1

CODUL INTERNATIONAL

Legile bridge-ului contract în competiţii în vigoare de la 30 septembrie 2008

ELABORAT SUB EGIDA
Federaţiei Mondiale de Bridge

APROBAT DE
Liga Europeană de Bridge

PUBLICAT SI DISTRIBUIT DE
Liga Europeană de Bridge

PUBLICAT IN LIMBA ROMÂNĂ DE
Federaţia Română de Bridge

2

Prefaţă la Legile din 2007
Primele legi ale bridge-ului competiţional au fost publicate în 1928. Au fost succesiv revizuite în 1933, 1935, 1943, 1963, 1975, 1987 şi 1997. În concordanţă cu legile sale de funcţionare, Federaţia Mondială de Bridge (WBF) a promulgat actuala ediţie a Legilor în 2007. În perioada 1930-1940, legile au fost promulgate de Clubul Portland din Londra şi de Whist-Club din New York. Începând cu anii ‘40, Comisia Naţională de Legi din Liga Americană de Bridge Contract a înlocuit WhistClub, în timp ce Liga Britanică de Bridge şi Liga Europeană de Bridge (EBL) au completat eforturile Clubului Portland. Legile din 1975 au fost promulgate de către Federaţia Mondială de Bridge (WBF), la fel ca şi cele din 1987 şi 1997. Această ultimă ediţie înlocuieşte codul din 1997. Autorităţile zonale pot implementa noul cod oricând după 1 ianuarie 2008, dar înainte de 30 Septembrie 2008. De-a lungul anilor a avut loc o creştere însemnată a nivelului de expertiză şi experienţă al arbitrilor, care a fost recunoscută în noul cod prin responsabilităţile crescute desemnate acestora. În plus, procesul de apel a fost considerabil îmbunătăţit prin introducerea codului de practică pentru comitetele de apel, spre care se face trimitere. Comitetul de redactare notează cu tristeţe trecerea în nefiinţă a lui Ralph Cohen în timpul redactării noului cod şi decesul anterior al lui Edgar Kaplan. Ajutorul oferit de Antonio Riccardi este recunoscut, ca şi cel al lui David Davenport de la Portland Club. Comitetul de redactare menţionează cu recunoştinţă contribuţia substanţială oferită de Anna Gudge, Richard Hills şi Rick Assad. Fără îndoială, codul nu ar fi fost produs fără dedicaţia şi munca intensă a coordonatorului comitetului de redactare, Grattan Endicott. Comitetul de redactare a fost format din: Max Bavin Ralph Cohen Joan Gerard Ton Kooijman Jeffrey Polisner William Schoder Grattan Endicott, coordinator John Wignall, preşedinte

3

Introducere a Codului 2007 de Legi ale bridge-ului competiţional
Aceste Legi au fost scrise pentru a defini procedura corectă şi pentru a oferi un remediu adecvat când există o abatere de la procedura corectă. Sunt destinate în principal nu pedepsirii iregularităţilor ci mai degrabă rectificării unor situaţii în care cei nevinovaţi pot fi prejudiciaţi, fără aceste intervenţii. Jucătorii trebuie să fie gata să accepte amiabil orice rectificare sau orice scor ajustat atribuit de arbitru. Au fost multe acumulări în bridge-ul competiţional în ultimii zece ani şi nu sunt semne că aceste modificări s-au oprit. Sarcina cu care s-a confruntat Comitetul de redactare a fost să se asigure că aceste Legi au fost actualizate, în aşa fel încât să conţină aceste modificări deja integrate şi să stabilească un cadru care să permită dezvoltări ulterioare. Arbitrilor le-au fost conferite considerabil mai multe puteri discreţionare. Sunt mai puţine penalizări automate: ele sunt înlocuite de conceptul de rectificare a unei situaţii ce a apărut într-un mod nefericit. Bridge-ul este jucat în diverse feluri în diverse ţări, aşa că aceste Legi dau mai multă putere autorităţilor regulatorii să facă regulamente care să controleze felul în care este jucat. În mod particular se ilustrează acest lucru în domeniul înţelegerilor parteneriale speciale, un concept nou el însuşi. Licitaţiile artificiale sunt un fenomen uzual, aşa că s-a încercat rezolvarea acestor probleme sau s-a permis autorităţilor regulatorii să rezolve aceste probleme, care apar când ceva nu merge bine. Am încercat să clarificăm domeniile de responsabilitate ale autorităţilor regulatorii, ale organizatorilor de turneu şi ale arbitrilor şi este exprimat clar că unele dintre responsabilităţi pot fi fie delegate, fie atribuite. Multe titluri şi subtitluri ale ediţiei din 1997 au fost îndepartate, în scopul de a simplifica textul. Unde titlurile rămân, ele nu limitează aplicarea unei legi, aşa cum nu o face nici omisiunea unei referinţe din text. Nuanţele semantice de limbaj se păstrează în ceea ce priveşte pe „poate face” (acţiunea de a nu face astfel nu este greşită), „face” (stabileşte procedura corectă, fără a sugera că abaterea de la ea să fie pedepsită), „ar trebui să” (acţiunea de a nu face acest lucru este o iregularitate cu pierderea drepturilor celui ce o provoacă, dar care nu este prea des pedepsită), „va face” (violarea acesteia va impune cel mai ades o penalizare procedurală) şi „trebuie să” (cea mai puternică cerinţă, o chestiune serioasă, într-adevăr). La fel, „ trebuie să nu” este cea mai puternică prohibiţie, „ nu va face” este puternică, dar „ nu poate face” este mai puternică – imediat sub „ nu trebuie să”. Pentru a elimina orice dubiu, această introducere şi definiţile care urmează fac parte din cod. În fine, în afară de situaţiile când contextul spune explicit altceva, singularul include şi pluralul, iar masculinul include şi femininul şi viceversa.

care ar putea avea nevoie de o explicatie. un membru al perechii opuse. adresat adversarilor. Alertă (alert . adversaire) Oricare dintre jucătorii celeilalte axe.un jucător .într-un concurs de perechi .patru sau mai multi jucători asociaţi ca parteneri într-o echipă (coechipieri). attaque) Prima carte jucată într-o levată.doi jucători asociaţi ca parteneri pe întreaga durată a concursului . Atu (trump . Atac (lead . epreuve) O întrecere de una sau mai multe sesiuni. Carte penalizată O carte ce face obiectul legii 50. atou) Fiecare carte din culoarea aleasă drept contract final.într-un concurs de echipe . entame) Cartea atacată la prima levată. Anunţ (bid . Concurs (event . concurrent) .4 Definiţii Adversar (opponent . alerte) Avertisment a cărui formă poate fi specificată de către autoritatea regulatorie. Atac iniţial (opening lead . .într-un concurs individual . Apărător (defender . Axă (side . defenseur) Unul din cei 2 adversari ai declarantului. Cădere (undertrick . Concurent (contestant . levee de chute) Fiecare levată care lipseşte axei declarante pentru a fi realizat contractul (vezi Legea 77). camp) Doi jucători asociaţi ca parteneri împotriva celorlalţi jucători. enchere) Angajamentul de a câştiga cel puţin numărul specificat de levate (în plus faţă de 6) în denominaţia (culoarea) aleasă.

5 Contra (double ; contre) Declaraţie peste un anunţ advers, mărind valoarea scorului contractului realizat sau nerealizat (vezi Legile 19A şi 77). Contract (contract ; contrat) Angajamentul axei declarante de a câştiga în denominaţia menţionată numărul de levate specificat în anunţul final necontrat, contrat sau recontrat (vezi Legea 22). Culoare (suit ; couleur) Una din cele patru grupe de cărţi ale pachetului, fiecare grupă conţinând 13 cărţi şi posedând un simbol particular : - pică ♠ (spade ; pique) - cupă ♥ (heart ; coeur) - caro ♦ (diamond ; carreau) - treflă ♣ (club ; trefle). Declarant (declarer ; declarant) Jucătorul care, în cadrul axei care face anunţul final, a menţionat primul denominaţia respectivă se numeşte declarant. El devine declarant după ce atacul iniţial devine vizibil (dar vezi Legea 54A, când atacul iniţial este făcut peste rând). Declaraţie Orice anunţ, contra, recontra sau pas. Declaraţie psihică (psychic call ; annonce psychique) O importantă dezinformare deliberată asupra forţei în onori şi/sau a lungimii unei culori. Declaraţie artificială (artificial call; annonce artificiel) Un anunţ, o contra sau o recontra care transmite o informaţie ( nefiind o informaţie luată ca atare în general de jucători) alta decât intenţia de a juca în denominaţia numită sau în ultima denominaţie numită; sau un pas care promite mai mult decât un nivel specificat de forţă sau dacă promite sau neagă valori altele decât în ultima culoare numită. Denominaţie (denomination) Culoarea (sau fără atu) specificată într-un anunţ. Donă (deal ; done) 1 - Distribuirea pachetului de cărţi pentru a forma mâinile celor 4 jucători. 2 - Cărţile astfel distribuite considerate unitar, împreună cu licitaţia şi jocul aferente.

6 Echipă (team ; equipe) Două sau mai multe perechi care joacă având orientări diferite la mese diferite, dar pentru un scor comun (reglementările pot autoriza echipe de mai mult de 4 jucători). Etui (board ; etui) 1 - Obiect descris în Legea 2 2 - Cele 4 mâini aşa cum au fost iniţial distribuite şi plasate în etui pentru a fi jucate în cursul sesiunii (numit deasemenea şi donă). A furniza (to follow ; fournir) A juca o carte din culoarea care a fost atacată. Ilicit (ilicită) Orice acţiune care nu face parte din procedurile legale ale jocului IMP (international match point ; point de match international) Unitate de scor atribuită conform scalei prezentate în Legea 78 B. Infracţiune (infraction) O încalcare a legii sau a reglementărilor legale de către un jucător. Iregularitate (irregularity ; irregularite) Abaterea de la procedurile corecte, incluzând (dar nelimitându-se la) acelea care implică o infracţiune a unui jucător. Joc (play ; jeu) 1 - Furnizarea unei cărţi din mână în cadrul unei levate, inclusiv atacul 2 - Ansamblul cărţilor jucate 3 - Perioada în timpul căreia sunt jucate cărţile 4 - Licitaţia şi jocul de levată ale unei done. Levată (trick ; levee) Unitate după care se determină rezultatul contractului. Ea este formată, exceptând situaţia când e defectuoasă, din patru cărţi, fiecare jucător depunând pe rând, în sens orar, câte o carte pe masă începând cu atacul. Levată suplimentară (overtrick ; levee suplementaire) Fiecare levată obţinută de declarant în plus faţă de contract. LHO (left-hand opponent ; adversaire gauche) Denumire prescurtată pentru adversarul din stânga.

7 Licitaţie (auction ; annonce) 1 - Procesul determinării contractului final prin intermediul declaraţiilor succesive. Începe când este făcută prima declaraţie. 2 - Totalitatea declaraţiilor făcute (vezi Legea 17) Manşă 100 sau mai multe puncte de levată scrise într-o donă Mână (hand ; main) Cărţile iniţial distribuite unui jucător sau cele care i-au mai rămas pe parcurs dintre acestea. Mort (dummy ; mort) 1 - Partenerul declarantului. El devine mort cand atacul iniţial apare vizibil. 2 - Cărţile partenerului declarantului, expuse pe masă după atacul iniţial. Neintenţionat Involuntar; nu în intenţia jucătorului în momentul acţiunii sale. Onor (honor ; honneur) Orice A (as) (ace ; as), R (rege) (king ; roi), D (dama) (queen ; dame), V (valet) (jack ; valet) sau 10 (zece) (ten ; dix). Pachet (pack ; pacquet de cartes) Cele 52 de cărţi de joc cu care se joacă bridge-ul. Pachet sortat Pachet de cărţi neamestecate faţă de situaţia lor anterioară Partener (partner ; partenaire) Jucătorul cu care un jucător formează o axă împotriva celorlalţi doi jucători. Pas (pass ; passe) Declaraţie specificând că un jucător nu alege la rândul său în acel tur de licitaţie să facă nici un anunţ, să contreze sau să recontreze. Penalizare (vezi şi rectificare) penalizările sunt de două feluri: - cele disciplinare, pentru menţinerea ordinii şi curtoaziei jocului - cele procedurale, penalizări (suplimentar oricărei rectificări) acordate discreţionar de către arbitru în cazuri de iregularităţi procedurale (vezi legea 90).

Puncte de levată (trick points . Drepturile concurenţilor se încheie fiecare atunci când prevăd legile relevante. Rectificare (rectification) Prevederile reparatorii care se aplică atunci când o iregularitate a ajuns în atenţia arbitrului. Puncte de meci (match points . Puncte bonus (premium points . points de levee) Puncte de scor pentru axa declarantă obţinute pentru realizarea contractului (vezi Legea 77). Rotaţie (rotation) Ordinea corectă (în sensul acelor de ceasornic) în care se desfăşoară distribuirea cărţilor cât şi licitaţia şi jocul. Scor ajustat (adjusted score . Retrasă Acţiunile retrase includ acele acţiuni care sunt anulate şi cărţi care sunt retrase. RHO (rihgt-hand opponent . Vezi legea 78A. Rând (turn . mărind valoarea scorului unui contract realizat sau nerealizat (vezi Legile 19B şi 77). Recontra (redouble . rezultând dintr-o comparaţie cu unul sau mai multe scoruri. surcontre) Declaraţie peste un contra advers. Scor parţial / Marcă parţială (part score . marque ajustee) Un scor care este atribuit de către arbitru (vezi Legea 12). Acest scor poate fi artificial sau înlocuitor. Perioada de joc în sine se termină atunci când se scot cărţile din etui la dona următoare (sau când ultima donă a unui tur este închisă). marque partielle) 90 sau mai puţine puncte de levată marcate într-o donă. tour) Momentul corect pentru un jucător de a declara sau de a juca. . points de bonification) Toate punctele câştigate.8 Perioada de joc Începe când atacul iniţial al unei done devine vizibil. diferite de punctele de levată (vezi Legea 77). points de match) Unitate de scor atribuită unui concurent. adversaire droit) Denumire prescurtata pentru adversarul din dreapta.

chelem) Contract la nivelul 6 (mic şlem) sau la nivelul 7 (mare şlem). 12C2 şi 91. vulnerabilite) Condiţiile pentru atribuirea de bonificaţii sau penalităţi pentru căderi (vezi Legea 77).9 Sesiune (session . . tour) Parte a unei sesiuni jucată cu aceiaşi adversari la aceiaşi masă. Vulnerabilitate (vulnerability . Şlem (slam . Tur (round . seance) O perioadă extinsă de joc în care se joacă un anumit număr de done specificat de organizatorul competiţiei. Poate avea semnificaţii diferite între legile 4.

12. Valet. Sud. Acesta desemnează direcţia Nord. 2. Damă.15 3. Distribuitorul şi vulnerabilitatea sunt stabilite în felul următor : Distribuitor . Rigă. iar numerotarea meselor se face într-o ordine stabilită de arbitru.Etuiurile Aceeaşi secvenţă se repetă pentru etuiurile 17-32 şi în continuare pentru fiecare grup de 16 etuiuri. 9.Vest .Est-Vest . Ordinea descrescătoare a cărţilor este: As. 10. caro. Est. se respectă condiţiile înscrise pe etui. 8.10 LEGEA 1 Pachetul de cărţi . 7. Fiecare etui este numerotat şi are 4 buzunare. compus din 13 cărţi pentru fiecare din cele 4 culori. . conţinând cele 4 mâini : Nord. 4.11.Etuiurile 1. 5.Nord-Sud . 8. LEGEA 2 Etuiurile în concurs Pentru fiecare din donele ce vor trebui jucate pe parcursul unei sesiuni se asigură un etui de concurs.Nimeni .11. 9. Vest. 5.13 2. 8.16 1. 5.Ordinea cărţilor şi culorilor Bridge-ul este jucat cu un pachet de 52 cărţi. Ordinea descrescătoare a culorilor este: pica.Sud .15 4.Nord . 9. Orice etui care nu respectă aceste condiţii nu trebuie utilizat.12. determinând automat celelalte 3 puncte cardinale în relaţie logică cu aceasta. LEGEA 3 Dispunerea meselor La fiecare masă joacă 4 jucători.13 Vulnerabil . cupa. 6.10. Dacă totuşi un astfel de etui este folosit pentru sesiunea respectivă.16 4.10.Toţi . 6. 3.14 2. trefla. 7.Est . 6.14 3. 7.

fiecare jucător se înscrie individual şi schimbă partenerii pe parcursul sesiunii. La cererea oricăruia dintre adversari. . membrii fiecărei perechi sau echipe vor decide între ei cum aleg locurile care le-au fost desemnate. Nord-Sud şi pe latura opusa. Dacă nu li s-a indicat altfel. Se recomandă ca distribuirea cărţilor să se facă în sensul acelor de ceasornic. Prezenţa la masă a unui reprezentant al fiecărei axe În timpul amestecării şi distribuirii cărţilor ar trebui să fie prezent cel puţin câte un membru al fiecărei axe. Odată ce un jucător şi-a ales poziţia. Jucătorii au obligaţia de a se deplasa la mese când şi cum le este indicat de către arbitru şi sunt răspunzători de ocuparea locului corect după fiecare shimbare. LEGEA 6 Amestecarea şi împărţirea cărţilor A. LEGEA 5 Aşezarea perechilor la mese A. pachetul va fi tăiat. C. pachetul de cărţi se amestecă. Poziţia iniţială Arbitrul desemnează o poziţie pentru fiecare concurent (individual. B. fiecare mână va fi apoi aşezată cu faţa în jos într-unul din cele 4 buzunare ale etuiului. câte o carte pe rând. Amestecarea cărţilor Înainte de a începe jocul. B.11 LEGEA 4 Perechile Cei 4 jucători de la fiecare masă formează cele două perechi sau axe. aceasta rămâne stabilită pentru întreaga sesiune şi nu mai poate fi schimbată decât la indicaţia sau cu permisiunea arbitrului. Schimbarea poziţiei iniţiale sau a mesei Jucătorii schimbă poziţia iniţială la masă sau se deplasează la o altă masă în conformitate cu instrucţiunile arbitrului. în afara cazului când arbitrul a dat alte dispoziţii. pereche sau echipă) la începutul sesiunii. În concursurile de perechi sau echipe. Arbitrul are sarcina de a anunţa clar toate instrucţiunile. Impărţirea cărţilor Cărţile trebuie distribuite cu faţa în jos. concurenţii se înscriu ca pereche sau respectiv ca echipă şi axele îşi păstrează componenţa pe tot parcursul unei sesiuni (în afara cazurilor de înlocuiri autorizate de arbitru). În concursurile individuale. în 4 mâini de câte 13 cărţi fiecare. Est-Vest.

nici un rezultat nu poate fi acceptat când cărţile au fost distribuite fără să fie amestecate dintr-un pachet sortat* sau când dona a fost deja jucată sau publicată într-o altă sesiune. când condiţiile jocului o cer. se aplică Legea 16C în cazul în care un jucător vede accidental o carte aparţinând mâinii unui alt jucător înainte de terminarea jocului în donă (dar vezi Legea 24). Se va proceda obligatoriu la o nouă amestecare şi distribuire dacă arbitrul o cere. Arbitrul poate alege o altă metodă de distribuire sau predistribuire a cărţilor care să producă aceleaşi rezultate complet aleatorii ca şi cele preconizate în punctele A şi B de mai sus. Arbitrul poate decide ca amestecarea şi distribuirea să fie făcute la fiecare masă înainte de începerea jocului. F. Arbitrul poate dispune amestecarea şi distribuirea cărţilor înainte de concurs de către asistenţii săi sau de către alte persoane autorizate de el. Dacă se stabileşte înainte de începerea licitaţiei pe o donă că aceasta a fost incorect distribuită sau că în timpul amestecării sau distribuirii donei un jucător ar fi putut să vadă o carte aparţinând unui alt jucator. 4. în mod normal nu va exista o redistribuire a unei done (deşi arbitrul are puterea să o impună).) 3. 2. E. După aceea. * un pachet sortat este un pachet de cărţi neamestecate faţă de situaţia lor anterioară .12 D. 2. În afară de situaţia când scopul turneului respectiv este de a rejuca done din trecut. Când decide în acest fel. Duplicarea etuiurilor Arbitrul poate hotărî. se va proceda la o nouă amestecare şi distribuire. (Aceste prevederi nu afectează regulile stabilite de schimbare a etuiurilor între mese. pentru orice motiv în concordanţă cu legile (vezi Legile 22A si 86C). 3. Arbitrul poate amesteca şi distribui el însuşi cărţile înainte de concurs. întocmirea uneia sau mai multor copii exacte a fiecărei done originale. Opţiunile arbitrului de amestecare şi distribuire a cărţilor 1. Reamestecarea şi redistribuirea cărţilor 1. Orice donă distribuită incorect este considerată nevalidă şi pentru orice altă iregularitate vezi legea relevantă.

2. el este aşezat în centrul mesei şi rămâne în acest loc până cand jocul ia sfârşit. decât cu permisiunea arbitrului. Fiecare jucător va lua cărţile din buzunarul corespunzător punctului său cardinal. nici o mână nu mai poate fi scoasă din etui. decât în prezenţa unui membru al fiecărei axe sau a arbitrului. 3. D. Dacă arbitrul nu decide altfel. fiecare jucător îşi păstrează propriile cărţi pentru a nu permite amestecarea acestora cu cele ale altui jucător. B. Scoaterea cărţilor din etui 1. C. vezi Legea 45) în timpul sau la sfârşitul jocului. Responsabilitatea pentru corectitudinea procedurilor Jucătorii care rămân la masă pe parcursul unei sesiuni sunt principalii răspunzători de respectarea la masă a condiţiilor adecvate de joc. Nici un jucător nu va atinge alte cărţi în afară de ale sale (dar declarantul poate atinge cărţile mortului pentru a le juca. trebuie să-şi examineze cărţile. jucătorul Nord este responsabil la fiecare masă de deplasarea etuiurilor jucate la masa sa către cea la care vor fi jucate în turul următor.13 LEGEA 7 Controlul etuiului şi cărţilor A. Arbitrul dă jucătorilor instrucţiuni privind deplasarea corectă a etuiurilor şi a jucătorilor. Plasarea etuiului pe masă Când un etui trebuie jucat. . Fiecare jucător îşi va număra cărţile cu faţa în jos pentru a se asigura că are exact 13 după care. Ulterior. 2. LEGEA 8 Ordinea tururilor Deplasarea etuiurilor şi jucătorilor în concurs 1. Reintroducerea cărţilor în etui După ce jocul ia sfârşit. înainte de a face vreo declaraţie. fiecare jucător va reamesteca cele 13 cărţi ce iau aparţinut şi le va reaşeza în buzunarul corespunzător punctului său cardinal. În cursul jocului.

Când o iregularitate s-a produs. 4. Când arbitrul îşi exercită autoritatea de a amâna jocul unei done. a) Arbitrul ar trebui chemat imediat ce a fost atrasă atenţia asupra unei iregularităţi b) Orice jucător. dar o poate face atunci când jocul s-a încheiat. dar dacă la o masă nu s-a încheiat jocul până în acel moment. C. oricare jucător. În general. LEGEA 9 Procedura ca urmare a unei iregularităţi Atragerea atenţiei asupra unei iregularităţi 1. Procedura după ce s-a atras atenţia asupra unei iregularităţi 1. inclusiv mortul. Sfârşitul turului 1. orice jucător poate atrage atenţia asupra unei iregularităţi produse pe parcursul perioadei de licitaţie. 2. inclusiv mortul. vezi Legea 65B3. un tur se încheie atunci când arbitrul dă semnalul de începere a turului următor. 3. Nu există nici o obligaţie de a atrage atenţia asupra unei infracţiuni comise de axa sau echipa proprie (dar vezi Legea 20F5 pentru corectarea unei explicaţii aparent greşite a partenerului). mortul nu poate atrage atenţia asupra ei în timpul jocului. Dacă legea nu interzice. pentru acea donă turul se încheie pentru jucătorii implicaţi doar când dona va fi fost jucată şi scorul agreat de ambele părţi şi scris în fişa de scor sau dacă jocul donei a fost anulat de către arbitru. turul continuă la masa respectivă până când va avea loc schimbarea efectivă a jucătorilor. poate chema arbitrul după ce s-a atras atenţia asupra unei iregularităţi. indiferent dacă este sau nu rândul lui de a declara. declarantul sau oricare din apărători poate atrage atenţia asupra unei iregularităţi care survine în perioada jocului de levată. Dar. Pentru carte indicată incorect. poate încerca să prevină comiterea unei iregularităţi de către un alt jucător (dar pentru drepturile limitate ale mortului vezi Legile 42 şi 43). . 2. Sfârşitul ultimului tur şi sfărşitul sesiunii Ultimul tur al sesiunii cât şi sesiunea propriu-zisă iau sfârşit pentru fiecare masă atunci cand toate donele prevăzute a se juca la acea masă au fost jucate şi toate scorurile au fost scrise fără obiecţii.14 B. Dacă legea nu interzice.

el trebuie să aleagă fără a-şi consulta partenerul. Dreptul de a impune rectificări Arbitrul este singurul în drept de a impune rectificări. 2. d) Faptul că un jucător a atras atenţia asupra unei iregularităţi comise de axa sa. C. Corectarea prematură a unei iregularităţi Orice corectare prematură a unei iregularităţi din partea jucătorului vinovat îl poate expune la o rectificare ulterioară (vezi Legea 26 . C. Exceptând situaţiile ce fac obiectul Legii 16 C2. după rectificarea unei iregularităţi este just ca jucătorii axei vinovate să declare şi să joace întro manieră avantajoasă pentru axa lor.15 c) Chemarea arbitrului nu anulează nici unul din drepturile unui jucător. Când legile oferă axei nevinovate opţiuni după o iregularitate comisă de un adversar. Nici un jucător nu va continua jocul înainte ca arbitrul să fi explicat totul în ceea ce priveşte rectificarea. 2. este just ca axa nevinovată să aleagă varianta cea mai avantajoasă. B. arbitrul va explica toate variantele posibile.restricţii de atac). 4. Când legile prevăd opţiuni după comiterea unei iregularităţi. Opţiuni după comiterea unei iregularităţi 1. Jucătorii nu au dreptul de a impune (sau suprima – vezi Legea 81C5) rectificări din proprie iniţiativă. . LEGEA 10 Aplicarea unei rectificări A. chiar dacă prin aceasta ar părea că profită de propria lor infracţiune (dar vezi Legile 27 şi 50). 3. nu afectează drepturile adversarilor. Dacă un jucător are să-şi exprime o opţiune ca urmare a comiterii unei iregularităţi. Anularea impunerii sau suprimării rectificărilor Arbitrul poate permite sau poate anula orice impunere sau suprimare a unei rectificări făcute de jucători fără avizul său. dacă e cazul.

Penalizare după pierderea dreptului la rectificare Chiar după ce dreptul de la rectificare a fost pierdut prin aplicarea acestei legi. de exemplu. ca urmare a unei infracţiuni. Arbitrul va decide astfel. Arbitrul poate atribui un scor ajustat când consideră ca aceste legi nu oferă redresare părţii nevinovate pentru un tip particular de infracţiune comisă de un adversar. Dreptul arbitrului de a atribui un scor ajustat La solicitarea unui jucător în perioada stabilită de Legea 92B sau din proprie iniţiativă. Aceasta include: 1. Obiectivele acordării unui scor ajustat 1. Acţiuni ale axei nevinovate Dreptul la rectificarea unei iregularităţi poate fi pierdut dacă oricare membru al axei nevinovate acţionează în vreun fel înainte de a chema arbitrul. fie prea avantajoasă pentru o axă sau alta. partea nevinovată obţine la masă un rezultat mai puţin favorabil decât rezultatul scontat în cazul în care infracţiunea nu s-ar fi comis – dar vezi C1b mai jos. Arbitrul poate atribui un scor ajustat dacă a existat o rectificare incorectă a unei iregularităţi. . arbitrul poate impune o penalizare procedurală (vezi Legea 90). când axa nevinovată ar fi putut fi avantajată de acţiunea subsecventă a unui adversar. Obiectivul acordării de scor ajustat este de a oferi redresarea prejudiciului suferit de partea nevinovată şi de a anula orice avantaj obţinut de partea vinovată prin propria infracţiune. 2. LEGEA 12 Puterile discreţionare ale arbitrului A. Arbitrul nu poate atribui un scor ajustat pe motiv că rectificarea prevăzută de aceste legi este fie prea severă. B. Prejudiciu există atunci când.16 LEGEA 11 Pierderea dreptului la rectificare A. 2. arbitrul poate atribui un scor ajustat când legea îl împuterniceşte să facă acest lucru (în jocul pe echipe vezi Legea 86). 3. B. Arbitrul atribuie un scor ajustat artificial dacă nici o rectificare nu poate fi făcută pentru a permite jocul normal al donei (vezi C2 mai jos). efectuată în necunoştiinţă faţă de prevederile legii aplicabile cazului.

ea nu va primi când se ajustează scorul redresarea pentru această parte a prejudiciului. aceste scoruri vor fi în mod normal + 3 IMP respectiv . reflectând probabilităţile unui număr de potenţiale rezultate. după producerea unei iregularităţi. el va proceda astfel. a) Când. b) Când. 2.medie (50% din puncte) concurentului parţial vinovat . arbitrul poate acorda un scor ajustat artificial. partea nevinovată a contribuit la propriul prejudiciu printr-o eroare importantă (nelegată de infracţiune) sau printr-o acţiune foarte riscantă sau deplasată. f) Nu este nevoie ca scorurile atribuite celor două axe să se compenseze. ca urmare a unei iregularităţi. ulterior producerii unei iregularităţi.medie plus (minim 60% din puncte) concurentului complet nevinovat b) Când arbitrul acordă un scor ajustat artificial de medie plus sau medie minus în concursuri IMP. un scor ajustat înlocuitor poate fi variabil. arbitrul este împuternicit de aceste legi să atribuie un scor ajustat şi poate acorda un scor ajustat înlocuitor. Legea 86A permiţând acest lucru. care este autodeterminată. . e) La discreţia autorităţii regulatorii. dar acestea pot fi modificate. Un astfel de scor înlocuieşte scorul obţinut în timpul jocului. Părţii vinovate i se va atribui scorul ajustat care ar trebui alocat ca şi consecinţă doar a propriei infracţiuni. d) Dacă posibilităţile sunt numeroase sau nu sunt evidente. c) În afară de cazul când autoritatea regulatorie o interzice. procedura de la c) poate fi înlocuită parţial sau în totalitate cu următoarea procedură: i) Scorul atribuit în locul scorului obţinut la masă pentru partea nevinovată este cel mai favorabil rezultat care s-ar fi putut obţine dacă iregularitatea nu ar fi avut loc.medie minus (maxim 40% din totalul de puncte de meci posibile în concurs de perechi) concurentului direct vinovat . în scopul restabilirii echităţii.17 Atribuirea unui scor ajustat 1.3 IMP. ii) Pentru partea vinovată. scorul atribuit este rezultatul plauzibil cel mai nefavorabil. a) Când. arbitrul atribuie un scor ajustat artificial în funcţie de responsabilitatea în comiterea iregularităţii : . . nu se mai poate obtine un rezultat valabil pe donă (vezi si C1d de mai sus).

La sfârşitul jocului. arbitrul poate acorda un scor ajustat. arbitrul va cere ca dona să fie jucată normal. iar mâna altui jucător mai puţine (dar vezi Legea 13F). scorul fiecărui concurent pe acea donă este calculat separat şi media lor este atribuită fiecărui concurent. arbitrul va impune rectificări conform legilor şi va aplica prevederile privind acordarea de scor ajustat de o manieră egală ambilor membri ai axei vinovate chiar dacă numai unul din ei e responsabil de iregularitatea produsă. Acestor concurenţi li se va atribui procentajul obţinut (sau echivalentul în IMP) pe celelalte done ale sesiunii respective. Nu a fost făcută nici o declaraţie Dacă un jucător este descoperit că are un număr incorect de cărţi şi nu a făcut nici o declaraţie: 1. 3. .18 c) Prevederea precedentă este modificată în cazul concurenţilor nevinovaţi care obţin un scor pe sesiune mai mare de 60% din totalul punctelor de meci (sau echivalentul în IMP) şi în cazul concurenţilor vinovaţi care obţin un scor pe sesiune mai mic de 40% din totalul punctelor de meci (sau echivalentul în IMP). atunci dacă arbitrul consideră că dona poate fi corectată şi jucată. Legea 13 Număr incorect de cărţi A. Când arbitrul acordă scoruri ajustate necompensate în concursuri knock-out. 4. Arbitrul va corecta discrepanţa şi dacă nici un jucător nu a văzut vreo altă carte de-a altui jucător. D. Arbitrul consideră că dona poate fi jucată normal Când arbitrul determină că una sau mai multe mâini ale donei au conţinut un număr incorect de cărţi (dar vezi Legea 14) iar un jucător cu o mână incorectă a făcut o declaraţie. Scor ajustat şi posibilă penalizare Altfel. Un jucător vinovat este pasibil de a fi penalizat procedural. B. dona poate fi jucată fără vreo schimbare de declaraţie. dacă estimează că acesta nu este în vreun fel vinovat de infracţiunea comisă. Joc încheiat Când se constată după sfârşitul jocului că mâna unui jucător conţinea de la început mai mult de 13 cărţi. În concursurile individuale. arbitrul acordă scor ajustat şi poate penaliza un jucător. Dar arbitrul nu va acorda penalizare procedurală împotriva partenerului jucătorului vinovat. C. rezultatul trebuie anulat şi se acordă un scor ajustat (se poate aplica Legea 86D). dacă s-a făcut vreo declaraţie.

arbitrul caută orice carte lipsă şi: 1. Dacă se descoperă că o astfel de carte a fost jucată la o levată deja încheiată. informaţia despre poziţia sau schimbarea unei cărţi de către arbitru este neautorizată pentru partenerul unui jucător a cărui mână a conţinut un număr incorect de cărţi. B. F. Mână găsită deficientă după începerea jocului Când una sau mai multe mâini sunt descoperite oricând după întoarcerea pe faţă a cărţii de atac (şi până la sfârşitul perioadei de corecţie) ca având mai puţin de 13 cărţi. arbitrul permite jocul donei şi înregistrarea rezultatului. 3. mâna reîntregită fiind considerată ca având tot timpul toate cărţile. atunci dacă arbitrul consideră că: a) informaţia neautorizată este improbabil să interfere cu licitaţia normală sau cu jocul normal. Carte în plus Orice carte în plus care nu aparţine donei este scoasă din joc. Dacă este găsită cartea lipsă. Dacă după aceea arbitrul consideră că informaţia a afectat rezultatul donei. arbitrul reconstruieşte dona utilizând alt pachet de cărţi. Poziţia sau schimbarea cărţilor Când. Dacă nu este gasită cartea lipsă. arbitrul acordă scor ajustat artificial şi poate penaliza un jucător vinovat. arbitrul cere ca jocul să continue. Când arbitrul determină că unul sau mai multe buzunare ale etuiului au conţinut un număr incorect de cărţi şi un jucător a văzut una sau mai multe cărţi aparţinând mâinii unui alt jucător. fără a schimba vreuna din declaraţiile făcute. LEGEA 14 Carte lipsă A. sub incidenţa acestei legi. E. arbitrul caută orice carte lipsă şi: . Licitaţia şi jocul continuă normal. el acordă scor ajustat şi poate penaliza un jucător vinovat.19 2. Mână gasită deficientă înaintea începerii jocului Când una sau mai multe mâini sunt descoperite înainte de întoarcerea pe faţă a cărţii de atac ca având mai puţin de 13 cărţi. se poate acorda un scor ajustat. Licitaţia şi jocul continuă neafectate. aceasta va fi reîncadrată în mâna deficientă. 2. b) informaţia neautorizată obţinută în acest fel este de o importanţă suficientă încât să interfere cu licitaţia normală sau cu jocul normal. fără ca vreo mână să aibă mai mult de 13. fără ca vreo mână să aibă mai mult de 13.

arbitrul descoperă că unul din concurenţi joacă o donă care nu îi era destinată pentru acel tur. Dacă oricare declaraţie diferă în vreun fel de declaraţia corespunzătoare primei secvenţe de licitaţie. se aplică Legea 67. 3. Arbitrul poate cere celor două perechi să joace între ele. 2. în timpul perioadei de licitaţie. Constatare în timpul perioadei de licitaţie Dacă.20 1 1. Informaţia despre înlocuirea cărţii lipsă Informaţia despre înlocuirea unei cărţi lipsă este neautorizată pentru partenerul jucătorului a cărui mână a conţinut un număr incorect de cărţi. mai târziu. Dacă este gasită cartea lipsă printre cărţile jucate. Dacă este gasită cartea lipsă în altă parte. 2. al doilea scor al axei sale pentru această donă este anulat (la fel şi pentru axa adversă) şi arbitrul va acorda un scor ajustat concurenţilor privaţi de ocazia de a obţine un scor valabil pe dona respectivă. C. Începe o nouă licitaţie. Unul sau mai mulţi jucători au jucat dona înainte Dacă un jucător joacă o donă pe care a mai jucat-o. indiferent contra căror adversari. 4. Jucătorii nu au mai jucat înainte dona Dacă jucătorii joacă o altă donă decât cea care le era destinată pentru turul respectiv (dar vezi C în continuare): 1. arbitrul reconstruieşte dona utilizând alt pachet de cărţi. dacă nici unul din cei 4 jucători nu au jucat înainte dona. arbitrul anulează . Se pot aplica rectificări şi/sau penalizări (vezi 4 în continuare). dona corectă B. ea este reîncadrată în mâna deficientă. Dacă nu se poate găsi cartea lipsă. Jucătorii trebuie să repete declaraţiile pe care le-au făcut anterior. el va anula licitaţia şi se va asigura ca jucătorii să se aşeze corect şi că aceştia sunt informaţi despre drepturile lor atât în momentul de faţă cât si în tururile următoare. O carte reîncadrată într-o mână în condiţiile paragrafului B al acestei legi este considerată că ar fi aparţinut tot timpul mâinii deficiente. C. Se pot aplica rectificări şi/sau penalizări (vezi 4 în continuare). LEGEA 15 Jucarea unei alte done decât cea corectă A. Arbitrul permite în mod normal înregistrarea scorului obţinut. Ea poate deveni carte penalizată (vezi Legea 50) şi faptul de a nu fi fost jucată la un anumit moment poate constitui o renonsă.

Jucătorii pot deasemenea să ia în considerare propriile estimări privind scorul lor. o rapiditate neobişnuită. Un jucător poate utiliza informaţii în licitaţie şi în joc. LEGEA 16 Informaţii autorizate şi neautorizate A. o întrebare. un gest. sau d) sunt informaţii pe care jucătorul le poseda înainte de a-şi scoate cărţile din etui (Legea 7B) şi aceste legi nu interzic folosirea acestora. o insistenţă specială. o mişcare. derivă din proceduri legale autorizate în aceste legi sau în regulamente (dar vezi B1 mai jos). partenerul nu poate alege dintre diferite alternative logice una care ar fi putut fi demonstrabil sugerată de informaţia ilicită faţă de alta. sau un manierism. ca de exemplu printr-o remarcă. dacă: a) ele derivă din declaraţii legale sau din jucarea legală a cărţilor în timpul levatei din dona respectivă (inclusiv declaraţii sau cărţi jucate ilegale dar acceptate) şi nu sunt influenţate de informaţii neautorizate dintr-o altă sursă. sau c) sunt informaţii specificate în orice lege sau regulament ca fiind legale. când nu este altfel specificat. arbitrul ajustează scorul aplicând Legea 12C. Arbitrul poate impune o penalizare procedurală (şi poate acorda un scor ajustat) dacă estimează că a avut loc o încercare intenţionată din partea oricărei axe de a împiedica desfăşurarea normală a jocului donei. Nici un jucător nu-şi poate baza licitaţiile sau jocul pe alte informaţii (astfel de informaţii fiind desemnate ca ilicite). . Dacă există o violare a acestei legi rezultând într-un prejudiciu. un răspuns la o întrebare. sau printr-o ezitare. sau b) sunt informaţii autorizate provenind din acţiuni retrase (vezi D mai jos). Utilizarea informaţiilor de către jucători 1. licitaţia şi jocul continuă normal.21 dona. caracteristicile adversarilor şi orice cerinţă corespunzătoare regulamentului turneului respectiv. 4. care poate sugera o declaraţie sau un joc. Informaţie ilicită de la partener 1. Altfel. B. o intonaţie. o alertă surprinzătoare* sau lipsa unei alerte. 2. a) După ce un jucător a făcut perceptibilă partenerului său o informaţie ilicită. 3. sau.

el poate. dintre care se presupune că o parte ar şi alege-o. înainte să se fi făcut vreo declaraţie: a) să schimbe poziţia jucătorilor la masă. Când un jucător consideră că un adversar a furnizat o astfel de informatie ilicită şi că ar putea fi prejudiciat. dacă genul de concurs sau de calcul al scorului o permit. Dacă arbitrul consideră că informaţia ar putea interfera cu jocul normal al donei. 2. preferabil de către cel care a intrat în posesia informaţiei neautorizate. Când un jucător are motive serioase să creadă că un adversar care avea alternativă logică a ales o acţiune care ar fi putut fi sugerată de o astfel de informaţie ilicită. văzând cărţile la o altă masă. ar fi luată serios în considerare de o proporţie semnificativă de astfel de jucători. Arbitrul va acorda scor ajustat (conform Legii 12) dacă apreciază că o încălcare a acestei legi a rezultat într-un avantaj pentru partea vinovată. să anunţe că-şi rezervă dreptul de a chema ulterior arbitrul (adversarii trebuie să cheme arbitrul imediat. C.22 b) O acţiune alternativă logică este una care. Informaţie ilicită provenită din alte surse 1. fiind pregătit să acorde un scor ajustat dacă apreciază că informaţia neautorizată ar fi putut afecta rezultatul donei. dacă contestă faptul că a fost furnizată o informaţie ilicită). el trebuie să cheme arbitrul când jocul se încheie**. cu condiţia ca autoritatea regulatorie să nu interzică (caz în care se cere chemarea imediată a arbitrului). să ceară redistribuirea donei pentru respectivii concurenţi. Când un jucător intră accidental în posesia unei informaţii neautorizate despre o donă pe care o joacă sau pe care o va juca (privind spre o mână care nu-i aparţine. Dacă o astfel de informaţie neautorizată a fost primită după ce a fost făcută prima declaraţie din licitaţie şi înainte de încheierea jocului donei. rezultate sau comentarii. sau văzând o carte aparţinând unui alt jucător de la propria masă înainte de începerea licitaţiei) arbitrul trebuie chemat imediat. sau d) să acorde un scor ajustat artificial 3. sau b) dacă tipul de competiţie o permite. astfel încât jucătorul care deţine informaţia ilicită despre o mână să primescă chiar mâna în cauză. arbitrul procedează ca în 2c mai sus. 2. . el poate. auzind licitatii. 3. printre jucătorii de acelaşi nivel cu cei implicaţi. sau c) să permită jucarea donei.

D. C. Informaţie provenită din declaraţii sau jocuri retrase Când o declaraţie sau un joc au fost retrase. După ce se uită la mâna corectă. jucătorul în cauză face o nouă declaraţie şi licitaţia continuă normal din acel moment. 3. Începerea perioadei de licitaţie Perioada de licitatie a unei done incepe. 2. Dacă jucătorul vinovat repetă declaraţia făcută când ajunge să joace dona din care a scos greşit cărţile. în momentul în care unul din cei doi jucători scoate cărţile din etui. arbitrul va acorda scor ajustat artificial când noua declaraţie a jucătorului vinovat diferă* de cea anulată (adversarul din stânga trebuie să repete declaraţia făcută) sau când partenerul celui vinovat a făcut o declaraţie subsecventă declaraţiei anulate. * surprinzătoare în raport cu raţiunea acţiunii sale ** nu este o infracţiune chemarea arbitrului mai devreme sau mai târziu LEGEA 17 Perioada de licitaţie A. 2.23 D. în sensul acelor de ceasornic. Succesiunea declaraţiilor Jucătorul din stânga distribuitorului face următoarea declaraţie. Un jucător al axei vinovate nu poate alege dintre alternativele logice de acţiune una care. arbitrul poate permite ca jocul să continue . Dacă adversarul din stânga jucătorului vinovat a făcut o declaraţie după declaraţia anulată. Cărţi luate dintr-un etui greşit 1. Prima declaraţie Jucătorul desemnat (marcat) pe etui ca distribuitor va face prima declaraţie. orice informaţie provenind dintr-o acţiune retrasă este autorizată. pentru o axă. iar apoi fiecare declară pe rând. Pentru axa nevinovată. ar fi putut fi demonstrabil sugerată de informaţia neautorizată. mai mult decât alta. B. Pentru axa vinovată. O declaraţie este anulată dacă este făcută de un jucător pe baza cărţilor pe care le-a luat dintr-un etui greşit. conform pevederilor acestor legi: 1. indiferent dacă este vorba de acţiunile proprii sau ale adversarilor. informaţia provenind din propria sa acţiune retrasă sau din acţiunea retrasă a axei nevinovate este neautorizată.

Ordinea denominaţiilor Ordinea descrescătoare a denominaţiilor : fără atu. 2. licitaţia nu s-a încheiat dacă una din aceste declaraţii a fost făcută peste rând privând astfel un jucător de dreptul său de a declara în respectivul tur. orice jucător care a pasat peste rând fiind vinovat. cupă. caro. Anunţ insuficient Anunţul care nu succede regulamentar ultimul anunţ precedent este insuficient. Încheierea perioadei de licitaţie 1. o declaraţie înlocuitoare diferă dacă semnificaţia ei este mult diferită sau dacă este un psihic LEGEA 18 Anunţurile A. fie un număr mai mare de levate în orice denominaţie. B. E. Succesiunea anunţurilor în licitaţie Un anunţ succede regulamentar pe cel precedent dacă el numeşte. Când o declaraţie este urmată de trei declaraţii de “pas”. Când se întâmplă aşa. declaraţiile de “pas” ulterioare sunt anulate şi licitaţia continuă normal. Se aplică Legea 16D în cazul declaraţiilor retrase. C. licitaţia revine la jucătorul al cărui rând era de fapt. D. . * de exemplu. 4. Anunţ suficient Un anunţ care succede regulamentar ultimul anunţ precedent se numeşte suficient. Forma corectă Un anunţ specifică un număr de levate între 1 şi 7 (levate în plus faţă de 6) şi o denominaţie (pas. E. Se poate aplica o penalizare procedurală (Legea 90) adiţional rectificărilor de la punctele 2 si 3 de mai sus. treflă. fie acelaşi număr de levate într-o denominaţie de rang superior. dar va acorda scor ajustat artificial când declaraţia jucătorului vinovat diferă* faţă de declaraţia iniţială anulată.24 normal. Licitaţia şi perioada de licitaţie se încheie conform prevedrilor Legii 22. contra sau recontra sunt declaraţii dar nu şi anunţuri). pică.

Recontrând. singura formă corectă este un singur cuvânt “contra”. 3. . numărul de levate sau denominaţia. un jucător nu trebuie să precizeze numărul de levate sau denominaţia. se consideră că a recontrat anunţul aşa cum a fost el făcut (se poate aplica Legea 16 pentru informaţii neautorizate). Un jucător nu poate contra decât ultimul anunţ precedent. Acest contra trebuie să fi fost declarat de un adversar şi nici o altă declaraţie decât pas nu trebuie să fi fost intercalată. C. 2. precizează incorect anunţul. D. Acest anunţ trebuie să fi fost făcut de un adversar şi nici o altă declaraţie decât pas nu trebuie să fi fost intercalată. Recontra 1. LEGEA 20 Recapitularea şi explicarea declaraţiilor A. Metode autorizate de a efectua anunţuri Autorităţile regulatorii pot permite diferite metode de a efectua declaraţiile. Un jucător nu poate recontra decât ultimul contra precedent. valoarea scorului creşte aşa cum prevede Legea 77. Contrând. precizează incorect anunţul contrat. Scorul unui contract contrat sau recontrat Dacă un anunţ contrat sau recontrat nu este urmat ulterior de nici un anunţ regulamentar. Singura formă corectă este un singur cuvânt “recontra”. Contra 1. contrând. 3. 2. LEGEA 19 Contra şi recontra A. Declaraţie neidentificată clar Un jucător poate cere o clarificare imediată dacă are îndoieli privind ce declaraţie a fost făcută. Anunţuri după contra sau recontra După contra sau recontra poate urma orice anunţ regulamentar. numărul de levate sau denominaţia se consideră că a contrat anunţul aşa cum a fost el făcut (se poate aplica Legea 16 pentru informaţii neautorizate). Dacă un jucător. Dacă un jucător recontrând. un jucător nu trebuie să precizeze numărul de levate sau denominaţia.25 F.

doar când este rândul său de a declara. Corectarea unei greşeli în recapitularea licitaţiei Toţi jucătorii. În afară de situaţiile când arbitrul hotărăşte altfel. la primul său tur de a juca. Recapitulare după pas-ul final 1. Declarantul** sau oricare apărător. Ca şi la B mai sus. declarantul poate cere explicaţii despre o declaraţie adversă sau despre înţelegerile parteneriale de joc. o explicaţie completă a declaraţiilor adverse. După pas-ul final şi pe toată durata jocului. oricare apărător. 2.26 B. La rândul lui de a juca. inclusiv mortul sau un jucător obligat de lege să paseze. După pas-ul final. Alertele trebuie incluse în repetarea declaratiilor când se răspunde unei astfel de cereri. Se poate aplica Legea 16 şi autoritatea regulatorie poate stabili prevederi specifice prin care aceste răspunsuri se dau în scris. Recapitularea licitaţiilor pe parcursul perioadei de licitaţie Pe parcursul perioadei de licitaţie. când este rândul său de a declara. Cine poate face recapitularea licitaţiei Cererii de reamintire* a licitaţiei i se răspunde numai de către un adversar. Un jucător nu poate cere o repetare partială a declaraţiilor precedente şi nu poate opri recapitularea declaraţiilor înainte ca acestea să se fi terminat. răspunsurile trebuie oferite de partenerul jucătorului care a făcut declaraţia în cauză. au responsabilitatea corectării imediate a unei greşeli în reamintirea licitaţiei. din mână sau de la mort. despre alte declaraţii relevante pe care le-ar fi avut la dispoziţie şi nu au fost făcute şi despre deducţii relevante despre anumite opţiuni de licitaţie. Explicarea declaratiilor 1. poate cere să-i fie repetate* toate declaraţiile precedente (vezi Legile 41 B şi 41 C). poate cere explicarea unei declaraţii adverse. E. (vezi Legea 12C1 când o recapitulare incorectă produce prejudiciu). D. 2. În timpul licitaţiei şi înaintea pas-ului final. Partenerul jucătorului care întreabă nu poate pune întrebări suplimentare până nu-i vine rândul său de a licita sau de a juca. un jucător are dreptul să ceară repetarea* tuturor declaraţiilor anterioare. El este îndreptăţit să afle despre declaraţiile care au fost în fapt făcute. F. B. la rândul lui de a juca. orice jucător poate cere. jucătorul nu poate cere doar o recapitulare parţială şi nu poate opri recapitularea completă a declaraţiilor. cu condiţia să nu fie obligat de lege să paseze. Explicaţiile se . oricare apărător are dreptul de a întreba dacă el este cel care atacă (vezi Legile 47 E şi 41). când acestea fac obiectul înţelegerilor între parteneri.

dar numai cu prima ocazie legală: . Termenul “explicaţie greşită” include lipsa unei alerte sau a unui anunţ verbal cerute de regulamentul competiţiei sau o alertă sau anunţ verbal făcute atunci când acestea nu sunt cerute. . în opinia sa. el va aplica Legea 21 sau Legea 47E. Procedură incorectă 1. un jucător poate cere explicaţii despre o singură declaraţie. dar vezi Legea 40B2b. 3. după pas-ul final al licitaţiei 6.pentru declarant sau mort. 4. Declaraţie bazată pe propria întelegere greşită a unei declaraţii Nici o rectificare sau compensare nu se aplică unui jucător care a făcut o declaraţie bazată pe propria sa întelegere greşită. cei care răspund întrebărilor trebuie să se asigure că este clar pentru cel care întreabă ce declaraţii s-au făcut ** primul rând de a juca al declarantului este de la mort. Este impropriu să se pună o întrebare doar pentru beneficiul partenerului. dar se poate aplica legea 16B1. În situaţiile 1 şi 2 de mai sus. Arbitrul va aplica Legea 21B sau Legea 40B4. 2.27 dau în mod similar ca la 1 de către partenerul jucătorului a cărui acţiune este explicată. b) Jucătorul trebuie să cheme arbitrul şi să informeze adversarii că. un jucător nu-şi poate consulta propria fişă de convenţii sau propriile note de sistem pe parcursul perioadei de licitaţie sau de joc. a) Un jucător al cărui partener a dat o explicaţie greşită nu poate corecta eroarea în timpul licitaţiei şi nici nu are voie să dea semne de vreun fel că s-a produs o greşeală. 5. el trebuie să cheme arbitrul imediat. * când licitaţia nu se face verbal. Exceptând situaţiile când autoritatea regulatorie o permite. Dacă arbitrul consideră că unul din jucători şi-a bazat o acţiune pe dezinformare.pentru un apărător la sfârşitul jocului de levată . Dacă un jucător îşi dă seama ulterior că propria explicaţie a fost eronată sau incompletă. explicaţia partenerului său a fost greşită. G. exceptând situaţia când a fost acceptat un atac iniţial peste rând LEGEA 21 Declaraţiile bazate pe dezinformare A.

să schimbe o declaraţie când arbitrul consideră că decizia de a face o anumită declaraţie ar fi putut fi influenţată de dezinformarea jucătorului de către un adversar (vezi Legea 17 E). va acorda un scor ajustat. există trei pasuri consecutive în rotaţie subsecvente ultimului anunţ. 2. Lipsa alertei imediate. la sfârşitul jocului. un jucător poate. la rândul său. fără alte rectificări pentru axa sa. B. Sfârşitul licitaţiei Licitaţia se încheie când: 1. LEGEA 22 Procedura dupa încheierea licitaţiei A.28 Declaraţie bazată pe dezinformare de către un adversar 1. Cărţile sunt reaşezate în etui fără joc. Dacă nici un jucător nu face vreun anunţ (vezi A1). toţi jucătorii pasează (dar vezi legea 25). Sfârşitul perioadei de licitaţie 1. să schimbe orice declaraţie subsecventă. este considerată dezinformare. Când este prea târziu ca să se schimbe o declaraţie şi arbitrul consideră că partea vinovată a obţinut un avantaj de pe urma iregularităţii. a) Până la sfârşitul perioadei de licitaţie şi cu condiţia ca partenerul său să nu fi făcut o declaraţie în continuare. Nu va exista o redistribuire a cărţilor. caz în care se aplică Legea 16D. Perioada de licitaţie se încheie când. arbitrul consideră că declaraţia retrasă a transmis informaţie neautorizată care a prejudiciat partea nevinovată. dacă alerta este cerută de regulamentele autorităţii regulatorii. 2. fără alte rectificări în afară de situaţia în care. ulterior sfârşitului licitaţiei precizat în A2. 2. perioada de licitaţie se încheie când toate cele 4 mâini au fost reaşezate în etui. Când un jucător decide să-şi schimbe o declaraţie din cauza unei dezinformări (conform aliniatului precedent) adversarul său din stânga poate. Intervalul dintre sfârşitul licitaţiei şi sfârşitul perioadei de licitaţie este denumită perioadă de clarificări. 3. după ce unul sau mai mulţi jucători au făcut anunţuri. Ultimul anunţ devine contractul (dar vezi legea 19D). . oricare dintre apărători întoarce pe faţă un atac iniţial (pentru atac iniţial peste rând vezi Legea 54). b) Arbitrul va presupune explicaţie greşită mai degrabă decât declaraţie greşită în lipsa unor dovezi contrarii.

Înainte ca partenerul său să liciteze. În plus: A. partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze la următorul său tur de a declara (pentru pas obligat care provoacă prejudiciu părţii nevinovate. vezi Legea 23). După terminarea jocului. Carte mică neatacată prematur Dacă este vorba de o singură carte de rang inferior unui onor şi care nu a fost atacată prematur. C. Declaraţie neintenţionată 1. arbitrul acordă un scor ajustat dacă apreciază că partea vinovată a câştigat un avantaj datorită iregularităţii*. nu există altă rectificare. Onor sau carte atacată prematur Dacă este vorba de o singură carte dar care este onor sau carte atacată prematur. Dacă jucătorul vinovat devine apărător. arbitrul va cere ca fiecare din aceste cărţi să fie lasată pe masă. Dacă jucătorul vinovat devine declarant sau mort. cărţile expuse sunt ridicate şi reîncadrate în mâna respectivă. una sau mai multe cărţi ale acestuia au putut fi văzute de partenerul său. vezi Legea 23). până se încheie perioada de licitaţie. partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze la următorul său tur de a declara (pentru pas obligat care provoacă prejudiciu părţii nevinovate. un jucător ar fi putut şti în momentul producerii unei iregularităţi că aceasta ar putea cauza un prejudiciu părţii nevinovate. un jucător poate înlocui o declaraţie neintenţionată prin declaraţia pe care intenţiona de fapt să o facă . cu faţa în sus. fiecare din aceste cărţi va deveni carte penalizată (vezi Legea 50). după opinia arbitrului. LEGEA 25 Schimbări de declaraţie legale sau ilegale A. din vina unui jucător. Două sau mai multe cărţi expuse Când două sau mai multe cărţi sunt expuse. * ca de exemplu în cazul unui pas obligat al partenerului LEGEA 24 Carte expusă sau atacată înaintea perioadei de joc Când arbitrul determină că pe parcursul perioadei de licitaţie. B.29 LEGEA 23 Cunoştinţă de cauză în privinţa unui potenţial prejudiciu Oricând. arbitrul va cere ca licitaţia şi jocul să continue (dacă nu a fost terminat). Informaţia ce rezultă din expunerea cărţilor este autorizată pentru partea nevinovată şi este neautorizată pentru partea vinovată.

o înlocuire a unei declaraţii nepermisă de A este anulată. Cea de-a doua declaraţie (cea intenţionată) rămâne valabilă şi face obiectul legii corespunzătoare. Dacă înlocuirea declaraţiei este permisă. 3. fără pauză de gândire. Nici o înlocuire a declaraţiei nu mai poate fi facută. Nu există altă rectificare. Dacă oricare din culorile specificate în declaraţia retrasă nu a fost specificată de acelaşi jucător în cursul licitaţiei legale. 4. restricţii de atac Dacă jucătorul vinovat retrage o declaraţie şi alege pentru turul respectiv de licitaţie o declaraţie diferită* si ulterior el devine apărător. nici o înlocuire nu mai poate avea loc după încheierea perioadei de licitaţie (vezi Legea 22). atunci prima oară când îi vine rândul partenerului jucătorului vinovat de a ataca (care poate fi atacul iniţial) declarantul poate opta: . 3. Declaraţia iniţială rămâne în vigoare şi licitaţia continuă.30 dar numai dacă o face sau încearcă să o facă imediat. 2. LEGEA 26 Declaraţie retrasă. Dacă licitaţia se termină înainte de a ajunge rândul partenerului său. 2. B. Dacă fiecare astfel de culoare a fost specificată în cursul licitaţiei legale de acelaşi jucător nu există restricţii de atac. Se aplică Legea 16D unei declaraţii retrase sau anulate. dar vezi Legea 16D. Exceptând situaţia din 1. Informaţia din declaraţia retrasă este permisă doar axei sale. adversarul din stânga îşi poate retrage orice declaraţie a făcut consecutiv primei declaraţii. Dacă declaraţia specifică o anumită culoare Dacă declaraţia se referă doar la o anumită culoare sau doar la anumite culori (şi nu şi la alte culori) şi: 1. Prima declaraţie este retrasă. Declaraţie intenţionată 1. a doua declaraţie rămâne în vigoare şi licitaţia continuă. 2. O înlocuire a unei declaraţii nepermisă de paragraful A poate fi acceptată de adversarul din stânga al jucătorului vinovat (este acceptată dacă adversarul din stânga declară intenţionat peste a doua declaraţie). dacă partenerul său a ajuns să facă o declaraţie subsecventă. atunci: A.

inclusiv atacul iniţial. B. * o declaratie repetată dar cu o semnificaţie foarte diferită. 2. interdicţie care continuă atât timp cât partenerul jucătorului vinovat reţine mâna.31 ]a) să ceară partenerului jucătorului vinovat să atace o astfel de culoare (dacă sunt mai multe culori. licitaţia continuă fără altă rectificare. dacă anunţul insuficient este corectat printr-un anunţ suficient sau pas. Anunţ insuficient neacceptat Dacă un anunţ insuficient în rotaţie nu este acceptat (vezi A). exceptând situaţia a). dar vezi D mai jos. Acceptarea unui anunţ insuficient 1. . Atunci: 1. el trebuie înlocuit printr-o declaraţie suficientă (dar vezi 3 mai jos). anunţul insuficient este corectat printr-o declaraţie legală care în opinia arbitrului are aceeaşi semnificaţie* sau chiar o semnificaţie* mai precisă decât anunţul insuficient (o astfel de semnificaţie fiind pe de-a întregul conţinută printre posibilele semnificaţii ale anunţului insuficient). atât anunţul insuficient cât şi cel înlocuitor sunt indisputabil neartificiale. Interdicţia continuă atât timp cât partenerul jucătorului vinovat reţine mâna. a) Dacă anunţul insuficient este corectat prin anunţul suficient la nivelul cel mai jos în aceeaşi denominaţie şi. B. declarantul poate interzice partenerului jucătorului vinovat să atace oricare anumită culoare la primul său tur de a ataca. atunci licitaţia continuă fără altă rectificare. declarantul alege culoarea) sau b) să interzică partenerului jucătorului vinovat să atace o astfel de culoare. dar vezi D mai jos. Alte declaraţii retrase În cazul altor declaraţii retrase. Se pot aplica restricţiile de atac ale legii 26 şi vezi Legea 23. Legea 16D nu se aplică. În afară de situaţiile ce se încadrează în B1 mai sus. 2. va fi asimilată cu o declaraţie finală diferită LEGEA 27 Anunţ insuficient A. b) Dacă. partenerul jucătorului vinovat trebuie sa paseze ori de câte ori îi vine rândul de a declara. Orice anunţ insuficient poate fi acceptat (considerat legal) la discreţia adversarului din stânga jucătorului vinovat. Dacă un jucător face un anunţ insuficient peste rând se aplică Legea 31. în opinia arbitrului. El este acceptat dacă acest adversar declară în continuare.

axa nevinovată a fost prejudiciată (vezi Legea 12B1). dacă jucătorul vinovat încearcă să corecteze anunţul insuficient printr-o contra sau recontra. rezultatul donei ar fi fost diferit şi prin urmare. * semnificaţia unei declaraţii este informaţia despre ce arată şi ce exclude acea declaraţie LEGEA 28 Declaraţii considerate a fi la rând – în rotaţie A. B. În afară de situaţiile ce se încadrează în B1 mai sus. 4. C. declaraţia făcută este considerată la rând (în rotaţie) dacă jucătorul din dreapta este obligat prin lege să paseze. Axa nevinovată este prejudiciată Dacă după ce a aplicat B1. Dacă jucătorul vinovat încearcă să corecteze anunţul insuficient cu un alt anunţ insuficient. arbitrul consideră la sfârşitul jocului că fără avantajul câştigat prin infracţiune. Declaraţie făcută de un jucător aflat la rând care anulează o declaraţie peste rând O declaraţie se consideră a fi fost făcută la rândul ei (în rotaţie) dacă este făcută de un jucător la rândul său de a declara. D. Se pot aplica restricţiile de atac ale legii 26 şi vezi Legea 23. În ajustarea sa. Licitaţia continuă ca şi cum adversarul nu ar fi făcut nici o declaraţie în turul respectiv. el va acorda un scor ajustat. dar se aplică Legea 16D2. această declaraţie este anulată. arbitrul va încerca să se apropie cât mai mult posibil de rezultatul probabil al donei care ar fi fost obţinut dacă licitaţia insuficientă nu ar fi avut loc. înainte de se aplica o rectificare pentru o declaraţie peste rând a unui adversar. Jucătorul vinovat trebuie să înlocuiască anunţul insuficient în condiţiile expuse în B1 sau B2 şi partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul de a declara. Înlocuire prematură Dacă jucătorul vinovat corectează anunţul insuficient înainte ca arbitrul să impună o rectificare. Dacă adversarul din dreapta este obligat să paseze Dacă un jucător declară atunci când era de fapt rândul jucătorului din dreapta sa să declare. atunci arbitrul va proceda ca în 3 mai sus dacă adverarul din stânga nu acceptă noul anunţ insuficient după cum îi permite paragraful A. arbitrul permite ca înlocuirea să rămână în vigoare şi aplică secţiunea relevantă a acestei legi substituţiei respective. A face o astfel de declaraţie anulează dreptul la rectificarea declaraţiei peste rând. .32 3. în afară de situaţia când anunţul este acceptat conform A.

33 LEGEA 29 Procedura după o declaraţie peste rând A. orice declaraţie legală. după ce unul din jucători a făcut un anunţ. opţiunea din Legea 29A nefiind exercitată. dar nu poate nici contra. când îi vine rândul. 31 sau 32. B. Pas peste rând după ce unul din jucători a făcut un anunţ 1. Dacă declaraţia peste rând este anulată Exceptând situaţia de la A. adversarul din stânga poate opta pentru a declara. jucătorul vinovat trebuie să paseze la următorul său tur de a declara. prevederile Legilor 30. 31 sau 32 se vor aplica denominaţiei reale. o declaraţie peste rând este anulată şi licitaţia revine la jucătorul al cărui tur de a declara era de fapt. Pas peste rând înainte ca vreun jucător să fi făcut un anunţ Când un jucător a pasat peste rând. 2. În cazul unui pas peste rând când era rândul adversarului din dreapta jucătorului vinovat să declare. . b) Partenerul jucătorului vinovat poate pasa sau face orice anunţ suficient. jucătorul vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul de a declara şi se poate aplica Legea 23. Dacă declaraţia peste rând este artificială Dacă declaraţia peste rând este artificială. nici recontra în acest tur şi se poate aplica Legea 23. un jucător pasează peste rând atunci când era rândul partenerului său să declare. Jucătorul vinovat poate face. jucătorul vinovat trebuie să paseze la următorul său tur de a declara şi Legea 23 se poate aplica. după ce unul din jucători a făcut un anunţ. LEGEA 30 Pas peste rând Dacă un jucător a pasat peste rând şi declaraţia a fost anulată. C. a) Când. B. Pierderea dreptului la rectificare După o declaraţie peste rând. ceea ce duce la pierderea dreptului la orice rectificare. înainte ca vreun jucător să fi făcut vreun anunţ. dar axa sa va fi supusă rectificărilor prevazute de Legile 30. se aplică următoarele prevederi (dacă pasul este artificial vezi C): A. nu celei anunţate.

Dacă adversarul din dreapta pasează. contrează sau recontrează. C. Pas peste rând este artificial Când pas-ul peste rând este artificial sau este pas al unei declaraţii artificiale se aplică Legea 31. nu Legea 30. partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze la următorul său tur de a declara (vezi Legea 23) b) Dacă jucătorul vinovat nu repetă denominaţia din anunţul făcut peste rând. După ce un jucător a făcut un anunţ. jucătorul vinovat trebuie să repete declaraţia facută peste rând şi dacă aceasta declaraţie este legală. 2. B. Dacă adversarul din dreapta face un anunţ legal*. * o declaraţie ilegală e rectificată conform legilor ** declaraţii ulterioare când este rândul adversarului din stânga sunt tratate ca schimbări de declaraţie şi se aplică Legea 25 . este considerat o schimbare de declaraţie şi se aplică Legea 25. Se pot aplica restricţiile de atac ale Legii 26. un pas peste rând. opţiunea din Legea 29A nefiind exercitată. se aplică următoarele prevederi: A. atunci: 1. nu există rectificări. jucătorul vinovat poate face orice declaraţie legală: a) Dacă jucătorul vinovat repetă denominaţia din anunţul făcut peste rând. a făcut un pas artificial peste rând sau a pasat peste rând o declaraţie artificială a partenerului său (vezi Legea 30C) şi declaraţia este anulată.34 3. Dacă era rândul adversarului din dreapta Daca jucătorul vinovat a declarat când era rândul adversarului din dreapta să declare. Dacă era rândul partenerului sau al adversarului din stânga Dacă jucătorul vinovat a făcut un anunţ când era rândul partenerului de a declara sau al adversarului din stânga de a declara când jucătorul vinovat nu a mai făcut vreo declaraţie**. sau dacă declaraţia peste rând era un pas artificial sau un pas al unei declaraţii artificiale a partenerului. făcut când era rândul adversarului din stânga jucătorului vinovat să declare. restricţiile de atac prevăzute de Legea 26 se pot aplica şi partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul de a declara (vezi Legea 23). partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul de a declara (vezi Legea 23 când pas-ul prejudiciază axa neinovată). LEGEA 31 Anunţ peste rând Când un jucător a anunţat peste rând.

2. partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul să declare (vezi Legea 23 dacă pas-ul obligat prejudiciază axa nevinovată). LEGEA 34 Păstrarea dreptului de a declara Când o declaraţie este urmată de trei declaraţii de pas consecutive. ea se anulează. în afară de situaţia când contra sau recontra sunt inadmisibile. Contra sau recontra când era rândul adversarului din dreapta să declare Dacă contra sau recontra peste rând sunt făcute când era rândul adversarului din dreapta să declare. Dacă adversarul din dreapta pasează. B. se pot aplica restricţiile de atac prevăzute de Legea 26 B şi: A. Dacă adversarul din dreapta face un anunţ.35 LEGEA 32 Contra sau recontra peste rând Contra sau recontra peste rând pot fi acceptate la discreţia adversarului plasat imediat după jucătorul vinovat (vezi Legea 29A). jucătorul vinovat poate face orice declaraţie legală dar partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul să declare (vezi Legea 23 dacă pas-ul obligat prejudiciază axa nevinovată). Contra sau recontra când era rândul partenerului jucătorului vinovat să declare Dacă contra sau recontra peste rând sunt făcute când era rândul partenerului jucătorului vinovat să declare. se aplică Legea 17E2. cu excepţia că o contra sau recontra inadmisibile nu pot fi niciodată acceptate (dacă adversarul din stânga jucătorului vinovat face totuşi o declaraţie vezi Legea 36). una sau mai multe din acestea fiind peste rând. LEGEA 33 Declaraţii simultane O declaraţie făcută simultan cu cea a jucătorului al cărui tur de a declara era de fapt este considerată ca fiind o declaraţie consecutivă. caz în care se aplică legea 36. atunci : 1. . contrează sau recontrează. Dacă declaraţia făcută peste rând nu este acceptată. jucătorul vinovat trebuie să repete declaraţia de contra sau recontra făcută peste rând şi nu există vreo rectificare.

3. Orice contra sau recontra nepermise de Legea 19 se anulează. Se pot aplica restricţiile de atac ale Legii 26. Jucătorul vinovat trebuie să substituie declaraţia inadmisibilă cu o declaraţie legală. licitaţia revine la jucătorul al cărui rând era să declare. 2. Contra sau recontra nepermise de Legea 19. contra sau recontra declarate de un jucător obligat prin lege să paseze. Dacă declaraţia inadmisibilă era peste rând. Se poate aplica Legea 23. Adversarul din stânga jucătorului vinovat declară înainte de rectificare Dacă adversarul din stânga jucătorului vinovat declară înainte de rectificarea unei declaraţii de contra sau recontra inadmisibile. Se aplică Legea 36. Se aplică Legea 38. O declaraţie după pasul final al licitaţiei. Un anunţ mai mare de 7. 3. jucătorul vinovat poate face orice declaraţie legală şi partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de . 4. licitaţia continuă şi partenerul jucătorului vinovat trebuie să paseze ori de câte ori îi vine rândul să declare. Se aplică Legea 39. Se aplică Legea 37. Un anunţ.36 LEGEA 35 Declaraţii inadmisibile Următoarele declaraţii sunt inadmisibile: 1. Licitaţia revine la jucătorul al cărui rând să declare era şi se desfasoară ca şi cum nu s-ar fi întamplat nici o iregularitate. B. 2. Restricţiile de atac ale Legii 26 nu se aplică. LEGEA 36 Contra sau recontra inadmisibile A. 4. declaraţia inadmisibilă şi toate declaraţiile ulterioare se anulează. Adversarul din stânga jucătorului vinovat nu declară înainte de rectificare Când A nu se aplică: 1.

LEGEA 37 Acţiuni care violează obligaţia de a pasa A.37 câte ori îi vine rândul să declare. el trebuie în continuare să paseze în tururile următoare de licitaţie. Orice anunţ. licitaţia continuă dacă nu s-a încheiat şi jucătorii axei vinovate pasează ori de câte ori le vine rândul de a declara. . Joc nepermis Nici un joc al unui contract peste 7 nu este vreodată permis. B. LEGEA 38 Anunţ peste palierul de 7 A. Adversarul din stânga jucătorului vinovat nu declară înainte de rectificare Când A nu se aplică: 1. contra sau recontra făcute de un jucător obligat prin lege să paseze (dar nu o acţiune contrară Legii 19A1 sau Legii 19B1) şi adversarul din stânga jucătorului vinovat declară înainte ca arbitrul să impună o rectificare. Dacă jucătorul vinovat este obligat să paseze până la sfârşitul licitaţiei. Axa vinovată trebuie să paseze Anunţul inadmisibil este înlocuit cu pas. Anularea anunţului şi declaraţiilor subsecvente Un anunţ mai mare de 7 este anulat împreună cu toate declaraţiile ulterioare. Se pot aplica restricţiile de atac ale Legii 26. licitaţia continuă şi ambii jucatori ai axei vinovate trebuie să paseze ori de câte ori le vine rândul să declare. Restricţiile de atac din Legea 26 nu se aplică. acea declaraţie şi toate declaraţiile ulterioare rămân în vigoare. C. Se poate aplica Legea 23. Se poate aplica Legea 23. Se pot aplica restricţiile de atac ale Legii 26. contra sau recontra făcute de un jucător obligat prin lege să paseze se anulează. 2. B. Se înlocuieşte declaraţia retrasă cu pas. Adversarul din stânga jucătorului vinovat declară înainte de rectificare Dacă declaraţia inadmisibilă este un anunţ.

nu există altă rectificare. Altă acţiune a unui apărător Dacă adversarul din stânga nu a declarat subsecvent infracţiunii şi dacă declaraţia inadmisibilă este un anunţ. contra sau recontra făcute de un viitor apărător. Autoritatea regulatorie stabileşte modul în care se realizează acest lucru. Pas al unui apărător sau orice declaraţie a declarantului sau mortului Dacă adversarul din stânga declară după infracţiune fără să se fi impus o rectificare sau dacă declaraţia făcută este un pas de către un viitor apărător sau orice declaraţie făcută de viitorul declarant sau de viitorul mort. Posibilitatea de utiliza Legile 23 şi 26 Legea 23 şi restricţiile de atac ale Legii 26 se pot aplica. prin discuţii. când nu se mai face recurs la aceste legi. jocuri şi condiţii specifice donei respective. sub rezerva excepţiilor prevăzute în aceste legi. se pot aplica restricţiile de atac ale Legii 26.38 D. . 2. Declaraţii anulate Toate declaraţiile făcute după pas-ul final al licitaţiei sunt anulate. Fiecare jucător este îndreptăţit să ia în considerare licitaţia legală şi. El are dreptul să utilizeze informaţia specificată oriunde în aceste legi ca fiind autorizată (vezi Legea 73C). 3. a) Înţelegerile între parteneri sub forma metodelor adoptate de parteneriat pot fi atinse explicit. în afară de cazul în care adversarul din stânga jucătorului vinovat a făcut o declaraţie subsecventă infraţiunii înaintea impunerii rectificării. Informaţia transmisă partenerului prin aceste înţelegeri trebuie să rezide din declaraţii. b) Orice parteneriat are obligaţia de a face disponibile adversarilor înţelegerile parteneriale înainte de a începe jocul împotriva lor. prin experienţă mutuală sau conştientizare din partea jucătorilor. B. Un jucător poate face orice declaraţie sau orice joc fără o notificare prealabilă atât timp cât acea declaraţie sau acel joc nu este bazat pe pe o înţelegere partenerială nedezvăluită (vezi legea 40C1). LEGEA 40 Înţelegeri între parteneri A. C. cărţile pe care le-a văzut. Înţelegerile sistemice ale partenerilor 1. sau implicit. LEGEA 39 Declaraţie după pas-ul final A.

39

B. Înţelegeri speciale între parteneri 1. a) La discreţia sa, autoritatea regulatorie poate desemna anumite înţelegeri parteneriale ca înţelegeri parteneriale speciale. O înţelegere partenerială specială este una a cărei semnificaţie, conform opiniei autorităţii regulatorii, nu poate fi uşor înţeleasă şi anticipată de un număr semnificativ de jucători din turneu. b) Fie explicit sau implicit, un acord între parteneri constituie o înţelegere partenerială. O convenţie este inclusă, exceptând situaţia când autoritatea regulatorie decide altfel, între acordurile şi tratamentele care constituie înţelegeri parteneriale speciale, cum este cazul cu orice declaraţie care are o semnificaţie artificială. 2. a) Autoritatea regulatorie este împuternicită fără restricţii să permită, să nu permită sau să permită condiţionat orice înţelegere partenerială specială. Ea poate prescrie o fişă de sistem (fişă de convenţii), cu sau fără pagini adiţionale, pentru înscrierea în avans a înţelegerilor parteneriale şi poate reglementa utilizarea acestei fişe. Autoritatea regulatorie poate stabili procedurile de alertare şi/sau alte metode de explicare a înţelegerilor parteneriale. Ea poate varia abordarea cerinţei generale ca înţelesul unei declaraţii sau al unui joc să nu se modifice în funcţie de care membru al axei a avut această acţiune (o astfel de reglementare trebuie să nu restricţioneze stilul şi judecata, doar metoda). b) Dacă autoritatea regulatorie nu impune altfel, un jucător nu poate consulta propria fişă de sistem din momentul în care a început perioada de licitaţie şi până la sfârşitul perioadei de joc, cu excepţia că jucătorii care formează axa ce a câştigat contractul final pot consulta propria fişă de sistem în timpul perioadei de clarificare. c) Dacă autoritatea regulatorie nu impune altfel, un jucător poate consulta fişa de sistem a adversarilor i) înainte de începerea licitaţiei ii) în timpul perioadei de clarificare şi iii) în timpul licitaţiei sau al jocului, dar numai când este rândul lui de a licita sau juca. d) Autoritatea regulatorie poate restricţiona folosirea declaraţiilor psihice artificiale. 3. Autoritatea regulatorie poate să nu permită ca acordurile prealabile între parteneri să aibă o semnificaţie variabilă în cursul licitaţiei sau al jocului ca urmare a unei întrebări puse, a unui răspuns la întrebare sau a oricărei iregularităţi.

40 4. O axă care este prejudiciată ca o consecinţă a faptului că adversarii nu au dezvăluit, aşa cum această lege le-o cere, toate informaţiile despre o declaraţie sau un joc este îndreptăţită la rectificare prin acordarea unui scor ajustat. 5. Când o axă este prejudiciată prin folosirea de către adversari a unei înţelegeri parteneriale speciale care contravine reglementărilor turneului respectiv, scorul va fi ajustat. O axă vinovată de acest tip de infracţiune poate fi penalizată procedural. 6. a) Când se explică semnificaţia declaraţiei sau jocului partenerului ca răspuns la o întrebare a unui adversar, jucătorul va dezvălui toate informaţiile specifice care i-au fost transmise prin înţelegere partenerială şi prin experienţă partenerială, dar nu trebuie să dezvăluie deducţii rezultate din propriile lui cunoştinţe şi din propria lui experienţă despre lucruri cunoscute în general jucătorilor de bridge. b) Arbitrul ajustează scorul dacă informaţia neoferită adversarilor într-o explicaţie este crucială pentru alegerea unei opţiuni de către un adversar şi prin aceasta adversarii sunt prejudiciaţi. C. Devierea de la sistem şi licitaţiile psihice 1. Un jucător se poate abate de la înţelegerile parteneriale anunţate de axa sa atât timp cât partenerul său nu are mai multe motive de a fi conştient de această abatere decât adversarii săi. Abaterile repetate duc la înţelegeri implicite, iar acestea fac parte din metodele parteneriale şi trebuie să fie dezvăluite în concordanţă cu reglementările privind oferirea de informaţii despre sistem. Dacă arbitrul consideră că este o informaţie nedezvăluită care a prejudiciat adversarii, el va ajusta scorul şi poate impune o penalizare procedurală. 2. Exceptând cele descrise mai sus, nici un jucător nu are vreo obligaţie de a face cunoscut adversarilor săi că el s-a abătut de la metodele anunţate ale axei sale. 3. a) În afară de cazul când autoritatea regulatorie o permite, un jucător nu are dreptul să folosească pe parcursul perioadelor de licitaţie sau de joc la nici o modalitate de ajutor pentru memoria, calculul sau tehnica sa. b) Violări repetate ale cerinţelor de a face cunoscute înţelegerile parteneriale pot fi penalizate.

41

LEGEA 41
Începutul jocului A. Atacul cu cartea pe spate (cu faţa în jos) După ce un anunţ, o contra sau o recontra sunt urmate de trei anunţuri de pas, apărătorul din stânga presupusului declarant atacă cu cartea întoarsă cu faţa în jos*. Atacul cu cartea pe spate poate fi retras doar la precizarea arbitrului, după o iregularitate (vezi Legea 47E2) iar cartea retrasă trebuie repusă în mâna apărătorului. B. Recapitularea licitaţiei şi întrebări Înainte de întoarcerea pe faţă a cărţii de atac, partenerul jucătorului care atacă şi presupusul declarant (dar nu şi presupusul mort), pot fiecare să ceară o recapitulare a licitaţiei, sau să ceară o explicaţie legată de o declaraţie a unui adversar (vezi Legea 20F2 şi 20F3). Declarantul** sau oricare din apărători pot, fiecare la primul său tur de joc, să ceară o repetare a licitaţiei dar acest drept expiră dupa ce el joacă o carte. Apărătorii (dar sub incidenţa Legii16) şi declarantul păstrează dreptul de a cere explicaţii pe întreaga perioadă a jocului, fiecare la rândul său de a juca***. C. Întoarcerea pe faţă a cărţii de atac După perioada de clarificări, se întoarce pe faţă cartea de atac, începe irevocabil perioada jocului de levată şi mâna mortului este etalată (dar vezi Legea 54A pentru un atac iniţial peste rând cu cartea pe faţă). După ce este prea târziu pentru repetarea licitatiei (vezi punctul B de mai sus), declarantul sau oricare apărător, la propriul rând de a juca***, au dreptul să ceară informaţii despre natura contractului (ce contract se joaca) şi dacă, dar nu şi de către cine, este contrat sau recontrat. D. Mâna mortului După ce atacul devine vizibil, mortul îşi etalează mâna în faţa sa, pe masă, aranjată pe culori în ordinea rangului cărţilor, cu cărţile cele mai mici înspre declarant şi în coloane dispuse de-a lungul către declarant, atuurile fiind aşezate în dreapta mortului. Declarantul joacă pe rând din mâna sa şi din mâna mortului. * Organizatorii pot preciza ca atacurile să se facă cu cartea pe faţă. ** Primul rând de a juca al declarantului este din mort, în afară de situaţia când s-a acceptat un atac iniţial peste rând. *** Declarantul poate întreba când este rândul lui de a juca atât din mort cât şi din mână.

Mortul poate să ţină socoteala levatelor pierdute sau câştigate. 3. a) Mortul nu are dreptul să schimbe cărţile cu declarantul . 2. la indicaţiile acestuia (vezi şi Legea 45 F despre joc sugerat de mort). 2. b) Mortul nu are dreptul să atragă atenţia asupra unei iregularităţi în timpul jocului c) Mortul nu are dreptul să participe la joc şi nici să comunice ceva despre joc declarantului. Mortul are dreptul să dea informaţii în prezenţa arbitrului despre o faptă sau în raport cu o lege. 2. mortul nu are dreptul să aibe iniţiativa chemării arbitrului în timpul jocului. atunci când acesta a omis să furnizeze la culoare la o levată. Limitări ale drepturilor mortului 1. Mortul poate atrage atenţia asupra unei iregularităţi. Mortul poate să întrebe declarantul (dar nu şi pe un apărător). a) În afară de cazul când s-a atras atenţia asupra unei iregularităţi de către un alt jucător. B. dar supuse limitărilor din Legea 43 : 1. daca nu are o carte în culoarea jucată. 3. Mortul poate încerca să prevină comiterea unei iregularităţi de către declarant.42 LEGEA 42 Drepturile mortului Drepturi incontestabile (absolute) 1. dar numai după ce jocul s-a terminat. LEGEA 43 Limitări ale drepturilor mortului Exceptând ceea ce Legea 42 permite: A. Mortul joacă din mâna etalată cărţile ca intermediar al declarantului. Drepturi condiţionate Mortul are şi alte drepturi.

Dacă se încalcă legile de mai sus 1. Obligaţia de a furniza la culoare Jucând în cadrul unei levate. Jocul continuă ca şi cum nu s-ar fi întâmplat vreo iregularitate. din proprie iniţiativă. C. să privească o carte din mâna unui apărător. vezi Legea 45 şi respectiv 65). fiecare din ceilalţi jucători joacă o carte la rândul său si cele patru cărţi astfel jucate constituie o levată (pentru modul de joc al cărţilor şi aranjarea levatelor. atunci nu există rectificare. orice adversar poate alege mâna din care să joace declarantul. Jocul în cadrul unei levate După atac. Atacul în cadrul unei levate Jucătorul care atacă în cadrul unei levate poate să joace orice carte din mâna sa (dacă nu a fost supus unei restricţii ca urmare a unei iregularităţi comise de axa sa). declarantul trebuie să înlocuiască cartea cu cea corectă dacă jocul său este ilegal. Mortul este pasibil de penalizare potrivit Legii 90 pentru toate încălcările limitărilor enumerate la punctele A1 sau A2 de mai sus. b) este primul care întreabă dacă jocul declarantului din mâna proprie ar putea constitui o renonsă. are una din următoarele iniţiative: a) avertizează declarantul că joacă din mâna greşită. urmând a se aplica prevederile legii 64 şi considerându-se renonsa stabilită. B. după încălcarea limitărilor enumerate la punctul A2 de mai sus.43 b) Mortul nu are dreptul să-şi părăsească locul de la masă pentru a privi declarantul jucând c) Mortul nu are dreptul. . fiecare jucător trebuie. LEGEA 44 Derularea şi procedura jocului A. 2. Dacă mortul. dacă este posibil. Aceasta obligaţie are prioritate înaintea tuturor cerinţelor acestor legi. Dacă mortul. 3. după violarea limitărilor enumerate la punctul A2 de mai sus. este primul care atrage atenţia asupra unei iregularităţi comise de un apărător. să furnizeze la culoare. La sfârşitul jocului se poate aplica Legea 12B1.

Imposibilitatea de a furniza la culoare Dacă un jucător nu poate să furnizeze la culoare. pe masă. F. . exceptând mortul. Jocul unei cărţi de la mort Declarantul joacă o carte de la mort numind-o. B. trebuie jucată la levata în curs (daca apărătorul a jucat deja o carte legală pentru acea levată. Jocul unei cărţi din mână Fiecare jucător. declarantul poate. în dreptul lui. G. O carte a unui apărător. Atacul la levatele ce se succed în timpul jocului Atacul la levata următoare este din mâna jucătorului care a câştigat ultimul tric. Declarantul trebuie să joace o carte din mâna sa dacă aceasta este: a) ţinută cu faţa în sus. după care mortul o ia şi o aşează cu faţa în sus pe masă.44 D. O carte a mortului trebuie să fie jucată dacă ea a fost atinsă deliberat de către declarant. E. ţinută în aşa fel încât să fie posibil ca partenerul său să o vadă. el poate să joace orice alta carte (în afară de cazul în care trebuie să se supună unei restricţii ca urmare a unei iregularităţi comise de axa sa). Jocul obligatoriu al unei cărţi 1. daca este necesar. joacă o carte detaşand-o din mâna sa şi aşezând-o cu faţa în sus*. LEGEA 45 Carte jucată A. atingând sau aproape atingând masa. sau b) menţinută într-o astfel de poziţie încât să indice că ea a fost jucată 3. Levate ce conţin atu O levată conţinând unul sau mai multe atuuri este câştigată de jucătorul care a furnizat atuul cel mai mare. fie să atingă o carte aflată deasupra sau dedesubtul cărţii atinse. Levate ce nu conţin atu O levata care nu conţine atuuri este câştigată de jucătorul care a furnizat cartea cea mai mare în culoarea atacată. să ia el însuşi cartea dorită. vezi Legea 45E de mai jos) 2. Jucând cu mâna mortului. în afara cazului în care intenţia sa era fie să aranjeze cărţile mortului.

O a cincea carte furnizată la o levată de către un apărător devine o carte penalizată supusa Legii 50. D. când se aplică Legile 53 sau 56. când se aplică Legea 55. 5. O carte penalizată. E. la rândul său. s-ar putea afla sub obligaţia de a fi jucată. conform Legii 50. în afara cazului în care arbitrul consideră că a fost atacată. dacă adversarul din dreapta declarantului schimbă cartea jucată. un jucător poate să schimbe o desemnare neintenţionată. arbitrul trebuie chemat imediat şi informat despre această acţiune. Jocul continuă. A cincea carte jucată la o levată 1. Când declarantul furnizează o a cincea carte la o levată din mâna sa sau a mortului. Dacă un adversar. La sfârşitul jocului. 2. acest adversar poate să-şi retragă cartea astfel jucată. b) Până când partenerul său a jucat. Închiderea levatei Nici un jucător nu are dreptul să întoarcă propria carte pe spate înainte ca toţi cei patru jucători să fi jucat la levata respectivă.45 4. joacă o carte ce era legală înaintea schimbării desemnării. majoră sau minoră. G. arbitrul va acorda un scor ajustat dacă el consideră că mortul a sugerat un joc pentru declarant şi adversarii sunt prejudiciaţi prin jocul sugerat. dacă s-a atras atenţia înainte ca fiecare axă să fi jucat la levata următoare şi un apărător poate să-şi retragă şi să reaşeze în mână o carte jucată după eroare dar înainte de a se fi atras atenţia asupra ei. Atunci când o face. * atacul iniţial se face întâi cu faţa în jos. cartea trebuie retrasă. dacă o face fără pauză pentru gândire. mortul nu are dreptul să atingă sau să indice vreo carte (decât în scopul de a le aranja) fără a i se fi numit de către declarant. aceasta este returnată în mâna respectivă fără altă rectificare. Carte greşit jucată de către mort Dacă mortul pune în poziţia de a fi jucată o carte pe care declarantul nu a numit-o. în afara cazului în care arbitrul consideră că ea a fost atacată. a) O carte trebuie să fie jucată daca un jucător o numeşte sau o desemnează în vreun fel ca fiind cea pe care şi-a propus să o joace. F. să o reaşeze în mână şi să o înlocuiască cu alta (vezi Legile 47D şi 16D1). în afară de cazul când autoritatea regulatorie decide altfel . declarantul îşi poate retrage şi el cartea jucată consecutiv în tricul respectiv (vezi Legea 16 D). Indicarea cărţii de către mort După ce mâna mortului a fost expusă.

dar nu şi o culoare. se consideră că a cerut cea mai mică carte.46 LEGEA 46 Numire incompletă sau greşită a unei cărţi de la mort A. Dacă declarantul cere o carte care nu este la mort. declarantul trebuie să joace o carte de la mort de rangul desemnat daca poate să o faca legal. declarantul trebuie să enunţe clar atât culoarea cât şi rangul cărţii dorite. neprecizând culoarea sau rangul (zicând “joaca orice” sau ceva similar). declarantul trebuie să o indice pe cea dorită. B. Dacă declarantul indică un joc. a) Dacă declarantul jucând de la mort. Dacă declarantul desemnează un rang. Dacă declarantul denumeşte o culoare. se consideră că a cerut cea mai mică carte despre care se ştie că va câştiga levata. 4. 3. cu condiţia să existe o carte de rangul desemnat în acea culoare b) În oricare alt caz. Numire incompletă sau greşită În cazul numirii greşite sau incomplete de către declarant a unei cărţi care trebuie să fie jucată de la mort se aplică următoarele restricţii (cu excepţia cazului în care intenţia declarantului este evident diferită): 1. cere “mare” sau orice alt termen similar. c) Dacă cere “mic” sau orice alt termen similar. 2. se consideră că declarantul continuă culoarea în care mortul a câştigat levata precedentă. Modul corect de a desemna o carte a mortului Numind o carte de la mort pentru a fi jucată. 5. se consideră că a cerut cea mai mare carte din culoarea indicată. atunci: a) Atacând la levată. . cererea este anulată şi declarantul poate să ceară orice carte legală. dar nu şi rangul. b) Dacă declarantul indică mortului să “câştige” levata. dar dacă sunt două sau mai multe cărţi de acelaşi rang. se consideră că a cerut cea mai mică carte din culoarea indicată. oricare apărător poate desemna ce carte se joacă de la mort.

2. Pentru a schimba o desemnare neintenţionată O carte jucată poate fi retrasă şi reîncadrată în mână fără altă rectificare după o schimbare de desemnare permisă de Legea 45C4b. Pentru joc simultan. B. Pentru a corecta un joc ilegal O carte jucată poate fi retrasă pentru a corecta un joc ilegal (pentru apărători. b) Când este prea târziu pentru a corecta un joc conform punctului a) de mai sus. Un astfel de atac sau joc nu poate fi acceptat de adversarul din stânga. vezi Legea 49). arbitrul poate acorda un scor ajustat. dar numai dacă nici o carte n-a fost jucată în continuare la această levată. vezi Legea 58. A. Schimbarea jocului ca urmare a unei informaţii gresite 1. Exceptând situaţiile prevăzute de această lege. Un atac peste rând (sau jocul unei cărţi) poate fi retras fara altă rectificare dacă jucătorul a fost informat greşit de către un adversar că era rândul său de a ataca sau juca. o carte jucată nu poate fi retrasă. O carte poate fi retrasă conform Legii 53C. D. C. a) Un jucător poate să-şi retragă fără altă rectificare cartea pe care a jucat-o din cauza unei explicaţii eronate privind o declaraţie sau un joc ale adversarilor înainte de a primi informaţia corectă. Un atac iniţial nu poate fi retras dacă mortul şi-a etalat cel puţin o carte. În cursul unei rectificări O carte odata jucată poate fi retrasă pentru a se supune unei penalizari (dar cartea retrasa poate deveni carte penalizata.47 LEGEA 47 Retragerea unei cărţi jucate A. vezi Legea 49 – carte penalizată). 2. o carte jucată poate fi retrasă şi reîncadrată în mână fără altă rectificare şi poate fi înlocuită cu altă carte (Legile 16D şi 62C2 se pot aplica). . exceptând prevederile acestei legi. Alte retrageri 1. Ca urmare a schimbării jocului de către adversari După schimbarea jocului adversarilor.

până când va fi decisă o rectificare.48 LEGEA 48 Expunerea cărţilor declarantului A. când o carte a unui apărător este ţinută într-o poziţie astfel încât ar fi posibil ca partenerul său să o vadă. sau când un apărător numeşte o carte ca fiind în mâna sa. Când declarantul îşi arată cărţile cu faţa în sus cu orice altă ocazie în afara unui atac iniţial peste rând. jucând două cărţi la o levată. B. Cartea penalizată rămâne expusă O carte penalizată trebuie să fie lăsată cu faţa în sus pe masă. în faţa jucătorului căruia îi aparţine. Declarantul nu este obligat să joace o carte cazută accidental din mână. LEGEA 50 Dispoziţii referitoare la cărţi penalizate O carte expusă prematur de catre un apărător (dar nu atacată. fiecare astfel de carte devine o carte penalizată (Legea 50). 2. Carte penalizată majoră sau minoră ? O singură carte. de rang inferior unui onor şi expusă neintenţionat (de exemplu. vezi Legea 57) este carte penalizată dacă arbitrul nu hotărăşte altfel (vezi Legea 49 şi se poate aplica Legea 23). şi vezi Legea 68B2 când partenerul obiectează la o concesie făcută de un apărător. Când declarantul îşi arată cărţile cu faţa în sus după un atac iniţial peste rând. se poate considera că face o revendicare sau o concesiune de levate (în afară de cazul când este evident că nu intenţiona să revendice sau să conceadă) şi atunci se aplică Legea 68. dar vezi adnotarea Legii 68. când un jucător din apărare a formulat o cerere de câştigare sau pierdere a unei levate incomplete în curs de a se juca. se aplica Legea 54. Declarantul arată cărţile cu faţa în sus 1. sau o carte cazută accidental din . Declarantul expune o carte Declarantul nu este supus unei restricţii pentru expunerea unei cărţi (dar vezi Legea 45C2) şi nici o carte din mâna declarantului sau a mortului nu devine vreodata carte penalizată. LEGEA 49 Expunerea cărţilor unui apărător Exceptând cursul normal al jocului sau cazul aplicării unei legi (de exemplu Legea 47E). A.

1. vezi Legea 51). Dispoziţii privind o carte penalizată majoră Când un apărător are o carte penalizată majoră. b) Declarantul nu cere şi nici nu interzice un atac. În acest caz apărătorul poate ataca orice carte. înainte de a juca mai întâi cartea penalizată. a furniza la culoare. D. cartea respectivă nu mai este penalizată şi ea va fi luată în mână. cartea penalizată rămâne carte penalizată**. Dacă este selectată această opţiune. jucătorul vinovat oricând va veni rândul său de a juca şi partenerul oricând va veni rândul său de a ataca. Informaţia privind obligaţia de a se juca o carte penalizată este autorizată pentru toţi jucătorii. C. Orice carte cu rang de onor sau orice carte expusă printr-un joc deliberat (de exemplu atacată peste rând sau corectând o renonsă) devine o carte penalizată majoră. dar informaţia obţinută prin vederea cărţii penalizate este neautorizată (vezi E mai jos). Dacă un apărător are două sau mai multe cărţi penalizate care pot fi jucate legal. Când e rândul unui apărător să atace în timp ce partenerul sau are o carte penalizată majoră. E. b) Obligaţia de a furniza la culoare sau de a se supune unei restricţii de atac sau de joc primează asupra obligaţiei de a juca cartea penalizată majoră dar aceasta rămâne permanent pe masă. Informaţia privind cartea penalizată 1. jucătorul vinovat şi partenerul său pot fi amandoi supuşi restricţiilor. el nu poate ataca înainte ca declarantul să-şi fi formulat alegerea dintre opţiunile urmatoare (dacă apărătorul a atacat prematur el va fi supus rectificărilor conform Legii 49) : a) Declarantul poate cere* apărătorului să atace culoarea cărţii penalizate sau poate interzice* să atace această culoare cât timp păstrează atacul (pentru două sau mai multe cărţi penalizate. dar el poate juca un onor. 2. Dispoziţii privind o carte penalizată minoră Când un apărător are o carte penalizată minoră. cu faţa în sus şi urmează să fie jucată la prima ocazie legală. Partenerul jucătorului vinovat nu este supus unor restricţii de atac. Legea 50D continuă să se aplice atât timp cât cartea rămâne penalizată.49 mână) devine o carte penalizată minoră. a) O carte penalizată majoră trebuie sa fie jucată la prima ocazie legală. a defosa sau a tăia. . toate aceste cărţi devin cărţi penalizate majore. când un apărător are două sau mai multe cărţi penalizate. fie că este vorba de a ataca. declarantul desemnează cartea care trebuie jucată. dacă declarantul alege oricare din aceste opţiuni. el nu poate juca nici o altă carte de rang inferior unui onor din acea culoare.

a) Când un apărător are două sau mai multe cărţi penalizate în aceeaşi culoare şi declarantul cere* partenerului jucătorului vinovat să atace respectiva culoare. el acordă un scor ajustat. a) Când un apărător are cărţi penalizate în mai mult de o culoare (vezi Legea 50D2a) şi partenerul său este la atac. declarantul poate cere* ca partenerul jucătorului vinovat să atace una din culorile în care apărătorul are cărţi penalizate (dar se aplică în continuare punctul B1a de mai sus).50 2. B. atunci toate obligaţiile şi opţiunile Legii 50D2 se aplică încă o dată la levata următoare. ** Dacă partenerul apărătorului care are cartea penalizată reţine atacul şi cartea penalizată nu a fost încă jucată. Interdicţia se menţine până jucatorul respectiv pierde mâna. E rândul jucătorului vinovat să joace Dacă este rândul unui apărător să joace şi acesta are două sau mai multe cărţi penalizate care pot fi legal jucate. vezi Legea 59. E rândul partenerului jucătorului vinovat să atace 1. declarantul va desemna cartea care trebuie jucată în acel tur. jucătorul vinovat va putea juca orice carte legală. atunci cărtile din culoarea respectivă nu mai sunt cărţi penalizate şi vor fi luate în mână. * Dacă jucătorul nu poate ataca aşa cum este obligat. Alte informaţii ce derivă din vederea cărţii penalizate sunt neautorizate pentru partenerul apărătorului care are cartea penalizată (dar sunt autorizate pentru declarant). jucătorul vinovat îşi va lua în mână fiecare carte penalizată din orice culoare interzisă de declarant si va juca orice carte legală doreşte. Interdicţia se menţine până jucatorul respectiv pierde mâna. apărătorul va lua în mână cărţile de pe masă (nu mai sunt cărţi penalizate) şi va putea juca orice carte legală doreşte. b) Când un apărător are cărţi penalizate în mai mult de o culoare şi partenerul său este la atac. LEGEA 51 Două sau mai multe cărţi penalizate A. declarantul poate interzice* partenerului jucătorului vinovat să atace una sau mai multe din aceste culori. Dacă arbitrul consideră că o carte expusă a transmis o astfel de informaţie încât să prejudicieze axa nevinovată. 3. b) Dacă un apărător are două sau mai multe cărţi penalizate în aceeaşi culoare şi declarantul interzice atacul în respectiva culoare. 2. .

Orice carte atacată sau jucată ilegal de către apărător în locul celei penalizate devine o carte penalizată majoră. LEGEA 52 Neîndeplinirea obligaţiei de a ataca sau de a juca o carte penalizată A. aşa cum se cere prin Legile 50 sau 51. atacul este menţinut şi se aplică Legea 57. Un apărător nu se supune obligaţiei de a juca o carte penalizată Când un jucător nu respectă obligaţia de a ataca sau de a juca o carte penalizată. din proprie iniţiativă. LEGEA 53 Atac peste rând acceptat A. arbitrul va cere ca atacul să se facă din mâna corectă (şi vezi Legea 47B). Devine un atac corect dacă declarantul sau orice apărător. b) Declarantul trebuie să accepte o carte astfel atacată sau jucată dacă el a jucat în continuare din mâna sa sau de la mort. B. Apărătorul neîndreptăţit joacă o carte după atacul neregulamentar al declarantului Dacă apărătorul plasat la dreapta mâinii din care declarantul a atacat peste rând joacă după respectivul atac neregulamentar (dar vezi C). Dacă nu există o astfel de acceptare sau astfel de joc. . vezi Legea 59. Un apărător joacă o altă carte 1. după caz. 2. c) Dacă o carte jucată este acceptată conform paragrafelor a) sau b) de mai sus. Atac peste rând tratat ca atac corect Orice atac peste rând cu cartea pe faţă poate fi tratat ca un atac corect (dar vezi Legea 47E1). Dacă declarantul nu acceptă cartea jucată sau atacată ilegal. a) Dacă un apărător a atacat sau a jucat o altă carte când este obligat de lege să joace o carte penalizată. îl acceptă printr-o afirmaţie cu acest efect sau dacă este jucată o carte din mâna situată imediat (la stânga) după cea din care s-a făcut atacul neregulamentar (dar vezi C). orice carte penalizată nejucată rămâne carte penalizată. el nu poate. B. apărătorul trebuie să înlocuiască acea carte atacată sau jucată în mod ilegal cu cartea penalizată. să-şi retragă orice altă carte pe care a jucat-o.51 * Dacă jucătorul nu poate ataca aşa cum este obligat. declarantul poate accepta acest atac sau joc.

52 C. atacul corect este menţinut şi toate cărţile jucate eronat la această levată pot fi retrase. declarantul poate accepta atacul neregulamentar. declarantul poate săşi etaleze mâna. aceasta nu poate fi retrasă decât pentru a corecta o renonsă. după cum este prevazut la Legea 53 şi mortul se etalează conform Legii 41. Declarantul îşi etalează mâna După un atac iniţial peste rând cu cartea pe faţă. el trebuie să accepte atacul. D. LEGEA 54 Atac iniţial peste rând cu cartea pe faţă Când un atac iniţial peste rând este făcut cu cartea pe faţă iar partenerul jucătorului vinovat atacă cu cartea pe spate. Dacă declarantul joacă a doua carte a levatei de la mort. Se aplică Legea 16D dar nu există altă rectificare. el trebuie să-şi etaleze toată mâna. B. Atac iniţial al axei greşite Dacă un jucător al axei declarantului încearcă să facă un atac iniţial. Dacă declarantul începe să-şi etaleze mâna şi făcând aceasta expune una sau mai multe cărţi. Mortul devine declarant. dacă era rândul la atac al unui adversar al jucătorului care a atacat peste rând. A doua carte a levatei este jucată din mâna declarantului. E. . Cartea retrasă devine carte penalizată majoră şi se aplică Legea 50D. devenind mort. Atac corect făcut ulterior unui atac neregulamentar În afară de cazul când se aplică 53A. acest adversar poate face propriul atac la levata la care s-a comis infracţiunea fără ca această carte să fie considerată jucată în continuarea atacului neregulamentar. Declarantul refuză atacul iniţial Declarantul poate cere apărătorului să-şi retragă atacul iniţial peste rând cu cartea pe faţă. C. 1. Declarantul trebuie să accepte atacul Dacă declarantul ar fi putut vedea oricare din cărţile mortului (exceptând cărţile pe care mortul le-ar fi putut avea expuse pe timpul licitaţiei şi care făceau obiectul Legii 24). Declarantul acceptă atacul Când un apărător face vizibil atacul peste rând. se aplică Legea 24. arbitrul va cere ca atacul cu cartea pe spate să fie retras şi: A. Când se iveşte această situaţie. 2.

LEGEA 56 Atac peste rând al jucătorilor în apărare Vezi Legea 54D. Dacă declarantul a atacat din mâna nepotrivită când era rândul lui să atace. în modul precizat de Legea 53 sau poate să ceară retragerea lui (după o informaţie greşită.53 LEGEA 55 Atac peste rând al declarantului A. LEGEA 57 Atac sau joc efectuat prematur de un apărător A. B. Nu se aplică altă rectificare. cartea astfel atacată sau jucată devine carte penalizată majoră şi declarantul selectează una din opţiunile următoare. Dacă declarantul a atacat. şi dacă oricare din apărători cere ca el săşi retraga atacul. din mâna lui sau de la mort. Atac al declarantului neacceptat 1. El poate: 1. vezi Legea 47 E1). C. sau . El trebuie să atace din mâna corectă. declarantul îşi retrage cartea atacată eronat. cea exprimată de jucătorul ce urmează la rând primează. Declarantul ar fi putut obţine o informaţie Dacă declarantul adoptă o linie de joc care ar fi putut fi bazată pe o informaţie obtinută datorită respectivei infracţiuni de atac peste rând. atunci declarantul reintegrează cartea atacată eronat în mâna respectivă. când era rândul unui apărător să atace şi dacă oricare apărător cere ca el să retragă atacul. Atac al declarantului acceptat Dacă declarantul atacă peste rând din mâna lui sau a mortului. Dacă cei doi apărători au opţiuni diferite. din mâna sa sau a mortului. 2. arbitrul poate atribui scor ajustat. oricare apărător poate accepta atacul. să ceară ca partenerul jucătorului vinovat să joace cea mai mare carte pe care o deţine în culoarea atacată. Atac sau joc efectuat prematur pentru levata următoare Când un apărător atacă la levata următoare înainte ca partenerul său să fi jucat la levata în curs sau joacă peste rând înainte ca partenerul său să fi jucat.

să interzică partenerului jucătorului vinovat să joace o carte dintr-o altă culoare pe care declarantul o va specifica. orice altă carte expusă devine penalizată (vezi Legea 50). Cărţi simultane din aceeaşi mână Dacă un jucător atacă sau joacă două cărţi sau mai multe simultan: 1. C. B. Un singleton al mortului sau o carte dintre alte cărţi echivalente în rang şi de aceeaşi culoare nu sunt considerate a fi jucate până ce declarantul nu a cerut sau indicat* jocul.54 2. B. . Partenerul jucătorului vinovat nu se poate supune rectificării Când partenerul jucătorului vinovat este în imposibilitatea de a se conforma rectificării aleasă de declarant. Un joc prematur (nu şi un atac) efectuat de declarant din oricare mână este o carte jucată şi nu poate fi retrasă * de exemplu printr-un gest sau printr-o încuviinţare LEGEA 58 Atacuri sau jocuri simultane A. adversarul care a jucat o carte subsecvent acesteia poate să-şi retragă cartea şi s-o înlocuiască cu alta fără altă rectificare (dar vezi Legea 16D). dacă el este apărător. Un apărător nu este subiectul unei rectificări când a jucat înaintea partenerului daca declarantul a jucat din ambele mâini sau dacă mortul a jucat o carte sau a sugerat în mod ilegal ca ea să fie jucată. Jocuri simultane facute de doi jucători Un atac sau un joc făcut simultan cu atacul sau jocul legal al altui jucător este considerat a-i fi consecutiv. După ce un jucător a retras o carte care a fost vazută. 3. sau 3. el poate juca orice carte. toate celelalte cărţi se iau în mână şi nu există altă rectificare (vezi Legea 47F). Declarantul sau mortul au jucat 1. să ceară ca partenerul jucătorului vinovat să joace cea mai mică carte pe care o deţine în culoarea atacată. acea carte este jucată. conform prevederilor Legii 59. 2. Dacă numai o carte este vizibilă. jucătorul desemnează cartea pe care vrea să o joace. Dacă sunt mai multe cărţi vizibile. 2.

înainte ca o rectificare să fi fost decisă. nu afectează drepturile adversarilor dar poate face el însuşi obiectul unei rectificări. Odată ce dreptul la rectificare a fost pierdut. fie pentru că are cărţi numai în culoarea în care i s-a interzis să atace.55 4. fie pentru că este obligat să furnizeze la culoare. pentru a se conforma unei rectificări. Jocul axei vinovate înainte ca o rectificare să fi fost decisă Jocul unui membru al axei vinovate. Jocul unui apărător înaintea atacului obligatoriu impus declarantului Când un jucător joacă o carte după ce declarantul a fost obligat să-şi retragă atacul peste rând făcut din oricare mână. 2. atunci se aplică Legea 67. 3. LEGEA 59 Imposibilitatea de a ataca sau juca conform cererii Un jucător poate juca orice altă carte legală. dar înainte ca declarantul să fi atacat din mâna corectă. această obligaţie se menţine pentru următoarele tururi de joc. Dacă axa vinovată avea obligaţia anterioară de a juca o carte penalizată sau de a se conforma unei restricţii de atac sau de joc. . B. se pierde dreptul de a rectifica acea infracţiune. Dacă un membru al axei nevinovate joacă după ce adversarul din dreapta sa a atacat sau a jucat peste rând sau prematur şi înainte ca să se fi decis o rectificare. fie pentru că nu deţine nici o carte din culoarea în care i s-a cerut să joace. jocul ilegal este tratat ca şi când ar fi fost făcut la rând (exceptând situaţia când se aplică Legea 53C). LEGEA 60 Joc ca urmare a unui joc ilegal Jocul unei cărţi după o iregularitate 1. dacă este în imposibilitate de a ataca sau juca precum i s-a cerut. Dacă jocul simultan rămâne nedescoperit până în momentul în care ambele axe joacă la levata următoare. C. cartea apărătorului devine carte penalizată majoră (vezi Legea 50).

dacă nu este interzis de autoritatea regulatorie. A se informa asupra renonsei A. a mortului sau dacă era o carte vizibilă a unui apărător. Dreptul de a se informa asupra unei posibile renonse 1. B. Definiţia renonsei A nu furniza la culoare în conformitate cu Legea 44 sau a nu ataca sau juca. aplica. o carte dintr-o culoare cerută de lege sau specificată de un adversar care exercită o opţiune în rectificarea unei iregularităţi constituie o renonsă (când nu se poate conforma vezi Legea 59). Cartea astfel retrasă devine carte penalizată majoră (Legea 50) dacă a fost jucată din mâna ascunsă a unui apărător. când e posibil. 3. Apărătorii pot să-l întrebe pe declarant şi. Cărţi ulterioare jucate la levată . O renonsă trebuie corectată Un jucător trebuie să-şi corecteze renonsa. 2. dacă îşi dă seama de iregularitate înainte ca ea să se fi consumat. se pot întreba unul pe celălalt (cu riscul de a crea informaţie neautorizată).56 LEGEA 61 A nu furniza la culoare. Declarantul poate întreba un apărător care nu a furnizat la culoare dacă are sau nu carte în culoarea atacată. Cartea poate fi înlocuită fără altă rectificare dacă ea a fost jucată din mâna declarantului (supus Legii 43B2b). 1. a) Mortul îl poate întreba pe declarant (dar vezi şi Legea 43B2b). C. jucătorul vinovat retrage cartea pe care a jucat-o şi o înlocuieşte cu o carte legală. b) Mortul nu poate întreba un apărător şi Legea 16B se poate LEGEA 62 Corectarea unei renonse A. B. Corectarea unei renonse Pentru a corecta o renonsă. 2.

B. Jucătorul vinovat sau partenerul său atacă sau joacă la levata următoare (orice asemenea joc. După ce un jucător al axei nevinovate şi-a retras cartea. chiar stabilită. Rectificarea după o renonsă stabilită Când o renonsă e consumată şi: . Reclamarea unei renonse nu garantează automat inspecţia levatelor jucate (vezi Legea 66 C). Un membru al axei vinovate face sau acceptă o revendicare sau o concesie a levatelor. 2. când partenerul jucătorului vinovat are cărţi în două culori el nu are voie să aleagă jocul care i-ar fi putut fi sugerat de vederea cărţii de renonsă. O renonsă devine consumată (stabilită) atunci când: 1. O renonsă nu poate fi corectată O renonsă consumată nu mai poate fi corectată (excepţie cazul prevăzut la Legea 62D pentru renonsa la levata a douăsprezecea) şi levata de renonsă e menţinută cum a fost ea jucată.57 1. Jucătorul vinovat sau partenerul său numeşte sau desemnează o carte care să fie jucată la levata următoare. LEGEA 63 Stabilirea unei renonse A. Dacă o renonsă se face de un apărător la a douăsprezecea levată înainte de a-i veni rândul partenerului său să joace la levată. jucătorul axei vinovate care urmează la rând poate să-şi retragă şi el cartea jucată. trebuie să fie corectată dacă ea a fost descoperită înainte ca cele patru mâini să fie reintroduse în etui. Oricare membru al axei nevinovate poate să retragă şi să reîncadreze în mână orice carte jucată după renonsă dar înainte să se fi atras atenţia asupra ei (vezi Legea16D). oral sau arătându-şi mâna sau în orice altă manieră. 3. La a douăsprezecea levată. LEGEA 64 Procedura după consumarea (stabilirea) unei renonse A. o renonsă. duce la stabilirea renonsei). 3. 2. 2. legal sau ilegal. Renonsa la a douăsprezecea levată 1. care devine carte penalizată dacă acesta este apărător (şi vezi Legea 16D).

Responsabilitatea arbitrului pentru echitate Dacă. levata în care a avut loc renonsa este transferată axei nevinovate împreună cu una din levatele câştigate ulterior de axa vinovată. Nu există rectificare Nu există rectificare ca în A mai sus pentru o renonsă consumată: 1. Levata de renonsă a fost câştigată de jucătorul vinovat*.58 1. la sfârşitul jocului. Dacă atenţia asupra renonsei a fost atrasă prima oară după terminarea turului. Dacă este o renonsă la a douăsprezecea levată. Legea 64C se poate aplica. 4. Dacă este o renonsă ulterioară în aceeaşi culoare făcută de acelaşi jucător. inclusiv o carte ce aparţine mâinii mortului. la sfârşitul jocului se transferă o levată axei nevinovate. Dacă renonsa este făcută prin a nu juca orice carte aflată pe masă cu faţa în sus sau aparţinând unei mâini etalate cu faţa în sus pe masă. * O levată câştigată la mort nu este considerată câştigată de declarant în viziunea acestei legi. C. 2. 5. 2. Levata de renonsă nu a fost câştigată de jucătorul vinovat*. 7. B. Dacă ambele axe au făcut renonse în aceeaşi donă. . el va atribui un scor ajustat. 3. atunci dacă axa vinovată a câştigat acea levată sau oricare altă levată ulterioară. Dacă atenţia asupra renonsei a fost atrasă prima oară după ce un membru al axei nevinovate a făcut o declaraţie în dona următoare. arbitrul estimează că axa nevinovată este insuficient compensată de această lege pentru prejudiciul creat. după orice renonsă consumată (inclusiv cele care nu sunt supuse rectificării). 6. Dacă axa vinovată nu a câştigat nici levata de renonsă şi nici una din levatele ulterioare renonsei.

59 LEGEA 65 Aranjarea levatelor A. Declarantul poate cere ca o carte direcţionată incorect să fie aşezată ca mai sus. D. Modul de urmărire a posesiei levatelor 1. cartea e dispusă de-a lungul în direcţia adversarilor. fiecare jucător întoarce propria carte cu faţa în jos. Dacă adversarii au câştigat levata. . dar pentru aceşti jucători acest drept dispare când s-a atacat la levata următoare. astfel încât la sfârşitul jocului să se poată revedea derularea lor completă. aproape de el. Levate complete După ce au fost jucate patru cărţi într-o levată. declarantul sau orice apărător poate. Ordonarea cărţilor jucate Fiecare jucător îşi dispune propriile cărţi suprapunându-le pe un rând în ordinea în care au fost jucate. 3. Levata în curs de desfăşurare Atât timp cât axa sa nu a atacat sau nu a jucat pentru levata următoare. se poate aplica Legea 16B. Mortul sau oricare din apărători pot atrage atenţia asupra unei cărţi direcţionate incorect. Dacă axa unui jucător a câştigat levata. Acordul asupra rezultatului jocului Jucătorii nu trebuie să deranjeze ordinea cărţilor jucate înainte de a se fi căzut de acord asupra numărului de levate câştigate. Jucătorul care nu se conformează dispoziţiilor prezentei legi îşi compromite dreptul de a reclama posesia unor levate în dispută sau de a reclama (sau infirma) o renonsă. înainte ca el să-şi fi întors propria carte cu faţa în jos pe masă. dacă este necesar să se stabilească numărul de levate câştigate de fiecare axă sau ordinea în care au fost jucate cărţile. LEGEA 66 Examinarea levatelor A. cartea e dispusă de-a lungul în direcţia partenerului. C. 2. pe masă. Dacă se depăşeşte acest termen. să ceară ca toate cărţile care au fost jucate în acea levată să fie menţinute vizibile.

de exemplu. un jucător îşi amestecă cărţile de maniera în care arbitrul nu mai este în măsură să constate faptele. D. dar nu să expună. levatele închise nu mai pot fi examinate (decât în cazul unor instrucţiuni precise ale arbitrului. LEGEA 67 Levată defectuoasă A. declarantul sau oricare apărător poate să-şi examineze. Înainte ca cele două axe să fi jucat la levata următoare Dacă un jucător a omis să joace sau a jucat mai multe cărţi într-o levată. C. ultima sa carte jucată. jucătorul vinovat furnizează o carte care poate fi legal jucată. Ultima carte proprie Până în momentul atacării unei cărţi la levata următoare. Levate închise Până la sfârşitul jocului. După ce ambele axe au jucat la levata următoare După ce ambele axe au jucat la levata următoare şi s-a atras atenţia asupra levatei defectuoase sau arbitrul constată că a fost o levată defectuoasă (prin faptul că un jucător are mai multe sau mai puţine cărţi în mână şi în consecinţă un număr incorect de cărţi jucate). Pentru a rectifica jocul a mai multe cărţi într-o levată. arbitrul trebuie să stabilească care a fost levata defectuoasă. arbitrul va proceda astfel: 1. arbitrul va decide în favoarea axei adverse. pentru a verifica o reclamare a unei renonse). Dacă. Pentru a rectifica numărul de cărţi. dacă: .60 B. B. eroarea trebuie rectificată dacă se atrage atenţia asupra iregularităţii înainte ca un jucator al fiecărei axe să fi jucat la levata următoare. 2. 1. arbitrul va cere ca el să expună imediat o carte cu faţa în sus şi apoi să o pună la locul ei printre cărţile jucate (această carte nu afectează posesia levatei). se va aplica Legea 45E (a cincea carte jucată într-o levată) sau Legea 58B (cărţi jucate simultan din aceeaşi mână). cărţile jucate sau nejucate pot fi examinate pentru a rezolva o reclamaţie cu privire la o renonsă sau la numărul de levate câştigate sau pierdute dar nici un jucător nu are dreptul să manevreze alte cărţi decât ale sale. Dacă jucătorul vinovat a omis să joace o carte în levata defectuoasă. după ce o astfel de reclamaţie este făcută. Pentru a rectifica omisiunea de a fi jucat într-o levată. După sfârşitul jocului După sfârşitul jocului.

el trebuie să aleagă o astfel de carte pentru a o plasa printre cărţile jucate. jucătorul vinovat lasă cartea cu cel mai mare rang dintre cele pe care le-ar fi putut legal juca la levata defectuoasă). lasând printre cărţile jucate pe cea care a fost jucată şi văzută în levata defectuoasă (dacă arbitrul nu poate determina ce carte a fost jucată şi văzută. Un jucator revendică de asemenea când el sugerează ca jocul să fie scurtat sau când el îşi arată cărţile (excepţie cazul în care. B. el va alege orice altă carte pentru a o plasa printre cărţile jucate. b) Dacă jucătorul vinovat nu are nici o carte în culoarea atacată în levata defectuoasă. LEGEA 68 Revendicări sau concesiuni de levate Pentru ca.61 a) Jucătorul vinovat are carte în culoarea atacată în levata defectuoasă. nu aceasta). Concesiune precizată . Revendicare precizată Orice formulare a unui jucător indicând că el va câştiga un număr oarecare de levate este o revendicare a acestor levate. Se consideră că el a făcut renonsă la levata defectuoasă şi este subiectul pierderii unei levate transferată adversarilor în concordanţă cu Legea 64A2. 2. intenţia sa nu era de a revendica – de exemplu dacă declarantul îşi etalează cărţile după un atac iniţial peste rând Legea 54 se va aplica. în conformitate cu aceste legi. arbitrul examinează cărţile jucate şi cere jucătorului vinovat săşi reia în mână toate cărtile în plus*. o formulare sau o acţiune să reprezinte o revendicare sau o concesiune de levate trebuie ca formularea sau acţiunea să facă referinţă la alte levate decât cea în curs de a fi jucată*. * Pe cât posibil arbitrul va încerca să evite expunerea cărţilor jucate ale apărătorului. aceasta devine carte penalizată (vezi Legea 50). Dacă se referă doar la levatele ulterioare: A. în mod evident. b) O carte astfel reîncadrată în mână se consideră că ar fi aparţinut continuu mâinii jucătorului vinovat şi faptul de a nu o fi jucat într-o levată precedentă poate constitui o renonsă. Posesia levatei defectuoase nu se schimbă. dar dacă o carte în plus care este reîncadrată în mână de către apărător a fost expusă. Se consideră că el a făcut renonsă la levata defectuoasă şi este subiectul pierderii unei levate transferată adversarilor în concordanţă cu Legea 64A2. a) Când jucătorul vinovat a jucat mai mult de o carte într-o levată defectuoasă.

Decizia arbitrului Acordul în ceea ce priveşte o revendicare sau concesiune (vezi A mai sus) poate fi retras în limitele perioadei de corecţie stabilită prin Legea 79C: . C. B. Când acordul (consimţirea) este stabilit Acordul este stabilit când un jucător admite revendicarea sau concesiunea făcută de un adversar şi nu ridică nici o obiecţie înainte ca axa sa să fi facut o declaraţie la dona următoare sau înainte ca sesiunea să se fi terminat. indicând că el va pierde un anumit număr de levate este o concesiune de levate. în funcţie de care se întâmplă primul. dacă acestea există. După o revendicare sau concesiune. jocul continuă regulamentar iar cărţile expuse sau făcute cunoscute de către un apărător nu devin cărţi penalizate dar se poate aplica Legea 16 (pentru informaţie ilicită) şi vezi Legea 57 A (pentru joc prematur). Clarificări ce se pretind pentru o revendicare O revendicare trebuie să fie însoţită imediat de o expunere clară asupra ordinii în care vor fi jucate cărţile. jocul încetează Jocul încetează după orice revendicare sau concesiune (dar vezi Legea 70D3).62 1. Orice formulare a unui jucător. dacă un apărător încearcă să conceadă o levată sau mai multe şi partenerul său obiectează imediat. Jocul continuă. Până la venirea arbitrului nu se va întreprinde nici un fel de acţiune. o revendicare a unui anumit număr de levate este o concesiune a levatelor restante. Dacă revendicarea sau concesiunea sunt acceptate se aplică Legea 69. în curs de a fi jucată. Poate exista informaţie neautorizată şi arbitrul trebuie chemat imediat. Indiferent de 1 de mai sus. Un jucător concede toate levatele restante atunci când îşi abandonează mâna. 2. Rezultatul se consemnează ca şi când levatele revendicate sau cedate au fost câştigate jucând. trebuie chemat imediat arbitrul şi se aplică Legea 70. Dacă revendicarea sau concesiunea sunt puse la îndoială de unul din jucători (inclusiv mortul). Orice carte care a fost expusă de un apărător în aceste circumstanţe nu devine carte penalizată. dar se aplică Legea 16D informaţiei ce rezultă din expunerea acestei cărţi şi informaţia nu poate fi utilizată de către partenerul apărătorului care a expus cartea. D. se consideră a nu fi avut loc nici o concesiune. graţie căreia jucătorul care revendică îşi propune să câştige levatele revendicate. asupra liniei de joc sau de apărare. LEGEA 69 Revendicare sau concesiune consimţite A. * Dacă formularea sau acţiunea se referă numai la câştigarea sau pierderea unei levate incomplete.

3. Jucătorul care revendică nu a menţionat nimic despre atu şi 2. C. Arbitrul va proceda după cum urmează: B. Există un atu afară Când un atu rămâne într-una din mâinile adversarilor. Scorul donei este recalculat cu o astfel de levată acordată axei sale. Arbitrul poate cere apoi ca toţi jucătorii să-şi pună cu faţa în sus. . Arbitrul nu va accepta jucătorului care revendică nici o linie de joc câştigătoare şi care nu a fost specificată în afirmaţiile iniţiale de clarificare. Dacă un jucător a consimţit pierderea unei levate pe care axa sa probabil că ar fi câştigat-o dacă jocul ar fi continuat. dar orice punct îndoielnic al revendicării va fi rezolvat împotriva jucătorului care a făcut revendicarea. să fi uitat de existenţa respectivului atu în mâna adversarilor şi 3. pe masă. Apoi arbitrul ascultă obiecţiile la revendicare ale adversarilor (dar consideraţiile arbitrului nu sunt limitate doar la obiecţiile adversarilor).63 1. Repetarea clarificărilor 1. cărţile rămase în mână. Obiectiv general Luând o decizie privind o revendicare sau o concesiune contestată. arbitrul va atribui o levată sau mai multe adversarilor daca sunt întrunite următoarele condiţii: 1. Este foarte probabil ca jucătorul care a revendicat. LEGEA 70 Revendicări sau concesiuni contestate A. O levată ar putea fi pierdută datorită acelui atu prin orice joc normal*. în momentul revendicării. sau 2. atât timp cât există o altă linie de joc normală* care ar putea fi mai puţin reuşită. Consideraţiile arbitrului 1. 2. arbitrul trebuie să judece rezultatul unei done cât mai echitabil posibil pentru cele două axe. Arbitrul cere jucătorului care a revendicat să repete afirmaţiile de clarificare pe care le-a oferit în momentul în care a revendicat. D. Dacă un jucător a consimţit pierderea unei levate pe care de fapt axa sa o câştigase.

trebuie menţinută. jocul trebuia să se fi oprit. Scorul donei este recalculat cu o astfel de levată acordată axei sale. Linie de joc neformulată 1.64 2. * În conceptul Legilor 70 şi 71. dar dacă orice joc a avut loc după momentul revendicării. 3. „normal” include un joc neglijent sau inferior clasei jucătorului implicat. o anumită carte. Autoritatea regulatorie va specifica o ordine (de exemplu „de sus în jos”) în care arbitrul va considera jucată o culoare dacă această chestiune nu a fost clarificată în afirmaţiile revendicării (dar face întotdeauna obiectul oricăror alte cerinţe ale acestei legi). Arbitrul nu acceptă nici o parte a unei revendicări a unui apărător care depinde de alegerea de către partenerul său a unui joc particular dintre alte jocuri normale*. în afară de cazul în care un adversar nu a furnizat la culoarea respectivei cărţi înainte ca revendicarea să fie făcută sau dacă el nu furnizează ulterior la această culoare în cadrul oricărei linii de joc normale* sau dacă neadoptarea acelei linii de joc ar fi iraţională. Dacă un jucător a concedat o levată pe care axa sa nu ar fi putut să o piardă prin nici un joc normal* al cărţilor restante. odată facută. acesta poate oferi dovezi care să fie considerate parte a clarificărilor revendicării. * În conceptul Legilor 70 şi 71. 2. mai curând decât la celălalt. . Arbitrul poate accepta acest joc ca dovadă a jocului probabil ulterior revendicării sau/şi ca dovadă a acurateţii revendicării. sau 2. în limitele perioadei de corecţie stabilită conform Legii 79C arbitrul anulează o concesiune: 1. Arbitrul nu va accepta jucătorului care revendică nici o linie de joc neformulată al cărei succes depinde de a găsi la un adversar. Dacă un jucator a concedat o levată pe care de fapt axa sa a câştigat-o. cu excepţia că. E. În concordanţă cu Legea 68D. LEGEA 71 Concesiune anulată O concesiune. „normal” include un joc neglijent sau inferior clasei jucătorului implicat.

Cea mai gravă infracţiune este pentru o axă de a schimba informaţii cu ajutorul unor metode de comunicare prestabilite. Declaraţiile şi jocul trebuie făcute fără emfază. Comunicare ilegală între parteneri 1. Scopul principal este obţinerea unui scor mai mare decât alţi concurenţi respectând procedurile legale şi standardele etice stabilite de aceste legi. 2. remarci şi gesturi nepotrivite. fie la primul tur de licitaţie. Respectarea legilor Toate turneele de bridge trebuie să se desfăşoare în strictă concordanţă cu legile. B. Violări ale legilor 1. Dar autorităţile regulatorii pot cere pauze speciale.65 LEGEA 72 Principii generale A. fie după avertismentul asupra unui anunţ cu salt. Partenerii nu trebuie să comunice între ei prin mijloace ca şi maniera în care sunt efectuate declaraţiile şi jocul. de exemplu făcând o a doua renonsă sau încercând să ascundă o carte implicată într-o renonsă sau amestecând prematur cărţile. chiar dacă există o rectificare stabilită pe care este dispus să o accepte. A. 2. Un jucător nu trebuie să încalce intenţionat o lege. sau alerte şi explicaţii oferite sau nu adversarilor. fie la prima levată jucată. Nu există nici o obligaţie de a atrage atenţia asupra unei violări a legii facută de axa proprie (dar vezi Legea 20F pentru explicaţie greşită şi Legile 62A şi 79A2). . manierism sau inflexiuni şi fără ezitare prelungită sau grabă excesivă. 3. altele decât cele prevăzute de aceste legi. LEGEA 73 Comunicări între parteneri Comunicare legală dintre parteneri 1. 2. întrebări puse sau nepuse adversarilor. Un jucător nu are dreptul de a încerca să acopere o violare a legii. Comunicarea între parteneri în timpul licitaţiei şi jocului trebuie să se facă numai prin intermediul declaraţiilor şi jocului.

variaţiile neintenţionate de tempo sau de manieră de a declara sau a juca nu constituie în sine o iregularitate. 2. o alertă surprinzătoare* sau lipsa unei alerte. Un jucător trebuie să păstreze în orice moment o atitudine curtenitoare . iar arbitrul determină că un jucător nevinovat a tras o concluzie falsă dintr-o remarcă. gest. tempo sau alte gesturi similare ale unui jucător care nu are o justificare demonstrabilă bridgeistic şi care ar fi putut şti în momentul acţiunii că aceasta i-ar fi putut aduce un avantaj.66 C. manierism. E. F. gesturi. Variaţii de tempo 1. jucătorii trebuie să fie deosebit de atenţi când aceste variaţii ar putea lucra în beneficiul axei lor. manierism. Oricum. prin maniera de a declara sau juca sau prin orice abatere intenţionată de la procedura corectă. Altfel. şi aceasta pe propriul lor risc. Deducţiile provenind din aceste variaţii sunt permise doar adversarilor. o emfază sau inflexiune a vocii. * surprinzătoare în raport cu raţiunea acţiunii LEGEA 74 Conduită şi etichetă Atitudinea adecvată 1. D. întrebări. ezitare înainte de a juca un singleton). comportament. arbitrul va acorda un scor ajustat (vezi Legea 12 C). atunci jucătorul respectiv trebuie să evite cu grijă să profite de pe urma informaţiei neautorizate. deşi nu întotdeauna necesar. Joc deceptiv (de păcălire) Un jucător poate să încerce păcălirea adversarului printr-o declaraţie sau printr-un joc (cât timp păcălirea nu este protejată prin înţelegere partenerială sau experienţă partenerială ascunse). o anume explicaţie. Un jucător primeşte o informaţie neautorizată de la partener Dacă unui jucator i s-a transmis o informaţie neautorizată de la partenerul său ca urmare a unei remarci. Unui jucător nu îi este permis să încerce să inducă în eroare un adversar prin remarci. ca jucătorii să menţină un tempo constant şi o manieră de joc cu variaţii cât mai mici. o grabă sau o ezitare a acestuia. prin grabă sau ezitări ale unei declaraţii sau unui joc (de exemplu. Este de dorit. Violarea convenienţelor Atunci când violarea convenienţelor descrise în această lege lezează un adversar nevinovat.

B. 3. Etichetă Prin curtoazie un jucător trebuie : 1. 5. C. 2. Utilizarea unor denumiri diferite pentru aceeaşi declaraţie. Comentarii sau acţiuni în timpul licitaţiei sau jocului în scopul de a atrage atenţia asupra unui eveniment anume sau asupra numărului de levate încă necesar pentru realizarea contractului. Să nu prelungească inutil jocul (de exemplu. 6. 5. 4. Să nu scoată o carte înainte de a-i veni rândul să joace. Variaţia tempo-ului normal de licitaţie şi de joc având ca scop inducerea în eroare a adversarilor.67 2. Studierea intenţionată a oricărui alt jucător în timpul licitaţiei sau jocului. 2. 4. Violarea procedurilor Următoarele sunt exemple de violare a convenienţelor: 1. Fiecare jucător trebuie să urmeze o procedură uniformă şi corectă în declaraţii şi joc. 3. să continue să joace cu toate că ştie că toate levatele sunt sigur ale lui) în scopul de a deruta un adversar. Un jucător trebuie să evite cu grijă orice remarcă sau acţiune care ar putea enerva sau jena un alt jucător sau ar putea interfera cu plăcerea de a juca. Să nu se adreseze arbitrului într-o manieră nepoliticoasă faţă de el sau faţă de ceilalţi concurenţi. Manifestarea unei vădite lipse de interes pentru restul donei (de exemplu prin strângerea cărţilor în timp ce încă se joacă dona). Manifestarea intenţiei sau aşteptării de a câştiga sau pierde o levată care nu s-a încheiat. . sau a mâinii oricărui alt jucător cu intenţia de a-i vedea cărţile sau de a observa locul de unde scoate o carte (dar e normal de a acţiona în funcţie de o informaţie obţinută văzând neintenţionat o carte a adversarului*). 7. Să nu facă comentarii fără motiv în timpul licitaţiei şi jocului 3. Să acorde jocului atenţia cuvenită. Manifestarea aprobării sau dezaprobării faţă de o declaraţie sau un joc.

Sud. Sud are informaţia neautorizată că acest anunţ neagă o majoră în patru. trebuie să cheme arbitrul şi să corecteze din proprie iniţiativă explicaţia. Această informaţie este neautorizată (vezi Legea 16A). el trebuie să cheme arbitrul şi să corecteze explicaţia la sfârşitul jocului. el trebuie să cheme imediat arbitrul. arătând o mână maximă. De exemplu. A. Părăsirea mesei fără un motiv serios înainte de sfârşitul turului. ştie că anunţul său de două carouri a fost greşit interpretat.Greşeală care determină informaţie neautorizată Indiferent dacă explicaţia Nord-ului este corectă sau nu din punctul de vedere al înţelegerii parteneriale. Dacă o face arbitrul acordă un scor ajustat. aşa că Sud trebuie să fie atent să nu profite de pe urma acestei informaţii (vezi Legea 73C). Această explicaţie este o violare a legilor deoarece axa Est-Vest are dreptul la o descriere precisă a convenţiilor axei Nord-Sud (când această infracţiune prejudiciază axa Est-Vest arbitrul va acorda un scor ajustat). când un jucător ar fi putut să-şi arate intenţionat cărţile LEGEA 75 Explicaţie greşită sau declaraţie greşită După ce o explicaţie derutantă a fost oferită adversarilor. Dacă Sud devine apărător. dacă Nord reanunţă 2NT. B. Sud nu trebuie să facă nimic pentru a corecta informaţia greşită. responsabilităţile jucătorilor (şi ale arbitrului) sunt ilustrate de consecinţele exemplului ce urmează: Nord a deschis cu 1 FA şi Sud care deţine o mână slabă cu o lungime de caro. după pas-ul final. a licitat doua carouri în intenţia de a le juca. Sud. dar responsabilitatea Sud-ului este de a acţiona ca şi cum Nord ar fi făcut o puternică invitaţie la manşă visavis de un răspuns slab. dacă devine declarant sau mort. C. Dacă Nord îşi dă seama ulterior de eroarea sa. Aici nu există o violare a . * Vezi Legea 73 D2. Explicaţie greşită Convenţia între parteneri este că două carouri este natural şi stop iar eroarea provine din explicaţia Nord-ului. Declaraţie greşită Convenţia între parteneri este conformă cu explicaţia: două carouri este artificial şi tare iar eroarea este în anunţul Sud-ului.68 8. ca raspuns la întrebarea de informare a Vest-ului că anunţul Sud-ului este artificial şi tare cerând majore. atât timp cât licitaţia continuă. Nord explică. auzind explicaţia Nord-ului.

Un spectator trebuie să nu deranjeze un jucător. Un spectator aflat la masă nu va atrage atenţia asupra nici unui aspect al jocului. un spectator trebuie să se abţină de la orice manierism sau remarcă de orice fel şi trebuie să nu aibă nici o conversaţie cu un jucător. La masa de joc 1. şi nu are responsabilitatea să o facă nici mai tarziu. Un spectator poate vorbi despre un fapt de lege din aria de joc* numai atunci când i se cere de către arbitru. 3. 5. Un spectator nu are voie să privească decât în mâna unui singur jucător. Indiferent de prejudiciu.69 legii pentru că axa Est-Vest a primit o descriere precisă a convenţiei axei Nord-Sud. . 2. A. Participarea spectatorilor 1. în afară de cazul cand i se permite altfel prin regulament. 2. În timpul unui tur. 2. arbitrul autorizează menţinerea rezultatului. Un spectator trebuie să nu manifeste nici un fel de reacţie privind licitaţia sau jocul unei done în curs de desfăşurare. în absenţa dovezilor care să ateste contrariul. Autorităţile regulatorii şi organizatorii de turnee care oferă facilităţi de transmitere electronică a jocului simultan cu desfăşurarea lui pot stabili prin regulament termenii care guvernează aceste transmisii şi pot prescrie reguli de conduită acceptabile pentru cei care le vizionează (un spectator nu are voie să comunice cu un jucător în cursul unei sesiuni în care acesta joacă). 4. Sud trebuie să nu corecteze explicaţia Nord-ului (nici să cheme arbitrul) imediat. Autorităţile regulatorii sau organizatorii de turneu pot reglementa cum vor proceda cu iregularităţile produse de spectatori. dar. ei nu pot revendica o descriere precisă a mâinilor axei Nord-Sud (în plus faţă de înţelegerile şi convenţiile stabilite). C. arbitrul trebuie să presupună că este vorba de o explicaţie greşită mai degrabă decât de o declaraţie greşită. LEGEA 76 Spectatori Control 1. Spectatorii din aria de joc* sunt sub autoritatea arbitrului privind regulamentul turneului respectiv.

obţinute pe donă reprezintă manşa. în afară de cazul când arbitrul apreciază diferit. alta decât un jucător sau un oficial al turneului.100 puncte de levată sau mai mult.Contrată .Recontrată Contracte fără atu La un contract de fără atu Pentru prima levată licitată şi făcută Pentru fiecare levată suplimentară Necontrat 40 30 Contrat 80 60 Recontrat 160 120 ♣ 20 40 80 ♦ 20 40 80 ♥ 30 60 120 ♠ 30 60 120 . LEGEA 77 Tabelul de scor în competiţii Puncte de levată Sunt marcate de axa declarantului dacă contractul este realizat Contracte cu atu Daca atuul este Pentru fiecare levata licitată şi făcută .70 D.Necontrată . Poate fi definită suplimentar prin reglementări. * Aria de joc include toate părţile incintei unde un jucător poate fi prezent în timpul unei sesiuni la care acesta participă. are statutul unui spectator.Mai puţin de 100 de puncte de levată reprezintă un scor parţial. . Bonificaţii pentru realizări de contracte Şlemuri Pentru realizarea unui şlem Mare slem (12 levate) licitat şi făcut Nevulnerabil 500 Vulnerabil 750 . Statutul spectatorilor Orice persoană din aria de joc*.

Contrată . Recontr. fiecărui concurent i se atribuie un scor corespunzător comparaţiei dintre rezultatul său şi rezultatele celorlalţi . LEGEA 78 Metode de scor A. fiecare levată de cădere suplimentară De la a patra levată de cădere se adaugă 50 50 0 100 200 100 200 400 200 100 100 0 200 300 0 400 600 0 Dacă toţi cei 4 jucători pasează (vezi Legea 22) fiecare axă înscrie scorul zero. scor parţial. contract realizat Pentru realizarea manşei Pentru realizarea unui scor parţial Pentru realizarea unui contract Penalizări pentru căderi Reprezintă puncte marcate de adversari dacă contractul nu e realizat. Contr. Nevulnerabil Necontr. prima levată de cădere Pt. Levatele de cădere sunt levatele lipsă până la realizarea contractului.Recontrată Nevulnerabil Valoarea levatei 100 200 Vulnerabil Valoarea levatei 200 400 1000 1500 Bonificaţie pentru manşă. Scorul în puncte de meci Prin sistemul de scor în puncte de meci.Necontrată .71 Mare slem (13 levate) licitat şi făcut Levate suplimentare Pentru fiecare levată suplimentară (făcută în plus faţă de contract) . Necontr. Recontr. Pt. Vulnerabil Nevulnerabil Contrat Recontrat 500 300 50 50 100 Vulnerabil Contr.

metodele de scor. Organizatorii unui turneu trebuie să publice în avans regulamentul de desfăşurare al unei competiţii. Regulamentele de desfăşurare nu trebuie să intre în conflict cu legile sau reglementările şi vor include orice informaţie specificată de autoritatea regulatorie.0 unităţi de scor pentru fiecare scor superior lui B.2 unităţi de scor (punct de meci sau semipunct de meci) pentru fiecare scor inferior lui . Scorul în puncte totale În cazul scorului în puncte totale. departajări în caz de egalitate şi alte asemenea prevederi.72 concurenţi care au jucat aceiaşi donă şi ai căror scoruri sunt comparabile cu al lui. scorul net total din toate donele jucate este scorul pentru fiecare concurent.IMP În cazul scorului IMP.890 900-1090 1100-1290 1300-1490 1500-1740 1750-1990 2000-2240 2250-2490 2500-2990 3000-3490 3500-3990 4000 si peste IMP 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C.80 90-120 130-160 170-210 220-260 270-310 320-360 370-420 430-490 500-590 600-740 IMP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Diferenşa de puncte 750.1 unitate de scor pentru fiecare scor egal lui . .40 50. pot fi utilizate şi alte metode de scor (de exemplu conversia în puncte de victorie). diferenţa totală de puncte între două scoruri comparate e convertită în IMP potrivit următoarei scale: Diferenţa de puncte 20. Algoritmul de atribuire a punctelor de meci este următorul : . D. pentru fiecare donă. Regulamentul de desfăşurare trebuie să fie disponibil jucătorilor. Scorul în puncte de meci internaţionale . Acestea vor preciza condiţiile de înscriere. determinarea câştigătorilor. Metode speciale de scor Dacă sunt aprobate de autorităţile regulatorii.

Dacă arbitrul nu a fost chemat înainte de sfârşitul sesiunii.73 LEGEA 79 Levate câştigate A. Reglementările pot oferi circumstanţe în care o eroare de scor poate fi corectată după expirarea perioadei de corecţie dacă atât arbitrul cât şi organizatorii de turneu sunt ferm convinşi că rezultatul înregistrat este greşit. fie o concesiune pentru o levată pe care adversarii nu o puteau pierde. Acord asupra levatelor câştigate 1. B. Numărul levatelor câştigate va fi stabilit de comun acord înainte de reintroducerea mâinilor în etui. Dezacord asupra levatelor câştigate Daca survine un dezacord ulterior. 2. LEGEA 80 Reglementări şi organizaţii Autoritatea regulatorie 1. . 2. Conform prevederilor acestor legi. * poate fi stabilit şi un interval mai scurt. Dacă arbitrul determină că a existat o revendicare sau concesiune. Eroare de scor 1. Dacă organizatorii nu precizează un interval mai lung*. autoritatea regulatorie este: a) World Bridge Federation pentru campionatele mondiale sau alte competiţii organizate de aceasta. care a fost facută de un jucător sau scorer. trebuie chemat arbitrul. C. poate fi corectată înainte de expirarea termenului stabilit de organizatori. dar nu există nici o obligaţie de a mări scorul unei axe. arbitrul decide ce scor este înregistrat. când caracterul special al unui concurs o cere. O greşeală la calcularea sau la înscrierea scorului convenit. arbitrul decide confrom C de mai jos sau conform Legii 87. Dacă 1 de mai sus nu se aplică. se aplică Legea 69. Un jucător trebuie să nu accepte deliberat fie un scor pentru o levată pe care axa sa nu a câştigat-o. Atunci: 1. după caz. 2. perioada pentru corecţie expiră la 30 minute după ce a fost calculat rezultatul oficial şi pus la dispoziţie pentru verificare.

2. este responsabilă cu aranjarea şi pregatirea unui turneu sau a unei competiţii. Puterile şi îndatoririle organizatorului de turneu includ: a) desemnarea unui arbitru. Autoritatea regulatorie are responsabilităţile şi puterile specificate în aceste legi. Puterile sau îndatoririle organizatorului de turneu pot fi delegate. împreuna cu orice condiţii speciale (ca de exemplu jocul la paravane – prevederile privind rectificarea acţiunilor netransmise dincolo de paravan pot varia). în conformitate cu prevederile acestor legi şi cu reglementările autorităţii regulatorii.74 b) Autoritatea zonală respectivă (European Bridge League) pentru campionate şi turnee organizate sub auspiciile sale. Organizatorul turneului 1. c) Organizaţia naţională de bridge (Federaţia Română de Bridge) pentru orice alt campionat sau turneu ce are loc pe teritoriul său. A. jucătorii trebuie să desemneze o persoană care va exercita atribuţiunile arbitrului. e) să stabileasca condiţii de licitaţie şi de joc în concordanţă cu aceste legi. incluzând incintele de joc. 3. Autoritatea regulatorie şi organizatorul de turneu pot fi unul şi acelaşi organism. echipamentul şi toate celelalte necesităţi logistice. b) să facă în avans aranjamentele pentru desfăşurarea turneului. dar responsabilitatea pentru bunul mers al competiţiei rămâne. Dacă nu este desemnat nici un arbitru. Autoritatea regulatorie poate stabili o entitate desemnată ca „organizator al turneului” care. c) să stabilească data şi orarul fiecărei sesiuni. g) i) să directorului de concurs. d) să stabilească condiţiile de înscriere. Autoritatea regulatorie poate delega puterile sale (reţinând responsabilitatea finală pentru exercitarea acestora) sau le poate atribui (caz în care nu mai are responsabilitatea exercitării acestora). 2. aranjeze* numirea oricăror asistenţi necesari . f) să anunţe regulamentele suplimentare acestor legi (dar care să nu intre în conflict cu acestea).

Să administreze şi să interpreteze aceste legi şi să avizeze jucătorii despre drepturile şi reponsabilităţile lor ce rezidă din acestea. El are puterile pentru a remedia orice omisiuni ale organizatorului de turneu. LEGEA 81 Directorul de concurs (arbitrul) A. * Este normal ca directorul de concurs să îşi asume responsabilitatea pentru o parte sau chiar pentru toate sarcinile prevăzute în această lege care pretind organizatorului de turneu să aranjeze. h) să aranjeze* ca înscrierile să fie acceptate şi listate. i) să stabilească condiţii corepunzătoare de joc şi să le anunţe participanţilor. Statutul oficial Directorul de concurs este reprezentantul oficial al organizatorului de turneu. Limite şi responsabilităţi 1. l) orice alte puteri şi îndatoriri conferite de aceste legi. rezultatele să fie calculate şi să se obţină oficializarea acestor rezultate. C. Îndatoriri si puteri ale arbitrului Arbitrul (nu jucătorii) poartă reponsabilitatea rectificării iregularităţilor şi compensării prejudiciului. Directorul de concurs e responsabil de organizarea tehnică la faţa locului a unui turneu. Funcţiile şi puterile arbitrului mai cuprind în mod normal următoarele: 1. Directorul de concurs (arbitrul) aplică aceste legi şi este subordonat acestor legi si reglementărilor suplimentare anunţate sub autoritatea conferită de aceste legi. B. Menţine disciplina şi asigură desfăşurarea în ordine a jocului. j) să aranjeze* ca scorurile să fie colectate. 2.75 ii) să desemneze restul personalului necesar şi să le stabilească îndatoririle şi responsabilităţile. cu înregistrarea lor. . k) să facă aranjamente corespunzătoare în vederea desfăşurării procedurilor de apel conform Legii 93. 2.

Rectificarea greşelilor Pentru a rectifica o eroare de procedură arbitrul poate: 1. B. 3. 8. 7. dar prin aceasta el nu este absolvit de responsabilitatea îndeplinirii corecte a lor. . 2. 6. să amâne sau să anuleze jocul unei done. 5. Îndatorirea arbitrului Este responsabilitatea arbitrului de a rectifica erorile de procedură şi de a asigura derularea jocului de o manieră care să nu contravină acestor legi. D. să exercite oricare alte puteri conferite lui în aceste legi. când axa nevinovată cere acest lucru. Să raporteze rezultatele oficiale ale competiţiei dacă organizatorul de turneu o cere şi să rezolve orice alte sarcini delegate lui de către organizatorul de turneu. Erori ale arbitrului Dacă s-a luat o decizie. LEGEA 82 Rectificarea erorilor de procedură A. 4. să acorde scor ajustat asa cum este permis de aceste legi. Delegarea îndatoririlor Directorul de concurs poate încredinţa oricare din îndatoririle lui arbitrilor asistenţi. să ceară. la discreţia sa. Să reglementeze disputele. Să suprime rectificări. Să decidă rectificări. considerând în acest caz ambele axe ca fiind nevinovate. pe care arbitrul o apreciază ulterior ca fiind incorectă şi dacă nici o rectificare nu permite ca dona să fie jucată şi să se înregistreze un scor normal. când sunt aplicabile şi să exercite puterile conferite lui prin legile 90 şi 91. atunci el va acorda un scor ajustat. Să corecteze o eroare su o iregularitate de care are cunoştinţă prin orice mijloc în perioada de corecţie stabilită conform Legii 79C. Să refere orice problemă unei comisii adecvate. C.76 3.

D. El caută să restabilească echitatea. arbitrul explică opţiunile şi se asigură că este aleasă o opţiune şi că ea este aplicată. C. iar faptele au fost recunoscute (stabilite). el impune rectificarea şi se asigură că ea este aplicată. LEGEA 85 Decizii asupra unor fapte contestate Când arbitrul e chemat să decidă asupra unui punct de lege sau reglementare referitor la fapte contestate. el va proceda după cum urmează: A. Fără rectificare Dacă legea nu prevede nici o rectificare şi nu este cazul ca el să-şi exercite puterile discreţionare. el va atribui un scor ajustat (vezi Legea 12).77 LEGEA 83 Notificarea dreptului de a face apel Dacă arbitrul crede că revizuirea unei decizii a lui privind un fapt de joc sau privind exercitarea unei puteri discreţionare a sa poate fi binevenită. LEGEA 84 Decizii asupra unor fapte recunoscute (stabilite) Când arbitrul este chemat pentru a decide asupra unui punct de lege sau reglementare. Opţiunea unui jucător Dacă o lege dă unui jucător o opţiune privind rectificarea. atunci el va aviza un concurent asupra dreptului de a face apel sau va supune cazul unui comitet autorizat. Opţiunea arbitrului Arbitrul judecă orice chestiune aflată în dubiu în favoarea axei nevinovate. Aprecierea arbitrului . Dacă în aprecierea sa este probabil ca axa nevinovată să fi fost prejudiciată de o iregularitate pentru care aceste legi nu prevăd nici o rectificare. el va proceda după cum urmează: A. Legea prevede rectificare Dacă un caz este în mod clar supus unei legi care prevede o rectificare pentru o iregularitate. B. va hotărî ca jucatorii să continue licitaţia şi jocul.

O. D. În acest caz arbitrul acordă un scor ajustat. 2. LEGEA 86 Corecţii la meciuri de echipe sau cu scor similar A. adică în concordanţă cu importanţa şi veridicitatea datelor pe care le-a putut obţine. respectiv medie plus sau medie minus. B. Cu aprobarea autorităţii regulatorii. el decide aşa cum e prevăzut în Legea 84. C. aceste scoruri pot fi modificate de către organizatorul de turneu. Fapte care nu sunt determinate satisfăcator Dacă arbitrul este în imposibilitate de a stabili faptele de o manieră care să îl satisfacă. când arbitrul acordă un scor ajustat ( excepţie fac scorurile ajustate care derivă din aplicarea Legii 6D2) şi un rezultat a fost obţinut* de către aceiaşi concurenţi la cealaltă masă. în meciuri K. Când arbitrul acordă scoruri ajustate care nu se compensează (conform Legii 12 C) în meciurile K. scorul fiecărui concurent pe donă se calculează separat.3 IMP. Etui înlocuitor Arbitrul nu-şi va exercita puterea precizată în Legea 6 de a cere ca un etui să fie redistribuit atunci când rezultatul final al meciului fără această donă ar putea fi cunoscut de unul din jucători.78 1. Scor mediu în IMP Când arbitrul acordă un scor ajustat artificial. Ajustări care nu se compensează. Rezultat obţinut la cealaltă masă. * dacă este începută între aceiaşi concurenţi la cealaltă masă. arbitrul îşi va baza punctul de vedere pe ponderea probabilităţilor. el ia o decizie care sa permită continuarea jocului. B. În joc de echipe. aceste scoruri vor fi + 3 IMP respectiv . Dacă arbitrul este apoi convins că a stabilit cu certitudine faptele.O. dona poate fi jucată şi încheiată cu un scor. arbitrul poate atribui un scor ajustat înlocuitor în IMP sau puncte totale (şi trebuie să facă aşa când acel rezultat pare a fi favorabil axei nevinovate). Media celor două scoruri este apoi atribuită fiecărui concurent. LEGEA 87 Donă incorectă (nevalidă) .. În determinarea faptelor.

arbitrul poate aplica penalizări procedurale pentru orice abatere care întârzie sau obstrucţionează jocul. încalcă procedurile corecte sau conduce la acordarea de scoruri ajustate la altă masă. LEGEA 89 Rectificări în concursurile individuale Vezi Legea 12C3. Joc anormal de lent al unui jucător. . B. jocului sau rezultatului unei done. LEGEA 88 Atribuirea de punte de compensaţie Vezi Legea 12C2. arbitrul stabileşte cât mai exact posibil. Sosirea unui jucător la masă după ora fixată pentru începerea jocului. care poate fi auzită la altă masă. iar concurenţii care trebuiau să-şi compare rezultatele nu au jucat dona în formă identică din acest motiv. (În absenţa unei reglementări relevante.79 A. Pe aceasta bază. arbitrul împarte scorurile în grupe şi calculează fiecare grupă separat. 2. Abateri pasibile de penalizări Următoarele reprezintă exemple de greşeli care pot face obiectul penalizărilor procedurale (dar greşelile nu se limitează doar la aceste exemple): 1. Scorul unei done incorecte Pentru a stabili scorul la o donă incorectă. deranjează alţi jucători. care sunt scorurile obţinute cu dona jucată în forma corectă şi care sunt scorurile realizate jucând dona în forma schimbată (sau formele schimbate). B. sau dacă determină că distribuitorul sau vulnerabilitatea au diferit între copiile aceleiaşi done. LEGEA 90 Penalizări procedurale A. Discutarea licitaţiei. Definirea donei incorecte O donă este considerată incorectă (nevalidă) dacă arbitrul determină că o carte (sau mai mult de una) a fost greşit aşezată în etui. 3. după cum este prevăzut în reglementările turneului. Autoritatea arbitrului În afara rectificărilor prevăzute de aceste legi. arbitrul alege şi anunţă propria metodă).

Lipsa de a se conforma prompt reglementărilor turneului sau instrucţiunilor arbitrului. 7. Drept de a descalifica Arbitrul este autorizat să descalifice un concurent. cu aprobarea organizatorului de turneu. Erori de procedură (cum ar fi a nu-şi număra cărţile pe dos. . Orice astfel de apel. Aşezarea uneia sau a mai multor cărţi într-un buzunar incorect al etuiului. dacă organizatorul de turneu nu a stabilit o altă perioadă. 8. 5.) care determină acordarea de scor ajustat pentru orice concurent. Termenul limită pentru a face apel Dreptul de a cere sau de a apela decizia arbitrului expiră la 30 minute după afişarea rezultatelor oficiale. LEGEA 91 Penalizări şi suspendări A. a juca un etui incorrect etc. B. poate face obiectul unei sancţiuni impuse de regulament. 6. B. Puterea arbitrului Îndeplinindu-şi funcţia de a menţine ordinea şi disciplina. LEGEA 92 Dreptul de a face apel A. Atingerea sau manevrarea cărţilor aparţinând unui alt jucător (vezi legea 7).80 4. dacă este considerat fără merit. Compararea neautorizată a scorurilor cu un alt concurent. Dreptul concurentului Un concurent sau căpitanul său pot face apel în vederea revizuirii unei decizii luate la masă de către arbitru. arbitrul este special împuternicit să impună penalizări disciplinare în puncte sau să suspende un jucător pe tot parcursul sesiunii sau numai pe timpul unei părţi din ea (decizia arbitrului asupra acestui punct este definitivă şi nu poate fi întoarsă de un juriu de apel (vezi Legea 93B3)).

poate fi obiectul unei sancţiuni impuse de regulament. Directorul de concurs va asculta şi va judeca toate apelurile având ca obiect numai legile si reglementările. comitetul poate exercita toate puterile conferite de aceste legi arbitrului dar nu poate dicta peste o decizie a arbitrului asupra unui punct de lege sau reglementare sau asupra unui punct care se referă la exercitarea puterii arbitrului în materie de măsuri disciplinare. B. C. Decizia sa poate face obiectul unui apel la comitet. Orice astfel de apel. 2. Posibilităţi suplimentare de apel 1. 2. conferite de Legea 91 (comitetul poate doar recomanda arbitrului în cauză să-şi schimbe decizia). . În judecarea apelurilor. Există comitet (juriu) de apel Daca un comitet este disponibil 1. Procedura de a face apel Toate apelurile vor fi făcute prin intermediul directorului de concurs (arbitrului). un apelant nu are nevoie de acordul partnerului său). într-o competiţie de echipe. ambii jucători sunt de acord cu efectuarea apelului (dar într-un concurs individual. există şi concursul căpitanului de echipă în efectuarea apelului.81 C. Directorul de concurs va trimite toate celelalte cazuri la comitetul de apel pentru a se lua deciziile. 3. Acordul celor ce fac apel Un apel va fi ascultat numai dacă: 1. LEGEA 93 Procedurile de apel A. D. Nu există comitet (juriu) de apel Directorul de concurs va asculta şi va judeca toate apelurile dacă nu există un juriu de apel (sau un aranjament alternativ conform legii 80B2k). Autorităţile regulatorii pot stabili proceduri pentru apel în continuare după ce posibilităţile prevăzute au fost epuizate. dacă este considerat fără merit. într-un concurs de perechi. sau când un asemenea comitet nu poate opera fără a deranja desfăşurarea normală a turneului.

82 2. împreună cu părţile implicate în apel. să accepte ca atare decizia. * Autoritatea regulatorie este responsabilă de a se conforma cu orice lege naţională care ar putea să-i afecteze acţiunea. b) După o prealabilă înştiinţare a concurenţilor. în acest fel fiind obligată. Directorul de turneu sau comitetul de apel pot referi un caz pentru revizuire ulterioară autorităţii regulatorii. 3. când consideră crucial pentru desfăşurarea turneului. a) În ciuda 1 şi 2 de mai sus. autoritatea regulatorie poate omite sau modifica etape din procedurile de apel enunţate în aceste legi după cum doreşte*. . Autoritatea regulatorie are puterea de a rezolva definitiv orice caz. autoritatea regulatorie poate desemna responsabilitatea comitetului de apel al turneului respectiv de a rezolva definitiv orice apel.

L73C Alternativă logică L16B1b Anunţ Definiţie vezi şi Declaraţie După încheierea licitaţiei L39 Forma corectă L18A Greşit L21B1b. L73C Surprinzătoare. informaţie neautorizată L16B1a. informaţie neautorizată L16B1a. dezinformare L20F5a Lipsa alertei.83 INDEX A Acţiune retrasă L16D Definiţie Carte. intenţionată L25B Declaraţie. L31 Înaintea unui pas peste rând L30B Metode diferite L18F Ordinea denominaţiilor L18E Peste palierul de 7 L38 Peste rând L31 Succesiv regulamentar L18B Suficient L18C Apărător Definiţie . retrasă L47 Declaraţie. neintenţionată L25B Informaţie autorizată pentru partea nevinovată Informaţie neautorizată pentru partea vinovată Restricţii de atac L26 L16D1 L16D2 Adversar Definiţie Drepturile adversarilor L9B1d Alerta Definiţie Informare L40B2a Lipsa alertei. desemnare neintenţionată L25C4b Carte. L75 Insuficient L27 Insuficient acceptat L27A1 Insuficient neacceptat L27B Insuficient peste rând L27A2.

atribuie finalitatea L93C3a Autoritatea naţională. rezolvă definitiv L93C2 Autoritatea naţională. L93C1 Judecarea apelurilor L93B2 Notificarea dreptului de a face L83 Nu există juriu de apel L93A Orice alt L93B2 Posibilităţi suplimentare L93C Privitoare la legi L93B1 Procedură L93 Puterile juriului L93B3 Termen limită L92B Aranjarea meselor L3 Arbitrul Chemarea arbitrului L9B1 Delegarea atribuţiilor L81D Descalificare L91B Eroare din cauza L82C Puteri L81C Puteri discreţionare L12 Referirea unei probleme L83 Responsabilităţi L81B Statut L81A Suspendare L91A Aşezarea etuiului pe masă L7A Aşezarea la masă L5 Schimbarea direcţiei sau a mesei de joc L5B Atac Definiţie Imposibilitatea de a se conforma L59 Iniţial cu cartea pe faţă L41C Iniţial cu cartea pe spate L41A Iniţial peste rând cu cartea pe faţă L54 . lege naţională L93 notă Căpitan L92A. apel în continuare L93C1 Autoritatea naţională. poate omite sau modifica L93C3b Autoritatea naţională. L93A Autoritatea naţională. L92D Dreptul concurenţilor de a face apel L92A Există juriu disponibil L93B Făcut prin arbitru L92C Fără merit L92A. referire către L93C2 Autoritatea naţională.84 Apel Acordul între apelanţi L92D Aranjament pentru judecarea L80B2k.

neintenţionată L45C4b. L55 Peste rând acceptat L53. L66 Joc obligatoriu al unei cărți L45C Jucată L45 Jucată incorect de către mort L45D Lipsă L14 . L55 Peste rând al aparatorilor L53. dezinformare L47E1 Prematur L57 Restricţii. pentru carte penalizată L50. incompletă L46B Desemnarea unei cărţi de la mort. L47E2 Neacceptat L54D. completă L46A Desemnarea unei cărţi de la mort.85 Iniţial peste rând cu cartea pe spate L41A. L55B Peste rând L53. L51 Simultan L58 Atu-uri Definiţie Levate conţinând atu L44E Levate care nu conţin atu L44F Autoritatea regulatorie L80A Atribuirea puterilor L80A3 Delegarea puterilor L80A3 Posibilităţi suplimentare de apel L93C Poate fi organizator de turneu L80B1 Organizaţia naţională de bridge L80A1c Responsabilităţi şi puteri L80A2 Federaţia Mondială de Bridge L80A1a Liga Europeană de Bridge L80A1b C Carte de joc A cincea carte la o levată L45E Amestecare după terminarea jocului L7C Amestecare şi redistribuire L6 Corectarea unei desemnări neintenţionate L45C4b Desemnată sau numită L45C4a Desemnarea unei cărţi de la mort. pentru declaraţie retrasă L26 Restricţii. L54. L54 Peste rând. L54. eronată L46B Desemnarea unei cărţi de la mort. L46B Expusă de un apărător L49 Expusă de declarant L48 Expusă în timpul perioadei de licitaţie L24 Indicată de către mort L45F Inspecția cărților L7B2. L54E. L55A Peste rând al declarantului L53.

ilegală L73B Manieră L73D Prestabilită L73B2 Tempo L73D Concesiune L68. L69. L71 vezi şi Revendicare de levate Anulată L71 Contestată L70A Definiţie L68B1 Joc normal L71 –notă Jocul continuă după obiecţia partenerului L68B2 Retragerea acordului privind o revendicare sau concesiune L69B Revendicare sau concesiune consimţită L69 Revendicare sau concesiune consimţită. L47 Reţinerea posesiei L7B3 Scoaterea din etui L7B1 Scoaterea din etui greşit L17D Carte lipsă L14 Informaţia despre înlocuirea L14C Observată înainte de începerea jocului L14A Observată oricând după inceperea jocului L14B Circulaţia Etuiurilor L8A Jucătorilor L8A Comunicare L73 vezi şi Informaţie Informaţie neautorizată de la partener L73C Între parteneri. stabilită L69A Concurent Definiţie Conduită L74 Contra Definiţie . două sau mai multe L51 Rang L1 Reintroducerea în etui L7C Renonsă – vezi Renonsă Retrasă L16D. L70. L50 Carte penalizată. care nu a fost jucată când trebuia L52 Carte penalizată. legală L73A Între parteneri.86 Număr incorect L13 Nu poate fi găsită L14A2 Numărare înainte de a începe jocul L7B2 Carte penalizată L49.

87 Calcularea scorului L77 Continuarea licitaţiei după contra L19C Contrarea anunţurilor incorect formulate L19A3 Forma corectă L19A2 Inadmisibilă L19A. L27B3. obligaţie de a pasa L37 Adversarul din dreapta e obligat să paseze L 28A Anunţ inadmisibil. L46B5 Curtoazie L74A1 D Decizii ale arbitrului Asupra unor fapte convenite L84 Asupra unor fapte disputate L85 Nivelul de evidenţă (probabilitatea dovezilor) L85A1 Declarant Definiţie După atacul peste rând L54A Declaraţii Definiţie Acţiune inadmisibilă. peste 7 L38 Bazate pe nepriceperea jucatorului L21A Bazate pe dezinformare L21B Contra inadmisibilă L36 De către jucătorul la rand L28B Declaraţie inadmisibilă L35 . prematură L9C Culoare Definiţie L1 Desemnare L46B2 Desemnare incompletă L46B3. L36 Legală L19A1 Peste rând L32 Contract Definiţie L22 Contract contrat L19D Scoruri L77 Convenienţe Violări ale convenienţelor L73F Convenţii L40B1b vezi şi Înţelegeri parteneriale Corectarea unei iregularităţi.

L28B Peste rând. redistribuire L6D3 Metode de distribuire sau predistribuire L6E4 Opţiunile arbitrului L6E Nu se redistribuie L86C Redistribuire L6D Rezultat nevalid. intenţionată L25B Schimbare de declaraţie. neacceptată L25B2 Declaraţie retrasă. partea vinovată L16D2 Declaraţie retrasă. după pasul final L39 Declaraţie înlocuitoare. distribuire fără amestecare L6D2 Distribuitor şi vulnerabilitate . L28B Prea târziu pentru schimbarea unei declaraţii L21B3 Recapitularea şi explicaţiile declaraţiilor L20 Recontra inadmisibilă L36 Schimbare de declaraţie.88 Declaraţie inadmisibilă. penalizări de atac L26 Declaraţii simultane L33 Explicaţii ale declaraţiilor L20F În rotaţie. anulată (retrasă) L16D. neintenţionată L25A Schimbarea declaraţiei unui adversar după corecţie L21B2 Denominaţii Definiţie Rangul L1. acceptată L29A Peste rând. artificială L29C Peste rând. partea nevinovată L16D1 Declaraţie retrasă. L18E Desemnarea poziţiilor jucătorilor la mese L5 Schimbarea de poziţie sau de masă L5B Dezinformare Declaraţii bazate pe dezinformare L21B Schimbarea jocului L47E Dezvăluirea înţelegerilor din axă Alerta Vezi Alerta Explicarea declaraţiilor L20F Procedură incorectă L20G Înţelegeri parteneriale Vezi Înţelegeri parteneriale Distribuirea cărţilor L6B Definiţie Cărţi distribuite incorect sau expuse L6D1 La instrucţiunile arbitrului. acceptată L25B1 Declaraţie înlocuitoare. când era rândul adversarului din stânga L25. considerată L28 Neidentificată clar L20A Păstrarea dreptului de a declara L17E2 Peste rând L29 Peste rând.

jucată anterior L15B Donă incorectă. presupusă L21B1b.89 L2 Drepturi Ale adversarilor după chemarea arbitrului L9B1d Ale mortului L42 Păstrarea drepturilor după chemarea arbitrului L9B1c Dreptul de a impune rectificări L10A Dreptul de a declara şi păstrarea lui L17E2 Duplicarea etuiurilor L6F E Echipa Definiţie Vezi şi Concurent Etui (donă) Aşezarea etuiului pe masă L7A Circulaţia etuiurilor L8A Distribuitorul si vulnerabilitatea L2 Donă nevalidă L87 Donă incorectă L15 Donă incorectă. descoperită în timpul licitaţiei L15C Donă incorectă. informaţie neautorizată L75A Greşeală. nejucată anterior L15A Jocul normal al donei este imposibil L12A2 Reîncadrarea cărţilor în etui L7C Scoaterea cărţilor din etui L7B Explicaţii Apărători. L75C F Fişa de convenţii (fişa de sistem) L40B2a Consultarea fişei L20G2 Consultarea fişei adversarilor L40B2c Consultarea fişei proprii L40B2b . L75B Declaraţii L20F Greşeală. înţelegeri în flanc L20F2 Corectarea erorilor de explicaţie L20F5.

L78B Definiţie Informaţii L16 Vezi şi Comunicare Autorizate L16 Caracteristicile adversarilor L16A2 Din declaraţii sau jocuri.P. retrase L16D Ilicite.90 I I.M. de la partener L16B Ilicite. de la partener L16B Ilicite. fără raţiune bridgeistică L73F Neautorizată L16 Informaţii neautorizate L16 Alternativă logică L16B1b Acţiune retrasă. a tăinui L72B3 Intenţionate L72B1 Ale propriei axe L72B2 Interpretarea legilor Introducere Iregularităţi Definiţie Vezi şi Infracţiuni Aplicarea unei rectificări L10 Ar putea şti că produce prejudiciu L23 Atragerea atenţiei privind o iregularitate L9A Cauzată de un spectator L76C2 Chemarea arbitrului L9B1a. din alte surse L16C Joc deceptiv. îndreptăţit L73E Joc deceptiv. din alte surse L16C Infracţiuni L72B Definiţie A ascunde. partea vinovată L16D2 Ilicită L16A3 Ilicite. L9B1b Corectare prematură L9C Drepturile adversarilor L9B1d Drepturile jucătorului L9B1c După ce s-a atras atenţia L9B Optiuni după L10C Nu se continuă jocul L9B2 Păstrarea drepturilor L9B1c . legale L16A1a Din declaraţii sau jocuri.

L73C J Joc deceptiv L73E Joc normal imposibil L13A2 Jocul Definiţie Atac L44A După o iregularitate L60A După un joc ilegal L60 Imposibilitatea de a juca conform cerinţelor Imposibilitatea de a răspunde la culoare Începerea jocului L41 Joc prematur L57 Joc simultan L58 L59 L44D . L40B4. L20F2 Referitoare la licitaţie înainte de atacul iniţial L41B Despre o singură declaraţie L20F3 Informaţie neautorizată L16B1a. inferenţe (deducţii) L20F1. L20F2 Declaraţii. L40C1. L40C1 Informaţia transmisă prin L40A2 Lipsa de a dezvălui L40B4 Nedezvăluit L40A3. relevante. L40C3b Psihic L40B2d. toate informaţiile specifice L40B6a Dezvăluire. făcute în fapt L20F1. L40B6b Semnificaţie artificială L40B1b Consultarea fişei de sistem L20G2 Convenţie L40B1b Datoria de a le face disponibile înainte de începerea jocului L40A1b Deviere de la L40B2d. calcul sau tehnica L40C3a Scor ajustat L40B4. dar care nu au fost făcute L20F1. L20F2 Declaraţii. inferenţe (deducţii) L40B6a Dezvăluire parţială L40B6b Dezvăluire. L40C Dezvăluire. L40C Speciale L40B Întrebări Declaraţii.91 Prevenirea L9A3 Procedura după L9 Înţelegeri între parteneri L40 Ajutoare de memorie. violări repetate L40C3b Explicit L40A1a Fişa de sistem L40B2a Implicit L40A1a.

înainte de întoarcerea pe faţă a atacului iniţial L41B Recapitulare. L66D Levată câştigată L79 Recapitularea jocului L66D Levate suplimentare Definiţie L18A Licitaţia vezi Perioada de licitaţie Carte expusă/atacată în timpul licitaţiei L24 Cărţi extrase din etui greşit L17D Explicarea declaraţiilor în timpul L20F Începerea licitaţiei Definiţie Începerea perioadei de licitaţie L17A Perioada de clarificare L22B1 Perioada de licitaţie L17 Procedura după încheierea licitaţiei L22B. L5 Circulatia jucătorilor L8A L Levată Definiţie A cincea carte jucată L45E Aranjarea levatelor L65 Defectuoasă L67 Examinarea levatelor L66 Închiderea levatei L45G Jucătorul îşi amestecă cărţile la sfârşitul jocului L65D. L22A Sfârşitul perioadei de licitaţie L17E.92 Obligaţia de a furniza la culoare L44C Procedura de joc L44 Succesiunea levatelor in timpul jocului L44B Jucătorii L3. după pas-ul final L20C Recapitulare. L4. în cursul perioadei de licitaţie L20B Sfârşitul licitaţiei L17E. L22B Succesiunea anunţurilor în licitaţie L17C M Manşă Definiţie Mână Definiţie . făcută de adversarul celui care cere L20D Recapitulare. L41 Recapitulare.

93 Metode de scor Alte metode L78D Contract contrat sau recontrat L19D Donă incorectă (nevalidă) L87 Eroare de scor L79C Scorul în I.M. L93A Aranjamente în avans L80B2b Condiţii de înscriere L80B2d Condiţii pentru un concurs L78D. L10C4 Alegerea dintre mai multe variante L10C2 Explicarea opţiunilor L10C1 Organizatorul de turneu L80B Acceptarea şi listarea înscrierilor L80B2h Apeluri L80B2k.P. L80B2i Data şi ora sesiunilor L80B2c Desemnarea arbitrului L80B2a Desemnarea asistenţilor necesari arbitrului L80B2g-i Desemnarea personalului necesar L80B2g-ii L37 . L78B Scorul în puncte de meci L78A Scorul în puncte totale L78C Tabelul de scor L77 Mortul Definiţie Desemnarea cărţii care să fie jucată de la mort Drepturi condiţionate L42B Drepturi generale L42A Indică o anumită carte L45F Limitări L43 Mână expusă cu cărţile pe faţă L41D L46 N Numărarea cărţilor L7B2 Număr incorect de cărţi L13 O Obligaţia de a pasa Acţiuni care violează obligaţia de a pasa Onor Definiţie Opţiuni Avantajoase L10C3.

condiţii speciale L80B2e Obligatii si drepturi ale directorului de concurs Perioada de corecţie L79C Poate fi autoritatea regulatorie L80B1 Puteri şi îndatoriri L80B2 Puteri şi îndatoriri. asumarea responsabilităţii de către director Termen limită pentru apel L92B 87 L80 notă P Pachetul de cărţi Definiţie L1 Partener Definiţie Informaţie ilicită de la partener L16B Parteneriat L4 Pas Definiţie Acţiuni violând obligaţia de a pasa L37 Artificial L30C Pas obligat care produce prejudiciu L23 Peste rând L30 Peste rând. condiţii L80B2e Licitaţie şi joc. concursuri individuale L12C3 Violări repetate ale cerinţelor de a dezvălui înţelegerile parteneriale L40C3b Penalizare disciplinară L91A . altele L80B2l Puteri şi îndatoriri. delegare L80B1 Reglementări suplimentare L80B2f Rezultate L80B2j Sarcini. când este artificial L30C Pas final Recapitularea licitaţiei L20C Păstrarea dreptului de a declara L17E2 Pauze obligatorii L73A2 Penalizare Definiţie Vezi şi Rectificare Disciplinară L91 Procedurală L90 Procedurală. înainte de a se fi făcut un anunţ L30A Peste rând. după ce s-a făcut un anunţ L30B Peste rând.94 Licitaţie şi joc.

95 Penalizare procedurală L90 Aşezarea incorectă a cărţilor în etui L90B6 Atingerea cărţilor L90B5 Autoritatea arbitrului L90A Compararea scorurilor L90B4 Discuţie cu voce tare L90B3 Eroare de procedură L90B7 Greşeli care fac obiectul L90B Întârziere L90B1 Joc lent L90B2 La aprecierea arbitrului L90A Lipsa de a se conforma prompt L90B8 Perioada de clarificare L22B1. L41 Perioada de licitaţie L17 Definiţie Începerea perioadei de licitaţie L17A Sfârşitul perioadei de licitaţie L17E. L22B Perioada de levată (joc) Definiţie Începerea perioadei de joc L41C Explicarea declaraţiilor în timpul perioadei de joc Pierderea dreptului la rectificare L11 Prematur Atac sau joc de către un apărător L57 Corecţia unei iregularităţi L9C Procedură Corectă vezi Procedura corectă După stabilirea unei renonse L64 Îndatoririle arbitrului L81. anormal L90B2 L20F2 L74C4 . L90 Atenţie insuficientă L74B1 Atragerea atenţiei asupra unui eveniment anume Comentarii gratuite L74B2 Curtoazie L74A1 Detaşarea unei cărţi L74B3 Etichetă L74B Joc lent. L82A Joc L44 Perioada de licitaţie vezi Licitaţie Răspunderea pentru L7D Rectificarea erorilor de procedură L82 Rectificarea unei erori a arbitrului L82C Procedură corectă L74C.

inducerea în eroare L74C7 Lipsă de interes pentru restul donei L74C6 Manieră nepoliticoasă. L46B5 Recapitulare Contract L41C Corectarea unei erori de recapitulare L20E Declaraţii L20 Declaraţii neidentificate clar L20A După pas-ul final L20C După terminarea jocului L65C Examinarea levatelor si a jocului La rândul său de a declara L20B Levata în curs L66A Levate închise L66C Licitaţie L20C2. L41B Răspuns dat de un adversar L20D Ultima carte proprie jucată L66B Recontra Definiţie A unui anunţ formulat incorect L19B3 . inutil L74B4 Joc rapid. inducerea în eroare L74C7 Violări de procedură. chemarea arbitrului L74B5 Obligaţia de a urma o procedură corectă L74A3 Părăsirea mesei de joc fără motiv L74C8 Plăcerea de a juca L74A2 Variaţia tempoului de joc.96 Joc lent. inducerea în eroare L74C7 Joc lent. exemple L74C Psihic Definiţie L40 Vezi şi Înţelegeri parteneriale Puncte de meci Definiţie L78A Puteri Autoritatea regulatorie L80A Discreţionare ale arbitrului L12 Îndatoririle şi puterile arbitrului L81C Organizatorul de turneu L80B R Rang Cărţi şi culori L1 Denominaţii L18E Desemnare L46B3 Desemnare incompletăL46B1.

L70 Vezi şi Concesiune Atu rămas în joc L70C Clarificare L68C. L63.97 Continuarea licitatiei după recontra L19C Contract recontrat L19D Forma corectă L19B2 Inadmisibilă L19B. L70D3 L64B4 L62D2 . L27B3. L62. L64 Aplicarea rectificării L64A Corectarea unei renonse L62 Definiţia renonsei L61A După ce s-au făcut declaraţii în dona următoare După încheierea turului L64B5 Înainte ca partenerul să joace la levata a 12-a Întrebări despre renonsă L61B La levata a 12-a L62D Nu se aplică rectificare L64B Prin nejucarea unei cărţi vizibile L64B3 Procedura după stabilirea renonsei L64 Stabilirea echităţii L64C Stabilită (consumată) L63A Renunţarea la rectificare L10B. L81C5 Revendicare L68. L70B Contestată L70 Jocul încetează L68D. L69. L36 Legală L19B1 Peste rând L32 Scoruri pentru contracte recontrate L77 Rectificare Definiţie Acţiune a axei nevinovate L11A Anularea impunerii unei rectificări L10B Aplicarea unei rectificări L10 Chestiune în dubiu L84D Dreptul de a aplica L10A După pierderea dreptului la rectificare L11B Este prea severă sau avantajoasă L12B2 Incorectă L12A3 Iregularitate cauzată de un spectator L76C2 Pierderea dreptului la L11 Suprimarea L10B. L81C5 Redistribuirea cărţilor L6D Nu există redistribuire L86C Renonsă L61.

L12C1b Artificial L12C1d. L79A Anulat L13C Cel mai defavorabil rezultat plauzibil L12C1e-ii Cel mai probabil rezultat favorabil L12C1e-i Nevalid.98 Joc normal L70 notă Linie de joc. consideraţiile arbitrului L70D Linie de joc. neformulată L70E Precizarea revendicării L68A Retragerea acordului privind o revendicare sau concesiune L69B Revendicare sau concesiune consimţită L69 Revendicare sau concesiune consimţită. L12C2 Atribuirea scorului ajustat L12C La solicitarea unui jucător L12A Din iniţiativa arbitrului L12A Înlocuitor L12C1 Joc de echipe L86 Joc normal imposibil L12A2 Legile nu compensează partea nevinovată L12A1 Medie L12C2a . stabilită L69A Rezultat Vezi şi Scor Acordul asupra rezultatului L65D. distribuire fără amestecarea cărţilor L6D2 Nu se poate obţine un rezultat L12C2 Obţinut la cealaltă masă în jocul de echipe L86D Rotaţie Definiţie S Schimbarea jocului L47 Vezi şi Dezinformare L47E Scor Alte metode L78D Contract contrat L19D Contract recontrat L19D Donă nevalidă (incorectă) L87 Eroare de scor L79C IMP L78B Puncte de meci L78A Puncte totale L78C Tabelul de scor L77 Scor ajustat Definiţie Acţiune foarte riscantă sau deplasată.

L86A Nu este necesar să se compenseze L12C1f Prejudiciu L12B1 Rectificare incorectă a unei iregularităţi L12A3 Scor de marcă partială Definiţie Sesiune Definiţie Data şi ora L80B2c La masă pe tot parcursul L7D Parteneriate în timpul L4 Poziţia la masă în timpul L5 Scor obţinut pe parcursul L12C2 Semnificaţii diferite Definiţie Sfârşitul sesiunii L8C Suspendarea unui concurent pe timpul sesiunii Spectatori L76 La masă L76B Provoacă o iregularitate L76C2 Controlul L76A Participarea L76C Statutul L76D Şlem Definiţie L91A T Tempo şi manieră de joc Deducţii (inferenţe) Inducereîn eroare Variatii intenţionate Variatii neintenţionate Tur Definiţie Sfârşitul unui tur Sfârşitul ultimului tur L73D1 L73D2 L73D2 L76 L8B L8C .99 Medie minus L12C2. L86A Medie plus L12C2.