slovensko_2010_kapitola

Komunálne voĐby 2010

DANIEL KLIMOVSKY VIERA ZUBOROVA
1. Úvod ............................................................................................................................... 132
2. Volebná úcasĢ ................................................................................................................ 133
3. Aktivity kandidujúcich politických subjektov a kandidátov pred voĐbami ...........134
4. Komunikácia a komunikacné stratégie v rámci predvolebnej kampane ................136
5. Predvolebné kampane v krajských mestách ..............................................................138
6. Výsledky komunálnych volieb .....................................................................................142
7. Záver .............................................................................................................................. 148
132
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
Anotácia: Autori rozoberaju sirsie suvislosti volieb do samospravnych organov obci
a miest. Venuju sa Iaktorom volebnej ucasti, analyzuju aktivity kandidujucich politic-
kých subjektov a individualnych kandidatov pred voĐbami, ich komunikacné stratégie.
Osobitnu pozornosĢ venuju predvolebným kampaniam v krajských mestach. Analyzuju
výsledky hlasovania.
KĐúcové slová: komunalne voĐby, obce, organy uzemnej samospravy, poslanci obecných za-
stupiteĐstiev, predvolebna kampaĖ, starostovia, volebna ucasĢ.
1. ÚVOD
Rok 2010, ako významný volebný rok, priniesol mnoho zmien. Popri zmenach na narodnej
politickej sachovnici, kde vladu sIormovali dovtedy opozicné politické subjekty s novovy-
tvorenými politickými subjektmi, zmeny boli zaznamenané aj v ramci komunalnych volieb.
Na mysli pritom nemame iba samotné volebné výsledky, ale aj aktivity subjektov pri tvorbe
koalicii ci v ramci predvolebnej kampane. V tejto kapitole vychadzame jednak z ofcialnych
statistických udajov, ktoré su zverejnené na internetovej stranke Statistického uradu SR, a jed-
nak z udajov, ktoré sme ziskali buć priamo v teréne (napriklad pri pozorovani komunikacie
prostrednictvom bilbordov, blogov a pod.), alebo prostrednictvom metody obsahovej analýzy
pri studiu rôznych dokumentov.
Komunalne voĐby sa na Slovensku konali dĖa 27. novembra 2010. Pri voĐbe (hlasovani)
sa vyuziva väcsinový volebný systém, oznacovaný aj ako systém prvého v cieli,
1
pricom
pri voĐbach poslancov obecných zastupiteĐstiev sa vyuzivaju viacmandatové volebné ob-
vody. Okrem nezavislých kandidatov vstupovalo s vlastnými kandidatmi do týchto volieb
celkovo 54 politických stran a hnuti (vratane tých, ktoré boli zastupené v Narodnej rade
SR). V absolutnych cislach mozno uviesĢ, ze o Iunkciu starostu sa uchadzalo 8.657 kan-
didátov.
Starostovia, resp. primatori obci, miest a mestských casti, boli zvoleni v 2 907 obciach,
mestach a mestských castiach. Z celkového poctu 21 032 mandatov poslancov obecných,
mestských a miestnych zastupiteĐstiev bolo v ramci týchto volieb obsadených 21 020
mandatov.
2
Nové voĐby, ktoré sa uskutocnili az v roku 2011, boli z rôznych dôvodov
vyhlasené vo viac ako dvadsiatich obciach, pricom v nich bolo potrebné obsadiĢ buć
casĢ poslaneckých miest v zastupiteĐstvach (9 obci), pripadne miesta starostov (17 obci).
V niektorých obciach Legnava (okres Stara ďubovĖa) a SoĐnik (okres Svidnik) bolo
potrebné vyhlasiĢ nové voĐby aj vo vzĢahu k mandatu starostu, aj vo vzĢahu k poslanec-
kým mandatom.
1
Systém prvého v cieli je systémom, v ramci ktorého viĢaz prvého a jediného kola hlasovania ziskava mandat bez ohĐadu na väcsinu,
ktoru dosiahol (Chytilek et al., 2009, s. 26).
2
Len na porovnanie: v komunalnych voĐbach v roku 2006 bolo do obecných zastupiteĐstiev zvolených 21 402 poslancov, v roku
2002 to bolo 21 637 poslancov a v roku 1998 to bolo 35 616 poslancov.
Komunal ne voĐby 2010
133
2. VOLEBNÁ ÚCASġ
Volebna ucasĢ sa po komunalnych voĐbach v roku 1990, kedy dosiahla uroveĖ 63,75 °, v ćal-
sich rokoch ustalila na urovni okolo 50 °.
3
Nebolo to inak ani v roku 2010, keć sa na voĐbach
do organov obecnej samospravy zucastnilo 49,69 ° opravnených volicov (hlasovacie/volebné
listky a obalky boli vydané celkovo 2 191 127 volicom).
4
Uz tradicne bola najnizsia volebna ucasĢ zaznamenana v dvoch najväcsich mestach Slovenska,
teda v Bratislave a Kosiciach. S výnimkou Sturova sa medzi päĢ volebných obvodov s najvyssou
volebnou ucasĢou dostali výlucne volebné obvody nachadzajuce sa na východe krajiny (tabuĐka 1).
TabuĐka 1
Najvyssia a najnizsia volebná úcasĢ v komunálnych voĐbách 2010 podĐa volebných obvodov
Volebné obvody s najvyssou volebnou úcasĢou ÚcasĢ v º Volebné obvody s najnizsou volebnou úcasĢou ÚcasĢ v º
Kosice-okolie 61,75 Kosice 33,47
Sturovo 61,34 Bratislava 33,57
RozĖava 60,82 SaĐa 44,35
Stropkov 60,07 Banska Bystrica 45,07
Svidnik 59,95 Trnava 46,23
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
Mapa 1
Volebná úcasĢ podĐa okresov (v º)
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
3
V roku 1994 bola volebna ucasĢ 52,42 °, v roku 1998 to bolo 53,95 °, v roku 2002 to bolo 49,51 ° a v roku 2006 volebna ucasĢ
dosiahla doteraz najnizsiu uroveĖ, a to 47,65 °.
4
Otazka volebnej ucasti je vzdy veĐmi citliva, pretoze suvisi aj s legitimitou distribucie moci. Navyse, niektori autori ju povazuju za
zakladnu dimenziu volebného spravania (Strmiska et al., 2009). Koncepcia druhoradých volieb (pozri napriklad ReiI a Schmitt, 1980;
alebo Clark a Rohrschneider, 2009) pritom poukazuje na to, ze volici okrem iného zvazuju, v ktorých voĐbach ide o viac, pripadne
o menej, a podĐa toho sa rozhoduju, ci sa na danej voĐbe zucastnia, alebo nie. Volebna ucasĢ na urovni priblizne 50 ° vsak este nezaklada
dôvod povazovaĢ komunalne voĐby na Slovensku za druhoradé. V roku 2010 sa napriklad komunalne voĐby uskutocnili vo viacerých
krajinach strednej a východnej Europy. Zaujimavé je, ze volebna ucasĢ v týchto krajinach je v zasade porovnateĐna, pripadne aj nizsia
nez na Slovensku. Napriklad vo voĐbach do obecných zastupiteĐstiev v Ceskej republike bola volebna ucasĢ 47,32 ° (starostovia nie su
v Ceskej republike voleni priamo), v Slovinsku bola v ramci volieb starostov dosiahnuta v prvom kole volebna ucasĢ 50,98 ° a v druhom
kole 48,81 °, v PoĐsku bola v ramci volieb do obecných zastupiteĐstiev dosiahnuta volebna ucasĢ 47,32 ° (tieto voĐby su spojené
s voĐbami do zastupiteĐstiev vojvodstiev a okresov), a v ramci volieb starostov to bolo 35,31 °, v Maćarsku bola v ramci komunalnych
volieb dosiahnuta uroveĖ 46,64 ° atć. Navyse, výskumy verejnej mienky ci rôzne analýzy nepoukazuju na to, ze by komunalne voĐby
na Slovensku patrili medzi takzvané druhoradé voĐby (pozri napriklad Krivý, 2008; alebo Velsic, 2003).
134
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
Ak sa pozrieme na volebnu ucasĢ v jednotlivých okresoch (mapa 1), môzeme vidieĢ, ze
najvyssia volebna ucasĢ bola zaznamenana v okresoch susediacich s PoĐskom a Maćarskom.
Vo vseobecnosti by sa dokonca dalo konstatovaĢ, ze kým najvyssia volebna ucasĢ bola za-
znamenana na východnom Slovensku, zapadné Slovensko v tomto ohĐade výrazne zaostava.
Ani jedna z piatich obci, v ktorých bola zaznamenana najvyssia volebna ucasĢ, nie je obýva-
na viac nez 300 opravnenými volicmi. Extrémom je pritom obec Havranec, ktoru obýva menej
nez dvadsaĢ obyvateĐov. PokiaĐ ide o päĢ obci s najnizsou volebnou ucasĢou, tie su z hĐadiska
populacnej veĐkosti veĐmi rôznorodé. Na jednej strane je Myjava, ktorej populacia prekracuje
10-tisic obyvateĐov, na druhej strane su obce Kremna a Ćubakovo, ktorých celkova populacia
sa pohybuje na urovni priblizne jednej stovky obyvateĐov (tabuĐka 2).
TabuĐka 2
Najvyssia a najnizsia volebná úcasĢ v komunálnych voĐbách 2010 podĐa obcí
Obce s najvyssou volebnou úcasĢou ÚcasĢ v º Obce s najnizsou volebnou úcasĢou ÚcasĢ v º
Havranec 100,00 Kremna 15,85
Janice 98,40 Ćubakovo 20,25
Liptovské Beharovce 94,33 Myjava 23,17
Sutor 93,83 Malé Lednice 23,82
Chorvaty 93,68 VeĐké Rovné 24,02
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
Výraznu diverzitu vsak mozno objaviĢ aj pri blizsom pohĐade na Bratislavu a Kosice, kto-
ré su clenené na mestské casti. Kým napriklad v Mestskej casti Bratislava-Cunovo dosiahla
volebna ucasĢ uroveĖ 71,73 °, v Mestskej casti Bratislava-Petrzalka bola volebna ucasĢ iba
na urovni 27,37 °. VeĐmi podobne je to aj v pripade Kosic. ZatiaĐ co v Mestskej casti Kosice-
-Dargovských hrdinov bola volebna ucasĢ iba na urovni 25,53 °, v pripade Mestskej casti Ko-
sice-PoĐov to bolo az 81,05 °. Tu je vsak potrebné dodaĢ, ze mestské casti ako Kosice-PoĐov
alebo Bratislava-Cunovo maju zo socio-ekonomického hĐadiska iný charakter, nez mestské
casti ako su Kosice-Dargovských hrdinov ci Bratislava-Petrzalka.
3. AKTIVITY KANDIDU1ÚCICH POLITICKÝCH SUB1EKTOV A KANDIDÁTOV
PRED VOďBAMI
Aktivity kandidujucich politických subjektov a kandidatov pred komunalnymi voĐbami za-
hĚĖali mnoho tradicných prvkov. Osviezenim v porovnani s predchadzajucimi komunalnymi
voĐbami vsak bolo intenzivnejsie a kreativnejsie vyuzivanie moderných inIormacno-komuni-
kacných technologii, co bolo zreteĐné predovsetkým vo sIére politickej komunikacie.
Pri pohĐade na výber kandidatov, resp. na vytvaranie predvolebných koalicii, mozno ho-
voriĢ o styroch spolocensko-politických a ekonomických suvislostiach, ktoré mohli a prav-
depodobne aj mali výrazný vplyv na spravanie sa relevantných politických subjektov pred
komunalnymi voĐbami 2010:
1. Neúspech predchádzajúcej vládnej koalície v parlamentných voĐbách 2010
Napriek tomu, ze Smer-SD ziskal viac nez tretinu hlasov v parlamentných voĐbach, spô-
sob vladnutia vladnej koalicie Smer-SD SNS ďS-HZDS, ako aj priklon casti volicskej
Komunal ne voĐby 2010
135
zakladne SNS a ďS-HZDS k strane Smer-SD, viedli k tomu, ze tato politicka strana mala
obmedzený manévrovaci priestor na vytvaranie moznej vladnej koalicie. Výsledkom bol
presun stran Smer-SD a SNS do opozicných lavic Narodnej rady SR a odchod ďS-HZDS
mimo parlamentu.
2. Nástup nových politických subjektov na politickú scénu
V priebehu roka 2010 sa objavili hneć tri politické strany, ktorých reprezentanti sa dokazali
presadiĢ v ramci komunalnych volieb. Konkrétne ide o tieto strany: SaS, Most-Hid a SDď.
Prvé dve z týchto stran Ģazili okrem iného aj z toho, ze sa im podarilo nielen dostaĢ sa do
Narodnej rady SR, ale zaroveĖ aj do vladnej koalicie.
3. Financná kríza
Obce sa aj v dôsledku fnancnej krizy dostali do Ģazkosti. Islo pritom najmä o obce, ktoré
boli výrazným spôsobom zavislé od prijmov plynucich z podielových dani. Tieto prijmy
v sledovanom obdobi poklesli a viaceré obce nedokazali reagovaĢ adekvatnym spôsobom
na vzniknutu situaciu.
4. Vseobecné znechutenie/sklamanie spolocnosti zo straníckej politiky
Uz spominaný spôsob vladnutia predchadzajucej vladnej koalicie, narast vseobecnej ne-
dôvery v stranicke struktury, ako aj znechutenie, respektive sklamanie zo spravania sa
stranickych elit viedli k tomu, ze stranicka nezavislosĢ kandidatov sa u niektorých skupin
volicov povazovala za výhodu.
Tieto suvislosti viedli okrem iného k tomu, ze:
„ strana Smer-SD sa spravala pragmaticky a bola nielen ochotna nasadiĢ do komunalnej
politiky casĢ svojej stranickej spicky, ale hneć vo viacerých pripadoch bola ochotna
stiahnuĢ vlastných kandidatov (dokonca aj v relativne kratkom case pred voĐbami) s cie-
Đom maximalizovaĢ svoj volebný zisk;
5
„ volebné zisky nových politických stran oslabili niektoré iné politické strany, ktoré v ram-
ci narodnej i komunalnej politiky pôsobili uz dlhsi cas;
„ fnancna situacia bola v pripadoch niektorých obci taka zla, ze spôsobila az deklarovanie
nezaujmu o prebratie zodpovednosti, a teda aj o Iunkcie v obecnej samosprave;
6
„ nezavisli kandidati boli uspesni aj vo veĐkých mestach a ich celkový absolutny i relativ-
ny volebný zisk v porovnani s predchadzajucim Iunkcným obdobim vzrastol.
Istý pragmatizmus bolo mozné postrehnuĢ aj v spravani sa niektorých kandidatov, ktori
neboli reprezentantmi ziadnej politickej strany. Typickým prikladom bolo postupné spajanie
sa viacerých kandidatov na post primatora mesta Kosice za ucelom maximalizacie podpory
jedného z nich.
7
5
Napriklad v Banskej Bystrici kandidoval za Smer-SD exminister dopravy, ď. Vazny. K stiahnutiu vlastného kandidata Smer-
SD pristupil napriklad v Trencine (nasledne podporil nezavislého kandidata s najvyssimi predvolebnými preIerenciami), ale aj
v Kosiciach. V tomto meste vsak nahradil jedného vlastného kandidata (L. Lazara) iným vlastným kandidatom (R. Rasim), ktorý bol
ministrom aj v predchadzajucej vlade. V Bratislave tato strana dokonca nepostavila vlastného kandidata a namiesto toho otvorene
podporovala kandidaturu M. Ftacnika, ktorý ofcialnu kandidaturu ohlasil bez podpory strany Smer-SD.
6
Az extrémnym pripadom bola obec SoĐnik v okrese Stropkov, kde sa v ramci riadnych komunalnych volieb 2010 nik neuchadzal
o Iunkciu starostu, pripadne Iunkciu poslanca obecného zastupiteĐstva. Od toho vsak treba odlisiĢ doplĖujuce voĐby, ktoré sa
uskutocnili v maji 2010, teda iba niekoĐko mesiacov pred riadnymi komunalnymi voĐbami. Hneć vo viacerých obciach Osadka,
Vysný Kubin, Trnava pri Laborci a Valentovce sa voĐby neuskutocnili, pretoze sa o Iunkciu starostu neuchadzal ziadny kandidat,
pricom ako dôvod bola uvadzana nezmyselnosĢ prebratia mandatu iba na niekoĐko mesiacov.
7
Svojej kandidatury sa v prospech M. Kazimira, stranicky nezavislého kandidata na primatora mesta Kosice, pred voĐbami vzdali
M. Gamcova (nezavisla kandidatka) a L. Rovinský, dovtedy podporovaný politickou stranou SaS.
136
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
4. KOMUNIKÁCIA A KOMUNIKACNÉ STRATÉGIE V RÁMCI PREDVOLEBNE1
KAMPANE
Pri pohĐade na historický vývoj môzeme vidieĢ, ze dochadza k narastu individualnej slobody,
resp. autonomie a k akémusi znizovaniu zavislosti jednotlivcov od tradicných skupin (rodina,
nabozenska komunita, strana). Tento trend sa prenasa aj do sIéry rozhodovania, co ma nesporný
vplyv na politiku ako taku. Ak sa pozrieme na komunalnu politiku, individualizacia v ramci roz-
hodovania sa tu prejavuje v ramci volebného boja napriklad aj tým, ze mnoho volicov pozna pri-
slusných kandidatov bezprostrednejsie, a preto sa dokazu stotozniĢ s myslienkami týchto kandi-
datov, nielen s myslienkami, ktoré prezentuje politicka strana (Johnson-Cartee a Copeland, 1997).
Napriek tomu, ze niektori kandidati deklarovali podporu vlastnej kandidatury zo strany stra-
nickych elit parlamentných stran, komunikacné stratégie v zasade respektovali volebný systém,
pri ktorom ,viĢaz berie vsetko' a tomu podriaćovali aj vlastné komunikacné nastroje. PokiaĐ
ide o klasifkaciu týchto nastrojov, kandidati vyuzivali nielen nastroje smerujuce k prezentacii
vlastných politik (vizii, cieĐov a aktivit),
8
ale tiez nastroje zamerané na prezentaciu vlastných
charakterových vlastnosti (v porovnani s ostatnými obrazok 1).
9
Obrázok 1
Vyzdvihovanie vlastnej straníckej nezávislosti oproti straníckym nominantom na príklade kandi-
datúry 1. Budaja v Bratislave
Zdroj: Archiv autorov.
Komunikacia politických subjektov
10
patri na Slovensku k témam, ktorým sa dosiaĐ ne-
venovala taka pozornosĢ, ako je to bezné napriklad v zapadoeuropskych krajinach. V tejto
8
Kandidat prezentujuci sa prostrednictvom politik (politickej agendy) môze prezentovaĢ buć takzvané minulé skutky (retrospektivna
voĐba), alebo takzvané buduce skutky (specifcky Iormulované navrhy s poukazanim na výstupy a spôsoby ich dosiahnutia),
pripadne takzvané vseobecné ciele (zamery a vizie toho, aký stav by bolo vhodné dosiahnuĢ) (Benoit, 2007).
9
Kandidat prezentuje vlastné charakterové crty, ktoré su nezriedka idealizované vo vzĢahu voci ostatným kandidatom. Casto bývaju
Iormulované ako hodnoty a principy, ktoré môzu determinovaĢ politické výstupy. Zaraćuju sa sem prezentacie zamerané na
osobnostné a liderské kvality, na poziciu kandidata v ramci spolocnosti a pod. (Benoit, 2007).
10
Politicka komunikacia je v sucasných podmienkach veĐmi atraktivna disciplina, pretoze ponuka komplexnejsi pohĐad na spravanie
sa politických aktérov v ramci spolocnosti, pricom vychadza zo skutocnosti, ze kazda zmena v jednom segmente ovplyvĖuje
Komunal ne voĐby 2010
137
casti by sme preto chceli zameraĢ pozornosĢ prave na relevantné suvislosti. Nasim cieĐom je
to, aby celkové výsledky volieb bolo mozné vnimaĢ v sirsom kontexte. Navyse, vćaka tech-
nologickému pokroku sa v suvislosti s predvolebnou kampaĖou, ktora bola vyuzita v ramci
komunalnych volieb, do popredia tlacia otazky etiky a respektovania urcitých pravidiel.
Uvadzame priklady najmä z veĐkých miest, ktoré predstavuju vhodnu arénu na vyuzivanie
heterogénnej skupiny nastrojov.
Komunikacia v ramci komunalnych volieb bola ovplyvnena viacerými specifkami, ktoré
boli identifkovateĐné v kazdom volebnom maniIeste kandidatov, a to bez rozdielu ich ne/stra-
nickej prislusnosti. Vo volebných programoch kandidatov na starostov a poslancov obecných
zastupiteĐstiev bolo mozné najsĢ pojmy ako napriklad transparentnosĢ, modernizacia, otvo-
renosĢ, komunikativnosĢ (komunikacia), dialog a pod. Pri porovnani volebných programov
desiatich vybraných kandidatov na primatorov krajských miest
11
sa dané terminy vyskytli az
32-krat, pricom najcastejsie boli kombinované transparentnosĢ (deväĢkrat) a komunikativnosĢ,
resp. komunikacia (desaĢkrat).
Kampane jednotlivých kandidatov na starostov v ramci komunalnych volieb v roku 2010
mozno v porovnani s predchadzajucimi komunalnymi voĐbami oznaciĢ za najmasovejsie,
a to tak z hĐadiska charakteru prezentacie, ako aj z hĐadiska zaujmu médii. Kandidati vy-
uzivali nielen tradicné volebné nastroje komunikacie (teda najmä bilbordy, letaky, noviny,
mitingy), ale aj technologicky modernejsie nastroje (napriklad internetové stranky, blogy,
socialne siete a pod.). Popularnou sa stala predovsetkým socialna sieĢ Facebook. Posluzila
totiz ako médium, prostrednictvom ktorého mohli kandidati prezentovaĢ nielen svoje voleb-
né programy a nosné politické agendy, ale tiez svoje osobné a proIesionalne charakteristiky.
Tu vsak treba konstatovaĢ, ze pozadovaný masový eIekt sa v konecnom dôsledku nedosta-
vil; dôvodom mohla byĢ skutocnosĢ, ze väcsina kandidatov zacala dané médium vyuzivaĢ
oneskorene (SteIancik, 2010).
Najmä vo väcsich mestach (napriklad v Bratislave, Ziari nad Hronom atć.) bolo mozné
sledovaĢ aj takzvanu antikampaĖ, resp. kampaĖ zameranu proti niektorému z kandidatov. Pri-
rodzene, neostavala iba na urovni bilbordov (obrazok 2), ale casto sa presuvala aj do sIéry
socialnych sieti, kde bolo v niektorých pripadoch Ģazké identifkovaĢ iniciatorov. V tomto
kontexte mozno uviesĢ napriklad skupinu: ,Som proti tomu, aby sa herecka Vasaryova stala
primatorkou Bratislavy', kde hlavným motivom bolo konstatovanie, ze jej chýbaju skusenosti
s riadenim v samosprave (,...z dôvodu nedostatocných riadiacich a komunalnych skusenos-
ti...'), pripadne ćalsiu skupinu: ,Nase NIE pre Vasaryovu', kde bola kritika explicitne nasme-
rovana hlavne na to, ze je podporovana pravicovými stranami (,...ziskala podporu pravicových
politických stran, ale nie vsetkých pravicových a liberalnych volicov. A tu sme!...').
Komunikacia s volicmi v ramci predvolebnej kampane prebiehala aj prostrednictvom blo-
gov (intenzita vyuzivania tohto komunikacného nastroja vsak bola v porovnani s inými na-
strojmi determinovana predovsetkým tým, ze ju vyuzivali hlavne kandidati v mestach). Ak
zameriame pozornosĢ napriklad na dvoch najvaznejsich kandidatov na post primatora mesta
Bratislava (M. Vasaryovu a M. Ftacnika), oboch môzeme zaradiĢ medzi ,stalice v ramci blogo-
vania' (SteIancik, 2010). Na porovnanie: M. Ftacnik zverejnil svoj prvý blog ku komunalnym
voĐbam uz 21. aprila 2010 (uz jeho nazov: ,Preco kandidujem za primatora'
12
explicitným
spravanie sa a výstupy v ramci ostatných segmentov spolocnosti (Zuborova, 2010a).
11
Analyzované boli volebné programy týchto kandidatov: M. Vasaryova, M. Ftacnik, R. Rybnicek, V. Butko, B. Stanko, J. Pobiecký,
R. Rasi, J. Dvonc, P. GogoĐa, I. Choma. Vsetky volebné programy boli ziskané prostrednictvom ofcialnych predvolebných
internetových stranok týchto kandidatov.
12
M. Ftacnik zverejĖoval blogy priebezne a stabilne. Posledný predvolebný blog zverejnil tri dni pred komunalnymi voĐbami pod
nazvom ,Ak chceme zmenu v Bratislave, musime prisĢ voliĢ'.
138
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
spôsobom poukazuje na umysel M. Ftacnika). Jeho konkurentka uverejnila svoj blog pod na-
zvom ,Staci jedno kliknutie' 20. maja 2010, pricom v Ėom prezentovala viziu buducnosti
metropolitnej Bratislavy. Z hĐadiska prace s blogmi ako s vhodným komunikacným nastrojom
vynikal v meste Kosice napriklad nezavislý kandidat na post primatora M. Kazimir, ktorý svoj
prvý blog zverejnil uz 26. decembra 2009, a nasledne sa pravidelným spôsobom snazil o vy-
jadrovanie k témam samospravy v Kosiciach. Prirodzene, aj ostatni kandidati na primatorov
veĐkých miest mali tendenciu vyuziĢ tento komunikacný nastroj, no v porovnani s uvedenými
bola ich snaha menej intenzivna.
Do predvolebnej kampane v ramci komunalnych volieb 2010 netradicným spôsobom vstu-
pil celoslovenský týzdennik .ty:aeĖ. Obalkou svojho 47. cisla v roku 2010 i clankami obsiahnu-
tými v tomto cisle explicitne vyzýval na podporu niekoĐkých. Tato aktivita vyvolala pomerne
veĐký rozruch medzi kandidatmi, kandidujucimi subjektmi, ako aj medzi volicmi.
5. PREDVOLEBNÉ KAMPANE V KRA1SKÝCH MESTÁCH
Predvolebný boj o post primatora Bratislavy sa stal mimoriadne medializovanou kapitolou
komunalnych volieb 2010. Jedným z hlavných dôvodov bol Iakt, ze Đavicový kandidat mal
realnu moznosĢ ziskaĢ mandat primatora mesta Bratislava. Média dlhodobo avizovali tesný
suboj medzi dvoma hlavnými kandidatmi na primatora, no z hĐadiska pouzitých komunikac-
ných nastrojov, ako aj z hĐadiska celkovej komunikacnej stratégie bolo rozhodnuté uz pred
samotnými voĐbami. Nezavislý kandidat, M. Ftacnik, svoju komunikaciu voci potencialnym
Obrázok 2
Negatívna bilboardová kampaĖ zameraná proti kandidátovi na post primátora Bratislavy, M.
Ftácnikovi
Zdroj: Archiv autorov.
Komunal ne voĐby 2010
139
volicom poĖal rozdielne od svojej oponentky M. Vasaryovej. ZatiaĐ co tato vyzdvihovala
svoje stranicke pozadie a postavenie ako nominanta aktualnej vladnej koalicie (s predpokla-
dom eIektivnejsej komunikacie s vladou z pozicie primatora), M. Ftacnik aj napriek nega-
tivnej bilbordovej kampani vyzdvihujucej jeho spätosĢ so Smerom-SD (tato politicka strana
pôvodne zvazovala postavenie vlastného kandidata, no napokon podporila kandidaturu M.
Ftacnika) a pripominajucej jeho komunisticku minulosĢ, sa snazil vyhýbaĢ ideologickým
rozdielom a v diskusiach sa sustredil na lokalne agendy a na prezentaciu pragmatickejsie
znejucich rieseni. Prezentacné schopnosti (vychadzajuce najmä z bohatých rétorických sku-
senosti), prezentacia vlastných liderských a manazérskych skusenosti nielen z lokalnej poli-
tickej urovne, v kombinacii s prezentaciou vlastných pozitivnych minulých skutkov v ramci
samospravy Mestskej casti Bratislava-Petrzalka vytvarali realnejsi obraz buduceho prima-
tora hlavného mesta. V zasade mozno konstatovaĢ, ze svojimi predvolebnými aktivitami
diktoval M. Ftacnik tempo kampane a kontroloval jej priebeh. Z hĐadiska komunikovaného
obsahu bolo veĐkou výhodou M. Ftacnika to, ze prezentoval nielen vseobecné ciele a zamery,
ale dopracoval sa v ramci svojho programu aj k defnovaniu spôsobov fnancovania týchto
cieĐov a zamerov z rozpoctu mesta (zdôrazĖoval pritom nezaĢazovanie obyvateĐov mesta).
Odlisne obaja kandidati poĖali aj prezentaciu vlastných osôb prostrednictvom propagacných
spotov. Kým M. Ftacnik sa predstavil prostrednictvom spotu, ktorý obsahoval prvky pribli-
zujuce kandidata k bezným obcanom (napriklad vyuzitie vtipnej karikatury), M. Vasaryova
sa pokusala prezentovaĢ svoje charakterové vlastnosti prostrednictvom spotov, v ktorých
vystupovali nielen jej rodinni prislusnici, ale aj bývali kolegovia z umeleckého prostredia,
co v urcitom momente mohlo pôsobiĢ kontraproduktivne, pretoze sa tým vzćaĐovala od
bezných obyvateĐov-volicov.
Na rozdiel od medialne sledovaného volebného suboja ,dvoch ideologii' v hlavnom mes-
te, uspesni kandidati na primatorov v Nitre a Presove boli ,znami' uz pred konanim samot-
ných volieb. U oboch teda u nezavislého kandidata P. Hagyariho v Presove, ako aj u stra-
nickeho kandidata (Smer-SD ¹ KDH ¹ SNS ¹ SZ) J. Dvonca v Nitre bolo veĐkou výhodou
ich dovtedajsie pôsobenie v samosprave a moznosĢ obhajovaĢ svoju opätovnu kandidaturu
dovtedy realizovanými aktivitami. K uspechu im vsak pomohli aj ich vyzývatelia-protikan-
didati. V Nitre totiz absentovala kapacita na postavenie jedného silného protikandidata (proti
J. Dvoncovi kandidovali deviati ćalsi kandidati) a v Presove bola nevhodným spôsobom vy-
uzita negativna kampaĖ zo strany dvoch potencialne najsilnejsich protikandidatov, O. Mateja
(SDKU-DS ¹ SaS ¹ KDH ¹ Most-Hid) a M. Lacu (Smer-SD ¹ SNS ¹ ďS-HZDS ¹ HZD).
Az bezradnosĢ politických stran vyvolavala kandidatura nezavislého kandidata R. Rybnicka
v Trencine, podporovana silnejucimi hlasmi po zmene zo strany obyvateĐov mesta. Napriek
tomu, ze volebna kampaĖ vtedajsieho (uradujuceho) primatora B. Cellera bola permanentna,
podporovana najsilnejsou stranou vladnej koalicie (SDKU-DS) a gradujuca az do posledného
dĖa predvolebnej kampane, nebola dostacujuca. Mimoriadnou udalosĢou, ktora posilnila po-
ziciu R. Rybnicka, bolo rozhodnutie strany Smer-SD stiahnuĢ vlastného kandidata na prima-
tora mesta Trencin, ď. Zabara, a podporiĢ R. Rybnicka (ěadek, 2011). V zasade vsak mozno
konstatovaĢ, ze výskumy verejnej mienky Iavorizovali prave R. Rybnicka a jeho vizia komu-
nikativneho, transparentného, moderného a otvoreného Trencina (aj keć v urcitých oblastiach
uplne nekonkrétna), podporena schopnosĢou vlastnej sebaprezentacie nakoniec viedli k jeho
viĢazstvu.
Z pohĐadu volebných výsledkov bola pomerne zaujimava komunikacia kandidatov na
primatorov v ostatných krajských mestach, teda v Trnave, Ziline, Banskej Bystrici a Kosi-
140
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
ciach. Prikladom viĢazstva, ktoré bolo viac-menej ovplyvnené mierou (ne)ucasti v ramci
komunalnych volieb, bola voĐba primatora v Trnave. Napriek dynamickosti komunikacných
stratégii hlavných kandidatov tieto neviedli k výraznejsej mobilizacii volicov. Netradicnu
predvolebnu kampaĖ, obsahujucu prvky patriotizmu (napriklad prostrednictvom vyuzitia
Iarieb miestneho Iutbalového klubu), si zvolil nezavislý kandidat (s podporou strany Smer-
-SD), Bystrik Stanko. Ako jediný z kandidatov sa dotkol otazky bezpecnosti na sidliskach
vo vzĢahu k romskej minorite, co sa zo strany veĐkého poctu obyvateĐov mesta vnimalo
pozitivne. S heslom: ,V Trnave bývame, chceme tu aj ziĢ' a moderne poĖatou kampaĖou
sa v Trnave prezentoval kandidat SDKU-DS a SaS, J. Pobiecký. Spôsob jeho komunikacie,
ako aj samotný volebný program boli nastavené tak, aby bola evidentna spätosĢ tohto kan-
didata s aktualnou vladnou koaliciou. V niektorých momentoch dosahovala tato komuni-
kacia az despekt voci protikandidatom, a naopak, vyzdvihovanie potencialnych beneftov
z dôvodu stranickej prislusnosti (,...osobne komunikuje z ministrami...'). ViĢazom sa vsak
napokon stal V. Butko (KDH), ktorý postavil svoju kampaĖ na kresĢanskodemokratickej
tradicii a na predvolebnom hesle: ,Poznate ich podĐa skutkov'. Porovnanim a analýzou
komunikovaných obsahov vsak mozno celkom jednoznacne dospieĢ k zaveru, ze ani jeden
kandidat nepredstavil program, ktorý by jasne hovoril o spôsoboch riesenia identifkova-
ných problémov.
Zaujimavu Iormu komunikacie smerom k potencialnym volicom si zvolil uspesný kandidat
na primatora v Ziline, I. Choma (Smer-SD ¹ ďS-HZDS ¹ SZ ¹ HZD), ktorý v elektronickej
komunikacii Ģazil nielen prostrednictvom vlastnej internetovej stranky, ale aj z ćalsich (ad hoc
vytvorených) stranok poukazujucich na niektoré ,zilinské' problémy (www.spinavypodchod.
sk, www.nebezpecnypodchod.sk, www.rozpadnutychodnik.sk, www.rozpadnuteschody.sk,
www.rozbitadlazba.sk, www.pozornaauto.sk). Stranicka podpora tohto kandidata bola jasne
deklarovana prostrednictvom bilbordov (prikladom su bilbordy s predvolebným sloganom:
,Zilina potrebuje vedenie s Đudských pristupom', kde je v spolocnosti J. Blanara, alebo bilbor-
dy so sloganom: ,Zilina potrebuje vzdelaného a skuseného manazéra', kde je tento kandidat
v spolocnosti R. KaliĖaka), ako i prostrednictvom ucasti stranickych spiciek strany Smer-SD
na predvolebných mitingoch.
Jedným z najväcsich prekvapeni komunalnych volieb 2010 bola strata primatorského
kresla Banskej Bystrice Đavicou po dvanastich rokoch. Zvratom v ramci volebnej kampane
bola najmä eIektivna interstranicka komunikacia pravicových politických stran, s cieĐom
postaviĢ spolocného kandidata. V Banskej Bystrici sa tak odohral suboj medzi stranickym
kandidatom ď. Vaznym (Smer-SD ¹ SNS ¹ ďS-HZDS) a nezavislým kandidatom P. Go-
goĐom, ktorému podporu spociatku vyjadrovali Most-Hid a KDH, a neskôr (po stiahnuti
vlastného kandidata) aj SDKU-DS, SaS a KDS. ď. Vazny zdôrazĖoval najmä svoje minulé
aktivity, keć zastaval post ministra dopravy. Nosným pilierom jeho predvolebného progra-
mu, ako aj komunikacie smerom k potencialnym volicom sa stali diaĐnice (,PrilezitosĢ pre
Bansku Bystricu, mesto ktorému Vazny priniesol diaĐnicu'). Tento kandidat sa spoliehal
a odvolaval na podporu vlastnej politickej strany bez zaujmu o inovativne a interaktivne
nastroje. Ani uspesný kandidat P. GogoĐa neponukol volicom prilis konkrétny predvolebný
program (sustredil sa skôr na Iormulaciu vseobecných cieĐov a zamerov), no aj to stacilo,
aby volicov presvedcil.
V Kosiciach sa na odvazny, no zaroveĖ uspesný predvolebný manéver odhodlala strana
Smer-SD. Dlhodobo prezentovaného a preIerovaného kandidata L. Lazara (o jeho kandida-
ture sa medzi obyvateĐmi mesta hovorilo davno predtým, nez bola ofcialne ohlasena) stiahla
Komunal ne voĐby 2010
141
tato strana iba tri mesiace pred voĐbami a namiesto neho postavila ako kandidata R. Rasiho,
bývalého ministra zdravotnictva. Výskumy verejnej mienky totiz neIavorizovali spominaného
L. Lazara, ktorý vystupoval voci dovtedajsiemu vedeniu mesta veĐmi kriticky. Zmenena bola
aj stratégia kampane, ktora stavila na miernejsi ton komunikacie a na zdôrazĖovanie potreby
ozdravenia mesta (vzilo sa napriklad heslo: ,OzdRAvime KoSIce'). KampaĖ R. Rasiho mala
skôr oznamovaci vseobecný charakter a napriek svojej nakladnosti bola pokojna. O rozruch
v ramci tejto kampane sa postaral neuspesný miestny hudobnik, ktorý zlozil hymnu pre R.
Rasiho, no ktora svojim obsahom dokazala skôr pobaviĢ, nez skutocne mobilizovaĢ volicov.
V porovnani s týmto kandidatom, vtedajsi primator mesta, F. Knapik (SDKU-DS ¹ KDH ¹
SMK ¹ OKS ¹ SZS), ktorý sa opätovne uchadzal o poziciu primatora mesta, zvolil tradicnu
prezentaciu cez takzvané minulé skutky. V zasade sa pokusal o prezentaciu odpoctu vlastné-
ho Iunkcného obdobia, pricom ho porovnaval aj s predchadzajucim volebným obdobim. Do
týchto volieb významným spôsobom zasiahol nezavislý kandidat M. Kazimir, prostrednictvom
kampane, ktora bola postavena na sérii navrhov (vratane navrhov na riesenie situacie v mest-
skej casti Kosice-Lunik IX) a ktorej hlavné heslo znelo: ,Ak mate odvahu, pridajte sa k nam'.
ObyvateĐmi mesta bol totiz vnimaný ako pravicový kandidat (necelý rok pred komunalnymi
voĐbami vystupil z miestnych struktur KDH, pricom tuto stranu reprezentoval dve Iunkcné
obdobia aj v pozicii starostu jednej z mestských casti Kosic), co malo nesporne vplyv na dis-
tribuciu hlasov.
13
Predvolebné aktivity kandidatov i kandidujucich subjektov v ramci komunalnych volieb
2010 priniesli niekoĐko prvkov, ktoré stoja za povsimnutie. Jedným z najdôlezitejsich je stabi-
lizacia postavenia strany Smer-SD a potvrdenie (vo viacerých pripadoch i posilnenie) pozicii
z roku 2006. Tato politicka strana preukazala výnimocnu schopnosĢ interstranickej komuni-
kacie, pricom jej komunalne struktury boli mimoriadne fexibilné pri hĐadani potencialnych
koalicných partnerov a pri zriaćovani koalicii. Vlastnu komunikacnu stratégiu strana Smer-
-SD podriadila uz skôr stanovenému cieĐu: maximalizacii volebného zisku (Zuborova, 2010b)
nielen na vidieku, ale aj vo veĐkých mestach.
Predvolebné obdobie predovsetkým potvrdilo výraznu polarizaciu v ramci politického spek-
tra Đavica stred pravica. V dôsledku dozvukov vytvorenia vladnej koalicie na narodnej
urovni po parlamentných voĐbach boli vladne strany menej ochotné spajaĢ sa so stranami
predchadzajucej vladnej koalicie. PokiaĐ ide o uspesnosĢ, v pripade volieb starostov poklesla
uspesnosĢ koalicných kandidatov, a naopak, vzrastla uspesnosĢ nezavislých kandidatov a kan-
didatov jednotlivo vystupujucich politických stran (tabuĐka 3).
TabuĐka 3
Pocet zvolených starostov obcí, primátorov miest, starostov mestských castí
VoĐby 2002 VoĐby 2006 VoĐby 2010
Nezávislí kandidáti 951 895 979
Kandidáti jednej strany 1 359 1 315 1 362
Koalicní kandidáti 601 693 566
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010, komunalnych volieb 2006 a komunalnych volieb 2002 v SR
podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
13
Kým napriklad medzi M. Ftacnikom a M. Vasaryovou bol rozdiel v pocte ziskaných hlasov viac nez 19-tisic hlasov, v pripade R.
Rasiho a F. Knapika to bolo necelých 2 200 hlasov, pricom treti v poradi, M. Kazimir, ziskal viac nez 15-tis. hlasov.
142
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
6. VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
Výsledky komunalnych volieb 2010 poukazuju na niekoĐko skutocnosti (tabuĐka 4). V po-
rovnani s rokom 2006
14
doslo v roku 2010 k narastu podielu stranicky nezavislých starostov.
15

