You are on page 1of 100

·.""".

',\\8",,,,,\\,,,,,CO,,,,,,,,,,,,,,"8\8""C WlED1
",-OWlP 1ER U

• IN1EI<NE>

• WlULlI

P-

"'-~beP~oto<hop(S3_ ,,~ £drt

~_ Select Rlter .. _

_

_ __ Help

_

.

~_

_.

_

rma9~ Layer

Window

alamualaikum wbt Salam Sejahtera A
1hamdulillah syukur kepada Allah akhirnya hajat saya untu~ melahirkan sebuah buku khas Koleksi Teknik Photoshop telah tercapai sempena ulangtahun ke 10 Majalah PC. Buku in] adalah yang anak sulung daripada buku Koleksi Majalah PC yang telah dlkumpulkan sejak penerbitan Majalah PC pada tahun 1999.

Koleksi Teknik Photoshop ini bukanlah buku yang mengajar Photoshop dari permulaan tetapi untuk mereka yang ingin mendalami teknik-teknik khusus dalam Photoshop terutama untuk para pereka grafik dan para peminat fotografi. Malah apa yang diajarkan dalam Koleksi Teknik Photoshop ini tidak menyeluruh dan anda hendaklah mendalami sendiri teknik-teknik ini untuk meningkatkan kemahiran anda. Versi terkini Photoshop adalah CS4 tetapi tidak disiarkan dalam Koleksi Teknik Photoshop inl tetapi terdapat versi-versi lain yang terdahulu. Namun anda masih boleh menggunakan Tools yang ada dalam Koleksi Teknik Photoshop ini untuk digunakan dalam versi terkini Photoshop. Rakan baik Photoshop adalah Adobe Illustrator yang digunakan untuk melakar dan juga menjadi pelengkap kepada Adobe Photoshop. Namun ada sesetengah rekaan yang boleh dilakukan dalam Illustrator sebenarr a boleh dilakukan dalam Photoshop dengan teknik yang betul. Sebenarnya untuk memahirkan diri dengan Photoshop anda perlu bermain dengannya dan berfikir apa yang boleh anda lakukan dengan Tools yang aoa. Apa yang terkurang dalam Koleksi Teknik Photoshap kami mohon maaf dan kami akan baiki dalam kale s kedua nanti. Oleh kerana Kaleksi Teknik Photoshap yang kami bentangkan ini tidak menyeluruh, ka I J~ga mahan maaf. Namun yang kami mahukan adalah Koleksi Teknik Phatoshop ini dimanfaatkan untu rre ahirkan diri dengan Photashop.

Semoga Majalah PC wujud 10 tahun lagi.
Wassalam. Ikhlas dari :

dalaluddin Abd Rahman Editor Maialah PC

Photoshop ada/ah hak rasmi Adobe Systems Incorporated. Adobe, logo Adobe, Acrobat, Flash, Illustrator, Lightroom, Photoshop, dan Reader tanda niaga berdaftar Adobe Systems Incorporated di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Windows dan Windows Vista adalah tanda niaga berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. Tanda-tanda niaga lain adalah hak milik pemilik tertentu.

PHOTDSHOP

I<:~k~~ii'.lKTP

-3•

TSHniH'

Cover Concept
Hezry Hj Rokman

Kata Pengarang

PengHna[an

Matalah

PC

PHDTOSHDF

~~~~~~;.ap-5 -

.

IOMPUTER

• INTERNET

• MULTIMEDIA

COPYRIGHT © 2009 oleh KU CETAKAN PERTA A, 2009

PULAN kARANGKRAF

SON. BHO.

HAK TERPEllHA Ida· c ::;~~a" ,ar ""'e~ge 8' 8 9 mana-mana bahagian artikel dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dar c:·;; aea ca a S9' a;::.. sa a ace secsra elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin be __ ~2- ~2:2 ~, L.Wi. KAR G F SO . SHO, Editor Jalaluddin Abd Rahman Pereka Kr,eatif Maisaraf Marman

Perpustakaan

Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

Buku Khas Majalah PC : Koleksi Teknik Photoshop Majalah PC 1 Oleh Editorial Majalah PC kelolaan Jalaluddin Abd Rahman ISBN 978-967-5052-13-2 1. Computer, gr~phies

006.686

~I

• ,"

I.,·

Mill"'""

"-

KOLEKSllEKNIK

BUKU KHAS
•I ,I,,..

PHOTOSHOP

MAJALAH PC

.. 'RM1D.OII
"

Diterbitkan oleh PEMIKIR SDN. BHO. (Anak syarikat Kumpulan Karangkraf Sdn. Bhd.) Oieetak oleh ULTIMATE PRINT SON. BHO. Oiedarkan oleh KARANGKRAF NETWORK SON. SHO. Alamat Penerbit, Pencetak dan Pengedar Lot 2, Jalan Sepana 15/3, Off Persia ran Selangor, Seksyen 15, 40200 Shah Alam. Selangor Oarul Ehsan. Tel: 03-5101 3888 Faks: 03·5101 3601 Laman Web: www.karangkraf.eom.my

,_~ l

-

HoleHsi TeHniH Photoshop Majalah PC
;!i bar atau imej dan leks. la adalah satu elemen penting dalam penerbitan buku dan majalah yang
~enggunakan gambar. Gambar yang dirakam dengan kamera akan perlu melalui Photoshop untuk : oah suai kepada format yang boleh digunakan untuk perisian rekaletak seperti InDesign atau : ... rkXpress. Malah Photoshop adalah satu perisian yang sering digunakan untuk perfileman dan a _:;a video bagi menambah kesan khas kepada sesuatu imej. ="I0Ioshop amat penting sehinggakan ia merupakan nyawa kepada penghasilan penerbitan. ::- oshop telah dikeluarkan pad a tahun 1990 dengan versi 1.0 sehingga versi ke CS4 pada tahun :_ 8. Di mana ia mengalami banyak perubahan dari segi Tools, palet-palet penting sehinggalah • saada menjadi perisian yang bijak dan mampu berfungsi untuk memudahkan pengguna. Jadual1 -enunjukkan senarai versi-versi Photoshop dari tahun 1988 hingga 2008. a un Koleksi Teknik Photoshop Majalah PC ini tidak membentangkan keseluruhan versi yang : . eluarkan oleh Adobe. Dalam koleksi ini anda pasti akan dapat mempelajari teknik-teknik as as :; ggunaan Photoshop dan anda perlu mengembangkan sendiri serta mencuba sendiri teknik-teknik ;: ,g dibentangkan dalam bentuk dan cara yang lain. Dengan itu sahaja anda boleh memahirkan diri :e gan Photoshop dan menjadi pakar Photoshop. :; amat mencuba.
')

o otoshop

adalah satu perisian yang dihasilkan oleh Adobe yang digunakan untuk memanipulasi

.\dolx.' PholO,hop 1) Adobe Photoshop 1 0

JADUAL 1 VERSI
0.63 1,0 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6,0 7.0 7,0,1 CS(8,O) CS2(9.0) :E3 CS3 Extended (10.0)

PLATFORM
Macintosh Macintosh Macintosh Macintosh, Windows Macintosh Windows Macintosh, Windows Macintosh, Windows Macintosh, Windows Macintosh, Windows Mac OS 'Classic'jMac Windows Mac OS X,

TARIKH
Oktober 1988 Februari 1990 Jun 1991 November 1992 September 1984 November 1984 November 1996 Mei 1888 Februari 1999 September 2000 Mac 2002 Ogos 2002 Oktober 2003 April 2005 April 16, 2007 Oktober 30, 2008
'Sumber Wikipedia ') 5) Adobe Photoshop
') 3 wdOD~:l

cs

'.'
oroshop CS2

as

'Classlc'jMac Windows

as

X,

')

4.1Adobe Photoshop CS3

Mac OS X, Windows Mac OS X, Windows 2000 j XP Universal Mac OS X, Windows XP SP2 Universal Mac OS X, Windows

-=----

~

CS4 Extended (11.0)

CS4

TUTORIAL 01

ITI ekS.8.dalah salah satu c.ara untu.k menyampaikan maksu..d dan ma.klumat. Teks yang cantik p.asti . W akan menarik perhatian. Teks juga digunakan bagi menonjolkan sebuah halaman majalah atau
dicadangkan pad a langkah-Iangkah di bawah.
,Hew Name: Untitled-I
Imagt! Size: 264K -----

laman web di samping memberikan warns kepadanya. Berikut adalah dua kaedah pengindahan teks

dengan menggunakan Style Layer ..Anda boleh cuba menggunakan warna lain selain daripada warna yang

[

OK
Cancel

PresetSizes: Custom

I

Width; 300
Height: ResolUtm:

---===::::::: I pixels :~
,...30-0-.... piXels

g

I

721

pixels/inch

a

::1

.__--Contents
®Wl1iIe

Mot:!e: : RGB Color
1

o Sad<ground

oTransparent

Color

I
dokumen baru dengan spesifika:si yang

1

_Buka sebuoh dipaparkan.

,.,_Paparan tetingkap dengan ruong C300 x 300 dpi.

kerjo

,~ 04_PiI~h
ker]o.

Font yangs sesuol dan toipkan

AIR pooo ruang

-8-

k;TP

~~~:ii~SI PHDTDSHOP

,Lo.,.., Slyle
Of(

0Dr'<lpS1'llodow

'1)1e'--~
T.~~ 0Ms~~ 600 10 "

(..-.:el [I'IeWSlyll! ...

ObMrSbolllMW

DOI.Ittr~'"

_ ••,,0'" 0_, ,
SIr"
ElMHs

Doo""

0Prev_

iii"'" ...
D(MloYf"

(31nnr

Glow

....·"CF====

'0'====

ox
p.

DTu1'"

0...., 0'..... """",

o Grdtn.
OP~tttm

O"'fft.ty OvH"b.y

OS"...

..,...,., .....,
Shi® ..... Moda:

.,._,===~ _.
Mo.ii~

====a==>==>

7S

"

')

05_Pilih Layer AIR dan kllk pada Add Layer Style dan pilih Drop Shadow.

~o
Contour £dlto,

_Sekarang pergi ke Bevel and Emboss dan masukkan nilai seperti yang dipaparkan.

III~.=_=======;L.,."Styl& 13'Dr.,~

On'll Sb .. dv.... St"-uc1UrI_ BIttId~: Op.a.r:lt)';
Multlalv

~6e~t,-~~smm~--~:::::::;I:v~I~::OK;;::~1
Cancel
Load ..

ii

0..... -

Do...'I"GIow 0...... OBrHloll'td£rr6i>l1 OClll'lt«r DTI'Jrto.r1 OSilill

~: 0
Sin;

I NewSlyle ...
120 ~ 0UM~l.igh1 pJC " PlC

0Prevlew

DifUna.: 5pr':tild'

Save ... New ...

Qu ..

~itr
OM1l-lIutd
I .•..•.

0<0100''''"'''', Dar_llt~"'Y
Dr.tttrnOTtr'l.Ioy

~to«:

,I.:, ;. ~~ ".;

···i..·..

·.··I_ ·

Ds~.
Input:

,
49 DCC>"nEf

Qrtput; 74

_Tukor nilai Gloss Contour kepado seperti dolom rajah.

')

OB_pada Drop Shadow ubah nilai-nilai seperti dalam rajah. (jangan klik OK, lagl)

L.,.,. Style
Sty,"

ti
Ir.n:u 61, ...

,

L~",r Slyia
Sly"
(."t_1'"

ij
O .. ~;:nU

EIW!dirIg CptiN':

0--"
DEWiv ...

0-E1~~
DOuttrGko'w O(..-al6w" O'l'IxtlJl"l!!

Struct.,..,
D.fNt BIwI ModI:

OK
~Mn

o,ldt,:

oIIldEmbon

-

-O.
(tIoI(:I'

~ ~

canl
15

_"""''''''''..A
0""" ....."
OIN"otrSM60 .... Do.,.ttrQ.'o( 01r'r.1:rGln'

c.......
R_'

"
H

:rkl

I 0..11-_
1001

Of(

I

CiJlCI!l

0_
.... .... Son Ctnbr

"

I New

Sly",

0Prevlew

"

[ New5tyte,. 0PreYIi!W

I I I

0...,.,....., . [Mess
t2lc_tMlr

'Elllmulb

T~:

5cIo.n.1:0

0 ..... 0<0100'"""""
DGr~IOvvI.,.

0'...

Dr."",",
po<

Siz.: Qi,lafity

~
(3 Mti-..rIUH

"
I

0.....
OCotcor-o..rti,..
o ....... l<>vrlq oM ..... ""_ DstT-okl

I

Dp..~wn<)yer"y 0· ......

<OO1~,[kJ

.....'
JU\ttr:

&=" 161

"
"

7

_Kemudian pergi ke Inner Glow. Tukar nilai seperti pado rajah.

~1

Q-pergi

ke Contuor dan tukar nilai kepada

100%.

PHDTaSHOP

I<~~~l:;jif.l '><;

:

9.

.-

"'-

TUTOAIAL 01

::.

Conto-ur ditor E

earu;el Load ... ·",,,····-···t·······,,,·J·······,,,, ..:'····· ..····· .. ; 1 ~,:
I ~ :.

............ : . L··········v~1
. .

............. L .J<~.~. ~
!
Input: 73

I

Save ... New ...

e11
Kemudian tukor Contour kepada yang dipaporkan pad a rajah.

CXJlput: 4D

Deamer

layer Sly'"

..,.,..
0

~ -_
_, =====.,?;"O<j

~Optio.r:.r.D.i'f~

.......

........~D

OK

"

COocel

II I
_Buka dokumen dipaparkan. baru dengan spesifikasi yang

0

..

I New51Y1e ...
0Pr.... 1eW

DQulerGlo,. SInn:et'Gav

0......... !tnbop
0(at .. ~

o

TOVI<

t;lC,olw O""rb,y
OGt'«MrI1(},-!I!I161

Dpal:tem~'i DS~I}I(I

_Sekarang pergi ke Color Overlay. Tukor warna ""'kepoda Putih (#FFFFFF),

Pilih Horizontal Type Tool dan taipkan hurufA.

c:

Dr-otSbIH'I!'
strvct .. ~o,tJ,.,m~PoIfWlt

0Dr""SII.........
DOUj .. ~

....-1""""'· ~_
~jt,.'~'i'5 MgIt.:. (:)
'DUiI~ !tprHd,; :S'i;r,., I2CI •

0_......

0llR

"
GoWl j)X " pit

c::scJ ~
I NewS~
0PtwloW'

Uj;tot

0 ........ •
DknlI!'odE~

0""'....
OT-

{]-

QuIll"

OCi:Wo.:~~:t
DGn<IIerTIOoi.vuy

((Iof;~![i]j
IfcII;w.

D~
NO

I

[jp-~().(.....u.,

Dstna

_Pilih Layer AIR dan klik pada Add Layer Style dan pllih Drop Shqdow, Ubah nilai seperti pada rajah,
-I<DLE.I<SI
TE.l<rull<

t.

l:

- 10 -

KTP

PHDTDSHDP

r Sty1a

......
~OptionJ~O'flt'Jll 3twoQf>'SIIldcw

a.ow ....

Stl"'4Ict

O ...... I'SNoiSo'.t
DOo.iIJt1'GID ....

T_ .....
41
[mIl9~S .......

~Style 51,...
a.,,~ 'V '>OCIi
C.k.r 0", ... 111

Color

O~GIo ...
8"8uel_[ OClOf1iM1r' .... s

DrIttM:

...'"
.vq.:

Sip:

\Mer

'"

-........ ....,.

@OII

Oi)c. .... n

Sit.~ Sof ... :
SbIltti!\Ojl

'"

..

"

I NewSlyJe 0Prev ....

0Cn~~'"
OMtr"Shado ... DCNt'tl"~ Dk-MrGJo ...

_'" ====:::;;;

¥).
100 "

- Cancel

I N.... Stylo.. I
0Pr ........

E!e..... II.-1Embou
(3<lJnfo:.I¥

OT~h""
OCo6oI-Or.rIiY DGriHhnt 01'11""'1 DPlltll'"n OStr0t.:4:
I)y", ..

0"'"

AlbllKit~

()0"" .... " L1,'
30·

-

120

OT....-tuf'1
DS~11n

9(...,.Onrl.,.

y

G1cJS

COfl'II'\JI'":

[::I]
Sa .. n

DM!;I-thnll

~tModl.: Op.K~t)'~

5MdiPY MOoM: MuItioIw o,...city:

:r

v.
vCJ
15 15

o

Grdtn\

~VI4J O"'''~1

Dp.uV-Il

..
"

OSiroli.

_Sekorang pergi ke Bevel and Emboss dan ubah nilai seperti pada rajah.

~ Sekarang pergi ke Color Overlay dan ubah warno kepada kod warno #496887 otau sebarang warn a yang anda mahu.
Layer Sty1a

5'''''
BIt:ndin;~t.Mt:
~~~5h~ o.foldt

,".UwnOlflt

.. I:II)'

P.Utr'tro O,1CI11':

OIrwMf~W

0"""' ..... 0........... 0E1tY"*EIN)O~
0CM'tooK

.."... ,.mt][;ii]
5(.. ~ 0U·ok'H'ltt.LI),1i1"

¥l

cn:.,
,00 '"

I New51yle
0Prev....

[",.".""",1
32D '"

o

Ttxbn

OSabn I!1Caiior

ov.rny
o ....

OGt".ldiarrtO,...rll)'

El patt...-n Ds~,

rt.,.

_Klik pada Gloss Contour dan pilih graf Ring. _ Kemudian pergi ke Pattern Overlay dan gunokon Cloud dan ubah nilai-nilai seperti dalam rajah.
l~,.r Styla
C.ntour
EllI:m .. nt:r

AiIo::olilll-hllIII"'p ';i;'""~ ....

.._*X,., ..~

0 ....-

COI1tN""'
R~:

0

0AntJ..-dua<I 100
;H.

(o:nc:el

D""_Sh~'"

I New51y~" I
0PrOYIew

DQuttrGirJ. ....

D~GIo ....
[3B..,c1 .,. .. IE .... ss t-

E!(..

Dre)d1JN Os.ttI
OC'>'loro,-.".-~,.
O&'~Ovtrity

O ..,HtmOnr""')'
Dstrok+

_Pergi ke Contour dan ubah nilai kepada grol Contour kepada Gaussian.

100%dan Selamat mencuba.
f<OLE.f<S-' ---------TE.Kl1Jlf< F'HaTOSHOF'

KTP

- 11 -

aripada teks cut-out ini anda boleh mencuba pelbagai corak dan warna. Tutorial berikut adalah satu ringkasan teknik yang mudah dan cepat untuk dilakukan. Selamat mencuba.

._

~

~..J .

.

I

1,-%\1··_>:-.
_Buko perision Photoshop.

I

1..,

._,_

'I

~~::'-='.s-4 ____
"'0-

~

;".'\

I~'" J,. ...
.::.I,..), ».», f.

" r.

r............. ,......
--~
-

~...

Postiken Mode adalah tekan OK.

RGB Color. Kemudian

r.

'.'§11l

'11)
J

~

I'M

,

,
":

I

:CO •

T. J.~.

-:». -,

'-I:

~ -.--

f"=..- .. ~

D
,

~ ~
_Buko sebuah fail baru dan gunakan seperti pade skrin. tetapan ruong kerja

..... ... a::ll

'"

I-r,
.1'i~

_

~

"

-

• 100,-

,~ ....

-..--

...

--_ ...

j
"

..

_Ini adalah ruong kerjo kita.

_Mula-mula bua! Layer baru pada po let Loyer.

---~

' ',--,' -' ~-J-~ " ....;''
CiJ

--

_.,,""

D~11'.-.-.:)I

.

select semua ruang kerja.

')0
=~

_Kemudian klik pada palet warna dan pilih warna pada rajah. Kod warn a ialah F26C4F. dian klik OK.

1

Q-Kemudian

pergi ke Filter _ Texture -

_Klik poda select dan klik kanon pada ruang kerja don pilih Fill.

1_GUnakan

tetapan

Mosaiz TIlesseperti poda rajah.

'.iJ

Gunakafl

15

_select Layer 2 dan tekan Ctrl-tA untuk select sernuo. KemudianklikkoMn pa_dq-ruongkecja den pilih-Fill. Foreground Color dan kllk OK.

,.. 1
.~

6-Ki~1Layer 2 pqdo ruong kerle"Sudqh t;>erwama puflh.

') 1 4berworno

Terbalikb,m pclet warna dah pacta palel hitorn khkWarn,," putih POQo swctches, S,e\sa\;Clng pal~t putih.

') 1

7_S~kqrang keno.

kllk podo tool Tex-jdOflklik pcrdo ruang

~1

8_ToiPkan perkdtaan merdeko podo ruang kerjo don bersorkan leks itu seperti pada rajah.

merde
_Kernudian pergi ke Filter - Blur_ 9_GUnakan tool Magic Wand. Kemudian kli1< podo sebarang ruang kerjo dan ia akan memilih sekeiiling teks itu. Kemudian untuk memilih celah-celah lubang leks _ tekon Shift don klik Wand podo ruangan itu.

_Klik pado Layer Merdeko dan podamkan layer itu. Ando okan dopot lihat teks ltu dengan teksturo yang dihosilkan podo mula todi.

') 1

dan gunakan

merde
') 2
Q-Kemudlan pergi ke Select _ Inverse.

-_

hotoshp mempunyai pelbagai jenis Filter dan salah satunya adalah Blur. Penggunaan Filter Blur dan l!:j Distort dalam teknik di bawah adalah untuk objek tertentu tetapi anda boleh gunakHn teknik ini untuk objek-objek lain.

~

')

03_Pilih

<Reclongul.ar'Morquee

1'001,

')

OCl_l'lerikUl

odolOh ruong ke'r:jaybng terse dio.

'C

ernpot pilihon ruor'lgseper'ti pcelo rajah. , Coronya mula-mula buot y.qng pdling alas !jon kE;lrn,udiandengan menekan Shift dan buat tigo lagi kotok dj bowohrwo

') 04-Buat

III~IIIIIIIIIIII'IIII'II'III,III

_Sekorang pilih Type Tool.

08

e

.·"r;h~";7A dan gunokofl

r<:ljohdon kllk OK. Empo

dh.

gons

keFilter - Distort - Spherlze don gunakan tetopon seperti pada rajah dan kllk OK. Empat garis itu akan kellhatan seperti pada rajah.

') L)6-pergi

( j_Pergi ke Fil er _ Distort - Sphertze dan gunakan ~tetapan seperti pada rajah dan kill::OK. Empat garis itu akan kelihalan seperf pacta rajah.

..

!t'iOl-eI'1lJE$!IbOn,,,

~~-.

~OYa~ ••• ~cild:Cwrjiy •.,
Ii

~~~tNi

'9i;rw,.~

.••

e 1:1a
_61..'01 tu fUQl)g kerjo ooru dengon tetopcm yang so ma sepertl so pada rajah 1. Keml..'ditm bua pula ernpot garison seperti poro rajah,

e

16

_Pastikan potet worno anda

ccolon wornc
asas - hitam & putih. Klik poda pale! osal untuk menQopo.tkan

worno oscs,

6'i • I

1

3_Kemudian perQi ke Filter _ Blur - Gaussian Blur. rajah

GI.mokon tetopan sepertl podo vnfuk Gaussian Blur.

14-Kemudian gunakan pula Filter- Biur-Mofion Blur. Gunakaro tetapon seperli pada rajah. P-erhatikon hbsilnyo.

')

--~ -0 ...
."....'~n

...

1 n

...

,,_t.IoO.oI ...

~~:!,
!to ...

,r====

...

-,

"lI:I.~I--~'

~c:;t]D""I-"'"
~""4a!"~lt

..... ,.::r====

.... _~

_Sekarang klik pada Text Taol dan taipkan perkataan seperti pada rajah. Anda boleh tolpkcn teks pHihan anda seridlri jika mahu.

II)

24

_Kemudian gunakan Motion Blur seperti podo rajah.

22
Letak te s pado tengahtengoh 'lJang kerja.

:>

[ pJ)enggunaan layer adalah penting dalam Photosnop dan banyak kegunaanlayer selain daripada \_ menyalin lrne] atau teks.

~€ Type T.ooL Pilih jehis ,Fonl Arial. - SOiz 72 pic. Ke;rnut;llon pergl ke ruang kerJ0 dorr toipkon sebom,Ag .leks yang andlJ rnahu. Pada contoh soya gunakon MajoJotl Pc.

'J 03_pergi

'J .02_lnilah

ruan.g ~erjG yang dihasilkqn. Pmtikan yang toter belakqng putlh dan warn a Foreground addld1h hitam.

'J
_~:

04,

_Perhot~on poda polat layers, leks Mojolah PC dlle'tok"an dl otos Background.

. -.

__ ~~

,- 20 -,; i<!TP

, --·-·~KOL"'KSI T8<!1liIK .'" PHI:ITOSHOP

majalah pc

Pilih layer Majalah PC copy pada palet Layer dan teka n keku ncl Ctrl+T untuk melakukan Transform.

o 07_

majalah pc

maialah pC
06_Kemudian solin layer itu dengan mengheret layer Majalah PC kepado ikon Create a new layer. Sebuah layer Majalah PC copy akan muncul podo palet Loyer. ')

~--.--~-

1119

91"9Ub~ ._-

_Seleloh Ill\),ondo perg1 ke polet Layer do n pergi ke'Opodty. Tukorkcm Opacity kepada SI'l%vntuk mengurongkan kegelopan objek. SeKClrong anda leks Mai¥l[ah PC sudoh mempu nyci bdya ng. h'"1da boleh gunaka n lekr>ik ini irntuk mernbuot bayong kef'.'a.da objek lain.

91. 1

i

~'-:~'i!ihi'
RBtiItBlroc~9WCCW-

,,-.
~.

"".... ~""

n_Sekarong uboh posisl objek seperti yang:dilihotpodo Urojah. Postikors yang objek ondo, ilw t1"ompok benorbenar terbayang kepqdl2l objek tek~·.

') 1

111111111111111:1111111111111:1111111"1111111111111

=

~;~I(Wm- ~~- !j-~ l\:iilt~'!. ~-' ",
~.fi\I>i1.. l!ef<>.~"t"'n...
.'

SI'It~,

..

~ ~
Z]jow ~t

!-alan ~C

'I«.
..

~~
R.otoI:.lilG" _iOOCW

P.otolo 9!l" CCW flj>1PI> ...... fIj>~ .. tkoI

o 14 imej itu

_Baringkan

sehingga ia senget s.eperti dalam rajah. Anda boleh ubohsuol baringan itu menurut kehendak anda.

PHOTDSHDP

t<:aLE.k:51 TE:.KruIK

: ~p ""

-23
-

-

__

I

hear adalah Filter yang boleh diqunakan bagi mengubah bentuk dan rupa imej atau teks. Dalam artikel ini Shear digunakan untuk menghasilkan bentuk berombak pada objek dan menghasilkan bentuk seakan "Tentacles" .

~

0

1-

Buat sernuo ruang kerja baru dengan saiz 500 x 500 pixels dan speslfikosl sepertl pada rajah.

ke ruong kerja dan bua! sqtu segl 11gosepepada rajah denpon mula kllk padQ satu sudut dc~ kemudian Ikut berturulan sehingga memb.entuk segltiga se~ pada rajah.

f) 03_pergi

04_Kemudian klik pada ruang fengah objek do" klik kanan, kemudi(:ln pilih Fill untuk menglsf rure-~ 5egiligo dengan worna pilihan cndc. pada rajah warna r=tz:"

~

11111111111111111111111111

"iii

III

ill

::1:1

F)

05-

Klik pada luar objek untuk menghilangkan putus-putus itu. KlilcFilter - Distort - Shear.

garis

")

07_Klik

ok pada tetingi<;ap Shear itu dan berikut adalah hasi! objek itu.

lIJ
.
,

"t,T~tin!lilk~p. Snectn
O~Gm keJUOf} rwangf)n Cifos 1.t\.J

PO-do

terdcrpp~sqtu
gpris ytit;l9 okdh
~nenf\JkQr:1Ij~luk bengkok pa<lia

OQjei<, ~Ii~sbfu fitjk
pa~q >:l<:lIi~;dql'1'h:llik; tlfk kG ~anon dan buot sotu lagl dol')

tdrik I(e ki(i seperf poda roJoh dan ondo a an nampok

pravlu jPerdbdhQrJ oPjek <Ii bQwdt"\

retlf'lgkQJ?

ifJ.

o 10- Kemudian

klik podo

Loyer - Loyer Style - Satin.

~ 11

_pada teting ko p Layer Style - scnn buot tetopon ,s-eperti pode rajah.

~I

~ ~~".

~~L'.

-r~

;

""".:;.,...
.nneu~:oj
..

..,;~oInd~,

'

