๑ ,๒ ๖ ๑ สถานศึ ก ษาพอเพี ย งแบบอย่ า ง

๑,๒๖๑
ส ถ า น ศึ ก ษ า พ อ เ พี ย ง แ บ บ อ ย่ า ง

๑,๒๖๑

สถานศึ ก ษาพอเพี ย งแบบอย่ า ง

พระบรมราโชวาท

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การให้การศึกษาแก่เด็กต้องเริ่มตั้งแต่เกิด ขึ้นต้นก็ต้อง
สอนให้รู้จักใช้อวัยวะและประสาทส่วนต่างๆ ต้องคอยควบคุม
ฝึกหัด จนสามารถใช้อวัยวะและประสาทส่วนนั้นๆ ทำกิจวัตร

ทั้งปวงของตนเองได้ เมื่อสามารถทำกิจวัตรของตัวได้แล้ว ถัดมา
ก็ต้องสอนให้รู้จักทำการต่างๆ ให้รู้จักแสวงหาสิ่งต่างๆ ตามที่
ต้องการให้ ได้มากขึ้น เพื่อทำให้ชีวิตมีความสะดวกมีความสบาย
การให้การศึกษาขั้น นี้ ได้แก่การฝึกกายให้มีความคล่องแคล่ว

ชำนิชำนาญ และสามารถในการปฏิบัติ ประกอบกับการสอนวิชา

ความรู้ต่างๆ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัว

การให้การศึกษาอีกขัน้ หนึง่ คือการสอนและฝึกฝนให้เรียนรูว้ ทิ ยาการ
ที่ก้าวหน้าขึ้นไป พร้อมทั้งการฝึกฝนให้รู้จักใช้เหตุผลสติปัญญา
และหาหลักการของชีวิต เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญ
งอกงามทั้งทางกายและทางความคิด ผู้ทำงานด้านการศึกษาจึงมี
ความสำคั ญ เป็ น พิ เ ศษ และได้ รั บ ความยกย่ อ งสู ง ตลอดมา

ในฐานะทีเ่ ป็นผู้ให้ชวี ติ จิตใจ ตลอดจนความเจริญทุกอย่างแก่อนุชน

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษา
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๔

คำนำ

การให้ ก ารศึ ก ษานั้ น

กล่ า วสั้ น ๆ โดยความหมายรวบยอด

คื อ การช่ ว ยให้ บุ ค คลค้ น พบวิ ธี ด ำเนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม

ไปสู่ ค วามเจริ ญ และความสุ ข ตามอั ต ภาพ

ตามนั ย นี้ ผู้ ส อนมี ห น้ า ที่ ต้ อ งหาความรู้ แ ละวิ ธี ก ารดำเนิ น ชี วิ ต

มาให้ ศิ ษ ย์ ไ ด้ รู้ ไ ด้ ท ราบ เพื่ อ ให้ ส ามารถเรี ย นรู้ ต่ อ ไป

และดำเนิ น ชี วิ ต ต่ อ ไปได้ ด้ ว ยดี จ นบรรลุ จุ ด หมาย

พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันอังคาร ที่ ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๒

กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งสู่ ส ถานศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู บุ ค ลากรทาง

การศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถนำแนวคิด
และหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ
การเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจำวัน ตลอดจน
ให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ

นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะผูร้ บั ผิดชอบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเครือข่ายและขยายผล
สถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มสี ถานศึกษาทีผ่ า่ นเกณฑ์
การประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง จำนวน ๑๓๕ แห่ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
ได้ขยายผลจนมีสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง จำนวน ๑,๑๒๖ แห่ง รวมทั้งสิ้น

เป็นจำนวน ๑,๒๖๑ แห่ง ในทุกระดับ ทุกสังกัด ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
คณะทำงานฯ จึงได้จดั ทำหนังสือ ๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างเล่มนีข้ นึ้
ด้วยหวังว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป
ในการค้ น หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แหล่ ง เรี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งในภาคการศึ ก ษา และ
สนับสนุนให้เกิดการขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

สารบั ญ

การศึ ก ษาเป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ

ในการสร้ า งและพั ฒ นาความรู้ ความคิ ด

ความประพฤติ และคุ ณ ธรรมของบุ ค คล

สั ง คมและบ้ า นเมื อ งใดให้ ก ารศึ ก ษาที่ ดี แ ก่ เ ยาวชน

ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว น ล้ ว นพอเหมาะกั น ทุ ก ๆ ด้ า น

สั ง คมและบ้ า นเมื อ งนั้ น ก็ จ ะมี พ ลเมื อ งมั่ น คงของประเทศชาติ ไ ว้
และพั ฒ นาให้ ก้ า วหน้ า ต่ อ ไปได้ โ ดยตลอด

พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัล
วันจันทร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๔

คำนำ
วิธีค้นรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
บัญชีอักษรย่อที่ใช้สถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๐ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

๑๑
๑๒
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕
๑๖
๑๗
๑๗
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๑๙

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว
ภาคใต้
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี

๒๑
๒๒
๒๓
๒๓
๒๔
๒๔
๒๔
๒๕
๒๕
๒๕
๒๕
๒๖
๒๖
๒๖
๒๖
๒๗
๒๙
๓๐
๓๐
๓๐
๓๑
๓๑

จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๓๑
๓๒
๓๒

สถานศึกษาพอเพียงปี ๒๕๕๒

๓๕
๓๗
๓๘
๓๘
๔๑
๔๕
๔๖
๔๗
๔๙
๕๑
๕๒
๕๔
๕๗
๖๐
๖๑
๖๓
๖๖
๖๗
๖๘

ภาคเหนือ
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตาก
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดน่าน
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดลำปาง
จังหวัดลำพูน
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

๗๑
๗๒
๗๓
๗๘
๘๒
๘๓
๙๐
๙๒
๙๔
๙๕
๙๘
๑๐๓
๑๐๓
๑๑๗
๑๒๐
๑๒๒
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๓๐

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดตราด
จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร

๑๓๙
๑๔๐
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๑
๑๕๒
๑๕๓
๑๕๔
๑๕๖
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๗
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๐
๑๖๓
๑๖๔
๑๖๖
๑๖๖

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง
ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
จังหวัดชุมพร
จังหวัดตรัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดยะลา
จังหวัดระนอง
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสตูล
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาคผนวก

๑๖๖
๑๖๙
๑๗๐
๑๗๑
๑๗๒
๑๗๕
๑๗๖
๑๗๗
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๐
๑๘๑
๑๘๓
๑๘๔
๑๘๔
๑๘๕
๑๘๖
๑๘๗
๑๘๘
๑๙๐
๑๙๒

วิธีค้นรายชื่อสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

บัญชีอักษรย่อที่ใช้

๑. การค้ น หารายชื่ อ สถานศึ ก ษาพอเพี ย งแบบอย่ า ง

ในหนังสือเล่มนี้ เริม่ จากปีทสี่ ถานศึกษาได้ผา่ นการประเมินคัดเลือก
เป็นสถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวนการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ (สถานศึกษาพอเพียง) คือเรียงจากปี
๒๕๕๐ และปี ๒๕๕๒

สป.ศธ. หมายถึง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๒. หลังจากนัน้ ให้คน้ หาตามภูมภิ าคทีต่ งั้ ของสถานศึกษา
นัน้ ๆ โดยเรียงจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ (ดูสารบัญประกอบ)

กทม. หมายถึง สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

๓. ให้ ค้ น หารายชื่ อ สถานศึ ก ษาพอเพี ย งตามจั ง หวั ด

ที่ตั้งของสถานศึกษา โดยเรียงตามชื่อของจังหวัด ตามตัวอักษร
ก- ฮ
๔. หลั ง จากนั้ น ค้ น หาตามสั ง กั ด ของสถานศึ ก ษา

โดยเรียงตาม สพฐ. (สพท.) สช. กทม./อปท. ตชด. สอศ.

และ กศน. (ดูบัญชีอักษรย่อประกอบ)
๕. หลั ง จากนั้ น จึ ง ค้ น หาตามรายชื่ อ สถานศึ ก ษา

เรียงตามตัวอักษร ก - ฮ
๖. สำหรับสถานศึกษาพอเพียงที่พิมพ์ด้วยสีทองแดงนั้น
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างที่ ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม

ทุกๆ ด้าน สมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ

สพฐ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สพท. หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สช.

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อปท. หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตชด. หมายถึง กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
สอศ. หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กศน. หมายถึง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง
ปี ๒๕๕๐

ภ า ค เ ห นื อ  

จังหวัดเชียงใหม่ (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
๑๕๔ ม.๔ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๑๒-๑๑๓๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐
๗๗ ม.๒ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐
โทร. ๐-๕๓๘๕-๖๐๘๐
อ.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
๑๕๙ ถ.บรรพปราการ อ.เมือง
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๐๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
๙๔ ม.๑๔ อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐
โทร. ๐-๕๓๓๖-๙๔๐๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๔

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
๑๑๗ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๒๔-๒๐๓๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม
๓๙๙ ม.๑๑ ต.แม่สรวย ถ.แม่สรวย-ฝาง
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๗๘-๖๐๗๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๒

จังหวัดนครสวรรค์ (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านปางชัย
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๓๙-๐๐๔๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๒

โรงเรียนพานพิทยาคม
๘๑๖ ม.๑๗ ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๗๒-๑๕๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ม.๑๐ ต.หนองบัว อ.หนองบัว
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๓๙-๐๑๑๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครสวรรค์ เขต ๓

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
ม.๑ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย ๕๗๓๑๐
โทร. ๐-๕๓๖๐-๘๑๓๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๔

โรงเรียนสันติวิทยา
๔๖ ม.๑๙ ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๓๓๐๐
อ.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนวังข่อยพิทยา
๙๔ ม.๑ ต.วังข่อย อ.ไพศาลี
จ.นครสวรรค์ ๖๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๖๘๙-๐๐๖๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๓

จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดกำแพงเพชร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนวังแขมวิทยา
ม.๒ ต.วังแขม อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทร. ๐-๕๕๘๗-๐๒๒๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. กำแพงเพชร เขต ๒
จังหวัดเชียงราย (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
ม.๑๒ ถ.บ้านเด่น-ท่าข้าวเปลือก
ต.แม่ขา้ วต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
โทร. ๐๘-๑๗๙๖-๙๘๖๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงราย เขต ๑ 

โรงเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา
๔๓ ม.๗ ถ.เชียงคำ-น่าน ต.ผาช้างน้อย
อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐
โทร. ๐-๕๔๔๗-๐๐๑๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. พะเยา เขต ๒

จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา, จังหวัดพิจิตร, จังหวัดเพชรบูรณ์,

จังหวัดแพร่, จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง

จังหวัดแพร่ (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง
ม.๗ ถ.ศรีสัชนาลัย-เด่นชัย ต.นาพูน
อ.วังชิ้น จ.แพร่ ๕๔๑๖๐
โทร. ๐-๕๔๕๕-๐๐๒๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
ม.๑ ถ.กริชสุวรรณ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๑๑๐๗
ม.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนบ้านวังชิ้น
ม.๒ ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น
จ.แพร่ ๕๔๑๖๐
โทร. ๐-๕๔๕๘-๘๓๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒
โรงเรียนบ้านป่าลาน
ม.๓ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๐๖-๐๔๓๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนบ้านหมอแปง
๒๓ ม.๔ ต.แม่นาเติง อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
โทร. ๐-๕๓๐๖-๕๑๓๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนปายวิทยาคาร
๑๐๔ ม.๔ ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๙๒๑๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
ในโครงการพระราชดำริ
ม.๔ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๒๑๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
๒๐๒ ม.๑ ต.ปางหมู อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๐๖-๑๒๕๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดน่าน (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน
ม.๑๐ ถ.ยันตรกิจโกศล ต.กลางเวียง
อ.เวียงสา จ.น่าน ๕๕๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๗๘-๑๗๙๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. น่าน เขต ๑
จังหวัดพะเยา (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
๙ ม.๑๗ ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ห้วยแก้ว
อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๔๒-๒๘๓๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. พะเยา เขต ๑
จังหวัดพิจิตร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดพร้าว
ม.๔ ต.วัดขวาง อ.โพทะเล
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๘๔-๐๓๖๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. พิจิตร เขต ๒
จังหวัดเพชรบูรณ์ (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
๙๙/๙ ม.๕ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๘๒-๔๓๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๒   

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
ม.๔ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๒๘๗๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๒

โรงเรียนแม่พริกวิทยา
๓๗ ม.๕ ถ.พหลโยธิน ต.พระบาทวังตวง
อ.แม่พริก จ.ลำปาง ๕๒๑๘๐
โทร. ๐-๕๔๒๙-๙๒๗๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒
จังหวัดลำพูน (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
ม.๓ ต.แม่ตืน อ.ลี้
จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๙๐๘๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา
ม.๒ ถ.นครสวรรค์-เชียงราย ต.ศาลา
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๒๘-๒๒๖๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ
ม.๔ ถ.เกาะคา-เสริมงาม ต.นาแก้ว
อ.เกาะคา จ.ลำปาง ๕๒๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๓๖-๒๔๒๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนเทศบาลจามเทวี
ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๕๑-๑๗๔๔
อ.๑ - ป.๖
อปท.
จังหวัดอุทัยธานี (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
อุทัยธานี
๒๐ ม.๒ ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง
จ.อุทัยธานี ๖๑๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๙๘-๒๐๖๗-๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุทัยธานี เขต ๑

ภาคเหนื อ

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
ในโครงการตามพระราชดำริ
๘๔ ม.๓ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๕๐
โทร. ๐๘-๖๔๒๐-๖๔๗๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
จังหวัดลำปาง (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนประชาราชวิทยา
ถ.ลำปาง-งาว ต.บ้านร้อง อ.งาว
จ.ลำปาง ๕๒๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๓๖-๕๐๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๑

โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ
ม.๑๕ ต.ระบำ อ.ลานสัก
จ.อุทัยธานี ๖๑๑๖๐
โทร. ๐-๕๖๕๘-๐๐๓๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุทัยธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านสันวิไล
ม.๙ ต.แม่ตืน อ.ลี้
จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๙๒๙๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำปาง, จังหวัดลำพูน, จังหวัดอุทัยธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ

12

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
๕๘ ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๓-๖๒๑๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนสนามบิน
ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

จังหวัดชัยภูมิ (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน
ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๒๘๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓
จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครพนม, จังหวัดนครราชสีมา,

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดนครพนม (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนธาตุพนม
๒๐๑-๒๐๒ ม.๑๓ ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๕๔-๑๑๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครพนม เขต ๑
จังหวัดนครราชสีมา (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านดงหลบ
ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทร. ๐๘-๑๐๗๐-๒๕๙๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๓
โรงเรียนเมืองยาง “คุรุราษฎร์อุทิศ”
ม.๒ ต.เมืองยาง อ.เมืองยาง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทร. ๐-๔๔๒๒-๙๑๑๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๗
จังหวัดบุรีรัมย์ (๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองยาง
ม.๔ บ้านหนองยาง ต.พระครู
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๓๙๐-๔๘๖๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองปรือ
(รัฐราษฎร์พัฒนา)
ม.๔ ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.โบสถ์
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๙๖-๕๐๓๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๗
โรงเรียนวัดจันทนาราม
ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทร. ๐๘-๖๒๖๑-๑๘๘๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๗
โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์
ม.๑๐ ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๗๘-๐๖๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๓
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา
ม.๑๑ ถ.หน้าเมือง ต.โนนบุรี
อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๑๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑
จังหวัดขอนแก่น (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนกัลยาณวัตร
๒๔๐ ถ.หลังเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๒-๔๔๒๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

13

14

15

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง
๑๒๕ ม.๓ ต.นางรอง อ.นางรอง
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๖๓-๑๘๘๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๓

โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา
ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทร. ๐-๔๔๖๑-๒๔๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนบ้านคูขาด
ม.๖ บ้านคูขาด ต.สตึก อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๖๘-๐๒๖๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
ม.๖ ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทร. ๐-๔๔๖๘-๙๔๔๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔
จังหวัดมหาสารคาม (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๔๑ ม.๑ ต.ดงใหญ่ อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๒๐
โทร. ๐-๔๓๗๓-๙๐๙๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
๕๙ ม.๑ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๖๓-๑๘๖๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๓

จังหวัดมุกดาหาร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง
“ราษฎร์สงเคราะห์”
ต.น้ำเทีย่ ง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๖๙-๑๔๕๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. มุกดาหาร เขต ๑
จังหวัดยโสธร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านสิงห์
ม.๑ ต.สิงห์ อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๔๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนพุทไธสง
ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๖๘-๙๐๑๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

จังหวัดร้อยเอ็ด (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ม.๒ ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐
โทร. ๐-๔๓๖๑-๑๐๘๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๙๐๙๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๑๒ ต.ปอพาน อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๙๘-๙๐๕๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๒

โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม
ถ.แจ้งสนิท ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๑๑๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนโพนทองวิทยายน
๔๕๙ ม.๓ ถ.โพนทอง-หนองพอก
ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๗-๑๓๘๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดบุรรี มั ย์, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดยโสธร, จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดศรีษะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

16

17

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙
๑๓๓ ม.๒ ต.หนองครก อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๑-๕๙๔๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ
ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐๘-๗๒๔๒-๑๘๗๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๙๖๓๐-๖๐๙๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านชำแจงแมง
ม.๑ ต.ชำ อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
ม.๓ ต.สังเม็ก อ.กันทรลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๓๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองขนาน
ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๘๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีษะเกษ, จังหวัดสกลนคร, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดสกลนคร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สกลนคร
๗๘ ม.๑๒ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม
จ.สกลนคร ๔๗๒๒๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๖๒๓๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑
จังหวัดสุรินทร์ (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
ม.๑ ถ.ศรีประสาท ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ
จ.สุรินทร์ ๓๒๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๕๖-๑๒๕๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๑

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ม.๑๑ ต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ
จ.สุรินทร์ ๓๒๑๗๐
โทร. ๐-๔๔๕๖-๙๑๖๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านโคกกลางสามัคคี
ม.๕ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
โทร. ๐๘-๖๒๕๖-๖๓๖๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๓
จังหวัดหนองคาย (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านเดื่อ
ต.บ้านเดื่อ อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๙๐๔๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗
๒๗ ม.๑๘ ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๒-๑๖๖๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดศรีษะเกษ (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๑๖๒ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๗๐
โทร. ๐-๔๕๙๑-๐๘๑๖-๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

18

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดอุดรธานี,

จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านคูเมือง (อ่อนอนุเคราะห์)
ม.๔ ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๕๔๐-๐๐๕๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนน้ำยืนวิทยา
ม.๒ ถ.วิสูตรโยธาภิบาล ต.สีวิเชียร
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๑๒๔๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๕

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
ม.๑๐ ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก
จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๓๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๑๖๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๕

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนอาโอยาม่า ๒
ต.ด่านศรีสุข อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๔๒-๒๐๗๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. หนองคาย เขต ๑
จังหวัดหนองบัวลำภู (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร
ต.โนนสัง อ.โนนสัง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๔๐
โทร. ๐-๔๒๓๗-๕๓๐๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองบัวลำภู เขต ๑
จังหวัดอำนาจเจริญ (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านสามัคคี
๒ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา
จ.อำนาจเจริญ ๓๗๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๕๒-๐๐๗๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. อำนาจเจริญ เขต ๑
จังหวัดอุดรธานี (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
๒๐๐ ม.๔ ต.หนองหญ้าไซ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๒๕-๐๒๙๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุดรธานี เขต ๒

19

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

22

กรุงเทพมหานคร (๑๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
ถ.กรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๖๒๑-๕๘๐๑-๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๖๓๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
๑ ม.๓ แขวงคลองถนน เขตสายไหม
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๕๒๓-๖๘๔๕
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
๔๐ ซ.รามคำแหง ๔๓/๑ ถ.รามคำแหง
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๕๓๘-๒๕๗๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนวัดสามง่าม
๑ ม.๓ แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก
กรุงเทพฯ ๑๐๕๓๐
โทร. ๐-๒๙๐๖-๑๐๑๓
อ.๑ - ม.๓
กทม.

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)
๖/๕๙๙ ม.๕ ซ.พหลโยธิน ๕๒
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๙๗๒-๖๑๑๑-๘
ปวช. / ปวส.
สช.
โรงเรียนคลองกุ่ม
ถ.เสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๗๔-๑๓๓๐
อ.๑ - ม.๓
กทม.

กรุงเทพมหานคร, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี
๘๖ ม.๖ ถ.เพชรเกษม ๔๘ แขวงบางแวก
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทร. ๐-๒๔๑๐-๑๖๕๘
อ.๑ - ป.๖
กทม.

จังหวัดกาญจนบุรี (๑ สถานศึกษา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
๗ ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๕๑-๑๑๒๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดจันทบุรี (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์)
๕๘ ม.๑ ถ.ริมน้ำ ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๓๑-๒๓๙๖
อ.๑ - ม.๖
สพท. จันทบุรี เขต ๑ (สช.)

ภาคกลาง

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า
ถ.นางลิ้นจี่ ซ.นางลิ้นจี่ ๖
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๘๖-๓๘๐๙, ๐-๒๒๘๖-๘๓๕๕
เตรียมอนุบาล - อ.๓
สช.

โรงเรียนโยธินบูรณะ
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๑-๒๓๐๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
๑๔๖ ถ.เทศบาลสาย ๑ แขวงวัดกัลยาณ์
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๘๙๐-๐๙๗๗
อ.๑ - ม.๖
สช.

23

โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
ม.๕ ต.จันทนิมิต อ.เมือง
จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๓๑-๑๐๓๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. จันทบุรี เขต ๑ (สช.)
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

24

จังหวัดฉะเชิงเทรา (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
๓๓๐ ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร. ๐๘-๖๐๗๙-๘๙๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

โรงเรียนวัดดอนท่านา
(ถนอมกาญจนราษฎร์)
๗ ม.๓ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร. ๐๘-๙๒๕๓-๕๑๙๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว
ม.๑๘ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร. ๐-๓๘๕๐-๒๒๒๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ (สช.)

จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี,

จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
ม.๕ ต.บ้านสวน อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๒๗-๓๓๗๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. ชลบุรี เขต ๑ (สช.)

จังหวัดนครปฐม (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
๖๘ ม.๑ ถ.มาลัยแมน ต.วังตะกู อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๒๔-๓๙๖๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครปฐม เขต ๑
จังหวัดนนทบุรี (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
๒๓๘ ม.๔ ถ.ประชาราษฎร์ ๑๗
ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๒๕-๐๐๒๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๑
จังหวัดปทุมธานี (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์
ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๔๐
โทร. ๐-๒๕๙๙-๔๓๐๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ปทุมธานี เขต ๑
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
๔๕ ม.๑ ต.ประตูชัย อ.เมือง
ต.บ้านแถว อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๒๔-๑๕๕๙
โทร. ๐-๓๕๗๘-๖๑๒๐
อ.๑ - ม.๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (สช.) สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ (สช.)

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนสว่างศรัทธาธรรมสถาน
๓๓๖ ม.๑ ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร. ๐-๓๘๐๘-๐๐๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒
จังหวัดชลบุรี (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
๑๑/๒ ม.๓ ถ.สุขาภิบาล ๖ ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๓๑-๑๐๖๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. ชลบุรี เขต ๑ (สช.)
จังหวัดตราด (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนกิตติวิทยา
๖ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๑๗๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ตราด เขต ๑ (สช.)

25

26

โรงเรียนอนุบาลวัฒนานคร
๑ ม.๔ ถ.วัฒนาทุ่งขนาน ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๑๗๘, ๐-๓๗๒๖-๑๑๐๘,
๐-๓๗๒๖-๑๑๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๒

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ,

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว
รัชมังคลาภิเษก
๒๐๔ ม.๘ ต.หนองตะเคียนบอน
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๒๔-๓๐๗๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

จังหวัดเพชรบุรี (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
๔๒๗ ถ.หุบกะพง-จุฬาภรณ์ ต.เขาใหญ่ ตามอัธยาศัยอำเภอหนองหญ้าปล้อง
อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
๑๖๔ ต.หนองหญ้าปล้อง
โทร. ๐-๓๒๔๗-๐๒๙๓
อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ๗๖๑๖๐
ม.๑ - ม.๖
โทร. ๐-๓๒๔๙-๔๒๒๙
สพท. เพชรบุรี เขต ๒
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดระยอง (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
ม.๘ ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา
จ.ระยอง ๒๑๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๖๑-๕๒๒๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. ระยอง เขต ๒
จังหวัดราชบุรี (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดหนองกลางดง
ม.๖ ต.ชำแระ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทร. ๐-๓๒๓๕-๙๕๓๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒
จังหวัดสมุทรปราการ (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
ม.๑ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทร. ๐-๒๓๘๓-๐๙๔๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๑

27

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภ า ค ใ ต้

30

31

จังหวัดชุมพร (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านทรายขาว
ม.๑ ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐
โทร. ๐-๗๗๖๑-๐๒๖๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชุมพร เขต ๑
จังหวัดตรัง (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดนางประหลาด
โรงเรียนห้วยยอด
๑๐๙ ม.๕ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง
ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง ๙๒๑๗๐
จ.ตรัง ๙๒๑๓๐
โทร. ๐-๗๕๒๗-๐๑๑๒
โทร. ๐-๗๕๒๗-๑๑๗๙, ๐-๗๕๒๗-๑๑๘๐
อ.๑ - ป.๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตรัง เขต ๑
สพท. ตรัง เขต ๒
จังหวัดนครศรีธรรมราช (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านขอนหาด
โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
ม.๑ ต.ขอนหาด อ.ชะอวด
ม.๑๑ ถ.กะโรม ต.กำโลน อ.ลานสกา
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๓๐
โทร. ๐-๗๕๔๒-๖๑๓๔
โทร. ๐-๗๕๓๗-๔๗๙๔
อ.๑ - ป.๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๑
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๑
โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
ม.๔ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช ๘๖๑๖๐
โทร. ๐-๗๕๓๔-๙๓๒๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔

จังหวัดชุมพร, จังหวัดตรัง, จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดพัทลุง

จังหวัดสงขลา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๘
ม.๑๕ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร. ๐-๗๕๓๖-๙๔๘๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔

ภาคใต้

โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ม.๕ ถ.ชัน-ยวนแหล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๔๔-๗๐๐๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๑

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวนา
ม.๙ ต.สี่ขีด อ.สิชล
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๔๖-๗๘๐๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔
จังหวัดนราธิวาส (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๐
ม.๔ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ
จ.นราธิวาส ๙๖๑๗๐
โทร. ๐-๗๓๕๙-๙๔๐๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. นราธิวาส เขต ๑
จังหวัดปัตตานี (๑ สถานศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ถ.หนองจิก ต.สะบารัง อ.เมือง
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๓๐๑๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดพัทลุง (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
๑๒ ต.ตำนาน อ.เมือง
จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๖๘-๗๙๑๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. พัทลุง เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

32

จังหวัดสงขลา (๕ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
ม.๘ ต.ควนรู อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา ๙๐๒๘๐
โทร. ๐-๗๔๔๓-๒๓๑๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. สงขลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)
ม.๑ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๕๕-๖๑๘๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๑

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
ม.๖ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร
จ.สงขลา ๙๐๒๘๐
โทร. ๐-๗๔๓๓-๑๕๑๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. สงขลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาแสน
ถ.หูแร่-โตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๔๗-๒๑๖๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านนา
๑๐๐ ม.๒ ถ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านนา
อ.จะนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐
โทร. ๐-๗๔๒๐-๖๔๗๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
๑๖๔ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๓๕-๕๓๕๑-๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๑
จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานศึ ก ษาพอเพี ย ง
ปี ๒๕๕๒

ภ า ค เ ห นื อ

38

39

โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
ม.๕ ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ
จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๗๐
โทร. ๐๘-๖๑๙๙-๖๑๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กำแพงเพชร เขต ๑

โรงเรียนบ้านนางแลใน
๗๔ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๐-๖๐๕๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง
ม.๑๗ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๐-๕๖๐๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง
ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๗๘-๐๔๗๗
อ.๑ - ม.๖
สพท. กำแพงเพชร เขต ๒

โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
ต.หังถนน อ.คลองขลุง
จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
โทร. ๐-๕๕๘๖-๕๑๑๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. กำแพงเพชร เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก
อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย ๕๗๒๑๐
โทร. ๐-๕๓๑๗-๒๕๗๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
๔๐๒ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๖-๙๒๑๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนบ้านทุ่งฟ้าผ่า
๑๙๘ ม.๗ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย ๕๗๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๖๐-๕๗๐๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๒

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๙๕-๕๔๐๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๓

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
๒๔๒ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๕๗๒๕๐
โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๑๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๓

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก
๙๗ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๗๖-๗๐๘๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๓

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
๕๐ ถ.ปิ่นดำริห์ อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๗๑-๑๐๙๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดเชียงราย (๒๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๑๔๕๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๑

โรงเรียนบ้านดู่
๔๐๐ ม.๒ อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐
โทร. ๐-๕๓๑๕-๑๕๔๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๑

จังหวัดกำแพงเพชร, จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดกำแพงเพชร (๕ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านดงซ่อม
ม.๙ ต.โกสัมพี อ.โกสัมพี
จ.กำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๗๖-๐๐๒๖
อ.๑ - ม.๖
สพท. กำแพงเพชร เขต ๑

40

41

โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
๖๗๕ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๗๓-๐๒๖๒-๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงราย เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๖๖-๐๗๘๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
๒๑๘ อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย ๕๗๓๔๐
โทร. ๐-๕๓๖๐-๖๒๑๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๔

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๗๗๖๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดเชียงใหม่ (๓๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
๓ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๔๙-๕๕๑๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนแม่ต๋ำวิทยา
๘๔ ม.๗ อ.เทิง
จ.เชียงราย ๕๗๒๙๐
โทร. ๐-๕๓๑๙-๐๖๕๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๔
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
๑๓๙ อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ๕๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๑๙-๑๗๐๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงราย เขต ๔

โรงเรียนเชียงแสนอาคาเดมี
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๗๗-๗๓๑๔
ปฐมวัย - ป.๖
สพท. เชียงราย เขต ๓ (สช.)

โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
๑๙๕ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๘๔-๐๗๑๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
ต.แม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๘๔-๐๓๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย อ.เมือง
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๗๑-๓๐๓๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอพญาเม็งราย
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ๕๗๒๙๐
โทร. ๐-๕๓๗๙-๙๑๑๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
โทร. ๐-๕๓๔๖-๐๒๖๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
๑๙๖ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๔๙-๕๑๙๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านป่าไผ่
ต.ป่าไผ่ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๘๔-๐๖๓๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนบ้านสันกอง
บ้านสันกอง ถ.พหลโยธิน ต.แม่ไร่
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ๕๗๒๔๐
โทร. ๐-๕๓๗๖-๓๑๒๕, ๐-๕๓๗๔-๓๓๐๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงราย เขต ๓

42

43

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทร. ๐-๕๓๒๗-๗๑๕๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
๒ ต.อินทขิล อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๘๔-๓๒๐๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนวัดห้วยไร่
ม.๖ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๙๕๒-๕๔๐๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนวัดห้วยทราย
อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๓๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๕-๗๘๕๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
๑๘๖ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๑๘๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
๒๒๘ ม.๑๐ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๕๐
โทร. ๐-๕๓๔๘-๗๐๙๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม
๒๒๖ ม.๒ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๓๗-๔๑๒๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด
๕๗ ม.๓ อ.พร้าว
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๙๐
โทร. ๐-๕๓๓๔-๘๑๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
ม.๔ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๘๔-๓๔๑๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนไชยปราการ
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๒๐
โทร. ๐-๕๓๔๕-๗๐๓๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

โรงเรียนบ้านปางเฟือง
ม.๒ บ้านปางเฟือง ถ.เชียงใหม่-ฝาง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
โทร. ๐-๕๓๒๖-๑๔๘๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ
ม.๖ อ.สะเมิง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๕๐
โทร. ๐-๕๓๔๖-๐๑๙๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองปลามัน
๙๕ ม.๒ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๓๐-๑๐๓๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
ม.๗ บ้านห้วยคอกหมู ถ.ฝาง-แม่นาวาง
ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๘๐
โทร. ๐-๕๓๐๐-๐๐๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๔๕-๑๕๐๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
๑๓๕ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๒๐
โทร. ๐-๕๓๔๙-๕๕๒๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑

44

45

โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังค์)
๔๘๐ ต.บ้านกาด อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๖๐
โทร. ๐-๕๓๔๘-๙๑๗๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๔

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
๒๔๙ ม.๑๑ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๓๑-๑๓๙๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสันทราย
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐
โทร. ๐-๕๓๔๙-๒๑๔๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านม่วงชุม
ม.๑๐ บ้านม่วงชุม ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๔๖-๐๐๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๔

โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
ต.ดอนเปา อ.แม่วาง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๖๐
โทร. ๐-๕๓๐๒-๙๒๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๔

โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
๑๖๓ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๓-๕๕๕๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. เชียงใหม่ เขต ๔

โรงเรียนดาราวิทยาลัย
๑๙๖ ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๓๐-๐๔๓๗-๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๑ (สช.)

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสันป่าตอง
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๓๕-๖๐๐๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดตาก (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทร. ๐๘-๗๘๔๗-๗๖๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตาก เขต ๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
๑๗๐ ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๕๑-๒๘๗๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. ตาก เขต ๑

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทร. ๐-๕๓๒๗-๔๕๕๔
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๒๔-๑๘๖๓
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
ม.๔ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด
จ.ตาก ๖๓๑๑๐
โทร. ๐-๕๕๕๖-๓๐๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตาก เขต ๒

โรงเรียนแม่กด้ื หลวงกัญไชยมิตรภาพที่ ๑๘๒
ม.๑ ต.แม่กาษา อ.เมือง
จ.ตาก ๖๓๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๕๕-๔๒๑๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. ตาก เขต ๒

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
๒๐๐ ม.๕ ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
โทร. ๐-๕๓๔๕-๕๘๖๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. เชียงใหม่ เขต ๓

46

โรงเรียนอรุณเมธา
ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ๖๓๑๖๐
โทร. ๐-๕๕๕๒-๐๐๗๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตาก เขต ๒

โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
ถ.โกสีย์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๒๑-๒๑๒๖
อ.๑ - ม.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๒๒-๒๔๐๓
อ.๑ - ม.๖
อปท.

โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
๘๔ ม.๑๓ อ.นาหมื่น
จ.น่าน ๕๕๑๘๐
โทร. ๐-๕๔๗๘-๗๐๕๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. น่าน เขต ๑
โรงเรียนบ้านน้ำมวบ
๑๕๘ อ.เวียงสา
จ.น่าน ๕๕๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๗๖-๐๒๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๑

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ออกฮู
ม.๔ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ๖๓๑๖๐
โทร. ๐-๕๕๕๐-๗๕๕๖
อ.๑ - ป.๖
ตชด.
จังหวัดนครสวรรค์ (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
ต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๒๖-๗๑๕๑
อ.๑ - ม.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๓๖-๕๑๖๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๒

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๒๒-๑๓๙๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดน่าน (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง
๑๕๔ อ.นาน้อย
จ.น่าน ๕๕๑๕๐
โทร. ๐-๕๔๗๘-๙๓๕๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. น่าน เขต ๑

โรงเรียนบ้านปางขนุน
ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๑-๑๐๘๔
อ.๑ - ม.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านปางงู
ต.ปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง
จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๑-๐๑๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครสวรรค์ เขต ๒

โรงเรียนน่านนคร
๑๐๒ ม.๕ อ.ภูเพียง
จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๗๔-๑๘๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. น่าน เขต ๑

จังหวัดตาก จังหวัดตาก, จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๕
ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก ๖๓๑๖๐
โทร. ๐-๕๕๕๐-๗๕๔๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตาก เขต ๒

47

48

49

โรงเรียนราชานุบาล
๗/๔ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๗๑-๐๑๑๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปัว
อ.ปัว จ.น่าน ๕๕๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๗๕-๖๓๘๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดพะเยา (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนเจริญใจ
ม.๘ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ๕๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๔๘-๓๑๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. พะเยา เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองน่าน
อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๗๕-๑๘๒๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา
๖๙ ม.๖ ต.นาเหลือง อ.เวียงสา
จ.น่าน ๕๕๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๗๔-๐๒๙๔
ป.๑ - ม.๓
สพท. น่าน เขต ๑

โรงเรียนสตรีศรีน่าน
๒๒๖/๒๔ ต.ในเวียง อ.เมือง
จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๗๑-๐๓๗๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. น่าน เขต ๑

โรงเรียนบ้านปางยาง
อ.ปัว จ.น่าน ๕๕๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๗๙-๘๖๘๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๒

โรงเรียนบ้านสะปัน
อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ๕๕๒๒๐
โทร. ๐-๕๔๗๖-๐๒๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๒

โรงเรียนบ้านดง
๑๕๕ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๕๖๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๔๒-๕๒๗๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. พะเยา เขต ๑

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
๒๖๕ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ๕๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๘๘-๖๔๓๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. พะเยา เขต ๑

โรงเรียนบ้านแหน
ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐
โทร. ๐-๕๔๗๙-๘๗๓๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๒

วิทยาลัยเทคนิคน่าน
อ.เมือง จ.น่าน ๕๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๗๑-๐๙๖๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว
ม.๓ อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๔๘-๕๑๗๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. พะเยา เขต ๑

โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
๙ อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๔๖-๓๐๕๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. พะเยา เขต ๑

จังหวัดน่าน จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร

โรงเรียนบ้านจำไก่
อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ๕๖๐๒๐
โทร. ๐-๕๔๔๓-๙๐๔๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. พะเยา เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนบ้านป่าสัก
ม.๒ อ.แม่จริม จ.น่าน ๕๕๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๗๖-๐๑๕๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. น่าน เขต ๑

50

51

โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยา
(บ้านโทกหวาก)
๔๔ อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๔๖-๖๐๙๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. พะเยา เขต ๑

โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ๕๖๑๖๐
โทร. ๐-๕๔๔๙-๕๑๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. พะเยา เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง
อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐
โทร. ๐-๕๔๔๘-๓๗๒๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. พะเยา เขต ๒

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
อ.เชียงคำ จ.พะเยา ๕๖๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๔๘-๓๖๐๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. พะเยา เขต ๒

โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี"
ม.๔ ต.โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๖๓-๘๗๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. พิจิตร เขต ๒

โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
ถ.วังทอง-เขาทราย ต.เขาเจ็ดลูก
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๖๑-๐๔๓๔
ป.๑ - ม.๖
สพท. พิจิตร เขต ๒

โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
๕๒๙ อ.จุน จ.พะเยา ๕๖๑๕๐
โทร. ๐-๕๔๔๔-๗๒๗๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. พะเยา เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน)
๒๒๒ อ.ภูซาง จ.พะเยา ๕๖๑๑๐
โทร. ๐-๕๔๔๑-๖๖๐๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. พะเยา เขต ๒

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
๓๓ ถ.พิจิตร-กำแพงเพชร
อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๖๑-๑๓๒๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอดงเจริญ
ถ.เขาทราย-ตากฟ้า ต.วังงิ้วใต้
อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร ๖๖๒๑๐
โทร. ๐-๕๖๙๐-๕๗๔๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอตะพานหิน
ถ.แดงทองดี อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๖๒-๑๖๔๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอทับคล้อ
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ
จ.พิจิตร ๖๖๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๖๔-๑๓๔๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมน
อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐
โทร. ๐-๕๔๔๗-๐๐๒๘
อ.๑ - ป.๖
ตชด.
จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา, จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
"ราษฎร์สามัคคี"
ม.๘ ต.บางลาย อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐๘-๙๒๗๑-๗๗๓๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. พิจิตร เขต ๒

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดพิจิตร (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านท่าพิกุล
ถ.วังทอง-เขาทราย อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร ๖๖๑๖๐
โทร. ๐-๕๖๖๙-๙๓๔๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. พิจิตร เขต ๑

52

53

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอโพทะเล
ต.โพทะเล อ.โพทะเล
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๖๘-๑๒๐๒
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนวัดธรรมเกษตร (เกษตรานุเคราะห์)
๒๒๒ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐-๕๕๒๙-๘๓๓๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. พิษณุโลก เขต ๑

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม
ม.๒ อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐-๕๕๓๑-๖๖๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. พิษณุโลก เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิจิตร
ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง
จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๖๕-๒๕๖๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวชิรบารมี
ที่ว่าการอำเภอ ชั้น ๓ อ.วชิรบารมี
จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๖๙-๒๓๕๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
ต.ชัยนาม อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๒๒-๘๐๗๗
อ.๑ - ม.๖
สพท. พิษณุโลก เขต ๒

โรงเรียนวัดบ้านมุง
ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๙๐
โทร. ๐-๕๕๓๙-๙๒๙๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. พิษณุโลก เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสากเหล็ก
๑ ม.๑ ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก
จ.พิจิตร ๖๖๑๖๐
โทร. ๐-๕๖๖๙-๘๑๔๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดพิษณุโลก (๑๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านปลักแรด
๑ ถ.บางระกำ-บ่อทอง อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐-๕๕๓๖-๕๖๒๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. พิษณุโลก เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสามง่าม
ม.๕ ต.สามง่าม อ.สามง่าม
จ.พิจิตร ๖๖๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๖๙-๑๒๔๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนหนองพระพิทยา
ถ.วังทอง-เขาทราย ต.หนองพระ
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๒๗-๘๖๙๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. พิษณุโลก เขต ๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
๒๑๒ ม.๑๑ ต.บ้านแยง อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๒๐
โทร. ๐-๕๕๙๙-๑๐๓๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. พิษณุโลก เขต ๓

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
๗๘ ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๔๐
โทร. ๐-๕๕๒๙-๙๒๖๐
อ.๑ - ม.๖
สพท. พิษณุโลก เขต ๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๗๐
โทร. ๐-๕๕๓๑-๐๑๑๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. พิษณุโลก เขต ๓

โรงเรียนวัดหางไหล
ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๗๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๒-๗๕๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. พิษณุโลก เขต ๓

จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร, จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง
ม.๒ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง
จ.พิจิตร ๖๖๑๓๐
โทร. ๐๘-๔๕๙๒-๓๗๔๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

54

55

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านลาดเรือ
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๗๐
โทร. ๐-๕๕๓๑-๖๘๓๖
อ.๑ - ป.๖
ตชด.

โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ
ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๒๐
โทร. ๐-๕๖๗๖-๐๑๖๒
ม.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
ม.๕ ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๗๓-๘๐๓๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
๒ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๓๐-๒๐๓๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอพรหมพิราม
ถ.พรหมวิถี ต.พรหมพิราม
อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ๖๕๑๕๐
โทร. ๐-๕๕๓๖-๙๔๕๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม
ม.๘ ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๗๘-๙๒๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม
ม.๑ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
โทร. ๐-๕๖๙๒-๐๖๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพิษณุโลก
๓๒๐ ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๒๘-๐๓๘๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์ (๑๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ม.๑ ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๗๕-๒๓๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวังทอง
ต.วังทอง อ.วังทอง
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๓๑-๒๑๐๒-๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านกม. ๓๐
ม.๖ ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๖๖-๕๔๑๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านกลาง
ม.๑ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๙๑-๕๖๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองระมาน
ม.๖ ต.ดงขุย อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๗๖-๐๒๔๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านกองทูล
(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)
ม.๓ ต.กองทูล อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๘๑-๐๙๐๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านจัดสรร
ม.๑๐ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
โทร. ๐-๕๖๗๒-๖๕๑๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านนุชเทียน
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ
จ.พิษณุโลก ๖๕๑๗๐
โทร. ๐-๕๕๓๑-๖๘๔๐
อ.๑ - ป.๖
ตชด.

56

57

โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร
ม.๙ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๖๐
โทร. ๐-๕๖๗๓-๒๗๓๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านเนินถาวร
ม.๑๒ ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๗๐
โทร. ๐-๕๖๗๒-๖๖๐๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านบ่อรัง
ม.๒ ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๙๒-๐๐๙๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านบุมะกรูด
ม.๘ บ้านบุมะกรูด ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุร ี
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๗๒-๔๗๔๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
ม.๘ ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๗๘-๐๑๘๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. เพชรบูรณ์ เขต ๓
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
๑๐๐ ม.๕ ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๗๕-๓๐๔๙
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๒-๑๒๖๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
๑๑๕/๓ ถ.ชมฐีระเวช อ.ชนแดน
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๗๖-๑๕๕๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านดอนชัย
อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๖๓-๑๙๗๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์)
อ.สอง จ.แพร่ ๕๔๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๕๙-๑๕๗๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
๑๕๗ ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๙๑-๓๐๗๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านไผ่โทน
ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๕๐-๑๑๑๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านพันเชิง
๘๖ ม.๒ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๕๙-๙๒๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่

ภาคเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวิเชียรบุรี
ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๗๙-๑๔๙๘
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดแพร่ (๒๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๕๖๕๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

58

59

โรงเรียนบ้านวังหลวง
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ๕๔๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๗๐๙๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนวัดเมธังกราวาส
๓๙ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๕๑-๑๒๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนวัดศรีภูมิ
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๖๐๒๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
ต.แม่คำมี อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๗๗๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร
๒ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๙๖๒๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
๘๐ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๙๗๐๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านกาศ (วัฒนาประชานุกุล)
๒๓๑ ม.๒ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐๘-๕๔๖๔-๓๓๑๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒

โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม
๑ อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่ ๕๔๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๐๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนแม่คำมีตำหนักธรรม
ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่
จ.แพร่ ๕๔๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๖๔-๖๐๓๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า
(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
๑๐๒ ม.๓ อ.ลอง จ.แพร่ ๕๔๑๕๐
โทร. ๐-๕๔๕๘-๓๙๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒

โรงเรียนบ้านปงหัวหาด
(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
๔๕/๒ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๕๔-๗๑๔๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒

โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
๓๑๕ ม.๖ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๔๕๙-๗๓๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนวัดกาญจนาราม
๑๐๑ ม.๖ อ.เมือง จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๖๕-๑๒๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. แพร่ เขต ๑

โรงเรียนวัดโชคเกษม
(เกษมราษฎร์บำรุง)
๒๗๒ ม.๕ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐
โทร. ๐๘-๑๙๕๒-๒๙๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๒

จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ ๕๔๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๖๓-๕๗๗๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. แพร่ เขต ๑

60

61

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๖๘-๗๑๗๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
จังหวัดลำปาง (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนเขลางค์นคร
๒๔๙ ม.๑๒ ถ.จามเทวี ต.บ่อแฮ้ว
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๑๐๐
โทร. ๐-๕๔๒๒-๖๙๓๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๑

โรงเรียนสบเมยวิทยาคม
อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
โทร. ๐-๕๓๖๑-๘๑๐๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๒
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน
๕๐ อ.เถิน จ.ลำปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐-๕๔๒๖-๐๑๔๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนบ้านวนาหลวง
๙๙ ม.๓ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๕๐
โทร. ๐-๕๓๖๑-๗๑๖๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนบ้านห้วยขาน
๒๙ ม.๓ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๒๐๘๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๒
๙๙ ม.๔ ต.แม่นาปิง อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
โทร. ๐-๕๓๐๖-๕๑๔๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนห้องสอนศึกษา
๑/๑๗ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๐๗๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

โรงเรียนบ้านแม่กัวะ
๘๘ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๒๔-๒๐๓๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนบ้านอุมลอง
๑๖๗ อ.เถิน จ.ลำปาง ๕๒๑๖๐
โทร. ๐-๕๔๒๙-๑๖๓๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนบ้านแม่แลบ
อ.แม่ลาน้อย
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๐๗-๑๓๓๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๒

โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง
ม.๖ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๐๗-๑๓๒๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๒

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
๔๐ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ๕๒๑๗๐
โทร. ๐-๕๔๒๙-๖๑๖๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
๑๓๔ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ๕๒๒๑๐
โทร. ๐-๕๔๒๘-๖๑๒๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๒

จังหวัดแพร่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน (๑๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านแม่ปิง
โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
๘๓ ม.๔ ต.แม่ฮี้ อ.ปาย
๙๙ ม.๙ อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๓๐
จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๐๖-๕๗๗๐
โทร. ๐-๕๓๖๙-๐๑๑๖
อ.๑ - ม.๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑
สพท. แม่ฮ่องสอน เขต ๑

62

63

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
๑๙๙ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๘๕๔๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา
๑ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ๕๒๑๘๐
โทร. ๐-๕๔๒๖-๐๒๔๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา
๑๗๖ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ๕๒๑๕๐
โทร. ๐-๕๔๒๔-๗๙๑๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำปาง เขต ๒

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง ๕๒๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๒๗-๑๓๙๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๓

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน
จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐
โทร. ๐-๕๔๒๗-๖๐๔๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๓

โรงเรียนบ้านดอยคำ
๖๘ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๕๖-๑๗๓๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านป่าซาง
๖๑๐ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๒-๑๘๘๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
ม.๖ ต.แม่สุก อ.แจ้ห่ม
จ.ลำปาง ๕๒๑๒๐
โทร. ๐-๕๔๒๔-๘๔๗๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำปาง เขต ๓

โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ๕๒๒๔๐
โทร. ๐-๕๔๒๗-๖๐๔๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๓

โรงเรียนบ้านป่าเลา
อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๕๔-๐๐๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านแม่เมย
๒๐๖ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๖๖๗๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนร่องเคาะวิทยา
อ.วังเหนือ จ.ลำปาง ๕๒๑๔๐
โทร. ๐-๕๔๘๓-๔๐๙๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำปาง เขต ๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
อ.เมือง จ.ลำปาง ๕๒๐๐๐
โทร. ๐-๕๔๒๑-๗๑๐๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านหนองบัว
๓๖๐ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๘๖๖๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย
๔๓๔ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๘๕๗๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๑

จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง, จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

จังหวัดลำพูน (๒๕ สถานศึกษา)
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
๑๕๓ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๕๗-๔๖๗๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

64

65

โรงเรียนวัดสันต้นธง
๑๘๑ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๕๑-๑๒๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านห้วยแหน
๒๔๒ ม.๒ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้
จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๓-๖๑๐๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนบ้านเหล่ายาว
๒๘๕ ม.๓ อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน ๕๑๑๖๐
โทร. ๐-๕๓๕๗-๘๐๓๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนวัดสันทราย
อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๑๘๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๑๑๓๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนวัดหนองหล่ม
๔๑ อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๕-๓๗๔๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ๕๑๑๖๐
โทร. ๐-๕๓๕๗-๘๗๙๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนบ้านโฮ่ง (ศีลาภรณ์)
๒๘๘ ม.๒ ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง
จ.ลำพูน ๕๑๑๖๐
โทร. ๐-๕๓๕๙-๑๓๓๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนวัดอรัญญาราม
๒๒/๑ อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๐๐-๖๗๒๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลลำพูน
๔๑ อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๕๑-๑๐๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
๓๓/๔ อ.ลี้ จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๙๓๙๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนวัดบ้านดง
ม.๕ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง
จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๔๙๕๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน
๕๒๗ อ.ลี้ จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๐-๙๐๘๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนบ้านปวง
๔ ม.๗ ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง
จ.ลำพูน ๕๑๑๖๐
โทร. ๐-๕๓๕๙-๖๐๑๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๒

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
๕ อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๑๑๐
โทร. ๐-๕๓๕๒-๒๓๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนบ้านกลางวิทยานุกูล
อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๓๐๙-๐๕๒๓
อ.๑ - ม.๓
อปท.

จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน จังหวัดสุโขทัย

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

โรงเรียนวัดบ้านก้อง
๖๑๖ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ๕๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๓๕๒-๑๖๖๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลำพูน เขต ๑

66

โรงเรียนเมืองเชลียง
๔๑๗ ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๖๗-๑๒๔๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนศรีนคร
๔๑๔ ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร
จ.สุโขทัย ๖๔๑๖๐
โทร. ๐-๕๕๖๕-๒๖๒๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนด่านแม่คำมัน
ม.๑ ต.ด่านแม่คำมัน อ.ลับแล
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
โทร. ๐๘-๙๘๕๗-๗๖๙๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๑
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
ม.๙ ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐
โทร. ๐-๕๕๔๑-๘๐๗๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
ต.คีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ๖๔๑๖๐
โทร. ๐-๕๕๖๑-๔๐๙๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๑

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
๒๑๙ ม.๑ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐
โทร. ๐-๕๕๖๕-๙๒๑๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมือง อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐
โทร. ๐-๕๕๖๔-๒๓๒๑
อ.๑ - ม.๓
อปท.
จังหวัดอุตรดิตถ์ (๑๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนชายเขาวิทยา
ม.๕ ต.น้ำริด อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๔๔-๑๐๒๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านป่าเลา
๗๙/๑ ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก
จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๗๔-๑๐๓๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยโป้
๒๔ อ.ศรีสัชนาลัย
จ.สุโขทัย ๖๔๑๓๐
โทร. ๐-๕๕๖๙-๐๐๗๘
ป.๑ - ม.๓
สพท. สุโขทัย เขต ๒

โรงเรียนดาราพิทยาคม
ม.๕ ต.บ้านดารา อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐
โทร. ๐-๕๕๔๙-๖๑๓๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๑

โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย
จ.สุโขทัย ๖๔๑๔๐
โทร. ๐-๕๕๖๑-๓๙๕๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๑

จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแม่ทา
อ.แม่ทา จ.ลำพูน ๕๑๑๔๐
โทร. ๐-๕๓๙๗-๖๒๙๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดสุโขทัย (๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
๑๔๗ ถ.สิงหวัฒน์ อ.กงไกรลาศ
จ.สุโขทัย ๖๔๑๗๐
โทร. ๐-๕๕๖๙-๑๒๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุโขทัย เขต ๑

67

68

โรงเรียนบ้านชำสอง
ม.๖ ต.ท่าสัก อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๒๐
โทร. ๐-๕๕๔๗-๐๓๐๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๑

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๕๐
โทร. ๐-๕๕๔๙-๙๓๔๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย
ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๘๐
โทร. ๐-๕๕๔๓-๐๐๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ม.๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๘๐
โทร. ๐๘-๑๐๔๕-๔๖๔๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุตรดิตถ์ เขต ๒

โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
๘ ถ.จิตรเพลินนอก ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๔๑-๑๒๖๓
อ.๑ - ม.๓
อปท.
จังหวัดอุทัยธานี (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
ม.๑๕ ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน
จ.อุทัยธานี ๖๑๑๒๐
โทร. ๐-๕๖๕๑-๕๔๒๒
อ.๑ - ม.๖
สพท. อุทัยธานี เขต ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ถ.แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๐๐๐
โทร. ๐-๕๕๔๑-๑๒๒๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียนวัดเนื้อร้อน
ม.๒ ต.หนองพังค่า อ.เมือง
จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๕๑-๕๓๖๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุทัยธานี เขต ๑

ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง เ ห นื อ

72

73

โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน
ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๘๑-๔๓๖๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑

วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐
โทร. ๐-๔๓๘๓-๔๒๘๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๘๑-๑๗๘๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคี
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๘๙-๐๐๓๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑

โรงเรียนร่องคำ
ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๑๐
โทร. ๐-๔๓๘๙-๗๐๓๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกมลาไสย
ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๘๙-๙๕๐๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอดอนจาน
ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๑๒-๐๕๘๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนนาโกวิทยาสูง
ต.นาโก อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๘๕-๑๘๒๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ์
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๑๐
โทร. ๐๘-๖๒๓๐-๕๗๒๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอห้วยเม็ก
ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๘๘-๙๒๓๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์
ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๕-๑๓๔๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓

โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา
ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐
โทร. ๐-๔๓๘๖-๙๐๓๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสหัสขันธ์
ต.ไนนบุรี อ.สหัสขันธ์
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๑๔๐
โทร. ๐-๔๓๘๗-๑๒๓๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดขอนแก่น (๔๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๓๓-๗๘๑๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

จังหวัดกาฬสินธุ์, จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๑๐๔๕
อ.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดกาฬสินธุ์ (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร
ต.ลำปาว อ.เมือง
จ.กาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๘๘-๔๑๐๔
อ.๑ - ม.๖
สพท. กาฬสินธุ์ เขต ๑

74

75

โรงเรียนบ้านดอนช้าง
ต.ดอนช้าง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๔๒๒-๓๗๖๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม
ต.หนองตูม อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๘-๓๑๐๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย
ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๔๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๓๙๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านป่าส่าน
ต.พระยืน อ.พระยืน
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๗๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๖๖๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนบ้านเป็ด
(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๓๔-๕๒๒๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว
ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๔๐
โทร. ๐-๔๓๔๙-๔๐๑๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๔๑๙๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร
ต.ศิลา อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๕๗๔
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง
ต.บ้านเป็ด อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๓๒-๔๗๔๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม
ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๒๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านภูเหล็ก
ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทร. ๐๘-๖๒๓๕-๐๑๒๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ
ต.โนนท่อน อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๕๖๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์
ต.สาวะถี อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๔๔-๘๓๘๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

โรงเรียนบ้านวังม่วง
ต.วังม่วง อ.เปือยน้อย
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๔๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๒-๑๖๖๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม
ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐
โทร. ๐๘-๒๓๐๐-๓๕๑๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๗๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๑๒๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๑

76

77

โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก
ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๔๒๖๒-๔๑๖๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนหนองหลวงมิตรประชา
ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๖๙๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๓

โรงเรียนบ้านฝางวิทยา
ต.บ้านฝาง อ.กระนวน
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๑๑๖๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๔

โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
ต.หนองแซง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๕๔๔-๘๓๙๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา
ต.โพนเพ็ก อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๑๘๙๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๐๐๙๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร
ต.นาเพียง อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๒๙-๖๐๘๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ ๒๐๖
ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐
โทร. ๐๘-๔๖๐๑-๑๒๑๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๓

โรงเรียนบ้านโนนจันทึก
ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่
จ.ขอนแก่น ๔๐๓๓๐
โทร. ๐-๔๓๒๑-๐๗๑๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๓

โรงเรียนบ้านดอนแขม
ต.ยางคำ อ.หนองเรือ
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๘๖๘๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนบ้านร่องแซง
ต.โนนทัน อ.ชุมแพ
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทร. ๐๘-๖๘๕๑-๖๘๘๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ต.ดอนดู่ อ.หนองสองห้อง
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๙๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๒๘๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๓

โรงเรียนพลพัฒนศึกษา
ต.แวงนางเบ้า อ.พล
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๓๔๑-๘๒๒๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๓

โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๕๕๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๔๙๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๒๖-๐๔๘๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๒

78

79

โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง
จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐
โทร. ๐-๔๓๒๙-๑๒๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
ม.๓ บ้านโนนสะอาด ต.ท่าใหญ่
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๖๓๕๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านปากห้วยเดื่อ
ม.๗ บ้านปากห้วยเดื่อ ต.คูเมือง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๔๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนเทศบาล ๑
(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ)
ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๓๑-๒๗๔๔
อ.๑ - ม.๖
อปท.

วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๓๑-๑๐๒๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก
ม.๖ บ้านหนองลุมพุก ต.กุดชุมแสง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๘๒-๓๒๑๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองหอย
ม.๔ บ้านหนองหอย ต.กุดชุมแสง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๓๓๑๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ๔๐๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๒๘-๙๑๙๓-๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๒๓-๖๕๓๘
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านห้วยหว้า
ม.๑ บ้านห้วยหว้า ต.ห้วยบง 
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๗๙๐-๓๖๕๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านหินกอง
ม.๖ บ้านหินกอง ต.ห้วยบง
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๓๒๑๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ
ม.๔ บ้านชีลองเหนือ
ถ.ชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.ห้วยต้อน
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๑๓-๔๐๑๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ม.๖ ถ.รพช.บ้านโหล่น ต.นางแดด
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๓๙๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
๑๕๔ ม.๓ ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๒-๘๑๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัดชัยภูมิ (๒๕ สถานศึกษา)
โรงเรียนฉิมพลีวิทยา
ม.๑ บ้านโนน ต.โนนสำราญ
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๘๐-๐๔๕๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม
ต.ซำยาง อ.สีชมพู
จ.ขอนแก่น ๔๐๒๒๐
โทร. ๐๘-๑๐๕๕-๒๐๔๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ขอนแก่น เขต ๕

80

81

โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
ต.ถ้ำวัวแดง อ.หนองบัวแดง
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐๘-๙๒๘๓-๑๔๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองผักชี
ม.๑๒ บ้านหนองบัวแดง ต.หนองฉิม 
อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๘๔-๖๔๐๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ
ม.๑๐ บ้านหนองคร้อ ต.บ้านตาล
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๓๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
ม.๙ บ้านแก ถ.ชัยภูมิ-ชุมแพ
ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๘๘-๑๐๗๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๒

โรงเรียนโคกเพชรวิทยาคาร
ม.๑ บ้านโคกเพชร ต.โคกเพชรพัฒนา
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๔๔๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนปากจาบวิทยา
ม.๙ บ้านปากจาบ ต.โคกเพชรพัฒนา
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๔๔๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนเทศบาล ๔
(อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๘๑-๒๒๙๗
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหว
ม.๘ บ้านหนองบัวระเหว
ต.หนองบัวระเหว อ.หนองบัวระเหว
จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๕๐
โทร. ๐-๔๔๘๙-๗๐๐๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนบ้านโคกคึม
ม.๓ บ้านโคกคึม ต.โคกเพชรพัฒนา
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๖๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๐๑๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา
ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๘๖-๖๐๔๘
ม.๑ - ม.๖
อปท.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอภูเขียว
ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๘๖-๑๐๒๘
ป.๑ - ม.๖, อาชีพนอกระบบ
กศน.

โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์
๙๓๗ ม.๑ ต.นายางกลัก 
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๓๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๔๑๕๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองฉิม
ม.๓ บ้านหนองฉิม ต.หนองฉิม 
อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ๓๖๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๘๔-๖๔๑๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยภูมิ เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชัยภูมิ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๘๒-๒๓๗๗
ป.๑ - ม.๖, อาชีพนอกระบบ
กศน.

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
๓๗๕ ม.๙ ต.หนองบัวแดง
อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ๓๖๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๘๗-๒๔๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชัยภูมิ เขต ๑

82

83

โรงเรียนบ้านข่า
ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม ๔๘๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๐๕-๙๒๘๐
ป.๑ - ป.๖
สพท. นครพนม เขต ๒

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
ต.หนองซน อ.นาทม
จ.นครพนม ๔๘๑๔๐
โทร. ๐-๔๒๕๓-๕๖๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครพนม เขต ๒

โรงเรียนหนองบาท้าว
ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม
จ.นครพนม ๔๘๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๕๖-๐๐๐๔
ป.๑ - ป.๖
สพท. นครพนม เขต ๒

โรงเรียนบ้านด่านติง
ม.๕ บ้านด่านติง ต.จันอัด อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๓๔๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๑

โรงเรียนบ้านยางน้อยหัวสิบ
ม.๑๑ บ้านยางน้อย ถ.มิตรภาพ
ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๔๖-๕๑๗๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๑

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู ่
ต.นาใน อ.โพนสวรรค์
จ.นครพนม ๔๘๑๙๐
โทร. ๐๘-๖๔๕๖-๐๐๒๕
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม ๔๘๑๔๐
โทร. ๐-๔๒๕๙-๑๔๔๘
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านสีมุม
ม.๔ บ้านสีมุม ถ.โคกสูง-ขามทะเลสอ
ต.สีมุม อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๓๒-๑๕๗๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๑

โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยา
ม.๑ บ้านคลองมะเดื่อ ต.ท่าเยี่ยม
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๙๐
โทร. ๐-๔๔๔๐-๐๒๔๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๒

โรงเรียนวัดหนองพลวง
ม.๒ บ้านหนองพลวง ต.หนองพลวง 
อ.จักราช จ.นครราชสีมา ๓๐๒๓๐
โทร. ๐-๔๔๓๙-๙๔๒๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
ม.๒ บ้านป่าเพ็ด ถ.ประชาชื่น
ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๔๐
โทร. ๐-๔๔๓๙-๑๑๙๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๒

วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม
อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๕๑-๒๔๓๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครพนม, จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา (๕๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนดอนท้าววิทยา
โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด
ม.๙ บ้านดอนท้าว ถ.โนนสูง-โนนไทย
ม.๘ บ้านกระถิน ต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง
ต.เมืองปราสาท อ.โนนสูง
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๖๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๖-๕๓๑๕
โทร. ๐-๔๔๗๕-๓๒๘๙
อ.๑ - ม.๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๑
สพท. นครราชสีมา เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดนครพนม (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองบึง
ต.ยอดชาด อ.วังยาง
จ.นครพนม ๔๘๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๕๓-๗๙๖๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. นครพนม เขต ๑

84

85

โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์
ม.๑๐ บ้านบ่อลิง ต.โนนสมบูรณ์
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ๓๐๓๓๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๑๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองหมาก
ม.๒ บ้านหนองหมาก ต.คลองม่วง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๑๙๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๔

โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
ม.๔ บ้านสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๗๐
โทร. ๐-๔๔๔๑-๙๙๙๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองเมา
ม.๑ บ้านหนองเมา ต.สระว่านพระยา
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๑๘๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๓

โรงเรียนวัดพรหมราช
ม.๘ บ้านพรหมราช ต.ตูม อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๘๒๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๓

โรงเรียนถนนสุรนารายณ์
(คุรุรัฐประชาสรรค์)
ม.๑ บ้านปะคำ ถ.สุรนารายณ์ ต.สระพระ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๔๓๓-๗๑๓๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนบ้านซินหนองเขวา
ม.๒ บ้านซิน-หนองเขวา ต.ค้างพลู
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๔๗๕-๓๗๒๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
ม.๓ บ้านโคกสูง ต.สระตะเคียน
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ๓๐๓๓๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๒๕๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๓

โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี
ม.๗ บ้านวังโรงใหญ่ ต.วังโรงใหญ่
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
โทร. ๐-๔๔๗๕-๒๖๗๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๔

โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์
ม.๕ บ้านถนนโพธิ์ ต.ถนนโพธิ์
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๔๓๘-๔๓๖๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา
ม.๑๒ บ้านทำนบพัฒนา ต.หนองหอย 
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา ๓๐๒๒๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๔๕๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม
ม.๕ บ้านหนองซ่อม ต.โป่งตาลอง 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๑๖๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองสลักได
ม.๔ บ้านหนองสลักได ต.กุดน้อย
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๑๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๔

โรงเรียนบ้านแปรง
ม.๔ บ้านแปรง ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ
ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๗๕-๒๔๗๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี
ม.๖ บ้านโป่งบูรพา ถ.สีจาน-โป่งแดง
ต.โป่งแดง อ.ขามทะเลสอ
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๘๐
โทร. ๐-๔๔๓๓-๓๓๙๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๒
ม.๔ บ้านยุบอีปูน ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา ๓๐๓๗๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๔๑๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๓

86

87

โรงเรียนบ้านหนองแดง
ม.๓ บ้านหนองแดง ต.หนองไทร 
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๗๕-๒๔๗๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
ม.๔ บ้านโนนทองหลาง ต.วังโพธิ์
อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ๓๐๓๕๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๕๓๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง
(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)
ม.๒ ตลาดโนนทองหลาง ต.โนนทองหลาง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐๘-๗๒๕๗-๗๙๓๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
ม.๑๕ บ้านใหม่ ต.เทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๒๓๓๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนเทพาลัย
๒๙๐ ม.๙ ต.เทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๔๖-๙๐๘๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านโนนสัง
ม.๑ บ้านตลาดนาบุญ ถ.นิเวศน์รัตน์
ต.โพนทอง อ.สีดา
จ.นครราชสีมา ๓๐๔๓๐
โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๑๒๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านประคำ
ม.๒ บ้านประคำ ต.บ้านปรางค์
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๓๐๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านกระถิน
ม.๕ บ้านกระถิน ต.เทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๒๓-๐๖๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านโคกสี
ม.๙ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยยาง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๙๗-๕๒๒๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง
ม.๙ บ้านโพนทอง ถ.มิตรภาพ
ต.โพนทอง อ.สีดา
จ.นครราชสีมา ๓๐๔๓๐
โทร. ๐-๔๔๓๒-๙๑๕๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี
ม.๕ บ้านหนองขามนาดี ต.แก้งสนามนาง
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ๓๐๔๔๐
โทร. ๐-๔๔๓๓-๙๑๔๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านดอนใหญ่
ม.๑ บ้านดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐-๔๔๙๗-๑๗๓๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านตะโกโคก
ม.๔ บ้านตะโกโคก ต.ตาจั่น
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐๘-๙๘๖๕-๘๘๓๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
ม.๙ บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ห้วยยาง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๓๖๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนบ้านหมัน
ม.๑ บ้านหมัน ต.หนองมะนาว
อ.คง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๖๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๙-๘๒๗๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านพันชนะ
ม.๑ บ้านพันชนะ ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๔๔-๑๗๕๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๕

88

89

โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์
๑๘๗ ม.๔ บ้านหนองใหญ่ ต.บ้านเหลื่อม
อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ๓๐๓๕๐
โทร. ๐-๔๔๓๘-๗๑๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนสกุลศึกษา
ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๓๑-๑๖๑๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๔ (สช.)

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี)
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๒๑-๓๒๙๓
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนวังโพน
ม.๒ บ้านวังโพน ต.บัวลาย
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๔๓-๐๒๓๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่
ม.๖ บ้านไร่ ต.โนนทองหลาง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐๘-๗๒๔๗-๐๑๔๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๔๖-๖๗๒๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
โทร. ๐-๔๔๓๒-๕๔๙๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านขุยวิทยา
ม.๕ บ้านโนนชุมพวง ถ.ชุมพวง-ทางพาด
ต.ขุย อ.ลำทะเมนชัย
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทร. ๐-๔๔๗๖-๒๐๐๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๗

โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา
ม.๒ บ้านโคกพะงาด ต.ท่าลาด
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ๓๐๒๗๐
โทร. ๐๘-๑๗๐๙-๓๗๒๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครราชสีมา เขต ๗

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๐๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๒๔-๒๐๐๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนพิมายวิทยา
๓๙๗ ม.๑๔ ถ.อนันทจินดา ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๔๗-๑๑๐๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๗

โรงเรียนเพชรหนองขาม
ม.๑ บ้านหนองขาม ต.หนองระเวียง 
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๔๐-๑๖๐๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๗

การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอครบุรี
ต.แซะ อ.ครบุรี
จ.นครราชสีมา ๓๐๒๕๐
โทร. ๐-๔๔๔๔-๔๗๖๔
ป.๑ - ม.๖, อาชีพนอกระบบ
กศน.

การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบัวใหญ่
ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๔๖-๓๐๘๙
ป.๑ - ม.๖, อาชีพนอกระบบ
กศน.

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน
ม.๒ บ้านหนองโดน ต.โนนสำราญ
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ๓๐๔๔๐
โทร. ๐๘-๙๒๘๕-๒๐๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครราชสีมา เขต ๖

90

91

โรงเรียนบ้านพระครูน้อย
ม.๑ บ้านพระครูน้อย ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง
ต.กลันทา อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๖๑-๖๙๒๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๑

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม
๑๘๓ ม.๑ ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐
โทร. ๐-๔๔๖๐-๗๑๕๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๓

โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
๑๒๒ ม.๑ ต.ทุ่งกระตาดพัฒนา 
อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๖๔-๑๑๙๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐
โทร. ๐-๔๔๖๗-๙๐๙๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี
ม.๔ บ้านกระสัง ต.จรเข้มาก 
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
โทร. ๐-๔๔๗๘-๘๘๕๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ
ม.๘ บ้านหนองกระทุ่ม ต.แคนดง
อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๗๘-๒๓๙๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
ม.๑ บ้านทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๗๘-๒๑๑๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนบ้านตะโกรี
ม.๓ บ้านตะโกรี ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๕๐
โทร. ๐๘-๖๒๕๑-๘๕๕๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
ม.๑๒ บ้านหนองตะเคียน ต.บ้านกรวด
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๘๐
โทร. ๐๘-๖๒๔๘-๙๙๓๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านยางทะเล
ม.๒ บ้านยางทะเล ต.แคนดง
อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
โทร. ๐๘-๙๙๔๕-๘๘๔๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสวายสอ
ม.๒ บ้านสวายสอ ต.ตูมใหญ่
อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๙๐
โทร. ๐-๔๔๖๓-๐๑๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
ถ.ประโคนชัย-กระสัง ต.จันดุม 
อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๒๕๐
โทร. ๐-๔๔๖๐-๘๐๙๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๖๙-๖๐๙๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๒

โรงเรียนสตึก
๑๒๓ ม.๒๓ ต.นิคม อ.สตึก
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๖๘-๑๑๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๔

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
เฉลิมพระเกียรติบ้านโรงเลื่อย
ม.๖ บ้านโรงเลื่อย ต.ละหานทราย
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๗๐
โทร. ๐-๔๔๖๕-๖๑๙๙
อ.๑ - ป.๖
ตชด.

จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดบุรีรัมย์ (๑๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านตะโก
๑๗๓ ม.๑๔ บ้านตะโก ต.บ้านยาง 
อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๕๘๒-๔๔๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. บุรีรัมย์ เขต ๑

92

93

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
ต.นาเชือก อ.นาเชือก
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๗๗-๙๒๒๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๒

โรงเรียนบ้านมะโบ่
ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๙๙-๒๔๒๗
ป.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๒

โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่
ต.เขาใหญ่ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทร. ๐-๔๓๙๘-๐๐๓๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

โรงเรียนบ้านโคกกลาง
ต.วังแสง อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๓๗๕-๐๐๑๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐
โทร. ๐-๔๓๗๕-๖๐๗๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองแสง
(หนองแสงราษฎร์วิทยา)
ต.ห้วยเต้ย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ๔๔๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๙๘-๕๐๒๗
อ.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๓

โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล
ต.โนนภิบาล อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๙๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๙-๖๑๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

โรงเรียนบ้านภูดิน
ต.โคกก่อ อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๒-๗๐๖๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙
ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐
โทร. ๐๘-๕๐๐๐-๙๑๘๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๓

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๗๔-๖๒๘๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านมะกอก
ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๐๕๙-๓๓๖๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น
ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทร. ๐-๔๓๗๘-๙๑๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๗๑-๑๓๗๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกันทรวิชัย
ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐
โทร. ๐-๔๓๗๘-๙๐๗๘
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

จังหวัดมหาสารคาม (๑๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ
ต.หนองสิม อ.บรบือ
ต.วังแสง อ.แกดำ
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๓๐
จ.มหาสารคาม ๔๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๓๗๗-๑๐๒๖
โทร. ๐-๔๓๗๕-๐๑๐๙
ม.๑ - ม.๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. มหาสารคาม เขต ๑
สพท. มหาสารคาม เขต ๑

94

95

จังหวัดยโสธร (๒๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๗๙-๗๐๖๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๕๘-๑๕๔๕
ป.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองมหาสารคาม
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๗๒-๒๔๒๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์
ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๖๘-๑๑๓๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. มุกดาหาร

โรงเรียนนาดีดอนจาน
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๕-๐๒๐๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนบ้านคุ้ม
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๒๘๑๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาสะโน
ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๖๑-๓๑๗๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ ๓
ต.คำป่าหลาย อ.เมือง
จ.มุกดาหาร ๔๙๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๖๔-๓๗๘๐
ป.๑ - ม.๓
สพท. มุกดาหาร

โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๘-๓๐๓๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาสะไมย์
บ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๔๐๙, ๐๘-๑๙๕๕-๔๒๔๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
ต.เหล่าสร้างถ่อ อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๖๖-๓๕๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. มุกดาหาร

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ต.กกตูม อ.ดงหลวง
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๔๐
โทร. ๐๘-๖๔๕๖-๐๐๒๓
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๗๗-๑๑๑๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
ต.ดู่ทุ่ง อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๔๑๘, ๐๘-๗๒๕๙-๖๓๐๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดมุกดาหาร, จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกุดรัง
ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ๔๔๑๓๐
โทร. ๐-๔๓๗๒-๘๙๓๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดมุกดาหาร (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
ต.คำชะอี อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๖๓-๕๐๒๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. มุกดาหาร

96

97

โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๔๙๑
ป.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๑-๕๖๐๐
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนแหล่งแป้น
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๗๕-๐๐๓๑
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองเป้า
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๕-๐๒๐๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนประชาสงเคราะห์
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๗๕-๐๐๒๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนทรายมูลวิทยา
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๕๗๘-๗๐๖๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยโสธร เขต ๒

โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี
ต.โพธิ์ไทรโพธิ์ศรี อ.ป่าติ้ว
จ.ยโสธร ๓๕๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๗๙-๕๒๗๔
ป.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๒

โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๗๙-๙๐๙๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๓๔๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๐-๙๑๔๓
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกุดชุม
อ.กุดชุม จ.ยโสธร ๓๕๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๗๘-๙๔๒๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๗๗-๑๐๘๑
ป.๑ - ป.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๗๖-๐๐๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยโสธร เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอทรายมูล
อ.ทรายมูล จ.ยโสธร ๓๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอไทยเจริญ
อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๗๑-๘๒๕๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านสงยาง
ต.สงยาง อ.มหาชนะชัย
จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๗๓-๘๓๘๒, ๐๘-๙๕๘๔-๕๙๐๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ยโสธร เขต ๑

98

99

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอมหาชนะชัย
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๗๙-๙๐๐๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐๘-๕๐๑๓-๙๙๗๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านดงกลาง
ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐
โทร. ๐๘-๙๐๐๔-๒๔๖๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองยโสธร
อ.เมือง จ.ยโสธร ๓๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๘-๖๐๗๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดร้อยเอ็ด (๓๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๑๑๔๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเลิงนกทา
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๗๘-๑๐๒๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านดงบัง (พิกุลศึกษาคาร)
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๐๒๕๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ (สหพันธ์พิทยาภรณ์)
ต.นาโพธิ์ อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๖๓๘-๔๓๙๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๗๑๓๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านโนนข่า
ต.บ้านเขือง อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๒๒๘-๖๔๖๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านปอภาร
(ปอภารราษฎร์บำรุง)
ต.ปอภาร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๔-๕๗๙๖
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีแก้ว
ต.สีแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๓๒๐-๔๙๓๗
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ
ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๘๑๒๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
ต.พระเจ้า อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๐๑๕๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ
ต.ดงสิงห์ อ.จังหาร
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๓๕๔-๒๖๖๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

จังหวัดยโสธร จังหวัดยโสธร, จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอป่าติ้ว
อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ๓๕๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๗๙-๕๒๘๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

100

101

โรงเรียนบ้านแมด
ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๐๐๐๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา
ต.หนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๕๐๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์
ต.โคกสว่าง อ.หนองพอก
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๔๒๖๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนบ้านร่องคำ
ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๘๐
โทร. ๐-๔๓๕๔-๗๔๐๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง
ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๙๓๗-๙๔๓๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา
ต.โนนชัยศรี อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๔-๙๖๐๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
ต.พรมสวรรค์ อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๑๐๔๒
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนบ้านหมูม้น
ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๑-๔๑๗๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านหวายหลึม
ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๐๒๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร)
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐
โทร. ๐-๔๓๕๔-๕๘๒๐
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนบ้านแห่
ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
โทร. ๐-๔๓๕๓-๓๕๓๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๐๓๔
ป.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน
ต.หนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๔-๕๘๐๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
ต.เมยวดี อ.เมยวดี
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๕๐
โทร. ๐-๔๓๕๗-๗๐๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

โรงเรียนอนุบาลโพนทอง
ต.แวง อ.โพนทอง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๓-๔๒๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๓

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านพลับพลา
ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๐๐๐๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ร้อยเอ็ด เขต ๑

102

103

โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม
ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๖๐
โทร. ๐-๔๓๕๑-๘๑๙๙
ม.๑ - ม.๖
อปท.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๗๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๙๑๑๗
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๒๘๙
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๔๓๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัย
ต.เกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๕๐
โทร. ๐-๔๓๕๘-๙๓๘๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอจังหาร
ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๐-๗๑๓๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ชัย
ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๒๓๐
โทร. ๐-๔๓๕๖-๗๑๘๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดเลย, จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอโพนทอง
ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๑๐
โทร. ๐-๔๓๕๗-๑๖๔๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดเลย (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
ต.ภูหอ อ.ภูหลวง
จ.เลย ๔๒๒๓๐
โทร. ๐๘-๓๓๔๗-๑๙๕๗
ป.๑ - ม.๖
สพท. เลย เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเสลภูมิ
ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ
จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐
โทร. ๐-๔๓๕๓-๓๑๗๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
โรงเรียนบ้านไร่พวยมิตรภาพที่ ๑๘
ต.ตาดข่า อ.หนองหิน
จ.เลย ๔๒๑๙๐
โทร. ๐-๔๓๙๘-๕๐๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. เลย เขต ๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลย
ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๘๔-๑๕๗๓
ป.๑ - ม.๖
สพท. เลย เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ (๑๐๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง
ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๔๒๓๕
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองไผ่
ต.หนองไผ่ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๔๒๓๕
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐
โทร. ๐-๔๓๕๑-๑๔๘๒
ป.๑ - ป.๖
อปท.

104

105

โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
ต.จาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๐๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนบ้านนาโนน
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๓๔
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบ้านพงสิม
อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๑๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๒๕๒๑
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ
ต.โนนค้อ อ.โนนคูณ
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๕-๙๑๔๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลพยุห์
ต.พยุห์ อ.พยุห์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๓๐
โทร. ๐-๔๕๖๐-๗๑๑๘
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนบ้านเพียมาด
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๘๒-๑๐๕๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์
อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๒๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
ต.เมืองเหนือ อ.เมือง
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๕๔๙-๖๓๑๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๘๒-๑๐๙๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๙-๑๗๐๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบึงบูรพ์
อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๘-๙๐๔๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบ้านขะยูง
ม.๔ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๑๐
โทร. ๐๘-๗๘๐๘-๒๖๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนบ้านแต้
อ.อุทุมพรพิสัย
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๙-๑๐๐๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์
อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๖๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์
อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๐-๓๐๔๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านหัววัวหนองรี
ต.บุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๗๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๖๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑

106

107

โรงเรียนบ้านเค็ง
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๖๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนละลมวิทยา
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๙๒-๐๑๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๘-๕๐๘๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านทะลอก
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๕๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๑๒๕๙, ๐๘-๗๘๗๕-๓๔๖๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๓๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านกระเจา
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๕๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านนกยูง
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๓๑
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านโนนดู่
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๕-๙๙๒๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านกระบี่
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๕๗๕๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน
อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๘๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๕๐๒๔
ป.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านหลัก
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๕๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

โรงเรียนบ้านกระหวัน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๙๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๒๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๗๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓

108

109

โรงเรียนบ้านขนา
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๕๗๕๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านซะวาซอ
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๘๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านซำ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๕๐๗๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านขนุน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๒๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านขุนหาญ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๕๑๖๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านซำตาโตง
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านซำโพธิ์-ตาเกษ
(ประจวบสงเคราะห์)
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๙๗๑๙-๖๗๐๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านเขวา (ราษฎร์พัฒนา)
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๖๒๕๕-๔๐๒๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านคำสะอาด
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๘๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านดอนข่า
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๒๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านดอนเขียว
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๕๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านจอก (ประชาสามัคคี)
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๗๐๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านจานเลียว
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๙๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านดาน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๙๒๑๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านเดื่อ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐๘-๙๘๔๕-๑๐๒๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านแก
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๑๐๖๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

110

111

โรงเรียนบ้านตานวน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๕-๓๔๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านทุ่งเลน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๕๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๕-๓๒๑๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านตาปรก
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๙๒๓๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๖๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๑๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านตาเส็ด
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๗๔๐๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านตาเอก
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๕๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านท่าคล้อ
บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๑-๔๕๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๓๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านบึงมะลู
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านปุน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๘๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๒๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

112

113

โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคน
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๔๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านรุง่ อรุณ (กองทัพบกอุปถัมภ์)
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสดำ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๕๐๖๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านพรทิพย์
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๙๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านพิงพวย
(เสียงราษฎร์พัฒนา)
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๗๖๕๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๖๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสว่าง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๑๔๗๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๕๐๖๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านม่วง
(รามคำแหงอนุสรณ์ ๑๑)
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๐๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๘๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๐๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านระหาร
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านรุง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๐๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๘๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองเก่า
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๕-๗๐๑๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านปุน
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๗๐๒๔
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

114

115

โรงเรียนบ้านหนองตึก-ห้วยน้ำใส
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๔๐๔
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองสังข์
อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๒๔๐
โทร. ๐๘-๑๓๒๑-๗๐๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๗๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๖๐๒๙-๐๒๓๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองตอโพนสูงนาคำ
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๑๕๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๐-๕๐๔๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๑๙๖๗-๐๑๔๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองบัว
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๗๙๐-๖๒๓๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๓๙๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๔๒๐๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๐-๕๓๑๑
ป.๑ - ป.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยา
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐๘-๗๘๗๙-๔๖๕๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองยาว
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๒๔๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

โรงเรียนอุทุมพรวิทยา
ม.๗ ถ.ศรีอุทุมพร ต.กำแพง
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐๘-๙๕๘๒-๗๘๐๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๒ (สช.)

โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๑๖๐๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔ (สช.)

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านหนองจิก
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๖-๐๐๘๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔

116

117

โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๗-๙๐๑๒
ม.๑ - ม.๖
อปท.

วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๑-๑๘๙๙
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดสกลนคร (๒๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน
จ.สกลนคร ๔๗๑๘๐
โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๕๖๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนอาชีวศึกษาจุลมณี
อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๕๖๙-๒๕๖๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๘๑-๑๐๕๐-๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
ต.ดงชน อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๗๐๘-๓๑๒๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๗๔๑๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๑-๑๙๙๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี
ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน
จ.สกลนคร ๔๗๑๘๐
โทร. ๐-๔๒๑๖-๓๕๕๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน
ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๐๐๒๕
ป.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๑-๒๙๓๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๖๓-๑๓๗๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านดอนแคน
"คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์"
ต.หนองลาด อ.เมือง จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๑๖๕๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนบ้านท่าวัด "คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์"
ต.เหล่าบ่อแดง อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๒-๔๖๘๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๑

จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๕๘๑-๘๐๒๒
อ.๑ - ม.๖
สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔ (สช.)

118

119

โรงเรียนบ้านโนนกุง
ต.เชียงสือ อ.โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร ๔๗๒๓๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๑๗๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา
อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร ๔๗๒๗๐
โทร. ๐-๔๒๗๘-๙๐๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๗๗-๙๑๑๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์
จ.สกลนคร ๔๗๒๑๐
โทร. ๐๘-๙๔๑๘-๒๘๑๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา
ต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว
จ.สกลนคร ๔๗๒๓๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๑๔๑๗
ป.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
อ.พังโคน จ.สกลนคร ๔๗๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๗๗-๑๒๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ๔๗๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๗๘-๑๑๙๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนบ้านไร่นาดี
ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๑๖๓๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๐๐๗๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนสว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๗๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๑๐๓๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนส่องดาววิทยาคม
อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ๔๗๑๙๐
โทร. ๐-๔๒๗๘-๖๐๒๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๒

โรงเรียนร่มเกล้า
ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๗๖-๖๐๖๓, ๐๘-๑๓๘๐-๒๖๗๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลภูพาน
ต.โคกภู อ.ภูพาน
จ.สกลนคร ๔๗๑๘๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๘-๒๓๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๑

โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์
ต.นาแต้ อ.คำตากล้า
จ.สกลนคร ๔๗๒๕๐
โทร. ๐-๔๒๗๙-๖๐๐๓
ป.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๓

โรงเรียนบ้านบะหว้า
ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย
จ.สกลนคร ๔๗๑๗๐
โทร. ๐-๔๒๑๖-๙๒๓๐
ป.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๓

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร จังหวัดสุรินทร์

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านนาแก
ต.ดงมะไฟ อ.เมือง
จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๐๐๓๗, ๐๘-๑๘๗๓-๐๒๗๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. สกลนคร เขต ๑

120

121

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย
ม.๙ ต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
จ.สกลนคร ๔๗๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๐๐๙๓
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

โรงเรียนบ้านบัวโคก
ม.๘ บ้านบัวโคก ต.บัวโคก
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๓๒๑๒๐
โทร. ๐๘-๑๙๖๗-๑๓๕๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
ม.๒ บ้านหนองบัวบาน
ถ.รัตนบุรี-ศีขรภูมิ ต.หนองบัวบาน
อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ๓๒๑๓๐
โทร. ๐-๔๔๕๙-๐๑๓๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๒

วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม
อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ๔๗๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๗๔-๖๓๐๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๗๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๗๒-๑๙๙๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

จังหวัดสุรินทร์ (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนการุญวิทยา
ม.๗ บ้านหนองพรม ต.เสม็จ 
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๗๐
โทร. ๐-๔๔๕๗-๑๖๘๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๑

โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
ม.๒ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง
จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๗๑-๒๐๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
ม.๑ บ้านโคกนาสาม ต.โชคนาสาม 
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๙๖๗-๐๒๘๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม
ม.๓ บ้านระกา ต.ตั้งใจ
อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๗๑-๒๐๗๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านตรวจ
ม.๑๕ บ้านตรวจ ถ.ศีขรภูมิ-สังขะ
ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๕๐
โทร. ๐-๔๔๕๐-๙๐๔๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

โรงเรียนบ้านแนงมุด
ม.๑๓ บ้านแนงมุด ถ.ปราสาท-ดงรัก
ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๕๙-๐๑๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล
ม.๔ บ้านปราสาท ต.เฉนียง 
อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๕๙-๐๓๔๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๑

โรงเรียนบ้านเฉนียง
ม.๘ บ้านเฉนียง ต.บะ 
อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ๓๒๑๒๐
โทร. ๐-๔๔๕๙-๐๐๔๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๒

โรงเรียนประชาสามัคคี
ม.๔ บ้านปะคำ ต.แนงมุด 
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
โทร. ๐-๔๔๕๐-๑๘๙๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

โรงเรียนไพลศึกษาคาร
ม.๒ บ้านภูมใหม่ ต.ไพล
อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๕-๗๕๘๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุรินทร์ เขต ๓

จังหวัดสกลนคร จังหวัดสกลนคร, จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านหล่าผักใส่
ต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง
จ.สกลนคร ๔๗๑๔๐
โทร. ๐-๔๒๗๐-๒๗๘๘
ป.๑ - ม.๓
สพท. สกลนคร เขต ๓

122

โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก
จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๔๘-๓๑๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๗๑๑๑
อ.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านนางิ้ว
ต.นางิ้ว อ.สังคม
จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๔๓-๐๑๙๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่
จ.หนองคาย ๔๓๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๖๔-๖๐๘๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนสังคมวิทยา
ต.แก้งไก่ อ.สังคม
จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๑๑๑๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านสังกะสีนาขาม
ต.แก้งไก่ อ.สังคม
จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๑๒๐๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
ต.สระใคร อ.สระใคร
จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทร. ๐-๔๒๔๖-๓๑๖๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
ต.หาดคำ อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
โทร. ๐๘-๙๙๔๓-๒๘๘๙
ป.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง
ต.คอกช้าง อ.สระใคร
จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๙๐๘๙
ป.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่
ต.คอกช้าง อ.สระใคร
จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๙๑๕๔
อ.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
ต.พระพุทธบาท อ.ท่าบ่อ
จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๐๑-๔๘๘๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

โรงเรียนบ้านจับไม้
ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๗๒๗๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๒

โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
ต.ทุ่งหลวง อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ๔๓๑๗๐
โทร. ๐-๔๒๔๗-๐๒๑๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๒

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
๔๒๖ ถ.เทศบาล ๑ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๑๙๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดหนองคาย (๒๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์
ต.แก้งไก่ อ.สังคม
จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๑๐๕๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๑

123

124

125

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม
ต.หนองยอง อ.ปากคาด
จ.หนองคาย ๔๓๑๙๐
โทร. ๐๘-๑๙๖๔-๕๑๕๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอท่าบ่อ
ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ๔๓๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๔๐-๐๙๙๓
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเฝ้าไร่
ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๗๙๖๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ๔๓๑๗๐
โทร. ๐-๔๒๔๗-๑๒๗๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๒

โรงเรียนบ้านนาคำแคน
ต.นาแสง อ.ศรีวิไล
จ.หนองคาย ๔๓๒๑๐
โทร. ๐๘-๕๗๔๓-๗๐๗๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. หนองคาย เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอโพนพิสัย
ต.จุมพล อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๗-๑๒๔๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองคาย
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๔๑๒๒
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล
จ.หนองคาย ๔๓๒๑๐
โทร. ๐-๔๒๔๙-๗๐๙๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๓

วิทยาลัยการอาชีพเซกา
ต.ซาง อ.เซกา
จ.หนองคาย ๔๓๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๔๘-๙๕๕๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสังคม
ต.ผาตั้ง อ.สังคม จ.หนองคาย ๔๓๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๔๔-๑๔๗๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๑๗๗๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๒-๒๗๑๕-๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอสระใคร
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย ๔๓๑๐๐
โทร. ๐-๔๒๔๑-๙๐๖๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดหนองบัวลำภู (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ต.นากลาง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
โทร. ๐-๔๒๓๕-๙๐๓๔
ป.๑ - ม.๖
สพท. หนองบัวลำภู เขต ๒

จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย, จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรพ์
ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐
โทร. ๐-๔๒๐๐-๔๒๕๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. หนองบัวลำภู เขต ๒
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
จ.หนองคาย ๔๓๑๒๐
โทร. ๐-๔๒๔๘-๐๒๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. หนองคาย เขต ๒

126

127

โรงเรียนบ้านหนองเรือ
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐๘-๗๘๗๐-๗๑๐๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านหนองสามสี
อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ ๓๗๒๙๐
โทร. ๐-๔๕๕๕-๓๔๑๒
ป.๑ - ม.๓
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๑-๑๑๓๑
ป.๑ - ม.๓
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๔๕-๑๓๖๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๒๗-๒๓๓๕
ป.๑ - ม.๓
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนนายมวิทยาคาร
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๔-๐๐๒๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. อำนาจเจริญ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ๓๗๒๑๐
โทร. ๐-๔๕๔๖-๖๓๗๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๔๕-๒๒๑๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนบ้านน้ำท่วม
อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๒-๑๖๑๗
ป.๑ - ม.๓
สพท. อำนาจเจริญ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านป่าก่อ
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ๓๗๒๑๐
โทร. ๐๘-๗๘๗๑-๘๘๐๗
ป.๑ - ป.๖
ตชด.
จังหวัดอุดรธานี (๒๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ
ต.จอมศรี อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๔๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๒๑-๖๔๑๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
ต.โคกสะอาด อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๙๖๔-๑๑๘๙
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอศรีบุญเรือง
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ เรือง
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๑๘๐
จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๓๕-๔๓๒๔
โทร. ๐-๔๒๓๖-๐๑๗๗
ป.๑ - ม.๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
กศน.
จังหวัดอำนาจเจริญ (๑๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
โรงเรียนโคกสวาสดิห์ นองสองห้องดอนแดง
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๕๕-๓๐๙๘
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๔๖๐๔
ป.๑ - ป.๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. อำนาจเจริญ
สพท. อำนาจเจริญ

128

129

โรงเรียนบ้านนาคำหลวง
ต.นาข่า อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๐๒๓๑
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนโคกศรี
ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ
จ.อุดรธานี ๔๑๒๓๐
โทร. ๐-๔๒๓๘-๒๔๖๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านทมนางาม
ต.ทมนางาม อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี ๔๑๒๔๐
โทร. ๐-๔๒๑๓-๓๒๔๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านนาหว้า (สันติราษฎร์พทิ ยาคม)
ต.นาสะอาด อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐
โทร. ๐-๔๒๑๔-๕๔๓๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านโนนหวาย
ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธานี ๔๑๒๒๐
โทร. ๐-๔๒๒๙-๘๕๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน
ต.ปะโค อ.กุมภวาปี
จ.อุดรธานี ๔๑๑๑๐
โทร. ๐-๔๒๓๙-๘๓๓๙
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๒

โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา
ต.ศรีสำราญ อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี ๔๑๒๔๐
โทร. ๐-๔๒๒๐-๐๑๐๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิดวิทยา
ต.หินโงม อ.สร้างคอม
จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๐๒๗๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านหนองขาม
(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
ถ.นิตโย ต.หนองบัว จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๓๑๘๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านคำอ้อ
ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๒๓-๕๒๑๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว
ต.สร้อยพร้าว อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๘-๘๙๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองบั่ว
ต.สามพร้าว อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๐-๔๕๗๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
๑๗๗ ต.บ้านจั่น อ.เมือง
จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
โทร. ๐-๔๒๑๒-๓๑๑๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านสะแบง
ต.สะแบง อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐
โทร. ๐-๔๒๑๔-๘๑๔๐
อ.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว
ต.หนองหาน อ.หนองหาน
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐
โทร. ๐๘-๕๖๐๗-๕๐๙๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๓

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
ต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ๔๑๑๕๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๐๒๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๑

130

131

โรงเรียนบ้านดงธาตุ
ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ๔๑๒๕๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๐๐๑๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐
โทร. ๐๘-๑๙๗๗-๓๑๑๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๗๐
โทร. ๐-๔๕๒๔-๗๔๘๐
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๒

โรงเรียนบ้านผักบุ้ง
ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๒๒-๐๑๔๒
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านเม็ก
ต.ข้าวสาร อ.บ้านผือ
จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐
โทร. ๐-๔๒๒๘-๑๕๗๕
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐
โทร. ๐-๔๕๒๑-๕๐๗๓
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๒

โรงเรียนชุมชนบ้านระเว
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๔๗-๒๐๖๘, ๐๘-๑๘๗๗-๐๑๖๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านแก่งดูกใส
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐๘-๑๘๗๙-๐๕๗๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านคันไร่
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐
โทร. ๐-๔๕๘๔-๙๒๗๒
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านโคกเที่ยง
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐
โทร. ๐-๔๕๓๖-๖๓๒๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านโชคอำนวย
ม.๓ ต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๔๔-๒๓๑๘, ๐๘-๑๕๗๙-๐๖๐๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอหนองหาน
ตามอัธยาศัยอำเภอวังสามหมอ
ต.หนองหาน อ.หนองหาน
ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ
จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐
จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐
โทร. ๐-๔๒๒๖-๑๑๓๑
โทร. ๐-๔๒๓๘-๗๖๖๙
ป.๑ - ม.๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี (๕๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง
โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
ต.ท่าไห อ.เขื่องใน
ถ.อุบล-ตระการ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๕๐
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๒๒-๒๒๓๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๓๑๙
ป.๑ - ม.๓
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๑
สพท. อุบลราชธานี เขต ๑
จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี, จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น
ต.เชียงเพ็ง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ๔๑๒๕๐
โทร. ๐-๔๒๒๕-๑๕๕๘
ป.๑ - ม.๖
สพท. อุดรธานี เขต ๔

132

133

โรงเรียนบ้านไร่
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๕๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๕๒๗
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐๘-๙๗๑๒-๗๙๗๔
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านดอนยู
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๓๔๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านสำโรง
อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐
โทร. ๐๘-๗๓๗๗-๘๙๗๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านหนองคูณ
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๕๕๓
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๕๘๕-๒๐๐๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาแก
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๕๑๕
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านอ่างหิน (เพียรพิทยาคาร)
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๘๕-๐๔๕๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

โรงเรียนบ้านแกนาคำ
อ.สำโรง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๗๑๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาดี
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐๘-๑๓๘๙-๘๕๔๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาประชุม
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๕๘๔
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านค้อน้อย
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๑๒๐
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านคุ้ม
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๖-๒๖๘๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านนาเรือง
อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๘๖-๖๔๓๒
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านโนนเกษม
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๕๔๐-๐๐๕๐
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านบะไห
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐
โทร. ๐-๔๕๒๔-๖๒๐๐
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

134

135

โรงเรียนบ้านเปือย
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐๘-๗๒๔๕-๑๕๙๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๕๔๓-๑๑๙๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
ต.ตบหู อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๕๖๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๕

โรงเรียนบ้านผับแล้ง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๒๐๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านโพธิ์
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐๘-๑๗๖๐-๓๒๖๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านเตย
ต.นากระแซง อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๑๔๓
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๕

โรงเรียนบ้านบัวงาม
ต.บัวงาม อ.เดชอุดม
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๖๕๙
ป.๑ - ม.๓
สพท. อุบลราชธานี เขต ๕

โรงเรียนบ้านสำโรง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๐-๓๐๒๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนบ้านหนองคู
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐๘-๙๘๔๔-๔๘๐๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนอาเวมารีอา
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๒๔-๓๗๑๒
อ.๑ - ม.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนเทศบาล ๒ พิบูลวิทยาคาร
อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๑๐
โทร. ๐-๔๕๔๔-๑๐๓๗
ป.๑ - ม.๖
อปท.

โรงเรียนบ้านหินแห่
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๒๖๕
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนประชารัฐสามัคคี
(ธนาคารกรุงเทพ ๑๓)
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐๘-๖๒๖๒-๔๘๕๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
แก่งศรีโคตร
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๕๐
โทร. ๐๘-๓๙๖๖-๖๕๓๓
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านคำสะอาด
ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน
จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
โทร. ๐๘-๖๒๖๐-๙๖๑๔
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

โรงเรียนบ้านโนนสัง
อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๐๗๑๕
ป.๑ - ป.๖
สพท. อุบลราชธานี เขต ๔

136

137

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๑-๙๖๐๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๒๔-๔๗๕๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๒๕-๔๖๕๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอโขงเจียม
อ.โขงเจียม
จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๒๐
โทร. ๐-๔๕๓๕-๑๐๕๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอตระการพืชผล
อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๓๐
โทร. ๐-๔๕๔๘-๑๑๕๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำขุ่น
อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
โทร. ๐-๔๕๘๖-๔๖๔๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอน้ำยืน
อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ๓๔๒๖๐
โทร. ๐-๔๕๓๗-๑๓๗๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐
โทร. ๐-๔๕๒๖-๙๓๖๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ

วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี
อุบลราชธานี
ต.หนองขอน อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐
โทร. ๐-๔๕๓๑-๙๘๐๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

140

141

โรงเรียนราชวินิตบางเขน
๒๒/๑๘ ซ.ชินเขต แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๕๙๑-๐๐๑๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๕๓๑-๙๘๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
๑๒๓๕ ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
โทร. ๐-๒๓๙๑-๓๙๖๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

โรงเรียนราชวินิต
ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๘๑-๒๑๕๖
ป.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
๘๘ ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทร. ๐-๒๕๑๗-๑๒๓๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
๙๙/๑ ซ.บางบอน ๕ แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๒๙-๓๖๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
๕ ซ.ดอนกุศล ถ.เจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๑๑-๐๓๘๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
๑๕๓/๓๔ ถ.เชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๕๖๕-๓๙๗๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
๑๔๖ ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๔๐
โทร. ๐-๒๔๒๖-๑๓๖๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๓

โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย
ซ.สุพรรณ ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๖๖๘-๙๐๖๕-๖
ปวช. / ปวส.
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๒๐
โทร. ๐-๒๓๒๖-๙๙๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ถ.รามอินทรา ๕๕ (วัชรพล) แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๕๑๙-๘๐๐๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒

โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
ซ.พระอรรถ ถ.ราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๓-๔๒๘๗
ปวช. / ปวส.
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์
ซ.โชคชัยร่วมมิตร ถ.วิภาวดีรังสิต
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐
โทร. ๐-๒๒๗๕-๗๗๓๘
อ.๑ - อ.๓
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑ (สช.)

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
๓๖๒ ถ.สุขุมวิท ๖๒ แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐
โทร. ๐-๒๓๑๑-๑๗๘๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

ภาคตะวั น ออก แล ะภาคต ะวั น ต ก

กรุงเทพมหานคร (๔๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
๗๘๖ ถ.พระรามที่ ๓ แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๙๕-๑๓๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๑

142

143

โรงเรียนวัดบางโคล่นอก
ถ.พระรามที่ ๓ ซ.๒๒ แขวงบางโคล่นอก
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๘๙-๐๐๙๐
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส
ถ.ประชาราษฎร์ สาย ๑ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐
โทร. ๐-๒๕๘๕-๐๖๒๗
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวรรณสว่างจิต
ซ.สุดจิตต์นิเวศน์ ๑ ถ.พระรามที่ ๒
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๑๕-๑๔๑๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๓ (สช.)

โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๕๒-๕๐๐๑
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดปุรณาวาส
ถ.ศาลาธรรมสพน์ แขวงศาลา
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทร. ๐-๒๔๔๑-๙๕๘๔
ป.๑ - ม.๖
กทม.

โรงเรียนวัดเปาโรหิตย์
ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.๖๒ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๑๓๗๔
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนประชานุกูล (ขำสนิทอนุเคราะห์)
ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๕๒๓-๗๖๔๙
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนประชาภิบาล
ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐
โทร. ๐-๒๕๒๑-๐๔๒๔
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดลำกะดาน
ถ.นิมติ ใหม่ แขวงสามวา เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทร. ๐-๒๕๖๙-๑๐๕๔
ป.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
ถ.จรัญสนิทวงศ์ ซ.๙๘ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๑๐๒๕
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร
ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๑-๒๖๕๕
ป.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดช่องลม
ถ.พระรามที่ ๓ แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐
โทร. ๐-๒๒๘๕-๓๔๖๖
อ.๑ - ป.๖
กทม.

โรงเรียนวัดศาลาครืน
ซ.วุฒากาศ ๔๒ ถ.วุฒากาศ แขวงบางค้อ
เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทร. ๐-๒๔๖๘-๖๐๕๒
ป.๑ - ม.๖
กทม.

โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
ถ.จรัญสนิทวงศ์ ๘๕ แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๐๒๐๐
อ.๑ - ป.๖
กทม.

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
๒๐๑ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๕๒๑-๑๔๕๗-๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (สช.)

ภาคตะวั น ออก แล ะภาคต ะวั น ต ก

โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
ซ.แสงเพชร ถ.ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐
โทร. ๐-๒๕๗๐-๖๗๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กรุงเทพมหานคร เขต ๒ (สช.)

144

145

จังหวัดกาญจนบุรี (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านหนองสามพราน
ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๙๔๔-๐๒๖๘
ป.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๑

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๕๖๕-๕๒๗๗-๙
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยพณิชยการบางนา
๕๗/๔๗๑ ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐
โทร. ๐-๒๓๙๓-๗๒๙๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี
ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๕๔-๐๒๒๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๑

โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
๓ ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๕๖-๑๙๘๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
๔๖๗ ซ.รามคำแหง ๓๙
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
โทร. ๐-๒๓๑๔-๕๔๐๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
๘๙ ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๗๖-๐๐๖๒-๓
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
ต.ดอนตาเพชร อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
โทร. ๐-๓๔๕๑-๖๖๒๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านท่ามะกา
ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๖๔-๐๘๙๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๖๘ เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทร. ๐-๒๔๒๔-๑๙๔๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเขตดุสิต
๒/๓ สี่แยกบางกระบือ ถ.อำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๙๔๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๖๔-๓๕๘๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
ม.๑ ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
โทร. ๐-๓๔๕๗-๗๒๙๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร, จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดจันทบุรี

โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ถ.แสงชูโต ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
โทร. ๐-๓๔๕๖-๑๕๘๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
๖๖ ม.๘ ถ.ร่วมพัฒนา ซ.๔ แขวงลำผักชี
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๓๐
โทร. ๐-๒๙๘๘-๗๗๓๙
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ภาคตะวั น ออก แล ะภาคต ะวั น ต ก

โรงเรียนวัดสุทัศน์
ถ.อุณากรรณ แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร. ๐-๒๒๒๑-๔๓๓๑
อ.๑ - ป.๖
กทม.

146

147

โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
“สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์”
๒๖๐ ม.๗ ต.รางหวาย อ.พนมทวน
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
โทร. ๐-๓๔๕๗-๑๓๙๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
ม.๓ ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๕๖-๖๔๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ ๑๔๒
ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๖๔-๓๔๘๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
๓๒๑ ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๕๖-๓๐๓๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดหนองพลับ
ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๕๑-๗๘๘๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒
จังหวัดจันทบุรี (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนโฆวินทะ
๑/๒ ม.๕ ต.ปะตง อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี ๒๒๑๘๐
โทร. ๐-๓๙๓๒-๖๘๓๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. จันทบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
๔๘/๑ ต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๖๔-๙๐๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. กาญจนบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านท่าซุง
๒๐๖ ม.๓ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๖๐
โทร. ๐-๓๘๕๑-๖๕๑๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
๙๙ ม.๖ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๙๐
โทร. ๐-๓๘๐๘-๐๐๓๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

โรงเรียนวัดวังจะอ้าย (บุญราษฎร์วทิ ยาคม)
๙๐ ม.๗ ต.มะขาม อ.มะขาม
จ.จันทบุรี ๒๒๑๕๐
โทร. ๐-๓๙๔๖-๑๑๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. จันทบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดบางโรง
๙๓ ม.๑ ต.บางโรง อ.คลองเขื่อน
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๕๐-๕๐๕๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
๓๕ ม.๑ ต.หัวไทร อ.บางคล้า
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๕๒-๗๒๖๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
๓/๑ ม.๓ ถ.บางปะกง-ฉะเชิงเทรา
ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๔๐
โทร. ๐-๓๘๕๗-๗๐๒๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

ภาคกลาง

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคตะวั น ออก แล ะภาคต ะวั น ต ก

จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนศรีหฤทัย
๒๓๑ ถ.เทศบาลสาย ๒ ต.ขลุง อ.ขลุง
จ.จันทบุรี ๒๒๑๑๐
โทร. ๐-๓๙๔๔-๑๒๗๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. จันทบุรี เขต ๒ (สช.)
จังหวัดฉะเชิงเทรา (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
๙ ม.๑๖ ต.บางปะกง อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐
โทร. ๐-๓๘๕๓-๒๙๕๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

148

149

โรงเรียนพานทอง
๖๕/๓ ม.๑ ถ.สุขประยูร ต.หนองตำลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี ๒๐๑๖๐
โทร. ๐-๓๘๒๐-๖๐๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชลบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
ม.๔ ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐
โทร. ๐-๓๘๔๗-๒๓๒๑, ๐๘-๔๗๒๘-๔๓๗๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชลบุรี เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
๑๐ ม.๖ ถ.สุขประยูร ต.กุฏโง้ง
อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐
โทร. ๐-๓๘๔๖-๑๒๐๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชลบุรี เขต ๒

โรงเรียนประภัสสรวิทยา
๘๐/๙๐ ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๘๒๗-๖๘๙๐-๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชลบุรี เขต ๑ (สช.)

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดชัยนาท จังหวัดตราด

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม
ม.๑ ต.ท่าข้าม อ.พนัสนิคม
จ.ชลบุรี ๒๐๑๔๐
โทร. ๐-๓๘๒๖-๐๕๒๖
อ.๑ - ป.๖
อปท.

วิทยาลัยการอาชีพบางละมุง
๑๕/๑๗ ม.๒ ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทร. ๐-๓๘๒๒-๒๑๑๘
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดชัยนาท (๑๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ๑๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๔๐-๕๑๓๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์
อ.หันคา จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๔๘-๙๓๕๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๙๔-๐๗๖๖
ป.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนเทพรัตน์
อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ๑๗๑๔๐
โทร. ๐-๕๖๔๑-๓๖๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
ม.๑ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่
จ.ชลบุรี ๒๐๑๙๐
โทร. ๐-๓๘๒๖-๐๖๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชลบุรี เขต ๑

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม
๘๘ ถ.สุรศักดิ์ ๑ ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๓๑-๑๘๐๕
อ.๑ - ป.๖
อปท.

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอพนมสารคาม
ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐
โทร. ๐-๓๘๕๕-๑๘๒๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดชลบุรี (๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
๖๓๙/๑ ม.๑ ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี ๒๐๒๒๐
โทร. ๐-๓๘๒๐-๑๓๙๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชลบุรี เขต ๑

150

151

โรงเรียนบ้านสะพานหิน (ประชาสามัคคี)
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ๑๗๑๒๐
โทร. ๐-๕๖๖๑-๓๖๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนสรรพยาวิทยา
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ๑๗๑๕๐
โทร. ๐-๕๖๔๙-๙๑๕๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษฏ์
อ.หันคา จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๔๘-๙๑๑๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๙๔-๗๐๘๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนวัดดอนตะไล้
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ๑๗๑๕๐
โทร. ๐๘-๙๗๐๒-๓๖๖๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๒๗๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๒๐๓
ป.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนวัดสะตือสิงห์
อ.หันคา จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๔๓-๗๑๙๖
ป.๑ - ป.๖
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนวัดสิงห์
อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ๑๗๑๒๐
โทร. ๐-๕๖๔๖-๑๖๐๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชัยนาท

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. ๐-๕๖๔๑-๑๒๗๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ๑๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๔๓-๑๓๐๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยนาท

จังหวัดตราด (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
๗๙ ม.๘ ถ.จุฬามณี-ฉางเกลือ ต.ห้วยแร้ง
อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๕๒-๑๐๒๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตราด

จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท, จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก

ภาคกลาง

โรงเรียนวัดใหญ่
(นากประสุตประชานุสรณ์)
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ๑๗๑๑๐
โทร. ๐-๕๖๔๓-๔๒๓๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชัยนาท

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนบ้านวังคอไห
อ.เนินขาม จ.ชัยนาท ๑๗๑๓๐
โทร. ๐-๕๖๙๔-๗๑๔๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชัยนาท

โรงเรียนคลองขวาง
๒๐๕/๑ ม.๖ ถ.เนินสูง-ด่านชุมพล
ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๕๒-๑๘๙๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตราด
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

152

153

โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
ม.๑๑ ถ.ตลาด ๑๖ - บ้านสร้าง
ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์
จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
โทร. ๐-๓๗๓๐-๘๒๔๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครนายก

โรงเรียนวัดลำบัวลอย
ม.๒ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี
จ.นครนายก ๒๖๑๓๐
โทร. ๐-๓๗๓๐-๘๐๓๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครนายก

โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
๘/๗ ม.๒ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง
จ.ตราด ๒๓๑๒๐
โทร. ๐-๓๙๕๘-๖๑๔๑
อ.๑ - ป. ๖
สพท. ตราด

โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
ม.๒ ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่
จ.ตราด ๒๓๑๑๐
โทร. ๐-๓๙๕๘-๑๔๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ตราด

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๙๘ ม.๕ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์
จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
โทร. ๐-๓๗๓๙-๕๔๕๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครนายก
จังหวัดนครปฐม (๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒
หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
๒๕๖ ต.ดอนยายหอม อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๒๒-๙๗๑๕-๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. นครปฐม เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปากพลี
ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี
จ.นครนายก ๒๖๑๓๐
โทร. ๐-๓๗๓๙-๘๙๙๑
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
๙๙ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๒๕-๖๒๕๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครปฐม เขต ๑

โรงเรียนบ้านคลองโยง
๔ ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
โทร. ๐-๓๔๒๙-๗๐๘๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครปฐม เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเกาะกูด
บ้านคลองหินดำ ถ.คลองมาด ต.เกาะกูด
อ.เกาะกูด จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๘๓๑-๗๑๗๔
ป.๑ - ม.๖, การศึกษาต่อเนื่อง
กศน.
จังหวัดนครนายก (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ
ม.๑ ต.วังกระโจม อ.เมือง
จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๓๑-๑๑๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครนายก

โรงเรียนวัดพราหมณี
ม.๙ ต.สาลิกา อ.เมือง
จ.นครนายก ๒๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๓๘-๖๒๑๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครนายก

จังหวัดตราด จังหวัดตราด, จังหวัดนครนายก, จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
๓๓ ต.ห้วยหมอนทอง อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐
โทร. ๐-๓๔๙๗-๑๔๓๒
ป.๑ - ม.๓
สพท. นครปฐม เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
๙๕๔ ม.๓ ต.หนองบอน อ.บ่อไร่
จ.ตราด ๒๓๑๔๐
โทร. ๐-๓๙๕๔-๕๓๓๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตราด

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
๑๔ ถ.วิวัฒนะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง
จ.ตราด ๒๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๙๕๑-๑๒๐๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตราด

154

155

โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๒๕-๓๒๒๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๑

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐-๒๙๖๑-๘๘๙๑-๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
๖๙ ม.๔ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๒๒-๗๖๖๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครปฐม เขต ๒

โรงเรียนบำรุงวิทยา
๗๘/๑๗๕ ถ.๒๕ มกรา ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๒๔-๑๔๗๗
ป.๑ - ม.๓
สพท. นครปฐม เขต ๑ (สช.)

โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม
ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐
โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๓๒๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒

โรงเรียนราษฎร์นิยม
ถ.ฤชุพันธ์ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐
โทร. ๐-๒๙๘๕-๕๖๖๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดไทรใหญ่
(นนททิวากรราษฎร์บำรุง)
ถ.ต้นเชือก-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ๑๑๑๕๐
โทร. ๐-๒๕๙๗-๑๐๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒

โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่
(นนทกิจพิศาล)
ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐
โทร. ๐-๒๙๒๗-๗๒๙๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒

โรงเรียนจิรดา
ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทร. ๐-๒๕๗๑-๑๐๗๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒ (สช.)

โรงเรียนพิชญศึกษา
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
โทร. ๐-๒๕๘๓-๓๗๗๗-๙
อ.๑ - ม.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๒ (สช.)

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
๙๐ ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๔๒๕-๒๗๙๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดนนทบุรี (๑๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๙๑-๓๐๒๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดฝาง
ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. ๐-๒๕๒๖-๒๙๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. นนทบุรี เขต ๑

จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม, จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
๑๓๒/๔ ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม ๗๓๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๓๘-๙๐๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. นครปฐม เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนวัดเกษตราราม
๓๑ ต.ไทรงาม อ.บางเลน
จ.นครปฐม ๗๓๑๓๐
โทร. ๐-๓๔๙๐-๐๐๑๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครปฐม เขต ๒

156

157

จังหวัดปทุมธานี (๕ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดอู่ข้าว
ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร. ๐-๒๙๐๒-๕๗๑๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. ปทุมธานี เขต ๑

โรงเรียนวัดเขียนเขต
ถ.รังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทร. ๐-๒๕๓๓-๑๑๑๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ปทุมธานี เขต ๒

โรงเรียนวัดเจริญบุญ
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐
โทร. ๐-๒๕๔๙-๑๐๔๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปทุมธานี เขต ๒

โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
โทร. ๐-๒๕๗๗-๑๒๐๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปทุมธานี เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอประจันตคาม
ถ.หน้าอำเภอ ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐
โทร. ๐-๓๗๒๙-๒๐๐๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านลำแดง
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
ต.วังน้อย อ.วังน้อย
ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๒๖๘-๗๐๑๗
โทร. ๐-๓๕๒๕-๑๙๐๒
อ.๑ - ม.๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
ต.บ้านแถว อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๗๘-๖๑๓๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์
ต.บางหลวง อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๕๐
โทร. ๐๘-๑๘๘๙-๑๑๕๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดปราจีนบุรี,

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ
๙๙ ม.๖ ถ.สุวินทวงศ์ ต.โคกปีบ
อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๙๐
โทร. ๐-๓๗๒๗-๖๓๗๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ปราจีนบุรี เขต ๒ (สช.)

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
ต.บึงบา อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐
โทร. ๐-๒๕๔๙-๑๑๒๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. ปทุมธานี เขต ๒
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (๒ สถานศึกษา)
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
๓/๖๓ ต.หัวหิน อ.หัวหิน
ตามอัธยาศัยอำเภอกุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๑๐
ม.๗ ศาลาประชาคมอำเภอกุยบุรี ชั้น ๒
โทร. ๐-๓๒๕๒-๐๕๐๐
ถ.เพชรเกษม ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี
ปวช. / ปวส.
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๕๐
สอศ.
โทร. ๐-๓๒๖๘-๒๔๔๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดปราจีนบุรี (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคาม
๒ ม.๖ ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี ๒๕๑๓๐
โทร. ๐-๓๗๒๙-๑๓๗๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปราจีนบุรี เขต ๑

158

159

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
ม.๖ ต.จักราช อ.ผักไห่
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๘๐
โทร. ๐-๓๕๗๔-๐๑๐๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
โทร. ๐-๓๕๓๗-๙๑๙๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รงั สรรค์)
ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๗๐
โทร. ๐-๓๕๗๒-๐๐๓๔, ๐๘-๑๗๙๕-๒๖๙๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
โรงเรียนสาคลีวิทยา
ต.สามตุ่ม อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๗๔-๓๗๓๙, ๐๘-๑๗๙๕-๒๖๙๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
ถ.วิไลเสนา ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๒๐-๑๐๙๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร)
๕ ม.๓ ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๑๐
โทร. ๐-๓๒๔๘-๙๒๔๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบุรี เขต ๑

โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
๑๑๑ ม.๗ ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๕๐
โทร. ๐-๓๒๔๙-๑๔๗๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. เพชรบุรี เขต ๒

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ถ.อู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๕๒๔-๕๑๔๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ถ.เดชาวุธ ต.หอรัตนไชย
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
โทร. ๐-๓๕๒๔-๑๒๑๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
๕๙ ม.๓ ต.สามพระยา อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทร. ๐-๓๒๕๙-๔๐๗๐-๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
๓๐๐ ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๒๔๒-๕๕๕๗
ปวช. / ปวส.
สอศ.

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนวัดบางลำภู
ต.บางครก อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๑๐
โทร. ๐-๓๒๔๐-๙๔๑๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบุรี เขต ๑
ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย
ต.ราชคราม อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๙๐
โทร. ๐-๓๕๗๐-๔๓๔๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. พระนครศรีอยุธยา เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย
ต.วังน้อย อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐-๓๕๒๗-๑๘๘๙
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดเพชรบุรี (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านคลองมอญ
ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ๗๖๑๑๐
โทร. ๐๘-๑๐๐๗-๑๐๕๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. เพชรบุรี เขต ๑

160

จังหวัดระยอง (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
๑๙๐ ม.๑ ต.บ้านนา อ.แกลง
จ.ระยอง ๒๑๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๖๗-๑๑๑๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ระยอง เขต ๒

โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎร์วทิ ยาคาร)
๓๖๙ ต.ดอนตะโก อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๒๓๒-๘๔๕๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดนาขุนแสน
(แกละประชานุกูล)
ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐
โทร. ๐-๓๒๓๙-๕๒๓๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)
ม.๓ ต.ป่าไก่ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี ๗๐๑๔๐
โทร. ๐๘-๖๑๗๔-๘๓๙๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)
ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๒๓๙-๑๒๕๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนบ้านจอมบึง
(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐
โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๑๕๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนสินแร่สยาม
๑๒๙ ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง
จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐
โทร. ๐-๓๒๗๒-๐๐๗๕-๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
๑๖๓ ม.๕ ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ
จ.ราชบุรี ๗๐๑๔๐
โทร. ๐-๓๒๒๘-๑๕๑๕
ป.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
ม.๑ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา
จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐
โทร. ๐-๓๒๒๒-๘๕๘๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดดอนทราย
ม.๕ ต.ดอนทราย อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทร. ๐-๓๒๓๐-๕๑๒๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
(ปัญญาประชาสามัคคี)
ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. ๐-๓๒๓๓-๑๐๓๘
ป.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๒

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง, จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ๗๐๑๘๐
โทร. ๐-๓๒๗๒-๐๐๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดเขาสำรอง
๓๐ ม.๙ ถ.กองดิน-เขาวง ต.กองดิน
อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๖๒-๖๒๗๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. ระยอง เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอแกลง
ถ.สุนทรโวหาร ต.ทางเกวียน อ.แกลง
จ.ระยอง ๒๑๑๑๐
โทร. ๐-๓๘๘๘-๔๖๙๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดราชบุรี (๒๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏร์
๑ ต.จอมบึง อ.จอมบึง
จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐
โทร. ๐-๓๒๒๖-๑๓๙๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๑

161

162

163

จังหวัดลพบุรี (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนซอย ๓ สาย ๔ ซ้าย
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๔๙-๐๑๐๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๑

โรงเรียนซอย ๕ สาย ๒ ซ้าย
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร. ๐๘-๑๘๕๒-๖๓๕๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๑

โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
ต.บางแพ-ดำเนิน อ.บางแพ
จ.ราชบุรี ๗๐๑๖๐
โทร. ๐-๓๒๓๘-๓๗๒๕
ป.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว
(รัฐราษฎร์มิตรผลอนุกูล)
๙๙/๑ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. ๐-๓๒๒๖-๘๕๕๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒

โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐
อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๔๑-๓๕๙๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๑

โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทร. ๐-๓๖๖๑-๓๒๖๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนหนองโพวิทยา
๑๕๙ ม.๙ ต.หนองโพ อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทร. ๐-๓๒๓๘-๙๐๔๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลบางแพ
ม.๓ ต.บางแพ อ.บางแพ
จ.ราชบุรี ๗๐๑๖๐
โทร. ๐-๓๒๓๘-๑๑๓๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒

โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ๑๕๑๗๐
โทร. ๐-๓๖๔๓-๑๕๙๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ๑๕๒๓๐
โทร. ๐-๓๖๔๖-๑๙๒๒
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนเทศบาล ๕
พหลโยธินรามินทรภักดี
๑๕๗/๑ ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๒๓๓-๘๖๐๔
ป.๑ - ม.๓
อปท.

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
๑ ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ราชบุรี ๗๐๐๐๐
โทร. ๐-๓๒๓๒-๑๙๐๓
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ๑๕๑๔๐
โทร. ๐๘-๙๙๒๔-๑๕๘๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ๑๕๒๕๐
โทร. ๐-๓๖๔๒-๖๒๑๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๒

จังหวัดราชบุรี จังหวัดราชบุรี, จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
ม.๑ ต.บางโตนด อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี ๗๐๑๒๐
โทร. ๐-๓๒๗๔-๑๓๗๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ราชบุรี เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี ๗๐๑๑๐
โทร. ๐-๓๒๓๔-๑๓๘๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ราชบุรี เขต ๒

164

165

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
๔๙๘ ม.๔ ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๙๐
โทร. ๐-๒๓๘๙-๐๐๘๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๑

โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์
(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ)
ม.๓ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทร. ๐-๒๓๒๓-๙๔๘๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓
จังหวัดลพบุรี
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ๑๕๑๗๐
โทร. ๐-๓๖๗๙-๖๘๓๓
อ.๑ - ม.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ๑๕๑๗๐
โทร. ๐-๓๖๔๓-๑๗๓๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒

โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร
ม.๑๑ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทร. ๐-๒๓๓๐-๑๑๒๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๒

โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์
ม.๑๙ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๒-๑๔๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๒

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ม.๗ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๖๐
โทร. ๐-๒๓๓๘-๑๘๗๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๒

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ม.๑๓ ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๕๐
โทร. ๐-๒๓๓๐-๑๒๗๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สมุทรปราการ เขต ๒

โรงเรียนสัตยาไส
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
โทร. ๐-๓๖๔๖-๒๓๓๔
อ.๑ - ม.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒ (สช.)

จังหวัดสมุทรปราการ (๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
ม.๑ ถ.สุขุมวิท ต.บางปู อ.เมือง
ม.๓ ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร. ๐-๒๗๐๗-๗๐๗๖
โทร. ๐-๒๓๘๔-๐๘๗๘
อ.๑ - ป.๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สมุทรปราการ เขต ๑
สพท. สมุทรปราการ เขต ๑
จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดใน)
๑๙๘ ถ.ศิริราษฎร์ศรัทธา ต.ปากน้ำ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร. ๐-๒๓๙๕-๑๑๖๑
อ.๑ - ม.๓
อปท.
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ๑๕๒๕๐
โทร. ๐-๓๖๔๙-๐๑๔๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ลพบุรี เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร
อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ๑๕๒๕๐
โทร. ๐-๓๖๔๙-๐๑๒๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ลพบุรี เขต ๒

166

167

จังหวัดสมุทรสงคราม (๑ สถานศึกษา)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบางคนที
ต.โรงหีบ อ.บางคนที
จ.สมุทรสงคราม ๗๕๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๗๐-๒๘๖๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดสมุทรสาคร (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดท่ากระบือ
ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว
๗๑/๔ ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐
โทร. ๐-๓๔๔๙-๙๓๘๘
โทร. ๐-๓๔๔๔-๓๑๐๐
อ.๑ - ป.๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. สมุทรสาคร
สพท. สมุทรสาคร

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
ม.๔ ต.ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๔๔-๗๑๖๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๑

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ
ม.๑ ต.สระขวัญ อ.เมือง
จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๒๕-๘๐๑๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๑

โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี
(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
๔๔๓/๑๔ ถ.เทศบาล ๓
ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
โทร. ๐-๓๔๔๗-๑๖๘๖
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนบ้านมหาเจริญ
ม.๑ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น
จ.สระแก้ว ๒๗๒๑๐
โทร. ๐-๓๗๕๔-๒๒๖๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๑

โรงเรียนซับม่วงวิทยา
๘๙ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว ๒๗๑๘๐
โทร. ๐-๓๗๒๔-๓๖๔๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๒

โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
ม.๒ ต.ท่าเกษม อ.เมือง
จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๕๑-๕๓๐๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๑

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
ม.๘ ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
โทร. ๐-๓๗๒๓-๐๐๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๒

โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย
ม.๕ ถ.ธนะวิถี ต.หนองสังข์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
โทร. ๐-๓๗๔๒-๘๑๘๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๒

จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนบ้านท่าผักชี
ม.๖ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๒๔-๓๘๐๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๑

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
๗๙/๑ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
โทร. ๐-๓๔๔๗-๔๐๓๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว (๑๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม
ม.๕ ต.คลองหาด อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว ๒๗๒๖๐
โทร. ๐-๓๗๕๑-๒๒๓๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๑

โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ
ม.๔ ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์
จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐๘-๖๘๑๗-๗๓๗๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๑

168

169

โรงเรียนพวงคราม
๑๖๓ ม.๑ ถ.สุวรรณศร
ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ
จ.สระแก้ว ๒๗๑๒๐
โทร. ๐-๓๗๔๓-๓๐๖๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระแก้ว เขต ๒ (สช.)

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
๒๐๐ ม.๑๑ ถ.วัฒนา-แซร์ออ
ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๕๓๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนหนองโดนวิทยา
ต.หนองโดน อ.หนองโดน
จ.สระบุรี ๑๘๑๙๐
โทร. ๐-๓๖๓๙-๗๒๒๗, ๐๘-๑๗๕๙-๒๖๓๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระบุรี เขต ๑

โรงเรียนอนุบาลดอนพุด
(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ๑๘๒๑๐
โทร. ๐-๓๖๓๘-๕๒๒๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระบุรี เขต ๑

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์
ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.เขาฉกรรจ์
อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐
โทร. ๐-๓๗๕๑-๑๐๑๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอตาพระยา
ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา
จ.สระแก้ว ๒๗๑๘๐
โทร. ๐-๓๗๒๙-๖๑๒๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐
โทร. ๐-๓๖๓๔-๐๑๐๖, ๐๘-๙๐๘๐-๖๐๕๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระบุรี เขต ๒

โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี ๑๘๑๘๐
โทร. ๐-๓๖๒๓-๗๔๖๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระบุรี เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวังน้ำเย็น
ถ.สระแก้ว-จันทบุรี ต.วังน้ำเย็น
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ๒๗๒๑๐
โทร. ๐-๓๗๒๒-๘๑๒๒
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอวัฒนานคร
๑๒๔๘/๓๑ ถ.สุวรรณศร ต.วัฒนานคร
อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๒๖-๑๖๗๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
ต.โคกแย้ อ.หนองแค
จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐
โทร. ๐-๓๖๒๓-๗๙๗๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สระบุรี เขต ๒

โรงเรียนหินกองวิทยาคม
ต.ห้วยทราย อ.หนองแค
จ.สระบุรี ๑๘๑๔๐
โทร. ๐-๓๖๓๓-๖๑๓๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. สระบุรี เขต ๒

จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
ต.หนองโนใต้ อ.เมือง
จ.สระบุรี ๑๘๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๓๐-๗๐๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระบุรี เขต ๑

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนร่มเกล้า
ม.๘ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๒๔-๖๐๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๒

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
ม.๖ ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว ๒๗๑๖๐
โทร. ๐-๓๗๕๕-๐๐๖๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระแก้ว เขต ๒

จังหวัดสระบุรี (๑๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี
ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
โทร. ๐๘-๖๓๐๐-๒๔๗๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระบุรี เขต ๑

170

171

โรงเรียนอินทร์บุรี
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐
โทร. ๐-๓๖๕๘-๑๕๒๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. สิงห์บุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๕๑-๒๕๑๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๒๐
โทร. ๐-๓๖๕๙-๙๕๐๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดเตย
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๒๐
โทร. ๐-๓๖๕๙-๘๒๘๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สิงห์บุรี

โรงเรียนวัดถอนสมอ
อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๔๐
โทร. ๐-๓๖๕๙-๕๒๔๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. สิงห์บุรี

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภออินทร์บุรี
อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐
โทร. ๐-๓๖๕๘-๓๓๔๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี (๘ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา
๑๗๓ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๔๐-๒๐๓๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒

โรงเรียนบ้านหัววัง
ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๔๓-๗๖๓๗
ป.๑ - ม.๓
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๕๐
โทร. ๐-๓๖๕๙-๗๑๑๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สิงห์บุรี

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๕๑-๑๐๔๐
อ.๑ - ม.๓
สพท. สิงห์บุรี

จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี, จังหวัดสิงห์บุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์
ดอนเจดีย์
๑๘๐๐ ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๗๐
โทร. ๐-๓๕๕๙-๑๐๐๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒

โรงเรียนอู่ทอง
๙ ม.๙ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทร. ๐-๓๕๕๕-๑๐๔๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๒
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคกลาง

โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี ๑๘๑๓๐
โทร. ๐-๓๖๒๐-๗๗๕๕
อ.๑ - ม.๓
อปท.

ภาคตะวั น ออก แ ละ ภ าคตะ วั น ตก

โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา
ถ.พิชัยณรงค์สงคราม ต.ปากเพรียว
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐
โทร. ๐-๓๖๒๒-๑๗๔๑, ๐๘-๖๓๑๒-๐๐๔๑
อ.๑ - ม.๓
สพท. สระบุรี เขต ๑ (สช.)
จังหวัดสิงห์บุรี (๙ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์
(มิตรภาพที่ ๑๓๓)
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐
โทร. ๐-๓๖๕๐-๑๒๔๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. สิงห์บุรี

172

โรงเรียนวัดด่านช้าง
ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐
โทร. ๐-๓๕๕๙-๕๓๑๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๓

โรงเรียนวัดหนองทราย
๒๓๔ ม.๓ ต.หนองราชวัตร
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๔๐
โทร. ๐-๓๕๔๓-๘๔๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๓

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
๓๔๘ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง
จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐
โทร. ๐-๓๕๕๙-๕๓๑๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุพรรณบุรี เขต ๓
จังหวัดอ่างทอง (๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม
อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ๑๔๑๓๐
โทร. ๐-๓๕๖๖-๑๐๙๙
ม.๑ - ม.๖
สพท. อ่างทอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
๒๗๙ ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
โทร. ๐-๓๕๕๑-๑๓๕๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนวิเศษไชยชาญ (ตันติวิทยาภูมิ)
อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ๑๔๑๑๐
โทร. ๐-๓๕๖๓-๑๒๐๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. อ่างทอง

โรงเรียนสตรีอ่างทอง
อ.เมือง จ.อ่างทอง ๑๔๐๐๐
โทร. ๐-๓๕๖๑-๑๕๑๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. อ่างทอง

โรงเรียนวัดมหานาม
อ.ไชโย จ.อ่างทอง ๑๔๑๔๐
โทร. ๐-๓๕๖๔-๑๓๙๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. อ่างทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดอ่างทอง

ภ า ค ใ ต้

176

177

โรงเรียนบ้านคลองไคร
ม.๑๐ ต.คลองพน อ.คลองท่อม
จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๖๔-๑๔๙๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านลำทับ
ม.๕ ถ.ลำทับ-ทุ่งใหญ่ ต.ลำทับ อ.ลำทับ
จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๖๔-๓๑๔๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านสะพานพน
ม.๒ ถ.ลำทับ-ไร่คอก ต.ทุ่งไทรทอง
อ.ลำทับ จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๖๔-๓๔๑๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านคลองยวน
ม.๓ บ้านคลองยวน ต.ตลิ่งชัน
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทร. ๐๘-๙๙๗๒-๖๓๒๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านคลองยาง
ม.๒ บ้านคลองยาง ต.คลองยาง
อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๘๑๑๕๐
โทร. ๐๘-๑๐๘๐-๒๒๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ม.๕ ถ.เหนือคลอง-เขาดิน ต.เขาพนม
อ.เขาพนม จ.กระบี่ ๘๑๑๔๐
โทร. ๐-๗๕๖๘-๙๒๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนอ่าวลึก
ม.๒ ถ.อ่าวลึก-แหลมสัก ต.อ่าวลึกใต้
อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐
โทร. ๐-๗๕๖๘-๑๓๖๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านคลองแรด
ม.๗ ถ.เพชรเกษม ต.คลองพน
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๖๔-๑๔๓๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านทรายขาว
ม.๒ ถ.เพชรเกษม ต.ทรายขาว
อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ๘๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๖๔-๒๑๘๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านนาวง
ม.๑ ถ.เหนือคลอง-แหลมกรวด
ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง
จ.กระบี่ ๘๑๑๓๐
โทร. ๐-๗๕๖๕-๑๐๗๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

โรงเรียนบ้านบางเจริญ
ม.๕ บ้านบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก
จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐
โทร. ๐-๗๕๖๒-๔๒๑๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. กระบี่

โรงเรียนเจริญวิชช์
๖๐/๑ ต.เขาพนม อ.เขาพนม
จ.กระบี่ ๘๑๑๔๐
โทร. ๐-๗๕๖๘-๙๑๓๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่ (สช.)
จังหวัดชุมพร (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
ม.๒ บ้านคันธทรัพย์ ต.สลุย อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐
โทร. ๐-๗๗๖๑-๐๑๖๓
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชุมพร เขต ๑

จังหวัดกระบี่, จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม
ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๕๕-๘๑๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชุมพร เขต ๑
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

จังหวัดกระบี่ (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนทุ่งพะยอม
ม.๙ ถ.น้ำจาน-โพธิ์เรียง ต.กระบี่น้อย
อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๖๒-๒๖๙๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. กระบี่

178

179

โรงเรียนวัดดอนยาง
ต.ดอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๘๖๑๖๐
โทร. ๐-๗๗๖๓-๐๐๓๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ชุมพร เขต ๑

โรงเรียนรัษฎา
๑๔๙ ม.๒ ต.คลองปาง อ.รัษฎา
จ.ตรัง ๙๒๑๖๐
โทร. ๐-๗๕๕๘-๖๐๔๕-๖
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตรัง

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒
๒๕๙ ต.โพรงจระเข้ อ.ย่านตาขาว
จ.ตรัง ๙๒๑๔๐
โทร. ๐-๗๕๕๗-๖๐๓๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตรัง

โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา
ต.นาชะอัง อ.เมือง
จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๖๔-๒๐๖๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ชุมพร เขต ๑

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินมิ ติ ร
ม.๑๐ ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ
จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐
โทร. ๐๘-๑๒๗๙-๐๖๒๖
ป.๑ - ป.๖
ตชด.

โรงเรียนสภาราชินี ๒
ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง
จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๕๗-๐๔๘๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ตรัง

โรงเรียนพรศิริกุล
๒/๑ ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง
จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๒๑-๐๕๕๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ตรัง (สช.)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง
๙๙ ถ.เพชรเกษม ต.นาท่วมเหนือ
อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๒๘-๔๑๕๒
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง
ถ.ตรังภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง
จ.ตรัง ๙๒๑๑๐
โทร. ๐-๗๕๒๕-๒๗๒๖
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
๑๘๑ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๒๒-๐๙๔๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
๓๐ ถ.มหามิตร ต.ห้วยยอด
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ๙๒๑๓๐
โทร. ๐-๗๕๒๗-๑๗๑๘
ป.๑ - ม.๖
กศน.

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
๑๔๖ ถ.พิศิษฐ์พยาบาล ต.ท่าตะเภา
อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๕๑-๑๒๓๔
ปวช. / ปวส.
สอศ.
จังหวัดตรัง (๑๐ สถานศึกษา)
โรงเรียนทุ่งรวงทอง
ม.๔ บ้านทุ่งรวงทอง ต.ท่าข้าม
อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ๙๒๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๒๘-๙๓๙๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ตรัง

โรงเรียนบ้านโคกรัก
๓๐/๑ ถ.หาดสำราญ ต.ตะเสะ
อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ๙๒๑๒๐
โทร. ๐-๗๕๒๐-๗๑๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ตรัง

จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร, จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ๘๖๑๔๐
โทร. ๐-๗๗๕๒-๐๐๐๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. ชุมพร เขต ๑

180

181

จังหวัดนครศรีธรรมราช (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านสระบัว
โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ ๙๒
ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา
ม.๑ ถ.ท่าศาลา-ดอนคา ต.โพธิ์ทอง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร. ๐-๗๕๕๒-๒๔๓๘
โทร. ๐-๗๕๕๒-๒๐๗๑
อ.๑ - ม.๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ๙๖๑๒๐
โทร. ๐-๗๓๖๑-๑๑๒๗
ป.๑ - ป.๖
สพท. นราธิวาส เขต ๒

จังหวัดปัตตานี (๑๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย
ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๔๑-๔๔๐๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านควนคูหา
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐
โทร. ๐๘-๙๘๗๙-๔๙๐๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๑๕๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
๒๐ ถ.นครศรี-สงขลา ต.ดอนตรอ
อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๙๐
โทร. ๐-๗๕๗๗-๒๖๐๐
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดนราธิวาส (๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านกูวา
ม.๕ ต.แว้ง อ.แว้ง
จ.นราธิวาส ๙๖๑๖๐
โทร. ๐-๗๓๒๑-๙๐๒๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. นราธิวาส เขต ๒

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปากพนัง
ถ.ชายทะเล ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๔๐
โทร. ๐-๗๕๕๑-๗๕๐๗
ป.๑ - ม.๖
กศน.

โรงเรียนบ้านดอนรัก
ต.ดอนรัก อ.หนองจิก
จ.ปัตตานี ๙๔๑๗๐
โทร. ๐-๗๓๔๓-๗๑๗๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านราวอ
ต.ดอน อ.ปะนาเระ
จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐
โทร. ๐๘-๑๐๙๖-๒๗๓๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม
ต.แว้ง อ.แว้ง
จ.นราธิวาส ๙๖๑๖๐
โทร. ๐-๗๓๕๓-๘๕๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. นราธิวาส เขต ๒

โรงเรียนเมืองปัตตานี
๙๔ ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๔๑-๔๖๖๗, ๐-๗๓๓๑-๑๑๗๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐
ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๔๕-๑๐๑๔
ป.๑ - ม.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช, จังหวัดนราธิวาส, จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

โรงเรียนวัดยางทอง
ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐
โทร. ๐-๗๕๔๕-๐๑๕๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔

182

183

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ถ.มะกรูด ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๗๖๖๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
ต.เขาตูม อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐
โทร. ๐-๗๓๔๑-๘๕๔๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๒

โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
๕ ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง
จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐
โทร. ๐-๗๓๔๔-๖๐๖๗
อ.๑ - ม.๓
สพท. ปัตตานี เขต ๒

โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์
๑๘๘ ถ.เพชรเกษม ต.นาประดู่
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ๙๔๑๒๐
โทร. ๐-๗๓๔๑-๕๑๕๑, ๐-๗๓๓๕-๘๐๘๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๒

โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา
ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐
โทร. ๐-๗๓๔๘-๓๒๘๘
อ.๑ - ม.๖
สพท. ปัตตานี เขต ๒

วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๓๐๑๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
๑/๓ ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย
อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ๘๒๑๓๐
โทร. ๐-๗๖๕๘-๑๓๘๗
ม.๑ - ม.๖ / ปวช.
สพท. พังงา

โรงเรียนบ้านกะปง
๕/๑ ม.๒ บ้านกะปง ต.กะปง อ.กะปง
จ.พังงา ๘๒๑๗๐
โทร. ๐-๗๖๔๙-๙๑๒๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. พังงา

วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๕๙๑๓, ๐-๗๓๓๓-๖๘๒๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยประมงปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๐๓๙๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านบางม่วง
ม.๓ ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา ๘๒๑๑๐
โทร. ๐-๗๖๕๙-๓๒๔๔
อ.๑ - ม.๓
สพท. พังงา

โรงเรียนอ่าวมะม่วง
ม.๑ บ้านอ่าวมะม่วง ต.พรุใน อ.เกาะยาว
จ.พังงา ๘๒๑๖๐
โทร. ๐-๗๖๔๙-๐๑๑๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. พังงา

จังหวัดพังงา (๖ สถานศึกษา)
โรงเรียนเกาะปันหยี
ม.๒ บ้านเกาะปันหยี ต.เกาะปันหยี
อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐
โทร. ๐-๗๖๔๕-๐๖๓๘
อ.๑ - ม.๓
สพท. พังงา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอยะหริ่ง
อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ๙๔๑๕๐
โทร. ๐-๗๓๔๙-๑๑๒๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.
โรงเรียนคุระบุรี
๑๑๖/๑๕ ถ.เพชรเกษม ต.คุระบุรี
อ.คุระบุรี จ.พังงา ๘๒๑๕๐
โทร. ๐-๗๖๔๙-๑๐๔๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. พังงา

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

จังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี, จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๓๓-๓๐๐๐
ปวช. / ปวส.
สอศ.

184

จังหวัดพัทลุง (๒ สถานศึกษา)
โรงเรียนวัดโงกน้ำ
๑๖๒ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๖๓-๑๑๓๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. พัทลุง เขต ๑
จังหวัดภูเก็ต (๗ สถานศึกษา)
โรงเรียนกะทู้วิทยา
๕๑ ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้
จ.ภูเก็ต ๘๓๑๒๐
โทร. ๐-๗๖๓๒-๑๓๑๑
ม.๑ - ม.๖
สพท. ภูเก็ต

185

วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
๒๑๔ ต.ชะมวง อ.ควนขนุน
จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๖๑-๗๑๘๗
ปวช. / ปวส.
สอศ.
โรงเรียนบ้านบางคู
ม.๒ ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว
อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐-๗๖๓๗-๗๕๕๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ภูเก็ต

โรงเรียนวิทยาสาธิต
๙/๒ ถ.โกมารภัจจ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐-๗๖๒๒-๖๐๒๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. ภูเก็ต (สช.)
จังหวัดยะลา (๑๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านกาดือแป
อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
โทร. ๐-๗๓๒๑-๖๑๖๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านจือนือแร
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๘-๘๑๒๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านม่าหนิก
๑๘๗ ม.๗ บ้านม่าหนิก ถ.ศรีสุนทร
ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทร. ๐-๗๖๓๒-๕๔๙๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๑-๔๗๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านไม้แก่น
อ.รามัน จ.ยะลา ๙๕๑๔๐
โทร. ๐-๗๓๒๒-๙๐๗๕
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๑

โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
๑๓๕ ม.๕ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทร. ๐-๗๖๒๖-๐๕๐๘
ม.๑ - ม.๖
สพท. ภูเก็ต

โรงเรียนสตรีภูเก็ต
๑ ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐
โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๓๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. ภูเก็ต

โรงเรียนบ้านสะเอะ
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๓-๘๒๐๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. ยะลา เขต ๑

โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ
อ.เมือง จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๕-๓๔๐๐
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๑

จังหวัดพังงา จังหวัดพัทลุง, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านป่าคลอก
ม.๒ ถ.ท่าเรือ-เมืองใหม่ ต.ป่าคลอก
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ๘๓๑๑๐
โทร. ๐-๗๖๒๖-๐๐๗๗
อ.๑ - ป.๖
สพท. ภูเก็ต

186

187

โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีสามัคคี
อ.บันนังสตา จ.ยะลา ๙๕๑๓๐
โทร. ๐-๗๓๒๘-๒๑๘๒
อ.๑ - ม.๓
สพท. ยะลา เขต ๒

โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
อ.ยะหา จ.ยะลา ๙๕๑๒๐
โทร. ๐-๗๓๒๙-๑๒๔๐
ม.๑ - ม.๖
สพท. ยะลา เขต ๒

โรงเรียนบ้านธารมะลิ
ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา ๙๕๑๑๐
โทร. ๐-๗๓๒๐-๑๘๑๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. ยะลา เขต ๓

โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)
๘๘ ถ.ธนวิถี ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๑-๒๘๙๖
อ.๑ - ป.๖
อปท.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอกะเปอร์
๒๓๒ ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์
อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ๘๕๑๒๐
โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๔๐๕
ป.๑ - ม.๖
กศน.

จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา, จังหวัดระนอง, จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๒๘๐
โทร. ๐-๗๔๓๓-๑๗๒๘
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๑

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
อ.สิงหนคร จ.สงขลา ๙๐๒๘๐
โทร. ๐-๗๔๓๓-๑๔๕๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. สงขลา เขต ๑

โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
ต.คลองหอยโข่ง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๕๐-๑๐๗๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สงขลา เขต ๒

โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา ๙๐๑๕๐
โทร. ๐-๗๔๔๗-๘๐๓๖
อ.๑ - ม.๓
สพท. สงขลา เขต ๓

โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
อ.จะนะ จ.สงขลา ๙๐๑๓๐
โทร. ๐-๗๔๔๗-๗๑๕๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓

โรงเรียนบ้านคลองแงะ
(ชาติบุณยวิทยาคาร)
อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐
โทร. ๐-๗๔๕๔-๑๑๖๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓

โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ๙๐๒๑๐
โทร. ๐-๗๔๓๑-๘๓๘๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓
๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)
๓๔ ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๓๒๗-๔๔๖๐
อ.๑ - ป.๖
อปท.
จังหวัดระนอง (๒ สถานศึกษา)
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
๑๙ ต.ราชกรูด อ.เมือง
จ.ระนอง ๘๕๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๘๙-๗๗๕๖
ปวช. / ปวส.
สอศ.

จังหวัดสงขลา (๑๓ สถานศึกษา)
โรงเรียนบ้านท่าคุระ
อ.สะทิ้งพระ จ.สงขลา ๙๐๑๙๐
โทร. ๐-๗๔๔๘-๖๔๘๙
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๑

188

189

โรงเรียนอายุรกิจโกศล
อ.นาทวี จ.สงขลา ๙๐๑๖๐
โทร. ๐-๗๔๓๐-๐๑๔๖
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓

โรงเรียนบ้านกลุ่ม ๕ ประชารัฐ
๓๒๒ ม.๙ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง
จ.สตูล ๙๑๑๓๐
โทร. ๐-๗๔๗๔-๐๐๑๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
๕๐ หมู่ ๕ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล ๙๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๔๗๘-๑๕๙๔
อ.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา ๙๐๑๖๐
โทร. ๐-๗๔๓๗-๑๘๐๕
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา
อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๘-๙๑๑๘
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง
ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล ๙๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๔๗๒-๒๖๔๒
อ.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
ม.๑ ต.วังประจัน อ.ควนโดน
จ.สตูล ๙๑๑๖๐
โทร. ๐-๗๔๗๔-๐๐๐๙
อ.๑ - ม.๓
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านทุ่ง
(สภากาชาดอุปถัมภ์ ๒๕๕๐)
ม.๕ ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๗๘-๑๙๑๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านบ่อหิน
ม.๓ ต.เขาขาว อ.เมือง
จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๗๗-๕๖๓๙
ป.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ
ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๗๒-๒๖๑๕
อ.๑ - ม.๓
สพท. สตูล

โรงเรียนบ้านวังพระเคียน
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล ๙๑๑๓๐
โทร. ๐-๗๔๗๒-๐๐๙๔
ป.๑ - ม.๓
สพท. สตูล

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอบางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๓๘-๔๐๙๘
ป.๑ - ม.๖
กศน.
จังหวัดสตูล (๑๔ สถานศึกษา)
โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
๔๘ ถ.ฉลุง-ละงู ต.แป-ระ
อ.ท่าแพ จ.สตูล ๙๑๑๕๐
โทร. ๐-๗๔๗๒-๐๖๑๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖
ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง
จ.สตูล ๙๑๑๓๐
โทร. ๐-๗๔๗๒-๒๘๐๐
ป.๑ - ม.๓
สพท. สตูล

จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา, จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

ภาคใต้

โรงเรียนบ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)
อ.สะเดา จ.สงขลา ๙๐๑๒๐
โทร. ๐-๗๔๒๙-๘๐๑๓
อ.๑ - ป.๖
สพท. สงขลา เขต ๓

190

191

โรงเรียนวรรธนะสาร
๔๕/๑ ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
จ.สตูล ๙๑๑๒๐
โทร. ๐-๗๔๗๔-๐๐๑๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สตูล

โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหัวทาง)
๑๖๐ ถ.ยาตราสวัสดี ต.พิมาน
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๗๑-๑๓๒๑, ๐-๗๔๗๑-๑๓๒๑
อ.๑ - ป.๖
อปท.

โรงเรียนวัดบางสวรรค์
ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๑๐
โทร. ๐-๗๗๓๖-๕๓๗๑
อ.๑ - ป.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๓

โรงเรียนเวียงสระ
๔๑๒ ถ.เอเชีย ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
โทร. ๐-๗๗๓๖-๑๙๙๗
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๓

วิทยาลัยการอาชีพละงู
อ.ละงู จ.สตูล ๙๑๑๑๐
โทร. ๐-๗๔๗๗-๓๑๐๗
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยเทคนิคสตูล
อ.เมือง จ.สตูล ๙๑๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๗๑-๑๑๐๗
ปวช. / ปวส.
สอศ.

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)
๑๐/๘ ถ.โรงเรียนเทศบาล ๓ ต.ตลาด
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๗-๓๕๑๓
อ.๑ - ม.๓
อปท.

โรงเรียนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตำบลพลายวาส
๑๙/๒ ต.พลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๖๐
โทร. ๐-๗๗๒๔-๔๙๐๔
อ.๑ - อ.๓
อปท.

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร. ๐-๗๗๔๓-๑๕๙๓
ปวช. / ปวส.
สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
๔๕๖/๓ ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐
โทร. ๐-๗๗๒๘-๒๐๐๑
ปวช. / ปวส.
สอศ.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๑๑ สถานศึกษา)
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
โรงเรียนบ้านกลาง
สุราษฎร์ธานี
ต.คลองพา อ.ท่าชนะ
๑๕๙ ม.๖ ต.เลม็ด อ.ไชยา
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๗๐
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๑๐
โทร. ๐-๗๗๓๘-๐๑๘๖
โทร. ๐-๗๗๔๓-๕๒๐๐
อ.๑ - ม.๓
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๒
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

จังหวัดสตูล จังหวัดสตูล, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม
ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๒๐
โทร. ๐-๗๗๓๔-๘๑๐๔
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๓

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเวียงสระ
ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ
จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
โทร. ๐-๗๗๓๖-๒๐๑๔
ป.๑ - ม.๖
กศน.

ภาคใต้

โรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก
๑๓๕ ถ.ควนรา-กิ่งวิภาวดี ต.เสวียด
อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๕๐
โทร. ๐-๗๗๔๖-๑๓๓๕
ม.๑ - ม.๖
สพท. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง

192

193

ภาคผนวก

๗. ติดตามผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ

ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนการสอน
๘. นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

เครื่องมือประเมิน สถานศึกษาแบบอย่าง การจัดกระบวน
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
(ข้อมูลการประเมินมี ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑๗ องค์ประกอบ ๖๒ ตัวชีว้ ดั )
องค์ประกอบ
ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ
๑. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา (๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวชี้วัด)
๑. นโยบาย

๒. วิชาการ

๑. มีนโยบายน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มาขับเคลื่อนในสถานศึกษา และบูรณาการในแผน
ปฏิบัติงานประจำปี
๒. ดำเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจำปี
ที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษา
๓. ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและแผน
ปฏิบัติการประจำปีที่น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา
๔. นำผลการติดตามมาพัฒนานโยบาย/แผนงาน/
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในสถานศึกษา
๕. มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ

ที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่การเรียนการสอน
๖. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ด้านวิชาการที่ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน

๓. งบประมาณ

๙. มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ

ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ดำเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

ของสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒. นำผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการงบประมาณ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

๔. บริหารทั่วไป

๑๓. บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู ้

ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง

๒. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน (๔ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวชี้วัด)

๑. หน่วยการเรียนรู้
๑. มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของ

ทุกระดับชั้น
เศรษฐกิจพอเพียง

194

195

๒. มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลการนำ

หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการจัดการเรียนการสอน
๓. มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัด

การเรียนการสอนหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. การบูรณาการหลัก ๔. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ

พอเพียงสู่การเรียน

ทุกระดับชั้น
การสอน
๕. คุณภาพของแผนจัดการเรียนรูท้ บี่ รู ณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีบ่ รู ณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๗. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สื่อและแหล่งเรียนรู้ ๘. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สอื่ การเรียนรู้ เพือ่ บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด

เกี่ยวกับปรัชญาของ
การเรียนการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง
๙. จัดทำ/พัฒนา/เผยแพร่แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน

ที่ส่งเสริมการเป็นอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน

๔. การวัดและ

๑ ๑. จัดทำเครื่องมือและวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

ประเมินผล

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู ้

การจัดการเรียน

ที่บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การสอนตามหลัก ๑๒. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายและ
ปรัชญาของ

สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เศรษฐกิจพอเพียง
ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. รายงานผลการประเมิน และนำมาปรับปรุง/พัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
๓. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๓ องค์ประกอบ ๑๕ ตัวชี้วัด)

๑. การแนะแนว

และระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน

๑. มีแผนงาน/โครงการแนะแนว และระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิต

ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิต
ของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ปัญหา/
พัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. ติดตามผลการจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้ รียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. นำผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรม
แนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

196

๒. กิจกรรมนักเรียน

197

๖. มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน

ให้อยู่อย่างพอเพียง
๗. จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือ

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง
๘. ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ ชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๙. มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/

หลักคำสอนทางศาสนาในการจัดกิจกรรมนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียน ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑. นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนากิจกรรม
นักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓. กิจกรรมเพื่อสังคม
๑๒. มีกจิ กรรมเพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดจิตอาสา
และสาธารณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๓. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนา

สถานศึกษา/ชุมชนด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือ

สิ่งแวดล้อมหรือวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๑๔. ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๑๕. นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของ

ผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา (๒ องค์ประกอบ ๗ ตัวชี้วัด)

๑. การพัฒนาบุคลากร ๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่า
ตามหลักปรัชญาของ
ของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

แหล่งเรียนรูต้ า่ งๆ เพือ่ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตและ

ปฏิบัติภารกิจหน้าที่
๓. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสม่ำเสมอ
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบตั ิ
ภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แก่บุคลากรของสถานศึกษา
๒. การติดตาม

และขยายผล

๕. ติดตามผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากร เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิต และปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๖. นำผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๗. ขยายผลและเผยแพร่ผลการดำเนินชีวิตและ

ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของบุคลากร ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

198
๕. ผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ (๔ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวชี้วัด)

๑. สถานศึกษา

๑. คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ๒. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง
๓. บุคลากรของ

สถานศึกษา

๔. นักเรียน

๓. บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. บุคลากรจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวติ ด้านเศรษฐกิจ

อย่างสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นแบบอย่างที่ด ี

ในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์
๖. บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ
๗. บุคลากรดำเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม
และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

จากกระแสโลกาภิวัตน์
๘. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงของแต่ละระดับชั้นปีการศึกษา
๙. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ
๑๐. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม
๑๑. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม
๑๒. ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและ
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านวัฒนธรรม

๑,๒๖๑ สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง
โดย

คณะทำงานบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ ารเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ

พิมพ์ครั้งแรก

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

จำนวนพิมพ์

ปกแข็ง ๑๐๐ เล่ม
ปกอ่อน ๑,๕๐๐ เล่ม

เลขมาตรฐานสากล
ประจำหนังสือ

๙๗๘-๙๗๔-๘๒๕๙-๓๑-๔

พิมพ์ท ี่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

www.sufficiencyeconomy.org
พระบรมสาทิสลักษณ์
โดย นายสราวุธ อาจวิชัย
ครูโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

ภาพประกอบหน้าปก
โดย นายวิรัช กิมทรง
ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
จังหวัดระยอง

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์บนกระดาษที่ผลิตจากอีโคไฟเบอร์ ๑๐๐%

ของธุรกิจกระดาษเครือซิเมนต์ไทย

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful