P. 1
עבודה מספר 1 - משפט חוקתי - חופש הביטוי

עבודה מספר 1 - משפט חוקתי - חופש הביטוי

4.0

|Views: 1,372|Likes:
Published by api-3830570

More info:

Published by: api-3830570 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

תוכזה ףקיה תא קודבל ונילע םוסרפה דרשמו ןואיזומה ןיבל תינמגודהו היינשה תושרה ןיבש תומיעב ןניקסע םרט

ירבד פ"ע תאז ,ונניינעב יוטיבה שפוחל הבלאב קרב יכ ןידה יקספ ,לולכמ אל םא ,תיברמ ךרואל ןיחבהל ןתינ .
ערה ןושל םיאטבמו םיתיסמ ,םיינעזג םייוטיב לע ותלחהל םידע ונייה ,יוטיבה שפוח תיירטמ תבחרהב לגוד קרב
,םיוסמ ישוק ררועתמ וז הדוקנב ,יתעד תוינעל .ונינפלש ירחסמה יוטיבה לע םג וז תוכז ליחהל ןתינ טלחהבש ךכ
שפוח תוסרפתה ייבגל הלאש הלעמש המ ,תונומתו לילמת :םיביכרמ ינשמ יונב םיקסוע ונא וב םוסרפהש ירה
וניא יוטיבה יכ ןועטל םוסרפה דרשמו ןואיזומה םילולע ,תאז םע .ךשמהב ביחרא ךכ לע ,הלא תונומת לע יוטיבה
תאז ,ול תנתינה הנגהה תדימ תאו יוטיבה לש ודמעמ תא הנשמ איהש ןוויכ ןכתית וז הנעט ,יתונמא אלא ירחסמ
פ"ע הרואפיב רנרוד םיתורישה םודיק אוה םוסרפה לש ותרטמ רקיעש ןוויכ לבקל ןתינ אל וז הנעט תא .*
תוכזה לש הדמעמ אוה קודבל ינורבש ףסונ רבד .ןואיזומב תגומה הכורעתל להקה בל תמושת תכישמו םיגומה
דוסי קוחב וז תוכז םילילכמה םיטפוש םימייק דחא דמ רשאכ םיינשל תוקולח תועדה הז ןיינעב .יוטיבה שפוחל
תמגודכ ,תשרופמ הארוה אלל םג ותוריחו םדאה דובכ ןלוגב אצמ םנמא וז תוכז יכ םיניימה םיטפוש ךדיאמו
תמגוד ,דוסיה קוחב תללכנ הניא ךא תיזכרמ ןלוגב רנרוד יוטיבה שפוח תלילש םהב םירקמב יכ איה הפיסומ ןכ ,
תדימ תקידבל תונפל שי תוכזה ףקיה תרהבה רחאל .ותוריחו םדאה דובכב העיגפ וז הווהת הלפשה ידכל העיגמ
םיאנתב הב עוגפל ןתינו תיסחי אלא תטלחומ הניא ,איה תיתקוח םא םג ,תוכזהש ןוויכ תאז ,הל תנתינה הנגהה
פ"ע תאז ,םימיוסמ הבלאב קרב ורדגב רשאכ יוטיבה שפוח תולובג תלאש איה ונינפל תגומה הלאשה השעמל .
רשאכ ,םיקלח ינשל תקלחנ ןבומכ וז הלאשל הבושתה .תירחסמ הרטמ םודיקל םיינימ הזימר!גוייב שומיש השענ
.תינמגודה תדמעל ינשה הקלחב וליאו היינשה תושרה תדמעל סחייתהל שי ןושארב
היינשה תושרה העיגפ תעינמב סרטניאה ןיבו ירחסמה יוטיבה שפוח לע הנגה ןיב אוה הז הרקמב שרדנה ןוזיאה :
תא ןובשחב חקולה יכנא ןוזיא השעיי כ"רדב סרטניא לומ לא תוכזב רבודמ רשאכ .בוטה םעטבו רוביה תושגרב
םידמוע יוטיבה שפוח ירוחאמ .יוטיבה שפוח לע תילאמיסקמ הנגה איה המגמה רשאכ התואדוו העיגפה תדימ "
תרימש ,יטרקומד סרטניאו תימע המשגהו יוטיב לש יטרפ סרטניא ,תמאה יוליג לש יתרבח סרטניא :םילאנויר
# תיתרבחה תובייה ןלוגב רנרוד , םעה לוקב טנרגא ילעב םה ירחסמה יוטיבה שפוח לע םילעופה םילאנוירה .$
פ"ע תאז ,תתחפומ המע םודיקב רנרוד ירחסמ יוטיב לוספל!ליבגהל העינמ ןיאו הנוש איה וילע הנגהה ןכלו ,
םיחקלנ םניא טועימ תושגר רשאכ הרבחב סוזננוק תווהל הכיר תושגרב העיגפהש ןבומכ ,תושגרב עגופה
"גב * %&%%!'' # דנ וידרלו היזיוולטל היינשה תושרה (נ מ"עב ירובת הרואפי % $ )*+
שיש העיגפ ,דוסי תוכזב תילהנמ תושר לש העיגפ הווהמ תמוסרפה רידשת תא לוספל תושרה תטלחה .ןובשחב
פ"ע ,הלבגהה תקספ תוארוה תחת המויק תא קודבל הרואפיב רנרוד תושרל ,קוח פ"ע התשענ תמוסרפה תליספ .
חוכמ הליספ תוכמס הנתינ ללכ 3 היינשה תושרה יללכל םעטב העיגפ וב שיש תמוסרפ רידשת רדושי אל ויפ לע ,
# םיינימ םינכתל תיטרקנוק תוסחייתה ףא םיללכה ךשמהבו רוביה תושגרב וא םדאה דובכב ,בוט ללכ 14 ףסונב ,$
תא םג ןייל שי ףיעס 5 היינשה תושרה קוחל הניא תושרה תטלחה .םירודישה לע חוקיפ תוכמס הל הנקמה
תררועתמ היעבה .רוביה תושגרב העיגפ תעינמ ,איה היואר תילכת התילכתו לארשי תנידמ יכרע תא תרתוס
ב .םוסרפה רידשתב תוגומה תונומתל רשאב ןוידל הרזח בייחמש המ ,תויתדימה תייגוס תקידבב הרואפי העבק
רנרוד תונומתה יתעד תוינעל ךא ותליספל תקפסמ המועב רוביה תושגרב העיגפ הווהמ וניא ינימ זומיר יכ
,היואר הדימל רבעמ ינימ זומיר הווהמ ילוא ,רוביה תושגרב רתוי הרומח העיגפ תווהמו הזימרה לובג תא תווח
הרבחב ונא םייח יכ ןועטל ןתינ ךכל דגנמ .התטלחהל הימיטיגל ןתמו תושרה תלועפ תקדהל הליבומ וזכ הנקסמ
הנעט םג ךכ ,ונימי לש הרבחב לבוקמ רבד ,הרגשבש רבדכ םה םיינימ םיגומו םייוטיב רשאכ תילארבילו החותפ
םודיקב רנרוד תליספ ,דועו תאז .ומוסרפ תא רשאל שיו תקדומ הניא רידשתה תליספ יכ הנקסמל ליבומש המ
ב .םיינימ םיעמאב שומיש םישוע םירחא םיפוגב רשאכ הילפא ןיעמ הווהת רידשתה םודיק העימ רנרוד הקידב
קודבל שי תשרופמה הכמסהה דל .יכנאה ןוזיאה ןחבמ תא הריכזמה ,יוטיבה שפוח תלבגהל תקמב הנוש
הרקמב ,םנמא .תישממו השק אהת וב העיגפה יכו הבורק תואדוו תגרדל רבעמ עגפיי שגנתמה ךרעה יכ תורבתסה
תומא תא תעזעזמ"כ תרייטמ הניא העיגפה תרמוחו תיטנוולר הניא תורבתסהה תקידב תושגרב העיגפ לש
ירבד יפלש ךכ ,"ןיפיסה רנרוד ירבדב אומל ןתינ ךכל תדגונמו תינויק הדמע .םוסרפה רידשת תא רשאל ןתינ
םודיקב ןישח אוה ,תוכז לכ לעמ אוה בוט םעט יכ ןעוטו יוטיבה שפוח תייגוס רדגמ הלאשה תא איומ השעמלש
קר השענ ל"נה םוסרפה רודיש יכ הדבועה .היואר המרמ אוה לפונש םושמ יוטיבה תא לוספל שי יכ תורחנ ןעוט
ל דוגינב רשאכ ,םוסרפה תרבחו ןואיזומה דל תדמוע תורחואמ הליל תועשב םודיק ד"ספ אוה וידרב םוסרפ םש
םג דואמ הנטק איה וב הייפמ האותכ עגפייש תוריבסהש ,םיוסמ להקל דעוימ ל"נה םוסרפה ,עיתפמו יארקא
לע רבוד םודיקבש דועב ,ךכל ףסונב .םימוד םינכת תולעב ןה ולא תועשב תורדושמה תוינכות יכ הדבועה רואל
אוה םוסרפה תרבח תולעהל הלולעש ,קוחד ךא ,ףסונ ןועיט .ןנד הרקמב תאז רמול ןתינ םא קפס "יובש להק"
תסחייתמ הז גוסמ ןועיטל ,תויתרבח תויוכזכ תויוכזה תא אורקל ןויסינ תמגמ ךותמ ,הדובכב העיגפ ןלוגב רנרוד
.דובכב העיגפ רדגב הניאו הלפשהב הכורכ הניא תמוסרפ רידשת תליספ י"ע ירחסמה יוטיבה שפוחב העיגפ רשאכ
תינמגודה ל המודב : ירנבא ד"ספ אוה בוט םשל םדאה ךרע .יוטיבה שפוח ןיבו בוט םשל סרטניא ןיב ןוזיאב רבודמ ,
לכל ינויח יאנתו ונימי לש רטשמב דוסי תוכז הווהמ הז סרטניא .תישיא הוואגו דובכל סרטניא ללוכ ,ףיקמו בחר
רידשת תרגסמב ומסרופ היתונומתש תינמגודה לש בוטה המשב ןבומכ איה הז הרקמב העיגפה .תוריח תרחוש הרבח
המכ י"ע רדגומ ףאו ,ידוסי ךרע הווהמ אוה םגש יוטיבה שפוח בינ ,וניינעל רומאכ ,הז סרטניאל דגנמ .תמוסרפה
תמגודכ תיאליע תוכזכ םיטפושהמ םודיקב רנרוד ו םעה לוקב טנרגא , שומימל םדקומ יאנת אוה הווהמ יכ ףיסומה
ב .תופסונה תויוריחה לולכמ ירנבא ןעוט קרב ןכתית טלחהב ךא ילאמרופ יתקוח יפוא ילעב םניא הלא םיכרע יכ
הז ךרע לש יתקוחה ןדמעמל סחיה .יוטיבה שפוח יבגל םג ךכ ,ותוריחו םדאה דובכב לולכ בוט םש היפל תרחא הדמע
ב .תיפוסה הערכהה תאו םהיניב השענה ןוזיאה תא םאתהב הנשמ ןבומכ רחא וא ירנבא רבוג יוטיבה שפוח יכ עבקנ
יכ םשורה יב רתונ ןנד הרקמב .ונניינעל תמרות הניאש הדבוע ,תירובי הרשמ אשונה םדא לע רבודש ןוויכ דחוימב
לע רתי העיגפ הווהמו ירזכא אוה םוסרפה תרבח לש יוטיבה שפוח ינפב תינמגודה לש בוטה המש לש טלחומ לוטיב
ןמל עיגהל ןתינ יכ הארנ תרחאה ינפמ הגוסנ תוכז לכ םימיוסמ םימוחתב יכ ירק ,יקפוא ןוזיאב השענש יפכ .הדימה
תחפתו תינמגודה לש בוטה המשב העיגפ ענמית ךכו תמוסרפה רידשתמ תוינעגופה תונומתה ורסוי התרגסמב הרשפ
לעש ןוכיס אוה הכורעתה תרגסמב אלש םוסרפ יכ ןועטל הלולע םוסרפה תרבח .הרבחה לש יוטיבה שפוחב העיגפה
הניא הז גוסמ הנעט .וזכש הרוב םלטהל הל לא וזכ הפישחב תניינועמ הניא םאבו ןובשחב תחקל תינמגודה
שפוחב העיגפ רבדה הווהמ ,תישאר .תינמגודה לש דוסי תויוכז רפסמב הרומח העיגפ הווהמו תעדה לע תלבקתמ
התוכזו הפוג לא הסחי תא תינמגודה תאטבמ ןיוש יפכ הז הרקמב ,ומע תא אטבל תלוכי םדא לכל .הלש יוטיבה
ירבד לע ססבתהב תאז ,ותוריחו םדאה דובכב העיגפ רבדה ררוג ,ןכ לע רתי .הניעב תדמוע ןלוגב רנרוד רשאב
בויעל תלוכיב תעגופו הלפשה הווהמ תינמגודהמ וזכש תוענמיה תשירד .הלפשה לש ןבומב יוטיבה שפוח תלילשל
ןגועמ יכ קפס ןיא ויבגל רשא ,קוסיעה שפוחב העיגפ רבדה הווהמ ,תינש .יוטיבה שפוח דוסיבש ישיאה םעטבו ימע
קוסעל תינמגודה לש האלמה התוכז יהוז ,וזכש הרוב קוסיעה שפוח לע תונתהל ןתינ אל .דוסיה יקוחב אוה
,ןוזיאה תכאלמב מ"היב לש ותוירחא רקיע יכ תוארל ןתינ ,ןכ םא .ומסרופי דיכו ןכיה רוחבלו הז גוסמ םימוליב
רבדב ךא הליספל יואר וניא לוכה ךסב רידשתה יכ הארנ היינשה תושרה ןיינעב רשאכ ללכ הטושפ הניאש הכאלמ
המ ,תונושה תויעבה ףא לע רבוג יוטיבה שפוח יכ טלחוי ףוסבל יכ ןכתיי טלחהבו ןאכלו ןאכל תונעט ולעוה תינמגודה
סחייתמ וז היעבל ,יואר דעס לכ אלל תינמגודה לש בוטה המשב ןידכ אלש העיגפל ליבומש ירנבאב קרב עימו
.םיעגפנל היואר םייויפ תטיש חותיפ תרוב יתריי ןורתפ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->