...
~io'

~~~·W::~j"?:lt'
.. < ••,

,....-.llJI~ ~~~~I"'

.;.Ju

-~ J'ltr3tUiln~

..... ,o=f-~

~:0~~·

"'<1;0. ..

-"'_',.,..

~::~~""' (.-l-r.f,1;]P~~

1#..'.... """

Ij~·~~~~~~-:"~"~·'" ~~~; .. :......-11_ :,
·~0tm"""""'rl,lM
t.'rtoA<r.~fiJ'"".

....

...... ~

~.~~~-"'" "'''' """'''I''[iE rMfl."':'* ~·~rr-·
"fiI~, .. ~~~~~

~,~~~

..

,__ ,~.ii_
.I,tlrllC. ...

Dr.'5HHY

,...*/
~tIK'I

~'Ol1il-!rl!""'~\""1
liO-f'l(
~. ]ii"-'"'I*

::r ji1" ...

- . ..r===,,-r;-"

~===;r--"
t.i'L.,....~~~1I!~

4_Berikut adalah hosil objek seperf ombak atou ada juga yang panggil 5esunggut (tentacles) .

') 1

u 15_SekarOng

onda boleh DUplicate Loyer objek itu dan letakkan bersusUnan seperti pada rajah.

~ ~

elain daripada Filter Blur terdapat Filter - Distort - Shear yang akan mengubah rupa objak dengan ketara. Kegunaannya selain daripada penggunaan salinan Layer (Layer Copying) dalam tab Layers. Berikut adalah langkah-Iangkah yang boleh anda ikut.

')

03_Fergi ke tob Layers dan klik Ikon kecil Create a new Layer.

')

02_serikut

odoloh ruong k.erjaanda.

')

04-pado

tab Layers ckon keliboton Layer 1.

,~l-U ~111:lilll~I;lllllli1IIIIIilllllill

09_sebuoh peter warna akan muncul dan pilih warna anda dan klik OK.

')

') 1

2_RUang itu akan d·isi dengan warn a seperti poda rajah.

_Kemudian buot bentuk sepertl dalam rajah.

I

/

I

Deselect Select Inverse Feather ... Save Selection ... Make Work Path."

layer via Copy layer via Cut
New Layer ... Free Transform Transform Selection
'I

~~,

.. -"""",...
IOI"~~,., P-C8rI,~., 1JI:\'d:.I".

-"'"~b:lfIi6DH

.. ••,

07_sebuah kawasan akan terbentuk pada ruang kerja seperti pado rajah.

')

PHOTDSHDP

~!?t~~w.! kTP• - 29 -

padd tefingkqp Layer Style gunakan nilai-nilai yang terpapar pad a rajah - Blend Mode - MulHplYi OpacHy - 75; Angle -120; Dist9n~e. Spread I>\< Size - 5. Klik OK.

f)

1 4-

') 1 7.

poda TECtin!1)kdp Layer Style.'gpnakan pada rajah. Klik 01(.

nikri-nilol tertera

:,).

') 1
~ ,•
,.
-___

19
_Kemudion klikpq;db objek unruk menghilangkan garisan putus-

6_sekOli lagi pergi ke Loyer - Layer Style - Sevel dnd Em'bo~$.
I<ClLE.I<SI TE.l<fU1K _ PHQTClSHgP

putus.

·30 - KTP

--

PHOT~SHDP

f<~k~~~':-TP - 31 -

---

---

-__

,1
,
'1;<1
r ,,
I I

,r! ,
I'

;
:I

/

/
~

,-

:1
:r

I

y

/1 / "
,
,
J >I
I

_~_~

.... ~~~

_~~

r

r.'

, ,

I

2'7>_Objekih.!.a.~al\1l<;eli~a_tan ~el?erli p,?aa r,qjo:h, 28 - ii:emuGI'dn per!;!1 ke Layer 1 pddo taib LQyer~dan l:.Irkkorrcn pqdq Layer $1')1[e. ei,)JJ;dn mens.! ~:l'[q:jnmunC,ul 'dQn pilltl S Copy layer Style.

')

i.•

-

- 32 -

__

--I<:DL.."'I<:SI KIP T"'1<:1lJ11<:

~~ PHDTD5HDP

I

:PaUiltn .\(tIstlc

Maf:e, .. ,

~ ~

SI<et!:h
Styb

$"r BIv!h SIrd<e< Oiototl

~"'-I<:~---TI:f<:f1J11<: ~TP, PHI:ITOSHDP'

- 33-

_

FJ.

.

O"_fOil c::.

bor.u telch terblhi;J,

~08
_5cBlle.
_Klik pada Scale dan ondo okon dapal lihat holding bar pado bahagian tepi leks. Anda boleh larik mana-mana holding bar ke bawah atau ke alas untuk mengecil atau membesarkan saiz teks atau objek,

WEB

WEB

') 0,6-

~nda okan lihat leks WEB tersebut seperti di dalam f"Ojah.

Klik pada Rotale dan onco akon dapallihal holding bar podo bohogion 'epi teks. Anda boleh pusingkon leks ke kiri atou kanan untuk mengubah putoran teks atau objek.

') 09- Rut:Bl1:.e.

~10
_Skew.
_Kllk pada Skew dan anda dapat lihat holding barpada bahagian tepi teks. Anda boleh sengetkan teks ke kiri atau kanon untuk menguboh rupa teks otau objek.

~

11

~
''P.I

(114
_Rut.atE! gO CW
.,.~

_Distort.
_KIlk pacta Drs-tort dan anda depot Ilhgt holding bar pado t:Jahagian teplteks, A;nda boteh benluk leks rnenurut kehendak qnda dengen menggerakkan holding bar untuk men§ll.!Qqh rlll'lq feks atau objek.

8 3W

:g

_Kilk podo Perspec <;ion undo depot lihot holdr>r19 bar pado b:ohd:g[on tepi telG Anea boleh oentuk teks menurul kenendak cndo d~ngon menggerakkan holding bor urttuk mel!1guboh rupo leks alau '0 bje~· enurut m perspektif.

~

15
an
1:t:W.

:>

Rot.al:.e

_Perkal(-oson ini okcn.mernuslnqkon reks sebonvok 90 dariah menuru.t ikut omh lowcin jam.

~13
Rotate

usu

_Perkakasan lnl akan memuslngkan feks-~~banyq k! 180 dorjah menurut iiQJt arahjom_

MEB
83M

I,

,

- 36 - i<TF'

--

I-<DLEJ<SI TI:cI-<IIlII-< 'PHnTD5HDP

\)

17
_Flip Vertil::::al
Perkakason ini akan membo!ikkan teks menurut gorisan menegak atou vertical.

Setelah anda tekon Ctrl+T. objek okon mempunyai holding bar. Anda boleh menukar solz leks dengan menarik holding bar. Atau memusingkan leks dengan memusingkan holding bar. Andojuga boleh menggunakan kekunci Shiff alau Alt untuk menukar sctz teks. Keduo-dua kekunci ckon memberikon kesan yang berbeza ketiko hendak menukor $OIZ leks. Jika anda menggunokan kekunci Clrl ia akan memberikan kesan Distort kepada leks.

~ 2.0-

v
WEB

Hodzontal Vertical Effects .. ,

Tran!'iforrn. Untuk menguboh kedudukon. memusingkan objek, melakukan skew :;-0"" perspektif dengon mudah anda boleh gunakan Free -'::::'1s'orm. Untuk mendapatkan Free Transform ondo boleh pergi ~enu Edit - Free Transform. Atau tekon Ctrl+T.

~ 1 9- Free
=

Jik9 setel,8D anda menaip teks dan anda tidqk d.opat . '. memapdrkan menu Distorl don P-erspeCttvesilok~.k'kQnGm ';P6do'fGlyer teks Web dalom tetjngkqp Layer. ~dq);:iKqn gppott seouon menu seperf rajah 21 'don pilih'Render £Sy:er unfuk menu1<.arkon leks tersebvt kepoaa Obde-~d6n /~ui?6n lagi kenali sebagoi Text. set~k;lh orido mert0kcir i6yW tersebut anda posti akan mendopot menu DistorT . qpn perspective. './
-.~./: .jX::.\

(fLi)
~

fek gambar album adalah selah satu efek mempunyai pelbagai cara untuk dilakukannya. Jika anda lihat oada buku dan laman web terdapat berbelas cara ~an ini ad.al.ah s~lah satu ~ara yafl~ telah say.a .uba.hsual untuk memudahkannya. Anda boleh menqubahsuai kaedah iru baqi rnencantlkkan lagl hasll akhir imej,

') 0 1-

sHa buke sebuoh ime] yong rnernpunvol sail. 640 x 480i::jpl. Seperti podo rpjah. sovc gl.mgkan go rnbor

'.;j

03~rekon'

Gtrl+A y_ntukpHih sernuo imejitu.

sebuohkereto.

II) 02_KernUdian

besorkon

sedikit tetingkop

ime] itu.

04-seterusny.a klik pado Rectongale Mqrquee Tool dan lekan· kekunci Alt don kernudion puo soru segiempot dalarn imej itu. Seperti pada rojoh, Anda okon depot lihotto keuhcton-sepertt seovoh bingkai (frame).

')

______

- 3B- KIP

-

Jo<Dt._;;_I<SI TEo-Krull< F'HOTDSHOP

')

05_Kemudian

klik Kanan pada ruang Itu dan pilih Fi",

')

OB_Kemud;an padamkan gar;s putus-pulus itu dengon Rectangale Marquee Tool.

') 06]ilih

White dan klik OK,

semula warna pale! kepada hitorn-putlh dan terbalikkan hitam kepada Background don putih kepada Forepround.

') DB-Reset

')07

_Ime] anda akan kelihatan seperf di orcs.

') 1

~se~Oli Uimej_

lagi tekon Ctri+A untuk pilih semua pada

') 1

4_LakUkan yangsama

kepodo Handler. alas konon dan _gerokkon kike bay.,rdh seoerti ddlamr.ajoh.

') 1

2-'moge Hdhdlerokon kelihqtah eodo imei seperf dalam rajah.

') 1 5-

B.egitli juga den90n

Handler 9oy..roh kin.

tekcn etrl don gerakkan tet[kus kepqdo Hendler eros kir! don gyrek~<mnyq ke sebetoh bawah seperti pada rajah.

') 1

3_Ketnudlan

Ii. 6_Begitu Juga dengon Handler bqwoh konon. "I Pastikan bah~gian alas dan bowoh lrne] onder ltu sqma rqtogqn io kelihaton ~ElPerti pqdoJo]9h.

1

.

·40-

KrP ~~~:t~=iI PHDTD5HaP

7_Begitu juga dengan Handler bawah koncn. Pastikan bahagian alas dan bawoh imej ando ilu sorno rota dan ia kelihatan seperti pada rajah.

~

1

,., n_Kemudian Loyer 1 dan piUh Edit - Transform - Rotate 90 darjoh ikut jam.

C. Upflih

[Q
.

.

8_Kemudian tekan Ctrl + C (Copy) dan Ctrl+V (Paste). Anda akan dapat llho+ Loyer 1 pada oo let Layers.

~

1

~

1

9_

And_ akon dapat lihat duo lapisan ime] poda a tetingkap utorno.

21-Seterusnya pilih Filter - Distort - Shear. Poda kekotak grid tondokan sotu anchor pada bahagian bawah di ctos anchor 0,01. Dan gerokkan anchor pada bohaglan bawah ke kanan. 10 akan kelihatan soma seperti rajah,

F;

o 2 2:-se~Qli
.m~J

lpgi tekon Ctrl+A untuk pillfn~mLJa podo

') 23-Tekon

Ctrl+T tPree Transform) Pree Transform.

otou Pilih Edit-

~24-1

mag~ Han\;JLer ,aken kelihotan dolam rajah.

paldo i rne] seper'

If)

2

6_Lakukan yang sorno kepada Handler atos kanon dan gerokkan lo ke bawah seperti dalam rajah.

28

e

_Begitu juga dengan Handler bawah kanan. Pastikan bahagidn otos dan bawah Imej and a ilu soma rata dan lo kelihatan seperti pade rajah.

esan khas atau efek paci8 gambar boleh membuatkan gambar lebih dramatik dan menarik. Malah kssan ~ khas ini mernberlkan gBmbar lebih elemen yang hidup dan dinami'Kseperti letupan, cahaya dan bayangan. Sekarang marl kita lihatefek pada gambar yang dimuatkan pada ruangan ini. WalaVP,unetek ini mudah tetapi para pembaca boleh mencuba efek yang lain jika mahu, Dalam siri-slri yang akan datang saya akan cuba rnembentanqkan idea efek yang fain. Selarnat mencuba.

rFVIl

')0

1-poparan gdmbar sepertl pado rajah.

03_Binq,sebuah pintang seperf peco rajah dan Fill iku+ warna yartg ollda kehendokL Podo rajah kornl guno:Ktm worno h~au.

')

._ kosso

1""")_5..Jot satu layer bon, Tool.

(Layer

1) don

pi1ih Poly_gonal

')

04_l(emUdian gunakan FHter- Dlstort- Twirl untuk memberikan keson pustngan kepado objek .

1

'dQ'CIo#d~·f·"

'I

t.:lIriOYit.,."
~UfITJC'o'!.'IWt,." itr.l;lba··,

",bilL!;'"

"'

I) OB_KemUdian
"05_Pilih Twirl pada sudut (angle) 250 darjah.

gunokan Loyer Style - Outer Grow.

re,.oi'ltI¥ld~;;

rT~.
r"$o1l>

rCO:at(IW

.... l~'~--:!l
.._

(I

0

6'====W--"
e-

===i!;==~" !..._

-LJH

..- =~== iO"

Fir""" "
~..

i(J)lvOV",

r",_'()_
rp;'rtltn1o.,.~

rs .....

06_0biek ltu akan kelihaian seperti pada rajah. Kemudian gunakan Ctrl+T untuk mengecilkan soiz objek.

')

09_Pilih worno jinggo alou kekuningan untuk Glow. Tentukan Setting seperti pada rajah iaitu Opacity 75, Spread 41 dan Size 24,

')

')

07_Gerakkan rajah,

objek kepada tongan seperti pada

I)

1

Q-0bjek

ilu a an kelihatan seperti pada rajah.

')

11-Kemudian tangen

p",rgi pada Lasso Tool dan pilih yang digenggam pcido tangen itu.

'J

1 4·.

_Ahda okon lihot ada GIQw podaiongan

bahogion

Tetapl Glow itu kelihota.n tidak sempurnc pada jam tangan juga Glow.

modeL kerana

') 1
tangan

2_Seterusnya tekan ctrl+C (Copy) dan 'Ctrl+V fPaste) untuK mernblno Layer baru untuk objek it\.J.Pada raJ9_hLWer 2 untuk objek tangan .

')1

5_Sekarang

klik pado lrne] ulorno.

.F)

S¢-k91i 10gi pilih Layer>Style - OuterGlow don gl.Jnakan Setting-seper!i podo reJan ioitu Opcrcity 75, Noise 5. soreoo 3,5dan Size 20.

1 3_

') 1 6_
.

GI:mak\Zln Lpssp 1,?0110gl urrtuk rnernlllh langan seperli peea rajah.

obJek

n_Kemu¢lia r:t u~tjJk;; meno mbahkoi;:t worha, ped.e "dbJEl.k petgP1:,e lb;Ver Sfyles<':!katf iOgt' dan piJih;e,;rodieMt OVfk(1qy·

2U

7_~SeteTUSriY~te-kQnpCffl+O {CopYiJQ~n Gti'l+V (f!O$te) 0rl'k~k memblfla Lpyel" I$'mu,unhJk'pb!l#'!; tQQ@Pri'UU. Paclo roroh bayer".@ unMt Q'bJ~'l0tqr)gq\1 ilu, K.erl1lJdiOn gerdkkcin Loyer'3 itu i(e q1'§l:S Layer 'Ppada PI)J1Iet,t&d\'fn dridef.6kan G'lq[:iO.t lih'afGlowberaQa oi8ol;tdgian buwdh,

') 1

_Pilih Gradient

sep.ertl
raJah~ata1.J 'SEH50i'{if1g Grqdlent YSD9 anda r'nQhu,

PQ99

:;"

18
sek!!1la I1gpilih semulc La:yer l. pooo P"'allelte:l'oyerddn f gUnq_R'.'.m L:ayer StYle - DroP> Shadow. ~qstikqn Setting Sh'qdow,Qdalqh seperti p'O~u rojdh.

kelihofQn seperti pacta rajqh'sep!?'f'fl diis.i dengdn

GroPienl.

~19

((V1)
~

ali ini kita akan menggunakan cirl Transform untuk mengubah saiz dan bentuk gambar dalam gambar. Anda juga akan dapat lihat penggunaan Color Overlay untuk mengubah warna g~ambaLSelamat mencuba.

')0

1_cori sotu gam bar seperf oodc rajah. Gombar sebuoh bingkai gornbarjuga OK:

s!'lbuph IJintang SeRert! poqo r,aj-oh dan fill lkut wamo yang ando kehendoki. Pada rajah komi gURdkdn warne hijqu,

') 03_Bina

')

04....;Kernudion gunakEln Filter - Distort - Twirl untuk memberikon kesan pusingon kepoda objek,

')

05_Gambar rumah itu sudoh diheret ke dolorn ruang kerja gam bar bingkai itu. Silo lihot roioh.

')

OB_P05i5ikan gombar.

gombar dekat dengon bingkoi

')

06_pergi ke ruang kerja kedua itu dan kecilkan gombar itu dengan Ctrl+T (Transform)

09_Tekan kekunci em dan ando oopo r beruboh menjadi oriok panoh. SeKo'o bucu gombor rumen itu ke bucu bingkoi golT'bC Mulokon podo sudut atos klri, ')

')

07_Kecilkan gambar seperti pado rajah untuk dimuatkan dotorn bingkai itu.

IF) 11-Kemudian

pede sucut-otoskonen.

IF) 1 4->s~t;orang P'1,Tgjke
gambor.

Layef- toyer $tYI~ - Color Ov,erlay ini odalan untuk menambah sat\) laplson warno pooo

IF)

1

3_TeiSan enter untlJK menyudohkqn gambar,

trtrrl$forrn,asi

IF)

1 6-

Pada tetinglmp Layer Style anda dopat IihQt rliang Color Overlay.

m nda mungkin pernah melihat
~

toto-toto lama hltam-putih dan ia memberikan satu nostalgia kepada para pemillknya. Adakalanya anda past ingin.~ahu bag~imana r~panya qambar-qambar yang. anda. adadalam simpanan anda atau gamba.r anda sendir. dalarn hitarn-putlh. Anda boleh mencuba teknlk berikut untuk memberikan kesan hitam-putih kepada lrne] yang anda ada.

PTlihgambor onda mahu, soya ckcn gUJlo~an sebuch gambar yqng 50Y9 om!?il pcido Hor! Roye Haji yanSf lolu sernoso oi kampun-g.

') 0 1-

F)

03

Jrhej yang teloh.din:)1ahWarflQ P9do ralPh.

kelihoten-seperti

(.102
untuk wamayong ado poda imej,ar.,da pergi ke Image

- Ad-j0st-

')04Palette.

Seicdr.ang buat soru Layer boru dengan meAgklik pada Create Q new layer podo

Layer

')

05:-AndO
imej,

dopot lihat Loyer 1 pado loyer Palette

')

OB_Ruong rajah.

kerja ondo okon kelihaton seperti pado

06_Kemudian pilih Layer 1 don tekan etrl + A untuk Select All. S-ekarang klik Kanan pada ruang kerjo dan pilih Fill.

')

')

07]ilih

Fill Black dengan Mode - Normal dan Opacity - 100%.

n_Pada tetingkap Add Noise. gunakan Arnount e 45%, UDistribution '" Gaussian dan klik poda Monochromatic, Anda boleh tamboh nitai Amount jika anda rrrchu.

') 1

tekon kekunc] Delete. Cuba tekon kekunci Delete duo atau ti§o kolf., Jlko ternapdt kesar Mom yang letlo4u bl;is.or GRdG bpjehguna\;:qn ErqSElrToel untuk rrrernoqomkqn nyc.

'} 14-Kemudian

I<e ruong kerio utcrno dan klik duo kqli oooonvo sehinggo ondo mendopot Selection seoerrl poda rajqh.

~ 1 3_pergi

Artlftl( ftJr Blusn strokes 0fJt0lt Nols~

~17
Kemudian kembali ke Layer I dan :::ergi ke Filter3,Jr - Gaussian 31ur.Lakukan Gaussian Blur -lgo kolt, Imej ::l'lda lelah slap :::)n ia kelihaton seperf sebuah Iota lama.

9_Kemudian pergi ke Seleet-Inverse. Unluk menterbalikkan Select itu. la akan kelihatan sepertl pada rajah.

') 1

e

20

8-untuk menambohkan logi kesan fata lama pada imej. anda perlu masukkan sislberwarna ::ill ih pada gambar itu. Gunakan Rectangular Marquee -001 dan Select pada bahagian tengah imej sepsrti oodo rajoh.

') 1

_Sekarang tekon kekunci Delete dan anda okan depot llhot slsi berwama putih pado gam bar. 10 kelihatan seperti sebuoh gombarloma sekarang.

Ando boleh mericubo dengon sebarang gambor don posttkon yang lo kellhatan lama seteloh onoa gunokon leknik di atas. Jangon gvnakan gambar-gambar yang mempunyai objek terlalu rnoden dalam gambar bagi mengelakkan ketidoksesuaiannyo. Selamat mencubo.

m kedudukan.dlrnanipulasiboleh diubahsu:ai sehinggakepada imej dan mengubahdipercayai.saiz, warna contoh mej boleh dengan menambah imej bentuk, dan l!dJ Imej juga menjadi imej yang cantlk Begifulah
teknik Photoshop dalam artikeJ ini.

')0

1_MUlcHT1ula rajah.

buko foil paru (J!engon sJ=lesilikaslpada

gUllakati doripodo Gallon.

r; 03_BUka ligo

gambar seperf poda rajah. K;ami gprobcr kcmero yang·telah dlplrjjorn

')

02_Ruang

karjo telah tersedkr,

~0

/I_Pilih imej perta mo do n gUr1ako n tool wantVd~n L-tselecl ruang imej seperf poda rajah. Kemudian

inverse ~eleS':t.

')

06_letakkan

lrne] itu di tengah-tenQ'ah

ruong kerja.

_Pillh imej ceduo don ,;oJlokan 1001 ";and untuk select imej. <emudian inverse select.

07

e

f)

1

n_PlIill imej ketigo dan gunal<an tool wand Uuniuk select lrne],

~.. 1

2_Sekamng pilih IqsSQ fool dan tekcn All keNk<llhenejak select ruang yang diselect oleh lasso toolltu.

~1

3_K~ml,.ldr~n's~lect ruang kerla.

Inverse dem gerakan

imej kEi dolcrn

14
_Kemudi9n kecilkan imeJ deriqon Ctrl+T.

e

') 1

5_SekarOn9 bua! satu salinon layer podo layer pertamo dengon mengheret layer 1 kepoda ikon new layer Dado layer polet.

6

_KemUdian kecilkon solz imej itu dan heretnya ke pada skrin LCD pada imej kedua. Seperti poda rajah.

lakukan ~ang serupo pada =(er 3 dan letakkon imej Itu cocto posisi seperti pedd rajah.

'J

17

Anda bCJlsomeriambah

')

18

dan Juga rili¥1uka~ latar belaki;lng Ime) i!ll. AnC!9.tlQtel]:: i:!uba

b¥fl9sn"pada 1<arnera

me<i~k8i:f~ii:nej ". -"

Selamat·~riutia.

lairtp)ia anaetidaka(:la garnbilf> yai1g "se$1lSl: .

nda sering melihat kesan zoom dalam filern atau siri TV yang disiarkan dikaoa televisyen. Kesan itu memberikan suasana yang dramatik dan mernperlihatkan ime] atau objek yang terturnpu dengan lebih balk dan berkesan. Cara inl juga memberikan ime] tsrturnpu rnenladi lebih jelas kelihatan pada rnasa kasar. Mata anda terus dizoomkan kepada imej tumpuan dan memberikan sesuatu yang menarik untuk dillhat. Berikut adalah satu kaedah mudah untuk rnenurnpukan irne] dalam bentuk zoom.

Elepticol Marquee Tool untuk memilih objek pada imej. Anda boleh gunakon Lasso Tool otou Rectangular Marquee Tool untuk memilih objek.

Soya . gunakan Eleptical Marquee Tool untuk memilih objek peda imej. Anda boleh gunakan Lasso Tool atau Rectangular Marquee Tool untuk memilih objek ..

003

~...
Str<>kt .. , Ere"' Tran!fu'm
TrplQr"1

OIIH

04
_Saya gunakan Elepticel Marquee Tool untuk memilih objek pada irne], Anda boleh gunakan Lasso Tool alau Rectangular Marquee Tool untuk memilih objek.

'j

07-)sel;.orof1g pergi ke ime] osol otou klik padd BOCK,.grownd.

Kemudlan soya gunakqn Paste otou

Ctrl+V.

,,06_Koli

ini onda, boleh lih!=J1·imej pilihon b~benfuk terdapat pooo Layer 1 dl Ldyer Pallelte.

qujuri.tu

_Pergi ke menu Filter _ Blur Radial Blur.

~

09_GUnakan Setting seperti Amount = 30, Blur Method = Zoom dan Quality'" Good. Kemudian klik OK.

n_Berikut odalah hasil imej yang tertumpu dengan Uzoom. Anda posf dopat lihot imej pilihan kelihotan lebih tojorn dan lerlumpu.

~1

<: 11 _Anda
..

juga boleh memilih seborang

objek pilihan lain seperti yang saya pilih di rajah ioitu logo Mojalah PC. Kemudion soya Copy dan Poste untuk mendapotkan satu Layer boru.

_Kemudian soya gunokan Radial Blur dengan Setting yang serupo untuk mendapatkan ime] tertumpu atau zoom seperti poda rajah.

Anda boleh ~ilih S8bB/"!lng obj~ untuk menghasilkan imej zoom atau imej t:artumpu. GJn<lklll'1 iangkahiaflgkEih seperti di at:as untuk mengilasrlRiln jm~ Wh~ zoom peda seEiarl3.l1} objek pada Imej, Selamat ~nCutia,

~
~

hotoshop .
mernpunya,

beberapa perkakasan yang membolehkan warna objek diubah kepada warna objek yang berlainan. Segala perkakasan ini terletak pada menu Image pada Photoshop. Perubahan warns adalah bergantung kepada mod warna yang digunakan oleh imej. Jika imej menggunakan mod RGB maka perubahan warna adalah sedikit berbanding dengan mod CMYK. Mod imej juga boleh diubah menerusi menu Image. Antara perkakasan menu Image yang boleh mengubah warna imej ialah Levels, Curves, Color Balance, Brightmess/Can trast dan Hue/Saturation. Sekarang mari kita lihat kegunaan menu Image.

~ 0 1_
~_

Buka sebuah imej yongmemplJhyoi

warne.

mod warna imej e>dQloh rgb . make ondo henclokloh rne~gubahnyo kepoda emyt. Coronya i.olph pergi k.e menu im;:lge~ mqQe dan cmyki color. ,

') 02-Ji!:O

MENU LEVELS

" 04
_Sekorcng ouko menu I~'wels dengon klikpQ'da

m1age-,
atiJustdpn levels. Pede r,?ermuJgqn imej andadkofl d<IlpQ.lflihot s.ep~rll ini

_Jika ondo g_erakan ,Iiding bor Karlorr, meKO wCfma jm~j okon berubaf;1 menja~l leblh gelop.

ke

Xl

MENU EURVE5

06
_Sekarang buka menu curves dengan kllk pcdo image, adjust dan curves. Pada permulaan ime] ondo akan kelihaton seperti ini.

')

07
_Jika anda gerakon curve ke atos seperti dalam rajah. imej akan kellhotcn iebih gelap.

c

08
_Jika anda gerakan curve ke bawah seperti dalam rajah, make imej akan kelihatan lebih cerah atau pudor.

<:

~

MENU UllOR BALANCE

Buka menu color balance dengon kllk pada image, adjust don cotor balance.lmej akan kelihatan seperli pada rajah pad a permulaannya.

_Cuba anda gerakkan sliding bar menurut apo yang dipapar pada rajah, imej okon berubah warno kepoda ungu.

_JiKa slidIng oar digerakkon menurut apa yang dipaparkon pada rajah. imej akon berubah worno kepada hijau.

:-: MENU BRIGHTNE551[I1NTRAST

12
_BUKe"menU brighJnBSS/ controst-denqon

e

~Iikpoda Image, adjvst
don br[glltrless/ ¢011trpst. gajbh memafl'orkol"'l lme] POQO pennulqol:1"

~91.1J;;la, gerokkgll sliding bar ke Kanon don perhatlkol'1 perubchon poqJa lme],

~Se"ar€lng, sube gerakkoll'slidingIDor ke kif) don pE'irnci1iJ(cm pe~uboHah pade lrne].

~

MENU HUE/5ATURATION

15

::>

_Buko menu hue/soturotion dengan kllk podo image, adjust dan hue/ soturotion. Rajah mernoporkon keodaan imejpqda permuloon.

~
5jjtcr .. ~:

r;vrm-

w

~J

~!!..l ~

_ Cuba gerakkan sliding bar I:e I:anan dan perhotikon imej beruboh kepado wornc ungu.

e

_Cuba gerokan sliding bar ke kiri dan perhatikon ime] berubah kepada warna.

17

ArlOa "bOleh menculla . r(lenggul1aKa n men u image, adjust yang lainbagimengetahui kegurJaannyE, Selamat rrencuba

l1£J

~

enggunaan Effects dalam Photoshop membolehkan teks atau lmej diberikan satu kesan yang menarik seperti Bevel atau Shadow. Sebelum Photoshop 5.01 5.5 atau fl.O, Effects hanya boleh didapati menerusi parisian luaran (plug-in) yang dimasukkan ke d-alamPhotoshop. Klni di bawah menu Layer Ierdapat Effects. Sekarang marl kita lihat penggunaan Effects pada teks atau lme],

,-

~SIU'

484K'

··-·"tto---~~·

M'~Ij)lXeI5

~ilibri ~
~: ~

~Ip.... IXe,is-'---ij-,'"
11)~'51ncti

iJ

~1~·cdlor

<:03
_Ke.mudion gur\Okion Text TOGId.oh lalpk¢h leks seperti dalom 9:Qmbar. P'bslikan worno tejo::s dluboh terlebih-dohulu. Ando boleh memilih jenis fof') yqng andd mahu.

02_Tetingkap

baru muncoi.

f-lf-.-.t-t-~-------------------------------~~~~S:~~t'~.~

I

.,
Drop ShadO~W Mode.; MultiPly...:J

~ WA
-.......:.J_":I._"""'..

I ........ ~:_~ .

l

8PP y..

1..·.··.n..nc.'Z'a¥l?n.. c..e·:·.·.;.~I "" ..
'
a:

Irn··1'W·~-·ll·

[1~7
Qpacl1y:

OK
Cancel

] 1

Qpacity: Mgle:
Qi~tance

175

ill

%

1120!]

0

P' Lrie GlObal Angle

I i

175

.iJ%
.

An~!e: j121

iJ"

Ere'll

r ~GlObal Angle

~e)(t

'~11::5""";;"""'-iJ""'. p1Xe Is

Q.ts1ante:j r-16=--ij-',' plxels falUr: J18

I I

fllUr

;15

1]%
r; 05_sekarang

iJPJxe~ .
')

~____"iJ-1" %

iJpJxels

rv Prey_iew

anda pilih Drop Shadow. Anda okon dapat llhct leks mempunyai bayang. Pada lelingkap Effects anda okan do pat lihal Opacity (Kelajaman), Angle (Sudut). :>istance (Jarak). Blur (Kabur) dan Intensity (Kecerahan). Anda boleh ubah kedudukan bayang dengan menukar sucut. jarak. kekaburan dan kelajaman boyang.

07_sekarang toipkon pula leks ~ang .mma di bahagian bawah leks pertama. xernudtcn pillh pula Effects Inner Shadow. Keson khas ini rnemberikan bayangan dalaman kepado imej. Ando boleh ubah kedudukan bayang dengan menukar sudut, jarak. kekaburan dan ketojaman bayang.

majalahpc

06
_Teks teton mempunyai bayong.

"

majalahpc

C-

majalahpc
_AnGlo lCIapat lihot Quter Glow brrI,J pado bohagion luor te,k'S.

09
_S'ekarW'1g laipkan pulo leks yongsdmo eli bahogioh bowClh teks !::eduu. Kemudion pilih pula Effects Outer Glow. Kescn khos ini memberikon cahoya luaron kepada irne], Ando boleh uboh kedudukan cor-eve derigan menukorkekoburon d.o,[l ketolornon cohovo. Ando boleh pilih worno opo yang cndo hendalc

e

11
_Sekarang tcipkon pula leks yong.soma di bCil'1£lgion oowqh teks ketigo. Kemudian pilih RUla Enects Inner Glow. Keson khos inl rnerrrberikon cqhoya dolornon keoodc imej: Ando boleh ub<llh kedudukon cohovo dengen ri')e'tllJkor kekoboron dan I<etajam_an cohaYQ· An~o bRleh pilin worno 08,0 yan,g onda rrendok. AnGid juga boleh pilih kadvoukon Glow oi tengah at(cH.J eli hujung.

c 1 2_

Ando do pot lihot Grow'podo bGlhogiondolamon'teks,

fftdtt'llahp.13 majalahpc ~f ~~"

rnajalahpc

:>
_Keson khos Bevel and Emboss terdopat dalam ernpct jenis iaitu Ouler Bevel, Inner Bevel, Emboss dan Pillow Emboss.

14

~1
majalahpc

6-:-Kemudion cuba pilih Outer Bevel. Anda olean dapot llhot leks berubah bentuk lagi.

rna] idflPC

majalahpc

maja'anpc

~ 1 5-

cuba pHih Inner Bevel. Anda akan dopat berubah bentuk.

lihat leks

~1

7_sekOrang cuba pilih Emboss. Ando okon oooo+ lihot leks berubah bentuk.

e

18
_Akhir sekof pilihloh Pillow Emboss. Anda okon dopat lihal leks berubah bentuJc tog!. Seteloh and a memilih jenis kesan yang anda mohu klik OK.

m3js.tanpe

e

18
_Sekar0l19 loipkon pula teks yal1g: sorno dl boh:qgion bawoh t!Sks kellrno. Kem1.ldion pilih Effects Color Fill.

some di bahegran bawah teks ketigo. Kernudicn pllih- pula Enacts lnoer Glow. K'esan khos Ini

21

-Sekorang

tolpkon

puloteks yafIQ

rnemberlkcn cahayo
dqlqmqn kf!'pado imej. Andobaleh lJ!::1bh kedudukon cohcve dengon menukarl<ekabwon dan ketqjqman cohovo. Ando boler;, pilih warn a apa yang .dndo henOQt. An¢ji;;ljuga boleh pilih keoudukem Glow di tang.ah otau di hujung.

F;

2n-

Pilih vvarno yang ondo Upoda kekotak warne.

mchu-seteton

onda ,klik

~ 22-AndeooP'Ot lihot Glow pede
bahagion dclcrnon leks.

rnajalahpc
'j;#:'l\~c~~:W8l:j{~ ..r:tf&'l 'WJ~~' .. ~l~~:*~o1Jr

majalahpc

TUTORIAL 16

~ ~

elamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menunjukkan penggunaan Select dan Fill yang terdapat dalam Photoshop kerana ia merupakan asas kepada penggunaan perisian manipulasi irne] seperti Photoshop. Berikut adalah langkah-Iangkah yang perlu dilakukan.

~

01
_Buka sebuoh foil baru dengon 300x400 piksel. 200 dpi dan warna CMYK. Narnakan foil jiko mahu.

WJjn:

pffi-J
~

pixels

!::!e1o;tlt:~"""lp-IlIe-IS---' Besol.rt~:

~-~--------------~-. , '

~.-~.

MOOI!:

1 CMVK COlor ::I
--::-" .'-,-,-.--..;:;,:-'

1

pil<els/hch

.:
,

------------------~

e

02
_Gerokkon tetingkap ke bohogion tengoh ruang kerja.

~

03
_Pilih Marquee Select yang berbentuk empat segi yang terdopat pada Tools.

Kemudian pergl e foU don pilih sotu ruong empo! segi dengon Select Tool. Andq okon dopot lihot sebuoh garisan putus-putus poda tetingkap.

'J

04-

Pilih wemo yang 01'100 rhahu seteloh onda kl1):: pede kek;otak warne.

08
Jemudicm tetingkqp Fill okon rnuncot !flil<:. K unluk rnernosukkon O wqrna:todi dan pifih Foreground. j(e ruonqcm it{j,.

e

ke.bahagiontengah gerakkoM Slider-pado .bohogian 'Norna Ung.y. KemI,Jdlan kJik OK.

DB

-POdP Gol8r Pickergerak:an

Pickt;!r alas dan konon Picker ke

(I

07

_Kemudian petgi ke.SeJect Tool

ruong.on ilu (jon pjlihFili. Ini adoloh untuk

o

09_KinirUOngOG terSe9l!J teloh dlwornokon warna yang anda pilih tadi.

dengQn

rnernosukkrm

"1
.

n....seterusn:yo. dengon setecr Tool Uonda gerokon gmisah putus.-putus ltu k:e IDPhogil:lh [;lowe.l1.

~

a
~ H.

[iif" • c: L: f'i6""
r
o;~ ~H:~' rL~

r- s;jSiJ" rB'~1!: r: r

AcJlz1
B;ji<i3

rb'~

("G:P

c;fiO,g MCpJ<;
y; [i4" lo:
i<;:pl'l

rs;j§JJ<;
r:
8: R:

(""'~
r: b: ~

j9S" 11:

'" P,.,9F3

f)

r
r

11c
DLJ
Cancel

G,j23S 4("s:fz1

J243

.~

M; v.j64"

c r;r- "

r"

Kr"

DE:J
~o.&.

c_j~ ~oml
~ H:jW'
r- 5,

CWI!

I

r ~fi'7" ....
r a:
r: bl

fiil"

r
<! r

B:

f.i5 lI:

['II"""

F5Z"

r:

B'ji21 G:j243 r B:ji35

r s:f1iil" r a:.~

r.H:F·

~ rl'~
c:px
M:[&5x
K~"

rBcp5" ro;r

" j191"387

y,vs-"

TUTORIAL 17

gambar ~ mempunyai ciri warna tersendlri dan ia berkalt rapat dengan warna-warna asas sepsrtt RGB atau CMYK. Dengan itu menerusi Photoshop anda boleh mengubah channel atau saluran warna ini kepada warna yang lain dengan msnqubah nilai Hue (kecerahan) atau S:aturation (ketumpatan) sesuatu warna.

I'FQl etiap

~f!., lJlti9!!Si2!!:...

c.iWa:s_..
-.~ ...

I

~~"'e

•• ,

~:-~Ii

~"/CliWo<I.
~~p'

".

"Trin.",
"' ,j

R.e(II<4ceCdW •.• ~tlv ..CoIor .. ,

DMet1Jr~:

,~:..ctfl'fU

.

o;bern,iMipi". "
"'odlent"-"' •..

_pe.rgi ke ruang kerja dC!n buol sotLJ. segi't1ga seperti pddo ra~ah denggn mulq kli,kpada sotusuout den kemudion ikut berturuton fishing,go membentuk segltiga S'eperli rajah.

O2

IJ 03_sebuah

tetingkap

hue/saturation

okcn muncul, _Sekarang cuba uboh nilai hue/ saturation kepada ~20. Warna bunga dan latar belakang akan beruboh,

05

a

OK ~l

IJ

a a
15"\45°

Load ... 2aYe, ..

04
_Pada tetingkap hue/saturation, rnosukkon nilai 20 pada hue dan nllai 20 pada saturation, Cuba linal perubahan pada gombar,

I J'I.J 11J

oCgJof Ize
0erevIeW

OB_pada: hue/saturation terdapat channel warna yan.g disenaraikan pada edit. Master adalah perubahan yang okon ellokukon pade selLfruh gombar. Kemudian pada channel ilu lerda,pat beiberapa soluron lain seperti reds, yellows" greens, evens, blues don magentas. Jlko ondo memiHh soloh satu channel wornc rncko 10 okon mengubah honyo warna itu soholc pada gambar.

~

OB_Begitu juga jlko once pinh blues. 10 okon mengubqh wcrno lotgr belOkoi'l!il yang berwarna bile apabila .onqQ m{:lhgl)bal1 nilei hue don-soturctlon kepsrdo 20.

~

~Sekaran!,";j cube kite lihat gambor dialo,S yang sebelum diubqh.

~10

1_Gambar yang teloh diubph liilai h\,je dan saturation kep,d<;jo20. Alicia boleh meng1Jbah warne awon yang ffiurom kepade warne yang lebih terang dan ceria.

o ~1

14-sekoli logi warno kereto beruboh kepada kuning opobila hue diubah kepada 40.

c

r; 1 2_lni odalah

gambor asal dengon tiada perubahon kepoda niloi hue don saturation.

"13
Warna kereta berubah kepada ungu apabila nilai hue diubah kepodo -40. _Iniloh yang okanjadi apobila nilai hue dinaikk:an kepada 90.

90

0

o:::;::ru
GAMBAFI-GAMBAR ADALAH EHSAN DAFlIPADA PBASE.COM

; ~!
r

.

-

~ ~

elamat berjumpa lagi dalam ruangan ini. Sekarang mari kita teruskan dengan membuka sebuah fail baru dengan clri-ciri Width 10 em, Height 10 em dan Resolution 72 pbtels/inch.Namakan fail itu sebagai Untitled-1.

1

_Kemudian (rqjah 1)

pilih Select Tooldehgan

eiri se-gi€mpol

_PWh ruang

pqdo

IF-S~iri.1

tetlngkap sepertl dolcm rajOh 2,

H~~JA~l

_KemLIdian klil< konan pada rUeJng yang .dip'llih dan pergr ke fill

_Kemudia n pilih warne Black !Hitom). (rajah 4) Hosilnya adolahse9·uah segiempot hitam pq:do teting_l(ap. (rajah 5)

~: 4

se iet:! foregroood colo;lc

OK

Cancel

r. H:F'

r L:j82

rs-:palli ra;r c: s,~,. r b: pr-

r R: J220
r
6:1204

M:p6" %
Y:f8'35\;
K:~%

e:rrr-,.

r 8::[48
"'·I[)cCC30

_Seterusnya pilih warna kuning (rajah 6) dan pastfkon yang diletakkan poda bahagion hadopon (foreground). (rajah 7)

')006 iii

=107

~.T. :~
.~

i~ ..

Ilk!Jl
J !{[IJ(Q11:
I _,} ... '~'':;'' ;.p:"

,1,f?I~L
.. .
It

li!' J'~ ') 110
!

_Akhirnya sebuah imej di mana segiempat kuning menindih segiempat hitam (rajah 10). Keduaduo segiempat itu tidok boleh diubahsuai kerono solznvo telah ditetapkan dan imej itu lelah bersatu (flatten) dengan lalar belakang (background) imej iaitu berwarna putih.

if~tl1\
108
o

,,·lfilloloJ .
'.'

_Kemudian pilih sebuoh logi segiempot pada telingkap itu (rajah 8). Kemudion klik pede ruang ilu don pilih Fill. Pilih Foreground Color poda tetingkap Fill. (rajah 9)

0109

1_untuk memisohkon segiempot hilarn dan kuning doripada tolar belokong. ondo perlu menggunakan kaedah lapisan (layer). Dengan penggunaon Layer setiap objek dalom imej adaloh berasingan antaro sotu soma lain dan pengubahsuaian boleh dllokukon pada objek yang berasingan lanpa menyentuh objek lain.

') 11

QpaCity: ~

~

Mo~: Normal

I

_Mula ..mula ouot scto foil craw !Untilled-2). Qepgqn cirH:::iri y,ong soma dengan fall pertamo (sILo rUJ\Jk .Iangkoh pertomo). Kemudian pergi tre menu LJ."lyer, New, Loyer (rajah 11) dan seterusnvo S,ebuoh teting'kop New Layer ckon rnuhtJJI"q,an nornokon layer itu sebagoi Loyer, 1. (rajah 12)

') 112

~113
_Kem,uoiqn Gnda ekon ocpot Jihot podo pole! LOj(er 1l'1\.JriCUI eyl,3r 1 di L alas Background. (raJah 13) . selerusnyd crrdc akan depot fihot bdhogiQf1 otos tetingkop imeJ"tertulis HUntitledr2 @ 100% (LOYer 1. RGf'»". {raj<\.lh 14), Klil:: pada onok panah yang terdapot pada menu Tools (rajah 140), K.emudian pe,rgike Loyer 1 ddn Q~rakkan,objel<;. (rdjah 15). Anda dORali bahawa objek Itu tidak melekat pcoo lotorbelckonq,

0115

')116
_Selwrang bl,Jol Layer baru dengGfn rrrenuru i langkah~dngk6n pedo rajaH 11 daR nqmak.dn Layer itu ~e'1;lggai laYer 2. (rajah 16). Kemudian pllih wang oodo lrne] seperf dolo m rQjoH 17' qan worhqit'an ia deng.c;m WanTO kvning ioitu worno Foreground.

0114

0114a

117

e

Layer 2

ti>lr
L
~Ando okan dapati Layer 2 akan berada di atas Layer 1 pada pale! layer dan begitulah juga kedudukan objek Kuning yang berada di atas objek Hitrrm. (rajah 18).

_Kemudian pergi ke palet dan klik pado La gerakkan Layer 1 ke alas Layer 2 denga- ~=-: ke atas (rajah 20). Ando akan dopa" ~:::--:::::: (Layer 1) okan beroda di alas OC e tatingkap ime]. (rajah 21) Iluloh penggunoon layer S~=':::':::: c-elogi penggunaor La er ::;-;;-=' -

=" - -

~

IiT'iI ransforrnasi 3D berquna untuk rnenukar .imej objek d.aripad.a 2~ kepada 3~.

lnlbermakna anda boleh mernbina sebuah objek 3D sepert tin atau Kotak daripada Ime) 2D atau gambar atau label sebuah jenama. Berikut adalah satu cara ringkas cara penggunaan transformasi 3~. selarnat mencuba.

Image Size: 733K

cancel

~ldth: ~

!:!elght~J50BI
B.esolutlan: Mtule:
Contents ,-; Whjte

-I Di>(el~
1 pil(~ls/inth

rpixels

"'3

172

::1 '3

fRGB~-=:J

r ~ckgroond ColOr r Iransparent

')

02_BerikutoP9!Qh

ruan9 ker]o yang tersedlo.

') 0 1-

6UJ,;p satu fojl boru ,d~ngon Reso.luHon 72 dpi.

sctz 500~500 pixels don

:>

03
_Kemudionbuat sotu layer boru del'\gqn mengkUk pada lkon Creote a N.ew Layer, Ando a4<(,ln iihot Layer 1 podo t.oyers pollette.

- ..----~

....--.~-- ----- .....~~--~;

[

') 04.ker]o.

Longkoh seterusnvo pergi ke Rectangular Marquee Tool don buct sotu bentuk segiempot poda ruang

')

0·6_sekarOng onda dopat lihat warna pilihon ando sini Cokelot) memenuhi ruong pilihan todi.

(di

~<tr.~""
'~Tf~~

-

OJ

-r=---3

05
Kemudian klik kanon podo Selection ilu dan pilih Fill. Gunakan Foreground Color dan klik OK.

CotI_

1M'

Ifm!~(~t:r

3

Kemudian pilih Text Tool dan toip· a~ "e<srxrco bahogian ctos ruang tad;' sece .. de 0"'" rajafJ dan taipkon sebarang leks yang ondo mOh~. c S r Secco Chocolate)

~07-

[1]'
Blend ...

~ ""'"!---:---.-., ....

~ifl;';fiW-" r· er_..,. Tr;<1Sll .. en<\'

em o.on ;;er9· -:8 Layers DO ere oon ik pada '\iong seoe ah Layer - . Pas-- on yong once rr-enoooot lando seperti pad a rajoh.lni okon r-renvo ukon (linked) teks todi dengan Layer 1.

c 08

Qelet'e b-ayer

_K'ErmudlOn pero@i ke Options menu don P!?rgi k~ Iv\erg6 Linked. Unluk mengobungkon kedua-qua imej todi €lalom sotu

New Layer Set .. ,
New Set from Linked".

~ock AUUnked Layers., ,
layer Properties ... Blending Options ...

LaYf?r.

Flatten Image Palette Options ...

""----~

f.j 11-s:ekorOng

pergl ke Filler - Rer;lder - 3D Transform.

'C<lIICel. qptlorlS ..
-C:~i;-

:J

EJ.id OfViO"'~"
~)~'

o

10
_Kin;" onda ado sotu ®bjek pO<:;Jo ruqng kerjo.

') 1 2_

PCfda tetingkop

3D'TrcmJorm

plllrr Cylinder

Tool.

I
r-

[Ill]
-

1+I~d 1f7l!;(·j

C:ai'MorJl ,-~ ~ttldO(l,Ij,"',~'

I

'" r--

') 1 3-

KemY(;Hon Select r;i..J0ng y.Ol1g sesuol sepertldolom roioh.

_ •••• ,.

'""-"~~~~--~~l
t~~, ~ ~ ....";,I!:~

30 rra~lsfo ...n ""''' I'

~ 'I', ~~t.-IJ

It

','t ",~I-.I' +'f.

~.

~'I.I".i.\,\.,

!.".\\

~... ,,\

~\'n~

OK Cancel
Opt Cim"6r"~ 1

OK
C~I OptIOnS
CIrMr'.a (T.Id'fl/h":~·

ior6. "

El....

fW.":~'

1:,
I

r-

') 1

4_GUnakan Direct Selection Tool unruk menggerakkan Handler ke sudut-sudut imej seperti pada rajah.

') 1

6_pastikan yang ctos Handler berada di bowoh ruong otas imej. Soma seperti rajah,

OK C..,csl Opllor)S".
(.IIIlf'td'"i Bold

or Viw": ~

r-::

"

') 1

5:-pastikan ItU.

yang ic menepoti

semua sudut segiempot

rlP
r.EJ:..C~

,mej lee ncrcr: seper pedo rajah. 10 ke~rc'an sepe--" sebuoh til' dengar aoe di bohogio'l hodopar

e 1 8-

~~.T ~ ~ DCCa .....'1

scbeIat1 kifi

IllE!Illlkamya

03CW~ \'-'SmS

yang

~gunakart.

lain atau untuk mengabungkan dua pilihan imej. Penggunaan Pen Tool kelihatan agak rumit tetapi ia sebenarnya mudah seteJah beberapa kali berlatih. Kaedah Pen Tool ini adalah seperti sebuah pisau yang akan memotong di sekeJiling objek lrne] yang hendak dipilih. Setelah membuat piliMan objek danpada imej itu boleh digunakan dengan pelbagai cara.

lhQJ untuk memilih objek dalam sesebuah imej untuk mengasing atau menyalin objek itu kepada ime]

ri'D11 en Tool adalah salah satu perkakasan terpenting dan berkuasa dalarn Photoshop. Pen Tool digunaka

= 01
_Pilih dan

03
_Pastfkan yang anda klik pcrdo rua.nQ kerja.

~

buko
lme] etou gombar yang hendok gunakan.

'.J 02_perQilce,rOO'

Menu dan ~il1h Pen Tool.

peda qtbs ol;:\j~l< 'imej don klik untu k m~rnbu 01 sotu "onchor' otou poutcn peoo alas Imej. Dari situ k1ik pocto tilik kedua la1lu sebeloh konan ata~ obleic lfu, Setl'lr(JsnVa g"lrokon R£lhuhJu Uetikus ke I[tlk ketlga dan lckukor, klik sambil tarik ke sebeloh Kanan supayd cndo. boleh rl'lelengkUngkan garlsdn ilu somo.seperf rengkuk objek lme] itu,

') 04_P~(9i

05
_Seterusnyo dengon menekan kekunci Shift klik pado poulan keliga itu supoya anda memutuskan tarikan poulan itu.

e

08

=

06_Anda boleh sombung terus kepoda lengkuk objek . seterusnya podo tepi kanan Imej. Postikan yang ondo torik poulan Itu untuk menjodikon ia lengkung,

~

8,9,10.11. 12- Teruskon penggunaan Pen Tool di sekeliling objek. 07_Putuskon poulan Itu dengon ccro menekon Shift. ~

12

e

') 1

3_pergi ke tab Path dan ondo-dopc obje]; yang leloh diloku.lwn.

t lihot pilihon imej

6_SetefUSnyo onoc boleh Irhot gdl"is:on pufus-putvs men~eliljngj -Qbje'k. Seteloh itu cndo boleh satin, buat lover bQrLJ olav memindnhkon i:mej«:epado lrne] lain.

~ l'

4_Kemudian pergT ke menu FlQlh '1ono;;;rterlelak poda seoeloh !conan atau pcdo ikon buJat ltu. pmR Make Selection.

') 1

~ 1 7_

BUkd strbuah rajah.

ime) dengan objek:bar.u

seperf )::I(;)do

Pot::JO letlngl<ap Make S,eleclion - ando boleh 'TImukkon nilCli Feather untuk pllihon ::mg [ebih rnernbulot otou cndo ooleh :: ;:;.,'i:onkosonq untuk nilo] tetap. Kiik.OK.

r:

I

1 5-

8_Mulak?-n poulan ~Oda bdhagJorr ctos lrnej, Kemudlan qergerok Ite konan don seterusnyo turun ke slsl ®bjek sep'edi txrdo rajah.

') 1

Anda dapat lihot garisan putus-putus pado e ~g objek. Kem udian pergi ke Edit - Copy dan se-= _ <~ Edit - Paste. Anda olean dapat lihat pad a tab Layers e-:;C Loyer 1. 1q, 20 _Kemudian gerak ke bawah objek dan seterusnyo ke sisi kiri objek.

~ 2 2_

~

~

21-Kemudian

pergi ke tab Path dan pilih Make Selection.

~ 2 3_

Anda okan dopa roe rot dva oDjek no ebook bertindohon di orr-c-o 50tU dengan oin.

~

m adalah kaedah untuksebuah imejpeta grid 3~. Anda boleh mengubahsual teks dan saiz imejBerikut boleh membina 3D anda sendiri dengan menggunakan Photoshop. mernblna tetapi
nda peta

tidak pada nllai-nilai Filter, Layers dan Channels. Sslamat mencubs.

1_Muldkan dengon membuat se.buoh corok (pcttern). . Buka fall baru dengan soiz 15 x 15 pixel. Pq,tikon ydng andotelah reset sernulo palet worno ortdo dengan menekon D. pQstik.an yang worno latorbelakang.odolah hitam.

~0

~

03-Tu)<:ar 'Nama ForegroUnd .kepqdo kod warna 405895.

~ 04_GUnOkOn
';l 02_sekorang
pergi ke tool Poinl Bucket.

tool Pencil.

Master Dial'Mter

2 fJ_x

.....


C1l
Name:

!

_-

Us!!. S.m1ple Siu

1

I

Grkli

.

-

-~

-

-

--

-_;1\.
"
1 pixel ') OB_Namakon Pattern itu sebagai Grid oon Tutup tetingkap ftu tanpo slmpon.

IH<I~Qund

3 5

•9

-

-

- fv
2 px dan pilih jenis

Image SiZe~264K -

Preset Sizes: Custom
Width: 300

')0

5_Dapatkan saiz berus kepada Hard Round.

HeiOht: 300 ResolutiOl'l: 72 Mode: RG8Color

_j

')

09_BUkO foil baru dengon saiz 300 x 300 don Transparent seperti pada rajah.

ox.

mod RGB

') 06-

Warna ka n sud ut bela h kanan seperti dolo m rajah.

perg e Channels OaT] Id pada New C'la~-e

o 1QKer'1 c::V

')07

_Sekarong pergi ke Edit - Define Pattern.

1_sexor'ong p.ergi ke. Brush dan pilih solz berus 65 Hard ROUf\d. ruuskon teks seperti pada; rai~h (onda boleh ubah kepada teks lain). Seterusnya tekcn Ctrl + A (Select All) dan etr! C (Copy). SekQrang tekcn Ctrt+ N untuk buko fail baru [terus klik OK) dan pada tetrhgkap boru ttu tekdn Ctrl ... V (Pasle). Simpan fail inl sebago! gridpeto.pSd. In; Q~olah seoogai l;ohlur pe+c grid pooo lrne] utorne.

') 1

~1

4_KemUdi"ln klik pede rvang kerio.donterbentuktah .satuc;;oral$ grid.

fj

15
Alb.a:II"~
5Ut+ctjft): Ilell; •• ,. ...

/o!t...

l'f+Sit;.cbl+x

') 1

3_sekOrOng. kllk pede Paint Bucket. Pilih Pottern pada menu Options.

,-------------------------------------------------------------------------------~

')16
Vertical Sc~e

4

- Displacement Mel': 0StretohToH

_Masukkan nitoi-nitoi .seperti pada rajah di dalam tetingkop Displace,

o Tile

1)

6out~--,bPC2002
IO~OF bpeta
lQ)projek

~OO2 ,.:}sifoo ,_jstok

~-

!!,Baby _ct awling
~bannerpc Tt:gridmapl ?",t; o;IriC!pee3

~art1

-!ime;;;;g~newmaskt !f petajalan:!
~play2t 1!;SiFoo

en.

1'lmpc:cover.1

"rt:ad

~ a-ddesi9l1 'adpt2

'rEi

') 1
1

8_sekarang

pergi ke Filter - Render - lighting

Effects,

File name:

gridpela
r----

Displacement M!lp(',PSD)

-

--~-

~

') 1 7

_Kemudian

con foil gridpeta.psd

dan klik OK.

_Tenlukan nilainitol seperti podo rajah, Yang poling penlihg ialah LighType ocstlkcnr-vc Directional dar jarok cahoyc seperti pace -~ yang dipcc::: pada seQe;:;_teting oc

e20

_Anda akon dopot lihal yang teks tadi timbul pado corak grid,

TUTORIAL 22

Ps Adobe_PhalD<hopCS3~_ Edtt Irrlil';jt !r'$

_ __

~

_

__

__~

_,

,

~~

_~__

__

__~

_

layeF

Sd~ct

fflt_;,r, Vi~ ._W-~'lliQ"j
• ~" ~

f-f~\p

F,law! ~~_.-.

~ ~ Mbd!!.

I

r-b-",.,I

t£..;z,A

ned

;"">j>m'

Cl1rr"nH~y.,r

---1
~

~-, .,~
+
,.... ill

~

~ #':

.. f
I

~:f.f~

,SA

')01

_Buka sebuoh ruang ker]o baru dengan seperf pada roloh.

tetopon

')04

_Kemudian

bua! sotu lagi New layer dan lakukar

proses Filter yang samo.

odotoh ruangl kerja.

') 05-pada

kepado

Layer kedua tukor 5 "'-::: -Darker Color.

-!!!!a---Jl:~1
._,="-

J

:'t-,~

') 03-Bua,

sotu New - Render - Clouds.

layer Loyer 1 ioltu

TUTORIAL 22

New layer dan kemudian pilin Gradient Tool don piiih R,odfql Graprent. Pilfh worna yqng anda hendoki.

':i 07-Bual sotu

n_.Pada Layer tvkor Blending Moo.e Normal keoooo ULinear Dod::;Je dan k\xan,gkan peratusan Opacity mer:lglkut kesesuelcn.

') 1

I)

·08]adO

Loye~tedua lukar Blending Mode Normal kepcido Color Dodge.

I)

11-

BUkO peberol:ia imej $el<lagai elemen Idtor (background) don bowo mesuk (drag! ke- ruong

,karja tacti.

F)

09-

BUi:;a sotu imejlotar (bockground) mOSJJk(drag) ke ime] sotu lagl.

dan bawa

I""i
•JI

pado Loyer imej (elemenl itu lodi tukqr Bl~nding Mode Normal kepoda Pin Light don kurangkan perotuson Opacity rnengikut kesesuclon.

1 2-

MENGINDAHUN TEKS

TOlS CUT OUT
8WR TEKS DAN LATAR BElIKAND MEMBUAT BAYANG TEKS PENGGUNAAN SHEAR 1 PENGOUUAN SHEAR·2 pEMGIUNAAN TRANSFORM EFEK GAMBAR ALBUM KESAN KHAS GAMBAR GAMBAR DALAM BINGKAI MINGHASIIIAN KESAN FOlD LAMA IMAGE IMPOSE

ICESAN lOOM DALAM GAMBAR
MENGUBAH WARNA GAMBAR mAN KHAS lEKS PENGGUNAIN Rn DAN SElECT PENDDUNUN HUE & SATURlnON PENGGUNDN LAYER PENDGUNAIN TRANSf 3D PENGGUHAAN pEft TOD PITA GRID 3D

ISBN 978-967-5052-13-2

you read ~karangkraf
~ www.karangkraf •. com

18 lead