N

0 MILES

50

G E R M A N Y

Lake Constance

F R A N C E
Basel Zurich

AU ST R I A
LIECHTENSTEIN

G o tt

No

rd

helf

sse

haus

Lorrainebrücke

Rabb

entat

str

s t ra

Sp

Ho
eic he rga

dl

Art Museum
er ga ss e

Ko r n

Tie fen au stras se

Bern

SWITZERLAND S
pit rst Grindelwald r s p l ala Engelberg cke

ri

ng

str

Little Wengen

Grand Casino
Geneva Sc

Adelboden V

ictor A i a -S t r
Mürren

Uf er we g

Botanical Garden

h a n zLake listr Geneva

Verbier

Lugano

Ne ub uc ks tr

I TA LY

A LT E N B E R G
Alte nbe rgst r

13
Stadttheater

Kornhausbrücke

Untertorbrücke

Bollw erk

1

Aar

ber

sse

g e rg

asse

Hauptbahnhof Heiliggeistkirche
Spita l ga s s e

9

French Church Waisenhausplatz

River
ga s s h alde

Aare

3

Ze u g

5
e

Brunn

St Peter, St Paul Rathaus
igk echt

8
eist
ga s
se
se

haus

ga s s

Rathha usgass e
Kramgasse

Mark tg

a sse 4

Theater 1230

Ger

Bundesplatz Casinoplatz

2

Junk

g ern

as

Bürgerspital

Bahnhofplatz
Bunde e s ga s s

12 14
Badga sse Aarstr

13

M AT T E
rk s ga se

7
Lift
Wa s r se we

15 16

Kleine Schanze

Lift

Bundeshaus

6
le Ko l r we g

Schwelle

OBSTBERG
Mu ris tr

Food & drink
Br uc ke

11
Aa rst
t ns r

r

Dalmazibrücke

Helvetiaplatz

Cultural highlight

Eri

10

Ma rie ns tr

en

we

KIRCHENFELD
Staudenrain
inar str
Ju ng

g

D a lm a z iq

MARZILI
Shopping
Marzilibad

uai

B e r n a s tr

Al

Museum of Natural History
H a ll w y ls tr

str

Hotel
Monbijoubrücke
Eig ers tr

Swiss National Library
Kirch en fel ds tr

English Church

Thunplatz

Landmark

0

MILES

0.25

Sem

Th

f ra

pe

un

us tr

ns tr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful