P. 1
דיני עונשין - עבודה מס 2

דיני עונשין - עבודה מס 2

|Views: 280|Likes:
Published by api-3830570

More info:

Published by: api-3830570 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

:לארשיב טופישה תוכמס ןורקעמ קלח השעמל אוה ןישנועה יניד לש תילאירוטירטה הלוחתה אשונ

.וישעמ םיכייתשמ ןיד הזיאל תעדל םדא תוכז ותרגסמב רשאכ תויקוחה
ןודל ךרוצ שי .תובינג יגוס העברא תעצבמ השעמל ,תילארשי תיחרזא ,טרבלי'ז ונינפל תגצומה תושחרתהב
"גוס" תא קודבל ונא םישרדנ ךכ םשל .תחא השקמל ןצבקל ןתינ םאה קודבל ןכ ומכו דרפנב ןהמ תחא לכב
תכשמנ ,תיעגר הריבע יהוז םאה ,ינשה וליאו ץוח וא םינפ תריבע וז םאה ,דחאה םיטקפסא ינשמ הריבעה
.םיטירפ תבר וא תרשרש תריבע תווהל תולוכי תוריבעה לולכמ םא ןכו
הבינג 1 :הינמרג חרזאמ ןדריב הבינג – פ"ע םינפה תריבע תורדגה לע הנוע הניא הריבעה !יעס 7 ןכלו
תורדגהמ תחא !א רשאכ קר הילא הנפנו תירויש הריבע איה ץוחה תריבע .ץוח תריבע תקידבל ונא םירבוע
תנתינ תילאירוטירט הניאש הקיז בקע םהב םירקמ השימח תללוכ איה ,המיאתמ הניא םינפה תריבע
.לארשיב מ"היבל טופיש תוכמס !יעס 15 וא חרזא רשאכ תיביטקא"תילאנוסרפה הקיזה תא ונינפל גיצמ
םהו םירבטצמ םיאנת השולש םייקתהל םיכירצ הליחהל לכונש ידכב .ל"וחב הריבע עצבמ ילארשי בשות
ןידמ רימחמ וניא ןתנייש שנועה יכו הנידמב תילילפ תוירחאל גייס ןיא ,הנידמ התואב הריבע בשחנ השעמה
תלבוקמ הניא הבינג יכ חינהל ןתינ רשאכ ולא םיאנת םימייקתמ ,ןנד הרקמב .הריבעה העצוב הב הנידמה
עבונה ישוק ררועתהל לולע ,תאז םע .הז השעמ לע טרבלי'ז תא טופשל ןתינ ןכלו לארשי ןניאש תונידמב םג
תוכמס תא ועבתי יכ ןכתייו הינמרג םע םיסחיה ייבגל םג ןכו ןדריו לארשי ןיב םיביצי"אלה םיסחיהמ
פ"ע ש"מעויה ידיב הנותנ ץוח תריבע לע ןידל טרבלי'ז תדמעהל הטלחהה .ןמצעל טופישה !יעס 9 'ב רשאכ
.לארשיב טופישה תוכמס תא עונמל אוה לולע םיכוסכס תעינמו םולש ילוקישמ
הבינג 2 :ילארשי חרזאמ ןדריב הבינג – יבגל רומאה לכ לח ןאכ םגש ןבומכ !יעס 15 לש התוברועמ טעמל
ב םג ןודל םוקמ שי .ןיינעב הינמרג !יעס 14 הריבעה רשאכ תיביסאפ"תילאנוסרפה הקיזה תא גיצמה
ןכאו רבטצמ ןפואב םייקתהל ל"נה םיאנתה תשולש לע הז !יעס יפל םג .לארשי בשות וא חרזא דגנכ תישענ
,ופוג ,..ייח דגנ תוריבע" רומאכ !יעסה ןושלמ תעבונה תמיוסמ תויתייעב תרצונ ,תאז םע .םה םימייקתמ
פ"ע .תונשרפל םוקמ שי וז הדוקנב רשאכ שוכרב תוריבע ןייצמ וניא !יעסה ."...ותוריח וא ותואירב
יללכ גשומכ "תוריח" גשומה תא תוארל ןתינ ,הקיקחה תורטמ תמשגה התרטמש ,תיתילכתה תונשרפה
.אוה רשאב םדא לש ושוכר לע ןגמה ןיינקה שפוח תא םג ובוחב ללוכה
ןתינ אל ,הנושל לש תיעבטהו הליגרה תועמשמה יפ לע הריבעה שוריפב תלגודה ,תינקוודה תונשרפה פ"ע
הרהזא תרשפאמ איה רשאכ תויקוחה ןורקע תא תמאות תינקוודה תונשרפה .!יעסל הז הרקמ תא ךיישל
םיטקונ םאש ןאכמ .תויקוחה ןורקע תא דגונה תואדוו רסוח ןיאמ תרצוי תיתילכתה תונשרפה וליאו תנגוה
!יעס .םיפיעסה ינש ןיגב טרבלי'ז תא טופשל ןתינ השעמל תיתילכתה תונשרפב ונא 9 הרקמב יכ עבוק 'ד
.תגיוסמ תוחפה וזב רחבנ הלוחת יכרד המכ שיו
הבינג 3 :)סובוטואה ךותב( רוזאב הבינג – הנקת 2 ח"עשל 'א יאשר רשאכ רוזאב ועריאש תוריבע הרידגמ
אצמנה ילארשי םדא לע אלא רוזאה לע ילארשיה ןידה תא הליחמ הניא השעמל הנקתה .ןהב ןודל מ"היב
.רוזא ותואב ד"ספב דוד קסוע קרב טפושה יתשל הב לופיטה תא אוה קלחמ רשאכ הז גוסמ הריבעב
רוזאל ריבעהל ןתינ אל ילארשיה ןידל תיפיצפס הרדגה תללוכה הריבע רשאכ ,תישחומה השיגה תושיג
ןתינש ןוויכמ .הנידמה ימוחתל רוזאהמ הריבעה תקתעה ,הרמה תלועפ השעמל ,תיגשומה השיגה הדיצלו
יתש ךרד רוזאה תריבע תא הז הרקמב ליחנ יכ ןכתיי ,תילאסרבינוא הריבע השעמל איה הבינג יכ ןועטל
םלוא תיעגר הריבע איה הבינגה תריבע יכ רורב הז הארנ .ל"נה תושיגה הזרוטק ד"ספב רידגמ טפושה
רגמש דוע לכ יכ םינייצמה ןגוהו 'תימס םג ךכב םיכמות .הבינגה תריבעל םג הסחייל ןתינש תכשמנ הריבע
ןיעמ תמייקו ךשמתמ השעמ אוה השעמה ,סובוטואב ןנד הרקמב ,הריבעה העצוב וב םוקמב אצמנ שוכרה
,הז הרקמב ליעומ רבדהש החוטב יניא .םילעבהו בנגה לש תפתושמ הקזחה הזרוטק ד"ספב הרדגה הרתפ
.הירחאלש תויושחרתההו הבינגב םיברועמה םישנא המכ ויהש ןוויכמ ישוק וז
!יעסב 7 .לארשיב םימושרה סיטה ילכו טישה ילכ ,ןיפוחה ימימ ,תונובירה חטשכ לארשי חטש רדגומ
תא תתל הווש הילע הלאש יהוז ךא סובוטוא ןיבל היינוא וא סוטמ ןיב האוושה איה תיתייעב יכ ינא תעדומ
תריבע גשומה לש הביחרמ תונשרפ י"ע ץוחה תוריבע יפיעסב שומישמ ענמיהל הסנמ מ"היב ירה .תעדה
.םינפ תריבעל ןועטלו הז גשומ ביחרהל לכונ וז הדוקנב םגו ןכתיי ,םינפ
הבינג 4 :לארשיב הבינג – פ"ע "תיסאלק" םינפ תריבע ונינפל !יעס 7 הנידמה חטשב תשחרתמה הריבע ,
םיררועתמ תומדוקה הבינגה תוריבעב רשאכ מ"היבל "הליעומ" וז הריבע .טופישל האלמ תוכמס הלו
.לארשיב טופישה תוכמסל עגונב םינוש םיישק רצוי םלושמ ד"ספב קרב טפושה תבר הריבעה תא
רידגהש תרשרשה תריבעמ השעמל תרזגנ וז הריבע .םיטירפה רלפ תוריבע רפסמ תוזכרמ םנמא ןהיתש .
דירפהל ןתינ אל תרשרשה תריבעב םלוא תחא תיניירבע תינכתו הרטמ ןלוכל רשאכ ,תחא גג תרוק תחת
לע תורמוש תוריבעה ,תיטופיש תוינידמ יכרוצ יפל הדרפהל םוקמ שי םיטירפ תבר הריבעבש דועב ןהיניב
תא מ"היב ידיב ןתונ הז גוסמ תוריבעב שומישה .לולכמכ ,ןיפולחלו ומצע ינפב דומעל יושע טירפ לכו ןייפוא
התשענ תרשרשב תחא הילוח קר השעמל רשאכ ןמוקימב יתייעב ביכרמ תוליכמה תוריבעב ןודל חוכה
רתויב תקהבומה ,תיעיברה הבינגל תונושארה תובינגה תשולש תא ךיישל ןתינ ,ןנד הרקמב .וטופיש םוחתב
תחא לע תרטמ ןלוכ לעמ ךא םייאמצע תודוסי תולעב תודרפנ תובינג עברא םנמא ןה ,לולכמכ ןהב ןודלו
.טרבלי'ז תושרבש םובלאה תמלשה איהו
:הינמוטפלק – הייצרה ןורקע תלאשנ הינמוטפלק לע ןידל דימעהל ןתינ םאה הלאשל שגינ םרט
םה הינמוטפלקה ינממס #הינמוטפלק לע הדיעמ ןכא טרבלי'ז לש התוגהנתה םאה איהו תרחא הלאש
תוארל ןתינ ונינפלש הרקמב .והשלכ ירמוח ךרוצ קפסל התרטמ ןיא רשאכ דיל אבה לכמ הבינג$החיקל
לע הנוע וניא תובינגה !צר .םובלאה תמלשה איהו תרדגומו הרורב הרטמו הנווכ ךותמ תוגהנתה סופד
.תינמוטפלקכ טרבלי'ז לש התרדגה םצע קפס ליטמ ךכבו הרדגהה תושירד ןמש ד"ספב ןיא ןבומכ רשאכ ,
תנייצמ ,הבינגו חצר ןיב האוושה תושעל ןהכ"גרבסרטש תטפושה הבשחמ לע תודיעמ םשאנה תולועפ יכ
.ןנד הרקמל המודב ,תויפש"יאל ותנעט תללוש ךכו לאנויצרו ןונכת ,תינויגה
ןתינ םאה הלאשה תא לאשנו ,הינמוטפלקה תערפהמ תעבונ ןכא התוגהנתהש החנה ךותמ אצנ תעכ
,ןטונקמ יללכ פ"ע ,רבעב החוורש השיגה .תוירחאה תלטה ןחבמל םירושימ ינש םימייק #ןידל הדימעהל
.השענה לש הנבה רסוחו תיביטנגוק תויפש"יא רמולכ ,ילכשה רושימה תרגסמב קר תוירחא תרסה התייה
טורבלדנמ ד"ספב ןעוט טנרגא טפושה םירקמב םג רשאכ ,ינוצר רושימל םג ןחבמה תבחרהב ךרוצ שי יכ
ןורקעל שגדה תא אוה ריבעמ השעמל ,ןוצרב העיגפ בקע תוירחאה תלילש ןכתית ,הנבה תמייק םהב
יבגל המ ,הלאשה תלאשנ .תורצויה וכפהתה םש ןאזימ תשרפל דע טועימ תדמעב אצמנ טנרגא .הייצרה
,ןוצרה תא אלא הנבהה תא תללוש הניא וז הערפה ,ןכבו #המיאתמ איה םינחבמהמ הזיאלו #הינמוטפלק
הכלה תלחהב ישוק ררועתמ הינמוטפלקב רבודמ רשאכ,םנמא .טנרגא תכלהל הסחייל ןתינ יכ הארנ ןכלו
.הלאככ תורכומ ןניא הינמוטפלק תוברל תויטוריונ תוערפה וליאו שפנ תולחמב תקסוע איהש ןוויכמ וז
,םיטלשנ יתלב םיפחד ןיבו הטילש רדעיה ןיב הנחבה ישוק םייק יופש"אל םזיטמוטואל התנעטב ,רמולכ
שורפ ידע לש ורמאמ תובר קסוע וז הלאשב .הערפה ןיבו הלחמ ןיב לובגה תחיתמב ישוק ,תורחא םילימב
!יעסו הטילש רדעיה ,תויפש"יא" 34 לש תילאטוט הלילש השעמל אוה היעבה בל ."ןישנועה קוח לש 'ח
הדימב השלחה אלא תטלחומ השירד ביצמ וניא טנרגא דועב .הנבהו הטילש תושלחה תמועל תלוכיו הנבה
.תוירחאה תרסה רדגב ןניא !חד תוערפה רשאכ ,תואיצמה תסיפת לש רומח שוביש שרוד מ"היב ,תרכינ
ולאכש תוערפה ילעב םישנא ,םישעמב לוספה לש הנבה שי רשאכ יכ הסיפתהמ תעבונ מ"היב לש וז תוינידמ
םוקמ שי םיטקננ םניא ולא רשאכ ןכלו םיצמאמה ברמב וטקני םאב השעמהמ ענמיהל םילגוסמ ןיידע
גהנתהלו השעמה תועמשמ תא ןיבהל ילאמינימ רשוכ יכ ורמאב רלפ דמוע מ"היב דצל .תוירחא תלטהל
טנרגא לש ותשיג ,הלא דגנמ .תוירחאמ תרטופ הניא הטילשה תלוכי תשלחה ,תילילפ תורשכ םינקמ ויפל
השעמל טנרגא .השעמה תיישעמ ענמיהל שממ לש תלוכי ןיא הנבההו תועדומה !רח יכ הסיפתב תדדוצמ
!חדה תא שובכלו וישעמב טולשל לגוסמ וניאש םדא עישרהל קדוצ הז ןיא רשאכ ,יוארה בצמה תא גציימ
,ןבומכ יוצמה בצמה תא השעמל גציימ מ"היב .תויקוחה ןורקע תא םג תמאות וז השיג ,וילע טלתשמה
תילילפ תוירחאב אשונ שפנ תלחממ עבונ וניאש !חד תמחמ קוחה לע רבעש םדא רשאכ
%
.
ןוידה תוכז תא לולשל ידכב תקפסמ הניא ,שפנ תלחמ תבשחנ הניאש ,הינמוטפלקל הנעטה ןנד הרקמב
ןכא היתולועפ םאב טרבלי'זמ תוירחא ריסהל םיצור ונייה וב ,יוצרה בצמה הז ןיאש ןבומכ .מ"היבמ
.הנוכנ התנעט יכ קפס ידיצב שי ,ןכל םדוק יתנייצש יפכ ךא ,הינמוטפלקה תערפהמ תועבונ
:ןכוסמ םס תקזחה תא ןידל דימעהל ןתינ .המכסהו העידי םיביכרמ ינש תללוכ הקזחהה תריבע
תא קלחנ הקזחהה ןיינעל ונתוסחייתהב רשאכ ,םימס תקזחה תריבע ןיגב טדוא תא ןכ ומכו טרבלי'ז
"ל םיניינעה תולשלתשה 3 םיבלש 1 ,הבינגה םרט" 2 ,ןופלטה תחישל דעו הבינגהמ& 3 ןופלטה תחישמ&
.ךליאו
"ל !סונב 2 רידגמ ל"נה םיביכרמה קרב הטילשה ןחבמ תא טטשכוה ד"ספב ,ישפנ תודוסי ינשמ בכרומה
,ותברקב אצמנה אקווד ואל ץפחב תיסיפ הטילשל עיגהל תלוכי גיצמה ,יסיפו ,ןוצרהו תועדומה תא גיצמש
רתוי רחואמש טועימ תדמעב אצמנ קרב .ולרוג עובקל וא ץפחל עיגהל תלוכי היהתש הלוכי תיסיפ הטילש
.הכלהכ תלבקתמ
:טרבלי'ז דוסי םייקתמ ,הבינגה רחאל .םסל איהש הרוצ םושב הרושק הניא טרבלי'ג הבינגה םרט
לבטוה לובה יכ הדבועל תעדומ הניא ירהש ,הריבעב ישפנה דוסיה רסח השעמל רשאכ תיסיפה הטילשה
"ה תסימתב LSD איה ךכל הביסה .הקיזחמל טרבלי'ז תכפוה השעמל טדואמ ןופלטה תחיש תלבק בקע .
החוכב ןיאו םסה תוחכונל רשאב טרבלי'ז תא תעדיימ השעמל טדוא ,הטילשה ןחבמ םלשוה תעכש
רמול ןתינ תאז ,םסה תא רוסמלו הרטשמל וא תויושרל תונפל הנווכ םוש ןיא טרבלי'זל .וז העידי שיחכהל
םסה תא תרסומ וא תחוודמ התייה םאב .הילע הרשהש "םסק"הו םובלאה תמלשהמ ברה הקופיס בקע
םג הקסע הז אשונב .הקזחה ןיגב ןידל הדימעהל היה ןתינ אל ,םיאתמה םרוגל ד"ספב תרופ"ןב תטפושה
טטשכוה .ורבח י"ע עצובש השעמהמ ותורענתה ןיגפמ היה הלועפ !ותישל םשאנה לש ובוריס יכ הרמאב
:טדוא הקזחהה ןיד תא ליחהל ןתינ םאה הלאשה תלאשנ ןאכ ךא ,הבינגה םרט םסב הקיזחמ טדוא
,םימס תקזחה יבגל ינדריה ןידה תקידבב תונעל ןתינ וז הלאש לע .ןדריב התהשש ןמזב הילע ילארשיה
פ"ע תאז ,וז הקזחה לע ןידל הדימעהל לכונ אל איה תרתומ םאב !יעס 15 הבינגה עגרמ הקזחהה בלש תא .
וליאו ינדריה ןידב ונא םייולת ןדריב תאצמנ ןיידע טרבלי'ז רשאכ ,םיינשל קלחל ונילע ןופלטה תחיש דעו
פ"ע תאז ,טדוא לש הקזחהל ןועטל ןתינ ץראל התסינכב !יעס 8 םינכוסמה םימסה תדוקפל יכרדב קסועה
קיזחמ יכ עבקיי ןיידע רחאה לש ותעידי אלל רחא לש ותושרב אצמנ םשאנה םס םא יכ עבוקו הקזחה
דצלו העידיהו ישפנה דוסיה םייקתמ יכ קפס ןיאש ןוויכמ תאז ןיבהל ןתינ .םסב טדוא ןנד הרקמב ,םשאנה
ךמות .טרבלי'ז לש התעונת תא ןרמתל תונוש םיכרדב הלוכי טדוא רשאכ יסיפה דוסיה םג םייקתמ תאז
םג תאזב ןאיסוטמ ד"ספב רגמש טפושה הטילש ול ןיא םא םג ,רבדב קיזחמכ בשחיהל םדא לוכי יכ ורמאב
טדואמ תללשנ ,ןופלטה תחיש רחאל .ותמכסהו ותעידיב תישענ םירחא ידיב תואצמיהש דבלבו ,וב
.הז בלשב הקזחה תמשאב ןידל הדימעל ידכב התעידיב יד ןיאו םסב תיסיפה הטילשה
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'
ח"פת ןה ךכל תואמגוד ,ונימיב םג יוטיב ידיל האב טנרגא תכלה יכ תוארל ןתינ % 909/01 פ"ער ןכו סאייסא 'נ י"מ 3168/03
.י"מ 'נ חרפי

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->