P. 1
עבודה מספר 7 בדיני חוזים - הטעיה

עבודה מספר 7 בדיני חוזים - הטעיה

4.0

|Views: 815|Likes:
Published by api-3830570

More info:

Published by: api-3830570 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

ףיעס פ"ע היעטה 15 רבד לש ופוסב הליבומש הזוח תתירכב םימגפ תרגסמב תוליעהמ תחא איה

:םהו תודוסי העברא לש םמויקב ךרוצ שי אלמתתש ידכב .הזוח לש ולוטיבל 1 ףקת הזוח םויק . 2 .
הזוחה תתירכל תועטה ןיבו תועטל היעטהה ןיב רמולכ ,לופכ ס"שק 3 הזוחל דצ רשאכ ,היעטה .
תונלשרב וא בל םותב ,עדומב םאב ,לדחמ וא השעמ ךרד םאב ,ינשה דצה תא העטמ 4 רשאכ ,תועט .
אל יביטקייבוס ןפואב יכ חיכוהל שי ,תורחא םילימב ,"םתס" תועטב ידו תידוסי התויהל חרכה ןיא
אמגודל ,תוידוסיה ןיינע הלוע תובר םימעפ לעופב היעטהה אלול הזוחב רשקתמ םדא ותוא היה
ןיטנלו ד"ספ םדאה עפשומ היה דציכ מ"היב ומצע לאוש םירבדה תותימא תא קודבל ידכ רשאכ
.!ריבסה
הנומתה תריכמ תלעב רשאכ היעב ררועתהל הלולע ,הל תכייש אל ללכש הנומת תאילל הרכמ ימת :
הפשח אל ימתש ירה ,ןיינעל תעדומ התייה אל יכ בישת ןבומכ תאיל .הרזחב התוא שורדת הנומתה
תלאשנ .םירבסה לכ אלל הנומתה תא הל רוכמל הלוכי אל יכ הנייצ קר אלא תודבועה אולמ תא הינפב
וזכש הבוח תמייק ןכא יכ הארנ "הנומתה לש הילעב יבגל יוליג תבוח ימת לע תלטומ םאה הלאשה
ימת לש הידימ אל תוחפל ,הנומתה תא תאיל תשכור התייה אל יכ ריבס וז הדבוע תרתסה אלול ירהש
ב .תיבה תלעב םע הקסעב תרשקתמ התייה אלא םיאנומשח ד"ספ ןייצ יקסייב ןיינעה תוביסנב יכ
ותיצחמ יבגל בייחתהל תולוכי ןניאו םהל תכייש ןיינבהמ תיצחמ קר יכ ריהבהל תורערעמה לע היה
קיחרהל ןתינ ףא ילוא .הל תכייש אלש הנומת יבגל בייחתהל הלוכי הניא ימת ,ונניינעל םג ךכ ,היינשה
השיכרה יכו התרטמ תא הגישה יכ תאיל לש הבילב אווש תנומא תעטונ השעמל ימת יכ רמולו תכל
אל יכ הרימא וא ימת לש היפמ תדגונמ הנעטל םוקמ ןיא .הניא לעופב רשאכ החוטבו תיפוס איה
התעצה תא הלביק ומכ ףסכה תא הידיל החקלש עגרבש ןוויכמ תאז ,וז השיכרל הנווכ הברקב התייה
תא תחקל תברסמ ימת התייהו הנוש היה בצמה םא .הל תכייש אל ללכ הנומתהש העידיב תאיל לש
.ונינפלש תיתייעבה היצאוטיסה תרצונ התייה אל ,םירבסה לכ אלל ףא ,ףסכה
לטרגאה תריכמ הנייצ תאז ,בהזמ אוה יושעש החוטב התייהו היניעב ןח אצמש לטרגאב הלקתנ תאיל:
הירבד פ"ע ,תחאה :תוביס יתשמ דומלל ןתינ תאז ,בצמה הז ןיאש הדבועל תעדומ ימת .ימת ינפב םג
הבקנ םרט הססיהש הדבועה ,היינשהו "יתימא בהזב הפוצמ לטרגאהש תבשוח אל תאילש הווקמ"
הנעטל המודב ,רותסל ןתינ םנמא וז הנעט תא .ילאירה ויוושמ הובג היה יכ הארנש ,לטרגאה ריחמב
ב התלעוהש םיאנומשח ד"ספ הובגה ריחמה יכ רמולו ,תיתניפ תונחה תויה לשב אוה הובגה ריחמה יכ
1
תעדומ ימת יכ הנקסמל ונעגהשמ ,תעכ .היושע ונממ רמוחל רשק אלל תונמא תריצי םאות בקננש
ןיינעב םיטפושה תועד .אווש גצמ ונינפל םאה ףאו הדיצמ יוליג תבוח תמייק םאה קודבל שי תועטל
תחא הדמעב :תוקולח הז יקסייב ב םיאנומשח ד"ספ ךא אווש גצמ תרצוי הניא הקיתש יכ ורמאב
תמלעהש שי ןכלו תודבועה לש האלמ הנומת תלבקל רמאיהל םיכירצ ויהש םירבד ורמאנ אלש ןכתיי
דמוע ודגנמ .אווש גצמ תרצוי הקיתש י"ע םיטרפ ןהכ אל םינוקה לש תועטה יכ ןעוטו ד"הספ ותואב
,בהז יושע לטרגאהש החינה תאיל רשאכ ונניינעל םג ךכ ,וקדב אלש לדחממ תעבונ אלא םבילב העטינ
ןיע תיארמ יכ אוה ףיסומ דוע .ותוכיא תא קודבל החרט אל ןכו ,ימת י"ע הברקב העטינ אלש החנה
ל המודב .אווש גצמ ךרד היעטה תמחמ האב אל הנממ תעבונש תועטהו גצמ רדגב הניא רוטקפס ד"ספ
תא .היעטה וא תועט יניד רדגל תסנכנ הניא עודיכש ,הקסעה תויאדכל עגונב הנעט תולעהל ימת הלולע
ירבדב אוצמל ןתינ ךכל הבושתה רשא תונוכת לעב סכנ הנוק יכ בושחל העטוה הנוקה רשאכ ,
תא שוכרל ןכומ היה יכ רמול ןתינ אל ירה ,דבלב תויאדכב ותועטש רמול ןיא תומייק ןניאש תומיוסמ
לטרגאש הדבועל תאיל תעדומ התייה ולו ןכתיי ,ןנד הרקמב םג ךכ .רתוי ךומנ ריחמב וימגפ לע סכנה
תשכור התייה יכ תידגנ הנעטל םג םוקמ שי טלחהב ךא ללכ ותוא תשכור התייה אל ,בהז יושע וניא הז
תע העיבהש הברה תובהלתהה רואל תאז ,תודבועה תעידי דצל רתוי ךומנ ריחמב וא הרקמ לכב ותוא
עבוק ףוסבל .הקסעה תויאדכ תנעטל םוקמ שי הזכ הרקמב ,תעבשומ תונמוא תבבוח התויהו היינקה
רשא ,היעטה ימעטמ הזוחה תא לטבל שי יכ יודנל היגוס ,היעטהה ןיינעב אל ךא האצותב ךמות
.ונניינעל םג תרשקתמה יודנל בייח אלו עדי אל רכומה יכ ןעוטו יוליג יא הווהמ הניא הקיתש יכ ןייצמ
ןתינ ןכל ,תאיל לש תועטל תעדומ ימתש ןוויכ הנוש בצמה ונלש הרקמב .העוט הנוקהש תעדל היה
םג יכ ריבסו היעטה ךמס לע הזוחה לוטיבל הנעט לבקל יודנל .הנעטה תא לבקמ היה ,ולא תוביסנב ,
ףיעס ןיבש סחיל תקהבומ אמגוד אוה הז הרקמ 15 ףיעס ןיבו היעטהב קסועה 12 םות תבוחב קסועה
ןהו תודבועל ןה תעדומ התייה ירהש תונלשרב וא בל#םותב ימת הלעפש תונעטל םוקמ ןיא ירה .בלה
דוסיה ןבא תא הווהמה ןורקיע ,בל םות רסוחב הלעפ יכ רמול ןתינ ןכל ,ןהיבגל תאיל לש התועטל
ףיעס לש הרפהל ליבקמב םייקתהל הלוכי היעטה .םיזוחה יניד ללכל 12 אוה ןהיניב לדבהה רשאכ
ףיעס תרפה ,הזוחה לוטיב תא תררוג היעטהש דועב ,דעסב 12 .םייוציפ לש דעס תררוג
תיבה תרכשה וניא תיבה יכ הנייצ םהיניב םיאנת המכל ףופכב הרכשהל התיב תא העיצה הווקת :
,םיאנתה לכל ףופכב הווקת לש התעצהל התנענ ,תיבהמ דואמ הבהלתהש ,תינור .םינשעמל דעוימ
2
רצק ןמז רחאל ןשעל הרזח ,הנשיע אל הזוחה תמיתח תעב התנעטלש ,תינור .ןושיעה רוסיא תוברל
יכ ןכתייה "םינפ תדמעהב התוא המישאה רשאכ הווקת הקדצ םאה הלאשה תלאשנ הז הדוקנבו
ב הלוע המוד היגוס "ושממל הנווכתה אל ךא הרידב זעה ןוצרה רואל יאנתל המיכסה ןיטנלו ד"ספ
.הלעב ןיבו הניב םכסה תמיתח רחאל דימ שרגתהל הטילחמ השיאה רשאכ רימז עובקל ןיא יכ ןייצמ
לש הדיצמ המיזמ ןיעמ וז התייה יכ עובקל ןיא ,ןנד הרקמב םג ךכ ,שארמ הנווכ השארב התייה יכ
הלועה םירבדה חורב בצמה תא חתנל ןתינ ,םלוא .תיבה תרכשהל היואר תדמעומ תויהל ידכב תינור
מ ביירד-יקל ד"ספ עגרב ךא ,תמא גצמ תינור הגיצמ תנשעמ אלכ הרדגוה ןכא דוע לכ יכ רמולו
הבצמש ןוויכ תאז ,ןנד הרקמהו ד"הספ ןיב יתוהמ לדבה םייק .אווש גצמכ רבדה הארנ ןשעל הרזחש
תישענ וז הנחבה .וירחאל הנתשה תינור לש הבצמ וליאו הזוחה תמיתח םרט הנתשה ביירד#יקל לש
ןייצמ רשאכ ד"הספב םג יולה הזוחה תמיתח רחאל עיגמ היה תרערעמה לש ןוישירה לוטיב וליא יכ
תרזוח התייה ול ,ונניינעל היגולנאבו .אווש גצמ לשב הזוחה לוטיבל הליע הבישמה ידיב התייה אל
הזוחה תמיתח רחאל ןשעל הרזחש ןוויכמ ךא אווש גצמ לש בצמ הז היה הזוחה תמיתח םרט ןשעל
.בצמה הז ןיא
,תורחא םילימב ,תיזוח םורט הניה הרהצהה וא גצמה יכ השירדה תדמוע היעטהה תליע סיסבב
ךא היעטה ןיגב הזוח לוטיבל הליע הווהמ ןכא אווש גצמ .תובייחתה ןיבו גצמ ןיב הנחבה תמייק
הז היהי ,תמייקתמ הניא םאב ,הירחאל וא הזוחה תתירכ תע התשענש החטבה תמגודכ ,תובייחתה
.היעטה אלו הזוח תרפה לש בצמ
התייה וא תעדומ תינורש ןוויכמ תאז ,יוליג יא לש הנעטל םוקמ שי ליעל רומאה לכ תורמלו ןכתיי
אל תרחא ירה ,התיבב ןושיעה רוסיאל רשאב הווקת יניעב ןיינעה תובישחל תעדומ תויהל הכירצ
הרצק הפוקת הז לגרהמ הקספ תינור ןכ לע רתי .המסרפש העדומב שרופמב הז יאנת תנייצמ התייה
"םינוגמ" םילגרהמ למגיהל הכאלמה השק יכ עודי ,חלצת יכ יאדוו הז ןיאו הזוחה תמיתח םרט דואמ
דציכ טילחהל הל רשפאתו הבצמל רשאב תיבה תלעב תא תינור עדייתש יוארה ןמ ןכל .ולאכש
םאב וא ןשעל רוזחת תינורש ןוכיס המצע לע תחקל םאב טילחהל רמולכ ,התעד לוקיש יפ לע ךישמהל
ב התלע המוד הנעט .אל ביירד יקל ד"ספ החנהל דוסי ודיצל היה יכ רמול הסינ תרערעמה להנמ רשאכ
עבק תאז םע ךא םירשקה וקתוני אל ףוסבלש יולה עדייל להנמה לע ,וז החנהל דוסי היה םא םג יכ
.התעד לוקיש יפל טילחהל הל רשפאלו הבישמה תא
3
תא הל ריכשהל ףוסבל תרחוב התייה הווקתו הריחבה תורשפא תא הווקתל הנקמ תינור התייה םאב
.הזוח תרפה רתויה לכל אלא ,היעטה לש תורשפא תררועתמ התייה אל ,הרידה
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->