12 Lylul ve Loplumsal Lravma

12 Lylul'de dlrek zarar gören lnsanlarin sayisini bllmekţ zarar LesplLl açisindan çok da gerçekçl degllŦ
Per kurbanin orLalama lkl çocugu olsaţ var olan sayilari uçe kaLlamak gereklrŦ 8lr de bunlaraţ 12
Lylul'un devami olan slsLemln verdlgl Lravmalar eklenlrseţ kurban sayisinin vahlmllgl açikLirŦ ve bunaţ
sayisal çogunlugu dlkkaLe alirsakţ Loplumsal blr Lravma dlyeblllrlzŦ
PayaLin her alaninda hala lzlerl çok canli olan 1urklye lçln buyuk blr Loplumsal LravmaŦ Sosyalţ
ekonomlkţ slyasalţ kulLurel ve de en önemllsl ruhsal ;eklllenmede 12 Lylul Lravmasi 31'lncl yilina
ragmenţ hala egemenŦ
8ugun 1urklye'de var olan slyasal krlzln (kurL sorununun çözumu) Lemellndeţ nasil anallz yaparsaniz
yapinţ 12 Lylul Lravmasi yaLmakLadirŦ 12 Lylul'un Loplumun ruhsal ;ekllenmeslndekl rolu bllrleylcl
olmasina ragmenţ dlger Loplumsal alanlarda ya;anan krlzlerţ blrblrlerlnl negaLlf olarak eLklleylpţ her
alandakl krlzln derlnle;meslne neden olacagi lçlnţ aralarina çok keskln sinirlar koymak mumkun
degllŦľ8u kadar klLlesel blr Lravmaya ragmenţ Loplumun ve yöneLenlerln hala eLkln blr çali;ma
yuruLmemelerl (var olan çali;malari Lakdlr lle kar;ilayip desLeklemek zorunlulugu LarLi;masizdir) ya
da yuruLememelerl Lravmanin ;lddeLl lle pozlLlf oranLilidirŦ 1ravmanin zararlarinin ve
compllkasyonlarinin lylle;Llrllmesl suresl uzadikçaţ Lravma daha kronlkle;lr ve çözumu de glderek
zorla;irŦ Çözum zorla;ir çunkuţ Lravmanin l;lenmeslnde bellrleylcl ve efekLlf rolu olanlarţ Lravmanin
dlrek kurbanlaridir ve bugun 12 Lylul Lravmasinin dlrek kurbanlarinin orLalama ya; siniri 30
clvarindadirŦ 1urklye'de orLalama ya;ama sureslnln de gell;ml; ulkelere göre kisa oldugunu
du;unursekţ llk kurban nesllln yava; yava; yok olmaya dogru glLLlglnl ve de Lravma l;leme olayinin
glderek zorla;Ligini haLLa complex blr durum alacagini söyleyeblllrlzŦ
1ravmali lnsanlarin yeLl;Llrdlgl nesll de bu Lravmadan lndlrekL eLkllenlrŦ 5lkayeLlerl farklilik gösLerse
deţ ;lkayeLlere neden olanţ ebeveynlerden blrlnln ya da lklslnln ya;adigi Lravmalarinţ yaraLLigi
davrani; bozukluklarinin çocuklar uzerlnde birakLigiţ çogu kez kalici olabllen davrani; bozukluklaridirŦ
1ip dlllnde buna Lravmanin lklncl nesll denlrŦ 8ugun pslkyaLrlnln gell;ml; oldugu Avrupa ulkelerlndeţ
lklncl uunya Sava;i'nin kurbanlarini lylle;Llrmek lçln açilan Ledavl merkezlerlţ arLik sava;in lklncl
nesllnl Ledavl eLmek lçln yenlden duzenlenml;lerdlrŦ 8u lklncl neslln Ledavlslţ Lravma blrlncl nesllde
l;lenmedlgl zamanţ rahablllLe edllmedlgl zaman ya da hlç konu;ulmadigi zaman daha da zorla;irŦ

Sorunun kendlsl de Ledavlsl de daha da kompleksle;lr
ľ
12 Lylul'de dlrek zarar gören lnsanlarin sayisini bllmekţ zarar LesplLl açisindan çok da gerçekçl degllŦ
Per kurbanin orLalama lkl çocugu olsaţ var olan sayilari uçe kaLlamak gereklrŦ 8lr de bunlaraţ 12
Lylul'un devami olan slsLemln verdlgl Lravmalar eklenlrseţ kurban sayisinin vahlmllgl açikLirŦ ve bunaţ
sayisal çogunlugu dlkkaLe alirsakţ Loplumsal blr Lravma dlyeblllrlzŦ
Lylul Lravmasini complexle;Llren dlger önemll blr fakLör deţ Lylul Lravmasi öncesl olan ve de
l;lenmeml; dlger Lravmalarinţ Lylul Lravmasi lle eklemlenmesldlrŦ 12 MarL Lravmasiţ 27 Mayis
Lravmasiţ Csmanli'nin çöku;uţ 1urklerln Anadolu'ya yerle;mesl vb vbŦ 8unlarin her blrl kendl lçlndekl
sosyal ve pslkolo[lk sorunlariniţ dlger neslllere akLarmi;Lir ve her Lravma blr önceklnden (l;lenmeml;
öncekl Lravmalar) dolayiţ eLkllerl ve sonuçlari lLlbari lle eklemlenerek bugune kadar gelml;LlrŦ ve
Lopluma özgun blr davrani; modell orLaya çikmi;LirŦ
lnLergenerasyonel davrani; kodu dedlglmlz bu davrani; blçlmlţ blr nesllden dlgerlne sponLan blr
blçlmde akLarilan davranis blçlmlţ 1urklye'de Loplumun davrani; kodu olmu;Lur (kulLurun de
bellrleyecl yanidir)Ŧ 1urk Loplumundakl davrani; kodu ya da kulLurunun en önemll özelllglţ sorunlari
konu;mamakLirţ konu;amamakLirŦ Sorunlari buLun çiplakligi lle konu;amamanin en buyuk nedenl
korkudurŦ

korkunun panzehlrl konu;makLir
ľ
1urklye Loplumunda bu korkuţ ku;ku ve guvenslzllk o kadar derlndlr klţ 12 Lylul'e kar;i llk örguLlu
ba;kaldiriyi gerçekle;Llrenţ Þkk ve kurLlere kar;iţ hep mesafell olmu;lardirŦ ve de korkmu;lardirŦ ve
de guvenmeml;lerdlrŧ
5lmdller de lse ;lddeL lle yok edllmesl lsLenmekLedlrŦ Cysa 1urk Loplumunţ Þkk'ye ve kurLlere kar;i
can ve vlcdan borcu vardirŧ 1oplumun vlcdanin sözcusu ve Lercumani aydinlardirŦ Aydin vlcdanidirŦ
1urk aydinin bu geclkml; görevlnl yerlne geLlrmesl ţ önumuzdekl hassas surecl bellrleyen olacakLirŦ ?a
da xenofobl de on saflarda yer alacakLirŦ kl bugun bunun örneklerl çok barlz mevcuLLurŦ
12 Lylul 1urklye Loplumu lçlnţ sadece blr döneme alLţ ya;anip blLml;ţ sinirlari belll olan blr Lravma
deglldlrŦ 8lr depremţ ya da blr dogal affeLLe ya;anan Lravmalar ne kadar agir olsa daţ blr blLl; Larlhl
vardirŦ ve bu LarlhLen sonraţ lnsanlarin korkulari devam eLse blleţ blLl; sonrasi görecell blr guven
orLami vardirŦ 8u guven orLami daha çok Lravmanin Lekrar eLmeyeceginln dogurdugu blr guvendlrŦ
1ravmanin neden oldugu ;lkayeLler de bu guven orLamindan dolayi sinirlidir ve l;lemesl deţ
Loplumsal Ledavlsl de daha kolaydirŦ 1oplumun Lravma sonrasi rehablllLasyonu lçln gerekll haLLa
zorunlu ;arLlar vardirŦ (8u konuda Amerlka'da 11 Lylul Lravmasinin ve Lsunamlnln yaraLLigi Loplumsal
Lravmalarin l;lenmeslţ klLlesel rehablllLasyon lçln verllebllecek örneklerdlrŦ)
Cysaţ aradan 31 yil geçml; olmasina ragmenţ hala Loplumda egemen olanţ yöneLlm kulLuruţ 12 Lylul
kulLurunun devami oldugu lçlnţ hayaLin her alanindaţ hala eLklnllglnl korudugu lçlnţ 1urklye'de 12
Lylul Lravmasininţ sadece buyukţ genl; blr alana yayilanţ ;lddeLlnln ve derlnllglnln yanindaţ
suregenle;enţ kronlkle;en blr Loplumsal Lravma oldugunu söyleyeblllrlzŦ Lylul Lravmasi Loplumun
dokusuna l;lenml;ţ ve bugunku hall lle 1urk Loplumununţ ruhsal ;eklllenmeslndeţ bellrleylcl blr
duruma gelml;LlrŦ 8unun çok lddlali blr bellrleme oldugunun farkindayimŦ
AmaŧkulLur blr Loplumun ruhsal ;eklllenmeslnln di;a vurumudurŧ 8uhsal ;eklllenme deţ ya;anmi;
Lravmalarinţ complex Loplamiţ kaLlanmasi ya da eLklle;lmlnln sonucudurŦ Penuzţ blllmde bu konuda
yeLerll LesplLler yapilmami; olsa blleţ bana göre lnsanin ruhsal ;eklllenmesl de ya;adigi Lravmalarin
complex Loplaminin sonucudurŦ uunyaya gelmek blr Lravmadirţ anne memeslnden kopmak blr
Lravmadirţ evlenmekţ bo;anmakţ çocuk dogurmakţ hasLalikţ ;lddeLţ dayakţ hapse glrmekţ aç kalmakţ
göç eLmek vbŦ vbŦŦ bunlarin hepsl blr Lravmadirŧ lnsanin ruh hallnl ve davrani;larini da bellrleyenţ bu
Lravmalarin algilanmaţ l;leme ve yenlden ureLllmesl lle bellrlenlr (lnprenLlngŴ worklng en
reproducLlon prosesl)Ŧ
12 Lylul'u bellrleyenţ kendlnden önce ya;anmi; Loplumsal Lravmalarin Loplamidirţ keslnllkle aynisi
deglldlrţ l;lenml; ya da l;lenmeml; Lravmalarinţ slner[lslnln sonucudurŦ Crneglnţ CumhurlyeL'ln
kurulu;uţ aslinda Csmanli dönemlnde Anadolu halklarina ya;aLilan Lravmalarinţ Loplumsal
rehablllLasyonunda çok önemll ve pozlLlf blr adim olmasina ragmenţ öngörusu az yöneLlcllerlnlnţ hala
Csmanli'dakl kulLurun eLklslnde olmalari (lLLlhaL 1erakklţ kuvvayl Mllllye kulLuru)ţ Loplumun degl;lm
ve dönu;umundeţ kendllerl yeLerll degl;lm ve dönu;ume sahlp olamadiklari lçlnţ
CuMPu8l?L1ƹ1CÞLuMSAL 8LPA8lLl1AS?Cn olablleceglnl kavrayamadiklari lçlnţ kurulan yenl
Loplumsal slsLem ţ cumhurlyeL guduk kalmi;Lirŧ 8ugun Lopluma garlp blr blçlmde nufus eLml;
Lrgenekon çeLesl denen vakaţ lLLlhaL 1erakklŶkuvvayl Mllllye kulLurununţ CumhurlyeL'ln kurulu;unu
Lravma olarak algilayipţ reddeLmesl sonucu dogmu;Lurŧ Lrgenekoncular haplsLe olablllr ancak
onlarin sahlp oldugu zlhnlyeL Loplumda buLun aspekLlerl lle hala egemendlrŦ Aslindaţ Lrgenekon
denen mlLolo[lk olayin daţ buyuk blr Lravma uzerlne kurgulanmi; olmasi Lesaduf deglldlrŦ
CumhurlyeLţ rehablllLasyon l;levlnl Lam görseydlţ guduk kalmasaydiţ bugun 1urklye'de darbeler ya da
eŴdarbelerln ya da ordunun Loplumu yöneLmedekl israrinin zemlnl olmayacakLiŧSlvlllzasyon prosesl
de kurallarina uygun olarak l;leyecekLlŦ ?akla;ik 23 mllyonluk kurL nufusunţ uluslararasi hukukLan
yoksun ya;amalariţ her Laleplerlnln ;lddeLle basLirilmasi slvlllzasyon önundekl en buyuk engeldlrŦ

1ravmanin eLklsl suruyor

8elkl örnek olmasi açisindanţ 12 MarL askerl darbeslţ LcevlL'ln ba;laLLigiţ genel afţ görkemll geçen
karaoglan mlLlnglerl aslindaţ kabul edellm ya da eLmeyellm blr Loplumsal rehablllLasyon pro[eslydlŧ
MlLlnglerln çok görkemll olmasiţ halkin Lravmaya l;lemeye kar;i olan lhLlyaciydiŧ Per ;eye ragmenţ
bugun Larlhe bakLigimizdaţ ylne de Loplum uzerlndeţ uç gencln haksiz ldamina ragmenţ 12 MarL
askerl darbesl lle kisml blr bari;iklik vardirŦ 8u da LcevlL ba;laLLigi ama sonunu geLlremedlglţ guduk
kalmi; Loplumsal rehablllLasyonun yaraLLigiţ görecell blr bari;iklikLirŧ 8u proses Lamamlanmadigi
lçlndlr klţ 12 Lylul darbesl engellenememl;LlrŦ 5lddeLl kendlnden öncekl Loplumsal Lravmalarin
kaLlanarak gelmesl sonucu daha da agir olmu;LurŦ kisacasi son 31 yil lçlnde ya;ananlarţ LarlhLen gelen
Loplumsal Lravmalarinţ slndlrllememl; ve de blLlrllmeml; rehablllLasyonlarinţ Lravma lle eklemlenerek
ve kismen ;ekll degl;Llrerek ama Lravma özunu ve sonuçlarinin korumasi lle olu;mu;Lurŧ
8ugun du;unen ve ureLebllen az sayidakl lnsaninţ Loplumdaklţ egemen olan korkuţ ku;kuţ guvenslzllkţ
du;unme ve ureLme Lembelllglţ akil durmasiţ sorunlarin çözumunde dlyalog yerlne dlyalogsuzlugu
Lerclh eLmekţ saldirganlikţ ;efaflikLan korkmak ve ;lddeLl sorgulamayanţ sorguluyanlarin da
yaniLlamakLan kaçindigiţ sorularin ve sorunlarinţ Loplumsal ;lkayeLlerln Lemellndeţ bu Lravmalarin
Loplami yaLmakLadirŧ
1ravma Lek ba;ina lçlnde ;lddeL lçeren blr olgudurŦ 8u Lravma l;lenmedlglnde yada rehablllLe
edllmedlglndeţ agresor(;lddeL uygulayan lle) lle özde;le;en davrani;lara dönu;mesl mumkundurŦ
kurL sorununun çözumunu hala ;lddeL mekanlzmasinin uygulanmasinda görenlerţ kendlnl 12 Lylul
;lddeLl lle özle;Llrml; olanlardirŦ Ceçml;Le ve ;lmdl hala 1ravma Magduru lkenţ ayn anda
saldirganla;abllen ve ;lddeLl hlçblr blçlmde sorgulamayip me;ru görenler aslinda çlfLe magdurlyeL
ya;ayanlardirŦ Çunku hem magdur hem de saldirgandirŦ 8u Loplumsal Lravma nasil l;lenlrŦŦuevleLln ve
aydinlarin bunu hangl pro[elerle hayaLa geçlrmesl gerekLlglnlţ aydinlarin görevl hepsl kendl ba;ina blr
ara;Lirma konusudurŦ ve yapilmasi aclllyeLl vardirŦ

urŦ l5lk l5CAnLl

¶°n f¯ff% f¦  ¾°sf¦ f¦  ¯ °  –° f f– ¯Â I ½¯f¶–° ff°¦Â¯ ffs¦¯¦Â¦ %° – ° f¾° ff°¦Â ˜¯ ff°¦Â s¯ ° ¾ ° ˜ ° ¾½°f° s¯ ff¦f° ff°¦¾ s¯ @ # ½¯° ff°¦Â ¯Â%°  nf°¦ ¦% @½¯° f ff°¦Â f f°° °¶° ¯¶ ˜ ¾°f¦ °¯f¯f¦ °Âf¯f¯f¦ °f¦ °s¦½f¦˜¦ °Âf¯f¯f°¦° ° ° °   °°½f° °¯f¦ @ ½¯° f  – °¾f f ° # f¦¶– fÂf ¦¦¦– s  ° 9  f¦ ½¯ ¾f€ ¯Âf ¦ I ¯Âf ¦ I – °¯ ¯Â  >¯  ¾   ¯ ¾¾ °¯  ¾f@½¯° 9#  f¦ nf° n f° nf ¦ @½¯°n f°¦°¾¶n¾ n¯f°¦f ¦°f ¦ ¦°n f°¦ ¦ @f ¦°¦° – n¯Â–¶ ° ° – ¯ ¾ ¶°¯ f¾¾f¾¾ n  °fnf¦ f fO °€ °¾f€f f ffnf¦ –° °°¶° s f¯ n @ ½¯s° ¾f n  ¶° ¯ f fÂf°¦½ ¯ ¾¦°¦f¦ f° f¯f ˜  ½ ¯ f f ˜ff€€ fÂf°f°f¯ff° f ff˜¦¾f f  Âf f ¦ I f °¾°f °¾f°f¦°f¦ f¯ ¾  ¾°f¾¦–¶ n – ° f¯¦f ¦ – °f¯¦ ffsf¯f°¦° f ¯ n ˜¦°° ˜ ˜ – °  @f¯f°¦°° ° ˜Âf  – °f¯¦° f° f¦¾¦°¦¦ ¦  ¯ ¾ ½¯¾f f¾ fff ¦ @½¯°f¯f¾°f¾¦ f f¾°s°– ff °Âfff ¦ % ° f¯ f# ff¯f¾¦°¦° ¾°f¯°°ff¦˜¦½¯¾f f¯ff¦°Â °¯ ¾ ¾ f f¾°s°  n ¶°  % ¾f ff f°¦– s¯Â¯f¾¦°ff˜¯ ° ff½¯ f – ¯ °f° ¶° ¯ °° f¯¦ ˜s° ff¦° ff°¦° f ff °˜° ˜s° @ # f¯f¾¦°¦° ¾f n  – °Â ff°ff¦f°  °° °˜°°f°¦° f ¾ – °  ° °  ° ½¯¾ff¯f ˜°¾¶  f¯f¾¦½¯° ¾°f °¯  –°f @½¯°° ¾f  °¯ ¾°  n ¯f– ¯Â °°s f¦  ¯ ˜°°€f¦° f¦¯ ¯f ½¯°¾f  °¯ ¾°° ¦Âf¯ ¾f  °¯ fÂf°¯¦Â f¯ff¦° n¯½ ½f¯¦ ff°¯f¾¦f f ¯°°¾°n  ° ¯ ° f  ¾½ f½¦¯f¯¦Â¾f  f°f–¶ °¾f°¦°¾f  °¯ ¾ fÂf ¦˜¦f¯ff¦° n¯½ ½f¯¦°¦°¾°n °ff– ¯ f¯f ¦ f°° ¯ ¯ ¾° °½¯f f¯f ¦  °¯  Âf°¯f sn ˜¯f f¾f¦   ff f½¾ –¯ fsf¯f –¶s ¯  °f¦° ½¾ f¯f ¦ %°¾f°¦°f° ff°¦Âf¦°¦ f  °  f¯ff¦°f–¦f°¯f  ¯  ° ° ¯ ¾  °%°½ °°– °– ° ½ n°½¾ ¾% .

#  ° ° ° °¶°n fÂf°¯¦Â½¯¾ff¯ff¦°½f¯¦ ¦ ¾° f°¦¾¦ ˜  °¯Âf f °¯ ¯Âf¯ff¦° ¾° ©¾°°¾°n 2° ˜° .

¯ #°  f¾¦° f¾¯f°¦ ¶° ¯° °f ff¦°ffÂf¦f°f¯ff¦° ½¯¾f f f¾°° fs¶° ¯ ½€ f ¦¯¯f¾¦°ff˜¯ ° ¶°–¶¾f¶° n °° ff ¾¯f°¦# f° ¾° ¯ff¦%%f@ f f. % ½¯° ˜Â¯  ¶°Â¯° °   ˜Â¯ ¶°Â¯ ¾f½f¯f ¦f¦s° .

D. °° .D%@ @9D. %%@-f n ˜°fff¯f ¦f¦s° f° ° ½¯¾f¾¾ ¯ n¯ – f¯¦Â¦ –°½¯f–f½ s¯ °€¾ ¯Â – ° °s ¾ ° °ff %f@ f f.

¯ #°Â° f¯ffff–¦f¦½ ¯ ¾¾°n ˜¯Â – ° °nff½¾ f f°nf °f¦°¾f½ ˜° ½¯ f °f¾½  ff – ¯ ° ¾¦° f – ° ° ° °¯©f¦° f  f¯f ° –f°¯¦Â¯f¾¦ ¾f € ˜  .

f˜ ° f°f° f ¾f ¦–f°fÂf °  s s¯ ¾–f¯f¦½¯ –¶ ° f¾¦° fs€ ¯f˜  fÂff°f ¦ ° ¯¯f˜ ¯ ¾f ¦–f° ¦ ½¯¾ff¯f°f¾¦Â °  ° .ff¾ f ¾ n #° fÂf¦˜¦ – ° f€ –¶ ¯– s ° ff˜f°¯°– f¾¦° f f ¯f f ¯ ¯ ½¯¾f f f¾°½© ¾  .°– °s–¶ ¯¯f¾¦ f¦°f¯ff ¯ f¦f°fn¦ ¦   f˜¯ ° –°f f¦˜¦¯¦ f ° ½¯ ° s– °n°f¾¦ f¯¦°ff˜¯ ° .¯  f f¾°Â °f¯–¶¾  – f¯f¾f ¦ –°@ # f f f f °f f °°½¯¶° ¯ ¦¾f¦°¦° ¯°¯ffnf¦ f¾°½¾ ¾ ff¦°f–°ff  n ff¦¯°°€¾° ¾fff¾¦f° ¾°fÂf¯ff¦ f ½ °°Â  f¾¦¦¯f¾¦¾f¾°¶°° ° °–   @f¯f°¦° ¾¾ ¶° ¯f¾¦fs¦¾¦° f° .f f¾ f ¾ ¦¾¯ f¦Â¦¦f ¦  fn fÂf¦˜¦f¯f¾°°– ¯ ˜ – f¯¦Â½¯¾f f f¾°°ff¦˜¦ –¶ n  f¦Â¦¦¦ ½¾ ¾f¯f¯f°¯f ¦˜¦ s°  f ¾ °– ° ¯ ¯Â > ° ° °¶°n ½¯¾ff¯ff¦° ff°ff– ¯ ¾¾°n ff ff˜¦¯Â ¦¾fnf¾¦¾°¦s° fÂf°f°f f °– ° ½¯¾ff¯ff¦° ¾° ¯ ¯Â  ¯ ¯Â f f¾°f¦° f¯f  ¯ °  ¦¾¯ °  ˜Â f¯ff¯f¶° ¾°sf¦°¦°¯f¾¦ ¯Â –° ° °  °f¾f¦ f°¾f°¦° ½¯ f – ¯ °f°  – °¾ °¯  ¯ ¯ ˜ f¦ ¯f¾¦ ¾°f¦°s¶¯° f– ° f–¾˜ n ¯ ¾f ¦–f°¦  €f€¦f°¯f  ¾–f¯ff° ¾–f°f¦° f f°¦f¯ff°fs¦° ¦˜¦ ¾f¦° ¾°f¦° ½¯¾fÂf ° ¯ ° f¯ff¦° ½f¯¦f¯ff ¦ @f¯f f¦°fs°  s ° –  f¯f °¯ ˜° f f f  ¯ ˜° f– ¾% –ff° % ¶   ° ff°¦Âff ¶°¯ ¾¯¯°  ¾°°°s¶¯°ff ¯ f°¯f¾¦°¦°–f°¯f¾¦° f–¶ °  ° °   ¶ ¯Âf°f ¦ s¯Â ¯ ff@f¯f.

f ¦°f¦° °f°–½©  fff– s¯ ¾– ˜° f ¦°f¦°–¶ ½¾ ° f¦°f ff¦¯f°¾ I f½¦¯f¾¦fn f ¦  >%>.

- .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful