3

TURINYS
PRATARMË………………………………………………………………………. 6 Pirma dalis. KRIMINOLOGIJA. MOKSLAS IR JO METODAI……………… 9 Pirmas skyrius. Kriminologija: dalykas, objektas, uþdaviniai…………………. 10 1. Kriminologijos objektas…………………………………………………….. 10 2. Kriminologijos santykiai su kitais mokslais. Kriminologija kaip integruojantis mokslas………………………………………………………. 13 3. Kriminologijos funkcijos……………………………………………………. 17 4. Lietuvos kriminologija nepriklausomybës laikotarpiu……………………. 21 5. Kriminologija kaip mokymo dalykas………………………………………. 48 Antras skyrius. Kriminologinis paþinimas. Kriminologijos metodai………….. 50 1. Þiniø apie nusikalstamumà formos. Kriminologiniai diskursai………….. 50 2. Mokslinës þinios apie nusikalstamumà. Mokslinio kriminologinio paþinimo ypatumai………………………………………………………….. 54 3. Empiriniai duomenys kriminologijoje. Jø pagrindiniai šaltiniai…………. 61 4. Kriminologiniø duomenø kiekybinë charakteristika. Matavimo problema…………………………………………………………………….. 80 5. Statistiniø ryšiø atmainos ir jø aprašymas. Koreliacijos, konkordancijos, kontingencijos ryšiai………………………………………………………… 82 Treèias skyrius. Baudþiamasis ástatymas ir ástatymø leidyba. Kriminalizacijos teorija………………………………………… 84 1. Kriminalizacijos procesai ir jø kriminologinis tyrimas……………………. 84 2. Teorijos, neigianèios kriminalizacijos naudingumà. Abolicionizmas ir jo kriminologinis pagrindimas………………………………………………… 96 3. Pavojus visuomenei reikšmingiems gëriams ir kriminalizacija. Jos kriminologinio pagrindimo problema……………………………………… 100 4. Dorovinë ir simbolinë kriminalizacija……………………………………... 106 5. Kriminalizacijos prielaidos…………………………………………………. 114 6. Baudþiamøjø ástatymø rengimo problemos. Kriminologiniø þiniø taikymas rengiant ir tobulinant Lietuvos ástatymus (Kriminalizacijos praktika). Kriminologinë ástatymo projekto ekspertizë…………………... 123 7. Ástatymo projekto rengimas parlamentui svarstyti. Specialiø kriminologijos þiniø reikšmë ir funkcijos………………………………….. 131 8. Kriminologinë ástatymo ekspertizë………………………………………… 136 Ketvirtas skyrius. Baudþiamojo ástatymo paþeidimas…………………………... 143 1. Nusikaltimø prieþasèiø teorijos. Nusikaltimø teorijos. Jø ypatybës……… 143 2. Kriminalinës asmenybës teorijos…………………………………………… 145 3. Socialinës kontrolës teorijos………………………………………………... 152 4. Socialinës kontrolës neutralizacijos teorijos (E. Sutherland, D. Cressey, D. Matza, T. Hirshi)………………………………………………………… 157 5. Socialinës grupës ir nusikalstamumas. Subkultûros teorijos (W. Miller,

3

4 W. Ferracuti, S. Kobrin, A. Cohen)………………………………………... 6. Visuomenës socialinë struktûra ir nusikalstamumas. Socialiniø normø struktûra (R. Merton, R. Cloward, L. Ohlin)……………………………... 7. Socialinio konflikto teorijos (G. Volt, A. Turk, I. Taylor, P. Walton, F. Tannenbaum, A. Circourel)……………………………………………... 8. Integralios nusikalstamo elgesio teorijos link……………………………... Penktas skyrius. Nusikalstamo elgesio teorijos ir atskiro nusikaltimo aiškinimas……………………………………………………… 1. Atskiras nusikaltimas ir jo kriminologinë analizë………………………… 2. Nusikaltimo situacija………………………………………………………... 3. Nusikaltimo mechanizmas………………………………………………….. 4. Nusikaltimà sukëlusiø veiksniø visuma……………………………………. 5. Konkretus nusikaltimas ir nusikalstamo elgesio teorijos…………………. 6. Nusikaltimo mechanizmo suvokimas ir socialinë kontrolë………………. Šeštas skyrius. Nusikaltëliai recidyvistai. Kriminalinë karjera………………... 1. Kriminalinës karjeros esmë………………………………………………… 2. Kriminalinë karjera ir nusikaltëliø recidyvistø kriminologiniai tyrimai…. 3. Nusikaltëlio, daranèio pakartotinius gana rimtus nusikaltimus, asmenybë…………………………………………………………………….. 4. Nusikaltëliø recidyvistø tipologijos………………………………………… 5. Nusikalstamos veiklos tæstinumas ir aktyvumas…………………………... 6. Nusikalstamo elgesio ryšys su kitomis elgesio ir asmenybës problemomis 7. Nusikalstamos veiklos raidos variantai……………………………………. 8. Sugráþimo á dorà gyvenimà prieþastys……………………………………… Septintas skyrius. Kriminalinë justicija ir jos tikslai…………………………… 1. Kriminalinës justicijos samprata…………………………………………… 2. Kriminalinës justicijos modelis……………………………………………... 3. Sulaikymo modelis. Kriminalinë justicija, orientuota á nusikaltimø uþkardymà…………………………………………………………………… 4. Á atlygá orientuota kriminalinë justicija. Tikslai ir pagrindinës idëjos…… 5. Á nusikaltëlio asmenybës korekcijà orientuota kriminalinë justicija……... 6. Á nusikaltëliø atskyrimà nuo visuomenës orientuota kriminalinë justicija. 7. Atkuriamoji (restitucijos) kriminalinë justicija……………………………. Antra dalis. NUSIKALSTAMUMAS. ATSKIROS NUSIKALSTAMUMO RÛŠYS……………………………………………………………….. Pirmas skyrius. Nusikalstamumo raida Lietuvoje ir pasaulyje………………... 1. Pasaulinës nusikalstamumo tendencijos…………………………………... 2. Pasauliniø nusikalstamumo tendencijø šaltiniai…………………………... 3. Pasaulis ir Lietuva. Pasauliniø ir nacionaliniø nusikalstamumo tendencijø sàveika…………………………………………………………... 4. Nusikalstamumo raidos Lietuvoje prognozës……………………………... 5. Nusikalstamumo Lietuvoje struktûra. Bendroji jos charakteristika……... 6. Bendri nusikalstamumo struktûros Lietuvoje bruoþai……………………. 166 174 177 183 188 188 189 189 192 195 198 200 200 203 205 213 215 216 216 218 221 221 223 224 243 254 271 279 287 288 288 293 298 301 303 305

Antras skyrius. Nusikalstamas verslas. Organizuotas nusikalstamumas…….. 313

5 1. Mafijos mitas………………………………………………………………… 2. Organizuoto nusikalstamumo esmë ir apibrëþimas………………………. 3. Socialinës ir ekonominës nusikalstamo verslo prielaidos.………………... 4. Ástatymo paþeidimo komercializacija. Ekonominis draudimo padarinys... 5. Nusikalstamo verslo plëtros pagrindiniai etapai………………………….. 6. Pagrindiniai kriminaliniø organizacijø tipai ir jø plëtra…………………... Treèias skyrius. Korupcija………………………………………………………... 1. Korupcijos samprata (teisinë ir kriminologinë charakteristika)…………. 2. Korupcija ir ástatymas………………………………………………………. 3. Korupcijos tyrimo metodai…………………………………………………. 4. Korupcijos pasireiškimas, atpaþinimas, diagnostika. Korupcijos indeksai 5. Mokymas apie korupcijos prieþastis ir kovos su ja priemon4s…………… 6. Integruota korupcijos teorija. Korumpuotas valdininkas. Asmenybës neutralizavimo teorija………………………………………………………. 7. Korupcijos padariniø analizë………………………………………………. 8. Korupcijos lygis ir tendencijos Lietuvoje………………………………….. 9. Stichinë ir sisteminë korupcija Lietuvoje………………………………….. Ketvirtas skyrius. Nusikaltimai nuosavybei. Vagystës………………………….. 1. Privaèios nuosavybës institas ir nusikaltimø jai kriminalizacija………….. 2. Vagystë kaip nusikaltimas nuosavybei……………………………………... 3. Nusikaltëlio asmenybë……………………………………………………… 4. Nusikaltimo aukos…………………………………………………………... 5. Vagysèiø padarymo aplinkybës…………………………………………….. 6. Vagystës ir kriminalinë justicija……………………………………………. Penktas skyrius. Smurtiniai nusikaltimai. Nusikalstama prievarta…………... 1. Prievartos samprata ir jos tyrimas…………………………………………. 2. Kriminalinë prievarta (smurtas)…………………………………………… 3. Kriminalinës prievartos prieþastys…………………………………………. 4. Kriminalinë prievarta pasaulyje……………………………………………. 5. Atskirø nusikaltimø ypatybës………………………………………………. 6. Kriminalinë prievarta Lietuvoje……………………………………………. 7. Kriminalinës prievartos raida Lietuvoje…………………………………… 8. Nusikaltëlio asmenybë……………………………………………………… 9. Kriminalinës prievartos aplinkybës ir aukos………………………………. 313 319 328 330 336 339 344 344 349 355 361 364 372 380 382 391 397 397 398 400 402 405 406 410 410 411 412 413 414 417 419 424 426

LITERATÛRA……………………………………………………………………. 429

5

6

PRATARMĖ
Nepriklausomybës metai atnešë Lietuvai nemaþai permainø ir laimëjimø, bet kartu ir nemaþai negandø. Nusikalstamumas – viena iš didþiausiøjø. Stulbinanti nusikalstamumo statistika, milijonais skaièiuojama þala, daugybë nusikaltimø aukø, gyventojø nerimas, baimë, pasipiktinimas – tai didëjanèio nusikalstamumo padariniai. Visuomenës nerimas skatino ástatymø leidëjà, vyriausybæ bei kriminalinës justicijos institucijas imtis skubiø ir drastiškø priemoniø. Nusikalstamumo prevencijos priemones numato kiekviena politinë partija, kiekviena vyriausybë, kuriamos ir ágyvendinamos kompleksinës kovos su nusikalstamumu programos. Nusikaltimai nuolat yra visuomenës ir þiniasklaidos dëmesio centre. Šalies kalëjimai perpildyti. Milijoninës lëšos, kurios galëtø bûti skirtos sveikatos apsaugai, kultûrai, verslo plëtrai, leidþiamos ákalinimo vietoms statyti ir árengti, nusikalstamumo kontrolei, daugybei kriminalinës justicijos institucijø (policijai, prokuratûrai, teismams ir t.t.) išlaikyti. Nepaisant visø šiø pastangø, sunku pastebëti poþymiø, rodanèiø, kad pavyko uþkirsti kelià nusikalstamumui – jis toliau didëja. Atsiranda naujø ir itin sunkiai kontroliuojamø jo formø (organizuotas nusikalstamumas, korupcija), nerimà kelianèias formas ir mastà ágyja tradicinis nusikalstamumas. Viso to padariniai – didëjantis gyventojø nerimas, netikëjimas kriminalinës justicijos gebëjimu kontroliuoti padëtá, maþëjantis pasitikëjimas demokratine valstybe, „grieþtos tvarkos” nostalgija. Tiksliai ir blaiviai ávertinti padëtá, didinti nusikalstamumo kontrolës veiksmingumà, rasti tinkamesnes veiklos priemones gali kriminologija. Kriminologija jau antrà dešimtmetá dëstoma Lietuvos aukštosiose mokyklose. Didelis privalomas kriminologijos kursas dëstomas Lietuvos teisës universitete ir Vilniaus universiteto Teisës bei Filosofijos fakultetuose, Vytauto Didþiojo universitete. Tradiciškai kriminologija dëstoma teisës specialybës studentams, taèiau vis aktualesnë ji tampa ir kitø specialybiø studentams, pirmiausia bûsimiesiems valdymo specialistams, ekonomistams, verslininkams, þurnalistams. Jie kasdien savo profesinëje veikloje susiduria su nusikalstamumu bei giliausiomis jo šaknimis. Nuo jø pozicijos bei veiklos, ne maþiau nei nuo kriminalinës justicijos pastangø, priklauso nusikalstamumo prevencijos sëkmingumas. Šis kriminologijos vadovëlis skiriamas ávairiø srièiø specialistams, dël vienos ar kitos prieþasties susiduriantiems su nusikaltimais ir nusikalstamumu, ir pirmiausia teisës specialybiø studentams. Visi jie studijuoja baudþiamàjà teisæ ir procesà ir turi aiškiai suvokti, kaip ástatymai veikia iš tik-

7

røjø, ar juos taikant pasiekiami ástatymø leidëjo uþsibrëþti tikslai, nuo kokiø socialiniø, psichologiniø, ekonominiø veiksniø priklauso, kad ástatymas veiktø sëkmingai. Visa tai studentai suþino studijuodami kriminologijà. Neturëdami kriminologijos þiniø jie bûtø tik akli ástatymo taikytojai. Kriminologijos vadovëlis bus naudingas ir teisininkams, kurie dirba ar ruošiasi dirbti verslo, ekonomikos, gamtosaugos, valstybës valdymo srityse (administracinës, komercinës teisës specialistams), bei kitø specialybiø studentams, t.y. visiems, kas turi suvokti sudëtingiausius, problemiškiausius visuomenës funkcionavimo apraiškas. Spaudinys turëtø bûti ádomus bei naudingas ir plaèiajai visuomenei – jos vaidmuo plëtojant nusikaltimø prevencijà tampa vis svarbesnis. Be visuomenës pagalbos ir palaikymo kriminalinës justicijos veikla nebûtø perspektyvi. Norint, kad visuomenë tikrai padëtø, reikia, kad ji þinotø, kas ir kaip turi ir gali bûti padaryta. Šiø þiniø ir suteikia kriminologijos vadovëlis. Leidinyje toliau nagrinëjamos pirmajame prieš šešerius metus išleistame lietuviškame kriminologijos vadovëlyje, parengtame vadovaujant profesoriui J. D. Bluvšteinui, pradëtos gvildenti temos. Šio vadovëlio autorius buvo laimingas galëdamas prisidëti prie jo rengimo. Tai daugeliu atþvilgiu buvo klasikinis vadovëlis. Jame apibendrinta kriminologijos raida Lietuvoje iki nepriklausomybës atkûrimo ir nubrëþtos tolesnës jos plëtros gairës. Iš jo mokësi šešios teisininkø kartos, ir dabar mokosi tûkstanèiai studentø. Jis suformavo daugelio dabar dirbanèiø teisininkø: teisëjø, prokurorø, policijos pareigûnø, penitencinës sistemos darbuotojø poþiûrá á nusikalstamumà. Nuo pirmojo lietuviško vadovëlio pasirodymo praëjo šešeri metai. Per tà laikotarpá nusikalstamumas gerokai pakito. Dëmesio centre atsidûrë naujos netradicinës nusikalstamumo atmainos, pirmiausia organizuotas nusikalstamumas ir korupcija. Reikëjo naujo vadovëlio, kuriame bûtø aptarti visi šie pokyèiai, susistemintos ir išdëstytos kriminologijos þinios apie naujas netradicines nusikalstamumo formas. Nusikalstamumo problemomis ëmë domëtis ir kitø teisës (administracinës, komercinës) bei neteisiniø specialybiø atstovai. Jie ne tik domisi nusikalstamumo problematika apskritai, bet ir turi savo, specifiniø, interesø, savo specifiniø poreikiø. Taigi reikëjo naujo vadovëlio, kuriame bûtø atsiþvelgta taip pat ir á jø interesus, atsakyta ir á jø klausimus. Nepriklausomybë atvërë plaèius vartus á Vakarus, á pasaulio kriminologijos vandenynà. Lietuvà pasiekë gausi ávairiø šaliø kriminologijos literatûra, idëjos, poþiûriai, mokyklos. Per šá dešimtmetá mûsø kriminologai apvaþinëjo pasaulá, ásiliejo á tarptautinius kriminologø susivienijimus, ásitraukë á tiriamàsias programas, ëmë skelbti savo darbus. Atsirado naujas 7

8

poþiûris á daugelá Lietuvos problemø. Reikëjo naujo kriminologijos vadovëlio, kuriame atsispindëtø ir šie pokyèiai. Dabartinë kriminologija yra labai platus mokslas. Šimtai moksliniø þurnalø ir knygø, tûkstanèiai tyrimø, pasauliniai ir tarptautiniai kongresai. Aišku, negalima norëti vadovëlyje aprëpti visà dabartinës kriminologijos problematikà. Tikslas kuklesnis ir realesnis. Pirma, išdëstyti pradus – bendràsias kriminologijos problemas, kurios yra svarbios nepaisant, kokia konkreèia problema domimasi. Antra vertus, išdëstyti naujas problemas, pirmiausia korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo. Šie dalykai nebuvo ar buvo nepakankamai aptarti pirmajame vadovëlyje. Jie ypaè domina gretutiniø teisës ir ne teisës specialybiø (valdymo, ekonomikos) atstovus. Vadovëlis (kaip ir kai kurie ástatymø kodeksai) yra iš dviejø daliø – bendrosios ir ypatingosios. Bendrojoje dalyje aptariamos bendriausios kriminologijos problemos, ypatingojoje – kai kurios specifinës. Këliau sau tikslà ne pakeisti pirmàjá vadovëlá, o já papildyti, todël maþiau dëmesio skyriau temoms ir problemoms, kurios pakankamai išsamiai jame buvo išdëstytos: kriminologijos istorijai, jos raidai mûsø šalyje iki nepriklausomybës paskelbimo, statistikai, neatsargiam nusikalstamumui. Kita vertus, vadovëlis negali aprëpti visø net ir tikrai svarbiø dabartinës kriminologijos problemø. Kaip atskiri savarankiški mokslai plëtojasi nusikaltimø prevencija ir viktimologija. Jø problemos bus išdëstytos atskirose knygose, kurios, tikimës, bus išleistos išëjus šiam vadovëliui. Norëèiau išreikšti padëkà savo draugams ir kolegoms, kurie palaikë ir padëjo rengiant šá vadovëlá ir be kuriø pastangø jis nebûtø išëjæs: daugelio Lietuvos kriminologø mokytojui profesoriui Jurijui Bluvšteinui, profesoriui Samueliui Kuklianskiui, profesorei Jûratei Galinaitytei, profesorei Genovaitei Babachinaitei, Antanui Dapšiui, docentui Aleksandrui Dobryninui, docentei Anai Drakšienei, docentui Algiui Urmonui ir daugeliui kitø, kurie nuoširdþiai padëjo man. Ypaè norëèiau padëkoti docentui Tadui Klimui, Vytauto Didþiojo universiteto Teisës instituto dekanui. Paskaitos, skaitytos šiame universitete, buvo postûmis rašyti šá vadovëlá. Jis padëjo nemaþai pastangø, kad knyga bûtø parengta ir išleista. Autorius

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful