„Dunav-Najjača veza sa Evropskom unijom“ Dunavska strategija Evropske unije i doprinosi Srbije

Uvod Nakon ulaska Rumunije i Bugarske u EU 2007, Dunav je postao “unutrašnji” vodeni put EU. Kao jedan od Transevropskih koridora (koridor VII) Dunav predstavlja osnovni vodeni put kroz teritoriju Unije. Preko reke Rajne povezan je kanalima sa Severnim morem - predstavlja direktnu vodenu vezu izme u Severnog i Crnog mora. Plovidba i multimodalni transport su mogući na distanci od 3000 km ( od Konstance do Roterdama) od čega je dužina plovnog puta Dunava 2400 km. Dunavski region je heterogena oblast u ekonomskom, ekološkom i kulturnom smislu. Države u njegovom okviru dele brojne zajedničke resurse i me usobno su veoma povezane. To znači da zbivanja u jednom delu veoma brzo prenose i imaju posledice po ceo region. U slivu Dunava živi oko 115 miliona stanovnika EU, praktično svaki peti stanovnik Unije. Život oko 20 miliona stanovnika direktno zavisi od Dunava. Obuhvata prostor od 800 hiljada km2. Dunavski bazen je stanište oko 300 posebnih vrsta ptica. Plovidba Dunavom dostiže samo 10% od one koja se odvija Rajnom. Izračunato je da bi povećanjem kapaciteta na osovini Crno-Severno more za 30 % oko 5 milijardi tona tereta moglo da se preusmeri na ovaj vodeni put. Dunavska strategija nije fokusiranja samo na pribrežne države uz Dunav, već i na ceo dunavski sliv. EU je sredinom 2009. donela odluku da se do kraja 2010. pripremi EU strategija za Dunav. Ovaj zadatak realizuje Evropska komisija. Očekuje se da Strategija bude pripremljena do kraja 2010, a usvojena krajem prvog polugodišta 2011, tokom ma arskog predsedavanja EU. Region Dunava obuhvata 14 država ( od kojih su 8 članice EU) od Nemačke na izvoru do Ukrajine na ušću u Crno more. Polazeći od me usobno povezanih i brojnih izazova u regionu, saradnja u okviru “makroregiona” je usmerena na efikasniju koordinaciju. Ovaj novi pristup, već usvojen za Baltički region, ne znači usvajanje novih propisa ili formiranje novih institucija već je pre svega usmeren na jačanje veza izme u raznih politika i širok kruga aktera.

European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II, 11000 Belgrade, Serbia office@emins.org;
www.emins.org; Tel: +381 11 3640 174, Fax: +381 11 3640 202;

nacionalni i regionalni identitet.pdf European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II. 11000 Belgrade. Fax: +381 11 3640 202. U osnovi počivaće na tri stuba: 1.org. Dunavska strategija je osmišljena u funkciji većeg prosperiteta.Strategija se zasniva na „makroregionalnom“ pristupu1 – novom pristupu u EU koji ojačava sinergiju izme u raznih politika i koordinira napore širokog kruga aktera (regione. . opština. Tel: +381 11 3640 174.eu/regional_policy/cooperation/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009. Ojačavanje potencijala za društveno-ekonomski razvoj. www. Ukupno gledajući. 2. bezbednosti i mira za žitelje regiona. finansijskih institucija.zaštita okoline i borba protiv zaga enja . kao i kulturne saradnje i turizma -unapre enje saradnje u oblasti prevencije prirodnih katastrofa (poplave i drugo).org. socijalno-ekonomskih partnera i civilnog društva). Serbia office@emins. odnosno jačanje saradnje u sektoru bezbednosti Istovremeno.unapre enje transportne infrastrukture i energetskih veza . transregionalne i transnacionalne saradnje i koordinacije. Očuvanje životne sredine i prevencija od prirodnih kriza 3.unapre enje ekonomske saradnje i održivog razvoja. Na toj osnovi ističu se sledeći Ciljevi i prioriteti: .europa. energije i informacija). me unarodnih organizacija. Unapre enje povezanosti i sistema komunikacije (posebno u oblastima transporta. Strategija će biti istovremeno i integrisana ( pokrivaće i povezivaće nekoliko politika) i fokusirana ( koncentrisaće se na glavne teme od interesa za čitav makro region). u fokusu Strategije će biti i teme vezane za obrazovanje. posebno kroz jačanje prekogranične. 1 http://ec.emins.

Naredni koraci: Mart – April 2010: online konsultacije o Dunavskoj strategiji • April 2010: Zajednička Dunavska konferencija u Beču I Bratislavi. Nije isključeno da će države iz okvira Dunavske.org. Strategija tako e može imati koristi i od instrumenata Evropske susedne politike (ENPI)4. biti poznate prve konture novog budžeta za period 2014-2020. sinergijski efekat i na efikasnije korišćenje postojećih instrumenata i fondova EU. kao i na postojeće resurse i finansijske instrumente.eib.com/ European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II.org/ 6 http://www.Dunavska strategija može da se finansira i kroz kredite EIB5 i EBRD6. . 2. kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo i njihove regione: Evropski fond za regionalni razvoj (ERDF)2 i Predpristupne instrumente (IPA)3. To uključuje Strukturne fondove EU za period 2007-2013 koji se za razvoj dodeljuju državama članicama. 2 http://europa.emins.org.Resursi za implementaciju Strategije mogu da se koriste iz nacionalnih.htm 3 http://europa. Tel: +381 11 3640 174. nastojati da predlože posebne fondove za makroregionalne projekte. Me utim. • Maj 2010: Dunavska konferencija u Bugarskoj • Jun 2010: Dunavska konferencija u Rumuniji • Decembar 2010: Evropska komisija predstavlja Akcioni plan za Dunav Potencijalni finansijski resursi za Dunavsku strategiju Evropska komisija naglašava da za realizaciju strategije neće biti odvojena posebna sredstva. To znači da se može računati na: 1.ebrd.htm 5 http://www.eu/world/enp/funding_en. Direktno finansiranje Strategije nije moguće jer tekući budžetski period (2007-2013) ne predvi a odvojeno finansiranje novih oblika makroregionalne saradnje. ali i Baltičke strategije.htm 4 http://ec. Fax: +381 11 3640 202. Umesto toga. 11000 Belgrade. odnosno da je „finansijski neutralna“.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l6 0015_en.europa. Me unarodne finansijske institucije . Serbia office@emins. oslanja se na koordinirani pristup. upravo će u vreme usvajanja Strategije 2011. www. Strukturni fondovi EU .eu/legislation_summaries/enlargement/ongoing_enlargement/e50020_en. regionalnih i fondova EU.

Austriju.org. . Rumuniju. Hrvatsku. Slovačku.com/en/regional-policy/new-eu-cohesion-policy-2007-2013archived/article-131988 European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II. programa za države u okviru Evropske susedske politike i potencijalnih kandidata za 7 http://www.01. Serbia office@emins.europarl. Vlada Republike Srbije je septembra 2009. Dunav povezuje deset evropskih država-Nemačku. Baltička strategija već obezbe uje model koordinacije politika EU i njeno finansiranje u geopolitičkim teritorijalnim jedinicima-makroregionima-definisanim na bazi specifičnih kriterijuma i stoga Dunavska strategija.emins.php?id=126300) Prilog 1: Izvodi iz Rezolucije Evropskog parlamenta povodom Dunavske strategije.europa. Predsednik Radne grupe je potpredsednik Vlade zadužen za evropske integracije Božidar elić. 11000 Belgrade. Moldaviju i Rumuniju-od kojih su šest članice EU. Sloveniju. Dunavski region predstavlja značajnu tačku dodira izme u programa Kohezione politike EU8. Srbiju.do?pubRef=-//EP//TEXT%20TA%20P7-TA-20100008%200%20DOC%20XML%20V0//EN 8 http://www.org. prateći model Baltičke strategije poseduje potencijal da promoviše regionalnu i prekograničnu saradnju radi privrednog rasta i identifikovanja zajedničkih odgovora na zajedničke izazove. Makro regionalne strategije su usmerne na efikasnije korišćenje postojećih resursa u rešavanju pitanja vezanih za razvoj i identifikovanje zajedničkih odgovora na zajedničke izazove. Platforma za učešće Vlade Republike Srbije u pripremi Zajedničke sveobuhvatne strategije za zemlje dunavskog sliva je dostupna na sajtu Vlade Srbije (http://www. formirala Radnu grupu za saradnju sa EU u Podunavlju koja okuplja predstavnike nadležnih resora i Izvršnog veća Vojvodine. Ma arsku.2010. Tel: +381 11 3640 174.srbija.rs/vesti/dokumenti_sekcija.euractiv. usvojena 21.gov. www.Srbija i Dunavska strategija Srbija je od samog lansiranja inicijative aktivno uključena u pripreme Strategije.eu/sides/getDoc.7 Ugovor iz Lisabona potvr uje teritorijalnu koheziju kao cilj. Bugarsku. BiH i Crnu Goru. Fax: +381 11 3640 202. a u širem teritorijalnom kontekstu region obuhvata Češku. Redovno se održavaju sastanci sa predstavnicima opština i civilnog društva.

Strategija EU za dunavski region može značajno da doprinese ostvarenju bolje koordinacije izme u regionalnih i lokalnih vlasti i organizacija koje deluju u Dunavskom region i omogućila bi prosperitet. Delta Dunava je je zaštićeno područje UNESCO od 19919. turizam. Zbog toga predstavlja oblast u kojoj može da se razvije pojačana sinergija izme u različitih politika EU: kohezija. održivi ekonomski razvoj. Dunavski region može značajno da doprinese unare enju razvoja nakon proširenja. Dunav i delta Dunava imaju jedinstvene i krhke ekosisteme koji su stanište retkih vrsta koje su ugrožene zaga enjem. Fax: +381 11 3640 202. proširenje i susedska politika. zaštita okoline.phpURL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201. ribarstvo.org/en/ev. Nakon proširenja 2007. a danas je locirana u Budimpešti. razvoj. www. poljoprivreda. a Dunavski region uključuje nekoliko prirodnih rezervata i zaštićenih oblasti u okviru programa natura 2000.org. . Tel: +381 11 3640 174. Prilaz ovom region kao jedinstvenom makroregionu bi pomoglo prevazilaženju regionalnih razlika u ekonomskim performansama i podržalo bi integrisani 9 http://portal. Saradnja u dunavskom region ima dugu istoriju: Dunavska komisija je osnovana 30.prijem. Prvo sedište je bilo u Galcu (Rumunija). Strategija EU za dunavski region je potrebno razvijati u sledećim oblastima saradnje: socijalni razvoj i zaštita. Time poseduje potencijal da ojača geostratešku poziciju regiona Crnog mora. Dunav je postao unutrašnji vodeni pravac EU. 11000 Belgrade. marta 1856. transport. kultura i obrazovanje. ekonomski i socijalni razvoj. Dunavski region predstavlja me usobno povezanu oblast sa heterogenim ekonomskim kapacitetima. održivi razvoj. Serbia office@emins. Dunav je efektivan vodeni put i izvan država članica i zajedno sa Glavnim kanalom i rekom Rajna povezuje Severno more sa Crnim morem.org. To je bila jedna od prvih evropskih institucija. otvaranje radnih mesta i bezbednost u ovoj oblasti.unesco. zaštita okoline.emins.html European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II. transportna i energetska insfrastruktura.

Srbiji I Ukrajini. prirode i životne sredine. prinicipa i osnovnih ciljeva. ruralni razvoj. što bi omogućilo da ga Evropski savet usvoji u prvoj polovini 2011.org. korišćenja bazena reke Dunav za pažljivo i racionalno korišćenje prirodnih resursa. www. odnosno Bosni I Hercegovini. migracije. ekologije. transportne infrastrukture uključujući navigaciju i železničke pravce. februar 2010. u oblastima zaštite okoline. naučnog života. • Podigu svest i ohrabre privatne i nedržavne aktere I institucije u našim državama u oblastima privrede. biznisa. . sport. prirode. Serbia office@emins. bezbednost hrane. 11000 Belgrade. • Igraju aktivnu ulogu. • Učine sve neophodne napore kako bi predlog Komisije o EU strategiji za Dunav i povezani Akcioni plan bili spremni od kraja 2010. poslovne i akademske krugove. 10 http://www. Tel: +381 11 3640 174. • Ohrabre Evropsku komisiju da dogradi svoj predlog o stubovima Strategije uzimajući u obzir sugestije država članica.10 Potpisnice su potvrdile svoju spremnost da • Rade na stvaranju atraktivnog. posebno regionalne i lokalne vlasti.Prilog 2 : Izvodi iz Deklaracije sa sastanka predstavnika vlada Dunavskog regiona. uz zaštitu ljudskog zdravlja. Crnoj Gori.hu/kum/en/bal/actualities/spokesman_statements/20100225_duna_csucs.htm European Movement in Serbia Kralja Milana 31/II. globalnu krizu i njene efekte na ekonomsku tranziciju tržišta.emins. bezbednog i prosperitetnog Dunavskog regiona na osnovu zajedničkih vrednosti. uključe javnosti i privatni sektor i ohrabre sve nosioce. akademskog. klimatske promene. turizam. Moldaviji. hrvatskoj.gov. kao i civilno društvo u uspešnu pripremu Strategije. Ova Deklaracija je otvorena za pristupanje EU strategiji za Dunav država koje nisu članice EU. energetsku bezbednost. izme u ostalog. kulture i obrazovanja radi osiguranja integrisanog pristupa zasnovanog na interesima i dostignućima svih relevantnih sektora. Fax: +381 11 3640 202.mfa. Budimpešta. 25. demografiju.org. • Preduzmu zajedničku akciju usmerene na pronalaženje zajedničkih rešenja na izazove sa kojima je region suočen. dobru upravu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful