P. 1
És fàcil 10

És fàcil 10

|Views: 92|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Francesc Vila Batallé on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

10

quadern

',-

:...

...
',

. ',":

'",

.:

Curs: Centre:

Benvingut als quaderns d'autoaprenentatge

f.ctt!
EN AQUEST DESE QUADERN ....
Repassarem:
Estructures de conversa amb pronoms febles. Utilitzaci6 del diccionari Verbs regulars EI rel/otge

Aprendrem:
Vocabulari sabre els esports, Interpretaci6 de factures i xecs. Ortografia: Plurals: 9a - ces ja -ges Us de grafies: s - ss - c - 9 - z

ATENCIO!
Es important que t'assequris que has entes be cada exercici. Si t'equivoques, dedica el temps que catgut a repassar per tal de corregir els errors i assegurar-te que no els tornaras a cometre Si necessites l'ajuda del professor, no dubtis a dernanar-li, aixi com qualsevoI material que et fad falta per resoldre els exercicis. 10.1

I

REPASSA AQUESTES ESTRUCTURES DE CONVERSA AMB PRONOMS FEBLES
Pronom HO (atribut)
el teu pare? Sf que ho es, mes que la mare. . Esta content en Nabil de viure a Catalunya? Sf que ho esta, i molt, pero s'enyora una mica. Sembla simpatic el nou profesor? La veritat es que no ho sembla gaire.

Es prim

Pronom

HO(com plement

directe)

avui Ja has aQresaixa? No, eneara no bo he a_Q_res, no tine el dia. Pots fer alia? Si que ho puc fer, peri) ara mateix no puc. Vols dir quants anys te el teu amic? No ho vull dir. Ell no vol que ho sapigues.

Pronoms

EL, LA, ELS, LES (complement

directe)

a dir: ben euit. Com vol el peix? EI vull a la planxa, ben fet, Com voJsque faci els calamars? Eis vull fregits, amb all ijulivert, si pot ser. Ja la tine acabada. Com tens aquella feina que et vaig encarregar? Per fi me la vaig treure de les mans. On has deixat les sa bates de mudar? Em sembla que les he deixat a I'armari. Atenci6: Eis pronoms EL i LA es converteixen en L r si el verb comen~a en vocal 0 h. T'has rneniat tota la so~a? Sf, me .'he menj_attota_L d'un glop. A_gafes aquesta bossa? No I'agafo, no la puc agafarf ja no tine mes mans.

es

.Pronom EN (com plement

directe)

Tenen gelats de vainilla i xocolata? No, no en tenim, perC en tenim de nata i maduixa. Teniu molta feina? Si, ara en tenim molta, no donem I'abast. Atend6: EI pronom EN es converteix en N' si el verb comence en vocal 0 h. Agafes diners per si anem a eomprar? Sf,ja n'agafo uns quants, en ealdran molts?

Pronom

HI (compleme_nt circumstancial

de lIoc)

La elau es sota el dian? No no hi es pas. Que hi ha els lIumins dins del calaix? Sf, s6n dins del ealaix, sf Que hi s6n.

Pronoms

EM, ET, LI, ENS, US i ELS (complement
Et va agradar la peHfcula? Sf Que em va aeradar, , I a ell (o ella) que Ii va agradar? Tamoe Ii va agradar.
I a vosaltres, que us va agradar? A nosaltres ens va agradar molt I a vostes gue els va agradar?

indirecte)

Atend6: Eis pronomsEM i ET es converteixen en M'i r si el verb comenca en vocal 0 h. A tu, que t'agrada? Tagraden els gats? Sf, m'agraden els gats, sf que m'agraden. I a voste Que Ii agrada? Que Ii agraden els gats?

I a ells_(oeUes) , Queels va agradar? Sf, pesat, tarnoe els va saradar molt.

10.2

~~~i,'~~'~

~

F~·~k~.

~

~b

de,

k ~"~'

'--

___,.D_;ig~u_e~s _al_te_u-,--p_ro_fes_s_o_r

_,__qu_e_e_tc_o_rr_.::eg~e_ix_iI_'ex_e_rc_ic_i

___JI 10.3

LLEGEIX I APREN AQUEST VOCABULARI
Eis esports
unjugador de beisbol

;-~. · t
~; I

.

una pilota

un jugador de futbol america

el veler

unjoquei

una pilota de voleibol

-

6/:::~~li
un submarinlsta una planxa de vela

un arquer

una bola de petanca


els esquis

un judoka

un pati

un disc d'hoquei

-

el futbol america

muntar a cavall~D=;P~N~t~~ els guants de boxa 10.4 '

una atleta

la Ifnia de sortida

el p<;,:tinatge

una pilota de rugbi
una pHota

el rem un futbolista

les botes de futbof

una pilota de futbol

el futbol
l11untar
a cavall..,..· ",,,,,10#_ el beisbol

e1 tennis
10.5

RESPON AOUESTES PREGUNTES
Quins esports prC!ctiques?
••• III. "'." 1111111II "' •• " '" "' ••• 11,.,.;10 II" •• "'." '" '" '" "' •• "' .. "' 1I1i_ ~

fill." '"'"'""'

" ••• "'..~..",..

;II

a"

••••

ao

""

II

""

'" "'

'" '" "'.

"'

'" '" "' •••

'" "'

"

"' ••

Anomena alguns esports que es practiquin amb una pilota .
•• "''''' '" "''' '" '" II

Ii.

III ~.111'"

'" •••

"'

"."

'"

Ii

II"

"'" 1111*._111

"'

'" '" '" '" '"

III ..

,"Ii"

'" '" '" "'

'" "'

III""

'" "'

"'

III

iii

III Ii '"

ill.""'"•• ""

III .. " ••••••

Anomena efs esports que es practiquen amb una raqueta.
III"
1iI "" '" '" '" "'

11

,. 1'1 ••

"'.

"' ••

'" "'

'" '" "'"

Ii ••

,. .. ""

"""

'" "'''"

"

II

"'''

'"

Ii"

l1li111

"'

""

'" "'

"'

111.111- ••

" '" •••

Ouins esports es practiquen amb sabates esportives?
•• II'""
11 .,.
'II '" "' •• " "

11

II III ••

""

III 111"'

111

"

"

"' ..

Ii

~ ••••••••

Quins esports es practiquen amb patins1
......... iii "

11

it ~ •••

"

IIIiii

••••••••••

11.""."

11

iI.

Quins esports es poden practicar aJ mar?
~ 1I' .. " •• 1Ii 111•••••••••••••• 1111" II 1I •••••
IIi

1I"

1Ii ~.

Ii

11- • III 111.. 11111• •

".

" ••••••

"'

iII

""

1It

.

Anomena alguns esports on s'hagi de portar casc .
•••• 1- •••

ill." 1111

"

_

"

It

'"

1I.1Ii

111•••

""."

."

1iI

Ouins esports t'agradaria practicar alguna vegada?
•• a
III"II" M •• " i1~ ••• IIIIII •• II
IIiIli ••••••

Completa les frases: EJfutbolista
EI paracaigudista
La tennlsta
"'.".11 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
IIi lIi ~ ""

a~* ••

".111 ••••••••••••••••

.
W••.••••••• ~ .

10.6

Van trigar mig dia a arribar al final de la recta carretera que travessava la reserva reial, on ningu no podia cacar sense el perms de I'Emperador. Era ja migdia quan per fi van arribar ales muralles de la ..ciutat. Eis parapets i les defenses d'aquestaeren tan alts, que Kung, en veure'ls de Uuny,es va pensar que estaven arribant a una muntanya. L..1 Quan finalment va obrir-se I'enorme porta de cedre i ferro, una enorme ciutat aparepue davant els ulls de Kung: mai no s'hauria pensat que, sota el Nove Cel, poques haver-hi edific1s, torres, temples - i pagodes tan grans.
David Dav

Fixa't en aquestes formes verbals: travess?va, envoltava. Les formes verbals que acaben en -ava s'escriuen amb v. Exemples: descansava, pasturava. Com que aquesta forma as la primera persona d'un temps passat, la resta de persones d'aquest temps van tarnbe amb v: Jo cornencava Tu cornencaves Ell/ella cornencava Nosaltres cornencavern Vosaltres cornencaveu Elis/elies cornencaven

Ara, fixa't en la forma verbal havien obert; tarnbe s'escriu amb v. Totes les formes del verb bever que porten el so de la lletra remarcada s'escriuen amb v. A mas, totes comencen per h.

Completa les series d'aquests verbs en passat

Jo

Ana va Passaves aturava

Tu
EIVella Nosaltres Vosaltres ElIsielles

10.7

~ICORD.A .AOUIESTA F@~IMIA VI~BAlLg 1P~ITj~DT DMIPIRJFIT

mir~v~·. ~'r:~~~a{? ::~~:
anava<;~~~.·c.. guard~Va. .

busqfilva

peritin~va.

• La Marta es
i es

de pressa Ia cara a poe a

poe i, sense pressa, sortia de casa. •
.

:
.

Ia carta pertot arreu i

.

eaminant apoc a poco • La Marta ........................................ nas. el • Despres d'agafar la carta •
"

l'aparador i se Ii

d'alegria.

el paper i eillapis per contestar la carta. Treia un sobre rosa que feia temps que a aquesta ocaslo.
lDIGUES A LA lEVA PROFESSORA QUE T'HO CORREGEIXII

per

10.8 .

Si busques al dieeionari el verb baixava veuras que no hi as: havies d'haver buseat el nom del verb, as a dir I'infinitiu: baixar. Busea el verb de cada frase
j

seguint

I'exemple que tens posat, omple el requadre sequent

Frases
EI pastor baixava de la muntanya Venia del mereat de Palafrugell Li servien les sopes al plat L'advoeat asslstira al judiei EI ximpanze no s'enfila a I'arbre Llegia el diari abans d'esmorzar Us esperarem eltemps neeessari l.'autobus va amb retard En Miquel fa molta telna No plou mai al gust de tothom Se'l mengen en un tres i no res Aquella noia ja sap les taules EI subrnarl s'enfonsava suaument Ho explicarem mottes vegades EI noi es sorprsnque del regal Ara les herbes ereixen molt Ahir duia un jersei de la meva amiga S6e una persona molt felic Vindra qualsevoldia d'aquests

Verb
Baixava

Paraula del diccionari: infinitiu
Baixar

10.9

.s -0:::
:W

0:::

....
Q)

...
Q)

..

,

,en

... e
Q) II) Q)

0
,~

.Ie:

c Q) x xx E :J 'Q) (1) 'iii 'iii > > .... ';> > .... > .... > 'Q) Q) Q) (1) Q)
II) Q)
I.... 1-

.5
.;:
,(1)
Q)

(f)

<J)

(f)

II)

<J)

Q) <J)

c..
I

... ..

...

c.
ro co ':;: ':;: ':;: .9:? .9:! >> '- .... .... ....
\..,

-...
~ II)
Q)

-10

.;:

..

u

c.
,1-

II) Q)

E

:J

s
\..,

C
Q)

'c. .~ -:;: .... .;:
,Q) Q) <J) Q) <J)

't: (1)

(1)

Q) II)

(1) II)

Q) II)

Q) II)

Q) II)

Q) (/)

a.

... ... ..
Q)

'2:
Q) <J)

,_

....
4~

Q) <J)

':;: ':;: ._
'::J
Q) (f) (1) (f)

'-

...

OJ
'~

mm

<J)

E

>>~>>

ro

co

C

... .... .... .. .... ... .~ .... .~ .~ ..... ">
-Q) II) ,(IJ ,(0

E
Q.l

:J
Q)

:I

u..

:J

(!) <J)

'-

.~
Q) (f)

~~
Q) <J)

co

C

(I) V)

Q) <J)

Q) <J)

- ..

-cc
~

I!
i:
Q)

I

!I'~
E::J

I ....
E
C Ql

cc:

o
.~

UlEEEEEE
c,

0

<J)

,_

,_

::J

I·§
,II)

I~
a.

I

.t: .s ,9:? -<U
<J)

~ 000000

.... E E E E E E

,S! ,21 .9:! ,2:1
:I..... 'L..-

C
10....

II
'.., .;:
.,Q)

It
a.
~

,III

'0 '0 '0 '0 <:J '0

...
II)

o 000 00 '0"0"0"0"0'0

'-

'-

1...

u c ,.(1)

x

cc

=> o w
cc
co
C/)

...J

«
w

rn

cc: c
a:
e,

«

0.

w

>

a: w

I
IUJ

10:
·W I-

:2

....
Q) Q)

....

.5

0.

..

10.10

Bici avariada
Troba a la sopa de lIetres el nom dels 10 objectes assenyalats. Busca en horitzontal (d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra), en vertical ( de dalt a baix i de baix a dalt) i en diagonal.

U

T
H

J

M
A
M

A S
A

X
C

N

A
]

M
A

X
L A

Z
D

E

T
N E I

P
S
D

I

H
I

C
0 L A A

E

W
G
D E

N R R

L

L M
D

R N N

C
0

Q
A N

B
I

E C E

T
A R

D
E P

R

E S

P

U

T

0

F

E

Escriu e{ nom defs objectes que fi.as trobat:. ............................................. ............................................. ............................................. ......•...................................... ....•........................................ •............................................

.

.

... .•..................•........•...........
~
..

.....................•.......................

...........•.................................

10.11

REPAs
Orden a aquests aliments segons el seu valor caloric. De mes calories a menys. Valor caloric per a eada 100 gr.

o

= 100 calories

la lIet ~ el formatge els ous

000~ 00~
000~

0~

la earn de be

la earn de pore el peix

0~

les mongetes el tornaquet la pastanaga les ametlles la el

000~
~ ()

0000~ xocolata 0 0 0 0 0 pa 0 0 ~
/ la xocolata,
,

+ calories
........................ ,

.
, "'

.

........................

,
t

..

~ -

.
,

,.

,··~·

.. •••••••••••

................... ,

.
.

/ - calories .
10.12

...

Data d'emissi6: 28 Feb. 00
Factura:08-BOI7-173129 elF I NIF: 40290 099536 Full 214

Telefonica de Espana
Num. de telefon 972

FACTURA
SERVEI TELEFCNIC

7i/efUn ..,

Servels contraetats
Pessetes Quotes d'abonament Linia Individual 28 Feb. a 27 Abr. 00 1.442,00 Nre. trucades Metropolitanes Provincials Inlerprovincials Mobils Resla

Ourada 240 22 53 II 2

l- I
13h34m 25s lh57m 58:3 9h03m 255 Oh49m40s Oh05m 33s

Mesas

Import PTA 2.884,00

$rJmes

2.884.00 $umes

Trucades automatiques 2 O9s.99 a 2 Feb.OO
.

Import PTA 3.641.95 1.220,03 7.513.90 1.600,50 72,58

VegerJ detail a continrJaci6

14.048,96 $umes

Descomptes
Bonificaci6 del Pia Clar de Descompte Comunilal ·1.641,05 Suma total (base imposable) IVA 160/0 15.291,91 2.446.71

Import milja de consum diari:

223 PTA
amb rabonament bancari 0 f1I rebut de caiJla

Total a pagar

17.739 PT A-II

Ef pagamenr d'aqll9sra factura s'llcredita

Informaci6 en euros; 1 Euro = 166.386 PTA

Total import equivalent

106,61 euros

Detail de Irucades autcmatlques (excep!e metropolitanes)
Numero de telEMan 902101212 933510833 689304358 696120660 R N L Destinaci6 Barcelona Mobils Mobils Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Girona Girona Barcelona Barcelona Barcelona Girona Barcelona Barcelona Barcelona Girona Girona Mobils Mobils Barcelona Barcelona Barcelona Girona Barcelona Mabils Mabils Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Barcelona Data 3095. 3 Des. 3 Des. 3 Des. 3 3 4 4 8 8 8 10 12 12 12 13 13 13 14 14 15 17 18 18 19 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 Des. Des. Des. Des, Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des, Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des. Des, Des. Hora d7nici 00:12:27 17:01:56 22:01:09 22:14:40 22:58:09 23:08:01 10:26:32 10:27:06 Ourada Oh 04m 05s Oh 03m 45s Oh 07m37s Oh 02m 025 Modalitat Normal ReduTda Redu'ida Redu'lda Redu'(da ReduTda Redu'ida Redu'ida Redu'ida ReduTda Normal ReduTda Reduida Normal Import PTA 42,36 108,75 187,40 77,40

;!

~ ~ z

:I

....~ ~ .... .......... ~ ~ ~ .. .. .....
...~ ~ ~ .. .... ...................
933510833 937576078 933510833 932186566 937982088 933510833 934213718 937213716

L

..
'J

N N N N

.~ ~ ~ ~ ..... .... ...... .

.................. ..................... ......................
21:09:27 22:27:56 22:43:22 17:08:41 10:11 :01 20:55:52 21 :54:44 15:14:13

...... ~ .......
~~ ........ .....

:.

~
~.

:;i

~ ~

................................
937982088 905111213 933510833 933510833

N N N N

....................

Oh 09m 14s Oh04m 14s OhOOm 07s Oh07m03s

..~

.... ~ ~ ..... ......

..................

:
<,

z

i

t

.~.~ ........... ~ ~ .... .............
972610289 972611288 937576078 933115782

N R N N

.....................

..............
..............

Oh 06m03s Oh 17m ISs Oh 07m 15s OhOOm 175

.......... ~ ........

.................

110,84 56,94 16,21 88,18 77,80 194,57 90,26 22,08

~ e ~ -Ii
i ,

........~ ~ ~ ..... ...... .........
933510833 972643686 9335'10833 933510833

P P N N

.... ......... ~ ~ ...... .

...

......... ~ ~. ...
20:16:08 22:04:20 18:34:21 22:38:30

Oh 12m 14s Oh Dim 28s Oh 15m 42s OhOOm 385

..~ ..................
.~ ~ .... ............

.................

i
lP,

~3

!l

r

.. §
'

s "

-'

........... .......... ....... ~ ....

N P N N

............. ~ ......

.................
................
22:15:24 17:48:18 08:40:33 20:20:20 08:35:59 17:38:24 15:05:54 15:22:23

.................

Oh 07m 58s Oh 04m 105 Oh 03m03s Oh 29m 58s

Redu'ida Reduida Normal ReduTda Normal Normal Redu'ida Redu'ida Redu'ida Normal Normal Normal

..................

141,98 30,22 177.97 30,83

.....................

,

.~ ...............................L
.................... ~ ..............
972302109 933510833 689304358 696120660 607595610 934358235 937982088 937640741

937982088 972643686 972600880 607595610

N P P

.....................

. .............

Oh OOm23s Oh OOm44s Oh 13m 095 Oh07m 43s

....... ~ ..........

68,38 42,92 91,25 326.05

~ s
'-'
u

.. ,', .,
'" <

" <

-.

N N N P N

L

..•.......~ ..........

.... ~ ~ .... .......
.. ..... ~ ........ ~ .
23:00:56 21 :26:17 22:25:16 22:53:06 10:01:13 15:43:12 17:23:55 17:28:52

...............
Oh 12m Oh 15m Oh 19m Oh 07m

Oh 13m 54s OhOlm51s Oh 01m 19s Oh 01m 19s 33s 22s 31s 325

.~ ...................

...............

24,58 24,86 151,50 95,10

.....................

.~ ............

Redu'ida Redu'ida Redu'ida Redu'ida Normal Normal Normal Normal

........... ~.~ ......

...............
.......... ~ ......
297,40 174.51 217,58 93,20 27,32 172,50 143,40 99,40

159,28 39,86 32,70 99,40

~ ~

..... ~ -. _ ................ ........
937982088 937983834 937982088 937213718

L L

~ ........... - ....................

N N N N

............... ~-...

······~···A
23 23 24 25 Des. Des. Des. Des.

................
.................
~ ...............
13:32:24 13:56:16 21:47:40 22:23:50 19:15:13 19:21:51 16:36:56 13:39:49

............ ~ .
.....................

OhOOm55s Oh 06m 18s Oh02m lis OhOlm39s

....................
...~ ........... _ ...

.~ ~--- ......- - - ............ ~. ..

933576891 N 933576891N 934358235 N 934397578 N

.-.- ............. ~ ..

Oh 05m565 Oh 12m48s Oh 02m49s Oh 18m 41s

Normal Normal Normal Redu'ida Redu'ida Redu'ida Redu'ida Redu'ida

................ ~
........ ~ ........
20,02 46,66 259,10 155,30 163,33 335,00 85.42 208,93

..~ ......... ~.~ .....

26 26 29 29

Des. Des. Des. Des.

..~ _ ... .......

Oh OOm 295 Oh03m 03s Oh 23m 31s Oh 13m 315

.......... - ........

..-~...- ........ ~ --

•••

r •••••••••

~•

10.13

'" LA FACTURA DEL TELEFON
Ala paqlna anterior hi ha una factura del teleton FIXA'T en l'apartat "serveis contractats". Veuras que hi ha una quota d'abonament que va del 28 de febrer al _ Aquesta quota te la cobren per avangat i pel sol fet de tenir linia al telefon.

Quantes pessetes suposa aquesta quota?

_

Seguidament hi ha les trucades autornatiques que les cobren endarrerides . Es a dir, en el nostre cas, s6n les trucades que s'han fet entre el2 de desembre 99 AI _

Quants diners s'han de pagar per les trucades d'aquests dos mesas?

L' IVA es un impost que s'aplica al preu total de la factura.

• •

Quants diners representa en aquestafactura ? En total, quant has de pagar ?

_ _

FIXA'Ten la part que posa "detail de trucades automiitiques". Aqui hi ha desglossades les trucades que has fet , fora del teu municipi, durant els dos ultims mesas. 1. Escriu el nom de cada columna i digues que vol dir: Columna 1 : Numero de telefon Columna 2: _ Columna 3: _ Columna 4: _ Columna 5: _ CoturnnaB: Columna 7: _ numero de teleton al qual has trucat.

-------

EI preu de les trucadesno es sempre el mateix ; Depen evidentment del temps que has estat parlant, de l'horc que fas la trucada (tarifa normal i tarifa redu'ida) i del tipus de trucada (local, provincial, interprovincial)

IMPORTANT:

10.14

Classifica les seguents paraules segons si sonin COITl la u de xut 0 la 0 de stop
.:~tl]l~
lJ

ude xut ~

0 de

stop

Gros, guant, cuina, truita, canco, joe, bustia, ulleres, bale6, rebedor, sue, pruna, pota, carxofa, adjectiu, autobus, carbass6, graons, ambulancia, truita, roea, arros, gorra, rellotge,

Busca en aquesta sopa de lletres deu noms d'animals que tinguin la lletra 0
B LLE0FG HP ILL0PJ T0R0SLMN
C

D

T
A

·U

MPRGS RTUX00 00CASB FXRZNM CBGRAN

B0 US LC 0N

C

E

D

A 0TA
10.15

p:?iSUes. teva professora que t'ho corregeJXil ala

Rt;PASSt;M
Relaciona el Glue diu el camb-re-r amb ., Cjue diu el client

CAMBR~R •P

8'1"

CL1~NT
• bl lavabo si us piau?

be ure

950 pte~o

Po i vi incloso~o
cafe? • AiguC! mineral amb ga~

prendran

Quant

val el menu?

• AI fon~ a I'e~que1"1"Cl

• Si,
Bet

un tallai

i un cafe amb

• f;1 vi,
• ~nciam,

com el volen?

tomaCjuet,

oliveS"1

eeba i pas-l:anaga

1

vos+e.

0 0'

no menjaY'GJreS"?

Negre

• I pel" pos-tre ~?

No,

no tine ganCl
10.16

QUINA HORA

ES

?

Son

.

Son

.

Son

.

Son
..........

...............................

~

~

~

+

.

~ •••••••••••••••••

+

~

~

-

.

10.. 7 1

Un xec as un document bancari en el qual hi ha escrita una quantitat de diners que paden ·anar-sea cobrar a un Banc a a una Caixa d'Estalvis. Xecs nominatius· - S6n xecs que es fan a nom d'una persona , d'una empresa 0 d'una entitat concretes. Quan vas a cobrar-Io al Banc a Caixa, has d'ensenyar el teu DNI i te'l paguen en efectiu al mateix moment. Xecs al portador - Son xecs que no es fan a nom de ningu enconcret el vas a cobrar te'l paguen en efectiu al mateix moment. Quan

Xecs barrats - Es un xec (nominatiu a al portador) en el qual s'hi ha tracat dues ratlles paraUeles , en diagonal i al mig de les dues ratlles s'hi ha escrit: "Per abonar en compte". Quan un xec esta barrat i vas a cobrar-Io al Bane a Caixa, no te'l paguen directament sin6 que te I'ingressen en el teu compte carrent. Un xec barrat te rnes seguretat. FIXA'T

BE

EN AQUEST XEC:

~·nl a C·· " @f' aixa
Pagueu, per aquest X~C, a ~agucs~, por ~ste cheque, a .~: • e"ctc< (en Iktrcs)IP=tas (en Ictras) Seric ruirn. Serre n" 262 LA BISBAL D'

PER OMPLIR UN XEC CORRECTAMENT,

SEGUEIX AQUESTES

INSTRUCCIONS

:

1.

2.
3. 4.

Escriu la quantitat de diners en numeros, PosaMhiaquest signe # abans i despres de la quantitat per tal de protegir-Ia. Escriu el nom de la persona, empresa 0 entitat a la qual va dirigit el xec, 0 be, escriu les paraules: a qui et portio Escriu I'import del xec en lIetres majuscules, just despres d'on posa "pessetes" i fes una ratlla a I'espai que sobra despres d'haver escrit la quantitat. Escriu el nom de la poblaci6 i la data en lIetres. Signa el xec. Barra el xec.

5. 6.

10.18

OMPlE AQUESTS XECS·
EI primer fes-Io nominatiu, per valor de quinze mil dues-centes trenta pessetes. EI segan fes-Io a qui el porti, per valor de vuit mil quatre-centes vint-i-cinc pessetes. 1;1 tercer pots fer-Io com tu vulguis.

~·nl a C· n .r« arxa
Pagueu, per aquest xec, a Paguese, por este cheque, a'
Pesseres (en lletres)fPeseras (en ',,11:1,)'----

LA BXSBAL D'EHPORDA AV. LES VOLTES, 2 17100 LA BXSBAL D'EHPORnA Telf.972-64 Pts, _
_

_ D'EMPORDA
Data (en llerres) I Feche (en Ietrss)

Serie n"

Sene

nUm.

262

LA BISBAL

~ "Ia c· n ~" aixa
Piguese, por cste cheque, a'
Pessetcs (en l1etres)/P=ras Pagueu, per aquest xec, a '---(en lerras)'

LA BXSBAL D'EMPORDA AV. LES VOLTES, 2 17100 LABISBAL D'EMPORDA Telf.972-64 Pts._-,-_
_ _

Si:r~e num. Seri« n"

o . 6 88 • 62 1 ~.3:~
,~(,.)J

262

LA BrSBAL

D'EMPORDA
DataIen lletres) I Fecbs (e» letres)

~ "Ia C· n 'If' aixa
LA BXSBAL D'EMPORDA AV' LES VOLTES, 2 17100 LA BrSBAL D'EMPORDA Telf.972-64

PK
Pigue>e, por cste chcquc, a'
Pesseres (en l1elres)/P=ras (en lems)'-:-Pagueu, per aquest xec, a -:--'~

_
_ _

·Scrie n"

Serie num.

262

LA BrSBAL

D'EMPORDA
Data (en lletres] I Fccha (en leirss)

0.688

•621-?3i ~-:"}I:,c->

10.19

C C 33
~,
~,
~J

~,
c:ah<L
J ~J

cvnl,
~J

~I

~J

~J

~J

~J

ciuht,
~, ~J

~J

CWth<J."
~J ~,

~,
~J

~J

~J

~J

~I

~J

~J

~,

~J

~J

eel,
~J

~J

~J

~J~'

~J

~J

~J

~.

QUAN HAGIS LLEGIT AQUESTES PARAULES, CLASSIFICA-LES EN AQUESTA TAULA :

SaNA COM (sol)

G
C

SaNA COM (casa)
S'ESCRIU AMB. ..

&a

S'ESCRIU AMB ...

S

SS

C

s

z

10.20

Fixa't com sescriuen

els nurneros sequents:

5 6

CA/YvC ~ ~

50

c</n;~
~ ~

60 '+0
-100

1-

Eseriu amb lIetres aquests nurneros fent-ne dues columnes i relaciona'ls amb fletxes amb les xifres del centre: Comencen amb c: Comeneen amb s :

6 ...f00

60
f

5
50
Omple els buits:

10
cLe oleAN +O-rv

La.., ~
~~/y~~

~

D~~

U ~o-LI 0t.IU-l. ...te:. _

~cyte, ~
~
_. ~

~c~.

OVYVt-yY.

~,{_,~'

..ti oLlN€Ir ~

~

~

.
ole,

-~.

~
~
~

@
~

Fixa't en els dibuixos i omple els buits:

}t.:.~~ole~ ~

~, -----------10.21

FESEL PLURAL DE LES SEGUENTS PARAULES
Fixa't Singular Pu~a
Balcncc

be en

I'exemple:

Plural
puces

Ca~a Dolce
Si

col-loques les paraules en singular al seu lIoe, horitzontalment, et sortiro una paraula nova.
p

I
I

I

Les paraules acabades en -ja fan el plural en -ges
Omple el requadre segUent:

taronja Granges
pluja
Roges

truja
menges

penges barreja
corretges

boja
!Demanaa

In teva professora que t' ho corregeixi! 10.22 .

salta capnusS"a?t /lisco neda juga· remullat. €SQQlCXA sura
I'

De veqades per carrer o· ales botlques
trobem propaqanda que ens dona fnfarmacions, - D'OR

ens

varlades, Flxa't en aquesta,
propaganda? __~ _

~

refaxa!t

as aquesta

- De quln poble es!

_
_

EIS·dissabtes-a·la·furdai de·les 4 a les'8, podras- fer totaixoper nom~s

,p fer 5-1 . - Q-ue.. o d emrer sl anem a. I" prscinaz7' a

3€
.. cos Q_uan '-t- a I'ernr "a-d'aOn.r . ~~~=~===-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-

vine a Fa piscina!
- Quantes hores podern estar a la plsclna?';

- Fes la llista de' sis esports que coneguis:

PISONA MUNICIPAL
DE PAlAFRUGELL
- Completa

les paraules

quefalten:
neda . . .

saltaIIisea·

saltar
.

remulla rei ax a'

su ra-______

.

10.23

CoHoea cada paraula dins <tel quadre eorresponent:

Nedador/a, tennis, gimnas, pista d'atletisme, patinatge, piseina, sota el mar,
genet, submarinista, excursionista, atleta, hfpiea, exeursionisme, esquiador/a, pista de patinatge, pista de tennis, gimnasta, pista d'esquL

ESPORT Futbol Nataclo

ESPORTISTA Futbolista

LLOC ON ES PRACTICA Camp de futbol

Hfpica Tennista Gimnastica Atletisme

Patinador/a
Esqui Muntanya Submarinisme

Eseriu frases amb algunes de les paraules anteriors. L'atleta corre per les pistes d'atletisme.

10.24

OT, EL BRUIXOT !
1 1

2

2

\\1h.

~\U~~~f.rlr ~

~\,.. ,
,\\

,Uh.

.;.....

3

3

4

4

Explica una de les dues historietes d'Ot, el bruixot.

-------------------------------------------------------2-------------------------------------------------------3- ----------------------~-------------------------------4-------------------------------------------------------10.25

1-

Relaciona cada endevinalla amb la resposta correcta:
Passo la vida tent vottes, Caminant a poc a poe, Peri> per rnes que camino Sempre estic af mateix lIoc. Una bestla grossa s6c, Que serveixo pel trebalf, I, com la festa major, Jo no deixo mai eI ball. Petita 0 gran, s6c rodona, S6c de pen i s6c de goma, S6c de carn i s6c de roba, r dono bon gust a rolla. Xic i petit S6c el rei del partit. Les caputxes de I'Elionor Tapen les muntanyes Peri> els rius no. De daft sembJa una creu, Pel costat unes ulJeres, Serveix per anarcorrents ... Si no et trenques Jescostelles.

ELXIULET

.1

ELRELLOTGE

LA BICICLETA

LANEU

LAPILOTA

ELCAVALL

Escriu frases amb cadascuna de les respostes de les endevinalles. Procura que tinguin relaci6 amb algun esport. Exemple: EIpatinador lIiscava a gran velocitat per sobre la neu.

~ r ••••••••

pr

•••••••••

~

pr

•••••••••••

pr

p_

~ ••

' •••

P •••••••••

~

~~

,

p.

_ .. pr

••••

10.26
QEMANA AL PROFESSOR

a AlA

PROFESSORA QVE ET REVISI AQV-ESTA PAGINAI LES

TRESANITOORS

1

ELS ESPOf(fS
Busca el nom de 10 esports
V E

LAFCBTXA

XRFRUEAQML ATL ET ISMEP MENMBMQUSI

E
M

NME0CU IE T

FQN IS
E

'1? 7.

RNFPLTEMUI SB E T N AC XSCTENN
NA MT

ISM

I0ST

T 'k A

RATEP

10.27.

EN AQUEST ESPAI POTS EXPLICAR UNA EXPERIENCIA ESPORTIVA TEVA, 0 BE POTS PARLAR DEL TEU ESPORT 0 DEL TEU ESPORTISTA PREFERIT.

TORNA A ESCRIURE LA FRASE POSANT EL VERB EN PRETERIT IMPERFET (PASSAT). La Samira esmorza ales vuit del mati.

A I'hivern les classes comencen ales nou.

Nosaltres passem a buscar el pa abans d'anar a I'lnstitut.

Ala classe c'Educaclo Ffsica, vosaltres sempre salteu molt.

Tu vas a informatica cada dia.

La Melanie i en William viuen al mateix carrer.

10.28

VOCABULARI D' AQUEST QUADERN
jugador, el pilota,la esport, I' futbol, el raqueta,la ciclisme, el bdsquer. el atletisme, I' samarretad' esport, la piscina, la . patins, els veler, el xiulet, el rem, el alpi nisme,I'
.,'

roda,la
..

manillar, el cadena,la manxa,la fret el bicicleta, 10 pedal, el client, el cambrer, el xec, el factura,la rellotge, el hora, I' quarts, els segons, els busques, les
10.29

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->