P. 1
És fàcil - Repàs i avaluació 1-5

És fàcil - Repàs i avaluació 1-5

|Views: 52|Likes:

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Francesc Vila Batallé on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

Curs: Centre

:

-------------'----~~

Rola!
Si has realitzat amb atendo els cine quaderns anteriors, has apres moltes eoses de la lIengua eatalana. Ara es un bon moment, abans de eontinuar endavant, de revisar si hi ha alguna d'aquelles eoses que ha quedat mal apresa,
0

que has oblidat abans d'hora.

Aquest quadern nornes servira, dones, per avaluar el que has apres, En".primer lIoe voldnern que tu mateix ens donessis la teva oplnki sabre si has apres= be 0 no del tot els diferents continguts dels quaderns. En segan lIoe et proposem de fer uns exercicis, molts dels quais ja vas fer als quaderns anteriors, per veure, tal com deiern abans, si han quedat ben apreses aquelles eoses 0 si n'has oblidat algunes que caldra repassar abans de seguir endavant.

I, per ultim, el professor valorara definitivament aquesta primera fase i et recomanara si has de repassar alguna cosa
0

si pots passar al quadern nO 6.

Escriu a la columna

"valoraci6"

un mimero del 0 al 5 segons

consideris que tens aquell aprenentatge poc 0 molt consolidat. Escriu a la columna
"m'ho

"comentaris"

el per que, per exemple

"m'equivoco a/gunes vegades'~ "hauria de tornar-ho a repesssr";

se de memorie';
Aprenentatge

"no bo acabo d'entendre'; etc...
Comentaris

Valora-

cio

Saludar i presentar-se

rg

c 0 Demanar per algli U CD

~ ~

Identificar a algu

.. 13 =. .
"0

lD

DiscuJpar-se Presentar a algli Identificar a algu pel parentiu Demanar i dir J'edat

::I

w

~

R.1

Les parts del cos La salut, les malalties accidents.
'i:

i els

:;
.0

ru Les relacions de parentiu.

ru u Com son les persones i les ~ coses. EI vestuari i els complements . .L'habitatge Numerado Alfabet. ru u Eis pronoms personals

-ru

:p

"

E Verbs: present d'indicatiu ~
Articles i indefinits. Demostratius i possesslus Vocals Majuscules Masculf i femeni

li:

e

ru

CI

"R" i \\RR

IT

~ 0 L'apostrof
Singular i plural. "Q,r

Ara pots fer els exercicis que venen a continuaci6 sense ajudes i sense consultar els quaderns anteriors. AI final ho ensenyes al teu professor
0

professora per a que ho avalui".
R.2

Completa aquest dlaleg entre I'Albert i Ia mare doe I'Ahmed.
- Bona tarda, senyora. Que hi ha J'Ahmed? - No

'---

- Que em coneix? - No '-l'Albert els teus pares?
(dir)

(coneixer)

--:----:--

(ser)

- Com es - Eis meus pares es

Marc i Anna.
(dir)

-.,----.~

germans? un germa i dues germanes.

(tenir)

- Si , ---::---:-:--(tenir)

- I com es --:-:-:-:-- els teus germans? (dir)
- Les meves germanes es __
(dir)

Aida i Berta

- l el teu germa.? - EI meu germa
(dir).

Llufs.

- Dones em sembla que l'Ahmed no tardara a arribar.

R.3

ORDENA ALFABETICAMENT

,

.. LES LLETRES SEGUENTS

f

d

b

a
I
v
0

IJII IJII IJII
~

e u n
C

m s
k

n
t

p
b

e e
0

w

II~
!

x
s

w
m
p

r
I
0 5

IJII
ItJJ

m
r
I
I

k k
u

q
0

IfJI

I

I

I ;

e
Z

a
P

II-

I

!

Y

q
m

aillI-

C
I

a
0

d
e f d

I

.
I

I
I

d

I

p
I

r
k

n
9

_. a.

I

I

I

I

.

R.4

Escriu a sota dels diLuixos els

nOBIS

d'aquestes parts del eos,

Escriu les paraules que falten d'aquesta cenco:

EL COS Eis les EI son per rnirar; , per agafar. ,

es per pensar

i el cor per estimar.
Eis i els EI la son per tocar, per caminar. , per olorar; ,.per parlar.

La lIengua, per tastar;

les
.

, per mastegar .
per sentir. ..,

t'ho torna a repetir!

Escriu en lIetres

4= 8= 10 = 15 = 19 =

7= 9= 13

=

16 = 20 =
R.6

Llegeix atentament aquest text: On s'hc dlanar quan siesta malalt? Ouon siesta mala It s'ho d'onor a "L'AMBUJATORI" assignat. Alia, habitualment hi ha un pediatre que visita els infants fins a 7 0 14 anys, segons el centre, i el metge de familia 0 metge de capcolera que controla les persones per sabre d'aquestes edats. Ells s6n els qui ens han d'envior als especialistes quan colgui. Tots els usuoris adults, beneficiaris de 10 Seguretat Social, tenen un metge de capcalera i els seus fjlls un pediatre assignats.

Si estern molalts, hem d'cnor a visitor-nos SEMPRE amb el nostre metge de capcolera, i names en cas d' urqencia ens hem de dirigir 01 centre sanitari que tinguem rnes a R.7 prop.

Completa aquest text:
Quan s'est_ as_gn_t. que v_s_t_ anys, s_9_ns
0

m_I_lt _Is _I d

s'ha

d'_nar f_ns

a

l'Amb_lat_r_ cat_rz_
_5 I

AII_,

hab_t_alm_nt h_ _nf_nts c_ntr_, i _I

ha un p_d_atr_ a s_t
0

m_t9_

_

_n_s p_ rs s_ n Is

_

p_r qu_

5

_

m_t9_ que

de f_m_l_a _d_ts.

c_p~_I_r_ br_ ns

c_ ntr_l_

_

d'_qu_st_s
h_ n

- 115
Is

d'_nv_

-r

_

_ sp_c_al_st_s

qu_n c_19u_"

Escriu el significat d'aquestes paraules:
Ambulatori: Pediatre: Urgemcia: Febffi: Injecci6: Farmaciola: _ _ ___ _ _ _

Fes una redacci6 d'unes trenta 0 quaranta paraules en la que apareguin les sis para ules anteriors.

R.B

Demana al professor 0 a la professora, 0 a un company que et dicti el text "On s'ha d'anar quan s'esta
mala It?"

Escriu el femenf d'aquestes paraules referides al parentiu: germa marit oncle pare avi
,

fill
cosi nebot net gendre

Escriu el mes de I'any anterior i posterior a aquests:

maig agost desembre

marc
R.9

Escriu aquests noms a la columna que correspongui, estan en
arnbulancia,

segons si

singular colla,

0

en plural: cella,

malalt,

mans, lIavis, avions, cases,

espatlles,

peus, company, rascada,

metges, bena, noies, amic, Singular

muntanya,

hospital, germans, gats.

plural

I

Escriu aquestes paraules en plural: dentista: jove: calb:

-------

turmell:
COS! :

_

director: germa: fort: alumne:

a It:
neboda: carnisser:

R.10

Posa el pronom que correspon a cada una
d'aquestes formes verbals .
. ..............• '.- ..-._
'.'

-

-

..

,

,

, _ _._.. __.c._

._.'

.
~, •••

-_.,._ , ••••••• , •••••

die
' ••••••••••• ' •• _., , c •••

1
l

coneix !
, , '

~ ..
-

-

,

..

,.,'

,

•....

,

,

.

.....
, , ,."

,.,.

.~••...•••.••••

-, ., _ •• ' ••• _

diuen
'•.•• " .•.•,•.•.•'. ,.,' '~_'_'._,r .•.•.

:
_l

:-..,.-

-.,

,

....•

,

-.-

,.-

,

,

.
1

:

•.•.••••

t_

•••

-.-_

...

_

••••••••••

•••••

····.···.·.·~·"·i

__
t,

presenten
_•.• _._.••... , ,..

__
~ ..
,

presentem
,

j
,.,

_.'h._., ,., ....••.•.•.•.• ,........•

!.
....

,

...••....•..........

,

,

,

,.,

,

....•

'

..

~ ._ ..• .... .. ..... ..... .... ...........•.• .• •....
, , -" " " ,
'

,

-

.... .... ,. "\
,

'

'

,

,

-

,

,

'.

--

coneixem

,
~, ,

eoneixeu
..•....
,

!
-:
:, •••.••••••.....•...•

present 0
,.,>, •.. , ••..•...••.••.•
<

,.- ..~

,

,

,

'

"

r..· .. .. .. ···· ·. ·······< .. ···,····· .. ·,,··-· . ·······
,
,
:
,~-

tenia
-,
,

:
'.,

,

-- es :

Completa frases amb les paraules dels requadres anteriors.
i~ ~

un lIibre interessant

:

R.11

ESCRIU, ORDENATS ALFABETICAMENT, ,ELS NOMS D'AQUESTES PARTS DEL COS

1.-~

R.12

complete els noms que faIten.

jersei

vestit de dona
M'agrada el teu vesta

xandall

L---------'!.

R.13 r-----__/

pijama·

;

calces

porta monedes

xapa

.

"

bossa de

rna

o
rellotge anell

6

bracalet

ulleres

R.14

Relaciona:

samarreta
gavardioa abric barons pijama cal~otets jersei sostenidor

combtnacto calces faldilla mitja ~-------~ mitja pantalons camisa vestit jaqueta peca de vestir de dona

Completer . . Ex. EI germa d e I meu manlt e e I meu: es EI fill de lei meva tia es el meu: La filla del meu ancle es la meva: Una parella el necessita per ser pares: La germana de la meva dona es la meva: La mate de la meva mare es la meva: La filla de la meva germana es la meva: Jo soc la filla del meu: i de la meva: . .
R.15

CUNYAT . . . . . .

.

.

La filla de/s meus pares es la meva: EI pare de la.rneva dona es el meu:

Relaciona aquestes dues series de paraules sobre les especialitats medlques

Cardioleg Traumatolcqa Ginecoleg Neurologa Cirurgia uroreq
I!I.~! ~

ossos
ulls genitals masculins operaclons cor genitals femenins
nens

Dentista

. nenes I
pell dents nervrs

Oftalmo leg (oculista) Pediatra Dermatoteq

ESCRIU EN LLETRES AQUESTS NUfYJEROS :
--

13

I
i

I 30
74

66
QI

~!

I

-i

I
I
!

I

Ii
,

I

I

_ --'~I J

I
R.16

Completa aquestes frases : La filla de la meva tia es la meva dela meva mare, i ella es la seva
1

. EI meu pare: es el

_

, Eis germans de la meva dona . Una _ _

son els meus

i els seus fills son els meus

persona per a ser avi ha de tenlr La mare de la meva esposa es la meva

i per a ser besavl,
i jo soc el seu

Completa el quadre seguent :
MASCULi

FEMENI

,

articles determinats articles indeterminats art, persona Is

SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL SINGULAR

DEMOSTRATIUS
Plural
,--------j-----------+---------------

Masculf

Femenf

Femeni aquests

Proximitat

aquesta ---'-

L.__L~lu_n_y_a_n_ia __ __,;__a_q_u_e_I_1

~a

quell~_~ __

J

POSSESSIUS
~ Masculf 1a 2a 3a 1a 2a 3a persona persona persona persona persona persona sing ular sing ular sing ular plura I plur al plur al I~eu-------+------------1

---,
i
I

L~

I I

leva seus nostres

i

!

------'---------------'

R.17

PERA PODER-TEAJUDAR MES I MILLOR, ENS INTERESSA LA TEVA OPINIO
1.- Creus que amb aquests quaderns aprens cases interessants? Perque?

2.- Hi ha alguna casa que t'agradaria aprendre de IIenguatge que encara no hagis apres?

3.- Et va be tenir un quadern d'autaaprenentatge

per treballar?

4.- Quan necessites ajuda, la tens per part d'alqu? De qui?

5.- Quins avantatges i inconvenients hi veus en fer aquests quaderns?

6.- Fes una valaraci6 sabre aquests quaderns de treball.

'R.18

AQUESTA PAGINA ES PER ALES ANOTACIONS DEL TEU PROFESSOR 0 DE LA TEVA PROFESSORA.
AVALUEU EL TREBAl1 DE L.ES pAGINES ANTERIORS I D8.S ONC PRIMERS QUADERNS FENT lES PROPOSTES REPAs, DE CONSOUDAOO 0 DE RECUPERAa6 QUE CONSIDEREU OPORTIJNES. Aprenentatge
IU

"

#.

Quadem num.:

Valor

ado

Comentaris

2!

Saludar i presentar-se Identiftcar a alg(J Demanar per algli Discu_lQar-se Presentar a algu Identificar a algj pel parentiu Demanar i dir redat Les parts del cos La salt, es ITIrEIies ies a:otti3 Its. Les relacioos de parentiu. Can

1 2 3
3 3

~

8
'1:J

c

GI

!
::I

1j
LI,I

U

:s 1.0

4 4

1-2-3 1-2-3
3-4

"i:

"3. .a

j

"'

sa, Ies p6"5m€S

j IEs coses,

3-4
4-5 5

EI vestuari j els complements. L'habitatge Numeracio

1-2 1-2 3 3
4-5 4-5

B %S.
-IU

Alfabet. Els pronorns personals Verbs: present d'"mdicatiu

E

CJ

I!

Articles j jndefinits.

Demostratus j possesses
Vocals Majuscules Ii:
IU

1-2 1-2
3 4
4-5

Masculf i femeni "R"j"RR" l'apbstrof Singular i plural. "Q"

0

1

1!

5 5 R.19

R.20

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->