Bengkel Bimbingan Latihan Ilmiah Program Wacana Akademik Bahasa Melayu, 16 OKTOBER 2010

 Pengenalan-apakah kajian/penyelidikan  Apakah latihan ilmiah/  Proses penyelidikan latihan ilmiah  Struktur penyelidikan  Struktur latihan ilmiah  Struktur/ kandungan bab  Kelemahan lazim dalam penulisan latihan ilmiah  kesimpulan .

penerokaan. Penyelidikan adalah usaha-usaha yang dilakukan bagi mengkaji masalah-masalah tertentu menggunakan pendekatan saintifik berdasarkan data yang diperolehi daripada masalah yang dikenalpasti  . mentafsir dan menilai (analisis) maklumat yang dijumpai. dan penyiasatan maklumat (ilmu) yang melibatkan pengumpulan. Ia merupakan satu kajian terperinci mengenai sesuatu subjek dalam hal untuk meneroka maklumat (ilmu) atau mendapatkan suatu kefahaman baru. Penyelidikan merupakan suatu penerokaan bersama pembelajaran. Penyelidikan merupakan suatu proses pencarian.

Kaedah ini berasaskan bukti yang boleh cerap. . Kaedah saintifik atau kaedah sains merupakan kaedahkaedah yang digunakan untuk menyiasat sesuatu fenomena. Penyelidikan adalah usaha mencari data yang digunakan bagi memecahkan sesuatu persoalan tertentu atau hanya ingin mengetahui sama ada wujud/tidak sesuatu persoalan itu. Kaedah saintifik meliputi pengumpulan data melalui pencerapan dan pengujikajian. Melaluinya. empirik dan boleh diukur berdasarkan prinsip pemikiran logik/rasional. pengkaji memperoleh maklumat terkini di samping memperbaharui teori.    Penyelidikan juga satu pengkajian sistematik dalam menyediakan satu informasi bagi menyelesaikan sesuatu masalah. atau membetulkan dan menyepadukan ilmu terdahulu. serta perumusan dan pengujian hipotesis. meneroka ilmu baru. kesimpulan dan hukum-hukum sedia ada.

Metodologi saintifik ialah pendekatan mengungkapkan fakta dan bukti bagi menyokong kebenaran melalui beberapa langkah seperti perumusan masalah. jujur dan tepat  .  Penulisan ilmiah merujuk kepada penulisan yang berlandaskan metodologi keilmuan atau metodologi saintifik. ungkapan dan ayat yang maknanya bersifat denotasi iaitu tepat dan jelas supaya tidak disalahertikan dengan maknamakna lain. pembentukan hipotesis. Bahasa penulisan ilmiah biasanya memilih kata. istilah. karangan ilmiah haruslah bersifat objektif. Dengan demikian. deduksi hipotesis dan pengujian kebenaran.

Satu latihan penyelidikan yang menggunakan pendekatan/kaedah saintifik.     Satu latihan asas untuk melakukan penyelidikan dan penulisan ilmiah/akademik. Pelajar akan dibimbing oleh seorang penyelia untuk mengkonsepsi suatu permasalahan/isu serta membentuk suatu kaedah yang sesuai bagi mendapatkan bukti sokongan menggunakan data empirikal sama ada melalui uji kaji/lapangan atau data sekunder. Satu kajian terfokus tentang satu-satu isu atau fenomena tertentu dan menilai satu corak perubahan atau proses/bentuk fenomena geografi. . Lazimnya melibatkan penerokaan suatu idea berkonsep/teori tertentu dan menghubung kaitnya dengan data empirik berkaitan.

• Merupakan satu aktiviti/kerja yang perlu dijalankan secara bersistematik dan terancang dari mula hingga selesai. penerokaan. Proses Penyelidikan dan Penulisan Latihan Ilmiah • Aktiviti penyelidikan merupakan satu proses yang berterusan dalam satu jangka masa tertentu.    Sebuah penyelidikan jangka pendek dan terikat dalam satu tempoh masa yang terhad (dua semester/~8 bulan sahaja) Mempunyai enam kredit bersamaan 2 buah kursus. • Proses penyelidikan juga perlu difahami sebagai satu rancangan. imbasan. pencarian. ulangkaji dan proses . Diwajibkan kepada semua pelajar tahun akhir Program Geografi dan wajib lulus bagi memenuhi syarat Ijazah Sarjana Muda (dalam bidang Geografi).

    Aktiviti penyelidikan merupakan satu proses yang berterusan dalam satu jangka masa tertentu. . penerokaan. ulang kaji dan proses pembelajaran yang sedang berjalan. Merupakan satu aktiviti/kerja yang perlu dijalankan secara bersistematik dan terancang dari mula hingga selesai. Oleh itu. Proses penyelidikan juga perlu difahami sebagai satu rancangan. sebuah rancangan/jadual kerja yang teratur perlu disediakan terlebih awal sebagai panduan/membantu penyelia buat pemantauan/penyeliaan. pencarian. imbasan.

Menentukan skop dan kawasan kajian. Proses dan tahap-tahap yang terlibat ialah : Tahap 1 : 12345Menentukan tajuk kajian.Kajian/tinjauan lapangan/mengumpul data di lapangan  . Menentukan metodologi kajian.Membuat kajian literatur/pembacaan kajian lepas Tahap 3 : 1. Menentukan objektif kajian.        Tahap 2 : 1.Mengumpul data dan maklumat sekunder 2. Menentu/mengenal pasti permasalahan kajian.

Tahap 4 :  Memproses dan analisis data Tahap 5 : Menulis laporan lengkap dan laporan Rancangan/jadual kerja penyelidikan perlu disediakan sebagai satu rancangan yang tersusun/sistematik dan boleh dipantau oleh penyelia.   .

Sebagai panduan. foto.5 skop kajian 1. Penulisan hendaklah tidak melebihi 25. lampiran dan lain-lain).6 struktur/organisasi penulisan 1.3 permasalahan kajian              1.7 kesimpulan . jadual. Memadai sekiranya pelajar dapat menyediakan 5 bab sahaja. Bentuk penulisan mengikut Panduan Penulisan Tesis Gaya UKM.4 objektif kajian 1.2 kajian lepas 1.1 pengenalan 1. struktur dan susunan bab dalam Kertas Projek boleh menggunakan format berikut : Struktur bab Bab 1 pendahuluan 1.000 patah perkataan (kira-kira 80 halaman tidak termasuk rajah.

3..3./02 $..3203:3.9.9.9:.35030/.3 503/0..

.391 $.0/.38.:1034203.9:. 9079039:/.3203.9:8:.9: 8.9.: 574808..507:-..9.8.9:.390714:89039.47.3.8.

9. -0743805.3503074.-039:1034203.38:.20-..9:/0.047.1 .23.

../03.8.3203:-:3.9..7..93.90479079039:/.9:5072.0257-07.35030.3/-2-3408047.:39: 203438058 8:.9.3.3 !0.3 /.

9.0/..2.202-039: 8:.3203:3.203/.5.9.-.8..20.8:8079./.3-:9 8443.3/.9:..3808:.0257..: :.

5.3.9.80:3/07 P P .:/.3..9.

503/0/.P P P P $0-:..3907.3.80208907.8.3907.3..9/.28.5030/.9: 902542./ /:.

.9.3!03:8.3047.2..:78:8 .3.8.9079039: W07:5.W9.9:.3. 025:3.2-/..305..7!747..1/. $.03.-::8-.38.9:574808.270/9-078.3-07907:8.2.3/.1 !74808!030/.7./.:/.7.9..79.3 /.32.3207:5.38. /.-.9 5030/..3-:.:3.3.28.38..50.20203:8.2 047.802:.9..=-:.3.9: .9.

.8.7..3.3 503074..-0788902.3..3.8008.72:.3574808 .3907.7.3.3.9 /.3507:/..3 503. W!74808 5030/.3:.3 :.3..280-.9:7.. /..3/.3 2-.507:/1.8..07.380.

28.38.3/.2.3207:5.3 -07907:8.95030/.38.9:574808.8.9.9079039: 07:5...3.9.9:.P P P P 9.9:..

3907...3.7.280-.3 503074.3/..3507:/.3-07.72:.9: 7..3 2-.3.8.3. !748085030/.507:/1.7. -0788902. /.3 09: 80-:.3:.3..380.3 503.3 :.3574808502-0..8.07.9/...3.380/.8008....3.7..7.3.3.3.3.

80-..9:7507: /80/.5..39070-./:...3907..3/:.07.3.

9502.-:.39.39: 5030.:.3.202-.

.5030.3 .

5. %..39...3 03039:..:.3907-.9.39.5 9..5 03039:.P !74808/.

5.9:7.3.3.9.20303.34-091.895072..32.3 03039:./.3907.8..32094/44...3 %.8.5 03:25:/...3.3 03039:.:2.980:3/07 02-:..9..3845/..3 03039:.

..305...502-.5 .8 %.3...3.

3.5.:.3.93.3.

3./.9.3 P P P P P P P P .203:25:/.5.

5 03:8.3..3.547.3..3 #..303.5 P 02574808/. %.9.3.3.5/.88/.3.547.%.

3.3.3../:.3 80-..07.8.39078:8:3.3507:/80/.9:7.5030/...

:405030.9/.88902.3-40 /5.39. P P .

039:503:8..3 897:9:7.9/.9.3 845...3 7.5.3-.9-07:9 $97:9:7-..257.9072.92030/.31472.3/:.39/.P !03:8. 1494 .3 50303.3/. .3.-/.5..2079...8:7..3 4-091....9.3.3 02...3.3203:9!.50. .3%088.2.8 5072.38:8:3.3 ..303/../:.8.::.8!740-40 203:3..3/:.305.200- 5.7/.807..& $0-.507. 7.3 .3 897:9:7/.- 503/..-8.../.3!03:8.3-.

3 P P P P P P P P P P P P P .47.3 0825:.38.8503:8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful