Chương 3

Chương 3: sự vận chuyển trong cây 1.

Có bao nhiu con đường vận chuyển nước trong cây(từ ngoài vào rễmạch mộclára ngoài)?? a.2 b.3 c.4 d.5 2. Cây hút nước nhờ tế bào lông hút là loai tế bào có không bào to,nhân to,vậy thì tế bào lông hút có phải bắt buộc ở mọi cây k?? a.Có b.Không (giải thích câu nài nằm ở trang 40 chương 3,dòng thứ 9 từ trên đếm xuống) 3. Loại nước có ý nghĩa quan trọng với cây: a.Nước liên kết với các hạt keo b.Nước mao quản c.Nước tự do d.B và c 4. Áp suất thẩm thấu là?? a.Lực di chuyển dung môi( nước) từ môi trường có nồng độ cao đến môi trường có nồng độ thấp b.Lực di chuyển chất hoà tan c.Áp lực của nước d.Sức đẩy của rễ 5. Lực tác động lên vách tế bào thực vật khi tế bào trương nước: a.Áp suất trương nước b.Áp suất thẩm thấu c.Huyết áp 6. Chọn câu đúng a.Con đường thẩm thấu đi qua vách tế bào và các gian bào b.Con đường symplast là con đường ngoài tế bào chất c.Con đường apoplast là con đường ngoài tế bào chất d.Không có câu đúng 7. Nứơc di chuyển từ ngoài và mạch mộc đi theo chiều a.Vỏbiểu bìnội bìchu luân b.Biểu bìnhu mô vỏnội bìchu luân c.Biểu bìnội bìchu luân 8. Con đưòng thẩm thấu chủ động đòi hỏi: a.Atp b.Adp c.Nhiệt d.Dinh dưỡng 9. Con đường apoplast đi qua: a.Vách xenlulose b.Khoảng gian bào c.Tế bào chất d.Không bào e.A và b 10. Mạch mộc có vai trò trong việc: a.Dẫn nước lên b.Dẫn khoáng xuống

c.Cung cấp năng lượng cho vận chuyển nước chủ động d.Cả 3 câu đều đúng 11. Động lực của quá trình dẫn nước trong mạch mộc a.Sức hút của rễ b.Sức kéo nước của lá c.Lực hút của các phân tử nước và thành mạch d.Cả 3 câu đều đúng 12. Sức hút nước của rễ liên quan đến hiên tượng: a.Biến nạp b.Biến dưỡng c.Dị dưỡng d.Trương nước 13. Hiên tượng ứ giọt liên quan đến a.Sự thoát nước của lá b.Sức hút của rễ c.Đó là “sương” d.Không là j` cả 14. Vách tế bào khí khổng: a.Dày bằng nhau ở mọi mặt b.Mặt trong dày hơn mặt ngoài c.Mặt ngoài dày hơn mặt trong 15. Tế bào khí khổng có nhìu ở a.Mặt trên lá b.Mặt dưói lá c.Thân cây 16. Sự đóng mở khí khỏng liên quan đến: a.Quang hợp b.Hô hấp c.Thẩm thấu d.Hiện tượng vật lí khác 17. Chất khoáng được vận chuyển: a.Trước khi vận chuyển nước b.Sau khi vận chuyển nước c.Đồng thời với vận chuỷen nước 18. Vận chuyển theo con đưòng thụ động,theo cơ chế khuếch tán hạn chế chất tan ở dạng a.Phân tử(trung hoà) b.Ion 19. Mạch libe,chất khoáng di chuyển : a.Chỉ đi xuống b.Chỉ đi lên c.Theo 2 chiều 20. Nhựa luyện di chuyển từ: a.Lá cây đi xuống các cơ quan b.Từ rễ đi lên mô phân sinh ngọn c.Từ giữa thân lên lá và xuống rễ d.A và b 21. Chọn câu đúng a.SOURCE là nơi tổng hợp b.SOURCE là nơi tiêu thụ c.SINK là nơi tổng hợp

d.Sink là nơi tiêu thụ e.A và d f.B và C 22. Sự di chuyển của nước theo thuyết dòng chảy theo áp suất a.Nước vào ống sàng ở SOURCE b.Nước vào ống sàng ở SINK c.Nước ra ống sàng ở SOURCE d.Nước ra ống sàng ở SINK e. A và d f.A va b

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful