B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.

net

Chương XI: V t út lót
D ch b i Johnny - Editted by Monkey N u Kreacher ã có th thoát ư c m t cái h y Âm Binh, thì Harry tin ch c là v b t gi lão Mudungus cũng ch m t nhi u nh t là vài ti ng ng h , nó i vơ v n trong căn nhà c bu i sáng v i ni m mong i l n y. Tuy v y, Kreacher không tr v trong bu i sáng, cũng như bu i chi u. Màn êm buông xu ng, Harry c m th y chán n n và m t m i, c ng v i m t b a t i mà thành ph n ch y u là ng bánh mỳ u dù Hermione ã c g ng h t s c dùng m t lo t bùa Bi n nhưng b th t b i, ch ng giúp nó th y khá kh m hơn. Kreacher không tr v trong ngày hôm sau, và c hôm sau ó. Tuy v y, có hai k m c áo chùng xu t hi n t i qu ng trư ng trư c c a ngôi nhà s mư i hai y. Và chúng ã ó cho n t i m t, nhìn ch m ch m v phía c a ngôi nhà mà chúng không th th y ư c. “Chúng ch c ch n là T Th n Th c T r i,” Ron nói, khi c b n ang quan sát t c a s c a căn phòng khách, “ch ng l chúng bi t chúng ta ây?” “Mình không nghĩ v y,” Hermione nói, dù cô bé có v ho ng s , “Ho c là chúng ã cho lão Snape u i theo chúng ta, ph i không.” “C u cho là lão Snape ã t ng Moody à?” Ron h i. ây và b khoá lư i b i l i nguy n c a th y

“Ph i,” Hermione áp, “n u không thì h n ã có th nói ra cách vào ư c bên trong, ph i không? Nhưng b n chúng xem ra ch ch chúng ta i ra mà thôi. Chúng ch c h n ã bi t Harry là ch nhân th c s c a ngôi nhà.” “Làm th quái nào chúng có th -” Harry lên ti ng. “Các di chúc phù thu s b B ki m tra mà, c u nh không? H s bi t ư c là chú Sirius ã l i cho c u căn nhà.” S hi n h u c a ám T Th n Th c T bên ngoài ã làm tăng thêm tâm tr ng áng ng i bên trong căn nhà s mư i hai. C b n chưa nh n ư c m t thông i p nh nào k t khi Th n H M nh c a ông Weasley xu t hi n, s căng th ng ã b t u gây nên h u qu . B n ch n và cáu k nh, Ron t o ra m t thói quen phi n hà là liên t c chơi ùa v i cái T t-B t èn trong túi; Mà vi c này làm Hermione c bi t n i khùng, cô nàng ph i c ng u nghi n quy n Câu chuy n v nh ng hi p sĩ x Beedle xua i n i căng th ng khi mòn m i i ch Kreacher, và hi n nhiên là cô bé không ánh giá cao l m cái cách mà ánh èn liên t c t t và b t. “C u thôi i có ư c không!” cô nàng thét lên trong bu i t i th ba k t khi Kreacher i, khi mà t t c ánh èn bi n m t trong căn phòng v thêm m t l n n a.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“Xin l i, xin l i!” Ron v i n cái T t-B t èn m t l n n a, tr l i ánh èn. “Mình còn không bi t mình ã b t nó.” “V y thì, c u không th tìm ư c cái gì h u ích sao?” “Sao? Như là vi c “C Dumbledore “- và cũng c truy n cho tr nít h ?” cho mình cu n sách, Ron – ” l p y cái u c a c u hay

cho mình cái T t-B t này, mình cho là mình ph i dùng nó!”

Không ch u ư c v cãi c này, Harry l n ra kh i phòng mà không h b chú ý. Nó i xu ng dư i l u v phía khu nhà b p, nơi mà nó v n ghé thăm thư ng xuyên; vì nó ch c ch n là n u Kreacher tr l i thì ch có th là ây mà thôi. Nó i ư c n a ư ng t trên l u xu ng nhà, tuy v y, nó d ng l i khi nghe th y m t ti ng gõ nh c a trư c, và sau ó là ti ng lách cách c a kim lo i và ti ng ken két c a dây xích. M i dây th n kinh trên cơ th Harry như căng lên: nó lôi ũa phép ra, l n vào trong bóng t i bên dư i nơi treo nh ng chi c u gia tinh. Cánh c a m ra: nó thoáng nhìn th y m t khung c nh nh c a qu ng trư ng bên ngoài, và m t bóng ngư i m c áo chùng len l i d n vào phòng l n, óng s m cánh c a sau lưng. K xâm nh p i m t bư c v phía trư c, thì gi ng c a th y Moody vang lên, “Severus Snape?” R i sau ó ám b i trong s nh t xông vào k m i n, giơ cao bàn tay ch t chóc c a nó. “Ta không ph i là ngư i ã gi t c , c Albus à!” m t gi ng nói kh khàng áp. m i Bùa phép b phá v : ám b i l i n m t l n n a, làm cho vi c nh n d ng ngư i n qua làn khói xám x t d y c tr nên khó khăn. Harry ch ũa phép vào chính gi a ám b i ó, hét lên:

“Không ư c di chuy n!” Nó ã quên m t b c chân dung c a bà Black, khi nghe ti ng nó thét lên, chi c rèm che b c tranh m ra, và bà ta b t u la hét, “B n Máu bùn nhơ nhu c và rác rư i làm ô danh ngôi nhà c a ta –” Ron và Hermion có m t ngay t c thì trên b c thang sau lưng Harry, v i hai cây ũa phép giương cao như nó, ch vào ngư i àn ông l m t ang ng th ng và giơ hai tay lên cao dư i s nh. “Gi yên vũ khí c a con, ta Remus ây!” “Ôi ơn tr i,” Hermione kêu lên y u t, thay vào ó, cô bé ch ũa phép vào b c tranh c a bà Black; và v i m t ti ng n m, chi c rèm s t so t óng l i, gi i thoát m i ngư i kh i âm thanh kh ng khi p. Ron cũng h th p chi c ũa phép, song Harry thì không.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“Hãy ch ng minh i!” Harry g i l i. Th y Lupin bư c v phía có ánh èn, tay v n giơ cao v i tư th u hàng.

“Tôi là Remus Lupin, ngư i sói, ôi khi ư c g i là Moony, m t trong b n ngư i sáng t o ra t m b n o T c, ngư i ã cư i Nymphadora, v n ư c g i là Tonks, và tôi cũng là ngư i d y trò cách g i m t Th n H M nh, Harry, dư i d ng m t con hươu.” “Vâng, ư c r i,” Harry nói, h không?” ũa phép, “nhưng con v n ph i ki m tra, ph i

“Nói như là m t giáo sư phòng ch ng ngh thu t H c Ám thì ta cho r ng con ph i ki m tra. Ron, Hermione, các con không nên h th p m c phòng v quá nhanh như v y.” Chúng ch y xu ng dư i l u v phía ông. Bao trùm trong m t chi c áo chùng du hành dày, ông có v ki t s c, song v n r t hài lòng khi th y chúng. “Không m t d u hi u nào c a Severus, ph i không?” ông h i. “Không h ,” Harry áp. “M i vi c ra sao r i ? M i ngư i có n không ?” Th c T “ n,” Th y Lupin tr l i, “nhưng chúng ta bên ngoài, úng không nào?” “B n con bi t –” “Và ta ã ph i n Th c c kì khéo léo trên b c trên cùng ngoài c a chính ch c ch n là chúng không nhìn th y ta. Chúng không th bi t các con ang ây và ta tin r ng chúng còn nhi u th h ngoài kia; chúng ang s c s o m i c u n i v i con, Harry. Hãy xu ng l u nào, ta còn r t nhi u i u mu n nói v i con, và ta mu n bi t i u gì ã x y ra sau khi m y a r i kh i trang tr i Hang Sóc.” H i xu ng căn b p, và Hermione y m bùa vào v lò, m t ng n l a bùng lên t c thì: nó t o ra m t hình nh m áp trên m ng tư ng á gi n d và h t sáng lên chi c bàn g dài. Th y Lupin kéo ra vài chai bia bơ t chi c áo du hành x n màu và c b n ng i xu ng. “Ta ã ây t ba ngày trư c, nhưng ta còn ph i c t uôi tên T Th n Th c T bám theo ta,” Th y Lupin nói, “V y, các con n th ng nơi ây ngay sau l cư i à?” “Không ,” Harry nói, “sau khi b n con g p ph i hai tên T Th n Th c T quán cà phê trên ư ng Tottenham Court.” Th y Lupin làm “Cái gì?” ph n l n bia bơ xu ng ngư i m t u b theo dõi. Có hai tên T Th n

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
B n nó gi i thích i u gì ã x y ra; và khi chúng nói xong, th y Lupin trông có v kinh hoàng. ai ã “Nhưng làm th nào b n chúng tìm ra nhanh như v y? Không th nào tìm ra ư c n Th , tr phi ta ch p l y h ngay khi h bi n m t.” Tottenham

“Và cũng không th nào có chuy n b n chúng ch tình c d o chơi vào lúc ó, ph i không ?” Harry nói.

“Chúng con t h i,” Hermione ng p ng ng, “Harry còn ti p t c mang theo bùa Truy Nguyên bên mình hay không?” “Không th , ” Th y Lupin áp. Ron ph n kh i ra m t, còn Harry thì c m th y nó ư c gi i to r t nhi u. “Lo i tr các kh năng khác, b n chúng ch c h n ph i bi t Harry ang ây n u như con còn mang v t tích ó, ph i ch ? Nhưng ta v n không hi u n i làm th nào chúng có th l n ra các con ư ng Tottenham Court, th t là áng lo, vô cùng áng lo.” có th Nhìn ông trông th t b i r i, nhưng v i nh ng i u Harry nh n th y, thì câu h i ó sau.

“Th y hãy k cho b n con nh ng gì x y ra sau khi b n con r i i, chúng con ch ng nh n ư c gì t lúc ba c a Ron nh n r ng gia ình v n bình an.” “ ư c thôi, Kingsley ã c u chúng ta,” Th y Lupin tr l i. “Nh m t báo c a chú y mà ph n l n khách m i c a chúng ta ã k p th i n Th trư c khi chúng n nơi.” “B n chúng là ngư i c a B hay là T Th n Th c T v y?” “C hai, nhưng v i chung âm mưu và m c ích, bây gi chúng là m t,” Th y Lupin bu n r u. “Có kho ng m t tá tên, nhưng chúng không bi t con có ó, Harry à. Anh Arthur có nghe nói là chúng ã th tra t n ông Scrimgeour bi t ư c nơi c a con, trư c khi k t ki u ông y; n u ây là s th t, thì h n ông y ã không hé l m t l i v con âu.” Harry nhìn Ron và Hermione; chúng bi u l m t s s ng s t tr n l n v i bi t ơn y như nó c m th y. Nó chưa bao gi yêu thích ông Scrimgeour, nhưng hành ng qu c m cu i cùng c a ngư i àn ông y ã b o v m ng s ng c a Harry. “B n T Th n Th c T s c s o trang tr i Hang Sóc t trên xu ng dư i - và chúng tra h i chúng ta hàng gi . Chúng c h t s c tìm thông tin v con, Harry à, nhưng dĩ nhiên là không ai ngoài H i bi t ư c là con ây, Harry. “Cùng lúc chúng phá v ám cư i, thêm nhi u T Th n Th c T n a ư c phái i n m i ngôi nhà liên quan n H i trong c nư c. Không có ai ch t âu,” ông nhanh chóng thêm vào, ch n trư c câu h i, “nhưng chúng c c kì hung b o. Chúng t nhà c a

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Dedalus Diggle, t t nhiên là ông y không còn ó, và chúng dùng l i nguy n Tra T n v i gia ình cô Tonks. M t l n n a, ch là tìm ra con ã i âu sau khi n thăm h . H n c - còn run r y, hi n nhiên, nhưng mà v n n.” “Và chúng ã vư t qua ư c nh ng l i nguy n ư c b o v y ư?”

Harry h i, h i tư ng l i hi u qu c a nh ng l i nguy n vào cái êm nó âm vào khu vư n nhà Tonks. “Con cũng ph i nh n ra ch , Harry, r ng b n t th n th c t ã có ư c toàn b B Pháp Thu t v phe chúng,” Th y Lupin tr l i. “Chúng ã có quy n th c hi n b t kì l i nguy n ch t chóc nào mà không s b nh n d ng hay b t gi . Chúng ã xâm nh p ư c vào m i bùa phép b o h mà chúng ta ã y m ch ng l i chúng, và khi vào ư c bên trong, chúng ch c ch n là không gi u gi m gì v nh ng nơi chúng s n.” “Và chúng cũng không h b n tâm g i l i xin l i cho nh ng v tra t n ch tìm ra nơi c a Harry hay sao?” Hermion gi n d , trong gi ng nói c a cô bé có v ghê t m. “ cái c thì,” Th y Lupin áp, do d khi lôi ra m t t Nh t Báo Tiên Tri b g p l i.

“ ây,” ông nói, y t báo v phía Harry, “ ng nào con cũng bi t v y thôi. ó là chúng săn u i con.”

Harry vu t ph ng t báo. M t b c hình to t ch ng c a chính khuôn m t nó l p y trang nh t. Nó c tiêu trên:

B TRUY NÃ VÌ NGHI V N LIÊN QUAN T I CÁI CH T C A ALBUS DUMBLEDORE

Ron và Hermione g m lên gi n d , nhưng Harry ch im l ng. Nó y t báo ra xa; nó không mu n c n a: Nó th a bi t h s nói gì. Khi c ch t trên toà tháp, ch ng còn ai ngoài nó bi t chính xác ai là k ã gi t c , và m Rita Skeeter h n ã nói v i toàn th gi i phù thu , r ng ai cũng th y là Harry ã ch y tr n k t sau khi s vi c di n ra. “Th y xin l i, Harry,” Th y Lupin nói. “Và b n kh n ó h n cũng ã ki m soát t Nh t Báo Tiên Tri, ph i không ?” Hermione ph n u t. Th y Lupin g t u. ?”

“Nhưng h n là ngư i ta ph i bi t chuy n gì ang x y ra ch

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“V l t x y ra nh nhàng và h u như âm th m,” Th y Lupin nói.

“Thông cáo chính th c v v ám sát Scrimgeour ch là ông y t ch c; ông y ã b thay th b i Pius Thicknesse, ngư i ang b m l i nguy n c oán.” “V y sao Voldermort không tuyên b h n là B trư ng b Pháp Thu t luôn i?” Ron th nh n . Th y Lupin cư i: “H n âu c n ph i làm th , Ron. Th c t , h n chính là b trư ng, nhưng vi c gì h n ph i ng i sau chi c bàn gi y B ? Con r i c a h n, Thicknesse, s lo li u m i vi c thư ng ngày, cho Voldemort t do m r ng quy n l c pháp thu t c a h n trong B .” “ ương nhiên là s có nhi u ngư i nh n ra có chuy n gì ó x y ra: ã có m t s thay i t ng t trong chính sách c a B ch trong vài ngày v a qua, và r t nhi u ngư i ã r tai nhau là Voldemort ph i ng sau v vi c. Nhưng ó m i là v n : H ch dám xì x m. H không dám tin b t c ai, và khi không bi t ph i tin vào âu, h không dám nói ra s th t, vì m t khi nh ng nghi ng y là th c thì chính gia ình h s là i tư ng b săn u i. úng v y, Voldemort ang chơi m t ván bài khôn ngoan. Vi c công khai b n thân ch khu y ng lên s ch ng i: Trò n mình s t o ra s l n l n, hoang mang và s hãi.” “Và s thay i t ng t này trong B ,” Harry nói, “bao g m c vi c c nh báo cho toàn b th gi i Phú thu ph i ch ng l i con, ch không ph i Voldemort?” “Hi n nhiên m t ph n là như v y,” Th y Lupin ti p l i, “và ó là m t nư c bài t i ưu. Gi ây c Dumbledore ã m t, con - C u Bé S ng Sót - h n ph i là bi u tư ng và ch d a ph c h i cho b t c th l c nào ch ng l i Voldemort. B ng cách l i cho con trong vi c gi t c , Voldemort không ch t o ra m t cái giá cho tính m ng c a con, mà còn gieo r c nghi ng và s hãi v con trong r t nhi u ngư i áng l ph i b o v con. “ “Trong khi Muggle.” ó, B b t u hành ng ch ng l i nh ng ngư i xu t thân t

Th y Lupin ch vào t Nh t báo Tiên Tri. “Hãy xem trang hai i.” Hermione l t trang báo v i cái v ghét b y h t khi cô bé c m vào cu n Bí m t c a Ngh Thu t Bóng T i. “ ăng kí G c-Muggle!” cô bé c l n ti ng. “‘B Pháp Thu t ã th c thi m t nghiên c u v nh ng k v n ư c g i là có g c-Muggle hi u hơn t i sao h có th chi m h u nh ng bí m t c a ma thu t.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“‘Nh ng nghiên c u g n ây c a C c Cơ M t cho hay ma thu t ch có th di truy n huy t th ng t ngư i này qua ngư i khác khi các Pháp sư sinh . N u như không th ch ng minh ngu n g c t tông phù th y, thì, nh ng cái g i là phù th y Muggle h n ã hư ng quy n l c phép thu t thông qua tr m cư p ho c vũ l c. “‘B ã quy t nh v ch rõ nh ng k ti m o t quy n phép ma thu t này, và n hôm nay ã ra m t l i tri u g i t t c nh ng k ư c g i là có g c-Muggle ph i hi n di n b n thân ư c ph ng v n b i U Ban ăng Kí dân Muggle m i thành l p.’” “Ngư i ta s không vi c này x y ra âu,” Ron kinh hoàng.

“Nó ang x y ra, Ron à,” Th y Lupin ân c n. “Nh ng phù thu có g c Muggle ang b thu gom ngay khi chúng ta ang nói chuy n ây.” “Nhưng h làm th nào có th “tr m cư p” phép thu t ch ?” Ron nói. “Nó thu c v trí óc, n u h có th ăn tr m ư c thì s không th nào t n t i m t Squib, ph i không?” “Ta bi t,” Th y Lupin áp. “Tuy nhiên, tr phi con ph i ch ng minh r ng con có ít nh t m t ngư i h hàng là pháp sư, con s b k t t i là chi m h u pháp thu t b t h p pháp, và s ph i ch u hình ph t.” Ron li c nhìn Hermione, r i nói, “V y n u phù th y thu n ch ng ho c lai th th t r ng m t ngư i có g c Muggle thu c v gia ình h ? Con s khai man là Hermione là em h c a con -” Hermione l ng bàn tay vào tay c a Ron và si t ch t. “Mình c m ơn, Ron, nhưng mình không th c u -”

“C u không có l a ch n âu,” Ron kiên quy t, năm ch t l y tay cô ra. “Mình s d y cho c u cây ph h nhà mình c u có th tr l i m i câu h i v nó.” Hermione cư i xúc ng. “Ron à, khi nào chúng ta còn ch y tr n v i Harry Potter, t i ph m b truy nã s m t Anh Qu c, thì mình nghĩ i u ó không quan tr ng. Ch khi mình v trư ng thì có th s khác. V y Voldemort có toan tính gì v Hogwarts không ?” Cô bé h i th y Lupin. “S có m t là b t bu c i v i m i phù thu và pháp sư tu i niên thi u,” ông áp. “ i u ó v a ư c công b ngày hôm qua. ó là m t s thay i, vì chưa bao gi i u ó b ép bu c c . T t nhiên là h u h t phù thu và pháp sư t i Anh Qu c này u t ng theo h c t i Hogwarts, và các ph huynh phù thu có quy n d y d con cái t i gia ho c g i chúng i h c ngo i qu c n u h mu n. B ng cách này, Voldemort có th ki m soát toàn b dân s phù thu t khi còn niên thi u. Và cũng là m t cách lo i ra nh ng ngư i g c Muggle, vì h c sinh ph i ưa ra thân ph n dòng máu - t c là chúng ph i ch ng minh ư c v i B là chúng có g c gác pháp sư, trư c khi ư c ch p thu n theo h c.”

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Harry c m th y kinh t m và gi n d : vào th i i m này, nh ng phù thu tr mư i-m t-tu i ang m i mê nghi n ng m hàng ch ng sách pháp thu t m i toe, không h bi t r ng chúng có l ch ng bao gi th y ư c Hogwarts, th m chí là c gia ình chúng n a. “Th t…th t…” nó l m b m, g ng s c tìm ra m t t mà có th ngang b ng v i n i ghê t m sâu s c trong lòng nó, nhưng th y Lupin ã nh nhàng nói, “Ta bi t.” Ông do d . “Ta hi u n u như con không th xác nh n, nhưng Harry à, H i có c m tư ng r ng c Dumbledore giao cho con m t nhi m v .” “C có giao,” Harry áp, “Ron và Hermione cũng n m trong nhi m v b n y ph i i cùng con.” “Con có th ti t l cho ta nhi m v ó là gì ư c không?” y và hai

Harry nhìn vào khuôn m t y n p nhăn già trư c tu i, óng trong m t mái tóc dày nhưng ã ng màu b c, và ư c sao nó có th tr l i khác i. “Con không th , th y Remus à, con xin l i. N u c Dumbledore ã không nói cho th y thì con e r ng con cũng v y.” “Ta ã bi t là con s nói v y,” Th y Lupin nói y th t v ng. “Nhưng ta nghĩ ta có th có h u ích v i các con. Con bi t ta như th nào và nh ng vi c ta có th làm. Ta có th i cùng các con b o v , mà không c n ư c cho bi t chính xác nơi con s i.” Harry lư ng l . ó là m t l i ngh h p d n, cho dù chúng khó có th gi kín ư c nhi m v c a mình trư c th y Lupin khi mà ông sát cánh cùng chúng nh ng nơi mà ông không th tư ng tư ng ra. Hermione, tuy v y, l i b i r i: “V y còn cô Tonks thì sao?” Cô bé h i. “Cô y thì sao?” Lupin tr l i. “Rõ ràng là,” Hermione nghiêm trang, “hai ngư i ã cư i nhau! Cô y s c m th y th nào khi th y ra i cùng chúng con?” “Cô Tonks s ư c an toàn,” Th y Lupin áp, “Cô y s nhà ba má.”

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Có gì ó khác l trong gi ng i u c a th y Lupin, nó hoàn toàn l nh lùng. Cũng có cái gì ó l kì trong ý tư ng gi u cô Tonks kín áo trong nhà cha m cô; cô là m t thành viên c a H i, và theo nh ng gì Harry ư c bi t, thì h n là ph i cô mu n xông pha vào nhi m v . “Th y Remus,” Hermione ng p ng ng, “M i th th y và….” “M i th n c ch … th y bi t y, gi a

u n, c m ơn con,” Th y Lupin qu quy t.

M t Hermione ng h ng. L i thêm m t giây phút ng t quãng, h t s c ngư ng ngh u và lúng túng, và th y Lupin nói v i m t gi ng i u gi ng như ph i g ng s c th a nh n i u gì khó x , “Tonks s có m t em bé.” “Ôi m i tuy t làm sao!” Hermione ré lên. “Tuy t!” Ron ph n khích. “Chúc m ng th y!” Harry cư i. Th y Lupin áp tr b ng m t i u cư i gi t o trông như m t cái nhăn nhó nhi u hơn, r i nói, “V y… các con ng ý v i ngh c a ta ch ? Li u b ba có tr thành b t ư c không? Ta không tin là c Dumbledore không tán thành vi c này. Xét cho cùng c ã b nhi m ta làm giáo sư môn Phòng ch ng Ngh Thu t H c Ám ph i không? Và ta ph i nói v i các con là ta tin các con s ương u v i tà thu t mà chưa ai trong chúng ta t ng g p hay tư ng tư ng n.” Ron và Hermione “Ch - ch cùng b n con?” u ch m ch m nhìn Harry. cô Tonks nhà cô y i

cho rõ ràng,” nó nói. “Th y mu n

“Cô y s r t an toàn ó, h s chăm sóc cô y,” Th y Lupin áp. Ông nói v i m t gi ng d t i m nghe như là h h ng: “Harry, ta tin r ng James s mu n ta g n bó v i con.” “Nhưng,” Harry ch m rãi, “con thì không. Con cũng ch c ch n cha con s mu n bi t vì sao th y không g n bó v i chính con c a th y hơn.” Khuôn m t th y Lupin bi n s c. Nhi t trong phòng h n ã gi m t i mư i . Ron nhìn chăm chăm vào khung c nh gi ng như th nó ph i ghi nh t ng chi ti t, trong khi ôi m t Hermione xoay liên t c t Harry sang th y Lupin. “Con không hi u ư c âu,” Th y Lupin cu i cùng cũng nói. “V y th y gi i thích xem?” Harry ch t v n.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Th y Lupin như ng m mi ng l i. “Ta - ta ã th t sai l m khi cư i Tonks. Ta làm vi c ó thây k lý trí và ã ph i h i ti c t lúc ó n gi .” “Con th y r i,” Harry l nh lùng, “và th y theo chúng con hay sao?” nh á cô y và a tr i ch y tr n

Th y Lupin ng b t d y: Chi c gh c a ông b b t v phía sau, ông tr ng m t v i chúng d t n n n i Harry có th th y, l n u tiên, bóng ma c a loài sói trên gương m t c a ông. “Con không th th y r ng i u gì ta ã làm cho v ta và a con chưa sinh ra sao? Ta không bao gi nên l y cô y, không bao gi ! Ta ã bi n cô y thành m t k b ru ng b !” Th y Lupin á vào chi c gh mà ông v a làm .

“Con ch th y ta trong H i mà thôi, ho c dư i s bao b c c a c Dumbledore t i Hogwarts! Con không h bi t cái cách mà th gi i phù thu nhìn nh n nh ng sinh v t như ta! Khi h bi t căn b nh c a ta, h không bao gi nói chuy n v i ta n a! Con có hi u nh ng gì ta ã làm không? “ “Th m chí gia ình cô y cũng ghê t m hôn nhân c a chúng ta, lo i cha m gì mong mu n con cái mình cư i m t ngư i sói ch ? Và a tr - a tr - “ Th y Lupin vò c bàn tay lên tóc c a mình, trông ông lo n trí h t m c. “Nh ng ngư i như ta thư ng không có con! Chúng s gi ng chúng ta, ta tin ch c là như th - làm th nào ta có th tha th cho chính mình, khi ta ã bi t mà v n li u lĩnh l i chính thân ph n c a ta cho m t a tr vô t i? Và n u, b ng m t phép màu nào ó, nó không gi ng ta, thì có l nó s s ng t t hơn, hàng trăm hàng ngàn l n, n u như không có m t ngư i b áng h th n như ta!” “Th y Remus!” Hermione run r y, nư c m t ã long lanh trên m t cô bé. “Th y ng nói như v y. L nào m t a tr có th h th n vì th y?” “ mình không bi t, Hermione,” Harry gi n d . “Nhưng n u là mình, mình s r t x u h v ông y!” Harry không bi t vì âu nó b t phát cơn gi n này, nhưng cơn gi n y làm nó ng b t d y, gi ng th y Lupin. Th y Lupin nhìn Harry như th nó v a m ông. “N u ch hi n th i nghĩ r ng phù th y có g c-Muggle là t i t ,” Harry ph n n , “thì chúng s làm gì v i m t ngư i sói-lai mà cha c a nó là thành viên c a H i? Ba

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
c a con ã ch t b o v má con và con, và th y cho là ông y s b o th y b rơi con mình và i du hành cùng con hay sao?” “Sao - sao con-dám?” Th y Lupin nói. “ ây không ph i là ham mu n c a ta - v nguy hi m hay là vinh quang cho b n thân - sao con có th ám ch -” “Con nghĩ th y ã c m th y ôi chút li u lĩnh,” Harry l nh lùng, “Th y ch mong ư c ăn theo bư c c a chú Sirius mà thôi!” “Không, Harry!” Hermione c u kh n, nhưng Harry v n ti p t c tr ng m t v khuôn m t nh t nh t c a th y Lupin. “Con chưa bao gi tin,” Harry ti p t c. “Ngư i th y ã d y con cách ch ng l i Giám Ng c – l i là m t tên hèn!” Th y Lupin v y ũa phép nhanh n m c Harry ch v a k p ch m vào ũa phép c a nó. M t ti ng n l n vang lên và nó c m th y mình ngã ng a v phía sau, như th b m. Khi nó ngã s m vào b c tư ng b p, và trư t xu ng sàn nhà, nó li c th y uôi chi c áo chùng c a th y Lupin bi n m t kh i cánh c a. “Th y Remus, th y Remus, quay l i ây!” Hermione gào khóc, nhưng th y Lupin không tr l i. M t giây sau ó chúng nghe th y c a chính óng s m l i. “Harry!” Hermione than khóc. “Sao c u có th ?” “Th t d dàng,” Harry nói. Nó ng th ng d y, nó c m th y au nó ã d ng vào tư ng nhà. Nó v n th y gi n d n run r y thân mình. “ ng nhìn tôi như v y!” nó n t Hermione. ng ti p t c cáu v i b n y!” Ron g m g . n như th u

“C u

“Không, không! Chúng ta không ư c ch ng l i nhau!” Hermione lao mình vào gi a hai a. “C u không nên nói như th v i th y Lupin,” Ron nói v i Harry. “Ông y t chu c l y thôi,” Harry l nh lùng nói. Nh ng hình nh v nát ang ch y ua trong u Harry: chú Sirius ngã vào t m màn; c Dumbledore b nh c b ng, ánh g c gi a không khí; m t ánh ch p xanh và ti ng má nó van nài lòng nhân t … “Cha m ,” Harry nói, “không bao gi b bu c ph i th !” ư c r i b con cái, tr phi - ch tr phi h

“Harry -” Hermione th n th c, ưa tay ra an i nó, nhưng nó g t ra và b i, ôi m t nó dán vào ng n l a mà Hermione ã t o ra. Nó ã t ng nói chuy n v i th y Lupin

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
ngay ó, tìm ki m ni m tin vào ba James, và chính th y Lupin ã an i nó. Gi ây, khuôn m t nh t nh t au kh c a ông dư ng như ang trôi trư c m t nó. Nó c m th y m t s dâng trào ăn năn n phát b nh. Ron và Hermione u im l ng, nhưng nó bi t r ng hai a ang nhìn vào m t nhau sau lưng nó, giao ti p trong im l ng. Nó quay lưng l i và b t g p chúng ngo nh m t kh i nhau v i vã. “Mình bi t, mình không nên g i ông y là hèn.” “ úng, c u không nên,” Ron nói ngay. “Nhưng ông y hành ng như th ông y úng là m t tên hèn!”

“Cũng th c thôi….” Hermione ngao ngán. “Mình bi t,” Harry nói, “nhưng n u i u ó làm cho ông y v v i cô Tonks, thì cũng áng úng không?” Nó không th nói nghe khác v i m t l i bi n h . Hermion t v thông c m, trong khi Ron ng p ng ng. Harry nhìn xu ng chân, nghĩ v ba nó. Li u ba James có ng h Harry khi nó tranh cãi v i th y Lupin, hay là ông s gi n d v i vi c nó kháng c l i ngư i b n cũ c a ông? Căn b p yên l ng như ph n ánh cú s c c a chuy n v a x y ra, cùng v i s trách c không l i c a Ron và Hermione. T Nh t báo Tiên Tri mà th y Lupin mang t i v n n m trên chi c bàn. Khuôn m t c a chính Harry trang nh t v n ang ch m ch m nhìn vào tr n nhà. Nó i qua cái bàn và ng i xu ng, m t báo ra ng u nhiên, và v như c nó. Dù v y nó v n không n m ư c m t t , u óc nó v n tràn ng p c m xúc t vi c g p m t th y Lupin. Nó ch c ch n là Ron và Hermione ã ti p t c vi c giao ti p không l i sau t báo. Nó l t m nh sang trang, và cái tên Dumbledore tóm ngay l y m t nó. Nó m t n m t ho c hai giây hi u ư c ý nghĩa c a b c hình, mà trong ó là hình nh c a m t gia ình. Bên dư i b c nh là dòng ch : Gia ình Dumbledore, t trái qua ph i: Albus; ông Percival, ang ôm bé Ariana m i sinh; bà Kendra và Aberforth. Nó b thu hút ngay l p t c, và xem xét t m hình kĩ càng. Cha c a c Dumbledore, ông Percival, là m t ngư i àn ông i n trai v i ôi m t v n l p lánh k c trong b c hình cũ nát. a bé gái, Ariana, m i l n hơn m t bánh mỳ m t chút, và không có gì c bi t. Bà m , Kendra, có m t mái tóc en dài cu n l i thành m t bó cao. Khuôn m t c a bà như ư c kh c ch m m t cách chu n m c. Harry liên tư ng n nh ng ngư i M da khi nó quan sát khuôn m t ngăm en, vòm má cao, chi c mũi th ng ư c hoà chung t ng th v i m t chi c áo dài l a cao c ki u xưa. Bé Albus và Aberforth m c hai chi c áo khoác vét-tông gi ng nhau có c thêu ren và cùng có ki u tóc dài ngang vai y h t. Bé Albus trông già hơn vài tu i, nhưng th t ra hai c u bé nhìn r t gi ng nhau, nh t là cho n khi mũi c a c Albus chưa b b và c chưa eo m t ki ng.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Gia ình bé nh nhìn trông th t h nh phúc và bình thư ng, cư i thanh th n trên trang báo. Cánh tay c a bé Ariana v y m nh kh i khăn tã. Harry nhìn lên trên b c tranh và th y dòng tít. o n trích TRANG S c quy n t bài báo s p ra CU C I C A ALBUS DUMBLEDORE B i Rita Skeeter Nghĩ r ng bài báo s không làm nó th y t i t thêm, Harry b t u c:

Kiêu căng và t ph , Kendra Dumblebore không th ti p t c vùng ttrên- i-Hoang (Mould-on-the-Wold) sau v b t gi n i ình ám c a ch ng bà Percival vào nhà ng c Azkaban. Do ó, bà ta quy t nh nh r ra ình kh i vùng t-trên- i-hoang và di chuy n t i thung lũng c a Godric, m t ngôi làng mà sau ó ư c n i danh như là a danh mà Harry Potter ã thoát kh i bàn tay t th n c a K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai- y m t cách kỳ qu c. Gi ng như vùng t-trên- i-hoang, thung lũng Godric là nơi cư ng c a r t nhi u gia ình Phù th y, và b i vì Kendra ch ng bi t m t ai trong s ó, bà ta có th thoát kh i s t c m ch c a dân chúng v t i l i c a ch ng bà ta mà bà ã ph i i m t nơi cũ. B ng vi c liên t c khư c t nh ng c ch thân thi n c a nh ng ngư i hàng xóm Phù th y m i, bà ta nhanh chóng m b o r ng gia ình c a mình s ư c bình yên. “Bà ta óng s m c a ngay trư c m t tôi khi tôi mang cho b m t m bánh v c,” Bà Bathilda Bagshot run r y tư ng thu t. “Su t năm u tiên h ây tôi ch bi t b có hai th ng nhóc. Có l tôi ã không bi t b có m t cô bé gái n u tôi không ưa Plagentines ra ng m ánh trăng vào mùa ông năm y, ch ngay sau khi h i ra. B ch d n con bé i vòng quanh bãi c úng m t l n, c m ch t tay nó, và ưa nó vào. Tôi không bi t ư c ph i làm gì n a.” Có v là Kendra nghĩ vi c d i t i thung lũng Godric là m t l a ch n hay che gi u bé Ariana mãi mãi, m t vi c có l bà ta ã d nh hàng năm tr i. Và th i i m ó cũng r t c bi t. Cô bé Ariana ã g n b y tu i khi b bi n m t kh i c ng ng, và b y tu i cũng là cái tu i mà h u h t chuyên gia ng ý là ma thu t s b t phát tr con, n u có. Không m t ai còn s ng ã ghi nh r ng Ariana ã t ng bi u hi n m t d u hi u nh nh t c a kh năng ma thu t. Cũng rõ ràng r ng, Kedra ã quy t nh làm cô con gái mình bi n m t còn hơn là ch u s tai ti ng do ã sinh ra m t Squib con. R i kh i nh ng ngư i h hàng và b n bè bi t v s hi n h u c a Ariana, rõ ràng là,

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
làm cho vi c c m tù cô bé d dàng hơn. Và ám ngư i ít i bi t ư c s hi n di n c a cô bé, t nay tr v sau, cũng ph i gi kín bí m t này, bao g m hai c u anh trai, mà khi ư c h i, ch bi t l n tránh ngư ng ng o và tr l i b ng câu tr l i ã ư c má chúng gài s n: “Em cháu quá y u i h c.” Kì t i: Albus Dumbledore Hogwarts – Cái giá và nh ng yêu sách.

Harry ã l m, nh ng i u nó v a c ch làm nó th y b nh hơn. Nó nhìn vào b c nh c a cái gia ình dư ng như r t h nh phúc ó. i u ó có th t không? Làm th nào nó khám phá ra ư c? Nó mu n n thung lũng Godric, k c n u bà Bathilda không trong tâm tr ng thích h p nói chuy n v i nó: nó v n mu n n nơi mà c nó l n c Dumbledore u ã m t i nh ng ngư i thân yêu nh t. Trong lúc nó ang h th p t báo xu ng, h i ý ki n c a Ron và Hermione, thì m t ti ng ng i c tai v ng ra t xung quanh khu b p. L n u tiên trong ba ngày v a qua, nó ã quên h n v Kreacher. Ý nghĩ u tiên hi n ra trong u nó ch là th y Lupin ã quay tr l i căn phòng, và trong m t kho nh kh c, nó còn không ý v cái kh i dơ xương v a bi n ra t hư không bên c nh chân gh nó. Nó ng nhanh d y khi Kreacher thoát kh i m i vư ng víu và cúi g m âu chào Harry, r n rĩ: “Kreacher ã tr l i v i tên tr m Mundungus Fletcher, thưa ch nhân.” Mundugus so v i lão. ng phóc d y và kéo cây ũa phép ra. Hermione, tuy v y, nhanh hơn

“Expelliarmus!” ũa phép c a Mundungus bay vút lên cao, và Hermione ch p l y nó. V i ánh m t man d i, Mundunges v t i v phía c u thang. Ron ngáng chân lão và lão Mundungus ngã d p xu ng sàn á v i m t ti ng kêu b bóp ngh t. “Cái gì nào?” lão r ng lên, qu n qu i trong n l c thoát kh i vòng tay si t c a Ron. “Ta làm gì nào? G i m t con gia tinh ch t ti t theo ta, b n bay ang chơi trò gì v y? Ta làm gì nào? Th ta, th ta ra, n u không thì – ” “Lão không trong tình tr ng thích h p e d a âu,” Harry nói. Nó v t t báo sang m t bên, i ngang qua căn phòng ch v i vài bư c chân, nó quỳ xu ng c nh Mundungus, lão ã h t v t l n và nhìn quanh m t cách kinh hoàng. Ron ng d y, th h n h n, và theo dõi Harry khi nó thong th chĩa ũa phép vào mũi lão Mundungus. Lão b c ra m t th mùi ngai ngái c a m hôi và xì gà, trong khi mái tóc lão r i tươm và b cánh x n màu rách rư i. “Kreacher cáo l i vì ã ch m tr mang tên tr m thé. n, thưa ch nhân.” Nó nói the

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“Gã Fletcher bi t nhi u cách thoát kh i b b t gi , h n có r t nhi u nơi n n p ng lõa. Tuy v y, cu i cùng Kreacher cũng tóm ư c h n.” “Ngươi ã làm r t t t, Kreacher à,” Harry nói, và con gia tinh cúi u th t th p.

và k

“Ph i, chúng tôi có vài câu h i cho lão,” Harry ch t v n Mundungus, và h n ngay l p t c nói to: “Ta h t ho ng, ư c chưa? Ta chưa bao gi mu n b theo dõi, không mu n xúc ph m c u âu, anh b n tr à, nhưng ta chưa bao gi t nguy n ch t cho c u, th mà K -Mà-Ai-Cũng-Bi t-ch t-ti t ã l n ra ta, ai cũng có th b b t ngoài kia. Ta ph i nói mãi là ta không mu n làm vi c ó – ” “V i thông tin c a lão, không ai trong chúng tôi s ph n u t. n Th i âu,” Hermione

“Ph i, c m t lũ anh hùng tr i ánh, ph i không? Nhưng ta chưa bao gi gi b là ta mong ư c t sát –” “Chúng tôi không thích thú l m v i nguyên do t i sao lão ch y kh i th y M tiên,” Harry nói, dí cây ũa sát chút n a vào Mundungus, m t c ng u. “B n tôi bi t th a lão là m t k c n bã không áng tin.” “V y thì vì cái quái gì mà ta l i b săn u i b i gia tinh? Hay là vì m y cái c c? Ta không gi cái nào n a, hay là c u có th có chúng…” “Cũng không ph i vì m y cái c c, dù v y lão khôn ra r i “gi thì im i và nghe tôi nói.” y,” Harry l nh lùng,

Nó c m th y tuy t v i khi ư c làm vi c gì ó, nh t là v i m t ngư i nó có th ra l nh l y m t ít s thành th c. Cây ũa phép c a Harry n vào m t lão Mundungus g n n n i hai con m t lão ã d n h n v chính gi a có th nhìn th y nó. “Khi lão s c s o căn nhà này Mundungus ã ng t ngay l i nó. “Sirius chưa bao gi ý n tìm ra m i th giá tr ,” Harry b t ng v n ó!” u, nhưng

Có m t ti ng ng l p p c a cái gì ó, m t v t sáng c a v t b ng ng m i chùi, m t ti ng lanh l nh vang v ng, và m t ti ng rít th ng kh : Kreacher v a lao t i Mundungus và ánh vào u h n v i m t cái ch o n u nư c s t. “Gi nó l i, gi nó l i, nó ph i b nh t l i!” lão Mundungus thét lên kinh hoàng, co rúm l i khi Kreacher giơ cái ch o n ng áng s lên l n n a. “Kreacher, không!” Harry quát.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
Cánh tay kh ng khiu c a lão gia tinh già kh ng l i, chùng i do s c n ng c a cái ch o. “Có th thêm l n n a ư c không, ch nhân Harry, cho may ý mà?” Ron b t cư i. “Chúng ta c n lão y t nh táo, Kreacher à. Nhưng n u h n c n ư c thuy t ph c, ta giao cho ngươi y, Kreacher!” “C m ơn ch nhân r t nhi u,” lão gia tinh cúi u m t l n n a, và lão lùi l i v i kho ng cách khá g n, v i ôi m t nh t nh t v n tr ng tr ng nhìn Mundungus. “Khi lão l c l i căn nhà tìm nh ng th giá tr ,” Hary nói l i, “lão ã l y m t lô cái t b p. Có m t cái m t dây chuy n ó.” Mi ng c a Harry ch t khô kh c, nó có th c m th y s h i h p t Ron và Hermione. “Lão ã làm gì v i nó?” “T i sao?” Mundungus th c m c. “Nó áng ti n à?” “Lão còn gi nó ch ?” Hermione gào. “Không âu,” Ron s c s o, “nhìn lão y kìa, lão ang t h i t i sao lão không bán nó v i giá cao hơn thì có.” “Cao hơn?” lão nói. “Còn lâu m i ư c th … ch t ti t, ta ph i b nó i y ch , ph i không? Ta không có l a ch n.” “Ý ông là gì?” “Ta ang bán H m Xéo thì m ta n và h i ta li u có b ng ch ng nh n gì ư c bán các v t ma thu t hay không. chõ mũi ch t ti t! M ta s ph t ta, nhưng m t ra c bi t yêu thích v i cái vòng và m h i ta n u m có th l y ư c nó, và ta thoát l n ó, và t th y may m n.” “M ta là ai?” Harry n t. “Ta không bi t, m t m già nào ó c a B .” Mundungus cân nh c m t lúc, và lòi ra: “M ta th p l m, eo m t cái nơ trên tóc.” H n cau mày và r i thêm vào, “nhìn như m t con cóc v y.” Harry làm rơi cây ũa: nó trúng ngay mũi lão Mundungus và b n ra tia l a vào lông mày lão, b t l a t c kh c.

B n ã t i tài li u này t i website http://chanh.net
“Aquamenti!” Hermione hét, và m t dòng nư c ào t nh n chìm lão Mundungus, ang ngh t th và th i phù phù. Hary nhìn lên và th y n i kinh hoàng c a nó hi n rõ trên khuôn m t Ron và Hermione. V t s o trên mu bàn tay ph i nó t dưng ng a ran ch ng rõ vì âu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful