Dana

godine u Novom Sadu
(u daljem tekstu naručilac posla)
(n a z i v f i r m e - p o s l o d a v c a i s e d i š t e)

i sa adresom:
(i m e i p r e z i m e z a p o s l e n o g) (p r e b i v a l i š t e / b o r a v i š t e - m e s t o, u l i c a i b r o j)

(u daljem tekstu izvršilac posla)

Na osnovu člana 197. Zakona o radu (Službenog glasnika. Republike Srbije, br. 24/2005) pravilnika o radu broj: od zaključuju UGOVOR O OBAVLJANJU PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA 1. Izvršilac posla će obavljati sledeće poslove (vrsta i opis poslova):
OBAVLJA POSLOVE USLUŽIVANJA KUPACA,RASPOREĐUJE I SLAŽE ROBU U RADNJI I MAGACINU, PRIMA REKLAMACIJE KUPACA, VODI RAČUNA O HIGIJENI OBJEKTA, OPREME I INVENTARA, IZDAJE I ŠTAMPA FISKALNE DOKUMENTE I OBAVLJA OSTALE POSLOVE PO NALOGU POSLODAVCA.

broj: 2006-1

2. Izvršilac posla će obavljati posao u preriodu od: do godine. 3. Izvršilac posla će obavljati poslove u: SEDIŠTU POSLODACA - NARUČIOCA POSLA 4. Naručilac posla se obavezuje da po stupanju izvršioca posla na rad podnese propisane prijave za obavezno socijalno osiguranje. 5. Zarada izvršioca posla po osnovu ovog ugovora iznosi neto: dinara. 6. Naručilac posla se obavezuje da će zaradu isplatiti u roku od 30 dana po isteku ugovora. 7. Poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa: 1) nezaposlenim licem; 2) zaposlenim koji radi nepuno radno vreme - do punog radnog vremena; 3) korisnikom starosne penzije. Poslodavac može za obavljanje privremenih i povremenih poslova da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge i koje nije starije od 30 godina. Izvšilac posla je dužan da priloži dokaze da ispunjava uslove iz ovog člana ugovora. 8. Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno, a prekovremeni rad ne može da traje duže od 8 časova nedeljno. Naručilac posla može da promeni raspored radnog vremena. 9. Izvršilac posla ima pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od najmanje 12 časova neprekidno, a nedeljni odmor u trajanju od najmanje 24 časa neprekidno. 10. Izvršilac posla ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u ukupnom trajanju od 7 radnih dana u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge i teže bolesti člana uže porodice. 11. Izvršilac posla je odgovoran za štetu koju na radu ili u vezi rada, namerno ili iz nepažnje prouzrokuje poslodavcu. 12. Izvršilac posla izjavljuje da nema zdravstvenih ograničenja koja mogu uticati na nesmetano obavljanje poslova. 13. Naručilac posla se obavezuje da obezbedi i sprovodi zaštitu na radu u skladu sa zakonom, propisanim merama i normativima zaštite na radu, a zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mera zaštite. 14. Eventualne sporove po osnovu ovog ugovora ugovrne strane rešavaće sporezumno, u protivnm rešavaće ih nadležni sud u Novom Sadu. 15. Ugovor je sačinjen u četiri primerka od koji svaka ugovorna strana zadržava po dva primerka. u g o v o r n e s t r a n e: Naručilac posla:
(potpis) (potpis)

vršilac posla:

M.P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful