27 ஢ட்சத்஡ி஧ங்களுக்குரி஦

஡ிருத்஡னங்கள்: புககதடத்
த஡ொகுப்பு: ஆன்஥ீ க
஢ண்தர்களுக்கொக.
CONTENT PROVIDED BY
KEYEM DHARMALINGAM
AND PPT MADE BY
BALAYOGI

27 ஢ட்சத்஡ி஧ங்களுக்குரி஦ ஡ிருத்஡னங்கள்
ஆன்நீ க ஥ண்஧ர்க஭ின் ஥஬ம் கய௃தி , எவ்வயொய௃
஥ட்சத்திபத்தில் ஧ி஫ந்தயர்கல௃க்கும் உரின திய௃த்
த஬ங்கள஭ப் ஧ற்஫ி இங்கக வகொடுத்துள்க஭ொம். இங்கு
உள்஭ ஸ்த஬ங்கள் அள஦த்தும் , ஧஬ப்஧஬ யுகங்கள்
யப஬ொறு வகொண்டளய. இளடனில் அமிவு
஌ற்஧ட்டொலும், அதன் ஧ிபதி ஧ிம்஧ங்க஭ொய் தன்ள஦கன
ன௃துப்஧ித்துக் வகொண்டளய. ஋த்தள஦கனொ
நகொன்கல௃ம், ரிரிகல௃ம், கதயர்கல௃ம் யமி஧ட்ட,
இன்஫஭வும் ஥ல்஬ ஆன்நீ க அதிர்வுகள஭க் வகொண்டு,
தரிசிக்க யய௃ம் ஧க்தர்கல௃க்கு அய௃ள் ஧ொ஬ிப்஧ளய.

இக஬த஦ல்னொ஬ற்கநப௅ம் ஬ிட
ப௃க்கி஦஥ொண ஧கசி஦ம் - இந்஡
஢ட்சத்஡ி஧ங்களுக்குரி஦
த஡஬க஡கள் , சூட்சு஥ ரீ஡ி஦ொக
இங்தக ஡ிணப௃ம் ஒரு
஡டக஬஦ொ஬து ஡ங்களுக்குரி஦
ஆன஦ம் தசன்று ஬஫ிதொடு
தசய்கின்நண.

஥ணி஡஧ொய் திநந்஡
அகண஬ர்க்கும், அ஬஧஬ர் கர்஥
஬ிகணத஦ - னக்கிண஥ொகவும்,
தென்஥ ஢ட்சத்஡ி஧஥ொகவும்,
தன்ணி஧ண்டு ஬டுகபில்

஢஬க்
கி஧கங்கள் அ஥ர்ந்து ததற்தநடுக்கும்
ததற்தநொர்ககபப௅ம், திநக்கும்
ஊக஧ப௅ம், ஬ொழ்க்கக
துக஠க஦ப௅ம் , அ஬ர் ஬ொழ்஬ில்
஢டக்கும் ப௃க்கி஦
சம்த஬ங்ககபப௅ம் ,
஬ொழ்க்ககக஦ப௅த஥
஡ீர்஥ொணிக்கிநது. ஥நது ன௄ர்ய
வென்ந
வதொடர்ன௃ளடனஆ஬னங்கல௃க்கு,
஥ம்ளந அ஫ினொநக஬ ஥ொம் வசன்று
யமி஧டும்க஧ொது, ஥நது
கர்நக்கணக்கு க஥பொகி஫து. அப்஧டி
஥ிகழும்க஧ொது ஥ம் யொழ்யில்
஌ற்஧டும் ஧஬ தளடகல௃ம், தீபொத
஧ிபச்ள஦கல௃ம் தீர்ந்து ,
ந஦த஭யில் ஥நக்கு ஧஬ன௅ம்,
நொற்஫ன௅ம் ஌ற்஧டுகின்஫஦.

கீ கம வகொடுக்கப்஧ட்டுள்஭
அயபயர்க்குரின ஥ட்சத்திப
த஬த்ளத - உங்கள் வென்ந
஥ட்சத்திபம் யய௃ம் தி஦த்தன்று ,
ஆத்ந சுத்தியுடன், ஥ம்஧ிக்ளகயுடன்
யமி஧ட்டு யொய௃ங்கள். அதன் ஧ி஫கு
உங்கள் யொழ்யில் ஥ிச்சனம் எய௃
ன௃து வய஭ிச்சம்
஧ி஫க்கும்.உங்கபொல் ப௃டிந்஡஬க஧
஬ொய்ப்பு
கிகடக்கும்ததொத஡ல்னொம்
சொ஡ொ஧஠ ஡ிணங்கபில்
கூட இந்஡ ஆன஦ங்கபில்
தசன்று ஬஫ிதட்டு ஬஧ , உங்கள்
கஷ்டங்கள் த஬கு஬ொக
஥ட்டுப்தடும்.

அஸ்஬ிணி - அருள்஥ிகு திந஬ி ஥ருந்஡ீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: திய௃யொய௄ரில் இய௃ந்து 30 கி.நீ .தூபத்தில் திய௃த்துள஫ப் ன௄ண்டி
உள்஭து. ஧ஸ் ஸ்டொண்டில் இய௃ந்து எய௃ கி.நீ . தூபத்தில் ககொனில் உள்஭து.

த஧஠ி - அருள்஥ிகு அக்ண ீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: நனி஬ொடு துள஫னி஬ிய௃ந்து(15 கி.நீ .)வ஥டுங்கொடு யமினொக
கொளபக்கொல் வசல்லும் யமினில் ஥ல்஬ொளட ஋ன்னும் ஊரில் உள்஭து.

கொர்த்஡ிகக - அருள்஥ிகு கொத்஧ சுந்஡த஧ஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: நனி஬ொடுதுள஫னி஬ிய௃ந்து ன௄ம்ன௃கொர் வசல்லும் யமினில் 8 கி.நீ .,
தூபத்தில் கஞ்சொ஥கபம் அளநந்துள்஭து. வநனின் கபொட்டி஬ிய௃ந்து ஧ிரியும் கபொட்டில்
அளப கி.நீ ., வசன்஫ொல் ககொனிள஬ அளடன஬ொம்.

த஧ொஹி஠ி - அருள்஥ிகு தொண்ட஬தூ஡ப்ததரு஥ொள்
஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: கொஞ்சின௃பம் ஌கொம் ஧கபஸ்யபர் ககொனில் ஋திரில்
உள்஭ சொள஬னில் ககொனில் அளநந்துள்஭து

஥ிருக சீரி஭ம் - அருள்஥ிகு ஆ஡ி஢ொ஧ொ஦஠ப்ததரு஥ொள்
஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : தஞ்சொவூரி஬ிய௃ந்து திய௃யொய௄ர் வசல்லும் யமினில் 50
கி.நீ ., தூபத்தில்
ன௅கூந்தனூர் உள்஭து. இந்தஸ்டொப்஧ில் இய௃ந்து, எய௃ கி.நீ . தூபம்
வசன்஫ொல் ககொனிள஬ அளடன஬ொம்.

஡ிரு஬ொ஡ிக஧ - அருள்஥ிகு அத஦ ஬஧஡ீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : தஞ்சொவூரில் இய௃ந்து 70 கி.நீ ., தூபத்திலுள்஭஧ட்டுக்ககொட்ளட
வசன்று, அங்கிய௃ந்து 12 கி.நீ . வசன்஫ொல் அதிபொம்஧ட்டி஦த்தில் உள்஭ இந்த
ஆ஬னத்ளத அளடன஬ொம்.

புணர் பூசம் - அருள்஥ிகு அ஡ி஡ீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : கயலூரி஬ிய௃ந்து கிய௃ஷ்ணகிரி வசல்லும் யமினில், 67
கி.நீ ., தூபத்தில் யொணினம்஧ொடி உள்஭து. ஧ஸ்ஸ்டொண் டில் இய௃ந்து 3
கி.நீ . தூபத்தில் உள்஭ ஧ளமன
யொணினம் ஧ொடினில் ககொனில் உள்஭து.

பூசம் - அருள்஥ிகு அட்ச஦ புரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: ஧ட்டுக்ககொட்ளடனி஬ிய௃ந்து பொகநஸ்யபம் வசல்லும் கிமக்கு
கடற்களப சொள஬னில் 30 கி.நீ ., வசன்஫ொல் யி஭ங்கு஭ம் யி஬க்கு யய௃ம்.
அங்கிய௃ந்து வதற்கக 2 கி.நீ . வசன்஫ொல் ககொனிள஬ அளடன஬ொம்.
ன௃துக்ககொட்ளடனில் இய௃ந்து க஧பொவூபணி யமினொகவும் யி஭ங்கு஭த்ளத
அளடன யமினிய௃க்கி஫து.

ஆ஦ில்஦ம் - அருள்஥ிகு கற்கதடஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்

இருப்திடம்: கும்஧ககொணத்தில் இய௃ந்து சூரின஦ொர் ககொயில் வசல்லும் கபொட்டில்
11 கி.நீ ., தூபத்தில் உள்஭ திய௃யிச஥ல்லூர் வசன்று, அங்கிய௃ந்து ஧ிரியும் கபொட்டில்
2கி.நீ ., வசன்஫ொல் ககொனிள஬ அளடன஬ொம். திய௃யிச஥ல்லூரில் இய௃ந்து ஆட்கடொ
யசதி உண்டு

஥கம் - அருள்஥ிகு ஥கொனிங்தகஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: திண்டுக்கல்஬ில் இய௃ந்து ஥த்தம் வசல்லும் கபொட்டில் 12
கி.நீ ., தூபத்தில் யிபொ஬ிப்஧ட்டி யி஬க்கு உள்஭து. இங்கிய௃ந்து 2 கி.நீ .,
நி஦ி஧ஸ்சில் வசன்஫ொல் ககொனிள஬ அளடன஬ொம். ஆட்கடொ யசதியும்
உண்டு

பூ஧ம் - அருள்஥ிகு ஸ்ரீஹரி ஡ீர்த்த஡ஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: ன௃துக்ககொட்ளடனி஬ிய௃ந்து ஧ட்டுக்ககொட்ளட வசல்லும் யமினில் 7
கி.நீ ., வசன்஫ொல் யய௃ம் திய௃யபங்கு஭ம் ஋ன்னும் ஊரில் ஆ஬னம் உள்஭து.

உத்஡ி஧ம் - அருள்஥ிகு ஥ொங்கல்த஦ஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : திய௃ச்சி சத்திபம் ஧ஸ்ஸ்டொண்டி஬ிய௃ந்து 22 கி.நீ . தூபத்திலுள்஭
஬ொல்குடி வசன்று அங்கிய௃ந்து 5 கி.நீ . தூபத்திலுள்஭ இளடனொற்று நங்க஬ம்
஋ன்னும் ஊரில் உள்஭து.

ஹஸ்஡ம் - அருள்஥ிகு கிருதொ கூதொத஧ச்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: கும்஧ககொணத்தி஬ிய௃ந்து நனி஬ொடுதுள஫ வசல்லும் யமினில் உள்஭
குத்தொ஬த்தி஬ிய௃ந்து ஧ிரியும் கபொட்டில் 8 கி.நீ . தூபத்தில் ககொநல் ஋ன்னும் ஊரில்
உள்஭து.குத்தொ஬த்தி஬ிய௃ந்து ஧ஸ், ஆட்கடொ யசதி உள்஭து

சித்஡ிக஧ - அருள்஥ிகு சித்஡ி஧஧஡ ஬ல்னதததரு஥ொள் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: நதுளபனில் இய௃ந்து 23 கி.நீ ., தூபத்திலுள்஭ குய௃யித்துள஫க்கு
நதுளப வ஧ரினொர் ஧ஸ் ஸ்டொண்டி஬ிய௃ந்து ஧ஸ் உள்஭து. குய௃யித்துள஫னில்
இய௃ந்து 3 கி.நீ . தூபத்தில் ககொனில் உள்஭து. யினொமன், ஧வுர்ணநி
தி஦ங்க஭ில் ககொனில் யளப ஧ஸ்கள் வசல்லும். நற்஫ ஥ொட்க஭ில்
ஆட்கடொயில் வசல்஬ கயண்டும்.

சு஬ொ஡ி - அருள்஥ிகு ஡ொத்஡ிரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: வசன்ள஦ ன௄ந்தநல்஬ினில் இய௃ந்து தண்டுளப ஋ன்஫ ஊய௃க்கு
வசல்லும் யமினில் 8 கி.நீ ., தூபத்தில் சித்துக்கொடு ஋ன்஫ ஊரில் இத்த஬ம்
உள்஭து. கு஫ித்த க஥பத்தில் நட்டுகந ஧ஸ் உண்டு ஋ன்஧தொல், ன௄ந்தநல்஬ினில்
இய௃ந்து யொக஦ங்க஭ில் வசன்று திய௃ம்஧஬ொம்

஬ிசொகம் - அருள்஥ிகு ப௃த்துக்கு஥ொ஧சு஬ொ஥ி ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : நதுளபனில் இய௃ந்து 155 கி.நீ ., வதொள஬யிலுள்஭ வசங்ககொட்ளட
வசன்று, அங்கிய௃ந்து 7 கி.நீ ., தூபத்திலுள்஭ திய௃நள஬க்ககொயிள஬ ஧ஸ் நற்றும்
கயன்க஭ில் அளடன஬ொம். இவ்வூளபச் சுற்஫ி ஧ிப஧஬ ஍னப்஧ ஸ்த஬ங்க஭ொ஦
ஆரினங்கொவு, அச்சன் ககொயில், கு஭த்துப்ன௃ளம ஆகினளய உள்஭஦

அனு஭ம் - அருள்஥ிகு ஥கொனட்சு஥ிபுரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: நனி஬ொடுதுள஫னில் இய௃ந்து சீர்கொமி வசல்லும் யமினில்
7 கீ .நீ . தூபத்தில் திய௃ ஥ின்஫ியூர் ஋ன்னும் ஊரில் இத்த஬ம்
அளநந்துள்஭து.

தகட்கட - அருள்஥ிகு ஬஧஡஧ொெப்ததரு஥ொள் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: தஞ்சொவூரில் இய௃ந்து கும்஧ககொணம் வசல்லும்
யமினில் 13 கி.நீ ., தூபத்திலுள்஭ ஧சு஧திககொனில் ஧ஸ் ஸ்டொப்஧ில்
இய௃ந்து அளப கி.நீ ., தூபத்தில் ககொனில் உள்஭து.

ப௄னம் - அருள்஥ிகு சிங்கீ ஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: வசன்ள஦ ககொனம்க஧ட்டில் இய௃ந்து தக்ககொ஬ம் வசல்லும் யமினில்
45 கி.நீ ., தூபத்தில் நப்க஧டு ஋ன்஫ ஊரில் உள்஭து. (ன௄ந்தநல்஬ினி஬ிய௃ந்து (22
கி.நீ .) க஧பம்஧ொக்கம் வசல்லும் யமினில் நப்க஧டு உள்஭து.)

பூ஧ொடம் - அருள்஥ிகு ஆகொசபுரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: தஞ்சொவூரில் இய௃ந்து (13 கி.நீ .,) திய௃ளயனொறு வசன்று, அங்கிய௃ந்து
கல்஬ளண வசல்லும் யமினில் 4 கி.நீ ., தூபம் வசன்஫ொல் கடுவய஭ிளன
அளடன஬ொம். ஧ஸ் ஸ்டொப் அய௃கிக஬கன ககொனில் அளநந்துள்஭து.

உத்஡ி஧ொடம் - அருள்஥ிகு தி஧ம்஥புரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: சியகங்ளகனில் இய௃ந்து கொளபக்குடி வசல்லும் யமினில் உள்஭ (12
கி.நீ .,) எக்கூர் வசன்று, அங்கிய௃ந்து ஧ிரியும் கபொட்டில் 3 கி.நீ ., வசன்஫ொல் ன௄ங்குடி
஋ன்஫ ஊரில் உள்஭து. ஆட்கடொ உண்டு. நதுளபனில் இய௃ந்து (45 கி.நீ .,) இபண்டு
நணி க஥பத்திற்கு எய௃ன௅ள஫ க஥படி ஧ஸ் யசதி உண்டு.

஡ிருத஬ொ஠ம் - தி஧சன்ண த஬ங்கதடசப்ததரு஥ொள் தகொ஦ில்
இருப்திடம்: கயலூரி஬ிய௃ந்து வசன்ள஦ வசல்லும் யமினில் 20 கி.நீ .,
தூபத்திலுள்஭
கொகயரிப்஧ொக்கத்தில் இ஫ங்கி, அங்கிய௃ந்து ஧ிரியும் கபொட்டில் 2 கி.நீ .
வசன்஫ொல் திய௃ப்஧ொற் கடள஬ அளடன஬ொம். ஆற்கொடு, யொ஬ொெொ
யி஬ிய௃ந்தும் க஧ய௃ந்துகள் உள்஭஦. இவ்வூரில் இபண்டு வ஧ய௃நொள்
ககொனில்கள் இய௃ப்஧தொல், ஧ிபசன்஦ வயங்ககடசப்வ஧ய௃நொள் ககொனில்
஋஦ ககட்டு வசல்஬வும்

அ஬ிட்டம் - அருள்஥ிகு தி஧ம்஥ஞொண புரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம் : கும்஧ககொணம் நகொநகக்கு஭ம் கநற்குக் களபனி஬ிய௃ந்து 4
கி.நீ . தூபத்தில் ககொனில்அளநந்துள்஭து. கும்஧ககொணத்தி஬ிய௃ந்து
தொபொசுபம், ன௅ளமயூர் யமினொக நய௃தொ஥ல்லூர் வசல்லும் ஧ஸ்க஭ில்
வகொய௃க்ளக ஋ன்னும் இடத்தில் உள்஭து..

ச஡஦ம் - அருள்஥ிகு அக்ணிபுரீஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: திய௃யொய௄ர் நொயட்டம், ஥ன்஦ி஬த்தி஬ிய௃ந்து ஥ொகப்஧ட்டி஦ம்
வசல்லும் யமினில் 10 கி.நீ . வதொள஬யில் திய௃ப்ன௃கலூர் ஋ன்னும் ஊரில்
உள்஭து.

பூ஧ட்டொ஡ி - அருள்஥ிகு ஡ிரு஬ொதணஷ்஬ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: திய௃ளயனொ஫ி஬ிய௃ந்து 17 கி.நீ . தூபத்தில் உள்஭ திய௃க்
கொட்டுப்஧ள்஭ி வசன்று, அங்கிய௃ந்து அகபப் க஧ட்ளட வசல்லும் கபொட்டில் 2 கி.நீ .
தூபம் வசன்஫ொல் பங்க஥ொதன௃பம் ஋ன்னும் ஊரில் உள்஭து.

உத்஡ி஧ட்டொ஡ி - அருள்஥ிகு சகஸ்஧னட்சு஥ீ ஸ்஬஧ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: ன௃துக்ககொட்ளடனில் இய௃ந்து 40 கி.நீ .தூபத்திலுள்஭
ஆவுளடனொர்ககொயில் வசன்று, அங்கிய௃ந்து திய௃ப்ன௃ய஦யொசல் வசல்லும்
யமினில் 21 கி.நீ தூபத்தில் தீனத்தூர் உள்஭து. நதுளபனில் இய௃ந்து
வசல்஧யர்கள், அ஫ந்தொங்கி வசன்று, அங்கிய௃ந்து திய௃ப்ன௃ய஦யொசல்
வசல்லும் ஧ஸ்க஭ில் வசன்஫ொல் தீனத்தூர் ஋ன்னும் இடத்தில் உள்஭து.
தூபம் 120 கி.நீ .

த஧஬஡ி - அருள்஥ிகு ககனொச஢ொ஡ர் ஡ிருக்தகொ஦ில்
இருப்திடம்: திய௃ச்சினி஬ிய௃ந்து ன௅சி஫ி (40கி.நீ )வசன்று, அங்கிய௃ந்து கயறு
஧ஸ்க஭ில் தொத்தய்னங்கொர் க஧ட்ளட(21 கி.நீ ) வசல்஬ கயண்டும். இங்கிய௃ந்து 5
கி.நீ .தூபத்திலுள்஭ கொய௃குடி ஋ன்னும் இடத்தில் உள்஭து.
உங்கபொல் ப௃டிந்஡஬க஧ ஬ொய்ப்பு கிகடக்கும்ததொத஡ல்னொம் சொ஡ொ஧஠
஡ிணங்கபில் கூட இந்஡ ஆன஦ங்கபில் தசன்று ஬஫ிதட்டு ஬஧ , உங்கள்
கஷ்டங்கள் த஬கு஬ொக ஥ட்டுப்தடும். ஬ொழ்க ஬பப௃டன், ஢ீ ண்ட஢ொள்
஢னப௃டன்..அன்புடன் தக ஋ம் ஡ர்஥ொ...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful