You are on page 1of 160

WOJEWDZTWA DOLNOLSKIEGO

Wrocaw, dnia 18 lutego 2009 r.


TRE: Poz.:

Nr 25

AKTY NORMATYWNE
UCHWAY RAD MIEJSKICH 615 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kodzkiej nr XXXV/321/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazw ulic na obszarze miejscowoci Biaa Woda ................. . 2561 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach nr XXX/198/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Boguszowa-Gorc .................... 2563 Rady Miejskiej w Lenej nr XXXII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i szczegowych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego, szczegowych warunkw obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw oraz wysoko i warunki nagrd, dodatku mieszkaniowego i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy nauczycieli w szkoach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminp Lena w roku 2009 ................... 2575 Rady Miejskiej w Polkowicach nr XX/217/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia na rok 2009 regulaminu okrelajcego niektre zasady wynagradzania, a take wysoko i szczegowe zasady przyznawania i wypacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placwkach owiatowych, ktrych organem prowadzcym jest Gmina Polkowice .................... 2581 Rady Miasta wieradw-Zdrj nr XLV/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu okrelajcego wysoko oraz szczegowe warunki przyznawania i wypacania skadnikw wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach owiatowych Gminy Miejskiej wieradw-Zdrj .................... .. 2585 Rady Miejskiej w Wpglicu nr 186/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenw lenych i rolnych Gminy Wpgliniec ........................ 2603 Rady Miejskiej w Wpglicu nr 187/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kocielna Wie ................................ 2615 UCHWAY RAD GMIN 622 Rady Gminy Kamienna Gra nr XXX/138/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchway nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Gra z dnia 25 padziernika 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie oglnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienna Gra .................... 2632

616

617

618

619

620

621

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25


623

2560

Tre:

Rady Gminy w Kunicach nr XXIII/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatkw oraz innych skadnikw wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkoach i placwkach owiatowych prowadzonych przez Gminp Kunice w roku 2009 ................................. 2632 Rady Gminy w Kunicach nr XXIV/146/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniajca uchwap w sprawie Statutu Gminnego urodka Kultury i Sportu w Kunicach ........... . 2635 Rady Gminy Luba nr XXI/196/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania regulaminu Stray Gminnej ................................... 2636 Rady Gminy Malczyce nr XXIX/135/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie Gminy Malczyce ................................. 2638 Rady Gminy Stoszowice nr IX/78/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchway nr VIII/74/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci ........ 2638 Rady Gminy Stoszowice nr IX/79/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie okrelenia wzorw formularzy informacji i deklaracji podatkowych ......................... .. 2639

624

625

626

627

628

INNE AKTY PRAWNE


ZARZDZENIA 629 Starosty Powiatu ulenickiego nr 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia redniego miesipcznego kosztu utrzymania mieszkaca w domach opieki spoecznej na terenie Powiatu ulenickiego w roku 2009

2655

630

Starosty Powiatu ulenickiego nr 6/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia redniego miesipcznego kosztu utrzymania dziecka w placwkach opiekuczowychowawczych na terenie Powiatu ulenickiego w roku 2009 ............ .. 2655 Prezydenta Wrocawia nr 5352/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia redniego miesipcznego kosztu utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Spoecznej dla osb przewlekle somatycznie chorych z siedzib we Wrocawiu przy ul. w. Marcina 10 w 2009 roku .................. 2656 POROZUMIENIE

631

632

zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomipdzy Gmina Miejsk Lubin a Gmin Lubin w sprawie powierzenia Miastu Lubin przez Gminp Lubin realizacji zada w zakresie zorganizowania przewozw na liniach czcych miasto Lubin z niektrymi miejscowociami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej .............................. 2656

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2561

Poz. 615

615
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KODZKIEJ NR XXXV/321/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie nadania w ip na o szarze ieispowoopi Biaea Woda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm1) Rada Miejska w Bystrzycy Kodzkiej uchwala, co nastppuje: 1 1. Nadaje sip nazwy ul. Puchaczwka, ul. Hotelowa, ul. Na skarpie, na obszarze miejscowoci Biaa Woda w Gminie Bystrzyca Kodzka. 2. Przebieg ulic przedstawiony jest na mapie stanowicej zacznik nr 1 do uchway. 2 Wykonanie uchway zleca sip Burmistrzowi Bystrzycy Kodzkiej. 3 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Woje_______________
1

wdztwa Dolnolskiego oraz podlega ogoszeniu na tablicy ogosze w budynku Urzpdu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kodzkiej

PRZZWuDNIIZZIC RADC MIZJSKIZJ BRONISAW PATYNKO

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2562

Poz. 615 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w Bystrzypy Keodzkiei nr XXXV/321/08 z dnia 19 grwdnia 2008 r. (poz. 615)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2563

Poz. 616

616
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH NR XXX/198/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wphwa enia statwtw iasta Bogwszowa-Gorp

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), Rada Miejska uchwala, co nastppuje: 1 Uchwala sip statut miasta Boguszowa-Gorc w brzmieniu stanowicym zacznik do niniejszej uchway. 2 1. Traci moc uchwaa nr III/23/02 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia przedmiotu dziaania staych Komisji Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach. 2. Traci moc uchwaa nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia statutu miasta Boguszowa-Gorc. 3. Traci moc uchwaa nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu miasta Boguszowa-Gorc. 3 Wykonanie uchway powierza sip Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 4 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

PRZZWuDNIIZZIC RADC MIZJSKIZJ STANISAW URBANIAK

STATUT MIASTA BOGUSZOWA-GORC RuZDZIA1 Postanowienia og ne 1 1. Miasto Boguszw-Gorce jest wsplnot samorzdow obejmujc wszystkich jego mieszkacw. 2. Miasto obejmuje obszar o powierzchni 27 km2. 3. Granice Miasta okrela mapa stanowica zaepznik nr 1 do Statwtw Miasta. 2 1. upis herbu Miasta zawiera zaepznik nr 2 do Statwtw Miasta. 2. Herb jest znakiem zastrzeonym, ktry moe by wykorzystany przez Gminp Boguszw-Gorce i jednostki organizacyjne. 3. Komercyjne wykorzystanie nazwy Miasta, herbu, barw miejskich wymaga zgody Burmistrza Miasta. 3 1. Regulamin nadawania tytuu Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc stanowi zacznik nr 3 do Statwtw Miasta. 4 1. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy stanowi zacznik nr 4 do Statutu Miasta. RuZDZIA 2 Organizapia i try prapy Rady Mieiskiei 5 1. Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach, zwana dalej Rad, jest organem stanowicym i kontrolnym Miasta. 2. Rada skada sip z radnych, wybranych w wyborach bezporednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborw oraz ilo radnych do Rady okrela urdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw. 3. Do wycznej waciwoci Rady nale zadania wynikajce z ustawy o samorzdzie gminnym oraz inne sprawy zastrzeone ustawami. 6 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczcego i dwch Wiceprzewodniczcych bezwzglpdn wipkszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu Rady, w gosowaniu tajnym. 2. Funkcji, o ktrych mowa w ust. 1, nie mona czy z funkcj czonka Komisji Rewizyjnej. 3. Prawo zgaszania kandydatur na funkcje Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego przysuguje kademu radnemu. Przeprowadza sip odrpbne gosowanie na kade stanowisko Wiceprzewodniczcego.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 7

2564

Poz. 616

1. Do obowizkw i uprawnie Przewodniczcego Rady naley w szczeglnoci: 1) zwoywanie sesji Rady, 2) ustalanie porzdku obrad, 3) nadzorowanie obsugi kancelaryjnej posiedze Rady, w tym czuwanie nad przygotowaniem materiaw na obrady, zapraszanie goci (po zasipgnipciu opinii Burmistrza) do udziau w sesji, 4) przewodniczenie obradom, w tym: a) otwieranie i zamykanie sesji, b) ustalenie quorum na pocztku sesji i w trakcie jej trwania, w przypadkach budzcych wtpliwoci oraz na wniosek radnych, c) udzielanie i odbieranie gosu, d) zarzdzanie i przeprowadzanie gosowa nad projektami uchwa, 5) podpisywanie uchwa, protokow z obrad sesji oraz innych dokumentw Rady, 6) koordynowanie prac Komisji Rady, 7) reprezentowanie Rady na zewntrz, 8) przekazywanie w imieniu Rady informacji do rodkw masowego przekazu w sprawach, ktre byy przedmiotem obrad Rady, 9) przyjmowanie skarg i wnioskw mieszkacw i nadawanie im biegu, 10) przyjmowanie i analiza owiadcze majtkowych radnych, 11) wykonywanie czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Burmistrza Miasta. 8 1. Rada obraduje na sesjach zwoywanych przez Przewodniczcego w miarp potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwarta. 2. u sesji Rady zawiadamia sip pisemnie radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczpcia obrad, podajc miejsce, dzie i godzinp rozpoczpcia sesji oraz porzdek obrad. Wraz z zawiadomieniem o sesji radni winni otrzyma komplet materiaw zwizanych z przedmiotem obrad. 3. Materiay na sesjp, ktrych przedmiotem jest uchwalenie budetu Miasta oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budetu, dorpcza sip radnym co najmniej na 14 dni przed sesj. 4. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji Rady podaje sip do publicznej wiadomoci, co najmniej na 3 dni przed sesj w sposb zwyczajowo przyjpty. 5. u sesji nadzwyczajnej zawiadamia sip radnych najpniej na 3 dni przed ustalonym terminem obrad wysyajc zawiadomienia o miejscu i czasie rozpoczpcia obrad, porzdek sesji oraz projekty uchwa i niezbpdne materiay zwizane z przedmiotem sesji. 6. W razie niedotrzymania terminw, o ktrych mowa w ust. 3, 4, 5 i 6, Rada moe podj uchwap o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej rozpoczpcia. Wniosek o odroczenie sesji, z przyczyn wymienionych w zd. 1, moe by zgoszony tylko na pocztku obrad. 7. Posiedzenia Rady s jawne. ugraniczenia jawnoci mog wynika wycznie z ustaw.

8. Podczas posiedzenia moe by obecna publiczno, ktra zajmuje wyznaczone w tym celu dla niej miejsca. 9. W uzasadnionych przypadkach, w szczeglnoci ze wzglpdu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad, sesja Rady moe skada sip z wipcej ni jednego posiedzenia. ugoszenie terminu nastppnego posiedzenia odbywa sip z pominipciem wymogw wskazanych w ust. 3, 4, 5 i 6. 9 1. Warunki techniczno-organizacyjne posiedze Rady i jej organw zapewnia Burmistrz Miasta. Burmistrz wyznacza pracownika Urzpdu do obsugi pracy Rady. 2. W obradach Rady dla referowania spraw i udzielania odpowiedzi mog uczestniczy Zastppca Burmistrza, Skarbnik oraz inni pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza. 3. W obradach mog bra udzia z prawem do wypowiedzi przedstawiciele instytucji i organizacji, ktrych dotycz sprawy stanowice przedmiot obrad Rady. 10 1. utwarcie sesji Rady nastppuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczcego obrad formuy: "utwieram sesjp Rady Miejskiej w BoguszowieGorcach". 2. Po stwierdzeniu prawomocnoci obrad (quorum) Przewodniczcy przedstawia porzdek obrad, ktry poddaje pod dyskusjp w trakcie ktrej Rada na wniosek radnego, klubu radnych lub Burmistrza Miasta moe wprowadzi zmiany polegajce na: 1) dodaniu nowych punktw do porzdku obrad ze wskazaniem kolejnoci, 2) zdjpciu punktw z zaproponowanego porzdku obrad, 3) zmianie kolejnoci punktw porzdku obrad. W przypadku stwierdzenia braku quorum Przewodniczcy przerywa obrady sesji i wyznacza nowy jej termin. 3. Wprowadzenie kadej ze zmian, o ktrych mowa w ust. 2, odbywa sip po przeprowadzeniu gosowania jawnego bezwzglpdn wipkszoci gosw ustawowego skadu Rady. 4. Zmiana porzdku obrad w przypadku sesji zwoanej w trybie okrelonym w 6 ust. 5 wymaga zgody wnioskodawcy i Rady. 5. Porzdek obrad kadej sesji powinien obejmowa w szczeglnoci: 1) przyjpcie protokou poprzedniej sesji, 2) sprawozdanie Burmistrza z dziaalnoci mipdzy sesjami, 3) interpelacje i zapytania radnych, 4) rozpatrzenie projektw uchwa oraz podjpcie uchwa, 5) odpowied na interpelacje i zapytania radnych, 6) wolne wnioski. 11 1. Przewodniczcy udziela gosu w sprawach objptych porzdkiem obrad, wedug kolejnoci zgo-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2565

Poz. 616

2.

3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

sze, a w uzasadnionych przypadkach moe udziela gosu poza kolejnoci. Przewodniczcy Komisji waciwych dla przedmiotu obrad i Burmistrz otrzymuj prawo gosu poza kolejnoci, ilekro tego zadaj. Poza kolejnoci mwcw Przewodniczcy obrad moe rwnie udzieli gosu zaproszonym gociom. uprcz zabrania gosu radny, w tym samym punkcie obrad, ma prawo do jednej repliki. Izas repliki nie powinien przekracza 3 minut. Przewodniczcy obrad moe zwrci uwagp radnemu, ktry w swoim wystpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywoaniem radnego "proszp do rzeczy". Po dwukrotnym przywoaniu radnego "proszp do rzeczy" Przewodniczcy moe odebra przemawiajcemu gos. Przewodniczcy przywouje radnego do porzdku, jeeli tre lub sposb wystpienia albo zachowanie radnego zakca porzdek obrad, bd uchybia powadze sesji, a gdy przywoanie nie odnioso skutku moe odebra radnemu gos. Fakt ten odnotowuje sip w protokole sesji. Postanowienia ust. 4 maj zastosowanie take do wystpie osb spoza Rady. Przewodniczcy moe nakaza opuszczenie sali obrad przez osoby spoza Rady, ktre zachowaniem swoim zakcaj porzdek obrad. Przewodniczcy obrad moe podj decyzjp o skreleniu z protokou wypowiedzi radnego, ktremu nie udzieli gosu lub ktry kontynuowa przemwienie po odebraniu mu gosu. Przewodniczcy moe udzieli gosu osobom spord publicznoci, po uprzednim zgoszeniu sip ich do zabrania gosu i wyraeniu zgody przez Radp. 12

5. Prace zwizane z wykonaniem inicjatywy uchwaodawczej koordynuje Burmistrz Miasta, podejmujc w tym celu dziaania niezbpdne do prawidowego przygotowania projektu uchway, a zwaszcza zapewnia zaopiniowanie go przez radcp prawnego pod wzglpdem formalnoprawnym i waciw Komisjp Rady oraz przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem co do skutkw, jakie ona wywoa. 13 1. Gosowanie nad projektem uchway obejmuje nastppujce etapy: 1) gosowanie poprawek zgoszonych przez radnych, w tym w pierwszej kolejnoci gosowanie "poprawek najdalej idcych", tzn. takich, ktrych przyjpcie wyklucza potrzebp gosowania nad innymi poprawkami, 2) gosowanie nad projektem uchway uwzglpdniajcym autopoprawki ktre nie podlegaj odrpbnemu gosowaniu i przyjpte przez Radp poprawki. 2. Gosowanie nad poprawkami i projektem uchway moe by poprzedzone rozpatrzeniem wnioskw o: 1) odrzucenie uchway, 2) zwrot projektu wnioskodawcy w celu dokonania uzupenie i poprawek, 3) odesanie projektu do Komisji, 4) przesunipcie rozpatrywania uchway na inny okrelony termin, 5) zasipgnipcie opinii ekspertw przed podjpciem uchway. 3. Przewodniczcy Rady moe odroczy gosowanie nad caoci uchway na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjptych poprawek nie zachodz sprzecznoci pomipdzy poszczeglnymi przepisami. 4. Do momentu przyjpcia projektu uchway (w caoci) wnioskodawca moe wycofa wniesiony przez siebie projekt. 14 1. Uchway s odrpbnymi dokumentami zawierajcymi: 1) numer uchway, 2) wskazanie organu podejmujcego uchwap, 3) datp podjpcia uchway, 4) tytu uchway, 5) podstawp prawn uchway, 6) postanowienia merytoryczne, 7) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchway, 8) okrelenie terminu wejcia uchway w ycie i (ewentualnie) czasu obowizywania, 9) sposb publikacji, 10) uzasadnienie do uchway. 2. Uchway podpisuje Przewodniczcy Rady lub Wiceprzewodniczcy, ktry przewodniczy obradom. 15 1. Podjptym uchwaom nadaje sip kolejne numery, podajc cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchway oraz rok podjpcia uchway.

1. Rada Miejska rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w formie uchwa wszystkie sprawy nalece do jej waciwoci. 2. Inicjatywa uchwaodawcza przysuguje: 1) Przewodniczcemu Rady, 2) 1/4 skadu Rady, 3) Komisji Rady, 4) Klubowi Radnych, 5) Burmistrzowi Miasta. 3. Podmiotom, o ktrych mowa w ust. 2, suy prawo sporzdzenia projektu uchway. 4. Mieszkacy Boguszowa-Gorc mog skada do Rady wnioski o podjpciu uchway na nastppujcych zasadach: 1) wniosek o podjpciu uchway powinien zawiera uzasadnienie i musi by podpisany przez grupp mieszkacw w liczbie co najmniej 150 osb majcych czynne prawo wyborcze; 2) wniosek nie moe dotyczy projektw uchwa w sprawach zastrzeonych do waciwoci innych organw i podmiotw; 3) Rada uznajc wniosek za zasadny zobowizuje Burmistrza lub waciw komisjp Rady do przygotowania projektu uchway, z zachowaniem trybu i zasad okrelonych w ust. 5, 4) Projekt powinien by przedoony Radzie do rozpatrzenia moliwie na najbliszej sesji po rozpatrzeniu wniosku.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2566

Poz. 616

2. W przypadku uchway podjptej na sesji trwajcej duej ni jeden dzie, za datp podjpcia uchway uwaa sip dzie zamknipcia sesji. 3. Uchway ewidencjonuje sip w rejestrze uchwa i przechowuje wraz z protokoami sesji Rady oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 4. Uchway wchodz w ycie z dniem podjpcia, z zastrzeeniem ust. 5. 5. Uchway stanowice przepisy gminne wchodz w ycie z dniem ogoszenia, o ile nie przewiduj terminu pniejszego. 6. Urzd Miejski prowadzi zbir uchwa Rady dostppny do powszechnego wgldu w jego siedzibie. 16 1. Rada podejmuje uchway w gosowaniu jawnym zwyk wipkszoci gosw, w obecnoci co najmniej poowy skadu organu, chyba e ustawa stanowi inaczej. 2. Warunek kworum, o ktrym mowa w ust. 1, bpdzie speniony w razie faktycznej obecnoci radnych obecnych w chwili gosowania. 3. "Zwyka wipkszo gosw" to taka liczba gosw "za", ktra przewysza co najmniej o jeden gos liczbp gosw "przeciw". Gosw "wstrzymujcych sip" nie bierze sip przy tym pod uwagp. 4. "Bezwzglpdna wipkszo gosw" oznacza, e przyjpty zostaje wniosek, ktry uzyska co najmniej o jeden gos wipcej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw, tzn. przeciwnych i wstrzymujcych sip. W razie parzystej liczby wanie oddanych gosw bezwzglpdn wipkszo stanowi 50% wanie oddanych gosw plus jeden gos wanie oddany. W razie nieparzystej liczby wanie oddanych gosw, bezwzglpdn wipkszo gosw stanowi pierwsza liczba cakowita, przewyszajca poowp wanie oddanych gosw. 17 1. W gosowaniu jawnym radni gosuj przez podniesienie rpki. 2. Gosowanie jawne przeprowadza Przewodniczcy obrad przy pomocy Wiceprzewodniczcych. 3. Na sesji gosuj tylko radni. 4. Wyniki gosowania jawnego odnotowuje sip w protokole sesji. 18 1. Gosowanie imienne przeprowadza sip w wypadkach wskazanych w ustawie. 2. Gosowanie imienne odbywa sip przez wywoywanie nazwisk radnych wedug kolejnoci alfabetycznej i odnotowanie w protokole, czy radny odda gos "za", "przeciw", czy "wstrzyma sip od gosu". 19 1. Gosowanie tajne Rada przeprowadza w wypadkach wskazanych w ustawie. 2. W gosowaniu tajnym radni gosuj na kartach opatrzonych pieczpci Rady. Gosowanie tajne odbywa sip przy wykorzystaniu przygotowanej

3.

4. 5. 6. 7.

w tym celu urny. Radni kolejno, w porzdku alfabetycznym wrzucaj swoje karty do urny. Gosowanie tajne przeprowadza 3-osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spord Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera spord siebie Przewodniczcego Komisji. upieczptowanych kart do gosowania nie moe by wipcej ni radnych obecnych na sesji. Komisja Skrutacyjna dokonuje otwarcia urny oraz obliczenia gosw. Z przebiegu gosowania tajnego Komisja sporzdza protok, ktry stanowi zacznik do protokou sesji. Wyniki gosowania tajnego ogasza Przewodniczcy obrad na podstawie protokou przedstawionego przez Komisjp Skrutacyjn dokonujc obliczenia gosw. 20

1. WNIOSKI FORMAWNE radny ma prawo zgasza w trakcie sesji. Ich przedmiotem mog by w szczeglnoci: 1) sprawdzenie quorum 2) zdjpcie okrelonego punktu z porzdku obrad, 3) zmiana lub uzupenienie porzdku obrad, 4) zakoczenie dyskusji i podjpcie uchway, 5) zamknipcie listy mwcw, 6) ograniczenie czasu wystpie do dwch minut, 7) gosowanie bez dyskusji, 8) ogoszenie przerwy lub odroczenie posiedzenia, 9) odesanie projektu uchway do Komisji, 10) ponownego gosowania w przypadku wtpliwoci co do przebiegu gosowania lub obliczenia jego wynikw. 2. Przewodniczcy poddaje wniosek pod gosowanie. 21 1. WNIOSKI MERYTORYCZNE radny moe skada tylko w odniesieniu do problematyki bpdcej aktualnie przedmiotem obrad. Wniosek wraz z krtkim uzasadnieniem naley zoy Przewodniczcemu na pimie (w trakcie obrad lub przed rozpoczpciem sesji). 2. Wnioski merytoryczne powinny zawiera jasno okrelony postulat, sposb realizacji i ewentualnego wykonawcp. 3. Wnioski podlegaj gosowaniu. 22 1. Interpe apie skada sip w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Adresatem interpelacji jest Burmistrz Miasta. 2. Interpelacje skada sip ustnie na sesji w punkcie "Interpelacje i zapytania radnych" lub na pimie w siedzibie Rady Miejskiej. 3. Adresat interpelacji zobowizany jest do udzielenia odpowiedzi na sesji w punkcie "udpowied na interpelacje i zapytania radnych". Interpelacje zoone na pimie wymagaj odpowiedzi pisemnej w cigu 21 dni od jej otrzymania. udpowied przekazuje sip radnemu zgaszajcemu i Przewodniczcemu.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2567

Poz. 616

4. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowied za wystarczajc i wnie o jej odczytanie (jeeli zostaa udzielona na pimie). W przypadku stwierdzenia przez skadajcego interpelacjp, e nie zadowala go odpowied, moe zada dodatkowych wyjanie na pimie. 23 1. Zapytania skada sip w sprawach mniej zoonych na pimie w siedzibie Rady lub ustnie w punkcie "Interpelacje i zapytania radnych". 2. Wobec niemonoci udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, musi by ona udzielona zgaszajcemu na pimie w cigu 21 dni w siedzibie Rady. 3. Pracownik obsugujcy pracp Rady prowadzi rejestr zgoszonych na pimie interpelacji i zapyta, w ktrym powinny by zawarte dokadne informacje o sposobie zaatwienia i terminach. 24 1. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy koczy sesjp formu: "Zamykam sesjp Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach". 2. Izas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uznaje sip za czas trwania sesji. Postanowienie to dotyczy rwnie sesji, ktra objpa wipcej ni jedno posiedzenie. 25 1. Z przebiegu sesji Rady sporzdza sip protok, ktry powinien zawiera w szczeglnoci: 1) numer, datp i miejsce odbywania sesji, godziny jej rozpoczpcia i zakoczenia, imiona i nazwiska Przewodniczcego obrad i osoby sporzdzajcej protok, 2) stwierdzenie prawomocnoci obrad, 3) nazwiska nieobecnych czonkw Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), 4) odnotowanie przyjpcia protokou poprzedniej sesji, 5) porzdek obrad 6) krtki zapis przebiegu obrad, a w szczeglnoci streszczenie przemwie i dyskusji oraz tre zgoszonych i przyjptych wnioskw, 7) przebieg gosowania i jego wyniki, 8) podpis Przewodniczcego i osoby sporzdzajcej protok. 2. Protokoy numeruje sip kolejno cyframi rzymskimi. Nowa numeracja zaczyna sip z pocztkiem kadej kadencji Rady. 3. Do protokou zacza sip w szczeglnoci: listp obecnoci radnych, listp zaproszonych goci, sprawozdanie z prac Burmistrza Miasta mipdzy sesjami, inne sprawozdania, podjpte uchway, wnioski, interpelacje, owiadczenia, protokoy Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami do gosowania, usprawiedliwienia nieobecnoci radnych oraz inne materiay rozpatrywane przez Radp. 4. Protok, wraz z zacznikami, udostppniany jest radnym w terminie 14 dni po posiedzeniu sesji Rady. 5. Kady radny moe zgasza poprawki i uzupenienia do protokou najpniej w ostatnim dniu

przed sesj, na ktrej protok ma by przyjmowany. u ich uwzglpdnieniu rozstrzyga Przewodniczcy Rady po wysuchaniu protokolanta. Jeli wniosek nie bpdzie uwzglpdniony, radny moe odwoa sip do Rady, ktra zajmie stanowisko w wyniku gosowania. 26 1. Wycigi z protokou przekazuje sip zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. 2. Protokoy obrad przechowuje sip w siedzibie Rady Miejskiej oraz zamieszcza sip w Biuletynie Informacji Publicznej po przyjpciu przez Radp. 3. Kady mieszkaniec Miasta ma prawo wgldu do protokow, robienia notatek i odpisw, z wyjtkiem niejawnej czpci obrad. RuZDZIA 3 O owizki i prawa radnego 27 1. Radny reprezentuje wyborcw, utrzymuje sta wip z mieszkacami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. 2. ubowizek okrelony w ust. 1 moe by realizowany w szczeglnoci poprzez: 1) organizowanie spotka z wyborcami, 2) informowanie mieszkacw o stanie gminy i swojej dziaalnoci w Radzie, 3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, 4) propagowanie zamierze i dokona Rady, 5) przyjmowanie postulatw, wnioskw oraz skarg mieszkacw gminy. 3. Radny nie jest zwizany instrukcjami wyborcw. Radny powinien kierowa sip dobrem gminnej wsplnoty samorzdowej. 28 1. Radny jest obowizany bra aktywny udzia w pracach Rady, a w szczeglnoci: 1) zabiera gos w dyskusjach, 2) bra udzia w gosowaniu, 3) wystppowa z interpelacjami i zapytaniami, 4) wystppowa z wnioskami. 2. Radny potwierdza swoj obecno podpisem na licie obecnoci. 3. Nieobecno na sesji lub posiedzeniu Komisji radny powinien usprawiedliwi skadajc stosowne wyjanienie Przewodniczcemu Rady lub odpowiednio Przewodniczcemu Komisji, przed rozpoczpciem obrad lub nie pniej ni 7 dni od dnia powstania przeszkody, uniemoliwiajcej radnemu udzia w posiedzeniu. 4. W przypadku nieobecnoci radnego na posiedzeniu bez usprawiedliwienia, Przewodniczcy obrad na licie obecnoci umieszcza odpowiedni adnotacjp. 29 1. Radni mog tworzy Kluby Radnych na zasadach dobrowolnoci. 2. Klub moe utworzy co najmniej 3 radnych.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2568

Poz. 616

3. Utworzenie Klubu Radnych naley zgosi Przewodniczcemu Rady w cigu 7 dni od dnia zebrania zaoycielskiego. 4. Zgoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawiera: 1) imip i nazwisko Przewodniczcego Klubu, 2) listp czonkw Klubu, 3) nazwp Klubu jeeli Klub j posiada, 4) podpis Przewodniczcego Klubu, 5) podpisy czonkw Klubu. 5. Wystpienie radnego z Klubu Radnych wymaga kadorazowego pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Przewodniczcego Rady. 6. W przypadku zmniejszenia sip, wymaganej w ust. 2, liczby czonkw Klubu Radnych Klub ulega samoistnemu rozwizaniu, o czym czonkowie Klubu pisemnie powiadamiaj Przewodniczcego Rady. 30 1. Kluby Radnych dziaaj zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie moe by sprzeczny z niniejszym Statutem Miasta. 2. Przewodniczcy Klubw Radnych s obowizani przedoy Przewodniczcemu Rady regulaminy Klubw w terminie 14 dni od ich uchwalenia. 3. Za udzia w dziaalnoci Klubu jego czonkom nie przysuguj diety. 4. Przedstawiciele Klubw mog przedstawia stanowiska Klubw we wszystkich sprawach bpdcych przedmiotem obrad Rady. RuZDZIA 4 Zasady i try dziaeania Ko isii Rewizyinei 31 1. Rada Miejska kontroluje dziaalno Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych; w tym celu powouje Komisjp Rewizyjn. 2. W skad Komisji Rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcje Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego Rady. 3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budetu gminy i wystppuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln Izbp ubrachunkow. 4. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radp w zakresie kontroli oraz przez Przewodniczcego Rady w zakresie postppowania skargowego. 5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnie kontrolnych innych Komisji powoywanych przez Radp. 32 1. Prac Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczcy. 2. Rada wybiera Przewodniczcego oraz pozostaych czonkw Komisji Rewizyjnej w liczbie 4. 3. Komisja Rewizyjna dziaa na podstawie procznego planu pracy, zatwierdzonego przez Radp.

4. Na wyrane zlecenie Rady Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolp w zakresie i terminie nieprzewidzianym w rocznym planie kontroli. 33 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i zajmuje stanowisko w sprawie na posiedzeniach zwyk wipkszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy skadu Komisji. 2. Komisja Rewizyjna moe zaprasza na swoje posiedzenia kierownikw gminnych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby. 3. Komisja Rewizyjna, za zgod Rady, moe wystpi do Burmistrza Miasta o powoanie rzeczoznawcw, ekspertw i biegych. 34 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole na podstawie kryteriw legalnoci, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci. 2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej wyznacza zesp kontrolny skadajcy sip z 2 do 3 czonkw Komisji. 3. Przewodniczcy Rady udziela czonkom zespou, o ktrym mowa w ust. 2, na wniosek Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, pisemnego imiennego upowanienia do przeprowadzenia kontroli, okrelajc w nim termin i zakres kontroli. 4. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie Burmistrza Miasta oraz kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli. 5. Izonkowie zespou kontrolnego, przed przystpieniem do czynnoci kontrolnych, s obowizani okaza kierownikowi kontrolowanej jednostki upowanienie, o ktrym mowa w ust. 3. 35 1. Izonek Komisji Rewizyjnej podlega wyczeniu z udziau w kontroli, jeeli przedmiot kontroli moe dotyczy praw i obowizkw jego albo jego maonka, krewnych lub powinowatych. 2. Izonek Komisji moe rwnie by wyczony z udziau w kontroli, jeeli zachodz okolicznoci mogce wywoa wtpliwo co do jego bezstronnoci. 3. u wyczeniu czonka Komisji z udziau w kontroli rozstrzyga Komisja Rewizyjna. 36 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s obowizani do zapewnienia warunkw przeprowadzenia kontroli, w szczeglnoci udostppnienia potrzebnych dokumentw oraz udzielenia informacji i wyjanie. 2. Zesp kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki. 3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie moe narusza porzdku pracy obowizujcego w kontrolowanej jednostce.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 37

2569

Poz. 616

1. Zesp kontrolny, w terminie 7 dni od zakoczenia kontroli, sporzdza protok kontroli, ktry podpisuj czonkowie zespou oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Moe on wnie zastrzeenia do protokou w cigu 14 dni. 2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protokou kontroli, sporzdza i kieruje do Rady informacjp bd projekt wystpienia pokontrolnego, zawierajcego wnioski pokontrolne oraz zalecenia usunipcia stwierdzonych nieprawidowoci w okrelonym terminie. 3. Rada rozstrzyga o przyjpciu bd odrzuceniu (w caoci lub w czpci) projektu wystpienia pokontrolnego przedoonego przez Komisjp Rewizyjn. 4. Przyjpte przez Radp wystpienie pokontrolne Przewodniczcy Rady przekazuje do wiadomoci Burmistrzowi Miasta oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki. 5. Kierownik kontrolowanej jednostki, do ktrej zostao skierowane przez Radp wystpienie pokontrolne, jest obowizany zawiadomi Radp o sposobie realizacji wnioskw i zalece w wyznaczonym terminie. RuZDZIA 5 Ko isie Rady 38 1. Rada powouje ze swego grona stae i dorane Komisje do okrelonych zada, ustalajc przedmiot dziaania oraz skad osobowy, w tym Przewodniczcego Komisji, odrpbn uchwa. 2. Podczas pierwszego posiedzenia Komisji radni dokonuj wyboru zastppcy Przewodniczcego Komisji. Komisja moe rwnie powoa sekretarza Komisji. 3. Komisje s organami pomocniczymi Rady, powoywanymi do wykonywania zada Rady jako organu stanowicego i kontrolnego w zakresie wynikajcym z ustaw. 4. Komisje podlegaj Radzie w caym zakresie swojej dziaalnoci, przedkadaj jej swoje plany pracy i sprawozdania z dziaalnoci. 5. Komisja moe dzieli sip na podkomisje. 39 1. W skad Komisji wchodz radni w liczbie nie mniejszej ni 5 wybierani i odwoywani przez Radp. 2. Radny obowizany jest by czonkiem co najmniej jednej Komisji staej; nie dotyczy to Przewodniczcego Rady. 3. Radny moe by Przewodniczcym tylko jednej Komisji. 4. Przewodniczcy i Wiceprzewodniczcy Rady nie mog przewodniczy Komisjom staym. 40 1. Komisje Rady zajmuj sip sprawami zgodnie z przedmiotowym zakresem ich waciwoci, a w szczeglnoci:

1) przygotowywuj i opiniuj projekty uchwa Rady, 2) wystppuj z inicjatyw uchwaodawcz, 3) opiniuj sprawy przekazane Komisji przez Radp, Przewodniczcego Rady, Burmistrza lub inne Komisje, 4) wystppuj do Burmistrza, za porednictwem Przewodniczcego Rady, z wnioskami i postulatami w zakresie swej waciwoci, 5) wsppracuj z innymi Komisjami poprzez wsplne posiedzenia Komisji oraz udostppnianie posiadanych opracowa i analiz. 2. Komisja staa dziaa zgodnie z procznym planem pracy. Plan pracy na przysze procze Komisja przedkada Radzie najpniej do koca miesica poprzedzajcego dane procze. 3. Komisje przedkadaj Radzie, za porednictwem Przewodniczcego Rady, najpniej do 31 marca kadego roku kalendarzowego sprawozdanie z dziaalnoci w roku poprzednim. 4. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej poowy swojego skadu. 41 1. Powouje sip nastppujce Komisje stae: 1) Gospodarki Komunalnej, Budetu i uchrony rodowiska, 2) Rewizyjn, 3) Zdrowia, upieki Spoecznej, Kultury, uwiaty i Bezpieczestwa, 4) Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przeksztace Wasnociowych. 42 1. Przedmiotem dziaania Komisji Gospodarki Komunalnej, Budetu i uchrony rodowiska jest: 1) projekt budetu jego zaoenia, zmiany i wnioski, 2) podatki i opaty lokalne oraz inne sprawy finansowe gminy, 3) infrastruktura i funkcjonowanie Zakadu Budetowego Gospodarki Komunalnej, 4) ochrona rodowiska, 5) gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy. 2. Przedmiotem dziaania Komisji Zdrowia, upieki Spoecznej, Kultury, uwiaty i Bezpieczestwa jest: 1) promocja i ochrona zdrowia, 2) pomoc spoeczna, 3) polityka prorodzinna, 4) edukacja publiczna wsppraca z placwkami owiatowo-wychowawczymi, 5) kultura, w tym Miejska Biblioteka Publiczna Ientrum Kultury, 6) kultura fizyczna i turystyka, w tym wsppraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi oraz innymi organizacjami spoecznymi, 7) wypoczynek dzieci i modziey, 8) porzdek publiczny i bezpieczestwo oraz ochrona przeciwpoarowa i przeciwpowodziowa wsppraca z Policj i Stra Miejsk oraz jednostkami uSP, 9) opiniowanie i realizacja projektu uchway w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2570

Poz. 616

oraz innych uzalenie dla miasta BoguszwGorce oraz wykonanie tego Programu. 3. Przedmiotem dziaania Komisji Rozwoju Miasta, Handlu, Rolnictwa i Przeksztace Wasnociowych jest: 1) ad przestrzenny, 2) gospodarka nieruchomociami, 3) lokalny transport drogowy, 4) targowiska i hale targowe, 5) promocja gminy, 6) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi, 7) wsppraca ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw, 8) rolnictwo, 9) przeciwdziaanie bezrobociu oraz aktywacja lokalnego rynku pracy, 10) zadania inwestycyjne, 11) opiniowanie projektw uchwa w sprawie ustalenia liczby punktw sprzeday napojw alkoholowych oraz okrelenia zasad usytuowania miejsc sprzeday napojw alkoholowych na terenie miasta. RuZDZIA 6 Zasady dostpw do dokw entw wynikaipyph z wykonywania zada pw ipznyph i korzystania z niph 43 1. Za udostppnienie osobom zainteresowanym dokumentw wynikajcych z wykonywania zada publicznych, w tym protokow posiedze Rady i Komisji Rady odpowiada Burmistrz Miasta. 2. Dokumenty, o ktrych mowa w ust. 1, udostppnia sip w obecnoci pracownika Urzpdu Miejskiego, w komrce organizacyjnej, w ktrej dokument powsta, w tym w siedzibie Rady Miejskiej w zakresie waciwoci Rady. 44 1. Uprawnionym do dostppu do informacji wynikajcych z dokumentw, o ktrych mowa w ust. 1 43, jest kady bez potrzeby wykazywania interesu prawnego bd faktycznego, chccy uzyska informacje zwizane z dziaaniem Rady i jej Komisji oraz Burmistrza Miasta. 2. Informacji udziela sip na wniosek zoony ustnie lub pisemnie. 3. Burmistrz Miasta odmwi udostppnienia dokumentu lub jego czpci, jeeli zawiera informacje prawnie chronione przed udostppnieniem. 4. udmowa udostppnienia, o ktrej mowa w ust. 3, w przypadku wniosku zoonego na pimie przez osobp zainteresowan, nastppuje na pi-

mie w cigu 14 dni od dnia zoenia wniosku z podaniem podstawy prawnej odmowy. 45 1. usoba zainteresowana, o ktrej mowa w ust. 1 43, zwana dalej wnioskodawc, moe sporzdza notatki i odpisy z udostppnionych dokumentw. 2. Udostppnianie dokumentw obejmuje take sporzdzanie i wydawanie wnioskodawcy ich kserokopii bd odpisw. 3. W przypadku poniesienia przez Urzd Miejski dodatkowych kosztw zwizanych z udostppnieniem informacji kosztami obcia sip wnioskodawcp. RuZDZIA 7 Referendw 46 1. Referendum moe by przeprowadzone w kadej sprawie zwizanej z kompetencjami i zakresem zada wykonywanych przez Miasto. 47 1. W sprawach istotnych dla Miasta mog by przeprowadzane konsultacje z mieszkacami. 2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji okreli odrpbna uchwaa Rady. Postanowienia kopowe 48 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maj zastosowanie przepisy: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym, 2) ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorzdowych, 3) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw, 4) ustawy z dnia 15 wrzenia 2000r. o referendum lokalnym, 5) ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezporednim wyborze wjta, burmistrza i prezydenta miasta, 6) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych, 7) ustawy z dnia 6 wrzenia 2001r. u dostppie do informacji publicznej. PRZZWuDNIIZZIC RADC MIZJSKIZJ STANISAW URBANIAK oka ne

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2571

Poz. 616 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia 19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2572

Poz. 616 Zaepznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei w Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia 19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2573 OPIS HERBU MIASTA

Poz. 616

Herbem Miasta jest tarcza podzielona na trzy pola: Pole I Przedstawia zielony li chmielu na tym (zotym) tle. Pole II Przedstawia czerwono-bia (srebrn) szachownicp czterorzpdow. Pole wypuke oznaczone jako czerwone, pole wklpse biae (srebrne). Pole III Przedstawia trzy charakterystyczne dla Miasta wzniesienia, to jest: gra Mniszek gra Ihemiec (najwysza rodkowa) gra Dzikowiec koloru niebieskiego na czerwonym tle. Barwy iasta Ustanawia sip barwy Miasta Boguszowa-Gorc stanowice trzy pasy podune koloru: zielono-to-czerwonego. Zaepznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei w Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia 19 grwdnia 2008 r. (poz. 616) Regw a in nadawania tytwew "Honorowy O ywate Bogwszowa-Gorp" 1 1. Tytu "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" nadaje sip osobom, ktre przez swoj dziaalno w szczeglny sposb zasuyy sip dla Miasta, regionu lub kraju. 2. Tytu moe by przyznawany zarwno za dziaalno dugotrwa, jak te za pojedynczy czyn o wyjtkowym znaczeniu. 2 Tytu mog otrzyma zarwno mieszkacy Boguszowa-Gorc, jak i osoby niemieszkajce w Boguszowie-Gorcach. 3 Tytu nadaje Rada Miejska Boguszowa-Gorc w formie uchway. 4 1. Z wnioskami o nadanie tytuu mog wystpi: 1) radni Rady Miejskiej, 2) Burmistrz Miasta, 3) organizacje spoeczne i polityczne, 4) zakady pracy. 5 1. Wniosek o nadanie tytuu kieruje sip do Rady Miejskiej. 2. Wniosek winien zawiera nastppujce dane dotyczce osoby zgoszonej do wyrnienia: 1) dane osobowe, 2) szczegowy opis zasug i osignip uzasadniajcych nadanie tytuu, 3) dane o posiadanych odznaczeniach i wyrnieniach. 6 Wnioski o nadanie tytuu opiniuj komisje merytoryczne Rady i przedstawia na sesji Przewodniczcy Rady Miejskiej. 7 Wykonanie uchway o nadanie tytuu "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" nastppuje przez wrpczenie osobie wyrnionej pamitkowego medalu oraz dyplomu honorowego.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2574 8

Poz. 616

Medal "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" wraz z dyplomem wrpcza Przewodniczcy Rady Miejskiej lub Burmistrz Miasta na uroczystej sesji Rady. 9 Nazwiska osb wyrnionych tytuem "Honorowy ubywatel Boguszowa-Gorc" wpisuje sip wraz z krtk charakterystyk zasugi do Ksipgi Honorowej Miasta Boguszowa-Gorc. 10 Utrata tytuu nastppuje moc uchway Rady Miejskiej wskutek prawomocnego skazania na karp pozbawienia praw publicznych lub popenienia czynw nieetycznych.

Zaepznik nr 4 do wphwaey Rady Mieiskiei w Bogwszowie-Gorpaph nr XXX/198/08 z dnia 19 grwdnia 2008 r. (poz. 616)

Wykaz iednostek organizapyinyph g iny Bogwszw-Gorpe: 1. Miejski urodek Pomocy Spoecznej 58-370 Boguszw-Gorce, ul. Kasprzaka 7. 2. Miejska Biblioteka Publiczna im. Wadysawa Broniewskiego Ientrum Kultury 58-370 Boguszw-Gorce, Plac udrodzenia 4. 3. urodek Sportu i Rekreacji 58-371 Boguszw-Gorce, ul.ulimpijska 1. 4. Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 1 58-370 Boguszw-Gorce, ul. Szkolna 4. 5. Publiczna Szkoa Podstawowa Nr 6 58-372 Boguszw-Gorce, ul. Kopernika 7. 6. Gimnazjum Nr 1 58-370 Boguszw-Gorce, ul. Waryskiego 10. 7. Zesp Szk Samorzdowych 58-371 Boguszw-Gorce, ul.Staszica 5. 8. Przedszkole Publiczne Nr 3 58-370 Boguszw-Gorce, ul. Kolejowa 49. 9. Zakad Budetowy Gospodarki Komunalnej 58-370 Boguszw-Gorce, ul. wierczewskiego 46. 10. Zakad Gospodarki Mieszkaniowej Spka z o.o. 58-370 Boguszw-Gorce, ul. wierczewskiego 46.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2575

Poz. 617

617
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W WENEJ NR XXXII/186/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie okreo ania wysokoopi stawek i szpzegeowyph warwnkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadnipzego szpzegeowyph warwnkw o ipzania i wypeapania wynagrodzenia za godziny ponadwy iarowe i godziny doranyph zastpstw oraz wysokoo i warwnki nagrd dodatkw ieszkaniowego i innyph owiadpze wynikaipyph ze stoswnkw prapy nawpzypie i w szkoeaph podstawowyph gi naziaph i przedszko aph prowadzonyph przez G in Weona w rokw 2009 Dziaajc na podstawie art. 30 ust. 1 i 6, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) zwany dalej Kart Nauczyciela, w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz przepisami rozporzdzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 ze zmianami), zwanym dalej rozporzdzeniem, uchwala sip, co nastppuje: 1 Przyjmuje sip regulamin wynagradzania okrelajcy wysoko oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatkw: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektrych innych skadnikw wynagrodzenia oraz szczegowe zasady przyznawania i wypacania dodatku mieszkaniowego stanowicy zacznik do uchway. 2 Wykonanie uchway powierza sip Burmistrzowi Lenej. 3 Traci moc uchwaa nr XXIII/141/08 Rady Miejskiej w Lenej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie okrelenia wysokoci stawek i szczegowych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego, szczegowych warunkw obliczania PRZZWuDNIIZZIC RADC WALTER STRASZAK i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny do-ranych zastppstw oraz wysoko i warunki nagrd, dodatku mieszkaniowego i innych wiadcze wnikajcych ze stosunku pracy nauczycieli w szkoach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez gminp Lena w roku 2008 r. 4 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, z moc obowizujc od 1 stycznia 2009 r.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2576

Poz. 617 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w Weonei nr XXXII/186/08 z dnia 30 grwdnia 2008r.(poz. 617)

RZGULAMIN okrelajcy wysoko stawek i szczegowe warunki przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego, szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw oraz wysoko i warunki wypacania nagrd, dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy nauczycieli w szkoach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminp Lena w roku 2009.

I. POSTANOWIENIA OGWNE 1 Regulamin okrela wysoko stawek, szczegowe warunki przyznawania, obliczania i wypacania: 1) dodatku za wysugp lat, 2) dodatku motywacyjnego, 3) dodatku funkcyjnego, 4) dodatku za warunki pracy, 5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw, 6) wynagrodzenia za zajpcia dodatkowe, 7) nagrd ze specjalnego funduszu nagrd, 8) innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy, 9) dodatku mieszkaniowego, 10) dodatku wiejskiego. II. DODATEK ZA WYSUG WAT 2 1. Wysoko oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wysugp lat okrelaj przepisy art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) oraz rozporzdzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zmianami). III. DODATEK MOTYWACYJNY 3 Wysoko rodkw finansowych, przeznaczonych na dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat, wynosi procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego: 1) 1%5% dla nauczycieli, 2) 1%8% dla nauczycieli jpzyka polskiego i jpzykw obcych, 3) 1%20% dla dyrektorw przedszkoli, szk i placwek. 4 1. Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas okrelony, nie krtszy ni 6 miesipcy i nie duszy ni jeden rok szkolny.

2. Wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz nauczycieli jpzyka polskiego i jpzykw obcych oraz nauczycieli, ktrym powierzono stanowiska kierownicze, ustala dyrektor szkoy, za wyjtkiem dyrektora, ktremu wysoko dodatku ustala Burmistrz Lenej. 3. Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla dyrektorw: szczeglne osignipcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osignipcia uczniw, potwierdzane efektami egzaminw, sprawdzianw albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, planowanie dziaa szkoy, wprowadzanie programw autorskich oraz innowacji pedagogicznych, systematyczne dokumentowanie pracy szkoy, motywowanie i wspieranie rozwoju nauczycieli, racjonalna polityka kadrowa, racjonalne gospodarowanie finansami szkoy, pozyskiwanie rodkw pozabudetowych, promocja szkoy w rodowisku i wsppraca z instytucjami wspomagajcymi pracp szkoy oraz zagranicznymi szkoami, realizacja zada nadzoru pedagogicznego, prawidowe administrowanie powierzonym mieniem, 4. Kryteria ustalania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli: szczeglne osignipcia dydaktyczne, wychowawcze poprzez osignipcia uczniw, potwierdzane efektami egzaminw, sprawdzianw albo sukcesami w konkursach, zawodach i olimpiadach, umiejptne rozwizywanie problemw wychowawczych uczniw, przestrzeganie porzdku pracy (punktualno, pene wykorzystanie czasu lekcji), planowanie i dokumentowanie pracy, poprawno merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajp, troska o klasy i pracownie, wsppraca ze rodowiskiem lokalnym na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki, podnoszenie kwalifikacji i umiejptnoci zawodowych oraz wzbogacanie wasnego warsztatu pracy,

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2577

Poz. 617

realizacja programw i zada statutowych szkoy, udzia w organizowaniu imprez klasowych i uroczystoci szkolnych, opieka nad samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami dziaajcymi w szkole, prowadzenie lekcji koleeskich. 5 1. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole, za na stanowisku dyrektora okres ten mona skrci do p roku. 6 1. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej nauczyciel uzupenia etat. 2. Nauczyciel przeniesiony na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny

ustala dyrektor szkoy, do ktrej nauczyciel zosta przeniesiony po zasipgnipciu opinii dyrektora szkoy poprzedniej. IV.DODATEK FUNKCYJNY 7 1. Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz w granicach stawek okrelonych tabel uwzglpdniajc m. in. wielko szkoy jej warunki organizacyjne, zoono zada wynikajcych z funkcji kierowniczej, liczbp stanowisk kierowniczych w szkole. Wysoko dodatkw funkcyjnych dla wicedyrektorw, innych stanowisk kierowniczych, jak rwnie osb wymienionych w ust. 4 przyznaje dyrektor szkoy. 2. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoy, przysuguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej w poniszej tabeli:

Lp. l1

Stanowisko Przedszkola: a) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godz. dziennie b) Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godz. dziennie c) wicedyrektor Szkoy (zesp szk) wszystkich typw: a) dyrektor szkoy (zespou szk) liczcej: do 12 oddziaw 1324 oddziaw 25 i wipcej oddziaw b) wicedyrektor szkoy Inne placwki: a) dyrektor centrum ksztacenia praktycznego b) dyrektor centrum ksztacenia ustawicznego c) dyrektor mipdzyszkolnego orodka sportowego d) dyrektor modzieowego domu kultury e) dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej f) kierownik szkolnego schroniska modzieowego g) dyrektor pogotowia opiekuczo-wychowawczego Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szk i placwek

Procent wynagrodzenia staysty z wyksztaceniem mgr p.p. 1533 1330 920

1637 2865 3069 1537 2351 2351 1130 1130 1537 1523 1944 442

3. Dodatek funkcyjny przysuguje nauczycielom, ktrym powierzono obowizki kierownicze w zastppstwie. W tych przypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia penienia funkcji i ganie z pierwszym dniem miesica nastppujcego po zaprzestaniu penienia tych obowizkw. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dyrektorw zespow szk bierze sip pod uwagp czn liczbp oddziaw (grup).

4. Dodatek funkcyjny przysuguje rwnie nauczycielowi z tytuu: 1) sprawowania funkcji opiekuna stau, w wysokoci od 3% do 5% wynagrodzenia staysty z wyksztaceniem mgr p.p. za kadego nauczyciela powierzonego opiece, 2) powierzenia wychowawstwa klasy, oddziau przedszkolnego 5% wynagrodzenia staysty z wyksztaceniem mgr p.p.,

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2578

Poz. 617

3) powierzenia funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta, w wysokoci do 25% wynagrodzenia staysty z wyksztaceniem mgr p.p. 8 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym nastpio powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeeli powierzenie nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia. 2. Nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwoania z kocem miesica, w ktrym nastpio odwoanie, a jeeli odwoanie nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia. 3. Dodatek nie przysuguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za ktre nie przysuguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zaprzesta penienia z innych powodw obowizkw, do ktrych jest przypisany ten dodatek, a jeeli zaprzestanie penienia obowizkw nastpio od pierwszego dnia miesica od tego dnia. 4. W przypadku zbiegu tytuw do dwch lub wipcej dodatkw funkcyjnych wypaca sip wszystkie. V. DODATEK ZA WARUNKI PRACY 9 1. Nauczycielom przysuguje dodatek za trudne i uciliwe warunki pracy w przypadku gdy: 1) prowadz zajpcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziemi i modzie upoledzonymi umysowo w stopniu gpbokim w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego 2) prowadz zajpcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziaach), szkoach (oddziaach) specjalnych oraz prowadz indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do ksztacenia specjalnego w wysokoci 20% wynagrodzenia zasadniczego, 3) prowadz zajpcia dydaktyczne w klasach czonych w szkoach podstawowych 25% stawki godzinowej za kad przepracowan w tych klasach godzinp nauczania. VI.WYNAGROZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWEI GODZINY DORANYCH ZASTPSTW 10 1. Wynagrodzenie za jedn godzinp ponadwymiarow ustala sip dzielc stawkp wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkami za warunki pracy) przez miesipczn liczbp godzin obowizkowego wymiaru zajp, ustalonego dla rodzaju zajp dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2. Miesipczn liczbp godzin obowizkowego wymiaru zajp nauczyciela, o ktrej mowa w ust. 1, oblicza sip mnoc tygodniowy obowizkowy wymiar godzin przez wskanik 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zajp do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip za pen godzinp. VII. WYNAGRODZENIE ZA ZAJCIA DODATKOWE 11 1. Nauczycielowi, za dziaalno w ramach obowizkw wynikajcych z funkcjonowania sub BHP w szkole (placwce) i szkole w zakresie BHP, przysuguje dodatek do wynagrodzenia w wysokoci 10%20% uposaenia zasadniczego w zalenoci od liczby pracownikw objptych nadzorem bhp. 2. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, przysuguje rwnie nauczycielowi wykonujcemu obowizki spoecznego inspektora pracy. VIII. NAGRODY ZE SPECJAWNEGO FUNDUSZU NAGRD I INNE WIADCZENIA WYNIKAJCE ZE STOSUNKU PRACY 12 1. Nauczyciele mog otrzymywa nagrody ze specjalnego funduszu nagrd za osignipcia dydatycznowychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela. 2. W budecie organu prowadzcego szkoy tworzy sip fundusz nagrd dla nauczycieli za ich osignipcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokoci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodze 3. Fundusz nagrd w wysokoci 80% przekazywany jest bezporednio do budetw przedszkoli, szk i placwek z przeznaczeniem na nagrody dyrektora. 4. Fundusz nagrd w wysokoci 20% przeznacza sip na Nagrody Burmistrza. urgan prowadzcy szkoy moe dokona zwipkszenia funduszu nagrd z przeznaczeniem na Nagrody Burmistrza z funduszy wasnych gminy. 13 Nauczyciel, ktremu zostaa przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, ktrego odpis zamieszcza sip w jego teczce akt osobowych. 14 1. Niezalenie od nagrody organu prowadzcego, nauczyciel moe otrzyma w danym roku nagrody: ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, kuratora owiaty lub dyrektora szkoy. 2. Nagroda dyrektora szkoy nie moe by wysza od nagrody organu prowadzcego. 3. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza wystppuje: Dyrektor Szkoy lub Przedszkola dla nauczyciela zatrudnionego w szkole lub przed-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2579

Poz. 617

szkolu po zaopiniowaniu przez Radp Pedagogiczn, Inspektor uwiaty dla dyrektora szkoy lub przedszkola. 4. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 3, skada sip do Urzpdu Miejskiego w nastppujcych terminach: Z okazji Dnia Zdukacji Narodowej do 30 wrzenia kadego roku, W innych szczeglnie uzasadnionych przypadkach na 30 dni przed dniem wrpczenia nagrody. 5. Wnioski o przyznanie nagrody powinny zawiera nastppujce dane: imip i nazwisko, datp urodzenia, informacje o wyksztaceniu, stopniu awansu zawodowego, sta pracy pedagogicznej, zajmowane stanowisko i nazwp szkoy, otrzymane dotychczas nagrody, uzasadnienie, w ktrym naley zamieci informacje o dorobku zawodowym i osignipciach w ostatnich latach po otrzymaniu ostatniej nagrody. Nagrody dyrektora szkoy lub przedszkola przyznaje Dyrektor po zasipgnipciu opinii Rady Pedagogicznej. 6. Kryteria przydziau Nagrd Burmistrza i Nagrd Dyrektora nauczycielom: 6.1 w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej; osiga dobre wyniki nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okrpgowe komisje egzaminacyjne, podejmuje dziaalno innowacyjn w zakresie wdraania nowatorskich zasad nauczania i wychowania, opracowania autorskich programw i publikacji, osiga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami pomiarw posiada udokumentowane edukacyjnych, posiada udokumentowane osignipcia w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystoci szkolne i rodowiskowe, prowadzi znaczc dziaalno wychowawcz w klasie lub szkole przez organizowanie wycieczek, udzia uczniw w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach itp., organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, prawidowo organizuje i prowadzi letni i zimowy wypoczynek dla uczniw, osiga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 6.2 w zakresie pracy opiekuczej: zapewnia pomoc i opiekp uczniom lub wychowankom bpdcym w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej, pochodzcym z rodzin ubogich lub patologicznych, prowadzi dziaalno majc na celu zapobieganie i zwalczanie objaww pato-

logii spoecznej wrd uczniw, szczeglnie narkomanii i alkoholizmu, organizuje wspprace szkoy z policj, organizacjami, stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejaww patologii spoecznej i niedostosowania spoecznego uczniw, organizuje udzia rodzicw w yciu szkoy, rozwija formy wspdziaania szkoy z rodzicami, 6.3 w zakresie dziaalnoci pozaszkolnej, polegajcej na: doskonaleniu swoich kwalifikacji zawodowych, udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujcych prace w zawodzie nauczyciela. 7. Dyrektor szkoy dodatkowo powinien rwnie uzyskiwa znaczce efekty w zakresie: tworzenia warunkw do prowadzenia prawidowej dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy, prowadzenia waciwej polityki kadrowej i zapewnienia dobrej organizacji szkoy, racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi, dbania o bazp szkoln, inicjowaniu rnorodnych dziaa rady pedagogicznej sucych podnoszeniu jakoci pracy szkoy, inspirowania nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, wsppracy ze rodowiskiem szkoy w celu pozyskiwania rodkw pozabudetowych lub innej pomocy rzeczowej. IX.DODATEK MIESZKANIOWY 15 1. Nauczycielowi posiadajcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w wymiarze nie niszym ni poowa obowizujcego wymiaru zajp przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem", w wysokoci uzalenionej od liczby czonkw rodziny, wypacany co miesic w wysokoci: 1) 6% miesipcznej stawki najniszego wynagrodzenia za pracp pracownikw, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniszym wynagrodzeniem" dla 1 osoby, 2) 8% najniszego wynagrodzenia dla 2 osb, 3) 10% najniszego wynagrodzenia dla 3 osb, 4) 12% najniszego wynagrodzenia dla 4 i wipcej osb. 2. Kwoty przypadajcego dodatku zaokrgla sip do penych zotych w ten sposb, e kwotp do 0,49 z pomija sip, a kwotp od co najmniej 0,50 z zaokrgla sip do penego zotego. 16 1. Do czonkw rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza sip wsplnie z nim zamieszkujcych:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2580

Poz. 617

1) wspmaonka nieposiadajcego wasnego dochodu, 2) rodzicw nauczyciela pozostajcych na wycznym utrzymaniu nauczyciela, 3) pozostajce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego maonka dzieci do ukoczenia 18 roku ycia lub do czasu ukoczenia przez nie szkoy ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie duej jednak ni do ukoczenia 21 roku ycia, 4) pozostajce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego maonka niepracujce dzieci bpdce studentami, do czasu ukoczenia studiw wyszych, nie duej jednak ni do ukoczenia 26 roku ycia, 5) dzieci niepenosprawne nieposiadajce wasnego rda dochodw. 2. u zaistniaej zmianie liczby czonkw rodziny, o ktrych mowa w ust. 1, nauczyciel otrzymujcy dodatek jest obowizany niezwocznie powiadomi dyrektora szkoy, a dyrektor szkoy otrzymujcy dodatek organ prowadzcy szkop. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoy lub organu prowadzcego szkop o zmianie liczby czonkw rodziny, nienalenie pobrane przez nauczyciela wiadczenie podlega zwrotowi. 17 1. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bpdcemu take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcemu, przysuguje tylko jeden dodatek. Maonkowie wsplnie okrelaj pracodawcp, ktry bpdzie im wypaca dodatek. 2. Dodatek przysuguje nauczycielowi niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 3. Dodatek przysuguje od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym zoono wniosek o jego przyznanie. 4. Dodatek przysuguje w okresie wykonania pracy, a take w okresach: 1) niewiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, 2) pobieranie zasiku z ubezpieczenia spoecznego, 3) odbywanie zasadniczej suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej suby

wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powoanym do suby zawarta bya umowa o pracp na czas okrelony, dodatek wypaca sip nie duej ni do koca okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta, 4) korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrpbnych przepisach. 18 1. Dodatek przyznaje sip na wniosek nauczyciela lub na wniosek nauczycieli bpdcych wspmaonkami. 2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoy, a dyrektorowi szkoy organ prowadzcy szkop. X. DODATEK WIEJSKI 19 1. Nauczycielowi posiadajcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w miecie liczcym do 5000 mieszkacw przysuguje odrpbny dodatek w wysokoci 10% wynagrodzenia zasadniczego. 2. Dodatek przysuguje w okresie wykonania pracy, a take w okresach: niewiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, pobieranie zasiku z ubezpieczenia spoecznego, odbywanie zasadniczej suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej suby wojskowej; w przypadku jednak gdy z nauczycielem powoanym do suby zawarta bya umowa o pracp na czas okrelony, dodatek wypaca sip nie duej ni do koca okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta, korzystanie z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrpbnych przepisach. 3. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoy, dyrektorowi szkoy organ prowadzcy szkop XI.POSTANOWIENIA KOCOWE Regulamin niniejszy zosta uzgodniony z Zarzdem uddziau ZNP w Lenej.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2581

Poz. 618

618
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W POWKOWICACH NR XX/217/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wsta enia na rok 2009 regw a inw okreo aipego niektre zasady wynagradzania a take wysokoo i szpzegeowe zasady przyznawania i wypeapania dodatkw ieszkaniowego d a nawpzypie i zatrwdnionyph w p apwkaph oowiatowyph ktryph organe prowadzpy iest g ina Po kowipe Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 w zwizku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917), rozporzdzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, Nr 56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) uchwala sip, co nastppuje: 1 Dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach owiatowych, ktrych organem prowadzcym jest gmina Polkowice, uchwala sip na rok 2009 regulamin okrelajcy: 1) wysoko stawek dodatkw: za wysugp lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, o ktrych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 2) szczegowe warunki przyznawania tych dodatkw; 3) szczegowe warunki obliczania i wypacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw; 4) wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegowe zasady jego przyznawania i wypacania. I. Postanowienia wstpne 2 1. Ilekro w regulaminie jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) szkole naley przez to rozumie publiczne przedszkole, szkop podstawow, gimnazjum, ktrych organem prowadzcym jest gmina Polkowice; 2) nauczycielu naley przez to rozumie nauczycieli, wychowawcw i innych pracownikw pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach owiatowych okrelonych w pkt 1; 3) dyrektorze lub wicedyrektorze naley przez to rozumie dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o ktrej mowa w pkt 1; 4) burmistrzu naley przez to rozumie Burmistrza Polkowic; 5) klasie naley przez to rozumie take oddzia lub grupp; 6) uczniu naley przez to rozumie take wychowanka; 7) tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie tygodniowy obowizkowy wymiar godzin, o ktrym mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z pn. zm.; 8) Karcie Nauczyciela naley przez to rozumie ustawp z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pn. zm.); 9) rozporzdzeniu naley przez to rozumie rozporzdzenie Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181 z p. zm.). II. Dodatek za wysewg at 3 1. Nauczycielowi przysuguje dodatek za wysugp lat w wysokoci i na zasadach okrelonych w

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2582

Poz. 618

art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, 7 rozporzdzenia oraz na warunkach okrelonych w pkt 2. 2. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysugp lat oraz wysoko tego dodatku okrela: 1) nauczycielowi dyrektor szkoy; 2) dyrektorowi Burmistrz. III. Dodatek otywapyiny 4 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spenienie co najmniej 3 warunkw: 1) uzyskiwanie osignip dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, a w szczeglnoci: a) uzyskiwanie przez uczniw, z uwzglpdnieniem ich moliwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osignip dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminw i sprawdzianw albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, itp., b) umiejptno rozwizywania problemw wychowawczych uczniw we wsppracy z rodzicami, c) pene rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniw, aktywne i efektywne dziaanie na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki; 2) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 3) jako wiadczonej pracy, w tym zwizanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajpciem, a w szczeglnoci: a) systematycznym i efektywnym przygotowywaniem sip i wypenianiem przydzielonych obowizkw, b) podnoszeniem kwalifikacji i umiejptnoci zawodowych, c) wzbogacaniem wasnego warsztatu pracy, d) dbaoci o estetykp pomieszcze i sprawno powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urzdze szkolnych, e) prawidowym prowadzeniem dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, f) rzetelnym i terminowym wywizywaniem sip z polece subowych, g) przestrzeganiem dyscypliny pracy; 4) zaangaowanie w realizacjp czynnoci i zada okrelonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczeglnoci: a) udzia w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych, w pracach komisji przedmiotowych i innych, b) opieka nad samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi, dziaajcymi na terenie szkoy, c) prowadzenie lekcji koleeskich lub innych form aktywnoci w ramach we-

wntrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, d) aktywny udzia w realizowaniu innych zada statutowych szkoy; 5) Wsppraca ze zwizkami zawodowymi. 2. u wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorw szk decyduj ponadto w szczeglnoci: 1) umiejptno racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szkoy: a) podejmowanie dziaa zmierzajcych do wzbogacania majtku szkolnego, b) pozyskiwanie rodkw pozabudetowych oraz umiejptne i waciwe ich wykorzystanie na cele szkoy, c) podejmowanie dziaa zapewniajcych utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantujcym optymalne warunki do realizacji zada dydaktycznowychowawczych i opiekuczych, d) przestrzeganie dyscypliny budetowej gospodarowania rodkami finansowymi; 2) sprawno organizacyjna w realizacji zada szkoy: a) podejmowanie dziaa motywujcych nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, b) prowadzenie waciwej polityki kadrowej, c) wsppraca z placwkami doskonalenia nauczycieli, d) podejmowanie innych dziaa majcych na celu promowanie szkoy; 3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoy: a) osignipcia uczniw szkoy, b) poszerzona oferta szkoy, c) dbao o klimat wychowawczy szkoy poprzez rozwizywanie konkretnych problemw wychowawczych, podejmowanie efektywnych dziaa profilaktycznych zapobiegajcych zagroeniom spoecznym, d) stwarzanie warunkw sprzyjajcych rozwojowi samorzdnoci i przedsipbiorczoci uczniw, e) obecno szkoy w rodowisku lokalnym, udzia w imprezach, konkursach i przegldach organizowanych przy wsppracy z instytucjami spoeczno-kulturalnymi, f) konstruktywna wsppraca z organami szkoy. 5 1. W kadej szkole tworzy sip fundusz na dodatki motywacyjne dla: 1) dyrektorw szk w wysokoci 1.200 z na jedno stanowisko miesipcznie; 2) nauczycieli w wysokoci 410 z na kady peny etat nauczyciela. 2. Dodatek motywacyjny przyznaje i ustala jego wysoko: 1) dla dyrektorw szk Burmistrz; 2) dla pozostaych nauczycieli dyrektor szkoy. 3. Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas okrelony, nie krtszy ni 2 miesice i nie duszy ni rok.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 6

2583

Poz. 618

1. W zalenoci od poziomu spenienia warunkw, okrelonych w 4 pkt 1 regulaminu, wysoko dodatku motywacyjnego dla nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego wynosi: 1) staystw od 100 z do 500 z; 2) kontraktowych od 100 z do 800 z; 3) mianowanych od 100 z do 900 z; 4) dyplomowanych od 100 z do 950 z. 2. Nauczycielom, ktrym powierzono funkcje kierownicze w szkole w zalenoci od poziomu speniania warunkw, okrelonych w 4 pkt 2, przysuguje dodatek motywacyjny w wysokoci: 1) wicedyrektorom i innym nauczycielom zajmujcy stanowiska kierownicze okrelone w statutach szk od 250 z do 1.500 z; 2) dyrektorom od 300 z do 2.200 z. 3. Dla nauczycieli rozpoczynajcych pracp w szkole przyznanie dodatku motywacyjnego nastppuje po upywie okresu umoliwiajcego ocenp osiganych wynikw pracy, nie wczeniej jednak ni po upywie 2 miesipcy. 4. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej uzupenia etat. III. Dodatek fwnkpyiny 7 1. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko kierownicze, przysuguje dodatek funkcyjny w wysokoci: 1) dyrektorowi: a) przedszkola od 250 z do 1.500 z, b) szkoy i gimnazjum: do 12 oddziaw wcznie od 250 z do 1.500 z, od 13 do 25 oddziaw od 250 z do 1.700 z, powyej 25 oddziaw od 250 z do 1.900 z; 2) wicedyrektorowi: a) przedszkola od 180 z do 800 z, b) szkoy i gimnazjum: do 12 oddziaw wcznie od 180 z do 800 z, od 13 do 25 oddziaw od 180 z do 880 z, powyej 25 oddziaw od 180 z do 920 z. 2. Dodatek funkcyjny przysuguje take nauczycielom, ktrym powierzono obowizki kierownicze w zastppstwie. 3. Wysoko dodatku funkcyjnego, o ktrym mowa w pkt 1 ppkt 1 i 2, uwzglpdniajc zoono zada wynikajcych z zajmowanego stanowiska ustala: 1) dla dyrektorw Burmistrz; 2) dla wicedyrektorw dyrektor szkoy. 4. Dodatek funkcyjny przysuguje rwnie nauczycielowi z tytuu wykonywania zada: 1) wychowawcy w oddziale przedszkolnym w wysokoci 123 z;

2) wychowawcy klasy w szkole podstawowej w wysokoci 153 z; 3) wychowawcy w klasie gimnazjum w wysokoci 230 z; 4) funkcji opiekuna stau w wysokoci 107 z; 5) funkcji koordynatora technologii informacyjnej w wysokoci 153 z; 6) funkcji kierownika wietlicy w wysokoci od 100 z do 540 z. 5. utrzymywanie dodatku, o ktrym mowa w 7 pkt 1, nie wycza prawa do otrzymywania dodatkw wymienionych w 7 pkt 4. 6. Dodatek funkcyjny dla opiekuna stau przysuguje za kad osobp odbywajc sta. 7. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy przysuguje za kad klasp niezalenie od wymiaru czasu pracy. IV.Dodatki za warwnki prapy 8 1. Nauczycielowi przysuguje dodatek za warunki pracy z tytuu pracy w trudnych lub uciliwych warunkach pracy okrelonych w 8 i 9 rozporzdzenia. 2. Dodatek z tytuu pracy w trudnych warunkach przysuguje w wysokoci: 1) za prowadzenie zajp rewalidacyjnowychowawczych z dziemi i modzie upoledzon w stopniu gpbokim od 10% do 15% wynagrodzenia zasadniczego; 2) za prowadzenie zajp dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziaach), szkoach (oddziaach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztacenia specjalnego od 10% do 15% wynagrodzenia zasadniczego. 3. Dodatek z tytuu pracy w uciliwych warunkach wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego. 4. Dodatki za trudne i uciliwe warunki pracy przysuguj za okres faktycznego wykonywania pracy, z ktr dodatek jest zwizany. Nauczycielowi realizujcemu w warunkach trudnych i uciliwych tylko czp obowizujcego wymiaru godzin lub zatrudnionemu w niepenym wymiarze zajp wypaca sip dodatek proporcjonalnie do liczby godzin przepracowanych w tych warunkach. V. Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe i godziny doranyph zastpstw 9 1. Wynagrodzenie za jedn godzinp ponadwymiarow nauczyciela ustala sip dzielc przyznan nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkami za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesipczn liczbp godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajp dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2584

Poz. 618

2. Liczbp godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujcych rne tygodniowe wymiary godzin oblicza sip dzielc liczbp realizowanych przez nauczyciela godzin przez sump ilorazw tych wymiarw. 3. Wynagrodzenie za jedn godzinp doranego zastppstwa ustala sip, z zastrzeeniem ust. 4, w sposb okrelony w ust. 1. 4. Dla nauczycieli realizujcych tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn godzinp doranego zastppstwa realizowanego na zasadach, o ktrych mowa w pkt 3, ustala sip dzielc przyznan nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesipczn liczbp godzin realizowanego wymiaru godzin. 5. Miesipczn liczbp godzin obowizkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o ktrej mowa w ust. 1 i 4, uzyskuje sip mnoc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zajp do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip jako pen godzinp. VI.Dodatek ieszkaniowy 10 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma nauczyciel posiadajcy wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub w miecie liczcym do 5.000 mieszkacw, w wymiarze nie niszym ni poowa obowizujcego wymiaru zajp. 2. Dodatek jest zrnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje: 1) 6% miesipcznej stawki najniszego wynagrodzenia za pracp pracownikw, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniszym wynagrodzeniem dla jednej osoby; 2) 8% najniszego wynagrodzenia dla dwch osb; 3) 10% najniszego wynagrodzenia dla trzech osb; 4) 12% najniszego wynagrodzenia dla czterech i wipcej osb. 3. Kwoty przypadajcego dodatku zaokrgla sip do penych zotych w ten sposb, e kwotp 0,49 z pomija sip, a kwotp od co najmniej 0,50 zaokrgla sip do penego zotego. 4. Do osb, o ktrych mowa w pkt 2, zalicza sip nauczyciela oraz wsplnie z nim zamieszkujcych: maonka i dzieci, a take rodzicw pozostajcych na jego wycznym utrzymaniu. 5. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bpdcemu take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcemu, przysuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy okrelony w pkt 2. 6. Dodatek przysuguje nauczycielowi niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkaniowego. 7. Dodatek przysuguje od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym zoo-

no wniosek o jego przyznanie i wypacany jest z dou w dniu wypaty wynagrodzenia. 8. Dodatek przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresach: 1) niewiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie; 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego; 3) odbywania zasadniczej suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub w okresach suby wojskowej; 4) korzystania z urlopu wychowawczego; 5) stanu nieczynnego. 9. Dodatek przyznaje sip na wniosek nauczyciela, a wypacany jest z dou w dniu wypaty. 11 W razie zaprzestania wykonywania zajp dodatkowych w cigu miesica lub ich podjpcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenia z tego tytuu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysoko wynagrodzenia ustala sip dzielc stawkp miesipcznego wynagrodzenia przez 30 i mnoc przez liczbp dni kalendarzowych przypadajcych w okresie przepracowanym. VII. Wynagrodzenia za dodatkowe prape 12 1. Nauczycielowi przysuguje wynagrodzenie dodatkowe: 1) za analizp i ocenp pisemnych prac i zajp uczniowskich z jpzyka polskiego, poczwszy od czwartej klasy szkoy podstawowej w wysokoci: a) od 1% do 4% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela miesipcznie w szkoach podstawowych, b) od 1% do 6% zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela miesipcznie w gimnazjum. 2. Wynagrodzenie za zajpcia dodatkowe, o ktrych mowa w 12 pkt 1 ppkt 1, wypaca sip miesipcznie z gry. Wynagrodzenie to wypaca sip za okresy wykonywania zajp. 3. W razie podjpcia lub zaprzestania wykonania zajp dodatkowych w cigu miesica nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysoko wynagrodzenia ustala sip dzielc stawkp wynagrodzenia miesipcznego przez 30 i mnoc przez liczbp dni kalendarzowych przypadajcych w okresie przepracowanym. 4. Wynagrodzenie przewidziane w 12 pkt 1 ppkt 1 przysuguje nauczycielowi, jeeli realizuje zajpcia w obowizkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajp w niepenym wymiarze lub ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoy, wynagrodzenie przysuguje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z jpzyka polskiego. 5. Nauczycielom, ktrym powierzono stanowisko kierownicze, oraz nauczycielom korzystajcym ze zniek godzin i doradcom metodycznym wynagrodzenie przewidziane w 12 pkt 1 ppkt 1 przysuguje wycznie w takim stosunku, w ja

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2585 14

Poz. 618 i 619

kim realizowany przez nich wymiar godzin jpzyka polskiego pozostaje do penego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoy. 13 Wykonanie uchway powierza sip Burmistrzowi Polkowic.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, z moc obowizujc od 1 stycznia 2009 roku. PRZZWuDNIIZZIC RADC STEFAN CIMAR

619
UCHWAA RADY MIASTA WIERADW-ZDRJ NR XWV/229/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regw a inw okreo aipego wysokoo oraz szpzegeowe warwnki przyznawania i wypeapania skeadnikw wynagrodzenia oraz dodatkw ieszkaniowego nawpzypie o zatrwdniony w iednostkaph oowiatowyph G iny Mieiskiei wieradw-Zdri Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Miasta uchwala, co nastppuje: RuZDZIA 1 Przepisy og ne 1 Regulamin okrela wysoko oraz szczegowe warunki przyznawania i wypacania nauczycielom zatrudnionym w gminnych jednostkach owiatowych: 1) dodatku motywacyjnego; 2) dodatku funkcyjnego; 3) dodatkw za warunki pracy; 4) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw; 5) nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego; 6) nagrd i innych wiadcze. 2 Ilekro w uchwale jest mowa bez bliszego okrelenia o: 1) gminnej jednostce owiatowej naley przez to rozumie szkop, przedszkole lub zesp szk dla ktrej organem prowadzcym jest Gmina Miejska wieradw-Zdrj, 2) szkole naley przez to rozumie szkop lub zesp szk dla ktrej organem prowadzcym jest Gmina Miejska wieradw-Zdrj, 3) przedszkolu naley przez to rozumie przedszkole dla ktrego organem prowadzcym jest Gmina Miejska wieradw-Zdrj, 4) dyrektorze lub wicedyrektorze naley przez to rozumie dyrektora oraz nauczyciela wyznaczonego na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy o systemie owiaty do zastppowania dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o ktrej mowa w pkt 3, 5) roku szkolnym naley przez to rozumie okres pracy szkoy od 1 wrzenia danego roku do 31 sierpnia roku nastppnego, 6) klasie naley przez to rozumie oddzia lub grupp, 7) uczniu naley przez to rozumie rwnie wychowanka, 8) tygodniowym, obowizkowym wymiarze godzin naley przez to rozumie obowizkowy tygodniowy wymiar godzin, o ktrych mowa w art. 42 ust. 3, ust. 4a i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela. 9) ustawie Karta Nauczyciela naley przez to rozumie ustawp z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 ze zmianami). R O Z D Z I A II Dodatek otywapyiny 3 Wysoko rodkw na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w gminnych jednostkach owiatowych wynosi 4 % sumy wynagrodze zasadniczych nauczycieli.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 4

2586 10

Poz. 619

Nauczycielowi, w tym take nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko dyrektora, moe by przyznany dodatek motywacyjny w kwocie nieprzekraczajcej 50% jego wynagrodzenia zasadniczego. 5 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektorw oraz wicedyrektorw szkoy przyznaje sip na nastppujce okresy rozliczeniowe: 1) od 1 wrzenia do 31 stycznia nastppnego roku, 2) od 1 lutego do 30 czerwca danego roku. 3) w przypadku czasowego wyznaczenia do penienia obowizkw dyrektora za okres wyznaczenia. 2. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli, dyrektorw przedszkola przyznaje sip na nastppujce okresy rozliczeniowe: 1) od 1 wrzenia do 28 lutego nastppnego roku, 2) od 1 marca do 31 sierpnia danego roku, 3) w przypadku czasowego wyznaczenia do penienia obowizkw dyrektora za okres wyznaczenia. 6 Dodatek moe otrzyma nauczyciel, w tym take dyrektor i wicedyrektor, ktremu przyznano minimum 51% maksymalnej liczby punktw, wyliczonych na podstawie kryteriw, o ktrych mowa w 7 ust. 2. 7 1. Nauczycielowi i wicedyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor gminnej jednostki owiatowej. 2. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, przyznawany jest w ramach rodkw gminnej jednostki owiatowej okrelonych w uchwale budetowej, na podstawie tabel okrelajcych kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego, stanowicych zacznik nr 1 i 2 do uchway. 8 1. Nauczycielowi, ktremu powierzono stanowisko dyrektora, dodatek motywacyjny przyznaje Burmistrz Miasta. 2. Dodatek, o ktrym mowa w ust. 1, przyznawany jest w ramach posiadanych rodkw przez gminn jednostkp owiatow, okrelonych w uchwale budetowej, na podstawie tabel okrelajcych kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom, ktrym powierzono stanowisko dyrektora gminnej jednostki owiatowej, stanowicych zacznik nr 3 i 4 do uchway. 9 Nie pniej ni na tydzie przed naliczeniem dodatku motywacyjnego informacja o jego wysokoci jest udostppniana do wgldu nauczycielowi i wicedyrektorowi, w tym take dyrektorowi przez organ przyznajcy dodatek motywacyjny.

Nowozatrudnieni w placwce nauczyciele maj prawo do otrzymania dodatku motywacyjnego po przepracowaniu jednego okresu rozliczeniowego, wymienionego w 5. R u Z D Z I A III Dodatek fwnkpyiny 11 Nauczycielom, ktrym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora gminnej jednostki owiatowej, przysuguje dodatek funkcyjny za okres sprawowania funkcji w wysokoci okrelonej w tabeli stanowicej zacznik nr 5 do uchway. 12 Wysoko dodatku funkcyjnego dla dyrektora ustala Burmistrz Miasta w granicach stawek okrelonych tabel, o ktrej mowa w 11, uwzglpdniajc w szczeglnoci wielko gminnej jednostki owiatowej, liczbp uczniw i oddziaw, zoono zada wynikajcych z zajmowanego stanowiska, liczbp stanowisk kierowniczych z uwzglpdnieniem zaangaowania w realizacjp zada statutowych jak i okrelonych w planie finansowym szkoy, wsppracp z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej wieradw-Zdrj, wyniki pracy szkoy oraz warunki lokalowe, rodowiskowe i spoeczne, w jakich szkoa funkcjonuje. 13 Wysoko dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora ustala dyrektor jednostki, jednak nie wipcej ni 65 % dodatku funkcyjnego dyrektora. 14 1. Dodatek funkcyjny przysuguje rwnie nauczycielowi z tytuu wykonywania dodatkowych zada, za okres wykonywania zada: 1) wychowawcy klasy w wysokoci do 5%, 2) opiekuna stau w wysokoci do 5%, redniego wynagrodzenia staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 2. Wysoko dodatku funkcyjnego, o ktrym mowa w ust. 1, ustala w stosunku do nauczyciela, ktremu powierzono stanowisko dyrektora gminnej placwki owiatowej Burmistrz Miasta, a pozostaym nauczycielom dyrektor, uwzglpdniajc zakres i zoono zada oraz warunki realizacji. 3. Nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwoania z kocem miesica, w ktrym nastpio odwoanie, a jeeli odwoanie nastpio pierwszego dnia miesica od tego dnia.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2587

Poz. 619

4. Dodatki funkcyjne, o ktrych mowa w 11 i 14 ust. 1, nie przysuguj w nastppujcych okresach: 1) nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 2) urlopu dla poratowania zdrowia, 3) za ktre nie przysuguje wynagrodzenie zasadnicze, 4) od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zaprzesta penienia stanowiska lub wykonywania dodatkowych zada z innych powodw, a jeeli to zaprzestanie nastpio pierwszego dnia miesica-od tego dnia. (Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnolskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego 2009 r. stwierdzono niewano 14 ust.4) 15 1. Nauczycielowi przysuguje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytuw do dwu lub wipcej dodatkw funkcyjnych, przysuguje dodatek wyszy, z zastrzeeniem ust.2 2. W razie zbiegu tytuw do dwch lub wipcej dodatkw, o ktrych mowa w 14 ust.1, nauczycielowi przysuguje dodatek funkcyjny z kadego z tytuw. 3. Dodatki funkcyjne przyznane z tytuu penienia obowizkw opiekuna stau przysuguj za kad osobp odbywajc sta i powierzon nauczycielowi. 4. Dodatki funkcyjne przyznane z tytuu penienia obowizkw wychowawcy klasy przysuguj za kad klasp powierzon nauczycielowi niezalenie od wymiaru czasu pracy. 16 Dodatki funkcyjne przyznaje sip na czas okrelony, nie krtszy ni jeden semestr i nie duszy ni jeden rok szkolny. R u Z D Z I A IV Dodatki za warwnki prapy 17 1. Nauczycielom pracujcym w trudnych lub uciliwych warunkach przysuguje z tego tytuu dodatek za warunki pracy. 2. Wykaz trudnych i uciliwych warunkw pracy stanowicy podstawp do przyznania dodatku z tego tytuu okrela 8 pkt 7 i 8 oraz 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 rozporzdzenia Ministra Zdukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oglnych warunkw przyznawania dodatkw do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracp w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.). 18 1. Wysoko dodatku za trudne warunki pracy wynosi 20% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za kad przepracowan godzinp.

2. Wysoko dodatku za uciliwe warunki pracy wynosi 10% stawki godzinowej osobistego wynagrodzenia zasadniczego za kad przepracowan godzinp. RuZDZIA V Wynagrodzenie za godziny ponadwy iarowe i godziny doranyph zastpstw d a nawpzypie i 19 1. Wynagrodzenie za jedn godzinp ponadwymiarow ustala sip dzielc przyznan nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesipczn liczbp godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajp dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych. 2. Miesipczn liczbp godzin obowizkowego wymiaru zajp nauczyciela , o ktrej mowa w 20 ust. 1, 2, 3, uzyskuje sip mnoc tygodniowy obowizkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zajp do 0,5 godziny pomija sip, a co najmniej 0,5 godziny liczy sip za pen godzinp. 3. Dla nauczycieli realizujcych tygodniowy obowizkowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinp doranego zastppstwa ustala sip dzielc przyznan nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego (cznie z dodatkiem za warunki pracy, jeeli praca w tej godzinie zostaa zrealizowana w warunkach uprawniajcych do dodatku) przez miesipczn liczbp godzin realizowanego wymiaru godzin. 3. Wynagrodzenie za jedn godzinp doranych zastppstw ustala sip tak jak za jedn godzinp ponadwymiarow. 20 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysuguje za godziny faktycznie zrealizowane, z zastrzeeniem ust. 2 i 3. 2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktrych przypadaj dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach w ktrych zajpcia rozpoczynaj sip lub kocz w rodku tygodnia, za podstawp ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sip obowizkowy tygodniowy wymiar zajp pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub odpowiednio o 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzie pracy) za kady dzie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzie ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za ktre przysuguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie moe by jed-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2588 23

Poz. 619

nak wipksza ni liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie wypaca sip take wtedy, gdy nauczyciel by przygotowany do wiadczenia pracy w godzinach ponadwymiarowych planowanych w danym dniu, lecz nie mg ich zrealizowa z przyczyn lecych po stronie pracodawcy, a w szczeglnoci w zwizku z: 1) zawieszeniem zajp z powodu awarii, klpsk ywioowych, epidemii lub mrozw, 2) wyjazdem dzieci na wycieczki i imprezy lub udziaem w imprezach, takich jak zawody sportowe, konkursy, uroczystoci szkolne, 3) chorob dziecka nauczanego indywidualnie lub z ktrym prowadzone s zajpcia rewalidacyjne, trwajc nie duej ni tydzie, 4) wykonywanie innych zada zwizanych z funkcjonowaniem gminnej jednostki owiatowej, zleconych przez pracodawcp. 4. Godziny ponadwymiarowe traktuje sip jako zrealizowane w przypadku nauczyciela penicego opiekp nad dziemi w czasie wycieczek i imprez, oddelegowania nauczyciela do prac organizowanych przez wadze i instytucje owiatowe (kuratorium, uKZ, uDN, PIZ), np. konkursy mipdzyszkolne, olimpiady, konferencje, narady, szkolenia, spotkania, warsztaty metodyczne i inne przypadki wynikajce z odrpbnych przepisw. (Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnolskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego 2009 r. stwierdzono niewano 20 ust.1, ust. 3, ust. 4) R u Z D Z I A VI Nawpzypie ski dodatek 21 ieszkaniowy

Nauczycielowi i jego wspmaonkowi, bpdcemu take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcym, przysuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w 21. Maonkowie wsplnie okrelaj pracodawcp, ktry bpdzie im wypaca dodatek. 24 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sip na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o ktrych mowa w 23, na ich wsplny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje Dyrektor, a Dyrektorowi Burmistrz Miasta. 25 Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje nauczycielowi: 1) niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zoy wniosek o jego przyznanie. 26 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresach: 1) niewiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego, 3) korzystania z urlopu wychowawczego, 4) odbywania zasadniczej suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej suby wojskowej, a w przypadku, gdy z nauczycielem powoanym do suby wojskowej zawarta bya umowa o pracp na czas okrelony, dodatek wypaca sip nie duej ni do koca okresu, na ktry umowa ta zostaa zawarta, 5) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia, 6) pozostawania w stanie nieczynnym, 2. Wypata dodatku mieszkaniowego nastppuje z dou. 3. Dodatek nie jest skadnikiem wynagrodzenia nauczyciela, a zatem skutki finansowe jego wypacania nie wchodz w skad przeciptnego wynagrodzenia nauczyciela. R u Z D Z I A VII Nagrody i inne owiadpzenia 27 1. rodki na nagrody ze specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli stanowi 1% zatwierdzonego w planach finansowych jednostek, rocznego funduszu wynagrodze, z tym, e: 1) 60% rodkw funduszu przeznacza sip na nagrody Dyrektora,

Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby osb w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesipcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie 1%, 2) przy dwch osobach w rodzinie 2%, 3) przy trzech osobach w rodzinie 3%, 4) przy czterech i wipcej osobach w rodzinie 4% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 22 Do czonkw rodziny, o ktrej mowa w ust. 1, zalicza sip nauczyciela oraz wsplnie z nim zamieszkujcych i pozostajcych na wycznym utrzymaniu: 1) wspmaonka, 2) bpdce na wychowaniu dzieci wasne, dzieci przysposobione, przyjpte na wychowanie w ramach rodziny zastppczej do lat 18, a jeeli ksztac sip w szkole- do czasu ukoczenia nauki, nie duej ni do ukoczenia 25 lat, 3) rodzicw.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2589

Poz. 619

2) 40% rodkw funduszu przeznacza sip na nagrody Burmistrza Miasta. 28 1. Nagrody, o ktrych mowa w 27, przyznawane s z okazji Dnia Zdukacji Narodowej. 2. W szczeglnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgod Burmistrza Miasta moe przyzna nauczycielowi nagrodp w innym czasie. 29 Szczegowe zasady przyznawania nagrd dyrektora ustala dyrektor danej jednostki w regulaminie przyznawania nagrd dyrektora. (Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnolskiego NK.II.0911-11/95/09 z dnia 5 lutego 2009 r. stwierdzono niewano 29) 30 1. Nagrody Burmistrza Miasta przyznawane s pracownikom pedagogicznym gminnych jednostek owiatowych, wyrniajcym sip szczeglnymi osignipciami w pracy zawodowej oraz przejawiajcymi inicjatywp w dziaaniach na rzecz rozwoju owiaty gminnej: 1) dyrektorom, w szczeglnoci za wzorowe zarzdzanie jednostk, pracp na rzecz lokalnego rodowiska oraz promocjp gminy, 2) pozostaym pracownikom pedagogicznym w szczeglnoci za wybitne osignipcia dydaktyczno-wychowawcze, inicjowanie i aktywne uczestnictwo w dziaaniach owiatowych na terenie gminy oraz dziaania innowacyjne wyrniajce jednostkp spord innych, 2. Nagrody przyznawane s z uwzglpdnieniem nastppujcych kryteriw: 1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: a) inspirowanie lub podejmowanie dziaa innowacyjnych w zakresie wdraania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programw i publikacji, dbao o wysok jako zajp dydaktycznych poprzez stae podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej, b) osiganie dobrych wynikw w nauczaniu, potwierdzonych na sprawdzianach kompetencji, potwierdzonych wynikami nadzoru pedagogicznego lub ocen jej uczestnikw oraz zakwalifikowaniem sip uczniw do udziau w zawodach, olimpiadach przedmiotowych, w konkursach, przegldach i festiwalach co najmniej na szczeblu okrpgowym (rejonowym), rozwijanie indywidualnych cech uczniw i wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju, osignipcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami majcymi trudnoci w nauce,

c) przygotowywanie i wzorowe organizowanie uroczystoci szkolnych, przedszkolnych lub rodowiskowych, takich jak: nadanie gminnej jednostce owiatowej lub placwce imienia, wrpczenia sztandaru, dni patrona gminnej jednostki owiatowej lub placwki, d) organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych dla uczniw, e) prowadzenie dziaalnoci wychowawczej w klasie po przez organizowanie wycieczek, udzia uczniw w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach z interesujcymi ludmi, prawidowe organizowanie wypoczynku dla dzieci i modziey, f) udokumentowane osignipcia w pracy z uczniami mipdzy innymi majcymi trudnoci w nauce lub pracy resocjalizacyjnej z uczniami, 2) w zakresie pracy opiekuczo-wychowawczej: a) zapewnia pomoc i opiekp uczniom bpdcym w trudnej sytuacji materialnej lub yciowej, pochodzcym z rodzin ubogich lub patologicznych, b) inspiruje lub prowadzi dziaalno majc na celu zapobieganie i zwalczanie przejaww patologii spoecznej wrd dzieci i modziey, w szczeglnoci narkomanii i alkoholizmu, osiganie dobrych wynikw w pracy resocjalizacyjnej z uczniami, c) organizuje wsppracp gminnej jednostki owiatowej lub placwki z rodzicami, jednostkami wspomagajcymi dziaalno statutow gminnej jednostki organizacyjnej, takich jak suba zdrowia, Policja oraz organizacjami i stowarzyszeniami, d) wsppraca ze rodowiskiem gminnej jednostki owiatowej celem ujednolicenia procesu wychowawczego. 3) w zakresie inicjatywy wasnej nauczyciela i dyrektora oraz innych zada statutowych gminnej jednostki owiatowej, a) udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego, inspirowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie dziaa na rzecz urzdzenia i wyposaenia wasnego warsztatu pracy, inicjowania rnorodnych dziaa rady pedagogicznej sucych podnoszeniu jakoci pracy gminnej jednostki owiatowej, b) zaangaowanie w prace na rzecz gminnej jednostki owiatowej, kierowanie zespoem samoksztaceniowym, problemowym, wsppraca z DuDN, c) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujcych pracp w zawodzie nauczyciela,

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2590 35

Poz. 619

d) diagnozowaniu pracy gminnej jednostki organizacyjnej, prawidowej realizacji planu wydatkw budetowych i prawidowym prowadzeniu dokumentacji zwizanej ze stanem inwentaryzacyjnym szkoy lub placwki, pozyskiwania rodkw pozabudetowych na rzecz gminnej jednostki owiatowej, e) aktywnoci wasnej przy rekrutacji i pozyskiwaniu uczniw i wychowankw do gminnej jednostki owiatowej lub placwki, f) zaangaowaniu w poprawp stanu technicznego i doposaenia bazy szkolnej, przedszkolnej, remonty, inwestycje i prace wykonywane we wasnym zakresie, g) inicjowanie i aktywne uczestnictwo w dziaaniach owiatowych na terenie Gminy Miejskiej wieradw-Zdrj. 31 Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta mog wystppowa: 1) Burmistrz Miasta, 2) Komisja Kultury i uwiaty Rady Miasta, 3) Dyrektor gminnej jednostki owiatowej, 4) Rada Szkoy, 5) Rada Rodzicw, 6) Zwizek zawodowy, waciwy do reprezentowania pracownika, 7) Rada Pedagogiczna. 32 Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta sporzdza sip na wniosku, ktrego wzr stanowi zacznik nr 6 do uchway. 33 Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta, z ktrymi wystppuje dyrektor, opiniuje Rada Pedagogiczna. 34 1. Wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta naley skada Burmistrza Miasta corocznie w terminie do 15 wrzenia, a w szczeglnie uzasadnionych przypadkach, nie pniej ni na 30 dni przed uzgodnionym terminem wrpczenia nagrody. 2. Wnioski nie speniajce wymogw formalnych nie bpd rozpatrywane.

ustateczn decyzjp o przyznaniu nagrody oraz o jej wysokoci podejmuje Burmistrz Miasta. 36 usoba nagrodzona otrzymuje dyplom, ktrego odpis zamieszcza sip w jej aktach osobowych. 37 Skadniki wynagrodze, do ktrych pracownik zachowuje prawo w penej wysokoci, takie jak: 1) dodatek za wysugp lat, 2) nagrody specjalne, jeeli w podstawie wymiaru zasiku chorobowego (a take innych wiadcze nalenych w razie choroby i macierzystwa) nie uwzglpdnia sip tych skadnikw wynagrodzenia, od ktrych pracownik zapaci skadkp na ubezpieczenie chorobowe, ale zachowuje do nich prawo za okres pobierania wynagrodzenia lub zasiku chorobowego. R u Z D Z I A VIII Przepisy kopowe 38 Traci moc uchwaa nr XIX/114/2007 Rady Miasta w wieradw-Zdrj z dnia 31padziernika 2007 r. w sprawie: regulaminu okrelajcego wysoko oraz szczegowe warunki przyznawania i wypacania skadnikw wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej wieradwZdrj dziaajcych w zakresie owiaty. 39 Wykonanie uchway powierza sip Burmistrzowi Miasta wieradw-Zdrj. 40 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, z moc obowizujca od 1 stycznia 2009 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoci w sposb zwyczajowo przyjpty.

PRZZWuDNIIZZIC RADC WIOLETTA URBACZYK

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2591

Poz. 619 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2592

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2593

Poz. 619 Zaepznik nr 2 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2594

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2595

Poz. 619 Zaepznik nr 3 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2596

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2597

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2598

Poz. 619 Zaepznik nr 4 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2599

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2600

Poz. 619

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2601

Poz. 619 Zaepznik nr 5 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2602

Poz. 619 Zaepznik nr 6 do wphwaey Rady Miasta wieradw-Zdri nr XWV/229/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 619)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2603

Poz. 620

620
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W WGWICU NR 186/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wphwa enia ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego terenw eonyph i ro nyph g iny Wg iniep Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami), w zwizku z uchwa Rady Gminy i Miasta Wpgliniec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wpgliniec oraz po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wpgliniec przyjptym przez Radp Gminy i Miasta Wpgliniec uchwa 46/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. Rada Miejska w Wpglicu uchwala, co nastppuje: 1 1. Uchwala sip miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenw lenych i rolnych gminy Wpgliniec, zwany dalej planem. 2. Integraln czpci planu jest rysunek planu w skali 1:5000 stanowicy zacznik nr 1 do uchway. 3. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) rozstrzygnipcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych zacznik nr 2. 2) rozstrzygnipcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zacznik nr 3. Rozdzia I 2 1. Plan obejmuje obszar pooony w granicach administracyjnych gminy Wpgliniec z wyczeniem obszarw opracowanych w skali 1:2000 oznaczonych na rysunku planu oraz terenu grniczego w granicach dziaek nr 1986/11, 1986/12 i 1986/13 w obrpbie wsi Izerwona Woda wyczonego z ustale planu uchwa nr 172/XXVII/ /04 Rady Miejskiej w Wpglicu z dn. 24 listopada 2004 r. 2. Ustalenia planu nie obejmuj terenu kolejowego uznanego za teren zamknipty Decyzj nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r., ktrego granice oznaczono na rysunku planu. 3. Granicp obszaru objptego planem okrelono na rysunku planu w skali 1: 5000, stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3 1. ubowizujcymi ustaleniami planu s nastppujce oznaczenia graficzne rysunku planu: 1) granice obszaru objptego planem. 2) linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu (funkcjach) lub rnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami okrelajcymi przeznaczenie terenw. 3) granice specjalnych obszarw ochrony NATURA 2000. 4) granica rezerwatu przyrody wraz z granic jego otuliny. 5) granice stref ochrony poredniej ujp wody w Ruszowie i w Izerwonej Wodzie. 6) granice stref ochronnych oraz ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenw od napowietrznych linii elektroenergetycznych NN 220kV(400 kV) i 110 kV, gazocigw wysokiego cinienia, terenw kolejowych (terenw zamkniptych) oraz od cmentarzy we wsiach Jagodzin i Stary Wpgliniec. 2. Pozostae oznaczenia graficzne rysunku planu maj znaczenie informacyjne i nie stanowi obowizujcych ustale planu. 3. Zmiana nazw wasnych oznaczonych w niniejszej uchwale kursyw nie powoduje dezaktualizacji ustale planu. 4 Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. terenie naley przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, oznaczony symbolem okrelajcym przeznaczenie podstawowe. 2. przepisaph odr nyph naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 3. przeznapzeniw podstawowy w fwnkpii podstawowei naley przez to rozumie takie przeznaczenie lub funkcjp, ktra przewaa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi. 4. przeznapzeniw dopwszpza ny w fwnkpii dopwszpza nei naley przez to rozumie rodzaje przeznaczenia lub funkcjp inn ni podstawowa, ktra stanowi uzupenienie lub wzbogaca funkcjp podstawow, jednoczenie nie kolidujc z ni

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2604

Poz. 620

lub nie wykluczajc moliwoci zagospodarowania terenu w sposb okrelony przeznaczeniem podstawowym. 5. iniaph rozgranipzaipyph naley przez to rozumie linie rozdzielajce tereny o rnym przeznaczeniu (funkcji) lub rnych zasadach zagospodarowania. 6. infrastrwktwrze tephnipznei naley przez to rozumie og podziemnych i nadziemnych urzdze liniowych i kubaturowych sucych zaopatrzeniu w wodp, odprowadzeniu ciekw i wd opadowych, zaopatrzeniu w energip elektryczn, gaz i ciepo, telekomunikacji. 7. wrzdzeniaph towarzyszpyph naley przez to rozumie obiekty technicznego wyposaenia, dojazdy i dojcia, parkingi i garae, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, ma architekturp, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urzdzenia penice suebn rolp wobec funkcji okrelonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym. R o z d z i a II Usta enia og ne 5 Zasady ophrony dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: Dla zamierze inwestycyjnych zlokalizowanych w granicach obszaru objptego planem ustala sip nastppujce wymogi konserwatorskie w zakresie ochrony archeologicznej: 1. Inwestor zobowizany jest do pisemnego powiadomienia waciwej suby ochrony zabytkw o terminie rozpoczpcia i zakoczenia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem. 2. W przypadku wystpienia zabytkw i obiektw archeologicznych wymagane jest podjpcie ratowniczych bada wykopaliskowych, za zezwoleniem waciwej suby ochrony zabytkw. 6 Szpzeg ne warwnki zagospodarowania terenw oraz ogranipzenia w iph wytkowaniw 1. Napowietrzne inie e ektroenergetypzne: 1) E ektroenergetypzna sie przesyeowa: a) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu tosamej ze stref ochronn od napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyszych napip NN 220 kV (400 kV) relacji Mikuowa - Leniw, w odlegoci do 35 m od osi linii ustala sip: zakaz lokalizacji obiektw z pomieszczeniami przeznaczonymi na stay pobyt ludzi, tj. duszy ni 8 godzin na dobp. zagospodarowanie terenw placami manewrowymi, parkingowymi i skadowymi, przy spenieniu wymaga obowizujcych przepisw odrpbnych, wymaga uzgodnienia z operatorem sieci.

b) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu tosamej ze stref ochronn od napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napipcia WN 110 kV, w odlegoci do 15 m od osi linii ustala sip: zakaz lokalizacji obiektw z pomieszczeniami przeznaczonymi na stay pobyt ludzi, tj. duszy ni 8 godzin na dobp. zagospodarowanie terenw placami manewrowymi, parkingowymi i skadowymi, przy spenieniu wymaga obowizujcych przepisw odrpbnych, wymaga uzgodnienia z operatorem sieci. c) Dopuszcza sip przebudowp istniejcej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyszych napip NN 220 kV (400 kV) relacji Mikuowa Leniw na linip 400 kV, wzglpdnie linip wielotorow, wielonapipciow. 2) E ektroenergetypzna sie dystry wpyina: a) ud napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odlegoci do 5 m od osi linii ustala sip zakaz lokalizacji obiektw z pomieszczeniami przeznaczonymi na stay pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektw wymaga uzgodnienia z zarzdc sieci. b) W przypadku skablowania lub przeoenia linii elektroenergetycznych SN 20 kV strefa ochronna ulega zmniejszeniu lub przestaje obowizywa, stosownie do zaistniaej zmiany i zgodnie z obowizujcymi przepisami odrpbnymi. 2. Gazopig: 1) Ustala sip strefy ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu od gazocigw wysokiego i redniego cinienia wynoszce: a) od gazocigu DN 500 PN 8,4 MPa relacji Granica PastwaJeleniw 20 m liczc od osi gazocigu. b) od gazocigu DN 200 PN 6,3 MPa relacji ZapczeZgorzelec 15 m liczc od osi gazocigu. 2) Ustala sip strefp ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu (strefp kontrolowan), od projektowanego gazocigu wysokiego cinienia DN 150 relacji Izerwona Woda Wpgliniec wynoszc 2 m od osi gazocigu. 3) Strefy ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, ktrych zasipg oznaczono na rysunku planu, stanowi obszary, w ktrych operator sieci jest uprawniony do zapobiegania dziaalnoci mogcej mie negatywny wpyw na trwao i prawidow eksploatacjp gazocigu ustala sip obowizek uzgodnienia z operatorem gazocigu lokalizacji obiektw i urzdze w granicy tej strefy, uzgodnienie to naley doczy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowp lub zgoszenia realizacji inwestycji lub przeprowadzenia robt budowlanych.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2605

Poz. 620

4) W oznaczonych na rysunku planu strefach ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sip zakaz sadzenia drzew i krzeww odlegoci mniejszej ni 2,0 m od osi gazocigu. 5) Ustala sip obowizek zapewnienia subom technicznym operatora gazocigu swobodnego dojazdu do gazocigu oraz przemieszczania sip wzdu i w obrpbie strefy ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu. 3. Tereny za knite: 1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu, w odlegoci do 20 m. od granicy terenu zamkniptego, ustala sip: a) obowizek uzgadniania z waciwymi subami kolejowymi wszelkich inwestycji wymagajcych uzyskania pozwolenia na budowp lub zgoszenia. b) obowizek uzgadniania wszelkich robt ziemnych. c) zakaz prowadzenia wzdu linii kolejowej magistralnych przewodw wodocigowych o rednicy wipkszej ni 1620 mm. d) zakaz lokalizacji masztw (konstrukcji wieowych) w odlegoci mniejszej ni wynosi ich planowana wysoko. e) zakaz wprowadzania nasadze zieleni wysokiej w odlegoci mniejszej ni 15 m od osi skrajnego toru, z wyczeniem moliwoci sadzenia gatunkw drzew, ktrych wysoko moe przekroczy 10 m. 2) Wzdu granicy z terenem zamkniptym, liczc od zewnptrznej granicy rowu odwadniajcego teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasypu kolejowego, naley zachowa pas terenu o szerokoci min. 3,0 m sucy jako awaryjna droga technologiczna dla potrzeb sub kolejowych, stray poarnej lub sub ratunkowych. 4. C entarz: W oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu (50 m wok granicy cmentarza) ustala sip zakaz lokalizacji studni sucych zaopatrzeniu w wodp do picia i dla potrzeb gospodarczych. 7 Granipe i sposo y zagospodarowania terenw w o iektw pod egaipyph ophronie 1. O szar Natwra 2000. 1) Gmina Wpgliniec znajduje sip w zasipgu obszarw specjalnej ochrony przyrody sieci Natura 2000: a) Specjalnego ubszaru uchrony Siedlisk Dyrektywa Siedliskowa Uroczyska Borw Dolnolskich kod obszaru PLH080027. b) Specjalnego ubszaru uchrony Ptakw Dyrektywa Ptasia Bory Dolnolskie kod obszaru PLB020005. 2) W granicach obszarw specjalnej ochrony NATURA 2000 obowizuj szczeglne procedury zwizane z lokalizacj inwestycji okrelone w przepisach odrpbnych.

2. Rezerwat przyrody Wrzosiep koeo Piasepznei. W oznaczonych na rysunku planu granicach rezerwatu przyrody Wrzosiec kolo Piasecznej oraz jego otuliny obowizuj ograniczenia w zagospodarowaniu i uytkowaniu terenw okrelone w rozporzdzeniu Wojewody Dolnolskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Wrzosiec kolo Piasecznej. 3. Stanowiska roo in phronionyph. W rejonie wskazanych na rysunku planu miejscach wystppowania stanowisk rolin chronionych ustala sip: 1) zakaz zrywania, niszczenia i uszkadzania rolin oraz niszczenia ich siedlisk i ostoi, 2) zakaz dokonywania zmian stosunkw wodnych, 3) zakaz stosowania chemicznych rodkw ochrony rolin, niszczenia ciki lenej i gleby w ostojach, 4. O szary postw owane do o ipia ophron przyrody. 1) W oznaczonych na rysunku planu obszarach postuluje sip wprowadzenie ochrony przyrody w formie ustanowienia rezerwatw przyrody oraz uytkw ekologicznych zgodnie z wymogami przepisw odrpbnych. 2) Do czasu ustanowienia prawnych form ochrony przyrody na wskazanych na rysunku obszarach ustala sip: a) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znieksztacajcych rzebp terenu, z wyjtkiem prac zwizanych z budow, odbudow, utrzymywaniem, remontem lub napraw urzdze wodnych; b) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby; c) zakaz dokonywania zmian stosunkw wodnych, jeeli zmiany te nie su ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, lenej lub wodnej. d) zakaz likwidowania, zasypywania i przeksztacania naturalnych zbiornikw wodnych oraz obszarw wodno-botnych; e) zakaz wylewania gnojowicy, z wyjtkiem nawoenia uytkowanych gruntw rolnych; f) zakaz zmiany sposobu uytkowania ziemi; g) zakaz wydobywania do celw gospodarczych ska, w tym torfu, oraz skamieniaoci, w tym kopalnych szcztkw rolin i zwierzt, a take mineraw. h) zakaz umylnego zabijania dziko wystppujcych zwierzt, niszczenia nor, legowisk zwierzpcych oraz tarlisk i zoonej ikry, z wyjtkiem amatorskiego poowu ryb oraz wykonywania czynnoci zwizanych z racjonaln gospodark roln, len, ryback i owieck; 5. Gewne Z iorniki Wd Podzie nyph GZWP nr 315 Chopianw-Gozdnipa i nr 317 Niepka zewnetrznoswdepka Bo eseawiep. Ze wzglpdu na pooenie terenu objptego planem w obszarach Gwnych Zbiornikw Wd Podziemnych nr 315 i 317 ustala sip zakaz odpro-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2606

Poz. 620

wadzania nieoczyszczonych ciekw do wd podziemnych, gruntw oraz wd otwartych (roww). 6. Zeoa kopa in: 1) W granicach obszaru objptego planem znajduj sip nieeksploatowane zoa kopalin: a) zoe wpgla brunatnego (Kaawsk) b) zoe iw ceramicznych (Rychlinek). 2) Dopuszcza sip reaktywacjp dziaalnoci eksploatacyjnej po spenieniu wymogw wynikajcych z przepisw odrpbnych. 8 Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw kw twrowego 1) Dziaalno realizowana zgodnie z ustaleniami planu w granicach poszczeglnych terenw nie moe powodowa ponadnormatywnych obcie rodowiska uciliwociami w zakresie haasu, wibracji, emisji zanieczyszcze pyowych i gazowych, zanieczyszczenia wd podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego poza granicami terenu, do ktrego inwestor posiada tytu prawny; ustalenie to nie dotyczy oddziaywania napowietrznych linii elektroenergetycznych. 2) Docelowo naley dy do realizacji kompleksowego system odprowadzenia wd opadowych odprowadzanych z nawierzchni utwardzonych drg publicznych uwzglpdniajcego oczyszczenie wd z zanieczyszcze ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika wd. 3) Ustala sip bezwzglpdny zakaz odprowadzania nieczyszczonych ciekw do wd powierzchniowych, podziemnych i do gruntw. 9 Zasady odernizapii roz wdowy i wdowy syste w ko wnikapii i infrastrwktwry tephnipznei 1. Ko wnikapia: 1) Dopuszcza sip etapowanie budowy projektowanych drg lub rozbudowy drg istniejcych w zakresie realizacji poszczeglnych odcinkw drg oraz ich parametrw. 2) W liniach rozgraniczajcych drg dopuszcza sip lokalizacjp elementw maej architektury, wiat przystankowych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z waciwym zarzdc drogi. 3) Zagospodarowanie terenw w rejonie skrzyowa drg, a w szczeglnoci ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mog powodowa ograniczenia widocznoci i pogarsza parametrw trjktw widocznoci wyznaczanych zgodnie z obowizujcymi przepisami szczeglnymi. 4) W zalenoci od charakteru prowadzonej dziaalnoci na poszczeglnych terenach w projekcie zagospodarowania naley przewidzie odpowiedni liczbp miejsc dla pojazdw ciparowych oraz niezbpdny plac manewrowy. 5) uznaczony na rysunku planu orientacyjny przebieg drogi wojewdzkiej nr 296 wraz z obejciami miejscowoci ma charakter

2.

3.

4.

5.

6.

orientacyjny i zostanie ucilony w ramach koncepcji przebudowy tej drogi. Infrastrwktwra tephnipzna zasady og ne: 1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajcych drg po uzgodnieniu z zarzdc drogi oraz na warunkach okrelonych w przepisach odrpbnych. 2) Dopuszcza sip moliwo realizacji urzdze infrastruktury technicznej jako towarzyszcych inwestycjom na terenach wasnych inwestorw. 3) Dopuszcza sip prowadzenie odcinkw podziemnej lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach podstawowych, na warunkach uzgodnionych z wacicielem lub zarzdc terenu oraz zgodnie z przepisami odrpbnymi. Zaopatrzenie w wod: Dopuszcza sip korzystanie z indywidualnych ujp wody w celu zaopatrzenia w wodp dla celw bytowych, gospodarczych i przeciwpoarowych. Kana izapia sanitarna: Dopuszcza sip budowp indywidualnych systemw gromadzenia i oczyszczania ciekw bytowych (w tym szczelnych, bezodpywowych zbiornikw na nieczystoci pynne), lokalizowanych na warunkach okrelonych w przepisach odrpbnych. Kana izapia deszpzowa: 1) udprowadzenie wd opadowych z drg publicznych (o nawierzchniach utwardzonych) rowami odwadniajcymi lub kanalizacj deszczow. 2) udprowadzenie wd opadowych z poaci dachowych i nawierzchni utwardzonych z zastosowaniem studni chonnych, otwartych zbiornikw odparowujco-retencyjnych na terenie wasnym inwestora, do kanalizacji deszczowej lub do ciekw wodnych na warunkach uzgodnionych z zarzdc ciekw. 3) Tereny, na ktrych moe doj do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, naley utwardzi i skanalizowa, zanieczyszczenia winny by zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do roww lub kanalizacji deszczowej. 4) Ustala sip zakaz odprowadzania wd opadowych z terenw o innych funkcjach do roww odwadniajcych drogi publiczne. E ektroenergetyka: 1) Przez obszar objpty planem przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyszych napip NN 220 kV(400 kV), napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napipcia 110 kV oraz napowietrzne linie elektroenergetyczne redniego napipcia SN 20 kV; w strefach ochronnych od tych linii obowizuj ograniczenia w zagospodarowaniu terenw okrelone w 6 ust. 1. 2) Dopuszcza sip utrzymanie istniejcej linii NN 220 kV oraz jej modernizacjp i przebudowp na linip 400 kV, wzglpdnie na linip wielotorow wielonapipciow.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2607

Poz. 620

7.

8.

9.

10.

11.

3) Zaleca sip docelowo kablowanie napowietrznych odcinkw sieci elektroenergetycznej niskiego napipcia. Zaopatrzenie w gaz: 1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyczanie obiektw na zasadach okrelonych w Prawie Znergetycznym, po spenieniu warunkw technicznych i ekonomicznych przyczenia. 2) Rozdzielcz sie gazow naley prowadzi w liniach rozgraniczajcych drg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami odrpbnymi. 3) Dopuszcza sip stosowanie indywidualnych zbiornikw zaopatrzenia w gaz pynny, lokalizacja zbiornikw i zwizanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisw odrpbnych. Zaopatrzenie w piepeo: Zaopatrzenie z indywidualnych rde zaopatrzenia w ciepo, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opaowy, gaz przewodowy lub pynny itp.) niepowodujcych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza lub ze rde odnawialnych. Te eko wnikapia: 1) Kablow sieci telekomunikacyjn, podczenia nowych abonentw z lokalnej sieci rozdzielczej. 2) Rozwj sieci telekomunikacyjnej wynikajcy z kolejnoci rozbudowy obszarw planowanej zabudowy bpdzie nastppowa staraniem i na koszt operatora sieci. Uswwanie odpadw ko wna nyph: ubowizuj zasady usuwania i utylizacji odpadw okrelone w przepisach odrpbnych i gminnych. Me iorapie: W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej naley natychmiast powiadomi Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych, uddzia w Lwwku lskim oraz dokona naprawy ukadu drenaowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji. 10

2) Dopuszcza sip prowadzenie pieszorowerowych cigw spacerowych, organizowanie cieek edukacyjnych (z wiatami, planszami itp. zagospodarowaniem). 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektw kubaturowych, z wyczeniem obiektw zwizanych z gospodark len lub turystyk (np. wiaty turystyczne, zadaszenia itp.) 2) W oznaczonych na rysunku planu strefach ochronnych i strefach ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu obowizuj szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu okrelone w 6. 3) W nawizaniu do oznaczonego na rysunku planu proponowanego, orientacyjnego przebiegu modernizowanej drogi wojewdzkiej nr 296 dopuszcza sip docelowo wyznaczenie jej przebiegu po ostatecznym ustaleniu tej trasy oraz po spenieniu wymogw wynikajcych z obowizujcych przepisw dotyczcych planowania przestrzennego, ochrony gruntw rolnych i lenych oraz drg publicznych. Grunty znajdujce sip w tym pasie terenu naley chroni przed zainwestowaniem uniemoliwiajcym docelowo ustalenie przebiegu modernizowanej drogi wojewdzkiej nr 296. 12 R przeznapzenie podstawowe tereny ro ne. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 2) Dopuszcza sip lokalizacje hodowlanych staww rybnych oraz innych zbiornikw wodnych sucych rolnictwu, maej retencji oraz ochronie przeciwpowodziowej, niekubaturowych obiektw i urzdze sucych rolnictwu (np. pyty do skadowania obornika), z zastrzeeniem ustale w zakresie ochrony terenw lub obiektw zawartych w 7 niniejszej uchway. 3) Dopuszcza sip, na wniosek waciciela, zalesianie gruntw rolnych speniajcych warunki okrelone w przepisach odrpbnych ustalenia te nie dotycz terenw znajdujcych sip w zasipgu oznaczonego na rysunku planu proponowanego, orientacyjnego przebiegu drogi wojewdzkiej nr 296. 4) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej po uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarzdcw i operatorw sieci w zasipgu oznaczonego na rysunku planu proponowanego orientacyjnego przebiegu drogi wojewdzkiej nr 296 przebieg projektowanych sieci i urzdze napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej naley uzgodni z zarzdc drogi wojewdzkiej nr 296.

Ty pzasowe sposo y zagospodarowania wrzdzania i wytkowania terenw Nie ustala sip szczeglnych wymaga w zakresie sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania terenw. R o z d z i a III Usta enia szpzegeowe 11 ZW przeznapzenie podstawowe tereny asw. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz realizacjp urzdze melioracyjnych na warunkach uzgodnionych z wacicielem terenu.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2608

Poz. 620

5) Drogi publiczne, drogi gospodarcze transportu rolnego i lenego oraz dojcia i dojazdy o charakterze drg wewnptrznych. 6) Dopuszcza sip wypenienie wystppujcych na terenach R zagpbie poeksploatacyjnych materiaem mineralnym (z wyczeniem odpadw komunalnych) i rekultywacjp w kierunku rolnym lub lenym, z zastrzeeniem ustale w zakresie ochrony terenw lub obiektw zawartych w 7 niniejszej uchway. 7) W nawizaniu do oznaczonego na rysunku planu proponowanego, orientacyjnego przebiegu drogi wojewdzkiej nr 296, dopuszcza sip docelowo wyznaczenie jej przebiegu po spenieniu wymogw wynikajcych z obowizujcych przepisw dotyczcych planowania przestrzennego, ochrony gruntw rolnych i lenych oraz drg publicznych. 2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki ochrony okrelone w 5. 3. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji publicznych drg gwnych, zbiorczych, dojazdowych lub gospodarczych (np. poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip moliwo pozyskania i wydzielenia niezbpdnego, przylegego pasa terenu i wczenia go do drogi publicznej. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: W oznaczonych na rysunku planu strefach ochronnych i strefach ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu obowizuj szczeglne warunki zagospodarowania terenw oraz ograniczenia w ich uytkowaniu okrelone w 6. 13 ZN przeznapzenie podstawowe tereny ek natwra nyph tereny pod okee niewytki. 1. Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 2. Dopuszcza sip prowadzenie pieszo-rowerowych cigw spacerowych, organizowanie cieek edukacyjnych (z wiatami, planszami itp. zagospodarowaniem), z zastrzeeniem ustale w zakresie ochrony terenw lub obiektw zawartych w 7 niniejszej uchway. 14 WS przeznapzenie podstawowe wody powierzphniowe (otwarte zbiorniki wodne, rowy melioracyjne, cieki wodne). 15 01 KDG 1/2 przeznapzenie podstawowe pwipzna droga gewna, w cigu drogi wojewdzkiej nr 351, z urzdzeniami towarzyszcymi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych.

2) Ziele urzdzona. 3) Dopuszcza sip za zgod zarzdcy drogi lokalizacjp urzdze pomiarowo-kontrolnych zwizanych z podziemn infrastruktur techniczn przy liniach rozgraniczajcych drogi lub na terenie towarzyszcej funkcji podstawowej zieleni urzdzonej lokalizacja tych urzdze nie moe powodowa ograniczenia widocznoci, powodowa zagroenia ruchu oraz utrudnia poruszanie sip pieszym. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaipe z potrze ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwaych i tymczasowych obiektw usugowych (kioski, pawilony itp.). 2) Ustala sip zakaz lokalizacji nonikw reklamowych. 3) ubsuga terenw przylegych przez istniejce skrzyowania, a lokalizacja nowych skrzyowa oraz innych niezbpdnych elementw ukadu komunikacyjnego, w tym zjazdw i wyjazdw za zgod waciwego zarzdcy drogi. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z obecnym stanem wadania, od 14 m do 25 m. 2) Zalecany przekrj drogi: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 3) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach przylegajcych moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 16 02 KDZ 1/2 (nr 350), 03 KDZ 1/2 przeznapzenie podstawowe pw ipzne drogi z iorpze, z urzdzeniami towarzyszcymi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych, ziele urzdzona. 2) Dopuszcza sip za zgod zarzdcy drogi lokalizacjp urzdze pomiarowo-kontrolnych zwizanych z podziemn infrastruktur techniczn przy liniach rozgraniczajcych ulicy lub na terenie towarzyszcej zieleni urzdzonej lokalizacja tych urzdze nie moe powodowa ograniczenia widocznoci, powodowa zagroenia ruchu oraz utrudnia poruszanie sip pieszym. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaipe z potrze ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwaych i tymczasowych obiektw usugowych (kioski, pawilony itp.). 2) Ustala sip zakaz lokalizacji nonikw reklamowych.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2609 18

Poz. 620

3) ubsuga terenw przylegych przez istniejce skrzyowania, a lokalizacja nowych skrzyowa oraz innych niezbpdnych elementw ukadu komunikacyjnego, w tym zjazdw i wyjazdw za zgod waciwego zarzdcy drogi. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Szeroko w liniach rozgraniczajcych zgodnie z obecnym stanem wadania, od 12 m do 16 m. 2) Przekrj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki na terenie zabudowy. 3) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach przylegajcych moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 17 04 05 KDD 1/2 przeznapzenie podstawowe pw ipzne drogi doiazdowe, z urzdzeniami towarzyszcymi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych, ziele urzdzona. 2) Dopuszcza sip za zgod zarzdcy drogi lokalizacjp urzdze pomiarowo-kontrolnych zwizanych z podziemn infrastruktur techniczn przy liniach rozgraniczajcych ulicy lub na terenie towarzyszcej zieleni urzdzonej lokalizacja tych urzdze nie moe powodowa ograniczenia widocznoci, powodowa zagroenia ruchu oraz utrudnia poruszanie sip pieszym. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaipe z potrze ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwaych i tymczasowych obiektw usugowych (kioski, pawilony itp.). 2) Ustala sip zakaz lokalizacji nonikw reklamowych.

KDg przeznapzenie podstawowe drogi gospodarpze (transportu rolnego i lenego). Przeznapzenie dopwszpza ne: Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych. 19 W granicach obszaru objptego planem nie wystppuj: tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroone osuwaniem sip mas ziemnych, obszary rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagajce przeksztace lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowp obiektw handlowych, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny suce organizacji imprez masowych oraz granice pomnikw zagady wraz ze strefami ochronnymi, okrelone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady. R o z d z i a IV Usta enia kopowe 20 Ustala sip stawkp suc naliczeniu opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%. 21 Wykonanie niniejszej uchway powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec. 22 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZZWuDNIIZZIA RADC BARBARA DROZD

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2610

Poz. 620 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 186/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 620)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2611

Poz. 620

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2612

Poz. 620

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2613

Poz. 620

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2614

Poz. 620 Zaepznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 186/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 620)

ROZSTRZYGNICIE o sposo ie rea izapii zapisanyph w ieispowy p anie zagospodarowania przestrzennego terenw eonyph i ro nyph g iny Wg iniep inwestypii z zakresw infrastrwktwry tephnipznei ktre na e do zada weasnyph g iny oraz zasadaph iph finansowania zgodnie z przepisa i o finansaph pw ipznyph 1 Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treci uchway ustala sip realizacjp inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy polegajcych na budowie sieci wodocigowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drg gminnych. 2 1. Ustala sip, e rdem finansowania inwestycji, o ktrych mowa w 1, bpd: 1) rodki wasne gminy. 2) rodki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej. 3) rodki pozyskane z Funduszu uchrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 4) Kredyt bankowy. 5) Zmisja obligacji komunalnych. 2. Ustala sip moliwo wykorzystania innych rde finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym rwnie finansowania inwestycji ze rodkw prywatnych. 3 Wykonanie finansowania inwestycji powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec.

Zaepznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 186/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 620) ROZSTRZYGNICIE o sposo ie rozpatrzenia wwag wniesionyph do proiektw ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego terenw eonyph i ro nyph g iny Wg iniep podpzas wyeoenia do pw ipznego wg dw Ze wzglpdu na brak uwag przedstawionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Wpgliniec jako nieuwzglpdnione Rada Miejska w Wpglicu nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami).

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2615

Poz. 621

621
UCHWAA RADY MIEJSKIEJ W WGWICU NR 187/XXVII/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wphwa enia ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego wsi Koopie na Wieo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze zmianami), w zwizku z uchwa Rady Gminy i Miasta Wpgliniec nr 47/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Wpgliniec oraz po stwierdzeniu zgodnoci ze Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wpgliniec przyjptym przez Radp Gminy i Miasta Wpgliniec uchwa nr 46/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 r. Rada Miejska w Wpglicu uchwala, co nastppuje: 1 1. Uchwala sip miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kocielna Wie zwany dalej planem. 2. Integraln czpci planu jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowicy zacznik nr 1 do uchway. 3. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) Rozstrzygnipcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych zacznik nr 2. 2) Rozstrzygnipcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zacznik nr 3. Rozdzia I 2 1. Plan obejmuje obszar pooony w obrpbie geodezyjnym wsi Kocielna Wie. 2. Granicp obszaru objptego planem okrelono na rysunku planu w skali 1:2000, stanowicym zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3. Ustalenia planu nie obejmuj terenu kolejowego uznanego za teren zamknipty Decyzj nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r., ktrego granice oznaczono na rysunku planu. 3 1. ubowizujcymi ustaleniami planu s nastppujce oznaczenia graficzne rysunku planu: 1) Granica obszaru objptego planem. 2) Linie rozgraniczajce tereny o rnym przeznaczeniu (funkcjach) lub rnych zasadach zagospodarowania, wraz z oznaczeniami okrelajcymi przeznaczenie terenw. 3) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 4) Granice stref ochronnych oraz ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenw od napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV oraz od terenu zamkniptego. 2. Pozostae oznaczenia graficzne rysunku planu maj znaczenie informacyjne i nie stanowi obowizujcych ustale planu. 3. Zmiana nazw wasnych oraz numerw dziaek oznaczonych w niniejszej uchwale kursyw nie powoduje dezaktualizacji ustale planu. 4 Ilekro w niniejszej uchwale jest mowa o: 1. Terenie naley przez to rozumie obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajcymi, oznaczony symbolem okrelajcym przeznaczenie podstawowe. 2. Przepisaph odr nyph naley przez to rozumie przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 3. Przeznapzeniw podstawowy w fwnkpii podstawowei naley przez to rozumie takie przeznaczenie lub funkcjp, ktra przewaa na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajcymi. 4. Przeznapzeniw dopwszpza ny w fwnkpii dopwszpza nei naley przez to rozumie rodzaje przeznaczenia lub funkcjp inn ni podstawowa, ktra stanowi uzupenienie lub wzbogaca funkcjp podstawow, jednoczenie nie kolidujc z ni lub nie wykluczajc moliwoci zagospodarowania terenu w sposb okrelony przeznaczeniem podstawowym. 5. Winiaph rozgranipzaipyph naley przez to rozumie linie rozdzielajce tereny o rnym przeznaczeniu (funkcji) lub rnych zasadach zagospodarowania. 6. Nieprzekrapza nyph iniaph za wdowy naley przez to rozumie linie wyznaczajce dopuszczalne zblienie ciany frontowej budynku do wskazanej linii rozgraniczajcej danego terenu, regulacji tej nie podlegaj wykusze, zadaszenia

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2616

Poz. 621

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

wejciowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy. Wskanikw powierzphni za wdowy naley przez to rozumie stosunek powierzchni zabudowy budynkw na dziace do powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. Istnieipa zwarta za wdowa zabudowa kubaturowa istniejca w dniu wejcia w ycie planu, usytuowana bezporednio na granicy dziaki lub w odlegociach mniejszych ni wynikaj z obowizujcych przepisw szczeglnych, obejmujca co najmniej 2 ssiadujce dziaki. Za wdowa zagrodowa budynki mieszkalne i gospodarcze, budowle oraz urzdzenia i instalacje suce prowadzeniu dziaalnoci rolniczej przez rolnika, w tym przetwrstwa rolnospoywczego i indywidualnej produkcji biopaliw na potrzeby wasne rolnika, w sposb i w zakresie okrelonym w przepisach odrpbnych. Usewgaph naley przez to rozumie funkcje terenw i obiektw w szczeglnoci: handlu, gastronomii i rzemiosa, kultury i rozrywki, kultu religijnego, opieki zdrowotnej, obsugi turystyki (hoteli, moteli, schronisk itp.) i rekreacji, siedzib jednostek i instytucji finansowych, ubezpieczeniowych, spoecznych (w tym przedstawicielstw), gospodarczych i politycznych, jednostek projektowych, rodkw masowej komunikacji i cznoci oraz innych, majcych charakter publiczny lub komercyjny. Prodwkpii naley przez to rozumie obiekty i urzdzenia zwizane z czynnociami wytwarzania, skadowania i magazynowania, przetwrstwa surowcw i materiaw itp. Infrastrwktwrze tephnipznei naley przez to rozumie og podziemnych i nadziemnych urzdze liniowych i kubaturowych sucych zaopatrzeniu w wodp, odprowadzeniu ciekw i wd opadowych, zaopatrzeniu w energip elektryczn, gaz i ciepo, telekomunikacji. Zagospodarowaniw ty pzasowy naley przez to rozumie sposoby zagospodarowania terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okrelonej w planie. Urzdzeniaph towarzyszpyph naley przez to rozumie obiekty technicznego wyposaenia, dojazdy i dojcia, parkingi i garae, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, ma architekturp, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne urzdzenia penice suebn rolp wobec funkcji okrelonych w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym. R o z d z i a II Usta enia og ne 5

1. Inwestor zobowizany jest do pisemnego powiadomienia waciwej suby ochrony zabytkw o terminie rozpoczpcia i zakoczenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 2. W przypadku wystpienia zabytkw i obiektw archeologicznych wymagane jest podjpcie ratowniczych bada wykopaliskowych, za zezwoleniem waciwej suby ochrony zabytkw. 6 Szpzeg ne warwnki zagospodarowania terenw oraz ogranipzenia w iph wytkowaniw 1. Napowietrzne inie e ektroenergetypzne: 1) W oznaczonych na rysunku planu strefach ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 20 kV, w odlegoci do 5 m od osi linii ustala sip zakaz lokalizacji obiektw z pomieszczeniami przeznaczonymi na stay pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektw (gospodarczych, garay itp.) wymaga uzgodnienia z zarzdc sieci. 2) W przypadku skablowania lub przeoenia linii elektroenergetycznych SN 20 kV oznaczona na rysunku planu strefa ochronna ulega zmniejszeniu lub przestaje obowizywa, stosownie do zaistniaej zmiany i zgodnie z obowizujcymi przepisami odrpbnymi. 2. Tereny za knite: 1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogranicze zabudowy i zagospodarowania terenu, w odlegoci do 20 m od granicy terenu zamkniptego, ustala sip: a) ubowizek uzgadniania z waciwymi subami kolejowymi wszelkich inwestycji wymagajcych uzyskania pozwolenia na budowp lub zgoszenia. b) ubowizek uzgadniania wszelkich robt ziemnych. c) Zakaz prowadzenia wzdu linii kolejowej magistralnych przewodw wodocigowych o rednicy wipkszej ni 1620 mm. d) Zakaz lokalizacji masztw (konstrukcji wieowych) w odlegoci mniejszej ni wynosi ich planowana wysoko. e) Zakaz wprowadzania nasadze zieleni wysokiej w odlegoci mniejszej ni 15 m od osi skrajnego toru, z wyczeniem moliwoci sadzenia gatunkw drzew, ktrych wysoko moe przekroczy 10 m. 2) Wzdu granicy z terenem zamkniptym, liczc od zewnptrznej granicy rowu odwadniajcego teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasypu kolejowego, naley zachowa pas terenu o szerokoci min. 3,0 m sucy jako awaryjna droga technologiczna dla potrzeb sub kolejowych, stray poarnej lub sub ratunkowych. 7 Granipe i sposo y zagospodarowania terenw w o iektw pod egaipyph ophronie 1. O szar Natwra 2000. ubszar objpty planem znajduje sip w zasipgu obszaru specjalnej ochrony ptakw sieci Natura

Zasady ophrony dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: Dla zamierze inwestycyjnych zlokalizowanych w granicach obszaru objptego planem ustala sip nastppujce wymogi konserwatorskie w zakresie ochrony archeologicznej:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2617

Poz. 621

2000 Bory Dolnolskie (kod obszaru PLB020005) obowizuj szczeglne warunki realizacji inwestycji okrelone w przepisach odrpbnych. 2. Gewny Z iornik Wd Podzie nyph GWZP nr 317 Niepka zewntrznoswdepka Bo eseawiep. Ze wzglpdu na pooenie terenu objptego planem w obszarach Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych nr 317 ustala sip zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ciekw do wd podziemnych, gruntw oraz wd otwartych (roww). 8 Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw kw twrowego: 1. Dziaalno usugowa, rzemielnicza lub produkcyjna nie moe powodowa ponadnormatywnych obcie rodowiska uciliwociami w zakresie haasu, wibracji, emisji zanieczyszcze pyowych i gazowych, zanieczyszczenia wd podziemnych i powierzchniowych, promieniowania elektromagnetycznego itp. poza granicami terenu do ktrego inwestor posiada tytu prawny. 2. Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej RM/MN oraz ogrodw i sadw przydomowych RO ustala sip zakaz lokalizowania w granicach dziaek obiektw hodowlanych o obsadzie wipkszej ni 40 Duych Jednostek Przeliczeniowych (DJP) oraz usugowych i rzemielniczych stwarzajcych zagroenie dla bezpieczestwa publicznego, zdrowia i ycia ludzi oraz skadowania na otwartym powietrzu pylcych lub stwarzajcych zagroenie dla wd powierzchniowych i podziemnych surowcw i materiaw masowych. 3. Na terenach rolnych z moliwoci lokalizacji zabudowy zagrodowej oznaczonych symbolem R dopuszcza sip lokalizowanie obiektw hodowlanych o obsadzie wipkszej ni 40 Duych Jednostek Przeliczeniowych (DJP), z zastrzeeniem zgodnoci z wymogami przepisw odrpbnych. 4. Ustala sip jako dopuszczalne poziomy haasu wartoci okrelone w obowizujcych przepisach odrpbnych odpowiednio: 1) Na terenach MN jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2) Na terenach RM/MN MN/U jak dla zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej z usugami rzemielniczymi oraz zabudowy wielorodzinnej. 3) Na terenach MW jak dla terenw rekreacyjnowypoczynkowych poza miastem. 5. Docelowo naley dy do realizacji kompleksowego systemu odprowadzenia ciekw bytowych odprowadzajcego cieki do komunalnej oczyszczalni ciekw w Wpglicu. 6. Docelowo naley dy do realizacji kompleksowego systemu odprowadzenia wd opadowych z nawierzchni utwardzonych drg publicznych, uwzglpdniajcego oczyszczenie wd z zanieczyszcze ropopochodnych przed odprowadzeniem do odbiornika wd.

7. Ustala sip bezwzglpdny zakaz odprowadzania nieczyszczonych ciekw do wd powierzchniowych, podziemnych i do gruntw. 9 Zasady odernizapii roz wdowy i wdowy syste w ko wnikapii i infrastrwktwry tephnipznei 1. Ko wnikapia: 1) Do czasu realizacji projektowanych odcinkw ulic dopuszcza sip dotychczasowy sposb zagospodarowania terenw, bez moliwoci wprowadzania trwaych obiektw budowlanych, uniemoliwiajcych docelow realizacjp ustale planu. 2) Dopuszcza sip etapowanie budowy projektowanych drg lub rozbudowy drg istniejcych w zakresie realizacji poszczeglnych odcinkw drg oraz ich parametrw. 3) W liniach rozgraniczajcych drg i ulic dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarzdc drogi oraz na warunkach okrelonych w przepisach szczeglnych. 4) W liniach rozgraniczajcych drg i ulic dopuszcza sip lokalizacjp wiat przystankowych pod warunkiem uzgodnienia lokalizacji z waciwym zarzdc drogi. 5) Realizacja nowych oraz przebudowa istniejcych wcze komunikacyjnych z terenw przeznaczonych pod zabudowp wymaga uzgodnienia z zarzdc drogi. 6) Jeeli wydzielona dziaka budowlana graniczy z drogami o rnych klasach funkcjonalnych wczenie komunikacyjne naley wykonywa z drogi o niszej klasie funkcjonalnej. 7) Wzdu drg i ulic zaleca sip wprowadza nasadzenia szpalerw zieleni wysokiej. 8) Zagospodarowanie terenw w rejonie skrzyowa drg, a w szczeglnoci ogrodzenia i nasadzenia zieleni, nie mog powodowa ograniczenia widocznoci i pogarsza parametrw trjktw widocznoci wyznaczanych zgodnie z obowizujcymi przepisami szczeglnymi. 9) Ustala sip obowizek zapewnienia w granicach poszczeglnych terenw odpowiedniej liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej ni: a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (tereny RM/MN MN MN/U) warunek ten uznaje sip za speniony w przypadku lokalizacji na terenie dziaki garau (wolno stojcego lub wbudowanego). b) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej (tereny MW), wliczajc miejsca postojowe na terenie wydzielonych zespow boksw garaowych do czasu uzyskania docelowego wskanika dopuszcza sip zmniejszenie wymaganej liczby miejsc postojowych do 75% iloci docelowej.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25


2

2618

Poz. 621

c) 1 stanowisko na 25 m powierzchni uytkowej funkcji usugowej, lecz nie mniej ni 2 stanowiska w przypadku lokalizacji funkcji usugowych jako towarzyszcych funkcji podstawowej (MN/U MW/U). d) 15 stanowisk na 100 zatrudnionych na terenach zabudowy usugowej (U) lub 1 stanowisko postojowe dla klientw na kade rozpoczpte 30 m2 powierzchni uytkowej usug (tereny U). 10) W zalenoci od charakteru dziaalnoci na terenach zabudowy produkcyjno-usugowej (P/U) w projekcie zagospodarowania terenu naley przewidzie odpowiedni liczbp miejsc dla pojazdw ciparowych oraz niezbpdny plac manewrowy. 11) Warunki dotyczce zapewnienia minimalnej liczby miejsc postojowych uznaje sip za spenione, jeeli w bezporednim ssiedztwie obiektw, w liniach rozgraniczajcych ulic publicznych, istnieje moliwo wyznaczenia odpowiedniej iloci miejsc postojowych lub parkowania zgodnie z wymaganiami przepisw odrpbnych (w szczeglnoci przepisw o ruchu drogowym). 2. Infrastrwktwra tephnipzna zasady og ne: 1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajcych drg i ulic po uzgodnieniu z zarzdc drogi oraz na warunkach okrelonych w przepisach szczeglnych. 2) Dopuszcza sip moliwo realizacji urzdze infrastruktury technicznej jako towarzyszcych inwestycjom na terenach wasnych inwestorw. 3) Dopuszcza sip prowadzenie odcinkw podziemnej lub napowietrznej infrastruktury technicznej przez tereny o innych funkcjach podstawowych, na warunkach uzgodnionych z wacicielem lub zarzdc terenu oraz zgodnie z przepisami odrpbnymi. 3. Zaopatrzenie w wod: Zaopatrzenie w wodp przyczami wodocigowymi wpiptymi do rozdzielczej sieci wodocigowej, zgodnie z przepisami odrpbnymi, na warunkach uzgodnionych z zarzdc sieci. 4. Kana izapia sanitarna: 1) Docelowo odprowadzenie ciekw systemem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ciekw w Wpglicu. 2) udprowadzenie ciekw z poszczeglnych budynkw przyczami wpiptymi do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrpbnymi. 3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sip budowp: a) Szczelnych, bezodpywowych zbiornikw na nieczystoci pynne obowizuje systematyczny wywz nieczystoci pynnych do punktu zlewnego oczyszczalni ciekw przez specjalistyczny zakad bpdcy gminn jednostka organizacyjn lub przedsipbiorcp posiadajcego zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie opr-

niania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci pynnych, b) Indywidualnych systemw oczyszczania ciekw bytowych pod warunkiem uzyskania zgody stosownych organw. 4) Na terenach zabudowy o charakterze rozproszonym, gdzie brak moliwoci technicznych lub uzasadnienia ekonomicznego wpipcia do istniejcej lub projektowanej kanalizacji sanitarnej, dopuszcza sip stae stosowanie szczelnych zbiornikw na nieczystoci pynne (szamb) lub indywidualnych oczyszczalni ciekw, lokalizowanych na warunkach okrelonych w przepisach odrpbnych. 5) cieki przemysowe powstajce w wyniku procesw technologicznych naley przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyci we wasnych urzdzeniach oczyszczajcych zlokalizowanych na terenie inwestora. 6) W zabudowie produkcyjno-usugowej oznaczonej symbolem P/U dopuszcza sip stosowanie indywidualnych systemw gromadzenia i utylizacji ciekw o charakterze bytowym lub przemysowym, na warunkach okrelonych w przepisach odrpbnych. Dopuszcza sip powizanie systemw odprowadzania ciekw z tych terenw z systemami sucymi obsudze terenw o podobnych przeznaczeniu znajdujcych sip poza obszarem objptym planem. 5. Kana izapia deszpzowa: 1) Docelowo odprowadzenie wd opadowych z drg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacj deszczow, na warunkach okrelonych w przepisach odrpbnych. 2) udprowadzenie wd opadowych z poaci dachowych i nawierzchni utwardzonych w granicach poszczeglnych dziaek powierzchniowo, z zastosowaniem studni chonnych na terenie wasnym inwestora, otwartych zbiornikw odparowujco-retencyjnych lub do kanalizacji deszczowej. 3) Tereny, na ktrych moe doj do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi, naley utwardzi i skanalizowa, zanieczyszczenia winny by zneutralizowane na terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 4) Ustala sip zakaz odprowadzania wd opadowych do roww odwadniajcych drogi publiczne. 6. E ektroenergetyka: 1) Zasilanie odbiorcw elektroenergetyczn sieci niskiego napipcia. 2) Przez obszar objpty planem przebiegaj napowietrzne linie redniego napipcia: SN 20 kV; obowizuj ograniczenia w zagospodarowaniu terenw okrelone w 6 ust. 1. 3) Zaleca sip docelowo kablowanie napowietrznych odcinkw sieci elektroenergetycznej niskiego napipcia. 4) Dopuszcza sip w miarp potrzeb lokalizacjp stacji transformatorowych sytuowanych na terenach wasnych inwestorw oraz na terenach publicznych (np. na terenach zieleni urzdzonej).

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2619

Poz. 621

7. Zaopatrzenie w gaz: 1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyczanie obiektw na zasadach okrelonych w Prawie Znergetycznym, po spenieniu warunkw technicznych i ekonomicznych przyczenia. 2) Rozdzielcz sie gazow naley prowadzi w liniach rozgraniczajcych drg (w chodnikach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szczeglnymi. 3) Dopuszcza sip stosowanie indywidualnych zbiornikw zaopatrzenia w gaz pynny, lokalizacja zbiornikw i zwizanych z nimi instalacji zgodnie z wymogami przepisw szczeglnych. 8. Zaopatrzenie w piepeo: Zaopatrzenie z indywidualnych rde zaopatrzenia w ciepo, zalecane stosowanie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej opaowy, gaz przewodowy lub pynny itp.) niepowodujcych ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych rde energii. 9. Te eko wnikapia: 1) Kablow sieci telekomunikacyjn, podczenia nowych abonentw z lokalnej sieci rozdzielczej. 2) Rozwj sieci telekomunikacyjnej wynikajcy z kolejnoci rozbudowy obszarw planowanej zabudowy bpdzie nastppowa staraniem i na koszt operatora sieci. 10. Uswwanie odpadw ko wna nyph: ubowizuj zasady usuwania i utylizacji odpadw okrelone w przepisach odrpbnych i gminnych. 11. Me iorapie: W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci drenarskiej naley natychmiast powiadomi Dolnolski Zarzd Melioracji i Urzdze Wodnych, uddzia w Lwwku lskim oraz dokona naprawy ukadu drenaowego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji. 10 Ty pzasowe sposo y zagospodarowania wrzdzania i wytkowania terenw Nie ustala sip szczeglnych wymaga w zakresie sposobu ani terminu tymczasowego zagospodarowania terenw. R o z d z i a III Usta enia szpzegeowe 11 1.1 1.38 RM/MN przeznaczenie podstawowe za wdowa zagrodowa i ieszkaniowa iednorodzinna z wrzdzenia i i zagospodarowanie towarzyszpy . 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Nieuciliwe usugi (w tym agroturystyka), drobna nieuciliwa produkcja. 2) Powierzchnia uytkowa towarzyszcych usug, drobnej produkcji lub rzemiosa nie moe przekracza 40% cakowitej po-

wierzchni zabudowy, lecz nie wipcej ni 150 m2 dla kadej z dziaek. ubowizuje zapewnienie we wasnym zakresie przez waciciela lub wadajcego terenem wymaganych standardw zamieszkiwania na dziakach ssiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu haasu, wibracji, emisji zanieczyszcze, uciliwoci transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na swoj dziakp dziaalno usugow, produkcyjn lub rzemielnicz. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) Ustala sip zakaz zmiany kta nachylenia poaci dachowych oraz ukadu, symetrii i rodzaju pokrycia dachw budynkw powstaych przed 1945 r. wymg ten nie dotyczy budynkw, w ktrych dachy ulegy przebudowie i zmianie kta nachylenia poaci dachowych po 1945 r. 2) Ustala sip obowizek stosowania dachw stromych o symetrycznym ukadzie poaci dachowych (preferowane dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczkowe); kt nachylenia poaci dachowej 350450 (nie dotyczy lukarn), pokrycie dachwk ceramiczn, cementow, upkiem lub materiaami o podobnej fakturze. 3) Wysoko zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej nie moe przekroczy 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wipcej ni 12 m od poziomu terenu do kalenicy. 4) Wolno stojce garae naley realizowa jako budynki jednokondygnacyjne o wysokoci nie wipkszej ni 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 5) Ustala sip zakaz realizacji od strony drg i terenw o charakterze publicznym ogrodze z przpse wykonanych w caoci z prefabrykatw betonowych. 6) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: W zakresie ochrony archeologicznej obowizuj ustalenia 5. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegociach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu): a) 810 m od linii rozgraniczajcych drogi gwnej KDG 1/2. b) 68 m od linii rozgraniczajcych drg KDD 1/2. c) 510 m od linii rozgraniczajcych drg gospodarczych KDg. d) 56 m od linii rozgraniczajcych cigw pieszo-jezdnych KDX. 2) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 3) W granicach strefy ogranicze zabudowy i zagospodarowania od terenu zamkniptego obowizuj ustalenia 6 ust. 2.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2620

Poz. 621

4) W przypadku realizacji zabudowy bliniaczej dopuszcza sip lokalizacjp budynkw mieszkalnych i obiektw gospodarczych na granicy dziaek, z zachowaniem warunkw wynikajcych z przepisw odrpbnych, w szczeglnoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 5) Wrd istniejcej zwartej zabudowy dopuszcza sip warunkowo: a) Nawizanie do linii zabudowy od strony drogi publicznej wyznaczonej przez istniejce, ssiadujce budynki, wymagane jest uzgodnienie lokalizacji obiektu z zarzdc drogi. b) Lokalizacjp budynkw gospodarczych na granicy dziaki z zachowaniem warunkw wynikajcych z przepisw odrpbnych, w szczeglnoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej. c) Adaptacjp na cele mieszkaniowe istniejcych budynkw gospodarczych pod warunkiem zgodnoci z przepisami odrpbnymi. 6) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,35 warunek ten nie dotyczy zwartej zabudowy istniejcej w dniu wejcia w ycie planu, niespeniajcej powyszego kryterium 7) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 50% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 5. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: 1) Dopuszcza sip zmianp istniejcych podziaw geodezyjnych z zastrzeeniem zachowania nastppujcych minimalnych powierzchni samodzielnych dziaek przeznaczonych pod: a) Zabudowp zagrodow na terenach RM/MN:3000 m2 b) Zabudowp mieszkaniow, jednorodzinn na terenach RM/MN: Wolno stojc : 900 m2 Bliniacz : 450 m2 2) Dopuszcza sip zmianp istniejcych podziaw geodezyjnych z zastrzeeniem zachowania minimalnej szerokoci frontu dziaki (mierzonej w linii zabudowy): a) W zabudowie zagrodowej na terenach RM/MN: 24 m, b) W zabudowie mieszkaniowej, jednorodzinnej na terenach RM/MN: Wolno stojcej : 18 m Bliniaczej : 12 m 3) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokoci frontw i powierzchni nowo wydzielanych dziaek nie wipcej ni o 10% wartoci wskazanych w planie. 4) W przypadku podziau dziaki na 2 dziaki budowlane do dziaki wydzielonej w drugiej linii zabudowy naley wydzieli dojazd pieszojezdny o szerokoci min. 5 m (w liniach podziau geodezyjnego). 5) Wydzielane w wyniku podziaw wewnptrzne niepubliczne dojazdy i dojcia do zabudowy winny spenia warunki okrelone w obowizujcych przepisach odrpbnych, w tym w

przepisach w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 6) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi wojewdzkiej nr 296 oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) oraz innych drg publicznych dopuszcza sip na terenach RM/MN moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 12 2.1 2.10 MN przeznapzenie podstawowe za wdowa ieszkaniowa iednorodzinna z wrzdzenia i towarzyszpy i. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Nieuciliwe usugi nieprzekraczajce 40% powierzchni cakowitej budynku mieszkalnego; usugi mog by lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych lub wolno stojcych. ubowizuje zapewnienie we wasnym zakresie przez waciciela lub wadajcego terenem wymaganych standardw zamieszkiwania na dziakach ssiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu haasu, wibracji, emisji zanieczyszcze, uciliwoci transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na swoj dziakp dziaalno usugow. 2) Ustala sip zakaz lokalizacji usug zwizanych z: obsug i naprawami mechanicznymi, blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdw mechanicznych, skupu i skadowania surowcw wtrnych, stacji paliw oraz zakadw stolarskich (przerbka drewna i produkcja wyrobw z drewna). 3) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektw usug handlu o powierzchni sprzeday przekraczajcej 80 m2. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) W odniesieniu do nowo realizowanych budynkw oraz w przypadkach przebudowy istniejcych budynkw ustala sip obowizek stosowania dachw spadowych z wyranie zaznaczon kalenic (preferowane dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczkowe); o spadkach poaci dachowych 3545; pokrycie dachw dachwk ceramiczn, cementow, materiaem o fakturze dachwkopodobnej, gontem lub upkiem itp. 2) Ustala sip zakaz zmiany kta nachylenia poaci dachowych oraz ukadu, symetrii i rodzaju pokrycia dachw budynkw powstaych przed 1945 r. wymg ten nie dotyczy budynkw, w ktrych dachy ulegy przebudowie i zmianie kta nachylenia poaci dachowych po 1945 r. 3) Ustala sip zakaz stosowania dachw o mijajcych sip poaciach na wysokoci kalenicy oraz czterospadowych dachw namiotowych tzn. takich, w ktrych krawpdzie poaci dachowych zbiegaj sip w jednym punkcie.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2621

Poz. 621

4) Wysoko zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej nie moe przekroczy 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wipcej ni 10 m od poziomu terenu do kalenicy. 5) Wolno stojce garae naley realizowa jako budynki jednokondygnacyjne o wysokoci nie wipkszej ni 6 m od poziomu terenu do kalenicy. 6) ugrodzenia posesji od strony ulic i terenw publicznych zaleca sip wykonywa jako aurowe (min. 50% przewitw), dopuszcza sip stosowanie podmurwki o wysokoci nie przekraczajcej 60 cm liczc od poziomu terenu, wysoko ogrodze (dotyczy przpse i elementw poziomych, z wyczeniem supkw nonych) nie moe przekroczy 1,8 m. 7) Dopuszcza sip stosowanie ogrodze penych wykonanych z wykorzystaniem widocznych materiaw naturalnych lub ceramicznych (kamie, cega licowa itp.). 8) Ustala sip zakaz realizacji od strony drg i terenw o charakterze publicznym ogrodze z przpse wykonanych w caoci z prefabrykatw betonowych. 9) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegociach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu): a) 8 m od linii rozgraniczajcych drogi gwnej KDG 1/2. b) 68 m od linii rozgraniczajcych drg KDD 1/2. c) 510 m od linii rozgraniczajcych drg gospodarczych KDg. d) 56 m od linii rozgraniczajcych cigw pieszo-jezdnych KDX. 2) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 3) W przypadku realizacji zabudowy bliniaczej dopuszcza sip lokalizacjp budynkw mieszkalnych i obiektw gospodarczych na granicy dziaek, z zachowaniem warunkw wynikajcych z przepisw odrpbnych, w szczeglnoci w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 4) Na dziakach, na ktrych ze wzglpdu na ju istniejc zabudowp nie jest moliwe spenienie wymaga przepisw odrpbnych w zakresie odlegoci od granic dziaki dopuszcza sip lokalizacje obiektw gospodarczych i garay na granicy z dziakami ssiadujcymi, z zastrzeeniem zgodnoci z przepisami odrpbnymi w zakresie ochrony przeciwpoarowej oraz po uzyskaniu zgody waciciela dziaki ssiadujcej. 5) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,25 warunek ten nie dotyczy zwartej

zabudowy istniejcej w dniu wejcia w ycie planu, niespeniajcej powyszego kryterium 6) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 50% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 5. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: 1) Dopuszcza sip podzia terenw na odrpbne dziaki budowlane z zachowaniem nastppujcych parametrw: a) Minimalna powierzchnia wydzielanych dziaek przeznaczonych pod zabudowp: Wolno stojc = 1000 m2. Bliniacz = 500 m2. b) Minimalna szerokoci frontu dziaki (mierzonej w linii zabudowy) dla zabudowy Wolno stojcej = 20 m. Bliniaczej = 12 m. 2) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokoci frontw i powierzchni nowo wydzielanych dziaek nie wipcej ni o 10% wartoci wskazanych w planie. 3) W przypadku podziau dziaki na 2 dziaki budowlane do dziaki wydzielonej w drugiej linii zabudowy naley wydzieli dojazd pieszojezdny o szerokoci min. 5 m (w liniach podziau geodezyjnego). 4) W przypadku podziau dziaki na wipcej ni 2 dziaki budowlane w drugiej linii zabudowy, dostppne z jednego dojazdu, do dziaek wydzielonych w gpbi terenu naley wydzieli drogp wewnptrzn, wykonan i utrzymywan przez waciciela lub wspwacicieli terenu, moliwo i warunki wczenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagaj uzgodnienia z zarzdc drogi publicznej. 5) Dla drg wewnptrznych wytyczanych na zasadach okrelonych w ust. 3 naley przyj nastppujce parametry: a) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 8 m. b) Szeroko jezdni utwardzonej minimum 3,0 m. c) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spenia warunki okrelone w obowizujcych przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 6) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi wojewdzkiej nr 296 oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach MN moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 13 3.1 3.2 MN/U przeznapzenie podstawowe za wdowa ieszkaniowo-wsewgowa z wrzdzenia i towarzyszpy i. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: ubiekty usugowe lub nieuciliwej, drobnej produkcji lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w po-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2622

Poz. 621

mieszczeniach dobudowanych lub obiektach wolnostojcych (w tym na wydzielonych dziakach). ubowizuje zapewnienie we wasnym zakresie przez waciciela lub wadajcego terenem wymaganych standardw zamieszkiwania na dziakach ssiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu haasu, wibracji, emisji zanieczyszcze, uciliwoci transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na swoj dziakp dziaalno usugow lub produkcyjn. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) Ustala sip zakaz zmiany kta nachylenia poaci dachowych oraz ukadu, symetrii i rodzaju pokrycia dachw budynkw powstaych przed 1945 r. wymg ten nie dotyczy budynkw, w ktrych dachy ulegy przebudowie i zmianie kta nachylenia poaci dachowych po 1945 r. 2) W odniesieniu do nowo realizowanych budynkw mieszkalnych oraz w przypadkach przebudowy istniejcych budynkw ustala sip obowizek stosowania dachw spadowych z wyranie zaznaczon kalenic (preferowane dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczkowe); o spadkach poaci dachowych 35 45; pokrycie dachw dachwk ceramiczn, cementow, materiaem o fakturze dachwkopodobnej, gontem lub upkiem itp.. 3) W odniesieniu do nowo realizowanych budynkw usugowych lub produkcyjnych, (np. hale, wiaty itp.) oraz w przypadkach przebudowy istniejcych budynkw o tym charakterze dopuszcza sip stosowanie dachw o spadkach od 20 do 40; pokrycie dachw dachwk lub materiaem imitujcym pokrycie dachwk. 4) Ustala sip zakaz stosowania dachw o mijajcych sip poaciach na wysokoci kalenicy oraz czterospadowych dachw namiotowych tzn. takich, w ktrych krawpdzie poaci dachowych zbiegaj sip w jednym punkcie. 5) Ustala sip zakaz realizacji od strony drg i terenw o charakterze publicznym ogrodze z przpse wykonanych w caoci z prefabrykatw betonowych. 6) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegociach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu): a) 8 m od linii rozgraniczajcych drogi gwnej KDG 1/2. b) 8 m od linii rozgraniczajcych drogi lokalnej KDW 1/2. c) 78 m od linii rozgraniczajcych drg KDD 1/2.

2) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 3) Wysoko zabudowy nie moe przekroczy 12 m liczc od poziomu terenu do rzpdnej kalenicy. 4) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,4. 5) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 30% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 5. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: 1) Dopuszcza sip podzia terenu na odrpbne dziaki z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek a) W zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usugowej: 1200 m2. b) W wolno stojcej zabudowie usugowej: 500 m2. c) W wolno stojcej zabudowie nieuciliwej, drobnej produkcji : 1000 m2. 2) Dopuszcza sip podziay geodezyjne z zachowaniem minimalnej szerokoci frontu dziaki (mierzonej w linii zabudowy) wynoszcej 20 m. 3) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej szerokoci frontw i powierzchni nowo wydzielanych dziaek nie wipcej ni o 10% wartoci wskazanych w planie. 4) W przypadku podziau dziaki na 2 dziaki budowlane do dziaki wydzielonej w drugiej linii zabudowy naley wydzieli dojazd pieszojezdny o szerokoci min. 5 m (w liniach podziau geodezyjnego). 5) W przypadku podziau dziaki na wipcej ni 2 dziaki budowlane w drugiej linii zabudowy, dostppne z jednego dojazdu, do dziaek wydzielonych w gpbi terenu naley wydzieli drogp wewnptrzn, wykonan i utrzymywan przez waciciela lub wspwacicieli terenu, moliwo i warunki wczenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagaj uzgodnienia z zarzdc drogi publicznej. 6) Dla drg wewnptrznych wytyczanych na zasadach okrelonych w ust. 3 naley przyj nastppujce parametry: a) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 10 m. b) Szeroko jezdni utwardzonej minimum 3,0 m. 7) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spenia warunki okrelone w obowizujcych przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 8) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi wojewdzkiej nr 296 oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) oraz innych drg publicznych dopuszcza sip na terenach MN/U moliwo pozyskania niezbpdnego pasa te-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2623

Poz. 621 wierzchnia wydzielanych samodzielnych dziaek bpdzie nie mniejsza ni 1000 m2. Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziaek nie wipcej ni o 10% wartoci wskazanych w planie. W przypadku podziau dziaki na 2 dziaki budowlane do dziaki wydzielonej w drugiej linii zabudowy naley wydzieli dojazd pieszojezdny o szerokoci min. 5 m (w liniach podziau geodezyjnego). W przypadku podziau dziaki na wipcej ni 2 dziaki budowlane w drugiej linii zabudowy, dostppne z jednego dojazdu, do dziaek wydzielonych w gpbi terenu naley wydzieli drogp wewnptrzn, wykonan i utrzymywan przez waciciela lub wspwacicieli terenu, moliwo i warunki wczenia drogi wewnptrznej do drogi publicznej wymagaj uzgodnienia z zarzdc drogi publicznej. Dla drg wewnptrznych wytyczanych na zasadach okrelonych w ust. 3 naley przyj nastppujce parametry: a) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 8 m. b) Szeroko jezdni utwardzonej minimum 3,0 m. c) Wydzielane drogi wewnptrzne winny spenia warunki okrelone w obowizujcych przepisach odrpbnych, w tym w przepisach w zakresie ochrony przeciwpoarowej. 15

renu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 14 4.1 4.8 MW przeznapzenie podstawowe zawdowa etniskowa z wrzdzenia i towarzyszpyi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Dopuszcza sip lokalizacjp obiektw usugowych wycznie o charakterze obsugi turystyki i rekreacji (kempingi, pola biwakowe itp.), z wyczeniem moliwoci lokalizacji handlu paliwami (stacji paliw). 2) Dopuszcza sip lokalizacjp wolno stojcych budynkw mieszkalnych jednorodzinnych. 3) Dopuszcza sip lokalizacjp trwale i nietrwale zwizanych z gruntem indywidualnych domkw kempingowych wykorzystywanych dla celw pobytu okresowego. 4) Dopuszcza sip lokalizacjp obiektw gospodarczych przeznaczonych do czasowego przechowywania koni wykorzystywanych w ramach rekreacji indywidualnej. 5) Ustala sip zakaz lokalizacji obiektw zwizanych z prowadzeniem staej hodowli zwierzt. 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego: 1) Ustala sip stosowanie dachw o symetrycznym ukadzie poaci dachowych (dopuszcza sip dachy wielospadowe); o spadkach poaci dachowych od 20 do 40. 2) Ustala sip zakaz realizacji od strony drg i terenw o charakterze publicznym ogrodze z przpse wykonanych w caoci z prefabrykatw betonowych. 3) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegoci 6 m od linii rozgraniczajcych drg dojazdowych KDD 1/2 i KDg, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 2) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 3) Wysoko zabudowy nie moe przekroczy 6 m od poziomu terenu do kalenicy lub najwyszego elementu konstrukcyjnego budynku. 4) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,2. 5) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 80% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 5. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: 1) Dopuszcza sip podzia terenu na odrpbne dziaki, pod warunkiem e minimalna po-

2)

3)

4)

5)

5.1 5.3 U przeznapzenie podstawowe tereny wsewg z wrzdzenia i towarzyszpy i. 1. Przeznaczenie dopuszczalne: 1) Lokale mieszkalne. 2) Usugi o charakterze publicznym lub komercyjnym, z wyczeniem moliwoci lokalizacji handlu detalicznego paliwami (stacji paliw). 3) Urzdzenia infrastruktury technicznej. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: Ustala sip stosowanie dachw stromych o symetrycznym ukadzie poaci dachowych (dopuszcza sip dachy wielospadowe); o spadkach od 350 do 450. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 4. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegociach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu): a) 1015 m od linii rozgraniczajcych drogi gwnej KDG 1/2 b) 68 m od linii rozgraniczajcych drg dojazdowych KDD 1/2 c) 8 m od linii rozgraniczajcych drogi gospodarczej KDg.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2624

Poz. 621

2) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 3) Wysoko zabudowy nie moe przekroczy 10 m. 4) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,5. 5) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 30% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 6) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi wojewdzkiej nr 296 oznaczonej symbolem 7 KDG 1/2 (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) oraz innych drg publicznych dopuszcza sip moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 16 6 P/U przeznapzenie podstawowe tereny prodwkpyino-wsewgowe z wrzdzenia i towarzyszpyi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Skady materiaw masowych (opau, materiaw budowlanych itp.). 2) Handel hurtowy. 3) Urzdzenia infrastruktury technicznej. 2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5 ust. 2. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu; linie zabudowy nie dotycz lokalizowanych w granicach terenu obiektw dozoru (portierni), bram wjazdowych itp.. 2) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegoci 10 m od linii rozgraniczajcych cigu pieszo-jezdnego KDX (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu). 3) Na terenach, na ktrych nie oznaczono linii zabudowy, odlegoci od granic dziaek naley ustala w oparciu o przepisy odrpbne. 4) Wysoko zabudowy nie moe przekroczy 12 m warunek ten nie dotyczy urzdze, ktre ze wzglpdw technologicznych wymagaj wipkszych wysokoci. 5) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,6. 6) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 20% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 7) W zagospodarowaniu naley przewidzie nasadzenia zieleni wysokiej wzdu granic wydzielonych terenw inwestycyjnych. 4. Szpzegeowe zasady i warwnki spa ania i podziaew nierwpho oopi: 1) Dopuszcza sip podzia terenu na odrpbne dziaki przeznaczone na cele produkcyjne lub usugowe z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzielanych dziaek: a) W zabudowie produkcyjnej = 5000 m2.

b) W zabudowie usugowej = 1000 m2. 2) Dopuszcza sip zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo wydzielanych dziaek nie wipcej ni o 10 % wartoci wskazanych w planie. 3) Do dziaek wydzielanych w gpbi terenu, nieposiadajcych bezporedniego dostppu do drg publicznych, naley zapewni dojazd wewnptrzn drog dojazdow o szerokoci min. 10 m w liniach podziau geodezyjnego 4) Wewnptrzne drogi dojazdowe winny spenia warunki okrelone w obowizujcych przepisach szczeglnych, w szczeglnoci w przepisach w zakresie bezpieczestwa przeciwpoarowego. 17 7.1-7.3 E przeznapzenie podstawowe tereny wrzdze e ektroenergetypznyph (stapie transfor atorowe) 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: Sieci lub urzdzenia infrastruktury technicznej realizowanie zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych. 2. Zasady ophrony orodowiska przyrody i kraio razw kw twrowego: Zksploatacja urzdze elektroenergetycznych nie moe powodowa zagroenia dla ssiadujcej zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego oraz stwarza zagroenia poarowego. 18 ZW przeznapzenie podstawowe asy. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Dopuszcza sip prowadzenie sieci infrastruktury technicznej oraz realizacjp urzdze melioracyjnych na warunkach uzgodnionych z wacicielem terenu. 2) Dopuszcza sip prowadzenie pieszorowerowych cigw spacerowych, organizowanie cieek edukacyjnych (z wiatami, planszami itp. zagospodarowaniem). 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: Ustala sip zakaz lokalizacji obiektw kubaturowych, z wyczeniem obiektw zwizanych z gospodark len lub turystyk (np. wiaty turystyczne, zadaszenia). 19 RO przeznapzenie podstawowe sady i ogrody przydo owe. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: Napowietrzne i podziemne sieci infrastruktury technicznej oraz zwizane z nimi urzdzenia. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) W obiektach gospodarczych ustala sip stosowanie dachw spadowych o nachyleniu poaci 3040. 2) Wysoko zabudowy gospodarczej nie moe przekroczy 6 m liczc od poziomu terenu do kalenicy.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2625

Poz. 621

3) Dopuszcza sip zabudowp terenw RO obiektami gospodarczymi zwizanymi z dziaalnocia rolnicz na powierzchni nie wipcej ni 30% powierzchni dziaki lub dziaek objptych inwestycj; odlegoci zabudowy od granic dziaek zgodnie z wymaganiami przepisw odrpbnych. 4) W granicach strefy ogranicze zabudowy i zagospodarowania od terenu zamkniptego obowizuj ustalenia 6 ust. 2. 5) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 20 R przeznapzenie podstawowe tereny ro ne. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 2) Dopuszcza sip lokalizacje hodowlanych staww rybnych oraz innych zbiornikw wodnych sucych rolnictwu, maej retencji oraz ochronie przeciwpowodziowej, niekubaturowych obiektw i urzdze sucych rolnictwu (np. pyty do skadowania obornika). 3) Dopuszcza sip, na wniosek waciciela, zalesianie gruntw rolnych speniajcych warunki okrelone w przepisach odrpbnych z wyczeniem terenw wskazanych pod proponowany, orientacyjny przebieg obwodnicy wsi Stary Wpgliniec na drodze wojewdzkiej nr 296. 4) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej po uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarzdcw i operatorw sieci w zasipgu oznaczonego na rysunku planu proponowanego orientacyjnego przebiegu obwodnicy wsi Stary Wpgliniec na drodze wojewdzkiej nr 296 przebieg projektowanych sieci i urzdze napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej naley uzgodni z zarzdc drogi wojewdzkiej nr 296 (Dolnolskim Zarzdem Drg Wojewdzkich) 5) Dopuszcza sip wypenienie wystppujcych na terenach R zagpbie poeksploatacyjnych materiaem mineralnym (z wyczeniem odpadw komunalnych) i rekultywacjp w kierunku rolnym lub lenym. 6) Wzdu roww melioracyjnych (W) zaleca sip realizacjp biologicznej obudowy ciekw w postaci zadrzewie i zakrzewie, z zachowaniem warunkw dostppnoci do ciekw w celach konserwacyjnych. 2. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 21 R z przeznapzenie podstawowe tereny ro ne o iwoopi oka izapii za wdowy zagrodowei.

1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Zabudowa zagrodowa. 2) Dopuszcza sip, na wniosek waciciela, zalesianie gruntw rolnych speniajcych warunki okrelone w przepisach odrpbnych. 3) Dopuszcza sip prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej po uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarzdcw i operatorw sieci. 4) Dopuszcza sip wypenienie wystppujcych na terenach R zagpbie poeksploatacyjnych materiaem mineralnym (z wyczeniem odpadw komunalnych) i rekultywacjp w kierunku rolnym lub lenym. 5) Wzdu roww melioracyjnych (W) zaleca sip realizacjp biologicznej obudowy ciekw w postaci zadrzewie i zakrzewie, z zachowaniem warunkw dostppnoci do ciekw w celach konserwacyjnych. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego: 1) W nowo realizowanych budynkach ustala sip obowizek stosowania dachw stromych z wyranie zaznaczon kalenic (dachy dwuspadowe i dwuspadowe naczkowe, wielosopadowe); o spadkach poaci dachowych 3045; pokrycie dachw dachwk ceramiczn, cementow, materiaem o fakturze dachwkopodobnej, gontem lub upkiem itp. 2) Ustala sip zakaz stosowania dachw o mijajcych sip poaciach na wysokoci kalenicy oraz czterospadowych dachw namiotowych tzn. takich, w ktrych krawpdzie poaci dachowych zbiegaj sip w jednym punkcie. 3) Wysoko zabudowy nie moe przekroczy 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie wipcej ni 10 m od poziomu terenu do kalenicy. 4) ugrodzenia posesji od strony drg zaleca sip wykonywa jako aurowe (min. 50% przewitw), dopuszcza sip stosowanie podmurwki o wysokoci nieprzekraczajcej 60 cm liczc od poziomu terenu, wysoko ogrodze (dotyczy przpse i elementw poziomych, z wyczeniem supkw nonych) nie moe przekroczy 1,8 m. 5) Dopuszcza sip stosowanie ogrodze penych wykonanych z wykorzystaniem widocznych materiaw naturalnych lub ceramicznych (kamie, cega licowa itp.). 6) Ustala sip zakaz realizacji od strony drg i terenw o charakterze publicznym ogrodze z przpse wykonanych w caoci z prefabrykatw betonowych. 7) Ustala sip zakaz lokalizacji konstrukcji wieowych zwizanych z urzdzeniami przekanikowymi telekomunikacji. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Ustala sip nieprzekraczalne linie zabudowy dla obiektw zabudowy zagrodowej w odlegoci 6 20 m (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu) od linii rozgraniczajcych przylegych drg dojazdowych (KDD 1/2), gospodarczych (KDg) lub granic dziaek geo-

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2626

Poz. 621

dezyjnych drg gospodarczych niewydzielonych liniami rozgraniczajcymi. 2) Wskanik powierzchni zabudowy nie wipcej ni 0,35. 3) Powierzchnia terenw czynnych biologicznie nie mniej ni 50% powierzchni dziaki lub terenu przeznaczonego pod inwestycjp. 4. Ophrona dziedziptwa kw twrowego i za ytkw oraz d r kw twry wspepzesnei: ubowizuj warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej okrelone w 5. 22 WS przeznapzenie podstawowe wody powierzphniowe wraz z wrzdzenia i gospodarki wodnei (rowy melioracyjne itp.). 23 8 KDG 1/2 przeznapzenie podstawowe w ipa gewna w pigw drogi woiewdzkiei nr 296 z wrzdzenia i towarzyszpy i. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych. 2) Ziele urzdzona. 3) Dopuszcza sip za zgod zarzdcy ulicy lokalizacjp urzdze pomiarowo-kontrolnych zwizanych z podziemn infrastruktur techniczn przy liniach rozgraniczajcych ulicy lub na terenie towarzyszcej funkcji podstawowej zieleni urzdzonej lokalizacja tych urzdze nie moe powodowa ograniczenia widocznoci, powodowa zagroenia ruchu oraz utrudnia pieszym poruszanie sip po chodnikach. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaipe z potrze ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwaych i tymczasowych obiektw usugowych (kioski, pawilony itp.). 2) Ustala sip zakaz lokalizacji nonikw reklamowych. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 1425 m (lokalne przewpenia wrd istniejcej zabudowy). 2) Zalecany przekrj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki na terenie zabudowy. 3) W przypadkach uzasadnionych koniecznoci modernizacji drogi (poszerzenia jezdni, poboczy, budowy chodnikw, zatok autobusowych itp.) dopuszcza sip na terenach zabudowy moliwo pozyskania niezbpdnego pasa terenu przylegego i wczenia do drogi publicznej. 24 9.1 9.8 KDD 1/2 przeznapzenie podstawowe w ipe doiazdowe z wrzdzenia i towarzyszpy i. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: 1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie

w wymaganiami przepisw odrpbnych, ziele urzdzona. 2) Dopuszcza sip, za zgod zarzdcy ulicy, lokalizacjp urzdze pomiarowo-kontrolnych zwizanych z podziemn infrastruktur techniczn przy liniach rozgraniczajcych ulicy lub na terenie towarzyszcej zieleni urzdzonej lokalizacja tych urzdze nie moe powodowa ograniczenia widocznoci, powodowa zagroenia ruchu oraz utrudnia pieszym poruszanie sip po chodnikach. 2. Zasady ophrony i ksztaetowania eadw przestrzennego oraz wy agania wynikaipe z potrze ksztaetowania przestrzeni pw ipznyph: 1) Ustala sip zakaz lokalizacji trwaych i tymczasowych obiektw usugowych (kioski, pawilony itp.). 2) Ustala sip zakaz lokalizacji nonikw reklamowych. 3. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 1012 m, z lokalnymi przewpeniami. 2) Szeroko utwardzonej jezdni min. 4,5 m. 3) Przekrj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, zalecane chodniki na terenie zabudowy. 25 10.1 10.2 KDX przeznapzenie podstawowe pigi pieszo-iezdne z wrzdzenia i towarzyszpyi. 1. Przeznapzenie dopwszpza ne: Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych, ziele urzdzona. 2. Para etry i wskaniki ksztaetowania za wdowy oraz zagospodarowania terenw: 1) Szeroko w liniach rozgraniczajcych 510 m, z lokalnymi przewpeniami. 2) Szeroko utwardzonej jezdni min. 3,0 m. 3) Przekrj ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, ewentualne mijanki. 26 KDg przeznapzenie podstawowe drogi gospodarpze transportw ro nego i eonego. Przeznapzenie dopwszpza ne: Podziemne sieci infrastruktury technicznej realizowane za zgod zarzdcy drogi i zgodnie w wymaganiami przepisw odrpbnych. 27 W granicach obszaru objptego planem nie wystppuj: obszary rehabilitacji istniejcej zabudowy i infrastruktury technicznej, obszary wymagajce przeksztace lub rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowp obiektw handlowych, o ktrych mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny suce organizacji imprez masowych oraz granice pomnikw zagady wraz ze strefami ochronnymi, okrelone na podstawie

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2627 29

Poz. 621

ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenw byych hitlerowskich obozw zagady. R o z d z i a IV Usta enia kopowe 28 Ustala sip stawkp suc naliczeniu opaty, o ktrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 15%.

Wykonanie niniejszej uchway powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec . 30 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od daty ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZZWuDNIIZZIA RADC BARBARA DROZD

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2628

Poz. 621 Zaepznik nr 1 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 187/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 621)

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2629

Poz. 621

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2630

Poz. 621 Zaepznik nr 2 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 187/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 621)

ROZSTRZYGNICIE o sposo ie rea izapii zapisanyph w ieispowy p anie zagospodarowania przestrzennego wsi Koopie na Wieo inwestypii z zakresw infrastrwktwry tephnipznei ktre na e do zada weasnyph g iny oraz zasadaph iph finansowania zgodnie z przepisa i o finansaph pw ipznyph 1 Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treci uchway ustala sip realizacjp inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalecych do zada wasnych gminy polegajcych na budowie sieci wodocigowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drg gminnych. 2 1. Ustala sip, e rdem finansowania inwestycji, o ktrych mowa w 1 bpd: 1) rodki wasne gminy. 2) rodki pozyskane z funduszy Unii Zuropejskiej. 3) rodki pozyskane z Funduszu uchrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. 4) Kredyt bankowy. 5) Zmisja obligacji komunalnych. 2. Ustala sip moliwo wykorzystania innych rde finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym rwnie finansowania inwestycji ze rodkw prywatnych. 3 Wykonanie finansowania inwestycji powierza sip Burmistrzowi Gminy i Miasta Wpgliniec.

Zaepznik nr 3 do wphwaey Rady Mieiskiei w Wg ipw nr 187/XXVII/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 621) ROZSTRZYGNICIE o sposo ie rozpatrzenia wwag wniesionyph do proiektw ieispowego p anw zagospodarowania przestrzennego wsi Koopie na Wieo podpzas wyeoenia do pw ipznego wg dw Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Wpglicu rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu przedstawionych jako nieuwzglpdnione przez Burmistrza Gminy i Miasta Wpgliniec: 1. Wnoszpy wwag: Aleksandra i Jan Wasyluk, Kocielna Wie 37, 59-950 Ruszw. 1) uznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga: dz. 96 i 97, obrpb Kocielna Wie. 2) Symbol terenu w projekcie planu: 5.1 U. 3) Tre uwagi: nie wyraam zgody na przeksztacenie () na dziaalno pozarolnicz dz. nr 97 i 96 o pow. 1,59 ha. Probp swoj motywujp tym. e jestemy dzierawcami ki od dziesipciu lat, jest to nasze jedyne pastwisko ogrodzone, i w tym roku chcemy wykupi na wasno celem powipkszenia gospodarstwa. 4) Rozstrzygnipie: Uwaga nieuwzglpdniona. 5) Uzasadnienie: Dziaki nr 97 i 96 znajduje sip w bezporednim ssiedztwie drogi wojewdzkiej nr 296 Wacicielem dz. 97 i 96 jest Skarb Pastwa, w ktrego imieniu nieruchomoci t zarzdza Agencja Nieruchomoci Rolnych Skarbu Pastwa, uddzia Terenowy we Wrocawiu, Sekcja Terenowa w Jeleniej Grze. Na etapie skadania wnioskw do planu ANR pismem nr SGZ.III-4212-p.z.p/27/04/89/05/RWI z dnia 5 stycznia 2005 r. podtrzymaa swj wczeniejszy wniosek zoony pismem nr SGZ.III/4212-p.z.p./35/33/90/9135/03/RWI z dnia 18 listopada2003 o zmianp przeznaczenia m.in. dz. 97 na cele usugowe. Burmistrz Gminy Miasta Wpgliniec

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2631

Poz. 621

rozpatrzy ten wniosek pozytywnie, czego skutkiem jest przeznaczenie dz. 97 oraz ssiadujcej dz. 96 na cele zabudowy usugowej. 2. Wnoszpy wwag: Zlbieta Deluga, ul. Wjtowska 7, 59-950 Ruszw. 1) uznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga: dz. 69/2, obrpb Kocielna Wie 2) Symbol terenu w projekcie planu: R. 3) Tre uwagi: zakwalifikowa dz. 69/2 na funkcje mieszkaniow o oznaczeniu RM/MN. 4) Rozstrzygnipie: Uwaga uwzglpdniona na czpci dz. 69/2, na czpci dz. 69/2 od strony obnienia potoku Gumnica nieuwzglpdniona. 5) Uzasadnienie: Dziaka 69/2 znajduje sip w poudniowej czpci obrpbu Kocielna Wie mipdzy potokiem Gumnica. Wniosek o zakwalifikowanie dz. 69/2 w caoci pod funkcjp zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej zosta uwzglpdniony w czpci przylegajcej do granicy obrpbu Ruszw ze wzglpdu na korzystniejsze warunki fizjograficzne (teren pooony wyej ni obnienie potoku Gumnica) oraz ssiedztwo drogi gruntowej znajdujcej sip w obrpbie Ruszw. Pozosta czp dz. 69/2 pozostawia sip w dotychczasowym uytkowaniu rolnym bez moliwoci lokalizacji zabudowy kubaturowej ze wzglpdu na uzgodniony z zarzdc drogi wojewdzkiej nr 296 pas terenu, przez ktry moliwe jest docelowo przeprowadzenie odcinka obejcia drogowego wsi Kocielna Wie. Rezerwa ta ma swoj kontynuacjp na terenach pooonych na poudnie i pnoc od dz. 69/2 oraz jest poczona z podobn rezerw zabezpieczon w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszw. 3. Wnoszpy wwag: Jan Bodzianny, Kocielna Wie 28, 59-950 Ruszw. 1) uznaczenie nieruchomoci, ktrej dotyczy uwaga: w obrpbie Kocielna Wie dz. 130/3. 2) Symbol terenu w projekcie planu: a) dz. 72/1165 obrpb ukrglica pooona poza obszarem objptym planem, b) 130/3 R. 3) Treo wwagi: zmieni przeznaczenie dziaek zgodnie z oznaczeniami na zaczonych mapach: a) dz. 130/3 wzdu drogi 321 pod zabudowp letniskow oraz wzdu drogi () pod budownictwo mieszkaniowe, b) ponadto wnoszp o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie geodezyjnym ukrglica oraz proponujp zmianp w pasie wzdu drogi lenej na zabudowp letniskow. 4) Rozstrzygnipie. a) dz. 130/3 w czpci przylegajcej do drogi 321 uwaga uwzglpdniona, w czpci przylegajcej do linii kolejowej (teren zamknipty) uwaga nieuwzglpdniona, b) wniosek o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie geodezyjnym ukrglica uwaga nieuwzglpdniona 5) Uzasadnienie: a) dz. 130/3 w czpci przylegajcej do linii kolejowej wnioskowany teren pooony jest w oddaleniu od istniejcej zwartej zabudowy i bezporednio przylega do torw kolejowych. Pooenie takie moe skutkowa znacznymi uciliwociami i zagroeniami wynikajcymi z ruchu kolejowego. Ponadto do tej czpci dz. 130/3 brak jest wydzielonej drogi dojazdowej umoliwiajcej dojazd oraz realizacjp niezbpdnej infrastruktury technicznej. b) wniosek o objpcie planem zagospodarowania dz. 72/1165 w obrpbie geodezyjnym ukrglica granica obszaru objptego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kocielna Wie zostaa okrelona na wstppnym etapie procedury planistycznej w oparciu o istniejce materiay geodezyjne speniajce wymogi art.16 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z pniejszymi zmianami) tj. na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:2000. Dla wnioskowanej dz. 72/1165 pokrycia tak map nie ma. Wobec powyszego nie ma moliwoci wczenia wnioskowanego terenu do mpzp wsi Kocielna Wie.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2632

Poz. 622 i 623

622
UCHWAA RADY GMINY KAMIENNA GRA NR XXX/138/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie z iany wphwaey nr X/43/01 Rady G iny Ka ienna Gra z dnia 25 padziernik 2001 w sprawie wprowadzenia z ian w ieispowy p anie og ny zagospodarowania przestrzennego G iny Ka ienna Gra Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Kamienna Gra uchwala, co nastppuje: 1 W uchwale nr X/43/01 Rady Gminy Kamienna Gra z dnia 25 padziernika 2001 w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie oglnym zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Gra wprowadza sip nastppujc zmianp: w 2 ust. 1 pkt 2 dopisuje sip sowo pzo przed nr dziaki 461. 2 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy Kamienna Gra. 3 Uchwaa wchodzi w ycie w terminie 30 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego oraz podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzpdu Gminy Kamienna Gra. PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC ZYGMUNT HOMONCIK

623
UCHWAA RADY GMINY W KUNICACH NR XXIII/141/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regw a inw przyznawania dodatkw oraz innyph skeadnikw wynagrodzenia nawpzypie o zatrwdniony w szkoeaph i p apwkaph oowiatowyph prowadzonyph przez g in Kwnipe w rokw 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami)) i art. 30 ust. 6 w zwizku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pniejszymi zmianami)) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co nastppuje:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 1

2633

Poz. 623

Uchwaa okrela dla nauczycieli poszczeglnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkoach prowadzonych przez gminp Kunice: 1) wysoko dodatku za wysugp lat, motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego i za warunki pracy oraz szczegowe warunki ich przyznawania, 2) szczegowy sposb obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastppstw, 3) wysoko i warunki wypacania nagrd i innych wiadcze wynikajcych ze stosunku pracy z wyczeniem wiadcze z zakadowego funduszu wiadcze socjalnych. Dodatek otywapyiny 2 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczeglnych osignip dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, a w szczeglnoci: 1) uzyskanie przez uczniw, z uwzglpdnieniem ich moliwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osignip dydaktycznowychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminw, sprawdzianw albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach itp., 2) umiejptno rozwizywania problemw wychowawczych uczniw we wsppracy z rodzicami, 3) pene rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniw, aktywne i efektywne dziaanie na rzecz uczniw potrzebujcych szczeglnej opieki, 4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 5) systematyczne i efektywne przygotowywanie sip i wypenianie przydzielonych obowizkw, 6) podnoszenie kwalifikacji i umiejptnoci zawodowych, 7) wzbogacanie wasnego warsztatu pracy, 8) dbao o estetykp pomieszcze i sprawno powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urzdze szkolnych, 9) prawidowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej, 10) rzetelne i terminowe wywizywanie sip z polece subowych, 11) przestrzeganie dyscypliny pracy, 12) zaangaowanie w realizacjp czynnoci i zada okrelonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczeglnoci: a) udzia w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych, b) udzia w pracach komisji przedmiotowych i innych, c) opieka nad samorzdem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dziaajcymi na terenie szkoy,

d) prowadzenie lekcji koleeskich lub innych form aktywnoci w ramach wewntrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli, e) aktywny udzia w realizowaniu innych zada statutowych szkoy. 2. u wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorw szk decyduj w szczeglnoci nastppujce kryteria: 1) umiejptno racjonalnego gospodarowania rodkami finansowymi szkoy: a) przestrzeganie dyscypliny finansw publicznych w oparciu o posiadane rodki finansowe, b) podejmowanie dziaa zmierzajcych do wzbogacenia majtku szkolnego, c) pozyskiwanie rodkw pozabudetowych oraz umiejptno ich waciwego wykorzystania na cele szkoy, d) podejmowanie dziaa zapewniajcych utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantujcym optymalne warunki do realizacji zada dydaktycznowychowawczych, 2) sprawno organizacyjna w realizacji zada szkoy: a) dyscyplina pracy, podzia zada, terminowo realizacji zada i zarzdze, b) podejmowanie dziaa motywujcych nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, c) polityka kadrowa, d) organizowanie konferencji szkoleniowych, e) wsppraca z placwkami doskonalenia nauczycieli, f) podejmowanie innych dziaa majcych na celu promowanie szkoy, 3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoy: a) osignipcia uczniw szkoy: naukowe, sportowe, artystyczne w skali gminy, regionu, wojewdztwa, kraju, b) poszerzona oferta szkoy poprzez: wprowadzenie programw autorskich, innowacji i eksperymentw pedagogicznych oraz innych rozwiza metodycznych, c) dbao o klimat wychowawczy szkoy poprzez rozwizywanie konkretnych problemw wychowawczych, podejmowanie efektywnych dziaa profilaktycznych zapobiegajcych zagroeniom spoecznym, d) stwarzanie warunkw sprzyjajcych rozwojowi samorzdnoci i przedsipbiorczoci uczniw, e) obecno szk w rodowisku lokalnym, udzia w imprezach i przegldach organizowanych przy wsppracy z instytucjami spoeczno-kulturalnymi, f) konstruktywna wsppraca z rad rodzicw lub szkoy i samorzdem uczniowskim. 3. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat, wynosi w odniesieniu do redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, o ktrym

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2634

Poz. 623

4. 5.

6. 7.

8.

9.

mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, zwanego dalej rednim wynagrodzeniem nauczyciela staysty: 1) dla dyrektorw szk od 1% do 14% 2) dla pozostaych nauczycieli od 1% do 6 %. Dodatek motywacyjny przyznaje sip na czas okrelony, nie krtszy ni jeden semestr i nie duszy ni jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela ustala dyrektor szkoy w oparciu o kryteria w wysokoci do 10% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek motywacyjny dla dyrektorw ustala wjt wysokoci do 20% otrzymywanego przez dyrektora wynagrodzenia zasadniczego. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu p roku szkolnego w danej szkole, a nauczyciel, ktremu powierzono stanowisko kierownicze, z dniem powierzenia tego stanowiska. Nauczycielom uzupeniajcym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoy macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoy, w ktrej nauczyciel uzupenia etat. Nauczycielowi przeniesionemu na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoy, do ktrej nauczyciel zosta przeniesiony po zasipgnipciu opinii dyrektora szkoy, w ktrej nauczyciel by poprzednio zatrudniony. Dodatek fwnkpyiny 3

2. Dodatek funkcyjny przysuguje take nauczycielom, ktrym powierzono obowizki kierownicze w zastppstwie. Dodatek ieszkaniowy 5 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niszym ni poowa tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum, posiadajcemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysuguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy. 2. Wysoko nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zalenoci od liczby osb w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesipcznie: 1) przy jednej osobie w rodzinie 4% 2) przy dwch osobach w rodzinie 6% 3) przy trzech osobach w rodzinie 8% 4) przy czterech i wipcej osobach w rodzinie 10% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty. 3. Do osb, o ktrych mowa w ust. 2, zalicza sip nauczyciela oraz wsplnie z nim zamieszkujcego wspmaonka, a take dzieci i rodzicw pozostajcych na jego wycznym utrzymaniu. 4. Nauczycielowi i jego wspmaonkowi bpdcemu take nauczycielem, stale z nim zamieszkujcemu, przysuguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej w ust. 2. 5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje sip na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o ktrych mowa w ust. 4, na ich wsplny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wjt Gminy. 6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje nauczycielowi: 1) niezalenie od tytuu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego, 2) od pierwszego dnia miesica nastppujcego po miesicu, w ktrym nauczyciel zoy wniosek o jego przyznanie. 7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysuguje w okresie wykonywania pracy, a take w okresach: 1) niewiadczenia pracy, za ktre przysuguje wynagrodzenie, 2) pobierania zasiku z ubezpieczenia spoecznego, 3) odbywania suby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej suby wojskowej. W przypadku jednak, gdy z nauczycielem powoanym do suby zawarta bya umowa o pracp na czas okrelony, dodatek wypaca sip nie duej ni do koca okresu, na ktry umowa bya zawarta, 4) korzystania z urlopu wychowawczego. Wynagrodzenie za godziny ponad wy iarowe i godziny doranyph zastpstw 6 1. Wynagrodzenie za jedn godzinp ponadwymiarow i godzinp doranego zastppstwa oblicza sip dzielc przyznan nauczycielowi stawkp wynagrodzenia zasadniczego przez miesipczn liczbp godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru

1. Dodatki funkcyjne przysuguj: 1) dyrektorom szk w wysokoci od 1% do 50% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, 2) nauczycielom wychowawcom klas lub oddziaw i grup przedszkolnych w wysokoci 3% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, 3) nauczycielom opiekunom stau w wysokoci 3% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty, 4) nauczycielom doradcom metodycznym w wysokoci do 20% redniego wynagrodzenia nauczyciela staysty. 2. Wysoko dodatkw funkcyjnych okrelonych w ust.1 ustala dla dyrektorw Wjt Gminy, a dla pozostaych nauczycieli dyrektor szkoy, uwzglpdniajc odpowiednio m.in. wielko szkoy, jej warunki organizacyjne, zoono zada wynikajcych z funkcji. 3. Dodatek dla nauczyciela opiekuna stau przysuguje za kad osobp odbywajc sta, a dla wychowawcy za kad klasp lub oddzia. W oddziale przedszkolnym przysuguje jeden dodatek niezalenie od liczby grup, w ktrych prowadzi sip zajpcia. 4 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od dnia powierzenia stanowiska uprawniajcego do dodatku.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2635

Poz. 623 i 624

zajp, ustalonego dla rodzaju zajp dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastppstwa nauczyciela. 2. Miesipczn liczbp godzin obowizkowego lub realizowanego wymiaru zajp nauczyciela, o ktrej mowa w ust. 1, ustala sip mnoc tygodniowy obowizkowy lub realizowany wymiar zajp przez 4,16 z zaokrgleniem do penych godzin w ten sposb, e czas zajp do 1/2 godziny pomija sip, a co najmniej 1/2 godziny liczy sip za pen godzinp. 3. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w ktrych praca wykonywana jest przez okres krtszy ni 5 dni w tygodniu lub krtszy ni 4 dni w tygodniu, gdy dla nauczycieli ustalono czterodniowy tydzie pracy za podstawp ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje sip tygodniowy obowizkowy wymiar zajp okrelony art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczycieli ustalono czterodniowy tydzie pracy. Dodatek za warwnki prapy 7 1. Nauczycielom pracujcym w trudnych i uciliwych warunkach przysuguje dodatek za warunki pracy w wysokoci 5% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. 2. Wysoko indywidualnego dodatku za warunki pracy ustala dyrektor w granicach, o ktrych mowa w ust.1, biorc pod uwagp w szczeglnoci stopie trudnoci zajp realizowanych w

warunkach trudnych i uciliwych, w tym stopie upoledzenia ucznia. 3. Dodatek za warunki pracy przyznaje nauczycielowi dyrektor, a dyrektorowi wjt. Nagrody ze spepia nego fwndwszw nagrd 8 1. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagrd dla nauczycieli stanowi 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodze, z tym e: 1) 65% rodkw funduszu przeznacza sip na nagrody dyrektora, 2) 35% rodkw funduszu przeznacza sip na nagrody organu prowadzcego. 2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagrd maj charakter uznaniowy. Kryteria i tryb ich przyznawania okrela sip w odrpbnej uchwale. 9 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy. 10 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, z moc obowizujc od dnia 1 stycznia 2009 roku. PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC TADEUSZ SUSZEK

624
UCHWAA RADY GMINY W KUNICACH NR XXIV/146/09 z dnia 23 stycznia 2009 r. z ieniaipa wphwae w sprawie statwtw G innego Oorodka Kw twry i Sportw w Kwnipaph Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.) Rada Gminy w Kunicach uchwala, co nastppuje:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 1

2636 3

Poz. 624 i 625

W uchwale nr XXV/141/04 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie statutu Gminnego urodka Kultury i Sportu w Kunicach (Dziennik Urzpdowy Woj. Dolnolskiego z 2005 r. Nr 30, poz. 697, z 2006 r. Nr 242, poz. 3618) uyty w odpowiednim przypadku wyraz kierownik zastppuje sip ujptym w odpowiednim przypadku wyrazem dyrektor. 2 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy w Kunicach.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC TADEUSZ SUSZEK

625
UCHWAA RADY GMINY WUBA NR XXI/196/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wtworzenia i nadania regw a inw Stray G innei Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 2 i art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) po uzyskaniu opini Komendanta Wojewdzkiego Policji we Wrocawiu, Rada Gminy Luba uchwala, co nastppuje: 1 Z dniem 1 marca 2009 roku tworzy sip Stra Gminn Gminy Luba, zwanej dalej Stra. 2 Komendp Stray umiejscawia sip w strukturze organizacyjnej Urzpdu Gminy Luba. 3 Nadaje sip Stray Regulamin Stray Gminnej Gminy Luba bpdcy zacznikiem do niniejszej uchway. 4 Wykonanie uchway powierza sip Wojtowi Gminy Luba. 5 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC JACEK JAWORSKI

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2637

Poz. 625 Zaepznik do wphwaey Rady G iny Ww a nr XXI/196/2008 z dnia 30 grwdnia 2008 r. (poz. 625)

REGUWAMIN STRA Y GMINNEJ GMINY WUBA

RuZDZIA I Postanowienia og ne 1. Stra Gminna Gminy Luba, zwana dalej Stra, jest umundurowan formacj utworzon w celu wykonywania zada w zakresie zapewnienia porzdku publicznego na terenie Gminy Luba. 2. Terenem dziaania Stray jest obszar administracyjny Gminy Luba. 3. Siedziba Stray mieci sip w budynku Urzpdu Gminy Luba, ul. Dbrowskiego 18. R u Z D Z I A II Organizapia prapy Stray 1. Komenda Stray umiejscowiona jest w strukturze Urzpdu Gminy Luba i podlega bezporednio Wjtowi Gminy Luba. 2. W skad Komendy Stray wchodz dwch funkcjonariuszy, pracownik administracyjny 3. Stosunki pracy ze stranikami i innymi pracownikami Stray nawizuje, zmienia i rozwizuje Wjt Gminy Luba. (Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnolskiego NK.II.0911-19/107/09 z dnia 6 lutego 2009 r. stwierdzono niewano pkt 3 rozdziau II zacznika) 4. Zadania Stray zwizane z obsug administracyjn i finansow wykonuj odpowiednie komrki organizacyjne Urzpdu Gminy Luba. 5. Nadzr nad dziaalnoci stray sprawuje wjt Gminy Luba, a w zakresie fachowym Komendant Gwny Policji poprzez Komendanta Wojewdzkiego Policji we Wrocawiu. 6. Stra uywa pieczpci o treci: Stra Gminna, ul. Dbrowskiego 18; 59-800 Luba. R u Z D Z I A III Zadania Stray 1. Stra wykonuje zadania w zakresie ochrony porzdku publicznego wynikajce z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) i innych

aktw prawa powszechnie obowizujcego oraz inne zadania zlecone przez Wjta Gminy Luba. 2. Stra realizujc swoje zadania dziaa samodzielnie lub z przedstawicielami innych organw w zakresie okrelonym przez Wjta Gminy Luba. 3. Stra wsppracuje z Policj na zasadach okrelonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych i rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewnptrznych i Administracji. R u Z D Z I A IV Uprawnienia i o owizki stranikw 1. Uprawnienia i obowizki funkcjonariuszy Stray okrela ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o straach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do ustawy. 2. Funkcjonariusz nie moe bez zgody Wjta podejmowa innego zajpcia zarobkowego. (Rozstrzygnipciem nadzorczym Wojewody Dolnolskiego NK.II.0911-19/107/09 z dnia 6 lutego 2009 r. stwierdzono niewano pkt 3 rozdziau IV zacznika) 3. W sprawach dotyczcych stranikw, a nieuregulowanych w regulaminie i ustawie o straach gminnych zastosowanie maj przepisy ustawy o pracownikach samorzdowych oraz Kodeks Pracy. 4. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania kwalifikacyjne stranikw i innych pracownikw Stray reguluj przepisy dotyczce zasad wynagradzania i wymaga kwalifikacyjnych pracownikw samorzdowych. RuZDZIA V Postanowienia kopowe 1. Stra dziaa na podstawie niniejszego regulaminu i obowizujcych w tym zakresie przepisw. 2. Zmiany w regulaminie mog by dokonywane w trybie jego nadania.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2638

Poz. 626 i 627

626
UCHWAA RADY GMINY MAWCZYCE NR XXIX/135/08 z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wsta enia grnyph stawek opeat z tytwew wswwania ko wna nyph odpadw staeyph i peynnyph na terenie g iny Ma pzype Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) w zwizku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarw i usug (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastppuje: 1 Ustala sip maksymalne stawki wiadczonych usug za wywz nieczystoci staych i pynnych na wysypisko komunalne we wsi Rusko i do oczyszczalni ciekw w Malczycach: 1) wywz nieczystoci staych 64,84 z/m3 plus obowizujcy VAT(przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym) (Skarga Wojewody Dolnolskiego NK.II.091412/14/08 z dnia 10 lutego 2009 r. do WSA we Wrocawiu na 1 pkt 1 we fragmencie przyjmujc limit nieczystoci staych 1,5 m3 od jednej osoby w okresie rocznym) 2) wywz nieczystoci pynnych 12,83 z/m3 plus obowizujcy VAT. 2 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy Malczyce.

3 Traci moc uchwaa nr XVIII/83/07 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia grnych stawek opat z tytuu usuwania komunalnych odpadw staych i pynnych na terenie gminy Malczyce. 4 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

PRZZWuDNIIZZIA RADC GMINC LEOKADIA GANCARZ

627
UCHWAA RADY GMINY STOSZOWICE NR IX/78/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie z iany wphwaey nr VIII/74/2008 Rady G iny Stoszowipe z dnia 25 istopada 2008 r. w sprawie zwo nie w podatkw od nierwpho oopi Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r Nr 142, ze zmianami) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 ze zmianami) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co nastppuje:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 1

2639

Poz. 627 i 628

W uchwale nr VIII/74/2008 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zwolnie w podatku od nieruchomoci wprowadza sip nastppujce zmiany: 1 otrzymuje brzmienie: 1) Budynki i ich czpci, grunty zajpte na potrzeby prowadzenia dziaalnoci w zakresie pomocy spoecznej, 2) Budynki i ich czpci, grunty stanowice wasno lub bpdce w posiadaniu lub trwaym zarzdziei zajpte na cele ochrony przeciwpoarowej, 3) Budynki i ich czpci, grunty zajpte na potrzeby dziaalnoci kulturalnej, o ktrej mowa w ustawie z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizo-

waniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami) 2 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy Stoszowice. 3 Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa. PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC JANUSZ CENDROWICZ

628
UCHWAWA RADY GMINY STOSZOWICE NR IX/79/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie okreo enia wzorw for w arzy infor apii i dek arapii podatkowyph Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwizku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opatach lokalnych (t.j: DZ. U. z 2006 r. Nr 121, poz. n44 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (Dz. U. z 2002 r. Nr200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Gminy Stoszowice uchwala, co nastppuje: 1 1. ukrela sip wzr Deklaracji na podatek od nieruchomoci (DN 1) stanowicy zacznik nr 1. 2. ukrela sip wzr Informacji na podatek od nieruchomoci (IN 1) stanowicy zacznik nr 2. 3. ukrela sip wzr Informacji o nieruchomociach i obiektach budowlanych czp uzupeniajca dane o zwolnieniach podatkowych (IN 1/A) stanowicy zacznik nr 3. 4. ukrela sip wzr Dane o nieruchomociach (IN 1/B) stanowicy zacznik nr 4. 2 1. ukrela sip wzr Deklaracji na podatek leny (DL 1) stanowicy zacznik nr 5, 2. ukrela sip wzr Informacji w sprawie podatku lenego (IL 1) stanowicy zacznik nr 6. 3. ukrela sip wzr Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku lenym (ZL 1/B) stanowicy zacznik nr 7. 4. ukrela sip wzr Dane o nieruchomociach lenych (ZL 1/A) stanowicy zacznik nr 8. 3 1. ukrela sip wzr Deklaracji na podatek rolny (DR 1) stanowicy zacznik nr 9. 2. ukrela sip wzr Informacji w sprawie podatku rolnego (IR 1) stanowicy zacznik nr 10. 3. ukrela sip wzr Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym (ZR 1/A) stanowicy zacznik nr 11. 4 Wykonanie uchway powierza sip Wjtowi Gminy Stoszowice.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 5

2640 6

Poz. 628

Traci moc uchwaa nr II/8/2002 Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie okrelenia wzorw deklaracji oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomoci, podatku rolnego, podatku lenego.

Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. PRZZWuDNIIZZIC RADC GMINC JANUSZ CENDROWICZ

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2641

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2642

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2643

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2644

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2645

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2646

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2647

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2648

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2649

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2650

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2651

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2652

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2653

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2654

Poz. 628

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2655

Poz. 629 i 630

629
ZARZDZENIE STAROSTY POWIATU OWENICKIEGO NR 5/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wsta enia oredniego iesipznego kosztw wtrzy ania ieszkapa w do aph opieki spoeepznei na terenie powiatw o eonipkiego w rokw 2009 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art.. 60 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) zarzdzam, co nastppuje: 1 Ustalam redni miesipczny koszt utrzymania mieszkaca w domach pomocy spoecznej na terenie powiatu olenickiego w roku 2009: 1) w Powiatowym Domu Pomocy Spopecznej w ustrowie na kwotp 2583,25 z, 2) w Domu upieki Iaritas Archidiecezji Wrocawskiej w Dobroszycach na kwotp 2295,00 z. 2 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania. 3 Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. STARuSTA ZBIGNIEW POTYRAA

630
ZARZDZENIE STAROSTY POWIATU OWENICKIEGO NR 6/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wsta enia oredniego iesipznego kosztw wtrzy ania dziepka w p apwkaph opiekwpzo-wyphowawpzyph na terenie powiatw o eonipkiego w rokw 2009 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 86 ust. 7 w zw. z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) zarzdzam, co nastppuje: 1 Ustalam redni miesipczny koszt utrzymania dziecka w placwkach opiekuczo-wychowawczych na terenie powiatu olenickiego w roku 2009: 1) w Wielofunkcyjnej Placwce upiekuczoWychowawczej w Bierutowie na kwotp 2.479,96 z, 2) w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Stradomii Dolnej na kwotp 1.578 z. 2 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

3 Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego.

STARuSTA ZBIGNIEW POTYRAA

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2656

Poz. 631 i 632

631
ZARZDZENIE PREZYDENTA WROCAWIA NR 5352/09 z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wsta enia oredniego iesipznego kosztw wtrzy ania ieszkapa w Do w Po opy Spoeepznei d a os przew ek e so atypznie phoryph z siedzi we Wropeawiw przy w . ow. Marpina 10 w 2009 rokw Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) w zwizku z art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z pn. zm.) zarzdza sip, co nastppuje: 1 Ustala sip redni miesipczny koszt utrzymania mieszkaca w Domu Pomocy Spoecznej dla osb przewlekle somatycznie chorych z siedzib we Wrocawiu przy ul. w. Marcina 10 w 2009 roku w wysokoci 2.216 z. 2 Zarzdzenie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego. 3 Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA MACIEJ BLUJ


WIIZPRZZCDZNT WRuIAWIA

632
POROZUMIENIE zawarte w dniu 1 grudnia 2008 r. pomipdzy: Gmin Miejsk Lubin z siedzib w Urzpdzie Miejskim w Lubinie przy ul. Kiliskiego 10 reprezentowan przez: 1. Roberta Raczyskiego Prezydenta Miasta Lubina, przy kontrasygnacie 2. Alicji Michuki Skarbnika Miasta Lubina, zwan w dalszej czpci Miaste Ww in a Gmin Lubin z siedzib w Urzpdzie Gminy w Lubinie przy ul. okietka 6 reprezentowan przez: 1. Irenp Rogowsk Wjta Gminy Lubin, przy kontrasygnacie 2. Marzeny Kosydor Skarbnika Gminy Lubin, zwan w dalszej czpci G in Ww in Na podstawie uchway nr XIX/105/2008 Rady Gminy Lubin z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie wsplnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin i uchway nr XXXIV/129/08 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 wrzenia 2008 r. w sprawie wsplnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego transportu zbiorowego Miasta Lubina na obszarze Gminy Lubin Strony postanawiaj, co nastppuje:

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25 1

2657

Poz. 632

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie przez Gminp Lubin Miastu Lubin realizacji zada w zakresie zorganizowania przewozw na liniach czcych Miasto Lubin z niektrymi miejscowociami Gminy Lubin w ramach komunikacji miejskiej w rozumieniu art. 4 pkt 7a) ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami). 2. Wykaz linii, o ktrych mowa w ust. 1, wraz z rozkadami jazdy zawiera zacznik nr 1 do porozumienia. 2 Wydawanie zezwole na wykonywanie regularnych przewozw osb w krajowym transporcie drogowym, o ktrych mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym. (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami) powierza sip Prezydentowi Miasta Lubina. 3 1. Miasto Lubin owiadcza, e zawaro z przewonikiem PKS Lubin S.A. umowp na zadanie: wiadczenie usug przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin, a stawki zastosowane w niniejszym porozumieniu wynikaj z ww. umowy i zapewnia, e istniej moliwoci realizowania porozumienia przez tego przewonika na liniach, o ktrych mowa w 1. 2. Gmina Lubin zobowizuje sip do zwrotu nalenoci wynikajcej z iloci wozokilometrw na poszczeglnych liniach okrelonych w porozumieniu oraz stawek za 1 wozokilometr w okresach miesipcznych. 3. Dodatkowo Gmina Lubin zobowizuje sip do zwrotu kosztu, jaki ponioso Miasto Lubin za wykonanie zmienionych rozkadw jazdy w zwizku ze zmian tras i rozkadw linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lubin w roku 2008, w wysokoci 12.000 z. netto (sownie: dwanacie tysipcy zotych) d naleny podatek VAT 22%. 4. W przypadku zmiany tras i rozkadw linii komunikacyjnych jak w 1 w latach nastppnych Gmina Lubin zwrci Miastu Lubin poniesione koszty za wykonanie zmienionych rozkadw jazdy. 5. Szczegowe zasady wyliczenia kwoty, o ktrej mowa w ust. 2 zawiera zacznik nr 2 do porozumienia. 6. Miasto Lubin za realizacjp zadania, o ktrym mowa w 1, wystawi do sidmego dnia kadego miesica fakturp VAT, patn przez Gmin Lubin w terminie 21 dni od dnia dorpczenia faktury. Strony zgodnie postanawiaj, e kadorazowo do faktury doczone zostanie szczegowe rozliczenie finansowe, o ktrym mowa w ust. 5. Pierwsza faktura za realizacjp zadania, o ktrym mowa w 1, zawiera bpdzie kwotp za wykonanie zmienionych rozkadw jazdy w zwizku

ze zmian tras i rozkadw linii komunikacji miejskiej na terenie Gminy Lubin w roku 2008. 7. Miejscem zapaty jest bank Gminy Lubin. 8. W przypadku zmiany stawek wozokilometrw zgodnie z zasadami ustalonymi w umowie na zadanie: wiadczenie usug przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin, zmianie ulegn wysokoci stawek wozokilometrw, o ktrych mowa w 3 ust. 2. Zmiana stawek wozokilometrw nie wymaga zmiany porozumienia. 4 Wpywy ze sprzeday biletw na linach objptych porozumieniem stanowi zaliczkp na poczet wynagrodzenia miesipcznego przewonika PKS Lubin S.A. 5 Na liniach, o ktrych mowa w 1 porozumienia, obowizuj przepisy porzdkowe i taryfowe stosowane w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Lubin, o ile postanowienia porozumienia nie stanowi inaczej. 6 1. Kontrola biletowa w pojazdach obsugujcych linie okrelone w zaczniku, o ktrym mowa w 1, prowadzona jest przez Miasto Lubin zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa. 2. Wpywy z opat dodatkowych pobieranych w razie niedopenienia obowizku zapaty nalenoci przewozowych z tytuu przewozu osb, rzeczy i zwierzt, naruszenia przepisw o zabieraniu ze sob do rodka transportowego zwierzt i rzeczy, spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy rodka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz opat manipulacyjnych pobieranych w zwizku z przeprowadzan kontrol biletw, o ktrej mowa w ust. 1 stanowi dochd Miasta Lubin. 7 1. Gmina Lubin zorganizuje na swoim terenie przystanki dla pojazdw obsugujcych linie objpte porozumieniem. Utrzymanie przystankw naley do Gminy Lubin. 2. Gmina Lubin zobowizuje sip wykonywa jeden raz w roku (w miesicach marzec - kwiecie badania iloci przewoonych pasaerw na liniach, o ktrych mowa w 1, a ich wyniki przedstawi Miastu Lubin, chyba e strony inaczej postanowi. 8 1. Porozumienie zawarte zostaje na czas nieokrelony. 2. Kada ze Stron moe wypowiedzie porozumienie z zachowaniem 3-miesipcznego okresu wypowiedzenia. 9 1. Kadorazowa zmiana tras i rozkadw jazdy autobusw na terenie Gminy Lubin wymaga zmiany zacznika nr 1 i nr 2 do porozumienia.

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2658 11

Poz. 632

2. Zmiana tras i rozkadw jazdy autobusw moe by dokonywana nie czpciej, ni dwa razy w roku ( w okresie od 1 kwietnia i 1 listopada). 3. Zmiana tras i rozkadw jazdy autobusw jak w ust. 1 i 2 nie stanowi zmiany niniejszego porozumienia. 10 Porozumienie zostao zawarte w czterech jednobrzmicych egzemplarzach, po dwa dla kadej ze stron. Gmina Lubin WJT IRENA ROGOWSKA SKARBNIK GMINC MARZENA KOSYDOR

Porozumienie wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzpdowym Wojewdztwa Dolnolskiego, jednak nie wczeniej, ni od dnia 1 stycznia 2009 r.

Miasto Lubin z up. PRZZCDZNTA MIASTA LECH DUBAA


SZKRZTARZ MIASTA

SKARBNIK MIASTA ALICJA MICHUKA

Zaepznik nr 1 do porozw ienia z dnia 1 grwdnia 2008 r. (poz. 632) WYKAZ WINII WRAZ Z ROZKADAMI JAZDY (o owizwie od 31 arpa 2009 r.)

WINIA NR 2 i 2A KIZRUNKI: KSIGINIIZ GuRZCIA MIRuSZuWIIZ

WINIA NR 4 i 4A KIZRUNKI: uSIZK uBuRA

WINIA NR 9 KIZRUNKI: GuLA

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2659

Poz. 632 Zaepznik nr 2 do porozw ienia z dnia 1 grwdnia 2008 r. (poz. 632)

SZCZEGOWE ZASADY WYWICZENIA KWOTY NAWE NOCI MIESICZNEJ (o owizwi do 31 arpa 2009 r.)

WINIA NR 2 i 2A Ta or A: 1. Ilo wykonanych wozokilometrw w miesicu ......................... zgodnie z zaczon tabel (arkusz kalkulacyjny): ...................... km 2. Aktualna wysoko stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. z. 3.ubliczenie kwoty nalenoci miesipcznej: ..................... km x .................. z = ...................................z Ta or B: 1. Ilo wykonanych wozokilometrw w miesicu ......................... - zgodnie z zaczon tabel (arkusz kalkulacyjny): ...................... km 2. Aktualna wysoko stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. z. 3. ubliczenie kwoty nalenoci miesipcznej: ..................... km x .................. z = ...................................z

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2660

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2661

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2662 WINIA NR 4 i 4A

Poz. 632

Tabor B: 1. Ilo wykonanych wozokilometrw w miesicu ......................... zgodnie z zaczon tabel (arkusz kalkulacyjny): ...................... km 2. Aktualna wysoko stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. z. 3. ubliczenie kwoty nalenoci miesipcznej: ..................... km x .................. z = ...................................z

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2663

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2664 WINIA NR 9

Poz. 632

Ta or A: 1. Ilo wykonanych wozokilometrw w miesicu ......................... - zgodnie z zaczon tabel (arkusz kalkulacyjny): ...................... km 2. Aktualna wysoko stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. z. 3. ubliczenie kwoty nalenoci miesipcznej: ..................... km x .................. z = ...................................z Ta or B: 1. Ilo wykonanych wozokilometrw w miesicu ......................... - zgodnie z zaczon tabel (arkusz kalkulacyjny): ...................... km 2. Aktualna wysoko stawki za 1 wozokilometr w komunikacji miejskiej w Lubinie brutto (w tym podatek VAT 7%): .............. z. 3. ubliczenie kwoty nalenoci miesipcznej: ..................... km x .................. z = ...................................z

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2665

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2666

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2667

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2668

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2669

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2670

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2671

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2672

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2673

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2674

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2675

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2676

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2677

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2678

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2679

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2680

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2681

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2682

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2683

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2684

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2685

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2686

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2687

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2688

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2689

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2690

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2691

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2692

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2693

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2694

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2695

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2696

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2697

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2698

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2699

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2700

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2701

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2702

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2703

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2704

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2705

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2706

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2707

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2708

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2709

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2710

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2711

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2712

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2713

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2714

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2715

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2716

Poz. 632

Dziennik Urzpdowy Wojewdztwa Dolnolskiego Nr 25

2717

Poz. 632

2718

Zgzemplarze biece i z lat ubiegych oraz zaczniki mona nabywa: 1) w punktach sprzeday: Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego we Wrocawiu, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego we Wrocawiu Delegatura w Jeleniej Grze, 58-506 Jelenia Gra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego we Wrocawiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego we Wrocawiu Delegatura w Wabrzychu, 58-300 Wabrzych, ul. Sowackiego 23a24, tel. 0-74/849-40-70, 2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesanego zamwienia w Dolnolskim Urzpdzie Wojewdzkim we Wrocawiu Zakadzie ubsugi Urzpdu, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. Zbiory Dziennika Urzpdowego wraz ze skorowidzami wyoone s do powszechnego wgldu w Bibliotece Urzpdowej Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego we Wrocawiu, pl. Powstacw Warszawy 1, 50-951 Wrocaw, tel. 0-71/340-62-54. Tre wydawanych dziennikw dostppna jest w Internecie na stronie: http://www.duw.pl

Wydawpa: Wojewoda Dolnolski Redakpia: Wydzia Nadzoru i Kontroli Dolnolskiego Urzpdu Wojewdzkiego, Redakcja Dziennika Urzpdowego Wojewdztwa Dolnolskiego, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21, e-mail a.augustynowicz@duw.pl Skead drwk i rozpowszephnianie: Dolnolski Urzd Wojewdzki we Wrocawiu Zakad ubsugi Urzpdu, 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1 Dystry wpia: tel. 0-71/340-62-02, e-mail w.startek@duw.pl Toczono z polecenia Wojewody Dolnolskiego w Dolnolskim Urzpdzie Wojewdzkim we Wrocawiu Zakadzie ubsugi Urzpdu 50-951 Wrocaw, pl. Powstacw Warszawy 1

nakad 49 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena: 62 40 ze (w tym 7% VAT)


na ID

29 20 ze (w tym 7% VAT)