P. 1
socialinės psichologijos konspektas

socialinės psichologijos konspektas

|Views: 3,436|Likes:
Published by Taura Dauguvietyte

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Taura Dauguvietyte on Nov 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

Žmogus yra kalbanti, mąstanti, jaučianti ir veikianti būtyb . Moksle mūsų

santykiuose su artimaisiais artumas iškart nutolsta, tai kupinas įtampos ir dinamiškas santykis,

būdingas ir mums patiems: žmogus pasirodo esąs sud tinga, atvira, o kartais ir labai

prieštaringa būtyb .

Agresija, tai labai plati, reikšminga ir gana dažna socialinio elgesio problema. Apie

tai būtina kalb ti, rašyti, diskutuoti kuo dažniau. Apšviesti tuos, kurie apie tai niekada

Vaida Plučait . Socialin psichologija (2007)

24

nesidom jo. Agresijos veiksmai: užsispyrimas, įniršio priepuoliai, plūdimasis, įžeidin jimai,

baudimas, baldų laužymas, vogimas, antausiai, švaistymasis peiliu, šaudimas, pl šimas,

žudymas, šantažas, maištas, riauš s…ir visa tai yra blogo darymas kitam. Baisiausia, kad visa

tai yra išmokstama mokykloje, šeimoje, per žiniasklaidą ar net draugų rate. Agresyvius

veiksmus iš esm s sąlygoja tai, kad iš jų tikimasi norimų rezultatų.

Šia tema raš , dom josi, atlikin jo begales bandymų, eksperimentų ne vienas garsus

mokslininkas: Sigmundas Freudas, Konradas Lorenzas, Danielis Linzas, Stevenas Penrodas,

Edvardas Donnersteinas, Ch.G.Salzmannas, Surgeon General, Kristi Lagerspatz…

Tai priešiškas elgesys, kuriam būdinga įžūlus pranašumo demonstravimas ar net

j gos naudojimas kito žmogaus, žmonių grup s atžvilgiu. Tokio elgesio tikslas – pakenkti kitam

žmogui psichologiškai ar fiziškai. Kyla, kaip reakcija į konfliktą. Gali reikštis nepalankumu,

nedraugiškumu, priešišku nusistatymu, įžeidin jimais ir fiziniu smurtu.

Psichologijoje agresija apibr žiama tiksliau negu kasdienin je kalboje. Ryžtingas,

atkaklus pardav jas arba dantistas, priverčiantis dejuoti iš skausmo, n ra agresyvūs. Tačiau

asmuo, kuris skleidžia apie jus piktas paskalas, arba užpuolikas, kuris primuša jus, yra

agresyvūs. Agresija yra bet koks fizinis ar žodinis elgiasys siekiant pakenkti arba sunaikinti,

kilęs d l priešiškumo arba kaip iš anksto numatyta priemon tikslui pasiekti. Dalis iš 1990

metais Jungtin se Amerikos Valstijose užregistruotų 23 438 žmogžudysčių ir 1 054 863

užpuolimų buvo šaltai apskaičiuoti veiksmai, bet dažniau tai buvo pykčio protrūkiai.

Elgesys – tai prigimties ir patirties sąveikos rezultatas. Agresijos tyrimai patvirtina šį

teiginį. Kad šautuvas iššautų, reikia paspausti gaiduką; kai kurie žmon s yra tarsi užtaisytas

ginklas, ir reikia labai nedaug, kad jie “sprogtų”.

“Pargriuvęs ar susimušęs mažasis Gustavas imdavo taip klykti, kad sukeldavo visus

namus. Išsigandę t vai šokdavo raminti, klausin davo, ant ko jis nugriuvo, į ką susitrenk .

Paskui pasi mę botagą ar rykštę mušdavo vaiką nuskriaudusį daiktą […]. Taip berniukas ir

priprato, vos susidūręs su kokiu nors pasipriešinimu, užsipulti ir išlieti savo nepasitenkinimą ant

to, kas yra čia pat. Kadangi paprastai su juo būdavo tik tarnait , jai ir tekdavo patirti berniuko

įtūžį. Jis ją mušdavo, draskydavo nagais, kandžiodavo […]. Paaugęs Gustavas muš ir bjauriais

žodžiais vadino savo senus t vus; jis užsipuldavo kiekvieną jį įžeidusį, o kai negal davo

atkeršyti žmon ms, spardydavo k des ir m tydavo indus.”

(Ch. G.Salzmann, cit. Iš H.Benesch, 1981)

Šiame tekste, kurį prieš 200 metų paraš pedagogas Ch. G.Salzmannas, ironiškai

vaizduojamas agresyvus elgesys ir drauge pateikiama agresijos atsiradimo teorija.

Agresija - nespecifin asocialaus elgesio forma, sutinkama esant įvairioms asocialaus

Vaida Plučait . Socialin psichologija (2007)

25

elgesio apraiškoms. Savižudyb s, žmogžudyst , vandalizmas ir t.t. Tai – populiari elgesio forma.

Statistinis kriterijus – normalus elgesys – visi reiškia agresiją. Pasireiškia kitų žmonių gyvenime,

nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, ras s, religijos įsitikinimų.

Agresyvus elgesys sukelia žalingos pasekmes: skausmą, diskomfortą ir pan. to

neužtenka apibūdinimui. Nusikalt lis beda peiliu į pilvą ir chirurgas?

Agresyvus elgesys – kartais negali būti jokių pasekmių. Svarbu dar ir agresoriaus

ketinimai. Atsižvelgiama į abu kriterijus: žmogaus ketinimus ir pasekmes.

Agresyvus elgesys – toks elgesys, kuris nukreiptas prieš kitų žmonių gyvybę, būtybę,

negyvą objektą (langų daužymas) ir kitaip siekiama sukelti diskomfortą, skausmą ar padaryti kitą

žalą.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->