SULIT* SULIT Kimia Kertas 2 Ogos 2006 2 jam 30 minit 962/2

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK PEJABAT PELAJARAN GABUNGAN SANDAKAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM 2006 CHEMISTRY (KIMIA) PAPER 2 (Kertas 2) 3 HOURS (3 JAM)

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan kepada calon: Instructions to candidates:
Answer all the questions in Section A in the spaces provided. All working must be shown. For numerical answers, units must be quoted wherever they are appropriate. Answer any four questions from Section B. For this Section B. For this section, write your answers on the answer sheets provided. Begin each answer on a fresh sheet of paper and arrange your answers in numerical order. Tie your answer sheet to this booklet. Answer may be written in either English or Malay. A Data Booklet is provided.

For examiner’s use (Untuk kegunaan pemeriksa) 1 2 3 4 5 Arahan kepada calon: 6 7 Jawab semua soalan dalam Bahagian A dalam ruang yang disediakan. Semua kerja mestilah ditunjukkan. Bagi jawapan berangka, unit mestilah dinyatakan 8 di mana-mana yang sesuai. 9 Jawab mana-mana empat soalan daripada Bahagian B. Untuk bahagian ini, tulis 10 jawapan anda pada helaian jawapan yang dibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baru, dan susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Total Ikat helaian jawapan anda bersama dengan buku soalan ini. (Jumlah)
Jawapan boleh ditulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. Buku Data dibekalkan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 15 halaman bercetak © Unit Peperiksaan STPM Gabungan Sandakan 2006 962/2 *Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan ini tamat. SULIT*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful