You are on page 1of 4

Praktino uputstvo za tretman varoe oksalnom kiselinom

Utorak, 25 Prosinac 2007

Dr med. Rodoljub ivadinovi

Oksalna kiselina se kupuje iskljuivo u veterinarskim apotekama, u originalnom pakovanju. Trudite se da datum proizvodnje bude to skoriji, mada joj je zvanini rok trajanja 3 godine. Preporuujem vam da kupite manje pakovanje od 200 ili 500 grama, tj. onoliko koliko vam treba. Po jednom drutvu se potroi oko jednog grama, moda neto vie kod najjaih drutava (do 1,5 grama), pa neka vam to bude orijentir koliko treba da kupite Ovde u opisati samo jednu metodu primene: Nakapavanje pela tokom zime, kad nema legla, rastvorom oksalne kiseline i eera u destilovanoj vodi. Obradiu metodu spravljanja jednog litra lekovitog sirupa. Rastvor se pravi na sledei nain. Kupite destilovanu vodu. Odmerite 600 mililitara destilovane vode koju ete pomeati sa 600 grama eera. Nakon meanja, dobiete priblino jedan litar sirupa Sirup zagrejte na temperaturu tela, tj. izmeu 35 i 40 stepeni Celzijusovih. Ako ne elite da koristite termometar, zagrevajte ga sve dotle dok njegova temperatura bude tolika da ne moete u rastvoru da drite prst tokom dueg vremenskog perioda. Kad to uinite, sipajte sirup u plastinu flau od PET ambalae ili u flau od stakla zapremine dva litra. Na grli flae stavite suv levak i u njega naspite 35 g oksalne kiseline. Inae, oksalna kiselina je u kristalu, veoma nalikuje eeru, a veliina kristala varira od proizvoaa do proizvoaa. Veliina kristala uopte nije bitna. Bitno je da je eerni sirup topao. Kada kristali oksalne kiseline propadnu kroz levak u flau, zatvorite je i snano mukajte sve dok vie nema nerastvorenih kristala koji bi se taloili na dno flae kad prekinete sa mukanjem. Time je priprema rastvora zavrena. Sada rastvor sipajte u plastini sud sa irokim grlom, kako bi bez tehnikih problema uvlaili u pric ili dozator odgovarajuu koliinu oksalne kiseline. Za nakapavanje oksalne kiseline po pelama preporuujem korienje prica od 50-60 ml bez igle. Poetnicima preporuujem da stave iglu irokog promera, jer je rastvor gust, pa bi poto nemaju iskustva, moglo da im se desi da izvre preveliki pritisak na klip te da prosipaju veu koliinu rastvora tokom tretmana. Mogu se koristiti i razni dozatori (slini

onom kojim se daje Perizin). Lep i jednostavan dozator pravi u Srbiji Milo Milosavljevi iz Baljevca na Ibru. Prilazite konici pri temperaturi od +3 do +10 stepeni, ne vie od toga. Jer, snaga drutava se procenjuje u tom opsegu temperatura, i za taj opseg je predviena odgovarajua doza. Sada je najtee odrediti snagu drutva. To se ini otvaranjem konice i uvidom u zauzee ulica od strane pela. Kod konica dubokih okvira (DB, pa i LR) to moe biti problem, naroito ako je pelar obezbedio dobru zimnicu od vie od 10 centimetara, pa se pele i ne vide. Kod onih koji imaju mreastu podnjau, situacija je mnogo jednostavnija. Izvuku fioku, i pogledaju u ulice. Tamo gde je mrak, tu su pele, a gde je svetlost, tu nema pela. Kod Fararove konice je mnogo lake, skidate nastavke dok ne preseete klube, koje je u ovoj konici uvek u dva nastavka. Tretirate samo donji deo klubeta, a pele e oksalnu kontaktom (kretanjem kroz klube) preneti i gornjem delu kad vratite gornji nastavak.

Kod odreivanja snage drutava, treba znati da se odreuje broj punih ulica pela, a ne broj ulica u kojima se nalaze pele (koji je najee mnogo vei). Puna ulica je ona ulica gde 80% njene duine zauzimaju pele na pomenutoj temperaturi. Poto nisu sve ulice pune, aproksimativno preraunajte koliko ih je punih. Kad dobijete tu cifru, pomnoite je sa 5 ml rastvora po ulici i dobiete ukupnu potrebnu koliinu. Svu koliinu uvucite u pric i tretirajte. Ravnomerno nakapavajte po pelama, vodei rauna da date vie ulicama gde je i pela vie. Pri tom vodite rauna o injenici da u ulici koja je duplo vea od neke druge ulice (gledano odozgo iz pelareve perspektive) nema duplo vie pela, ve etiri puta vie pela (nego u duplo kraoj ulici), pa toliko vie i treba dati rastvora Kod tretmana vodite rauna o tome da kapi rastvora oksalne moraju da padaju na pele, a ne na satonoe, sae, podnjau, poklopne daske i krovove. Sve to ne padne na pele, smatrajte da nije dato. Jer, vi moete u konicu da stavite lonac sa 5 litara sirupa, ali nijedna varoa nee pasti. Rastvor oksalne deluje kontaktno i pele ga raznose do svojih drugarica kreui se klubetom i dodirujui se sa njima, pa tako vrlo brzo svaka pela i svaka varoa dodje u kontakt sa rastvorom. Pele u startu probaju rastvor, ali zbog njegove neverovatne kiselosti (oksalna daje najkiseliji rastvor od svih kiselina, pH=1), to vie ne ine i sloj rastvora ostaje jako dugo na pelama, i vie od dva meseca. Da je delovanje kontaktno dokazano je tako to su standardni rastvor neutralisali nekom bazom, pa vie nije bio kiseo, iako je oksalna u njemu bila u istoj koliini. Tada je efikasnost pala za 90% i svela se priblino na prirodno uginue varoe. Takoe, utvreno je da u uginuloj varoi nema oksalne kiseline ni u tragovima. Oksalna se nalazi samo na njenim >apama<, tj. ambulakrama kojima se kai za pele, i na njenim >ramenima<, tj. levom i desnom boku, kojim dodiruje tergite dok se zavlai ispod njih.

Tretman je dobro obaviti pri vlanom vazduhu, naroito ako meteorolozi najavljuju vlano vreme (magla, kia) i narednih dana, jer je tada efikasnost oksalne neto vea. Mnogi pitaju koja je uloga eera u rastvoru. Dva su razloga za njegovu primenu. Ba ova preporuena koliina eera obezbeuje stabilnost rastvora oksalne. Jer, da je eera manje, dolo bi do ponovne kristalizacije oksalne kiseline i efekat bi izostao, tj. bio bi manji. Duplo manja koliina eera, recimo, smanjuje efikasnost za oko 20%. Druga uloga eera je njegova higroskopnost, pa pije vlagu iz vazduha, tako dugo odravajui vlanost povrine tela pele, pa oksalna bolje deluje. Zato je i vano tretirati kad je visoka vlanost vazduha. Postoje pelari koji se plae otvaranja konice na temperaturi ispod 10 stepeni. Razloga za strah nema, ali njih je teko ubediti. Ja lino najvie volim da tretiram na temperaturama od 4 do 6 stepeni jer su tada pele jako mirne i ne uznemiravaju me u radu. Ali, i za njih postoji reenje. Oni koji imaju mreaste podnjae, treba da ih oiste na dvadesetak dana pre tretmana i da ekaju. Na pelinjak dolaze kad je temperatura znatno vea i >po njihovoj volji<, tj. kad je u toku proisni izlet, recimo. Onda prvo izvade fioku, u kojoj se sada vidi koliko ima pela i gde se nalaze, jer su pele otklapale med i poklopii su padali na podnjau, tano ocrtavi duinu i poloaj ulica pela. Pre otvaranja konice, na osnovu podnjae, procenjuju koliko ima punih ulica pela, uvlae u pric potrebnu koliinu lekovitog sirupa, otvaraju konicu i tretiraju na isti nain kao i na hladnoi. Sad su se pele ratrkale po sau, ali to nema nikakve veze. Pokuajte da prilino ravnomerno naprskate pele po ulicama. One e uvee opet formirati klube i nee biti nikakvih problema. Kad se tretman zavri, konica se zatvara i to je to. Opadanje varoe se prati najvie 15 dana. U tih 15 dana pae otprilike 90% varoa koje e inae da padnu, a padae narednih 2-3 meseca, iz dana u dan sve manje i manje, ali e padati zaista jako dugo. Ako ste odredili dobru dozu, efikasnost oksalne kiseline ne moe biti manja od 90%. Kako da znate da li treba jo neim tretirati? Krajnje jednostavno. Naunici kau da drutvo u prolee ne sme da ue sa vie od 50 varoa. A efikasnost oksalne je 90%. Ako je od oksalne palo 450 varoa, onda je u konici ostao deveti deo od 450, a to je 50 varoa. Znai, neki maksimum. Prema tome, ako od oksalne padne do 450 varoa, nema razloga za nekim drugim tretmanom. Ako padne vie od 450 varoa, onda bi trebalo jo neim tretirati. Oksalna ne sme da se ponovi jer se jednoj generaciji pela sme dati samo jednom, a zimske pele ive jako dugo. Zato je najbolje primeniti Apitol po uputstvu. to se tie zatite pelara, treba ispotovati zakonske propise vezane za rad sa opasnim materijama. Treba znati da je rastvor jako slab i da ako i kapne na kou, samo treba to mesto dobro oprati dugim pranjem vodom i sapunom i nee doi ni do crvenila.

Najopasnija je oksalna kiselina u kristalu koja nikako ne sme da dodirne kou. Zato vam preporuujem da vam neko struno lice odmeri potrebnu koliini oksalne (apoteke, hemijske laboratorije i slino). Obavezno nosite naoare da sluajno ne bi trcnuli oksalnu u oko, jer je to jako opasno. Ako se to desi, prvo obezbedite slobodan tok vode preko oka tokom 15 minuta, pa tek onda idite kod lekara. Oseaj je neprijatan, ali to vam je najvaniji lek, da voda ispere rastvor oksalne. Obavezno nosite i pelarsku masku, jer nakapana pela moe da uzleti i da vas ubode, nosei na sebi oksalnu. Onda bi morali da prekinete posao, da se operete, i samo gubite vreme.