V konecnom dôsledku to znamena, ze v kazdej tretej obci na Slovensku uspel kandidat na sta-
rostu, ktorý nebol nominovaný ziadnou politickou stranou. PokiaĐ ide o voĐby poslancov obec-
ných zastupiteĐstiev, aj v tomto pripade v porovnani s rokom 2006 vzrastol podiel uspesných
stranicky nezavislých kandidatov. Inými slovami, priblizne kazdý stvrtý poslanec niektorého
z obecných zastupiteĐstiev kandidoval v komunalnych voĐbach 2010 ako stranicky nezavislý
kandidat.
Najväcsi narast ziskaných starostovských mandatov v relativnom vyjadreni v porovnani
s rokom 2006 bol zaznamenaný v strane Smer-SD. Tato strana ziskala o 6,17 ° starostovských
mandatov viac (ak sa vezmu do uvahy aj volebné koalicie, Smer-SD ziskal o viac nez osem
percent starostovských mandatov viac). Smer-SD ziskal tiez o 2,76 ° poslaneckých mandatov
viac nez v roku 2006 (pri zohĐadneni volebných koalicii vsak Smer-SD stratil viac nez pol
percenta poslaneckých mandatov). Ak sa pozrieme na SDKU-DS, tato strana si polepsila aj
v pocte ziskaných starostovských mandatov (o viac nez jedno percento), aj v pocte ziskaných
poslaneckých mandatov (o viac nez poldruha percenta). Ak sa vezmu do uvahy aj volebné
koalicie zahĚĖajuce tuto stranu, potom môzeme vidieĢ, ze v pripade ziskaných starostovských
mandatov si v porovnani s rokom 2006 polepsila az o priblizne 21 ° a v pripade ziskaných
poslaneckých mandatov o viac nez tri percenta.
Neuspech v parlamentných voĐbach mal vplyv aj na neuspech dotknutých politických
stran v komunalnych voĐbach. Pri pohĐade na volebné zisky (tak vo voĐbach starostov, ako
i vo voĐbach poslancov obecných zastupiteĐstiev) ďS-HZDS a SMK-MKP je zrejmé, ze obe
tieto strany boli v roku 2010 výrazne menej uspesné nez v roku 2006, kedy patrili medzi
parlamentné strany.
Obe nové parlamentné politické strany teda Most-Hid a SaS boli schopné ziskaĢ
v komunalnych voĐbach mandaty starostov aj mandaty poslancov obecných zastupiteĐstiev.
Most-Hid bol pri tom oveĐa uspesnejsi ako SaS. Treba vsak konstatovaĢ, ze kým strana Most-
-Hid mohla stavaĢ v personalnej otazke na zakladoch, ktoré vyplývali z prechodu znacnej
casti clenskej zakladne SMK-MKP do struktur tejto strany, SaS mozno povazovaĢ za uplne
novu stranu.
Pri pohĐade na výsledky komunalnych volieb v krajských mestach (tabuĐka 5 a tabuĐka 6)
sa ukazuje, ze deklarovana stranicka nezavislosĢ nemusi byĢ vo veĐkých mestach automaticky
diskvalifkujuca. Tuto hypotézu podporuje aj Iakt, ze v okresných mestach obsadili nezavisli
kandidati az 36 Iunkcii starostov. Samozrejme, treba maĢ neustale na zreteli, ze samotna neza-
vislosĢ bola v pripade niektorých zvolených kandidatov skôr Iormalna nez realna.
Mierny narast v porovnani s rokom 2006 bol zaznamenaný aj v pocte zien, ktoré sa uspes-
ne uchadzali o Iunkciu starostu. ZatiaĐ do v roku 2006 celkový pocet zien, ktoré sa uspesne
uchadzali o Iunkciu starostu nedosiahol ani hranicu 600 ziskaných mandatov, v komunalnych
voĐbach 2010 sa zeny presadili v 651 pripadoch. Ak sa vsak zameriame na veĐkostné charak-
14
K výsledkom komunalnych volieb v rokoch 2002 a 2006 je vhodné pozrieĢ napriklad Krivý (2003) a Krivý (2007).
15
Do tejto skupiny patria aj ti starostovia, ktori sice kandidovali ako stranicky nezavisli, no ktorých v priebehu predvolebnej kampane
podporovali rôzne politické strany alebo hnutia. Celu situaciu navyse zneprehĐadĖuje skutocnosĢ, ze casĢ uspesných stranicky
nezavislých kandidatov v priebehu výkonu Iunkcného obdobia nadobudne clenstvo niektorej z politických stran a casĢ stranicky
zaradených starostov sa v priebehu výkonu Iunkcného obdobia clenstva v politickej strane vzda, takze pocet stranicky nezavislých
starostov na zaciatku Iunkcného obdobia a na jeho konci býva odlisný.
Komunal ne voĐby 2010
143
teristiky prislusných obci a vynechame mestské casti v Kosiciach a Bratislave, môzeme vidieĢ,
ze zeny sa dokazali presadiĢ iba v niekoĐkých väcsich mestach (napriklad v Banskej Stiavnici,
Humennom, Lucenci ci Prievidzi). Pri pohĐade na mapu 2 je zrejmé, ze zeny sa pri uchadzani
o Iunkciu starostu nedokazali presadiĢ v okrese SaĐa a v okrese Ruzomberok a slabé výsledky
dosiahli napriklad aj v okresoch ako Bytca, Namestovo, Pezinok, Presov, Puchov, Senec, Tvr-
dosin a podobne. Naopak, výrazne lepsie výsledky dosiahli v niektorých okresoch v centralnej
casti uzemia Slovenska (v okresoch Banska Stiavnica, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin
a Turcianske Teplice).
Takmer jedna tretina zvolených zien-starostiek (32,87 °) sa uchadzala o Iunkciu starostu
v pozicii stranicky nezavislého kandidata. Mimoriadne zaujimavo pritom vyznieva skutocnosĢ,
ze v troch okresoch susediacich s Bratislavou (Malacky, Pezinok, Senec) sa dokazali presadiĢ
iba stranicky nezavislé kandidatky.
16
Opacným extrémom boli okresy na východe Slovenska
Bardejov, Gelnica, Poprad, Sabinov, Stropkov a Svidnik kde sa presadili výlucne kandidatky
nominované politickými stranami.
17
V siestich mestských castiach Bratislavy (z celkového poctu 17 mestských casti) a v piatich
mestských castiach Kosic (z celkového poctu 22 mestských casti) zviĢazili v ramci volebného
boja o Iunkciu starostu mestskej casti zeny. V Kosiciach sa pri tom presadili tri stranicky neza-
vislé kandidatky a v Bratislave dve stranicky nezavislé kandidatky.
16
V poslednom z okresov, ktoré susedia s Bratislavou, teda v okrese Dunajska Streda boli stranicky nezavislé kandidatky dvakrat
uspesnejsie nez kandidatky nominované politickými stranami. Stranicky nezavislé kandidatky dominovali medzi zvolenými
starostkami aj v okresoch Kysucké Nové Mesto, Martin, Senica a Trnava.
17
Rovnako to dopadlo aj v okresoch Bytca, Detva, Namestovo a Ruzomberok (v okrese Ruzomberok sa vsak presadila iba jedina
kandidatka a rovnako tak to skoncilo aj v okrese Bytca) a viac nez stvornasobný rozdiel medzi stranickymi nominantkami
a nezavislými kandidatkami (v prospech stranickych nominantiek) sa objavil v okresoch Banovce nad Bebravou, Michalovce,
Revuca, Rimavska Sobota, Snina, VeĐký Krtis a Ziar nad Hronom.
Mapa 2
Podiel zien (starostiek) na celkovom pocte zvolených starostov (v º)
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
144
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
TabuĐka 4
Najúspesnejsie subjekty v rámci komunálnych volieb 2010 v porovnaní s komunálnymi voĐbami
2006
18
Kandidujúci subjekt
VoĐby starostov
VoĐby poslancov obecných
zastupiteĐstiev
2006 2010 2006 2010
Pocet % Pocet % Pocet % Pocet %
Nezávislí kandidáti 895 30,83 979 33,67 3 638 17,10 4 764 22,66
Smer-SD 419 14,43 599 20,60 4 043 19,00 4 576 21,76
KDH 162 5,58 161 5,53 2 605 12,24 2 591 12,32
SDKÚ-DS 129 4,44 159 5,46 1 446 6,79 1 772 8,43
SMK 215 7,40 129 4,43 1 952 9,17 1 194 5,68
Most-Híd 95 3,26 908 4,31
ďS-HZDS 212 7,30 78 2,68 2 492 11,71 1 245 5,92
SDKÚ-DS + KDH 69 2,37 78 2,68 613 2,88 251 1,19
Smer-SD + ďS-HZDS 68 2,34 73 2,51 186 0,87 204 0,97
SNS 85 2,92 60 2,06 1 169 5,49 938 4,46
Smer-SD + ďS-HZDS + SNS 197 6,78 43 1,47 470 2,20 101 0,48
Smer-SD + SNS 54 1,86 33 1,13 310 1,45 100 0,47
Smer-SD + KDH 25 0,85
Smer-SD + Most-Híd 20 0,68
SaS 20 0,68 212 1,00
SMK + Most-Híd 19 0,65
SDKÚ-DS + SaS + KDH 18 0,61 137 0,65
Smer-SD + SDKÚ-DS + KDH 15 0,51 17 0,58
SDKÚ-DS + Most-Híd 16 0,55
SDKÚ-DS + Most-Híd + KDH 12 0,41
Smer + SDKÚ-DS 12 0,41
HZD 22 0,75 207 0,97 104 0,49
ANO 14 0,48 175 0,82
KSS 13 0,44 293 1,37 181 0,86
SNS + ďS-HZDS 44 1,51 145 0,68
SDKÚ-DS + ďS-HZDS 16 0,55
SDKÚ-DS + KDH + SNS + ďS-HZDS 17 0,58
SDď 151 0,71
SDKÚ-DS + SaS 108 0,51
SDKÚ-DS + KDH + SMK 137 0,64
SF 130 0,61
2 646 91,07 2646 90,90 18 842 88,50 19 537 92,87
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
18
Pri voĐbach starostov su do prehĐadu zaclenené subjekty, ktorých kandidati ziskali minimalne 10 mandatov starostov; pri voĐbach
poslancov obecných zastupiteĐstiev su do prehĐadu zaclenené subjekty, ktorých kandidati ziskali minimalne 100 poslaneckých
mandatov.
Komunal ne voĐby 2010
145
TabuĐka 5
Výsledky volieb primátorov krajských miest
Bratislava Trnava Nitra Trencín
Banská
Bystrica
Zilina Presov Kosice
Celková volebná
úcasĢ v º
33,57 29,35 31,44 44,88 38,95 38,44 36,62 33,40
Podiel hlasov
zvolených
primátorov v º
47,13 36,10 65,04 70,83 53,54 44,74 57,83 36,06
Zvolený primátor M. Ftácnik V. Butko 1. Dvonc R. Rybnícek P. GogoĐa I. Choma P. Hagyari R. Rasi
Politický subjekt,
ktorý nominoval
úspesného
kandidáta
(zvoleného
primátora)
Nezavislý
kandidat
KDH
Smer-SD
+ KDH
+ SNS +
SZ
Nezavislý
kandidat
Nezavislý
kandidat
Smer-SD
¹ ďS-
HZDS +
SZ + HZD
Nezavislý
kandidat
Smer-SD
¹ Most-
Híd
Podiel hlasov
druhého
najúspesnejsieho
kandidáta v %
32,05 30,25 16,02 12,09 40,39 26,23 21,18 32,66
Druhý
najúspesnejsí
(nezvolený)
kandidát
M. Vasaryova B. Stanko J. Weber J. Kratky ď. Vazny I. Harman O. Matej F. Knapik
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
Ak sa pozrieme na geografcké diIerencie v uspesnosti kandidatov, môzeme odhaliĢ niekoĐ-
ko zaujimavých momentov.
Mapa 3
Podiel stranícky nezávislých starostov na celkovom pocte zvolených starostov (v º)
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
146
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
TabuĐka 6
Výsledky volieb mestských zastupiteĐstiev krajských miest
Kandidujúci politický
subjekt
Bratislava Trnava Nitra Trencín
Banská
Bystrica
Zilina Presov Kosice
Nezávislí kandidáti 3 3 2 5 11 6 12 10
Strany vládnej koalície
(samostatne)
8 (KDH)
1 (SaS) 5 (SDKU-
DS)
Strany parlamentnej
opozície (samostatne)
13
(Smer-SD)
1 (SNS)
2 (SNS)
8
(Smer-
SD)
Koalície strán vládnej
koalície
3 (SDKU-
DS ¹ SaS)
2 (SDKU-DS
¹ Most-Hid)
4
(SDKU-
DS + SaS
¹ KDH)
11
(SDKU-
DS + SaS
¹ Most-
Híd +
KDH)
Koalície strán
parlamentnej opozície
16 (Smer-
SD ¹ ďS-
HZDS +
SNS)
Strany vládnej koalície
spolu so stranami
parlamentnej opozície
28
(Smer-
SD +
KDH +
SNS)
18 (Smer-
SD +
Most-Hid)
Strany vládnej
koalície spolu s inými
mimoparlamentnými
stranami
30
(SDKU-
DS +
SaS +
Most-Hid
+ KDH +
OKS
1
)
1
(SDKU-
DS +
OKS
12
)
2 (KDH ¹
ďS-HZDS)
3 (SaS ¹
Most-Hid
+ KDH +
OKS
12
)
19
(SDKU-
DS +
KDH +
SMK-
MKP)
Strany parlamentnej
opozície spolu s inými
mimoparlamentnými
stranami
8 (Smer-
SD + SNS
+ HZD +
SZS ¹ SF)
17 (Smer-
SD +
ďS-HZDS
+ HZD +
ND)
14 (Smer-
SD +
ďS-HZDS
+ HZD +
SZ)
Mimoparlamentné
politické strany
(samostatne)
2 (SZ)
1 (NF)
1 (Paliho
kapurkova)
1 (EDS)
1 (ďS-
HZDS)
1 (EDS)
Koalície
mimoparlamentných
politických strán
1 (DS
¹ DU ¹
Zmena
zdola)
1 (SDď ¹
S.O.S.)
Celkový pocet
poslancov mestských
zastupiteĐstiev
45 31 31 25 31 31 31 50
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
19
Aj keć OKS ma v sucasnosti svojich zastupcov v Narodnej rade SR, tito kandidovali na kandidatnej listine strany Most-Hid a preto
je OKS pre potreby tohto prehĐadu povazovana za mimoparlamentnu stranu.
Komunal ne voĐby 2010
147
Mapa 4
Podiel starostov kandidujúcich za strany vládnej koalície na celkovom pocte zvolených starostov (v º)
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
Mapa 5
Podiel starostov kandidujúcich za strany parlamentnej opozície na celkovom pocte zvolených sta-
rostov (v º)
Zdroj: Ofcialne výsledky komunalnych volieb 2010 v SR podĐa Statistického uradu SR (vlastné spracovanie).
Nezavisli kandidati boli výrazne uspesnejsi na juhozapade a zapade krajiny. Pomerne pre-
kvapujuco sa dokazali výraznejsie presadiĢ aj v ramci mestských casti Bratislavy a Kosic.
Naopak, v severovýchodnej casti (teda v casti, ktora patri medzi najIragmentovanejsie regiony
uzemia Slovenska z hĐadiska veĐkostnej struktury obci
20
) uzemia Slovenska bola uspesnosĢ
20
K specifkam veĐkostnej struktury obci je vhodné pozrieĢ napriklad Gajdos - Moravanska - FalĢan (2009), Labunova a Lovacka
(2008), pripadne Cavojec a Sloboda (2005).
148
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
nezavislých kandidatov výrazne nizsia (mapa 3). Kandidati nominovani stranami vladnej ko-
alície
21
sa výraznejsie dokazali presadiĢ v mestských castiach Bratislavy a Kosic, na Orave,
Spisi, Sarisi a Above. Naopak, slabé výsledky dosiahli v severozapadných a zapadných cas-
tiach uzemia Slovenska (mapa 4). Kandidati nominovani stranami parlamentnej opozicie
22

celkom jednoznacne dominovali v regione severovýchodného Slovenska a tiez v centralnej
casti uzemia Slovenska. Na druhej strane sa takmer vôbec nepresadili na juhozapade uzemia
Slovenska a slabé výsledky dosiahli aj vo väcsine mestských casti Bratislavy a Kosic a v okrese
Kezmarok (mapa 5).
7. ZÁVER
Komunalne voĐby uzatvarali volebný rok 2010. Prejavili sa v nich nielen výsledky parlament-
ných volieb, ktoré sa uskutocnili iba niekoĐko mesiacov skôr, ale tiez narastajuce sklamanie ci
znechutenie obyvateĐstva zo spravania sa politických elit. Predvolebna kampaĖ bola spestrena
novými prostriedkami, ktoré casto vychadzali z moderných inIormacno-komunikacných tech-
nologii. Výsledky samotných volieb potvrdili niektoré dlhodobejsie trendy, no zaroveĖ boli
v urcitých momentoch aj prekvapujuce. Volebna ucasĢ sa udrzala priblizne na urovni 50 °.
Doslo tiez k signifkantnému narastu poctu zien, ktoré ziskali mandat starostu obce.
Stranicky nezavisli kandidati zaznamenali v komunalnych voĐbach 2010 lepsie výsledky
nez v predchadzajucich obdobiach. Zda sa dokonca, ze lokalna uroveĖ by sa v slovenských
podmienkach mohla staĢ priestorom, kde by boli obyvatelia vnimani ako politický element
postmodernej demokracie (Marletti, 2007) a kde by sa potencialne kazdý mohol uchadzaĢ
o poziciu v uzemnej samosprave, a to bez ohĐadu na veĐkosĢ prislusnej samospravnej jednotky
ci na aktivity a zaujmy politických stran (v predchadzajucich obdobiach platilo, ze najmä vo
väcsich mestach dominovali politické strany, a nie nezavisli kandidati). Ak sa vsak pozrieme na
uspesnosĢ stranicky nezavislých kandidatov v Ceskej republike ci Maćarsku, potom musime
konstatovaĢ, ze stranicky nezavisli kandidati v slovenských podmienkach zćaleka nie su taki
uspesni ako stranicky nezavisli kandidati v spominaných dvoch stredoeuropskych krajinach
(Klimovský, 2010a; Klimovský, 2010b).
Doslo tiez k posilneniu pozicii najsilnejsej opozicnej politickej strany, Smeru-SD, a naj-
silnejsej strany vladnej koalicie, SDKU-DS. Naopak, viaceré politické strany boli oslabené.
Priebeh volieb sprevadzali viaceré podozrenia z neetického konania. Uz ,tradicné' podo-
zrenia z kupovania hlasov romskych volicov
23
sprevadzali tiez protesty proti porusovaniu vo-
lebného moratoria.
24
Az tragikomicky v tomto kontexte vyznieva zadrzanie séIa Slovenského
deafympijského výboru obyvateĐmi obce Strba v noci, ktora predchadzala volebnému dĖu, na
uzemi ich obce. Uvedený spolocne s ćalsimi osobami distribuoval letaky s obsahom suvisia-
cim s komunalnymi voĐbami, cim porusil volebný zakon a dopustil sa priestupku. Obyvatelia
odovzdali zadrzaného prislusnikom Policajného zboru SR a po vypocuti bol tento prepustený.
21
Do kategorie ,starostovia kandidujuci za strany vladnej koalicie' boli zaradeni vsetci starostovia, ktori kandidovali za niektoru
zo stran aktualnej vladnej koalicie (SDKU-DS, SaS, Most-Hid a KDH), za koaliciu týchto stran, pripadne za koaliciu týchto stran
s inými mimoparlamentnými stranami. Do tejto kategorie neboli zaradeni kandidati, ktori kandidovali v ramci koalicii zahĚĖajucich
strany vladnej koalicie i parlamentnej opozicie.
22
Do kategorie ,starostovia kandidujuci za strany parlamentnej opozicie' boli zaradeni vsetci starostovia, ktori kandidovali za
niektoru zo stran aktualnej parlamentnej opozicie (Smer-SD a SNS), za koaliciu týchto stran, pripadne za koaliciu týchto stran
s inými mimoparlamentnými stranami. Do tejto kategorie neboli zaradeni kandidati, ktori kandidovali v ramci koalicii zahĚĖajucich
strany vladnej koalicie i parlamentnej opozicie.
23
V Mestskej casti Kosice-Lunik IX boli voĐby dokonca na kratky cas kvôli tejto skutocnosti aj prerusené a podnety na presetrenie
podozrenia z kupovania hlasov boli podané napriklad v Cani, Hucine, Moldave nad Bodvou, Radnovciach, VeĐkej Ide atć.
24
Napriklad v Dubnici nad Vahom, Martine, Presove, VeĐkom Bieli atć.
Komunal ne voĐby 2010
149
Do výsledkov volieb musel zasiahnuĢ aj Ustavný sud SR. Dorucených mu bolo 139 podne-
tov a sĢaznosti (ide o doteraz najväcsi pocet podnetov a sĢaznosti podaných na Ustavný sud SR
v suvislosti s komunalnymi voĐbami na Slovensku), pricom najviac ich bolo podaných v Brati-
slave a Kosiciach. VoĐby boli nasledne Ustavným sudom SR ciastocne alebo uplne vyhlasené
za neplatné napriklad v Banskom Studenci, Dolnej Lehote, Jablonici, Macove, Novom Tekove,
Oscadnici, Svinnej, Trebichave, VeĐkej Lesnej ci Vysnej Boci.
LITERATÚRA
1. Belluati, M.: When National or Local? The Dual Climate of Opinion in the Italian Regional Elections.
Bulletin oI Italian Politics, Vol. 2, No. 2, 2010, s. 55 74.
2. Benoit, W. L.: Communication in Political Campaigns. New York, Peter Lang Publishing 2007.
3. Clark, N. Rohrschneider, R.: Secona-oraer elections versus hrst-oraer thinking. how voters perceive
the representation process in a multi-layerea system of governance. Journal oI European Integration,
roc. 31, c. 5, 2009, s. 645 664.
4. Cavojec, J. Sloboda, D.: Fiskalna aecentrali:acia a obce. Bratislava, Konzervativny institut M. R.
SteIanika 2005.
5. Gajdos, P. Moravanska, K. FalĢan, ď.: Specihka siaelneho vyvofa na Slovensku. Typologicka
analy:a siael. Bratislava, Sociologický ustav SAV 2009.
6. Chytilek, R. Sedo, J. Lebeda, T. Caloud, D.: Jolebni systemy. Praha, Portal 2009.
7. Johnson-Cartee, K. S. Copeland, G. A.: Insiae Political Campaigns. London, Praeger 1997.
8. Klimovský, D.: Samospravy v EÚ. Ceska republika. Extremne fragmentovana siaelna struktura,
kompetencna kategori:acia obci. Ú:emna samosprava, roc. 6, c. 2, 2010a, s. 32 37.
9. Klimovský, D.: Samospravy v EÚ. Maćarsko. Silna traaicia avofurovĖovef u:emnef samospravy
s aominanciou obecnef samospravy. Ú:emna samosprava, roc. 6, c. 4, 2010b, s. 44 48.
10. Krivý, V.: Komunalne voĐby 2002. Jysleaky, uspesne politicke strany. In: Meseznikov, G. (ed.):
Komunalne voĐby 2002. Bratislava, Institut pre verejné otazky 2003, s. 69 108.
11. Krivý, V.: JoĐby v roku 2006. In: Kollar, M. Meseznikov, G. Butora, M. (ed.): Slovensko 2006.
Suhrnna sprava o stave spolocnosti. Bratislava, Institut pre verejné otazky 2007, s. 107 149.
12. Krivý, V.: JoĐby vy:namne a menef vy:namne. Tlacova konIerencia ,ISSP Slovensko 2008'. Dostup-
né na: http://www.sociologia.sav.sk/podujatia.php?id÷1197&r÷1,°20krivy¸volby.doc
13. Labunova, A. Lovacka, S.: BuaucnosĢ malych obci na vychoanom Slovensku. Geografcka revue,
roc. 4, c. 2, 2008, s. 214 226.
14. Polling stations, the electorate ana turnout in the hrst ana secona rouna of mayoral elections by
urban ana other municipalities, Slovenia, 2010. Statistical OIfce oI the Republic oI Slovenia, 2010.
Dostupné z: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma÷0664905e&ti÷&path÷../Database/
General/06¸elections/06566¸local¸elections/06649¸mayor¸2010/&lang÷1
15. ReiI, K. Schmitt, H.: Nine secona-oraer national elections. A conceptual framework for the analysis
of European election results. European Journal oI Political Research, roc. 8, c. 1, 1980, s. 3 45.
16. Strmiska, M. Chytilek, R. Sedo, J. Eibl, O.: Jolebni komplexy :emi J4. Stuaie k pofeti viceurov-
Ėoveho volebniho prostoru. Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2009.
17. ěadek, M.: Ro:hovor na temu ,Komunalne voĐby'. Zurnal Radia Regina, 27. novembra 2011.
18. SteIancik, R.: Politicky marketing kanaiaatov na primatorov krafskych miest, 2010. Dostupné z:
http://www.webnoviny.sk/download/667/volebna-analyza.pdI
19. Velsic, M.: Komunalne voĐby, lokalna aemokracia a samosprava v optike verefnef mienky. In: Me-
seznikov, G. (ed.): Komunalne voĐby 2002. Bratislava, Institut pre verejné otazky 2003, s. 21 49.
20. Jolby 2010. Komunalni volby vysleaky voleb. iHNed.cz special, 2010. Dostupné z. http://volby.
ihned.cz/tagy/komunalni-volby-136423
21. Zuborova, V.: Marketizacia vonkafsef reklamy v parlamentnych voĐbach 2010 v slovenskef republike.
Acta Politologica, roc. 3, c. 1, 2010a, s. 1 16.
22. Zuborova, V.: Re-aehnicia typologie politickych akterov v kontexte s politickou komunikaciou a po-
litickym marketingom. Slovenska politologicka revue, roc. 10, c. 2, 2010b, s. 59 85.
150
Dani el Kl i movský Vi er a Zubor ova
Internetové zdroje
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/magdalena-vasaryova.php?itemid÷10895
http://hagyari.blog.sme.sk/
http://harman.blog.sme.sk/
http://jozeIweber.blog.sme.sk/
http://kazimir.blog.sme.sk/
http://ladislavrovinsky.blog.sme.sk/
http://lubomirvazny.blog.pravda.sk/author/ubomrvny/
http://marekblaha.blog.sme.sk/
http://milanItacnik.blog.sme.sk/c/248616/Ak-chceme-zmenu-v-Bratislave-musime-prist-vo-
lit.html
http://peter.gogola.sk/
http://petergogola.blog.sme.sk/
http://peter.gogola.sk/category/blog/
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid÷70
http://rasi.blog.sme.sk/
http://www.hagyari.sk/
http://www.igorchoma.sk/
http://www.lubomirvazny.sk/
http://www.richardrasi.sk/doclist/blogujem/
http://www.rybnicek.sk/
http://www.rybnicek.sk/blog
http://www.statistics.sk'DQL HO .OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi

Anotácia: $XWRUL UR]REHUDM~ ãLUãLH V~YLVORVWL YROLHE GR VDPRVSUiYQ\FK RUJiQRY REFt D PLHVW 9HQXM~ VD IDNWRURP YROHEQHM ~þDVWL DQDO\]XM~ DNWLYLW\ NDQGLGXM~FLFK SROLWLF NêFK VXEMHNWRY D LQGLYLGXiOQ\FK NDQGLGiWRY SUHG YR EDPL LFK NRPXQLNDþQp VWUDWpJLH 2VRELWQ~ SR]RUQRV YHQXM~ SUHGYROHEQêP NDPSDQLDP Y NUDMVNêFK PHVWiFK $QDO\]XM~ YêVOHGN\ KODVRYDQLD . ~þRYp VORYi NRPXQiOQH YR E\ REFH RUJiQ\ ~]HPQHM VDPRVSUiY\ SRVODQFL REHFQêFK ]D VWXSLWH VWLHY SUHGYROHEQi NDPSD VWDURVWRYLD YROHEQi ~þDV 

1. ÚVOD 5RN DNR Yê]QDPQê YROHEQê URN SULQLHVRO PQRKR ]PLHQ 3RSUL ]PHQiFK QD QiURGQHM SROLWLFNHM ãDFKRYQLFL NGH YOiGX VIRUPRYDOL GRYWHG\ RSR]LþQp SROLWLFNp VXEMHNW\ V QRYRY\ WYRUHQêPL SROLWLFNêPL VXEMHNWPL ]PHQ\ EROL ]D]QDPHQDQp DM Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE 1D P\VOL SULWRP QHPiPH LED VDPRWQp YROHEQp YêVOHGN\ DOH DM DNWLYLW\ VXEMHNWRY SUL WYRUEH NRDOtFLt þL Y UiPFL SUHGYROHEQHM NDPSDQH 9 WHMWR NDSLWROH Y\FKiG]DPH MHGQDN ] R¿FLiOQ\FK ãWDWLVWLFNêFK ~GDMRY NWRUp V~ ]YHUHMQHQp QD LQWHUQHWRYHM VWUiQNH âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 D MHG QDN ] ~GDMRY NWRUp VPH ]tVNDOL EX SULDPR Y WHUpQH QDSUtNODG SUL SR]RURYDQt NRPXQLNiFLH SURVWUHGQtFWYRP ELOERUGRY EORJRY D SRG

 DOHER SURVWUHGQtFWYRP PHWyG\ REVDKRYHM DQDOê]\ SUL ãW~GLX U{]Q\FK GRNXPHQWRY .RPXQiOQH YR E\ VD QD 6ORYHQVNX NRQDOL G D QRYHPEUD 3UL YR EH KODVRYDQt.

VD Y\XåtYD YlþãLQRYê YROHEQê V\VWpP R]QDþRYDQê DM DNR V\VWpP SUYpKR Y FLHOL1 SULþRP SUL YR EiFK SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY VD Y\XåtYDM~ YLDFPDQGiWRYp YROHEQp RE YRG\ 2NUHP QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY YVWXSRYDOR V YODVWQêPL NDQGLGiWPL GR WêFKWR YROLHE FHONRYR SROLWLFNêFK VWUiQ D KQXWt YUiWDQH WêFK NWRUp EROL ]DVW~SHQp Y 1iURGQHM UDGH 65.

6WDURVWRYLD UHVS SULPiWRUL REFt PLHVW D PHVWVNêFK þDVWt EROL ]YROHQt Y  REFLDFK PHVWiFK D PHVWVNêFK þDVWLDFK = FHONRYpKR SRþWX  PDQGiWRY SRVODQFRY REHFQêFK PHVWVNêFK D PLHVWQ\FK ]DVWXSLWH VWLHY EROR Y UiPFL WêFKWR YROLHE REVDGHQêFK  PDQGiWRY2 1RYp YR E\ NWRUp VD XVNXWRþQLOL Då Y URNX EROL ] U{]Q\FK G{YRGRY Y\KOiVHQp YR YLDF DNR GYDGVLDWLFK REFLDFK SULþRP Y QLFK EROR SRWUHEQp REVDGL EX þDV SRVODQHFNêFK PLHVW Y ]DVWXSLWH VWYiFK REFt. 9 DEVRO~WQ\FK þtVODFK PRåQR XYLHV åH R IXQNFLX VWDURVWX VD XFKiG]DOR NDQ didátov.

 SUtSDGQH PLHVWD VWDURVWRY REFt.

 9 QLHNWRUêFK REFLDFK ± /HJQDYD RNUHV 6WDUi XERY D.

D 6R QtN RNUHV 6YLGQtN.

± EROR SRWUHEQp Y\KOiVL QRYp YR E\ DM YR Y] DKX N PDQGiWX VWDURVWX DM YR Y] DKX N SRVODQHF NêP PDQGiWRP 1 2 6\VWpP SUYpKR Y FLHOL MH V\VWpPRP Y UiPFL NWRUpKR Yt D] SUYpKR D MHGLQpKR NROD KODVRYDQLD ]tVNDYD PDQGiW EH] RK DGX QD YlþãLQX NWRU~ GRVLDKRO &K\WLOHN HW DO V .

 /HQ QD SRURYQDQLH Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK Y URNX EROR GR REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY ]YROHQêFK  SRVODQFRY Y URNX WR EROR  SRVODQFRY D Y URNX WR EROR  SRVODQFRY .

RPXQiOQH YR E\  92/(%1È Òý$6 9ROHEQi ~þDV VD SR NRPXQiOQ\FK YR EiFK Y URNX NHG\ GRVLDKOD ~URYH  Y DO ãtFK URNRFK XVWiOLOD QD ~URYQL RNROR  1HEROR WR LQDN DQL Y URNX NH VD QD YR EiFK GR RUJiQRY REHFQHM VDPRVSUiY\ ]~þDVWQLOR RSUiYQHQêFK YROLþRY KODVRYDFLHYROHEQp OtVWN\ D REiON\ EROL Y\GDQp FHONRYR  YROLþRP..

RãLFLDFK 6 YêQLPNRX âW~URYD VD PHG]L Sl YROHEQêFK REYRGRY V QDMY\ããRX YROHEQRX ~þDV RX GRVWDOL YêOXþQH YROHEQp REYRG\ QDFKiG]DM~FH VD QD YêFKRGH NUDMLQ\ WDEX ND . 8å WUDGLþQH EROD QDMQLåãLD YROHEQi ~þDV ]D]QDPHQDQi Y GYRFK QDMYlþãtFK PHVWiFK 6ORYHQVND WHGD Y %UDWLVODYH D .

RãLFHRNROLH âW~URYR 5Rå DYD 6WURSNRY 6YLGQtN ÒþDV Y   9ROHEQp REYRG\ V QDMQLåãRX YROHEQRX ~þDV RX . 7DEX ND 1DMY\ããLD D QDMQLåãLD YROHEQi ~þDV Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK SRG D YROHEQêFK REYRGRY 9ROHEQp REYRG\ V QDMY\ããRX YROHEQRX ~þDV RX .RãLFH Bratislava âD D %DQVNi %\VWULFD 7UQDYD ÒþDV Y   Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

 Mapa 1 9ROHEQi ~þDV SRG D RNUHVRY Y .

Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

  9 URNX EROD YROHEQi ~þDV  Y URNX WR EROR  Y URNX WR EROR D Y URNX YROHEQi ~þDV GRVLDKOD GRWHUD] QDMQLåãLX ~URYH D WR  2Wi]ND YROHEQHM ~þDVWL MH YåG\ YH PL FLWOLYi SUHWRåH V~YLVt DM V OHJLWLPLWRX GLVWULE~FLH PRFL 1DY\ãH QLHNWRUt DXWRUL MX SRYDåXM~ ]D ]iNODGQ~ GLPHQ]LX YROHEQpKR VSUiYDQLD 6WUPLVND HW DO .

 .RQFHSFLD GUXKRUDGêFK YROLHE SR]UL QDSUtNODG 5HLI D 6FKPLWW DOHER &ODUN D 5RKUVFKQHLGHU .

SULWRP SRXND]XMH QD WR åH YROLþL RNUHP LQpKR ]YDåXM~ Y NWRUêFK YR EiFK LGH R YLDF SUtSDGQH R PHQHM D SRG D WRKR VD UR]KRGXM~ þL VD QD GDQHM YR EH ]~þDVWQLD DOHER QLH 9ROHEQi ~þDV QD ~URYQL SULEOLåQH YãDN HãWH QH]DNODGi G{YRG SRYDåRYD NRPXQiOQH YR E\ QD 6ORYHQVNX ]D GUXKRUDGp 9 URNX VD QDSUtNODG NRPXQiOQH YR E\ XVNXWRþQLOL YR YLDFHUêFK NUDMLQiFK VWUHGQHM D YêFKRGQHM (XUyS\ =DXMtPDYp MH åH YROHEQi ~þDV Y WêFKWR NUDMLQiFK MH Y ]iVDGH SRURYQDWH Qi SUtSDGQH DM QLåãLD QHå QD 6ORYHQVNX 1DSUtNODG YR YR EiFK GR REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY Y ýHVNHM UHSXEOLNH EROD YROHEQi ~þDV VWDURVWRYLD QLH V~ Y ýHVNHM UHSXEOLNH YROHQt SULDPR.

 Y 6ORYLQVNX EROD Y UiPFL YROLHE VWDURVWRY GRVLDKQXWi Y SUYRP NROH YROHEQi ~þDV D Y GUXKRP NROH  Y 3R VNX EROD Y UiPFL YROLHE GR REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY GRVLDKQXWi YROHEQi ~þDV WLHWR YR E\ V~ VSRMHQp V YR EDPL GR ]DVWXSLWH VWLHY YRMYRGVWLHY D RNUHVRY.

 D Y UiPFL YROLHE VWDURVWRY WR EROR  Y 0D DUVNX EROD Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE GRVLDKQXWi ~URYH DW 1DY\ãH YêVNXP\ YHUHMQHM PLHQN\ þL U{]QH DQDOê]\ QHSRXND]XM~ QD WR åH E\ NRPXQiOQH YR E\ QD 6ORYHQVNX SDWULOL PHG]L WDN]YDQp GUXKRUDGp YR E\ SR]UL QDSUtNODG .ULYê DOHER 9HOãLF .

 .

OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi $N VD SR]ULHPH QD YROHEQ~ ~þDV Y MHGQRWOLYêFK RNUHVRFK PDSD . 'DQL HO .

 P{åHPH YLGLH åH QDMY\ããLD YROHEQi ~þDV EROD ]D]QDPHQDQi Y RNUHVRFK VXVHGLDFLFK V 3R VNRP D 0D DUVNRP 9R YãHREHFQRVWL E\ VD GRNRQFD GDOR NRQãWDWRYD åH NêP QDMY\ããLD YROHEQi ~þDV EROD ]D ]QDPHQDQi QD YêFKRGQRP 6ORYHQVNX ]iSDGQp 6ORYHQVNR Y WRPWR RK DGH YêUD]QH ]DRVWiYD $QL MHGQD ] SLDWLFK REFt Y NWRUêFK EROD ]D]QDPHQDQi QDMY\ããLD YROHEQi ~þDV QLH MH REêYD Qi YLDF QHå RSUiYQHQêPL YROLþPL ([WUpPRP MH SULWRP REHF +DYUDQHF NWRU~ REêYD PHQHM QHå GYDGVD RE\YDWH RY 3RNLD LGH R Sl REFt V QDMQLåãRX YROHEQRX ~þDV RX WLH V~ ] K DGLVND SRSXODþQHM YH NRVWL YH PL U{]QRURGp 1D MHGQHM VWUDQH MH 0\MDYD NWRUHM SRSXOiFLD SUHNUDþXMH WLVtF RE\YDWH RY QD GUXKHM VWUDQH V~ REFH .UHPQi D XEiNRYR NWRUêFK FHONRYi SRSXOiFLD VD SRK\EXMH QD ~URYQL SULEOLåQH MHGQHM VWRYN\ RE\YDWH RY WDEX ND .

UHPQi XEiNRYR 0\MDYD 0DOp /HGQLFH 9H Np 5RYQp ÒþDV Y   Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH. 7DEX ND 1DMY\ããLD D QDMQLåãLD YROHEQi ~þDV Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK SRG D REFt 2EFH V QDMY\ããRX YROHEQRX ~þDV RX +DYUDQHF -DQLFH /LSWRYVNp %HKDURYFH 6~WRU &KRUYiW\ ÒþDV Y   2EFH V QDMQLåãRX YROHEQRX ~þDV RX .

729 $ .$1'.9.RãLFH 'DUJRYVNêFK KUGLQRY EROD YROHEQi ~þDV LED QD ~URYQL  Y SUtSDGH 0HVWVNHM þDVWL .&. 9êUD]Q~ GLYHU]LWX YãDN PRåQR REMDYL DM SUL EOLåãRP SRK DGH QD %UDWLVODYX D . $NWLYLW\ NDQGLGXM~FLFK SROLWLFNêFK VXEMHNWRY D NDQGLGiWRY SUHG NRPXQiOQ\PL YR EDPL ]D K DOL PQRKR WUDGLþQêFK SUYNRY 2VYLHåHQtP Y SRURYQDQt V SUHGFKiG]DM~FLPL NRPXQiOQ\PL YR EDPL YãDN EROR LQWHQ]tYQHMãLH D NUHDWtYQHMãLH Y\XåtYDQLH PRGHUQêFK LQIRUPDþQRNRPXQL NDþQêFK WHFKQROyJLt þR EROR ]UHWH Qp SUHGRYãHWNêP YR VIpUH SROLWLFNHM NRPXQLNiFLH 3UL SRK DGH QD YêEHU NDQGLGiWRY UHVS QD Y\WYiUDQLH SUHGYROHEQêFK NRDOtFLt PRåQR KR YRUL R ãW\URFK VSRORþHQVNRSROLWLFNêFK D HNRQRPLFNêFK V~YLVORVWLDFK NWRUp PRKOL ± D SUDY GHSRGREQH DM PDOL ± YêUD]Qê YSO\Y QD VSUiYDQLH VD UHOHYDQWQêFK SROLWLFNêFK VXEMHNWRY SUHG NRPXQiOQ\PL YR EDPL  1H~VSHFK SUHGFKiG]DM~FHM YOiGQHM NRDOtFLH Y SDUODPHQWQêFK YR EiFK 1DSULHN WRPX åH 6PHU6' ]tVNDO YLDF QHå WUHWLQX KODVRY Y SDUODPHQWQêFK YR EiFK VS{ VRE YOiGQXWLD YOiGQHM NRDOtFLH 6PHU6' ± 616 ± 6+='6 DNR DM SUtNORQ þDVWL YROLþVNHM .RãtF =DWLD þR Y 0HVWVNHM þDVWL .RãLFH3R RY DOHER %UDWLVODYDýXQRYR PDM~ ]R VRFLRHNRQRPLFNpKR K DGLVND LQê FKDUDNWHU QHå PHVWVNp þDVWL DNR V~ .7.$1'.&+ 32/.RãLFH NWR Up V~ þOHQHQp QD PHVWVNp þDVWL .é&+ 68%-(.R ãLFH3R RY WR EROR Då  7X MH YãDN SRWUHEQp GRGD åH PHVWVNp þDVWL DNR .'È729 35(' 92 %$0.7< .7.'8-Ò&.êP QDSUtNODG Y 0HVWVNHM þDVWL %UDWLVODYDýXQRYR GRVLDKOD YROHEQi ~þDV ~URYH  Y 0HVWVNHM þDVWL %UDWLVODYD3HWUåDOND EROD YROHEQi ~þDV LED QD ~URYQL  9H PL SRGREQH MH WR DM Y SUtSDGH .RãLFH'DUJRYVNêFK KUGLQRY þL %UDWLVODYD3HWUåDOND $.

RQNUpWQH LGH R WLHWR VWUDQ\ 6D6 0RVW+tG D 6' 3UYp GYH ] WêFKWR VWUiQ DåLOL RNUHP LQpKR DM ] WRKR åH VD LP SRGDULOR QLHOHQ GRVWD VD GR 1iURGQHM UDG\ 65 DOH ]iURYH DM GR YOiGQHM NRDOtFLH )LQDQþQi NUt]D 2EFH VD DM Y G{VOHGNX ¿QDQþQHM NUt]\ GRVWDOL GR DåNRVWt .ãOR SULWRP QDMPl R REFH NWRUp EROL YêUD]QêP VS{VRERP ]iYLVOp RG SUtMPRY SO\Q~FLFK ] SRGLHORYêFK GDQt 7LHWR SUtMP\ Y VOHGRYDQRP REGREt SRNOHVOL D YLDFHUp REFH QHGRNi]DOL UHDJRYD DGHNYiWQ\P VS{VRERP QD Y]QLNQXW~ VLWXiFLX 9ãHREHFQp ]QHFKXWHQLHVNODPDQLH VSRORþQRVWL ]R VWUDQtFNHM SROLWLN\ 8å VSRPtQDQê VS{VRE YOiGQXWLD SUHGFKiG]DM~FHM YOiGQHM NRDOtFLH QiUDVW YãHREHFQHM QH G{YHU\ Y VWUDQtFNH ãWUXNW~U\ DNR DM ]QHFKXWHQLH UHVSHNWtYH VNODPDQLH ]R VSUiYDQLD VD VWUDQtFN\FK HOtW YLHGOL N WRPX åH VWUDQtFND QH]iYLVORV NDQGLGiWRY VD X QLHNWRUêFK VNXStQ YROLþRY SRYDåRYDOD ]D YêKRGX 7LHWR V~YLVORVWL YLHGOL RNUHP LQpKR N WRPX åH „ VWUDQD 6PHU6' VD VSUiYDOD SUDJPDWLFN\ D EROD QLHOHQ RFKRWQi QDVDGL GR NRPXQiOQHM SROLWLN\ þDV VYRMHM VWUDQtFNHM ãSLþN\ DOH KQH YR YLDFHUêFK SUtSDGRFK EROD RFKRWQi VWLDKQX YODVWQêFK NDQGLGiWRY GRNRQFD DM Y UHODWtYQH NUiWNRP þDVH SUHG YR EDPL..RPXQiOQH YR E\  ]iNODGQH 616 D 6+='6 N VWUDQH 6PHU6' YLHGOL N WRPX åH WiWR SROLWLFNi VWUDQD PDOD REPHG]HQê PDQpYURYDFt SULHVWRU QD Y\WYiUDQLH PRåQHM YOiGQHM NRDOtFLH 9êVOHGNRP ERO SUHVXQ VWUiQ 6PHU6' D 616 GR RSR]LþQêFK ODYtF 1iURGQHM UDG\ 65 D RGFKRG 6+='6 PLPR SDUODPHQWX 1iVWXS QRYêFK SROLWLFNêFK VXEMHNWRY QD SROLWLFN~ VFpQX 9 SULHEHKX URND VD REMDYLOL KQH WUL SROLWLFNp VWUDQ\ NWRUêFK UHSUH]HQWDQWL VD GRNi]DOL SUHVDGL Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE .

VWê SUDJPDWL]PXV EROR PRåQp SRVWUHKQ~ DM Y VSUiYDQt VD QLHNWRUêFK NDQGLGiWRY NWRUt QHEROL UHSUH]HQWDQWPL åLDGQHM SROLWLFNHM VWUDQ\ 7\SLFNêP SUtNODGRP EROR SRVWXSQp VSiMDQLH VD YLDFHUêFK NDQGLGiWRY QD SRVW SULPiWRUD PHVWD . VWLDKQXWLX YODVWQpKR NDQGLGiWD 6PHU 6' SULVW~SLO QDSUtNODG Y 7UHQþtQH QiVOHGQH SRGSRULO QH]iYLVOpKR NDQGLGiWD V QDMY\ããtPL SUHGYROHEQêPL SUHIHUHQFLDPL. V FLH RP PD[LPDOL]RYD VYRM YROHEQê ]LVN „ YROHEQp ]LVN\ QRYêFK SROLWLFNêFK VWUiQ RVODELOL QLHNWRUp LQp SROLWLFNp VWUDQ\ NWRUp Y UiP FL QiURGQHM L NRPXQiOQHM SROLWLN\ S{VRELOL Xå GOKãt þDV „ ¿QDQþQi VLWXiFLD EROD Y SUtSDGRFK QLHNWRUêFK REFt WDNi ]Oi åH VS{VRELOD Då GHNODURYDQLH QH]iXMPX R SUHEUDWLH ]RGSRYHGQRVWL D WHGD DM R IXQNFLH Y REHFQHM VDPRVSUiYH „ QH]iYLVOt NDQGLGiWL EROL ~VSHãQt DM YR YH NêFK PHVWiFK D LFK FHONRYê DEVRO~WQ\ L UHODWtY Q\ YROHEQê ]LVN Y SRURYQDQt V SUHGFKiG]DM~FLP IXQNþQêP REGREtP Y]UiVWRO .RãLFH ]D ~þHORP PD[LPDOL]iFLH SRGSRU\ MHGQpKR ] QLFK  1DSUtNODG Y %DQVNHM %\VWULFL NDQGLGRYDO ]D 6PHU6' H[PLQLVWHU GRSUDY\ 9iåQ\ .

RãLFLDFK 9 WRPWR PHVWH YãDN QDKUDGLO MHGQpKR YODVWQpKR NDQGLGiWD / /D]iUD. DOH DM Y .

LQêP YODVWQêP NDQGLGiWRP 5 5DãLP.

 NWRUê ERO PLQLVWURP DM Y SUHGFKiG]DM~FHM YOiGH 9 %UDWLVODYH WiWR VWUDQD GRNRQFD QHSRVWDYLOD YODVWQpKR NDQGLGiWD D QDPLHVWR WRKR RWYRUHQH SRGSRURYDOD NDQGLGDW~UX 0 )WiþQLND NWRUê R¿FLiOQX NDQGLGDW~UX RKOiVLO EH] SRGSRU\ VWUDQ\ 6PHU6' $å H[WUpPQ\P SUtSDGRP EROD REHF 6R QtN Y RNUHVH 6WURSNRY NGH VD Y UiPFL ULDGQ\FK NRPXQiOQ\FK YROLHE QLN QHXFKiG]DO R IXQNFLX VWDURVWX SUtSDGQH IXQNFLX SRVODQFD REHFQpKR ]DVWXSLWH VWYD 2G WRKR YãDN WUHED RGOtãL GRSO XM~FH YR E\ NWRUp VD XVNXWRþQLOL Y PiML WHGD LED QLHNR NR PHVLDFRY SUHG ULDGQ\PL NRPXQiOQ\PL YR EDPL +QH YR YLDFHUêFK REFLDFK ± 2ViGND 9\ãQê .XEtQ 7UQDYD SUL /DERUFL D 9DOHQWRYFH ± VD YR E\ QHXVNXWRþQLOL SUHWRåH VD R IXQNFLX VWDURVWX QHXFKiG]DO åLDGQ\ NDQGLGiW SULþRP DNR G{YRG EROD XYiG]DQi QH]P\VHOQRV SUHEUDWLD PDQGiWX LED QD QLHNR NR PHVLDFRY 6YRMHM NDQGLGDW~U\ VD Y SURVSHFK 0 .RãLFH SUHG YR EDPL Y]GDOL 0 *DPFRYi QH]iYLVOi NDQGLGiWND.DåLPtUD VWUDQtFN\ QH]iYLVOpKR NDQGLGiWD QD SULPiWRUD PHVWD .

D / 5RYLQVNê GRYWHG\ SRGSRURYDQê SROLWLFNRX VWUDQRX 6D6 .

( 9 5È0&.È&.2081.. 'DQL HO . 35('92/(%1(KAMPANE 3UL SRK DGH QD KLVWRULFNê YêYRM P{åHPH YLGLH åH GRFKiG]D N QiUDVWX LQGLYLGXiOQHM VORERG\ UHVS DXWRQyPLH D N DNpPXVL ]QLåRYDQLX ]iYLVORVWL MHGQRWOLYFRY RG WUDGLþQêFK VNXStQ URGLQD QiERåHQVNi NRPXQLWD VWUDQD.$ý1e 675$7e*.$$ .2081..OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi .

 7HQWR WUHQG VD SUHQiãD DM GR VIpU\ UR]KRGRYDQLD þR Pi QHVSRUQê YSO\Y QD SROLWLNX DNR WDN~ $N VD SR]ULHPH QD NRPXQiOQX SROLWLNX LQGLYLGXDOL]iFLD Y UiPFL UR] KRGRYDQLD VD WX SUHMDYXMH Y UiPFL YROHEQpKR ERMD QDSUtNODG DM WêP åH PQRKR YROLþRY SR]Qi SUt VOXãQêFK NDQGLGiWRY EH]SURVWUHGQHMãLH D SUHWR VD GRNiåX VWRWRåQL V P\ãOLHQNDPL WêFKWR NDQGL GiWRY QLHOHQ V P\ãOLHQNDPL NWRUp SUH]HQWXMH SROLWLFNi VWUDQD -RKQVRQ&DUWHH D &RSHODQG .

 1DSULHN WRPX åH QLHNWRUt NDQGLGiWL GHNODURYDOL SRGSRUX YODVWQHM NDQGLGDW~U\ ]R VWUDQ\ VWUD QtFN\FK HOtW SDUODPHQWQêFK VWUiQ NRPXQLNDþQp VWUDWpJLH Y ]iVDGH UHãSHNWRYDOL YROHEQê V\VWpP SUL NWRURP ÄYt D] EHULH YãHWNR³ D WRPX SRGULD RYDOL DM YODVWQp NRPXQLNDþQp QiVWURMH 3RNLD LGH R NODVL¿NiFLX WêFKWR QiVWURMRY NDQGLGiWL Y\XåtYDOL QLHOHQ QiVWURMH VPHUXM~FH N SUH]HQWiFLL YODVWQêFK SROLWtN Yt]Lt FLH RY D DNWLYtW.

8 DOH WLHå QiVWURMH ]DPHUDQp QD SUH]HQWiFLX YODVWQêFK FKDUDNWHURYêFK YODVWQRVWt Y SRURYQDQt V RVWDWQêPL ± REUi]RN .

RPXQLNiFLD SROLWLFNêFK VXEMHNWRY10 SDWUt QD 6ORYHQVNX N WpPDP NWRUêP VD GRVLD QH YHQRYDOD WDNi SR]RUQRV DNR MH WR EHåQp QDSUtNODG Y ]iSDGRHXUySVN\FK NUDMLQiFK 9 WHMWR 8 10 . Obrázok 1 9\]GYLKRYDQLH YODVWQHM VWUDQtFNHM QH]iYLVORVWL RSURWL VWUDQtFN\P QRPLQDQWRP QD SUtNODGH NDQGLGDW~U\ - %XGDMD Y %UDWLVODYH Zdroj: $UFKtY DXWRURY .DQGLGiW SUH]HQWXM~FL VD SURVWUHGQtFWYRP SROLWtN SROLWLFNHM DJHQG\.

P{åH SUH]HQWRYD EX WDN]YDQp PLQXOp VNXWN\ UHWURVSHNWtYQD YR ED.

 DOHER WDN]YDQp EXG~FH VNXWN\ ãSHFL¿FN\ IRUPXORYDQp QiYUK\ V SRXNi]DQtP QD YêVWXS\ D VS{VRE\ LFK GRVLDKQXWLD.

 SUtSDGQH WDN]YDQp YãHREHFQp FLHOH ]iPHU\ D Yt]LH WRKR DNê VWDY E\ EROR YKRGQp GRVLDKQX .

%HQRLW .

 .DQGLGiW SUH]HQWXMH YODVWQp FKDUDNWHURYp þUW\ NWRUp V~ QH]ULHGND LGHDOL]RYDQp YR Y] DKX YRþL RVWDWQêP NDQGLGiWRP ýDVWR EêYDM~ IRUPXORYDQp DNR KRGQRW\ D SULQFtS\ NWRUp P{åX GHWHUPLQRYD SROLWLFNp YêVWXS\ =DUD XM~ VD VHP SUH]HQWiFLH ]DPHUDQp QD RVREQRVWQp D OtGHUVNp NYDOLW\ QD SR]tFLX NDQGLGiWD Y UiPFL VSRORþQRVWL D SRG %HQRLW .

 3ROLWLFNi NRPXQLNiFLD MH Y V~þDVQêFK SRGPLHQNDFK YH PL DWUDNWtYQD GLVFLSOtQD SUHWRåH SRQ~ND NRPSOH[QHMãt SRK DG QD VSUiYDQLH VD SROLWLFNêFK DNWpURY Y UiPFL VSRORþQRVWL SULþRP Y\FKiG]D ]R VNXWRþQRVWL åH NDåGi ]PHQD Y MHGQRP VHJPHQWH RYSO\Y XMH .

.RPXQiOQH YR E\  þDVWL E\ VPH SUHWR FKFHOL ]DPHUD SR]RUQRV SUiYH QD UHOHYDQWQp V~YLVORVWL 1DãtP FLH RP MH WR DE\ FHONRYp YêVOHGN\ YROLHE EROR PRåQp YQtPD Y ãLUãRP NRQWH[WH 1DY\ãH Y DND WHFK QRORJLFNpPX SRNURNX VD Y V~YLVORVWL V SUHGYROHEQRX NDPSD RX NWRUi EROD Y\XåLWi Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE GR SRSUHGLD WODþLD RWi]N\ HWLN\ D UHãSHNWRYDQLD XUþLWêFK SUDYLGLHO 8YiG]DPH SUtNODG\ QDMPl ] YH NêFK PLHVW NWRUp SUHGVWDYXM~ YKRGQ~ DUpQX QD Y\XåtYDQLH KHWHURJpQQHM VNXSLQ\ QiVWURMRY .RPXQLNiFLD Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE EROD RYSO\YQHQi YLDFHUêPL ãSHFL¿NDPL NWRUp EROL LGHQWL¿NRYDWH Qp Y NDåGRP YROHEQRP PDQLIHVWH NDQGLGiWRY D WR EH] UR]GLHOX LFK QHVWUD QtFNHM SUtVOXãQRVWL 9R YROHEQêFK SURJUDPRFK NDQGLGiWRY QD VWDURVWRY D SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY EROR PRåQp QiMV SRMP\ DNR QDSUtNODG WUDQVSDUHQWQRV PRGHUQL]iFLD RWYR UHQRV NRPXQLNDWtYQRV NRPXQLNiFLD.

 GLDOyJ D SRG 3UL SRURYQDQt YROHEQêFK SURJUDPRY GHVLDWLFK Y\EUDQêFK NDQGLGiWRY QD SULPiWRURY NUDMVNêFK PLHVW11 VD GDQp WHUPtQ\ Y\VN\WOL Då NUiW SULþRP QDMþDVWHMãLH EROL NRPELQRYDQp WUDQVSDUHQWQRV GHYl NUiW.

D NRPXQLNDWtYQRV UHVS NRPXQLNiFLD GHVD NUiW.

 .DQGLGiWL Y\ XåtYDOL QLHOHQ WUDGLþQp YROHEQp QiVWURMH NRPXQLNiFLH WHGD QDMPl ELOERUG\ OHWiN\ QRYLQ\ PtWLQJ\.DPSDQH MHGQRWOLYêFK NDQGLGiWRY QD VWDURVWRY Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE Y URNX PRåQR Y SRURYQDQt V SUHGFKiG]DM~FLPL NRPXQiOQ\PL YR EDPL R]QDþL ]D QDMPDVRYHMãLH D WR WDN ] K DGLVND FKDUDNWHUX SUH]HQWiFLH DNR DM ] K DGLVND ]iXMPX PpGLt .

 DOH DM WHFKQRORJLFN\ PRGHUQHMãLH QiVWURMH QDSUtNODG LQWHUQHWRYp VWUiQN\ EORJ\ VRFLiOQH VLHWH D SRG.

 3RSXOiUQRX VD VWDOD SUHGRYãHWNêP VRFLiOQD VLH )DFHERRN 3RVO~åLOD WRWLå DNR PpGLXP SURVWUHGQtFWYRP NWRUpKR PRKOL NDQGLGiWL SUH]HQWRYD QLHOHQ VYRMH YROHE Qp SURJUDP\ D QRVQp SROLWLFNp DJHQG\ DOH WLHå VYRMH RVREQp D SURIHVLRQiOQH FKDUDNWHULVWLN\ 7X YãDN WUHED NRQãWDWRYD åH SRåDGRYDQê PDVRYê HIHNW VD Y NRQHþQRP G{VOHGNX QHGRVWD YLO G{YRGRP PRKOD E\ VNXWRþQRV åH YlþãLQD NDQGLGiWRY ]DþDOD GDQp PpGLXP Y\XåtYD RQHVNRUHQH âWHIDQþtN .

 1DMPl YR YlþãtFK PHVWiFK QDSUtNODG Y %UDWLVODYH äLDUL QDG +URQRP DW .

EROR PRåQp VOHGRYD DM WDN]YDQ~ DQWLNDPSD UHVS NDPSD ]DPHUDQ~ SURWL QLHNWRUpPX ] NDQGLGiWRY 3UL URG]HQH QHRVWiYDOD LED QD ~URYQL ELOERUGRY REUi]RN .

 DOH þDVWR VD SUHV~YDOD DM GR VIpU\ VRFLiOQ\FK VLHWt NGH EROR Y QLHNWRUêFK SUtSDGRFK DåNp LGHQWL¿NRYD LQLFLiWRURY 9 WRPWR NRQWH[WH PRåQR XYLHV QDSUtNODG VNXSLQX Ä6RP SURWL WRPX DE\ VD KHUHþND 9iãiU\RYi VWDOD SULPiWRUNRX %UDWLVODY\³ NGH KODYQêP PRWtYRP EROR NRQãWDWRYDQLH åH MHM FKêEDM~ VN~VHQRVWL V ULDGHQtP Y VDPRVSUiYH Ä] G{YRGX QHGRVWDWRþQêFK ULDGLDFLFK D NRPXQiOQ\FK VN~VHQRV Wt³.

( SUH 9iãiU\RY~³ NGH EROD NULWLND H[SOLFLWQH QDVPH URYDQi KODYQH QD WR åH MH SRGSRURYDQi SUDYLFRYêPL VWUDQDPL Ä]tVNDOD SRGSRUX SUDYLFRYêFK SROLWLFNêFK VWUiQ DOH QLH YãHWNêFK SUDYLFRYêFK D OLEHUiOQ\FK YROLþRY $ WX VPH ³. SUtSDGQH DOãLX VNXSLQX Ä1DãH 1.

 .RPXQLNiFLD V YROLþPL Y UiPFL SUHGYROHEQHM NDPSDQH SUHELHKDOD DM SURVWUHGQtFWYRP EOR JRY LQWHQ]LWD Y\XåtYDQLD WRKWR NRPXQLNDþQpKR QiVWURMD YãDN EROD Y SRURYQDQt V LQêPL Qi VWURMPL GHWHUPLQRYDQi SUHGRYãHWNêP WêP åH MX Y\XåtYDOL KODYQH NDQGLGiWL Y PHVWiFK.

 $N ]DPHULDPH SR]RUQRV QDSUtNODG QD GYRFK QDMYiåQHMãtFK NDQGLGiWRY QD SRVW SULPiWRUD PHVWD %UDWLVODYD 0 9iãiU\RY~ D 0 )WiþQLND.

 RERFK P{åHPH ]DUDGL PHG]L ÄVWiOLFH Y UiPFL EORJR YDQLD³ âWHIDQþtN .

 1D SRURYQDQLH 0 )WiþQLN ]YHUHMQLO VYRM SUYê EORJ NX NRPXQiOQ\P YR EiP Xå DSUtOD Xå MHKR Qi]RY Ä3UHþR NDQGLGXMHP ]D SULPiWRUD³12 H[SOLFLWQêP 11 12 VSUiYDQLH VD D YêVWXS\ Y UiPFL RVWDWQêFK VHJPHQWRY VSRORþQRVWL ä~ERURYi D.

 $QDO\]RYDQp EROL YROHEQp SURJUDP\ WêFKWR NDQGLGiWRY 0 9iãiU\RYi 0 )WiþQLN 5 5\EQtþHN 9 %XWNR % 6WDQNR - 3RELHFNê 5 5DãL - 'YRQþ 3 *RJR D . &KRPD 9ãHWN\ YROHEQp SURJUDP\ EROL ]tVNDQp SURVWUHGQtFWYRP R¿FLiOQ\FK SUHGYROHEQêFK LQWHUQHWRYêFK VWUiQRN WêFKWR NDQGLGiWRY 0 )WiþQLN ]YHUHM RYDO EORJ\ SULHEHåQH D VWDELOQH 3RVOHGQê SUHGYROHEQê EORJ ]YHUHMQLO WUL GQL SUHG NRPXQiOQ\PL YR EDPL SRG Qi]YRP Ä$N FKFHPH ]PHQX Y %UDWLVODYH PXVtPH SUtV YROL ³ .

OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi Obrázok 2 1HJDWtYQD ELOERDUGRYi NDPSD ]DPHUDQi SURWL NDQGLGiWRYL QD SRVW SULPiWRUD %UDWLVODY\ 0 )WiþQLNRYL Zdroj: $UFKtY DXWRURY VS{VRERP SRXND]XMH QD ~P\VHO 0 )WiþQLND. 'DQL HO .

RãLFLDFK 3ULURG]HQH DM RVWDWQt NDQGLGiWL QD SULPiWRURY YH NêFK PLHVW PDOL WHQGHQFLX Y\XåL WHQWR NRPXQLNDþQê QiVWURM QR Y SRURYQDQt V XYHGHQêPL EROD LFK VQDKD PHQHM LQWHQ]tYQD 'R SUHGYROHEQHM NDPSDQH Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE QHWUDGLþQêP VS{VRERP YVW~ SLO FHORVORYHQVNê WêåGHQQtN WêåGH 2EiONRX VYRMKR þtVOD Y URNX L þOiQNDPL REVLDKQX WêPL Y WRPWR þtVOH H[SOLFLWQH Y\]êYDO QD SRGSRUX QLHNR NêFK 7iWR DNWLYLWD Y\YRODOD SRPHUQH YH Nê UR]UXFK PHG]L NDQGLGiWPL NDQGLGXM~FLPL VXEMHNWPL DNR DM PHG]L YROLþPL 35('92/(%1e .$03$1( 9 .RãLFH QDSUtNODG QH]iYLVOê NDQGLGiW QD SRVW SULPiWRUD 0 .DåLPtU NWRUê VYRM SUYê EORJ ]YHUHMQLO Xå GHFHPEUD D QiVOHGQH VD SUDYLGHOQêP VS{VRERP VQDåLO R Y\ MDGURYDQLH N WpPDP VDPRVSUiY\ Y .5$-6.é&+ 0(67È&+ 3UHGYROHEQê ERM R SRVW SULPiWRUD %UDWLVODY\ VD VWDO PLPRULDGQH PHGLDOL]RYDQRX NDSLWRORX NRPXQiOQ\FK YROLHE -HGQêP ] KODYQêFK G{YRGRY ERO IDNW åH DYLFRYê NDQGLGiW PDO UHiOQX PRåQRV ]tVND PDQGiW SULPiWRUD PHVWD %UDWLVODYD 0pGLi GOKRGRER DYL]RYDOL WHVQê V~ERM PHG]L GYRPD KODYQêPL NDQGLGiWPL QD SULPiWRUD QR ] K DGLVND SRXåLWêFK NRPXQLNDþ QêFK QiVWURMRY DNR DM ] K DGLVND FHONRYHM NRPXQLNDþQHM VWUDWpJLH EROR UR]KRGQXWp Xå SUHG VDPRWQêPL YR EDPL 1H]iYLVOê NDQGLGiW 0 )WiþQLN VYRMX NRPXQLNiFLX YRþL SRWHQFLiOQ\P . -HKR NRQNXUHQWND XYHUHMQLOD VYRM EORJ SRG Qi ]YRP Ä6WDþt MHGQR NOLNQXWLH³ PiMD SULþRP Y RP SUH]HQWRYDOD Yt]LX EXG~FQRVWL PHWURSROLWQHM %UDWLVODY\ = K DGLVND SUiFH V EORJPL DNR V YKRGQêP NRPXQLNDþQêP QiVWURMRP Y\QLNDO Y PHVWH .

RPXQiOQH YR E\  YROLþRP SR DO UR]GLHOQH RG VYRMHM RSRQHQWN\ 0 9iãiU\RYHM =DWLD þR WiWR Y\]GYLKRYDOD VYRMH VWUDQtFNH SR]DGLH D SRVWDYHQLH DNR QRPLQDQWD DNWXiOQHM YOiGQHM NRDOtFLH V SUHGSRNOD GRP HIHNWtYQHMãHM NRPXQLNiFLH V YOiGRX ] SR]tFLH SULPiWRUD..

 0 )WiþQLN DM QDSULHN QHJD WtYQHM ELOERUGRYHM NDPSDQL Y\]GYLKXM~FHM MHKR VSlWRV VR 6PHURP6' WiWR SROLWLFNi VWUDQD S{YRGQH ]YDåRYDOD SRVWDYHQLH YODVWQpKR NDQGLGiWD QR QDSRNRQ SRGSRULOD NDQGLGDW~UX 0 )WiþQLND.

D SULSRPtQDM~FHM MHKR NRPXQLVWLFN~ PLQXORV VD VQDåLO Y\KêED LGHRORJLFNêP UR]GLHORP D Y GLVNXVLiFK VD V~VWUHGLO QD ORNiOQH DJHQG\ D QD SUH]HQWiFLX SUDJPDWLFNHMãLH ]QHM~FLFK ULHãHQt 3UH]HQWDþQp VFKRSQRVWL Y\FKiG]DM~FH QDMPl ] ERKDWêFK UpWRULFNêFK VN~ VHQRVWt.

 SUH]HQWiFLD YODVWQêFK OtGHUVNêFK D PDQDåpUVN\FK VN~VHQRVWt QLHOHQ ] ORNiOQHM SROL WLFNHM ~URYQH Y NRPELQiFLL V SUH]HQWiFLRX YODVWQêFK SR]LWtYQ\FK PLQXOêFK VNXWNRY Y UiPFL VDPRVSUiY\ 0HVWVNHM þDVWL %UDWLVODYD3HWUåDOND Y\WYiUDOL UHiOQHMãt REUD] EXG~FHKR SULPi WRUD KODYQpKR PHVWD 9 ]iVDGH PRåQR NRQãWDWRYD åH VYRMLPL SUHGYROHEQêPL DNWLYLWDPL GLNWRYDO 0 )WiþQLN WHPSR NDPSDQH D NRQWURORYDO MHM SULHEHK = K DGLVND NRPXQLNRYDQpKR REVDKX EROR YH NRX YêKRGRX 0 )WiþQLND WR åH SUH]HQWRYDO QLHOHQ YãHREHFQp FLHOH D ]iPHU\ DOH GRSUDFRYDO VD Y UiPFL VYRMKR SURJUDPX DM N GH¿QRYDQLX VS{VRERY ¿QDQFRYDQLD WêFKWR FLH RY D ]iPHURY ] UR]SRþWX PHVWD ]G{UD] RYDO SULWRP QH]D DåRYDQLH RE\YDWH RY PHVWD.

êP 0 )WiþQLN VD SUHGVWDYLO SURVWUHGQtFWYRP VSRWX NWRUê REVDKRYDO SUYN\ SULEOL åXM~FH NDQGLGiWD N EHåQêP REþDQRP QDSUtNODG Y\XåLWLH YWLSQHM NDULNDW~U\. 2GOLãQH REDMD NDQGLGiWL SR DOL DM SUH]HQWiFLX YODVWQêFK RV{E SURVWUHGQtFWYRP SURSDJDþQêFK VSRWRY .

 0 9iãiU\RYi VD SRN~ãDOD SUH]HQWRYD VYRMH FKDUDNWHURYp YODVWQRVWL SURVWUHGQtFWYRP VSRWRY Y NWRUêFK Y\VWXSRYDOL QLHOHQ MHM URGLQQt SUtVOXãQtFL DOH DM EêYDOt NROHJRYLD ] XPHOHFNpKR SURVWUHGLD þR Y XUþLWRP PRPHQWH PRKOR S{VREL NRQWUDSURGXNWtYQH SUHWRåH VD WêP Y] D RYDOD RG EHåQêFK RE\YDWH RYYROLþRY 1D UR]GLHO RG PHGLiOQH VOHGRYDQpKR YROHEQpKR V~ERMD ÄGYRFK LGHROyJLt³ Y KODYQRP PHV WH ~VSHãQt NDQGLGiWL QD SULPiWRURY Y 1LWUH D 3UHãRYH EROL Ä]QiPL³ Xå SUHG NRQDQtP VDPRW QêFK YROLHE 8 RERFK ± WHGD X QH]iYLVOpKR NDQGLGiWD 3 +DJ\DULKR Y 3UHãRYH DNR DM X VWUD QtFNHKR NDQGLGiWD 6PHU6' .'+ 616 6=.

~VSHFKX LP YãDN SRPRKOL DM LFK Y\]êYDWHOLDSURWLNDQ GLGiWL 9 1LWUH WRWLå DEVHQWRYDOD NDSDFLWD QD SRVWDYHQLH MHGQpKR VLOQpKR SURWLNDQGLGiWD SURWL - 'YRQþRYL NDQGLGRYDOL GHYLDWL DOãt NDQGLGiWL. - 'YRQþD Y 1LWUH ± EROR YH NRX YêKRGRX LFK GRYWHGDMãLH S{VREHQLH Y VDPRVSUiYH D PRåQRV REKDMRYD VYRMX RSlWRYQ~ NDQGLGDW~UX GRYWHG\ UHDOL]RYDQêPL DNWLYLWDPL .

D Y 3UHãRYH EROD QHYKRGQêP VS{VRERP Y\ XåLWi QHJDWtYQD NDPSD ]R VWUDQ\ GYRFK SRWHQFLiOQH QDMVLOQHMãtFK SURWLNDQGLGiWRY 2 0DWHMD 6'.Ò'6 6D6 .'+ 0RVW+tG.

D 0 /DFX 6PHU6' 616 6+='6 +='.

 $å EH]UDGQRV SROLWLFNêFK VWUiQ Y\YROiYDOD NDQGLGDW~UD QH]iYLVOpKR NDQGLGiWD 5 5\EQtþND Y 7UHQþtQH SRGSRURYDQi VLOQHM~FLPL KODVPL SR ]PHQH ]R VWUDQ\ RE\YDWH RY PHVWD 1DSULHN WRPX åH YROHEQi NDPSD YWHGDMãLHKR ~UDGXM~FHKR.

Ò'6. SULPiWRUD % &HOOHUD EROD SHUPDQHQWQi SRGSRURYDQi QDMVLOQHMãRX VWUDQRX YOiGQHM NRDOtFLH 6'.

D JUDGXM~FD Då GR SRVOHGQpKR G D SUHGYROHEQHM NDPSDQH QHEROD GRVWDþXM~FD 0LPRULDGQRX XGDORV RX NWRUi SRVLOQLOD SR ]tFLX 5 5\EQtþND EROR UR]KRGQXWLH VWUDQ\ 6PHU6' VWLDKQX YODVWQpKR NDQGLGiWD QD SULPi WRUD PHVWD 7UHQþtQ äDEiUD D SRGSRUL 5 5\EQtþND iGHN .

 9 ]iVDGH YãDN PRåQR NRQãWDWRYD åH YêVNXP\ YHUHMQHM PLHQN\ IDYRUL]RYDOL SUiYH 5 5\EQtþND D MHKR Yt]LD NRPX QLNDWtYQHKR WUDQVSDUHQWQpKR PRGHUQpKR D RWYRUHQpKR 7UHQþtQD DM NH Y XUþLWêFK REODVWLDFK ~SOQH QHNRQNUpWQD.

RãL . SRGSRUHQi VFKRSQRV RX YODVWQHM VHEDSUH]HQWiFLH QDNRQLHF YLHGOL N MHKR Yt D]VWYX = SRK DGX YROHEQêFK YêVOHGNRY EROD SRPHUQH ]DXMtPDYi NRPXQLNiFLD NDQGLGiWRY QD SULPiWRURY Y RVWDWQêFK NUDMVNêFK PHVWiFK WHGD Y 7UQDYH äLOLQH %DQVNHM %\VWULFL D .

 'DQL HO .OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi FLDFK 3UtNODGRP Yt D]VWYD NWRUp EROR YLDFPHQHM RYSO\YQHQp PLHURX QH.

~þDVWL Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE EROD YR ED SULPiWRUD Y 7UQDYH 1DSULHN G\QDPLFNRVWL NRPXQLNDþQêFK VWUDWpJLt KODYQêFK NDQGLGiWRY WLHWR QHYLHGOL N YêUD]QHMãHM PRELOL]iFLL YROLþRY 1HWUDGLþQ~ SUHGYROHEQ~ NDPSD REVDKXM~FX SUYN\ SDWULRWL]PX QDSUtNODG SURVWUHGQtFWYRP Y\XåLWLD IDULHE PLHVWQHKR IXWEDORYpKR NOXEX.

 VL ]YROLO QH]iYLVOê NDQGLGiW V SRGSRURX VWUDQ\ 6PHU 6'.

 %\VWUtN 6WDQNR $NR MHGLQê ] NDQGLGiWRY VD GRWNRO RWi]N\ EH]SHþQRVWL QD VtGOLVNiFK YR Y] DKX N UyPVNHM PLQRULWH þR VD ]R VWUDQ\ YH NpKR SRþWX RE\YDWH RY PHVWD YQtPDOR SR]LWtYQH 6 KHVORP Ä9 7UQDYH EêYDPH FKFHPH WX DM åL ³ D PRGHUQH SR DWRX NDPSD RX VD Y 7UQDYH SUH]HQWRYDO NDQGLGiW 6'.Ò'6 D 6D6 - 3RELHFNê 6S{VRE MHKR NRPXQLNiFLH DNR DM VDPRWQê YROHEQê SURJUDP EROL QDVWDYHQp WDN DE\ EROD HYLGHQWQi VSlWRV WRKWR NDQ GLGiWD V DNWXiOQRX YOiGQRX NRDOtFLRX 9 QLHNWRUêFK PRPHQWRFK GRVDKRYDOD WiWR NRPXQL NiFLD Då GHãSHNW YRþL SURWLNDQGLGiWRP D QDRSDN Y\]GYLKRYDQLH SRWHQFLiOQ\FK EHQH¿WRY ] G{YRGX VWUDQtFNHM SUtVOXãQRVWL ÄRVREQH NRPXQLNXMH ] PLQLVWUDPL³.

'+. 9t D]RP VD YãDN QDSRNRQ VWDO 9 %XWNR .

 NWRUê SRVWDYLO VYRMX NDPSD QD NUHV DQVNRGHPRNUDWLFNHM WUDGtFLL D QD SUHGYROHEQRP KHVOH Ä3R]QiWH LFK SRG D VNXWNRY³ 3RURYQDQtP D DQDOê]RX NRPXQLNRYDQêFK REVDKRY YãDN PRåQR FHONRP MHGQR]QDþQH GRVSLH N ]iYHUX åH DQL MHGHQ NDQGLGiW QHSUHGVWDYLO SURJUDP NWRUê E\ MDVQH KRYRULO R VS{VRERFK ULHãHQLD LGHQWL¿NRYD QêFK SUREOpPRY =DXMtPDY~ IRUPX NRPXQLNiFLH VPHURP N SRWHQFLiOQ\P YROLþRP VL ]YROLO ~VSHãQê NDQGLGiW QD SULPiWRUD Y äLOLQH . &KRPD 6PHU6' 6+='6 6= +='.

 NWRUê Y HOHNWURQLFNHM NRPXQLNiFLL DåLO QLHOHQ SURVWUHGQtFWYRP YODVWQHM LQWHUQHWRYHM VWUiQN\ DOH DM ] DOãtFK DG KRF Y\WYRUHQêFK.

VWUiQRN SRXND]XM~FLFK QD QLHNWRUp ÄåLOLQVNp³ SUREOpP\ ZZZVSLQDY\SRGFKRG VN ZZZQHEH]SHFQ\SRGFKRGVN ZZZUR]SDGQXW\FKRGQLNVN ZZZUR]SDGQXWHVFKRG\VN ZZZUR]ELWDGOD]EDVN ZZZSR]RUQDDXWRVN.

DOL iND. 6WUDQtFND SRGSRUD WRKWR NDQGLGiWD EROD MDVQH GHNODURYDQi SURVWUHGQtFWYRP ELOERUGRY SUtNODGRP V~ ELOERUG\ V SUHGYROHEQêP VORJDQRP ÄäLOLQD SRWUHEXMH YHGHQLH V XGVNêFK SUtVWXSRP³ NGH MH Y VSRORþQRVWL - %ODQiUD DOHER ELOERU G\ VR VORJDQRP ÄäLOLQD SRWUHEXMH Y]GHODQpKR D VN~VHQpKR PDQDåpUD³ NGH MH WHQWR NDQGLGiW Y VSRORþQRVWL 5 .

 DNR L SURVWUHGQtFWYRP ~þDVWL VWUDQtFN\FK ãSLþLHN VWUDQ\ 6PHU6' QD SUHGYROHEQêFK PtWLQJRFK -HGQêP ] QDMYlþãtFK SUHNYDSHQt NRPXQiOQ\FK YROLHE EROD VWUDWD SULPiWRUVNpKR NUHVOD %DQVNHM %\VWULFH DYLFRX SR GYDQiVWLFK URNRFK =YUDWRP Y UiPFL YROHEQHM NDPSDQH EROD QDMPl HIHNWtYQD LQWHUVWUDQtFND NRPXQLNiFLD SUDYLFRYêFK SROLWLFNêFK VWUiQ V FLH RP SRVWDYL VSRORþQpKR NDQGLGiWD 9 %DQVNHM %\VWULFL VD WDN RGRKUDO V~ERM PHG]L VWUDQtFN\P NDQGLGiWRP 9iåQ\P 6PHU6' 616 6+='6.

'+ D QHVN{U SR VWLDKQXWt YODVWQpKR NDQGLGiWD. D QH]iYLVOêP NDQGLGiWRP 3 *R JR RP NWRUpPX SRGSRUX VSRþLDWNX Y\MDGURYDOL 0RVW+tG D .

DM 6'.'6 9iåQ\ ]G{UD] RYDO QDMPl VYRMH PLQXOp DNWLYLW\ NH ]DVWiYDO SRVW PLQLVWUD GRSUDY\ 1RVQêP SLOLHURP MHKR SUHGYROHEQpKR SURJUD PX DNR DM NRPXQLNiFLH VPHURP N SRWHQFLiOQ\P YROLþRP VD VWDOL GLD QLFH Ä3UtOHåLWRV SUH %DQVN~ %\VWULFX PHVWR NWRUpPX 9iåQ\ SULQLHVRO GLD QLFX³.Ò'6 6D6 D .

 7HQWR NDQGLGiW VD VSROLHKDO D RGYROiYDO QD SRGSRUX YODVWQHM SROLWLFNHM VWUDQ\ EH] ]iXMPX R LQRYDWtYQH D LQWHUDNWtYQH QiVWURMH $QL ~VSHãQê NDQGLGiW 3 *RJR D QHSRQ~NRO YROLþRP SUtOLã NRQNUpWQ\ SUHGYROHEQê SURJUDP V~VWUHGLO VD VN{U QD IRUPXOiFLX YãHREHFQêFK FLH RY D ]iPHURY.

RãLFLDFK VD QD RGYiåQ\ QR ]iURYH ~VSHãQê SUHGYROHEQê PDQpYHU RGKRGODOD VWUDQD 6PHU6' 'OKRGRER SUH]HQWRYDQpKR D SUHIHURYDQpKR NDQGLGiWD / /D]iUD R MHKR NDQGLGD W~UH VD PHG]L RE\YDWH PL PHVWD KRYRULOR GiYQR SUHGWêP QHå EROD R¿FLiOQH RKOiVHQi. QR DM WR VWDþLOR DE\ YROLþRY SUHVYHGþLO 9 .

VWLDKOD .

RPXQiOQH YR E\  WiWR VWUDQD LED WUL PHVLDFH SUHG YR EDPL D QDPLHVWR QHKR SRVWDYLOD DNR NDQGLGiWD 5 5DãLKR EêYDOpKR PLQLVWUD ]GUDYRWQtFWYD 9êVNXP\ YHUHMQHM PLHQN\ WRWLå QHIDYRUL]RYDOL VSRPtQDQpKR / /D]iUD NWRUê Y\VWXSRYDO YRþL GRYWHGDMãLHPX YHGHQLX PHVWD YH PL NULWLFN\ =PHQHQi EROD DM VWUDWpJLD NDPSDQH NWRUi VWDYLOD QD PLHUQHMãt WyQ NRPXQLNiFLH D QD ]G{UD] RYDQLH SRWUHE\ R]GUDYHQLD PHVWD YåLOR VD QDSUtNODG KHVOR Ä2]G5$YtPH .Râ..FH³.

'+ 60.DPSD 5 5DãLKR PDOD VN{U R]QDPRYDFt YãHREHFQê FKDUDNWHU D QDSULHN VYRMHM QiNODGQRVWL EROD SRNRMQi 2 UR]UXFK Y UiPFL WHMWR NDPSDQH VD SRVWDUDO QH~VSHãQê PLHVWQ\ KXGREQtN NWRUê ]ORåLO K\PQX SUH 5 5DãLKR QR NWRUi VYRMtP REVDKRP GRNi]DOD VN{U SREDYL QHå VNXWRþQH PRELOL]RYD YROLþRY 9 SRURYQDQt V WêPWR NDQGLGiWRP YWHGDMãt SULPiWRU PHVWD ) .Ò'6 .6 6=6.QDStN 6'. 2. .

 NWRUê VD RSlWRYQH XFKiG]DO R SR]tFLX SULPiWRUD PHVWD ]YROLO WUDGLþQ~ SUH]HQWiFLX FH] WDN]YDQp PLQXOp VNXWN\ 9 ]iVDGH VD SRN~ãDO R SUH]HQWiFLX RGSRþWX YODVWQp KR IXQNþQpKR REGRELD SULþRP KR SRURYQiYDO DM V SUHGFKiG]DM~FLP YROHEQêP REGREtP 'R WêFKWR YROLHE Yê]QDPQêP VS{VRERP ]DVLDKRO QH]iYLVOê NDQGLGiW 0 .DåLPtU SURVWUHGQtFWYRP NDPSDQH NWRUi EROD SRVWDYHQi QD VpULL QiYUKRY YUiWDQH QiYUKRY QD ULHãHQLH VLWXiFLH Y PHVW VNHM þDVWL .RãLFH/XQtN .

D NWRUHM KODYQp KHVOR ]QHOR Ä$N PiWH RGYDKX SULGDMWH VD N QiP³ 2E\YDWH PL PHVWD ERO WRWLå YQtPDQê DNR SUDYLFRYê NDQGLGiW QHFHOê URN SUHG NRPXQiOQ\PL YR EDPL Y\VW~SLO ] PLHVWQ\FK ãWUXNW~U .'+ SULþRP W~WR VWUDQX UHSUH]HQWRYDO GYH IXQNþQp REGRELD DM Y SR]tFLL VWDURVWX MHGQHM ] PHVWVNêFK þDVWt .RãtF.

 þR PDOR QHVSRUQH YSO\Y QD GLV WULE~FLX KODVRY 3UHGYROHEQp DNWLYLW\ NDQGLGiWRY L NDQGLGXM~FLFK VXEMHNWRY Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE SULQLHVOL QLHNR NR SUYNRY NWRUp VWRMD ]D SRYãLPQXWLH -HGQêP ] QDMG{OHåLWHMãtFK MH VWDEL OL]iFLD SRVWDYHQLD VWUDQ\ 6PHU6' D SRWYUGHQLH YR YLDFHUêFK SUtSDGRFK L SRVLOQHQLH.

SR]tFLt ] URNX 7iWR SROLWLFNi VWUDQD SUHXNi]DOD YêQLPRþQ~ VFKRSQRV LQWHUVWUDQtFNHM NRPXQL NiFLH SULþRP MHM NRPXQiOQH ãWUXNW~U\ EROL PLPRULDGQH ÀH[LELOQp SUL K DGDQt SRWHQFLiOQ\FK NRDOLþQêFK SDUWQHURY D SUL ]ULD RYDQt NRDOtFLt 9ODVWQ~ NRPXQLNDþQ~ VWUDWpJLX VWUDQD 6PHU 6' SRGULDGLOD Xå VN{U VWDQRYHQpPX FLH X PD[LPDOL]iFLL YROHEQpKR ]LVNX ä~ERURYi E.

QLHOHQ QD YLGLHNX DOH DM YR YH NêFK PHVWiFK 3UHGYROHEQp REGRELH SUHGRYãHWNêP SRWYUGLOR YêUD]Q~ SRODUL]iFLX Y UiPFL SROLWLFNpKR VSHN WUD DYLFD ± VWUHG ± SUDYLFD 9 G{VOHGNX GR]YXNRY Y\WYRUHQLD YOiGQHM NRDOtFLH QD QiURGQHM ~URYQL SR SDUODPHQWQêFK YR EiFK EROL YOiGQH VWUDQ\ PHQHM RFKRWQp VSiMD VD VR VWUDQDPL SUHGFKiG]DM~FHM YOiGQHM NRDOtFLH 3RNLD LGH R ~VSHãQRV Y SUtSDGH YROLHE VWDURVWRY SRNOHVOD ~VSHãQRV NRDOLþQêFK NDQGLGiWRY D QDRSDN Y]UiVWOD ~VSHãQRV QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY D NDQ GLGiWRY MHGQRWOLYR Y\VWXSXM~FLFK SROLWLFNêFK VWUiQ WDEX ND .

RDOLþQt NDQGLGiWL   9R E\   9R E\   Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE NRPXQiOQ\FK YROLHE D NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH. 7DEX ND 3RþHW ]YROHQêFK VWDURVWRY REFt SULPiWRURY PLHVW VWDURVWRY PHVWVNêFK þDVWt 9R E\ 1H]iYLVOt NDQGLGiWL Kandidáti jednej strany .

 .êP QDSUtNODG PHG]L 0 )WiþQLNRP D 0 9iãiU\RYRX ERO UR]GLHO Y SRþWH ]tVNDQêFK KODVRY YLDF QHå WLVtF KODVRY Y SUtSDGH 5 5DãLKR D ) .QDStND WR EROR QHFHOêFK  KODVRY SULþRP WUHWt Y SRUDGt 0 .DåLPtU ]tVNDO YLDF QHå WLV KODVRY .

OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi 9êVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE SRXND]XM~ QD QLHNR NR VNXWRþQRVWt WDEX ND . 9é6/('.(% 'DQL HO .< .2081È/1<&+ 92/.

 9 SR URYQDQt V URNRP GRãOR Y URNX N QiUDVWX SRGLHOX VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK VWDURVWRY 9 NRQHþQRP G{VOHGNX WR ]QDPHQi åH Y NDåGHM WUHWHM REFL QD 6ORYHQVNX XVSHO NDQGLGiW QD VWD URVWX NWRUê QHERO QRPLQRYDQê åLDGQRX SROLWLFNRX VWUDQRX 3RNLD LGH R YR E\ SRVODQFRY REHF QêFK ]DVWXSLWH VWLHY DM Y WRPWR SUtSDGH Y SRURYQDQt V URNRP Y]UiVWRO SRGLHO ~VSHãQêFK VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY .QêPL VORYDPL SULEOLåQH NDåGê ãWYUWê SRVODQHF QLHNWRUpKR ] REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY NDQGLGRYDO Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK DNR VWUDQtFN\ QH]iYLVOê NDQGLGiW 1DMYlþãt QiUDVW ]tVNDQêFK VWDURVWRYVNêFK PDQGiWRY Y UHODWtYQRP Y\MDGUHQt Y SRURYQDQt V URNRP ERO ]D]QDPHQDQê Y VWUDQH 6PHU6' 7iWR VWUDQD ]tVNDOD R VWDURVWRYVNêFK PDQGiWRY YLDF DN VD YH]P~ GR ~YDK\ DM YROHEQp NRDOtFLH 6PHU6' ]tVNDO R YLDF QHå RVHP SHUFHQW VWDURVWRYVNêFK PDQGiWRY YLDF.

 6PHU6' ]tVNDO WLHå R SRVODQHFNêFK PDQGiWRY YLDF QHå Y URNX SUL ]RK DGQHQt YROHEQêFK NRDOtFLt YãDN 6PHU6' VWUDWLO YLDF QHå SRO SHUFHQWD SRVODQHFNêFK PDQGiWRY.

 $N VD SR]ULHPH QD 6'.Ò'6 WiWR VWUDQD VL SROHSãLOD DM Y SRþWH ]tVNDQêFK VWDURVWRYVNêFK PDQGiWRY R YLDF QHå MHGQR SHUFHQWR.

 DM Y SRþWH ]tVNDQêFK SRVODQHFNêFK PDQGiWRY R YLDF QHå SROGUXKD SHUFHQWD.

 $N VD YH]P~ GR ~YDK\ DM YROHEQp NRDOtFLH ]DK DM~FH W~WR VWUDQX SRWRP P{åHPH YLGLH åH Y SUtSDGH ]tVNDQêFK VWDURVWRYVNêFK PDQGiWRY VL Y SRURYQDQt V URNRP SROHSãLOD Då R SULEOLåQH D Y SUtSDGH ]tVNDQêFK SRVODQHFNêFK PDQGiWRY R YLDF QHå WUL SHUFHQWi 1H~VSHFK Y SDUODPHQWQêFK YR EiFK PDO YSO\Y DM QD QH~VSHFK GRWNQXWêFK SROLWLFNêFK VWUiQ Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK 3UL SRK DGH QD YROHEQp ]LVN\ WDN YR YR EiFK VWDURVWRY DNR L YR YR EiFK SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY.

0.3 GR ãWUXNW~U WHMWR VWUDQ\ 6D6 PRåQR SRYDåRYD ]D ~SOQH QRY~ VWUDQX 3UL SRK DGH QD YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y NUDMVNêFK PHVWiFK WDEX ND D WDEX ND . 6+='6 D 60.3 MH ]UHMPp åH REH WLHWR VWUDQ\ EROL Y URNX YêUD]QH PHQHM ~VSHãQp QHå Y URNX NHG\ SDWULOL PHG]L SDUODPHQWQp VWUDQ\ 2EH QRYp SDUODPHQWQp SROLWLFNp VWUDQ\ ± WHGD 0RVW+tG D 6D6 ± EROL VFKRSQp ]tVND Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK PDQGiW\ VWDURVWRY DM PDQGiW\ SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY 0RVW+tG ERO SUL WRP RYH D ~VSHãQHMãt DNR 6D6 7UHED YãDN NRQãWDWRYD åH NêP VWUDQD 0RVW +tG PRKOD VWDYD Y SHUVRQiOQHM RWi]NH QD ]iNODGRFK NWRUp Y\SOêYDOL ] SUHFKRGX ]QDþQHM þDVWL þOHQVNHM ]iNODGQH 60.0.

VD XND]XMH åH GHNODURYDQi VWUDQtFND QH]iYLVORV QHPXVt E\ YR YH NêFK PHVWiFK DXWRPDWLFN\ GLVNYDOL¿NXM~FD 7~WR K\SRWp]X SRGSRUXMH DM IDNW åH Y RNUHVQêFK PHVWiFK REVDGLOL QH]iYLVOt NDQGLGiWL Då IXQNFLt VWDURVWRY 6DPR]UHMPH WUHED PD QHXVWiOH QD ]UHWHOL åH VDPRWQi QH]i YLVORV EROD Y SUtSDGH QLHNWRUêFK ]YROHQêFK NDQGLGiWRY VN{U IRUPiOQD QHå UHiOQD 0LHUQ\ QiUDVW Y SRURYQDQt V URNRP ERO ]D]QDPHQDQê DM Y SRþWH åLHQ NWRUp VD ~VSHã QH XFKiG]DOL R IXQNFLX VWDURVWX =DWLD GR Y URNX FHONRYê SRþHW åLHQ NWRUp VD ~VSHãQH XFKiG]DOL R IXQNFLX VWDURVWX QHGRVLDKRO DQL KUDQLFX ]tVNDQêFK PDQGiWRY Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK VD åHQ\ SUHVDGLOL Y SUtSDGRFK $N VD YãDN ]DPHULDPH QD YH NRVWQp FKDUDN  .ULYê . YêVOHGNRP NRPXQiOQ\FK YROLHE Y URNRFK D MH YKRGQp SR]ULH QDSUtNODG .

D .ULYê .

 'R WHMWR VNXSLQ\ SDWULD DM Wt VWDURVWRYLD NWRUt VtFH NDQGLGRYDOL DNR VWUDQtFN\ QH]iYLVOt QR NWRUêFK Y SULHEHKX SUHGYROHEQHM NDPSDQH SRGSRURYDOL U{]QH SROLWLFNp VWUDQ\ DOHER KQXWLD &HO~ VLWXiFLX QDY\ãH ]QHSUHK DG XMH VNXWRþQRV åH þDV ~VSHãQêFK VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY Y SULHEHKX YêNRQX IXQNþQpKR REGRELD QDGREXGQH þOHQVWYR QLHNWRUHM ] SROLWLFNêFK VWUiQ D þDV VWUDQtFN\ ]DUDGHQêFK VWDURVWRY VD Y SULHEHKX YêNRQX IXQNþQpKR REGRELD þOHQVWYD Y SROLWLFNHM VWUDQH Y]Gi WDNåH SRþHW VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK VWDURVWRY QD ]DþLDWNX IXQNþQpKR REGRELD D QD MHKR NRQFL EêYD RGOLãQê .

.RPXQiOQH YR E\  .

Mapa 2 3RGLHO åLHQ VWDURVWLHN.

QD FHONRYRP SRþWH ]YROHQêFK VWDURVWRY Y Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

 WHULVWLN\ SUtVOXãQêFK REFt D Y\QHFKiPH PHVWVNp þDVWL Y .RãLFLDFK D %UDWLVODYH P{åHPH YLGLH åH åHQ\ VD GRNi]DOL SUHVDGL LED Y QLHNR NêFK YlþãtFK PHVWiFK QDSUtNODG Y %DQVNHM âWLDYQLFL +XPHQQRP /XþHQFL þL 3ULHYLG]L.

 3UL SRK DGH QD PDSX MH ]UHMPp åH åHQ\ VD SUL XFKiG]DQt R IXQNFLX VWDURVWX QHGRNi]DOL SUHVDGL Y RNUHVH âD D D Y RNUHVH 5XåRPEHURN D VODEp YêVOHGN\ GRVLDKOL QDSUtNODG DM Y RNUHVRFK DNR %\WþD 1iPHVWRYR 3H]LQRN 3UHãRY 3~FKRY 6HQHF 7YU GRãtQ D SRGREQH 1DRSDN YêUD]QH OHSãLH YêVOHGN\ GRVLDKOL Y QLHNWRUêFK RNUHVRFK Y FHQWUiOQHM þDVWL ~]HPLD 6ORYHQVND Y RNUHVRFK %DQVNi âWLDYQLFD .\VXFNp 1RYp 0HVWR 0DUWLQ D 7XUþLDQVNH 7HSOLFH.UXSLQD .

 7DNPHU MHGQD WUHWLQD ]YROHQêFK åLHQVWDURVWLHN .

VD XFKiG]DOD R IXQNFLX VWDURVWX Y SR]tFLL VWUDQtFN\ QH]iYLVOpKR NDQGLGiWD 0LPRULDGQH ]DXMtPDYR SULWRP Y\]QLHYD VNXWRþQRV åH Y WURFK RNUHVRFK VXVHGLDFLFK V %UDWLVODYRX 0DODFN\ 3H]LQRN 6HQHF.

VD GRNi]DOL SUHVDGL LED VWUDQtFN\ QH]iYLVOp NDQGLGiWN\ 2SDþQêP H[WUpPRP EROL RNUHV\ QD YêFKRGH 6ORYHQVND ± %DUGHMRY *HOQLFD 3RSUDG 6DELQRY 6WURSNRY D 6YLGQtN ± NGH VD SUHVDGLOL YêOXþQH NDQGLGiWN\ QRPLQRYDQp SROLWLFNêPL VWUDQDPL 9 ãLHVWLFK PHVWVNêFK þDVWLDFK %UDWLVODY\ ] FHONRYpKR SRþWX PHVWVNêFK þDVWt.

RãtF ] FHONRYpKR SRþWX PHVWVNêFK þDVWt. D Y SLDWLFK PHVWVNêFK þDVWLDFK .

RãLFLDFK VD SUL WRP SUHVDGLOL WUL VWUDQtFN\ QH]i YLVOp NDQGLGiWN\ D Y %UDWLVODYH GYH VWUDQtFN\ QH]iYLVOp NDQGLGiWN\  9 SRVOHGQRP ] RNUHVRY NWRUp VXVHGLD V %UDWLVODYRX WHGD Y RNUHVH 'XQDMVNi 6WUHGD EROL VWUDQtFN\ QH]iYLVOp NDQGLGiWN\ GYDNUiW ~VSHãQHMãLH QHå NDQGLGiWN\ QRPLQRYDQp SROLWLFNêPL VWUDQDPL 6WUDQtFN\ QH]iYLVOp NDQGLGiWN\ GRPLQRYDOL PHG]L ]YROHQêPL VWDURVWNDPL DM Y RNUHVRFK .\VXFNp 1RYp 0HVWR 0DUWLQ 6HQLFD D 7UQDYD 5RYQDNR WR GRSDGOR DM Y RNUHVRFK %\WþD 'HWYD 1iPHVWRYR D 5XåRPEHURN Y RNUHVH 5XåRPEHURN VD YãDN SUHVDGLOD LED MHGLQi NDQGLGiWND D URYQDNR WDN WR VNRQþLOR DM Y RNUHVH %\WþD. ]Yt D]LOL Y UiPFL YROHEQpKR ERMD R IXQNFLX VWDURVWX PHVWVNHM þDVWL åHQ\ 9 .

D YLDF QHå ãWYRUQiVREQê UR]GLHO PHG]L VWUDQtFN\PL QRPLQDQWNDPL D QH]iYLVOêPL NDQGLGiWNDPL Y SURVSHFK VWUDQtFN\FK QRPLQDQWLHN.

VD REMDYLO Y RNUHVRFK %iQRYFH QDG %HEUDYRX 0LFKDORYFH 5HY~FD 5LPDYVNi 6RERWD 6QLQD 9H Nê .UWtã D äLDU QDG +URQRP .

41 0.67 20.85 0.Ò'6 6D6 6'.68 0.31 5.65 212 1.Ò'6 .51  212         2006 %   3RþHW 979 599 161 159 129 95 78 78 73 60 43 33 25 20 20 19 18 17 16 12 12 2010 % 33.87 22      151 108 0.19 0.43 3.68 0.60 5.90    19 537 92.Ò'6 6D6 .68 2.48 0.66        4 576 2 591 1 772 1 194 908 1 245 251 204 938 101 100 21.'+ 6'.86 104 0.68 2. 0RVW+tG 6'. 'DQL HO .Ò'6 0RVW+tG 6'.06 1.'+ 6PHU6' 6'.46 0.49 137 0.Ò'6 HZD ANO KSS 616 6+='6 6'.13 0.26 2.Ò'6 6+='6 6'.00        9R E\ SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY 2006 2010 3RþHW % 3RþHW % 4 764 22.68 4.Ò'6 0RVW+tG .51 2.97 4.'+ 6PHU 6'.76 12.61 0.Ò'6 .53 5.'+ 616 6+='6 6' 6'.47 1.58 0.65 0.OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi 7DEX ND 1DM~VSHãQHMãLH VXEMHNW\ Y UiPFL NRPXQiOQ\FK YROLHE Y SRURYQDQt V NRPXQiOQ\PL YR EDPL 200618 9R E\ VWDURVWRY .Ò'6 .47 Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.'+ 6PHU6' 0RVW+tG SaS 60.41     181 0.43 5. SF  2646 90.DQGLGXM~FL VXEMHNW 3RþHW 1H]iYLVOt NDQGLGiWL 6PHU6' KDH SDKÚ-DS SMK 0RVW+tG 6+='6 6'.92 1.32 8.71 0.46 4.55 0.Ò'6 .'+ 60.'+ 6PHU6' 6+='6 SNS 6PHU6' 6+='6 616 6PHU6' 616 6PHU6' .

 18 3UL YR EiFK VWDURVWRY V~ GR SUHK DGX ]DþOHQHQp VXEMHNW\ NWRUêFK NDQGLGiWL ]tVNDOL PLQLPiOQH PDQGiWRY VWDURVWRY SUL YR EiFK SRVODQFRY REHFQêFK ]DVWXSLWH VWLHY V~ GR SUHK DGX ]DþOHQHQp VXEMHNW\ NWRUêFK NDQGLGiWL ]tVNDOL PLQLPiOQH SRVODQHFNêFK PDQGiWRY .

RPXQiOQH YR E\  7DEX ND 9êVOHGN\ YROLHE SULPiWRURY NUDMVNêFK PLHVW %UDWLVODYD Celková volebná ~þDV Y 3RGLHO KODVRY ]YROHQêFK SULPiWRURY Y =YROHQê SULPiWRU 3ROLWLFNê VXEMHNW NWRUê QRPLQRYDO ~VSHãQpKR kandidáta ]YROHQpKR SULPiWRUD..

3RGLHO KODVRY GUXKpKR QDM~VSHãQHMãLHKR kandidáta v % 'UXKê QDM~VSHãQHMãt QH]YROHQê.

83 5 5\EQtþHN %DQVNi %\VWULFD 53. &KRPD 6PHU6' 6 HZDS + SZ + HZD 3UHãRY 57. Hagyari . +DUPDQ 2 0DWHM ) .10 9 %XWNR Nitra 65.54 3 *RJR D äLOLQD 44.04 - 'YRQþ 6PHU6' + KDH + SNS + SZ 7UHQþtQ 70.06 5 5DãL 6PHU6' 0RVW Híd 1H]iYLVOê NDQGLGiW KDH 1H]iYLVOê NDQGLGiW 1H]iYLVOê NDQGLGiW 1H]iYLVOê NDQGLGiW     0 9iãiU\RYi % 6WDQNR - :HEHU - .QDStN Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.74 .13 0 )WiþQLN Trnava 36. kandidát 47.UiWN\ 9iåQ\ .83 P.RãLFH 36.

 $N VD SR]ULHPH QD JHRJUD¿FNp GLIHUHQFLH Y ~VSHãQRVWL NDQGLGiWRY P{åHPH RGKDOL QLHNR NR ]DXMtPDYêFK PRPHQWRY Mapa 3 3RGLHO VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK VWDURVWRY QD FHONRYRP SRþWH ]YROHQêFK VWDURVWRY Y .

Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

 .

DQGLGXM~FL SROLWLFNê subjekt 1H]iYLVOt NDQGLGiWL 6WUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH VDPRVWDWQH. 7DEX ND 9êVOHGN\ YROLHE PHVWVNêFK ]DVWXSLWH VWLHY NUDMVNêFK PLHVW .

6WUDQ\ SDUODPHQWQHM RSR]tFLH VDPRVWDWQH.

%UDWLVODYD Trnava  .'+.

Nitra 2 7UHQþtQ  6D6.

 6PHU6'.

 616.

OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi %DQVNi %\VWULFD 11 äLOLQD  6'.Ò '6. 'DQL HO .

 616.

RãLFH 10 8 6PHU 6'. 3UHãRY 12 .

'+. 11 6'.Ò DS + SaS 0RVW Híd + .

Ò '6 6D6.RDOtFLH VWUiQ YOiGQHM NRDOtFLH 6'. .

 6'.Ò'6 0RVW+tG.

 6'.'+.Ò DS + SaS .

 6PHU 6' 6 HZDS + 616.

RDOtFLH VWUiQ SDUODPHQWQHM RSR]tFLH 28 6PHU SD + KDH + 616. .

 6'.Ò DS + SaS + 0RVW+tG + KDH + OKS1.

 6PHU SD + SNS + HZD + 6=6 6).

 6=.

 1).

 '6 'Ò =PHQD ]GROD.

   6PHU SD + 6+='6 + HZD + 1'.

 3DOLKR NDSXUNRYi.

Ò DS + OKS12. 1 6'.

6WUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH VSROX VR VWUDQDPL SDUODPHQWQHM RSR]tFLH 6PHU SD + 0RVW+tG.

 6'.Ò DS + KDH + 60. 0.3.

'+ 6+='6. Strany vládnej NRDOtFLH VSROX V LQêPL PLPRSDUODPHQWQêPL VWUDQDPL .

 6D6 0RVW+tG + KDH + OKS12.

 6PHU SD + 6+='6 + HZD + 6=.

 ('6.

6WUDQ\ SDUODPHQWQHM RSR]tFLH VSROX V LQêPL PLPRSDUODPHQWQêPL VWUDQDPL 0LPRSDUODPHQWQp politické strany VDPRVWDWQH.

RDOtFLH PLPRSDUODPHQWQêFK SROLWLFNêFK VWUiQ &HONRYê SRþHW SRVODQFRY PHVWVNêFK ]DVWXSLWH VWLHY 6 +='6. .

 ('6.

 6' 626.

  Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

 $M NH 2.6 SUH SRWUHE\ WRKWR SUHK DGX SRYDåRYDQi ]D PLPRSDUODPHQWQ~ VWUDQX .6 Pi Y V~þDVQRVWL VYRMLFK ]iVWXSFRY Y 1iURGQHM UDGH 65 WtWR NDQGLGRYDOL QD NDQGLGiWQHM OLVWLQH VWUDQ\ 0RVW+tG D SUHWR MH 2.

.RPXQiOQH YR E\  .

Mapa 4 3RGLHO VWDURVWRY NDQGLGXM~FLFK ]D VWUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH QD FHONRYRP SRþWH ]YROHQêFK VWDURVWRY Y Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

 Mapa 5 3RGLHO VWDURVWRY NDQGLGXM~FLFK ]D VWUDQ\ SDUODPHQWQHM RSR]tFLH QD FHONRYRP SRþWH ]YROHQêFK VWDURVWRY Y .

Zdroj: 2¿FLiOQH YêVOHGN\ NRPXQiOQ\FK YROLHE Y 65 SRG D âWDWLVWLFNpKR ~UDGX 65 YODVWQp VSUDFRYDQLH.

RãtF 1DRSDN Y VHYHURYêFKRGQHM þDVWL WHGD Y þDVWL NWRUi SDWUt PHG]L QDMIUDJPHQWRYDQHMãLH UHJLyQ\ ~]HPLD 6ORYHQVND ] K DGLVND YH NRVWQHM ãWUXNW~U\ REFt20. 1H]iYLVOt NDQGLGiWL EROL YêUD]QH ~VSHãQHMãt QD MXKR]iSDGH D ]iSDGH NUDMLQ\ 3RPHUQH SUH NYDSXM~FR VD GRNi]DOL YêUD]QHMãLH SUHVDGL DM Y UiPFL PHVWVNêFK þDVWt %UDWLVODY\ D .

~]HPLD 6ORYHQVND EROD ~VSHãQRV 20 . ãSHFL¿NiP YH NRVWQHM ãWUXNW~U\ REFt MH YKRGQp SR]ULH QDSUtNODG *DMGRã 0RUDYDQVNi )DO DQ .

 /DEXQRYi D /RYDFNi .

 SUtSDGQH ýDYRMHF D 6ORERGD .

 .

 'DQL HO .OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY YêUD]QH QLåãLD PDSD .

 .RãtF QD 2UDYH 6SLãL âDULãL D $ERYH 1DRSDN VODEp YêVOHGN\ GRVLDKOL Y VHYHUR]iSDGQêFK D ]iSDGQêFK þDV WLDFK ~]HPLD 6ORYHQVND PDSD .DQGLGiWL QRPLQRYDQt VWUDQDPL YOiGQHM NR alície21 VD YêUD]QHMãLH GRNi]DOL SUHVDGL Y PHVWVNêFK þDVWLDFK %UDWLVODY\ D .

RãtF D Y RNUHVH .HåPDURN PDSD .DQGLGiWL QRPLQRYDQt VWUDQDPL SDUODPHQWQHM RSR]tFLH22 FHONRP MHGQR]QDþQH GRPLQRYDOL Y UHJLyQH VHYHURYêFKRGQpKR 6ORYHQVND D WLHå Y FHQWUiOQHM þDVWL ~]HPLD 6ORYHQVND 1D GUXKHM VWUDQH VD WDNPHU Y{EHF QHSUHVDGLOL QD MXKR]iSDGH ~]HPLD 6ORYHQVND D VODEp YêVOHGN\ GRVLDKOL DM YR YlþãLQH PHVWVNêFK þDVWt %UDWLVODY\ D . .

RPXQiOQH YR E\ X]DWYiUDOL YROHEQê URN 3UHMDYLOL VD Y QLFK QLHOHQ YêVOHGN\ SDUODPHQW QêFK YROLHE NWRUp VD XVNXWRþQLOL LED QLHNR NR PHVLDFRY VN{U DOH WLHå QDUDVWDM~FH VNODPDQLH þL ]QHFKXWHQLH RE\YDWH VWYD ]R VSUiYDQLD VD SROLWLFNêFK HOtW 3UHGYROHEQi NDPSD EROD VSHVWUHQi QRYêPL SURVWULHGNDPL NWRUp þDVWR Y\FKiG]DOL ] PRGHUQêFK LQIRUPDþQRNRPXQLNDþQêFK WHFK QROyJLt 9êVOHGN\ VDPRWQêFK YROLHE SRWYUGLOL QLHNWRUp GOKRGREHMãLH WUHQG\ QR ]iURYH EROL Y XUþLWêFK PRPHQWRFK DM SUHNYDSXM~FH 9ROHEQi ~þDV VD XGUåDOD SULEOLåQH QD ~URYQL  'RãOR WLHå N VLJQL¿NDQWQpPX QiUDVWX SRþWX åLHQ NWRUp ]tVNDOL PDQGiW VWDURVWX REFH 6WUDQtFN\ QH]iYLVOt NDQGLGiWL ]D]QDPHQDOL Y NRPXQiOQ\FK YR EiFK OHSãLH YêVOHGN\ QHå Y SUHGFKiG]DM~FLFK REGRELDFK =Gi VD GRNRQFD åH ORNiOQD ~URYH E\ VD Y VORYHQVNêFK SRGPLHQNDFK PRKOD VWD SULHVWRURP NGH E\ EROL RE\YDWHOLD YQtPDQt DNR SROLWLFNê HOHPHQW SRVWPRGHUQHM GHPRNUDFLH 0DUOHWWL . 7. ZÁVER .

D NGH E\ VD SRWHQFLiOQH NDåGê PRKRO XFKiG]D R SR]tFLX Y ~]HPQHM VDPRVSUiYH D WR EH] RK DGX QD YH NRV SUtVOXãQHM VDPRVSUiYQHM MHGQRWN\ þL QD DNWLYLW\ D ]iXMP\ SROLWLFNêFK VWUiQ Y SUHGFKiG]DM~FLFK REGRELDFK SODWLOR åH QDMPl YR YlþãtFK PHVWiFK GRPLQRYDOL SROLWLFNp VWUDQ\ D QLH QH]iYLVOt NDQGLGiWL.

 $N VD YãDN SR]ULHPH QD ~VSHãQRV VWUDQtFN\ QH]iYLVOêFK NDQGLGiWRY Y ýHVNHM UHSXEOLNH þL 0D DUVNX SRWRP PXVtPH NRQãWDWRYD åH VWUDQtFN\ QH]iYLVOt NDQGLGiWL Y VORYHQVNêFK SRGPLHQNDFK ] DOHND QLH V~ WDNt ~VSHãQt DNR VWUDQtFN\ QH]iYLVOt NDQGLGiWL Y VSRPtQDQêFK GYRFK VWUHGRHXUySVN\FK NUDMLQiFK .OLPRYVNê D .OLPRYVNê E.

Ò'6 6D6 0RVW+tG D . 'RãOR WLHå N SRVLOQHQLX SR]tFLt QDMVLOQHMãHM RSR]LþQHM SROLWLFNHM VWUDQ\ 6PHUX6' D QDM VLOQHMãHM VWUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH 6'.Ò'6 1DRSDN YLDFHUp SROLWLFNp VWUDQ\ EROL RVODEHQp 3ULHEHK YROLHE VSUHYiG]DOL YLDFHUp SRGR]UHQLD ] QHHWLFNpKR NRQDQLD 8å ÄWUDGLþQp³ SRGR ]UHQLD ] NXSRYDQLD KODVRY UyPVN\FK YROLþRY VSUHYiG]DOL WLHå SURWHVW\ SURWL SRUXãRYDQLX YR OHEQpKR PRUDWyULD $å WUDJLNRPLFN\ Y WRPWR NRQWH[WH Y\]QLHYD ]DGUåDQLH ãpID 6ORYHQVNpKR GHDÀ\PSLMVNpKR YêERUX RE\YDWH PL REFH âWUED Y QRFL NWRUi SUHGFKiG]DOD YROHEQpPX G X QD ~]HPt LFK REFH 8YHGHQê VSRORþQH V DOãtPL RVREDPL GLVWULEXRYDO OHWiN\ V REVDKRP V~YLVLD FLP V NRPXQiOQ\PL YR EDPL þtP SRUXãLO YROHEQê ]iNRQ D GRSXVWLO VD SULHVWXSNX 2E\YDWHOLD RGRY]GDOL ]DGUåDQpKR SUtVOXãQtNRP 3ROLFDMQpKR ]ERUX 65 D SR Y\SRþXWt ERO WHQWR SUHSXVWHQê 21 22  'R NDWHJyULH ÄVWDURVWRYLD NDQGLGXM~FL ]D VWUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH³ EROL ]DUDGHQt YãHWFL VWDURVWRYLD NWRUt NDQGLGRYDOL ]D QLHNWRU~ ]R VWUiQ DNWXiOQHM YOiGQHM NRDOtFLH 6'.'+.

 ]D NRDOtFLX WêFKWR VWUiQ SUtSDGQH ]D NRDOtFLX WêFKWR VWUiQ V LQêPL PLPRSDUODPHQWQêPL VWUDQDPL 'R WHMWR NDWHJyULH QHEROL ]DUDGHQt NDQGLGiWL NWRUt NDQGLGRYDOL Y UiPFL NRDOtFLt ]DK DM~FLFK VWUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH L SDUODPHQWQHM RSR]tFLH 'R NDWHJyULH ÄVWDURVWRYLD NDQGLGXM~FL ]D VWUDQ\ SDUODPHQWQHM RSR]tFLH³ EROL ]DUDGHQt YãHWFL VWDURVWRYLD NWRUt NDQGLGRYDOL ]D QLHNWRU~ ]R VWUiQ DNWXiOQHM SDUODPHQWQHM RSR]tFLH 6PHU6' D 616.

GH DW 1DSUtNODG Y 'XEQLFL QDG 9iKRP 0DUWLQH 3UHãRYH 9H NRP %LHOL DW .. ]D NRDOtFLX WêFKWR VWUiQ SUtSDGQH ]D NRDOtFLX WêFKWR VWUiQ V LQêPL PLPRSDUODPHQWQêPL VWUDQDPL 'R WHMWR NDWHJyULH QHEROL ]DUDGHQt NDQGLGiWL NWRUt NDQGLGRYDOL Y UiPFL NRDOtFLt ]DK DM~FLFK VWUDQ\ YOiGQHM NRDOtFLH L SDUODPHQWQHM RSR]tFLH 9 0HVWVNHM þDVWL . EROL YR E\ GRNRQFD QD NUiWN\ þDV NY{OL WHMWR VNXWRþQRVWL DM SUHUXãHQp D SRGQHW\ QD SUHãHWUHQLH SRGR]UHQLD ] NXSRYDQLD KODVRY EROL SRGDQp QDSUtNODG Y ýDQL +XFtQH 0ROGDYH QDG %RGYRX 5DGQRYFLDFK 9H NHM .RãLFH/XQtN .

RPXQiOQH YR E\  'R YêVOHGNRY YROLHE PXVHO ]DVLDKQX DM ÒVWDYQê V~G 65 'RUXþHQêFK PX EROR SRGQH WRY D V DåQRVWt LGH R GRWHUD] QDMYlþãt SRþHW SRGQHWRY D V DåQRVWt SRGDQêFK QD ÒVWDYQê V~G 65 Y V~YLVORVWL V NRPXQiOQ\PL YR EDPL QD 6ORYHQVNX..

OLPRYVNê ' 6DPRVSUiY\ Y (Ò ýHVNi UHSXEOLND ([WUpPQH IUDJPHQWRYDQi VtGHOQi ãWUXNW~UD NRPSHWHQþQi NDWHJRUL]iFLD REFt Ò]HPQi VDPRVSUiYD URþ þ D V ±  .RPXQiOQH YR E\ 9êVOHGN\ ~VSHãQp SROLWLFNp VWUDQ\ . 6 ± &RSHODQG * $ .OLPRYVNê ' 6DPRVSUiY\ Y (Ò 0D DUVNR 6LOQi WUDGtFLD GYRM~URY RYHM ~]HPQHM VDPRVSUiY\ V GRPLQDQFLRX REHFQHM VDPRVSUiY\ Ò]HPQi VDPRVSUiYD URþ þ E V ±  . ± )DO DQ âSHFL¿Ni VtGHOQpKR YêYRMD QD 6ORYHQVNX 7\SRORJLFNi DQDOê]D VtGHO %UDWLVODYD 6RFLRORJLFNê ~VWDY 6$9  &K\WLOHN 5 ± âHGR - ± /HEHGD 7 ± ýDORXG ' 9ROHEQt V\VWpP\ 3UDKD 3RUWiO  -RKQVRQ&DUWHH .RãLFLDFK 9R E\ EROL QiVOHGQH ÒVWDYQêP V~GRP 65 þLDVWRþQH DOHER ~SOQH Y\KOiVHQp ]D QHSODWQp QDSUtNODG Y %DQVNRP 6WXGHQFL 'ROQHM /HKRWH -DEORQLFL 0DFRYH 1RYRP 7HNRYH 2ãþDGQLFL 6YLQQHM 7UHELFKDYH 9H NHM /HVQHM þL 9\ãQHM %RFL /.WDOLDQ 5HJLRQDO (OHFWLRQV %XOOHWLQ RI .ULYê 9 .QVLGH 3ROLWLFDO &DPSDLJQV /RQGRQ 3UDHJHU  .Q 0HVHåQLNRY * HG. SULþRP QDMYLDF LFK EROR SRGDQêFK Y %UDWL VODYH D .7(5$7Ò5$ %HOOXDWL 0 :KHQ 1DWLRQDO RU /RFDO" 7KH 'XDO &OLPDWH RI 2SLQLRQ LQ WKH .QWHJUDWLRQ URþ þ  V ±  ýDYRMHF - ± 6ORERGD ' )LãNiOQD GHFHQWUDOL]iFLD D REFH %UDWLVODYD .WDOLDQ 3ROLWLFV 9RO 1R  V ±  %HQRLW : / &RPPXQLFDWLRQ LQ 3ROLWLFDO &DPSDLJQV 1HZ <RUN 3HWHU /DQJ 3XEOLVKLQJ  &ODUN 1 ± 5RKUVFKQHLGHU 5 6HFRQGRUGHU HOHFWLRQV YHUVXV ¿UVWRUGHU WKLQNLQJ KRZ YRWHUV SHUFHLYH WKH UHSUHVHQWDWLRQ SURFHVV LQ D PXOWLOD\HUHG V\VWHP RI JRYHUQDQFH -RXUQDO RI (XURSHDQ .RQ]HUYDWtYQ\ LQãWLW~W 0 5 âWHIiQLND  *DMGRã 3 ± 0RUDYDQVNi .

ROOiU 0 ± 0HVHåQLNRY * ± %~WRUD 0 HG.Q .RPXQiOQH YR E\ %UDWLVODYD . .QãWLW~W SUH YHUHMQp RWi]N\ V ±  .ULYê 9 9R E\ Y URNX .

 6ORYHQVNR 6~KUQQi VSUiYD R VWDYH VSRORþQRVWL %UDWLVODYD .RPXQiOQH YR E\ ORNiOQD GHPRNUDFLD D VDPRVSUiYD Y RSWLNH YHUHMQHM PLHQN\ .QãWLW~W SUH YHUHMQp RWi]N\ V ±  .ULYê 9 9R E\ Yê]QDPQp D PHQHM Yê]QDPQp 7ODþRYi NRQIHUHQFLD Ä.Q 0H VHåQLNRY * HG.663 6ORYHQVNR ³ 'RVWXS Qp QD KWWSZZZVRFLRORJLDVDYVNSRGXMDWLDSKS"LG U NULY\BYROE\GRF /DEXQRYi $ ± /RYDFNi 6 %XG~FQRV PDOêFK REFt QD YêFKRGQRP 6ORYHQVNX *HRJUD¿FNi UHYXH URþ þ  V ±  3ROOLQJ VWDWLRQV WKH HOHFWRUDWH DQG WXUQRXW LQ WKH ¿UVW DQG VHFRQG URXQG RI PD\RUDO HOHFWLRQV E\ XUEDQ DQG RWKHU PXQLFLSDOLWLHV 6ORYHQLD 6WDWLVWLFDO 2I¿FH RI WKH 5HSXEOLF RI 6ORYHQLD 'RVWXSQp ] KWWSS[ZHEVWDWVLS[ZHE'LDORJYDUYDODVS"PD H WL SDWK 'DWDEDVH *HQHUDOBHOHFWLRQVBORFDOBHOHFWLRQVBPD\RUB ODQJ  5HLI .RPXQiOQH YR E\³ äXUQiO 5iGLD 5HJLQD QRYHPEUD  âWHIDQþtN 5 3ROLWLFNê PDUNHWLQJ NDQGLGiWRY QD SULPiWRURY NUDMVNêFK PLHVW 'RVWXSQp ] KWWSZZZZHEQRYLQ\VNGRZQORDGYROHEQDDQDO\]DSGI 9HOãLF 0 . ± 6FKPLWW + 1LQH VHFRQGRUGHU QDWLRQDO HOHFWLRQV $ FRQFHSWXDO IUDPHZRUN IRU WKH DQDO\VLV RI (XURSHDQ HOHFWLRQ UHVXOWV (XURSHDQ -RXUQDO RI 3ROLWLFDO 5HVHDUFK URþ þ  V ±  6WUPLVND 0 ± &K\WLOHN 5 ± âHGR - ± (LEO 2 9ROHEQt NRPSOH[\ ]HPt 9 6WXGLH N SRMHWt YtFH~URY RYpKR YROHEQtKR SURVWRUX %UQR &HQWUXP SUR VWXGLXP GHPRNUDFLH D NXOWXU\  iGHN 0 5R]KRYRU QD WpPX Ä.

 .RPXQiOQH YR E\ %UDWLVODYD .RPXQiOQt YROE\ ± YêVOHGN\ YROHE L+1HGF] VSHFLiO 'RVWXSQp ] KWWSYROE\ LKQHGF]WDJ\NRPXQDOQLYROE\ ä~ERURYi 9 0DUNHWL]iFLD YRQNDMãHM UHNODP\ Y SDUODPHQWQêFK YR EiFK Y VORYHQVNHM UHSXEOLNH $FWD 3ROLWRORJLFD URþ þ D V ±  ä~ERURYi 9 5HGH¿QtFLD W\SROyJLH SROLWLFNêFK DNWpURY Y NRQWH[WH V SROLWLFNRX NRPXQLNiFLRX D SR OLWLFNêP PDUNHWLQJRP 6ORYHQVNi SROLWRORJLFNi UHYXH URþ þ E V ± .QãWLW~W SUH YHUHMQp RWi]N\ V ± 20 9ROE\ .

OL PRYV Nê ± 9LHUD ä~E RURYi KWWSEORJDNWXDOQHFHQWUXPF]EORJ\PDJGDOHQDYDVDU\RYDSKS"LWHPLG KWWSKDJ\DULEORJVPHVN KWWSKDUPDQEORJVPHVN KWWSMR]HIZHEHUEORJVPHVN KWWSND]LPLUEORJVPHVN KWWSODGLVODYURYLQVN\EORJVPHVN KWWSOXERPLUYD]Q\EORJSUDYGDVNDXWKRUXERPUYQ\ KWWSPDUHNEODKDEORJVPHVN KWWSPLODQIWDFQLNEORJVPHVNF$NFKFHPH]PHQXY%UDWLVODYHPXVLPHSULVWYR OLWKWPO KWWSSHWHUJRJRODVN KWWSSHWHUJRJRODEORJVPHVN KWWSSHWHUJRJRODVNFDWHJRU\EORJ KWWSSRUWDOVWDWLVWLFVVNVKRZGRFGR"GRFLG KWWSUDVLEORJVPHVN KWWSZZZKDJ\DULVN KWWSZZZLJRUFKRPDVN KWWSZZZOXERPLUYD]Q\VN KWWSZZZULFKDUGUDVLVNGRFOLVWEORJXMHP KWWSZZZU\EQLFHNVN KWWSZZZU\EQLFHNVNEORJ KWWSZZZVWDWLVWLFVVN . .QWHUQHWRYp ]GURMH 'DQL HO .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful