Tesztkérdések a folyadékok és gázok mechanikája, valamint a hőtan témaköréből A TE215 Mérnöki fizika tárgyhoz 1.

, Az állandó hőmérsékletű állapotváltozás során: a., az ideális gázok belső energiája nem változik. b., az ideális gáz nem végez munkát. c., az ideális gáz nem vesz fel hőt. d., az ideális gáz mindig hőt ad le. (HELYES!) 2, A Bernoulli egyenlet 1 2 1 1 2 1 a., ρv1 + pρ 1 + ρgh1 = ρv 2 + pρ 2 + ρgh 2 2 2 2 2 1 2 1 2 b., ρv1 + p1 + ρgh1 = ρv 2 + p 2 + ρgh 2 (HELYES!) 2 2 c.,

d., A1v1 = A2v2

1 2 ρv + p + ρgh = pV 2

3. A Dalton törvény szerint: a. Ideális gázkeverékben az egyes alkotórészek hőmérsékletei összeadódnak. b. Ideális gázkeverék térfogata azoknak a résztérfogatoknak az összege , amit az alkotórészek 0oC-on , 105 Pa nyomáson felvesznek. c. pV=mRT d. Ideális gázkeverék nyomása azoknak a parciális nyomásoknak az összege, amit az adott hőmérsékleten és nyomáson az egyes alkotórészek egyedül fejtenének ki. 4., Az ideális folyadék: a., A rendelkezésére álló teret kitölti (HELYES!) b., tökéletesen összenyomható c., belsejében nem ébrednek nyomófeszültségek, csak húzófeszültségek d., belsejében kohéziós erők nem ébrednek 5., A termodinamika II. főtétele kimondja, hogy:
a., nem lehet olyan termodinamikai gépet készíteni, amelynek hatásfoka állandó.

(HELYES!)

b., minden termodinamikai géphez legalább egy hőtartály szükséges.
c., minden termodinamikai gép működése csak szakaszos lehet, mert a termelt hőt másként nem lehet elvezetni. d., hő önmagától nem megy melegebb helyről hidegebb helyre

6. Az adiabatikus állapotváltozás során a., a gáz tágulásakor a hőmérséklet nő. b., a gáz összenyomásakor a belső energiája nő. c., a gáz és a környezete között nincs hőcsere. (HELYES!) d., a gáz nem végez munkát, mert olyan gyors az állapotváltozás.

7. Az ideális gáz állandó térfogatú fajhője: a., c v = b., c., d.,
f +2 R f M f R cv = . 2M f +2 R cv = 2 M f k cv = . 2M

.

.

8 A kontinuitási egyenlet szerint: a. A1v1=A2v2(A=keresztmetszet, v=sebesség) (HELYES!) b. d1v1=d2v2 (d=átmérő, v=sebesség) c. ρ1v1=ρ2v2 (ρ=az áramló közeg sűrűsége, v=sebesség) d. a1V1=a2V2 (a= gyorsulás, V=térfogat) 9,Pascal törvénye szerint: a., Minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított víz súlya b., Súlytalannak képzelt nyugvó folyadék belsejében és határfelületén a nyomás mindenütt ugyanakkora és független a tekintetbe vett felületelem irányításától (HELYES!) c., Zárt folyadékban a nyomás minden irányban gyengítetlenül terjed, és mindig párhuzamos az edény oldalfalával d., a felhajtóerő: Ffel= ρgVbe 10. A termodinamikai valószínűség:
a., a makroállapothoz tartozó mikroállapotok száma. (HELYES!) b., a mikroállapotokhoz tartozó makroállapotok száma

c., az entrópia logaritmusa.
d., értéke mindig kisebb 1-nél

11. A Carnot körfolyamat hatásfoka, ha a magasabb hőmérsékletű izoterma hőmérséklete T1 , az alacsonyabb hőmérsékletűé T2 : T1 − T2 a., η = T2 T2 − T1 b., η = T1 T1 − T2 c., η = (HELYES!) T1 T1 d., η = T2 12. Az állandó hőmérsékletű állapotváltozás során: a., az ideális gázok belső energiája nem változik. (HELYES!) b., az ideális gáz nem végez munkát. c., az ideális gáz nem vesz fel hőt. d., az ideális gáz mindig hőt ad le.

13. Valóságos gázok van der Waals állapotegyenlete: a a. ( p + 2 )(v − b) = RT (HELYES!) v a m RT b. ( p + 2 )(v − b) = M b c. pV = mrT b m 2 RT d. ( p − 2 )(v − a ) = M v ahol v a fajlagos térfogat, a/v2 a nyomáskorrekció, b a térfogati korrekció. 14.Az izochor állapotváltozás során: a. Munkavégzés nincs, mivel a térfogat állandó (HELYES!) b. A rendszer és környezete között nincs hőcsere c. A vézett munka a gáz belső energiáját növeli d. Az entalpia megváltozása egyenlő a gázzal közölt hőmennyiséggel 15.A termodinamika I. főtétele szerint: a. Nem építhető olyan gép, amely az energiát átalakítja egyik formájából a másikba b. Egy termodinamikai rendszer belső energiájának megváltozása egyenlő a rendszeren végzett munka és a rendszerrel közölt hőmennyiség összegével (HELYES!) c. ∆U=Q+W (HELYES!) d. Egy rendszerrel közölt hőmennyiség teljes egészében a rendszer belső energiájának növekedését eredményezi az összes lehetséges állapotváltozás esetében 16. Adiabatikus állapotváltozás esetén a. A belső energia változása egyenlő a munkavégzéssel. b. Mivel ∆U=0, ezért Q= -W az I. főtétel alapján (HELYES!) c. A gáz entalpiájának változása egyenlő a munkavégzéssel d. Mivel a belső energia állandó, nincs munkavégzés 17. Állandó nyomású állapotváltozás során: a. a belső energia nem változik b. a munkavégzés nincs c. a hőfelvétel a gáz entalpiáját növeli (HELYES!) d. a belső energia változása egyenlő a hőfelvétellel 18. Archimedes törvénye szerint: a. Minden folyadékba vagy gázba merülő testre akkora felhajtóerő hat, amekkora test teljes térfogatának megfelelő folyadék, vagy gáz súlya (lehet, hogy ez is HELYES!) b. A felhajtóerő: Ffel=ρtestVbeg (HELYES!) c. A felhajtóerő: Ffel=ρfolyVtestg d. A felhajtóerő:Ffel=mg - ρfolyVbeg 19. Izobár állapotváltozás során: e. a belső energia nem változik f. a munkavégzés nincs g. a hőfelvétel a gáz entalpiáját növeli (HELYES!)

h. A belső energia változása egyenlő a végzett munkával 20. Az ideális gáz a. kitölti a rendelkezésére álló teret (HELYES!) b. tökéletesen összenyomhatatlan c. belsejében súrlódás nincs d. magas hőmérsékleten és alacsony nyomáson is cseppfolyósítható 21. Az állandó nyomáson és az állandó térfogaton mérhető fajhő kétféle különbsége: R a., c p − cv = . k R b., c p − cv = . (HELYES!) M R c., c p − cv = . kM d., c p − cv = R 22. A lineáris hőtágulási törvény szerint: a. ∆l=l0(1+α∆t) b. l0=1+α∆t c. l=l0(1+α∆t) d. Szilárd test lineáris méretének hőtágulása arányos a megváltozott hosszal és a hőmérséklet második hatványával. 23. Az ideális gáz állandó nyomású fajhője: f +2 R a., c p = . f M f R b., c p = . 2 M f +2 R c., c p = . 2 M f k d., c p = . 2M 24. Az állandó hőmérsékletű állapotváltozás során a.,.a munkavégzés: W=p∆V b. nincs hőleadás, hőfelvétel, mivel T=áll. c.a munkavégzés: W=mrTlnV2/V1 d. a belső energia állandó (HELYES!) 25. A termodinamika II. főtétele kimondja, hogy: a., nem lehet olyan termodinamikai gépet készíteni, amelynek hatásfoka állandó. b., minden termodinamikai gép hatásfoka 1-nél nagyobb c., minden termodinamikai gép működése csak szakaszos lehet, mert a termelt hőt másként nem lehet elvezetni. d., hő nem megy önmagától hidegebb helyről melegebb helyre. (HELYES!)