lượng giác 11

BÀI TẬP ÔN LƯỢNG GIÁC 11
P hần I : PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Tìm nghiệm x
;3
2
π
π
¸ _


¸ ,
của phương trình sau:
5 7
sin 2 3cos 1 2sin
2 2
x x x
π π ¸ _ ¸ _
+ − − · +

¸ , ¸ ,
2.
sin cot 5
1
cos9
x g x
x
· (Đ H Huế KA_1999)
3. ( )
2
sin3 cos cos 2 2 x x x tg x tg x · +
(ĐHQGHN_2001)
4.
cos 2 3cot 2 sin 4
2
cot 2 cos 2
x g x x
g x x
+ +
·

(ĐH KTQD TPHCM_1990)
5.
( ) ( )
( )
2 2
2 2
1 cos 1 cos
1 sin
sin
4 1 sin 2
x x
x
tg x x tg x
x
− + +
+
− · +

(ĐHKT_1996)
6.
( )
4 4
2 2
6 6
3 sin cos 1
1
3sin sin 2 2cos
2 sin cos 1
x x
x x x
x x
+ −
+ + ·
+ −
(ĐHQG_1996)
7.
2
cos 2sin cos
3
2cos sin 1
x x x
x x

·
− −
(ĐHNN_1998)
8.
3
5sin 4 cos
6sin 2cos
2cos 2
x x
x x
x
− · (ĐHYHN_2000)
9.
( )
2 2
cot
16 1 cos 4
cos2x
g x tg x
x

· + (ĐHGTVT TPHCM_1998)
10. Tìm nghiệm x [ ] 0;14 ∈
của pt: cos3 4cos 2 3cos 4 0 x x x − + − ·
11.
3 1 3
sin sin
10 2 2 10 2
x x π π ¸ _ ¸ _
− · +

¸ , ¸ ,
(ĐHTL_2001)
12.
2
cos9 2cos 6 2
3
x x
π ¸ _
· + +

¸ ,
13.
6 8
2cos 1 3cos
5 5
x x
+ ·
14.
3
sin 3sin
2 4 4 2
x x π π ¸ _ ¸ _
+ · −

¸ , ¸ ,
15.
2 2 2 2
3
cos cos 2 cos 3 cos 4
2
x x x x + + + · (HVQHQT_1998)
16.
2 2 2
sin 3 sin 2 sin 0 x x x − − · (ĐHY_1998)
17.
6
32cos 1 cos 6 x x · +
18.
10 10 6 6
2 2
sin cos sin cos
4 4sin 2 cos 2
x x x x
x x
+ +
·
+
19.
3 3
sin cos cos 2 x x x + ·
1
lượng giác 11
20. ( ) ( ) 3 cot cos 5 sin 2 gx x tgx x − − − ·
(ĐHGT_1997)
21.
3
2sin cos 2 sin 0 x x x + − · (Đ H Huế_1998)
22. ( ) ( )
2
2sin 1 3cos 4 2sin 4 4cos 3 x x x x + + − + ·
(ĐHHH_2000)
23.
2
3 3 cot 2 2
sin 4
tg x g x tgx
x
+ · +
24.
4 6
cos sin cos 2 x x x + · (ĐHY HN_1997)
25.
8 8
1
sin 2 cos 2
8
x x + · (HVQY_1997)
26.
2 2
sin 2 sin sin 2 sin 3 x x x x + − + − ·
27.
2 1994
7cos 1995sin 1995 x x + ·
28.
2
2
4
cos cos
3
0
1
x
x
tg x

·

(ĐHYD HN_1998)
29.
6
32cos sin 6 1
4
x x
π ¸ _
+ − ·

¸ ,
30.
2
3 cot sin 3 cos 0
1 3
tgx gx x x − − + − ·
+
31.
( )
20 1 1
cos 2 9
sin 2 2 sin cos 2 sin cos
tgx x
x x x x x
¸ _
· + −

− − +
¸ ,
32.
4
3 cot
2 sin
x
tg gx
x
+ ·
33. ( ) ( )
3 3
1 cos 1 cot sin 2sin 2 tgx x gx x x + + + · (ĐHY TPHCM_1996)
34.
1 cos 1 cos
4sin
cos
x x
x
x
+ + −
·
35.
2
1 8cos 2 sin 2 2sin 3
4
x x x
π ¸ _
+ · +

¸ ,
(ĐHKTQD_2000)
36.
( )
3 4 6 16 3 8 2 cos 4cos 3 x x + − − · − (ĐHKTQD_2001)
37. ( ) ( ) 3 1 sin 2cos 5 sin 3cos tgx x x x x + + · + (ĐHQG TPHCM_1999)
38.
2
3sin 2 2cos 2 2 2cos 2 x x x − · + (ĐHTM_2000)
39.
2 cos 2 3sin 2 sin 3 cos x x x x + + · +
(ĐHNN I_1995)
40. cos 7 cos5 3sin 2 1 sin 7 sin5 x x x x x − · − (ĐHMTCN_1996)
41. Tìm nghiệm x
2 6
;
5 7
π π ¸ _


¸ ,
của pt: 3sin 7 cos 7 2 x x − ·
42. ( ) ( )
2 2
1 cos cot 1 sin 2sin 3cos tg x x g x x x x + + + · +
43.
6 6 2
7
sin cos sin 2 3cos 2 1 0
4
x x x x + + − + ·
2
lượng giác 11
44.
8 8 2
5sin 11 os 4cos 4 x c x x + ·
45. cos 4 3cos3 6cos 2 17cos 21 0 x x x x − + − + ·
46. cos12 2sin 7 sin5 2 3sin cos 2 x x x x x + · + −
47.
1 1 1 1 4
cos cos 2 cos 2 cos3 cos3 cos 4 cos 4 cos5 sin
tg x
x x x x x x x x x
+ + + ·
48. ( )
3
cos5
sin 1 cos cos 2
1 sin
x
x x x
x
· − +
+
49.
2 2
8 4
cos 5cos 3 0
1 1
x x
x x
− + ·
+ +
50.
2sin cot 2sin 2 1 x gx x + · +
51. cos 7 3 3sin cos x x x + ·
52.
4 4
1 1
sin3 sin3 1
2 2
x x + + − ·
P hần II: GTLN,GTNN,ĐẲNG THỨC,BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC,GIẢI TAM GIÁC.
1. Tìm GTLN,GTNN của hàm số:
3sin
1
2 cos
x
y
x
· +
+
2. Tìm GTLN,GTNN của hàm số: ( ) ( )
1
2 1 sin 2 cos 4 cos 4 cos8
2
y x x x x · + − −
3. Tìm GTLN,GTNN của hàm số:
4 2
4 2
3cos 4sin
3sin 4cos
x x
y
x x
+
·
+
4. Cho ABC tìm Max:
3 3 3
3 3 3
sin sin sin
cos cos cos
2 2 2
A B C
P
A B C
+ +
·
+ +
5. Cho ABC ,CMR: ( ) ( ) ( ) cot cot cot 0
2 2 2
A B C
b c g c a g a b g − + − + − ·
6. Cho ABC ,CMR:
2 2 2
2 2 2
tgA c a b
tgB c b a
+ −
·
+ −
7. Cho ABC ,CMR:
3 3 3
sin cos( ) sin cos( ) sin cos( ) 3sin sin sin A B C B C A C A B A B C − + − + − ·
8. Cho ABC ,CMR:
2 2 2
cos cos cos
cos cos cos cos cos cos 2
A B C a b c
b C c B c A a C a B b A abc
+ +
+ + ·
+ + +
9. Cho ABC ,CMR: ( ) cos cos cos
2
R
S a A b B c C · + +
10. Cho ABC ,CMR: ( )
2 2 2
1
cot cot cot
4
S a gA b gB c gC · + +
11. Cho ABC ,CMR:
( )
2 2 2
4 cot cot cot
a b c
S
gA gB gC
+ +
·
+ +
3
lượng giác 11
12. Cho ABC ,CMR:
( ) )
a
bc a b c b c a
l
b c
+ + + −
·
+
13. Cho ABC ,CMR:
1 1 1 1 1 1
2 cos cos cos
2 2 2
c a b
A B C
l l l
a b b c a c
¸ _ ¸ _ ¸ _ ¸ _
+ + + + + · + +

¸ , ¸ , ¸ , ¸ ,
14. Cho ABC ,CMR:
( )
2 2 2
cot cot cot
4
a b c R
gA gB gC
bc
+ +
+ + ·
15. Cho ABC ,CMR:
4 cos cos cos
2 2 2
A B C
p R ·
16. Cho ABC ,CMR:
4 sin sin sin
2 2 2
A B C
r R ·
17. Cho ABC ,CMR: ( )
2 2
1
sin 2 sin 2
4
S a B b A · +
18. Cho ABC ,CMR:
sin sin sin
cot cot cot
cos cos cos
a A b B c C
gA gB gC
a A b B c C
+ +
· + +
+ +
19. Cho ABC ,CMR: cos cos cos 4 sin sin sin a A b B c C R A B C + + ·
20. Cho ABC có 2 a c b + · ,CMR:
1
2 2 2 3
A B C
tg tg tg ·
21. Cho ABC có
2 2 2
2 a c b + · ,CMR:
2cot cot cot gB gC gA · +
22. Chứng minh các BĐT sau trong tam giác:
a)
2 2 2
1
2 2 2
A B C
tg tg tg + + ≥
b)
2 2 2
1 1 1
12
sin sin sin
2 2 2
A B C
+ + ≥
c) ( )
2 3 3 3
3 2 sin sin sin S R A B C ≤ + +
(ĐHYD TPHCM_1999)
d)
3
27
8
a b c
R
m m m ≤
e)
9
2
a b c
R
m m m + + ≤
23. Cho tam giác ABC ,tìm GTNN của:
a)
1 1 1
1 1 1
cos cos cos
P
A B C
¸ _¸ _¸ _
· + + +

¸ ,¸ ,¸ ,
b)
2 2 2
1 1 1
1 1 1
sin sin sin
Q
A B C
¸ _¸ _¸ _
· + + +

¸ ,¸ ,¸ ,
24. Cho tam giác ABC ,CMR:
a)
2 2 2
4 3 a b c S + + ≥
b)
4 4 4
16( 1) a b c S + + ≥ ·
4
lượng giác 11
25. Cho tam giác ABC ,CMR:
2
2 2 2 2 2 2
2 2 2
cos cos cos
2 3
A B C a b c
a b c
abc
¸ _ + +
+ + ≥

¸ ,
26. Cho tam giác ABC ,CMR:
2
sin sin sin sin sin sin 9
r
A B B C C A
R
¸ _
+ + ≥

¸ ,
27. Cho tam giác ABC ,CMR:
2(sin sin 2A+sinBsin2B+sinCsin2C) (sinA+sinB+sinC)(sin2A+sin2B+sin2C) A ≤
28. Cho tam giác ABC có
2 2 2
5sin cos cos 2 A B C + + · ;CMR:
3
sin
5
A ≤
29. Xác định dạng của tam giác ABC biết:
a) sin 2 sin 2 sin 2 0 A B C + − ·
b) cot
2
B a c
g
b
+
·
c)
8 8 8
3tgAtgBtgC tg A tg B tg C · + +
d)
2
B C b c
tg
b c
− −
·
+
e)
2 2 2
2 2 2
cos cos cos
2 2 2
2sin 2sin 2sin
2 2 2
B C C A A B
a b c
a b c
A B C
− − −
+ + · + +
f) sin 4 sin 4 sin 4 0 A B C + + ·
g)
( )
2 2
2 2
2 2
cos cos 1
cot cot
2 sin sin
A B
g A g B
A B
+
· +
+
h)
1 1 2
sin sin
cos
2
C
A B
+ ·
i)
sin sin sin
3
cos cos cos
A B C
A B C
+ +
·
+ +
j)
2 2
1
( )
4
S a b · +
k) ( )
2
A B
atgB btgA a b tg
+
+ · +
l)
1 1 3
a c b c a b c
+ ·
+ + + +
m)
2
1
2
C
tgAtgBtg ·
n) cos cos sin sin a B b A a A b B − · −
o) cos 2 sin 2 c c B b B · +
5
lượng giác 11
p)
2
1
1
cos cos
4
a b c
b a ab
A B
¹
+ − ·
¹
¹
'
¹
·
¹
¹
q)
( )
2
2
2 1 cos
( )
1 cos 2
B C
b c
B b
− − 1

¸ ]
·

30. Cho tam giác ABC thỏa ,cm ABC vuông:
a) 2 2 sin sin
2 2
a
B C
h p ·
b)
3(cos 2sin ) 4(sin 2cos ) 15 B C B C + + + ·
c)
2
B c a
tg
c a

·
+
d) 3sin 4cos 3 A A + ·
e)
2 2 2
sin sin sin 2 A B C + + ·
31. Cho tam giác ABC thỏa ,cm ABC cân:
a)
cot cot
2 2
C C
a g tgA b tgB g
¸ _ ¸ _
− · −

¸ , ¸ ,
b)
( )
2 2
2 2
2 2
os cos 1
cot cot
2 sin sin
c A B
g A g B
B
+
· +
+
c)
2 2 2
2
2
A B
tg A tg B tg
+
+ ·
d)
sin
2
2
A a
bc
·
e)
C
sin sin 2 os
2
A B c + ·
f)
1 1 2
C
sin sin
os
2
A B
c
+ ·
g)
3 3 3
2
2
A B
tg A tg B tg
+
+ ·
h) 2 cot
2
C
tgA tgB g + ·
32. Cho tam giác ABC thỏa ,cm ABC đều:
a)
A
osA+cosB+cosC=sin sin sin
2 2 2
B C
c + +
b)
A B C
sin sin sin os os os
2 2 2
A B C c c c + + · + +
c)
a+b+c
sin 2A + sin2B +sin2C=
2R
d)
2( cos cos cos ) a A b B c C a b c + + · + +
6
lượng giác 11
e)
A B C
sin sin sin os os os
2 2 2
A B C c c c + + · + +
f) cot cot cot
2 2 2
A B C
tgA tgB tgC g g g + + · + +
g)
2
9 ab bc ac R + + ·
h)
3 3 3
2
3
sinBsinC=
4
b c a
a
b c a
¹ + −
·
¹
¹
+ −
'
¹
¹
¹
i)
(1 2 osA)+b(1-2cosB)+c(1-2cosC)=0 a c −
j)
sinA+sinB 2sinC
cosA+cosB 2cosC
≥ ¹
'

¹
7

3tg + cot gx = 2 sin x 3 3 33.lượng giác 11 20. 3 ( cot gx − cos x ) − 5 ( tgx − sin x ) = 2 (ĐHGT_1997) 21.  cos 2 x − 9 sin 2 x − 2 ( sin x − cos x )  2 sin x + cos x  x 4 32. = 0 (ĐHYD HN_1998) 2 1 − tg x π 6  29. tgx − 3 cot gx − sin x + 3 cos x − =0 1+ 3 20 1 1  =  tgx + 31. tg 2 x ( 1 + cos x ) + cot g 2 x ( 1 + sin x ) = 2sin x + 3cos x 7 2 6 6 43. 1 + 8cos 2 x sin 2 x = 2sin  3 x +  (ĐHKTQD_2000) 4  34. cos 4 x + sin 6 x = cos 2 x (ĐHY HN_1997) 1 8 8 25. 32 cos  x +  − sin 6 x = 1 4  30. sin x + 2 − sin 2 x + sin x 2 − sin 2 x = 3 27. ( 1 + tgx ) cos x + ( 1 + cot gx ) sin x = 2sin 2 x (ĐHY TPHCM_1996) 1 + cos x + 1 − cos x = 4 sin x cos x π  2 35. 3tg 3 x + cot g 2 x = 2tgx + sin 4 x 24. sin 2 x + cos 2 x = (HVQY_1997) 8 26. cos 7 x cos 5 x − 3 sin 2 x = 1 − sin 7 x sin 5 x (ĐHMTCN_1996)  2π 6π  . Tìm nghiệm x ∈   của pt: 3 sin 7 x − cos 7 x = 2  5 7  42. 7 cos 2 x + 1995sin1994 x = 1995 4x cos − cos 2 x 3 28. 36. sin x + cos x + sin 2 x − 3cos 2 x + 1 = 0 4 2 . 41. 39. 3 + 4 6 − 16 3 − 8 2 cos x = 4 cos x − 3 (ĐHKTQD_2001) 3 sin 2 x − 2 cos 2 x = 2 2 + 2 cos 2 x (ĐHTM_2000) 2 + cos 2 x + 3 sin 2 x = sin x + 3 cos x (ĐHNN I_1995) 2 ( ) 37. 3 1 + tgx ( sin x + 2 cos x ) = 5 ( sin x + 3cos x ) (ĐHQG TPHCM_1999) 38. ( 2sin x + 1) ( 3cos 4 x + 2sin x − 4 ) + 4 cos x = 3 (ĐHHH_2000) 2 23. 2sin 3 x + cos 2 x − sin x = 0 (Đ H Huế_1998) 2 22. 40.

ĐẲNG THỨC. Cho ABC . cos x cos 2 x cos 2 x cos 3x cos 3x cos 4 x cos 4 x cos 5 x sin x cos 5 x = sin 3 x ( 1 − cos x ) + cos 2 x 48. Cho ABC .GTNN của hàm số: y = 2 ( 1 + sin 2 x cos 4 x ) − 3. Tìm GTLN.BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC. cos 2 x +1 x +1 50.CMR: tgB c 2 + b2 − a 2 7.GIẢI TAM GIÁC.CMR: cos A cos B cos C a 2 + b2 + c2 + + = b cos C + c cos B c cos A + a cos C a cos B + b cos A 2abc R 9.CMR: S = ( a cos A + b cos B + c cos C ) 2 1 2 2 2 10. 2sin x + cot gx = 2sin 2 x + 1 51.CMR: S = ( a cot gA + b cot gB + c cot gC ) 4 a 2 + b2 + c2 S= 11.CMR: sin 3 A cos( B − C ) + sin3 B cos(C − A) + sin3 C cos( A − B ) = 3sin A sin B sin C 8. 1 + sin x 8x 4x − 5cos 2 +3= 0 49. 1. cos 7 x + 3 3 sin x = cos x 52. 5sin 8 x + 11cos8 x = 4 cos2 4 x 45. Tìm GTLN. Tìm GTLN. 4 1 1 + sin 3 x + 4 − sin 3 x = 1 2 2 Phần II: GTLN. cos 4 x − 3cos 3 x + 6 cos 2 x − 17 cos x + 21 = 0 46.GTNN của hàm số: y = 4. Cho ABC . Cho ABC .CMR: ( b − c ) cot g + ( c − a ) cot g + ( a − b ) cot g = 0 2 2 2 2 2 2 tgA c + a − b = 6. Cho ABC . Cho ABC . Cho ABC tìm Max: P= 3cos 4 x + 4sin 2 x 3sin 4 x + 4 cos2 x 3 sin A + 3 sin B + 3 sin C cos 1 ( cos 4 x − cos8 x ) 2 A 3 B C + cos + 3 cos 2 2 2 A B C 5. cos12 x + 2sin 7 x sin 5 x = 2 + 3 sin x − cos 2 x 1 1 1 1 tg 4 x + + + = 47.CMR: 4 ( cot gA + cot gB + cot gC ) 3 3 . Cho ABC .GTNN.GTNN của hàm số: y = 1 + 3sin x 2 + cos x 2.lượng giác 11 44.

Cho ABC có a 2 + c 2 = 2b2 . Cho ABC . Cho ABC . Cho ABC .CMR: p = 4 R cos cos cos 2 2 2 A B C 16.CMR: a cos A + b cos B + c cos C 19. Chứng minh các BĐT sau trong tam giác: B C 2 A + tg 2 + tg 2 ≥ 1 a) tg 2 2 2 1 1 1 + + ≥ 12 b) 2 A 2 B 2 C sin sin sin 2 2 2 2 3 3 3 c) 3S ≤ 2 R ( sin A + sin B + sin C ) (ĐHYD TPHCM_1999) 27 R 3 d) ma mb mc ≤ 8 9R 2 23.CMR: a cos A + b cos B + c cos C = 4 R sin A sin B sin C A B C 1 20. Cho ABC .CMR: A B C 1 1 1 1  1 1   +  lc +  +  la +  +  lb = 2  cos + cos + cos  2 2 2 a b b c a c  ( a 2 + b2 + c2 ) R 14. Cho ABC .tìm GTNN của: 1  1  1   a) P =  1 +  1 + 1 +   cos A   cos B  cos C  1  1  1   b) Q =  1 + 1 + 2 1 + 2  2  sin A  sin B  sin C  24. Cho tam giác ABC . Cho ABC .lượng giác 11 bc( a + b + c )b + c − a ) b+c 12. Cho ABC .CMR: a) a 2 + b 2 + c 2 ≥ 4 S 3 b) a 4 + b 4 + c 4 ≥ 16( S = 1) e) ma + mb + mc ≤ 4 .CMR: S = ( a sin 2 B + b sin 2 A ) 4 a sin A + b sin B + c sin C = cot gA + cot gB + cot gC 18.CMR: 2 cot gB = cot gC + cot gA 22. Cho tam giác ABC . Cho ABC .CMR: cot gA + cot gB + cot gC = 4bc A B C 15.CMR: r = 4 R sin sin sin 2 2 2 1 2 2 17.CMR: tg tg tg = 2 2 2 3 21. Cho ABC có a + c = 2b .CMR: la = 13.

lượng giác 11 cos 2 A cos2 B cos2 C  a2 + b2 + c2  + + ≥ 25. Cho tam giác ABC có 5sin 2 A + cos2 B + cos2 C = 2 .CMR: 2(sin A sin 2A+sinBsin2B+sinCsin2C) ≤ (sinA+sinB+sinC)(sin2A+sin2B+sin2C) 3 28. Cho tam giác ABC . Cho tam giác ABC . Cho tam giác ABC .CMR:  a2 b2 c2  2abc 3  2 r 26.CMR: sin A ≤ 5 29. Xác định dạng của tam giác ABC biết: a) sin 2 A + sin 2 B − sin 2C = 0 B a+c b) cot g = 2 b c) 3tgAtgBtgC = tg 8 A + tg 8 B + tg 8 C d) tg B−C b−c = 2 b+c B −C C−A A− B a 2 cos b2 cos c2 cos 2 + 2 + 2 = a 2 + b 2 + c2 A B C 2sin 2sin 2sin 2 2 2 sin 4 A + sin 4 B + sin 4C = 0 cos 2 A + cos2 B 1 = ( cot g 2 A + cot g 2 B ) 2 2 sin A + sin B 2 1 1 2 + = C sin A sin B cos 2 sin A + sin B + sin C = 3 cos A + cos B + cos C 1 S = (a 2 + b 2 ) 4 A+ B atgB + btgA = (a + b)tg 2 1 1 3 + = a+c b+c a+b+c C tgAtgBtg 2 = 1 2 a cos B − b cos A = a sin A − b sin B c = c cos 2B + b sin 2B 2 e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) 5 .CMR: sin A sin B + sin B sin C + sin C sin A ≥ 9   R 27.

cm ABC đều: A B C a) cosA+cosB+cosC=sin + sin + sin 2 2 2 A B C b) sin A + sin B + sin C = cos + cos + cos 2 2 2 a+b+c c) sin 2A + sin2B +sin2C= 2R 2(a cos A + b cos B + c cos C ) = a + b + c d) 6 .cm ABC vuông: B C a) ha = 2 p 2 sin sin 2 2 b) 3(cos B + 2sin C ) + 4(sin B + 2 cos C ) = 15 B c−a = 2 c+a d) 3sin A + 4 cos A = 3 e) sin 2 A + sin 2 B + sin 2 C = 2 31. Cho tam giác ABC thỏa . Cho tam giác ABC thỏa . Cho tam giác ABC thỏa .lượng giác 11  a b c2  b + a − ab = 1  p)  cos A cos B = 1   4 (b − c ) 2 2 1 − cos ( B − C )   q) =  2 1 − cos 2 B b 30.cm ABC cân: C C    a) a  cot g − tgA  = b  tgB − cot g  2 2    2 2 cos A + cos B 1 b) = ( cot g 2 A + cot g 2 B ) 2 sin 2 + sin 2 B 2 2 2 A+ B c) tg A + tg B = 2tg 2 A a d) sin = 2 2 bc c) tg e) f) sin A + sin B = 2 cos 1 1 + = sin A sin B 2 cos C 2 C 2 A+ B 3 3 3 g) tg A + tg B = 2tg 2 C h) tgA + tgB = 2 cot g 2 32.

lượng giác 11 A B C + cos + cos 2 2 2 A B C f) tgA + tgB + tgC = cot g + cot g + cot g 2 2 2 2 g) ab + bc + ac = 9 R  2 b 3 + c 3 − a3 a = b + c − a  h)  sinBsinC= 3   4 a (1 − 2cosA)+b(1-2cosB)+c(1-2cosC)=0 i) sinA+sinB ≥ 2sinC j)  cosA+cosB ≥ 2cosC e) sin A + sin B + sin C = cos 7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful