Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 7. 11. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.306

KURBAN-BAJRAM OBILJE@EN DILJEM BiH

i tolerancije
2-3. strana

Praznik mira
DANAS PRILOG

Foto: Damir ]UMUROVI]

Salmir Kaplan, federalni ministar

Kultura i sport trebaju vi{e novca
5. strana

Bijenale u Veneciji

Ibro Hasanovi} dobitnik nagrade Arte Laguna
19. strana

U @I@I
IZ MEKE

2

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prvi dan Kurban-bajrama

Praznik m i toleranc
Bajram-namaz klanjan je ju~er u Sarajevu, Zenici, Tuzli, Bugojnu, Biha}u, Mostaru, Travniku, Srebrenici, Banjoj Luci...
Proslava Kurban-bajrama, jednog od najve}ih i najzna~ajnijih islamskih praznika, ju~er je diljem BiH po~ela klanjanjem bajram-namaza. Centralna sve~anost u Sarajevu odr`ana je u Gazi Husrev-begovoj d`amiji u kojoj je imamio i hutbu odr`ao reisu-l-ulema Mustafa Ceri}. no razumljiv ~in i istorijski jedino mogu} put za trajno i pravedno rje{enje palestinsko-izraelskog konflikta, koji decenijama optere}ujecijelisvijet“ Dodao je . da niko nema pravo od BiH da tra`i da bude na, kako je rekao, pogre{nojstraniistorije, odnosno da BiH glasa protiv ili bude uzdr`ana kada je rije~ o palestinskom zahtjevu za punopravno ~lanstvo u UN, kao ni da budu}nostoptere}ujesvojimgrijehom prema Palestini. Nakon zavr{etka centralne bajramskesve~anosti u GaziHusrev-begovoj d`amiji obavljeno je tradicionalno bajramsko ~estitanje u Rijasetu IZ-a u BiH.

1.400
bosanskih had`ija

Podr`ati Palestinu
- Allahove mo} i pomo} su u zajednici i zajedni{tvu, jer onaj koji se odmetne od zajednice, {ejtan s njim kolo vodi. U istinitost ovog Alejhisselamovog hadisa mogao se ovihdanauvjeriticijeli svijet, gledaju}i odmetnika od zajednice s kojim je, zaista, {ejtan kolo vodio usred dana, usred Sarajeva, okre}u}i ga tamo-vamo sa kala{njikovim u ruci, {ire}inemir i strah u gradu, koji je pre`ivio sve strahove ovoga svijeta te dovode}i u te{ko stanje jedan narod, koji je pre`ivio sve te{ko}e ovoga svijeta, kazao je Ceri}. On je poru~io da svako ima pravo da izabere svoj `ivotni put, ali da niko nema pravo da ugro`ava mir i sigurnostnaroda. - Mjera za na{u vjeru i moral nisu ni odje}a ni izgled, ve} je mjera za na{uvjeru i moraliskrena vjera u du{i, istinska ljubav u srcu i ispravna djela, rekao je Ceri}. On je naglasio da o~ekuje da predstavnici BiH u UN-upodr`e palestinski zahtjev za punopravno ~lanstvo u UN kao ‘’moral-

Su`ivot
Centralna bajramska sve~anost u Banjoj Luci odr`ana je u mesd`idu Ferhat-pa{ine d`amije. Klanjanje bajram-namaza, u povodu Kurban-bajrama predvodio je muftija banjalu~ki Edhem ^amd`i}. On je poru~io da ljudi treba da poma`u jedni drugima, razvijaju smisao za toleranciju, su`ivot i dijalog. Istakao je da je Kurban-bajram praznik mira i tolerancije. Bajram-namaz na podru~ju Med`lisa IZ-a Mostar klanjan je ju~er na 43 lokacije, a sredi{nja sve~anost odr`ana je u Sportsko-rekreativnomcentru‘’Midhad Hujdur Hujka’’, gdje je klanjanje bajram-namaza predvodio i hutbu odr`ao mostarski muftijaSeid ef. Smajki}koji je go-

vorio o va`nosti Kurban-ajrama te pozvao vjernike na jedinstvo. - Kurban-bajram je radostpojedinca, porodice i cijelogummeta. Budimo i ovoga Bajrama zajedno, da jedni drugima oprostimo, da jedni drugima pomognemo, posebno onima koji su stari, nemo}ni i bolesni. Neka me|u nama zavlada povjerenje i neka u cijelom svijetu vladaju mir i dobrota. Svim muslimanima i muslimankama, od srca `elimo sretan Bajram, mole}i dragog Allaha d`.{. za zdravlje i uspjeh u `ivotu i radu, navodi se u ~estitki MIZ-a Mostar. Centralna bajramska sve~anost za Tuzlansko muftijstvo odr`ana je u d`amiji Princa Abdulaha, u tuzlanskom naselju [i Selo. Bajram-namaz je predvodiodirektorBehram-begovemedreseVahid ef. Fazlovi}. On je napomenuo da se kurbani trebaju podijelitirodbini i prijateljima, te svimkom{ijama, kako bi zajedno osjetiliradostBajrama. Osudio je nedavni teroristi~ki napad na Ambasadu SAD-a u Sarajevuisti~u}i da su takvi ljudi odmetnici od vjere. Bajram-namaz je klanjan i u ostalimd`ematima na podru~ju Muftijstva tuzlanskog,

Josipovi}eva ~estitka
Vi{e od 2,5 miliona had`ija u petak je zapo~elo obrede had`a izlaskom u mjesto Mina udaljeno nekoliko kilometara od Meke, gdje su proveli no}, da bi svoje obrede nastavili u subotu odlaskom na visoravan Arefat, koja je od Meke udaljena oko 22 kilometra. Prema podacima vlasti Saudijske Arabije, ove godine je broj had`ija koje dolaze izvan Saudijske Arabije ve}i za oko 27 posto i blizu je brojke od 1,8 miliona ljudi. Za ovogodi{nje obrede prvi put u punom kapacitetu saobra}a moderni voz Meka - Mina - Arefat. Ove godine had` iz BiH obavlja ne{to vi{e od 1.400 osoba, od ~ega je autobusima u Kraljevinu Saudijsku Arabiju stiglo ne{to vi{e od 400 had`ija, a avionom oko 1.000. Nakon boravka na Arefatu u subotu, {to je uslov za obavljanje had`a, had`ije su no} sa subote na nedjelju provele na mjestu Mina, gdje su sakupljale kamen~i}e za “kamenovanje {ejtana“ na Mini. Ovaj je obred obavljen ju~er, nakon ~ega su had`ije krenule prema Meki radi obavljanja tavafa (obilaska oko Kabe).
J. SALKI]

U povodu velikog islamskog praznika Kurban-bajrama predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi} susreo se ju~er u Zagrebu s predsjednikom Me{ihata IZ-a u Hrvatskoj muftijom [evkom ef. Omerba{i}em i njegovim suradnicima. Prije toga je bio na sve~anosti proslave Kurbanbajrama u Rijeci. U rije~kom islamskom centru koji bi trebao biti dovr{en u prolje}e sljede}e godine, muslimanski vjernici do~ekali su predsjednika Josipovi}a koji im je uputio bajramsku ~estitku.
J. D.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

obilje`en diljem BiH

mira cije
Foto: D. ]UMUROVI]

a ve}inad`amija je bilamala da primi sve vjernike, pa su se safovi redali i ispred d`amija.

Kurban-bajram u Srbiji
Rijaset IZ-a Srbije uprili~io je centralnu bajramsku sve~anost u Bajrakli-d`amiji u Beogradu, a Me{ihat IZ-a u Srbiji u d`amiji u selu Suvi Do nadomak Tutinu. Beogradski muftija Muhamed Jusufspahi} ~estitao je Bajram i pozvao vjernike da ga do~ekaju u miru, bez obzira na to kojoj opciji Islamske zajednice pripadaju. Iz Novog Pazara poruka vjernicima je da Bajram do~ekaju u nadi da }e se vratiti jedinstvo Islamske zajednice, koje je stub stabilnosti dru{tva i dr`ave. ram-namaza, u haremu ^ar{ijske d`amije uprili~eno je klanje dva kurbana za vakife i {ehideMuftiluka zeni~kog. Bajram-namaz klanjan je ju~er i u novoobnovljenim d`amijama u Srebrenici, Osatu, Poto~arima, Slapovi}ima, Dobraku, Osma-

Bajram zbli`ava
Centralniprogramobilje`avanja Kurban-bajrama na podru~juMuftilukazeni~kog i Med`lisa IZ-a Zenica odr`an je u Sultan-Ahmedovoj- ^ar{ijskojd`amiji. Bajram-namaz je predvodio i hutbu odr`ao muftija mr. Ejub ef. Dautovi}. Vazu nasihat poslije sabah-namaza odr`ao je glavni imam SultanAhmedove d`amije Enes Beganovi}. Vi{ehiljadaZeni~ana je klanjalo bajram-namaz i na otvorenom ispred d`amije. Nakon baj-

~ama, Su}eski i Luci. U srebreni~koj Bijeloj d`amiji okupilo se oko 400 muslimana, a bajram-namaz vodio je Damir ef. Pe{tali}, glavni srebreni~ki imam. ^estitaju}i Kurban-bajram, Pe{tali} je kazao da je Bajram praznik koji treba da zbli`i ljude, da se upoznaju i da nastave zajedni~ki graditi su`ivot. Centralnoklanjanjebajram-namaza za podru~je Unsko-sanskog kantona odr`ano je u prepunoj sportskoj dvorani Luke u Biha}u. Klanjanje je predvodio i bajram-namaz imamio, te bajramsku hutbu odr`ao glavni imam Med`lisa Islamske zajednice Biha} Mensur

ef. ]ehi}. Govorio je o zna~aju klanja kurbana i va`nosti odlaska na had`. U svim d`ematima u distriktuBr~koju~er je klanjanbajramnamaz, a sredi{njasve~anostuprili~ena je u br~anskojBijelojd`amiji gdje je vjerski obred predvodio glavni br~anski imam Mustafa ef. Gobelji}. U KulturnomcentruprincezeD`evhere u Bugojnubajramnamaz je klanjalo vi{e od tri hiljadevjernika s podru~jaBugojna, ali i susjednih op}ina, Gornjeg Vakufa/Uskoplja i Donjeg Vakufa. Klanjanjebajram-namazapredvodio je travni~ki muftija mr. Nusret ef. Abdibegovi}.
Ekipa Oslobo|enja

Bajramluk od turskih studenata
Studenti turskog univerziteta IUS (International University of Sarajevo) organizovali su kampanju ~ija je namjera bila prikupljanje bajramluka djeci u Bosni i u Turskoj. U ovoj humanoj akciji studenti su prikupili 1.260 KM, od ~ega }e jedan dio podijeliti djeci u BiH kao bajramluk, a drugi dio poslati u Tursku u grad Van, koji je nedavno pretrpio razoran zemljotres. Kako i sami ka`u, studenti IUS-a ovim su htjeli jo{ jednom pokazati da ne razlikuju ova dva naroda, te da }e uvijek poku{avati odr`ati bratske veze. Isti~u da je ovo samo jedan mali projekat, a da planiraju niz sli~nih akcija.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Konstitutivni narodi ne mogu biti konstitutivni 17 ili 33 posto, ili 51 posto. Neko je ili konstitutivan ili nije

Vahid ef. Fazlovi}, direktor Behram-begove medrese u Tuzli

Kurban je porodi~ni ibadet
Svi ~lanovi porodice imaju svoj udio u kurbanu. Ovaj propis je prvostepena du`nost u islamu
Klanje kurbana je jedan od islamskih propisa koji se isklju~ivo obavlja u danima Kurban-bajrama, na po~etku na{eg razgovora isti~e Vahid ef. Fazlovi}, direktor Behram-begove medrese u Tuzli, visoko{kolske ustanove koja je ove godine proslavila svoj 385. ro|endan. U porodicama bosanskohercegova~kih muslimana klanje kurbana ima izuzetnu vrijednost, prije svega na ja~anju zajedni{tva i me|usobne ljubavi. svoju socijalnu dimenziju, poznato je da prema propisima vjere, u na{em kurbanu svoje pravo imaju oni koji nisu u mogu}nosti da obave kurban, jer je kurban vezan za imovinsko stanje, obja{njava na{ sagovornik. Kurban nisu du`ni zaklati vjernici koji nemaju osiguranu egzistenciju, pa se takvim osobama, izme|u ostalog, treba odnijeti kurbansko meso. Pra-

500 u~enika
Behram-begovamedresa u Tuzli jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova u na{oj zemlji. Svoj rad je po~ela prije 385 godina, a nakon prekida od nekoliko desetlje}a, rad je obnovljen1992. Trenutno se u medresi {koluje oko 500 u~enika i u~enica, podijeljenih u 16 odjeljenja. - [kolovanjem u medresi mladi ljudi mogu postizati kvalitetan odgoj i biti ~estite k}eri i sinovi svojim roditeljima, mogu biti primjernog pona{anja na svakom mjestu, u komunikacijama sa svojim vr{njacima, ponosno je kazao direktor Behrambegove medrese Vahid ef. Fazlovi}. koje su vjere i nacije. - To je propis koji isijava impulse za uspostavljanje najljep{ih odnosa me|u ljudima. Po vertikali nas pribli`ava svemogu}em Bogu, a u ovom jednom zemaljskom horizontalnom pogledu on zbli`ava ljude, poru~io je ef. Fazlovi}. Ina~e, kurbansko meso se mo`e dati i medresama {irom BiH, pa tako i Behrambegovoj medresi u Tuzli. Ono se koristi za obroke u~enicima, koji tokom {kolovanja borave u internatu.
A. [E]KANOVI]

Nikola [piri},
predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

DOBAR

LO[

ZAO

Dva zna~enja
- Kurban je porodi~ni ibadet. Svi ~lanovi porodice imaju svoj udio u kurbanu. Ovaj propis je prvostepena du`nost u islamu i Allah d`.{. ga je iz svoje milosti stavio u du`nost ljudima, kako bi u njemu, u obavljanju kurbana, porodica imala veliku za{titu od belaja, kazuje ef. Fazlovi}, isti~u}i dva zna~enja kurbana. - Prvo i osnovno je vezano za duhovnost. Kurban je vjerski propis i to je du`nost prema svemogu}em Bogu. Mi u vezi s tim propisom o~itujemo svoju najdublju pobo`nost i spremnost da putem kurbana, odnosno simbolom kurbana, poka`emo predanost svemogu}em Bogu u njegovoj vjeri, a to je put dobra i sre}e za svakog ~ovjeka. S druge strane, o kurbanu se uvijek mo`e govoriti kao o jednom zna~ajnom motivu u kom{ijskom i dru{tvenom `ivotu ljudi. Kurban ima

HALID GENJAC
U intervjuu za Oslobo|enje, predsjedavaju}i Interresorne radne grupe PSBiH Halid Genjac kazao je da }e preporuke koje je dao ocjenjiva~ki tim GRECO-a, koji je ve} u dva navrata boravio u BiH, biti pravac u kojem }e se i}i u izmjenama Zakona o finansiranju politi~kih stranaka u BiH kako bi se eliminirala korupcija i pove}ala transparentnost finansiranja.

POMO] SIROMA[NIMA Veoma je va`no da svi vjernici dobro razmisle koji su to ljudi u oskudici i da njima podijele kurbane
vilo je da se dvije tre}ine mesa podijele siroma{nim, prijateljima i kom{ijama.

JERZY BUZEK
Jo{ jedan evropski politi~ar tokom svog boravka u BiH jasno je poru~io doma}im politi~arima da kapije ~lanstva u EU za na{u zemlju nisu zatvorene, ali da to “mora biti va{ izbor, jer vi morate odlu~iti da li `elite biti ~lanicom ili ne“. Predsjednik Evropskog parlamenta Jerzy Buzek, me|utim, nije kazao kakav je odgovor dobio.

Zbli`avanje ljudi
- Zato je veoma va`no da svi vjernici dobro razmisle koji su to ljudi u oskudici i da njimapodijele kurbane. Mi danas imamo i ustanove koje se brinu o egzistenciji ljudi, o dnevnim obrocima ljudi. I o tome treba voditi ra~una, isti~e ef. Fazlovi}, dodaju}i da je u Bosni i Hercegovini vrlo bitno da se kurbansko meso podijeli sa kom{ijama i prijateljima, bez obzira na to

IZBOR VLADE HNK-a
Politi~ke stranke koje su dobile najve}e povjerenje gra|ana u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu ni do kraja pro{le sedmice, iako te~e 13. mjesec od izbora, nisu formirale Vladu. Nova odgoda je do srijede, a do tada }e i SDA predlo`iti svoje kandidate za ministre.

OTKAZI RUDARIMA
Rudnik boksita Srebrenica najavio je otpu{tanje 12 rudara zbog gubitaka i pojeftinjenja aluminija na svjetskom tr`i{tu. Reagirao je, na`alost, samo sindikat. Iz sindikalnih organizacija Rudnika, op{tina Bratunac i Srebrenica, kao i granskog u RS-u najavili su aktivnosti kako bi sprije~ili upravu rudnika u njenoj namjeri.

VIJEST U OBJEKTIVU Foto: Muhamed TUNOVI] Bajramovanje u Zenici
Nakon klanjanja bajramnamaza, vi{e hiljada Zeni~ana, onih koji slave ovaj praznik ali i njihovih kom{ija koje su ih do{le pozdraviti i ~estitati im, okupilo se u Staroj ~ar{iji gdje su se dru`ili uz kaficu i kola~e. Ovakav na~in slavlja je u Zenici postao tradicionalan. Po sli je ovo ga je za ve}inu sli je dio odla zak ku}ama i obilazak rodbine i kom{ija.

VIJEST U

BROJU

posto Hypo banka smanjuje kamatu za stambene kredite s valutnom klauzulom u {vicarskim francima.

1

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar

INTERVJU

5

Salmir Kaplan, federalni ministar kulture i sporta

Trebamo vi{e novca
Konvencija o spre~avanju nereda na sportskim terenima iz 1994. nikad nije objavljena u Slu`benom listu Pripremljena uredba o nagra|ivanju vrhunskih rezultata
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

• U av gus tu ste, upra vo u Oslobo|enju, najavili osnivanje fondacije za sport do kraja godine, koja bi se bavila pomaganjem mladim sportistima. Kada }e biti formirana i ho}e li Vlada FBiH prihvatiti Va{ prijedlog o nagra|ivanju vrhunskih rezultata? - Na pretposljednjoj sjednici Vlade na moj prijedlogjednoglasno je usvojenaodluka o osnivanjufondacije za sport, tako da }u obe}anje odr`ati - kre}e registracija. Tako }emo imati vi{e mogu}nosti da pomognemomladim i talentiranimsportistimakoji su budu}nost bh. sporta. I uredba o nagra|ivanju vrhunskih sportskih rezultata je pripremljena, na jednoj od narednihsjednicaVlade na}i }e se na dnevnom redu.

ministar kulture i sporta uputio sam dopis Ministarstvu pravde BiH i tra`io odgovor na pitanje za{to Konvencija nije objavljena u Slu`benom listu. Dobio sam odgovor da je za sport nadle`no Ministarstvo civilnih poslova. Onog trenutka kada ova konvencija stupi na snagu, organizatori sportskih manifestacija imat }e mnogo vi{e ovlasti za spre~avanjenereda. Federalniministarkulture i sporta nema nikakvih konkretnih ovlasti po ovompitanju, jedino{to mo`euraditi jeste osuditi nerede, {to ovom prilikom svakako i ~inim.

za ove dvije izuzetno va`ne oblasti. Zahtjevipristi`ukonstantno i mnogo su ve}i od realnih mogu}nosti. • Ostajete li pri stavu da su prioriteti Ministarstva SFF, MESS, Jazz festival, East West Centar, te da li je prilikom Va{e posjete ministru kulture i sporta Republike Turske bilo govora i o saradnji dvije zemlje kroz ove festivale? - Naravno da ostajem. Sa ministrom kulture i turizmaRepublikeTurskeErtugrulom Gunayembilo je konkretnihrazgovora o saradnji na poljufilmskeprodukcije. Ve} ima-

0,7 posto bud`eta
• Da li su po~eli razgovori u kantonima, kao preduslov za dono{enje zakona o sportu FBiH? - Razgovori jo{ nisu po~eli, moj stav je da mogu razgovarati samo sa predstavnicima svih deset kantona. ^injenica je da jo{ ima kantona u kojima nisu formirane vlade, tako da mislim da jo{ jedno vrijeme ne}e biti uslova da se krene u razgovore o zakonu o sportu. Ovdje jo{ `elimnaglasitida za zakon o sportupostoji i plan B, ali o tome}emodrugom prilikom. • Nakon sukoba navija~a FK @eljezni~ar i splitskog Hajduka, u Vladi FBiH su najavljeni sastanci sa rukovodstvom Nogometnog saveza BiH, kako bi se regulisalo spre~avanje nereda na sportskim terenima. Da li je i{ta ura|eno po ovom pitanju? - Nogometni savez je donio neke privremenemjere za spre~avanjenereda na nogometnimterenimakojenisupopularne ali se zasada pokazuju efikasnim. Republika Bosna i Hercegovina je 1994. godine prihvatila Konvenciju o spre~avanju nereda na sportskimterenima i ratificirala ju je u Skup{tini 1995. Ova konvencija nudi desetak konkretnihmjera za spre~avanjenereda i sukladnome|unarodnompravuobvezuju}i je akt za sve zemljepotpisnice. Me|utim, problem je u tome{to ova konvencijanijenikadaobjavljena u Slu`benomlistu BiH i samim tim jo{ nije stupila na snagu. Kao federalni

• Ars Aevi je i dalje podstanar, a kako ste najavili podr{ku ovoj instituciji, da li }e se ona odnositi i na izdvajanja za gradnju muzeja? - Pored toga {to je podstanar, problem Ars Aevija je i to {to je zatvoren za javnost. Obe}anje o podr{ci sam ve} po~eo realizirati i Ars Aevi je ove godine dobio prva sredstva iz Ministarstva kulture i sporta nakon sedam-osam godina. Naredne godine Ars Aevi }e se na}i me|u kulturnim projektima od zna~aja za Federaciju BiH i dobit }e odre|ena sredstva koja }e iskoristiti u svrhe za koje menad`ment Ars Aevija bude smatrao da su najzna~ajnije. • Ovogodi{njibud`etMinistarstva ste naslijedili. Da li su po~elipregovori za narednu godinu - ima li naznaka o pove}anju iznosa namijenjenog kulturi i sportu? - Ovogodi{njibud`etfederalnogMinistarstvakulture i sporta je 0,7 postoukupnogfederalnog bud`eta. Po Zakonu o sportu BiH, sve instance vlasti u BiH du`ne su za sport izdvojiti 1,5 posto iz svojih bud`eta. Vidimo da je na federalnom nivou iznos za kulturu i sport zajedno 0,7 posto, {to je neprihvatljivo malo. Kad Vlada bude raspravljala o bud`etu za 2012, nastupit }u argumentirano i zatra`iti korektan tretman kulture i sporta. Siguran sam da }e Vlada u okvirusvojihmogu}nostipodr`atipove}anjebud`eta mo pozitivnih primjera saradnje i ministru Gunayu sam predlo`io da ozvani~imo dosada{nju vrlo produktivnu saradnju na polju filma. Ministar Gunay je prihvatio prijedlog i ve}smo u fazipripremezvani~nihsastanaka ~lanova UO Fondacije za kinematografiju sa predstavnicima odgovaraju}eg tijela pri ministarstvu kulture Republike Turske, a Turska }e uz Hrvatsku biti zemlja partner Drugog bijenala 2013. godine.

Ars Aevi - projekat od zna~aja za FBiH

Slikar i ~itulje
• Va{i protivnici u medijima najavljuju i sudske sporove protiv Vas? - Prijesvega,ne radi se o protivnicimanego o jednomprotivniku! Da bi ~itateljimabi-

lo jasnije, ja }u u nekoliko re~enica predstaviti tog svogprotivnika i odmahnaglasitikakoniti u jednojsvojojzvani~nojbiografiji ne navodi ama ba{ nijedno slovo o tome {ta je zavr{io i gdje se obrazovao. Me|utim, s druge strane je i razumljivo {to nije napisao da je po zanimanjudiplomiranislikar jer nije naslikao nikad ni{ta u `ivotu, niti zna povu}i kist. Mo`da je normalno i to da ~ovjek ne govori o tome da je srednju {kolu zavr{io u Vu~itrnu i to vanredno, ali nije normalno da isti taj ~ovjek ima pretenziju biti predsjednik dr`ave. Ali o tom potom. Sudski spor je najavljen nakon {to sam u jednom tv-programu kazao kako Avaz ne pla}a porez na smrtovnice, tj. na male pla}ene oglase ~iji su naru~ioci fizi~ka lica. Ka`u da se diplomirani slikar dva dana nakon te emisije u svom strana~kom biltenu ogla{avao poku{avaju}i pri~u prenijeti na polje PDV-a, pla}anja doprinosa na radnike i na velike poreske du`nike. U toj emisiji nisam spomenuo ni{ta od toga, nego sam bio precizan. Naime, kada neko od bh. gra|ana `eli naru~iti pla}eni mali oglas, u obliku smrtovnice, uplatu vr{i u gotovini na Avazovim blagajnama, a Avaz je du`an napla}eni iznos prijaviti u cijelosti i platiti porez na cijeli iznos. Prema mojim saznanjima, Avaz to ne ~ini, ili prijavljuje minimalne iznose koji su daleko od stvarnih, a to je bilo posebno izra`eno prije uvo|enja fiskalnih kasa kada su gra|anima kao potvrde za pla}anje izdavani nota-ra~uni. Ovim putem pozivam inspekcije da utvrde da li su moja saznanja ta~na, a ja }u kao federalni ministar uputiti slu`beni zahtjev federalnoj Poreskoj upravi i zatra`iti da me informira o tome koliko Avaz prijavljuje dnevnih prihoda po osnovu malih pla}enih oglasa, smrtovnica. Poredovoga, premanekimizvorima, Avaz radi malverzacije i sa tzv. remitendom, primjercima novina koji se ne prodaju i koji ne podlije`upla}anju PDV-a. Poreskeinspekcije su du`neli~no i na licumjestautvrditikoliko se primjeraka novine vrati sa prodajnih mjesta, a ne vjerovati izdava~u na rije~. U ovomslu~aju, prijavljenibrojneprodatihprimjerakanovine je punove}i od stvarnog i time se svakodnevno izbjegava pla}anje zna~ajnih cifara na ime poreza. Sve ovo je provjerljivo, ali je problem {to se ljudi boje medijskoga lin~a i suste`u se uhvatiti se uko{tac sa problemom.

TAKORE]I... KRIMINAL
U Bijeljini }e danas biti odr`an okrugli sto o temi “Borba protiv ra~unarskog i visokotehnolo{kog kriminala“ u okviru kam, panje Oprez! Neko vreba preko veba, koju Generalni sekretarijat Vlade RS-a provodi u saradnji sa MUP-om i Agencijom za informaciono dru{tvo RS-a. U~esnici okruglog stola bi}e upoznati i o mjerama koje preduzimaju institucije RS-a u borbi sa ra~unarskim i visokotehnolo{kim kriminalom, kao i pravnoj regulativi koja reguli{e ovu oblast.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

[TA PREDVI\A IZMJENA ZAKONA O DR@AVNOJ SLU@BI U FBiH

Logora{i RS-a u Tu`ila{tvu BiH
Delegacija Saveza logora{a Republike Srpske razgovara}e danas u Sarajevu sa tu`iocem Tu`ila{tva BiH za ratne zlo~ine Vesnom Budimir o saradnji u procesuiranju lica osumnji~enih za ratni zlo~in nad srpskim stanovni{tvom tokom proteklog rata. Sas tan ku, ko ji }e bi ti odr`an u Tu`ila{tvu BiH, prisustvova}e i zamjenik predsjednika Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH Danijela Miki}, saop{teno je iz Saveza logora{a RS-a.

I bolonjci }e mo}i na konkurse
Namje{tenicima koji su uz rad zavr{ili fakultet mogu}nost konkuriranja za dr`avnog slu`benika Uskoro izmjene kojima }e biti uveden mandat rukovode}im slu`benicima
Izmjene i dopune Zakona o dr`avnoj slu`bi u FBiH bit }e provedene u nekoliko faza. Nakon neuspjelog poku{aja upu}ivanja teksta, koji je uz ostalo predvi|ao uvo|enje mandata rukovode}im dr`avnim slu`benicima, u Parlament u julu ove godine, federalna Vlada odlu~ila je i}i korak po korak. O{tre reakcije predstavnika me|unarodne zajednice, naro~ito Ureda visokog predstavnika i Evropske komisije, najzaslu`nijih za dono{enje va`e}ih pro pi sa iz oblas ti dr`avne slu`be na svim nivoima vlasti u BiH, rezultirale su upu}ivanjem tada{njeg teksta izmjena Zakona pred eksperte me|unarodne zajednice. Izmjenama su obuhva}ene i odluke Ustavnog suda FBiH iz 2006. i 2010, prema kojima iz ovog zakona treba brisati odredbe koje se odnose na nadle`nost Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH u kantonima, gradovima i op}inama. No, do dono{enja odgovaraju}ih kantonalnih i propisa ni`ih razina vlasti, ostavljena je mogu}nost primjene federalnog zakona. Prema ocjeni koju je izrekao ministar pravde Zoran Mikuli}, u federalnim organima uprave radi samo tri posto namje{tenika koji su uz rad zavr{ili neki od fakulteta. - Ovim omogu}avamo osobama s diplomama ste~enim po bolonjskom sustavu studiranja da apliciraju na radna mjesta u dr`avnoj slu`bi, ka`e Mi ku li}. Po nje go vim ri je~ima, predlo`enim izmjenama Zakona precizirano je da }e se takvim osobama omogu}iti prijavljivanje na javne konkurse za mjesta stru~nih saradnika, kao najni`e razine u hijerarhiji mjesta u dr`avnoj slu`bi za koje je potrebna visoka stru~na sprema. U Ministarstvu tvrde da je u ovoj oblasti “evidentna diskriminacija jer je bolonjcima dozvoljeno da apliciraju za mjesta u dr`avnim, ali ne i u federalnim institucijama“. - Kad su u pitanju namje{tenici koji su se {kolovali, pristup konkursima za dr`avnu slu`bu bez pripravni~kog sta`a bit }e mogu} samo onima koji imaju pet godina namje{teni~kog sta`a i polo`en stru~ni ispit za namje{tenike, ka`e ministar. Ovim se, tvrdi on, `ele sprije~iti malZoran verzacije, jer naMikuli}: Prvom fazom mje{tenici koji nisu izmjena Zakona imali obvezu da ukida se SIGMA, koji se bavi polo`e stru~ni nadiskriminacija reformama javne admje{teni~ki ispit, a kandidata ministracije. Prema Mizavr{ili su fakultet po kuli}evim rije~ima, ta instibolonjskom sistemu, ne}e mo}i bez pripravni~kog tucija se “na~elno sla`e s presta`a aplicirati za dr`avnog dlo`enim izmjenama Zakona, a uputila je ~etiri primjedbe teslu`benika. hni~ke prirode“ . Primjedbe EK-a - Kako se ne radi o su{tinUbrzo bi trebala uslijediti i skim primjedbama, Minisdruga faza izmjena Zakona o tarstvo }e slijede}i te primjedr`avnoj slu`bi koja predvi|a dbe sa~initi tekst izmjena Zauvo|enje mandata odre|enim ko na ko ji }e us ko ro bi ti kategorijama dr`avnih slu`be- upu}en Vladi, kazao je minisnika, kao i izmjene statusa sa- tar. I ova faza izmjena Zakovjetnika. U Ministarstvo prav- na o dr`avnoj slu`bi, saznajede je ve} stigao odgovor pro- mo, mo`e se o~ekivati do kraS. [e. grama pri Evropskoj komisiji ja godine.

Obuka nezaposlenih
U okviru Programa zapo{ljavanja i zadr`avanja mladih u BiH (YERP), koji realizira pet agencija UN-a (UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV) u saradnji s federalnim Zavodom i kantonalnim slu`bama za zapo{ljavanje, sredinom novembra po~et }e obuka iz informatike (ECDL) i engleskog jezika za mlade nezaposlene osobe do 30 godina. Informati~ku obuku realizirat }e konzorcij CEED, BHM i NET PRO, a obuku iz engleskog BHM. Planirano je da obuku pro|e ne{to vi{e od hiljadu polaznika, a na ovaj na~in federalni Zavod i kantonalne slu`be za zapo{ljavanje, u saradnji s partnerima, daju doprinos osposobljavanja nezaposlenih za tr`i{te rada.

Hitna procedura
Vlada je pro{le sedmice utvrdila prvu fazu izmjena kojima bi, ukoliko ga po hitnoj proceduri odobri federalni Parlament, trebalo biti rije{eno pitanje zapo{ljavanja u dr`avnoj slu`bi osoba koje su zavr{ile trogodi{nji studij po bolonjskom sistemu, kao i namje{tenika koji su uz rad zavr{ili fakultete.

Enormna primanja ~lanova UO UIOBiH

Mjese~ne naknade 3.632,40 KM
^ovi}: Na Hrvate se ide brutalno
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora BiH (HNS) Dragan ^ovi} te voditelj Odjela za iseljeni{tvo Hrvatskog narodnog sabora Niko Maru{i} boravili su od 4. do 6. novembra ove godine u radnoj posjeti [vicarskoj. Lider HDZ-a BiH Dragan ^ovi} je tom prilikom istakao kako Hrvati u Bosni i Hercegovini, kao narod, danas pro`ivljavaju vrlo te{ke dane. Iz brojnih primjera je vidljivo kako se na Hrvate u BiH ide dosta brutalno, daju}i im do zna nja da ne}e sa mi odlu~ivati o svojoj sudbini. - Sve je vi{e na djelu politika kojom se Hrvate poti~e na iseljavanje i odlazak, kazao je ^ovi}. ^lanovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH iz reda stru~njaka Ismet Suljendi} (Vije}e ministara BiH), [efika Hafizovi} (FBiH) i Vlado Trifkovi} (RS) primaju mjese~ne naknade u iznosu od nevjerovatnih 3.632,40 KM iako nije obaveza da se sjednice odr`avaju u tom periodu, {to je naj~e{}e i slu~aj. Istovremeno, posmatra~ima u UO UIO, MatiLu~i}u(Distrikt Br~ko) i Amiru Had`iomeragi}u (Centralna banka BiH) ispla}uje se mjese~no po 1.816,20 KM, {to je 50 postonaknade ~lanova Upravnog odbora. koristi odluka iz 2007. Te godine donesene su izmjene odluke prema kojoj se ~lanovima UO UIOBiH iz reda stru~njaka ispla}uje naknada koja je utvr|ena u visini tri prosje~ne pla}e zaposlenih u Upravi za prethodni mjesec, dok za posmatra~e ona iznosi 50 posto tog iznosa. Odlukom od 5. novembra 2004. (do 17. aprila 2007.) obra~un naknada za ~lanstvo u UO UIO vr{io se na osnovu tri prosje~ne pla}e zaposlenih u institucijama BiH za one iz reda stru~njaka. Nakon skandaloznih podataka o visinama naknada ~lanova UO UIOBiH, poslanici u Predstavni~kom domu PSBiH zatra`ili su od Vije}a ministara BiH da im dostavi podatke o primanjima - naknadama svih ~lanova upravnih i nadzornih odbora agencija, uprava i ureda institucija BiH.
A. TERZI]

Uprava za indirektno oporezivanje: Rastro{nost na djelu

Promatra~ima pola
Obra~un ove naknade izvr{en je prema prosje~noj mjese~noj plati u UIO koja je u julu 2011. iznosila ~ak 1.210,80 KM. Ovo stoji u odgovoru koji je Vije}e ministara BiH dos-

taviloposlaniku SDA u Predstavni~kom domu PSBiH Salki Sokolovi}u, koji je zatra`io da mu se dostavi odluka kojom je utvr|ena naknada ~lanovima UO UIOBiH. Sokolovi} je zatra`io informaciju nakon saznanja da ~lanovi UO imaju naknadu za svoj rad od 3.700 KM bez obzira na to imali sjednicu ili ne. Odgovorkoji je dostaviloVije}e

ministara BiH ne samo {to je potvrdio saznanja zastupnika Sokolovi}a ve} je otkrio kako u dr`avnim institucijama niti se pridr`avaju mjera u{teda na koje su se obavezali stand by aran`manom sa MMF-om niti na to pomi{ljaju.

Tra`e se svi spiskovi
Jo{ se, naime, za obra~un isplata naknada u UO UIOBiH

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar

DOGA\AJI

7

ALARMANTNI PODACI O TRO[KOVIMA ZAKUPA ZA INSTITUCIJE BiH

VIJESTI

Za tri godine utro{eno

80 miliona KM
Informacija da }e se i ove godine za unajmljivanjeprostora za rad institucija Bosne i Hercegovineizdvojitioko26 miliona KM, uzbunila je poslanike i delegate u Parlamentarnojskup{tini BiH. Prema podacima do kojih je do{loOslobo|enje,u bud`etuinstitucija i me|unarodnihobaveza za 2010. u stavcitro{kovizakupanavedeno je da je za te namjene lani bilo planirano ~ak 27.935.000 KM, a godinu ranije (2009.) 26.844.000 KM.

Prema podacima iz pregleda tro{kova zakupa planiranih u bud`etu za pro{lu godinu, najvi{e se izdvajalo za Ministarstvo odbrane BiH 8.966.000, MVPBiH 5.198.000, Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH 2.245.000, te Agenciju za istrage i za{titu 1.015.000 KM
I za brojne ostale institucije, agencije i uprave BiH u pro{loj godini za zakupe su tro{ene stotine hiljada KM. Tako su oni za Upravu za indirektnooporezivanje BiH laniiznosili 950.000 KM, Grani~nu policiju (GP) BiH 620.000 KM, CIKBiH 546.000 KM (pla}alo se prije rje{enja preseljenja u vlastite prostore), Direkciju za civilnuavijaciju BiH 530.000 KM, Obavje{tajno-sigurnosnuagenciju (OSA) 490.000 KM, BH MAC 403.000 KM, a Ured za veterinarstvo BiH 402.000 KM. Premapregledutro{kovazakupainstitucija BiH za pro{lugodinu,za Slu`bu za poslove sa strancima izdvojeno je 337.000 KM, Predsjedni{tvo BiH 314.000 KM, Ured za reviziju institucija BiH 295.000 KM, Institut za intelektualnovlasni{tvo BiH 283.000 KM, Direkciju za evropske integracije 277.000 KM, Agenciju za promociju stranih investicija (FIPA) 249.000 KM, Instituciju ombudsmena za ljudskaprava u BiH 237.000 KM, Ministarstvofinansija i trezora BiH i Agenciju za statistiku po 200.000 KM. Me|u onim koji se nalaze na spisku za koje se izdvajaju sredstva za zakupe je i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH sa 150.000 KM. Za jo{ 40 institucija, agencija, uprava, instituta, komisija, slu`bi, ureda, fondova izdvaja lo se 2010. izme|u 50 i 200.000 KM.
A. TERZI]

Posjeta ministra Jilmaza
Ministar odbrane BiH Selmo Cikoti} izjavio je da Turska pokazuje sve vi{e interesa, ali i spremnosti da postoje}u dobru saradnju sa BiH pro{iri i u sferi odbrane i bezbjednosti. Cikoti} je istakao da je to svojom posjetom potvrdio i turski ministar odbrane Ismet Jilmaz, koji je predvodio delegaciju Turske, koja se preksino} sastala sa predstavnicima Ministarstva odbrane BiH i Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga BiH. Cikoti} je naglasio da je Jilmaz pokazao spremnost da dosada{nja dobra saradnja bude odr`ana na sada{njem nivou i dodatno pro{irena i produbljena tamo gdje postoji obostrani interes i mogu}nost sa obje strane, prije svega u sferi {kolovanja, edukacije, zajedni~kih vje`bi, aktivnosti i projekata. Ministar Jilmaz se ju~er sastao i sa komandantom EUFOR-a general-majorom Bernhardom Bairom.

Rje{enje nikad na dnevni red
Tako je za samo tri godine iz bud`eta BiH za zakupe dr`avnih institucija izdvojeno preko 80 miliona KM. - Ve} ~etirigodineupozoravam da se premasredstvimaporeskih obveznikaVije}eministaraBiH ne odnosidoma}inski. U dva navrata smo ubijedili oba domaParlamenta BiH da donesu istovjetan zaklju~ak, da Vije}e ministara moranapravitimapuputarje{avanja ovog problema. Na`alost, predsjedavaju}iVije}aministara Nikola[piri}nikadnijehtio da stavi na dnevni red rje{avanje ove problematike na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH. Po{to sistem zakupa nije rije{en Zakonom o javnim nabavkama, postavlja se opravdano pitanje netransparentnostiistogzakupa pa bi bilo najbolje pogledati spisak osoba koje unajmljuju prostordr`avi i tu na}iinterese[piri}a. S drugestrane, dr`ava BiH ima ve-

Kiriju pla}a i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

NETRANSPARENTNOST Po{to sistem zakupa nije rije{en Zakonom o javnim nabavkama, postavlja se opravdano pitanje netransparentnosti istog zakupa pa bi bilo najbolje pogledati spisak osoba koje unajmljuju prostor dr`avi, cijeni Fuad Kasumovi}
likibrojnekretnina pa je interesantnopogledatikoliko po tom osnovu ima prihod. Na`alost, niti dr`ava niti entiteti nemaju nikakavprihod po tom osnovu jer istedr`etajkunikoji su bliskistrankama, ocijenio je za Oslobo|enje Fuad Kasumovi}, zamjenik ministra finansija i trezora BiH. A, prema tro{kovima zakupa institucija BiH planiranih u 2010, najve}a stavka od ~ak 8.966.000 KM odnosila se na Ministarstvo odbrane BiH, a odmahnakon tog je Ministarstvovanjskihposlova BiH za ~ije prostore (vjerovatno uklju~uje i diplomatsko-konzularnu mre`u) se izdvojilo 5.198.000 KM. Milionskiiznosi za kirijelaniizdvojeni su i za Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDEEA) BiH (2.245.000 KM), te Agenciju za istrage i za{titu (SIPA) - (1.015.000 KM).

Kantoni nabavljaju vakcine
Glavna federalna epidemiologinja dr. Jelena Ravlija ka`e da su, prema informacijama s terena, pojedini kantoni na podru~ju FBiH, ovisno od finansijskih mogu}nosti, u fazi nabavke vakcina protiv sezonske gripe, a kao naju~inkovitija i najbolja mjera za{tite od gripe vakcinacija se prvenstveno preporu~uje hroni~nim bolesnicima i starijim osobama. Epidemiologinja Ravlija kazala je za Fenu da procjene pokazuju da bi se, na taj na~in, u FBiH moglo nabaviti oko 50.000 doza vakcina, te da je Zavod za javno zdravstvo FBiH preporu~io resornom federalnom ministarstvu nabavku dodatnih 20.000 do 25.000 doza.

Iznosi zakupa od lani
On je istakao kako kona~nih tro{kova za zakupe dr`avnih institucija nema te da }e ti podaci bitikompletiranikrajemgodine, no da su na gotovo identi~nom nivou od lani.

Nakon katastrofalnog po`ara u Hutovom blatu

Spas za ptice u
Hrvatska ekolo{ka udruga Buna Mostar objavila je zanimljivupromotivnubro{uru„Vodeno stani{te bazen Dobro Selo“, u kojoj poziva mjerodavna dr`avna tijela na progla{avanje toga prostora za{ti}enim ornitolo{kim podru~jem.Ta je vrijedna zamisao za cjelokupno hercegova~ko podneblje, posebno zanimljiva i dobrodo{la nakon {to je po`ar progutao cjelokupno Hutovo blato. Bazen Dobro Selo umjetno je izgra|eno odlagali{te crvenoga mulja tvornice aluminija, smje{teno na platou Dobroga Sela,

Crvenom bazenu

ju`no od Mostara. Vi{egodi{njim odlaganjem crvenoga mulja u tomu asfaltnom bazenu stvoreno je vodeno stani{te s muljevitim sprudovima i vodenim povr{inama. Ukidanjem toga dijela procesa proizvodnje aluminija, bazen Dobro Selo ostao je izvan uporabe. Vremenom su ga nastanile ribe, vodozemci i ostali sitni vodeni organizmi te su tamo stani{te i odmori{te, tijekom seobe, prona{le i brojne vrste ptica. Uz takvo bogatstvo ornitofaune na tako malenomu podru~ju, bazen Dobro Selo predstavlja po-

Prijedor: Kurs za Rome
U Prijedoru je zavr{en tromjese~ni kurs za molere, koji je poha|alo 10 pripadnika romske nacionalne manjine. Obuku je organizovalo banjalu~ko Savjetovali{te za Rome, ~iji je koordinator Zdravko Strabi} rekao da se ovakve obuke organizuju ve} nekoliko godina s ciljem da se pomogne romskoj populaciji da lak{e do|e do posla. - Drago mi je {to sam zavr{io ovaj kurs, tako da u narednom periodu imam priliku ne{to da zaradim i da vi{e nisam nekvalifikovani radnik. Ne znam da li }e biti posla, ali ja }u se potruditi da ga prona|em, rekao je Borislav Ma{i}, jedan od polaznika kursa.

Po`ar otjerao ptice

sebnu ornitolo{ku i prirodnu vrijednost. „U posljednje je vrijeme o~it porast mo~varnoga raslinja u samomubazenu{to privla~i i nekenovevrste te bi bilokorisno da se bazen Dobro Selo proglasi za{ti}enim ornitolo{kim podru~jem i, kao takav, uvrsti u budu}e planove na op}inskoj i

`upanijskoj razini“ smatraju u , udruzi Buna Mostar. Prihvatanje inicijative bila bi novapotvrdanastojanjumostarskog kombinata Aluminij u o~uvanju `ivotne sredine, za {to je od Internacionalneligehumanistaprogla{enprvomme|unarodnom eko-kompanijom.
H. A.

8

CRNA HRONIKA
Drvena vikendica u vlasni{tvu Radovana J, koja se nalazila u Bosanskom [amcu, pored rijeke Bosne, potpuno je izgorjela u po`aru koji je buknuo u subotu. Policiju je o po`aru obavijestio sam vlasnik, koji je kazao da mu uzroci izbijanja vatre nisu poznati. Nakon uvi|aja, koji je izvr{ila policija, tu`ilac je ovaj slu~aj okarakterisao kao paljevinu, a istraga se nastavlja, potvr|eno nam je iz dobojske L. S. policije.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zapaljena vikendica

Samoubistvo kod Dervente

Dragutin K, ro|en1937. godine iz Crn~e, op{tina Derventa, u subotu se objesio u pomo}nom objektu pored porodi~ne ku}e, potvr|eno nam je iz CJB-a Doboj. Nakon dojave o ovom doga|aju, uvi|ajna eki pa je iza {la na mjesto doga|aja te je utvr|eno da na le{u nema tragova nasilja, tako da ne}e biti vr{ena obdukcija. Potom je tijelo predato porodici radi sahrane. L. S.

UIOBiHl

Dvoje poginulih u [irokom Brijegu i @ivinicama

Golfom udario u betonski zid
Ante Naletili} iz [irokog Brijega stradao kada je vozilom udario u zid Kod @ivinica poginuo Senad Smajkanovi}, suvoza~ iz BMW-a
Dvije osobe su poginule, a dvije te{ko povrije|ene u udesima koji su se dogodili u subotu u [irokom Brijegu i na regionalnom putu @ivinice Gra~anica. Devetnaestogodi{nji [irokobrije`aninAnteNaletili}smrtno je stradao kada je automobilom udario u betonski zid u Oklajskoj ulici u [irokom Brijegu. Nesre}a se dogodila oko dva ujutro, a mladi} je preminuo na mjestu.
Foto: UIO

Privremeno oduzeti proizvodi iz Kine

ODUZETA ROBA
vrijedna 135.000 KM
Slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje BiH na terminalu carinske ispostave Tuzla privremeno su oduzeli razne proizvode porijeklom iz Kine, koji su se na nezakonit na~in poku{ali uvesti u Bosnu i Hercegovinu. Vri je dnost odu ze te ro be je 135.000 KM, saop}eno je iz UIO. Naime, slu`benici UIO su u Regionalnom centru Tuzla izvr{ili detaljan pregled kontejnerske po{iljke prijavljene za uvozno carinjenje obveznika 3M PACIFIK iz distrikta Br~ko, te utvrdili da koli~ina robe ne odgovara onoj prijavljenoj na fakturi. Naime, prona|eno je 400.000 ukrasnih folija za cvije}e koje nisu bile prijavljene za carinjenje te su privremeno oduzete. Pro tiv uvo zni ka je pred na dle`nim sudom pokrenut odgovaraju}i postupak.

Poku{ao pomo}i
U vrijemenesre}e se, kakosaznajemo, vra}ao ku}i iz no}nog provoda. Nakon dru`enja sa prijateljima sjeo je u golf te krenuoku}i. Me|utim, nakonizlaska iz blagog zavoja u Oklajskoj ulici, 100-tinjakmetaradalje, vozilo je sletjelo sa ceste i udarilo u zid. Svjedok koji je vidio stravi~ni udar odmah je pritr~ao golfu kako bi pomogao voza~u. Uspio je iz smrskanog auta izvu}i mladi}a, ali 19-godi{njak nije davao znake `ivota. Policija i de`urni tu`ilac su na mjestu nesre}e izvr{ili uvi|aj, a kako nezvani~no doznajemo, na cesti nisu uo~eni tragovi ko~enja. Uzrokzbogkojeg je do{lo do nesre}e ni ju~er nije bio poznat, kao ni to da li je stradaGolf koji je vozio 19-godi{nji [irokobrije`anin

U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (“Sl. novine FBiH”, br. 22/05 i 8/10), objavljujemo sljede}e

OBAVJE[TENJE
o prestanku Ugovora o zastupanju u poslovima osiguranja, zaklju~enog na odre|eno vrijeme do 7. 11. 2011. godine, sa sljede}im zastupnikom: - Esmira Hamzi} iz Sarajeva. GRAWE OSIGURANJE d.d. Sarajevo

li prije udesa konzumirao alkohol. Kako bi se to otkrilo, policija }e ispitati Antine prijatelje koji su ga posljednjividjeli`ivog, a obdukcija tijela nije izvr{ena jer je porodica to odbila. U udesu koji se dogodio iste no}i na regionalnom putu @ivinice - Gra~anica, u mjestu Toplice, poginuo je Senad Smajkanovi} iz Kalesije. On je bio suvoza~ u BMW-u austrijskih registracija, koji je zbog prevelike brzine te smanjene vidljivosti, zbog izuzetno guste magle, sletio u kanal pored puta. U istoj nesre}i te{ke povrede su zadobili 33-godi{nji S. S. iz Kalesije i 32-godi{nja F. P. iz @ivinica, koji su se nalazili na zadnjem sje-

di{tu BMW-a. Oni su u stabilnom stanju i nalaze se na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli. Voza~ D. M. nije povrije|en.

Alkotest voza~a
Uvi|aj na mjestu gdje se desila nesre}a obavili su pripadnici Policijske uprave @ivinice, a rukovodio ga je kantonalni tu`ilac Nihad Halil~evi}, koji je naredio obdukciju tijela stradalog. Tako|er, bi}e izvr{eno testiranje voza~a kako bi se utvrdilo da li je vozio pod dejstvom alkohola. Rezultati tih analiza o~ekuju se u narednim danima.
L. S. - A. [e.

Prevarena dvojica Dobojlija

Ostali bez novca, “poslodavcu“ ni traga
Dvijeosobe iz Dobojanasjele su na prevaru i ostale bez novca koji su uplatile na `irora~un~ovjekakoji im je obe}ao posao u inostranstvu, potvr|eno nam je iz Okru`nog tu`ila{tva Doboj. Obje osobe su, kako saznajemo, uplatile isti iznos novca na legalno otvoren `iro-ra~un u Hypobanci, a nakon{to su se javile na oglas kojim je ponu|en posao u inostranstvu. Naime, nakon {to je jedan od o{te}enih kontaktirao broj naveden u oglasu, re~eno mu je da na ime tro{kova va|enja paso{a i vizetreba da uplati oko 800 KM. Kada je uplatio novac u banku, niko ga vi{e nije kontaktirao. Uzalud je zvao broj iz oglasa, ali mu se niko nije javljao, a prilikom provjere u banci mu je re~eno da je neko ve} podigao pare koje je uplatio. O ovomdoga|ajuobavije{tena je tu`iteljica Vesna Demonji}, koja nam je potvrdila da policija prati trag novca kako bi se utvrdilo ~iji je ra~un, te da li se radi o osobi koja je prevarenima obe}ala posao ili nekom D. P. drugom.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Slu`benici Tre}e policijske uprave u subotu su od kolega iz PU Gora`de preuzeli M. M. (1993) iz Gora`da, koji se sumnji~i da je u ranijemperiodu na podru~ju sarajevske op}ine Novi Grad izvr{io te{ku kra|u. O doga|aju je, kako je saop}eno iz MZP-a Kantona Sarajevo, obavije{ten de`urni tu`ilac sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva, a osumnji~eni je, nakonkrim-obradepu{ten na slobodu.

9

Saslu{an kradljivac uhap{en u Gora`du

Obijene dvije ku}e i trgovina

Pripadnicima MUP-a ZDK-a tokom subote prijavljene su tri te{ke kra|e. U Ulici Milivoja ^ikade u Zenici obijena je ku}a vlasni{tvo B. D, a ukradeni su 50 KM i odre|ena koli~ina srebrenog nakita. Tako|er, provaljeno je i u ku}u vlasni{tvo D. J. iz Kaknja, odakle su provalnici odnijeli TV prijemnik i bicikl, dok su iz Marketa, vlasni{tvo E. [, u Te{nju, “nestali“ alkoholna pi}a, cigarete, kafa i drugi proizvodi.

antonalni sud Sarajevo potvrdio je optu`nicu protiv Semira [iljevi}a, zvanog Hamza (34) iz Prijepolja, zbog poku{aja ubistva, i Maide Bu{atli} (25) koja se tereti za pomaganje po~initelju nakon krivi~nog djela i spre~avanje dokazivanja. Podsje}amo, rije~ je o pucnjavi koja se dogodila 22. aprila u sarajevskom naselju [vrakino Selo, kada je [iljevi}, pucaju}i iz pi{tolja, ranio pet osoba - Sadika Hrusti}a, Mehu Alji}a, Ismeta Alji}a, Sabahudina Im{irevi}a i Nusreta Krasni}ija.

K
Psovke

SARAJEVO Potvr|ena optu`nica za pucnjavu u [vrakinom Selu

Semir [iljevi} optu`en za poku{aj ubistva pet osoba
[iljevi} se tereti da je pucaju}i iz pi{tolja ranio Sadika Hrusti}a, Mehu Alji}a, Ismeta Alji}a, Sabahudina Im{irevi}a i Nusreta Krasni}ija • Maida Bu{atli} optu`ena za pomaganje
po~initelju i spre~avanje dokazivanja, navodi se da se ona neposredno nakon {to je [iljevi} po~inio krivi~no djelo, dovezla kijom do Vi{egradske ulice, te u namjeri da mu pomogne da pobjegne i ne bude uhap{en, odvezla ga u nepoznatom pravcu.

U optu`nici se navodi da se [iljevi} tog dana dovezao golfom V, u vlasni{tvu njegovog oca, do pro{irenja u blizini autopraonice HIL SAF, koja se nalazi u Vi{egradskoj ulici. Neposredno nakon {to je [iljevi} parkirao golf, Im{irevi} je u{ao u VW {aran, koji se nalazio u blizini, te naglo startovao, usljed ~ega su kamen~i}i sa {ljunkovite podloge ulice pali na golf. [iljevi} je, kako se navodi, revoltiran takvim postupkom Im{irevi}a, kao i zbog navodnog o{te}enja golfa, oti{ao u dvori{te ku}e gdje se nalazilo vi{e osoba romske nacionalnosti, koje su konzumirale alkohol, a me|u njima Meho Alji}, Ismet Alji}, Hrusti}, Im{irevi} i Krasni}i, gdje je prvo do{lo do verbalne prepirke izme|u njih i [iljevi}a. Tokom sva|e [iljevi} im je psovao cigansku majku, da bi u jednom trenutku, a u namjeri da ih ubije iza pojasa pantalona, izvadio pi{tolj nepoznate marke kalibra 7,65 milimetara i zaprijetio im: “Sada }ete vidjeti, sve }u vas

Obilasci u bolnici
Ona je po tom u ne ut vr|enom periodu sredinom 2011. vi{e puta dolazila u bolnicu Ko{evo u kojoj je bio hospitaliziran Hrusti}, te mu donosila hranu i garderobu, a onda ga vi{e puta obilazila i na adresi Vitkovac gdje je bio privremeno nastanjen. Tom prilikom mu je kupila lijekove za 500 KM, mobitel sa karticom, te nudila da mu isplati novac za {tetu koju je imao uslijed ranjavanja, a sve u namjeri da ga navede da u postupku koji se vodi protiv [iljevi}a da la`ni iskaz u kojem ne}e teretiti i identifikovati [iljevi}a kao po~inioca. [iljevi} i Bu{atli}eva }e se o kriv nji izja sni ti kra jem no vembra u Kantonalnom sudu Sarajevo.
Dk. OMERAGI]

Sa uvi|aja u [vrakinom Selu: Pucnjavi prethodila prepirka

POKLONI ZA LA@NI ISKAZ Bu{atli}eva Hrusti}u kupila lijekove i mobitel, te nudila da mu isplati novac za {tetu koju je imao uslijed ranjavanja, a sve u namjeri da ga navede da u postupku da la`ni iskaz u kojem ne}e teretiti i identifikovati [iljevi}a

pobiti“ nakon ~ega je odmah u , njihovom pravcu ispalio najmanje pet hitaca pogodiv{i pri tome svakog od njih sa po jednim zrnom nakon ~ega je pobjegao vozilom kojim je upravljala Maida Bu{atli}. U dijelu optu`nice koja Bu{a tli}evu te re ti za po mo}

I

straga eksplozije koja je odjeknula u subotu ujutro u objektu firme Old gold komerc u Dvorovima kod Bijeljine, u vlasni{tvu bra}e Du{ana i Dragi{e Gligori}a, traje, a kako nam je potvr|eno iz CJB-a Bijeljina, ni ju~er niko nije priveden zbog ovog krivi~nog djela. Usljed detonacije su, kako je nakon uvi|aja pot vrdio de`ur ni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva u Bijeljini Neboj{a Jovanovi}, popucala stakla. On je naveo da je jedan od bra}e to-

Istraga eksplozije u Dvorovima kod Bijeljine

Pregledaju se snimci

VIDEONADZORA
kom uvi|aja ispri~ao da ga je oko 4 sata probudila detonacija, te da je prvo pomislio da je eksplodirala pe}. Me|utim, ubrzo je shvatio da je na objekat veleprodaje, koji se nalazi pored magistralnog puta Bijeljina - Ra~a, ba~ena bomba. Osim {to su polupana stakla na stra-

ni koja grani~i sa magistralnim putem, nekoliko gelera je uletjelo i u objekt. Kako bi se poku{alo utvrditi ko je bacio bombu, policija provjerava da li su kamere nekog od obli`njih objekata zabilje`ile doga|aj ili automobil iz ko jeg je even tu al no ba~ena ru~na bomba. Prema izjavi koju je tu`ilac dao za Srnu, vlasnici su kazali da su iznena|eni te da ne znaju ko im je mogao baciti bombu.
L. S.

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tu`itelji na ispitu
K
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Na bo{nja~koj strani, ako }emo suditi po zgra`avanju javnosti nad pretresanjem posteljine Zaima Backovi}a - mo`da jo{ ima snage da se prihvati proces protiv nekih, nazovimo ih, direktnih izvr{ilaca ratnih zlo~ina, onih koji su bili egzekutori na terenu, ali nikako i protiv dokazanih patriota, dakle, komandanata koji su u me|uvremenu mahom postali politi~ari

ada su, prije neki dan, pripadnici SIPA pretresali stan Zaima Backovi}a Zagija, nekada{njeg zamjenika komandanta Teritorijalne odbrane, telefoni u redakciji skoro su se usijali: [ta ho}etu`itelji? Zar misle da neko ~uva dokumente stare 20 godina? Kakve su ovo istrage ako se vode protiv Bo{njaka prvo „Viktor Bubanj“, sad Dobrovolja~ka? Da li je ovo posljednja faza izjedna~avanja `rtve i agresora? Nisam uop}e sumnjala da }e Avaz prepoznati puls javnosti i tako i intonirati tekst o poku{aju Tu`iteljstva BiH da se kona~no odredi o slu~aju Dobrovolja~ka, ali i ostalim ratnim predmetima koji su ve} godinama posao politike naprosto zato {to istrage traju li traju, a nikakvi se rezultati ne saop}avaju. Dobrovolja~ka je samo najbolji primjer, ali tu su negdje i ostali doga|aji koji su dobili publicitet u posljednje dvije sedmice - prva hap{enja u istrazi za „Viktor Bubanj“ potvrda , Tu`iteljstva BiH da vodi istragu protiv [emsudina Mehmedovi}a, visokog du`nosnika SDA i parlamentarca, ina~e ratnog na~elnika policijske stanice u Te{nju... Istragu protiv Mehmedovi}a MUP RS-a zatra`io je jo{ 2005. godine. [ta se sada doga|a? Tu`iteljica Vesna Budimir, saznaje Oslobo|enje iz izvora bliskih Tu`iteljstvu BiH, nalo`ila je svojim kolegama u Odjelu za ratne zlo~ine Tu`iteljstva BiH na ~ijem je ~elu, da kona~no donesu odluke u ~itavom nizu starih predmeta. Zatra`ila je od svojih suradnika da ukoliko imaju dokaza za osnovanu sumnju - podignu op-

I

tu`nice, odnosno da - ukoliko nemaju - zatvore istrage i s prijavljenih skinu teret sumnji i vje~nih istraga. Taj je zadatak najte`i: odrediti se spram povjerenog slu~aja. Tu`itelji su o~ito svjesni da kakvu god odluku donesu - optu`e ili oslobode osumnji~ene - slijede `estoke reakcije. Na bo{nja~koj strani, ako }emo suditi po zgra`avanju javnosti nad pretresanjem posteljine Zaima Backovi}a - mo`da jo{ ima snage da se prihvati proces protiv nekih, nazovimo ih, direktnih izvr{ilaca ratnih zlo~ina, onih koji su bili egzekutori na terenu, ali nikako i protiv dokazanih patriota, dakle, komandanata koji su u me|uvremenu mahom postali politi~ari. Ili, kako to u slu~aju „Viktor Bubanj“ slikovito obja{njava advo, kat Mirza Kova~, branilac uhap{enog Ramiza Avdovi}a: “Oni uhapse obi~nog stra`ara, dok se po Sarajevu {etaju osobe, ~ija sam imena pro~itao u dokaznom materijalu, koje su gra|ane srpske nacionalnosti zatvarale, tukle, batinale i ubijale“ Upravo je to najja~i argu. ment srpske strane koja izbjegavanje istraga o ratnim zlo~inima ~ije su `rtve srpske nacionalnosti tretira kao krunski dokaz o namjernom prikrivanju ratne istine i nespremnosti izgradnje pravosudnih institucija koje }e se pona{ati po slovu zakona, jednako za sve. stragu o Dobrovolja~koj vodi strani tu`ilac sa Filipina Jude Romano. U javnosti je vi{e poznat po tome {to ga je Avaz napadao zbog umije{anosti u slu~aj Filipinke koja je radila kao ku}na pomo}nica u rezidenciji jednog saudijskog diplomate u Sarajevu.

T

Prethodni tu`ilac u ovom slu~aju Philip Alcock, koji je tako|er vodio istragu o Dobrovolja~koj, doma}oj javnosti je postao poznat kada je 2010. svjedo~io u londonskom sudu u korist Ejupa Gani}a. Svojevremeno je iz Tu`iteljstva BiH, kao najve}i problem ove istrage, procurilo pitanje gdje je i kako nestao zapisnik sa vanredne sjednice Predsjedni{tva BiH, odr`ane u vrijeme zbivanja u Dobrovolja~koj, 3. maja 1992. godine. Dani su objavili ove godine “nestali“ zapisnik, no tu`itelji se i dalje ne izja{njavaju - ima li istrage ili nema? Obuhva}a li istraga i biv{e ~lanove Predsjedni{tva koji se, kao Ejup Gani} ili Stjepan Kljui}, jednako pominju u zahtjevima za istragu ili su po~initelji zlo~ina u Dobrovolja~koj odmetnute paravojne grupe tada jo{ neorganizirane Teritorijalne odbrane? Da li je, uostalom, glas naredbodavca napada u Dobrovolja~koj zaista Zaima Backovi}a ili je to fama sa kojom i on i porodice `rtava treba da `ive i dalje? Ho}e li nam tu`itelj kona~no kazati da li je u Dobrovolja~koj uop}e po~injen zlo~in ili su ubijeni vojnici, potpukovnici i gra|ansko lice na slu`bi u JNA stradali usljed ratnih dejstava? u`iteljicu Slavicu Terzi} porodice `rtava pogubljenih na Kori}anskim stijenamahvale kao hrabru. Njezin je i bugojanskislu~aj i zaista je hvale vrijedan njezin napor da se kona~no lociraju ostaci `rtava. No, i tu`iteljica Terzi} je na dugogodi{njem ispitu: nikako da se izjasni o statusu D`evada Mla}e i Selme Cikoti}a. Ho}e li ili ne biti optu`eni? I jedan i drugi su javno,

V

kao svjedoci, samisebe u sudnici tako te{ko teretili za ratne zlo~ine, da je sudsko vije}e prekidalo su|enje i dodijelilo im advokate koji su se brinuli samo o tome da ne ka`u ne{to jo{ teretnije. Ve} mjesecima se u Tu`iteljstvu BiH, u kuloarima, pominje kako istraga protiv Mla}e i Cikoti}a i dalje traje, ali se tu`iteljica Terzi} ne izja{njava. Zar nijevrijeme da saop}i rezultate - ima li optu`nice ili je istraga obustavljena. Ne ka`em da joj je jednostavno, ali valjda i tu`itelji moraju biti spremni da snose posljedice svake odluke. Za to su, uostalom, i dobro pla}eni. rijeme je, zapravo, da Tu`iteljstvo BiH sa svim svojim odjelima i tu`iteljima prihvati odgovornost za svoj posao. Dubravko ^ampara, koji u Tu`iteljstvu BiH slovi kao tu`itelj op}e prakse (u Batkovom slu~aju zastupa optu`nicu za ratni zlo~in, u nekom drugom za kriminal, a u Ja{arevi}evom - za terorizam), u slu`benoj biografiji ima i podatak da je rukovodilac Udarne grupe za borbu protiv terorizma i ja~anje sposobnosti za borbu protiv terorizma pri Vije}u ministara BiH. ^esto je na seminarima i obukama u zemlji i inostranstvu gdje se usavr{ava za borbu protiv terorizma. Nakon napada na Ambasadu SAD-a ^ampara nam je saop}io da su ime Mevlida Ja{arevi}a imali u bazi podataka Udarne grupe za terorizam. Imali su ga u bazi podataka, ali nisu ga sprije~ili?! Ime teroriste je naprosto ~ekalo u bazi sve dok Mevlid Ja{arevi} nije iz baze iza{ao na ulicu i po~eo da puca na Ambasadu SAD-a.

BAJRAM JE...

Mati S

Ne mogu da joj ka`em da }e svi naredni bajrami prolaziti bez nje i bez nas sa njom
na~no, da li bi na{a ljubav prema majci stremila ka beskona~nosti, kadabismobili u mogu}nostisjetiti se njenihporo|ajnihmuka. Ne znam, a `elio bih da znam! Ne sje}am se poroda, ne sje}am se sjedenja u njenomkrilu, ne sje}am se odlazaka u Dubrovnik za vrijeme ljeta i pla{enja golubova po Stradunu. Sve su to slike, koje mi je obi~avala pokazivati samo na moje insistiranje. Kroz sve mojegodinebilo je punoslika, ali jedino {to }e zauvijek ostati urezano u mom pam}enju je njen uvijek blag i mekan dodir, i, naravno, taj miris Nivea kreme na njenim rukama koji nije i{~ezao ni kada je posljednji put sklopila o~i. Opet, stalno joj vidim o~i, sretne dok sam u njenom naru~ju netom nakon {to me je rodila, dok me doji, dok mi ne{to tiho pri~a prije nego {to utonem u san. Sretne kada mi je prvi put pustila ruku pred osnovnom {kolom, sretne kada joj dodajem unuku u naru~je, u isto ono u kojem je nosila svoje ~etvero djece. Sje}am se i pogleda punog straha, tuge i bola kad me je ispred te iste osnovne {kole udario auto, kada su me godinama kasnije, u toku ovog prokletog rata, ranjenog iznosili iz vozila. ^esto smo se godinamanakontoga sje}ali i smijali, ali mati nije, nije se nikad smijala, samo bi odmahivala glavom. Smijali smo se i kada se jedne zime pokliznula kod libijskeambasade, pre{av{idesetmetara na koljenima i u istovrijemedr`e}iblizanke za ruke, da bar one ne padnu. Ne mogu da zaboravim te o~i pune strepnje kada je u ratnim godinama nastojala da podijeli hranu na stolu, da podijeli nulu s nulom i opet dobije {est. I dalje stojim nad mezarom, i {utim, mislim ~ut }e me ako koju progovorim. Ho}u da joj ka`em da mi je `ao, bio sam nemo}an da u~inimvi{e, jer Bo`ija je uvijekposljednja. Ti{inu lak{e podnosim, nekako je bolje da i ne govorim, zna mati da nisam mogao vi{e, niko nije mogao ni{ta vi{e. @elim joj re}i: “Evo, sve ho}u da ti ka`em da i dalje dobijam dvije iste torte za ro|endan. Zna{ na koju mislim. Na onu, onu tvoju sa keksom! Dobre, skoro k‘o tvoja. Opet ” nisam ni{ta rekao, samo oslu{kujem ti{inu oko sebe. “Mama, ~uje{ li me? Mama.” - opet ni{ta ne izlazi iz mojih usta. Rije~i ostaju u meni, neizre~ene, misli nedovr{ene. Ne mogu da joj ka`em da bajrami prolaze bez nje, da joj je ku}auvijek~ista, uredna, zavjese snje`nobijele, samo za tu priliku tek oprane, onako, sve po njenom tabijatu. Na sofri se smjenjuju bamija, sarma, pite, i raspored sjedenja kao da je tu, a nije, nije vi{e tu. Ne mogu da joj ka`em jer {utim, i ne mogu jer nikomeni{tavi{eistonije. Ne mogu da joj ka`em da }e svi naredni bajrami prolaziti bez nje i bez nas sa njom. Nedostaje mi… i znam da zna. Bo`e, znam da zna, da }emo pri~ati opet, kad do|em, kad progovorim, kad ne budem {utio, kad za nju budem molio!
Kerim IKOVI]

tojimisprednjenogmezara, bez suvi{nihkretnji, bez molitve, samo{utim i ne znam{ta da joj ka`em. Ho}e li da joj pri~am {ta mi se desilo od zadnjeg puta kada sam je posjetio, ili mi je ipak bolje da opet {utim? Ma {utjet }u, mo`da samo `eli da me gleda. Meni, ve} odraslom insanu, ~esto je znala re}i: “Za koga li sam ja o~i ‘be~ila’?“ To se, naravno, de{avalo samo u momentima kada sam izvodio djetinjaste ludorije u poku{aju da joj doka`em kako sam ja u stvari jo{ uvijek mali, i da tek treba da odrastem. Nebrojenoputa sam razmi{ljao da li bismo biliboljiljudi, po{tovalijednidrugepunovi{e nego {to to ~inimo sada, da nam je kojim slu~ajemostavljenamogu}nost da se sje}amo trenutkana{egro|enja i izlaska na svjetlo. Da li bi nas to traumati~no iskustvo napu{tanja toplogokru`enja, taj mo`dapre`ivljenistrah od dolaska na ovajsvijet, taj prviudisaj, natjerali da se uvijeksjetimotogaprijenego{to napravimo neku glupost u svom `ivotu? I ko-

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Nemoj, gospon policajac
J
a dosadne zemlje! Nijedne korupcijske afere. Na topu je ljestvice najmanje korumpiranih dr`ava. Eto neki dan stoji da [vicarci i Holan|ani ni centa ne daju ispod ruke u eksportnim poslovima, dok su Kinezi i Rusi u tome svjetski {ampioni. Na kojem bi mjestu bila BiH da uspijeva izvoziti bar petinu kao najve}e zemlje svijeta? Bolje mi je o tome i ne misliti nego treba po{teno re}i da je ve} vrijeme da dobijem priznanje za redovito punjenje holandskog bud`eta i tako zna~ajno doprinosim korupcijskoj oseki i monotoniji. Proteklu godinu zavr{io sam, zapravo, sa zna~ajnim uspjehom. Prora~un niske kraljevine uspio sam napuniti sa nekoliko hiljada eura. Ponosan sam {to sam takomogaodoprinijetivisokom i luksuznom stilu `ivota poslanika, vlade, dvora… Evo, sa ushi}enjem se prisje}am da su najvi{e “~estitali“ kada su me ulovili kako kroz crveno svjetlo prolazim telefoniraju}i. Uspio sam se izvu}i sa 850 eura kazne. Prepao sam se, ustvari, da }e mi zauvijek oduzeti i voza~ku i telefon. Ma, nije samo to! Kada sam sku`io kakav sam balkanski podvig u~inio, poku{ao sam malo ljubaznije da popri~am s policajcem koji mi se svako malo smje{kao. Kontam, ovaj je moj, bi}e u stilu - ovog puta upozorenje, slijede}eg d`epno olak{avanje. Raspri~ao sam se nadugo i na{iroko sa drugom organom. Kazivao kako me je upravo u trenu prolaska kroz semafor zvao jedan ratni drug {to pati od posttraumatskog stresa. Njemu se mora{ odmah javiti, ina~e, pada u jo{ ve}u depresiju {to vodi ponekada i suicidu. Uvjeravao sam ga i kako holandskim vojnicima u Srebrenici nije bilo lako pred opakim Mladi}evim pogledom. Tvrdio sam da mi, ratne pobjegulje, nismo mogli bolju zemlju izabrati. Em, demokratska, em razvijena, em bogata. Spomenuo sam, ~ak, kako je mojamajka za kojugodinu`ivota pod krunom kraljiceBeatrisedobilavi{enego za svih osam decenija u onom na{em regionu. Imala je nov~ani dodatak za specijalni invalidski taksi, imala je posebni ku}ni lift, imala je svakodnevnu najbolju njegu. Obilazile su je ~ak dvije medicinske sestre. Lije~nik je dolazio ku}i kad god bi ga zvrcnuli. U bolnici je imala posebnu sobu sa TV-om i pet obroka dnevno. Sve to je imala, a ni rije~i holandskog nije znala. Nasmije{eni dr`avni organ pod kacigom iz trena u tren pretvarao se iz robota, koji samo dijeli kaznene bonove, u ~ovjeka, u pomnog slu{atelja svih gluposti koje ti padaju na pamet u panici da ne izvu~e{debljikraj. U maniri zapjenu{anog govornika sa na{ih ex-prostora osvrnuo sam se i na policajce iz biv{ih nam republika. like biv{e nam zemlje. - Spominjali ste i policajce sa tih prostora. - Razumljivo je to, gospon sudac. Kada pri~am sa ovda{njim voza~ima, onda ih uspore|ujem sa onim nekada{njim na{im. [ta je tu pogre{no?! - Sre}a va{a da ste samo pri~ali i da se niste hvatali za d`ep - kao da je promrmljao… Ovog puta uva`avam va{a obja{njenja, vjeruju}i da je do nesporazuma do{lo uslijed va{ih jezi~kih nesnala`enja. Na licu mjesta dobio sam nazad voza~ku dozvolu. “^estitka“ je stigla malo poslije. Sre}om, bilo je tih ve} pomenutih 850 eura. Super sam pro{aokako je moglobiti! Eh, moj buraz, nigdje na{ih saobra}ajaca. U ~as se dogovorimo k’o ljudi, pa ti prolazak kroz crveno bude 15 do 20 euri}a, a telefoniranje jo{ koji euro pride i zbogom. Uh, {to su ovi sitni~avi. Po{teno govore}i, za`alio sam {to me azilantski put nije odveo u veliku i humaniju Njema~ku. Tamo imaju razumijevanja za balkanske po{tovaoce prometnih propisa. Recimo, ovdje u NL ako ne reaguje{ na onaj obavezni znak stop, ra~unaj da slijedi olak{anje od 100 eura, a kod [vabe-babe je to deset puta manje. Ili ako dobro ne o~isti{ snijeg ili led sa voza~kogvjetrobrana, ko{tate180 eura u NL, a u D samo 25. Kod slu`benika kancelarke Merkel za telefoniranje u vo`nji pla}a{ 40 eura, a u ovoj zemlji kanala 220. Ako skre}e{ bez `migavca, ovdje te staje 85 eura, a u susjednoj dr`avi 20. Ne bih dalje da uspore|ujem, opasno je za tlak. Ali, zato uska~e jedan moj poznanik, ro|eni Holan|anin, sa pobjedonosnom primjedbom: - Da u Norve{koj vozi{ koji kilometar iznad dozvoljenih 50, dobija{ kaznu od 375 eura! - A zna{ li ti koliko te ka`njavaju ako krade{ po robnim ku}ama? - Koliko? - Samo sa 50 eura. Bolje je krasti nego zaboraviti uklju~iti `migavac. Onda mu pokazujem novine u kojima predstavnici Sindikata policajaca NL navode kako se pojedini ~lanovi njihove organizacije stide kada napla}uju kazne za neke od bezazlenih saobra}ajnih prekr{aja, koje su po nekoliko puta “skuplje“ nego kriminalno djelovanje po trgova~kim centrima. Zato po{tujmo crveno na semaforu i haj’mo svi u kra|e. Vi{e se isplati! U na{oj BiH pogotovo. [icaju te sa svih strana onim laserskim pi{toljima da ne bi vozio koji kilometar preko, dok im iza le|a, u punoj nedozvoljenoj brzini, benzinske pumpe i banke prazne mangupi sa ~arapama na glavi.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Na licu mjesta dobio sam nazad voza~ku dozvolu. “^estitka“ je stigla malo poslije. Sre}om, bilo je tih ve} pomenutih 850 eura. Super sam pro{ao kako je moglo biti! Eh, moj buraz, nigdje na{ih saobra}ajaca. U ~as se dogovorimo k’o ljudi, pa ti prolazak kroz crveno bude 15 do 20 euri}a, a telefoniranje jo{ koji euro pride i zbogom. Uh, {to su ovi sitni~avi
- Dragi gospodine, jeste li ikada bili u Bosni ili na Jadranu? - Imao sam namjeru, ali tada je kod vas zapucalo. - Eh, ne znate koliko ste propustili. - Znam, znam, ~uo sam kako je lijepo tamo kod vas. - Nije samo to, a da vidite va{e kolege policajce. Zaustavljaju svakih, rekao bih, stotinu metara. Naoru`ani su onim pi{toljima za mjerenje brzine. I pucaju li pucaju. - I kolike su kazne kod vas? - pita znati`eljno. - Iskreno da vam ka`em, za kazne ne znam, ali zato znam koliko se treba dati da se pro|e bez zapisivanja. - [to mislite pod tim bez zapisivanja? - Hm, `elim re}i da su va{e kolege dolje na jugu veoma podlo`ne svom d`epu. - Objasnite, molim! - Pa, eto, kada vas zaustave policajci iz manjih mjesta {to do~ekuju na pustim putevima, lako mo`ete pro}i sa pet, deset eura. Dobro vama, a dobro i njima. Mogu onda trknuti na pivo i janjetinu. Ali, kada je ve}e mjesto, gdje ima vi{e patrola, onda je i odnos druk~iji. Te`e se dogovoriti da se ne zapisuje, ali i skuplje do|e. Seoski i gradski policajci tamo su se specijalizirali, ne za hvatanje lopova, ve} stranih registarskih tablica. Vidio sam na stotinu puta kako se sa stoppalicama bacaju pod to~kove “stranaca“ dok , doma}i mirno projure brzinom kojom `ele. - I {to `elite time? Mislite li, slu~ajno, da i ovdje mo`e bez zapisivanja? - pita i dalje sa smije{kom na licu. - Ne, ne i ne! O tome odlu~ujete vi, dragi gospodine policajac. Od ~ovjeka je ponovo postao robot. Ipak je sve preciznozapisao. Ljubazno smo se rastali, kao {to smo i sastali. Samo ovog puta uz zapisnik je ponio i moju voza~ku dozvolu. Poslije nekoliko dana stigao je i poziv od suca za prekr{aje. - Gospodine Pavlovi}u, ovo vam nije va{a biv{a zemlja - do~eka me sudac sa vrata. - Oprostite, nisam razumio. - Imate li pote{ko}a sa na{im jezikom nastavlja. - Za{to? - Govorili ste na{em policajcu o podmi}ivanjima u va{em regionu. Dr`avni slu`benikimao je dojam da ste mu ne{tonudili da vam progleda kroz prste zbog izuzetno te{kog prometnog prekr{aja… - Gospodine sudac, nisam ni{ta nudio, samo sam savjetovao ljubaznog policajca da jednog dana posjeti sun~ane krajo-

12

REGION

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Beograd: Konferencija o izbjeglim i raseljenim osobama

Ministri iz regiona }e

usvojiti deklaraciju
HDZ }e biti pora`en
Hrvatska demokratska zajednica suo~ava se sa porazom na decembarskim parlamentarnim izborima, {to }e biti posljedica afera u vezi sa korupcijom oko biv{eg premijera Ive Sanadera, ali i apstinencije razo~aranih bira~a te stranke, smatra hrvatski politi~ki analiti~ar Davor \enero. - Hrvatska se suo~ava sa posljedicama korupcije u`eg kruga vlasti i ta je korupciona{ka pri~a potpuno prekrila politi~ku arenu, rekao je \enero. ^ak i da nije bilo afera korupcije, ka`e on, ishod izbora odlu~en je kad su ~etiri stranke, sa SDP-om na ~elu, stvorile predizbornu koaliciju. Prema njegovom mi{ljenju, pomaci u procentima glasova i shodno tome broju mandata desi}e se, ne zato {to bi bira~i drasti~no mijenjali svoje prioritete, nego zato {to }e znatniji dio tradicionalnog bira~kog tijela HDZ-a apstinirati od izbora razo~aran aferama u koje je uklju~ena njegova politi~ka stranka.

o prognanicima
problematike u vezi s izbjeglim i raseljenim osobama, te potvrditi obveza dr`ava regije za nastavkom relevantnih napora na nacionalnim razinama. Sastavni dio deklaracije predstavljat }e i zajedni~ki regionalni program trajnih rje{enja za izbjeglice i raseljene osobe s fokusom na stambeno zbrinjavanje, osobito ranjivih kategorija. Nakon potvrde okvira zajedni~kog regionalnog programa, pristupit }e se izradi projektne dokumentacije koja }e biti predstavljena potencijalnim donatorima na Donatorskoj konferenciji, a ~ije je odr`ava nje pre dvi|eno u 2012. go di ni, sto ji u pri op}enju iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija RH objavljenom ju~er u Zagrebu. Istovremeno, agencija Srna javlja kako Koalicija udru`enja izbjeglica u Srbiji smatra da ministarska konferencija o rje{avanju pitanja izbjeglica na zapadnom Balkanu ne}e ispuniti o~ekivanja vi{e od

Deklaracijom }e se zaklju~iti rje{avanje otvorenih pitanja, zatvoriti regionalni aspekt problematike u vezi s izbjeglim i raseljenim osobama
Pot pred sje dnik hrvat ske Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Gordan Jandrokovi} sudjelovat }e danas u Beogradu na ministarskoj konferenciji o izbjeglicama i raseljenim osobama. Na konferenciji sudjeluju i ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, kao i predstavnici me|una ro dnih par tne ra, me|u ostalim, visoki povjerenik UN-a za izbjeglice, povjerenik Evropske komisije za pro{irenje i evropsku politiku susjedstva, predstavnik ureda za stanovni{tvo, izbjeglice i migracije dr`avnog tajni{tva Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, te predstavnici Vije}a Evrope i Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju.

Hiljade osoba i dalje ne mogu na prijeratna prebivali{ta

Tu~a u partiji Vojvodine
Generalni sekretar Vojvo|anske partije (VP) Sanja Telarov povrije|ena je u op{toj tu~i u sjedi{tu stranke u Novom Sadu. ^lan Predsjedni{tva stranke Milomir [ikuljak je naveo da su se sukobili li~no obezbje|enje Miroslava Nini}a, predsjednika Izvr{nog odbora VP-a i dugogodi{njeg ~lana G17 plus, koji se protivi izlasku stranke iz Ujedinjenih regiona Srbije, i pristalice odane predsjedniku stranke Aleksandru Od`i}u, koji je protiv ~lanstva u toj politi~koj grupaciji.

Donatorska konferencija
Pregledna ministarska konferencija }e rezultirati usvajanjem ministarske deklaracije. Deklaracijom }e se zaklju~iti rje{avanje otvorenih pitanja, zatvoriti regionalni aspekt

pola miliona izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. U saop{tenju Koalicije navodi se da ta konferencija ne}e ispuni ti ni o~eki va nja vi {e od 100.000 gra|ana Srbije koji su o{te}eni u svojim imovinskim pravima u dr`avama nastalim na podru~ju biv{e SFRJ i zna~ajnog broja izbjeglih lica iz Federacije BiH. - U tekstu zajedni~ke deklaracije, koju }e potpisati ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi}, ne govori se o povratku oduzetih imovinskih i ste~enih prava izbjeglih i prognanih Srba i drugih o{te}enih gra|ana. Navedenim dokumentom se {alje poruka doma}oj i me|unaro-

dnoj javnosti da su imovinski i drugi problemi izbjeglica rije{eni, a da je ostalo ne{to socijalnih slu~ajeva koji }e biti rje{avani narednih godina, navodi se u saop{tenju.

Zapo~eti dijalog
Koalicija udru`enja izbjeglica tra`i od predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i Vlade da ka`u zbog ~ega nisu podr`ali stav ove koalicije da se sada{nji nacrt zajedni~ke deklaracije dopuni odredbom prema kojoj se ~etiri dr`ave obavezuju da }e hitno zapo~eti dijalog i posti}i dogovor o povratku nezakonito oduzetih imovinskih i ste~enih prava izbjeglica.

Edita Tahiri o pregovorima Kosova i Srbije

Pri{tina bi se mogla povu}i

iz dijaloga s Beogradom
\ukanovi} pred sudom
Predsjednik DPS-a i biv{i crnogorski premijer Milo \ukanovi} trebalo bi danas da bude saslu{an pred Osnovnim sudom u Podgorici, u predmetu Moldavke, poznate iz afere trgovine `enama u Crnoj Gori prije desetak godina. Moldavku su tu`ili advokat Zoran Piperovi} i Podgori~anin Ekrem Jasavi}, koji su ranije bili osumnji~eni kao akteri ove afere. Prema njihovoj tu`bi, Moldavka je dala la`ne iskaze o svom tretmanu tokom boravka u Crnoj Gori gdje je, prema ranijim navodima, pru`ala seksualne usluge. Kao jednog od u~esnika te afere mediji su ozna~avali i Mila \ukanovi}a. Pri{tinska delegacija mogla bi da se povu~e iz dijaloga sa Beogradom ukoliko srpska strana ne bude primjenjivala postignute dogovore, ali kona~nu odluku o tome donijet }e nakon konsultacija sa zvani~nicima Evropske unije i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, izjavila je {efica pri{tinske delegacije Edita Tahiri. Tahiri je rekla da }e odluka o prekidu dijaloga zavisiti od savjeta koje }e Pri{tini dati zvani~nici EU i SAD-a, prenose pri{tinski mediji. - Kao strana u ovim razgovorima, razgovarat }emo sa me|unarodnom zajednicom i zajedni~ki analizirati opravdanost nastavka, odnosno Beograda Borko Stefanovi} o~ekuje da bi dijalog Beograda i Pri{tine uskoro mogao da bude nastavljen, navode}i da srpska strana razgovara sa predstavnicima SAD-a i EU o kompromisu koji bi trebalo da na spornim prelazima Brnjak i Jarinje reguli{e teretni i putni~ki saobra}aj. - ^im se rje{enje bude naziralo, nastavit }emo dijalog, rekao je Stefanovi} ranije i dodao da problem za koji je odgovorna Vlada u Pri{tini nije samo u tome {to su doveli kosovske carinike na prelaze Brnjak i Jarinje ve} i {to su nametnuli jednostrano rje{enje i {to ne `ele da se upuste u pregovore.

Edita Tahiri

prekida dijaloga. U koordinaciji sa Evropskom unijom i Amerikom, preduzet }emo dalje korake ukoliko Srbija i dalje bude nekonstruktivna, rekla je Tahiri. Ona je odbacila mogu}nost

razgovora o carinskim punktovima na sjeveru Kosova, navode}i da je me|unarodni faktor u vi{e navrata odbacio zahtjev Srbije da nametne ovo pitanje u dijalogu. [ef pregovara~kog tima

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

13

14

SVIJET

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Sirija: Bashar el-Asad ne pridr`ava se plana Arapske lige

Nastavljeno krvoproli}e
Ubistva demonstranata nakon molitve povodom Kurban-bajrama Tenkovima na civile u Homsu Francuski ministar vanjskih poslova U poplavama na Tajlandu 450 mrtvih
Obilne ki{e izazvale su velike poplave u zapadnom i sjevernom dijelu Bangkoka i velike su mogu}nosti da se pro{ire i na centralni dio tajlandske prijestolnice. U poplavama je do sada poginulo oko 450 osoba. Posljednje poplave, koje su zahvatile skoro tre}inu Tajlanda, smatraju se najve}im i najopasnijim u zadnjih 50 godina. Kako bi se sprije~ilo {irenje poplava, napravljen je nasip od vre}a s pijeskom dug {est kilometara. Vlada je pozvala stanovnike osam od 50 okruga na evakuaciju, a u subotu je saop}ila da su vlasti Bangkoka otvorile 231 evakuacioni centar, koji mogu da prime vi{e od 65.000 osoba. Do sada se u 121 centar smjestilo oko 10.000 osoba. Sirijske snage bezbjednosti ubile su ju~er najmanje ~etiri civila u novom napadu na grad Homs, nakon {to je dan ranije u tenkovskoj paljbi ubijeno njih 13, saop}ili su aktivisti. Vojska je napala u~esnike antivladinih demonstracija koje su izbile nakon jutarnje molitve povodom Kurban-bajrama, prenosi Reuters.

Bombardovanje Homsa
U Homsu su ubijena tri civila, a bombardovanje tog grada traje od utorka, navode aktivisti. Jo{ jedan demonstrant ubijen je kada je policija pucala na protestni skup protiv predsjednika Bashara al-Asada u gradu Hami. Arapska liga izra`ava ozbiljnu zabrinutost zbog nastavka vi{emjese~nog krvoproli}a u Siriji i apeluje na Damask da se pridr`ava koraka koji su dogovoreni u za{titi civila. [ef francuske diplomatije Alain Juppe izjavio je u nedjelju da se nema vi{e {ta o~ekivati od sirijskog re`ima Bashara al-Asada. - Osobno mislim da se vi{e nema {ta o~ekivati od ovog re`ima i da se El-Asad, usprkos povremenim izjavama, ne}e anga`irati na programu reformi, izjavio je francuski ministar vanjskih poslova za radio Evropa1.

Demonstranti tra`e odlazak predsjednika Bashara al-Asada

Humanitarci jo{ zatvoreni
Dvadeset i jedan humanitarac s dva broda, zaustavljena u petak kada su poku{ala da razbiju blokadu pojasa Gaze, jo{ se nalaze u zatvoru, izjavila je glasnogovornica iz Slu`be za imigraciju u ministarstvu unutarnjih poslova Izraela. - Dvadeset i jedan putnik je u zatvoru zato {to su odbili da budu odmah protjerani pa su zapo~eli proceduru protiv zatvaranja kod jednog izraelskog suca, izjavila je za agenciju AFP glasnogovornica Sabin Haddad. Me|u zatvorenim osobama je 14 Iraca i dr`avljana Kanade, Velike Britanije, Australije i SAD-a.

On je podsjetio da su bile pokrenute razli~ite inicijative kako bi se poku{alo navesti Bashara el-Asada na dijalog. - Vidjeli ste posljednju inicijativu, Bashar el-Asad najprije prihvati plan Arapske lige, a ve} sutradan ubije na desetine ljudi na ulici, kazao je ministar Juppe. Plan Arap ske li ge, pre dlo`en prije sedam dana, predvidio je potpuni prekid nasilja, osloba|anje osoba uhap{enih u okviru gu{enja pobune, odlazak vojske iz gradova i slobodno kretanje posmatra~a i me|unarodnih medija, prije otvaranja dijaloga

izme|u re`ima i opozicije. Damask je u srijedu prihvatio arapsku inicijativu, ali se nastavilo nasilje, u kojem je, prema slu`benim podacima Ujedinjenih nacija, ve} ubijeno vi{e od tri hiljade ljudi. - Opozicija je shvatila da nema izlaza. @ao mi je zbog svega {to se doga|a, a to nije na ~ast Ujedinjenim nacijama, komentirao je Alain Juppe.

Bez mandata UN-a
Nacrt rezolucije u Vije}u sigurnosti UN-a blokiran je po~etkom oktobra dvostrukim vetom Rusije i Kine.

Podsjetiv{i da je Evropa preduzela sankcije, pa ih zatim i poo{trila, Juppe je dodao: - Nisu nas slijedili u Vije}u sigurnosti jer se tome usprotivio jedan broj velikih sila. Mi }emo ipak nastaviti. Nikada se Francuska ne}e anga`irati u nekoj vojnoj operaciji ako ne postoji mandat Ujedinjenih nacija. A o~igledno je da sada ne}e biti mandata Ujedinjenih nacija za vojnu intervenciju u Siriji, kazao je u nedjelju Juppe, dodav{i da se po ku {a va raz go va ra ti s opozicijom i pomo}i joj da se organizira.

Gr~ka: Sastanak Papandreoua i Samarasa

Postignut dogovor o koalicionoj vladi
Peres: Izvjestan napad na Iran
Izraelski predsjednik Shimon Peres ocijenio je da je napad na Iran, koji bi izveli Izrael i druge zemlje, sve vjerovatniji. - Obavje{tajne slu`be raznih zemalja koje nadziru Iran uznemirene su i vr{e pritisak na svoje vo|e da upozore kako Iran priprema atomsko oru`je, objavio je drugi kanal privatne izraelske televizije, prenijeli su izraelski mediji. - Te zemlje treba da ispune svoje obaveze. Postoji duga lista opcija, kazao je Peres. Izrael je pristupio u ~etvrtak velikoj vje`bi pasivne odbrane simuliraju}i napad konvencionalnim i nekonvencionalnim oru`jem u regiji TelAviva, a u srijedu je uspje{no ispalio balisti~ku raketu s novim pogonskim sistemom.

U roku od sedam dana nova administracija polo`i}e zakletvu i u parlamentu }e biti odr`ano glasanje o povjerenju, izjavio portparol gr~ke vlade Ilijas Mosijalos
Gr~ki premijer George Papandreou i lider opozicije Antonis Samaras postigli su sino} saglasnost o novoj koalicionoj vladi, saop}eno je iz kancelarije predsjednika Karolosa Papouliasa. Sporazum je postignut nakon {to su dva lidera razgovarala sa predsjednikom u sklopu napora za rje{avanje politi~ke krize i postizanje dogovora o vladi nacionalnog jedinstva. U saop{tenju se isti~e da }e se Papandreou i Samaras ponovo danas sastati radi razgovora o tome ko }e predvoditi koaliconu vladu, ali da se na njenom ~elu ne}e nalaziti sada{nji premijer George Papandreou. Portparol gr~ke vlade Ilijas Mosijalos rekao je da }e, ukoliko bude sve teklo po planu, u roku od sedam dana nova administracija polo`iti zakletvu i u parlamentu }e biti odr`ano glasanje o povjerenju. “Ovo je istorijski dan za Gr~ku“, rekao je Mosijalos sino}. EU su Gr~koj dale rok od 24 sata da objasni na~in na koji }e oformiti novu vladu nacionalnog jedinstva, prenosi Srna. Papandreou se tokom pro{le sedmice borio za politi~ki opstanak, a pozivi da podnese ostavku stigli su i iz redova njegove partije PASOK. Gr~ki parlament je tijesnom ve}inom izglasao povjerenje premijeru. Papandreou je ranije ove sedmice {okirao partnere iz EU i izazvao poreme}aje na finansijskim tr`i{tima kada je pozvao na raspisivanje referenduma o paketu finansijske pomo}i iz EU. Gr~ke vlasti su u me|uvremenu odustale od referenduma. Samaras, lider stranke Nova demokratija, smatra da Papandreou treba da podnese ostavku i tada }e sve krenuti svojim tokom.

Antonis Samaras tra`i da Papandreou ode

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar
Amerika retroaktivno obnovila primjenu GSP-a

BIZNIS I EKONOMIJA
Centralna banka BiH

15

Bescarinski
S obzirom na retroaktivnu obnovu, uvoznicima }e biti refundirani iznosi napla}eni u obliku carina za period prekida od 31. 12. 2010. do 5. 11. 2011.
Novost za potencijal {irenja na{eg izvoznog tr`i{ta jeste informacija da }e bh. izvoznici ponovo imati odre|ene povlastice kad je rije~ o izvozu u SAD. Naime, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH objavilo je da je vla da SAD-a re troa kti vno obnovila primjenu Generalnog sistema preferencijala (GSP), a na listi zemalja korisnica je i BiH. Povla{teni tretman se primjenjuje od 5. novembra 2011. i va`it }e do 31. jula 2013. godine.

izvoz u SAD
Nove nov~anice u
drugom kvartalu 2012.
Nove nov~anice od 10, 20, 50 i 100 konvertibilnih maraka bi}e pu{tene u opticaj tokom drugog kvartala 2012. godine, re~eno je Srni u Centralnoj banci BiH. No ve nov~ani ce izra|uju se zbog potreba za gotovinskim platnim prometom, ali i za zamjenu nov~anica neophodnih za opticaj. ”Nov~anice apoena od 10, 20 i 50 KM do`ivje}e promjene za{titnih obilje`ja. Dizajn novih nov~anica osta}e nepromijenjen, ali su predlo`ene izmjene ko je po dra zu mi je va ju una pre|enje kvaliteta papira i za{titnih elemenata, koji su predvi|eni za lak{e prepoznavanje od {ire javnosti i lak{u ma{insku provjeru” ka`u u Centralnoj , banci BiH. Povla~enje starih izdanja nije utvr|eno, tako da ne postoje ni rokovi za povla~enje. Nakon provedene potrebne procedure i potpisivanja ugovora 1. augusta 2011, Centralna banka BiH po~ela je s izradom novih izdanja nov~anica KM.

[irenje bh. izvoznog tr`i{ta

Zahtjev
Prema rije~ima Igora Gavra na, ma kro eko nom skog analiti~ara VTK-a BiH, ove preferencije za bh. izvoz u bescarinskom obliku za ve}i broj proizvoda u SAD bile su suspendovane od 2010. i sad su obnovljene. „S obzirom na retroaktivnu obnovu, uvoznicima }e biti refundirani iznosi napla}eni u obliku carina za period prekida (31. 12. 2010 - 5. 11. 2011)“, istakao je Gavran. Uvoznici koji su podnijeli elektronsku deklaraciju dobit }e automatsko refundiranje napla}enih da`bina. Ostali uvoznici moraju podnijeti pisani zahtjev u roku od 180 dana od dana obnove programa GSP-a (do 18. 4. 2012). Produ`etak generalnog siste ma pre fe ren ci ja la omo gu}en je odlukom ameri~kog kongresa koji je potvrdio da }e svim uvoznicima robe iz zemalja sa liste generalnog sis-

Povoljnije i u EU
EU je tako|er pokrenula proceduru obnove autonomnih trgovinskih preferencijala za na{e proizvode. Prema rije~ima Igora Gavrana, ovi preferencijali na neki na~in predstavljaju i dupliranje sa Sporazumom o stabilizaciji i pridru`ivanju, ali su, ipak, povoljniji u odre|enim segmentima. „Posebno su povoljniji kad je rije~ o agroindustrijskim proizvodima, jer }emo, nakon {to se procedura zavr{i i ova odluka obnovi, mo}i povoljnije izvoziti vo}e, povr}e i druge proizvode na tr`i{te EU“, istakao je Gavran. tema preferencijala biti retroa kti vno is pla}ena po tra`ivanja za carine. ve}e pove}anje uvoza i to za oko 70 posto. Kako je nagla{eno, ovi podaci pokazuju da izvoznici do sada nisu koristili ove olak{ice u dovoljnoj mjeri te se nadaju da }e se to ubudu}e promijeniti. Ina~e, globalni sistem preferencijala je sredstvo trgovinske politike kojim razvijene zemlje (davatelji preferencijala) putem primjene carinskih povlastica poti~u izvoz, industrijalizaciju i pove}anje stope ekonomskog rasta zemalja u razvoju, korisnica preferencijala.
A. Pe.

RiTe Gacko

Za 96 radnih mjesta
konkuri{e 1.435 osoba
Na konkurs za prijem u radniodnos 96 radnikau Rudnik i Termoelektranu Gacko do sada se prijavilo 1.435 osoba, saop{teno je u Kadrovskoj slu`biovogtermoenergetskogpreduze}a. U Kadrovskoj slu`bi RiTe Gacko dodaju da ovo nije i kona~an broj prijavljenih kandidata, jer o~ekuju da ovih dana pristignu i prijave koje su poslatepo{tom, ~ime}e pomenute brojke znatno biti uve}ane. Zanimljivo je, me|utim, da }e u ovoj slu`bi morati da pregledaju vi{e od 12.000 dokumenata, jer je ve}ina kandidata aplicirala na vi{e radnih mjesta, u ~emu je rekorder osoba sa 93 prijave na razli~ite smjerove srednje stru~ne spreme, koja i dominira u konkursu. Na

Pozitivan signal
Pre ma Ga vra no vim ri je~ima, ovo je pozitivan signal za izvoznike na{e robe, ali i uvoznike. Podaci Vanjskotrgovinske komore BiH pokazuju da je izvoz na{e zemlje u SAD u prvih devet mjeseci ove godine iznosio oko 16 miliona KM, a uvoz oko 322 miliona KM. Prema pokazateljima VTK-a BiH, SAD su zemlje iz kojih smo imali naj-

konkurs se, pored gra|ana Gacka, prijavio i veliki broj Trebinjaca, Bile}ana i Nevesinjaca, a o~ekuje se da }e samo za pregled dokumentacije nadle`noj stru~noj slu`bi koja }e o svemu odlu~ivati biti potrebno najmanje mjesec.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize

Kursna - te~ajna lista - broj 217 - 5. 11. 2011. godine.
Prodajni za devize

RS donosi novi zakon

Za{tita starih i umjetni~kih zanata
Narodna skup{tina Republike Srpske razmatrala je na posljednjoj sjednici prijedlog zakona o zanatsko-preduzetni~koj djelatnosti, ~iji je cilj razvoj i unapre|ivanje preduzetni{tva, za{tita starih i umjetni~kih zanata i doma}e radinosti. Ministar industrije, energetike i rudarstva @eljko Kova~evi} istakao je da se zakonskim rje{enjima ure|uju uslovi, po~etak, na~ini i prestanak obavljanja zanatskopreduzetni~ke djelatnosti, kao i obrazovanje i osposobljavanje preduzetnika, njihovo organizovanje i vo|enje registra preduzetnika. “Zakonskim rje{enjima se pojednostavljuje proces registracije preduzetnika, stvaranje uslova za bolje statisti~ko pra}enje, kvalitetnije osposobljavanje preduzetnika i lica zaposlenih kod preduzetnika za stru~no i samostalno obavljanje djelatnosti, te stvaranje uslova za aktivnije u~e{}e malih preduzetnika u kreiranju poslovnog okru`enja” rekao je Ko, va~evi}, obrazla`u}i navedeni prijedlog zakona. On je naveo da se zanatskopreduzetni~kim poslovima smatra svaka privredna djelatnost utvr|ena klasifikacijom djelatnosti koju fizi~ko lice obavlja proizvodnjom, prometom i pru`anjem usluga na tr`i{tu. “Prijedlogom zakona o zanatsko-preduzetni~koj djelatnostipropisano je da se preduzetni~kadjelatnostmo`eobavljati u poslovnom i stambenomprostoru, ili bez poslovnog prostora. Zakonskim rje{enjima je propisano da vi{e fizi~kih lica mo`e zajedni~ki obavljati preduzetni~ku djelatnost” dodao je Kova~evi}. ,

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceka R Danska Madarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.469082 1.389558 26.030586 0.078062 0.262128 0.641651 1.813985 0.565032 0.251280 0.214123 1.596907 0.805342 2.265243 1.416496 0.046328 1.914190

1.955830 1.472764 1.393041 26.095826 0.078258 0.262785 0.643259 1.818531 0.566448 0.251910 0.214660 1.600909 0.807360 2.270920 1.420046 0.046444 1.918987 USD BAM

1.955830 1.476446 1.396524 26.161066 0.078454 0.263442 0.644867 1.823077 0.567864 0.252540 0.215197 1.604911 0.809378 2.276597 1.423596 0.046560 1.923784 1.57679 2.239112

SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 11. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 11. 2011 =

16 SARAJEVSKA HRONIKA
Konferencija privrednika na Ilid`i

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Izgradnja sportske dvorane Srce u Bu~a Potoku

Uspostava centra za podr{ku biznisu
Stvaranje povoljnog poslovnog okru`enja u op}ini Ilid`a, naziv je konferencije koju je organizirao na~elnik Ilid`e Senaid Memi} u hotelu Austrija. Osnovni cilj i koncept konferencije bio je da se na jednom mjestu okupe poslovni ljudi iz razli~itih sektora, predstavnici izvr{ne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo, s ciljem uzajaIlid`e, Op}ina }e poduzeti aktivnosti na uspostavi centra za podr{ku biznisa op}ine Ilid`a, zaklju~eno je na konferenciji. Sve slu`be jedinstvenog op}inskog organa, koji u okviru nadle`nosti sara|uje sa privrednicima, u narednom periodu }e sve vi{e postajati servis za podr{ku razvoja malih i srednjih preduze}a, kao i razvoja turizma

Zatvaranje objekta u narednoj godini

Zavr{etak, uz kredit,
mnog upoznavanja i predstavljanja, otvaranja poslovne saradnje, razmjene iskustava te stvaranja {to povoljnijeg poslovnog okru`enja u op}ini. Skup je imao za cilj nastaviti saradnju sa privrednicima i promovirati dijalog predstavnika privrednog sektora, banaka i javnih institucija o temi razvoj privrede, kvalitet kreditnih sredstava, prezentiranje kreditnih linija u odre|enim sektorima, unapre|enje pristupa finansijskim sredstvima i pobolj{anje poslovne infrastrukture. Polaze}i od ~injenice da je podr{ka poduzetni{tva jedan od strate{kih ciljeva razvoja na Ilid`i i to kroz: pru`anje podr{ke programima za osnivanje pre du ze}a kroz even tu al no obezbje|enje vlastitih sredstava, sugerisanje lokaliteta za investiranje u op}ini, a`uriranje baze podataka privrednih subjekata sa podacima o djelatnostima, broju uposlenih, njihovoj strukturi i planovima za budu}i razvoj, organiziranje mre`e privrednika, nau~nih, finansijskih i stru~nih institucija, s ciljem unapre|enja i osiguranja tr`i{ta, te obezbje|enja poslovnih prostora, sala, kao i tehni~kih sredstava kojima Op}ina raspola`e, zaklju~eno je na konferenciji.

mogu} i u 2012. godini
Ne}emo na tome previ{e insistirati i ako procjena ve}ine u Op}inskom vije}u bude da ona to ne `eli, ne}e biti problema, zavr{it }emo je 2013. godine, poja{njava na~elnik Had`i}
Nakon {to je polo`en kamen temeljac za izgradnju sportske dvorane Srce u Bu~a Potoku, izgradnja ovog objekta je intenzivirana. Na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i} istakao je kako }e ovaj projekat zasigurno biti zavr{en do 2013, kada je planiran, ali i ostavio mogu}nost da se rok za zavr{etak radova skrati i do 2012. godine. tpunu kompoziciju objekta, vanjskog dijela, sportske dvorane, velikog ve} ura|enog terena i dje~ijeg igrali{ta, kazao je Had`i}, te dodao kako postoji mogu}nost da se objekat zavr{i i u 2012. godini, ali uz kreditno zadu`enje. - Bolje je da ne najavljujemo za vr{e tak iz gra dnje u 2012. godini jer }e to imati politi~ki kontekst. Vrlo je mogu}e da dvorana bude zavr{ena sljede}e godine ako uspijemo obezbijediti kreditno zadu`enje, {to bi podrazu mi je va lo da pu tem Ra zvojne banke FBiH ili komercijalnih banaka, emitovanjem dionica do|emo u poziciju da napravimo kreditnu varijantu zadu`enja koja ne bi i{la iz teku}ih sredstava jer nam je to lak{e za kapitalno ulaganje. Op}ina nije dosad zadu`ena nijednog feninga, ali je logi~no da se u smislu razvoja zadu`imo jer nema tog razvoja koji se mo`e osigurati iz teku}ih sredstava. Me|utim, to nije samo stvar na{e odluke ve} i dokumenta okvirnog bud`eta usvojenog do 2013. godine, davanja saglasnosti od Op}in skog vi je}a da u|emo u takav aran`man i eventualno njihove potvrde da ulazimo u zadu`enje, pojasnio je Had`i}.

Bez destabilizacije
U 2012. godini, u kojoj }e biti jako puno politi~kih prepucavanja na lokalnom nivou, prema Had`i}evim rije~ima, bilo bi nepotrebno ugroziti ili destabilizirati Op}inu zbog novog zadu`enja koje bi nam omogu}ilo da ovaj i sli~ne projekte zavr{imo ve} sljede}e godine. - Ne}emo na tome previ{e in sis ti ra ti i ako pro cje na ve}ine u Op}inskom vije}u bude da ona to ne `eli, ne}e biti problema, mi }emo dvoranu zavr{iti 2013. godine. A ako nam se dozvoli kreditno zadu`enje, onda je vrlo mogu}e da sljede}e godine ovaj i jo{ neki projekti budu zavr{eni, dodaje Had`i}.
S. HUREMOVI]

STARI GRAD Dru`enje sa pripadnicima bora~ke populacije

Kapitalno ulaganje
- Mi }emo, siguran sam, sljede}e godine zatvoriti objekat u potpunosti i za ovu namje nu }e bi ti nov ca i u bud`etu za sljede}u godinu. Koliko }e biti sredstava, zavisi od analize i procjene koliko }e nam biti potrebno za za tva ra nje obje kta u gra |evinskom smislu. Sljede}a godina }e biti iskori{tena za ovaj sadr`aj, uklju~uju}i i okolni prostor koji trebamo urediti sa malim sportskim igrali{tem sa travnatom podlogom i koji }e biti dislociran iz donjeg dijela u gornji i na taj na~in napraviti jednu po-

Svaka hedija dobro do|e
Predstavnici Op}ine Stari Grad su, u sklo pu tra di ci onal nog dru`enja s pripadnicima bora~ke populacije, porodicama {ehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima uru~ili nov~ane hedije. Dru`enje i podjela hedija za 136 pripadnika bora~ke populacije organizirani su u povodu Kurban-bajrama. Hedije od 100 KM uru~ene su za stotinu porodica {ehida i poginulih boraca i 36 RVI i demobilisanih boraca. Ovom dru`enju prisustvovali su na~elnik Ibrahim Had`ibajri}, zamjenik predsjedavaju}eg OV Stari Grad Mustafa La~evi}, pomo}nik na~elnika za bora~koinvalidsku za{titu Sakib Avdibegovi}, predsjednica Udru`enja porodica {ehida i poginulih boraca KS-a Bahrija Kitu{a, predsjednik RVI Starog Grada Ekrem Kaljanac, predsjednik demobilisanih boraca Ibrahim Ma{i}, predsjednik Udru`enja {ehidskih porodica Starog Grada Adem ]atovi} i predsjednik Udru`enja

Obavje{tenje iz KJKP Gras
dobitnika najve}ih ratnih priznanja Samir Muhi}. Avdibegovi} je istakao da Op}ina podjelu hedija organizuje ve} tradicionalno i to nekoliko puta godi{nje. Na~elnik Had`ibajri} prisutnima je ~estitao bajramske praznike, za`elio im sve najbolje i obe}ao da }e se ova tradicija i u budu}nosti po{tovati. Pomo} su dobile i Hajra Ge`o i Ra{ida Kla~ar, koje su u ratu izgubile mu`eve. - Svaka hedija dobro do|e. Ovom }u kupiti osnovne namirnice za praznike i ovaj mjesec, kazala je Ge`o, zahvaliv{i Op}ini.

Novi polasci za izleti{ta
Iz KJKP Gras obavje{tavaju korisnike javnog gradskog saobra}aja da je u skladu sa rje{enjem Ministarstva saobra}aja od subote do{lo do izmjene reda vo`nje, odnosno pomjeranja poslijepodnevnih polazaka na vikend-linijama za Trebevi}, Barice i Sinanovi}e. Tako }e se na liniji Park - Barice polasci sa Parka, umjesto u 16, 17 i 18 sati, odvijati u 15, 16 i 17, dok }e se polasci sa Barica, umjesto u 16.30, 17.30 i 18.30, odvijati u 15.30, 16.30 i 17.30 sati. Na liniji Latinska }uprija Tre be vi}, po la zak iz gra da, umjesto u 17, pomjera se za 16 sati, dok }e se polazak sa Trebevi}a, umjesto u 18, obavljati u 17 sati. Izmjena reda vo`nje bi}e izvr{ena i na liniji 85 Ilid`a - [abi}i - Sinanovi}i. Tako }e se polazak sa Ilid`e, umjesto u 16, odvijati u 14 sati, dok }e se polazak iz Sinanovi}a, umjesto u 18.30, odvijati u 16.30 sati. Redovi vo`nje bi}e postavljeni na polaznim terminalima.

Besplatno u Cinema City
Ove sedmice po dvije ulaznice za projekcije multiplexa Cinema City dobili su na{i ~itaoci: Muhamed [ehovi}, D`emil Pa{i} i Almir Islamovi}. Svi koji `ele do}i do karti za najnovija ostvarenja iz svijeta filma, trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 17
DE@URNI TELEFON

Na~elnik Had`ibajri} pokre}e tu`bu protiv Kantona Sarajevo

Zakon je neustavan
i od toga ne}u odstupiti
Na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} bio je doma}in sastanka ~elnih ljudi lokalnih zajednica Kantona Sarajevo, sa kojeg je upu}en zahtjev nadle`nima u KS-u da se Zakon o koncesijama ne usvaja u onom obliku u kojem je predlo`en zastupnicima kantonalne Skup{tine. Kako je akt, ipak, donesen, a predvi|a omjer raspodjele novca 70 naprema 30 u korist Kantona, na~elnik Had`ibajri} ka`e kako je nalo`io nadle`nim slu`bama Op}ine da pripreme tu`bu protiv Kantona za Ustavni sud. - Zaklju~ak sa sastanka su potpisali svi predstavnici jedinica lokalne samouprave. Da li }e i druge op}ine tu`iti Kanton, njihova je stvar, na meni je da za{titim imovinu Starog Grada. Zakon stupa na snagu od dana objavljivanja u Slu`benim novinama, a ne usvajanja. Kada }e se to ta~no desiti, ne znam, ali prati}emo situaciju, kazao nam je ju~er Had`ibajri}. Na~elnik Starog Grada je dodao kako je za njega ovaj zakon neustavan, te da od tog mi{ljenja ne}e odstupiti. Podsje}amo, najve}e zamjerke iz op}ina Kantonu su upu}ene na neuskla|enost kantonalnog sa zakonom na federalnom nivou, te zbog omjera novca dobijenog od koncesija, koji je odre|en u J. M. korist KS-a.

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Had`ibajri}: Za{tita imovine

Humanitarna akcija MZ Mejta{ - Bjelave

Podjela odje}e ugro`enima
Mjesna zajednica op}ine Centar Mejta{ - Bjelave tokom oktobra je organizovala humanitarnu akciju prikupljanja odje}e, obu}e i igra~aka za djecu koja trebaju takvu vrstu po mo}i. Akcija je trajala mjesec i uspje{no je zavr{ena jer su na{i sugra|ani i ovaj put iskazali humanost i soli dar nost da ru ju}i znatan broj odjevnih pre dme ta, obu}e i igra~aka. U prostorijama ove MZ (^ekalu{a 7) organizirana je podjela prikupljenih odjevnih predmeta. U Mjesnu zajednicu su, osim djece iz porodica slabijeg imovnog stanja sa tog podru~ja, do{li i u~enici Centra za slu{nu i govornu rehabilitaciju u pratnji socijalnih radnika Mine Gogi} i Bekira Mujezinovi}a. Djeca nisu krila zadovoljstvo darovima, a preostali dio prikupljene odje}e, obu}e i igra~aka bit }e uru~en {ti}enicima Dje~ijeg doma Bjelave. Sekretar MZ Mejta{ - Bjelave Selma Piljevi} izrazila je zadovoljstvo odzivom na akci ju i za hval nost gra|anima koji su darovali odjevne predmete za one kojima je to najpotrebnije.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Asfaltiran lokalni putsnoj zajere` ra saniran je i asfaltiran Gadnici Go U mje
lokalni put Gare` sa prilaznim krakovima. Vrijednost radova je oko 34 hiljade maraka, a sredstva su obezbijedile Op}ina Vogo{}a i Direkcija za ceste Kantona Sarajevo.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Prijem za djecu {ehida
Povodom Kurban-bajrama, na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i} primit }e u utorak, 8. novembra, u 13.30 sati 34 djece {ehida i poginulih boraca i tom prilikom uru~iti im skromnu nov~anu pomo}. Prijem }e biti organizovan u sali Op}inskog vije}a.

PORODILI[TA

4 5

DJEVOJ^ICE DJE^AKA
ki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 1.30, sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37., Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen / Banja Luka 16

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka/ Kopenhagen 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55.

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45., Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom

AVIONI Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 12.55, Beograd 11.00 i 21.40, Minhen 12.30,

u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Her-

ceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla sva-

18

KULTURA

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Deseti [opovi susreti na Plivi

U SARTR-u nastaje topla ljudska pri~a

Nema recepta u
savladavanju tuge
“Ze~ja rupa“ je suvremena tragedija koja ima sna`an intenzitet emocija, ne pateti~nih, ve} iskonskih, pravih dubokih emocija, koje glumci vrlo vje{to donose

Zadr`an kontinuitet
Pu~ko{kolce ponajvi{e razveselilo to {to su imali prigodu provesti jedan {kolski sat sa pjesnicima koji “`ive“ i u njihovoj lektiri
Deseti [opovi dani na Plivi, tijekom vikenda odr`ani u Jajcu, svojim knji`evnim sadr`ajima posve}eni su pedesetoj obljetnici od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andri}u, a organizatorom je bila jaja~ka podru`nica HKD-a Napredak “Stjepan Toma{evi}“. Jedno vrijeme ova manifestacija slutila je vrlo presti`an status u nas ali i u dijelu regije, no nov~ane nevolje nadja~ale su `elju velikoga broja knji`evnika da redovito dolaze u rodno mjesto Nikole [opa. No, Susreti su ipak zadr`ali kontinuitet {to je u ovom trenutku i vremenu gotovo tragi~nom za kulturu u nas ipak najva`nije. A da tomu ostane tako, uz velike napore i prekrasno doma}instvo organizatora, potrudili su se i pjesnici iz BiH i Hrvatske: Zvonimir Balog, Ljubica Balog, Tvrtko Klari}, Sonja Juri}, Dragan Marijanovi}, Ferida Durakovi}, Adisa Ba{i}, Fadila Nura Haver, Branko Serdar, Anto Zirdum, Dragan Mu~ibabi}, Husein Dervi{evi}, Tomislav Tomi} i Miro Petrovi}. Tradicionalno za sve knji`evne susrete, i tijekom ovih pjesnici su pohodili {kole u Jajcu, osnovne i srednje, {to je ipak ponajvi{e razveselilo pu~ko{kolce koji su imali prigodu provesti jedan {kolski sat sa pjesnicima koji “`ive“ i u njihovoj lektiri. Naravno, odu{evio ih je Zvonimir Balog ali i oni njega, jer sve pjesme koje im je ~itao, oni su znali napamet. U srednjoj {koli koja nosi pjesnikovo ime, |aci su priznali piscima da im je lektira nekako “preozbi-

Plakat manifestacije

ljna“ i prezahtjevna za njihove godine, {to je ve} pitanje za neke druge ljude, a pjesnicima - gostima oni su pos tav lja li po sve uobi~ajena pitanja uglavnom vezana za smisao pisanja u dana{njim uvjetima. Pjesnici su polo`ili cvije}e na pjesnikov spomenik, te obi{li njegov rodni dom, ve} nekoliko godina pretvoren u muzej. Sredi{nji doga|aj odr`an je u gradskom hotelu Turist, gdje su se okupili brojni jaja~ki poklonici knji`evne rije~i, a po~a{}eni su skupnim nastupom svih sudionika Susreta. Najsve~aniji trenutak manifestacije svakako je dodjela nagrada ovda{njim |acima koji su pobijedili na tradicionalnom natje~aju pi{u}i o temi [opa, Jajca, a ove godine i Ive Andri}a.
D. MARIJANOVI]

U SARTR-u su u toku intenzivne pripreme za premijerno izvo|enje pred sta ve “Ze~ja rupa“ suvremenog ameri~kog pisca Davida Lindsaya-Abairea, koji je za ovaj tekst dobio Pulitzerovu nagradu. Re`ira je Robert Raponja, gost iz Hrvatske, koji nije nepoznat sarajevskoj publici, jer je do sada re`irao predstave “Ay, Carmela“ “Ca, roline Neuber“ “To je raj, lut, ko moja“, “Zagrljenici“ i “U plamenu“ u ovom teatru. Raponjin anga`man ukazuje na to da je rije~ o tekstu koji ima emotivno upori{te u `ivotnim situacijama, ~esto bolnim ali iskrenim, koje nikoga, ni glumce ni publiku, ne ostavljaju ravnodu{nim. Ovoga puta radi se o tekstu koji je postao hit ~im se pojavio na teatarskim daskama u New Yorku, potresnoj i dirljivoj drami u kojoj nesretni slu~aj, gubitak djeteta, postaje povod i opravdanje za (auto)destrukciju, ali i neo~ekivano duhovitoj drami, za koju je kritika izrekla da je iznena|uju}a, iskrena i dirljiva.

Robert Raponja, gost iz Hrvatske koji re`ira {estu predstavu u SARTR-u

Sa Zrinkom Cvite{i}
Publika je u glavnom gradu BiH, u okviru ovogodi{nje Sarajevske zime, imala priliku vidjeti “Ze~ju rupu“ u izvedbi kazali{ta Planet Art iz Zagreba. Hrvatska postava sa Zrinkom Cvite{i} u glavnoj ulozi, te Filipom Juri~i}em, Slavicom Kne`evi}, Majom Posavec i Filipom Kri`anom, odu{evila je svojom izvedbom. Do sada je “Ze~ja rupa“ u re`iji Marka Torjanca odigrana 50 puta, a izvedbe su dogovorene za {est mjeseci unaprijed. dsaya-Abairea pitali kako je do{ao do pri~e drame, rekao je da se u jednom razgovoru pojavila misao da bi tre ba lo na pi sa ti dra mu o ne~emu ~ega se najvi{e pla{i u `ivotu. Najvi{e ga je strah gubitka bliske voljene osobe, a u pitanju je dijete. Ponudio nam je putove kojima se tra`i utjeha, ali nam je postavio vrlo zanimljive tvrdoglavce kao protagoniste da bi dobio duhoviti otklon toliko bolne i pateti~ne situacije, a s druge strane, da bi mogli insistirati na principima. To je sudar ne samo osobnosti nego i principa. Niko od nas ne mo`e kazati da zna intenzitet tu|e tuge, zna je prepoznati, ali je ne mo`e osje ti ti. Mo`emo razumjeti, spoznati, ali ne i preuzeti tu|u bol i tugu. Svako mora `ivjeti na svoj na~in, pa je upravo to put koji tra`im kao redatelj, u vrlo skladnom radu sa autorskom i gluma~kom ekipom. Trudimo se prona}i toplu ljudsku pri~u, koja }e istovremeno i zamisliti publiku, natjerati je na neku vrstu empatije s nama, sa problemom, ali isto tako dati nam mogu}nost da bi neko drugi na druga~iji na~in reagirao. Nema recepta u savladavanju tuge. Ovo je izuzetan tekst i zato je i nagra|ivan. Rije~ je o suvremenoj tragediji koja ima sna`an intenzitet emocija, ne pateti~nih, ve} iskonskih, pravih dubokih emocija, koje glumci vrlo vje{to donose. I pored brojnih teatarskih izvedbi, pa ~ak i filmske iz Hollywooda, Raponjinapostavka bit }e originalna. On ka`e: - Nisam optere}en tu|im predstavama koje su ve} odigrane, pa ni filmom iz prostog razloga {to ih nisam gledao.

^ega se pla{imo
Pisac predstavlja glavni par bez sentimentalnosti, kao pametne i duhovite ljude. Oni se sa tragedijom nose sa dozom tvrdoglavosti i sarkazma i samo tako pronalaze spas, a u pauzi na jednoj od proba, redatelj Raponja nam pri~a: - Rije~ je o izvrsno prevedenom tekstu. Adaptirao ga je Marko Torjanac na ovda{nji govor i to vrlo vje{to. Glumci osjete bit jezika, tog suvremenog urbanog jezika. Nismo izrodili tekst, ni radnju izmje{tali, niti radili nasilnu adaptaciju. Pratili smo intencije koje nam tekst i autor nude, a on postavlja va`na i bitna pitanja. Kada su Lin-

Stoji}eve knjige na njema~kom, bugarskom...
Njema~ka izdava~ka ku}a Leipziger Literaturverlag objavila je ovih dana knjigu Mile Stoji}a „Cherubs Schwert“ (Kerubinski ma~). Rije~ je o izboru Stoji}evih pjesama i eseja u prevodu i s pogovorom njema~ke slavistice Cornelije Marks, koja je prevodila brojne ju`noslavenske pisce, me|u ostalim Crnjanskog i [opa. Stoji}}e od danas do 13. novembra imati promociju ove knjige u Berlinu, Leipzigu, te na Univerzitetu “Martin Luther“ u Halleu. Izbor Stoji}eve poezije pod naslovom „Nebe{ki penzion“ nedavno je objavljen i na slovenskom u nakladi izdava~ke ku}e Apokalipsa iz Ljubljane, u prevodu Jurija Hudolina, kao i na makedonskom u izdanju Blesoka iz Skoplja a u prevodu Igora Isakovskog. Stoji}eva poezija ovih dana pojavljuje se i u Bugarskoj u nakladi izdava~ke ku}e Panorama iz Sofije, a u prevodu Hriste Popova.

Prvi put u BiH
Prvi put u Bosni i Hercegovini organizirat }e se knji`evna manifestacija Svjetski dan ~itanja bajki. U Multiplex Ekranu Zenica, u kinodvoranama, 12. novembra od 10 do 18 sati, osam sati neprekidno }e se ~itati bajke, uz mno{tvo drugih kulturno-zabavnih sadr`aja u ostalim dijelovima objekta, uz pomo} grupe mladih ko-

Svjetski dan ~itanja
ji ~ine TTT (Tropik Tranzit Teatar) i najpoznatijih animiranih likova i zabavlja~a dana{njice. - Cilj nam je da prve godine okupimo oko 200 ~ita~a, djece i odraslih, te da ova manifestacija u na{em gradu preraste u doga|aj koji }e u narednim godinama trajati neprekidno 24 sata i okupljati vi{e od 1.000 ~ita~a. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se pridru`e kao dio ekipe ~ita~a iz javnog, kulturnog, sportskog i politi~kog `ivota, koji }e zajedno s djecom ~itati bajke i odvo ji ti svo jih 10 mi nu ta `ivota za na{e najmla|e sugra|ane, rekao nam je Denis Samard`i} iz Multiplex Ekran Zenica dodaju}i: - Po va{em izboru, u vre-

Foto: D. ]UMUROVI]

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA
Predstavljanja

19

700 dana opsade
U Franjeva~kom medijskom centru na Kova~i}ima (Zagreba~ka 18) ve~eras bit }e uprili~eno predstavljanje prve knjige Izabranih djela @eljka Ivankovi}a “700 dana opsade. Tko je upalio mrak?” o kojoj }e govoriti ure, dnici Zoran Grozdanov i Ivan Lovrenovi}, te Ned`ad Ibrahimovi} i Enver Kazaz. Knjiga “700 dana opsade“ je ratno svjedo~enje, ratni dnevnik iz opkoljenog Sarajeva koji je Ivankovi} vodio od 4. travnja 1992. do 23. o`ujka 1994. godine i prvi puta je tiskan u Zagrebu 1995. godine kada je sebi priskrbio sjajne kritike i simpatije knji`evne i op}e javnosti. Knjiga “Tko je upalio mrak?“ s podnaslovom “Sarajevski pojmovnik“, objavljena je skoro paralelno (1995.) s dnevnikom “700 dana opsade“ i doima se kao postmodernisti~ki roman rje~nik/leksikon. Ustvari, knjiga je pisana kao leksikon uz dnevnik kojim su se trebali objasniti osnovni pojmovi jednog nevjerojatnog rata na kraju 20. stolje}a na tlu Evrope. I ova je knjiga imala izvrsnu recepciju. Izabrana djela @eljka Ivankovi}a sadr`avat }e {est svezaka. Prvi tom koji sadr`i knjige “700 dana opsade“ i “Tko je upalio mrak?” na ovogodi{njem 63. sajmu knjiga u Frankfurtu na{ao se u izboru najljep{e oblikovanih knjiga u Hrvatskoj (dizajn je uradio Damir Brali}). Knjigu su objavile izdava~ke ku}e Ex Libris iz Rijeke i Synopsis iz Sarajeva, a njezino predstavljanje planirano je u 19 sati.
An. [.

Sa probe iznena|uju}e, iskrene i dirljive drame

Imam film i mislim da }u ga pogledati na generalnoj probi. Kazali{te je drugi medij, budu}i da svoje predstave gradim zajedno sa glumcima, moje se autorstvo najbolje vidi u odabiru glumaca. Vidim bitno druga~iji raspored energija u odnosu na onu u zagreba~koj predstavi. Druga~ije je ispri~ana pri~a, jer poku{avam graditi savezni{tvo i blizinu sa publikom. Ne radim predstavu “na rampu“ nego na tri strane, tako da , je publika prisutna kao u dnevnom boravku. Ne gradimo scenografiju zami{ljaju}i neku ku}u, tu se naprosto `ivi sa svjedocima - publikom. Poku{avamo ostvariti blizak i {to neposredniji kontakt, u kojem }e autenti~ne, uvjerljive, provokativne glumce publika osjetiti u bliskom doticaju.

@ivotna tragedija
Prvakinja SARTR-a Selma Alispahi}, koja je gotovo u svim Raponjinim predstavama bila protagonisticom, i ovoga puta ima slo`en, i gluma~ki provokativan, zadatak mlade `ene, koja svoju `ivotnu tragediju poku{ava

preboljeti intimno i duboko ljudski, tragaju}i za nadom i mogu}im oprostom. - Ovo mi je najkompleksnija uloga, mada se znam nositi sa slo`enim likovima, jer sam ve} igrala komplikovane karaktere. Me|utim, ovo je duboko `ivotna tema, o kojoj vrlo malo otvoreno govorimo. Poku{ala sam na}i emotivnu mjeru, koju prije svega mogu podnijeti ja da to radim, a i ljudi koji budu gledali predstavu da mogu podnijeti koli~inu bola o kojoj se u ovoj drami govori. To je `ena kojoj se dogodilo ne{to {to je najve}a drama, ne{to najstra{nije {to se mo`e desiti ~ovjeku, a to je gubitak djeteta. Tako je napisano da }e oplemeniti svakog ko gleda predstavu, natjerat }e nas da gledamo na ljude koji su pro{li tu tragediju iz drugog ugla, da ih vi{e razumijemo kroz {ta prolaze, ka`e nam glumica Alispahi}. Partneri Selme Alispahi} su glumci SARTR-a: Alban Ukaj, Maja Salki}, Jasenko Pa{i} i Ana Mia Mili} i, kao go{}a, Halima Mu{i}. Da je rije~ o “najljep{em tekstu koji je imao priliku

New York

Dra ma Da vi da Lin dsay-Abairea “Ze~ja rupa“ postala je hit ~im se pojavila na pozori{nim daskama u New Yorku. Oborila je sve rekorde gledanosti, te postala najgledanijom predstavom. Bila je nominirana za jednu od najzna~ajnijih po zo ri {nih na gra da Tony, a nagradu za glavnu `ensku ulogu osvojila je glumica Cynthia Nixon (poznata kao Miran da iz kul tne se rije “Seks i grad“), dok su ostali protagonisti i redatelj osvojili nominacije za tu presti`nu nagradu.

Bijenale u Veneciji

U kinu Kriterion igrao je u oktobru film “Rabbit Hole“ , u kojem igraju Nicole Kidman i Aaron Eckhart. Nicole Kidman je za lik Becce Corbett bila nominirana za Oscara u kategoriji najbolje glavne glumice. Osim te nominacije, Kidman i Eckhart ostvarili su brojne nominacije za svoje uloge, a film je na premijeri na filmskom festivalu u Torontu odu{evio i kritiku i publiku.

Film sa Nicole Kidman

pro~itati“ rekao nam je Alban , Ukaj, koji tuma~i lik Howia Corbetta, i dodao: - Radimo ve} drugi mjesec. Rijetko kad dobijemo priliku da igramo ovako dobar tekst. Svi smo, kao ansambl zagrizli, uz gostuju}u glumicu Halimu, da radimo i svima nam je stalo do teme koja se tretira u ovom komadu, kao i va`nosti da se o njoj govori. Ljudi su, na`alost, dosta sku~eni kada je u pitanju gubitak djeteta i malo govore o tome. Mislim da je ovo predstava koju }e publika voljeti. Scenografija je povjerena Edni Slip~evi}, a kostimografija Adisi Vatre{ i Naidi Begovi}. Predstava }e premijerno biti izvedena 12. novembra, a prva i druga repriza planirane su za 13, odnosno 14. novembar.
Mr. SEKULI]

Ibro Hasanovi}

Ibro Hasanovi} dobitnik

nagrade Arte Laguna
“Stories“ je jedinstven art show kojim }e se bh. umjetnik predstaviti italijanskoj publici
Ibro Hasanovi} dobitnik je glavne me|unarodne nagrade Arte Laguna 2011. Bijenala u Veneciji. Tako|er, Hasanovi} }e imati i izlo`bu “Stories“ u okviru Bijenalea, od danas do 27. novem bra, u Pa laz zo Zor zi ja. Izlo`bu postavljaju kustosice Aurora Fonda i Claudia Zini “Sto ri es“ je je din stven art show kojim }e se ovaj bh. umjetnik predstaviti italijanskoj publici sa instalacijom “Instrukcije za traga~om zlata“, fotografskom serijom “Klimatizacija“, kao i filmom “Kratka pri~a“, u kojem autor govori o svojoj zemlji i pri~a o proro~anstvu iz isto~ne Bosne, koje se usmenom predajom prenosilo vi{e od pola jednog stolje}a. Zapravo, rije~ je o knjizi “Kasida“ u kojoj je lokalni imam 1942. godine predvidio da }e se nakon 1941. i Drugog svjetskog rata, zlo~ini u tim krajevima ponoviti krajem 20., kao i u 21. stolje}u. Film poku{ava osvijetliti ulogu usmene predaje u religji, kao i fatalisti~kog praznovjernog pona{anja balkanskih naroda. Ibro Hasanovi} je ro|en u Ljuboviji, diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Trenutno `ivi i radi u Francuskoj. Pripada generaciji kojoj je bh. rat (1992-1995) duboko utjecao na `ivot i stvarala{tvo. U 2009. je su dje lo vao na izlo`bi “Imaginarni paviljon Bosne i Hercegovine“ u Galleriji d’Arte Moderna Palazzo Forti u Veroni, a 2011. u kolektivnom show u Wien Brot Kusthall i na Beogradskom salonu.
Ja. D.

bajki
menskom terminu koji vama odgovara, do|ite i ~itanjem u tra ja nju od pet mi nu ta podr`ite na{ napor da organizujemo ovu manifestaciju, a zauzvrat vam nudimo najljep{i honorar - zadovoljna lica na{ih mali{ana. Prenesite ovu poruku ~lanovima porodice, prijateljima i poznanicima.
Mr. S. Najljep{e bajke svijeta

20

OGLASI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

22

7. novembar 2011. godine

BOSNO MOJA, LIJEPA LI SI... Na ^avljaku, ponad glavnog grada

Najljep{i pogled
^avljak je postao jedno od omiljenih izleti{ta i planinarskih okupljali{ta, ne samo Sarajlija. Tamo smo i zato obilje`ili 30 godina planinarske rubrike na{ega lista, odakle i donosimo ovu fotoreporta`u
oliko god pi{em o bh. ljepotama, evo ve} godinama i ne samo pod gornjim naslovom, iznena|ujem se koliko ljudi doista malo poznaju ljepote svoje zemlje. Ne znam je li tako i u drugim krajevima (bel}im jeste), ali Sarajlije su, ve}inom, indiferentne prema okru`enju glavnog grada, koje je, mora se re}i, ne samo zato {to je na{e, raznovrsno, lijepo, privla~no, i iznad svega nudi odmor, opu{tanje i u`ivanje po mjeri svakoga ~ovjeka. Zato se nerijetko sjetim i citiram jednu sugra|anku koja ovdje `ivi ve} 65 godina, a koja mi je rekla: “Kako se mo`e sti}i do Skakavca, oti{la bih... nikad dosad nisam bila...”!? Tako je i s ^avljakom, ponad grada. Neki od gostiju koji su pro{le subote bili na na{oj sve~anosti obilje`avanja 30 godina rubrike Planinarski kutak koja, tako|er, uz informiranje, njeguje i njegovala je i svojevrsne preporuke za izlete te vodi~ke segmente planinarstva, rekli su kako su tu prvi put (a Sarajlije su). Jedan je ~ak zalutao, oti{av{i na Crepoljsko starim putem, pa se otamo lomatao nizbrdo, jedva prona{av{i dom na ^avljaku. Gdje je taj, eto, ^avljak? Istina, nepoznato je to izleti{te bilo sve do iza rata. Kad je Trebevi}, najpopularnije izleti{te Sarajlija, zatvoren minama i devastacijom, po~ela su se otvarati druga mjesta oko grada. Jedno od njih je bilo i ^avljak, brdo, toponim, ne ba{ atraktivnog izgleda, na putu prema Crepoljskom, uvrh op}ina Centar i Stari Grad, koji kilometar iznad ipak poznatijeg izleti{ta Barice. U nekada{njem zapu{tenom i neatraktivnom prostoru niklo je nekoliko atraktivnih planin-

K

Ku}a PSD-a Centar na ^avljaku
Foto: Miralem BEGI]

Bozja: Planine ~uvati i pribli`iti ljudima
- Na{e bh. prirode i ljepota ima malo gdje. Svi mi bismo je trebali, prije svega, o~uvati, a onda i oplemenjenu pribli`iti svim ljubiteljima i turistima kako bi se od nje moglo i `ivjeti... U tu svrhu Oslobo|enje je, preko svoje rubrike Planinarski kutak i njenog urednika, u~inilo mnogo, nemjerljivo doista, u propagiranju zdravog `ivota, planinarstva i razvoja planinskog turizma, kazao je Drago Bozja, planinski 85godi{nji veteran, turisti~ki i sportski aktivista.

Pjesnik Admiral Mahi} odu{evio je planinare

Ima ^avljak ljepota za svakoga

7. novembar 2011. godine

23

Batini}: Kutak pokrio cijelu BiH

na Sarajevo
Na ^avljaku skoro vazda sunce sija

- Bosna i Hercegovina je planinska zemlja s planinarstvom koje uskoro slavi 120 godina. To su zna~ajni podaci, ali i podsticaji za za{titu prirodnih ljepota i dalji razvoj planinskog turizma. „Planinarski kutak“ je na tom polju dao velike rezultate i zaslu`an je za {irenje i popularizaciju planinarstva te stoga i priznanje na{ega dru{tva HPD Bjela{nica 1923 rubrici, izjavio je prof. Tomislav Batini}.

skih objekata i domova. Najprije je Hidrogradnja izgradila pogolem hotel-odmarali{te, potom Planinarsko dru{tvo Centar i “D`emal Bijedi}“, a pojavilo se i nekoliko finih i manje finih kafana, restorana i seoskih odmori{ta. Izgra|eno je i dosta infrastrukture, asfaltirani putevi, kultivirana okolica i to je iznenada postalo vrlo posje}eno mjesto. Ne samo planinari nego i ljubitelji odmora u prirodi su ovdje navra}ali i navra}aju, naro~ito vikendom. Uz boravak u domovima i okolici, oni istrajniji su odavde imali ishodi{te prema Crepoljskom, Bukoviku pa i dalje. Posebno preporu~ujem dom PSD-a Centar, koji subotom i nedjeljom predstavlja pravo osvje`enje za one koji su redoviti u brdu, a pogotovu za namjernike koji rje|e zalaze u planinu i dru`e se s planinarima. Uz nadasve ljubaznog do-

ma}ina, planinarskog veterana Ha{ima Dervi{agi}a i predsjednika ovoga dru{tva Murisa Dervi{agi}a, svaki se izletnik ovdje osje}a kao kod svoje ku}e. I za one koji nisu skloni sami kuhati, nudi ukusna jela i razna pi}a i napitke, a ~ajevi su vazda dobrodo{lica. Uz to, spontano, kako to planinari umiju, rodi se neplanirana zabava i pjesma, pa uz pogled na Sarajevo s terase ku}e kojemu nema ravna, ~ini izlet i odmor na ovome mjestu rasko{nim i nesvakida{njim... I na{e dru`enje s prijateljima rubrike „Planinarski kutak“ za njenu tridesetu godi{njicu, u ovome domu, uz pokroviteljstvo Sarajevske pivare i PSD-a Centar, proteklo je u izvanrednoj atmosferi. O tome slijedi nekoliko rije~i koje su izgovorili poznati planinari i ljubitelji prirode, te na{i suradnici... (R. K.)
Drago Bozja (desno) govori o planini i planinarstvu

Deljo: Najvi{e priznanje Planinarskog saveza BiH
- Dodjeljuju}i najvi{e priznanje Planinarskog saveza Bosne i Hercegovine uredniku rubrike, mi potvr|ujemo da je ona u ovih 30 godina dala veliki doprinos razvoju planinarstva i planinarske organizacije na{e zemlje, na ~emu smo zahvalni i nadamo se njenom nastavku, rekao je Zijad Deljo, predsjednik PSBiH.

Priznanje PSBiH za urednika Planinarskog kutka

24

7. novembar 2011. godine

Doc. dr. Mirsad Kacila,
{ef Centra za srce Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu

@elimo smanjiti liste ~ekanja
Razgovarala: Merima BABI]

Da li je ovo prvi put da se procedura disekcije (napuknu}a) torakalne aorte radi u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu i o kakvoj proceduri je rije~? - Svaka nova procedura na srcu je jako zna~ajna. Posljednjih nekoliko dana malo vi{e sam govorio o implantaciji endoaltalnih stentova u torakalnoj i abdominalnoj aorti, {to zna~i procedure koje se nazivaju tevar, odnosno evar. Te procedure su u su{tini zlatni standard kod ovakvih oboljenja i u zapadnom svijetu, tako da smo na sve ovo {to smo do sada uradili jako ponosni. Uradili smo za tri dana sedam pacijenata, me|u kojima su bila ~etiri pacijenta sa torakalnom disekcijom aorte i tri pacijenta sa aneurizmom abdominalne aorte. Tako smo prvi puta koincidencijom rije{ili hitan slu~aj ~ovjeka koji se javio u bolnicu Ko{evo sa jednom rupturom aorte i velikim hematomom koji je imao sre}e da smo u tom momentu preduzimali ove procedure i kao takav je rije{en uz svesrdnu pomo} ameri~ke kompanije Metronic, koja je obezbijedila hitno poseban stent za njega rije{en kao hitan

Za ljekara i kardiohirurga imam `elju i htijenje na kojem }u istrajati da se u Sarajevu operi{e {to vi{e ljudi i da se {to manje ~ekaju ovakve procedure jer ~ekanje nije prihvatljivo, a imamo mogu}nosti da kapacitetom i kadrovskim rje{enjima to radimo, isti~e doc. dr. Kacila
u hibridnoj sali, koju posjeduje Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, odnosno Centar za srce, koja je preduslov za adekvatno pru`anje ovakve usluge. Ono {to je jako bitno je to da su hibridne kombinovane procedure hirur{kog i neinvazivnog pristupa gdje su timovi, koji su sastavljeni od kardiohirurga, vaskularnih hirurga, radiologa i kardiologa u istoj sali spremni da u svakom momentu pru`e dio svoje pomo}i zajedno

Stent za pacijenta
Ono {to je interesantno kod pacijenata sa disekcijom torakalne aorte jeste da se kod svakog od njih individualno preko posebnog softvera uzimaju odre|ena mjerenja, nakon toga se {alju u bazu korporacije Metronic, koji na osnovu tih mjerenja izdaju posebne stentove odre|enih veli~ina za svakog pacijenta, koji se potom implantiraju. U toku tih nekoliko dana imali smo jedan akutni slu~aj rupture aorte, gdje smo vrlo ponosni, gdje je ~ovjek sre}om dovezen u tom periodu ovdje kod nas i na osnovu hitne reakcije od korporacije Metronic i na{eg tima je uspje{no operisan i tre}i dan u dobroj kondiciji napustio bolnicu.

slu~aj u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, odnosno u Centru za srce. Kada se govori o tevarima i evarima, to su procedure koje su zlatni standardi u zapadnom svijetu. Prof. Ma{kovi} kao gostuju}i kolega iz Hrvatske je uradio odre|ene procedure na stoma~noj aorti i koliko sam obavije{ten od Metronica, prije dvije godine jednu protezu u predjelu torakalne aorte. Me|utim, ovo je po prvi puta procedura koja je ra|ena

7. novembar 2011. godine

25

za tu proceduru. Smatramo da je to jedini ispravan na~in i ono {to je vrlo bitno, Centar za srce Sarajevo je jedini registrovani centar od federalnog Ministarstva zdravstva na podru~ju dr`ave Bosne i Hercegovine da se mo`e baviti ovakvim vrstama procedura uklju~uju}i i minimalnu invazivnu valvularnu hirurgiju i implantaciju mehani~kog srca. Klinika, na ~ijem ste ~elu od njenog osnivanja, u proteklom petogodi{njem periodu do danas postigla je vrhunske rezultate u oblasti kardiohirurgije. Koliki je zna~aj ovakvog projekta? - Centar za srce u Sarajevu ove godine slavi jubilarno pet godina postojanja i rada, pripremamo i monografiju o istorijatu Centra za srce, to je jedna hronologija doga|aja koja je i{la ipak relativno brzo s obzirom na situaciju u zemlji. Prvi zadatak nam je bio da osposobimo kadar, nakon toga rije{imo kapacitete i prostorno ure|enje Centra i to smo rije{ili otvaranjem novog Centra za srce u sklopu Centralnog medicinskog bloka KCUS-a i sada otvaramo period uvo|enja novih intervencija kada se govori o operacijama na srcu, me|u kojima zna~ajno mjesto zauzimaju ove tri procedure koje su nam od prioriteta, zna~i, gore spomenuti tevari i evari, zatim minimalni, invazivni pristupi kod sr~anih zalizaka i tre}a je implantacija mehani~kog srca, odnosno mehani~ke podr{ke.

SAVREMENI CENTAR
Koliko je do sada u Centru za srce ura|eno invazivnih i kardiohirur{kih zahvata i koliko je od tog broja ura|eno operacija na srcu, te da li on dosti`e, kako ste najavljivali, hiljadu operacija godi{nje? - Centar za srce KCUS-a uradi oko 400 operativnih zahvata u toku jedne godine i oko 1.400 kateterizacija. S obzirom na nove kapacitete, to je nedovoljno. Liste ~ekanja, koje su trenutno prisutne, apsolutno su neprihvatljive iz razloga zato {to imamo mogu}nosti da kapacitetom i kadrovskih rje{enjima operi{emo sve {to je potrebno da se operi{e. Me|utim, na`alost, u nekim stvarima moramo biti objektivni, Bosna i Hercegovina kao dr`ava ima ~etiri klini~ka centra, postoji mnogo politi~kih upitnika nad svim ovim i, izme|u ostalog, {to je najbitnije, federalni Zavod zdravstvenog osiguranja, koji finansira ovakve operacije, nema dovoljno sredstava da bi podmirio sve operativne zahvate

koji su potrebni da se urade na podru~ju BiH. U na{im daljim htijenjima ulo`i}emo mnoge napore s obzirom na novi i najsavremeniji centar, koji trenutno postoji na podru~ju BiH te tra`iti da se omogu}i da operi{emo {to vi{e pacijenata, da se liste ~ekanja {to vi{e smanje jer za mene, kao ljekara, i za nas kolege koji radimo ovdje u centru liste ~ekanja za ovakva oboljenja su apsolutno neprihvatljive. ^ekanja na operaciju su relativno duga, u zavisnosti od hitno}e, imamo i dosta hitnih slu~ajeva koji moraju odmah biti operisani i, na`alost, radi toga ~esto se odga|aju dogovorene operacije kod odraslih, ~esto ve}ina pacijenata zna ~ekati i do godine na takvu operaciju. Me|utim, nakon otvaranja ovog centra siguran sam da }e to biti mnogo kra}e. Na`alost, ovakvi projekti su u domenu nacionalnih interesa u jakim zemljama upravo zbog toga {to je smrtnost kod ovakvih oboljenja najve}a, u BiH je ona ~ak preko 50 posto, tako da smatram da dr`ava mora da obrati mnogo vi{e pa`nje kada se govori o ovoj patologiji jer, na`alost, najve}i broj pacijenata koji kod nas dolaze, koji treba da budu tretirani na srcu i invazivnokardiolo{ki i kardio-hirur{ki, pacijenti su koji su radno aktivni. Tako da ovo naj~e{}e ima direktan imput na radno aktivnu populaciju, a jako je dobro kada dr`ava vodi malo vi{e ra~una o tim stvarima i u{tede su enormne kada se radi i na vrijeme uradi procedura koja spa{ava glavu, a i rje{ava problem u startu. O~igledno postoji ~itav niz procedura koje se mogu na dr`avnom nivou korigirati. I pored federalnih zavoda treba da i kantonalni zavodi budu

^lan ameri~kog udru`enja
Doc. dr. Mirsad Kacila je medicinski {ef sarajevskog Centra za srce od njegovog osnivanja, ta~nije od 2005. godine. Od 1992. do 1997. radio je u Klini~kom centru Univerziteta Sarajevo - Op{ta hirurgija, od 1997. do 2002. u Ospedale Pasquinucci Massa, Italija - Odjel kardiohirurgije, a od 2002. godine do danas uposlenik je Njema~kog Centra za srce Berlin (DHZB). Doc. dr. Kacila 1990. godine sti~e diplomu doktora medicine na Sarajevskom univerzitetu, od 1992. do 1997. godine zavr{ava specijalizaciju iz op{te hirurgije KCU Sarajevo, zatim od 1997. do 1998. godine zavr{ava master iz Kardiohirurgije (Internacionalna {kola za srce, Pisa, Italija, a od 1997. do 2002. godine obavlja specijalizaciju iz kardiohirurgije, Massa, Italija, dok 2004. godine sti~e i doktorsku disertaciju na Univerzitetu St. Anna Pisa, Italija. Od 2007. docent je za predmet hirurgija i ratna hirurgija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Od aprila 2002. godine ~lan je italijanskog medicinskog udru`enja, od maja 2002. ~lan evropskog kardio-torakalnog udru`enja, a od februar 2006. godine ~lan ameri~kog udru`enja kardio-torakalnih hirurga. uklju~eni u sufinansiranje ovih procedura kada se govori i o invazivnoj kardiologiji i o kardiohirurgiji. Na~in na koji se to mo`e uraditi ja, kao ljekar, sam najmanje pozvan da ka`em ali sam siguran da to treba da dogovore ljudi, koji se bave i ekonomski i politi~kim pitanjima u na{oj zemlji. Jedino {to znam da nije dobro da pacijenti ~ekaju dugo na operaciju srca i nije dobro da pacijenti koji su `ivotno ugro`eni, a cijeli `ivot pla}aju zdravstveno osiguranje da budu predmet bilo kakvog ~ekanja kada se govori o sli~noj patologiji. Sarajevo sada ima eminentan Centar za srce, ima kolege koji rade vrlo uspje{no i kardiohirurgiju i invazivnu kardiologiju i kardioanesteziju i zajedno kao tim funkcioni{u jako dobro. Ono o ~emu trebamo razgovarati je kako pobolj{ati organizaciono statuse ovakvih klinika da bi proces uz saglasnost dr`avnih struktura bio {to br`i, efikasniji i bolji za pacijenta. U Federaciji BiH postoje, pored sarajevskog Centra za srce, jo{ tri centra, dva u Tuzli i jedan u Mostaru, koja se bave hirurgijom srca. ^esto ste bili u prilici da Vam se postavljaju pitanja da li je to previ{e? - Svaki centar, koji smatra da mo`e da bude postojan, da mo`e da radi kardiohirurgiju treba da je radi. Svaki centar ima odre|ene mogu}nosti koje se pru`aju i ukoliko oni kao institucija, nije bitno da li je to privatna ili dr`avna institucija, smatraju da postoji i finansijska i ekonomska odr`ivost takvih centara, treba ih pustiti da rade. Siguran sam da }e vremenom do}i do ja~anja konkurencije i na ovom polju. Dugogodi{nji sam |ak iz dva centra, jednog od velikih centra u Italiji, a zatim Centra u Berlinu i smatram da svaka konkurencija mo`e donijeti samo dobro. Tako da postojanje ovih centara mogu okarakterisati kao postojanje ne~ega {to nikako ne mo`e rezultirali lo{im nego samo dobrim. Druga stvar je ono {ta politika i dr`ava mogu izvu}i iz svega ovoga i da li dr`ava mo`e sufinansirati sve centre na isti na~in ili na na~in kako im to objektivno pripada. To su stvari o kojima ovog momenta ne bih `elio da komentari{em niti da pri~am jer su dosta daleko od mene, ali za ljekara i kardiohirurga mi je `elja i htijenje na kojem }u istrajati da se u Sarajevu operi{e {to vi{e ljudi i da se {to manje ~eka ovakva procedura jer to ~ekanje apsolutno nije prihvatljivo.

EDUKACIJA
Ono na ~emu }ete Va{e kolege iz Berlina i Vi istrajati na planu daljeg pru`anja usluga, a prije svega da se akutni koronarni sindrom kao urgentno stanje rije{i u cijeloj BiH? - Razlika koja }e se pokazati vrlo brzo, a vezano za pru`anje usluga

Foto: Senad GUBELI]

i razlika upravo ovog tercijarnog nivoa zdravstvene za{tite koje pru`aju klini~ki centri, ogleda se u vrsti usluga koje se mogu pru`iti odre|enim pacijentima. Ono na ~emu }emo moje kolege iz Berlina i ja istrajati je da se odre|ene procedure, koje smo po~eli raditi i procedure vezane za minimalnu invazivnu valvularnu hirurgiju budu rutina, budu ne{to {to je dostupno pacijentima, da pacijent mo`e da izabere koju vrstu procedure `eli da uradi, da to ne bude unikatna ponuda jedne jedine. Smatram da akutni koronarni sindrom kao urgentno stanje treba rije{iti na podru~ju cijele BiH na adekvatan na~in razvijanjem odre|ene mre`e, gdje bi svim pacijentima u ovakvim stanjima bio dostupan adekvatan tretman, a to zna~i rje{enje akutnog stanja u toku tzv. zlatnog sata, koji bi trebao i mogao pomo}i jako puno. Sarajevo kao glavni grad BiH sa polumilionskom populacijom mo`e biti centar koji bi mogao u potpunosti zadovoljiti takve stvari iz razloga zato {to mi, prije svega, du`e vrijeme radimo na akutnom koronarnom sindromu. Po podacima koje sam dobio od kolega invazivnih kardiologa, dosad je ura|eno vi{e od 1.500 akutnih koronarnih stanja u posljednjih nekoliko godina. Me|utim, sada nam je potrebno da to stavimo u jedan protokol i da na adekvatan na~in funkcioni{emo u komunikaciji ako treba i sa ostalim centrima i sa Hitnom pomo}i i poku{amo to rije{iti na takav na~in da se {to manje vremena gubi. Na`alost, jo{ se gubi dosta vremena u dolasku pacijenta od ku}e ili od mjesta zbivanja do nas. Kao vrlo pozitivno, kada se govori o ovom jako krupnom problemu, jeste to da federalno Ministarstvo zdravlja sa prof. dr. Rusmirom Mesihovi}em na ~elu, du`e vrijeme jako puno radi na ovom pitanju i pru`a veliku podr{ku i iskreno se nadam da }e omogu}iti da Sarajevo kao prvi centar krene u tu proceduru koja bi bila protokolisana na nivou dr`ave. Koliko danas Centar za srce, odnosno Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, ula`e u edukaciju stru~njaka i mladog kadra ovog centra u evropskim medicinskim centrima? - Edukacija kadra Centra za srce je kontinuirana. Samo u posljednje tri godine 21 ljekar je boravio {to u njema~kom Centru za srce u Berlinu, {to u ostalim centrima u zapadnoj Evropi iz razli~itih oblasti koje tretiraju tretman na srcu. Njema~ki centar iz Berlina, koji stoji ~vrsto iza nas, kao jedan referentni svjetski centar nam jako puno zna~i i u edukaciji i u kontroli kvaliteta usluge koju pru`amo i u njihovom napredovanju. Moj cilj je da {to vi{e mladih ljudi {to prije do|e do pozicije da preuzmu odre|ene odgovornosti. Jako sam sretan {to u ovom kratkom periodu mog boravka u Sarajevu imamo nekoliko jako dobrih samostalnih kardiohirurga, koji obna{aju svoju du`nost i isto tako nekoliko jako dobrih invazivnih kardiologa, koji su garant budu}nosti Centra za srce KCUS-a i Sarajeva i BiH kada se govori o ovoj patologiji.

26

7. novembar 2011. godine

Bajramska sofra
Raznolikost bosanske kuhinje u ove dane blagdana ugo|aj }e u~initi jo{ ve}im

Rolovana teletina
Potrebno: 2 kg teletine od prsa malo masnijeg suhog mesa mje{avina suhih za~ina malo soli malo bibera 1 metar {page Priprema: Teletinu odvojiti od rebara. Meso natrljati sa mje{avinom suhih za~ina i soli. Posu ti su him me som isjeckanim na male kockice. Teletinu srolati i vezati {pagom. Pouljiti, posuti biberom. Staviti u posudu za pe~enje u koju ste prethodno stavili ma sni pa pir za pe~enje tor ti, ka ko se meso ne bi lijepilo za dno po su de. Pe}i na 200 stepeni sat i po, uz povremeno okretanje. Na ovakav na~in rolovana teletina mo`e stajati i po nekoliko dana i mo`e se slu`iti i kao hladno pe~enje. Mo`e se filovati sa povr}em, glji va ma, sirom....

Tople kiflice
Bajramska salata
Potrebno: 500 g pr{uta 200 g bijelog luka so i biber 500 g pavlake (kiselo vrhnje) 250 g majoneze 2 glavice kiselog kupusa 200 g brokule 400 g {pinata 50 g rotkvice 10 g per{una malo octa Priprema: Sve dobro izmije{ati i poslu`iti odmah. Potrebno: 2 kg bra{na 2 kesice germe 2 ka{ike soli 200 ml ulja 750 ml slatkog mlijeka 500 g feta sira Priprema: Sve ovo umutiti: bra{no, germu, so, ulje i mlijeko, po potrebi dodati jo{ mlijeka, bitno je da se ne lijepi za ruke dok se muti. Ostaviti na toplom mjestu da odstoji 2 sata da nado|e, a mo`e se ostaviti preko no}i na gornjem dijelu kuhinje (na gornjim elementima). Podijeliti tijesto na krugove, na 6 ve}ih ili na 8 standardnih, pobra{niti i rastanjiti na pola milimetra, isje}i krug na 4, pa na 8 trokutova, na {ire krajeve staviti po ka{i~icu feta sira i zamotati. Redati u pleh koji je pouljen. Kada se poredaju sve kiflice, umutiti jedno jaje i ~etkicom premazati kiflice. Ubaciti u rernu na 220 stepeni nekih 40 minuta.

Potrebno: 800 g junetine 2 glavice crvenog luka ulje so i biber malo slatke crvene paprike pola glavice bijelog luka list celera i list per{una 2 ka{ike paradajz-pirea malo bibera u zrnu 1 mrkva Priprema: Junetinu izrezati na komadi}e. Crveni i bijeli luk nasjeckati, ugrijati ulje i na njega staviti luk, mrkvu,

Sitni }evap sa ri`om

per{un, celer, komadi}e junetine, te so i biber. Dinstati sve dok ne uvri voda koju puste meso i povr}e. Smanjiti temperaturu, dodati crvenu papriku i paradajz-sos. Kada je meso izdinstano, sve zaliti vodom i pustiti da prokuha. Dinstati tako dok meso ne bude mekano, a po `elji se mo`e dodati i malo vegete. Sitni }evap poslu`iti uz kuhanu ri`u.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Lo{ @eljo bolji od jo{ lo{ijeg Sarajeva

PLAVI
Fudbal Dobra forma bh. reprezentativaca

napokon slavili protiv kom{ija!
Rukomet Druga pobjeda BiH protiv Kipra

28

FUDBAL

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Lo{ @eljo bolji od jo{ lo{ijeg Sarajeva
@eljin voz slavi pobjedu nad Sarajevom
Foto: D`. KRIJE[TORAC

BOSNA I HERCEGOVINA
Premijer Liga 13. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

1. [iroki Brijeg 2. @eljezni~ar 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Zvijezda 8. Vele` 9. Rudar 10. GO[K 11. Kozara 12. Leotar 13. ^elik 14. Travnik 15. Sloboda 16. Slavija

13 10 2 1 25:6 32 13 9 2 2 29:10 29 13 8 2 3 25:10 26 13 7 2 4 21:13 23 13 6 5 2 22:15 23 13 6 2 5 19:13 20 13 4 4 5 13:15 16 13 4 3 6 14:18 15 13 4 3 6 10:17 15 13 3 5 5 9:12 14 13 3 4 6 9:13 13 13 3 4 6 9:13 13 12 3 4 5 10:15 13 13 3 4 6 17:23 13 12 4 1 7 8:21 13 13 2 1 10 12:38 7

Rezultati
@eljezni~ar - Sarajevo 1:0 (Zrnanovi} 34ag) Travnik-[iroki Brijeg 3:5 (Badrov 5, Simeunovi} 12, Popovi} 16 - Wagner 27,35, ]ori} 68, Zakari} 78, Kvesi} 82) Rudar - ^elik 0:0 Olimpic - Kozara 2:0 (Muharemovi} 25, Pljevljak 90) Zvijezda - Slavija 4:2 (\elmi} 3, 45, Risti} 26, Hamzi} 35 - Moranjki} 1ag, Todorovi} 90) Borac - Vele` 3:0 Staji} 67, Kruni} 73, 83) Sloboda - GO[K 2:1 (Slomi} 47, Me{anovi} 73 - Bo{njak 51) Zrinjski - Leotar 1:0 (@ur`inov 26)

Plavi napokon!
U 98. vje~itom derbiju prekinuto je nekoliko nizova, a neki su i nastavljeni. Prekinut je niz derbija koji su zavr{eni bez pogodaka 0:0, prekinut je niz od dvije i pol godine bez @eljine pobjede, kao i onaj Amara Osima, koji je devet godina ~ekao na trijumf nad vje~itim rivalima. Istina, izme|u posljednjeg trijumfa 2002. i ovog sada, Osim nije vodio @elju dugi niz godina, ali otkako se vratio me|u plave, ovo mu je prvi trijumf nad Sarajevom. Sarajeva, uprkos pobjedi, odigrali jednu od lo{ijih utakmica na Grbavici. Porede}i predstave protiv ^elika (2:0), ili recimo, protiv Slobode (4:0), Vele`a (4:1), pa ~ak i onu protiv Zrinjskog, koja je zavr{ena 3:3, plavi su protiv vje~itih ri va la po dba ci li. Svjestan je toga i Amar Osim, menad`er tima, koji je i nakon ovog derbija bio razapet izme|u dva osje}aja... “S jedne strane osje}am jako razo~arenje zbog tanke utakmice, pogotovo sa na{e strane. Ne znam za{to protiv Sarajeva ne mo`emo dobro odigrati“, pita se Osim, koji, ipak, mora biti zadovoljan pobjedom. “Da, mnogo toga nam se poklopilo. U ovu utakmicu smo u{li sa velikim nizom nepora`enosti i morali smo ga nastaviti protiv najte`eg rivala. Bili smo pod stra{nim pritiskom, jer nismo pobijedili u derbiju dvije i pol godine, a iza nas su tri razli~ite utakmice u kojima smo bili favoriti. Sve to iziskuje previ{e energije i ja samo mogu ~estitati svojim igra~ima na takvom nizu, ali i na ~injenici da su dobili ovu utakmicu.” Osim dodaje kako se ekipi koja je u pozitivnom nizu mo`e i posre}iti da postigne gol, odnosno autogol i da slavi, ali nije zadovoljan reakcijom svog tima nakon {to je Sarajevo ostalo sa igra~em manje. Zajko Zeba, koji je do tada naprosto briljirao, imao je priliku da sa bijele ta~ke odvede

Tim sa Grbavice protekle dvije i pol godine nije znao za pobjedu u vje~itim derbijima, a napokon je prekinut i niz bez pogodaka u duelima @elje i Sarajeva • Amar Osim nezadovoljan reakcijom svojih igra~a nakon isklju~enja ^omora
@elju na 2:0, ali je Adi Adilovi} uspio odbraniti njegov udarac. “Nismo imali vremena za pripremu utakmice. Nakon ^elika smo imali regeneracijski trening i samo nam je jedan dan ostao za pripremu protiv Sarajeva. Tako je sigurno bilo i kom{ijama, ali definitivno smo zaslu`ili pobjedu.”

Bra}a Adilovi} zagrljena napustila Grbavicu
I na kraju pomenimo i to kako su bra}a Adilovi}, o kojima je posljednjih nekoliko dana ispri~ano toliko pri~a, na kraju zagrljena napustila Grbavicu. Eldin je uspio matirati Adija, ali iz ofsajda, a nad njim je napravljen i jedanaesterac, te mo`e biti zadovoljan svojom igrom, ba{ kao i Adi, koji je svoj tim spasio te`eg poraza. Po zavr{etku susreta bratski su se zagrlili i oti{li u tunel, s tim {to }e Eldin narednu godinu imati mnogo vi{e razloga za provociranje starijeg brata. Zagrljaj Adilovi}a

@eljo mora bolje
Da je Zeba iskoristio jedanaesterac, Osim tvrdi da bi na kraju bilo tri razlike za njegov tim, {to bi zapravo bio i nerealan rezultat. Ovako, @eljini navija~i strepili su do samog kraja, ali su se na kraju zaslu`eno radovali. Dodajmo jo{ i to kako su @eljini igra~i u pojedinim situacijama morali znatno bolje reagovati, pogotovo kada se Svraka sam na{ao pred Adilovi}em, koji je sa svega par metara odbranio njegov udarac. J. LIGATA

Svakom nizu do|e kraj
I dok su neki nizovi prekinuti, drugi su se nastavili. Tako je @eljezni~ar i nakon 13 posljednjih utakmica i dalje nepora`en, a u ovoj sezoni u svih 17 odigranih me~eva barem je jednom postizao pogodak, s tim {to ovaj put i nije ba{ briljirao. @eljini igra~i su, naime, protiv

Borac nadigrao Vele` sa 3:0

Stojni} sretan zbog trijumfa
^estitam doma}inu na zaslu`enoj pobjedi, ali smatram da je rezultat previsok, rekao je strateg gostiju Mirza Vare{anovi}
Borac je, u okviru 13. kola, na Gradskom stadionu u Banjoj Luci bez prisustva publike savladao Vele` sa 3:0, a golove su postigli Du{ko Staji} i Branislav Kruni} (dva). ‘’U me~ smo u{li veoma oprezno i strpljivo da nam se ne bi desio neki kiks. ^ekali smo svoju priliku i do~ekali je u 67. minuti, kada nas je u vodstvo doveo Staji}. Nakon tog gola mnogo nam je lak{e bilo za igrati i znali smo da }e se gosti otvoriti i ostaviti nam vi{e prostora u napadu. To se i desilo i do kraja susreta postigli smo jo{ dva pogotka za uvjerljiviju pobjedu’’, rekao je trener Borca Velimir Stojni}. S druge strane, trener Vele`a Mirza Vare{anovi} ka`e da je Borac zaslu`eno pobijedio, ali da je kona~an rezultat previsok. ‘’Imali smo problema sa sastavljanjem ekipe i u ovom susretu smo igrali oslabljeni. Cilj nam je bio da ne izgubimo i bili smo na dobrom putu sve do 67. minute, a nakon toga se nismo uspjeli vratiti. ^estitam doma}inu na zaslu`enoj pobjedi, ali smatram da je rezultat previsok’’, zaklju~io je Vare{anovi}.
A. M.

Velimir Stojni}: Igrali smo oprezno i strpljivo

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

FUDBAL

29
@eljezni~ar - Sarajevo 1:0 (1:0)
Stadion Grbavica. Gledalaca: 10.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislav-Grad) 8,5. Strijelac: 1:0 - Zrnanovi} (33ag). @uti kartoni: Nyema, Jamak, Smaji} (@eljezni~ar), ^omor, Sesar, Sulji} (Sarajevo). Crveni karton: ^omor (74. drugi `uti). SARAJEVO: Adilovi} 8, ^omor 5, Zrnanovi} 5,5, Torlak 6, Belo{evi} 5,5 (od 87. H. Hand`i} -), [}epanovi} 6, Sesar 6, Sulji} 5,5 (od 64. Had`i} 5,5), Koja{evi} 5,5, Haski} 5, Obu}a 5,5. Trener: Jir`i Pli{ek. @ELJEZNI^AR: Gu{o 6, ^oli} 7, Vasili} 6, Bogi~evi} 7, Kvesi} 6, Gerhard 6,5, Jamak 6, Svraka 6, Be{lija 6,5 (od 75. Smaji} 6), Zeba 7,5 (od 90. Stani} -), Adilovi} 7 (od 81. Selimovi} -). Trener: Amar Osim.

Fudbaleri Sarajeva izgubili protiv tima sa Grbavice u derbiju

Neuspje{ni protiv NAJBOLJIH EKIPA
Osim poraza od @eljezni~ara, bordo sastav do`ivio neuspjeh protiv [irokog Brijega i remizirao sa Borcem na doma}em terenu u Kupu BiH, ne postigav{i nijedan gol u ova tri me~a
Fudbaleri Sarajeva pora`eni su od @eljezni~ara u 98. prvenstvenom derbiju gradskih rivala koji je presudio autogol stopera bordo sastava Dilavera Zrnanovi}a. Tim sa Ko{eva stvorio je dvije povoljne {anse protiv aktuelnog osvaja~a Kupa BiH, ali Nermin Haski} u prvom i Emir Obu}a po~etkom drugog dijela nisu ih realizovali. Ko{evski premijerliga{ prikazao je nepovezanu i bezidejnu igru na Grbavici. Nesigurnost u defanzivnim zadacima, previ{e gre{aka u dodavanjima i komplikovanje sa loptom u pozicijamakada se mo`e {utirati na gol plavih rezultirali su gubitkom bodova. U nekoliko navrata istakao se golman Adi Adilovi}, koji je odbranio i jedanaesterac Zajke Zebe, spasiv{i na taj na~in svoj tim te`eg poraza.

Zrinjski - Leotar 1:0 (1:0)
Stadion Pod Bijelim brijegom. Bez gledalaca. Sudija: Elvis Pro{i} (Cazin) 7, Strijelci: 1:0 - @ur`inov (26). @uti kartoni: Stojki}, Duro (Zrinjski), Todorovi}, Radovi} (Leotar). ZRINJSKI: Melher 6,5, [unji} 6, D`idi} 6,5, Duro 6, Su{i} 6 (81. Zadro -), Mili~evi} 6, @i`ovi} 6, @ur`inov 7 (od 87. Are`ina -), Jackson 6 (od 69. Pehar 6), Stojki} 6, Lame{i} 6. Trener: Slaven Musa. LEOTAR: Milenkovi} 6, ^orlija 5,5, Todorovi} 5,5, Radovi} 5,5, Milo{evi} 6, Ze~evi} 5,5 (od 62. Akufo 5,5), Ratkovica 5,5, Markovi} 5,5 (od 84. Souto -), Andri} 5,5 (od 65. Kajgo 5,5), Vukovi} 5,5, Ani~i} 6. Trener: Bogdan Korak.

Travnik - [iroki Brijeg 3:5 (2:2)
Adi Adilovi} je spasio bordo ekipu od te`eg poraza
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Primili nesretan gol
„Znao sam da }e derbi odlu~iti jedna gre{ka i jedan detalj. Na`alost, primili smo nesretan gol i tako izgubili derbi i tri va`na boda. Utakmica je bilaveomanervozna i odigrana je po te{kom terenu. Propustili smo prilike kod rezultata0:0. ^estitam@elji na pobjedi. Kada se sve uzme u obzir, ona je zaslu`ena, mada bi i nerije{enishod bio realan“ rekao je kapitenvi, ceprvakana{ezemljeSedinTorlak dan nakon vje~itog derbija. U dosada{njemtokujesenjepolusezone Sarajevo je neuspje{no zavr{ilome~eve sa ekipama iz vrha

bh. fudbala. Osimporaza od @eljezni~ara sa 1:0, izgubljen je me~ sa [irokim Brijegom istim rezultatom na doma}emterenu, dok je remijem 0:0 zavr{ena prva ~etvrtfinalna utakmica Kupa BiH protiv Borca na ko{evskom stadionu. U ova tri susreta izabranici ~e{kog stru~njakaJir`ijaPli{ekanijednom nisu pogodili protivni~ku mre`u. „Mislim da pla}amo danak neiskustvu. Nismo dorasli velikim utakmicama. Iako smo bili bolji u duelu sa [irokim Brijegom, izgubili smo. Parirali smo @eljezni~aru, no presudio je jedan pogodak. Mogu}e da je razlogneuspjehanedostataksre}e i hrabrosti. Ne znam kako bih to druga~ije ocijenio.“

Izvu}i maksimum
Nakon dva slobodna dana ko-

{evski premijerliga{ nastavi}e trena`ni proces uo~i zavr{nice prvog dijela sezone u kojem mu slijede tri utakmice. U prvenstvu }e odmjeriti snage sa Zvijezdom na doma}em terenu i Borcem u gostima, te sa timom iz Banje Luke u revan{u ~etvrtfinala kup-takmi~enja. „Poku{a}emo izvu}i maksimum iz preostala dva prvenstvena duela. Najva`nija je naredna utakmica protiv Zvijezde, koja ima kvalitetnu ekipu i dobrog trenera Dragana Jovi}a. Ne smijemo ni{ta prepustiti slu~aju i moramo osvojiti tri boda. [to se ti~e Kupa, mislim da mo`emo iznenaditi Borac u gostima, posti}i gol i pro}i dalje“ is, takao je Torlak.
Z. RA[IDOVI]

Stadion Pirota. Gledalaca 500. Sudija: Vladimir Bjelica (Isto~no Sarajevo ) 5. Strijelci: 1:0 - Badrov (1), 2:0 - Simeunovi} (12), 2:1 - Wagner (28), 2:2 - Wagner (33), 2:3 - ^ori} (68), 2:4 - Zakari} (78), 2:5 - Kvesi} (82), 3:5 - Popovi} (86). @uti kartoni: E. Varupa, ^uri}, Simeunovi} (Travnik), D`idi}, Kvesi} ([iroki Brijeg). TRAVNIK: Fejzi} 5, Badrov 6, Terzi} - (od 32. La{tro 5), E. Varupa 5, Kova~evi} 5, Simeunovi} 6 (od 75. Popovi} -), Ive{i} 5, Red`epi 6, Zatagi} 5,5, Karali} 5 (46. Doli} 5), ^uri} 5,5. Trener: Haris Jaganjac. [IROKI BRIJEG: Bilobrk 6, Diogo 6,5, Je{e 7, D`idi} 7 (85. Brekalo -), [ili} 7, Marciano 7 (od 88. Bari{i} -), ^ori} 7, Zakari} 7, Wagner 7,5, Serdaru{i} 7, Ljubi} 6 (od 69. Kvesi} 7). Trener: Branko Kara~i}.

Rudar Prijedor - ^elik 0:0
Gradski stadion. Gledalaca: 1.000. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6. @uti kartoni: Dragi}, Krezovi}, Veinovi} (Rudar Prijedor), Nurkovi}, Sir}o, Vr{ajevi} (^elik). RUDAR: Tripi} 6, Kotaran 5,5, Dragi} 5,5, Jevti} 6, [odi} 5,5, Krezovi} 5,5, Rami} 5,5 (od 82. Srndovi} -), Kantar 6, @eri} 5,5 (od 75. Vejnovi} -), \ori} 5,5, Maksimovi} 6 (od 66. Panti} -). Trener: Dragan Radovi}. ^ELIK: Nurkovi} 6, Brkovi} 5,5, Sadikovi} 6, ^ovi} 5,5, Jusi} 6, Martinovi} 5,5, Puri} 5,5 (od 84. Dilaver -), Hori} 5,5 (od 69. Kapetan 6), Had`i} 6 (od 86. Mahmutovi} -), Sir}o 5,5, Vr{ajevi} 6. Trener: Elvedin Beganovi}.

Rudar i ^elik bez golova u Prijedoru

Doma}i `ale zbog gubitka bodova
Rudar i ^elik odigrali su jedinu utakmicu bez golova u okviru 13. kola Premijer fudbalske lige Bosne i Hercegovine. Doma}i su bili bolji u prvom poluvremenu, a najbolje prilike su imali u 6. minuti preko Jusi}a i u 43. kada je Maksimovi} iza{ao sam pred golmana Nurkovi}a, ali je ovaj dobro reagovao. U nastavku su gosti zaigrali ne{to anga`ovanije, ali najbolju priliku propustili su doma}i. Naime, Kantar je u 65. minuti slabo zahvatio loptu iz izgledne situacije. ‘’@eljeli smo tri boda iz ove utakmice, ali o~ito da nismo imali raspolo`enih igra~a u napadu. Sigurno je da smo bili bolji protivnik, ali ni ^elik nije nezaslu`eno stigao do boda’’, rekao je trener Rudara Dragan Radovi}.

Borac - Vele` 3:0 (0:0)
Gradski stadion. Bez gledalaca. Sudija: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo) 6. Strijelci: 1:0 - Staji} (67), 2:0 - Kruni} (73), 3:0 Kruni} - (83). @uti kartoni: Laki~evi} (Vele`). BORAC: Avduki} 6, Markovi} 6, Kajkut 6,5, Grahovac 6 (od 67. Sakan 6), Raspudi} 6, Maksimovi} 6 (od 77. Staki} -), Miki} 6,5, @ari} 6, Bu}an 6, Staji} 7 (od 85. Kova~evi} -), Kruni} 8. Trener: Velimir Stojni}. VELE@: O{trakovi} 5,5, Peri} 5,5, Laki~evi} 5,5 (od 87. Mehremi} -), Jazvin 5,5, Kodro 5,5, Oki} 5,5, Zvoni} 5,5, Hasanovi} 5,5, Rov~anin 5,5 (od 69. Velagi} -), Iveti} 5,5, Brkovi} 5,5 (od 75. Demi} -). Trener: Mirza Vara{anovi}.

Sloboda - GO[K 2:1 (0:0)
Stadion Tu{anj. Gledalaca 500. Sudija: Robert Zrili} 6. Strijel ci: 1:0 - Slo mi} (47), 1:1 - Bo{ njak (51), 2:1 - J. Me {a no vi} (73). @uti kar to ni: Muj ki}, Slo mi} (Slo bo da), @de ri} (GO[K). SLOBODA: Mujki} 6, ^ivi} 6 (od 74. Aljuki} -), Nikoli} 6, Salihovi} 6, Jogun~i} 6, Zoleti} 6, Jahi} 6, Halilovi} 5,5 (od 58. Efendi} 6), Slomi} 6 (od 68. Kasapovi} -), A. Me{anovi} 6, J. Me{anovi} 7. Trener: Darko Vojvodi}. GO[K: Schreng 6, @de ri} 6, [a ba no vi} 6, Ko ji} 6, Hel vi da 6, [i ljak 5,5 (od 78. Hrka~ -), To mi} 6, Zlo mi sli} 6, Du di} 6 (od 85. Ra gu` -), Ka ri} 6,5, Bo{ njak 6,5. Tre ner: Mi lo mir Odo vi}.

Rudar nije uspio ostvariti doma}u pobjedu

U gostuju}em taboru zadovoljni su osvajanjem boda na strani, ali `ale za nekim propu{tenim prilikama. ‘’Bod iz ovog me~a nam puno zna~i, ali `ao nam je {to ni-

smo iskoristili neke prilike i tako do{li do punog plijena. Me|utim, dobro je i ovako’’, kazao je igra~ zeni~kog kluba Dario Puri}.
A. M.

30

FUDBAL

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sloboda osvojila tri boda protiv GO[K-a

Vojvodi}: Ovako se
[ta me briga {ta misli kolega Odovi}. Ista situacija se de{ava i nama na gostovanjima. Pitao bih ja kako bi se oni pona{ali da su u na{oj situaciji, a da smo mi oti{li njima, rekao je strateg Slobode komentari{u}i izjavu trenera gostiju da su Tuzlaci igrali pregrubo
Mladi napada~ Jasmin Me{anovi} ponovo je bio klju~ni ~ovjek u jednoj Slobodinoj pobjedi. Naime, ovaj 18-godi{njak je u subotnjem duelu protiv GO[Ka, igranom na Tu{nju pred oko 500 gledalaca, postigao gol za vodstvo doma}ina od 2:1, {to je, na koncu, bio i kona~an rezultat. Sloboda je u borbu za zlata vrijedna tri boda krenula dosta agresivno. Ve} u prvim minutama utakmice Tuzlaci su zaprijetili preko Alena Me{anovi}a, no istakla se odbrana gostiju iz Gabele. Pored terenske inicijative, doma}ini su do gola stigli tek u drugoj minuti nastavka, kada je na asistenciju Me{anovi}a pogodio Semir Slomi}. Pet minuta poslije, gosti su izveli prelijepu akciju, koju je u gol pretvorio Milenko Bo{njak, igra~ koji je pro{le sezone nosio crveno-crni dres. Bo{njak je sa 16 metara pogodio desni gornji ugao gola Denisa Mujki}a. I kada se ~inilo da su gosti bli`i pobjedi, prije svega zbog bolje fizi~ke spreme, na scenu je stupio Jasmin Me{anovi}, te je efektnim golom, sa desetak metara, donio Slobodi vrijedne bodove u borbi za opstanak. Trener Slobode Darko Vojvodi}, nakon utakmice, rekao je da je upra vo ova igra po ka za la na~in na koji se bori i gine za klub. ''Ponosan sam na moje igra~e i veoma mi je drago {to smo pobijedili. Mo`da u nekim momentima nije bilo lijepo za oko, me|utim, vidjeli ste i sami da je Jahi} pod injekcijama. Momci su dali svoj posljednji atom snage i zaslu`ili su ovaj trijumf. Hvala svima koji nas bodre, jer su ovo te{ki trenuci za nas. Ali, ka`em da }emo mi iz ovoga iza}i ja~i i da }e ovaj klub uvijek biti ono {to jeste, a to je Sloboda Tuzla'', istakao je Vojvodi}. Na mi{ljenje trenera GO[K-a

bori i gine za klub
Gosti su se `alili na grubu igru Slobode

Milomira Odovi}a, da su pojedini igra~i iz protivni~kog tima pregrubo igrali, Vojvodi} je bez dlake na jeziku rekao: ''[ta me briga {ta misli kolega Odovi}. Ista situacija se de{ava i

nama na gostovanjima. Zna se kako prolazimo gdje god da odemo. Pitao bih ja kako bi se oni pona{ali da su u na{oj situaciji, a da smo mi oti{li njima'', zaklju~io je Vojvodi}. A. [e.

GO[K pora`en na Tu{nju

Golijada u Travniku

Odovi} ljut zbog grube igre
Fudbaleri GO[K-a odigrali su dobar me~ protiv Slobode u Tuzli i pokazali zube protivniku, ali su Tu{anj morali napustiti pognute glave. Imali su gosti svoje prilike, te da su osvojili bod, bi lo bi to u po tpu nos ti za slu`eno. Trener hercegova~ke ekipe Milomir Odovi} mi{ljenja je da je u okviru ovog susreta Sloboda jednostavno bila u situaciji da mora dobiti. ''Vidjelo se da su doma}i igra~i vi{e `eljeli pobjedu, ali mislim da to ne opravdava pregrubu igru pojedinaca. Ipak, ~estitam protivniku na zaslu`enoj pobjedi. Mi smo imali problema u zadnjoj liniji, Mus nije igrao i to se osjetilo, pogotovo ako se zna da i @deri} u posljednje vrijeme nije igrao, i to su uglavnom bili problemi. Definitivno ne mogu se oteti utisku da su moji igra~i bili malo zate~eni i premalo smo igrali za ne{to vi{e'', rekao je Odovi}.
Odli~na utakmica na Piroti

Olimpic slavio protiv Kozare

Jusufbegovi} zadovoljan rezultatom
Opravdali smo ulogu favorita i sasvim zaslu`eno do{li do pobjede. Drago nam je {to smo se vratili na pobjedni~ki kolosijek, rekao je mladi strateg vukova
Olimpic je u okviru 13. kola Premijer lige BiH sa 2:0 bio siguran doma}in protiv Kozare iz Bosanske Gradi{ke. Vu ko vi su odmah kre nu li ofanzivno prema golu gostiju, a na po~etku vrijedi izdvojiti poku{aj \uri}a, koji je zaustavio golman Kozare. Do vodstva su izabranici Nedima Jusufbegovi}a stigli u 27. minuti susreta, kada je Veldin Muharemovi} lob-udarcem savladao Kozi}a. Mogli su igra~i Olimpica do poluvremena dotu}i Jagodi}eve pulene, ali udarce Harbe i \uri}a zaustavljao je Kozi}. U nastavku susreta doma}i su ovjerili pobjedu. Preciznije, istu je udvostru~io rezervista Pljevak neposredno prije posljednjeg sudijskog zvi`duka. ''Opravdali smo ulogu favorita i sasvim zaslu`eno do{li do pobjede. Drago nam je {to smo se vratili na pobjedni~ki kolosijek i nadam se da }emo u nastavku ostvarivati jo{ bolje rezultate. Kozara je pokazala da je neugodan protivnik i da ne}e igrati sporednu ulogu u prvenstvu. Mogli smo mo`da do}i i do uvjerljivijeg trijumfa, ali i ovako sam izuzetno zadovoljan'', kazao je mladi strateg vukova Nedim

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Nedim Jusufbegovi}: Mogli smo slaviti i uvjerljiviju pobjedu

Jusufbegovi}. ''Sada nam slijedi prvenstvena pauza zbog reprezentativnih obaveza i mi }emo se poku{ati {to bolje spremiti za naredne utakmice. Slijedi nam gostovanje u Trebinju protiv Leotara i `elimo se vratiti nepora`eni iz tog susreta'', zaklju~io je Jusufbegovi}.
A. MEHANOVI]

Nogometa{iTravnika su od prve minutekrenuli ka goluBilobrka, {to se odmahisplatilo. DobruakcijuSimeunovi}agostispa{avajuizbacivanjemlopte u korner. Red`epibrzoubacuje do Badrova, kojiposti`e eurogol sa 16 metara za 1:0. Po~etni {ok u gostuju}oj odbrani Travnikkoristi u 12. minuti, kada^uri} po~inje akciju i asistira Simeunovi}u, kojiprolaziD`idi}a i poredBilobrkaplasiraloptu u mre`u za 2:0. Po~etak koji niko nije o~ekivao. No, [iroki se otvara i do krajapoluvremena nakon velikih gre{aka doma}e odbrane uspijeva izjedna~iti rezultat. U 28. minuti korner za goste, lopta prelije}e cijelu odbranu Travnika, golman Fejzi} pliva, pa loptapoga|aWagnera za 2:1.U 32. minuti se povrijedioTerzi} pa ga je zamijenio La{tro, a ve} u narednomminutuWagner{utira iskosa, ali dovoljno jako da probijeFejzi}a za 2:2. Objeekipeimale su jo{ nekoliko dobrih prilika za postizanje gola, ali sa ovim rezultatom se oti{lo na odmor. Drugi dio doma}inopetpo~inje

[iroki Brijeg od 2:0 do 3:5

ofanzivnije, ali prvu priliku imaju gosti. Odli~nu akciju u 55. minuti zavr{io je ^ori} {utem glavom, ali je pogodio pre~ku gola Fejzi}a. Igralo sezatim na srediniterena sa mnogoobostranihgre{aka, a jedna takvadoma}ina u 68. minutidovela je do potpunogpreokreta. ^ori} poklon-loptu prima na 16 metara i u stilu Raula lobuje istr~alog, o~igledno nesigurnog Fejzi}a, koji je nakondu`epauzestao na gol Travnika. Travnik se od 75. minutena{ao u novim problemima, kada se povrijedio mladi Simeunovi}. Od tog trenutka na terenu postoje samo gosti koji posti`u jo{ dva gola. PrvoZakari}prolazi po lijevojstrani i kada su svi o~ekivali centar{ut, on {utira jako i poga|a za 2:4. Ve} u 82. minutirezervistaKvesi}nakon solo akcije Serdaru{i}a, gotovo sa istog mjesta i na isti na~in poga|a za 2:5. Travnik je u 86. minutiuspio ubla`iti poraz, Zatagi} je sve sam uradio, uputioodli~ancentar{ut na drugu stativu, gdje je bio sam Popovi}, koji glavom poga|a za 3:5.
ENI news

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

FUDBAL

31

Danas okupljanje reprezentacije BiH uo~i utakmica sa Portugalom

Misimovi} i Begovi}

vjeruju u uspjeh
Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, ne}e nam biti lako, ali ne}emo se predati. Oni su favoriti i mi to znamo, ali i mi imamo svoje {anse, te se nadam da }emo ih iskoristiti, rekao je prvi golman na{e selekcije
Reprezentacija Bosne i Hercegovine okupi}e se danas u hotelu Hercegovina na Ilid`i gdje }e zapo~eti sa pripremama za nadolaze}e susrete bara`a protiv Portugala za odlazak na Evropsko prvenstvo idu}e godine. Na{i reprezentativci briljirali su u posljednjem periodu u svojim klubovima {to nam svima daje za pravo da se nadamo pozitivnom ishodu i ostvarenju istorijskog rezultata. kako su Portugalci favoriti u ovom dvome~u, ali da na{a reprezentacija nije bez {ansi i da se nemamo ~ega bojati. ‘’^injenica je da su oni favoriti, da imaju fenomenalne igra~e, vjerovatno kvalitetnije od nas, ali to nisu pokazali u kvalifikacijama. Ne{to ne {tima u njihovim redovima i mi }emo to poku{ati iskoristiti. Portugal je favorit, ali nemamo se ~egabojati, pogotovo ako do narednih utakmica zadr`imo formu u kojoj se nalaze svi na{i igra~i’’, kazao je iskusniveznjak bh. selekcije, koji je dao i izjavu za internet-stranicu FIFA, o odlu~uju}im utakmicama govorio je sa ne{to druga~ijeg stanovi{ta. {e selekcije u oba susreta staja}e Asmir Begovi}, koji je obe}ao borbu do posljednje sekunde, te kazao da je svjestan da su Portugalci favoriti u predstoje}im duelima. ‘’Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija na svijetu, ne}e nam biti lako, ali ne}emo se predati. Mogu obe}ati da }u u utakmicama protiv Portugala dati svoj maksimum. Oni su favoriti i mi to znamo, ali i mi imamo svoje {anse, te se nadam da }emo ih iskoristiti. Prije dvije godine smo igrali protiv njih i malo nam je nedostajalo da ih izbacimo. Me|utim, sada smo mnogo ja~i u odnosu na taj period’’, rekao je prvi golman bh. reprezentacije, a zatim se osvrnuo na igra~ki kadar Portugala. ‘’Oni imaju mnogo dobrih igra~a, a isti~u se, naravno, Ronaldo i Nani. Ipak, nisu oni samo reprezentacija Portugala, ima tu jo{ dobrih igra~a, oni su velika ekipa, ali nema potrebe da se mi njih sada bojimo, jer i mi isto tako imamo jako dobar tim’’, optimisti~an je Begovi}.
A. MEHANOVI]

Svi u formi
Bh. napada~i Edin D`eko i Vedad Ibi{evi} zabijali su kao na traci za Manchester City, odnosno Hoffenheim, a mre`e protivnika tresli su i Senad Luli}, te Zvjezdan Misimovi}. Pored njih, sjaj ne partije u dresu Rome pru`a veznjak Miralem Pjani}, {to je veliko ohrabrenje za Safeta Su{i}a, koji }e problema sa sastavljanjem ekipe jedino imati u odbrambenom redu. Poznato je da smo na toj poziciji desetkovani s obzirom na suspenzije, te povrede na{ih igra~a. Zvjezdan Misimovi} priznaje

Zvjezdan Misimovi}: Iskoristiti slabosti Portugalaca

Golmani: Asmir Begovi}, Kenan Hasagi}, Asmir Avduki} Odbrana: Boris Pand`a, Emir Spahi}, Sa{a Papac, Sanel Jahi}, Muhamed Be{i}, Sejad Salihovi}, Adnan Mravac Vezni red: Miralem Pjani}, Elvir Rahimi}, Zvjezdan Misimovi}, Adnan Zahirovi}, Senad Luli}, Haris Medunjanin, Semir [tili}, Darko Maleti}, Senijad Ibri~i} Napad: Edin D`eko, Zlatan Muslimovi}, Ermin Zec i Vedad Ibi{evi}

Spisak reprezentativaca

Portugal favorit
‘’U na{oj dr`avi je bio rat i nakon toliko godina, o`iljci su i dalje prisutni gdje god da pogledate. Iz tog razloga, plasman na Evropsko prvenstvo mnogo bi zna~io na{em narodu, a mi im `elimo omogu}iti da vrate osmijeh na lica. To bi bilo ostvarenje sna’’, zaklju~io je Misimovi}. Kao {to je poznato, na golu na-

TALENTI: Armin Sarvan, fudbaler Olimpica

Igra~ Milana obavijestio GFA

Najbolje pri~a na terenu
Sigurno je da su mladi na ovim prostorima izuzetno talentovani za sport. Me|utim, samo oni rijetki i najuporniji postignu najve}e domete. Jedan od onih kojima se smije{i blistava budu}nost je i Armin Sarvan, mladi veznjak Olimpica i U-19 reprezentacije BiH. Svoje prve korake po~eo je u najmla|im kategorijama @eljezni~ara kod trenera Mirnesa Zeca. No, kada je Zec napustio plave i oti{ao da trenira najmla|e kategorije u jednoj od najboljih omladinskih {kola na ovim prostorima, sarajevskom Novom Gradu, i nije pogrije{io. Zahvaljuju}i stru~nom vodstvu i predanom radu, Armin je izborio mjesto u reprezentaciji U-17, a sada nastupa za U-19 selekciju. To je ona reprezentacija koja je sredinom oktobra u Bugarskoj, pod vodstvom selektora Tonija Kara~i}a, u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo savladala sve svoje ni malo lake protivnike (Rusiju, Republiku Irsku i doma}ina Bugarsku), osvojila ubjedljivo prvo mjesto u grupi i plasirala se u ma u juniorskoj konkurenciji, nije promaklo ni {efu stru~nog {taba prve ekipe Olimpica, tako da je po~esto Armin na treninzima sa prvim timom, a ponekad se na|e i na klupi za rezervne igra~e. Ni njegov debi u prvom timu nije daleko. “Ne optere}ujem se sa tim. Va`no je da za sada budem zdrav, a sve ostalo ide svojim tokom. Ima mo kva li te tne i stru~ne trenere koji nam omogu}avaju da napredujemo, {to potvr|uju i rezultati u duelima sa na{im vr{njacima. Dobre igre su najbolja preporuka za sve trenere, tako da je moje da se trudim da igram {to bolje. Tada ni rezultati ne}e izostati“, ka`e Armin Sarvan, skroman u privatnom `ivotu, ali prava radilica na terenu. Armin ne `eli da se ga|a krupnim rije~ima. Izabrao je najbolji put - da pri~a igrama na terenu. Ako nastavi da napreduje kao {to je to i do sada ~inio, a nema razloga da tako ne bude, bh. fudbal }e dobiti jo{ jednog kvalitetnog reprezentativca.
B. M.

Kevin-Prince Boateng

Boateng ne `eli vi{e nastupati za Ganu
Nogometa{ italijanskog prvoliga{a Milana Kevin-Prince Boateng obavijestio je Ganski nogometni savez (GFA) da ne `eli vi{e igrati za gansku reprezentaciju i da ne}e sudjelovati na Afri~kom kupu nacija 2012, pi{e u subotu italijanskia {tampa. “GFA je primio pismo igra~a Kevina Princea Boatenga u kojem on iznosi svoju odluku da napusti reprezentaciju, Black Starse“ objavio je u petak GFA. , “On smatra da je igrati za klub i za reprezentaciju na visokom nivou prezahtjevno za njegovo zdravlje“ dodaje GFA. , Sredinomoktobraizaslanstvo Gane je do{lo u MilanuvjeritiBoatenga, koji je imaoproblema sa disciplinom u izabranojvrsti, da odjene nacionalni dres. Kada bi nastupao za reprezentaciju Gane na Afri~komkupunacija2012, koji se odr`ava od 21. januara do 1. februara u Ekvatorijalnoj Gvineji i Gabonu, Boateng ne bi za Milan igrao pet sedmica. Ro|en u Njema~koj, Kevin Prince Boateng je odlu~io nastupati za reprezentaciju Gane na Svjetskom prvenstvu 2010, gdje je s Black Starsima stigao do ~etvrtfinala. NjegovpolubratJeromenastupa za njema~ku reprezentaciju.

Armin Sarvan: Igre najbolja preporuka

drugi krug kvalifikacije. Svoj veliki doprinos dao je i mladi fudbaler Olimpica. Armin Sarvan nastupa za juniorski tim Olimpica (ove sezone napunio je 18 godina), koji ubjedljivo vode u Omladinskoj ligi BiH ispred @eljezni~ara i Sarajeva. Kako svoje mlade kolege kvalitetno snabdijeva lopta-

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP
ENGLESKA
Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

33

SERIE A Roma slavila na gostovanju kod Novare

PREMIERSHIP City slavio kod QPR-a

11. kolo
BOD

Edin D`eko pogodio i asistirao
Bh. reprezentativac nastavio sa sjajnim partijama u dresu gra|ana, a ovo mu je bio deseti premijerliga{ki gol u ovoj sezoni. Navija~i ga izabrali za igra~a utakmice • Pobjede Arsenala i Chelsea, kiks Liverpoola
Ekipa Manchester Citya na gostovanju u Londonu kod QPR slavila je sa 3:2, a jo{ jednu izvrsnu partiju pru`io je na{ fudbalski reprezentativac Edin D`eko, koji je u 43. minuti pogodio mre`u protivnika za 1:1. Potom je u 52. minuti odradio lavovski dio posla kod pogotka Davida Silve, odnosno, bio je asistent za preokret svoje ekipe. Ovo je napada~u gra|ana i bh. reprezentacije bio deseti premierliga{ki gol u ovoj sezoni, te ukupno 13. u sezoni. D`eko je nakon pobjede nad Queens Park Rangersima izjavio kako je to najbolja ekipa protiv koje je njegov tim igrao ove sezone. ‘’Bilo je te{ko, ali s obzirom na to da smo pobijedili, mo`emo biti zadovoljni. Mi{ljenja sam da je ovo bila najte`a gostuju}a utakmica i zbog toga sve pohvale za QPR. Stvarno sam bio izne na|en na~inom na koji su igrali protiv nas. Posebno se to odnosi na prvi dio, te na momente kada su se izjedna~ili’’, rekao je D`eko, koji je prema izboru navija~a progla{en za igra~a utakmice. Arsenal je na Emiratesu savladao West Bromwich Albion sa 3:0. Poveli su izabranici Arsene Wengera nakon 22. minute igre golom Van Persiea, da bi do odmora preko Vermaelena udvostru~ili prednost. Kona~nih 3:0 postavio je Mikela Arteta u 74. minuti utakmice. Manchester United je uz dosta muke upisao tri boda protiv Sunderlenda, a gol odluke postigao je biv{i igra~ crvenih |avola Wes Brown, koji je pogodio vlastitu mre`u za tri boda Uniteda. Chelsea je u ovom kolu morao na gostovanje Blackburnu, a tri boda ekipi sa Stamford Bridgea donio je Frank Lampard u 51. minuti susreta. Ekipa Liverpoola nastavila je sa pru`anjem lo{ih partija na svom terenu, bod sa Anfielda odnijela je ekipa Swansea odigrav{i 0:0. Newcastle je na St. James Parku autogolom Johna Heitinge i eurogolom Ryana Taylora slavio protiv ove sezone vrlo slabog, barem po rezultatima, Evertona (2:1).
A. MEHANOVI]

MOTOCIKLIZAM U Valenciji zavr{ena sezona

1. Manche. City 2. Manche. Utd 3. Newcastle 4. Chelsea 5. Tot tenham 6. Liverpool 7. Arsenal 8. Aston Villa 9. Norwich 10. Swansea 11. Stoke 12. QPR 13. WBA 14. Sunderland 15. Fulham 16. Ever ton 17. Wolves 18. Blackburn 19. Bolton 20. Wigan

11 10 1 0 39:10 11 8 2 1 28:12 11 7 4 0 17:8 11 7 1 3 24:15 9 6 1 2 18:14 11 5 4 2 14:10 11 6 1 4 23:21 11 3 6 2 16:15 11 3 4 4 16:18 11 3 4 4 12:15 10 3 3 4 8:14 11 3 3 5 10:20 11 3 2 6 9:16 11 2 4 5 14:13 10 2 4 4 13:12 10 3 1 6 11:15 10 2 2 6 9:17 11 1 3 7 13:24 10 2 0 8 13:27 10 1 2 7 6:17

31 26 25 22 19 19 19 15 13 13 12 12 11 10 10 10 8 6 6 5

Stoner ponovo najbr`i
Posljednja trka sezone u MotoGP kalendaru za VN Valencije zavr{ila je u skladu s doga|anjima tokom cijele godine. Do nove pobjede do{ao je Australac Casey Stoner, ali na mnogo te`i na~in nego {to se u nekim trenucima ove utrke moglo o~ekivati. Dominacija je trajala sve do po~etka ki{e, a tad je “proradio“ Ben Spies. Amerikanac je tijekom ve}eg dijela utrke vodio veliku borbu s Doviziosom i Pedrosom za drugu poziciju, ali je uz prve kapi ki{e po~eo smanjivati zaostatak za liderom. Dva kruga prije kraja je do{ao u vodstvo i ~inilo se da je na pravom putu da drugi put u karijeri upi{e MotoGP pobjedu. No, u posljednji zavoj bolje je u{ao Stoner i 15 tisu}inki prije voza~a Yamahe pro{ao ciljem. Bitku za tre}e mjesto, u utrci i ukupnom poretku, dobio je na kraju Dovizioso, a Pedrosu je na kraju prestigao i Crutchlow. Tako|er, treba napomenuti da je ve} prvi zavoj donio brojna izlijetanja, Rossija, Haydena i de Punieta te “krivca“ Bautiste. Dodajmo i da je Loris Capirossi karijeru zavr{io osvajanjem devet pozicije, a Josh Hayes je u

Miralem Pjani}: Najbitnije je da ekipa igra dobro

Dvije asistencije Miralema Pjani}a
Sretan sam jer sam do sada pet puta asistirao svojim saigra~ima za pogodak. Tako|er, osje}am i da je prvi gol u dresu Rome blizu, ali se ne optere}ujem s tim. Vi{e me interesuju rezultati moje ekipe, rekao je bh. reprezentativac
Ekipa Rome vratila se na pobjedni~ki kolosijek, nakon {to je na gostovanju kod Novare slavila rezultatom od 0:2. Strijelci su bili Bojan Krki}, odnosno Osvaldo, a oba puta ulogu asistenta imao je kreativni veznjak na{e reprezentacije Miralem Pjani}. Tim Luisa Enriquea imao je imperativ pobjede i sa tim teretom znao je da se nosi. Od po~etka susreta Rimljani su napali te u nekoliko navrata poku{ali ugroziti gol Fontane. Poku{aji Pjani}a, De Rossija, Osvalda te Taddeia nisu bili na dovoljnom nivou kako bi se promijenio rezultat. Rimska je vu~ica u nastavku ubacila u brzinu vi{e, ali Fontana je odolijevao poku{ajima izabranika Luisa Enriquea, barem do 73. minute susreta, kada je iza le|a Fontane loptu poslao nekada{nji napada~ Barcelone Bojan Krki}, nakon {to ga je maestralno uposlio bh. reprezentativac. U 76. minuti susreta Pjani} je izveo korner, a u skoku se istakao Pablo Osvlado, te pogodio za kona~nih 0:2. “Na dobrom smo putu, a novi igra~i se polako privikavaju na novu sredinu. Cijela ekipa napreduje i po~injemo pobje|ivati. To je uvijek dobro zbog samopouzdanja. Osje}am se dobro kada igram na poziciji kreatora igre ili povu~enije u veznom redu. Sretan sam jer sam do sada pet puta asistirao svojim sai gra~ima za po go dak. Ta ko|er, osje}am i da je prvi gol u dresu Rome blizu, ali se ne optere}ujem s tim. Vi{e me interesuju rezultati moje ekipe“ rekao , je Pjani}.
A. MEHANOVI]

Edin D`eko hvalio QPR: Najte`e gostovanje u ovoj sezoni

Rezultati Manchester United - Sunderland 1:0 (Brown 45) Blackburn - Chelsea 0:1 (Lampard 51) Arsenal - West Bromwich Albion 3:0 (Van Persie 22, Vermaelen 39, Ar teta 74) Liverpool - Swansea 0:0 Aston Villa - Norwich 3:2 (Bent 30, 62, Agbonlahor 48 - Pilkington 25, Morison 77) Newcastle - Ever ton 2:1 (Heitinga 12ag, Taylor 29 - Rodwell 45) QPR - Manchester City 2:3 (Bothroyd 28, Helguson 69 - D`eko 43, Silva 52, Y. Toure 74) Wolves - Wigan (sino}) Bolton - Stoke (sino}) Fulham - Tot tenham (sino})

Novi prvak: Casey Stoner

svom debiju u kraljevskoj klasi osvojio sedmo mjesto. VN Valencije: 1. C. Stoner (Aus/Honda), 2. B. Spies (SAD/Yamaha), 3. A. Dovizioso (Ita/Honda), 4. C. Crutchlow (SAD/Yamaha), 5. D. Pedrosa ([pa/Honda), 6. K. Nakasuga (Jap/Yamaha), 7. J. Hayes (SAD/Yamaha), 8. K. Abraham (^e{/Ducati), 9. L. Capirossi (Ita/Ducati), 10. T. Elias ([pa/Honda)...

BUNDESLIGA Bayer i HSV podijelili bodove

Primera Mallorca i Sevilla odigrali 0:0
Ibi{evi} postigao svoj tre}i pogodak u posljednje tri utakmice Hoffenheima • Freiburg osvojio puni bodovni plijen, savladav{i kao gost ekipu Nürnberga sa 2:1

Ibi{evi} strijelac u remiju Hoffenheima
NJEMA^KA
Bundesliga 12. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Real u Madridu razbio Osasunu
Real nastavlja s efikasnim iz- 17. gol u sezoni. Karim Benzedanjima u Primeri. Na Santi- ma je u 63. minuti iskoristio ago Bernabeu u 11. kolu stigla je odli~an proboj Coentraa, koji je Osasuna i do`ivjela potop. Real centrirao u {esnaesterac gostije raznio Osasunu, slaviv{i tri- ju, a francuski internacionajumf od 7:1. Ronaldo je doma}e lac bez problema pogodio za doveo u vodstvo u 23. minuti na- 6:1. Kona~an rezultat postavio kon dodavanja Di Marije s desne je ponovo Benzema golom u strane, kada je glavom loptu la- 81. minuti. gano prebacio u dalji ugao golmana gostiju za 1:0. Osam minuta ka sni je Osa su na je iznenadila odbranu Reala i preko Baldea stigla do poravnanja. Tri mi nu te na kon izjedna~enja, Di Maria {alje odli~nu loptu do Pepea koji glavom zabija za 2:1. Di Marija je i pet minuta prije odmora asistirao za Higuaina koje pove}ava prednost doma}ih na 3:1. Nakon {to se u drugom Venta (u sredini) slavi gol sa saigra~ima Soldadom Reuters poluvremenu povri- i Adurizom protiv Levantea jedio dotad odli~ni Di Marija, Na stadionu Iberostar Estadio njega je zamijenio Benzema. u subotu je odigrana utakmica Oluja doma}ih je nastavljena. izme|u Mallorce i ekipe Seville Özil se u 54. minuti sjurio u kapitena na{e nogometne rekazneni prostor gostiju gdje ga prezentacije Emira Spahi}a, koje oborio Satrustegui, a sudija ja je zavr{ena rezultatom 0:0. Bh. dosudio penal i pri tome is- reprezentativac je igrao od prve klju~io igra~a Osasune. Nepogr- minute susreta, a zaradio je i `uti je{iv je bio Ronaldo, a isti igra~ karton u 58. minuti. se samo ~etiri minuta kasnije U gradskom derbiju Valenponovo upisao u strijelce za cija je bila bolja od Levantea. vodstvo doma}ih od 5:1 i njegov Iako su se doma}ini nalazili is[PANIJA
Primera 11. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

FA zabranjuje Capellu da pozove Terrya?
Engleski nogometni savez (FA) mogao bi zabraniti selektoru Fabiju Capellu da pozove kapitena Johna Terrya za predstoje}e prijateljske utakmice protiv [panije i [vedske. Terry se, podsje}amo, nalazi pod istragom FA, ali i policije, zbog navodnog vrije|anja nogometa{a QPR-a Antona Ferdinanda na rasnoj osnovi. Chelseaov stoper `eli igrati za reprezentaciju, a i Capello ga `eli u ekipi jer smatra da je Terry nevin dok se ne doka`e suprotno. Me|utim, {efovi FA nisu nimalo sretni zbog ~injenice da ovaj slu~aj ima veliki odjek u medijima i strahuju da bi poziv Terryu mogao nai}i na osudu javnosti.

1. Bayern 2. Borussia D. 3. Werder 4. Borussia M. 5. Schalke 04 6. Stut tgart 7. Bayer 8. Hannover 9. Hof fenheim 10.Her tha 11. Köln 12. Kaisersla. 13. Wolfsburg 14. Mainz 15. Nürnberg 16. HSV 17. Freiburg 18. Augsburg

11 8 1 12 7 2 12 7 2 12 7 2 11 7 0 12 5 3 12 5 3 11 5 3 12 5 2 12 4 4 12 5 1 12 3 4 12 4 1 12 3 3 12 3 3 12 2 4 12 3 1 11 1 5 Rezultati

2 3 3 3 4 4 4 3 5 4 6 5 7 6 6 6 8 5

30:3 26:9 23:16 15:9 22:16 18:12 15:16 14:15 15:13 16:17 20:26 10:15 15:25 16:23 13:20 15:25 16:27 8:20

25 23 23 23 21 18 18 18 17 16 16 13 13 12 12 10 10 8

Derbi 11. kola italijanske nogometne lige izme|u Napolija i Juventusa koji se trebao igrati sino}, otkazan je, kao i duel Genoe i Intera, zbog ki{nog nevremena koje je poharalo Italiju. Ulice u blizini stadiona u Napulju bile su poplavljene, a civilne vlasti u gradu nisu mogle garantovati sigurnost gledalaca.

Ki{a odgodila utakmice Serie A

Bayer - HSV 2:2 (Schürrle 5, Bender 20 - Westermann 34, Jansen 57) Werder - Köln 3:2 (Pizarro 49, 54pen, 86 - Clemens 3, Podolski 44) Borussia D. - Wolfsburg 5:1 (Götze 12,78, Kagawa 45, Bender 62, Lewandowski 66 - Hleb 60) Her tha - Borussia M. 1:2 (Ramos 18, Reus 33, 55) Hof fenheim - Kaiserslautern 1:1 (Ibi{evi} 34 - Kouemaha 74) Nürnberg - Freiburg 1:2 (Frantz 32 - Rosenthal34, Cisse 90pen.) Mainz - Stut tgart 3:1 (Ujah 53,64, Ivanschitz 60pen - Cacau 51) Hannover - Schalke (sino}) Augsburg - Bayern (sino})

Hoffenheim je remizirao na doma}em terenu sa Kaiserslauternom 1:1 pred 30.150 gledalaca u subotnjoj utakmici 12. kola Bundeslige. Doma}a ekipa po ka za la je ve li ko hti je nje u ovom me~u, ali se na kraju morala zadovoljiti osvajanjem tek jednog bo da. Hof fen he im ni je pru`io partiju na o~ekivanom nivou. Jednostavno, borbenost doma}ih igra~a na terenu nije pratila i naro~ito te~na igra. Na po~etku me~a bilo je suvi{e gre{aka u napadu i gubljenja lopti kod doma}ih, koji su ipak uspjeli povesti u 34. minuti. Strijelac vode}eg gola bio je na{ reprezentativac Vedad Ibi{evi}, {to je bio njegov tre}i gol iz tri posljednje utakmice. Nakon {to ga je uposlio Braafheid, Ibi{evi} je uspio preciznim udarcem desnom nogom sa pet metara matirati gostuju}eg golmana i dovesti svoj tim u vodstvo. Do kra ja prvog po lu vre me na mre`e se nisu tresle. U nastavku gosti su krenuli ofanzivnije {to im se isplatilo u 74. minuti kada je izjedna~io Kouemahaa za 1:1 i podjelu bodova u ovom susretu. “Mnogo stvari je nedostajalo da bismo ostvarili uspjeh. Na po~etku drugog poluvremena smo imali nekoliko {ansi da pos-

1.Real Madrid 11 2.Barcelona 10 3.Valencia 11 4.Levante 11 5.Sevilla 11 6.Málaga 11 7.Espanyol 10 8.Osasuna 11 9.Athletic B. 10 10.Atlético M. 10 11.Betis 11 12.Rayo Valle. 10 13.Villarreal 10 14.Mallorca 11 15.Zaragoza 10 16.Real Sociedad10 17.Spor ting Gijón10 18.R.Santander 10 19.Granada 10 20.Getafe 10

9 7 7 7 4 5 5 3 3 3 4 3 2 2 2 2 2 1 2 1

1 3 3 2 6 2 0 5 4 4 1 3 4 4 3 2 2 5 2 4

1 0 1 2 1 4 5 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6 4 6 5

39:7 32:4 17:9 17:9 11:8 12:14 9:13 14:24 15:12 12:11 10:15 10:13 9:17 8:16 10:20 9:14 8:14 7:15 4:12 9:15

28 24 24 23 18 17 15 14 13 13 13 12 10 10 9 8 8 8 8 7

Salihovi} (lijevo) i Ibi{evi} slave vode}i gol Hoffenheima

Reuters

ti gne mo dru gi po go dak, ali na`alost ni smo ih is ko ris ti li“, izjavio je njema~kim medijima Ibi{evi}, koji je zaradio `uti karton u ovom me~u, a treba dodati da je po`utio tako|e i na{ dru-

gi reprezentativac u dresu Hoffenheima Sejad Salihovi}, kojem je to bio drugi `uti karton. Vrijedi ista}i da je u subotnjem derbija za~elja, Freiburg osvojio puni bodovni plijen, savladav{i

kao gost ekipu Nürnberga sa 2:1, dok je dosad neuvjerljivi i u ovoj sezoni vrlo blijedi HSV na gostovanju izborio bod kod favorizovanog Bayer Leverkusena, odigrav{i 2:2.

Rezultati Mallorca - Sevilla 0:0 Betis - Málaga 0:0 Levante - Valencia 0:2 (Venta 31, Costa 50) Real Madrid - Osasuna 7:1 (C. Ronaldo 23, 54-11m, 58, Pepe 34, Higuain 40, Benzema 63, 81) Zaragoza - Spor ting (sino}) Granada - Racing (sino}) Espanyol - Villarreal (sino}) Rayo Vallecano - Real Sociedad (sino}) Athletic Bilbao - Barcelona (sino}) Getafe - Atlético Madrid (sino})

pred Valencije na tabeli, de{avanja na terenu u potpunosti su i{la naruku gostima, koji su slavili pobjedu od 2:0.

34
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 6. kolo

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

LIGA 13 Igokea slavila kod Varde

1. Igokea 6 2. Bosna A. BHT 5 3. Mladost 6 4. ^apljina Lasta5 5. SL Takovo L. 6 6. Zrinjski 6 7. Varda HE 5 8. Ser vitium 5 9. Brotnjo 6 10. Hercegovac 5 11. ^elik 6 12. Borac 4 13. Vogo{}a 5

5 5 4 4 3 3 3 2 1 2 1 2 0

1 0 2 1 3 3 2 3 5 3 5 2 5

491:404 408:335 436:427 378:338 443:421 463:455 356:355 354:371 457:478 339:366 427:478 302:307 333:453

11 10 10 9 9 9 8 7 7 7 7 6 5 72:67 67:73 83:66 69:79 85:77. (sino})

Studenti i dalje stopostotni
Bosna preokrenula 13 poena zaostatka sa poluvremena protiv Mladosti i do{la do pete ovosezonske pobjede • Zrinjski bolji od Brotnja, ^elik pora`en kod Servitiuma
U 6. kolu Lige 13 ko{arka{kog prvenstva BiH sarajevska Bosna nastavila je sa sjajnim rezultatima. Studenti su upisali i petu pobjedu u nizu od starta prvenstva i jo{ uvijek su jedina nepora`ena ekipa. Peti trijumf sezone ostvaren je u gostima protiv Mladosti (69:79). Mladost je u prvih 20 minuta igrala odli~no, a doma}i ko{arka{i su na poluvremenu imali 13 poena prednosti (43:30). Ipak, u nastavku studenti uspijevaju okrenuti utakmicu u svoju korist i na kraju zaslu`eno slaviti. D`enan Rahimi} je sa 23 poena i 9 skokova predvodio Bosnu, dok je kod Mladosti Milo{evi} ubacio 15 poena. Ko{arka{i Igokee su kao i Bosna tek u posljednjih deset minuta do{li do gostuju}eg trijumfa, a do posljednjeg perioda Varda je bila veoma dobar rival viceprvaku na{e zemlje. Komatina i [ulovi} predvodili su goste sa po 12 ko{eva, dok je kod doma}ih Markovi} ubacio 16 poena. U ostalim susretima Zrinjski je savladao Brotnjo 85:77, Leotar je nadigrao Hercegovac 83.:66, a Servitium ^elik 72:67.
D`enan Rahimi} predvodio studente A. MEHANOVI]

Rezultati Ser vitium - ^elik Varda HE - Igokea SL Takovo Leotar - Hercegovac Mladost - Bosna ASA BH Telecom Zrinjski - Brotnjo Borac - ^apljina Lasta Slobodna je ekipa Vogo{}e

LIGA 7 Drama u Banjoj Luci

Regionalna liga za ko{arka{ice: ^elik - Athlete Celje 74:71

Zeni~anke slavile u derbiju
Plave i dalje bez poraza
Nakon tri odigrana kola Lige 7 prvenstva Bosne i Hercegovine za ko{arka{ice vode}a je ekipa sarajevskog @eljezni~ara sa tri pobjede. Plave su na krilima Savi}eve (28 poena, 10 skokova) i ]ulafi} (23p, 7sk) nadigrale Mladost u gostima sa 80:56. Pobjednik me~a bio je poznat jo{ od prve ~etvrtine, jedina nepoznanica bila je kona~na razlika. Ko{arka{ice Rudara savladale su Igokeu 84:73, dok je velika neizvjesnost vi|ena u Banjoj Luci. Borac je do~ekao Banovi}e, a susret je rije{en tek u produ`etku (58:58) u kojem je doma}in na kraju slavio sa 68:66. Nata{a Tomasovi} sa 16 i Ilijana Todorovi} sa 14 ko{eva predvodile su Banjalu~anke do trijumfa. Na drugoj strani, raspolo`ena je bila samo Azra Be~irovi} (22 p, 13 sk). BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 7 3. kolo

Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 500. Sudije: Medin Du{kaj, Zoran Markovi}, Ivan Bili} (svi BiH). Rezultat po ~etvrtinama: 25:19, 18:17, 10:22, 21:13. ^ELIK: ]orovi}, Veselovski 11, Vidovi}, Baji} 22, Bura 13, Tolikova 4, Risti} 5, Tavi}, Bejti} 15, Rus 4, Solo. ATHLETE CELJE: Abramovi} 6, Ga ji} 4, Oro zo vi} 14,

Oblak 25, Klavzar, Gabrov{ek 9, Macura 2, Jagodi} 2, Trebec 9, Bo{njak. Ko{arka{ice zeni~kog ^elika u derbiju petog kola Regionalne lige, u kojoj u~estvuju klubovi iz Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, slavile su u me~u sa slovena~kim Athlete Celjem rezultatom 74:71. Bio je ovo ujedno i debi za Elda-

ra Durmi}a na klupi zeni~kog kluba, koji je na kraju bio uspje{an jer su savladali ekipu koja im je jedan od konkurenata za plasman na Final Four. Doma}e su odigrale odli~no prvih 15-ak minuta utakmice, ka da su ste kle pre dnost od 36:29. U tom periodu sjajne su bile Tamara Baji} i Josipa Bura. Slovenke su se vratile u igru

zahvaljuju}i Sanji Orozovi}, koja je uz osam poena u tom periodu imala i pet skokova u obrani. Po~etak drugog poluvremena pripao je go{}ama. Teja Oblak predvodila je Athlete do preokreta - 50:53. Ipak, u posljednjoj dionici me~a ^elik je pru`io bolju igru i zaslu`eno slavio. Mi. D.

ABA liga Olimpija i dalje stopostotna

Zagreb pregazio Zvezdu
Olimpija je pobijedila Radni~ki iz Kragujevca 85:70, a Budu}nost se uspjela oduprijeti naletu Krke i na kraju upisala svoju ~etvrtu pobjedu (84:80)
Nakon pet uzastopnih poraza, u ABA ligi i Euroligi, ko{arka{ima Zagreb Croatia osiguranja otvorilo se protiv Crvene zvezde. Mravi su u prvih dvadeset minuta, ponajvi{e tricama, postigli 64 poena, a i uz opu{tanje u dru gom di je lu po bi je di li su 102:85, drugi put u ovoj sezoni ABA lige. May je bio najefikasniji s 24 poena (4/5 za tricu) uz osam skokova i tri asistencije, Mulaomerovi} je ubacio jedan manje (5/6 za tricu, tri asistencije). Morrison je potvrdio status prvog ~ovjeka Zvezde s 27 poena i ~etiri skoka, Milutinovi} je upisao 15 poena i pet skokova, Su bo ti} de set uz se dam skokova. Recimo i to da je gostuju}i trener, Svetislav Pe{i}, iznerviran vi{e od svega katastrofalnom odbrambenom izvedbom svoje ekipe, u 17. je minuti dobio dvije tehni~ke zaredom i morao napustiti klupu. Ko{arka{i Cedevite su gostovanje kod Heliosa shvatili ozbiljno i u {estom na svoj konto upi-

ACB liga Caja Laboral slavila

Mirza Teletovi} ponovo briljirao
U 6. kolu {panske ACB lige reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirza Teletovi} ponovo je pru`io sjajnu partiju. Ca ja La bo ral je u Vi to ri ji sa vla da la Xaco beo re zultatom 72:53, a Teletovi} je u ovom susretu ubacio 14 po ena, te je upisao 11 skokova. U ostalim susretima ovog kola Barcelona je bila bolja od Joventuta 82:70, uz odli~nu partiju Boniface Ndonga, koji je ubacio 20 ko{eva, te imao 10 skokova. Murcia je bila bolja od Fuenlabrade 69:63, Alicante od Gran Canarie 58:55, dok je Es tu di an tes na kon pro du`etaka savladao Zaragozu 67:63. Unicaja je i nakon ovog kola vode}i tim nakon {to je i ju~er upisala novi ubjedljiv trijumf. Ovog puta stradao je Valladolid 78:51.

1. @eljezni~ar 3 2. Borac 3 3. Rudar 2 4. Mladost 3 5. RMU Banovi}i 2 6. Igokea 3 7. Jedinstvo 2

3 2 2 1 1 0 0

0 1 0 2 1 3 2

236:188 225:192 142:130 184:203 139:135 191:257 144:156

6 5 4 4 3 3 2

Olimpija igra sjajno i u ovoj sezoni

Rezultati Rudar - Igokea 84:73 Borac - Banovi}i 68:66 (p) Mladost - @eljezni~ar 56:80 Slobodna je ekipa Jedinstvo BH Telecom

sali i petu pobjedu rezultatom 87:62. Helios je tako nastavio sa serijom poraza bez ostvarene pobjede u ovogodi{njem takmi~enju, dok Cedevita sa samo jednim porazom dr`i visoku tre}u poziciju na tabeli.

Olimpija je pobijedila Radni~ki iz Kragujevca na krilima vrlo dobrog Vu~evi}a (85:70), a Budu}nost se uspjela oduprijeti naletu Krke i na kraju je upisala svoju ~etvrtu pobjedu (84:80).
A. MEHANOVI]

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

RUKOMET

35 BiH - Kipar 32:26 (13:9)

Kvalifikacije za SP 2013. BiH savladala Kipar 32:26

DRUGI TRIJUMF
Veoma sam zadovoljan igrom koju su reprezentativci prikazali u obje kvalifikacione utakmice sa selekcijom Kipra, kazao je selektor bh. tima Dragan Markovi}
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je drugu pobjedu u kvalifikacijama za bara` Svjetskog prvenstva 2013. godine u [paniji. Na{i rukometa{i nadigrali su selekciju Kipra u subotu u Gora`du rezultatom 32:26 u utakmici 2. kola grupe 6. Pobjeda izabranika selektora BiH Dragana Markovi}a nije bila upitna nijednog trenutka, premda nije ostvarena s tako ubjedljivom razlikom kao {to se to mo`da i o~ekivalo. Podsjetimo, u prvom me~u odigranom u srijedu u Nikoziji, na{a selekcija je deklasirala Kipar sa 38:20. “Veoma sam zadovoljan igrom koju su reprezentativci pri-

Markovi}evih izabranika
kazali u obje kvalifikacione utakmi ce sa se le kci jom Ki pra. Me|utim, u revan{u smo odigrali malo slabije u odnosu na izdanje koje smo imali u prvom susretu u srijedu u Nikoziji. Ipak, ne mam {ta da za mje ram igra~ima. Svje sno smo ne ke stvari uradili uo~i subotnjeg revan{a. Tu mislim, prije svega, na trening koji smo imali ujutro na dan odigravanje utakmice, kao i na jo{ jedan, koji smo obavili dan ranije. Oba treninga su dugo trajala i bili su prili~no naporni. Trenirali smo punom snagom. Mo`da je i to razlog {to nismo bili ubjedljiviji u revan{u sa Kipranima i {to nismo izgledali svje`e u revan{-utakmici, koju smo trebali zavr{iti sa najmanje deset golova razlike. U nekoliko navrata profulali smo zicere tako da je na kraju na{a pobjeda bila izra`ena sa ne{to manjom gol-razlikom“, kazao je selektor BiH Dragan Markovi} i dodao: “Bez obzira na sve, moram ponoviti da sam zadovoljan, pogotovo ako imam u vidu da je dijelom i umor od putovanja na Kipar i natrag, u veoma kratkom vremenu odigravanja dva me~a, pomalo ostavio traga na sve” . Selektor reprezentacije BiH najavio je da }e na{a najbolja selekcija odigrati dvije prijateljske utakmice u decembru u pripremama za klju~ne me~eve u gru-

Gradska dvorana “Mirsad Huri}“ u Gora`du. Gledalaca 2.000. Sudije: Radoslav Kavuli} (Slova~ka) i Libor Skruzny (^e{ka). Delegat: @ivan Staki} (Srbija). Sedmerci: BiH 4 (3), Kipar 4 (1). Isklju~enja: BiH - 6, Kipar - 16 minuta. BiH: Grahovac, Vra`ali} 6, Doborac 3, Martinovi}, S. Buri}, Harmandi}, ^aki}, Pani} 6, Stojanovi} 7, Terzi} 1, Toromanovi} 6, Kara~i} 1, Prce, Vranje{, Malinovi} 1, Tahirovi}. Selektor: Dragan Markovi}. KIPAR: Nugnovitch, Efstathiades 5, Christodoulou, Tsivikos, Nikiforou, Demosthenous 2, Argyrou 2, Ekonomou, Kasioulis, Sophocleous 3, Stylianou 4, Georgiou 2, Papakyprianou 8, Lemesios, Prountzos, Kyprianou. Selektor: Arvanitis Ioannis.

Dragan Markovi}: U decembru slijede prijateljske utakmice sa Tunisom

GRUPA
1. BiH 2. Gr~ka 3. Kipar Kipar - BiH BiH - Kipar

6
2 0 2 2 0 0 70:46 4 0 0 0 0:0 0 0 0 2 46:70 0 20:38 32:26

Dobotnik u rePove nadareje uvijek ni u koka slu~aju nirac: do bje {e - pra, koja slatjem Povra
prezentacije Damir Doborac izrazio je veliko zadovoljstvo prikazanom igrom i, pogotovo, drugom pobjedom nad Kiprom u kvalifikacijama za SP 2013. godine. “Pobjeda je uvijek slatka. Ovaj trijumf u Gora`du mi je posebno drag jer je ostvaren na doma}em terenu i pred publikom, koja nas je maksimalno bodrila. Sretan sam {to smo na{im navija~ima zahvalili na najbolji na~in - trijumfom protiv selekcije Kije tako slaba reprezentacija kako je neki predstavljaju. Na kraju, najva`nije je da smo sa dvije pobjede otvorili ove kvalifikacije i da je atmosfera u reprezentaciji veoma pozitivna. Oba me~a sa Kipranima smo profesionalno odradili. U`ivam igraju}i u na{em najboljem timu. Uvjeren sam da }emo u narednim kvalifikacionim me~evima sa Gr~kom biti bolji rival i da }emo se plasirati u bara`“ za, klju~io je Damir Doborac.

Rezultati

pi 6 sa Gr~kom u januaru naredne godine. “Ima}emo dvi je pro vje re pred me~eve sa Gr~kom. Rije~ je o prijateljskim me~evima koje }emo od 26. do 30. decembra igrati sa reprezentacijom Tunisa u Tunisu“, rekao je Markovi}. U 6. kvalifikacionoj grupi najbolji bh. rukometa{i }e igrati sa Gr~kom, 11. januara 2012. u Gora`du i 15. januara u Solunu.
G. VRANJE[ BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice 8. kolo uta pob ner por d:p-g bod

Premijer liga BiH za rukometa{ice

Mira ~vrsto na vrhu
Rukometa{ice Mire sa osam pobjeda iz osam utakmica trenutno na prvom mjestu tabele premijerliga{kog karavana • Ilid`anke lako nadigrale @ivinice
Izuzev me~a izme|u Gora`da i Jedinstva, koji je na rasporedu u srijedu, protekle sedmice odigrani su svi me~evi 8. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometa{ice, u kojima nije bilo velikih iznena|enja. Rukometa{ice Ilid`e su sa lako}om pobijedile ekipu @ivinica rezultatom 40:25 na svom terenu. Pobjeda od petnaest golova razlike u korist Ilid`anki bila je vi{e nego zaslu`ena budu}i da su doma}e rukometa{ice pru`ile puno zreliju igru u odnosu na gostuju}u ekipu, koja nije imala snage za ozbiljniji otpor u ovom susretu. Ilid`anke su na kraju prvog poluvremena vodile rezultatom 19:12, {to je ve} tada bio znak da je pitanje pobjedni ka bi lo odlu~eno. Nastavak me~a bio je samo formalnost u kojem su doma}e kvalitetnom igrom u potpunosti opravdale ulogu favorita i stigle do uvjerljive pobjede. Osvajanjem punog bodovnog plijena, Ilid`anke se trenutno nalaze na petom mjestu tabele Premijerlige BiH. Imaju dva bodamanje u odnosu na ~etvrtoplasirani Zrinjski, koji je u dosad odigranim me~evima 8. kola jedini uknji`io gostuju}u pobjedu savladav{i Lokomotivu rezultatom 32:22. Najuvjerljiviju pobjedu kola ostvarile su rukometa{ice drugoplasiranog banjalu~kog Borca, koji je na svom terenu nadigrao Hrasnicu rezultatom 48:17 (26:9). Rukometa{ice Mire, koje u dosada{njemtokusezone ne znaju za poraz, nastavile su seriju pobjeda i u ovomkolu, savladav{iKne`opoljku, posljednjeplasiranu ekipu u prvenstvu, rezultatom36:22. Ruko-

1. Mira 8 2. Borac 8 3. Katarina 8 4. Zrinjski 8 5. Ilid`a 8 6. Ljubu{ki 8 7. Jedinstvo B. 7 8. Gora`de 7 9. Lokomotiva 8 10. @ivinice 8 11. Hrasnica 8 12. Kne`opoljka 8

8 7 6 6 5 3 2 2 2 1 1 1

0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0

0 1 2 2 2 3 4 5 6 6 6 7

234:162 250:159 252:189 243:186 239:207 214:222 168:179 159:182 201:254 203:258 232:328 216:285

24 21 18 18 16 11 7 6 6 4 4 3

Rezultati Ilid`a - @ivinice Mira - Kne`opoljka Katarina - Ljubu{ki Lokomotiva - Zrinjski Borac - Hrasnica Srijeda, 9. novembar Gora`de - Jedinstvo

40:25 38:22 36:22 22:32 48:17 (19 sati)

Rukometa{ice Ilid`e bez problema do pete pobjede u prvenstvu

meta{icepremijerliga{a iz Prijedora su, ostvariv{i maksimalan u~inak od osam pobjeda iz osam utakmica, na taj na~in sa~uvale prednost od tri boda u odnosu na najbli`eg pratioca na tabeli, ekipu Borca i najavile ozbiljnu kandidaturu za osvajanje titule jesenjeg prvaka BiH. G. V.

36
Veliki jubilej atletike u Bosni i Hercegovini (4)

MIX

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Te{ke godine
Rat, kao najmra~niji iskaz me|uljudskih odnosa, pokazao je kod nas u BiH svu svoju razornu snagu. Bilo je to vrijeme potpune devastacije, kako objekata, tako i uspostavljenih sistema i odnosa. Me|utim, nikakve strahote rata nisu uspjele uni{titi ono {to je najvrednije, a to je sportski duh i namjera ljudi istinskog sportskog opredjeljenja da sa~uvaju i odr`e trak nade kao osnovu o~uvanja i ljudskih `ivota i svih kulturnih vrijednosti koje i jesu osnova ljudskog `ivljenja. Biti aktivan i dokazivati vrijednosti i snagu sportskog duha i u najte`im prilikama, bila je osnovna ideja grupe atletskih radnika koji su se ve} 16. juna 1992. godine okupili sa ciljem procijeniti aktuelnu situaciju i planirati mogu}e aktivnosti. Na ovom sastanku formiran je ratni Izvr{ni odbor Atletskog saveza (ASBiH). Za predsjednika je izabran Mehmed Sokolovi}, do tada predsjednik Atletskog saveza Jugoslavije, a IO su sa~injavali: Slavko Burazor, Zoran Div~i}, \ur|ica [i{ul-Rajher i Predrag Me|e{ki. Osnovni kriterij je bio mogu}nost prisustva sastancima i izvr{enje zadataka. Na ovom sastanku donesena je i odluka o podno{enju zahtjeva Evropskoj i Svjetskoj atletskoj federaciji za prijem ASBiH u punopravno ~lanstvo, a osnovni zadatak je bio poduzimanje mjera da se ~etiri na{a atleti~ara {to bolje pripreme za nastup na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. ASBiH na Kongresu EAA u Pragu 24. oktobra 1992. godine primljen je za redovnog ~lana ove asocijacije. za u najte`em periodu. Kada De li} je 1994. nas tu pi la na Evropskom dvoranskom prvenstvu u Parizu, a Dijana Pendi} i Irvin Tahmaz na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Lisabonu, a Kada Deli} i Islam \ugum na Evropskom prvenstvu u Helsinkiju. Tokom 1994. vo|ene su veoma intenzivne me|unarodne aktivnosti, od kojih je posebno zna~ajan sastanak ~elnika EAA i IAAF na Bledu u aprilu, ka da je pri hva}ena ide ja o odr`avanju Me|unarodnog mitinga solidarnosti u Sarajevu, {to je predstavljalo veliki podstrek svim atletskim poslenicima za nastavak napora na odr`avanju visokog nivoa atletike u BiH. Znatna je aktivnost na{ih atleti~ara u 1995. Vrijedno je zabilje`iti nastupe: Borislava Jaj~anina na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Barceloni, Kade Deli}, Mirsade Buri} i Islama \uguma na Svjetskom prvenstvu u Geteborgu, Senide Durakovi}, Vedrana Kadri}a, Ivana [unji}a i Amira Be}irhod`i}a na Evropskim olimpijskim danima mladih u Bathu, Mirze Kadi}a na Evropskom juniorskom prvenstvu u Nier|ihazu. Pripreme na{ih atleti~ara za me|unarodne nastupe odvijale su se u zaista vanrednim okolnostima o ~emu su svjedo~an-

oja~ale redove

Olimpijske igre u Barceloni bile su prvi veliki me|unarodni doga|aj nakon sticanja nezavisnosti BiH, na kojima su nastupili na{i atleti~ari Kada Deli}, Mirsada Buri}, Zlatan Sara~evi} i Dragan Mustapi}
period protekao u znaku tzv. velike trojke: AK Sarajevo, AK Zenica i AK Sloboda-Tehnograd iz Tuzle. Vi{e od 90 posto medalja na ekipnim takmi~enjima u BiH oti{lo je u vitrine ova tri kluba. Uz ove klubove treba ista}i i obnovljeni AK Bosna iz Sarajeva i AK “Zijad Imamovi} Zijo” iz Lukavca.

Entuzijazam ispred podr{ke
Posljednja dekada prvog vijeka razvoja moderne atletike u BiH protekla je u daljem saniranju posljedica rata, u~vr{}enju me|unarodne pozicije ASBiH u Balkanskoj, Evropskoj i Svjetskoj federaciji, nizu zapa`enih nastupa i rezultata na{ih atleti~ara, te konsolidaciji atletske organizacije na teritoriji cijele dr`ave. Sve ove aktivnosti vo|ene su od istinskih entuzijasta i ve} dokazanih trenera, pedagoga i atletskih radnika na potpuno amaterskoj osnovi. U ovom periodu manifestovale su se i sve te{ko}e koje prate razvoj sporta u poratnom periodu kod nas. A ovdje se, u prvom redu, misli na hroni~ni nedostatak sredstava, nedovoljno razumijevanje dr`avnih organa zadu`enih za razvoj sporta, te neadekvatnu organizovanost i osposobljenost samih sportskih asocijacija. Najzna~ajniji doga|aj za sportiste je u~e{}e na Olimpijskim igrama. Vrijedno je zabilje`iti da su na{i atleti~ari imali svoje predstavnike na svim olimpijadama otkako je BiH ravnopravna ~lanica olimpijskog pokreta. Kontinuitet nastupa BH atleti~ara te~e od 1992. i 1996. godine, o kojima je i ranije bilo rije~i, a na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. u~estvovali su na{i predstavnici u atletskom sportu: Dijana Koji}, Elvir Krehmi}, \uro Ko|o, @eljko Petrovi}, 2004. u Atini nastupali su Jasminka Guber i Jasmin Salihovi}, dok su boje na{e zemlje u Pekingu 2008. branili Hamza Ali} i Lucija Kimani. U ovom periodu zapa`eni su nastupi na{ih atleti~ara i na balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, te na presti`nim me|unarodnim takmi~enjima. Istovremeno, neophodno je nazna~iti da je ASBiH bio organizator niza visoko rangiranih me|unarodnih prvenstava i takmi~enja kao {to su: Balkansko juniorsko prvenstvo odr`ano 2004. u Banjoj Luci, Balkansko seniorsko prvenstvo 2006. u Zeni ci, Evrop ski kup u Ze ni ci odr`an je 2007, a 2009. Evropsko klupsko prvenstvo u Sarajevu.
Ibrahim U[TOVI]

Mirsada Buri} predstavljala je BiH na OI u Barceloni

Islam \ugum branio je boje na{e zemlje na OI u Atlanti

pune borbe za o~uvanje vlastitih `ivota, ali i sporta kome su se posvetili, atleti~ari i atletski radnici su u{li u period mira i obnove svega {to je ratom o{te}eno i razru{eno.

Prekretnica razvoja
Doga|aj koji je obilje`io atletsku 1996. godinu, a i predstavljao prekretnicu u razvoju atletskog sporta u BiH svakako je IAAF Me|unarodni atletski miting solidarnosti, koji je odr`an na obnovljenom Olimpijskom stadionu Ko{evo. Te 1996. odr`ane su Olimpijske igre u Atlanti na

Nastup u Barceloni
Olimpijske igre u Barceloni bile su prvi veliki me|unarodni doga|aj nakon sticanja nezavisnosti BiH, na kojima su nastupili na{i atleti~ari Kada Deli}, Mirsada Buri}, Zlatan Sara~evi} i Dragan Mustapi}. Njihovi rezultati i plasmani bili su skromni - primjereni uslovima u kojima su `ivjeli i trenirali ~etiri mjeseca pred OI. Septembra 1992. Irena To{i} je nastupila na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Seulu. Tokom 1993. na Evropskom prvenstvu za juniore nastupio je Damir Kalajevac, a na Svjetskom prvenstvu u [tutgartu Kada Deli}. Tom prilikom je 11. avgusta 1993. na Kongresu IAAF ASBiH primljen za punopravnog ~lana. Prijemom u svjetsku atletsku porodicu Atletski savez BiH postao je i predmetom njene brige i pomo}i koja je bila od presudnog zna~aja za opstanak SaveOtvaranje Me|unarodnog mitinga solidarnosti u Sarajevu 1996.

NOVI PO^ETAK Biti aktivan i dokazivati vrijednosti i snagu sportskog duha i u najte`im prilikama, bila je osnovna ideja grupe atletskih radnika koji su se ve} 16. juna 1992. godine okupili sa ciljem procijeniti aktuelnu situaciju i planirati mogu}e aktivnosti. Na ovom sastanku formiran je ratni Izvr{ni odbor Atletskog saveza (ASBiH). Za predsjednika je izabran Mehmed Sokolovi}, do tada predsjednik Atletskog saveza Jugoslavije, a IO su sa~injavali: Slavko Burazor, Zoran Div~i}, \ur|ica [i{ul-Rajher i Predrag Me|e{ki
stvo sa~inili i inostrani snimatelji, tako su svojim kamerama zabilje`ili kako atleti~arka Mirsada Buri} i Islam \ugum treniraju u parkovima i tr~e ulicama Sarajeva pod ki{om granata. Jedna japanska TV kompanija je o Islamu \ugumu snimila i objavila dokumentarni film. Nakon pune ~etiri godine prekojima su u~estvovali na{i Kada Deli} - hodanje i Islam \ugum - maraton, dok su na Svjetskom prvenstvu za juniore u Sidneju na{u zemlju predstavljali Dijana Koji} - 400 m i Vedran Kadri} koplje. Za 1997. mo`e se re}i da je bila godina obnove u kojoj je entuzijazam atletskih radnika bio glavna pokreta~ka snaga. I u

takvim uslovima ostvarena su vidna pobolj{anja, prije svega, na planu realizacije sistema takmi~enja. Na me|unarodnom planu posebno se isti~u uspje{na u~e{}a Dijane Koji} i Elvira Krehmi}a na Svjetskom prvenstvu u Atini. Za 1998. u atletici se mo`e kazati da je godina Elvira Krehmi}a, koji je na EAA mitingu u Zagrebu skokom od 2,31 m postavio novi dr`avni rekord i time se uvrstio u klub elitnih svjetskih atleti~ara. Zlatna medalja na Juniorskom balkanskom prvenstvu u Istanbulu Hamze Ali}a najavila je jednu sjajnu sportsku karijeru. Godina 1998. }e se posebno pamtiti po Prvom me|unarodnom juniorskom atletskom mitingu prijateljstva Sarajevo '98., koji je ocijenjen kao veoma uspje{an poku{aj da se Sarajevo jo{ jednom iska`e kao dobar doma}in i organizator velikih atletskih priredbi. I u 1999. godini odr`an je kontinuitet nastupa i zapa`enih rezultata na{ih atleti~ara na me|unarodnoj sceni, od kojih treba ista}i 9. mjesto Krehmi}a na Svjetskom prvenstvu u dvorani (Meabashi-Japan), njegovu zlatnu medalju sa Balkanskog prvenstva, srebro Edhema Ka~evi}a (kugla) sa istog takmi~enja, te zlato Jasmina Salihovi}a (800 m) i dvije srebrene medalje Dijane Koji} (200 m i 400 m) sa Balkanskog prvenstva za juniore. U istoriju bh. atletike u}i }e i podatak da je Dijana Koji} zajedno sa Mariom Matanovi}em (800 m) bila u~esnik Prvog svjetskog prvenstva za mlade odr`anog u Bidgo{}u (Poljska). Zasluge za dobre rezultate koje su u pojedina~noj konkurenciji ostvarili na{i takmi~ari ili ekipe pripadaju prvenstveno sportistima i njihovim trenerima te jednom broju atletskih radnika, a {to se klupskih ostvarenja ti~e, mora se re}i da je ovaj

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

[AH
UKRATKO

37

18. ekipno prvenstvo za `ene i mu{karce u Porto Carassu

Uzbu|enja tek predstoje
Nakon tri odigrana kola u konkurenciji {ahista samo dvije selekcije su osvojile maksimalan broj poena, Azerbejd`an i [panija, ali tek se o~ekuju me|usobni okr{aji najboljih • Dueli izme|u Rusije, Ukrajine i Gruzije odlu~i}e o medaljama me|u {ahisticama
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Najelitnije turisti~ko mjesto u Gr~koj Porto Carras na poluotoku Halkidiki doma}in je 18. ekipnog prvenstva u {ahu za `ene i mu{karce, koje }e se igrati do 11. novembra u Olimpijskoj hali i Kongresnom centru Porto Carras. U tom veleljepnom objektu obavljena je i sve~ana ceremonija otvaranja, koja je kulminirala povla~enjem prvog poteza predsjednika ECU Silvia Danailova, u partiji Svidler (Rusija) - Bologan (Moldavija). Time su i zvani~no po~eli me~evi prvog kola na 19 stolova na kojima se su~elilo 38 evropskih selekcija. Koliko su sve federacije shvatile zna~aj ovog natjecanja, za razliku od na{ih bh. {ahovskih gubitnika i nesretnika, govori podatak da su u Gr~ku poslale sve najbolje {to imaju (Aronjan, Karjakin, Topalov, Ivan~uk, Ponomarjov, Gri{~uk, Ga{imov, Radjabov, Mamedjarov, Svidler, Morozevi~, Leko, Moiseenko, Adams, Giri, Nepomnija~i, Vachier-Lagrave, VallejoPons, Movsesian, [irov, Caruana, Alma i, Bacrot, Naidi~, Berkeą, Navara, Vojta{ek, Efimenko, Lazni~ka, Fresine, Ivan Sokolov, Ivani{evi}, Stevi}...). Izostali su samo Carlsen, Kramnik i Geljfand.

Predsjednik ECU Silvio Danailov povla~i prvi potez u partiji Svidler - Bologan

Armenija i Ma|arska - lako su iza{li na kraj protiv Moldavije, Slovenije, Italije, Austrije i Danske. Na{i zapadni i isto~ni susjedi Hrvatska i Srbija bili su iznimno raspolo`eni ubilje`iv{i pobjede visokim rezultatom protiv slaba-

Zanimljive borbe
Kako {vicarski sustav na po~etku spaja slabije ekipe protiv ja~ih, to i nije bilo prevelikih iznena|enja. Prvih pet rejting favorita - Rusija, Ukrajina, Azerbejd`an,

REMI RUSA Dva salonska remija na prve dvije plo~e izme|u Svidlera i Girija, te Gri{~uka i Van Velija, dio su ruske taktike da poentiraju na tre}oj i ~etvrtoj. Sve je to palo u vodu jer su Smeets i Stelvagen izdr`ali nalete Karjakina i Morozevi~a u maratonkama. Kona~an rezultat 2:2

Selekciju Gruzije predvodi pobjednik Open Bosna 2011. Badur Jobava

{nih [kota i Luksembur`ana. Ve} je drugo kolo ponudilo puno zanimljivije borbe i izravne oglede pretendenata za sami vrh. U kavkaskom derbiju, aktuelni evropski prvaci iz Novog Sada 2009. godine Azerbejd`anci (Radjabov, Ga{imov, Mamedjarov i Guseinov) ostvarili su zna~ajan trijumf protiv uvijek dobrih Armenaca (Aronjan, Movsesian, Akopian i Sargisian) rezultatom 3:1. Ruska kaznena ekspedicija (Svidler, Grią~uk, Karjakin i Nepomnija~i) naprosto je raznijela odli~nu ~e{ku mom~ad (Navara, Lazni~ka, Hra~ek i Sto~ek) visokim skorom 3,5:0,5. Time su potvrdili ono {to smo najavljivali krajem jula mjeseca kada su na 8. SP-u u Ningbou do`ivjeli pravi fijasko osvajanjem 4. mjesta. U Gr~koj }e uslijediti osveta i revan{ s kamatama! Po dba ci li su Ukra jin ci i Ma|ari odigrav{i neodlu~no protiv Bugara koje, poslije du`e pauze, ponovo predvodi fenomenalni Veselin Topalov i Hrvata sa Stevi}em, Ivanom [ari}em, Palcem i Brki}em. Srbija je, poslije velike borbe, tijesnim rezultatom 2,5:1,5 (poraz ^olaka od [irova) izgubila od potencijalno opa snih [pa njo la ca (Val le jo Pons, [irov, Salgado Lopez i Arzimendi). Tre}e kolo, kojim se zavr{ava prva tre}ina 18. EP-a, donijelo je ve}a iznena|enja. Rusi su posrnuli protiv nepredvidivih Nizozemaca, dvostrukih evropskih prvaka iz 2001. i 2005. godine. Dva

salonska remija na prve dvije plo~e izme|u Svidlera i Girija, te Gri{~uka i Van Velija, dio su ruske taktike da poentiraju na tre}oj i ~etvrtoj. Sve je to palo u vodu jer su Smeets i Stelvagen izdr`ali nalete Karjakina i Morozevi~a u maratonkama. Kona~an rezultat 2:2! [panjolci i Azerbejd`anci upisali su nove bodove identi~nim rezultatom 3:1 protiv, u prva dva kola, u~inkovitih Grka i Rumuna. Time su izbili na ~elo karavana. Ukrajina je poslije kiksa u 2. kolu iskalila bijes na Hrvatima, dok su Ma|ari ovaj puta ostali praznih ruku. Neo~ekivani poraz od sjajnih Nijemaca, 2,5:1,5. Armenci se o~ito jo{ nisu aklimatizirali u sun~anoj Gr~koj, odigrali su samo 2:2 s Englezima. Srbija (Ivani{evi}, Kova~evi}, Damljanovi} i Perunovi}) ponovo naju~inkovitija. Maksimalan trijumf od 4:0 protiv jo{ nedorasle Turske. Poredak poslije 3. kola: Azerbejd`an i [panija 6, Ukrajina, Rusija, Francuska, Njema~ka i Bugarska 5, Srbija, Gruzija, Moldavija, Rumunija, Gr~ka i Holandija 4 itd.

Bojan Kurajica

Kurajica na SP-u za veterane
Hrvatski {ahovski savez u saradnji sa [K Rijeka organizira 21. SP za veterane u {ahu, koji }e se odr`ati od 14. do 27. novembra u Opatiji. Do danas je prijavljeno vi{e od 200 {ahista iz 49 zemalja svijeta, od toga 16 velemajstora i 25 me|unarodnih majstora. Me|u njima je i bh. velemajstor, proslavljeni srebreni olimpijac iz Moskve 1994, eks-omladinski prvak svijeta iz Barcelone 1965. godine i ~etverostrukiklupskiprvakEvrope sa [K Bosna, Bojan Kurajica (2.532). Me|u brojnim sudionicima, velemajstorKurajica je drugirejting-favorit i jedan od najozbiljnijih kandidata za neku od medalja. @estoku konkurenciju za tron ima}e u francuskom GM Vaisseru (2.555), ruskom GM Ra{kovskom (2.517), te ovda{njim velemajstorima iz regiona, Vladi Kova~evi}u, Komljenovi}u, Abramovi}u, Cebalu, Rukavini i Rajkovi}u. Ako mu se posre}i i postane pobjednikom turnira, bi}e to prvi put u povijesti {aha da neko objedini dvije titule pojedina~nog svjetskog prvaka, omladinsku i veteransku.

Znaju se najbolje
Na `enskom turniru, na kojem sudjeluje 28 selekcija, o~ekivano su se ve} poslije 3. kola u gornjem domu smjestile tri ponajbolje ekipe s maksimalnim u~inkom. Apsolutne favoritkinje za zlato, aktuelne evropske prvakinje Ruskinje (2.516 - N. i T. Kosinceva, Gunina, Pogonina i Kostenjuk), jedine s rejtingom ve}im od 2.500, naprosto su se poigrale protiv Izraelki, Ma|arica i Rumunki. U stopu ih prate iznimno jake Ukrajinke i Gruzijke, prvakinje iz 1992. i 1997. godine. Pola koraka iza njih su Armenke, najbolje u Evropi 2003. godine, koje su ve} u 1. kolu neo~ekivano remizirale protiv dobrih ^ehinja. U slijede}em, 4. kolu slijedi izravan sudar prva ~etiri rejting favorita, Ukrajina - Rusija i Armenija - Gruzija. Poredak poslije 3. kola: Rusija, Ukrajina i Gruzija po 6, Armenija 5, Srbija, [panija, Slovenija, Poljska, Bugarska, Francuska, ^e{ka i Rumunija po 4... 19. Hrvatska 2, 20. Crna Gora 2 itd.

Prijedoru Kup RS-a
Ovogodi{njiekipniprvaciRepublike Srpske i ujedno novi premijerliga{i, {ahisti Prijedora, ostvarili su jo{ jedanuspjeh. Postali su pobjednici 16. kupa RS-a, odigranog od 28. do 30. oktobra u hoteluSveti Stefan u Banji Dvorovi kod Bijeljine. U konkurenciji osam ekipa, ubilje`ili su {esttrijumfa i samojedan neodlu~an rezultat. Time su pobjegli drugoplasiranim Banjolu~anima za jedan bod. Pro{logodi{njiosvaja~iKupa, {ahistiTermaga iz Rogatice nisu ponovili dobru igru i zauzeli su tre}emjesto. Pobjedni~kudru`inu iz Prijedorapredvodio je srbijanski velemajstor Mi{a Pap, koji je ujedno bio i najuspje{niji igra~ na prvoj tabli sa osvojenih5,5/7. Kod `ena, sudjelovale su samo tri ekipe. Prednostdoma}eg terena i ambijenta iskoristile su {ahistice Dvorova koje su naprostodeklasiraledostaslabeTesli}anke i Bile}anke. Kona~an poredak - mu{karci: Rudar Prijedor 13, Banja Luka 12, Gorski Termag Rogatica 9, Polet ^ovi}-Polje i Panteri Bijeljina 7, Dvorovi i Jedinstvo 1954 Br~ko 4 i Centar Panteri Bijeljina 0. @ene: Dvorovi 10, Mladost Tesli} 4 i Osnovac Bile}a 0.

IZABRANE PARTIJE
Mamedjarov - Brunello
1. d4 d5, 2. c4 c6, 3. Sc3 dxc4, 4. e5 b5, 5. a4 b4, 6. Sce2 Dd5, 7. Sg3 Sf6, 8. Le2 e5, 9. Sf3 Sbd7, 10. 0 - 0 Ld6, 11. Sd2 c3, 12. bxc3 bxc3, 13. e4 De6, 14. Sf5 0 - 0, 15. Lc4 Sd5, 16. Sf3 S7b6, 17. Lb3 La6, 18. Te1 Lc7, 19. dxe5 - 1:0. Lc5, 8. Dd2 d6, 9. 0 - 0 - 0 a6, 10. Sge2 Lxe3, 11. Dxe3 Ld7, 12. Kb1 b5, 13. cxb5 axb5, 14. a3 b4, 15. axb4 Db8, 16. Sa2 Se7, 17. Sec3 0 - 0, 18. b5 Ta5, 19. Sb4 Db7, 20. Sc6 Lxc6, 21. dxc6 Sxc6, 22. bxc6 Db3, 23. Dd3 Tfa8, 24. Kc1 Tc5, 25. Kd2 Dxb2+, 26. Dc2 Db4, 27. Ld3 d5, 28. Tb1 Dd4, 29. The1 g6, 30. Tb3 dxe4, 31. fxe4 Df2+, 32. Te2 Df4+, 33. Ke1 Ta1+, 34. Tb1 Txb1+, 35. Dxb1 Txc3, 36. Tc2 - 0:1.

Short - Sveshnikov
1. c4 e6, g3 d5, 3. Lg2 Sf6, 4. Sf3 dxc4, 5. Da4+ Sbd7, 6. Dxc4 c5, 7. d3 a6, 8. Db3 Ld6, 9. 0 - 0 Tb8, 10. a4 b5, 11. axb5 axb5, 12. Sc3 0 - 0, 13. Lg5, H6, 14. Se4 hxg5, 15. Sxd6 g4, 16. Sg5 c4, 17. dxc4 Sc5, 18. Dd1 bxc4, 19. Ta7 Db6, 20. Txf7 La6, 21. Dc2 Txf7, 22. Sdxf7 Dxb2, 23. Dg6 Tf8, 24. Tb1 c3, 25. Sh6+ Kh8, 26. Sgf7+ Txf7, 27. Sxf7+ Kg8, 28. Txb2 cxb2, 29. Dc2 Kxf7, 30. Dxb2 - 1:0.

Luminita Cosma - T. Kosinceva
1. d4 Sf6, 2. Sf3 e6, 3. g3 c5, 4. Lg2 cxd4, 5. Sxd4 d5, 6. c4 e5, 7. Sf3 d4, 8. 0 - 0 Sc6, 9. e3 Le7, 10. exd4 exd4, 11. Sbd2 Le6, 12. Sg5 Lg4, 13. Sgf3 Dd7, 14. a3 a5, 15. Sb3 Td8, 16. Lg5 Df5, 17. Sbd2 0 - 0, 18. Db3 Td7, 19. Tfe1 h6, 20. Lxf6 Lxf6, 21. Se4 d3, 22. Db5 Dxb5, 23. cxb5 Sd4, 24. Sxf6+ gxf6, 25. Sxd4 Txd4, 26. Te4 Txe4, 27. Lxe4 d2, 28. f3 Tc8 - 0:1.

Sammalvuo - Iv. Sokolov
1. d4 Sf6, 2. c4 b6, 3. f3 Sc6, 4. Sc3 e5, 5. d5 Se7, 6. e4 Sg6, 7. Le3

38

DRUGA STRANA SPORTA Tania Cagnotto, italijanska sporta{ica

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Najbolja i najljep{a evropska skaka~ica
Na nedavnom izboru LEN je Italijanku, nositeljicu dvije zlatne i jedne srebrene medalje, proglasio najboljom skaka~icom u godini {to je na izmaku • Neostvarena `elja je olimpijska medalja
Evropska pliva~ka federacija (LEN) proglasila je 26-godi{nju Italijanku Taniu Cagnotto najboljom skaka~icom u vodu na Starom kontinentu u ovoj godini, a mnogi je progla{avaju i najljep{om. Italijanka je to zaslu`ila osvojiv{i na kontinentalnom {ampionatu, odr`anom u Torinu u martu, ~ak tri medalje: dvije zlatne i jednu bronzanu. Ina~e, na evropskim {ampionatima do sada je u karijeri ukupno osvojila devet zlatnih, jednu srebrenu i ~etiri bronzane. Isti broj zlatnih i srebrenih medalja ima i u juniorskoj konkurenciji u Evropi te dvije bronze. Uspje{na je bila i u mla|im konkurencijama na svjetskom nivou kada se okitila sa ~etiri zlatne i pet srebrenih medalja. Ne{to skromniji bilans je u seniorskoj konkurenciji jer je do sada na svjet skim {am pi ona ti ma osvojila jednu srebrenu i dvije bronzane medalje. Ali tu su posljednjih godina dominantne gotovo nepobjedive kineske skaka~ice kojima su gotovo rezervisana sva odli~ja. No, malo je nedostajalo da Tania krene sasvim drugim sportskim putem. Naime, njen otac je ronilac i biv{i reprezentativac a jedno trenirala. Takav trud, uz podr{ku, kako uvijek isti~e, kompletne porodice, morao je donijeti rezultat. Neostvareni san ove simpati~ne skaka~ice visoke 160 cm i te{ke 54 kg je olimpijska medalja. Sljede}a prilika }e biti u Londonu 2012. “Sigurno je da je London sada najva`nija stanica u mojoj karijeri. Tamo }u do}i s dobrim rezultatima koje sam postigla posljednjih nekoliko godina, stekla dovoljno iskustva i vjerujem da je to pravo vrijeme da poku{am osvojiti olimpijsku medalju, {to je jedina koja mi nedostaje u kolekciji. To bi zna~ilo vrhunac putovanja zapo~etog prije mnogo godina u Sydneyu. Sigurno je da }u naporno raditi, pripremati se na najvi{em nivou. Oti}i }u u London i dati sve od sebe, pa }emo vidjeti {to }e se dogoditi. Olimpijska medalja mi je va`na, ali ona ne smije postati opsesija. Ako se ona dogodi, bi}u jako sretna, a ako ne - ja }u i dalje biti zadovoljna s onim {to sam postigla u karijeri zato {to znam da sam uvijek sve u~inila na moj najbolji na~in u tom trenutku“, rekla je Tania u jednom od brojnih intervjua.

sada trener u ovom sportu. Kao sasvim mlada po~ela je i ona da roni, ali su je ipak vi{e privla~ili skokovi. Tu je pokazala svoj izuzetan talenat i ve} od najranije mladosti po~ela je da pobje|uje

sve svoje vr{njake. Talenat joj je osigurao mjesto u najboljoj selekciji Italije na Olimpijskim igrama u Sydneyu sa samo 15 godina. Sigurno je da je taj doga|aj promijenio mnogo toga u nje-

nom `ivotu, prije svega u odnosu prema sportu i na~inu `ivota. Dok su njene drugarice odlazile da ple{u do duboko u no} ili se ~astile ogromnim koli~inama pice, ona je odlazila na bazen i vri-

ZANIMLJIVOSTI Originalan na~in prikupljanja novca

@

elite li kupiti komad reklamnog prostora na ko`i Claire Kelly? Ako `elite da poslovanje va{e firme zauvijek obilje`ite na ruci ili nekom drugom dijelu tijela i to vide milioni ljudi {irom svijeta koji }e gledati Olimpijske igre u Londonu idu}e godine, obratite se australijskoj odbojka{ici na pijesku. Claire je, naime, do{la na originalnu ideju kako da finansira pripreme za odlazak na OI. Ona prodaje prostor za tetoviranje reklama na svom tijelu eventualnim sponzorima. Zna se i cjenovnik. Za 10.000 australijskih dolara mo`ete imati 2x2 cm na preplanuloj lijevoj ruci, dok 50.000 dolara ko{ta prostor od 5x5 cm za tetoviranje loga firme na desnoj ruci ili ramenu. Postoje i druga mjesta, ali }e se ona prodavati na aukciji.

Prodaje reklamni prostor

NA TIJELU ZA TETOVA@E
Claire Kelly i njena partnerica Carla Kleverlaan su jedan od najboljih parova u Australiji. Ali da bi osigurale mjesto u reprezentaciji, treba da pro|u 12 turnira i plasiraju se me|u dvije najbolje. Skupe su avionske karte, a Olimpijski komitet Australije finansira samo zavr{ne pripreme. Zato je Claire do{la na luckastu ideju. “Ovo je moj san i ~ini se da nije ludo da poku{am u~initi ne{to da ga ostvarim. Moramo krenuti na svjetsku turneju i trebamo finansijsku potporu, tako da ne mogu dopustiti da me strah zaustavi. Tetova`e zna~e puno vi{e nego samo novac ili posao. One ozna~avaju hrabrost da se upusti{ u ne{to ve}e i trebam bar poku{ati“, ka`e Claire Kelly. Sigurno je i da }e biti zainteresovanih, jer je odbojka na pla`i, {to zbog oskudno odjevenih takmi~arki, {to zbog atraktivnosti akcija veoma popularna. To potvr|uje podatak da je ve} 480.000 ljudi podnijelo zahtjev za ulaznice za ovo takmi~enje u Londonu sljede}eg ljeta.

7. novembar 2011. godine

39

Bamija sa janjetinom
Potrebno: 600 g janjetine bez kosti 300 g svje`ih bamija (ili 30 g su{enih) 2 glavice ljubi~astog luka 100 g mrkve 2 ~e{nja bijelog luka 25 g korijena |umbira 1 ka{i~ica mljevene crvene paprike 1 limun 50 g milerama maslinovo ulje so i biber Priprema: Svje`u bamiju isprati pod mlazom hladne vode, ocijediti, no`em odstraniti peteljku i vrh, te je po `elji popre~no, dijagonalno ili uzdu`no narezati (su {e nu ba mi ju pre ko no}i mo~iti u vodu, zatim je ocijediti, odstraniti peteljku i vrh, te je po `elji popre~no, dijagonalno ili uzdu`no nare`emo). U lonac, na ugrijano maslinovo ulje, dodati janjetinu narezanu na komade veli~ine zalogaja, malo posoliti, te pr`iti sa svih strana, dok voda, {to je meso ispustilo, ne ispari. Zatim meso izvaditi, staviti na toplo i poklopiti. U lonac, na masno}u od pr`enja, dodati sjeckani luk, naribanu mrkvu, protisnuti bijeli luk, naribani korijen |umbira, posoliti i na laganoj vatri pirjati dok povr}e ne omek{a. Potom dodati mljevenu crvenu papriku, vratiti meso, dodati bamije, nekoliko kolutova limuna, po potrebi za~initi solju i biberom, uliti toliko vode da pokrije sastojke i na laganoj vatri kuhati, po potrebi polijevaju}i vodom jedan sat, odnosno dok meso ne omek{a. Pred kraj kuhanja iz lonca izvaditi kolutove limuna, a u jelo umije{ati sok polovice limuna, mileram i poslu`iti.

Divit-baklava
Potrebno: 450 g tankih jufki za baklavu 450 g mljevenih oraha 150 g {e}era 250 g maslaca agda: 1 l vode 650 g {e}era sok od jednog limuna Priprema: Za ovu baklavu je potrebna veoma tanka oklagija, debljine olovke. U pakovanju je ukupno 25 tankih jufki oblika pravougaonika. Jufke prekriti vla`nom krpom kako se ne bi su{ile dok se pravi baklava. Orahe samljeti i pomije{ati sa {e}erom, a mo`e i sa sjeckanim orasima. Maslac rastopiti. Za pravljenje divit-baklavica koristiti samo dvije jufke. Prvu jufku premazati svu sa maslacem, na nju polagano staviti drugu jufku, premaziti sa maslacem i presuti sa orasima ravnomjerno po ~itavoj jufci. Oklagiju staviti na du`u stranu jufke i polako oko nje motati ~itavu jufku, sve do kraja. Sada oklagiju sa jufkom staviti uspravno i polagano, po~ev{i sa dna objema rukama, povla~iti, rozati jufku prema dolje. Narozanu jufku polagano skinuti sa oklagije, odrezati krajeve, a zatim o{trim no`em prerezati na pola, a zatim jo{ jednom, prave}i pritom 4 baklave. Ponovite zatim postupak sa svim preostalim jufkama. Na kraju, svaku baklavu premazati sa maslacem. Baklave redati u poma{}enu tepsiju i pe}i na 180 stepeni, 40 minuta, dok baklava fino ne porumeni. U me|uvremenu napraviti agdu tako {to }ete pomije{ati {e}er sa vodom, a zatim zagrijavati, i kada proklju~a, kuhati 10-ak minuta. U ohla|enu agdu dodati sok od jednog limuna. Gotovu baklavu prohladiti i zaliti agdom, te ostaviti da se dobro ohladi.

Hurma{ice
Potrebno: 250 g margarina 1 {oljica {e}era 1 {oljica ulja 1 {oljica mlijeka 1 jaje 1/2 kg bra{na pola pra{ka za pecivo orasi ili kokos agda: 600 g {e}era 3 dcl vode sok od pola limuna Priprema: Sastojke za tijesto pomije{ati u zdjeli. Staviti u fri`ider na pola sata da se malo stisne. Uze ti ti jes ta to li ko da se mo`e napraviti kuglica u koju }e se sta vi ti po lo vi ca ora ha (o~i{}enog) i za ro la ti ta ko da orah os ta ne u sre di ni ku gli ce. Za tim hur ma {i ce staviti u poma{}en i pobra{njen pleh, te pe}i na 180 stepeni da lagano dobiju zlatas tu bo ju. Dok se to pe~e, napraviti agdu. Ku ha ti vo du i {e}er dok se {e}er ne rastopi i pustiti neka sve lagano prokuha. Ta da do da ti li mu nov sok. Agdu vru}u posuti na vru}e hurma{ice.

40

7. novembar 2011. godine

OKOEKOLOGIJE

Ni `iv, ni mrtav
Ekolo{ka pitanja ti~u se svakog ~ovjeka, pa u njihovom razmatranju ba{ svako mo`e i treba dati svoj doprinos
Hajdar ARIFAGI] hajdar.arifagic@oslobodjenje.ba

Cipele za kojima
}ete uzdisati u 2012.
Proljetni trendovi s revija na svjetskim sedmicama mode
Sigurno ste propustili detalje s raznih revija na kojima su se veliki modni dizajneri predstavljali. Ali, osim odje}e, torbi i modnih dodataka, veliku pa`nju su zaslu`ile i cipele. Samo pogledajte ove cipele za prolje}e 2012. koje su ne{to sasvim novo u modnoj industriji te budite spremni na pokoji uzdisaj i `elju da na bilo koji na~in nabavite poneki par. Michael Kors jedan je od rijetkih koji je predstavio ravne cipele, dok se pla tfor ma ma bavio Alejandro Ingelmo za Chris Benz. Za tre}e u nizu na slici je zaslu`na mo dna ku}a La Coste. Podsje}aju li vas na ne{to ove Preen cipele? Mo`da na borosane, samo na visoku petu?! Ali i to je nova mo da pred stavljena za 2012. Za sportski duh podignut na platforme pobrinuo se Marc Jacobs. Marc Jacobs napravio je jo{ jedne platforme, ali za ne{to sve~anije prilike (desno). Seksi look s crnim ko`nim cipelama na petu bila je ideja Victorije Beckham, dok su vesele sandalice rezultat modne ku}e Blumarine. Za kraj dono si mo je dnostavne a po se bne Giorgo Armani sandale te jo{ nevi|ene pete njujor{kog dvojca koji se kriju iza imena Pro en za Schouler. Za po~etak predstavljamo crno-bijele sandale Dereka Lama i sandale Anne Sui na pol kata~kice.

Bosnu i Hercegovinu su i minule sedmice pohodili mnogi me|unarodni zvani~nici, ali me|u njima nije bio niko iz „zelenog svijeta“ ko je hitno doletio kako bi se upoznao sa posljedicama ekolo{ke katastrofe u Hutovom blatu. Takva posjeta je o~ekivana s obzirom na ~injenicu da je rije~ o prirodnom rezervatu od izuzetnog zna~aja za biodiverzitet Evrope i mo~vari koja se smatra planetarnim bogatstvom. Time dokazuju koliko ih je briga za blato i ~injenicu da su u njemu izgorjela gnijezda u kojima obituju i na{e i njihove ptice. No vi{e od toga brine me to da su ovosedmi~ni teroristi~ki pucnji na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu skrenuli pa`nju SIPA i istra`nih organa Nestaju zajedni~ka plu}a: Aktivisti pro Bitre na Bjela{nici

tom Za{titimo {ume u namjeri da se skrene pa`nja na ovaj problem jer ako se sje~a nastavi takvim intenzitetom, Sarajevo }e u najskorije vrijeme ostati bez pitke vode. O ostalim posljedicama sami razmi{ljajte. Predsjednik Fondacije, ljekar po profesiji, Alija Mulaomerovi} bi}e obradovan doprinosom svakog onog ko je spreman da im se u tom nastojanju pridru`i. Jedan od mogu}ih na~ina je i pritisak javnosti na zakonodavnu vlast Federacije BiH da kona~no donese zakon o {umama kao klju~nu pretpostavku za obra~un sa {umskim kriminalom.

GLAS IZ BRUXELLESA
Tom pitanju trebalo bi da se posvete i oni {to poku{avaju da nas uguraju pod plavu evropsku zastavu. Mislim na zvani~nike u Bruxellesu, a ne na ove doma}e za koje mi se ~ini da su izgubili sva-

od traganja za po~iniocima po`ara u Hutovom blatu i da }emo na istinu o tome jo{ dugo, dugo ~ekati. No nemojte se razo~arati ako je nikad i ne saznamo {to je tako|er mogu}e.

STABLA, GRANE I PANJEVI
Ovaj po`ar je definitivno ogolio istinu da u BiH nema kriti~ne mase koja je u stanju da se bori za o~uvanje `ivotnog prostora i za{titu zajedni~kih prirodnih vrijednosti. To ni u kojem slu~aju nisu ni ~lanovi zelene parlamentarne grupe, uva`eni ambasadori za{tite okoli{a, ni brojni ekolo{ki savezi, udruge, koalicije... Siguran sam da }e izostati i njihova reakcija nakon {to saznaju da su mnogi predjeli na Bjela{nici, Igmanu i Treskavici i u ovom ~asu napadnuti nekontrolisanom sje~om i da iza pila i sjekira ostaje pusto{ ni{ta manje stravi~na od one u Hutovom blatu. Uvjerio sam se u to prije nekoliko dana zajedno sa ~lanovima Fondacije za za{titu Bjela{nice, Igmana, Treskavice i kanjona Rakitnice (pro Bitra). Rije~ je o podru~ju obuhva}enom granicama budu}eg nacionalnog parka, na`alost podijeljenog i me|uentitetskom linijom. Posje}ena stabla, potkresane grane i panjeve vidjeli smo u Republici Srpskoj a kamione natovarene trupcima na teritoriji Federacije BiH. Boravak na planini bio je organizovan pod mo-

ku vezu sa prirodom pa ne mogu da ustvrdim jesu li `ivi ili mrtvi. Za razliku od BiH, efekti razli~itih pritisaka na vlast evidentni su u susjednoj Hrvatskoj. Kod njih je zahvaljuju}i pobuni zelenih ukinut sporni zakon o golfu povodom ~ijeg su dono{enja aktivisti nevladinih organizacija javnosti otvorili o~i upozorenjem da je taj pravni akt opasan po `ivotnu sredinu a pogodan za korupciju. Ukidanje takvog zakona nai{lo je i na odobravanje u Bruxellesa. No, iz sjedi{ta Evropske unije Hrvatskoj je stiglo i obavje{tenje da ne mo`e ra~unati na pomo} pri finansiranju izgradnje pomo}ne brane na Neretvi izme|u Opuzena i Komina jer se tome protivi lokalno stanovni{tvo. Ta brana izazvala bi veliku {tetu u dolini Neretve na {to je upozoreno u 76 primjedbi dostavljenih na studiju uticaja na okoli{. U Evropi se takve primjedbe ozbiljno shvataju, a u BiH nikako. Argument za tu tvrdnju je i novo ogla{avanje Zelenih Neretva iz Konjic u povodu izdavanja okolinske dozvole za izgradnju hidrocentrale i brane u gornjem toku Neretve. Na primjedbe {to su ih oni dostavili na studiju uticaja tog objekta na okoli{ nikad nisu dobili odgovora niti je i jedna od njih uva`ena. Za razliku od hrvatskog slu~aja, ovaj bosanskohercegova~ki Evropu uop{te ne zanima.

7. novembar 2011. godine

KOZERIJE KAD IM VRIJEME NIJE
Pi{e: Josip VRI^KO
(josip.vricko@oslobodjenje.ba)

NASIZBOR

41

KNJIGA

ROBERTO BOLANO: 2666

Putuj, sto`erni~e, za Sud ne pitaj
Zamislite da u zagreba~kom zatvoru budu dva premijera. Biv{a. To bi bila prava - ~ak i turisti~ka - atrakcija. Mogli bismo i mi, dodu{e, iskoristiti sli~nu okolnost. Kada bi ^ovi}u, ipak, prisjeo Lijanovi}ev pr{ut, mi bismo u zatvoru imali nesu|enog premijera. Mada, sto`ernik i nije naro~ito atraktivan. Ve} je, naime, bio iza re{etaka. [to bi kazali deja vu
Radosna je vijest potkraj tjedna do{la iz Zagreba; Jadranka Kosor je primila na{ega Dragana ^ovi}a i iskazala veliko razumi je va nje za na pa}ene bh. Hrvate. [to je, dakako, potpuno o~ekivano. Nema, naime, hrvatska premijerka drugoga posla negoli misliti ho}e li se kona~no sto`ernik Dragan ugurati u tzv. premijersku fotelju. Danima zbog toga ne spava. Samo no}u. No, Hrvatska je trenuta~no mala zemlja za veliko su|enje, pa je, ~ini mi se, hadezeovski ~elnik u glavni grad svih Hrvata odletio na njezin zahtjev. Nije mu, dodu{e, termin bio idealan; jer ba{ je toga jutra morao pred sarajevski Kantonalni sud, koji mu nije oprostio {to je po~etkom ovoga stolje}a za potrebe glasovitih {irokobrije{kih mesara (a danas istaknutih dru{tvenopoliti~kih radnika) otvorio granicu. ^isto da se ne pravi gu`va. uobi~ajni bro{. Na lijevome reveru. Ne vidi se to~no {to je, ali nekako mi djeluje kao neka ptica. [to bi moglo jer, ka`u, premijerka tako komunicira s podanicima i medijima, zna~iti da }e negdje odletjeti. Zlobnici ve} tuma~e kako }e s vlasti sigurno odletjeti. A oni jo{ gori od zlobnika, dakle, ober zlobnici, misle - i to naglas - kako bi se mogla pridru`iti svome {efu na najsigurnijem mjestu u Hrvatskoj. Vjerujem, me|utim, kako se inteligentni ~itatelj (ve}) pita: Je li Vri~ka prenijelo? [to zagleda `enske bro{eve?!

Roberto Bolano, ~ileanski pisac, umro je 2003. godine u Barceloni, a po~eo je pisati u ~etrdesetima i za deset godina, umro je navr{iv{i pedesetu, iza njega je ostalo deset romana, tri knjige pri~a, nekoliko knjiga poezije. Nakon njegove smrti, {to god da je objavljeno iz njegove zaostav{tine, izazivalo je veliku pa`nju, pohvale... Roman petoknji`je “2666“ mo`e se ~itati i kao pet zasebnih romana, ima 1.100 stranica i plijeni pa`nju ~itatelja kako svojim pitkim jezikom, tako i radnjom te ni na trenutak ga ne pu{ta. Prva knjiga pod naslovom “Kriti~ari“ pri~a je o troje knji`evnih kriti~ara (Engleskinja, [panac i Francuz) koji kre}u u potragu za nestalim njema~kim piscem, svjetskom knji`evnom zvijezdom Benom fon Ar~imboldijem koji se iz javnosti povukao da bi prona{ao Nijemca koji je zvani~no optu`en za niz ubojstava. Iako na robiji, ubojstva ne prestaju. Druga knjiga nosi naslov “Amalfitano“ i stje~e se dojam da nema veze s prvom, tre}a “Fejt“ prelaz je i uvod u ~etvrtu “Zlo~ini“, a peta “Ar~imbodi“ ih sve povezuje. Bolanjo je svojevremeno bio aktivni ljevi~ar, zatvaran u vrijeme Pino~eove diktature. Zna~ajan dio `ivota proveo je u Meksiku i u [paniji (od kasnih sedamdesetih do smrti), prevo|en je na oko dvadeset jezika. Zna~ajan je, prije svega, kao autor koji je “svojim istovremeno neposrednim, bespo{tednim i vrlo poeti~nim jezikom i originalnim formama, prakti~no ukinuo magijski realizam kao vode}i pravac latinoameri~kih knji`evnosti“.

FILM

DOKUMENTARCI O RODNIM PITANJIMA

PRENOS?!
Pa, zato {to me zanima kakvim se sve perjem kite na{i politi~ari (A i Kosorica koja, vidjeli smo, danima ne spava zbog bh. napa}enih Hrvata je, ve} i zbog te potresne ~injenice, na{a). Kad je, eto, nedavno obznanila po~etak USKOK-ove istrage u HDZ-u, li-

MA, KAKAV USKOK Onaj bro{ s kojim je Kosorica iza{la pred ^ovi}a mi doista ne izgleda kao ne{to jeftino. [to, dakako, svjedo~i da hrvatska premijerka vi{e cijeni lidera napa}enih bh. Hrvata negoli USKOK. [to je jo{ jedno priznanje ne samo napa}enim bh. Hrvatima nego - gledamo li na to malo {ire - za svekoliku Bosnu i Hercegovinu
Podsje}aju, naime, da je svojedobno kada se od dragoga Ive nije odvajala, ispalila: Kud Sanader, tud i ja! Nije to biv{i premijer zaboravio, pa sve ~ini kako bi draga Jaca ispunila svoju prisegu. I, zamislite, onda da u zagreba~kom zatvoru, na punom pansionu, budu dva premijera. Biv{a. To bi bila prava - ~ak i turisti~ka - atrakcija. Mogli bismo i mi, dodu{e, iskoristiti sli~nu okolnost. Kada bi ^ovi}u, ipak, prisjeo Lijanovi}ev pr{ut, mi bismo u zatvoru imali nesu|enog premijera. Mada, sto`ernik i nije naro~ito atraktivan. Ve} je, naime, bio iza re{etaka. [to bi kazali deja vu. jevi je rever zakitila leopardom. Zlobnici - a puna ih je Lijepa njihova - odmah su po~eli licitirati o cijeni. Umjesto da se pri~a o premijerkinoj neustra{ivosti, va`ni su im prokleti novci. I {to je istraga - ne, sre}om, USKOK-ova - pokazala; Kosoricin leopard, kojega se nevinog optu`ivalo da je opto~en dragim kamenom, ko{ta 7,95 ameri~kih dolara. Dodu{e, premijerka je, za ovu bi`uteriju s ebaya, platila i 6,95 po{tarine. Ali, opet, slobodno se mo`e kazati: Cijena, prava sitnica. Onaj, pak, bro{ s kojim je iza{la pred ^ovi}a mi doista ne izgleda kao ne{to jeftino. [to, dakako, svjedo~i da hrvatska premijerka vi{e cijeni lidera napa}enih bh. Hrvata negoli USKOK. [to je jo{ jedno priznanje ne samo napa}enim bh. Hrvatima nego - gledamo li na to malo {ire - za svekoliku Bosnu i Hercegovinu. I zato i jeste jako dobro to {to se sto`ernik pravo iz Kantonalnog suda zaputio u beli Zagreb grad. Zapravo, dobro je za njega. To, naime, {to su ga pustili na ovaj put.

Vox feminae, festival koji se bavi `enskim pitanjima kroz aktivizam i subverzivnu umjetnost, ovogodi{njim svojim programom posve}en je filmskoj umjetnosti. Najavljeno je trideset filmova, a posebno se kao ono {to je zanimljivo za pogledati izdvajaju dokumentarci koji se bave eksplicitnim seksualnim i rodnim pitanjima poput aseksualnosti, interseksualnosti, rodnog terorizma etc. U programu su i dva prili~no uspje{na kratka filma “I onda vidim Tanju“ te “Nogomet“, a koncem ove sedmice bit }e odr`ana i prezentacija o `enskim likovima u hrvatskom dugometra`nom i kratkometra`nom filmu, a najavljene su i Putuju}e feministi~ke radionice fondacije Cure. Vox feminae na `ene i `enskost gleda iz druga~ijeg kuta u odnosu na stereotipne uloge `ene na koje smo navikli u jo{ patrijahalnom doma}em dru{tvu ili u odnosu na one u TV serijama i ~asopisima koji plasiraju nerealne standarde `enske ljepote.

TEATAR

ZE^IJA RUPA U SARTR-u

ZOVI, SAMO ZOVI!
No, kad zove domovina, pa makar i rezervna - osobni interesi su u drugom planu. Svako jutro - zna se! - ^ovi} pita {to on mo`e u~initi za domovinu, a ne, dakako, {to ona mo`e u~initi za njega. Bilo koja domovina! Slika, jer o njoj je jo{ rije~, {to je skupa sa radosnom vije{}u stigla iz Zagreba je doista lijepa; osmjehuje se Kosorica, ba{ kao da joj nikada nadimak nije bio Suzana, osmjehuje se i na{ ^ovi}. Onako karakteristi~no, malo ukrivo... ali, ipak, simpati~no. Ba{ kao onaj pravi Sto`ernik. A, naravno, na Jaci i ve}

Za tekst “Ze~ija rupa“ David Lindsay-Abaire dobio je Pulitzerovu nagradu, a uskoro }e ga na pozori{noj sceni mo}i vidjeti i doma}a publika. Tekst je postao hit pojavljivanjem na teatarskim daskama u New Yorku, jer ima upori{te u `ivotnim situacijama koje nikoga ne ostavljaju ravnodu{nima. Radi se, naime, o potresnoj i dirljivoj drami u kojoj nesretni slu~aj, rije~ je o gubitku djeteta, postaje povod i opravdanje za (auto)destrukciju, ali i neo~ekivano duhovitoj drami, za koju je kritika izrekla da je iznena|uju}a, iskrena i dirljiva. Autor teksta predstavlja glavni par bez sentimentalnosti, koji se s tragedijom nosi s dozom tvrdoglavosti i sarkazma i na taj na~in pronalazi spas. U izvedbi na sceni SARTR-a publika }e biti u prilici pogledati predstavu koja prati intencije teksta, koji postavlja va`na pitanja o tome koliko svako od nas zna intenzitet tu|e tuge. Mo`e je prepoznati, ali je ne mo`e osjetiti, mo`e je razumjeti, ali i preuzeti tu|u bol. Radi se o suvremenoj tragediji, iskonskim, a ne pateti~nim emocijama. O tekstu koji je zbog toga i nagra|ivan.

MUZIKA

REIZDANJE ”THE DARK SIDE OF THE MOON”

STO@ERNIK Slika, jer o njoj je jo{ rije~, {to je skupa sa radosnom vije{}u stigla iz Zagreba je doista lijepa; osmjehuje se Kosorica, ba{ kao da joj nikada nadimak nije bio Suzana, osmjehuje se i na{ ^ovi}. Onako karakteristi~no, malo ukrivo... ali, ipak, simpati~no. Ba{ kao onaj pravi Sto`ernik

“The Dark Side of the Moon“, album grupe Pink Floyd, na Billboardovoj ljestvici albuma zadr`ao se 741 sedmicu i to od 1973. do 1988. godine zbog toga {to je ostavljao nevjerojatan u~inak na svoje konzumente. Grupi Pink Floyd posve}eno je na desetine knjiga i hiljade i hiljade osvrta, ~lanaka itd. sve s ciljem obja{njavanja njihovog nemjerljivog utjecaja koji su ostavili na generacije i generacije. A svaka je nadolaze}a bila pretpla}ena na paket reizdanih i remasteriranih Floyda i svaki put u rasko{nijim oblicima i kad je rije~ o njihovom kapitalnom djelu “Dark Side of the Moon“. Album je poslan na tr`i{te i u zasebnom paketu, s podnaslovom “Immersion Box”, i oboga}en je fanovskom memorabilijom, arhivskim koncertnim video i audiosnimkama, demomaterijalom i knjigom rijetkih fotografija s potpisom Jill Furmanovsky.

42

7. novembar 2011. godine

7. novembar 2011. godine

43

44

OGLASI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

45

Zavr{en 15. Jazz Fest Sarajevo

Buzz svirao za djecu
Koncertni program ovogodi{njeg festivala na sceni BKC-a zatvorio je gitarista i pjeva~ iz Senegala Cheikh Lo sa sedmo~lanim orkestrom muzi~ara iz Senegala, Benina i Urugvaja
Nastavljaju}i tradiciju dugu 12 godina, Jazz Fest posljednji dan fes ti va la po sve tio je naj mla|ima. Osim besplatne radioni ce Upo znaj in stru men te, ju~er je odr`an i poseban koncert za djecu na velikoj sceni BKC-a, u izvedbi bh. ansambla Buzz. Buzz ~ine aka dem ski obrazovani, profesionalni muzi~ari Adnan Cico, Bo{ko Jovi}, Enes Seferovi} i Davor Maraus, koji su repertoar koncerta po se bno pri la go di li naj mla|em uzrastu. Radionica za djecu pred{kolskog uzrasta omogu}ila je najmla|im posjetiocima Jazz Festa da upoznaju neke od muzi~kih instrumenata, u~e}i od profesionalnih muzi~ara. Koncertni program ovogodi{njeg festivala na sceni BKCa zatvorio je gitarista i pjeva~ iz Se ne ga la Che ikh Lo sa se dmo~la nim or kes trom mu zi~ara iz Senegala, Benina i Urugvaja. Njegovi muzi~ki po~eci ve`u se za 1976. kada se pridru`io lokalnom seoskom bendu. Po~etkom 80-ih preselio je u prijestolnicu Dakar i ubrzo postao tra`eni perkusionista tamo{-

Mali{ani u`ivali u koncertu posebno prilago|enom njihovom uzrastu

Foto: D. ]UMUROVI]

Ansambl Buzz

nje scene. Me|utim, 1985. godine je emigrirao u Francusku, kupio gitaru i po~eo pisati vlastite pjesme. Loov posljednji album “Jamm” - "Mir" iz 2010. svojom muzikom uspijeva i da obraduje i da izazo-

ve sjetu, ali uvijek iznova slu{aocu donese ne{to nesvakida{nje. U Pozori{tu mladih nastupio je internacionalni trio Schiefel/Had`i}/Yankoulov (Njema~ka, Bosna i Hercegovina, Bugarska). Trio okuplja posve

razli~ite muzi~are sposobne da komuniciraju sa druga~ijim, zadr`avaju}i pri tome vlastiti umjetni~ki identitet. Nakon ovog trija, koncert je odr`ao Ralph Towner.
Ja. DURAKOVI]

Radionice u Mediacentru

SevdahLab
Damira Imamovi}a
Damir Imamovi} i sarajevski Mediacentar za novembar najavljuju prvu vi{ednevnu radionicu SevdahLab - u~ite sevdah s Damirom Imamovi}em. Radionica }e se odr`ati 11, 12. i 13. novembra, a njen cilj je istra`iti i uklju~iti istra`ivanje `anra sevdaha za sve one koji u tome `ele prakti~no i teorijski u~estvovati, upoznati se sa sevdahom i pro{iriti svoja znanja i vje{tine. Radionica }e pokriti teme skala, melizmatike, harmonizacije, repertoara, historije, estetike i uticaja najva`nijih predstavnika `anra. Projekat SevdahLab pokrenut je 2010. godine prvim predstavljanjem u Mediacentru. U proteklom periodu, Damir je odr`ao SevdahLab sesije u Amsterdamu, Zagrebu, Ljubljani, Beogradu, Chicagu. Ja. D. Damir Imamovi}: Pro{iriti znanje o sevdahu

Koncert u Banjoj Luci

Tony Cetinski
9. decembra u Boriku
Jedan od najpopularnijih hrvatskih pop-pjeva~a Tony Cetinski odr`at }e 9. decembra u banjalu~koj sportskojdvoraniBorikveliki solisti~ki koncert. Organizator ovog muzi~kog doga|aja je agencija Front Stage iz Banje Luke, ulaznice se mogu kupiti od danas po cijeni od 15 KM, a na dan koncertaulaznice }e ko{tati 20 KM. Iako je Cetinski ve} pjevao u BanjojLuci, nemasumnje da }e publika u gradu na Vrbasu imati priliku jo{ jednom istinski u`ivati u proslavljenomrepertoaru hrvatske zvijezde. Pored ~injenice da je jedno od najve}ih muzi~kih imena u Hrvatskoj, Cetinski u`iva ogromnu popularnost i u BiH, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i drugim zemljama regiona. Ja. D.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 173 Zavidovi}i, 26. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000173, a po zahtjevu [ari} Jasmina, sin Ilijasa, iz Zavidovi}a, Sarajevska 7, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 819, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 580 "Podubravlje", ku}a i zgrada povr{ine 82 m2 i dvori{te povr{ine 418 m2. Prema podacima iz katastra, navedena nekretnina je upisana kao DRSV [ari} Jasmin Ilijasov, Zavidovi}i, Sarajevska 7, sa dijelom 1/1, s napomenom pravo zaloga u korist Hypo Alpe-Adria bank Mostar, K. Branimira, po Rje{enju br. 042-0-I-06-003911 sud Zavidovi}i. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

46

KORAK NAPRIJED Acme 7" Android tablet
Me|unarodna trgovinska kompanija Acme je na~inila dostupnim u Velikoj Britaniji TB01, tablet-ra~unar koji koristi Android 2.3 operativni sistem i koji karakteri{e 7" du`ina dijagonale ekrana rezolucije 800x480 piksela. Ovaj ekran koristi kapacitivnu touchscreen tehnologiju i pokre}e ga 1GHz S5PV210 (single core, Cortex A8 bazirani) procesor. Dimenzije ovog ure|aja su 12,07 x 1,35 x 19,51cm dok je njegova te`ina tek 391 gram. Ure|aj posjeduje 512 MB sistemske memorije, 4 GB ugra|enog skladi{tenog prostora, microSD slot kartice, 0.3MP web kameru sa prednje strane, kao i bateriju kapaciteta 2.000 mAh koja obezbje|uje {est ~asova internet-pretra`ivanja.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Kao dio poku{aja stvaranja publiciteta prije pojavljivanja Bulldozer procesorske arhitekture, kompanija AMD je pro{log mjeseca anga`ovala tim hakera da poku{aju oboriti svjetski rekord kada je rije~ o postizanju najvi{eg radnog takta procesora. Ovi hakeri su se ispostavili uspje{nima postaviv{i novi svjetski rekord u visini radnog takta procesora sa 8.43 GHz. Me|utim, ni ovaj rekord nije bio dugog vijeka, s obzirom na to da je haker Andre Yang uspio da ga nadma{i za 32 MHz. On je koristio konfiguraciju sa dva procesora sa osam jezgara sa ciljem ostvarenja maksimalne brzine radnog takta. Za dostignu}e haker je koristio Asus Crosshair V Formula mati~nu plo~u.

Rekord AMD Bulldozera

Steve Jobs je izrekao veoma grube stvari o Bill Gatesu u biografiji koja se nedavno pojavila. S obzirom na to da je Jobs preminuo prije mjesec, Gates je bio veoma takti~an kada je iznio svoje vi|enje stvari koje je Jobsizrekao u biografiji. Me|utim, uprkos tome {to nije `elio da da nikakav grublji komentar na Jobsove tvrdnje, Gates je istovremenonaglasio da je zna~ajnopomogao Jobsu da kreira Mac. Jobs je rekao da je Gates nema{tovit, uskih pogleda na `ivot. U intervjuu, Gates je rekao da Jobs ove stvari nije izrekao trezveno razmi{ljaju}i i da su izre~ene u momentu kada je Apple bio u velikim finansijskim problemima.

Gates pomogao Jobsu da kreira Mac

Google se bez mnogo pompe pripremio za predstavljanje Galaxy Nexus modela predstavljaju}u zna~ajno izmijenjenu verziju Google+ za Android koja je dostupna preko Android Marketa. Ova aplikacija je potpuno nova i dizajnirana tako da pozajmljuje izgled interfejsa od Androida 4.0. Ona koristi interfejs u vi{e kolona novog mobilnog operativnog sistema. Neke nedavne izmjene u okviru same dru{tvene mre`e su sada preba~ene u aplikaciju kao {to je podr{ka za Google Apps korisnike. Trajanje baterije i brzina bi sada trebali da budu bolji, dok su notifikacije dodatno pode{ene. Mogu}e je sada dodavati ljude u krugove iz profila kruga.

Nova verzija Google+

Uz planove gradnje vlastite svemirske postaje

Radeon HD 6970 2GB Dual Fan
Saphire Techno logy }e uskoro predsta vi ti no vu Ra de on HD 6970 kar ti cu, model kojeg }e karakterisati radni taktovi, ali koja }e koristiti specijalno hla|enje koje }e se sastojati od dva 90 mm ventilatora sa tankim percima. Prema navodima kompanije, ovi ventilatori }e mo}i da prenesu istu koli~inu vazduha ali sa deset posto manjim brzinama obrtanja nego regularni ventilatori. Pored efikasnijeg hla|enja, Sapphire nastupaju}a kartica ima 1536 Strema procesora, radni takt grafi~ke kartice je 880 MHz, kartica posjeduje 256-bitni memorijski interfejs i 2GB GDDR5 videomemorije ~iji radni takt je 5.500 MHz. Ova kartica posjeduje dualBIOS i uobi~ajene opcije povezivanja.

Kineske letjelice spojile se u orbiti
Svemirski brod Shenzhou 8 pristao je uz eksperimentani modul Tiangongom 1, dok su se obje letjelice nalazile na oko 340 kilometara iznad Kine. Postupak je trajao deset minuta, upravljan je iz centra za kontrolu leta u Pekingu, objavio je BBC. Sposobnost pristajanja uz drugu svemirsku letjelicu klju~na je za Kinu, koja krajem desetlje}a planira po~eti izgradnju vlastite svemirske postaje. Iako je sada{nja misija letjelice Shenzhou bila bez posade, budu}e misije nosit }e astronaute. Shenzhou 8 i Tiangong 1 koristile su radar i opti~ke senzore kod pribli`avanja i spajanja, a Shenzhou 8 je bio aktivna letjelica kod operacije pristajanja, javila je Hina. Letjelice }e 12 dana spojene kru`iti oko Zemlje, prije nego {to se razdvoje i poku{aju jo{ jedno pristajanje. Nakon toga }e se Shenzhou 8 odvojiti i njegova kapsula za povratak krenut }e prema Zemlji. S kapsulom }e se vratiti na analizu uzorci eksperimenata izvedenih u orbiti, uklju~uju}i i eksperimentalnu kutiju Njema~ke svemirske agencije DLR, koja sadr`i ribe, biljke, crve, bakterije pa ~ak i stanice ljudskog raka za biolo{ka istra`ivanja. Ako sada{nja misija uspije, dvije stanice s posadom vjerojatno }e poku{ati ista pristajanja u 2012, a astronauti bi u spojenim letjelicama provodili po dvije sedmice. U kineskim medijima postoje naga|anja da bi te misije mogle uklju~ivati i prvu astronautkinju. Oko 2020. Kina planira po~eti gradnju svemirske postaje od 60 tona, znatno manje od 400-tonske Me|unarodne svemirske postaje (ISS), ali zna~ajne u razvoju ambicioznog svemirskog programa Pekinga. Prvi nacrti predvi|aju sredi{nji modul te`ine oko 2022 tone i dva manja laboratorijska modula. Kineski du`nosnici ka`u da bi se ta postaja opskrbljivala s robotiziranim teretnim letjelicama, na isti na~in kao i danas ISS.

Blu Ray opstaje, prodaja opada
Da li su da ni Blu Ray formata odbrojani? Da li }e uskoro ovaj format biti zamijenjen streaming servisima kakav je Netflix? Ne tako brzo, navo di Di gi tal En ter ta in ment grupa (DEG), trgovinska grupa iz Los Angelesa. U su{tini, prodaja Blu Ray diskova je opala za 58 posto u tre}em kvartalu 2011, u pore|enju sa istim periodom godinu ranije. Tako|er, isti izvje{taj navodi da grana ku}ne zabave ponovo bilje`i porast nakon recesije. Potro{nja korisnika na ku}nu zabavu je porasla za pet posto u tre}em kvartalu u pore|enju sa istim periodom 2010. Me|utim, evidentno je da servisi koji iznajmljuju filmove ne prolaze dobro i da se njihov kraj naslu}uje.

^etiri nova Acer AiO desktopa
Acer America je predstavila ~etiri nova AllIn-One personalna ra~unara za ku}nu upotrebu u kancelariji, {kolama, bolnicama ili ~ak i vladinim agencijama. Ovi ra~unari su poznati kao AZ5 i AZ3 serije, kao i Veriton Z2620G i Veriton Z2610G serije. AZ5 serija je dostupna od 750 dolara i karakteri{e je 23" multi touch ekran, Core i32120 procesor, 4 GB sistemske memorije. Serija AZ3 posjeduje 21.5" ekran i AMD A4-3400 APU, te Radeon HD6410D grafiku i HDD kapaciteta 500 GB. Sa druge strane, Veriton modele karakteri{e 20" LED pozadinski osvijetljeni ekran, 4 GB sistemske memorije, hard drive kapaciteta 500 GB i SuperMulti DVD reza~.

Ekstremni Commodore 64
Commodore USA predstavio je sna`nije izdanje nedavno o`ivljene linije ra~unala Commodore 64. Com mo do re 64x Extreme i dalje ima prepoznatljivo ku}i{te u kojem se uz tastaturu nalazi i ostatak sistema, no postoje}i Atom D525 zamjenjuje Intelovim 8 GB DDR3 memorije, diskom kapaciteta 2 TB te DVD snima~em, ~ita~em memo rij skih kar ti ca, Bluetoothom te be`i~nom mre`nom karticom. Za prikaz slike zadu`ena je Intelova HD 3000 grafi~ka jezgra, a zainteresovani }e izdvojiti 1.499 dolara.

procesorom generacije Sandy Bridge, modelom Core i7-

2720QM. Commodo re 64x Extre me standardno dolazi i s

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 176 Zavidovi}i, 26. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-11-000 174 Zavidovi}i, 26. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000176, a po zahtjevu Karahasanovi} Sanele, k}i Zulfe, iz Vikovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, zastupane po Vikovi} Zulfi, sin Huse, iz Vikovi}a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1448, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1673/9 "Luka", oranica 5. klase povr{ine 501 m2. Prema podacima iz katastra, posjednica navedene nekretnine je Karahasanovi} Sanela Zulfina, Kova~i, Vikovi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000174, a po zahtjevu Bukvi} Enese, k}i Rasima, iz Kova~a bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u posjedovni list broj 1523, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 2481/2 "Podvoda", ku}a i zgrada povr{ine 161 m2, dvori{te povr{ine 500 m2 i oranica 4. klase povr{ine 200 m2. Prema podacima iz katastra, posjednica navedene nekretnine je Bukvi} Enesa Rasimova, Kova~i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NA JAV LJU JE

48

OGLASI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Gosp. Branko Rogli}, dioni~ar Split, R Hrvatska Broj: 186/11 Dana: 4. 11. 2011. godine Na osnovu ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 29/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 84/08), kao ve}inski dioni~ar emitenta UNIS LASTA d.d. Sarajevo, objavljujem:

OBAVIJEST
O SAZIVANJU SKUP[TINE Petnaesta sjednica Skup{tine dioni~ara UNIS - LASTA, Tvornica bicikla i opreme d.d. Ilid`a, Sarajevo, ul. Lu`ansko polje br. 7, odr`a}e se u sjedi{tu Dru{tva, u utorak, 29. 11. 2011. godine, u 10 sati sa slijede}im dnevnim redom: 1. Otvaranje Skup{tine i utvr|ivanje kvoruma. 2. Imenovanje ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. 3. Utvr|ivanje dnevnog reda. 4. Usvajanje odluke o razrje{enju du`nosti dosada{njeg Nadzornog odbora i imenovanju ~lanova novog Nadzornog odbora. 5. Razno. Sjednici Skup{tine mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji se prijave Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije odr`avanja sjednice Skup{tine. Punomo}nik dioni~ara mora imati ovla{tenje za zastupanje dioni~ara, potpisano od dioni~ara — fizi~kog lica ili zastupnika dioni~ara — pravnog lica. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa dioni~kog dru{tva. Materijali za Skup{tinu Dru{tva su na raspolaganju na uvid dioni~arima svaki radni dan u sjedi{tu Dru{tva. Gosp. Branko Rogli} po punomo}i Salih Barjaktarevi}

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar Turska (19)

FELJTON
Ro|en {panski slikar Fransisko de Surbaran, ~ije djelo, uz stvarala{tvo Velaskeza, predstavlja vrhunac {panskog baroknog slikarstva. Bio je dvorski slikar kralja Filipa IV (1638), a njegovi najbolji radovi nalaze se u samostanima u Sevilji. Francuska i [panija zaklju~ile Pirinejski mir, kojim je zavr{en rat izme|u dvije zemlje zapo~et 1635. Britanski istra`iva~ Vernej Kameron stigao na atlantsku obalu Afrike kao prvi Evropljanin koji je pre{ao Afriku od obale do obale. Na taj put krenuo je 1873. iz Zanzibara. Ro|en ruski revolucionar Lav Davidovi~ Bron{tejn, poznat kao Lav Trocki, jedna od klju~nih li~nosti u obje ruske revolucije, 1905. i 1917. Bio je ~lan Politbiroa bolj{evi~ke partije, predsjednik uticajnog Petrogradskog sovjeta, {ef diplomatije u prvoj sovjetskoj vladi. Nakon sukoba sa Staljinom, isklju~en je 1927. iz partije, 1929. je protjeran iz SSSR-a, a u avgustu 1940. po Staljinovom nalogu ubijen u Meksiku. Njegova ideja o permanentnoj revoluciji, kao jedinom na~inu za pobjedu socijalizma u svijetu, na{la je sljedbenike u pokretu trockista. Ro|en francuski pisac Alber Kami, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1957. (“Stranac“, “Kuga“, “Mit o Sizifu“, “Pisma njema~kom prijatelju“, “Pobunjeni ~ovjek“). U Petrogradu je pod vodstvom vo|e bolj{evika Vladimira Ilji~a Lenjina po~ela Oktobarska socijalisti~ka revolucija. Crvena garda zauzela je sve zna~ajne punktove u gradu, sru{ena je privremena vlada Aleksandra Kerenskog i formirana prva sovjetska vlada s Lenjinom na ~elu. Frenklin Ruzvelt izabran ~etvrti put za predsjednika SAD-a, {to je jedinstven slu~aj u ameri~koj istoriji. Zavr{ena prva savezna radna akcija omladine Jugoslavije na `eljezni~koj pruzi Br~ko-Banovi}i. Oko 70.000 mladih iz cijele zemlje i 2.000 iz inostranstva izgradilo je za 190 dana prugu dugu 90 kilometara. Tokom Suecke krize, Generalna skup{tina UN-a izglasala rezoluciju kojom je Velikoj Britaniji, Francuskoj i Izraelu nalo`eno da odmah povuku trupe iz Egipta. SAD i Egipat uspostavili pune diplomatske odnose, prekinute poslije [estodnevnog rata 1967. u kojem je izraelska armija porazila egipatske snage i zauzela Sinaj, podru~je Gaze i Golansku visoravan u Siriji. U Tunisu u dr`avnom udaru koji je predvodio premijer Ben Ali oboren Habib Burgiba, predsjednik dr`ave od sticanja nezavisnosti 1956. Ben Ali je za 84-godi{njeg lidera, koji je 1974. progla{en do`ivotnim predsjednikom Tunisa, rekao da je isuvi{e senilan da bi vladao. Meri Robinson je, na prvim predsjedni~kim izborima poslije 17 godina, postala prva `ena predsjednik Irske. Umro slova~ki dr`avnik Aleksander Dub~ek, vo|a reformisti~kog pokreta u ^ehoslova~koj krajem {ezdesetih godina 20. vijeka nazvanog Pra{ko prolje}e, promoter “socijalizma sa ljudskim likom“. Upravni odbor Helsin{kog komiteta za ljudska prava dodijelio Povelju Helsin{kog komiteta ombudsmenima Federacije BiH Veri Jovanovi}, Esadu Muhibi}u i Branki Raguz te banjalu~kom biskupu Franji Komarici. Odr`ani predsjedni~ki izbori u SAD-u koji su, zbog spora oko izbornih rezultata, doveli zemlju u politi~ku krizu bez presedana. Odlukom Vrhovnog suda SAD-a, 13. decembra za predsjednika je izabran republikanski kandidat D`ord` Bu{ Mla|i. Belgijska nacionalna aviokompanija Sabena podnijela zahtjev za bankrot i time postala prva evropska aviokompanija koja je to uradila zbog velikih gubitaka u avioindustriji, nakon teroristi~kih napada na Ameriku 11. septembra 2001. godine. Umro ju`noafri~ki scenarista Gibson Kente (72), osniva~ pozori{ta crnaca, koji je otvoreno priznao da ima AIDS.

49

Sedam regija
Turska je zemlja niza raznolikosti. Drevni narodi su je zvali Mala Azija. Ovo i jeste privilegija poluotoka koji se prote`e od arabijanskih pustinja do gr~kih otoka, suncem okupanih pla`a do ki{om umivenih {uma Crnog mora. Povijest govori da je Turska bila zemlja brojnih isku{enja, a danas je to zemlja tradicije, kontrasta. Kontradikcija i napretka. Svoja zapa`anja ispisuje na{ novinar Miralem Begi}
Borave}i nekoliko dana u Turskoj, prije svega u glavnom gradu Ankari, a zatim u megapolisu Istanbulu koji je od Ankare udaljen skoro 500 kilometara, interesuju}i se o ovoj zemlji, otklonio sam razne predrasude koje sam imao. Shvatio sam da su do mene dugo vremena dolazile pogre{ne informacije o ovoj zemlji preko bh. dijaspore sa Zapada sa kojom sam se susretao. Volio bih da sam iznimka u tome. Ve}i dio bh. dijaspore koji je godinama hrlio na Zapad iz ekonomskih razloga (a posebno u periodu 1992-1995. kada su bh. gra|ani, pred najezdom agresije morali spa{avati `ivote) susretao se sa turskom dijasporom. ^ast izuzecima, ali u najve}em broju se radilo o ljudima takozvanog srednjeg ili ni`eg stale`a {to je, uglavnom, slu~aj i sa turskim iseljeni{tvom.

1598. 1659. 1875.

NA DANA[NJI DAN

Marija Kiri

1867.
Ro|ena poljska nau~nica Marija Sklodovska Kiri, prva `ena koja je stekla akademsku titulu pariske Akademije medicine i postala {ef katedre za fiziku na Sorboni. Rade}i sa suprugom Pjerom na istra`ivanju radioaktivnosti, otkrila je radijum (1898) i polonijum. Supru`nici Kiri su 1903. podijelili Nobelovu nagradu za fiziku sa Bekerelom.

1879.

1913. 1917. 1944. 1946. 1956. 1973. 1987. 1990. 1992. 1998. 2000. 2001. 2004.

Nacionalne zastave lepr{aju na staroj tvr|avi nad Ankarom

Izazovi za povjesni~are
Njihova povr{na spoznaja jednih o drugima rezultirala je nedovoljnim poznavanjem i me|usobnim interpretiranjem ukupnih prilika, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Turskoj {to je dopiralo na obje strane. Ko je `elio informaciju vi{e, morao je tragati za njom. Na`alost, i danas, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, na{a javnost nema dovoljno informacija o Turskoj kao modernoj zemlji i o njenoj ekspanziji ekonomskog razvoja. Da je druga~ije, siguran sam da bi ekonomska razmjena izme|u dvije prijateljske zemlje bila na ve}em nivou, jer je Turska ogromna zemlja od sedam regija, skoro pa 80-milionska zemlja koja se enormno brzo razvija i ekonomski ja~a. Ka`u da je Bog dao da su turske re gi je Mra mor na, Egej ska, Crnomorska, Sredi{nja Anadolija, Sredozemna regija, Isto~na Anadolija i Jugoisto~na Anadolija jako razli~ite po svemu, a posebno po vegetaciji i klimatskim karakteristikama, pa zato obiluju bogatstvima i prirodnim resursima. Tra~ka regija se nalazi zapadno od Bosfora na evropskoj strani zemlje. Na tra~koj strani rijeka Marica ~ini granicu s Gr~kom. Isto~no od Bosfora nalazi se Mramorna regija. Mramorno more dijeli Evropu od Azije, te Egejsko more od Crnog mora. Na izlazu na Sredozemno more nalazi se tjesnac Dardaneli duga~ak 60 kilometara. Na Bosforu je Istanbul koji je najve}i turski grad. Ova

bre`uljkasta regija, koja je privredno sredi{te Turske, prekrivena je {umama i grmovitim biljem i najvi{e li~i na na{e krajolike. Poljoprivreda u tom podru~ju je naro~ito razvijena. Nedaleko od grada Burse nalazi se planina Uludağ, koja je jedno od glavnih turisti~kih odredi{ta. U Egejskoj regiji je, tako|er, razvijena poljoprivreda. Iznimno brdoviti krajolik prote`e se uzdu` zapadne obale od Çanakkalea do Bodruma. Obalno podru~je je jedno od turisti~ki najrazvijenijih. Uz ~emprese i masline ovdje se uzgaja i vinova loza. U ovoj regiji nalaze se mnogi gradovi iz starogr~kog razdoblja Troja, Asos, Pergamon, Efez, Priena, Milet, Didima i Euromos, pravi izazovi za povjesni~are. Sjeverno obalno podru~je Turske je Crnomorska regija, koja ima blagu i vla`nu klimu. Planinsko podru~je prekriveno je {umama. Na ovom vrlo plodnom tlu uzgajaju se ~aj, duhan, kukuruz i, neizbje`no, lje{njaci. Regija Sredi{nje Anadolije obuhva}a visoravan u unutra{njoj Anadoliji. Ova oblast je isparana autocestama, koje povezuju sve strane ove zemlje. Ovdje se nalazi vrlo zanimljivo slano jezero Tuz Gölü, te planine koje dose`u do 3.900 metara. Na istoku se nalazi Kapadokija koja je poznata po zadivljuju}im crkvama i nastambama u visokim planinskim predjelima. Unutra{njom Anadolijom dominiraju stepe, a to podru~je se smatra jednim od najsu{nijih predjela Anadolije. Zbog toga poljoprivreda u tom dijelu zemlje nije toliko razvijena. Klimu

ove regije karakteriziraju vru}a i suha ljeta s hladnim no}ima. Zimi temperatura zna pasti i ispod -20 stepeni C. Regija Sredozemnog mora prote`e se od planina Taurus na sjeveru do planina Amanos na istoku. Ovdje se prete`no uzgajaju citrusi, banane, raj~ice, kikiriki i pamuk. Jugoisto~na Anadolija je najstarija kulturna regija Turske. Prote`e se od planina Taurus. Ovaj dio Turske je trusno podru~je koje je ~esto izlo`eno sna`nim pomjeranjima tla (zemljotresima), koji nanose nesagledive {tete, materijalna razaranja i ljudske `rtve. Nedavno je jedan takav zadesio oblast Van na istoku zemlje.

Ri~ard Nikson

1972.
Ri~ard Nikson izabran drugi put za predsjednika SAD-a, ali je u avgustu 1974. bio prisiljen da podnese ostavku zbog afere Votergejt u kojoj je otkriveno da su pristalice republikanaca uo~i tih izbora, radi {pijuna`e provalile u glavno sjedi{te Demokratske stranke.

Govor brojki
Kroz ovu oblast proti~u rijeke Eufrat i Tigris. Najzastupljenije poljoprivredne kulture su p{enica, je~am, vinova loza, masline i pistacija. Najvi{i vrhovi u Turskoj su Veliki Ararat (Büyük Ağrı Daği) – 5.165 m, Buzul Daği – 4.116, Süphan Daği – 4.058, Mali Ararat (Küçük Ağrı Daği) – 3.925, Kaçkar Dağı – 3.932, Erciyes Daği – 3.917, dok su najve}e rijeke Kızılırmak 1.355 km, Eufrat, Sakarya, Murat i Karasu, Tigris Seyhan, Ceyhan, Göksu, Büyük Menderes, dok su od jezera najve}i Van Gölü – 3.713 kvadratnih kilometara, Tuz Gölü 1.500 (Slano jezero) Beyşehir Gölü 656, Eğridir Gölü 468, Akşehir Gölü 353, Iznik Gölü 298. Najve}i turski otoci na morima su Gökçeada 279, Marmara Adası 117, Bozcaada 36, Uzunada 25, Alibey 23, Paşalimanı 21, Avşar 21.
(Sutra: Ataturkovi temelji)

Gibraltar

2002.
Na referendumu na Gibraltaru, ve}inom glasova odbijen britansko-{panski plan o postepenom vra}anju ovog dijela teritorija pod suverenitet [panije. Gra|ani su izrazili `elju da ostanu dio VelikeBritanije.

50

OGLASI

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674417 i 052/753-292. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija — Telali br. 15, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663. MIJENJAM vikend ku}u sa vo}njakom 2.400 m2 Zeljana Srednja kod Grada~ca za dvosoban stan u Sarajevu. Tel. 061/145-361. Mjenjam ~etverosoban stan od 80 za manji.Tel: 061/108-945.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine
IZDAJEM apartman na Donjim Ciglanama. Tel. 063/710-291. IZDAJEM gara`u Ul. Grbavi~ka kod ambulante. Tel. 033/443-259. IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811273. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan na lokaciji Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM poslovni prostor 38m2 Grbavica. Tel: 061/140-525. IZDAJEM nenamje{ten dvosoban stan na Ilid`i. Tel: 061/440-887. IZDAJEM poslovni prostor 38m2 Grbavica. Tel: 061/140-525. IZDAJEM trosoban namje{ten stan odvojeno grijanje. Te. 061/226-493. IZDAJEM prazan dvosoban stan u uli ci Ha sa na Brki}a br. 2. Tel. 033/613-376 i 062/213-612. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan, ul. Kranj~evi}a, Marijin Dvor. Tel. 445-371, iza 15 sati. IZDAJEM zasebnu sobu, zaposlenoj `eni, kod ho te la Euro pe. Mob. 061/226-049. NOVA Breka izdajem luksuzno opremljen trosoban stan. Tel. 061/160609. IZDAJEM namje{ten stan kod Vije~nice, Alifakovac. Mob. 061/160439. IZDAJEM namje{ten kancelarijski prostor 35m2, pos. zgrada kod Robota-Hrasno. Mob. 061/516-875, 463494. IZDAJEM veliku ku}u sa gara`om na daljinski, dvori{te, alarm, eta`. grijanje, mogu}e stanovanje ili pos. pros tor. Mob. 061/161-790. dinatt80hotmailcom IZDAJEM-prodajem dvoeta`ni stan, nov, Aero drom sko na sa lje, cca 100m2, sa gara`om. Mob. 061/161790. dinatt80hotmailcom IZDAJEM jednosoban prazan stan u Vele{i}ima, ul. Mehmeda el. Pand`e br. 405. Mob. 061/171-897. IZDAJEM stan 70 m2+balkon garsonjera 30m2. Tel:062/226-665. IZDAJEM namje{tene sobe za studente, poseban ulaz, komplet usluga 150 KM. Mob. 061/130-348. OPREMLJEN bior sa antreom i ~ajnom kuhinjom, blizu stanice, 30m2, ventilacija, centralno, 650 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Alifakovcu. Mob. 061/809-763. IZDAJEM namje{tenu ku}u u centru Banjeluke. Mob. 061/233-078. IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741. STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan na lokaciji donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897. IZDAJEM dva stana u Bu}a potoku. Mob. 061/375-955. IZDAJEM pos. prostor 40m2, za granap, bli`e centru. Mob. 061/358772. PO VO LJNO iz da jem-pro da jem, plac od 580 m2 na Ilid`i. Tel: 033/621-119 i 062/006-319. IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u blizini bolnice. Tel: 061/137-926. IZDAJEM polunamje{ten jednoipsoba stan na Ko{evskom brdu. Tel. 033/665-243. i 062/812-055 IZDAJEM garsonjeru na Ko{evskom Brdu ulica Bra}e Begi}. Tel: 061/349-190.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 150. Pravila Prve gimnazije, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstvva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (br. 11-38-22 487-4-22/11), [kolski odbor Prve gimnazije raspisuje

IZDAJEM namje{tene sobe samcima u dva trosobna stana. Tel:033/657979. IZDAJEM namje{ten stan dvjema studenticama ili dvojici studenata kod hotela Bristol.Tel: 033/481-184. IZDAJEM prazan stan u ku}i Pofali}i 200 KM. Tel:061/184-744. IZDAJEM stan dvosoban namje{ten cen tral nogr. Bje la ve. Tel:061/356-535. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu 25m2 ul. Bjelave.Tel:061/356-535. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192059. IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075. IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607. IZDAJEM dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 643-515. ZDAJEM stan, 60m2, ul. I. Samokovlije, 1 sprat, cen. grij. Mob. 062/959129. IZDAJEM vi{e stamb. jednica od po 100m2, ul. Pehlivanu{a, video nadzor, pl. grijanje. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 60m2, Logavina, kod Policijske stanice, namje{ten, pl. grij. Mob. 062/959-129. IZ DA JEM ku}u na mje {te nu 120m2+vrt+gara`a, centar, A. hangija, 800KM+re`ije. Mob. 062/959129. IZDAJEM ku}u 160m2, Vrelo Bosne, dvori{te, Ilid`a, 1.500 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 62m2, H. Orlovi}a, namje{ten, 500 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. POSLOVNI pros. E. Ademovi}a 136m2, dvije eta`e, kirija 1.300 KM. Mob. 062/907-831. IZDAJEM luksuzno opremljen stan 71m2, H. Red`i}a, klima, cen. gr. 800 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM luksuzno opremljen stan 132m2, Dobojka, klima, pl. grij. gara`a. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u rezidencionog tipa, Ned`ari}i, 300m2+ba{ta+gara`a. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan, Kranj~evi}eva kod Doma pisaca, 100m2, pl. gr. gara`a, ba{ta, 800 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan u ku}i 140m2, E. Ademovi}a, gara`a, parking, alarm, pl. gr. 1.000 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 70m2, Titova, iznad Parku{e, 2 sp. pogodan i za pos. prostor, kancelarijski. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 32m2, Merhemi}a trg, pogodan za sve namjene. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvoeta`ni stan 100m2, luksuzno opremljen, Centar, 1.200 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor u zgrdi Energoinvesta, Stup, povoljno, razne kvadrature. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor, Slatina, blizina porodili{ta Jezero, 190m2, 20 parking mjesta. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor na ^obaniji, do trolejbuske stanice, nekad bila a{~inica. Mob. 062/959-129. IZDAJEM opremljen stan, centar, Vrazova, pl. gr.+parking mjesto, 500 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. stam. prostor 105m2, Zmaja od bosne, zgrada Robota, 1500 Km+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM namje{tenu ku}u, cetar, Ko va~i}i, ul. Bo rak, dvo eta`na, 120m2, plin, 650 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM luksuzno opremlje stan 60m2, biv{i Jatov neboder, 4 sprat, 1.800 KM+re`ije. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. na platou Skenderija, 10m2, 100 KM. Mob/062/619-361.

JAVNI KONKURS
za prijem zaposlenika u radni odnos a) NA ODRE\ENO VRIJEME DO 15. 8. 2012. godine 1. Profesor engleskog jezika - 1 izvr{ilac za 19 nastavnih ~asova 2. Profesor islamske vjeronauke - 1 izvr{ilac za 3 nastavna ~asa 3. Portir — 1 izvr{ilac, puno radno vrijeme NA ODRE\ENO VRIJEME DO POVRATKA ZAPOSLENIKA SA BOLOVANJA, A NAJDALJE DO 15. 8. 2012. godine 1. Profesor fizike - 1 izvr{ilac za 20 nastavnih ~asova 2. Profesor filozofije i sociologije - 1 izvr{ilac za 24 nastavna ~asa OP]I USLOVI ZA PRIJAVU NA KONKURS Op}i uslovi definisani Zakonom i op}im aktima Prve gimnazije Sarajevo: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; - da je zdravstveno sposoban za vr{enje poslova za to radno mjesto; - da ima odgovaraju}i stepen stru~ne spreme i obu~enosti u skladu sa Zakonom, Nastavnim planovima i programima i Pedago{kim standardima. UZ PRIJAVU KANDIDATI MORAJU PRILO@ITI SLIJEDE]E: kra}u biografiju izvod iz mati~ne knjige ro|enih uvjerenje o dr`avljanstvu diplomu - dokaz o stru~noj spremi uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu potvrdu da je na dan 11. 12. 2009. godine bio u radnopravnom statusu na odre|eno vrijeme u ovoj {koli ili srednjim {kolama na podru~ju Kantona Sarajevo - kontakt-telefon Za radno mjesto pod brojem 3a) —portir, 1 izvr{ilac kandidat treba da ispunjava i slijede}e uslove: - KV ili NK radnik - Polo`en ispit za protivpo`arnu za{titu - Prethodna provjera radnih sposobnosti Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa bi}e obavljen razgovor po pozivu. Rok za podno{enje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Prva gimnazija Sarajevo, Gimnazijska 3. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u obzir.

b)

POTRA@NJA
OZBILJNA firma tra`i vi{e stanova koje treba renovirati, do 50m2. pla~anje odmah — ke{. Mob. 061/389673. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306. POTREBNO vi{e stanova pranih namje{tenih za prodaju i izdavanje. Tel. 062/200-777 i 033/203-127.

PONUDA
IZNAJMLJUJEM dvosoban namje{ten stan sa centralnim grijanjem u blizini katedrale. Tel: 218-481 ili 0038598 162 305. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, P.C. [entada, izlog staklo, prizemlje, cen tral no gri ja nje. Mob. 061/344-365. IZDAJEM povoljno novi trosoban stan, Ba~i}ko polje (Stup). Mob. 061/215-512 ili mail keradina@jahoo.it IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523. IZ DA JEM ga ra`e na Grba vi ci, 17m2, ul. Radni~ka br. 4 i na Ilid`i 18m2, ul. 27. mar ta. Tel. 00381113967273 i 00381638308260 Email vladasin@gmail.com. MANJI dvosoban stan kod Katedrale, polu namje{en. Tel. 033/444993 i 061/312-610. IZDAJEM poslovni prostor, Centar — 125m2, 76m2, 100m2 i 32m2. Mob. 061/573-640. IZDAJEM namje{tene stanove-studentima: Vraca-Tranzit 73m2 i Titova-Centar 100m2. Mob. 061/375787. IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod Pozori{ta u Sarajevu, zasebo grijanje, internet, kablovska, blindo vrata, parking mjesto. Mob. 061/133191. IZDAJEM ku}u, kod OHR-a 120m2, namje{tena, dvoeta`na, plin. Tel. 062/337-925. IZDAJEM trosoban namje{ten stan u centru. Mob. 062/087-214. IZDAJEM sobu blizu medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205391. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~ni par. Mob: 061/358-772. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Na ro dnog po zo ri {ta. Tel. 061/275-666. IZDAJEM gara`u Zvijezda neroderu. Tel: 062/666-252. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, cen. grij. A. {a}irbegovi}, 400 KM. Mob. 061/412-771.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton, Op}ina @ivinice JU „Druga osnovna {kola“ @ivinice Dana: 04.11.2011.godine; Broj: 02-1328/11 Na osnovu ~lana 72. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. n. TK, br: 6/04 i 7/05), Pravila {kole, Odluke [kolskog odbora te saglasnosti MONKS TK od 21. i 28.9.2011, 4. i 7.10.2011. godine, direktor {kole raspisuje

JAVNI KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta: 1. Pedagog {kole, 1 izvr{ilac, 1/2 norme, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 2. Higijeni~ar, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme, do zbrinjavanja radnika za ~ijim je radom prestala potreba, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 3. Higijeni~ar, 1 izvr{ilac, 1/2 norme, na odre|eno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najdalje do 10.8.2012. godine, 4. Bosanski jezik, 1 izvr{ilac, 4 ~asa, na odre|eno vrijeme, do zbrinjavanja radnika za ~ijim je radom prestala potreba, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 5. Muzi~ka kultura, 1 izvr{ilac, 4 ~asa, na odre|eno vrijeme, do zbrinjavanja radnika za ~ijim je radom prestala potreba, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 6. Razredna nastava, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 7. Engleski jezik, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme, a najdu`e do 10.8.2012. godine, 8. Bibliotekar, 1 izvr{ilac, puna norma, na odre|eno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdu`e do 10.8.2012. godine. Na upra`njena radna mjesta, na odre|eno vrijeme, anga`ova}e se zaposlenici najdu`e do 10.8.2012. godine, uklju~uju}i i pripadaju}i godi{nji odmor. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su obavezni prilo`iti dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova i to: 1. potpisana prijava na javni konkurs sa kra}om biografijom, adresom i kontakt-telefonom, 2. ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 3. ovjerena kopija uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu za samostalan rad na poslovima nastavnika/profesora ili pedagoga {kole (ne starije od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 4. dokaz o ostvarenom radnom sta`u (uvjerenje izdato od ustanove obrazovanja i ovjerena kopija radne knji`ice kandidata - ne starija od 3 mjeseca od dana ovjeravanja), 5. dokaz o du`ini trajanja stru~nog osposobljavanja za samostalan rad u ustanovama odgoja i obrazovanja (navesti ta~an period trajanja osposobljavanja u svojstvu pripravnika), 6. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci od dana ovjeravanja), 7. dokaz o vremenu provedenom na evidenciji Zavoda za zapo{ljavanje nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od Zavoda za zapo{ljavanje), 8. dokaz o ostvarenom radnom sta`u van ustanova obrazovanja nakon sticanja stru~ne spreme tra`ene konkursom (uvjerenje izdato od nadle`ne ustanove, ovjerena kopija). Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Izabrani kandidat je du`an, u roku od osam dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti: a) ljekarsko uvjerenje kao dokaz da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova nastavnika/profesora {kole i b) da nije osu|ivan za krivi~no djelo. Ako se popuna upra`njenog radnog mjesta ne mo`e izvr{iti licima sa polo`enim stru~nim ispitom, primit }e se pripravnik. U cilju procjene profesionalnih karakteristika, iskazanih sposobnosti i kompetencija, sa svim kandidatima koji ispunjavaju formalnopravne uslove iz ovog konkursa bit }e obavljen intervju u dane 21. i 22.11.2011. godine od 10 do 14 h. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatra}emo da su odustali od svoje prijave na konkurs. Prijave sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti putem po{te, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Prijava na konkurs - Ne otvaraj“, na adresu: JU „DRUGA OSNOVNA [KOLA“ @IVINICE, Druga ulica br. 46, 75270 @ivinice. Kandidati }e biti obavije{teni o ishodu javnog konkursa putem web stranice {kole: www. drugaoszivinice.com. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Direktor Asim Boji}

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
SKERLI]EVA, 120m2, III kat, balkon, 2400 KM/m2. Tel.061/148-810. ^EKALU[A, 90m2 prizemlje +gara`a. Tel.061/148-810. TITOVA, 143m2, III kat, ~etvorosoban, eta`no grijanje. Tel:061/148810. TITOVA, 80m2, II kat, 3,5 soban. Tel: 061/148-810. BRANILACA grada, 84m2, II kat, dobro stanje. Tel: 061/148-810. BREKA, 101m2, dvoeta`ni, 2 strane, balkon, centralno, 2400KM/m2. Tel. 061/148-810. OTOKA, 54m2, IV, 2 strane, centralno gri ja nje, 1850KM/m2. Tel: 061/148-810. BJELAVE, 50m2, 1 kat, dvosoban, 2 stra ne, 107m2, 107.000. Mob. 061/148-810. MARKALE, 111m2, 2 kat, 2 strane, 2 ulaza, 2.500 KM/m2. Mob. 061/148810. FERHADIJA, 60m2, 1 kat, pogodan za kancelarije. Mob. 061/148-810. UL. KO[EVO na po~etku, 74m2, 3 kat, lift, lo|a+balkon, 2 strane, 3,5 soban i pos. pros tor 15m2. Mob. 061/148-810. BREKA, 42m2, 1 kat, 1,5 soban, balkon. Mob. 061/148-810. MOJMILO, stan 80m2, Olimpijska, VP, 1.600 KM/m2. Mob. 062/383064. BREKA, ku}a 75m2, N. Fazlibegovi}a, naselje Centrotrans, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. CENTAR, stan 130m2, 3 sprat, Mis Irbina, 2.700 KM/m2. Mob. 062/383064. BREKA, ku}a 433m2+gara`a, H. Polovine, 550.000 KM. Mob. 062/383064. HRA SNO, stan 59m2, 4 sprat, D`amij ska, 123.000 KM. Mob. 062/383-064. ^OBANIJA, poslovni prostor 33m2, 220.000 KM. Mob. 062/383-064. ALIPA[INO Polje, 56m2, 15 sprat, S. Fra{te, 90.000 KM. Mob. 062/383-064. NAHOREVO, nova ku}a 10x8 dvije zidane gara`e 2 dunuma vo}njaka, ba{te prodajem ili mijenjam. Tel. 061/352-112, 061/157-718. DVA dunuma placa pod vo}em, Male{i}i donji, dobar prilaz, struja, voda, povolujno. Mob. 061/217-897. CENTAR 52m2 jednosoban lift plin i tro fa zna stru ja do ban ke. Tel. 062/104-062. PRODAJEM poslovni prostor 26m2 u poslovnoj zgradi unipromet Novo Sarajevo. Tel: 061/686-524. PRODAJEM stan 84m2 ul. Valtera Peri}a. Tel: 066/783-856. NOVOGRADNJA Katedrale — Stari Grad pet stambenih jedinica. Tel: 061/072-845. SKENDERIJA ul. Adila Grbe stan 43m2 dvo so ban +bal kon. Tel: 062/649-370. PRODAJEM ul. Paromlinska preostali stanovi 76m2, i 100m2, 99m2.Tel: 062/649-370 i 064/072-845. NASELJE [ip 48 m2+balkon, drugi sprat, Nova zgrada, dnevni boravak+ spava}a soba. Tel: 062/649-370 i 066/160-788. POSLOVNA Hala krug pretis Vogo{}a 820m2 in dus trij ska struja.Tel:062/649-370 i 066/160-788. PRODAJEM 2 stana Dobrinja 5, 77m2 ul. Vo je Di mi tri je vi}a. Tel:061/072-845. i 063/556-886. DVOIPOSOBAN stan od 67m2 Alipa{ino polje C faza ulica Geteova prvi sprat. Tel: 061/072-845 i 062/649370. CENTAR ul. Avde Jabu~ice stan od 71m2+veliki balkon na prvom spratu. Tel. 062/649-370 i 066/160-788. PRODAJEM stan, Grbavica jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran. Tel: 062/920-814. PRODAJEM stan 110m2/fiksno 3.000 KM/m2, u strogom centru grada kod Katedrale. Mob. 061/200-393. PRODAJEM trosoban stan, centar Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032. PRODAJEM stan na Ilid`i-Pejton 37m2 + balkon, II sprat. tel. 061/198642. PRODAJEM poslovni prostor 14m2, opremljen, Ciglane, posloni prostor 86m2, Skenderija, I sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u, Jablani~ko jezero, 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i, 476m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te u Rakovici pored puta, 10.229m2, voda, stru ja na ze mlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu, 44m2, eta`irano, na samoj pla`i, apartman 46m2, II zona, opremljen, 120m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo uz doplatu. Mob. 061/573640. PRODAJEM stan na ^engi} Vili od 54 m2 na V spratu renoviran 061/370207. PRODAJEM stan na Vi{njiku 32 m2 na prvom spratu 73.000 Km. Tel.061/370-207. KISELJAK-Pale{ka }uprija, vikendica sa 2200m2 oku}nice, pod vo}em. Tel. 647-851, 061/501-515. PRODAJEM stan kod Medicinskog fakulteta od 52 m2 na III spratu sa liftom. Tel.061/370-207. STAN na Grbavici od 94m2 na I spratu renoviran. Tel. 061/370-207. STAN na Vi{njiku od 50m2 na prvom spratu. 105.000 KM. Te. 061/370207. PRODAJEM stan 100m2 kod op}ine Stari grad idealna za poslovni prostor. Tel. 061/215-033. STAN u Marcela [najdera (Ko{evo) od 69m2 na II spratu. Tel. 061/370207. STAN 87m2, Ciglane, A.Handije. Mob. 062/649-370, 061/072-845. PIONIRSKA dolina, stanovi: 43m2, 63m2, 69m2, 32m2, novogradnja. Mob. 066/160-788. STAN 58m2, Juki}eva, 2 sprat, 2 balkona, 95.000 KM. Mob. 061/072845. VI[E dvosobnih stanova 53-56m2, u novoj zgradi, Ilid`a, 1.850 KM/m2. Mob. 066/160-788, 061/072-845. KU]A, Centar, A. Hangija, 150m2 stam. povr{ine, dvori{te 230m2. Mob. 062/649-370, 066/160-788. DVA stana, Hrasno, ul. D`amijska 54m2+2 balkona, 12 sprat, adaptiran, 59m2, 4 sprat. Mob. 061/072-845, 063/556-886. DAL MATIN SKA, cen tar, stan 121m2/2.500 KM, VP, mogu}a pos. stam. kombinacija. Tel. 221-533. PRODAJEM dvosoban stan 74m2, B. Sarajeva kod Doma armije. Tel. 445371, iza 15 sati. CENTAR, ku}a 130m2+15m2 gara`a, oku}nica 300m2, M. Busulad`i}a. Mob. 061/205-235. CENTAR, Bolni~ka, 60m2, 7 sprat, 2 lifta, 125.000 KM. Mob. 061/205235. VRAZOVA 6/3, 100m2, 210.000 KM. Mob. 061/205-235. BRE KA, H. Po lo vi ne, 90m2, 3 sprat+gara`a, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu. Mob. 061/205235. CIGLANE, H. Red`i}a, 71m2+2 terase, 2 kat i 89m2+2 terase, 6 kat. Mob. 061/214-856. KOD Muzi~ke akademije, 57m2+terasa, 5 kat, Dobrinja 1, M. Krle`e, 92m2+2 terase. Mob. 061/214-852. ALIPA[INO 54, 66, 77m2, ^engi} V. 64m2, Marindvor 86m2, Isto~no Sarajevo 44, 80m2, Dobrinja 55, 68, 88m2, Mejta{ 54m2, Grbavica 48, 73, 131m2, Aneks 40m2, Pofali}i 40m2, N. Sarajevo 32m2, Centar 122m2. Mob. 061/375-787. KU]E: Soukbunar, Mostarsko raskr{}e, Vratnik, vasin-Han, Vlakovo, Ilid`a, Vraca, vikend ku}e: Pale:Potoci, Kriva~e, G. Pribanj, gornja ~ar{ija-ku}a, Lukavica zemlji{te: Nahorevo, Kasindo, Reljevo, Rje~ica, Ilija{, centar Ilid`a. Mob. 066/488-818. PRODAJEM trosoban stan 79m2, ul. @elje zni~ka, Ilid`a-Pej ton. Mob. 061/101-950. TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724504. PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620000. PRODAJEM stan, centar, ul. Kulovi}eva, III sprat. Mob. 063/589-315. PRODAJEM zemlji{te u Faleti}ima, 2.100m2 sa priklju~cima, pored glavnog puta. Tel. 033/200-829. PRODAJEM ili mijenjam ~etvorosoban konforan stan u centru kod Vje~ne vatre. Mob. 061/252-663. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+ga ra`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177. PRODAJEM 900m2 gra|. zemlji{ta u Ned`ari}ima, B. Nu{i}a. Mob. 061/191-521. PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814. ZEMLJA na Poljinama, 35 KM/m2. Mob. 061/170-254. KU]A, M. Mikuli}a, K. brdo, 250m2 stambenog pros. 220m2 oku}nica, 500.000 KM. Mob. 062/619-361.

53

APARTMAN, Jahorina, 36m2+16m2 podrum, namje{ten, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. ++385 20 486-665, ++385 91 7291920. PRODAJEM dvosoban stan na Stupu u novogradnji. Tel: 061/548-023. STANOVI 154m2, 106m2, 105m2. Tel. 061/460-150. CEN TAR je dno so ban 40m2 F. An|ela. Tel: 061/715-543. GRBAVI CA tro ipo so ban stan 85m2/2.000 KM. Tel. 061/964-797 i 033/617-742. KU]E Pofali}i, Alifakovac, A.Jabu~ice. Tel. 061/460-150. PRODAJEM luksuzno adaptiran stan 68m2. SP udljen. 100 m od Ba{~ar{ije. Tel. 061/214-071. PRODAJEM vikendicu na Tilavi, 2 dun. zemlje, struja, voda, asvalt, sve 1/1. Mob. 061/810-842. PRODAJEM restoran 157m2 Ko{evsko brdo mo`e i za druge svrhe. Tel: 061/460-150. DOBRINJA N. Pozderca 80, trosoban 1.sprat. Tel. 061/899-209. POLJE, 70m2, Trg Me|unarodnog prijateljstva. Tel. 061/247-777. CENTAR Ko{evo 67m2, 2. sprat plinsko eta`no. Tel. 061/899-209. CENTAR 96m2, H. Kre{evljakovi}a 1 sprat, zgrada Metake. pogodan i za kancelarije. Tel: 061/899-209. GRBAVICA Zagreba~ka kod trolejbuske stanice 66m2. 1 sprat dvostran pogodan za kancelarije. Tel: 061/247777. N. VOGO[]A, Rosulje novogradnja 61m2 2. sprat. Tel: 061/247-777. ^. VILA 53m2 Grada~a~ka dvosoban 1 sprat. Tel: 062/295-919. D. MALTA 82m2, Zmaja od Bosne. Tel. 061/899-209. DOBRINJA I. Oslobodilaca Srajeva 67m2 dvoiposoban kompletno renoviran. Tel.061/899-209. Polje N. Smailagi}a 67m2 trosoban 8. sprat. Tel: 033/711-665. CENTAR 57 m2, A. Jabu~ice 174 gradnja dvosoban. Tel. 066/340-748. ^. VILA 53m2 D. Bijedi}a suteren dvoiposoban c.g. pogodan i za poslovni prostor. Tel. 061/150-519. DONJE CIGLANE 96m2, Alipa{ino, troiposoban 3 sprat. Tel. 061/150519. D. MALTA E. [ehovi}a 56m2 dvosoban, renoviran IX sprat i balkon, dvostran. Tel. 062/295-919. [IP prazan troiposoban stan na 3. spratu 500 KM. Tel. 061/526-243. BJELAVE, 50m2, I kat, 2 soban, 2 strane, 107.000 KM. Tel: 061/148-810. MARKALE, 111m2, II kat, 2 strane, 2 ulaza, 2500 KM/m2. Tel. 061/148810. FERHADIJA, 60m2, I kat, pogodan za kancelarije. Tel.061/148-810. KO[EVSKO brdo na po~etku, 74m2, III kat, lift+lo|a +balkon, 2 strane. Tel. 061/148-810. ZEMLJA, Poljine 8+2 dunuma, prilaz sa 2 stane, vlastiti izvor, struja. Mob. 066/669-696. BREKA, 42m2, I kat, 1,5 soban, balkon. Tel.061/148-810. BJELAVE, 70m2+110m2 ba{te. Tel. 061/148-810. BREKA, prema Ko{evu, 160m2, 500m2 zemlje, pogodno za gradnju. Tel. 061/148-810. CENTAR strogi, 2 ku}e na 900m2 zemlje, sa urbanisti~kom za izgradnju po slo vnoj stam be nog obje kta. Tel.061/148-810. TITOVA, 120m2, IV kat, lift, 3,5 soban, balkon. Tel. 061/148-810. FERHADIJA, 120m2, III kat, 2500 KM/m2. Tel: 061/148-810. ALEKSA [anti}a, 100m2, II kat, 2300KM/m2.Tel: 061/148-810.

BJELAVE, ul. [ekerova, 1 sprat, 40m2+balkon, 80.000 KM. Mob. 062/619-361. KU]A, Sou kbu nar, 2 eta`e 200m2+po drum+{u pa, ze mlji {te 730m2, 365.000 KM. Mob. 062/619361. KU]A, ^adord`ina, 3 eta`e, gara`a, 212m2+terasa 20m2+balkon, 270.000 KM. Mob. 062/619-361. VI KEN DI CA, Vla ko vo, 1200m2 vo}njaka, 160m2 stam. prostora, hitno, 99.900 KM. Mob. 062/619-361. ^ENGI] V. 15 sprat, 53m2, 87.000 KM. Mob. 061/415-787. HRASNO, P. ribar, VP, 58m2/2.050 KM. Mob. 061/415-787. STANOVI u novogradnji Tibra pacifik, sve novo, od 29m2 do 90m2, razli~ite kvadrature. Mob. 061/415787. KU]A u Po fa li}ima, Or lo va~ka, priz.+spr.+gara`a, 110.000 KM. Mob. 061/415-787. KU]A, Vra tnik 131m2 stam. pros.+oku}nica 150m2, 150.000 KM. Mob. 061/415-787. KO[EVO, M. [najdera, 3 sprat, 21m2, 60.000 KM. Mob. 066/801737. GRBAVICA, B. Muteveli}a, 1 sprat, 53m2/2.100 KM. Mob. 066/801-737. HRA SNO, A.B.[i mi}a, VP, 77m2/2.200 KM. Mob. 066/801-737. VRAZOVA, 2 sprat, 59m2, 2.800 KM/m2. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. 2 sprat, 82m2/1.900 KM. Mob. 066/801-737. USELJIV, 74m2, M.].]ati}a, 1 sprat, 205.000 KM. Mob. 066/801-737. CEN TAR, ul. 84m2/2.900 KM. Vra zo va, VP,

PRODAJEM ku}u kod fabrike duhana Pofali}i, dva trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. HRASNO, troiposoban stan 80m2, II sprat, ~etverokatnica, 2.000KM/m2 fiksno, prodajem. Mob. 061/555-949. PRODAJEM u Pofali}ima, ul. Zahida Panjete stan 57m2, novogradnja, 2 sprat. Mob. 063/971-797. PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 tro so bna sta na, ra dnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796. PRODAJEM povoljno plac 400m2 uz glavnu cestu, ul. Adema Bu~e 423. Tel. 033/453-507, Novi Grad. CENTAR nov jednosoban stan 42 m2/I- eta`no grijanje pogodan i za poslovni prostor. Tel: 061/352-112. PRODAJEM staru Bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija — Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan 72m2, Dojanli Ibrahim. Tel: 062/272-549. PRODAJEM-mijenjam stan za Beograd, ul. Zagreba~ka 2D, 2 sprat, 64m2, cen. grij. 2 balkona i podrum. Mob. 065/495-660. PRODAJEM vikendicu. Tel: 061/107268. PRODAJEM vikendicu zemlji{te 1.000m2 terase, vo}e. Tel. 061/911-703. NEDOVR[ENA ku}a, Nahorevo, 300m2+300m2 oku}nice, 145.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM {umu ~etinar. 2,5 d. Potok struja, voda. Tel: 061/154-540. PRODAJEM veoma lijepu parcelu u Ra ko vi ci-Ka kri nje ci je na. Tel. 062/907-134. PRODAJEM trosoban stan u najljep{em dijelu Grbavice ili mijenjam. Tel.062/907-134. i 061/106-594. PRODAJEM vikendicu struja voda sa vo}njakom. Tel: 033/442-324. GRBAVICA 74 m2 3-soban stan na 14 katu kod mosta. Tel: 061/080257. PRODAJEM stan 60 m2 Centar povoljno.Tel: 066/843-158. PRODAJEM ku}u u izgradnji Vrelo Bosne sa svim urednim papirima. Tel: 062/225-012. STAN Grbavica 94m2 3/5 sob. I kat. Tel. 061/299-911. VI[E placeva za gradnju na podru~ju grada od 500 m2 do 5000 m2. Tel:061/299-911. STAN M. Tita 147m2, 12m2, 80m2. 300. Tel:061/299-911. STAN Ciglane 73m2, 79m2 i 60m2. Tel: 061/299-911. STAN P. lige 66m2, IV kat. Tel: 061/299-911. STAN Breka 103m2 dvoeta`ni 4 sob. Tel: 061/299-911. STAN Cen tar, 50m2, Vi{ njik. Tel.061/299-911. KU]A Kova~i S. Grad 150m2 gara`a na 300m2 placa. Tel: 061/299-911. KU]A ^obanija, ul. Mjedenica, 2 eta`e+300m2 oku}nice, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. NEDOVR[ENA ku}a, Hrasno, 3 eta`e+podrum+2 duluma zemlje, 250.000 KM. Mob. 062/383-064. PRODAJEM ku}u Abdesthana 23Kova~i, pogledati od 10-16. POFALI]I, 1 sprat, novogradnja, stan 57m2, Z. Panjete, 60.000 eura. Mob. 062/383-064. PO FA LI]I, de vas ti ra na ku}a, 140+435m2 oku}ni ce, Ora {a~ka. Mob. 062/383-064. MALTA, stan 68m2, E. [ehovi}a, 1 sprat, 138.000 KM. Mob. 062/383-064. FOJNICA, ku}a 10x8, na dva sprata+2 dunuma zemlje, vo}njaci, pored rijeke Fojnice, 120.000 KM. Mob. 062/383-064.

VOJNI^KO P. H. Su}eske, 7 sprat, 61m2, 110.000 KM. Mob. 066/801737. VALTERA Peri}a, 1 sprat, 138m2, 380.000 KM. Mob. 066/801-737. DOBRINJA C5, L. Pastera, 2 sprat, 68m2, 103.000 KM. Mob. 066/801737. ^ENGI] V. D`. Bijedi}a, 15 sprat, 57m2, 115.000 KM. Mob. 066/801737. ^ENGI] V. 11 sprat, 54m2, 100.000 KM. Mob. 066/801-737. ^ENGI] V. I. Engela, 5 sprat, 34m2, 65.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, Kranj~evi}eva, 85m2, 1 sprat, 220.000 KM. Mob. 061/320-439. VO GO[]A, Jo {a ni~ka, 3 sprat, 112m2, dvoeta`ni, 2 balkona, 1.100 KM/m2. Mob. 062/907-831. KO[EVSKO brdo, B. Begi}, VP, 58m2, adaptiran, 120.000 KM. Mob. 062/907-831. DOBRINJA I, V. Maglajli}, 3 prat, 54m2, balkon, 75.000 KM. Mob. 062/907-831.

54

MALI OGLASI
NEKRETNINE
NOVOGRADNJA, I. Sarajevo, 4 sprat, 50m2, 72.000 KM. Mob. 065/819-136. ^ADORD@INA, 1 sprat, iznad Kate dra le, 57m2, 95.000 KM. Mob. 065/819-136. STA RA bo san ska ku}a, Se dre nik+900m2 placa, 130.000 KM. Mob. 065/819-136. SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966. CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966. VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966. GRBAVICA, T.O.Pa{e, adaptiran, 53m2, 2.100 KM/m2. Mob. 061/702881. KU]A, Ilid`a-Lu`ani, u ni zu, 95m2+dvo ri {te 100m2+ga ra`a, 149.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Ilid`a-Pej ton, u ni zu 103,2+dvori{te 70m2+gara`a, 139.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Stari Grad, Pirin brijeg, 70m2+dvori{te 200m2, 300.000 KM. Mob. 062/334-371. BLAGOVAC 3, ku}a 300m2, 300m2 ba{te, 150.000 KM. Mob. 062/334-371. CENTAR, 103m2, potrebna adaptacija, 225.000 KM. Mob. 062/334-371. OTOKA, 10 sprat, 77m2, cen. balkon, 130.000 KM. Mob. 062/334-371. CEBTARm badigradbham 3 soratm zsekhuvim sve bivim 73m2, 149.000 KM. Mob. 062/334-371. VOGO[]A, 63m2, 4 sprat, namje{ten, pl. ce. grij. 93.000 KM. Mob. 062/334-371. ISTO^NO Sarajevo, 90m2, 4 sprat, bez lifta, 1100 KM/m2. Mob. 062/334371. STANOVI u novogradnji, useljivi BH BAU i Ti bra 1-Stup. Mob. 062/334-371. STUP Stibra 2, novogradnja, useljivi u 1.2012. 1.550 KM/m2 sa PDV od 27-90m2. Mob. 062/334-371. DOBRINJA 1, 78m2, 1 sprat, balkon, ce. gr. namje{ten, 110.000 KM. Mob. 062/334-371. TURISTI^KI kompleks-Etno selo Kreme{, 3 km iznad Vogo{}e, 195.000 aura. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, Hrasno, 61m2, Trg he ro ja, 225.000 KM. Mob. 062/334-371. POSLOVNI prostor, centar, 2x145m2, prodajem-izdajem. Mob. 062/334371. KU]A, Mos tar sko ras kr{}e 450m2+plac 2300m2, 650.000 KM, plac 5300m2, 750.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Hrasno, 200m2+plac 600m2, 149.000 KM. Mob. 062/334-371. BISTRIK, 80m2, iznad Trga Austrije, 1 sprat, 210.000 KM. Mob. 062/334-371. STAN u krugu Grasa, Remiza, 1 sprat, 75m2, trosoban, 63.000 KM. Mob. 062/334-371. GRBAVICA, 75m2, 4 sprat, bez lifta, 3 velike terase, 177.000 KM. Mob. 062/334-371. VOJNI^KO polje, 83m2, troiposoban, VP, 119.000 KM. Mob. 062/334371. GRBAVICA-Kova~i}i, 66m2, 4 sprat, bez lifta, 135.000 KM. Mob. 062/334371. KU]A, Binje`evo, 220m2 sa 3 stana, namje{tena, plac 1000m2, 285.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A, Kova~i kod pekare Mahir, 165m2, re no vi ra na, na mje {te na, 450.000 KM. Mob. 062/334-371. KU]A u Rje~ici, 81m2+1600m2 plac, ure|ena, vo}njak, 104.000 KM. Mob. 062/334-371. GRAMOFON 25 KM. Tel: 065/346222. [IVA]A ma{ina [inger povoljno. Tel: 061/909-320. DEKORATIVNE boje Valpaint, efekti-sedefa, perle, antike, ko`e, mermera, itd. Mob. 062/081-885. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili pos. prostoru. Mob. 061/243-891. PRODAJEM radijatore Brugman 6 kom. Tel. 061/187-952. PRODAJEM sliku Ibrahima Ljubovi}a. Tel: 061/709-593. PRODAJEM {take aluminijske nove podesne. Tel:061/259-878. PRODAJEM grobnicu na groblju Bare-katoli~ka parcela. Mob. 061/912574. PRODAJEM preparirano mladun~e TIGRA, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440. ZI DNO ogle da lo 75x200. Mob. 066/973-852. PRODAJEM prozore (80x140) ulazna i unutra{nja vrata 30 KM komad. Mob: 062/810-754. ZI DNO ogle da lo 75x200cm. Tel: 066/973-852. PRODAJEM 100%efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mra va u va {em stam be nom ili posl.pr.Tel. 061/243-891. PRODAJEM nov njema~ki kompresor 150 l, trofazni. Mob. 061/191-521. PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. ispravan. Tel: 061/789-290. PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine
KUPUJEM kuku za Audi 80-B4, 92. god. Mob. 063/121-524.

OSLOBO\ENJE

MATEMATIKA za sve {kole i fakultete. Tel. 061 800-259.

PRODAJA
KU]A, Bla go vac 1, 2 eta`e, 79m2+980m2 oku}nice, 100.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Samoborska, 3 eta`e+gara`a+ba{ta, grijanje, 280.000 KM. Mob. 062/907-831. ALIPA[INO polje, Trg Zavnobiha, 3 sprat, 80m2, useljiv, 800 eura/m2. Mob. 062/907-831. CENTAR, K. Tvrtka, suteren, 52m2, adap ti ran, po go dan za kan cel. 125.000 KM. Mob. 062/907-831. BOLNI^KA, prizemlje, 61m2, potrebna adaptacija, 140.000 KM. Mob. 062/907-831. KU]A, Poljine, R. Guga~a, 3 eta`e, 200m2 st. pros.+800m2 oku}nice, 180.000 KM. Mob. 062/907-831. KO[EVO, pos. prostor, VP, adaptiran, 160.000 KM. Mob. 062/907-831. ODOBA[INA, 1 sprat, 65m2, useljiv, 1.900 KM/m2. Mob. 062/907-831. VOGO[]A, B. Kr{o, 1 sprat, 77m2, 2 balkona, useljiv, 115.000 KM. Mob. 062/907-831. VRACA, A. Smailovi}a, 1 sprat, 92m2, plin, potrebna adaptacija, 1.500 KM/m2. Mob. 062/907-831. GRBAVI^KA, 14 sprat, 2 nova lifta, 71m2, trosoban, 155.000 KM. Mob. 062/907-831. TRG Barcelone, 4/2, 68m2, 120.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, S. Fra{te, 43m2, adap ti ran, 1.600 KM/m2. Mob. 061/320-439. SOKOL. kolonija, stan u nizu, 3 nivoa, 120.000 KM, adaptiran. Mob. 061/170-254. ^ENGI] V. 5 sprat, 54m2, 85.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO P. 6 sprat, 70m2/1.600 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. lipa, 8 sprat, 52m2, 106.000 KM. Mob. 061/320-439. BOSANSKA, 13/2, 39m2, 60.000 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, D. Ozme, 4 sprat, adaptiran, sve novo, 136m2/2.800 KM. Mob. 061/320-439. CENTAR, kod Parlamenta, 2 sprat, 81m2/2.600 KM. Mob. 061/320-439. STZAN 115m2, kod Katedrale, 1 sprat, 115m2, 270.000 KM. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, N. Smailagi}a, 6 sprat, 77m2, 125.000 KM. Mob. 061/320-439. HRASNO, A. lipa, 3 sprat, 46m2, 46.000 eura. Mob. 061/320-439. ALIPA[INO polje, trg zavnobiha, 2 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 061/320439. BRE KA, H. Po lo vi ne, 4 sprat, 66m2/2.200 KM. Mob. 065/819-136. VOJNI^KO polje, H. Su}eske, 6 sprat, 61m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. CENTAR kod hotela Evrope, 3 sprat, 67m2, 210.000 KM. Mob. 065/819136. TITOVA, 1 sprat, 62m2/3.200 KM. Mob. 065/819-136. OTES, Trg ote{. bataljona, 6 sprat, 77m2+gara`a 17m2+gara`a 17m2, 108.000 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, Radni~ka, VP, 46m2, 85.000 KM. Mob. 065/819-136. DOBRINJA, S. Filipovi}a, 7 sprat, 77m2/1.500 KM. Mob. 065/819-136. GRBAVICA, ul. Grbavi~ka, 14 sprat, 72m2, 145.000 KM. Mob. 065/819136. MALTA, A. Benca, 54m2/1.800 KM. Mob. 065/819-136.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM namje{taj iz dnevne sobe: police+zatvoreni dvokrilni dio i ladica+3 ladice i otvoreni dio, visina 121cm i 1 zatovreni dvokrilni dio visine 93cm, ukupna du`ina 2,68 m, sve crno. Mob. 061/818-075.

ZAPOSLENJE
POTREBNA djevojka za ispomo} u doma}instvu, pla}a po dogovoru. Mob. 065/449-120. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zaradaminimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel. 070/235-236 i 061/225-424.

SERVIS ra~una „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja, odr`avanje. Tel: 061/545-375. SERVIS ra~unara „AKI“ Grbavica instalacija, nadogradnja.Tel. 061/545375. VR[IM povoljno molersko-farbarske radove iza sebe ostavljam ~isto. Tel. 061/900-647. STAKLARSKA radnja „Edo“, izvodi sve staklarske radove, te uramljuje i oprema slike, H. Kre{evljakovi}a. Tel. 033/221-902, 061/130-034. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. OBAV LJAM zi dar ske ra do ve, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. ELEKTRI^AR- vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije (eko plastika, sanitarija servi bojlera. el. pe}i imdikatora, osigura~ke kutije, sklopki it. Tel. 061/132-149. PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089. IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po ko ma du, (ku}na dos ta va). Mob. 061/563-292. PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. POPRAVLJAM TV svih modela profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 062/199-199. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole, fakultete. Tel. 061/534-231. INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472 i 062/391-715. ELEKTRI^AR popravlja Ta pe} el. bojlere, indikatore, automatske osigura~e, lustere, instalacije itd.Tel: 061/048-497. SUPER efikatno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe i mi{eve. Tel. 216-373, 061/928-535. KOMBI mercedesom najpovoljnije vr{im selidbe i prevoz robe. Mob. 063/121-524. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice i stolove za sve prigode. Mob. 063/121-524. VODOINSTALATER sa 30 godina iskus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. VO DO IN STA LATER sa elektri~arom, sve opravke starih, ugradnja novih bojlera, pe}i, sanitarije, itd. Mob. 061/222-228. VODOINSTALATER vr{i opravke, ugradnja novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. MOLERAJ-gletovanje, extra kvalitetno, besprijekorno ~isto, cijena po dogovoru. Mob. 062/081-885. LAMINAT, gotove parkete, moleraj i manju adaptaciju stanova, radim povovljno. Mob. 063/005-372. TAPETAR VK radi sve poslove, tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306. TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. Nib, 061/524-461, 033/200-003. SZR”Elektro Servis“ vr{imo premotavanje, opravku statora - rotora usisiva~a,ma{ina alatljika, svih elektro motora {iva}ih, zubotehni~kih, aparata za varenje itd. Mob. 066/889246

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695. PRODAJEM gramofon, Grundine, 25KM i zvu~nici. Tel. 065/346-222. PRODAJEM TEA pe}, 2 KW. Mob. 063/864-775.

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

VOZILA
GOLF 2, dizel, 84. god. povoljno. Mob. 061/497-974. PRODAJEM jetu II, 85. god. turbo dizel, neregistrovana, cijena 1.000 KM. Mob. 061/266-691. JAMAHA „ Grizli „ 700 cca, kao nov, povoljno. Mob. 061/181-338. RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756. MAZDA 323 F, 2001. god. 1,6, 16V, ful oprema, metalik siva. Mob. 061/221668. LAND ROVER dislovery 2,5 TDI 1998.g. sta nje odli~no, re do vno odr`avan. Tel. 061/148-810. PRODAJEM Reno Megan Cupe 1,6 16 v. 1999. gara`iran. Tel. 061/730405. PRODAJEM Ford Esport 1.6D CL registrovan do 23.11.2011.Tel:061/244819. PRODAJEM“Ford Siera 2. og. 75 kw 1988. god.registriran do 3-2012.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. OPREMITE STAN `aluzine, trakaste i panelne zavjese, platnene, ALU i PVC vanjske roletne harmonika i BLINDO vrata. Tel. 033/655-600, 062/170-248. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, harmonika vrata, trakaste zavjese i PVC rehau stolarija. Mob. 061/214-303. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665. MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556. KIRBY dubinsko usisavanje usisavanje pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta pranje porala i generalna spremanja stanova i firmi. Tel. 061/350-688. MOLERI-profesionalci nude usluge: gletovanje, moleraj, boje stolarija, tapete, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 033/456979. POVOLJNO i kvalitetno radim centralno grijanje. Tel. 061/922-476 i 033/800-514. RADIM sve vodoinstalatarske radove i radove na centralnom gr.Tel. 061/922-476 i 033/800-514. ENGLESKI instrukcije osnovcima srednjo{kolcima. Tel. 062/381-987. OBAV LJAM po slo ve zi dar ske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PROFESOR engleskog jezika sudski tuma~. Tel. 062/612-399. TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj. Tel. 033/718-405. i 061/156.-728. VO DO IN STA LATER po pra lja i ugra|uje ~e sme, vo do ko tli}e. Tel:061/205-803 i 066/973-793. INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. Tel: 065/572-966. ^ISTIM astanove samo ozbiljne ponude. Tel: 062/970-325.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz FBiH i RS. Isplata odmah. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate za otkup stanova, povoljno. Mob. 061/175237. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793. KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM umjetni~ke slike, starih slikara ulje, akvarel i pastel. Tel: 062/969-693. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103. KUPUJEM prodajem certifikate dionice. Tel: 062/358-344. KUPUJEM stare pretis lonce Unis. Mob. 062/845-327. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, zlatne satove i dukate, najvi{e pla~am. Tel. 655-598, 061/553-640. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinske sablje, satove, ordenje, belenzuke, pe{kune i ost. Mob. 061/553-640. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i os ta le pre dme te od zla ta. Mob. 061/965-126. KUPUJEM manji jednosoban stan sa balkonom, ni`e spratnosti, cen. grij. nedaleko od tramvaja. Mob. 062/793292. KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405.

OSTALO
U.R.V.I. Sta ri grad, Ma li ]ir~iluk 16. Prodajemo opremu i ko~ije, dva komada, mala ko~ija 4 osobe, velika ko~ija 6 osoba i ostalu opremu koja je nabavljena za rad iste. Tel: 033/536-915. PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM ulazna drvena vrata sa prilju~kom, 205x130, desna, cijena 180 KM. Mob. 061/145-877. PRODAJEM novu pumpu za centralno grijanje, ve}u, marka WILLO, tip 50/160. Mob. 061/746-332. PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Novelova 300 KM. Tel. 532-497. PRODAJEM upola cijene Bajerove trake za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 063/190-935. PRODAJEM Furazon za lije~enje amebe. Tel. 033/696-195. PITOMO i kvalitetno sijeno presovano u bale po 20 kg. Tel:066/036-763. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906. PRODAJEM vrlo povoljno certifikate za otkup stana. Mob. 061/268892.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine POSLJEDNJI SELAM
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE
na{oj dragoj

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
na na{eg dragog Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a mama

NATALIJA (^EDOMIRA) DUROVI], ro|. BRAJOVI]

RAMIZI (DERVE) HOD@I]

NED@AD AJANOVI]
7. 11. 2010 - 7. 11. 2011.

preminula u 75. godini. Sahrana na{e drage mame }e se obaviti 7. novembra 2011. godine u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Dragan i Alen, k}erke Alma, Igbala i Samira, unu~ad Novak, Nedim, Bojana, Rialda, Aner, Damir, Selma, Adem, Iris i Ines, sestra Mileva, zet Nedim Bijedi}, snahe Jagoda i Sabina, porodice Durovi}, Brajovi}, Vlahovi}, Radevi}, Kurtovi}, Bijedi}, Vili}, Duvnjak, Ra~i}, Jovanovi}, Kosti}, Li~ina, Adrovi}, Muratovi}, Hajdarpa{i}, te mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
000

S ljubavlju i po{tovanjem,

Tvoji: Mirso, Lamija i Sara
6802

supruga, sinovi sa porodicom
6282

TU@NO SJE]ANJE

IN MEMORIAM
SJE]ANJE

na na{eg dragog

MIRALEMA SINANOVI]A

SAIMA ([KRBO) BURI]
7. 11. 1992 - 7. 11. 2011.

Sje}anje na tebe i tvoga brata Fuada, na va{u mladost i ljepotu, vje~no }e `ivjeti u na{im srcima. Neka vam je vje~ni rahmet i neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: daid`a Hadrovi} A}if, daid`inica D`enana, bra}a Ahmed i Adnan sa svojim porodicama
6792

Uvijek sa ljubavlju, tugom i po{tovanjem. Porodica
6793

NED@AD (DANIJALA) AJANOVI]
7. 11. 2010 - 7. 11. 2011.

USLUGE
MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa va{im materijalom, sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. NJEMA^KI jezik, instrukcije osnov ci ma i sre dnjo{ klci ma. Mob. 061/181-542. SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219-761. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. BOJENJE dekorativnim bojama Valpaint, efekti-ko`e, mermera, antika, florescentnog sjaja, itd. Mob. 062/081885. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. OBRAZOVANA gospo|a ~uvala bih djecu u va{em stanu, (vodila i dovodila iz {kole). Mob. 062/623-690. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.

Danas, 7. novembra 2011, navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od smrti na{e majke

S ljubavlju i po{tovanjem, sestra [emsa, porodice Imamovi}, Ajanovi}, Haljevac i Mid`i}
6717

GORDANE VOJNOVI]

SJE]ANJE

Sedmog novembra 2011. navr{avaju se 3 tu`ne godine od prerane smrti na{eg oca i supruga

S tugom, Ognjen, Sa{a, Ranka i @eljko
6789

BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. PROFESOR francuskog, sudki tuma~, prevodi tekstove i dokumente s francuskog i obrnuto s ovjerom, vodi~ kroz BiH. Mob. 061/480-069. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za potrebe legalizacije ve} izgra|enih objekata. Mob. 066/160-788, 062/649370. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315. MATEMATIKA za sve {kole i fakultete, prvi dolazak besplatan. Mob. 061/800-259.

TAPETAR dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici kod vas uz garanciju. Tel. 033/718-405 i 061/156728. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365677. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razumljiv na~in. Mob. 061/571-361.

RAZNO
JEDANAESTOG 11.2011. god. u 11 sa ti otva ra nje ga le ri je Mand`i} (GM) u Tuzli. Informacije 061/194220. USTUPAM tablete farazon aneba. Tel. 696-195.

SALKE (BEJTE) BORA^I]A
7. 11. 2008 - 7. 11. 2011.

BRA^NE PONUDE
SAMAC, dobrog izgleda, tra`i `enu koja misli da je `ivot u dvoje najbolji. Samo ozbiljne ponude na tel. 0644/075-428.

Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje sa bolom podsje}aju na ono {to je sa tvojim odlaskom izgubljeno. S po{tovanjem i ljubavlju, supruga Almasa, k}erka Izeta i Aida sa porodicama

6768

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Sa `alo{}u i du`nim po{tovanjem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga i po{tovana ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga mama, baka i prabaka

OSLOBO\ENJE

ZAHIDA (TAHIRA) KURI]

ESAD (MAHMUTA) PILAV

FRIDA JURI], ro|. MILER

preselila na ahiret u subotu, 5. novembra 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 13.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: zet Nusret Mulali}, teti~ne Mersija i Selima Kurt, teti} Fadil Kurt, sestri~ne, te porodice Kuri}, Mu{i}, Baruh, Trbari}, U{~upli}, Sara~, Staji}, Gruji~i}, te radne kolege i koleginice iz Privredne komore Kantona Sarajevo.
000

preselio na ahiret u petak, 4. novembra 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Sadeta, k}erke Jasmina i Merima, zetovi Amir i Emir, brat Ramiz, sestra Fatima, punica Senija, svastika Baha, bad`o Ferid, zet Safet, brati}i Sead i Emir, brati}i i brati~ne, sestri}i, te porodice Pilav, Erko~evi}, Firdus, Zuli}, Had`i}, Ajanovi}, Vukoti}, Hamzanija, Hand`i}, Bradi}, Vili}, Grabovica, Maslo, Bi{~evi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Trg me|unarodnog prijateljstva br. 12. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preminula 5. novembra 2011. u 92. godini. Sahrana }e se obaviti 7. novembra 2011. godine u 11.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}ena obitelj: sin Josip Pepi, k}i Elza, unuci @eljko, Linda i Arijana, praunuci Leon, Adrijan, Denaj, Danin i Nina, obitelji Juri}, Babi}, Razdri}, Tali}, Vare{anovi}, Trojar, Tuhtan, ]ehaji}, Bilu{i}, te mnogobrojni prijatelji i kom{ije.
000

SJE]ANJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

KIMETA ME\EDOVI] - PECIKOZA
1932 - 2011.

FADILA ([AHINA) BE]AREVI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Danas je Bajram, a na{e drage Kimete nema. Oti{la je tiho, kao {to je i `ivjela i odnijela sa sobom toplinu bajramskih praznika. Iako je do`ivjela najve}u tugu, gubitak sina jedinca, gor~ina se nikad nije uselila u njenu du{u. Tugu je ~uvala za sebe, a ljubav i razumijevanje je poklanjala svima oko sebe. Za svu ljubav i nje`nost koju si nam poklanjala, beskrajno Ti hvala. Uvijek }e{ biti dio na{ih `ivota. Neka Ti je rahmet golemi, Oko na{e jedino. Tvoji Fahrija i Damir Avdakovi}

preselila na ahiret u subotu, 5. novembra 2011, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin D`evad, brat Smajo, sestre Zineta i ]amila, unuka [ejla, te porodice Be}arevi}, Sijer~i}, Had`ihamzi}, Ramovi}, Bibi}, Deljanin, Hasanagi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Himze Polovine br. 16 / III.
000

RAMIZA (DERVE) HOD@I]

ZAHVALNICA
preselila na ahiret u nedjelju, 6. novembra 2011, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Mirsad, sestra Tima, snaha Lamija, unuka Sara, brati} Nasko i Muradif sa porodicama, sestri}i [evko i Vehbija sa porodicama, sestri~na Zlatka sa porodicom, strina Hasnija sa porodicom, daid`a Red`o sa porodicom, te porodice Hod`i}, Tar~in, Palavra, Rahman, Heljo, Gagula, [ljivo, Had`ovi}, Hukara, Kalaba, Kozari}, Vatrenjak, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u novoj d`amiji ^engi}-Vila.
000

TU@NO SJE]ANJE

Sedmog novembra 2011. navr{avaju se trideset i ~etiri godine od smrti na{eg dragog

U nemogu}nosti da iz daleke Kanade stignemo na posljednji ispra}aj na{e drage Kimete, `elimo da uputimo na{u zahvalnost dobrom, plemenitom, dragom ~ovjeku Emiru Had`iomerovi}u. Iako nije bio rod na{oj Kimeti, bio je mnogo vi{e od toga. Od dana kada je prihvatio Kimetinog unuka Sandina i njegovu majku, na{u Senu, pa do posljednjeg dana, bio je Kimeti kao ro|eni sin. Donose}i joj hljeb i mlijeko, godinama joj je donosio svoje dobro srce. Sa istom odano{}u, organizovao je Majki njen posljednji ispra}aj. Neizmjerno smo Ti zahvalni za sve {to si u~ino za Majku Kimetu. Sigurni smo da }e `ivot ve} na}i put da Ti Tvoje dobro vrati.
6800

LUTVE HASANOVI]A
iz Bratunca

POSLJEDNJI POZDRAV

mojoj dragoj Maci

POSLJEDNJI POZDRAV

Uvijek ga se sje}amo sa velikom ljubavlju i posebnim po{tovanjem. Sin Vahid sa porodicom
030

Sedmog novembra 2011. navr{ava se petnaest godina od smrti dragog nam supruga, oca i djeda

dugogodi{njoj kom{inici i dragoj prijateljici

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista! HASIBA SULJAGI]A
S ljubavlju, po{tovanjem, sjetom i neprolaznom prazninom. Tvoji supruga i djeca sa porodicama
6784

IVANKI SELIMI]
Uz sje}anje na lijepa dugogodi{nja porodi~na dru`enja. Neska
6771 6798

ZAHIDI KURI]
Porodica Mu{i}

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine TU@NO SJE]ANJE na na{e najvoljenije

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
TU@NO SJE]ANJE

MIRKOVI]

HASNA HASANDEDI], ro|. KRUPALIJA
7. 11. 2010 — 7. 11. 2011.

Godina je pro{la od tvog odlaska, a bol u nama ne jenjava. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima i u na{im mislima. Vole te tvoji najmiliji
6741

ZDENKA
7. 11. 2006 — 7. 11. 2011.

LJILJANA
30. 12. 2003 — 7. 11. 2011.

PREDRAG
30. 4. 1986 — 7. 11. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Mirkovi} i Turanjanin
6796

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

POSLJEDNJI POZDRAV

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

mojoj te~i

had`i-hanuma SAMIJA OLOV^I], ro|. GRBO
preselila na ahiret u subotu, 5. novembra 2011, u 86. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, poslije ikindija-namaza u haremu d`amije a ukop }e se obaviti na starom mezarju Faleti}i. O`alo{}eni: sin Sulejmen, k}erka Fatima, unu~ad Evelina, Amina, Lamija, Sakiba i Rijad, praunu~ad Aldin i Aldina, zet Samir, snahe Hasija, Behka i Hasija, amid`a Hamdija Grbo, tetke had`i Vahida Hrustemovi} i Raza Habibovi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice Olov~i}, Grbo, Avdibegovi}, Radasli}, Osmankovi}, Had`iabdi}, [irbegovi}, Oru~ i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana poslije ikindija-namaza u ku}i merhume u Ulici Faleti}i bb.
000

FAJKA (ZAIMA) PELESI]
preselila na ahiret u petak, 4. novembra 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 13 sati na gradskom groblju Lav. O`alo{}eni: porodice: Pelesi}, Domazet, Fetahovi}, Sulji}, Pujagi}, Alagi}, Grabonji}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Antuna Hangija br. 69. Ku}a `alosti: Ul. Antuna Hangija br. 69. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

FAJKI (ZAIMA) PELESI]

Uvijek je bilo lijepo razgovarati s tobom {to je na{ odnos i ~inilo posebnim. Neka Ti je veliki rahmet. Tvoja sestri~na Aida Domazet
6799

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj te~i

FAJKI (ZAIMA) PELESI]

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

U ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, navr{ava se sedam dana od kada nije sa nama na{a

Hvala Ti za sve ugodne i lijepe trenutke provedene zajedno. Tvoja Adriana
6799

REFIJA HASANAGI], ro|. BURD@OVI]
^uvamo uspomene na tebe i tvoju dobrotu, i ljubav koju si nam pru`ala cijeli svoj `ivot. Izra`avamo veliku zahvalnost na dugogodi{njem prijateljstvu, po{tovanju i pa`nji koju su joj pru`ale njene Marica i Zaga. Zahvaljujemo na pomo}i i brizi o njenom zdravlju: dr. Lidiji Salcer — [unji}, dr. Avdiji Ba{i}, dr. Denisi Zvizdi}, dr. Meriti Tiri} ^ampara, dr. Emeli ^vorak. Tevhid }e se prou~iti 7. novembra 2011. godine u 15 ~asova, u ku}i `alosti, Ul. `rtava fa{izma br. 11/IX u Sarajevu. Njena porodica
6797

HAJRO ([A]IRA) TOKA^A

SJE]ANJE

na na{e drage

preselio na ahiret u subotu, 5. novembra 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 7. novembra 2011. godine, u 14 sati na mjesnom mezarju Prutine Podgrab. O`alo{}eni: supruga Hasiba, sinovi Ramiz i Remzija, snahe Belma i Sanela, unuke Nadira, Anida, Naida i Nejra, sestre Nurija, Kira i Fehrija sa porodicama, brati}i i brati~ne, {ura Midhat sa porodicom, svastike Naza, Munira i Tima sa porodicama, te porodice: Toka~a, \ananovi}, ^utuk, Brdari}, Sijer~i}, Kova~evi}, Obho|a{, Kentra, Memija, [kamo, Be}irovi}, Mujagi}, Muka~a, [kulj, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Esada Mid`i}a br. 33. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ARSLAN ASKO BAJROVI]
7. 11. 1978.

BEHUDIN BELI BAJROVI]
24. 12. 1995.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Bajrovi}
6738

58

PREDAH

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Pripazite kako se pona{ate u javnosti, a posebno ako ste na odgovornoj funkciji. Slu~ajna gre{ka ili nespretno sro~ena izjava mogle bi vam ugroziti reputaciju. Nemojte obra}ati pa`nju na tra~eve koje neko zlonamjeran o vama {iri. Poka`ite zlobnim ljudima da vas njihove la`i uop}e ne zanimaju. Obratite vi{e pa`nje na ishranu, konzumirajte vo}e i povr}e. Ugostitelji i turisti~ki radnici mogu o~ekivati znatan uspjeh u poslovanju. Zadovoljni klijenti bit }e vam motivacija da u svakom trenutku budete na visini zadatka. Komunikativni i dru{tveni, rado }ete zapo~injati razgovor s nepoznatim osobama. Samcima se smije{e nova i zanimljiva poznanstva. Mu~e li vas suvi{ni kilogrami, izbjegavajte jesti u kasnim satima. Neotpornost na stres nepovoljno }e djelovati na va{e poslovne rezultate. U `elji da {to prije rije{ite nagomilane obaveze, `urit }ete s izvr{avanjem zadataka i ~e{}e praviti gre{ke. Nemojte se upu{tati u nove veze ako jo{ niste razrije{ili odnos s biv{im partnerom. Pri~ekajte dok ne budete spremni za nova ljubavna iskustva. Izbjegavajte suvi{e naporne aktivnosti i provedite {to vi{e vremena odmaraju}i se. Razmi{ljat }ete o svom polo`aju u firmi i izgledima za napredovanje. Rakovi koji se bave umjetni~kim ili intelektualnim djelatnostima trebali bi iskoristiti dana{nji nalet inspiracije i prionuti na posao. Jedna osoba iz va{eg okru`enja svojom pojavom }e posebno privu}i va{u pa`nju. Osje}at }ete se zadovoljno u vlastitoj ko`i i ne}ete se optere}ivati sitnim tjelesnim nedostacima. Posve}enost radu bit }e va{a glavna odlika. Ulagat }ete mnogo truda u svaki zadatak kojeg se prihvatite, a mnogi }e prionuti na rje{avanje zaostataka. Izbjegavajte upu{tanje u vezu dok se prethodno ne informi{ete o osobi koju ste nedavno upoznali. Nemojte dozvoliti da vam i{ta naru{i reputaciju. Zbog sjedila~kog na~ina `ivota, mogli biste imati problema s bolovima u le|ima. Shvatit }ete da {armom mo`ete mnogo posti}i. Ve}ina Djevica s lako}om }e uvjeriti kolege da na sebe preuzmu dosadne i naporne obaveze. Mnoge }e se ljubavne veze unaprijediti i pre}i na vi{u razinu. Samci }e upoznati privla~nu osobu koja }e na njih vrlo brzo ostaviti pozitivan dojam. U sjajnoj ste kondiciji. Idealno je vrijeme za vje`banje i bavljenje sportom. Puni ste novih ideja, no preporu~uje vam se da se zasad ipak strpite s njihovom realizacijom. Nepredvi|eni problemi birokratske ili pravne prirode mogli bi vam poremetiti planove. Sva|e s partnerom mogle bi vam pokvariti ~itav dan. Ni jedna ni druga strana ne}e biti spremne na kompromis, {to }e dodatno zakomplicirati situaciju. Lo{ san bit }e glavni krivac {to }ete cijelog dana biti nervozni i razdra`ljivi. Iznimno ste susretljivi, {to }e vam osigurati porast popularnosti u radnoj sredini. Ako va{ posao podrazumijeva stalnu komunikaciju s okolinom, o~ekuje vas u~vr{}ivanje postoje}ih i sklapanje novih suradnji. Ako ste slobodni, mogli biste upoznati nekoga ko }e vam svojom atraktivnom pojavom potpuno zaokupiti pa`nju. Ni{ta vas ne}e bolje oraspolo`iti od lagane {etnje ili boravka u prirodi. Nastojte da se ne istro{ite iznad svojih mogu}nosti. Ne bi bilo lo{e da po~nete voditi ra~una o napravljenim tro{kovima kako biste ta~no znali gdje va{ novac odlazi. Bliski prijatelj u vama }e potra`iti oslonac. Budu}i da }ete imati mnogo strpljenja, posvetit }ete mu dovoljno vremena i pomo}i da rije{i problem koji ga mu~i. Manjak energije i iscrpljenost bit }e jasni pokazatelji nedostatka vitamina. Nemojte preuzimati tu|e obaveze jer }ete imati dovoljno svog posla. Zamoli li vas neko za uslugu, pomozite mu samo ukoliko imate dovoljno slobodnog vremena. Zauzete o~ekuje u~vr{}ivanje veze, a slobodne susret s osobom koja }e ih osvojiti {armom i smislom za humor. Mo}i }ete se pohvaliti sna`nim imunitetom koji }e vam pomo}i da se uspje{no branite od svih sezonskih opasnosti. Ne}ete se uspjeti organizirati, zbog ~ega }e vam se nakupiti gomila zaostataka. Zbog zaokupljenosti detaljima, mnogi }e ve}inu radnog vremena provesti obavljaju}i nepotrebne dijelove posla. Umor i lo{e raspolo`enje navest }e vas da ve}inu dana provedete kod ku}e. Skloni ste tu`nim mislima. Okru`ite se voljenim osobama ~ija }e vam blizina pomo}i da se razvedrite. U dono{enju odluka oslanjajte se vi{e na intuiciju. Ukoliko, ipak, imate dilema, prihvatite savjet dobronamjernog i iskusnijeg kolege. Samci }e imati mnogo razloga za zadovoljstvo jer }e ih suprotni spol obasipati pa`njom. Susret s jednom simpati~nom osobom ispunit }e vas velikim o~ekivanjima. Bit }ete vedri i optimisti~ni, a sve }e vas zdravstvene smetnje zaobilaziti u {irokom luku.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu Nezavisni BH dnevnik slobode (u Skandinaviji), nagradu "za Web site: www.oslobodjenje.ba izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar e-mail: redaction@oslobodjenje.ba Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: Vildana SELIMBEGOVI] izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih Sadat BEGI] UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" DIREKTOR: transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, Ned`ad [ADI] nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za UREDNI[TVO: ljudska prava "Saharov" Evropskog Esad HE]IMOVI], Branko MAJSTOROVI], transakcijski ra~un broj: parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], 1990490005630121, slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: Josip VRI^KO novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, PRODAJA: POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Fax: 465-727, slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, Tel: 276-967, 455-558 KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 MARKETING: dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Meliha Hod`i} Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Fax: 472-901 Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu Tel: 472-899, 468-161, i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, 276-968, 276-988 Semizovac bb e-mail: marketing@oslobodjenje.ba Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini ID broj: 4200492600001 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a ADRESA: Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo predsjednika Tita odlikovano Ordenom Po{tanski pregradak 686 bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada TELEFONI: ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, Centrala: 276-900, 467-723 tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

OSLOBO\ENJE

RJE[ENJE: tamara, anatol, l, laki, ikom, b, srkanja, mirna berend, ajv, kapetan, nenka, imini, portoriko, postira, evo, usti, aceton, sn, car, da, a, tovariti, it, osa, sjenica, {tivo, nanos.

Prije podne obla~no, povremeno sa ki{om, a poslije podne prestanak padavina i razvedravanje. Puha}e slab do umjeren, u Hercegovini umjeren do jak ju`ni vjetar, koji }e uve~er biti u slabljenju. Minimalna temperatura od 6 do 13, najvi{a dnevna od 11 do 17°C. Prije podne prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no. Samo }e na jugu tokom cijelog dana biti obla~no povremeno sa ki{om. Narednih dana ujutro vrlo hladno uz maglu, koja }e se po kotlinama i dolinama rijeka zadr`ati prije podne, a tokom dana prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no, povremeno sa slabom ki{om, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna dnevna 15°C.

Danas }e u oblasti zapadnog Mediterana, na Apeninskom i na zapadu Balkanskog poluostrva biti obla~no sa ki{om. U ostalim predjelima ujutro magla ili niska obla~nost, koja }e se zadr`ati tokom prijepodneva, dok }e u brdsko-planinskim predjelima biti vedro. Jak i olujni vjetar puha}e u oblasti zapadnog Mediterana, dok se jak jugoisto~ni vjetar o~ekuje u ko{avskom podru~ju, i u oblasti Jadranskog i Jonskog mora. Maksimalna temperatura kreta}e se od -4 do 8 u isto~nim predjelima i od 10 do 17°C na zapadu kontinenta. U zapadnim i centralnim predjelima Balkanskog poluostrva obla~no sa ki{om, a ve}a koli~ina padavina o~ekuje se na Hrvatskom primorju. U Vla{koj niziji obla~no sa ki{om, a u ostalim predjelima prete`no sun~ano. Na Jadranskom i Jonskom moru, kao i u ko{avskom podru~ju puha}e jak, povremeno olujni jugoisto~ni vjetar. Maksimalna temperatura kreta}e se od 9 na istoku do 24°C u ju`nim predjelima.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
[TRUMFOVI
nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800.

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
VE^ER SEVDAHA
Osman Jaganjac po~etak u 19.30 sati.

SAMO DRUGARSKI
komedija, re`ija: Will Gluck, uloge: Mila Kunis, Emma Stone, Justin Timberlake... po~etak u 17.45 i 20.00 sati.

TUZLA

BIHA] KINA
MEETING POINT
IMAMO PAPU
drama, komedija, re`ija: Nanni Moret ti, uloge: Michel Piccoli, Jerzy Stuhr, Renato Scarpa... po~etak u 20 sati. avantura, animirani, re`ija: Raja Gosnell, glasovi: Hank Azaria, Katy Perry, Jonathan Winters, Neil Patrick Harris... po~etak u 11.10, 13.20 i 15.30 sati.

TA LUDA LJUBAV
komedija, re`ija: Glenn Ficarra, John Requa, uloge: Steve Carell, Ryan Gosling, Julliane Moore... po~etak u 18.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

LO[A U^ITELJICA
komedija, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Jastin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 16 sati.

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 17.40, 19.30, 21.20 sati.

KRITERION
FILM MOBITELOM
re`ija i scenario: Ned`ad Begovi}, po~etak u 20.20 sati.

KINA
UNA
PRAVI ^ELIK

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 15.00 i 21.30 sati.

VRIJEME JE NOVAC
triler, re`ija: Andrew Niccol, uloge: Justin Timberlake, Amanda Seyfried, Cillian Murphy... po~etak u 18.30, 20.45 sata.

OVJERENA KOPIJA
drama, re`ija: Abbas Kiarostami, uloge: William Schimmel, Juliette Binoche... po~etak u 20.20 sati.

ZENICA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
akcija, SF, re`ija: Shawn Levy, uloge: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Kevin Durand... po~etak u 18.30 i 21 sat. Izlo`ba slika Viktora Majdand`i}a, slikara, koji ve} ~etiri decenije `ivi i stvara u Holandiji. Posljednju samostalnu izlo`bu imao je u ovoj instituciji 1984. godine, a njegova djela dio su fundusa MSURS-a. Izlo`bu u MSURS-u ~ini osamdesetak djela nastalih u posljednjih dvadest godina.

CINEMA CITY
AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D
animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell, Andy Serkis, Toby Jones... po~etak u 13.45, 16 i 18.15 sati.

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba Fikreta Libovca, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, za posjete je otvorena do 18. novembra.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova mladog umjetnika Damira Avdi}a, koji je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Slikarstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

NE PLA[I SE MRAKA
horor, re`ija: Guillermo del Toro, ulo ge: Ka tie Hol mes, Guy Pe ar ce, Bailee Madison, Bruce Gleeson... po~etak u 18, 20.15 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D
animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell, Andy Serkis, Toby Jones... po~etak u 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 19 i 21 sat.

MOSTAR

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 20.30 sati.

BANJA LUKA

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

OTMICA
triler, re`ija: John Singleton, uloge: Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina... po~etak u 19.30 i 21.30 sati.

MONTE CARLO
komedija, romansa, re`ija: Thomas Bezucha, uloge: Selena Gomez, Leighton Meester, Katie Cassidy, Cory Monteith... po~etak u 11.40, 14 i 16.20 sati.

GALERIJE
CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUZEJI
ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

PARANORMALNA AKTIVNOST 3
horor, re`ija: Henry Joost, Ariel Schulman, uloge: Katie Featherston, Sprague Grayden, Lauren Bit tner... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

WINX: ^AROBNA AVANTURA 3D

KINA
MULTIPLEX PALAS
KOJI JE TVOJ BROJ
romanti~na komedija, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans... po~etak u 16.30, 20.30 i 22.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KOJI JE TVOJ BROJ
komedija, romansa, re`ija: Mark Mylod, uloge: Anna Faris, Chris Pratt, Chris Evans, Zachary Quinto, Mar tin Freeman... po~etak u 15,30 i 17.30 sata.

[IROKI BRIJEG

TRI MUSKETIRA 3D
akcija, avantura, romansa, re`ija: Paul W.S. Anderson, uloge: Orlando Bloom, Milla Jovovich, Logan Lerman, Mat thew MacFadyen, Ray Stevenson, po~etak u 14.30 sati.

AVANTURE TINTINA: TAJNA JEDNOROGA 3D

animirani, re`ija: Iginio Straf fi, glasovi: Erin Agostino, Letizia Ciampa, Angela Galuppo... po~etak u 11.50, 12.20, 14.20 i 16.10 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Kolektrivna izlo`ba skulptura “Likovna kolonija Vranduk“ u Sinagogi je otvorena do 7. novembra. Historijska izlo`ba “Danski brigadiri od [amca do Sarajeva“ mo`e s epogledati do 11. novembra. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. animirana avantura, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Craig, Jamie Bell, Andy Serkis, Toby Jones... po~etak u 13, 17.30 i 19.30 sati.

GALERIJE
FRANJEVA^KA
Izlo`ba skulptura i kola`a Mustafe Skopljaka, profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za kiparstvo i na Pedago{koj akademiji u Mostaru, na Odsjeku za likovnu kulturu. Za posjete izlo`ba je otvorena do 13. novembra.

BUDI MALO JA
komedija, re`ija: David Dobkin, uloge: Jason Bateman, Ryan Reynolds, Olivia Wilde, Leslie Hand... po~etak u 19 i 21.10 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

JOHNNY ENGLISH: PONOVO RO\EN
komedija, porodi~ni, re`ija: Oliver Parker, uloge: Rowan Atkinson, Rosamund Pike, Dominic West... po~etak u 12.30, 14.40 i 16.50 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

^UVAR ZAKONA
komedija, re`ija: John Michael McDonagh, uloge: Brendan Gleeson, Don Cheadle, Liam Cunningham... po~etak u 22.15 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Instituta, stalne postavke galerije kao i zbirke ”Ismet Rizvi}’’ i ”Mersad Berber’’, svakim danom izuzev

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar
Izgubljena ~ast
20.10 BHT

SE

TV PROGRAM
RI JE

61

Meltem je iznena|ena Fatmagulinim pozivom, ali se ipak udaje za Selima, da ne bi uni{tila o~ev ugled. Ja{aranovi su bijesni zbog ovog Fatmagulinog ispada i spremaju se na osvetu. Nakon vjen~anja, Erdoan i Vural sa tjelohraniteljima provaljuju u Kerimovu i Fatmagulinu ku}u, `ele}i ih kazniti. Pretu}i }e Kerima, ali i shvatiti da Fatmagul nije vi{e naivna djevojka kojoj su nanijeli zlo, a Kerim drug iz djetinjstva. Meltem saop{tava Selimu da Fatmagulino priznanje mijenja sve i da }e se razvesti od njega.

Larin izbor
18.20 FTV

Ton~i dolazi u ured provjeriti u kakvom je stanju brodogradili{te. Dinko ga uvjerava da je sve pod kontrolom pokazuju}i mu la`na financijska izvje{}a. Pred ku}om Zlatarovih okupili su se radnici koji {trajkaju zbog neispla}enih pla}a. Banka je poslala popisiva~e koji vr{e ovrhu nad Zlatarovima plijene}i njihovu imovinu. Svi su izvan sebe osobito Nela kojoj su oduzeli range rover. Kad popisiva~ poku{a uzeti uspomenu na Ja{u Nela se potpuno slomi. Lara i Nik{a zajedni~ki brinu o malom Zlaji. Karmen ih promatra sa strane i ka`e Lari kako bi za nju bilo najbolje da prihvati Nik{inu ljubav...

Sezona slova
Bee Season, 2005. Re`ija: Scott McGehee Uloge: Richard Gere, Juliette Binoche, Flora Cross

00.30 PINK

DRAMA

Naumannovi su obitelj koja `ivi uobi~ajenim `ivotom prosje~ne ameri~ke obitelji. No iza hinjene uljudnosti kriju se obiteljske tajne i me|usobno otu|ene osobnosti. Otac Saul, sveu~ili{ni profesor judaizma i kabale, domsinantna je osoba koja kod ~lanova svoje obitelji najvi{e cijeni talent i uspje{nost. Jedini ~lan obitelji koji dosad nije u~inio oca ponosnim povu~ena je jedanaestogodi{nja k}i Eliza...

Kad li{}e pada
HAYAT 20.00

Ljubav na sporednoj pruzi
23.35 HAYAT
Ljubav na sporednoj pruzi

FIL

M

Snovi
23.40 RTRS
Dreams, 1955.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Ingmar Bergman Uloge: Eva Dahlbeck, Harriet Andersson, Gunnar Björnstrand, Ulf Palme...

Ali Riza i [evket se sukobljavaju. Tom prilikom [evket iskazuje veliku netrpeljivost prema ocu. [evket kri{om uzima Ferhundinu kreditnu karticu. Ali Roza odlazi kod D`ana da bi razgovarali i zati~e ga kako unosi kofere u kancelariju. Ned`la ugleda D`emovu fotografiju sa novom djevojkom.

KOMEDIJA
Re`ija: Martyn Friend Uloge: Michael Maloney, Leslie Phillips, Maria Aitken, Amanda Root

Trijumf ljubavi
17.00 PINK

Victorija o~ajno pla~e jer misli da su Mariju ubili. Bernanrda s podsmijehom promatra tu scenu i poslije pljusne Vic to ri ju. Gu il ler mo ka`e Ximeni i njezinoj majci da ih ne}e ubiti, ali za uz vrat mo ra ju u~initi ne{to {to }e im on re}i te da ga ni slu~ajno ne poku{aju prevariti. Leonela poljubi Osvalda i Fernanda ih u suzama promatra. Osvaldo ka`e Leoneli da je neukusno da se ljube usred tragedije kroz koju prolaze. Osim toga, on voli Victoriju i ako ih je netko vidio, samo }e nastati problemi. Jedan od otima~a naredi Victoriji da nazove mu`a i ka`e mu {to je ~ula. Osvaldo ka`e Maximilianu, Alonsu, Fernandi i prijateljima iz susjedstva da je Victorija zvala i izgleda da je dobro, ali su odveli Mariju.

1. DIO Jasper Pye je pristojan, po{ten mladi} koji `ivi sa svojom majkom. Jedno ve~e slu~ajno ~uje kako ga sopstvena djevojka opisuje kao dosadnog, te odlu~i oti}i u Pariz i tamo postati slikar. Umjesto toga, on igrom slu~aja biva poslom preba~en u mali vladin odjel u selu Arcady u Suffolku koji bi on, zbog njegove beskorisnosti, trebao zatvoriti. Poku{avaju}i sti}i iz susjednog gradi}a u Arcady, Jasper otkriva da je `eljezni~ka pruga godinama van funkcije i da }e morati i}i pje{ke, a da je njegovo novo radno mjesto preveliko za dva zaposlena koja se tamo nalaze. Ubrzo se zbli`ava sa sve tri k}eri lokalnog plemenita{a koji `ivi u napu{tenoj parnoj lokomotivi na sporednoj pruzi: najstarijom Chloe, nesretno udanoj za alkoholi~ara, zavodljivom Belindom i najmla|om, ludo romanti~nom Matildom...

U Stokholmu, modni fotograf pati zbog svog o`enjenog ljubavnika koji `ivi u Geteborgu sa `enom i djecom. Istovremeno, dvadesetogodi{nja Doris, model, u problemati~noj je vezi sa svojim de~kom Paleom. Suzan ugovara snimanje i odlazi sa Doris u Geteborg. Odmah po dolasku, ugovara sastanak sa ljubavnikom, a Doris na ulici sre}e elegantnog sredovje~nog gospodina Otoa koji joj kupuje skup poklon i poslije divno provedenog dana, vodi je u svoju vilu. Ali, oba sastanka su naprasno prekinuta...

Ku}a na putu 2
22.25 NOVA
Road House 2: Last Call, 2006.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Scott Ziehl Uloge: Jonathon Schaech, Jake Busey, Ellen Hollman, Crystal Mantecon

Troje na putu
22.40 TV1 / MRE@A
Three for the Road, 1987.

FIL

M

DRAMA / KOMEDIJA
Re`ija: Bill L. Norton Uloge: Charlie Sheen, Kerri Green, Alan Ruck

Predaj se, srce
20.05 MRE@A/TV1

Lukavi politi~k saradnik i njegov mlaki pajda{ dobili su zadatak da senatorovou k}erku, koja je tinejd`erka i ~ije je pona{anje izmaklo svoj kontroli, smjeste u instituciju.

Tajni agent DEA Shane doznaje da su nasilnici brutalno napali njegova strica Natea u poku{aju da preotmu vlasni{tvo nad unosnim barom. Shane ga mora spasiti, a najbr`i put je da otkrije lokaciju mo}nog narko-bosa koji je naredio napad. Shane se mora suo~iti s najte`im borcima podzemlja i spasiti stri~ev bar na jedini na~in koji zna.

Dudley je zakon
13.15 HRT2
Dudley do-right, 1999.

FIL

M

Salihova i Baharina ljubav je, izgleda, osu|ena na propast. Coskun je oteo Defne, i dr`i je zatvorenu u jednoj ku}i van grada. Mahir misli da ga je Defne prevarila. Me|utim, svi su zabrinuti jer od Defne nema ni traga ni glasa te polaze u potragu za njom. Nakon duge potrage, desit }e se ne{to {to }e im promijeniti `ivote.

Otrovna Ivy
03.10 NOVA
Poison Ivy:The New Seduction, 1997.

FIL

KOMEDIJA

M

Re`ija: Hugh Wilson Uloge: Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker, Alfred Molina, Eric Idle, Robert Prosky, Alex Rocco

DRAMA
Re`ija: Kurt Voss Uloge: Jaime Pressly, Megan Edwards, Michael Des Barres, Greg Vaughan, Susan Tyrrell

Seksualnost postaje oru`je kad se Ivyna lijepa sestra zaplete u mre`u zavo|enja, la`i i ubojstava unutar obitelji u predgra|u...

Umjesto da se kao i ostala djeca igraju u pijesku, Dudley Do-Right, Snidely Whiplash i djevoj~ica Nell sanjare o tome {to }e biti kad odrastu. Dudley `eli postati hrabar kanadski konji~ki policajac, Snidely najpakosniji zlikovac na svijetu, a Nell fatalna djevojka za ~iju }e se naklonost svi boriti. Na njihovo zadovoljstvo, snovi im se ostvare. Dudley je sada ponosit iako ne pretjerano pametan konji~ki policajac i mora se ozbiljno obra~unati s kriminalcem Snidelyjem.

62
BHT

TV PROGRAM
06.15 07.00 09.00 09.05 09.45 09.55 10.00 10.25 10.50 11.05 12.00 12.15 13.05 14.00

ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
07.35 Metajets, crtani film 08.00 Johnny Test, crtani film 08.25 Oggy i `ohari 08.45 Gorki `ivot, turska serija 10.15 Stol za 4, kulinarski show 10.45 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 11.55 OBN Info 12.15 Skrivena kamera 12.40 Ludo srce, turska serija 13.55 Rijeka nade, serija 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.35 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.20 Izgubljeni, turska serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Galakti~ki fudbal, 19/22 09.35 Sandokan, 19/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Knji`evnost BiH: Epska narodna knji`evnost 10.40 Od mikrokosmosa do makrokosmosa, dok. program 11.25 Gorko-slatko, 224/228 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty 12.45 Smanji gas!, (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.45 Gurmanski izleti: Tajland, strana dok. serija, 7/26 (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Galakti~ki fudbal, 20/22 14.55 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 1/52 15.10 Nema problema 15.30 Izgubljena ~ast, serija, 35/77 (r) 16.15 Zanat je suho zlato, dokumentarni program 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Gorko-slatko, 225/228 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Telefoni}i, 22/28 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.40 Retrovizor 20.10 Izgubljena ~ast, 36. 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Oj, `ivote, snimak monodrame 23.50 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

Gospo|a Barbara Dobro jutro Vijesti Slomljena krila, serija, 70. epizoda (r) Dje~iji program: Tomica i prijatelji Harveytoons Spretno - sretno, tv kviz Super {pijunke Pop Pixie Sve }e biti dobro, igrana serija, 50. epizoda Dnevnik 1 Larin izbor, serija Pod sretnom zvijezdom, 19. ep. Skica za pri~u o zaboravu, dok.program

07.06 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, serija Mala TV 11.00 U no}noj ba{ti, crtana serija 11.30 Graditelj Bob, crtana serija 11.40 Tomica i prijatelji, crtana serija Zagonetka 12.00 Dnevnik 1 12.20 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.40 Aktuelni razgovor, Avigdor Liberman, ministar vanjskih poslova izraela (r) 13.25 Ognji{ta (r) 13.50 Dragulj u kruni, serija

RTRS

06.05 Ivica i Marica, (r) 06.30 Stari pas Sultan, crtani film (r) 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.05 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~ 08.00 Vijesti 08.05 @ene na ivici, 2/8 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 100. ep. (r) 10.00 Flash News 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 92. ep. (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, dok.program 12.00 Vijesti plus 12.20 Hrane svijeta, 10/13 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Cvilidreta, Viljenak, crtani film (r)

TV1

07.00 Mo{us Pejgamberov, snimak koncerta 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Mekanike u misiji, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.48 Fifi, crtani film, 16. 10.00 Garfield, crtani film 10.12 Dragon ball Z, 31. ep. 10.36 Bakugan, crtani film 11.04 Winx, crtani film 11.30 Tractor Tom 11.40 Bestseller 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Bajramski program 15.10 Top Shop 15.40 Bioclinica

HAYAT

07.00 Yu-Gi-Oh 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Put oko svijeta, reality emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Kraljica juga, serija (r) 12.00 Info top, info - program 12.05 Biometerolo{ka prognoza 12.20 Porodi~no obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info - program 14.20 City, zabavna emisija

PINK

OBN

Medicinska istraga
21.55
14.30 Paralele 15.05 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 51. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 6. epizoda 18.20 Larin izbor, serija, 42. epizoda 19.10 Tomica i prijatelji Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Rat za Dubrovnik: Ha{ki epilog, dok. serija, 7. epizoda 20.50 Slomljena krila, serija, 71. epizoda 21.55 Medicinska istraga, serija, 7. epizoda 22.45 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.15 Mi volimo cigarete, dok. film BBC- a 00.05 Mo{us Pejgamberov 2008.

Presing

21.10

CSI: New York

21.10

Slu~ajevi X
15.48 15.50 16.00 16.55 17.59 18.00 18.05 18.25 19.00 19.28 19.30 19.32 19.37 20.00 21.03 22.00 22.20 22.22 23.35 01.18

21.03

Ami G Show

22.30

Izgubljeni

16.20

15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 Tribunal 16.23 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.15 Pingu, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 U prolazu: Sini{a Dragin, re`iser 23.40 Snovi, film 01.05 Moj ro|ak sa sela, serija (r) 01.55 Dnevnik 2 (r) 02.20 U fokusu (r) 03.00 Tribunal 03.30 Snovi, film (r)

13.30 Hrabri mali kroja~, crtani film (r) 14.00 Flash News 14.05 CSI: Las Vegas, serija, 9. ep. (r) 15.00 Flash News 15.05 Zakon ljubavi, 101. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 93. 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija, 50. ep. (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Sportski magazin 18.45 Primera liga, pregled kola 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Predaj se srce, serija, 51. ep. 21.10 CSI: New York, serija, 10. ep. 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Troje na putu, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 @ivot paparaca 1, film

Bestseller Vitafon Kad li{}e pada, 126. ep. Staklena ku}a, 39. ep. Biometeorolo{ka prognoza Sport centar Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski tv show Recept za dobar `ivot Vijesti u 7 Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada Slu~ajevi X, krim. magazin ZMBT, profil, specijal Sport centar Staklena ku}a, 40. Ljubav na sporednoj pruzi, 1.dio, film Astro Num Caffe, u`ivo

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba 15.50 Info top, inf - program 16.00 Mala nevjesta, serija 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 City, zabavna emisija 19.30 Info top, centralne vijesti 19.57 Biometerolo{ka prognoza 19.58 Za zdrav i lijep osmijeh 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand Narod pita, zabavno muzi~ka emisija 22.30 AmiG Show, zabavna emisija 23.30 Kraljica juga, serija 00.30 Sezona lova, film

17.15 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Ljubav-vjera-nada, turska telenovela 21.00 Izgubljeni, turska telenovela 22.00 Dolina vukova, turska kriminalisti~ka serija 23.00 Vox populi 23.20 Telering, talk show 00.20 Izgubljeni, turska telenovela 01.20 Dolina vukova, turska krimi. serija 02.30 OBN Info, informativni program 02.50 OBN Sport, sportski pregled

Tajna Starog mosta
17.25 FTV
Pepa otkriva ne{to {to }e joj okrenuti `ivot za 360 stepeni: Martin, Tristanov sin, ima tri mlade`a na le|ima. Ista tri mlade`a koje ima i ona; tri mlade`a koje je imalo njeno dijete kada se rodilo. Martin je dijete koje su Pepi oteli odmah nakon poro|aja. Oporavljeni Tristan polako preuzima kontrolu nad imanjima. On otkriva da je zemlja bolesna i da predstavlja opasnost za slijede}u `etvu. Soledad se i dalje tajno sastaje sa Huanom, ali je Tristan upozorava da }e imati velikih problema ako Fransiska sazna. Porodica Kastanjeda nema novca da kupi lijek koji je potreban ocu jer moraju da kupe nove uniforme. Pepa istra`uje o Martinu. Otkriva da je Tristan brat Karlosa Kastra, pravog Martinovog oca, koji je umro u po`aru. Nakon toga, kada Tristan prona|e Pepu, ona je hladna prema njemu i negira sve izjave ljubavi koje je rekla vojniku.

SE

RI

JA

TV SA

13.15 Sarajevo art (r) 14.00 Sje}anje: [ehidima BiH 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.25 Medo Rupert, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Crna Guja, 24/25 20.30 Hollywood akcijski heroji, revijalni program 21.00 Sport magazin, u`ivo 21.50 Tarih, dok. serijal (r) 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Aristokrate, 4/6 23.20 @ivot, dok. program, 1/10 00.10 Vin~el, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Vijesti u 16 16.30 Sport 7, sportski magazin 17.15 Predaj se srce, serija (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Predaj se srce, turska telenovela 21.00 CSI: New York, serija 22.30 Vijesti 22.35 Krv i ru`a 3, film 00.05 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik (r) 02.00 Sponzoru{e, serija 02.45 Mre`a: filmska no}

MRE@A

07.05 Cvilidreta, Viljenak, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~, crtani film 08.05 @ene na ivici, serija, 2/8 09.05 Zakon ljubavi, serija, 100. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, serija, 92. ep. (r) 14.05 CSI: Las Vegas, serija, 9. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 101. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 93. ep. 17.15 Predaj se srce, serija, 50. ep. (r) 20.05 Predaj se srce, serija, 51. ep. 21.10 CSI: New York, serija, 10. ep. 22.40 Troje na putu, film

TV MOSTAR

07.05 Cvilidreta, viljenak, crtani film 07.35 Hrabri mali kroja~, crtani film 08.05 @ene na ivici, igrana serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija (r) 12.00 Vijesti plus 14.05 CSI: Las Vegas, igrana serija (r) 15.00 Flash news 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik TV 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 CSI: New York, serija 22.00 Dnevnik u 22 22.40 Troje na putu, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer, serija (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija (r) 14.05 Samo za smijeh 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dokumentarni program 17.25 Program za djecu 18.00 ZE sport magazin 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Dokumentarni program 21.05 Svijet uspje{nih 21.30 Sponzoru{e, serija 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Ze sport magazin 00.30 Paso{ za Ju`nu Ameriku, putopis

TV KAKANJ

10.30 Had`i bajram, turski film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Izbor iz bajramskog program 15.00 Bonaventura 16.00 Solomon, mini serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Dom2 18.30 Mala d`amija, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Mala d`amija, serija 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

TV VOGO[]A

10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense - Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Zavidovi}ka hronika TV Maglaj (r) 12.30 Priroda i ljudi, magazin (r) 13.00 Autoshop magazin (r) 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje, kulinarski show 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 TV Fiva 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika TV Smart Te{anj 23.00 Liberty TV 23.30 Glas Amerike

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Porodi~ne zavrzlame, serija 10.00 Vijesti 10.20 Vrata tajne, serija (r) 10.45 [umska {kola 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 1210 Sukobi u prirodi, dok. program 13.00 Bru{en u Antverpenu, dok. program 13.55 Najvoljenije `ene svijeta (r) 14.30 Vijesti 14.45 Pod suncem St. Tropea15.30 Igrani film 17.15 Predaj se srce (r) 18.40 Hello Kitty 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.05 Sport 21.30 Dnevnik 2 21.50 Predaj se srce, serija 22.45 Igrani film po izboru gledalaca

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info. program 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Pozori{te u ku}i (r), serija 09.15 Pri~a o pjesmi 10.00 Novosti 11.00 Tenis Masters turnir - Pariz 12.00 Novosti u podne 12.15 Tenis Masters turnir - Pariz 16.00 Dnevnik 1 16.15 Tenis Masters turnir Pariz 19.30 Dnevnik 2 20.10 Pozori{te u ku}i, serija 20.55 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Viker park, film 01.20 Pozori{te u ku}i (r), serija

TV ATV

10.50 Bakugan, crtani film 11.10 WINX, crtani film 11.30 Vizita 11.45 Vijesti 12.00 Suze Bosfora, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Nepobjedive Banzuke 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 17.50 Vizita 18.00 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.25 Jesen sti`e dunjo moja I, serija 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Dosije 21.35 Crni Gruja I, serija 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Ljubav na sporednoj pruzi I, film

OSLOBO\ENJE2011. godine ponedjeljak, 7. novembar
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Kralj vinograda 2, serija 09.51 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.11 Svemirska utrka, dok. serija 10.39 Pogled u budu}nost: Bolnica sutra{njice, dok. serija 11.09 Kod Ane (r) 11.23 Blago svjetskih tr`nica: Turska, dok. serija 12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar (r) 12.30 @ivjeti zdravije 12.34 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.20 Sve }e biti dobro, serija 14.05 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.16 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.48 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 15.32 Glas domovine 16.02 Kulturna ba{tina: Slike s otoka (r) 17.00 Vijesti 17.42 8. kat: U paklu anoreksije i bulimije, talk show 18.33 Od Lark Risea do Candleforda 2, serija 19.30 Dnevnik 20.10 TV Bingo 20.34 Provodi i sprovodi, serija 21.10 Puls Hrvatske 22.28 Svijet profita 23.05 Dnevnik 3 23.32 Vijesti iz kulture 23.39 Zvuk Hollywooda Max Steiner i njegovi nasljednici, dok. film 00.30 U uredu 4, serija (r) 00.50 U uredu 4, serija (r) 01.11 Dr. House 6, (r) 01.53 Bez traga 7, (r)

TV PROGRAM
07.00 Bakugan, crtana serija 07.25 Roary, crtana serija 07.40 Bumba, crtana serija 8107.55 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.05 TV izlog 08.20 Nate Berkus Show 09.15 Kad li{}e pada, serija (r) 10.10 Ljubav i kazna, serija (r) 11.10 Inspektor Rex, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.00 Teresa, serija 8616.00 Inspektor Rex, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Ljubav i kazna, serija, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Ku}a na putu 2, igrani film 00.10 [mokljani na faksu, igrani film, (r) 01.55 Seinfeld, serija 02.25 Heroji, serija 03.10 Otrovna Ivy: Novo zavo|enje, igrani film

63

HRT1

06.18 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.05 Patak Frka, crtana serija (r) 07.27 Ku}ni svemirci, crtana serija (r) 07.48 Mala TV 08.17 Plesne note, serija za djecu (r) 08.45 [kolski sat 09.30 ^etvero protiv Z, serija za djecu (r) 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Pjevaj moju pjesmu, glazbeni game show (r) 12.15 Vrtlarica (r) 13.00 Fotografija u Hrvatskoj 13.15 Dudley je zakon, film (r) 14.32 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade 14.56 Edgemont 3, serija za mlade 15.22 [kolski sat: Iz {kolskih ud`benika povijesti (r) 15.52 Ton i ton: Kola`, strip, mural i rock (r) 16.07 Rupert, crtana serija 16.18 Mala TV (r) 16.46 Po{tar Pet, crtana serija 17.01 Crtani film 17.10 Hrvatski kraljevi, dok. serija (r) 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.33 Mijenjam svijet: Centar za mirovne studije (r) 19.00 Vijesti iz kulture (r) 19.05 Patak Frka, crtana serija 19.30 Sade i Lenny Kravitz specijal 20.00 @ivot ide dalje 2, serija 20.45 Traumatologija 21.15 Dr. House 6, serija 22.04 Bez traga 7, serija 22.45 Putem europskih fondova (r) 23.05 @ica 3, serija 00.00 Retrovizor: Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 4, serija

HRT2

NOVA

10.00 Lov i ribolov, reporta`a 10.30 Kostolac, emisija iz ekologije 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi, (r) 12.00 Dnevnik 12.30 Igraj fudbal, budi sre}an, sportski program 13.00 [ljivik, muzi~ki program 14.00 Bez vize, dok. program 14.30 Srpski isto~nici, muzi~ki program 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Porodi~no blago, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre 17.45 Beogradska hronika 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Porodi~no blago, serija 21.05 RTS karavan, zabavni program (r) 22.05 Upitnik, dok. pr. 23.00 Za sva vremena, muzi~ki program 23.25 Sve boje `ivota, obrazovni program 23.55 Dnevnik 00.10 Evronet, dokumentarni program

RTS

12 35 Sat TV 13.00 Vijesti 13.05 St tv blic biznis i 13.20 Sat TV dijaspora 13.30 Izvorna muzika 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.20 Kalendar 15.30 Dnevnik 1 15.45 Kratke forme 16.00 Program za djecu 16.30 Lajmet 16.45 Kratke forme 17.00 Hronika Podgorice 17 30 Sat TV dijaspora 18.05 Crna Gora, u`ivo 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv blic 20.30 Cg. Sport 21.00 Otvoreno 22.30 U centar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Cg. sport 00.00 Crna Gora, u`ivo

RTCG

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Zakon i red, serija 10.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Zakon i red, serija 15.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Havaji 5-0, serija 23.20 Sedam Sinbadovih avantura, film 01.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija02.10 Erika, serija 03.10 Doma}ice iz okruga Orand`, serija

TV1000

04.00 Plja~ka, igrani film 06.00 Misti~na pica, igrani film 08.00 Poljubi me za zbogom, igrani film 10.00 Stani ili }e moja mama pucati, igrani film 12.00 Utakmica, igrani film 14.00 Prva liga, igrani film 16.00 Jedan krug, igrani film 18.00 Zami{ljeni zlo~ini, igrani film 20.00 Uhvati Kartera, igrani film 22.00 Plja~ka, igrani film 00.00 Lezbejke iz snova, igrani film 02.00 Vru}e evro-lezbejke, igrani film

FOX LIFE

10.00 [tiklama do vrha, serija 10.40 Ru`na Beti, serija 11.20 Serija 12.20 Svita, serija 14.15 [tiklama do vrha, serija 15.05 Sofi Parker, serija 15.30 Kugar Taun, serija 15.55, serija 16.52 Melisa i D`oi, serija 17.40 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.10 Ru`na Beti, serija 19.05 Sofi Parker, serija 19.35 Kugar Taun, serija 20.00 [tiklama do vrha, serija 20.55 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 21.55 [kola za parove, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 00.20 @enske Pri~e, serija

FOX CRIME

09.20 Brojevi, serija 10.10 Monk, serija 10.55 Red i zakon, serija 11.40 Bouns, serija 12.30 Pariski ferenzi~ari, serija 13.20 Frikovi, serija 14.10 Nestali, serija 15.00 Brojevi, serija 15.50 Red i zakon, serija 16.40 Monk, serija 17.30 Bouns, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Ne~ujno, serija 20.00 Brojevi, serija 20.50 Red i zakon, serija 21.40 Bouns, serija 22.30 Okru`en mrtvima, serija 23.20 Kasl, serija 00.10 Frikovi, serija 01.00 Ne~ujno, serija 01.45 Bjekstvo iz zatvora, serija 02.30 Zlo~ina~ki umovi, serija 03.15 Dekster, serija

SE

RI

JA

SE

RI

JA

HBO

Prof. Silvestri je priznao direktorici da je proveo no} sa Robertom i da je ludo zaljubljen u nju. Ana je {okirana. Ne mo`e vjerovati da je jedan profesor sebi mogao dopustiti ne{to takvo. Roberta je poku{ala da joj objasni kako je ona zapravo njega zavela, ali je Ana nije htjela slu{ati, i demonstrativno je oti{la u policiju da ga prijavi...

Matko dolazi s posla, i zastane s nelagodom kad vidi da je i Nevenka ku}i. Zoran uzbu|eno pita Ivanu odlakle joj knjiga poezije njegove mame. Ivana mu odgovara da je ima od kad zna za sebe, i da je to jedina stvar koju ima od svojih pravih roditelja. Tamara i Aleksandra se sva|aju. Aleksandra je sve frustriranija lo{im odnosnima s kolegama. Matko potpisuje dokumente koje mu Ton~ica donosi, sve je zabrinutiji zbog nagomilanih problema...

Gorko - slatko
17.00 BHT

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

06.00 Iron Man 2, film 08.00 Glavna ulica, film 09.35 Ti mi la`e{ najbolje, film 11.45 Posebna veza, film 13.15 Brzi i `estoki, film 15.05 Pod suncem Toskane, film 16.55 Fantasti~ni gospodin Lisac, film 18.20 Ondine, film 20.05 Camelot, ep. 6, serija 21.00 Carstvo poroka, ep. 6, serija 22.00 Stvoreni jedno za drugo, film 23.40 Ubi me dosada III, ep. 3, serija 00.10 Polarna no}, film 01.50 Vojna zavjera, film 03.20 Predatori, film 05.05 Dijagnoza: Bipolarni poreme}aj, film

HBO COMEDY

10.50 Show Rickyja Gervaisa, ep. 8, serija 11.15 Princeza i `abac, film 12.50 Hollywood: Na snimanju VIII, ep. 41, serija 13.15 Popust na koli~inu, film 14.55 Sredina II, ep. 1, serija 15.20 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 31, serija 15.40 Tre}i kamen~i} od Sunca, ep. 32, serija 16.05 Na{e obiteljsko vjen~anje, film 17.45 [to nakon diplome?, film 19.10 Sredina II, ep. 1, serija 19.30 Show Rickyja Gervaisa, ep. 9, serija 20.00 Miranda, ep. 3, serija 20.30 Hrpa amatera, film 22.05 Jedi, moli, voli, film

08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 FIA touring car, Kina 09.45 Umjetni~ko klizanje, ISU - Kina 11.45 Dizanje tegova, S[ Paris, Francuska 13.00 Maraton, New York, USA 14.15 Umjetni~ko klizanje, ISU - Kina 16.15 Dizanje tegova, S[ Paris, Francuska

EUROSPORT

Tenis

17.00

17.00 Tenis, Mats Point 17.30 Eurogoals 18.30 Dizanje tegova, S[ Paris, Francuska 19.00 Dizanje tegova, S[ Paris, Francuska 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 22.25 All sports 23.00 Fight sport 00.00 Dizanje tegova, S[ Paris, Francuska

07.30 Fudbal, Bundesliga: Hannover 96 Schalke 08.45 Fudbal, Bundesliga: FCAugsburg Bayern Munich 10.00 Sepaktakraw 11.00 Futsal, [panska liga 12.30 Surf 12.45 Fudbal, Bundesliga: Dortmund Wolfsburg 14.00 Fudbal, AFC L[, finale 14.45 Surf 15.00 Fudbal, Bundesliga: Mainz - VFB Stuttgart 16.00 Fudbal, Bundesliga: Bayer Leverkusen Hamburger SV 17.00 Fudbal, Bundesliga: FCAugsburg Bayern Munich 18.15 Surf 18.30 Fudbal, Ekstraklasa 20.15 Fudbal, Bundesliga 2 Live 22.15 Fudbal, Bundesliga, pregled kola 23.00 Fudbal, Euro 2012 All Access

EUROSPORT 2

06.30 Euroleague Magazin 07.30 TWS 09.30 Vijesti 10.00 Pregled ATP Masters Valencia 11.00 ATP Masters Paris, direktno 17.00 Pregled ATP Masters Basel 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 Pregled Premier League 19.30 ATP Masters Paris, direktno 23.30 Tenis STUDIO, direktno 00.00 Vijesti 00.15 Premier League News 00.30 Pregled Premier League 01.30 Pregled ATP Masters Basel 02.30 Sailing - 34. American Cup 03.00 Pregled ATP Masters Valencia 04.00 Pregled Euroleague

SPORT KLUB

07.15 Belgijska liga: Gent Mechelen 09.00 Premier League: Aston Villa Norwich 10.30 Telemarketing 11.00 ATP Masters Paris, direktno 19.00 Premier League: Liverpool Swansea 20.45 Ruska liga: Dinamo Spartak 22.30 Premier League: Manchester United Sunderland 00.15 Championship: Hull - West Ham 02.00 [vajcarska liga: Thun - Luzern 03.45 Austrijska liga: Ried Rapid Wien 04.45 Portugalska liga: Olhaense Porto 06.30 Argentinska liga: Racing Argentinos Jr

SPORT KLUB + ARENASPORT 1
07.00 Liga {ampiona: Highlights 09.00 Fudbal Mls Playoff 11.00 Fudbal Italija: Napoli - Juventus 13.00 Fudbal [panija: Atletic B Barcelona 15.00 Omni Sport 15.30 Arsenal Tv 18.30 Espn dokumentarci 20.00 [panska liga: Highlights

DISCOVERY

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Napravljeni da ubiju 08.00 Cigla po cigla 09.00 Bombardovanje Njema~ke 10.00 Nesta{ni lavovi 11.00 Megafabrike 12.00 Velike migracije 13.00 Cigla po cigla 14.00 Velik, ve}i, najve}i 15.00 Napravljeni da ubiju 16.00 @abe 17.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 18.00 [apta~ psima 19.00 Velike migracije 20.00 Te{ka vremena 21.00 Povjerljivo 22.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 Te{ka vremena

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Limarska radionica London 12.45 Generalka 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Pre`ivljavanje 21.00 Opasan lov 21.55 Ugalj 22.50 Potraga za prirodnim gasom 23.45 Razotkrivanje mitova

VIASAT HISTORY

23.30 21.00 Italijanska liga: Highlights 22.00 Francuska liga: Highlights 23.00 Gr~ka Liga Highlights 23.30 Rukomet — Bundesliga, Magazin 00.00 Poker World Open

Rukomet

07.00 Ko si zapravo ti? 08.00 Pravi Hamlet 09.00 Kapija prosvje}enja 10.00 Stopama ^ajkovskog 11.00 Krakatau - posljednji dani 12.00 Gerouov zakon 13.00 Impresionisti 14.00 Snimanje rata 15.00 Ko si zapravo ti? 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Nepotopivi Titanik 18.00 Jelena Trojanska 19.00 Osvajanje novog svijeta 20.00 Kajanje D`ejn Ostin 21.30 Veliki nau~nici 22.00 Snimanje rata 23.00 Ko si zapravo ti? 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Nepotopivi Titanik 02.00 Jelena Trojanska

ANIMAL PLANET

08.10 Paklene ma~ke 09.05 Sve o psima 10.00 Policija za `ivotinje 10.55 Pit-bul terijeri i biv{i zatvorenici 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 13.40 Planeta Zemlja 14.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Ro|eni lovci 16.25 Sve o psima 17.20 Zona ku}nih ljubimaca 18.15 @ivot majmuna 18.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 19.10 Sve o psima 20.05 Planeta Zemlja 21.00 Nevaljali ljubimci 21.55 Divlje i bez cenzure 22.50 Ljudo`deri 23.45 Policija za `ivotinje

Danas okupljanje reprezentacije BiH uo~i utakmica sa Portugalom

Misimovi} i Begovi}

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 7. novembar 2011. godine

VJERUJU U USPJEH

31. strana

Fakultet islamskih nauka: Prijem povodom Kurban-bajrama

Borba protiv nasilja

obaveza svih nas
Prakti~nim djelovanjeml

[akal pred sudom
Karlos [akal, nekada najpoznatiji terorista na svijetu, pojavi}e se danas pred pariskim sudom, gdje ovom ljevi~arskom ekstremisti po~inje su|enje zbog ~etiri smrtonosna bomba{ka napada u Evropi prije gotovo 30 godina. Karlos [akal, porijeklom iz Venecuele, ~ije je pravo ime Ilji~ Ramires San~es (62), ve} slu`i kaznu do`ivotog zatvora u Francuskoj, zbog ubistva dva francuska policajca i jednog potkaziva~a 1975. godine. Karlos je postao poznat javnosti 1975, kada je njegova grupa upala na konferenciju ministara zemalja OPEKa u Be~u i 11 od njih uzela kao taoce. Trenutno mu se sudi za napade izvr{ene 1982. i 1983. godine, koji su bili dio njegovog li~nog rata protiv Francuske, kako bi oslobodio dvoje saboraca, uklju~uju}i i budu}u `enu Magdalenu Kop, uhap{enih zbog planiranja napada na ambasadu Kuvajta.

iskorijenimo svakul mogu}nost da se ul na{em gradu, u na{ojl zemlji, u na{oj zajednicil ponovi nasilje protivl bilo koga, istakao jel reis Ceri}l
Povodom Kurban-bajrama na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu sino} je uprili~en prijem za brojne zvanice. Tom prilikom prisutnim se obratio reisu-l-ulema IZ-a BiH Mustafa ef Ceri} koji je izme|u ostalog podsjetio da }e ova godina ostati u pam}enju po doga|aju koji ih je sve {okirao, a to je napad u Sarajevu na ambasadu potvr|enog prijatelja BiH Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.

Foto: A. KAJMOVI]

Osuda terorizma
- Osuda tog nasilnog ~ina nije nikad dovoljno sna`na da ne mo`e biti sna`nija i nije nikad dovoljno uvjerljiva da ne mo`e biti uvjerljivija na na~in da svi zajedno dignemo ne samo svoj glas, ve} i da prakti~nim djelovanjem iskorijenimo svaku mogu}nost da se u na{em gradu, u na{oj zemlji, u na{oj zajednici i u na{em dru{tvu ponovi nasilje protiv bilo koga. Zapravo to je na{a najsna`nija odbrana - jedinstvo akcije u borbi protiv nasilja, istakao je reis Ceri}. - Zato je va`no da se na|emo zajedno na blagdanima svih vjera i kultura na{e

zemlje i da jedni drugima obnovimo zavjet na su`ivot i toleranciju, koja se temelji na na~elu pravde kao prve i osnovne vrline dru{tva, kao {to istina treba da bude prva i osnovna vrlina mi{ljenja i govora. Jer, pri~a ma koliko bila lijepa i privla~na ne mo`e pro}i ako nije istinita. Tako isto, zakoni i institucije ma koliko bile utjecajne i mo}ne moraju se preurediti ili ukinuti ako nisu pravedne. Prava koja su osigurana po slovu i duhu pravde ne mogu biti predmet poga|anja ili kalkulacija bilo kojih interesa. Zato, politika dijaloga i jasna vizija o pravednom dru{tvu koja }e privu}i sve ljude i sve narode prema zajedni~kom cilju nema alternativu, kazao je reisu-l-ulema IZ-a BiH, te dodao kako je uvjeren da ima nade u bolju budu}nost u zajedni~kom putu ka Europskoj Uniji, koja se ovih da-

na preispituje u namjeri da osna`i principe solidarnosti, ali i odgovornosti za zajedni{tvo u razli~itosti, prenosi MINA.

Put za Europu
- Oni koji nama ovdje zatvore otvorena vrata EU zbog svog nemara i nerada, odgovorni su pred Bogom i pred povije{}u za budu}nost na{e djece, koja imaju pravo da im budu}nost bude bolja od na{e pro{losti i na{e sada{njosti, naglasio je reis. Ovom prilikom reis Ceri} je Ismetu Yilmazu, ministru odbrane Republike Turske uru~im poklon-sliku Mersada Berbera, koja simbolizuje stremljenja ovih dviju zemalja ka EU. - Nadam se da ni Turska ni BiH ne}e jo{ dugu biti samo slika mape na putu za Europu, ve} da }e biti u Europskoj Uniji sa svim svojim vrijednostima, kazao je reis.

Feministkinje u Vatikanu
Tri feministkinje iz ukrajinskog pokreta Femen, ~ije aktivistkinje imajuobi~aj da izlazegolihgrudi na demonstracije, u nedjelju je zaustavila italijanska policija, prije nego su do{le do Trga svetog Petra. One su `eljele da privuku pa`nju, u trenutku kada je papa Benedikt XVI izgovarao tradicionalnu molitvu na Trgu svetog Petra. Jedna od tri `ene je uspjela da razmota transparent na kojem je pisalo Sloboda za `ene prije nego {to su je odveli policajci. Agenti su policijskim kolima odveli `ene s Trga.

POSLJEDNJE VIJESTI
HSPBiH PRIPREMA IV IZBORNI SABOR - Glavni stan Hrvatske stranke prava BiH (HSPBiH), na sjednici u Bugojnu, donio je klju~ izbora izaslanika na budu}em IV izbornom saboru HSP-a BiH, koji }e se odr`ati u Novom Travniku 26. novembra ove godine. Kako je priop}eno iz HSP-a BiH, ukupan broj izaslanika na Saboru iznosit }e 420, i bit }e zastupljene sve podru`nice HSP-a BiH. TE@E POVRIJE\EN DJE^AK - Petnaestogodi{njak iz Viteza te`e je povrije|en u saobra}ajnoj nesre}i u mjestu Kru{~ica kod Viteza. Povrije|eni je prevezen u bolnicu u Novoj Biloj, gdje je zadr`an na Odjeljenju hirurgije. Nesre}a se dogodila ju~e na lokalnom putu Vitez - Kru{~ica kada je vozilo pasat bez registarskih oznaka, kojim je upravljao [aban M. (26) iz Viteza, udarilo biciklistu. NIGERIJA: RASTE BROJ @RTAVA - U nizu napada pripadnika radikalne islamske organizacije Boko Haram na sjeveroistoku Nigerije poginulo vi{e od stotinu lica, a ju~e su ubili jednog policajca. Broj poginulih nije kona~an, jer bolnice i klinike jo{ nisu podnijele zavr{ne izvje{taje o `rtvama napada u Damaturu, prijestonici nigerijske dr`ave Jobe. Boko Haram je organizacija koja se zala`e za uvo|enje {erijatskog zakona u Nigeriji.

Tri nova hemijska ELEMENTA
Na konferenciji Me|unarodne unije za op}u i primijenjenu fiziku (International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP) u Londonu odobrena su imena tri nova hemijska elementa i njihovo dodavanje u periodni sustav elemenata. Novi elementi, rednih brojeva 110, 111 i 112, nosit }e imena darmstadtium (Ds), roentgenium (Rg) i copernicium (Cn). - Imenovanjeovihelemenata je dogovoreno sa fizi~arima diljem svijeta i presretni smo {to }e oni sada biti uklju~eni u periodni sustav, izjavio je dr. Robert Kirby-Harris. Iako su tek sada dobili slu`bena imena, ovi elementi su poznati ve} neko vrijeme.

Sochaux pobijedio Lyon
Me|unarodnifudbal- posljednji rezultati: Ligue1, 13. kolo: Caen- Dijon3:0, Lorient- Ajaccio2:0, Marseille- Nice2:0, Nancy- Brest2:1, Rennes- Valenciennes1:1, Saint-Etienne- Montpellier1:1, Sochaux- Lyon 2:1, Auxerre - Toulouse 2:0, Bordeaux - PSG 1:1; Primera, 11. kolo: Granada - Racing Santander 0:0, Zaragoza - Sporting Gijon 2:2, Espanyol- Villarreal0:0, RayoVallecano- RealSociedad4:0, AthleticBilbao - Barcelona 2:2, Getafe - Atletico Madrid (sino}); Serie A, 11. kolo: Milan- Catania4:0, Atalanta- Cagliari1:0, Cesena- Lecce0:1, Chievo - Fiorentina 1:0, Lazio - Parma 1:0, Udinese - Siena 2:1; Premiership, 11. kolo: Wolverhampton - Wigan 3:1, Bolton- Stoke5:0, Fulham- Tottenham 1:3; Bundesliga, 12. kolo: Hannover- Schalke2:2, AugsburgBayern 1:2.

Posljednji od novoimenovanih elemenata copernicium otkriven je jo{ 1996, no tek je sada slu`beno nazvan po pruskom astronomu Nikoli Koperniku. Petodnevna konferencija

fizi~ara je, osim imenovanja novih elemenata, predstavila izlaganja nekih od vode}ih svjetskih fizi~ara, te inauguraciju prve `ene na ~elu organizacije profesorice Cecilije Jarlskog iz [vedske.