- Skup – ne definiše se

- Podskup:
- D
1
– A

B ako svaki elemenat skupa A jeste u elemenat skupa B.
- D
2
– Partitivni skup skupa A, P(A) je skup svih podskupova skupa A.
- D
3
– )), A ( P ( P ) A ( P
1 n n −
· ). A ( P ) A ( P
1
·
- T
1
– Ako je
, n A ·
tada je . 2 ) A ( P
n
·
- Uređeni par:
- (a,b) – elementi mogu biti različiti ili jednaki.
- T
2
– (a,b) = (c,d) ako i samo ako a = c i b = d.
- D
4
– Uređena n-torka (a
1
, a
2
, a
3
, ... a
n
) je ((a
1
, a
2
, a
3
, ... a
n-1
), a
n
).
- D
5
– Dekartov proizvod skupova A i B, A × B je
A × B = {(a,b): a

A, b

B}
A × A = A
2
= {(a
1
,a
2
): a
1
, a
2


A}
A
n
= A
n-1
× A, A
1
= A.
- D
6
– Preslikavanje B A : f → je jedan podskup skupa A × B sa osobinama:
1
o
skup prvih komponenti jeste skup A,
2
o
ako (x,y)

f i (x,z)

f, tada je y = z.
- T
3
– Preslikavanja f i g su jednaka ako i samo ako imaju iste domene i za za svako x iz domena je
f(x) = g(x).
- Vrste preslikavanja
- D
7
– Preslikavanje B A : f → je “1 - 1” preslikavanje (injekcija), ako se različiti originali
preslikavaju u različite slike.
- D
8
– Preslikavanje B A : f → je preslikavanje NA skup B (sirjekcija) ako je svaki elemenat
skupa B slika nekog elementa iz skupa A.
- D
9
– Preslikavanje B A : f → je obostrano jednoznačna korespodencija (bijekcija) ako je
istovremeno i “1 - 1” I NA. (skupovi su jednaki samo ako su konačni, ne moraju biti ako su
beskonačni!!) (jedan original – jedna slika)
- D
10
– Neka je Y X : f → i
Z Y : g →
, proizvod (kompozicija) preslikavanja f i g je preslikavanje
Z X : h → definiše sa
)), x ( f ( g ) x )( g f ( ) x )( fg ( ) x ( h · · · 
x

X.
- T
4
– Ako je
, Y X : f →

, Z Y : g →

, U Z : h →
tada je (fg) h = f (gh). – osobina asocijativnosti
kompozicije preslikavanja.
- D
11
– Identičko preslikavanje skupa X definisano je sa
) X x ( ∈ ∀

. x ) x ( f ·
- D
12
– Ako je Y X : f → i ako postoji preslikavanje X ) x ( f : f
1


takvo da je
1
ff

identičko
preslikavanje skupa X i
f f
1 −
identičko preslikavanje f(x), kaže se da je
1
f

inverzno preslikavanej
skupa X.
- T
5
– Ako je f “1 - 1” preslikavanje, tada postoji inverzno preslikavanje i ono je jedinstveno.
- D
13
– Binarna relacija ρ u skupu A je svako preslikavanje ρ: A
2


{
⊥ , T
}. (Ili {1,0})
- D
14
– Binarna relacija ρ u skupu A jeste svaki podskup ρ skupa A
2
.
- D
15
– n-arna relacija ρ u skupu A jeste svaki podskup ρ skupa A
n
.
- D
16
– Relacija ρ je reflektivna ako je za
) A x ( ∈ ∀
x ρ x.
- D
17
– Relacija ρ je simetrična ako je za
) A y , x ( ∈ ∀
(x ρ y

y ρ x).
- D
18
– Relacija ρ je antisimetrična ako je za
) A y , x ( ∈ ∀
( x ρ y

y ρ x

x = y).
- D
19
– Relacija ρ je tranzitivna ako je za
) A y , x ( ∈ ∀

z x z y y x ρ ⇒ ρ ∧ ρ
.
- D
20
– Relacija ρ koja je refleksivna, antisimetrična, i tranzitivna naziva se relacija parcijalnog uređenja.
- D
21
– Ako su u relaciji parcijalnog uređenja ρ bilo koja dva elementa uporediva (tj. ili x ρ y ili y ρ x)
onda se kaže da je skup tom relacijom potpuno uređen, ili da obrazuje lanac, a relacija ρ, naziva se
relacija totalnog (striktnog ili linearnog) uređenja.
Opšta algebra
- D
22
– Binarna operacija f u skupu A jeste svako preslikavanje f:
. A A
2

- D
23
– n-arna operacija f:
. A A
n

n = 1 – unarna operacija
- D
24
– Uređen par (G,

) gde je G skup, a

binarna operacija u G, naziva se grupoid.
- D
25
– Operacija je komutativna
) G y , x ( ∈ ∀

. x y y x ⋅ · ⋅
- D
26
– Operacija je asocijativna
) G z , y , x ( ∈ ∀

. z ) y x ( ) z y ( x ⋅ ⋅ · ⋅ ⋅
- D
27
– Ako je u grupoidu (G,

) operacija

komutativna, (G,

) je komutativan grupoid.
- D
28
– Ako u grupoidu (G,

) za neko
) G y , x ( ∈
važi
, x y y x ⋅ · ⋅
elementi x i y su permutabilni.
- D
29
– Ako je u grupoidu (G,

) operacija

asocijativna, (G,

) se naziva semi – grupa.
- D
30
– U semigrupi (G,

) definiše se prirodan stepen elementa a iz skupa b sa , a a a
1 n n −
⋅ ·
. a a
1
·
- D
31
– Ako je (G,

) gtupoid i ako
) G a )( G ' e ( ∈ ∀ ∈ ∃

, a a ' e · ⋅
' e je levi neutralni elemenat grupoida
(G,

).
Analogno: desni neutralni elemenat '. ' e
- T
6
– Ako u grupoidu postoje levi i desni neutralni elemenat, oni su jednaki.
Dokaz: e’- levi, e’’- desni; e’· e’’ = e’ = e’’.
- D
32
– Ako u grupoidu (G,

) postoji elemenat e tako da za
) G a ( ∈ ∀
, a e a a e · ⋅ · ⋅
e je neutralni
elemenat grupoida.
- T
7
– Grupoid ima najviše jedan neutralni elemenat.
Dokaz: neka postoji e
1
≠ e
2
. e
2
· e
1
= e
2
= e
1
.
- D
33
– Semi – grupa sa neutralnim elementom naziva se monoid.
- D
34
– U monoidu sa neutralnim elementom e, stepen a
0
definiše se sa a
0
= e .
- Primeri: (N,+) – komutativna semi-grupa
) , N ( ⋅
– komutativan monoid
) , Z ( ⋅
- komutativan monoid – valjda...
b 2 a b a ⋅ + ·  - 0 je desni neutralni elemenat, asocijativnost ne važi – grupoid sa desnim
neutralnim elementom
,*) R (
+
x
y y x ·  - grupoid sa levim neutralnim elementom
- D
35
– Neka je (G,

) grupoid sa neutralnim elementom e i . G a ∈ Ako postoji G ' a ∈ tako da je
, e a ' a · ⋅
' a se naziva levi inverzni elemenat elementa a.
Simetrično se definiše desni inverzni elemenat - '. ' a
- T
8
– U monoidu su levi i desni elemenat (ako postoje) jednaki.
Dokaz: a', a''. a' · (a · a'') = a' · e = a’ = (a’· a) · a’’= e · a’’=a’’.
- D
36
– Neka je (G,

) grupoid sa neutralnim elementom e i . G a ∈ Ako ) G a (
1
∈ ∃

, e a a a a
1 1
· ⋅ · ⋅
− −

1
a

je inverzan elementu a.
- T
9
– U monoidu svaki elemenat ima najviše jedan inverzan elemenat.
Dokaz: neka su a
1
-1
, a
2
-1
: a
1
-1
≠ a
2
-1
|| a
1
-1
· (a · a
2
-1
) = a
1
-1
· e = a
1
-1
= (a
1
-1
· a) · a
2
-1
= e · a
2
-1
= a
2
-1
.
- T
10
– Neka je (G,

) monoid sa neutralnim elementom e. Tada je , a b ) b a (
1 1 1 − − −
⋅ · ⋅
. G b , a ∈
Dokaz: (a · b) · (b
-1
· a
-1
) = ((a · b) · b
-1
) · a
-1
= (a · (b · b
-1
)) · a
-1
= (a · e) · a
-1
= a · a
-1
= e. I u drugom
poretku.
- D
37
– U monoidu (G,

) negativan ceo stepen definiše se sa , ) a ( a
n 1 n − −
·
, N n ∈
. G a ∈
- D
38
– Ako je (G,

) grupoid u kome je jednoznačno rešiva (tačno jedno rešenje!) svaka jednačina oblika
b x a · ⋅ i
, b a y · ⋅
(gde su)
), G b , a ( ∈
(G,

) se naziva kvazigrupa.
- D
39
– Kvazigrupa sa neutralnim elementom naziva se lupa (petlja).
- D
40
– Ako su (G, • ) i (H,

) grupoidi i ako postoji bijekcija f: H G → tako da je za
) G y , x ( ∈ ∀

), y ( f ) x ( f ) y x ( f  · •
kaže se da su grupoidi (G, • ) i (H,

) izomorfni, a f se naziva izomorfizam ovih
grupoida. (izomorfizam – algebarska istovetnost)
- D
41
– Ako u prethodnoj definiciji umesto “bijekcija” stoji “proizvoljno preslikavanje” ili “surjekcija”,
radi se o homomorfizmu grupoida (G, • ) u odnosu na (H,

).
Grupe
- D
42
– grupoid (G,

) sa osobinama:
1
o
asocijativnost
2
o
( G e ∈ ∃ ) ( G A∈ ∀ )
a e a a e · ⋅ · ⋅
(poseduje neutralni element)
3
o
( G A∈ ∀ ) (
G a
1
∈ ∃

) , e a a a a
1 1
· ⋅ · ⋅
− −
(svaki element ima inverzan)
jeste grupa.
- D
43
– Ako je

komutativna relacija, grupa se naziva komutativna ili Abelova grupa.
- T
11
– Svaka grupa jeste kvazigrupa.
Dokaz: (G,

) je grupa. a · x = b, (a,b

G) || a · x = b / · a
-1
||

a
-1
· (a · x) = a
-1
· b

(a
-1
· a) ·
x) = a
-1
· b

e · x = a
-1
· b

x = a
-1
· b.
- T
12
– Ako je (G,

) semigrupa i kvazigrupa, (G,

) je grupa.
Dokaz: Asocijativnost važi... a · x = a, a

G || neka je e
a
rešenje: y · a = b, b

G; neka je y
0
njeno
rešenje. b = y
0
· a = y
0
· (a · e
a
) = (y
0
· a) · e
a
= b · e
a


e
a
je desni neutralni element

postoji i levi
neutralni element i oni su jednaki

postoji jedinstveni neutralni element (e). a · x = e

x = a
-1
. isto i
levi i postoji za svako a

G inverzan elemenat.
- T
13
– Ako je (G,

) semigrupa u kojoj postoji levi neutralni elemenat e’ i na ( G a ∈ ∀ ) ( G ' a ∈ ∃ )
, ' e a ' a · ⋅
(G,

) je grupa. (važi i za desni)
- D
44
– Ako je G konačan skup, grupa (G,

) je konačna.
- D
45
– Red konačne grupe jeste
. G
(- broj elemenata grupe)
- Podgrupe
- D
46
– Neka je (G,

) grupa. Ako je G H ⊂ i ako je (H, • ) grupa, kaže se da je (H, • ) podgrupa grupe (G,

).
- T
14
– (Lagranžova): Ako je (H, • ) podgrupa reda m grupe (G,

) reda n, tada m|n.
- T
15
– Ako je p prost broj, postoji samo jedna grupa reda p. (u smislu izomorfizma)
Algebarske strukture sa dve operacije
- D
47
– Algebarska struktura je (S,f), gde je S skup skupova, a F skup operacija u skupovima iz S.
- D
48
– Ako su u skupu S definisane dve binarne operacije + i

sa osobinama:
1
o
(S,+) je Abelova grupa,
2
o
(S,

) je semigrupa,
3
o
(
S z , y , x ∈ ∀
)
), z x ( ) y x ( ) z y ( x ⋅ + ⋅ · + ⋅

), z y ( ) z x ( z ) y x ( ⋅ + ⋅ · ⋅ +
(S, +,

) je prsten.
Ako je operacija

komutativna, prsten (S, +,

) je komutativni prsten.
Ako operacija

ima neutralni element, (S, +,

) je prsten sa jedinicom.
- T
16
– U prstenu (S, +,

) je ( S x∈ ∀ )
, 0 x 0 0 x · ⋅ · ⋅
gde je 0 nulti elemenat prstena.
- T
17
– U prstenu (S, +,

) (
S y , x ∈ ∀
)
). y ( x y ) x ( ) y x ( − ⋅ · ⋅ − · ⋅ −
- D
49
– U prstenu je x – y = (def) x + (- y).
- Primeri:
1) (Z,+,

) je komutativni prsten sa jedinicom.
2) (S,+,

) gde je S = {0,1,2,…,p-1} a + i

sabiranje i množenje po modulu p. (komutativni
prsten sa jedinicom)
3) (P,+,

) gde je P skup svih polinoma – komutativni prsten sa jedinicom.
- D
50
– Ako su (S,+,

) i (P, ⊕, • ) dva prstena, i ako postoji bijekcija f: T S → tako da
) S y , x ( ∈ ∀

), y ( f ) x ( f ) y x ( f ⊕ · +

), y ( f ) x ( f ) y x ( f • · 
kaže se da su ta dva prstena izomorfna,
a f je izomorfizam ta dva prstena.
- D
51
– Algebarska struktura (S,+,

) sa osobinama:
1
o
(S,+) je Abelova grupa,
2
o
(S\{0},

) je grupa,
3
o
važi leva i desna distributivnost, je telo.
- D
52
– Ako je u tački 2 prethodne definicije Abelova grupa, ta struktura je polje.
- T
18
– Prsten sa jedinicom u kome su svi elementi 0 ≠ invertibilni, jeste telo.
Dokaz: pretpostavimo da su x, y 0 ≠ : x · y = 0 /·x
-1
|| x
-1
· (x · y) = (x
-1
· x) · y = y = x
-1
· 0 = 0.
- T
19
– Svako konačno telo jeste polje.
- T
20
– Konačno polje sa n elemenata, postoji ako i samo ako je n = p
k
, p prost broj, a k

N.
- T
21
– Sva konačna polja sa istim brojem elemenata su izomorfna.
Matrice
- D
53
– Neka je (S,+,

) polje. Svaka pravougaona šema (raspored) elemenata skupa S jeste matrica nad
poljem S. A = [a
i,j
]
m,n
.
- D
54
– Matrica nad poljem F je svako preslikavanje
. F } n ,..., 2 , 1 { } m ,..., 2 , 1 { : A → ×
- Kvadratna matrica (m=n)
n
1 j , i
] a [ A ·
a
11,
a
22
, a
33
,…, a
nn
– glavna dijagonala.
a
11
+

a
22
+ … + a
nn
= tr A – trag matrice
- Napomena: dve matrice A = [a
i,j
]
m,n
i B = [b
i,j
]
p,q
nad istim poljem F, jednake su ako i samo ako je n = p i
m = q i
) j , i (∀
a
i,j
= b
i,j
.
- D
55
– Ako je A matrica nad poljem F i
, F ∈ α
tada je
. ] a [ A
n , m j , i
⋅ α · ⋅ α
(množenje matrice skalarom)
- D
56
– Ako su A = [a
i,j
]
m,n
i B = [b
i,j
]
m,n
matrice nad F, zbir A + B je C = A + B = [c
i,j
]
m,n
, gde je
) j , i (∀
c
i,j
= a
i,j
+ b
i,j
.
- D
57
– Nula – matrica je svaka matrica čiji su svi elementi jednaki nuli (neutralnom elementu sabiranja).
- D
58
– Ako je A matrica nad poljem F, suprotna matrica – A je matrica sa elementima a
i,j
.
- T
22
– Sabiranje matrica je asocijativno i komutativno.
- T
23
– Skup svih matrica date dimenzije
n m×
nad F u odnosu na operaciju +, ima strukturu Abelove
grupe.
- D
59
– Neka su A = [a
i,j
]
m,n
i B = [b
i,j
]
n,p
matrice nad poljem F proizvod B A⋅ jeste matrica C = B A⋅ =
[c
i,j
]
m,p
definisana sa:
. b a c ) j , i (
n
a k
j , k j , i j , i

·
⋅ ∀
- T
24
– Množenje matrica je asocijativno.
- T
25
– Množenje matrica nije komutativno.
- T
26
– Množenje matrica je distributivno u odnosu na sabiranje.
- D
60
– Kvadratna matrica
]
]
]
]
]
]

·
1 _ . .......... 0
0 _ .. 1 ... _ ...
0 _ ... _ 1 _ 0
0 _ ... _ 0 _ 1
I
naziva se jedinična matrica. (I
n
).
- T
27
– Za svaku matricu A = [a
i,j
]
m,n
je , A A I
n
· ⋅ A I A
n
· ⋅ .
- T
28
– Skup svih kvadratnih matrica date dimenzije n nad poljem F ima strukturu prstena sa jedinicom u
odnosu na operacije “+” i “

”.
- Dijagonalna matrica – kvadratna matrica koja na glavnoj dijagonali ima proizvoljne elemente a iznad i
ispod glavne dijagonale svi elementi su nule.
- Skalarna matrica – dijagonalna matrica čiji su svi elementi na glavnoj dijagonali jednaki.
]
]
]
]
]

d ........ 0
..... d .....
0 ....... d
I d ⋅ ·
- Trougaona matrica – matrica koja ili iznad, ili ispod glavne dijagonale ima samo nule.
- D
61
– Transponovana matrica matrice A = [a
i,j
]
m,n
je matrica A
T
= [b
i,j
]
n,m
tako da
) ij (∀
b
i,j
= a
j,i
.
- T
29
: 1
o
(A
T
)
T
= A,
2
o
(A + B)
T
= A
T
+ B
T
,
3
o
(
α
A)
T
=
α
A
T
,
4
o
(A B)
T
= B
T
+ A
T
,
5
o
(A
1
A
2
A
3
… A
n
)
T
= A
n
T
A
n-1
T
… A
1
T
.
- D
62
– Matrica A je simetrična ako je A = A
T
.
- D
63
– Matrica A je kososimetrična ako je A = - A
T
.
Determinante
- Inverzija u permutaciji
1 2 3 4
1 4 2 3 – dve inverzije (4 prema 2 I 4 prema 3)
(ova permutacija sadrži dve inverzije)
- D
64
– Permutacija je parna ili neparna prema tome da li sadrži paran ili neparan broj inverzija.
- T
29
– Broj inverzija u permutacijama p i p
-1
je jednak.
- D
65
– Neka je data kvadratna matrica
n
1 j , i
] a [ A · . Matrici A pridružuje se broj (elemenat polja)
D(A) = det A =
n
1
ij
a
= , a ... a a ) 1 (
njn 2 j 2 1 j 1
j
− ∑ gde se sumiranje vrši kroz sve permutacije skupa
{1,2,…,n} a j je broj inverzija u posmatranoj permutaciji.
Osobine determinanti
- T
1(30)
– det A = det A
T
.
Dokaz: a
1j1
a
2j2
… a
njn
. Taj sabirak postoji i u det A
T
. znak: na levoj strani

,
`

.
|
·
n 2 1
j ,..., j , j
n ,..., , , 2 , , , 1
p
na
desnoj strani: a
j1,1
a
j2,2
… a
jn,n
=

,
`

.
|
·
n ,..., , , 2 , , , 1
j ,..., j , j
p
n 2 1
a broj inverzija u p i p
-1
je jednak, pa su sabirci istog
znaka.
- T
2(31)
– Determinanta se može pomnožiti brojem tako što se jedna njena vrsta (ili kolona) pomnože tim
brojem.
- T
3(32)
– Ako su elementi jedne vrste ili kolone jednaki nuli, determinanta je i sama jednaka nuli.
- T
4(33)
– Ako u determinanti dve vrste (ili kolone) zamene mesta, determinanta menja znak.
- T
5(34)
– Ako su dve vrste (ili kolone) međusobno jednake, determinanta je jednaka nuli.
- T
6(35)
– Ako su u determinanti elementi jedne vrste (ili kolone) proporcijalni elementima neke gruge vrste
(ili kolone), determinanta je jednaka nuli.
- T
7(36)
– Neka su determinanti D elementi i-te vrste (ili kolone) oblika: a
ij
= a
ij
(1)
+ a
ij
(2)
, j = 1,2,…,n. Ako su
D
1
i D
2
determinante koje se dobijaju iz D tako što za elemente i-te vrste u D
1
uzmu a
ij
(1)
, a u D
2
a
ij
(2)
, pri čemu ostali elementi ostaju neizmenjeni, tada je D = D
1
+ D
2
.
- T
8(37)
– Determinanta ne menja vrednost ako se elementima jedne vrste (ili kolone) dodaju elementi neke
druge vrste (kolone) pomnoženom proizvoljnim brojem.
- D
66
– Neka je A
i
j
submatrica kvadratne matrice A dobijena uklanjanjem i-te vrste i j-te kolone. Det A
i
j
=
D
ij
naziva se minor determinante D(A) dobijen uklanjanjem i-te vrste i j-te kolone. (opšti pojam
minora znači determinantu bilo koje kvadratne submatrice)
- D
67
– Kofaktor (algebarski komplement) elementa a
ij
determinante D je izraz: A
ij
= (-1)
i+j
D
ij
.
- T
38
– (važna) Neka je D determinanta n-tog reda. Rada je za proizvoljno
, n i 1 ≤ ≤


·
·
n
1 i
ij ij
. A a D

ahalogno i za proizvoljno
, n j 1 ≤ ≤


·
·
n
1 j
ij ij
. A a D
(La Plasova teorema o razvoju)
Posledica: determinanta trougaone matrice jednaka je proizvodu elemenata na glavnoj dijagonali.
- T
39
– Ako su A I B kvadratne matrice – blokovi i
CB
0 A
M ·
, tada je B det A det M det ⋅ · .
- T
40
– Ako su A I B kvadratne matrice istog reda, važi:
B. det A det ) B A det( ⋅ · ⋅
- T
41

, D A a
k
n
1 i
ix ij
⋅ δ · ∑
·

¹
'
¹
·

· δ
j i , 1
j i , 0
ij
Inverzna matrica
- D
68
– Adjungovana (pridružena) matrica kvadratne matrice
n
1 j , i
] a [ A · jeste matrica
T
ij
] a [ adjA · . (gde
su A
ij
kofaktori elemenata a
ij
pa se ondak transponuju)
- T
42
– (važna!) Za kvadratnu matricu A važi:
. I ) A (det A adjA
, I ) A (det adjA A
⋅ · ⋅
⋅ · ⋅
Dokaz: posmatramo elemenat na mestu (i,j) D A a
ij
n
1 k
jk ik
⋅ δ · ∑ ⋅
·
. Za i = j: DetA. Za i ≠ j: 0.
- T
43
– Ako je A kvadratna matrica reka n, važi:
. ) A (det ) adjA det(
1 n−
·
Dokaz: det(A · adjA) = detA · det(adjA) = (detA)
n


det(adjA) = (detA)
n-1
- D
69
– Matrica A
-1
jeste inverzna matrica kradratne matrice A ako je
. I A A A A
1 1
· ⋅ · ⋅
− −
- D
70
– Ako je
, 0 A det ≠
A je regularna matrica, a ako je det A = 0, A je singularna matrica.
. B det A det ) B A det( ⋅ · ⋅
- T
44
– Skup svih regularnih kvadratnih matrica date dimenzije n ima strukturu grupe u odnosu na
operaciju množenje.
Polinomi
a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+ ... + a
n
x
n
= P
n
(x)
- D
71
– Posmatraju se rasporedi (a
0
, a
1
,..., a
n
,...) gde su a
i
= 0 počev od nekog konačnog mesta i gde su a
i
(i
= 1,2,3,...) elementi nekog polja F. (skup rasporeda označimo sa φ) Neka su definisane operacije u
skupu φ:
(a
0
, a
1
,..., a
n
,...) + (b
0
, b
1
,..., b
n
,...) = (po def) (a
0
+ b
0
, a
1
+ b
1
,..., a
n
+ b
n
,...)
(a
0
, a
1
,..., a
n
,...) · (b
0
, b
1
,..., b
n
,...) = (c
0
, c
1
,..., c
n
,...), gde je

·

⋅ ·
k
0 i
i k i k
b a c
(k = 0, 1, 2,...)
Prsten (φ,+, · ) naziva se prsten polinoma nad poljem F.
Napomena: dva polinoma A = (a
0
, a
1
, a
2
,..., a
n
,...) i B = (b
0
, b
1
,..., b
n
,...) jednaki su ako i samo ako je
a
0
= b
0
, a
1
= b
1
,..., a
n
= b
n
,...
- D
72
– Stepen polinoma je najveći broj n za koji je . 0 a
n
≠ Stepen polinoma P označava se sa dg P.
- D
73
– Elementi polja a
i
u polinomu P = (a
0
, a
1
,..., a
n
,...) nazivaju se koeficijentima polinoma. Ako je dg P
= n, an se naziva glavni (vodeći) koeficijent. (poslednji koeficijent koji je 0 ≠ )
- D
74
– (a
0
, 0, 0,...,0,...) = (def) (a
0
) = (def) a
0
.
- D
75
– (0,1) = (def) S. – promenljiva u polinomu.
- T
45
– (a
0
, a
1
,…, a
n
,…) = a
0
+ a
1
S + … + a
n
S
n
+ …
- D
76
– Vrednost polinoma P = (a
0
, a
1
,…, a
n
) (= a
0
+ a
1
S + … + a
n
S
n
) u tački F x ∈ određena je sa:
(*) P(x) = a
0
+ a
1
x + … + a
n
x
n
.
- D
77
– Polinomska funkcija polinoma P je preslikavanje
) x ( P x →
skupa (polja) F u sebe definisano sa
(*).
- T
46
– Neka su P i Q polinomi nad poljem F. Tada je
). x ( Q ) x ( P ) x )( Q P (
), x ( Q ) x ( P ) x )( Q P )( F x (
⋅ · ⋅
+ · + ∈ ∀
(homomorfizam skupa polinoma u skupu polinomskih f-ja)
- T
47
– dg (P + Q) ≤ max (dg P, dg Q),
dg (P · Q) = dg P + dg Q.
- T
48
– Polinom P ima inverzni elemenat (u odnosu na množenje) ako i samo ako je P = a, a

F, a ≠ 0.
(ako je sam polinom konstanta ≠ 0)
Dokaz: e = 1 – za množenje. p, p
-1
. dg(p · p
-1
) = dg p + dg p
-1
= dg(e) = 0

dg(p) = dg(p
-1
) = 0.
- T
49
– Neka su P
0
, P
1
,…, P
n
polinomi, tako da dg P
i
= i (i = 0, 1, 2,…, n) i neka je P polinom stepena n.
Tada se na jedinstven način mogu odrediti koeficijenti c
i
(i = 0, 1, 2,…, n) tako da važi
P = c
0
P
0
+ c
1
P
1
+ ... + c
n
P
n
.
Deljenje polinoma
- T
50
– Neka su dati polinomi U i V ≠ 0. Tada postoje jedinstveni polinomi Q i R, dg R < dg V, tako da je
(*) U = V · Q + R.
- D
78
– Polinomi Q i R iz prethodne teoreme jesu količnik, odnosno ostatak, pri deljenju U sa V.
- D
79
– Ako je R = 0, polinom U je deljiv polinomom V.
- T
51
– Svaki polinom je deljiv proizvoljnom konstantom a, a ≠ 0.
Dokaz: U = a
0
+ a
1
S + … + a
n
S
n
.
V = a ≠ 0. Q = a
-1
a
0
+ a
-1
a
1
S + … + a
-1
a
n
S
n
.
- T
52
– Neka su U, V, W polinomi nad F. Tada je:
1
o
W | U i W | V

W | U + V,
2
o
W | U

( ∀V) W | U · V,
3
o
U | V i V | U

U = a · V, a

F,
4
o
U | V i V | W

U | W.
- D
80
– Polinom W je najveći zajednički delilac polinoma U i V ako W | U i W | V i ( ∀P) (P | U i P | V


P | W).
- T
53
– (fundamentalna) Neka su polinomi U i V polinomi (U,V ≠ 0). NZD za U i V postoji i određen je
sa tačnošću do multiplikativne konstante.
Dokaz: U,V: U = V · Q
1
+ R
1
; V = R
1
· Q
2
+ R
2
, dgR
1
< dgV;
R
1
= R
2
· Q
3
+ R
3
, dgR
2
< dg R
1
;
R
i-1
= R
i
· Q
i+1
+ R
i+1
, dgR
i+1
< dg R
i
;
R
k-2
= R
k-1
· Q
k
+ R
k
(važno!!)
R
k-1
= R
k
· Q
k+1
R
k
| R
k-1


R
k
| R
k-2


R
k
| R
1


R
k
| V

R
k
| U

R
k
je ZD. Neka je i W zajednički
delilac

W | U i W | V

W | R
1


W | R
2
W | R
k


R
k
je NZD. Neka je i R
k
’ NZD.
R
k
’| R
k
i R
k
| R
k


R
k
’ = a · R
k
.
- T
54
– (Bezuova - važna) Ostatak pri deljenju polinoma P polinomom S – a, (a

F), jednak je P(a).
Dokaz: P = Q · (S - a) + R. dg(S - a) = 1

dg R = 0

R = b. (b - const) p = Q · (S – a) + b. p(a)
= Q(a) · 0 + b = b.
- T
55
– (Hornerov algoritam - važno) Neka je P = a
0
S
n
+ a
1
S
n-1
+ … +a
n-1
S + a
n
(a
n
≠ 0) polinom nad F i
a

F. Tada je P = Q · (S - a) + R, gde je Q = b
0
· S
n-1
+ b
1
· S
n-2
+ … + b
n-2
· S + b
n-1
i:
b
0
= a
0
b
k+1
= a · b
k
+ a
k+1
(k = 0, 1, 2,…, n-2),
R = a · b
n-1
+ a
n
.
Faktorizacija polinoma
- D
81
– Polinom nad poljem F je razloživ ako postoje polinomi U i V nad poljem F (pri čemu dgU,dgV ≥1)
tako da je P = U · V.
- T
56
– Polinom s – a je faktor polinoma P ako i samo ako je P(a) = 0.
- D
82
– Neka je P polinom nad poljem F i P(a) = 0. Tada se za a kaže da je nula (koren) polinoma P.
- T
57
– Neka je P ≠ 0 polinom stepena n nad poljem F. Tada P ima najviše n različitih korena.
Dokaz: dgP = 0, P nema nula (jer je P ≠ 0) || dgP = 1

P = a + b · s, polinomska f-ja P(x) = a + b ·
x, a + b · x = 0

x = b
-1
· (-a) – jedinstveno rešenje. Pretpostavimo da tvrđenje važi za polinome
stepena n – 1 > 0 (polinomi stepena n – 1 imaju najviše n – 1 različitih korena). Dokažimo da P
stepena n ima najviše n različitih korena. P, dgP = n, x
1
– koren polinoma P

P = Q(s – x
1
) dgQ =
n – 1. pretpostavimo da P ima koren x
2
≠ x
1

P(x
2
) = 0

Q(x
2
) (x
2
– x
1
) = 0

Q(x
2
) = 0, Q ima
najviše n –1 različitih korena, P = Q(s – x
1
)

P ima najviše n različitih korena.
- Posledica: Nad beskonačnim poljem F ne postoji polinom P ≠ 0 takav da je za ( ∀a

F) P(a)= 0.
- T
58
– U beskonačnom polju F dve polinomske funkcije jednake su ako i samo ako su im odgovarajući
koeficijenti jednaki, tj. njihovi polinomi su jednaki.
Dokaz:

: Pretpostavimo da su P ≠ Q

P – Q = R ≠ 0. polinomske f-je su jednake

( ∀a

F)
P(a) = Q(a)

( ∀a

F) P(a) - Q(a) = 0

( ∀a

F) R(a) = 0 – kontradikcija!!

Polinomi su
jednaki (P = Q)

: ako su polinomi jednaki

polinomske f-je su jednake. Zbog ove bijekcije nad beskonačnim
poljem moguće je identifikovati polinom i polinomsku f-ju.
Faktorizacija kompleksnih polinoma
- D
83
– Polinom nad poljem C je kompleksan polinom.
- T
59
– (osnovni stav algebre – važno!!) Svaki kompleksan polinom stepena ≥1 ima bar jedan koren.
- T
60
– (o faktorizaciji kompleksnih polinoma) Neka je P kompleksan polinom stepena ≥1. Tada je P =
P(Z) = a
n
(Z – Z
1
) (Z – Z
2
) … (Z – Z
n
), Z
i


C, i =1,…,n, a
n
≠ 0 vodeći koeficijent.
Dokaz: T
1


P ima bar jedan koren

P(z) = Q
1
(z)(z-z
1
), Q
1
– kompleksan polinom stepena n-1
T
1


Q
1
ima bar jednu nulu (z
2
)

Q
1
(z) = Q
2
(z)(z-z
2
), Q
2
– polinom stepena n-2

P(z) =
Q
2
(z)(z-z
1
)(z-z
2
)... Q
3
... Q
n


P(z) = c · (z-z
1
)(z-z
2
) ·…· (z-z
n
), a
n
= c.
- D
84
– Z
0


C je koren reda k

N polinoma P ako važi P(Z) = Q(Z) (Z – Z
0
)
k
i ako Z
0
nije koren polinoma
Q.
- T
61
– Za svaki polinom P stepena ≥1 je P = P(Z) = a
n
(Z – Z
1
)
r1
· … · (Z - Z
k
)
rk
(

i
r = n) Z
1
, Z
2
, Z
3
,…, Z
n

različite nule polinoma P.
- T
62
– Neka su P i Q kompleksni polinomi stepena > 0. Tada P | Q ako i samo ako je svaki koren reda r
polinoma P koren reda ≥ r polinoma Q.
- T
63
– (Vijetove veze): Neka je P(Z) = a
0
+ a
1
Z + a
2
Z
2
+ … + a
n
Z
n
, a
n
≠ 0. Neka su Z
1
, Z
2
, Z
3
,…, Z
n
koreni P(Z) (ne obavezno različiti). Tada je:
Z
1
+ Z
2
+ … + Z
n
=
n
1 n
a
a


Z
1
Z
2
+ Z
2
Z
3
+ … + Z
n-1
Z
n
=
n
2 n
a
a


Z
1
Z
2
Z
3
·…· Z
k
+ … + Z
n-k+1
·…· Z
n
= (-1)
k

n
k n
a
a


Z
1
Z
2
Z
3
·…· Z
n
= (-1)
n

n
0
a
a
.
Koreni realnih polinoma
- D
85
– Realan polinom je kompleksan polinom sa realnim koeficijentima.
- T
64
– Ako je Z
0
koren realnog polinoma P
0
Z ⇒ je takođe njegov koren.
Dokaz: P(z
0
) = 0

a
n
z
0
n
+ a
n-1
z
0
n-1
+…+ a
1
z
0

+ a
0
= 0


0 a ... z a
0
n
0 n
· + +

a
n

n
0
z
+ a
n-1

1 n
0
z

+
… + a
1

0
z + a
0
. = 0

a
n
(
0
z )
n
+ a
n-1
(
0
z )
n-1
+ … + a
1

0
z + a
0
= 0

P(
0
z ) = 0.
- T
65
– Ako su Z
0
i
0
Z koreni polinoma P, tada je (Z – Z
0
) (Z -
0
Z ) = Z
2
+ pZ + q, p,q

R.
- T
66
– Ako je Z
0
koren reda k polinoma P
0
Z ⇒ je njegov koren istog reda.
Dokaz: z
0
je koren reda k, pretpostavimo da je
0
z koren reka l < k. P(z) = Q(z) · (z – z
0
)
k
· (z -
0
z )
l
= Q(z) (z – z
0
)
k-l
(z - z
0
) · (z -
0
z )
l
= Q(z) · (z – z
0
)
k-l
(z
2
?? - pz + q)
l
((Q(z) · (z – z
0
)
k-l
= Q
1
, p,q

R)). P, z
2
+ pz + q – realni polinom

Q
1
(z) je realni polinom, z
0
je koren Q
1
,
0
z nije koren
polinoma Q
1
, kontradikcija

l = k.
- T
67
– o realnoj faktorizaciji realnog polinoma
P = P(x) = a
0
+ a
1
x + a
2
x
2
+…+ a
n-1
x
n-1
+ a
n
x
n
= a
n
(x
2
+ p x + q)
r1
·…· (x
2
+ p
k
x + q
k
)
rk
· (x –
x
k+1
)
rk+1
·…· (x - x
m
)
rm
p
i
2
– 4q
i
< 0, 2
, n r r
n
1 k i
i
k
1 i
i

+ ·

·
· +
p
i
, q
i


R, x
i


R, r
i


N.
- T
68
– Neka je P(x) = a
0
+ a
1
x + … + a
n
x
n
(a
i


Z). Ako je
q
p
x ·
, (p,q

Z, q ≠ 0) koren polinoma P i p i
q uzajamno prosti, onda

p | a
0
i q | a
n
.
- T
69
– Svaka nula reda k polinoma P reda n je nula reda k – 1 polinoma P’(x).
Dokaz: P(x) = Q(x) · (x – x
0
)
k
, Q(x
0
) ≠ 0.
P’(x) = Q’(x) · (x – x
0
)
k
+ k Q(x) (x – x
0
)
k-1
= (x – x
0
)
k-1
[Q’(x) (x – x
0
) + k Q(x)] (u [] je Q
1
(x))
P’(x) = (x – x
0
)
k-1
· Q
1
(x), Q
1
(x
0
) = k Q(x
0
) ≠ 0

x
0
je koren reda k – 1 polinoma P’(x)! (obrnuto
ne važi!!)
- T
70
– Ako je x
0
nula reda k – 1 polinoma P’(x) i ako je x
0
nula polinoma P(x), tada je x
0
nula reka k
polinoma P.
- T
71
– Da bi x
0
bila nula reda k polinoma P(x) potrebno je i dovoljno da je x
0
nula polinoma P(x),
P’(x),…, P
(k-1)
(x) i nije nula polinoma P
(k)
(x).
Racionalne funkcije
- D
86
– Racionalna f-ja je definisana pomoću
) x ( Q
) x ( P
) x ( f ·
, x

C \ K, P,Q realni polinomi, K – skup nula
polinoma Q(x).
- D
87
– Racionalna f-ja je prava ako je dg P < dg Q.
- D
88
– Racionalna f-ja je nesvodljiva ako je NZD (P,Q) = 1.
- T
72
– Svaka neprava racionalna f-ja može se razložiti na zbir polinoma i prave racionalne f-je.
Dokaz: P(x) = Q(x) · R(x) + S(x), dg S < dg Q


) x ( Q
) x ( P
= R(x) +
) x ( Q
) x ( S
.
- D
89
– Parcijalni (elementarni) razlomci su:
1
o

,
) a x (
A
k

A,a

R, k

N;
2
o

k 2
) q px x (
B Ax
+ +
+
, A,B,p,q

R, p
2
– 4q < 0, k

N.
Matematička analiza
Kardinalni broj skupa
- D
90
– Dva beskonačna skupa su ekvivalentna (imaju isti kardinalni broj ili istu moć) ako između njih
postoji bijekcija.
- D
91
– Za svaki skup ekvivalentan skupu N kaže se da je prebrojiv.
- T
73
– Skup svih celih brojeva je prebrojiv.
- T
74
– Skup racionalnih brojeva je prebrojiv.
- D
92
– Skup algebarskih brojeva jeste skup svih realnih nula svih realnih polinoma sa celobrojnim
koeficijentom.
- T
75
– Skup algebarskih brojeva jeste prebrojiv.
- T
76
– Unija prebrojivo mnogo prebrojivih skupova je prebrojiv skup.
Skup realnih brojeva
- Kantorova aksioma – Svakoj tački brojevne prave odgovara samo jedan realan broj, i obrnuto, svakom
realnom broju odgovara samo jedna tačka na brojevnoj pravi.
- Osobine:
I Algebarska struktura: (R,+, · ) je polje .
II Struktura poretka:
U skupu R postoji relacija ≤ sa osobinama:
1
o
( R c∈ ∀ )
) ( c b c a b a + ≤ + ⇒ ≤
2
o

) , 0 , 0 ( R c c c ∉∈ ≠ ≥ ∀
(a ≤ b

a · c ≤ b · c).
III Osobina neprekidnosti:
(Dedekindova aksioma)
Ako se skup R podeli na 2 podskupa (klase) A i B, A,B ≠ Ø, A

B = Ø, A

B = R, tako da:
( ∀a

A) ( ∀b

B) a < b, tada ili A ima najveći ili B ima najmanji broj.
-Otvoren interval: (a,b) = {x: x

R, a < x < b}
- Zatvoren interval: [a,b] = {x: x

R, a ≤ x ≤ b}
- Poluotvoren interval: (a,b] ili [a,b)
- Okolina tačke a: svaki otvoren interval koji je sadrži.
- ε okolina tačke a: (a – ε, a + ε).
- D
93
– Apslolutna vrednost broja a je:
¹
'
¹
¹
'
¹
< −

·
0 ,
0 ,
a a
a a
a
ili
2
a a · .
- D
94

¹
¹
¹
'
¹
¹
¹
¹
'
¹
< −
·
>
·
0 , 1
0 , 0
0 , 1
a Sgn
a
a
a
.
a a a sgn ⋅ ·
.
- Prožiren skup R,
R
, uključuje fiktivne elemente +∞ i -∞. Za +∞ i -∞ važi:
( ∀x

R) -∞ < x < +∞,
x + (+∞) = x – (-∞) = +∞,
x + (-∞) = x – (+∞) = -∞,
za ( ∀x > 0) x · (+∞) = +∞, x · (-∞) = -∞,
za ( ∀x < 0) x · (+∞) = -∞, x · (-∞) = +∞,
, 0
1 1
·
∞ −
·
∞ +
+∞ +∞ = +∞,
-∞ -∞ = -∞,
+∞ · (+∞) = -∞ · (-∞) = +∞,
-∞ · (+∞) = -∞.
- Nisu definisani: +∞ -∞, 0 · ∞, ,...


- T
77
– Skup R nije prebrojiv.
- D
95
– Kardinalan broj skupa R je c (kardinalni broj kontinuuma).
- T
78
– card P(A) > card A.
- D
96
– Ako je A

R, m

R je donja granica (minoranta) skupa A, ako ( ∀x

A) x ≥m. Ako minoranta
postoji, kaže se da je A ograničen odozdo.
Simetrično: gornja granica (majoranta), ograničen odozgo.
- D
97
– Skup A

R je ograničen ako ( ∃m,M

R) ( ∀x

A) m ≤ x ≤ M, tj. Ako je ograničen odozdo i
odozgo.
- D
97
'

– Skup A je ograničen ako ( ∃M

R, M > 0) ( ∀x

A)
x
< M.
- D
98
– (važna) Minimum skupa majoranata skupa A

R je njegova gornja međa ili supremum.
Simetrično: donja međa (infimum).
- D
98
'

– S = sup A ako je ( ∀x

A) x ≤ S i ( ∀ε > 0) ( ∃a

A) a > S – ε. Simetrično za inf A.
- A – (aksioma supremuma). Svaki skup A

R koji ima konačnu majorantu, ima supremum.
(ekvivalentna aksiomi neprekidnosti).
Nizovi
- D
99
– Realan niz (a
n
) je svako preslikavanje a: N→R.
- D
100
– a je tačka nagomilavanja niza (a
n
) ako se u proizvoljnoj okolini tačke a nalazi beskonačno mnogo
članova tog niza.
- Skoro svi = svi izuzev konačno mnogo.
- D
101
– Ako se u onolini neke tačke a niza (a
n
) nalaze skoro svi članovi tog niza, kaže se da je a granična
vrednost tog niza (konačna!) i
.
lim
a a
n
n
·
∞ →
- D
101
'– Tačka a jeste granična vrednost niza (a
n
) (konačna) i piše se
a a
n
n
·
∞ →
lim
, ako ( ∀ε > 0) ( ∃n
0
(ε)) (
∀n > n
0
(ε))
ε < − a a
n
.
- D
101
''– Ako niz ima tačno jednu tačku nagomilavanja a, onda je a njegova granična vrednost.
- Bernulijeva nejednakost: (1 + h)
n
> 1 + nh, h > -1, n = 2, 3, 4…
- D
102
– Niz (a
n
) je konvergentan ako ima (konačnu) graničnu vrednost.
- D
103
– Niz je divergentan ako nije konvergentan.
- T
79
-
a a
n
n
·
∞ →
lim


( ∃c

R) ( ∀ε > 0) ( ∃n
0
(ε)) ( ∀n > n
0
(ε))
ε ⋅ < − c a a
n
.
Osobine konvergentnih nizova
- D
104
– Niz (a
n
) je ograničen ako mu je skup vrednosti ograničen.
- T
80
– Konvergentan niz je ograničen.
Dokaz:
a a
n
n
·
∞ →
lim
. Unutar intervala (a – ε, a + ε): skoro svi, izvan – njih konačno mnogo.
- T
81
– Ako je
a a
n
n
·
∞ →
lim ∈
R,
b b
n
n
·
∞ →
lim ∈
R, tada je:
1
o

b a b a
n n
n
+ · +
∞ →
) (
lim
,
2
o

b a b a
n n
n
⋅ · ⋅
∞ →
) (
lim
,
Dokaz za 1
o
za izabrano ε |||
ε < − a a
n
za n > n
1
(ε) |||
ε < −b b
n
za n > n
2
(ε) |||
ε 2 ) ( < − + − ≤ − + − · + − + b b a a b b a a b a b a
n n n n n n
|||
y x y x + ≤ +
Posledica:
c a c a
n
n
+ · +
∞ →
) (
lim
,
a c a c
n
n
⋅ · ⋅
∞ →
) (
lim
,
b d a c b d a c
n n
n
⋅ + ⋅ · ⋅ + ⋅
∞ →
) (
lim
.
- T
82

0 ) (
lim lim
· − ⇔ ·
∞ → ∞ →
a a a a
n
n
n
n
.
- D
105
– Nula niz je niz čija je granična vrednost 0.
- T
83
– Ako je (a
n
) nula niz i (b
n
) ograničen niz, tada je (c
n
) dat sa c
n
= a
n
· b
n
nula niz.
Dokaz:
0
lim
·
∞ →
n
n
a
,
n
b
< M.
0 ) (
lim
· ⋅
∞ →
n n
n
b a
(??) |||
n n
b a ⋅
=
n
a
·
n
b
< M ·
n
a
< M · ε |||
za n > n
0
(ε)


0 ) (
lim
· ⋅
∞ →
n n
n
b a
.
- Osobine konvergentnih nizova
Primer:
n
n! sin
a
n
· ; Niz )
1
(
n
je nula niz; Niz (sin n!) je ograničen…
- Beskonačne granične vrednosti
- D
106
– Niz (a
n
) ima graničnu vrednost +∞ ako ( ∀E > 0) ( ∃n
0
(E)) ( ∀n > n
0
(E)) a
n
> E. (
+∞ ·
∞ →
n
n
a
lim
)
- D
107

−∞ ·
∞ →
n
n
a
lim


( ∀E) ( ∃n
0
(E)) ( ∀n > n
0
) a
n
< E.
- D
108
– Okolina tačke +∞ je (E, +∞); Okolina tačke -∞ je (-∞,E).
- D
106
’ –
+∞ ·
∞ →
n
n
a
lim
(-∞) ako se u proizvoljnoj okolini tačke +∞ (-∞) nalaze skoro svi članovi niza.
- D
109
– +∞ (-∞) je tačka nagomilavanja niza ako se u njenoj proizvoljnoj okolini nalazi beskonačno
mnogo članova niza.
- D
110
– Niz koji ima graničnu vrednost +∞ ili -∞ je određeno divergentan.
- D
111
– Niz koji nema nikakvu graničnu vrednost (ni E, ni +∞, ni -∞) je divergentan u širem smislu.
- T
84
– Ako je
a a
n
n
·
∞ →
lim ∈
R,
+∞ ·
∞ →
n
n
b
lim
, tada:
1
o

+∞ · +
∞ →
) (
lim
n n
n
b a
,
2
o

) ( sgn ) (
lim
+∞ ⋅ · ⋅
∞ →
a b a
n n
n
(za a = 0 je neodređena)
3
o

0
lim
·
∞ →
n
n
n b
a
.
- T
85
– Ako je
0
lim
·
∞ →
n
n
a
i a
n
> 0, tada je
+∞ ·
∞ →
n
n a
1
lim . (važno!!)
- Važno:
1) 1 , 0
lim
> ·
∞ →
a
a
n
n
n
,
2) 1 , 0
lim
> ·
∞ →
a
a
n
n
p
n
,
3) 0 , 0
log
lim
> ·
∞ →
p
n
q
p
n
n
,
4) 0
!
lim
·
∞ → n
a
n
n
.
5)
+∞ · − +
∞ →
) n 1 n (
lim
2
n
.
- T
86
– (važna!!) Neka su (y
n
) i (z
n
) nizovi sa istom graničnom vrednosti c (c

R
). Ako za n > n
0
važi:
y
n
≤ x
n
≤ z
n
, tada je
c x
n
n
·
∞ →
lim
.
Dokaz: pošto je za c

R

c y
lim
n
n
·
∞ →
:
ε < − c y
n
za n > n
1
(ε) |||
c z
lim
n
n
·
∞ →
:
ε < − c z
n
za n >
n
2
(ε) ||| n > max(n
0
, n
1
, n
2
) = n
3
(ε)c x
lim
n
n
·
∞ →
.
Monotoni nizovi
- D
112
– Niz (a
n
) je:
- monotono rastući ako je ( ∀n) a
n+1
> a
n
,
- monotono opadajući ako je ( ∀n) a
n+1
< a
n
,
- monotono nerastući ako je ( ∀n) a
n+1
≥ a
n
,
- monotono neopadajući ako je ( ∀n) a
n+1
≤ a
n
.
- T
87
– (može se uzeti i za aksiomu) 1
o
Svaki monoton niz ima konačnu ili beskonačnu graničnu vrednost.
2
o
Svaki monoton i ograničen niz je konvergentan.
Dokaz za 2
o
: Neka je (a
n
) monotono rastući i ograničen. Prema tome postoji S = sup a
n
. ( ∀n) a
n

S ||| ( ∀a) ( ∃ n) a
n
> S – a. ||| ( ∀ε) ( ∃ n
0
(ε)) a n
0
> S – ε

( ∀ε) ( ∃ n
0
) ( ∀n > n
0
(ε)) a
n
> S – ε, tj. S –
a
n
< ε.


S a
lim
n
n
·
∞ →
. ( ∀n) a
n+1
≥ a
n
.
( ∀M) ( ∃n
0
) a
n0
> M

( ∀M) ( ∃n
0
) ( ∀n > n
0
) a
n
> M


+∞ ·
∞ →
n
n
a
lim
.
- T
88
– Niz a
n
= (1 +
n
1
)
n
je konvergentan.
Dokaz:
>
+
− ⋅
+
+
·
+ +
+

+
+
·
+
+

+
+
·
+
+
+
·
+
+
+
·
+ +
+ n
2
n
2
2
n
2
n
1 n
n
1 n
n
1 n
)
) 1 n (
1
1 (
1 n
2 n
)
1 n 2 n
n 2 n
(
1 n
2 n
)
) 1 n (
) 2 n ( n
(
1 n
2 n
)
n
1 n
(
)
1 n
2 n
(
)
n
1
(1
)
1 n
1
(1
a
a
1
1 n 3 n 3 n
2 n 3 n 3 n
)
) 1 n (
n
1 (
1 n
2 n
2 3
2 3
2
>
+ + +
+ + +
·
+
− ⋅
+
+
>


a
n+1
> a
n
.
- D
113
– e =
n
n
)
n
1
(1
lim
+
∞ →
.
- T
89
– (Štolcova) Neka za nizove (a
n
) i (b
n
) važi:
1
o

+∞ ·
∞ →
n
n
b
lim
,
2
o
niz (b
n
) je monotono rastući,
3
o
postoji (konačan ili beskonačan)
L
b b
a a
lim
n 1 n
n 1 n
n
·


+
+
∞ →
. Tada postoji i
L
b
a
lim
n
n
n
·
∞ →
.
- D
114
– Niz umetnutih (iščezavajućih) intervala je niz [a
n
,b
n
], gde nizovi (a
n
) i (b
n
) zadovoljavaju sledeće
uslove:
1
o
niz (a
n
) je monotono neopadajući, a (b
n
) je monotono nerastući,
2
o
( ∀n) a
n
< b
n
,
3
o

0 ) a b (
lim
n n
n
· −
∞ →
.
- T
90
– Ovako definisan niz umetnutih intervala sadrži jednu i samo jednu zajedničku tačku.
0 ) a b (
lim
n n
n
· −
∞ →c b
lim
a
lim
n
n
n
n
· ·
∞ → ∞ →
. (ova teorema ekvivalentna je aksiomi supremuma i ___
aksiomi neprekidnosti)
Košijev niz
- D
115
– Ako za niz (a
n
) važi: ( ∀ε) ( ∃ n
0
(ε)) ( ∀n > n
0
(ε)) ( ∀p

N) |a
n+p
- a
n
| < ε, (a
n
) je Košijev niz.
- T
91
– Svaki konvergentan niz je Košijev niz.
Dokaz:
a a
n
n
·
∞ →
lim
. |a
n+p
- a
n
| = |a
n+p
- a + a - a
n
| ≤ |a
n+p
- a| + |a
n
- a| < 2 ε

niz je Košijev.
- T
92
– Ako je niz Košijev, on je konvergentan. (- peti oblik teoreme supremuma)
- Podnizovi
- D
116
– Neka je (a
n
) dati niz i n
1
, n
2
, ... , n
k
, ... monotono rastući niz prirodnih brojeva. Tada je a
n1
, a
n2
, ... ,
a
nk
, ... podniz niza (a
n
).
- D
116
’ – Tačka g

R jeste tačka nagomilavanja niza (a
n
) ako postoji njegov podniz (a
nk
) takav da je
g a
lim
nk
n
·
∞ →
.
- D
117
– Neka je (a
n
) dati niz i G skup traničnih vrednosti njegovih podnizova. Tada je minG =
n
n
n
n
a lim a inf
lim
∞ →
∞ →
·
, maxG =
n
n
n
n
a
lim
a sup
lim
∞ →
∞ →
·
.
- T
93
– Niz (a
n
) ima graničnu vrednost a

R
ako i samo ako svaki njegov podniz ima graničnu vrednost a.
Dokaz: Ako svaki podniz → a,

(očigledno), ako je
a a
n
n
·
∞ →
lim


( ∀ε) ( ∃n
0
(ε)) ( ∀n > n
0
(ε)) |
a
n
- a| < ε

( ∀ε) ( ∃k
0
) ( ∀n
k
> n
k0
) |a
nk
- a| < ε (dokaz za a

R, za a

R
ide analogno)
- T
94
– Ako je niz (a
n
) monoton i ako jedan njegov podniz ima graničnu vrednost a

R
, tada je
a a
n
n
·
∞ →
lim
.
Dokaz na osnovu teoreme o monotonom nizu i prethodne teoreme...
- T
95
– (Bolcano – Vajerštrasova) Svaki ograničen niz ima bar jedan konvergentan podniz. (-šesti oblik
teoreme supremuma) Dokaz: Ako je skup vrednosti konačan, onda se bar jedan član niza ponavlja
beskonačno mnogo puta, i onda je to konvergentan niz. Ako je skup vrednosti beskonačan: niz [
n n
,β α ] je
niz umetnutih intervala. Niz (
n
α ) je monotono neopadajući, a (
n
β ) je monotono nerastući, za ( ∀n)
n
α <
n
β
0
2
lim
) (
lim
n
1 1
n
n n
n
·
β − α
· β − α
∞ → ∞ →


taj niz sadrži jednu i samo jednu zajedničku tačku
c
lim lim
n
n
n
n
· β · α
∞ → ∞ →
. Biramo: a
n1
iz [
1 1
, β α ], a
n2
iz [
2 2
, β α ] … a
nk
iz [
k k
,β α ]…
c a
lim
nk
n
·
∞ →
(po
teoremi o dva žandara)
Realne funkcije
- D
118
– Svako preslikavanje f: D → R, D

R, je realna f-ja (jedna nezavisna promenljiva) skup D je oblast
definisanosti funkcije f.
- D
119
– Elementarne f-je su: 1
o
stepena f-ja, 2
o

racionalna f-ja, 3
o

eksponencijalna i logaritamska f-ja, 4
o
trigonometrijska f-ja, 5
o
inverzna trigonometrijska f-ja (1
o
– 5
o
su osnovne elementarne f-je) i 6
o
sve druge
f-je koje se mogu dobiti primenom računskih operacija ili kompozicija.
- D
120
– Elementarne f-je u širem smislu je svaka f-ja dobijena iz elementarnih f-ja restrikcijom domena ili
međusobnim kombinovanjem.
- D
121
– Funkcija f: D → R je ograni čen na D ako ( ∃m, M

R) ( ∀x

D) m ≤ f(x) ≤ M. (ili ( ∃ M

R,
M > 0) ( ∀x

D) |f(x)| ≤ M)
- D
122
- Funkcija f: D → R, definisana na intervalu I, na tom intervalu je monotono rastuća (opadajuća,
neopadajuća, nerastuća) ako je ( ∀x
1
, x
2


I ) (x
1
< x
2


f(x
1
) < f(x
2
)); ( ∀x
1
, x
2


I ) (x
1
< x
2


f(x
1
) >
f(x
2
)).
- D
123
- Funkcija f: D → R je parna (neparna) na D ako je ( ∀x

D) f(x) = f(-x) (f(x) = f(-x)).
- D
124
- Funkcija f: D → R je periodična ak opostoji broj T tako da je ( ∀x) f(x + T) = f(x). Broj T je period
f-je, a najmanji takav pozitivan broj T je osnovni period f-je.
Granična vrednost i neprekidnost realne f-je
- D
125
– Neka je f: D → R, a

R i neka je f-ja definisana u nekoj otolini tačke a, osim, mozda u a.
Funkcija f ima u tački a graničnu vrednost A

R ako vazi: ( ∀ε > 0) ( ∃ ) (ε σ
> 0) ( ∀x

D) (0 < |x - a| <
σ


|f(x) - A| < ε)
A ) x ( f
lim
a x
·

.
- D
126
– Neka je f: D → R, a

R i neka je funkcija definisana u nekoj okolini tačke a, osim možda u
samoj tački a. Funkcija f ima u tački a graničnu vrednost + ∞ , ako ( ∀E > 0) ( ∃ ) E ( σ
> 0) ( ∀x

D) (0 < |
x - a| <
σ


f(x) > E)
+∞ ·

) x ( f
lim
a x
.
- D
127
– Neka je f: D → R, a

R i neka postoji neki (a -
ξ
, a) tj. interval levo od tačke a, u kome je f
definisana. Ako postoji A

R
takva da je za x

D

(-∞, a) ispunjen zahtev jedne od prethodne tri
definicije kaže se da je A leva granična vrednost f-je f u tački a. tj.
A ) 0 a ( f ) a ( f ) x ( f lim ) x ( f lim
0 a x a x
· − · − · ·
− → − →
.
- D
128

A ) x ( f lim
a x
·
+ →
.
Napomena: iz prethodne dve definicije – f-ja f u tački a ima graničnu vrednost ako i samo ako ima i levu i
desnu graničnu vrednost – one su jednake.
- D
129
– Neka je f-ja f: D → R i neka D nije ograničen odozgo. F-ja f ima graničnu vrednost A

R kad x
→ +∞ (
A ) x ( f
lim
x
·
+∞ →
) ako za ( ∀ε > 0) ( ∃∆(ε)) ( ∀x

D) (x > ∆

|f(x) - A| < ε)
- D
130

A ) x ( f lim
x
·
−∞ →
.
- D
131
– Neka f-ja f: D → R i neka D nije ograničen odozgo. F-ja f ima graničnu vrednost +∞ kad x → +∞
(
∞ + ·
+∞ →
) x ( f lim
x
) ako ( ∀E > 0) ( ∃∆(E) > 0) ( ∀x

D) (x > ∆ (E)

f(x) > E).
- D
132

∞ − ·
+∞ →
) x ( f lim
x
;
∞ + ·
−∞ →
) x ( f lim
x
;
∞ − ·
−∞ →
) x ( f lim
x
.
- D
133
– Neka je f-ja f: D → R i a

D. f-ja f je neprekidna u tački a ako važi ( ∀ε > 0) ( ∃δ(ε) > 0) ( ∀x

D) (|x-a| < δ

|f(x) – f(a)| < ε).
Napomena: ova definicija važi čak i kada je f definisana u izolovanoj tački a. ako se ovo isključi, onda
imamo sledeću definiciju:
- D
133
’ – f: D → R, a

D i postoji okolina tačke a u kojoj je f definisana, f-ja je neprekidna u tački a ako
je
) a ( f ) x ( f lim
a x
·

. (
)
x lim
( f ) x ( f lim
a x
a x


·
- ova inverzija f-je f i limesa je obeležje neprekidnosti)
- D
134
– Leva i desna neprekidnost u tački a definiše se ako se u prethodnoj definiciji uzmu levi i desni
limes.
) x ( f ) x ( f lim
a x
·
− →

) a ( f ) x ( f lim
a x
·
+ →
- D
135
– f-ja je neprekidna na datom skupu S = R ako je neprekidna u svakoj tački tog skupa.
*Važno: sve osnovne elementarne f-je neprekidne su na domenu na kom su definisane. Tačka prekida:
tačka

D u kojoj f-ja nije neprekidna ili tačka van domena gde se f-ja prekida.
- D
136
– f-ja ima prekid prve vrste u tački a ako je a tačka prekida i ako su leva i desna granična vrednost u
tački a konačne. Svaka druga tačka prekida je prekid druge vrste.
- T
96
– (Hajne) Neka je f: D → R, a


R
i neka je f definisana u istoj okolini tačke a osim možda u tački
a. tada je
A ) x ( f
lim
a x
·

(A

R
) ako i samo ako za svaki niz (x
n
) koji teži a (x
n


D \{a}) odgovarajući niz
y
n =
f(x
n
) teži A.
Napomena: ova teorema može da se uzme za ekvivalentnu definiciju granične vrednosti f-je (Hajneova
definicija granične vrednosti f-je) Dokazi ovih teorema svode se na teoreme kod nizova.
- T
97
– Ako je f(x) = c (c

R) x

(a - ε, a + ε), ε > 0 tada je i
c ) x ( f
lim
a x
·

.
- T
98
– Ako je
A ) x ( f
lim
a x
·

,
B ) x ( g
lim
a x
·

(A,B

R) i ako su
α
,
β ∈
R, tada:
1)
B A )) x ( g ) x ( f (
lim
a x
⋅ β + ⋅ α · ⋅ β + ⋅ α

,
2)
B A )) x ( g ) x ( f (
lim
a x
⋅ · ⋅

.
Dokaz: 1) neka je (x
n
) proizvoljni niz takav da x
n
→ a, tada f(x
n
) = f
n
teži B. Niz
α
· f(x
n
) +
β
·
g(x
n
) →
α
· A +
β
· B. Prema Haneovoj definiciji granične vrednosti f-je


B A )) x ( g ) x ( f (
lim
a x
⋅ β + ⋅ α · ⋅ β + ⋅ α

.
Napomena: (posledica teoreme) Iz ove teoreme zaključujemo da algebarski zbir i proizvod neprekidnih
funkcija jesu neprekidne funkcije.
- Sledeće tri teoreme su analogne odgovarajućim teoremema za nizove:
- T
99
– Ako je
A ) x ( f
lim
a x
·

(A

R) i
+∞ ·

) x ( g
lim
a x
, tada je:
1)
+∞ · +

)) x ( g ) x ( f (
lim
a x
,
2)
∞ ⋅ · ⋅

) A sgn( )) x ( g ) x ( f (
lim
a x
za A≠ 0, za A = 0 – neodređeni oblik (0 · ∞)
3)
0
) x ( g
) x ( f
lim
a x
·

.
- T
100
– Ako je
0 ) x ( f
lim
a x
·

i f(x) > 0 za x

(a - ε, a + ε), ε > 0 tada je
+∞ ·

) x ( f
1
lim
a x
.
- T
101
– (teorema o dva žandara) Ako je za x

(a - ε, a + ε), ε > 0 f
1
(x) ≤ f(x) ≤ f
2
(x) i ako je
A ) x ( f
lim
) x ( f
lim
2
a x
1
a x
· ·
→ →
(A

R
) tada je i
A ) x ( f
lim
a x
·

.
- T
102
– (važna!!) Neka je
b ) x ( g
lim
a x
·

(a,b

R
) i neka je u nekoj okolini tačke a g(x) ≠ b za x≠ a. Neka
je
A ) t ( f
lim
b t
·

, pri čemu je f-ja h(x) = f(g(x)) definisana u nekoj okolini tačke a. Tada je
A ) t ( f
lim
)) x ( g ( f
lim
) x ( h
lim
b t a x a x
· · ·
→ → →
.
Dokaz: Neka je (x
n
) proizvoljan niz takav da x
n
→ a i x
n
≠ a za n > n
0
. Neka je g(x
n
) = t
n
. Tada je t
n
≠ b za n> n
0
i
A t
lim
n
n
·
∞ →
.

(po hajneovoj definiciji)
A )) x ( g ( f
lim
n
a x
·

.
Ova teorema objašnjava tri važne stvari:
I pravilo smene u limesu
II ako je f-ja neprekidna u tački b


) t ( f
lim
)) x ( g ( f
lim
b t a x → →
·
(smena g(x) = t)
)) x ( g
lim
( f )) x ( g ( f
lim
a x a x → →
·
.
Ako je i f-ja g neprekidna f-ja, onda dobijamo sledeće:
III
)) a ( g ( f )) x ( g
lim
( f )) x ( g ( f
lim
a x a x
· ·
→ →


f(g(x)) je neprekidna f-ja.
Iz svega prethodnog sleduje:
- T
103
– Zbir, proizvod (količnik) kao i kompozicija neprekidnih f-ja jesu neprekidne f-je na domenu na
kome su definisane.
- T
104
– Sve elementarne f-je su neprekidne (udomenu na kome su definisane)
Važni limesi
- T
105

1
x
x sin
lim
0 x
·

. Dokaz: za x > 0 sin x < x < tg x. /:sin x ||| 1 <
x sin
x
<
x cos
1
||| cos x <
x
x sin
< 1 |||
kad x → 0, cos x → 1

po teoremi o dva žandara
1
x
x sin
lim
0 x
·

. Za x < 0 zbog parnosti je isto.
t
t sin
lim
t
) t sin(
lim
x
x sin
lim
0 t 0 t 0 x → → →
·


·
(x = -t

t > 0)
Posledica prvog limesa:
1
x
tgx
lim
0 x
·

kao i
2
1
x
x cos 1
lim
2
0 x
·


.
- T
106

e ) x 1 (
lim
x
1
0 x
· +

.
1
x
) x 1 ln(
lim
0 x
·
+

1
t
a e
lim
t
0 t
·


a ln
1
x
) x 1 ( log
lim
a
0 x
·
+

a ln
t
a a
lim
t
0 t
·


- T
107
– α ·
− +
α

x
1 ) x 1 (
lim
0 x
,
α ∈
R.
Dokaz: (1+x)
α
- 1 = y (kad x → 0, y → 0)

(1+x)
α
= y + 1


α
ln(1 + x) = ln(1 + y)


x
1 ) x 1 ( − +
α
=
x
y
.
α →
+ ⋅ α

+ x
) x 1 ln(
) y 1 ln(
y
.
Osobine neprekidnih f-ja (!!)
- T
108
– (Bolcmano - Košijeva) Neka je f-ja definisana i neprekidna na odsečku [a, b] i neka je f(a) · f(b) <
0. Tada, ( ∃ c

(a, b)) f(c) = 0.
Dokaz: ???
- T
109
– Neka je f-ja definisana i neprekidna na odsečku [a, b] i neka je f(a) ≠ f(b). Tada:
( ∀ y
0

(f(a), f(b))) ( ∃ x
0


(a, b)) y
0
= f(x
0
).
- T
110
– Neka je f-ja f monotono rastuća i neprekidna na odsečku [a, b]. Tada f ima inverznu f-ju f
–1
: [f(a),
f(b)] → [a, b], koja je takođe neprekidna i monotono rastuća. (Analogno za monotono opadajuću)
- T
111
– f-ja f neprekina na odsečku [a, b] ograničena je na tom odsečku.
- T
112
– (Vojerštrasova) Ako je f-ja f neprekidna na odsečku [a, b], tada:
( ∃ x
1

[a, b]) f(x
1
) = m = inf f(x), x

[a, b];
( ∃ x
2

[a, b]) f(x
2
) = M = sup f(x), x

[a, b].
Dokaz: postoji M = sup f(x), x

[a, b] (zbog aksiome supremuma i jer je f-ja ograničena).
Pretpostavimo da: ( ∀x

[a, b]) f(x) < M, M – f(x) > 0, g(x) =
) x ( f M
1

, (g(x) je neprekidna, pa je
ograničena !?)
) x ( f M
1

< G, G > 0

) x ( f M
G
1
− <

M
G
1
M ) x ( f < − < - kontradikcija!! (M je
najmanja majoranta)

M – f(x) ≥ 0, tj. M – f(x) = 0.
- D
137
– f-ja f: I → R na intervalu I je ravnomerno (uniformno) neprekidna ako: ( ∀ε > 0) ( ∃δ(ε) > 0) ( ∀
x
1
, x
2


I) (|x
1
– x
2
| < δ

|f(x
1
) – f(x
2
)| < ε).
- T
113
– (Kantorova) f-ja f je definisana i neprekidna na odsečku [a, b] ravnomerno je neprekidna na [a, b].
(f-ja je ravnomerno neprekidna)
Beskonačno male i beskonačno velike veličine
- D
138
– f-ja f je beskonačno mala veličina kad x → a

R
ako je
0 ) x ( f
lim
a x
·

.
- D
139
– f-ja f je beskonačno velika veličina kad x → a

R
ako je
t∞ ·

) x ( f
lim
a x
.
- D
140
– Neka je a

R
i f i g f-je definisane u nekoj okolini tačke a, osim, možda, u a:
1
o
kaže se da je f(x) = o (g(x)), x → a, ako postoji f-ja ω takva da je u nekoj okolini tačke a f(x) =
ω(x) · g(x), x≠ a, i da je
0 ) x (
lim
a x
· ω

.
2
o
kaže se da je f(x) = O (g(x)), x → a, ako postoji K > 0 takvo da u nekoj okolini tačke a važi: |
f(x)| ≤ K|g(x)|, x≠ a.
3
o
kaže se da je f(x) ≈ g(x), x → a, ako je
1
) x ( g
) x ( f
lim
a x
·

.
- T
114
– Neka je
L
) x ( g
) x ( f
lim
a x
·

. Tada:
1
o
L = 0

f(x) = o(g(x)),
2
o
L = ± ∞

g(x) = o(f(x)),
3
o
0 < |L| < +∞

f(x) = O(g(x)) i g(x) = O(f(x)),
4
o
L = 1

f(x) ≈ g(x). (≈ - istog reda)
Dokaz: 1
o
ako je L = 0

f(x) =
) x ( g
) x ( g
) x ( f

(
) x ( g
) x ( f
= ω(x)),
0 ) x (
lim
a x
· ω

.

f(x) = o(g(x)).
2
o
Recipročno.
3
o

) x ( g
) x ( f
lim
a x→
, L≠ 0, |L| < +∞.


L
) x ( g
) x ( f
lim
a x
·

. Za ε > 0 postoji δ(ε) tako da za |x-a| < δ:
ε < − L
) x ( g
) x ( f
⇒ ε < − < ε − L
) x ( g
) x ( fε + < L
) x ( g
) x ( f


) x ( g ) L ( ) x ( f ε + <
(
) L ( ε +
= K)
4
o
očigledno. (…)
- D
141
– Neka su f i g beskonačno male kad x → a.
1
o
Ako je f(x) = o(g(x)), f je beskonačno mala višeg reda u odnosu na g.
2
o
Ako je f(x) = O(g(x)) i g(x) = O(f(x)), f i g su beskonačno male istog reda.
3
o
Ako su f i g
k
(k

N) beskonačno male istog reda, f je beskonačno mala reda k u ognosu na g.
4
o
Ako je f(x) ≈ g(x), f i g su ekvivalentne.
- D
142
– Ako su f i g beskonačno velike i ako je f(x) = o(g(x)), onda je g beskonačno velika višeg reda u
odnosu na f. Dalje tačke 2
o
, 3
o
i 4
o
iz prethodne definicije idu isto.
- T
115
– (važno!!) Neka su m,n

R i neka x → 0. Tada:
1
o
c · o(x
n
) = o(x
n
), c

R je konstanta.
2
o
o(x
m
) + o(x
n
) = o(x
min(m,n)
), (specijalno: o(x
n
) + o(x
n
) = o(x
n
))
3
o
o(x
n
) · o(x
m
) = o(x
n+m
),
4
o
x
m
· o(x
n
) = o(x
m+n
).
- T
116
– Neka je f
1
(x) ≈ g
1
(x) i f
2
(x) ≈ g
2
(x), x → a. Tada je:
1
o
f
1
(x) · f
2
(x) ≈ g
1
(x) · g
2
(x);
2
o

) x ( g
) x ( g
) x ( f
) x ( f
2
1
2
1

;
3
o
f
1
(x) + f
2
(x) ≈ g
1
(x) + g
2
(x), g
1
(x) · g
2
(x) > 0.
- T
117
– Ako su f i g beskonačno male kad x → a i ako je g(x) ≠ 0 u nekoj okolini tačke a, tada f(x) ≈ g(x),
kad x → a

f(x) = g(x) + o(g(x)), x → a. (tj. f(x) – g(x) = o(g(x))).
Dokaz: Ako je f(x) = g(x) + o(g(x))
⇒ 1 0 1
) x ( g
)) x ( g ( o ) x ( g
lim
) x ( g
) x ( f
lim
a x a x
· + ·
+
·
→ →
, tj. f(x) ≈ g(x).
Obrnuto: ako je f(x) ≈ g(x)

) x ( g
) x ( g ) x ( f
lim
1 1
) x ( g
) x ( g ) x ( f ) x ( g
lim
a x a x

+ · ·
− +
→ →

f(x)-
g(x)=o(g(x)).
Izvod funkcije
- D
143
– Neka je f-ja f(x) definisana u nekoj okolini tačke x
0
, uključujući i samu tačku x
0
. Ako postoji
(konačan ili beskonačan)
0
0
x x 0
0
0 x
0
0 h
0
0
x x
| ) x ( ' f ) x ( ' f
x
) x ( f ) x x ( f
lim
h
) x ( f ) h x ( f
lim
x x
) x ( f ) x ( f
lim
·
→ ∆ → →
· ·

− ∆ +
·
− +
·


, on se naziva
izvod f-je f(x) u tački x
0
. y = f(x), y’ = f ’ (x) .
- D
144
– Ako f-ja f u tački x
0
ima konačan izvod, ona je u toj tački diferencijabilna. F-ja je diferencijabilna
na skupu ako je diferencijabilna u svakoj tački tog skupa.
- D
145
– Ako se u prvoj definiciji posmatra samo levi (desni) limes, dobija se levi (desni) izvod f-je.
F-ja ima izvod u tački ako i samo ako ima izvod u levoj i desnoj tački i oni su jednaki.
- T
118
– f-ja f diferencijabilna u tački x
0
neprekidna je u toj tački.
Dokaz: neka je f ’(x
0
) konačna.
0 x x
lim
) x ( ' f x x
x x
) x ( f ) x ( f
lim
) x ( f ) x ( f
lim
0
x x
0 0
0
0
x x
0
x x
0 0 0
· − ⋅ · − ⋅


· −
→ → →
.
- T
119
– (c · f(x))‘ = c · f ‘(x).
Dokaz:
) x ( ' f c
h
) x ( f ) h x ( f
lim
c
h
) x ( f c ) h x ( f c
lim
0 h 0 h
⋅ ·
− +
⋅ ·
⋅ − + ⋅
→ →
.
- T
120
– (f(x) + g(x))‘ = f ‘(x) + g‘(x).
Dokaz:
) x ( ' g ) x ( ' f
h
) x ( g ) x ( f ) h x ( g ) h x ( f
lim
0 h
+ ·
− − + + +

.
- T
121
– (važno!!) Neka je za neko x
0

R f-ja f strogo monotona i neprekidna na intervalu (x
0
– ε, x
0
+ ε), ε
> 0 i neka postoji konačan izvod f ‘(x
0
) ≠ 0. Tada je inverzna f-ja f
–1
diferencijabilna u tački y
0
= f(x
0
) i
važi (f
–1
(y
0
))‘ =
) x ( ' f
1
0
.
Dokaz: Kad x → x
0
, y = f(x) → y
0
= f(x
0
).
) x ( ' f
1
) x ( f ) x ( f
x x
lim
y y
) y ( f ) y ( f
lim
0 0
0
x x
0
0
1 1
y y
0 0
·


·− −

.
- T
122
– Ako je f = U · V,
V
U
g · i ako postoji U‘(x) i V ‘(x), tada je:
1
o
f ‘(x) = U‘(x) · V(x) + U(x) · V ‘(x);
2
o
g ‘(x)
2
)) x ( ' V (
(x) V · U(x) - V(x) · U(x)
·
.
Dokaz za 1
o
U (x + h) · V (x + h) – U(x) · V(x) = [U(x + h) – U(x)] V(x + h) + [V(x + h) – V(x)]
kad se podeli sa h i h → 0, dobija se izraz.
- T
123
– Neka je f-ja g(x) diferencijabilna u tački x
0
i neka je f-ja h = g

f (tj. h(x) = f(g(x))) definisana u
nekoj okolini tačke x
0
, a f-ja f diferencijabilna u tački t
0
= g (x
0
). Tada je i f-ja h diferencijabilna u tački x
0
i važi: h‘(x
0
) = (f(g(x))‘)
x=x0
= f ‘(t
0
) · y‘(x
0
), tj. (f(g(x)))‘ = f ‘(g(x)) · g‘(x).
Dokaz: y = h(x) = f(g(x)) = f(t). f i g su diferencijabilne

za ∆x≠ 0 postoji ∆t i ∆t → 0 kad ∆x
→ 0. Kad ∆t → 0, i ∆y (odnosno ∆f(x), odnosno ∆h(x) → 0). ∆y = f ‘(t) · ∆t + ω(t) · ∆t (ω(t) → 0 kad ∆t
→ 0).


x
t
)) t ( ) t ( ' f (
x
) t ( f
x
) x ( f
x
y


⋅ ω + ·


·


·

) x ( ' g ) t ( ' f ) x ( ' t ) t ( ' f
x
y
lim
0 x
⋅ · ⋅ ·


→ ∆
.
Diferencijal funkcije
A
x
) x ( f ) x x ( f
lim
0 x
·

− ∆ +
→ ∆
(A

R) (tj. f je diferencijabilna u x).
1
x A
) x ( f ) x x ( f
lim
0 x
·
∆ ⋅
− ∆ +
→ ∆
, tj: f(x + ∆x) – f(x) ≈ A · ∆x.

f(x + ∆x) – f(x) – A · ∆x = o(∆x)

f(x + ∆x)
– f(x) = ∆y = A · ∆x + o(∆x). (A · ∆x = dy !!)
- D
146
– Neka je f-ja f diferencijabilna u tački x
0
. Za datu vrednost priraštaja ∆x izraz f ‘(x
0
) · ∆x = df(x
0
)
jeste glavni deo priraštaja ili diferencijal.
dy = y ‘ · dx = f ‘(x) dx = f ‘(x) ∆x. y = f(g(x)) = f(t), t = g(x);; dy = y‘ dx = f ‘(t) · g‘(x) dx = f ‘(t) dt = y‘
dx – invarijantnost diferencijala.
d(f(x) + g(x)) = df(x) + dg(x);; d(c · f(x)) = c · df(x).
d(U(x) · V(x)) = U(x) · dV(x) + V(x) · dU(x);
2
(U(x))
dV(x) · U(x) V(x) · dU(x)
)
) x ( V
) x ( U
( d

·
;
dy
dx
1
dx
dy
' y · ·
;
y = f(t), t = g(x);
dx
dt
dt
dy
dx
dy
' y ⋅ · · ;
dx
...
dt
dV
dV
dU
dU
dy
dx
dy
⋅ ⋅ · - lančasto pravilo.
Izvod parametarski zadate f-je.
x = φ(t), y = Φ(t),
) t ( '
) t ( '
dt
dx
dt
dy
dx
dy
' y
ϕ
Φ
· · ·
.
Osnovne teoreme diferencijalnog računa
- D
147
– Ako je f-ja f definisana u tački x
0
i ako postoji ε > 0 tako da je f definisana na I = (x
0
– ε, x
0
+ ε) i (
∀x

I, x≠ x
0
) f(x) ≤ f(x
0
), kaže se da f-ja f u tački x
0
ima lokalni maksimum. Simetrično: lokalni
minimum. (nestrogi ekstremum). Analogno: strogi ekstremum.
- D
148
– Tačka x
0
u kojoj je f ‘(x
0
) = 0 je stacionarna tačka f-je f.
- T
124
– (Fermaova teorema) Ako f-ja f u tački x
0
ima lokalni ekstremum, i ako u tački x
0
ima izvod
(konačan ili beskonačan), tada je f ‘(x
0
) = 0.
Dokaz: pretpostavimo da je u x
0
lokalni maksimum, i pretpostavimo da postoji f ‘(x
0
).
Pretpostavimo: f ‘(x
0
) > 0

0
h
) x ( f ) h x ( f
0 0
>
− +
za dovoljno malo |h| i h < 0.


) x ( f ) h x ( f
0 0
− +
> 0

f(x
0
+ h) > f(x
0
) – kontradikcija!! Znači: f ‘(x
0
) = 0. Analogno za pretpostavku da je lokalni
minimum.
- T
125
– (Rolova teorema) Neka je f-ja f definisana i neprekidna na [a,b], neka ima izvod (konačan ili
beskonačan) na (a,b) i neka je f(a) = f(b). Tada ( ∃ c

(a,b)) f ‘(c) = 0.
Dokaz: Na [a,b] f ima maksimum i minimum (po Vajerštrasovoj teoremi) ako je f(a) = f(b) i
maksimum i minimum onda je f(x) = c za x

[a,b], i onda je ( ∀x

[a,b]) f ‘(x) = 0. Ako nije, onda
postoji c

(a,b) tako da je to tačka ili maksimum, onda po fermaovoj teoremi je izvod u toj tački jednak
nuli.
- T
126
– (Košijeva teorema) Neka su f i g f-je definisane i neprekidne [a,b] i neka obe imaju izvode
(konačne ili beskonačne) na (a,b), i neka je ( ∀x

(a,b)) g‘(x) ≠ 0. Tada:
( ∃ c

(a,b)) tako da je
) c ( ' f
) c ( ' f
) a ( g ) b ( g
) a ( f ) b ( f
·


.
Dokaz: g(b) – g(a) = 0 značilo bi g'(x) = 0 bar za neko x (po Rolovoj teoremi), što nije moguće!!
Uzmimo pomoćnu f-ju φ(x) = f(x) -
) a ( g ) b ( g
) a ( f ) b ( f


· g(x). (φ’(x) = f’(x) -
) a ( g ) b ( g
) a ( f ) b ( f


· g’(x)) f-ja φ(x)
zadovoljava uslove Rolove teoreme.

( ∃ c

(a,b)) φ’(c) = 0


) c ( ' f
) c ( ' f
) a ( g ) b ( g
) a ( f ) b ( f
·


.
Posledica: Lagranžova teorema. Ako uzmemo g(x) = x.
(- T
127
–) Neka je f definisana i neprekidna na [a,b], ima izvod (konačan ili beskonačan) na (a,b). Tada: ( ∃
c

(a,b)) ) c ( ' f
a b
) a ( f ) b ( f
·


. Tj. f(b) – f(a) = f '(c) (b-a) = f '(a + θ (b-a)) (b-a), 0 < θ < 1.b (stavovi o
srednjoj vrednosti)
- T
128
– Neka je f-ja f definisana i neprekidna na (a,b) (konačnom ili beskonačnom, tj. a,b

R
) i neka ima
izvod (konačan ili beskonačan) na (a,b). Ako je ( ∀x

(a,b)) f '(x
0
) > 0 (alt. f ’(x) < 0), f je monotono
rastuća (alt. opadajuća) na (a,b). Ako je ( ∀x

(a,b)) f ’(x) = 0, f(x) = c na (a,b).
Dokaz: x
1
, x
2


(a,b), x
1
< x
2
. f(x
2
) – f(x
1
) = (x
2
– x
1
) · f ’(ξ), x
1
< ξ < x
2
.
Ako je f ’ > 0

f(x
2
) > f(x
1
)

f je monotono rastuća.
Ako je f ’ < 0

f(x
2
) < f(x
1
)

f je monotono opadajuća.
Ako je f ’ = 0

f(x
2
) = f(x
1
)

f(x) = c.
- T
129
– Ako je f-ja f definisana i neprekidna na (a – ε, a) i (a, a + ε) i ako postoji
A ) x ( ' f
lim
a x
·

, tada
postoji i f ’(a) i jednak je A.
- T
130
– Ako je f-ja diferencijabilna u svakoj tački intervala I (otvoren, poluotvoren, zatvoren) i
+∞ < ·

M )) x ( ' f ( sup
I x
, tada je f ravnomerno neprekidna na I.
Dokaz: uzmimo proizvoljno x
1
, x
2


I.
|f(x
2
) – f(x
1
)| = |(x
2
– x
1
)| |f ‘(c)| ≤ M |x
2
– x
1
|
|f(x
2
) – f(x
1
)| < ε ako je M |x
2
– x
1
| < ε

|x
2
– x
1
| <
M
ε
= δ(ε).
- T
131
– (Lopitalova teorema) Neka su f-je f i g diferencijabilne u nekoj okolini tačke a

R
(osim možda u
a) i neka je:

) x ( g
) x ( f
lim
a x→
oblika
0
0
ili


;
2º g’(x) ≠ 0 u nekoj okolini tačke a;
3º postoji
) x ( ' g
) x ( ' f
lim
L
a x→
·
(konačan ili beskonačan). Tada postoji i
) x ( g
) x ( f
lim
a x→
i jednak je L.
Izvodi i diferencijali višeg reda
- D
149
– Ako je n

N, n-ti izvod f-je f je f
(n)
(x) = (f
(n-1)
(x))’, n = 1,2,3,…, gde je f
(0)
(x) = f(x).
- D
150
– Ako postoji konačan f
(n)
(x), kaže se da je f-ja f n puta diferencijabilna u tački x.
- T
132
– (Lajbnicova) Neka je y = U · V i neka su U i V n puta diferencijabilne u tački x. Tada je i y n puta
diferencijabilna i važi (U · V)
(n)
=
) k n ( ) k (
n
0 k
V U
k
n

·
⋅ ∑

,
`

.
|
.
- D
151
– Diferencijal reda n f-je f(x) je d
n
f(x) = d(d
n-1
f(x)), n = 2,3,4,...
- T
133
– Ako je f-ja f n puta diferencijabilna u tački x, tada d
n
f(x) = f
(n)
(x)dx
n
.
Dokaz: n = 1. pretpostavimo za n
d
n+1
f(x) = d(d
n
f(x)) = d(f
(n)
(x)dx
n
) = f
(n+1)
(x) dx
n
· dx = f
(n+1)
(x) dx
n+1


y
(n)
=
n
n
dx
y d
.
Konveksnost i konkavnost
- D
152
– Neka je I proiyvoljan interval. Ako je
( ∀x
1
, x
2


I) ( ∀λ

[0,1]) f(λx
1
+ (1 - λ) x
2
) ≤ λ f(x
1
) + (1 - λ) f(x
2
) (*)
f je konveksna na I. (na dole!) Inače je konkavna (≥).
Napomena: ako je f konveksna, -f je konkavna, i obrnuto.
- T
134
– Neka je f-ja f diferencijabilna na (a,b). F-ja f je konveksna na (a,b) ako i samo ako je f '(x)
neopadajuća na (a,b).
Posledica: Neka je f-ja dvaput diferencijabilna na (a,b). F-ja f je konveksna na (a,b) ako i samo ako
je ( ∀x

(a,b)) f ''(x) > 0, a konkavna ako i samo ako je ( ∀x

(a,b)) f ''(x) ≤ 0.
Napomena: jedina f-ja koja je konveksna i konkavna jeste prava.
- D
153
– Neka je f-ja f definisana u tački x
0
. Ako postoji ε > 0 tako da je f-ja f definisana u (x
0
– ε, x
0
+ ε), i
na (x
0
– ε, x
0
) konveksna, a na (x
0,
x
0
+ ε) konkavna, ili obrnuto, onda je tačka x
0
prevojna tačka f-je f.
Tejlorov polinom
- D
154
– Ako f-ja f u tački a ima konačne izvode do reda n, polinom
T
n
(x) = f(a) +
! 1
) a ( ' f
(x - a) +
! 2
) a ( ' ' f
(x - a)
2
+ ... +
! n
) a ( f
) n (
(x - a)
n

jeste Tejlorov polinom f-je f stepena n u okolini tačke a.
- D
155
– f-ja R
n
(x) = f(x) – T(x) jeste ostatak Tejlorovog polinoma f-je f u okolini tačke a.
- T
135
– (Tejlorova teorema) Neka je f-ja f n puta diferencijabilna u tački a i neka je T
n
(x) njen Tejlorov
polinom stepena n u okolini tačke a. Tada je: f(x) = T
n
(x) + o((x - a)
n
), x → a, ((x-a)
n
– greška n-tog reda;
ostatak u Peanovom obliku). Ako je a = 0, Tejlorov polinom se naziva i Maklorenov polinom.
- T
136
– Ako je f-ja f n puta diferencijabilna u tački a i ako je za neki polinom P
n
(x) stepena n
f(x) = P
n
(x) + o((x - a)
n
), x → a, P
n
(x) je Tejlorov polinom f-je f u okolini tačke a.
Dokaz: važi i: f(x) = T
n
(x) + o((x - a)
n
), x → a.
0 = P
n
(x) - T
n
(x) + o((x - a)
n
)

P
n
(x) - T
n
(x) = o((x - a)
n
), x → a.
Pretpostavimo da je P
n
(x) - T
n
(x) = R
n
(x).
n
n
a x
n
n
a x
n
n n
a x
) a x (
) x ( R
lim 0
) a x (
) ) a x (( o
lim
) a x (
) x ( T ) x ( P
lim

· ·


·


→ → →
.

u brojiocu postoji (x - a) bar
na (n + 1). stepenu (kontradikcija!! jer je R
n
(x) stepena n).
Procena greške
1) . ) a x (
)! 1 n (
)) a x ( a ( f
) x ( R
1 n
) 1 n (
n
+
+

+
− θ +
· - Lagranžov oblik ostatka.
2) . ) a x ( ) 1 (
! n
)) a x ( a ( f
) x ( R
1 n n
) 1 n (
n
+
+
− θ −
− θ +
· - Košijev oblik ostatka.
(Uslov je da f-ja ima (n + 1) izvod u okolini tačke a) ( 1 0 < θ < )
- T
137
– Neka f-ja ima izvode proizvoljnog reda u intervalu I koji sadrži tačku razvoja a i neka je ( ∀x

I) (
∀n

N) |f
(n)
(x)| ≤ M, M

R. Tada je
0 ) x ( R lim
n
n
·
∞ →
za svako x

I.
Asimptote
- D
156
– Neka f: D → R.
1º Ako je
t∞ ·

) x ( f lim
a x
, tada je x = a vertikalna asimptota f-je f.
2º Ako je
A ) x ( f lim
x
·
t∞ →
, tada je y = A horizontalna asimptota f-je f.
3º Ako postoje a,b

R, a ≠ 0, tako da je
0 ) b ax ) x ( f ( lim
x
· − −
t∞ →
, y = ax + b jeste kosa asimptota f-
je f. 0 ) a
x
) x ( f
( lim ) b ax ) x ( f ( lim
x x
· − · − −
t∞ → t∞ →


x
) x ( f
lim a
x ∞ →
· ⇒

) ax ) x ( f ( lim b
x
− ·
∞ →
.
- D
157
– Ako je data f-ja f(x) i ako postoji f-ja g(x) tako da
0 )) x ( g ) x ( f ( lim
x
· −
t∞ →
, kaže se da je f-ja g(x)
asimptota f-je f(x).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful