733. Slangový výraz pre uverejnený text s nepravdivým alebo vymysleným obsahom je a) prázdna hlava b) bulvárna fáma c) novinárska kačica d) poznámka sadzača 734. Aký význam má (malo) slovo „žurnál“? a) starší názov pre noviny alebo časopis b) informačná výveska v redakciách c) spravodajský filmový týždenník 735. Slovo „anonsa“ znamená a) verejné oznámenie v tlači, inzerát b) upozornenie na tlačové chyby v texte
120

c) veľké začiatočné písmeno ozdobného typu 736. „Lapidárny štýl“ vyjadrovania v zásade znamená a) obrazný, dvojzmyselný b) formálny, suchý, ťažkopádny c) výstižný, stručný, úsečný 737. Známy mienkotovrný nebulvárny ilustrovaný týždenník v Českej republike je a) Respekt b) Reflex c) Relax d) Reprint 738. Prestížna súťaž v žánri reportérskej fotografie sa venuje a) World Press Photo b) Silver Photo Price c) All Life for World 739. V ktorom meste USA sídli známa spravodajská TV stanica CNN? a) Los Angeles b) Houston c) Atlanta 740. označte meno slvoenského karikaturistu, známeno najmä politickou protitotalitnou tvorbou a) M. Janek b) P. Janík c) P. Vančík d) M. Vanek 741. Prvým americkým prezidentom, ktorý masívne využil v prezidentskej kampani nové médiá, bol a) F. D. Roosewelt b) R. Nixon c) J. F. Kennedy d) D. D. Eisenhower
121

742. Pod pojmom hyperrealita rozumieme a) neúmerné zveličovanie reality b) znásobenie pohľadu na realitu c) mediálne simulovanú kváziskutočnosť

743. Čo je to rubrika? a) graficky odlíšený útvar v tlači, určený pre niektorý žáner b) dlhá reportáž c) rozhlasová relácia o slávnych osobnostiach d) originálny novinársky článok 744. Pod výrazom „juvenílie“ sa skrývajú a) diela z mladých rokov autora b) posmrtne vydané diela c) nerecenzované výtlačky d) krátke postrehy o živote autora 745. Latinské „post skriptum“ po slovensky vyjadruje a) posledné, záverečné dielo autora b) vysokoškolský učebný text c) text dodatočne pripísaný po dokončení článku alebo listu 746. Významný taliansky mediálny podnikateľ a politik sa volá a) B. Bertolucci b) A. Bernini c) S. Berlusconi 747. Kto navrhuje v SR členov Rady vlády pre masmédiá? a) Národná rada SR b) politické strany c) Výbor Národnej rady SR pre masmédiá 748. O aký časopis išlo (casus belli) v spore stvárnenom vo filme Ľud verzus Larry Flynt? a) Tatler b) Spectator c) Hustler
122

749. Zámerný úbytok textu na úkor zvyšovania vizuálu sa v mediálnej praxi zvykne nazývať a) deverbalizácia b) štandardizácia c) infantilizácia 750. Pravidelné televízne vysielanie sa takmer paralelne začalo a) v USA a Veľkej Británii b) v Nemecku a Veľkej Británii c) v Nemecku a Francúzsku

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful