16122

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN _________________________________________________________________________ KOD KURSUS : HBIS4303 TAJUK KURSUS : PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 SEMESTER : SEPTEMBER

2011 _________________________________________________________________________ ARAHAN KEPADA PELAJAR 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu . 3. Muat turunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. 5. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ON-LINE melalui MyVLE. Sila rujuk kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara on-line. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. 6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 2 – 13 Nov. 2011. Serahan selepas 13 Nov 2011 TIDAK akan diterima. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain.

Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

SOALAN TUGASAN Negara Islam adalah satu istilah yang tidak asing lagi pada masa kini. Negara Islam pertama dalam sejarah adalah Madinah yang diasaskan oleh rasulullah s.a.w dengan prinsip-prinsip tertentu. Dengan merujuk kepada negara Islam yang telah diasaskan oleh nabi Muhammad s.a.w, buat satu kajian lengkap tentang prinsip-prinsip asas dalam pembentukan negara Islam serta kebarangkalian terbentuknya negara Islam dalam konteks negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Anda juga diminta memurnikan tentang tanggapan yang salah terhadap istilah negara Islam yang kini dijauhi oleh masyarakat bukan Islam di serata dunia. Bincangkan skop negara Islam menurut aspek-aspek berikut: i) ii) iii) perundangan ekonomi kemasyarakatan [Jumlah: 30 markah]

Rubrik P.Islam Tingkatan Lima – HBIS4303

Kriteria

Markah/ Wajara n (1)

Lemah 0 1 Tiada Tiada sebarang pengenalan pengenalan dan langsung tidak membincangkan berkaitan dengan definisi negara Islam Tiada Prinsip negara Islam dibincang dibincang secara prinsip umum dan tiada negara penjelasan Islam terperinci atau penjelasan yang tidak relevan.

Pengenala n

Menepati Sebahagian Piawai 2 Pengenalan yang sederhana dan membincangkan tentang definisi negara Islam

Menepati Piawai 3 Pengenalan yang menarik, membincangkan tentang definisi negara Islam.

Melebihi Piawai

Markah Penuh

(2) Isi Kandunga n

Negara Islam Madinah zaman nabi s.a.w dan Islam masa kini.

(2)

Tiada huraian tentang negara Islam zaman nabi s.a.w

Menghuraikan negara Islam zaman nabi s.a.w dengan fakta yang kabur. Hujah yang terlalu ekstrem tanpa hujah yang kukuh atau hujah yang tidak relevan.

4 Pengenalan yang sangat menarik, membincangkan dengan jelas tentang definisi negara Islam menurut pelbagai takrifan Menghuraikan 2- 3 Menghuraikan 4 Menghuraikan 5 prinsip asas dalam prinsip asas dalam atau lebih prinsip pembentukan pembentukan negara asas dalam negara Islam dan Islam dan pembentukan negara membincangkannya membincangkannya Islam dan secara umum secara jelas tentang membincangkannya tentang maksud dan maksud dan secara jelas tentang pelaksanaan dalam pelaksanaan dalam maksud dan aspek kenegaraan aspek perundangan, pelaksanaan dalam secara umum. ekonomi dan sosial. aspek perundangan, ekonomi dan sosial. Menghuraikan Membandingkan Mengaitkan negara negara Islam pada negara Islam pada Islam zaman nabi zaman nabi secara zaman nabi Muhammad s.a.w umum. Menyatakan Muhammad s.a.w dengan situasi pendirian dengan dengan masyarakat majmuk disokong hujah kebarangkalian kontemporari serta yang kurang pembentukan negara menyatakan relevan. Islam pada zaman pendirian tentang sekarang. Menyatakan relevan/tidak relevan pendirian dengan penubuhan negara hujah yang relevan. Islam.

4

8

8

Tanggapan salah tentang negara Islam

(2)

Tidak menjawab persoalan

Salah tanggap tidak dijawab dengan bernas, tidak menjawab persoalan dengan cara dikehendaki.

Menghuraikan 2 jenis salah tanggap dan hujah yang umum untuk menjawab kesalahan tersebut.

Menghuraikan 3 salah tanggapan terhadapa negara Islam dan mengemukakan hujah yang kukuh memurnikannya secara umum. Keterangan disusun mengikut logik tetapi cara ia ditulis kurang menarik

Organisasi

(0.5)

Tiada keterangan diberikan

Kebanyakan keterangan tidak disusun mengikut logik dan penulisan kurang bermakna

Beberapa keterangan tidak disusun mengikut logik dan cara penulisan tidak menarik

Menghuraikan 4 atau lebih salah tanggapan terhadapa negara Islam dan mengemukakan hujah yang kukuh memurnikan setiap satu tanggapan salah tersebut. Keterangan disusun mengikut logik dan ditulis secara berkesan dan amat menarik Jumlah

8

2 30

* *

Jumlah markah akan ditukar kepada 30 peratus. Wajaran adalah berat sesuatu bahagian bergantung pada kepentingan maklumat yang diperlukan.

PANDUAN PELAJAR Anda dinasihatkan:

1.

Merujuk kepada kitab perundangan Islam atau siasah Islamiyyah seperti berikut: i) Taqiyyuddin An-Nabhani – Daulah Islam – Cetakan ketujuh, Dar Al-Ummah, Beirut (2002). Hasan Al-Nadawi,

ii) Al-Syura : baina al-Fikrah al-Islamiyyah wa al-Fikrah al-Gharbiyyah (Abul Maktabah al-Taqaddum, Kairo, 1977) iii)

The Politics of Islamic Revivalism (Muhammad Arkoun, Bloomington, Indiana University Press, 1988)

2.
3.

Membincangkan dengan Guru Pendidikan Islam/j-QAF anda tentang cadangan-cadangan atau program yang sesuai yang perlu dijalankan di sekolah (sila rujuk soalan tugasan). Anda juga boleh merujuk mana-mana fail yang berkaitan dengan program tahunan bagi P.Islam/Bina Insan.

PANDUAN TUTOR


Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam hal penyediaan penulisan.

Mencadangkan Format yang sesuai bagi setiap sub tajuk.

• • • •

Mencadangkan buku-buku rujukan untuk panduan pelajar. Sila cadangkan buku-buku rujukan mengikut bidang. Cadangkan laman web untuk rujukan yang berkaitan dengan soalan tugasan Cetak. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA. Sekiranya tutor berpengetahuan atau berkemahiran dalam bidang hadith, diminta membimbing pelajar tentang format takhrij al-hadith bagi setiap hadith yang dinyatakan. Jika sebaliknya, mencukupi dengan contoh yang telah dinyatakan dalam soalan tugasan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful